Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

194. zk., 2022ko urriaren 10a, astelehena

N.º 194, lunes 10 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4352
4352

AGINDUA, 2022ko uztailaren 20koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sartzeko 2023ko prestaketa-laguntzak.

ORDEN de 20 de julio de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan y regulan, para el ejercicio 2023, las ayudas destinadas a preparar el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Giza baliabideen garrantzia abiaburu hartuta, eta ohartuta zenbateraino den beharrezko Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora sartzeko bidea ematea eta erraztea, egonkortasuna bultzatzeko eta Justiziaren zerbitzu publikoaren kalitatea ona izateko, eta, hartara, herritarrak gustura egoteko eta konfiantza handiagoa izateko Justizia Administrazioarekin, erabaki dugu duela hamarkada bat baino gehiago abiarazitako jarduera-ildoarekin jarraitzea, eta agindu honen bidez hainbat laguntza ematea, Zuzenbideko lizentziadunak motiba daitezen beren urratsak Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora bideratzera. Hartara, Justizia Administrazioak langile egonkorrak izango ditu, eta efikazia eta kalitate maila hobeko lana egin ahal izango du.

Partiendo de la base de la importancia capital de los recursos humanos y una vez constatada la necesidad de fomentar y favorecer el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a fin de propiciar la estabilidad y con ello el adecuado nivel de calidad del servicio público de la Justicia que incremente el grado de satisfacción y confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia, se ha considerado oportuno continuar con la línea de actuación emprendida hace ya más de dos décadas, con resultados satisfactorios, manteniendo mediante la presente Orden una línea de ayudas que tienen como objetivo motivar a las personas licenciadas en Derecho para que dirijan sus aspiraciones profesionales hacia las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, facilitando así a la Administración de Justicia medios personales estables y contribuyendo con ello a un mejor grado de eficacia y calidad.

Eutsi egiten zaie azken deialdian jasotako aldaketei; hain zuzen ere, laguntzak eskuratzeko diru-sarreren gehieneko atalasearen murrizketari eta, bakanteren bat geratuz gero, laguntzaren onuradun gisa laugarren urte bat lortzeko aukerari, eskatzaileen kopurua sustatzeko eta handitzeko, eta laguntza guztiak estali gabe gera ez daitezen.

Se mantienen las modificaciones recogidas en la última convocatoria sobre la reducción del umbral máximo de ingresos para acceder a las mismas y la posibilidad –en caso de existencia de vacantes- de optar a un cuarto año como persona beneficiaria de la ayuda, con el fin de impulsar e incrementar el número de solicitantes y en aras a evitar que se queden sin cubrir la totalidad de las ayudas.

Gastu-espedientearen aurretiazko izapide-araubidearen mende dago deialdi hau, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Agindua aplikatuz, zeina Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzkoa baita.

Esta convocatoria está sujeta al régimen de tramitación anticipada de expediente de gasto, en aplicación de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expediente de gasto con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Era berean, administrazio publikoen dirulaguntzak emateko jarduera arautzen duten printzipioen arabera ebatziko da deialdi hau, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako eran, eta bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko araudiarekin.

Asimismo, se resolverá conforme a los principios que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con arreglo a la normativa básica establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Karrera Judizialera eta Fiskalera eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegora iristeko oposizioak prestatzeko 40 bekaren 2023ko lehiaketa iragartzea eta arautzea.

Es objeto de la presente Orden convocar y regular, para el ejercicio 2023, el concurso para otorgar 40 becas destinadas a la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

2. artikulua.– Zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Urteko 6.600 euro izango da beka bakoitzaren zenbatekoa. 550 euro emango dira hilean.

1.– El importe de cada una de las becas será de 6.600 euros anuales. El devengo se producirá mensualmente a razón de 550 euros.

2.– Laguntza hilero ordainduko da, hilaren lehen astean.

2.– El plazo de abono de la ayuda será mensual y su abono se efectuará la primera semana de dicho periodo.

3.– 2023ko ekitaldian, agindu honetan jasotako laguntzetarako, berrehun eta hirurogeita lau mila (264.000) euroko kopurua bideratuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan ezarritako aurrekontu-partidaren kargura.

3.– Se destina al objeto de las ayudas a las que se refiere la presente Orden, para el ejercicio 2023, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro mil (264.000) euros con cargo a la partida presupuestaria establecida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Kreditu egokia eta nahikoa izan arte ez dira emango 2023ko ekitaldirako bekak.

4.– La concesión de las becas no se producirá hasta que no se cumpla la condición de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 2023.

3. artikulua.– Iraupena.

Artículo 3.– Duración.

1.– Bekek urte natural bateko iraupena izango dute, hau da, 2023ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte.

1.– Las becas tendrán la duración de un año natural a contar desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2023.

2.– Baldin eta, aurreko zenbakian ezarritako epean, dagokion hautaketa-prozesua gainditzen badu onuradunak, laguntzaren aldia bere izendapena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean amaituko da, edo, lehenago gertatzen bada, Eskola Judizialean sartzen denean.

2.– Si durante el plazo establecido en el párrafo anterior la persona beneficiaria supera el correspondiente proceso selectivo, la duración de la ayuda finalizará en la fecha de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado o, de resultar anterior, en la fecha de su incorporación a la Escuela Judicial.

3.– Deialdi honen xede diren bekak ebazteko baldintza izango da kreditu egokia eta nahikoa egotea Euskal Autonomia Erkidegoko 2023. urterako aurrekontu orokorretan, hala xedatzen baita Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan (agindu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzkoa da).

3.– A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las becas objeto de convocatoria queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2023.

4. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 4.– Requisitos.

1.– Eskatzaileek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte eskabidea aurkeztean:

1.– Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de la presentación de su solicitud:

a) Aurkeztea erabaki duten oposizio horien aurreko deialdian eskatzen ziren baldintzak betetzea.

a) Cumplir las condiciones exigidas en la última convocatoria de la oposición a la que hayan decidido presentarse.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea, eta azken zazpi urteetatik gutxienez bostetan bertan bizi izana.

b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi al menos cinco años de los últimos siete.

c) Zuzenbideko lizentzia edo gradua izatea.

c) Poseer la Licenciatura o Grado en Derecho.

d) Zazpi urte baino gehiago ez igaro izana lizentzia edo gradua eskuratu zenetik.

d) No haber transcurrido más de siete años desde la obtención de la Licenciatura o Grado.

e) Espediente akademikoan, batez besteko nota 6 izatea, gutxienez.

e) Tener en el expediente académico una nota media mínima de 6.

f) Karrera Judizial edo Fiskaleko edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko partaide den prestatzaile baten zuzendaritza izatea, edo, laguntzaren onuradun izatekotan, zuzendaritza hori edukitzeko konpromisoa izatea.

f) Disponer de la dirección de una persona preparadora que deberá pertenecer a la Carrera Judicial o Fiscal, o al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o el compromiso de contar con la misma en caso de resultar beneficiario de la ayuda.

Partaidetza hori Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren berariazko baimen arrazoituaren bidez salbuetsi ahal izango da, baldin eta prestatzaileek egiaztatzen badute arlo juridikoan esperientzia profesionala dutela eta Zuzenbideko lizentzia edo gradua dutela eta karrerako funtzionario gisa 15 urte betetzen dituztela administrazio publikoetako beste kidego batean, baldin eta, horretarako, berariaz eskatzen bazaie Zuzenbideko doktoretza, lizentzia edo gradua edukitzea eta Justizia Epaitegietan esku hartzea.

La citada pertenencia podrá exceptuarse mediante autorización expresa y motivada de la Dirección de la Administración de Justicia, cuando el personal preparador acredite tener experiencia profesional en el área jurídica y que posee la Licenciatura o Grado en Derecho y 15 años de servicio como funcionario de carrera en cualesquiera otros Cuerpos de las Administraciones públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del Doctorado o la Licenciatura en Derecho o Grado e impliquen intervención ante los Tribunales de Justicia.

g) Deialdi honetan aipatzen diren oposizioak prestatzeko edozein motatako beka, graduondoko ikasketa edo laguntzaren onuradun izan ez izana hiru urtez, jarraian edo aldizka, salbu eta artikulu honen 2. apartatuan aurreikusitako kasuan.

g) No haber sido persona beneficiaria durante un máximo de tres años, continuados o alternos, de cualquier tipo de beca, estudio de postgrado de naturaleza análoga o ayuda para la preparación de oposiciones a las que se refiere la presente convocatoria, salvo aquellos que se encuentren en el caso previsto en el apartado 2 del presente artículo.

h) Eskatzailea mantentzen dutenek 75.000 euro gordinetik gorako diru-sarrerarik ez izatea, edo 10.000 euro gordin, norbere sarreren mende badago. Diru-sarreratzat hartuko dira laneko edota jarduera ekonomikoetako etekinen ondoriozkoak eta kapital higiezin zein higigarrietako etekinen ondoriozkoak. Era berean, irabazizko transmisioetatik eratorritako ondare-irabaziak ere zenbatuko dira.

h) No tener ingresos superiores a 75.000 euros netos por parte de las personas de las que dependa la solicitante o 10.000 euros netos si depende de ingresos propios. Como ingresos se computarán tanto los derivados de rendimientos de trabajo y/o actividades económicas, como de los de capital inmobiliario y mobiliario. Asimismo, se computarán las ganancias patrimoniales derivadas de trasmisiones lucrativas.

Berdin hartuko dira langabeziagatiko, aurretiko erretiroagatiko, ezintasunagatiko eta DSBEgatiko prestazioak, prestazio kontributiboak eta ez-kontributiboak, gizarte- larrialdietarako diru-sarrerak, gizarteratzeko diru-sarrerak eta aurrekoen antzeko beste batzuk.

También tendrán está consideración los ingresos relativos a prestaciones por desempleo, prejubilación, incapacidad, RGI, prestaciones contributivas o no contributivas, ingreso de emergencia social, inserción social u otros de tipo análogo a los anteriores.

Baldin eta independentzia ekonomikoa eta familiarra badute eskatzaileek, norberaren baliabide ekonomiko nahikoak egiaztatu beharko dituzte, bai eta familiarena ez den bestelako helbide bat ere.

En aquellos supuestos que las personas solicitantes tengan independencia económica y familiar deberán acreditar medios económicos propios suficientes, así como domicilio diferenciado y ajeno al de su círculo familiar.

Eskatzaileak bere gurasoak ez diren pertsonen mende badaude ekonomikoki, salbuespenezko mendetasun-egoera hori egiaztatu beharko dute ebazpen bidez, epai judizialaren bidez edo legez onartutako bestelako bitartekoren baten bidez.

En aquellos casos en las que las personas solicitantes dependan económicamente de personas diferentes a sus progenitores, deberán acreditar dicha situación excepcional de dependencia por resolución, sentencia judicial o cualquier otro medio legalmente admitido en derecho.

Karrera judizialerako eta fiskalerako eta Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegorako oposizioak prestatzeko xedearekin eskatzaileek jasotako laguntza publikoak edo pribatuak, edo antzeko beste laguntza batzuk, ez dira norbere diru-sarreratzat hartuko.

Las ayudas públicas o privadas percibidas por las personas solicitantes cuya finalidad sea la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, u otras ayudas de naturaleza análoga, no tendrán la consideración de ingresos propios.

i) Ez izatea dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galarazten duen zehapen penalik edo administratiborik, eta ez izatea horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik.

i) No haber sido sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni de hallarse incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.

Ezin izango du laguntzarik jaso sexuan oinarritutako diskriminazioagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik zigor penal edo administratiboa jaso duenak, dagokion zehapenean ezarritako aldian.

No podrá percibir la ayuda quien haya sido sancionado penal o administrativamente por incurrir en discriminación por razón de sexo, o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción.

j) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

j) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como en el pago a la Seguridad Social y en el pago de obligaciones por el reintegro de subvenciones.

Betebehar horiek onuradun izaten hasteko zein onuradun izaten jarraitzeko galdatuko dira, eta, beraz, horiek betetzen direla egiaztatuko da, bai laguntzak ematen diren unean, bai ordaintzen diren unean.

Estas obligaciones serán exigibles tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en dicha condición y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento tanto en el momento de efectuar la concesión como en el de efectuar los pagos.

k) Ezin izango dira beken onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusten den debekuren bat dutenak.

k) No podrán acceder a las becas aquellas personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones prevenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Aurreikusitako laguntza guztiak betetzen ez badira, laguntza horiek jasotzeko aukera izango dute aurreko deialdietako laguntzen edo antzeko laguntzen onuradunek, baldin eta baldintzetan ezarritako hiru urteko gehieneko epean jaso badituzte, eta, hala, laugarren urtez baliatu ahal izango dira.

2.– En el supuesto que no queden cubiertas la totalidad de las ayudas previstas, podrán optar a las mismas, los beneficiarios/as de ayudas de convocatorias anteriores o de ayudas análogas, que ya las hubieran disfrutado en el tiempo límite máximo de tres años establecido en los requisitos, pudiendo así optar a un cuarto año.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabide horiek aurrez aurre zein elektronikoki aurkeztu ahal izango dira.

2.– Dichas solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial como electrónica.

– Aurrez aurre: eskabideak aurrez aurre aurkez daitezke Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan (Zuzenean zerbitzuan), Eusko Jaurlaritzaren justiziako lurralde-kudeaketako unitateetan, edota Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en las Oficinas de Atención Ciudadana (Zuzenean), en las Unidades de gestión territorial de Justicia (EATs) del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, artikulu honen 5. apartatuan adierazitako helbideen bitartez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 5 del presente artículo.

3.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere bide bera erabiltzera prozedurako gainerako izapideak egiteko, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

3.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide honetan daude eskuragarri:

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki izapidetzeko zehaztapenak euskadi.eus egoitza elektroniko honetan eskura daitezke:

5.– Las especificaciones para tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.eus

Eskabidearen osteko izapideak, bide elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

6.– Eskabidea, agindu honi erantsitako eredu normalizatuaren arabera (I. eranskina), egoitza elektronikoan eskuragai dagoen inprimakian beteko da osorik, eta nahitaezko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da.

6.– La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado que se adjunta a esta Orden como Anexo I, se cumplimentará, en todos sus términos, en el formulario disponible en la sede electrónica, y deberá ir acompañada de la documentación preceptiva.

7.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen egiaztagiriak. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2 a) eta 6.1 artikuluek ezartzen duten bezala.

7.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Eskabideak aurkezteak berekin dakar berariaz eta formalki onartzea deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskakizunak egiaztatzea eta eskabidearekin aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 6.– Acreditación de requisitos y documentación a presentar con la solicitud.

Eskabidearekin batera dokumentazio hau ere aurkeztu behar da:

La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

NANaren fotokopia.

Fotocopia del DNI.

Udal ziurtagiria, jatorrizkoa edo kopia autentikoa, eskatzailearen administrazio-auzotasuna eta bizilekua egiaztatzen dituena 4. artikuluko b) letran ezarritako epean. Ziurtagiriak, gainera, eskatzailearen bizilekuan bizi diren pertsona guztiak adierazi beharko ditu.

Certificación municipal, original o copia auténtica, que acredite la vecindad administrativa y residencia de la persona solicitante por el plazo fijado en la letra b) de la relación del artículo 4. Tal certificación deberá expresar, además, todas las personas que residen en el domicilio del solicitante.

Eskatzailea mantentzen dutenen egoera ekonomikoari buruzko egiaztagiriak. Horretarako, 2021. urteko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren behin-behineko edo behin betiko likidazioaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, bestela, 2021ean izandako diru-sarrerak egiaztatzen dituzten dokumentuak, haien sarrera-maila dela-eta, aipatu aitorpena egin behar ez dutenen kasuan.

Documentación acreditativa de la situación económica de las personas de las que dependa la solicitante. A tal efecto, se presentará fotocopia completa de la liquidación provisional o definitiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2021 o certificados acreditativos de ingresos percibidos durante 2021 en el supuesto de no estar obligados a la presentación de la citada declaración por razón de su nivel de ingresos.

Betiere, PFEZaren dokumentazioa eta eranskinak aurkeztuko dira, eta, horietan, berariaz jaso beharko dira diru-sarrera gordinak eta lan-etekinen eta jarduera ekonomikoen etekin garbiak, bai eta kapital higiezinen, higigarrien eta ondare-irabazienak ere.

En todo caso, se presentará la documentación y anexos del IRPF donde se recoja expresamente los ingresos brutos y el rendimiento neto tanto de los rendimientos de trabajo como de las actividades económicas, así como de los de capital inmobiliario, mobiliario y ganancias patrimoniales.

Halaber, hala badagokio, INEMen, Gizarte Segurantzaren, dagokion erakundearen edo organoaren ziurtagiriak aurkeztuko dira, eskatzaileak edo haren mende daudenek 2021ean jasotako diru-sarrerei buruzkoak, hala nola langabezia-prestazioei, aurretiko erretiroagatiko, ezintasunagatiko eta DSBEgatiko prestazioei, prestazio kontributiboei eta ez-kontributiboei, gizarte-larrialdietarako sarrerei, gizarteratzeko sarrerei edo bestelakoei dagozkienak, dagokien errenta-aitorpenetik kanpo egon zein barne.

También, en su caso, se aportarán certificaciones del INEM, Seguridad Social, entidad u órgano correspondiente sobre aquellos ingresos relativos a prestaciones por desempleo, prejubilación, incapacidad, RGI, prestaciones contributivas o no contributivas, ingreso de emergencia social, inserción social u otro tipo, percibidos durante el 2021 por la persona solicitante o por aquellas de quienes dependa, tanto estén exentos como incluidos en la declaración correspondiente.

Eskatzailea mantentzen duten pertsonen banaketa, dibortzio edo antzeko egoerarik baldin bada, egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioaz gain (familia-liburua edo haren ordezkoa, epaia, eta abar), beharrezkoa da hitzarmen arauemailea ere aurkeztea. Hitzarmen arauemaile horretan jasotako diru-sarrerak ordaindu ez badira, zuzenbidean onartutako legezko bitartekoren baten bidez egiaztatuko da.

En supuestos de separación, divorcio u otras circunstancias análogas, de las personas de las que dependa la persona solicitante, además de la documentación –Libro de familia o documento que lo sustituya, Sentencia, etc.– acreditativa de dicha situación, es necesario además la remisión del convenio regulador. En caso de impago de los ingresos consignados en el citado convenio regulador se acreditará mediante cualquier medio legalmente admitido en derecho.

Baldin eta, independentzia ekonomikoa eta familiarra justifikatzeko, diru-sarrera propioak baliatu nahi badituzte eskatzaileek, 2021. urteko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren behin-behineko edo behin betiko likidazioaren fotokopia aurkeztu beharko da, edo, bestela, 2021eko ekitaldian izandako diru-sarreren egiaztagiriak, haien sarrera-maila dela-eta aipatutako aitorpena egin behar ez dutenen kasuan.

En aquellos casos que las personas solicitantes quieran hacer valer ingresos propios para justificar la independencia económica y familiar deberán presentar fotocopia completa de la liquidación provisional o definitiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2021 o certificados acreditativos de ingresos percibidos durante 2021 en el supuesto de no estar obligados a la presentación de la citada declaración por razón de su nivel de ingresos.

Halaber, alokairu-kontratua, ondasun higiezinen gaineko zergaren ordainagiria edo bizi den etxebizitzaren titulartasuna egiaztatzen duen bestelako titulu bat aurkeztu beharko dute.

Asimismo, deberán aportar contrato de alquiler, recibo del impuesto sobre bienes inmuebles o cualquier otro título admitido en derecho que acredite la condición de la titularidad de la vivienda en la que reside.

Eskatzaileak bere gurasoak ez diren pertsonen mende badaude ekonomikoki, salbuespenezko egoera hori egiaztatu beharko dute, eta, horretarako, mendetasun hori justifikatzen duen ebazpena, epai judiziala edo legez onartutako bestelako bitartekoren bat aurkeztu beharko dute.

En aquellas situaciones en las que las personas solicitantes dependan económicamente de personas diferentes a sus progenitores, deberán acreditar además dicha situación excepcional aportando la resolución, sentencia judicial o cualquier otro medio legalmente admitido en derecho que justifique tal dependencia.

Espediente akademiko osoa, jatorrizkoa edo kopia autentikoa.

Expediente Académico completo, original o copia auténtica.

Aurreko deialdietan ikasketa-espedientea aurkeztu duten eskatzaileek ez dute berriro aurkeztu beharrik izango.

Están eximidos de esta obligación aquellos solicitantes que lo hubieran aportado en anteriores convocatorias.

Espediente horretan, batez besteko nota orokorra jaso beharko da berariaz (0tik 10erako zenbaki-eskalan).

En el citado expediente deberá estar recogida de manera expresa la nota media global del mismo (escala numérica de 0 a 10).

Euskara-maila egiaztatzen duen dokumentazio originala edo kopia autentikoa. Aurreko deialdietan dokumentazio hori aurkeztu duten edo Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) dauden eskatzaileek ez dute aurkeztu beharrik izango.

Documentación acreditativa original o copia auténtica, en su caso, del nivel de conocimiento de euskera. Están eximidos de esta obligación aquellas personas solicitantes que lo hubieran aportado en anteriores convocatorias o que estén incluidas en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE).

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituztela egiaztatzen duten jatorrizko ziurtagiriak, dagozkien organo eskudunek emanak.

f) Certificaciones originales acreditativas del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, expedidas por el órgano competente respectivamente.

Artikulu honetako a), e) eta f) puntuetan eskatutako dokumentazioaren eta ETZEBaren egiaztapena ofizioz egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, salbu eta eskatzailea espresuki aurka agertzen bada; kasu horretan, egiaztapen horren aurka egiteko eskubidea baliatu ahal izango du, eta, kasu horretan, egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación de la documentación y del RUTCE requerida en los puntos a), e) y f) del presente artículo se comprobará de oficio por el órgano gestor de la presente convocatoria, salvo que la persona solicitante se oponga de manera expresa, pudiendo ejercer el derecho de oposición a dicha comprobación, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa.

7. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 7.– Declaraciones responsables.

Eskabidean sartuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, inguruabar hauek egiaztatuko dira:

Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes circunstancias:

Prestatu nahi duen oposizioaren azken deialdian eskatu ziren betekizunak betetzen dituela.

Reunir los requisitos exigidos en la última convocatoria de la Oposición que deseo preparar.

Hiru urteko gehieneko epean –jarraian edo aldizka– ez dela deialdi honetan aipatzen diren oposizioak prestatzeko bekaren, antzeko izaeradun graduondokoren edo laguntzaren baten onuradun izan, deialdiaren 4.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik.

Que no ha sido persona beneficiaria durante un máximo de tres años, continuados o alternos, de cualquier tipo de beca, estudio de postgrado de naturaleza análoga o ayuda para la preparación de oposiciones a las que se refiere la convocatoria, salvo supuesto previsto en el artículo 4.2 de la convocatoria.

Eskatzaileak Karrera Judizial edo Fiskaleko edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko prestatzaile baten zuzendaritza duela, edo izango duela, laguntzaren onuradun izatea lortzen badu.

Que la persona solicitante, dispone o va a disponer en caso de resultar beneficiaria de la ayuda de la dirección de una persona preparadora perteneciente a las Carrera Judicial o Fiscal o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Ez duela xede eta helburu bererako laguntzarik edo dirulaguntzarik jaso, administrazio publiko eta erakunde pribatuetatik.

No estar recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

Ez duela zehapen penalik edo administratiborik jaso, dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea galarazten dionik.

No haber recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

Dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik ez izatea, berariaz aipatuta sexu-diskriminazioagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik gertatutakoak, dagokion zehapenean ezarritako aldian.

No estar incursa en ninguna prohibición legal que inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de mujeres y hombres durante el periodo impuesto en la correspondiente sanción.

Ez duela abian itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, edo horiek amaituta dituela; hortaz, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, dirulaguntza ordaintzeko, amaituta egon beharko du itzulketa- edo zehapen-prozedura orok.

No estar incursa o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, de tal manera que la concesión y, en su caso, los pagos de la subvención quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

Laguntza horien onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

Que cumple con los requisitos establecido en la normativa vigente para ser persona beneficiaria de estas ayudas.

Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.

Ez duela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako debekurik.

Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8. artikulua.– Eskabideetako akatsak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Eskatzaileek aurkeztutako dokumentuak aztertuta, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak egiaztatzen badu eskatzaileren batek aurkeztutako dokumentazioan zerbait falta dela edo aurreko artikuluetan adierazitako eskakizunak ez direla betetzen, eskatuko dio hamar egun balioduneko epean hutsa zuzen dezala edo dagozkion dokumentuak aurkez ditzala, eta ohartaraziko dio, horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela. Horretarako, aldez aurretik ebazpena emango da.

Si, a la vista de la documentación presentada por las personas solicitantes, la Dirección de la Administración de Justicia comprobara que la misma es incompleta o no reúne los requisitos señalados en los artículos anteriores se le requerirá para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, sí así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución.

9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano de gestión de las ayudas.

Justizia Administrazioko Zuzendaritzari dagokio deialdi honen kudeaketa-lanak egitea.

Corresponde a la Dirección de la Administración de Justicia la gestión de la presente convocatoria.

10. artikulua.– Merezimenduak baloratzea.

Artículo 10.– Valoración de méritos.

1.– Onuradun izan ahal izateko, honako merezimendu hauek hartuko ditu kontuan hautaketa-batzordeak:

1.– Se considerarán méritos valorables en su conjunto por la Junta de Selección, para acceder a la condición de beneficiario:

a) Egoera ekonomikoa 0tik 45 puntura bitarteko eskalan baloratuko da, banakapen honen arabera:

a) La situación económica, que será valorada conforme a una escala de 0 a 45 puntos, según el desglose siguiente:

a) Urteko diru-sarrerak/euro familia-unitateko:

Ingresos anuales / euros unidad familiar.

<20.000: 25 puntu.

< 20.000: 25 puntos.

30.000: 20 puntu.

30.000: 20 puntos.

40.000: 15 puntu.

40.000: 15 puntos.

50.000: 10 puntu.

50.000: 10 puntos.

60.000: 5 puntu.

60.000: 5 puntos.

60.001: 0 puntu.

> 60.001: 0 puntos.

b) Urteko diru-sarrerak/euro familia-unitateko kide bakoitzeko, honako kopuru hauetara bitarte:

b) Ingresos anuales / euros por miembro de unidad familiar hasta:

<5.000: 20 puntu.

<5.000: 20 puntos.

7.500: 16 puntu.

7.500: 16 puntos.

10.000: 12 puntu.

10.000: 12 puntos.

12.500: 8 puntu.

12.500: 8 puntos.

15.000: 4 puntu.

15.000: 4 puntos.

>15.001: 0 puntu.

>15.001: 0 puntos.

Tarte bakoitzeko puntuazioa bateratua eta haztatu gabea izango da.

La puntuación por cada tramo será unitaria y no ponderada.

Merezimenduak baloratzeko, haien etekin garbien arabera zenbatuko dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren bidez frogatutako diru-sarrerak. Hala ere, zuzenbidean legez onartutako eta aitorpen hori ez bezalako bitartekoen bidez frogatutako diru-sarreretan, diru-sarrera garbiak kontsignatuta ez badaude, diru-sarrera gordinak zenbatuko dira.

Para la valoración de los méritos el cómputo de los ingresos acreditados mediante la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realizará según sus rendimientos netos. No obstante, aquellos ingresos acreditados mediante medios legalmente admitidos en derecho y diferentes a dicha declaración y en el que no estén consignados sus ingresos netos se computarán sus ingresos brutos.

b) Espediente akademikoa espediente horren batez besteko nota orokorraren arabera baloratuko da, 0 puntutik 35 puntura bitarteko eskalan, banakapen honen arabera:

b) El expediente académico, que será valorado según la nota media global del mismo, conforme a una escala de 0 a 35 puntos, según el desglose siguiente:

– 9tik ohorezko matrikulara: 35 puntu.

– 9 a Matrícula de Honor: 35 puntos.

– 8tik 8,99ra: 30 puntu.

– 8 a 8,99: 30 puntos.

– 7tik 7,99ra: 25 puntu.

– 7 a 7,99: 25 puntos.

– 6tik 6,99ra: 15 puntu.

– 6 a 6,99: 15 puntos.

c) Euskara jakitea: 0 puntutik 15 puntura bitartean, B1: 5 puntu, B2: 10 puntu, eta C1: 15 puntu.

c) Conocimiento de euskera: de 0 a 15 puntos, B1: 5 puntos, B2: 10 puntos y C1: 15 puntos.

d) Aurreko urteetan onuraduna izatea: 0 puntutik 5 puntura bitartean. Urtebetez: 2 puntu; bi urtez: 5 puntu.

d) El ser beneficiario de la ayuda en años anteriores: de 0 a 5 puntos. Por un año: 2 puntos y por dos años: 5 puntos.

2.– Agindu honen 4. artikuluko 2. apartatuan aipatzen diren eskatzaileei dagokienez, hauek izango dira hautaketa-batzordeak oro har baloratzen ahal dituen merezimenduak onuradun izateko:

2.– Para aquellos solicitantes incluidos en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Orden, se considerarán méritos valorables en su conjunto por la Junta de Selección, para acceder a la condición de beneficiario:

a) Egoera ekonomikoa 0tik 35 puntura bitarteko eskalan baloratuko da, banakapen honen arabera:

a) La situación económica, que será valorada conforme a una escala de 0 a 35 puntos, según el desglose siguiente:

a) Urteko diru-sarrerak/euro familia-unitateko:

a) Ingresos anuales / euros unidad familiar.

< 20.000: 20 puntu.

< 20.000: 20 puntos.

30.000: 15 puntu.

30.000: 15 puntos.

45.000: 10 puntu.

45.000: 10 puntos.

60.000: 5 puntu.

60.000: 5 puntos.

> 60.001: 0 puntu.

>60.001: 0 puntos.

b) Urteko diru-sarrerak/euro familia-unitateko kide bakoitzeko, honako kopuru hauetara bitarte:

Ingresos anuales / euros por miembro de unidad familiar hasta:

< 7.500: 15 puntu.

>7.500: 15 puntos.

10.000: 12 puntu.

10.000: 12 puntos.

12.500: 8 puntu.

12.500: 8 puntos.

15.000: 4 puntu.

15.000: 4 puntos.

> 15.001: 0 puntu.

>15.001: 0 puntos.

Merezimenduak baloratzeko, haien etekin garbien arabera zenbatuko dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren bidez frogatutako diru-sarrerak. Hala ere, zuzenbidean legez onartutako eta aitorpen hori ez bezalako bitartekoen bidez frogatutako diru-sarreretan, diru-sarrera garbiak kontsignatuta ez badaude, diru-sarrera gordinak zenbatuko dira.

Para la valoración de los méritos el cómputo de los ingresos acreditados mediante la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realizará según sus rendimientos netos. No obstante, aquellos ingresos acreditados mediante medios legalmente admitidos en derecho y diferentes a dicha declaración y en el que no estén consignados sus ingresos netos se computarán sus ingresos brutos.

Tarte bakoitzeko puntuazioa bateratua eta haztatu gabea izango da.

La puntuación por cada tramo será unitaria y no ponderada.

b) Espediente akademikoa espediente horren batez besteko nota orokorraren arabera baloratuko da, 0 puntutik 35 puntura bitarteko eskalan, banakapen honen arabera:

b) El expediente académico, que será valorado según la nota media global del mismo, conforme a una escala de 0 a 35 puntos, según el desglose siguiente:

– 9tik ohorezko matrikulara: 35 puntu.

– 9 a Matrícula de Honor: 35 puntos.

– 8tik 8,99ra: 30 puntu.

– 8 a 8,99: 30 puntos.

– 7tik 7,99ra: 25 puntu.

– 7 a 7,99: 25 puntos.

– 6tik 6,99ra: 15 puntu.

– 6 a 6,99: 15 puntos.

c) Euskara jakitea: 0 puntutik eta 20 puntura bitartean, B1: 5 puntu, B2: 10 puntu, eta C1: 20 puntu.

c) Conocimiento de euskera: de 0 a 20 puntos, B1: 5 puntos, B2: 10 puntos y C1: 20 puntos.

d) Azken lau urteetan laguntzaren xede den oposizioko azterketaren bat gainditu izana, 0 puntutik 10 puntura. Gainditutako azterketa bat, 5 puntu, eta bi azterketa, 10 puntu.

d) El haber aprobado en los cuatro últimos años algún examen de la oposición por la que se solicita la ayuda, de 0 a 10 puntos. Un examen aprobado 5 puntos, dos exámenes 10 puntos.

3.– Artikulu honen 2. apartatuko d) letra egiaztatzeko, 6. artikuluan eskatzen diren gainerako agiriekin batera, epaimahaiaren edo organo eskudunaren ziurtagiria, BOEren kopia edo inguruabar hori modu frogagarrian egiaztatzen duen beste dokumenturen bat beharko da.

3.– La acreditación del apartado d) del párrafo 2 del presente artículo, debe demostrarse remitiendo, junto al resto de la documentación exigida en el artículo 6, certificación del Tribunal u órgano competente, copia BOE o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

4.– Eskatzaile biren edo gehiagoren artean puntuazio-berdinketa egonez gero, hauek hartuko dira kontuan berdinketa hori hausteko: lehenik, espediente akademikoaren batez besteko nota orokorra; berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio egoera ekonomikoagatik lortutako puntuaziorik altuenari; eta, oraindik ere berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio aurreko urteetan onuradun izateagatik lortutako puntuaziorik altuenari.

4.– En caso de existir igualdad de puntos en dos o más solicitantes, se resolverá el empate atendiendo en primer lugar a la nota media global del expediente académico, en caso de persistir el empate se dará prioridad a la puntuación más alta por la situación económica y si aun así persistiera el empate se dará prioridad a la puntuación mayor por haber sido beneficiario de la ayuda en años anteriores.

11. artikulua.– Laguntzen onuradunak aukeratzea.

Artículo 11.– Selección de las personas beneficiarias a las ayudas.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, hautaketa-batzordeak proposatuko ditu beken hautagaiak. Honako hauek, edo beraiek izendatutako ordezkoek, osatuko dute batzorde hori:

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la propuesta de las personas candidatas se realizará por una Junta que estará integrada por las personas que a continuación se relacionan, o aquellas en quien deleguen:

Lehendakaria:

Presidente:

– Justizia Administrazioko zuzendaria.

– Director de la Administración de Justicia.

Bokalak:

Vocales:

– Karrera Judizialeko kide bat, EAEko Justizia Epaitegi Nagusiko presidenteak izendatuta.

– Un/una miembro de la Carrera Judicial designado/a por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

– EAEko Fiskaltza Nagusia.

– Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Justizia Administrazioaren zuzendaria.

– Director de Justicia del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

– EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Salako idazkaria.

– Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– EAEko Zuzenbide fakultateetako dekanoak.

– Decanas de las Facultades de Derecho sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Idazkari lanetan, Justizia Administrazioko Zuzendaritzako teknikari bat arituko da, hitzarekin baina botorik gabe, titularrak izendatua.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un Técnico de la Dirección de la Administración de Justicia, designado por su titular.

2.– Agindu honetan ezarritako baremoen arabera hautatuko dira hautagaiak. Batzordeko kideen gehiengoz hartuko dira erabakiak.

2.– La selección de las personas candidatas se realizará de conformidad con los baremos establecidos en la presente Orden. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros de la Junta.

3.– Batzordeak 40 izangai hautatuen zerrenda bat proposatuko du, eskatzaileek lortutako puntuen arabera osatua, oposizioak zein kidegotarako egin dituzten kontuan hartu gabe, eta beste zerrenda bat, hurrengo 10 puntuazio onenak lortu dituzten 10 eskatzaileak bilduko dituena, zeinak ordezko izango baitira aurrekoek onuradun izateari uzten badiote amaitzeagatik, uko egiteagatik, ez betetzeagatik, ustekabeko ezintasunagatik edo beste gorabeheraren batengatik, gorabehera hori laguntza eskuratu eta hurrengo bi hiletan gertatu bada, betiere.

3.– La Junta propondrá, junto con la relación de las 40 personas candidatas seleccionadas, en función de la puntuación obtenida e independientemente del Cuerpo al que opositaren, otra referida a los 10 solicitantes que hubieren obtenido las puntuaciones inmediatamente posteriores, como personas sustitutas para los supuestos de finalización, renuncia, incumplimiento, incapacidad sobrevenida o cualquier otro supuesto que implicare la pérdida de la condición de persona beneficiaria, siempre que se produjere en el plazo de dos meses desde la concesión de las ayudas.

4.– 10 ordezkogai horien zerrenda merezimendu lehenetsien arabera lortu duten puntuazioaren hurrenkeran osatuko da.

4.– La relación de las 10 personas sustitutas se numerará según el orden de puntuación obtenida conforme a los indicados baremos de méritos preferentes.

5.– Deialdi honen bidez emango diren beketan bakanterik sortuko balitz, lehenengo ordezkoak eskuratuko du hutsik geratutako beka, 3. artikuluan ezarritako epea osatzeko falta den aldian.

5.– Producida una vacante en las becas concedidas en la presente convocatoria, se asignará a la primera persona sustituta de la relación con la duración que le restare al sustituido/a hasta alcanzar lo establecido en el artículo tercero.

Edonola ere, ekitaldiko aurrekontutik erabilgarri dagoenaren araberako laguntza emango zaio ordezkoari.

En cualquier caso, la asignación de dicha ayuda estará subordinada a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio.

12. artikulua.– Bekak adjudikatzea.

Artículo 12.– Adjudicación de las becas.

1.– Hautaketa-batzordearen proposamena aztertu ondoren, Justiziako sailburuordeak deialdia ebatziko du, hautatutako izangaiak, eta, halakorik balego, haien ordezkoak, eta lortutako puntuazioa adierazita. Erabakia gehienez sei hileko epean hartu eta jakinarazi beharko da, agindu hau indarrean jartzen denetik aurrera.

1.– Una vez analizada la propuesta de la Junta de Selección, la Viceconsejera de Justicia resolverá la convocatoria declarando las personas candidatas seleccionadas y, en su caso sus sustitutos/as, la puntuación obtenida. La resolución será dictada y notificada en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Orden.

Epe horretan erabaki espresurik eman ezean, ezetsitzat joko dira eskabide guztiak. Ebazpen horrek ez dio amaiera emango administrazio-bideari, eta, berorren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, hilabeteko epean, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari.

En caso de no resolverse de forma expresa en el plazo indicado, las solicitudes se entenderán desestimadas. Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejera del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

2.– Hautatutako izangaiek ez dute abian izan behar itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, edo horiek amaituta behar dute; hortaz, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, amaituta egon beharko dute itzulketa- edo zehapen-prozedurek.

2.– Las personas candidatas seleccionadas deberán no estar incursas o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador, de tal manera que la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

3.– Prozedurari buruzko ebazpena berariaz eta banaka jakinarazteaz gain, Justiziako sailburuordearen ebazpen baten bidez, EHAAn ere argitaratuko da aukeratutako hautagaien zerrenda, ordezkoen zerrenda eta, halakorik balego, bakanteen zerrenda, bai eta emandako beka bakoitzaren zenbatekoa ere.

3.– Sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución del procedimiento, mediante resolución de la Viceconsejera de Justicia se publicará en el BOPV la relación de las personas candidatas seleccionadas, sus sustitutos/as y, en su caso, las vacantes, así como las cuantías de las becas concedidas.

13. artikulua.– Laguntzen baldintzak.

Artículo 13.– Condiciones de las ayudas.

1.– Laguntzen onuradunek prestatzaile baten zuzendaritza izan beharko dute, zeina Karrera Judizialekoa edo Fiskalekoa izango baita, edo Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegokoa, edo agindu honen 4. artikuluaren f) letraren 2. eta 3. paragrafoetan ezarritakoaren arabera berariaz baimendutako pertsonena.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán disponer de la dirección de una persona preparadora que pertenecerán a la Carrera Judicial o Fiscal, o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, o de aquellas personas expresamente autorizadas de acuerdo con lo establecido en los párrafos 2 y 3 de la letra f) del artículo 4 de la presente Orden.

2.– Beka jasotzea bateraezina da bestelako bekak jasotzearekin, gai honen antzeko graduondoko ikasketekin edo ordaindutako zerbitzu-emate ororekin, non eta ez diren ordezkapen-lanak egiten Organo Judizialetan edo Fiskaltzan; kasu horretan, eta aldez aurretik eskatuta, bekaren ondoriozko eskubide ekonomikoak eten egingo dira prestazio horrek dirauen artean. Egoera hori ez da inolaz ere 6 hilabete baino gehiago luzatuko, bekak dirauen aldian.

2.– El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra beca, estudios de postgrado de naturaleza análoga a esta materia, o con la realización de cualquier prestación de servicios remunerada, salvo que se trate del desempeño de labores de sustitución en Órganos Judiciales o en Fiscalía, en cuyo caso y previa solicitud se declarará la suspensión de la percepción de los derechos económicos que conlleva la beca durante el tiempo que dure tal prestación, que en ningún supuesto superará el plazo de 6 meses, durante el transcurso del disfrute de la beca.

3.– Beka etenda geratuko da, halaber, istripuagatik edo gaixotasun larriren batengatik onuraduna ezinduta geratzen bada. Behar bezala egiaztatu beharko du ezintasun hori, eta ez du aurreko puntuan ezarritako denbora-muga gainditu beharko.

3.– Igual declaración de suspensión podrá efectuarse en caso de incapacidad sobrevenida por causa de accidente o enfermedad grave del beneficiario, siempre que se acredite debidamente y no supere el límite de tiempo establecido en el punto anterior.

4.– Epe hori igarota, oraindik ere beka etetea eragin zuten gorabeherek hor jarraitzen badute, bukatutzat emango da beka.

4.– Una vez transcurrido dicho plazo, si en uno u otro caso persisten las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la beca, se considerará finalizada.

14. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

1.– Onuradunak beka onartzeak berekin dakar deialdi honetan jarritako arau guztien men geratzea, eta, zehazki, 13. artikuluan jasotako gorabeherarik gertatuz gero, horren berri eman beharra.

1.– La aceptación de la beca por parte de la persona beneficiaria implica la de todas las normas fijadas en la presente convocatoria y, en concreto, la de comunicar el sobrevenimiento de alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.

Emate-ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera 10 egun natural igarota, onuradunak dirulaguntza onartu duela ulertuko da, aurkakorik adierazi ezean.

La subvención se entenderá aceptada si, transcurridos 10 días naturales desde el siguiente a la notificación de la Resolución de concesión, no se manifestara lo contrario por la persona beneficiaria.

2.– Karrera Judizialeko edo Fiskaleko kideek, Justizia Administrazioaren Letraduen Kidegoko kideek edo, hala badagokio, laguntzen organo kudeatzaileak baimendutako pertsonek emandako prestaketa-ikastaroetara erregulartasunez eta aprobetxamenduz joatea.

2.– Asistir con regularidad y aprovechamiento a los cursos de preparación impartidos por miembros de la Carrera Judicial, Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y, en su caso, de aquellas personas autorizadas por el órgano gestor de las ayudas.

3.– Deialdi honen ondoren egingo den lehen hautaketa-prozesuan parte hartzea, betiere gutxienez urtebeteko tartea baldin badago laguntzak emateko ebazpena argitaratzen den egunaren eta hautaketa-prozesuaren deialdia argitaratzen den egunaren artean.

3.– Participar en el primer proceso selectivo posterior a la presente convocatoria, siempre que medie al menos un año entre la fecha de publicación de la Resolución de concesión de las ayudas y la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo.

Ondorio horietarako, hautaketa-prozesuan parte hartu duela ulertuko da, baldin eta prozesu horretako onartuen zerrendan badago, azterketetara aurkeztu bada eta azterketak egin baditu. Inguruabar horiek egiaztatzeko, zuzenbidean legez onartuta dauden ziurtagiri edo egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

A estos efectos se entenderá como participación en el proceso selectivo a la inclusión en la lista de admitidos de la misma, así como la presentación y realización de los exámenes correspondientes, estas circunstancias quedaran acreditadas mediante las certificaciones o justificantes legalmente admitidos en derecho.

Dena den, aurreko urteetan onuradun izan direnek ondorengo hautaketa-prozesuetan parte hartu beharko dute, puntu honen lehenengo paragrafoan aipatzen den urtebeteko epea igaro ez bada ere.

En todo caso, todas aquellas personas que hubieran resultado beneficiarias en años anteriores deberán participar en los procesos selectivos posteriores, aun cuando no hubiera transcurrido el plazo de un año al que se hace referencia en el párrafo primero de este punto.

Hautaketa-prozesu horietan parte hartzen dutenek ziurtagiri edo egiaztagiriak bidali beharko dituzte parte hartu duten hautaketa-prozesua egin eta berehala.

Los participantes en dichos procesos selectivos deberán remitir las certificaciones o justificaciones pertinentes inmediatamente después de la celebración del proceso selectivo en el que hubieran tomado parte.

4.– Hiru hilean behin, oposizioa prestatzeko egindako gastuen justifikazio-memoria bidaltzea; prestatzaileak epe horretan egin dituen fakturak (jatorrizkoak nahiz kopia autentikoak) erantsi behar zaizkio memoriari.

4.– Remitir trimestralmente Memoria justificativa de los gastos realizados en la preparación de la oposición, adjuntando originales o copias auténticas de las facturas emitidas durante dicho período por la persona preparadora.

5.– Dirulaguntza jasotzen duen bitartean gertatutako gorabehera ororen berri ematea Administrazioari.

5.– Comunicar a la Administración cualquier eventualidad que pudiere surgir durante el plazo de vigencia de la ayuda económica.

6.– Laguntzen xedea fiskalizatzeko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen duen informazio guztia ematea.

6.– Facilitar cuanta información le fuere requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura jasotzen diren laguntzen inguruan indarrean dagoen ordenamendu juridikoan ezartzen diren gainerako betebehar guztiak, eta, zehazki, hauetan xedatutakoa: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 50.2 artikuluan ezartzen duena, dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradunen betebeharrei buruz (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 14. eta 46. artikuluetan ezartzen duena.

7.– Cuantas otras obligaciones se establecen en el ordenamiento jurídico vigente respecto a las ayudas percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en particular, lo dispuesto en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, relativo a las obligaciones de los beneficiarios y beneficiarias de ayudas y subvenciones públicas, así como lo señalado en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

15. artikulua.– Onuradunen justifikazio-memoria.

Artículo 15.– Memoria justificativa de las personas beneficiarias.

1.– Laguntzen onuradunek agindu honen 14. artikuluko 4. apartatuan aurreikusitako justifikazio-memoria aurkeztu beharko dute hiru hilean behin, agindu honen II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera. Eredua euskadi.net egoitza elektronikoan argitaratuko da.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar la memoria justificativa prevista en el apartado 4 del artículo 14 de la presente Orden con carácter trimestral y de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo II de la presente Orden. El modelo se publicará en la sede electrónica de euskadi.net

2.– Justifikazio-memoria aurrez aurre aurkez daiteke Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan, Justiziako lurralde-kudeaketako unitateetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan, dokumentu normalizatuan, atal guztiak behar bezala beteta.

2.– La memoria justificativa podrá presentarse de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana, Unidades de gestión territorial de Justicia (EATs) o ante los órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

3.– Halaber, justifikazioak elektronikoki aurkeztu ahal izango dira helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

3.– Así mismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/

16. artikulua.– Onuradunen jarraipena.

Artículo 16.– Seguimiento de las personas beneficiarias.

1.– Justizia Administrazioko Zuzendaritzak egingo die jarraipena laguntzen onuradunei. Horretarako, hiru hilean behin txostena egiteko eskatuko die onuradunen prestatzaileei.

1.– La Dirección de la Administración de Justicia realizará el seguimiento de las personas beneficiarias de las ayudas; para ello solicitará un informe trimestral a las personas preparadoras de las mismas.

2.– Prestatzaileek, aldizka eskatzen zaien txostena egiteaz gain, eskatzaileen aprobetxamenduan gertatzen den gorabehera ororen berri eman beharko diote Justizia Administrazioko Zuzendaritzari.

2.– Sin perjuicio del informe que periódicamente se solicite a los preparadores/as, estos/as deberán comunicar a la Dirección de la Administración de Justicia cualquier eventualidad que pudiere surgir en el aprovechamiento de las personas beneficiarias de las ayudas.

17. artikulua.– Lehentasunezko destinoa eskatzea eta zerbitzu-ematearen iraupena.

Artículo 17.– Solicitud de destino preferente y duración de la prestación de servicios.

1.– Laguntzen onuradunek, oposizioa gainditzen badute, Euskal Autonomia Erkidegoan eskaintzen diren destinoak eskatu beharko dituzte lehentasunez.

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas, que hubieran aprobado la oposición, deberán solicitar con carácter preferente aquellos destinos que se oferten en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Beste destino bat hautatuz gero, itzuli egin beharko dira kontzeptu hori dela-eta jaso diren laguntzak, hautaketa hori justifikatzen duen ezinbesteko arrazoi objektiborik ez badago behintzat.

La elección de otro destino dará lugar al reintegro de las ayudas percibidas por este concepto, salvo razones de fuerza mayor u objetiva que justifiquen dicha elección.

2.– Hautaketa-prozesua gainditu ondoren destinoa Euskal Autonomia Erkidegoan lortuz gero, gutxienez bi urtez jardun beharko dute lanean Euskal Autonomia Erkidegoan bertan, halabeharrak eraginda beste nonbait jardun beharra egokitzen ez bazaie behintzat.

2.– En el supuesto de haber superado el proceso selectivo y obtenido destino en la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberán prestar servicios durante un período mínimo de dos años en el ámbito de la Comunidad Autónoma, salvo que causas ajenas a su voluntad se lo impidan.

18. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 18.– Incumplimientos.

1.– Laguntzaren onuradunak betetzen ez badu deialdi honetan aurreikusitako betebeharren bat edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritako betebeharren bat, Justiziako sailburuordeak, interesdunari entzunaldia eman eta dagokion prozedura bideratu ondoren, adieraziko du emandako laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela.

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en la presente convocatoria o cualquiera de los establecidos en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, la Viceconsejera de Justicia, previa audiencia y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Halaber, emandako laguntza ordaindu bada, jasotako zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaiola adierazi beharko da, bai eta dirulaguntzen arloko berandutze-interesa ere, dirulaguntza ordaintzen den unetik dirua itzultzea bidezkoa dela erabakitzen den egunera artekoa, edo zordunak itzulketa ordaintzen duen egunera artekoa, hura baino lehenagokoa bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

2.– Asimismo, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Itzulketa hori proportzionaltasun-irizpideen arabera aplikatuko da. Agindu honetan araututako eta iragarritako laguntzak denbora-tarte jakin batean garatutako egoera diruz lagungarriei buruzkoak direnez, aldi baterako ez-betetze partzialak gertatuz gero, laguntza jasotzeko baldintzak bete diren aldian laguntza onartuta geratuko da, eta, aldiz, ez-betetzea gertatu den aldian jasotako kopuruak itzuli egin beharko dira.

El referido reintegro se aplicará de acuerdo a criterios de proporcionalidad. Dado que las ayudas reguladas y convocadas en la presente Orden se refieren a situaciones subvencionables desarrolladas durante un período de tiempo determinado, el incumplimiento temporal parcial determinará el reconocimiento de la ayuda durante el período en el que se han cumplido las condiciones de acceso a la ayuda, y debiendo reintegrarse las cantidades recibidas durante el periodo en el que se ha producido el incumplimiento.

3.– Horrek guztiak ez du ezertan eragotziko bidezkoak diren gainerako akzioak egitea, bat etorriz abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoarekin, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horien itzulketei buruzko erregimen orokorra, eta ezartzen baita horien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak.

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien lege-ondorioetarako, eta erantzukizunen erregimena Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetako laguntzak arau hauetan xedatutakora atxikitzen dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

Las ayudas a que se refiere la presente Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de julio de 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental