Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 2022ko urriaren 26a, asteazkena

N.º 205, miércoles 26 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4600
4600

EBAZPENA, 2022ko irailaren 30ekoa, Araubide Juridikoaren sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordio bat, 2022ko irailaren 26koa. Akordio hori honako lege honen arlokoa da: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 26 de septiembre de 2022, en relación con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

Konstituzio Auzitegiaren urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 33.2 artikuluan aurreikusitako akordioa lortuta, eta artikulu horren c) letran ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

Adoptado el Acuerdo previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y de conformidad con lo establecido en su letra c),

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Aldebiko Lankidetza Batzordearen akordio bat, honako lege honen arlokoa dena: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Administrazioari buruzkoa (ikus eranskina).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental, que se anexa a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 30a,

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2022.

Araubide Juridikoaren sailburuordea,

El Viceconsejero de Régimen Jurídico,

SABINO TORRE DÍEZ.

SABINO TORRE DÍEZ.

ERANSKINA
ANEXO
ESTATUKO ADMINISTRAZIOAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ARTEKO ALDEBIKO LANKIDETZA BATZORDEA
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Akordioa, Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankidetza-batzordearena, honako lege honen arlokoa: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena.

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

Estatuko Administrazioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko Aldebiko Lankidetza Batzordeak akordio hau adostu du:

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

I. Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako aldebiko lankidetza-batzordearen akordioa betetzeko xedez sortutako lantaldeak aurretik egindako negoziazioekin bat, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 2, 14, 15, 20, 26, 29, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 76, 104 eta 106. artikuluetan, azken xedapenetako bosgarrenean, II. D eranskinean eta II. G eranskinean azaldu diren desadostasunak aztertzeko eta konponbide-proposamenak egiteko helburua izanik, bi aldeek desadostasun horiek konpondutzat hartu dituzte, konpromiso eta kontsiderazio hauen arabera:

I.– De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 2, 14, 15, 20, 26, 29, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 76, 104, 106, la disposición final quinta, el Anexo II. D y el Anexo II. G de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, ambas partes las consideran solventadas de conformidad con los siguientes compromisos y consideraciones:

1.– Bi alderdiek uste dute jarraian zerrendatzen diren manuak, Eusko Jaurlaritzaren araugintza- eta administrazio-ahalak baliatuta, Estatuko araudian xedatutakoa errespetatuz eta, bereziki, jarraian zehazten diren interpretazio-irizpideen arabera aplikatu eta garatuko direla:

1.– Ambas partes coinciden en considerar que los preceptos que se enumeran a continuación se aplicarán y desarrollarán, en el ejercicio de las potestades normativas y administrativas del Gobierno Vasco, con respeto a lo dispuesto en la normativa estatal y, en particular, de acuerdo con los criterios interpretativos que se detallan a continuación:

a) 2.1 artikuluaren u) letran jasotako definizioa Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.27 artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko da (aurrerantzean, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretua).

a) La definición contenida en la letra u) del artículo 2.1 se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 3.27 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (en adelante RDLeg 1/2016, de 16 de diciembre).

b) 14. artikulua interpretatzeko eta aplikatzeko, kontuan hartuko da informazio-sistemaren edukiak, betiere, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitako datuak jasoko dituela.

b) El artículo 14 se interpretará y aplicará teniendo en cuenta que el contenido del sistema de información incorporará, en todo caso, los datos previstos en el artículo 8.2 del RDLeg 1/2016, de 16 de diciembre.

Halaber, 14.2 artikulua lege honen 10.2.c) artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko da: 27/2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak arautzen dituena (gure ordenamendura gehitzen ditu 2003/4/EE eta 2003/35/EE Zuzentarauak).

Asimismo, el artículo 14.2 se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 10.2.c) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora a nuestro ordenamiento las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

c) 15. artikulua uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 10.2.c) artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko da.

c) El artículo 15 se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 10.2.c) de la Ley 27/2006, de 18 de julio.

d) 20.5 artikuluan aurreikusitako epeen «luzapena» honako errege dekretu honen 12.1 artikuluak jasotzen duen «beste epe baten» zentzuan interpretatu eta aplikatuko da: 815/2013 Errege Dekretua, urriaren 18koa, Industriako emisioen Erregelamendua onartu eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena.

d) La «prorroga» de plazos prevista en el artículo 20.5 se interpretará y aplicará en el sentido del «plazo distinto» a que hace referencia el artículo 12.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrados de la contaminación.

e) 26.2 artikuluan aipatzen den «erantzukizun solidarioa» interpretatzeko eta aplikatzeko, salbu utziko da Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. artikuluan ezarritakoa, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikuluan xedatutako baldintzetan interpretatu eta aplikatuko da. Horretarako, interpretatuko da kontzeptu hori ez dagokiola, zentzu hertsian, erantzukizun solidarioaren kontzeptu zibilari (Kode Zibilaren 1133. artikulua). Dokumentu teknikoen egileak eta sustatzailea beren egintzen erantzule izango dira, eta ez bestearen egintzen erantzule.

e) La «responsabilidad solidaria» a que hace referencia el artículo 26.2 se interpretará y aplicará dejando a salvo lo establecido en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en los términos dispuestos en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, se interpretará que dicho concepto no se refiere al concepto civil, en sentido estricto, de la responsabilidad solidaria (artículo 1133 CC). Los autores de los documentos técnicos y el promotor responderán de sus propios actos y no de los actos del otro.

f) 29. artikulua honako hauen arabera interpretatu eta aplikatuko da: abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 23. artikuluaren 2. eta 3. apartatuak, eta urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 13. artikulua.

f) El artículo 29 se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 23, apartados 2 y 3, del RDLeg 1/2016, de 16 de diciembre, y con el artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

g) 60.2 artikulua abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 9.1 artikuluan xedatutakoaren arabera ulertzen da.

g) El artículo 60.2 se entiende conforme con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

h) 10/2021 Legearen 68. artikuluan araututako ebaluazioaren irismen-dokumentuari buruzko 62.3 artikulua abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 8. artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko da, eta ez da aplikagarria izango plan, programa eta proiektuen ingurumen-erabakien salbuespena zehazteko.

h) El artículo 62.3 referido al documento de alcance de la evaluación regulado en el artículo 68 de la Ley 10/2021, se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sin que resulte aplicable a la determinación de la exención de los pronunciamientos ambientales de los planes, programas y proyectos.

i) 64.2 artikuluan aipatzen den «erantzukizun solidarioaren» kontzeptua akordio honen e) letran adierazitako zentzuan interpretatu eta aplikatuko da.

i) El concepto de «responsabilidad solidaria» a que hace referencia el artículo 64.2 se interpretará y aplicará en el sentido expuesto en la letra e) del presente acuerdo.

j) 67. artikulua interpretatzeko eta aplikatzeko, kontuan hartuko da abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 8. artikuluaren 3. eta 4. apartatuen izaera ez-oinarrizkoa.

j) El artículo 67 se interpretará y aplicará teniendo en cuenta el carácter no básico del artículo 8 apartados 3 y 4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

k) 68.8 artikulua abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 34. artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko da, hargatik eragotzi gabe 4. apartatuaren bigarren paragrafoaren azken esaldiaren izaera ez-oinarrizkoa eta 34. artikulu horretan ezarritako epeak.

k) El artículo 68.8 se interpretará y aplicará de conformidad con el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sin perjuicio del carácter no básico del apartado 4, párrafo segundo, última oración, y de los plazos establecidos en el precitado artículo 34.

l) 72. eta 76. artikuluak eta II.D eranskina soilik interpretatu eta aplikatuko zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoak onartzeko edo baimentzeko eskumen substantiboa duen plan eta proiektuei, salbu utzita Estatuaren eskumeneko azpiegiturak, abenduaren 9ko 21/2013 Legean ezarritakoaren arabera.

l) Los artículos 72 y 76 y el Anexo II.D se interpretarán y aplicarán exclusivamente a los planes y proyectos sobre los que la Comunidad Autónoma del País Vasco ostente la competencia sustantiva para su aprobación o autorización, dejando a salvo las infraestructuras de competencia estatal de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

m) 73. artikulua abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 11.2 artikuluan xedatutakoaren arabera interpretatu eta aplikatuko da.

m) El artículo 73 se interpretará y aplicará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

n) Legearen 106. artikuluan aurreikusitako arau-hausteen tipifikazioa interpretatu eta aplikatzeko, kontuan hartuko da abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 31. artikuluan ezarritako arau-hausteen babesa.

n) La tipificación de infracciones prevista en el artículo 106 de la Ley se interpretará y aplicará teniendo en cuenta la salvaguarda de las infracciones establecidas en el artículo 31 del RDLeg 1/2016, de 16 de diciembre.

o) Azken xedapenetako bosgarrena konstituzio-jurisprudentziaren arabera interpretatu eta aplikatuko da, hargatik kaltetu gabe Konstituzioaren 149.1 artikuluaren arabera Estatuari erreserbatuta dauden eta lurraldeari eragiten dioten eskumen-esparruak.

o) La disposición final quinta se interpretará y aplicará conforme a la jurisprudencia constitucional, sin menoscabar los ámbitos competenciales reservados al Estado ex artículo 149.1 de la Constitución que afecten al territorio.

p) II.G eranskinean ezarritako definizioak abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 5. artikuluaren arabera interpretatu eta aplikatuko dira.

p) Las definiciones establecidas en Anexo II.G se interpretarán y aplicarán de conformidad con el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

2.– 63.2 artikuluari dagokionez, bi alderdiek uste dute manu hori Konstituzio Auzitegiaren 109/2017 Epaiaren arabera interpretatu eta aplikatuko dela, zentzu honetan: artikulu horretan aipatzen den ebaluazioak ez du inola ere salbuespenik egiten aipatutako artikuluaren lehen apartatuan xedatutakoaren arau orokorretik, Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 9. artikuluaren arabera. Ondorioz, ezin da inola ere konpondu erabat edo partzialki egindako obraren deuseztasun-akatsa, aldez aurretik ingurumen-azterketarik egin gabe.

2.– En cuanto al artículo 63.2 ambas partes consideran que el citado precepto se interpretará y aplicará en los términos de la STC 109/2017, en el sentido de que la evaluación a la que se refiere el mismo no supone en ningún caso una excepción a la regla general de lo dispuesto en el apartado primero del citado artículo de conformidad con el artículo 9 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En consecuencia, en ningún caso se puede subsanar el vicio de nulidad de la obra total o parcialmente ejecutada sin estudio ambiental previo.

Zentzu horretan, manuak legez kanpoko obrak eragindako inpaktuaren irismena identifikatzeko prozesu batera bidaltzen du soilik, zeina abenduaren 9ko 21/2013 Legean aurreikusitako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozeduraz bestelakoa baita, bidezkoak diren neurri zuzentzaileak gauzatzeko, hala badagokio.

En este sentido, el precepto remite exclusivamente a un proceso de identificación del alcance del impacto ocasionado por la obra ilegal, distinto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con el fin de llevar a cabo las medidas correctivas que procedan, en su caso.

Ondorioz, Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartzen du arau batean –gutxienez erregelamendu-mailakoa– xedapen bat sartzeko, zeinak argi utziko baitu ezin izango dela, inola ere, eraikitako proiektuaren ustiapenarekin jarraitu edo hasi aldez aurretik ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren prozedura egin gabe, gaiari buruzko oinarrizko legeriak horretarako ezarritako betekizunen arabera.

En consecuencia, el gobierno del País Vasco asume el compromiso de incluir en una norma, al menos con rango reglamentario, una disposición que deje claro que, en ningún caso, podrá continuarse o iniciar la explotación del proyecto construido sin haberse sometido al previo procedimiento de evaluación de impacto ambiental de conformidad con los requisitos establecidos al efecto por la legislación básica en la materia.

II.– Lortutako akordioa dela eta, bi alderdiak bat datoz: adierazitako desadostasunak konpondutzat jotzen dituzte, eta planteatutako eztabaida amaitutzat jotzen dute.

II.– En razón al Acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.

III.– Akordio hau Konstituzio Auzitegiari jakinaraztea, Konstituzio Auzitegiaren urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 33.2 artikuluan xedatutako ondorioetarako, eta Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

III.– Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lurralde Politikako ministroa,

La Ministra de Política Territorial,

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA.

ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental