Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2022ko urriaren 20a, osteguna

N.º 201, jueves 20 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
4519
4519

EBAZPENA, 2022ko urriaren 7koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendariarena, zeinaren bidez 2022ko ekitaldian dirulaguntzak ematen baitzaizkie toki-erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak susta eta babes ditzaten.

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que se otorgan subvenciones destinadas a entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, en el ejercicio 2022.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko zuzendariaren 2021eko azaroaren 30eko Ebazpenaren bidez argitara eman ziren oinarriak eta 2022ko deialdia, zeinaren bidez dirulaguntzak ematen baitzaizkie toki-erakundeei eta haiek sustatutako erakundeei, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubide eta interesak susta eta babes ditzaten.

Resultando que, por Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, se hacen públicas las bases y la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, para el ejercicio 2022.

Bestalde, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagokio kontsumo-arloko eginkizunak betetzea, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuan.

Resultando que el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece que al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo le corresponde el área de actuación de consumo.

36 erakundek aurkeztu zuten eskabidea 2021eko azaroaren 30eko Ebazpenaren 6. artikuluan ezarritako epean, ebazpen horretan aurreikusitako laguntzak eskuratzeko.

Resultando que dentro del plazo establecido en el artículo 6 de la Resolución de 30 de noviembre de 2021, 36 entidades presentaron solicitud al objeto de acogerse a las ayudas previstas en dicha resolución.

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko eratutako epaimahai kalifikatzaileak proposamena egin du, 2022ko maiatzaren 12an.

Resultando la propuesta elevada por el Tribunal Calificador, constituido para el análisis y evaluación de las solicitudes con fecha 12 de mayo de 2022.

Ikusi dira aipatutako lege-manuak, eta, oro har zein berariaz, gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak; beraz, honako hau

Vistos los preceptos citados y demás disposiciones de especial y general aplicación:

Xedatzen dut:
Dispongo:

1.– Dirulaguntzak ematea KIUB kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoen funtzionamenduko eta jarduerak egiteko gastuetarako; 981.877,56 euro guztira, honela banatuta:

1.– Conceder ayudas económicas destinadas a gastos de funcionamiento y realización de actividades por las Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) por un montante de 981.877,56 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Dirulaguntzak ematea KIUB kontsumitzaileei informazioa emateko udal bulegoek egiten dituzten ikuskapen-jardueretarako; 78.122,29 euro guztira, honela banatuta:

2.– Conceder ayudas económicas destinadas a actividades de inspección realizadas por las Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMIC) por un montante de 78.122,29 euros, distribuyéndose de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

3.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

4.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea.

4.– Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2022.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendaria,

La Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo,

LAURA ANGELA ALZOLA KIRSCHGENS.

LAURA ANGELA ALZOLA KIRSCHGENS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental