Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 2022ko urriaren 26a, asteazkena

N.º 205, miércoles 26 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
4604
4604

AGINDUA, 2022ko urriaren 11koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aditzera ematen baita 2021eko ekainaren 29ko Aginduaren babesean emandako laguntzen zerrenda; agindu horren bidez onartzen dira autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak, eta dagokion deialdia egiten da.

ORDEN de 11 de octubre de 2022, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la relación de las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

2021eko uztailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratu zen Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 29ko Agindua, zeinaren bidez onartzen baitira autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak eta egiten baita dagokion deialdia.

El 2 de julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden de 29 de junio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Agindu horren bidez, autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID Lerroa gure autonomia-eremura lekualdatu zen, Ogasun Ministerioak, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2021eko maiatzaren 25ean sinatutako hitzarmenaren arabera. Lerro hori 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan jasota dago (5/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko ezohiko neurriena).

Mediante dicha Orden se trasladó a nuestro ámbito autonómico la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas recogida en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, conforme al Convenio suscrito el 25 de mayo de 2021 entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ondoren, 2021eko ekainaren 29ko Agindua Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren (2021eko uztailaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko urriaren 13ko Aginduaren (2021eko urriaren 20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) bidez aldatu zen.

Posteriormente, la Orden de 29 de junio de 2021 fue modificada por la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda (Boletín Oficial del País Vasco de 29 de julio de 2021) y la Orden de 13 de octubre de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda (Boletín Oficial del País Vasco de 20 de octubre de 2021).

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49,2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, laguntzak emateko proposamena egiteko ardura duten organoen osaera argitara eman behar da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco sobre la obligación de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco las resoluciones de concesión y sus modificaciones,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aditzera ematea sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko autonomoei (enpresaburuak eta profesionalak) eta enpresei emandako zuzeneko laguntzen behin betiko zerrenda, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2021eko ekainaren 29ko Aginduaren babesean, honako eranskin hauen arabera:

Primero.– Hacer pública la relación definitiva de las ayudas directas concedidas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado en base a la Orden de 29 de junio de 2021 del Consejero de Economía y Hacienda, según los siguientes anexos:

a) I. eranskina: zuzeneko laguntzen onuradun diren autonomoen eta enpresen zerrenda, eta 2021. urtean emandako zenbatekoak.

a) Anexo I: relación de las personas autónomas y empresas beneficiarias de las ayudas directas y las cuantías concedidas en el año 2021.

b) II. eranskina: zuzeneko laguntzen onuradun diren autonomoen eta enpresen zerrenda, eta 2022. urtean emandako zenbatekoak.

b) Anexo II: relación de las personas autónomas y empresas beneficiarias de las ayudas directas y las cuantías concedidas en el año 2022.

c) III. eranskina: eman ondoren zuzeneko laguntzei uko egin dieten pertsona autonomoen eta enpresa onuradunen zerrenda, baita emandako zenbatekoak ere.

c) Anexo III: relación de las personas autónomas y empresas beneficiarias de las ayudas directas que han renunciado a ellas tras su concesión, así como las cuantías concedidas.

Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, herritar guztiek horren berri dezaten.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2022.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental