Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

200. zk., 2022ko urriaren 19a, asteazkena

N.º 200, miércoles 19 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4488
4488

AGINDUA, 2022ko urriaren 11koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baita desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak enplegu-zentro berezietan mantentzeko dirulaguntzaren zenbatekoa, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren arautua. Dekretu horren bidez arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa.

ORDEN de 11 de octubre de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se modifica la cuantía de la subvención para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, regulada en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dituen urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren II. kapituluko 3. atalean arautzen dira enplegu-zentro berezientzako laguntzak, eta, zehazki, 1. azpiatalean, desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko laguntzak.

En la Sección 3.ª del Capítulo II del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo, se regulan las ayudas a los centros especiales de empleo y, concretamente, en su Subsección 1.ª, las ayudas por el mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad.

Dirulaguntza horiek estaldura ematen diete enplegu-zentro berezietan kontratatutako desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostuei, eta haien zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren zenbatekoarekin lotzen dute, soldataren % 50era iritsita, bat etorriz 168/2019 Dekretua onartu zenean indarrean zegoen Estatuko araudiarekin (168/2019 Dekretua, urriaren 29koa, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Agindua zen, desgaitasuna duten pertsonak enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoan laneratzeko laguntza eta dirulaguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena).

Estas subvenciones dan cobertura a los costes salariales de las personas con discapacidad contratadas en los centros especiales de empleo y vinculan su cuantía al importe del salario mínimo interprofesional, alcanzando el 50 % del mismo, en sintonía con la normativa estatal vigente en el momento en el que se aprobó el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, que era la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

Aurreko ekitaldietan (2019, 2020 eta 2021), Estatuak, salbuespenez eta urtebeteko indarraldiarekin, lanbide arteko gutxieneko soldataren % 55eraino gehitu zuen laguntza horien zenbatekoa, soilik desgaitasun larria duten eta lan-merkatu arruntean sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enpleguari eusteko. Gehikuntza horren justifikazioa izan zen, alde batetik, kolektibo horren enpleguak izango zuela eraginik handiena enplegu-zentro berezietarako soldata-kostuen igoeran, 2019tik aurrera lanbide arteko gutxieneko soldatak izandako gehikuntza handiaren ondorioz. Eta, bestetik, 2020an eta 2021ean iritzi zen, halaber, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko ekonomia- eta enplegu-egoera bereziek kolektibo horren lanpostuak mantentzeko zailtasun gehigarriak ekarriko zituztela.

En los ejercicios anteriores, 2019, 2020 y 2021, el Estado incrementó, con carácter extraordinario y vigencia anual, el importe de estas ayudas hasta el 55 % del salario mínimo interprofesional, únicamente para el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad severa, con especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo. La justificación de este incremento se basó, por un lado, en considerar que el empleo de este colectivo sería el más afectado por el aumento de los costes salariales para los centros especiales de empleo derivado del importante incremento experimentado por el salario mínimo interprofesional a partir del año 2019. Y, por otro lado, en 2020 y 2021 se consideró que las especiales circunstancias económicas y de empleo derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, supondrían, asimismo, dificultades añadidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo de este colectivo.

Ezohiko gehikuntza horiek Lanbidek aplikatu zituen enplegu-zentro bereziei laguntzak ematean.

Tales incrementos extraordinarios fueron aplicados por Lanbide en la concesión de las ayudas a los centros especiales de empleo.

2021ean sartu zen indarrean irailaren 28ko 818/2021 Errege Dekretua, Enplegu Sistema Nazionaleko enplegua aktibatzeko programa komunak arautzen dituena, eta Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Agindua indargabetu zuen, besteak beste. Errege-dekretu horrek modu integralean eta sistematizatuan arautzen ditu Enplegu Sistema Nazionaleko kide guztiek aplikatu ahal izango dituzten enplegua aktibatzeko programa komunak, eta horien parte izan behar diren funtsezko edukiak ezartzen ditu.

En 2021 entró en vigor el Real Decreto 818/2021 de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que derogó, entre otras, la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998. El Real Decreto regula de modo integral y sistematizado los programas comunes de activación para el empleo que podrán ser aplicados por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo, estableciendo los contenidos esenciales que deben formar parte de los mismos.

V. kapituluko 3. ataleko 3. azpiatalean, 818/2021 Errege Dekretuak desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu babestuan laneratzeko programa arautzen du, eta 54. artikuluan soldata-kostuetarako laguntzak jasotzen ditu aurreko araudiaz bestelako baldintzetan. Horrela, aipatutako xedapenean, era egonkorrean eta indarraldi mugagabearekin, zenbateko handiagoko dirulaguntza bereiziak jasotzen dira enplegu-zentro berezietan kontratatuta dauden eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten desgaituen kolektiboentzat. Dirulaguntza horiek dirulaguntzen gutxieneko zenbateko gisa ezartzen dira, eta autonomia-erkidegoek aplikatu beharko dituzte beren laguntza-programak arautzean.

En la Subsección 3.ª de la Sección 3.ª del Capítulo V, el Real Decreto 818/2021 regula el Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido, que recoge, en su artículo 54, las ayudas a los costes salariales en términos diferentes a la normativa anterior. De este modo, se contemplan en la citada disposición, ya con carácter estable y vigencia indefinida, subvenciones diferenciadas, de mayor importe, para los colectivos de personas con discapacidad que presentan especiales dificultades de inserción laboral contratadas en centros especiales de empleo, que quedan establecidas como cuantías mínimas de subvención de necesaria aplicación por las comunidades autónomas al regular sus programas de ayudas.

818/2021 Errege Dekretuaren azken xedapenetako bederatzigarrenean, urtebeteko epea ezarri zen, dekretua indarrean jartzen zenetik aurrera, administrazio publikoek beharrezko egokitzapenak egin zitzaten beren araudian, araudi horretan aurreikusitako enplegua aktibatzeko programa komun bakoitzaren baldintzetara egokitzeko. Epe hori bi urtera luzatu da Etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzeko irailaren 6ko 16/2022 Errege Lege Dekretuaren bidez.

En la Disposición final novena del Real Decreto 818/2021 se estableció un plazo de un año, a partir de su entrada en vigor, para que las distintas administraciones públicas realizasen las adaptaciones necesarias en la normativa propia, a los efectos de ajustarla a las condiciones de cada uno de los programas comunes de activación para el empleo previstos en el mismo. Este plazo ha sido ampliado a dos años mediante el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Lan eta Enplegu Saila hasia da jada urriaren 29ko 168/2019 Dekretua ordeztuko duen araudi berria egiteko prozedura lantzen, Estatuko araudian aurreikusitako baldintzetara egokitzeko.

Desde el Departamento de Trabajo y Empleo ya ha sido iniciado el procedimiento de elaboración de la nueva normativa que sustituirá al Decreto 168/2019, de 29 de octubre, para adaptarse a las condiciones previstas en la normativa estatal.

Kontuan hartuta, hala ere, araudi berriaren onarpena zenbait hilabete luza daitekeela, eta jakinik kalteberatasun berezia dagoela desgaitasun larriak dituzten pertsonen enpleguari dagokionez, beharrezkotzat jotzen da dekretu berriaren onarpenari aurrea hartzea eta, aldi baterako, araudi berria indarrean jarri arte, enplegu-zentro bereziei desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostuengatik ematen zaien dirulaguntzaren zenbatekoa aldatzea. Dirulaguntza hori urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusita dago, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten desgaituen kasuan gehitzeko.

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la aprobación de la nueva normativa puede dilatarse en el tiempo algunos meses y conscientes de la especial vulnerabilidad en relación con el empleo de las personas con discapacidades severas, se considera preciso adelantarse a la aprobación del nuevo Decreto y modificar, con carácter transitorio, hasta la entrada en vigor de la nueva normativa, la cuantía de la subvención a los centros especiales de empleo por los costes salariales de las personas con discapacidad, prevista en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, para incrementarla en los supuestos de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

168/2019 Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzen zenbatekoak aldatzeko ahalmena enpleguaren arloan eskumena duen saileko titularrari esleitu zitzaion dekretu horren azken xedapenetako bigarrenean.

La facultad de modificar las cuantías de subvención previstas en el Decreto 168/2019 se atribuyó a la persona titular del Departamento competente en materia de empleo, en la Disposición final segunda del mismo.

Adierazitakoari jarraituz, hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 36. artikuluan aurreikusitako dirulaguntzaren zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren % 55 izango da, kontratatutako pertsonak desgaitasuna izanik laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak direnean.

Primero.– La cuantía de la subvención prevista en el artículo 36 del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, será del 55 % del salario mínimo interprofesional cuando las personas contratadas sean personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral.

Ondorio horietarako, desgaitasuna izanik laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonatzat hartuko dira, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 3.2 artikuluan jasotakoez gain, autismoaren espektroko nahasmendua duten pertsonak, baldin eta % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa aitortuta badute.

A estos efectos, se entenderá por persona con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, además de las contempladas en el artículo 3.2 del Decreto 168/2019, de 29 de octubre, las personas con trastorno del espectro del autismo con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %.

Bigarrena.– Aldaketa hau 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako soldata-kostuetarako dirulaguntzei aplikatuko zaie.

Segundo.– Esta modificación será de aplicación a las subvenciones por los costes salariales devengados desde el 1 de enero de 2022.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recurso.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Trabajo y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, hargatik eragotzi gabe agindu horren bigarren puntuan xedatutakoa.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto Segundo de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2022.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental