Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

194. zk., 2022ko urriaren 10a, astelehena

N.º 194, lunes 10 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4338
4338

AGINDUA, 2022ko irailaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita txakurren amorruaren aurkako nahitaezko txertaketa Euskal Autonomia Erkidegoan.

ORDEN de 30 de septiembre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula la vacunación antirrábica obligatoria de la especie canina en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Europar Batasuneko estatu kideen arteko barne-mugak desagertzeak, herrialdeen artean gero eta pertsona gehiago lekualdatzeak eta lagun egiteko animalien errolda handitzeak areagotu egiten dute animalien gaixotasun infekziosoak eta gizakiei kutsa dakizkiekeen beste patologia batzuk hedatzeko arriskua.

La desaparición de las fronteras internas entre los Estados miembros de la Unión Europea, el creciente desplazamiento de personas entre países, y el aumento del censo de animales de compañía, incrementan el riesgo de difusión de las enfermedades infecciosas de los animales y otras patologías transmisibles a los seres humanos.

Animalien osasuna, beraz, funtsezko faktorea da osasun publikoa bermatzeko, eta botere publikoen eskumena da, Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluan xedatutakoaren arabera, osasun publikoa antolatzea eta babestea, prebentzio-neurrien eta beharrezko prestazio eta zerbitzuen bidez.

La sanidad animal, por tanto, se ha revelado como un factor clave en la garantía de la salud pública, siendo competencia de los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Española, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, y de las prestaciones y servicios necesarios.

Gaixotasun transmitigarrien artean, amorruak berebiziko garrantzia du, bai mundu osoan hedatuta egoteagatik, bai duen larritasun klinikoagatik. Gaur egun, amorrua berriro indartzen ari den gaixotasuntzat hartzen da mundu osoan; izan ere, besteak beste, birusaren aldaera berriak agertzen ari dira (hartara, gaixotasunaren gordailu-kopurua ugaritzen dute) eta lagun egiteko animalien mugimenduak nabarmen areagotu dira, kasu askotan gaixotasunaren eremu endemikoetatik.

Entre las enfermedades transmisibles, la rabia ocupa un lugar destacado, tanto por su distribución mundial, como por su gravedad clínica. Actualmente la rabia está considerada como una enfermedad reemergente a nivel mundial, debido en parte a la aparición de nuevas variantes del virus que incrementan el número de reservorios de la enfermedad y al aumento generalizado de movimientos de animales de compañía, procedentes en muchos casos de zonas endémicas de la enfermedad.

Euskal Autonomia Erkidegoa lurreko amorrurik gabeko eremua da une honetan, eta azken urteotan maskoten borondatezko txertaketari eustea erabaki da. Hala ere, herrialde endemikoetatik (batez ere Afrika iparraldetik eta Ekialdeko Europatik) hurbil egonik, eta pertsonak zein animaliak erraz mugitzen eta sartzen direnez gero, ezinbestekoa da neurri egokiak ezartzea gaixotasuna ager dadin prebenitzeko eta zaintzeko.

La Comunidad Autónoma de Euskadi es en estos momentos una zona libre de rabia terrestre y durante los últimos años se ha optado por mantener una vacunación voluntaria de las mascotas. Sin embargo, la proximidad geográfica a países endémicos, especialmente el Norte de África y Europa del Este, y la facilidad de movimientos y entradas de personas y animales, hace que sea imprescindible implantar las medidas adecuadas para prevenir y vigilar su aparición.

Frogatuta dago txakurren nahitaezko txertaketa dela gaixotasuna prebenitzeko ekintzarik eraginkorrena eta efizienteena. Txertaketa-estrategia horrek arrakasta izan dezan, ezinbestekoa da maskotak bitarteko elektronikoen bidez behar bezala identifikatzea. Euskal Autonomia Erkidegoan, lagun egiteko animalien identifikazioa Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak identifikatzea arautzen zuen Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 1993ko maiatzaren 25eko Aginduaren bidez ezarri zen hasiera batean; ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua –martxoaren 24ko 44/2020 Dekretuaren bidez aldatua– argitaratu eta indarrean sartu zen.

Está demostrado que la vacunación obligatoria de los perros, es la más eficaz y eficiente acción de prevención de la enfermedad. El éxito de esta estrategia de vacunación, debe sustentarse necesariamente en una correcta identificación de las mascotas por medios electrónicos, establecida inicialmente en Euskadi por la Orden 25 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regulaba la identificación de los animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la posterior publicación y entrada en vigor del Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco y su modificación por el Decreto 44/2020, de 24 de marzo.

Maskotak behar bezala identifikatzeak eta txakur-espezieko animaliei -eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetara lekualdatzekoak diren katu eta hudoei- txertoa jartzeko derrigortasuna ezartzeak animalien txerto-estalduraren maila zein den jakitea ahalbidetuko du; halaber, animaliek eragindako erasoen zaintza epidemiologikoa indartuko du, berez osasun publikoko arazo garrantzitsua baitira.

La conjunción de una correcta identificación de las mascotas y la implantación de la obligatoriedad de la vacunación en los animales de la especie canina, además de en aquellos gatos y hurones que vayan a desplazarse a otros Estados miembros de la Unión Europea, posibilitará conocer el grado de cobertura vacunal de los animales y reforzará la vigilancia epidemiológica de las agresiones producidas por animales, siendo también por sí mismas, un importante problema de salud pública.

Bestalde, kiropteroetan amorrua hedatua egoteak berekin dakar prebentzio- eta zaintza-protokoloak aktibatzea animalia-espezie horrekin kontaktuan egon diren pertsona guztientzat edo kontaktu hori bultzatzen duten jarduerak egiten dituztenentzat.

Por otra parte, la presencia de rabia en quirópteros implica la activación de protocolos de prevención y vigilancia en todas aquellas personas que hayan estado en contacto con esa especie animal o realicen actividades que favorezcan dicho contacto.

Apirilaren 24ko 8/2003 Legeak, Animalien Osasunari buruzkoak, gaixotasunak agertzea eta garatzea eragozteko prebentzio-sistemaren barruan, zaintzarako osasun-neurri batzuk jasotzen ditu, Animalien Osasunaren Mundu Erakundearen (AOME) Nazioarteko Kode Zoosanitarioan aurreikusitako nahitaez aitortu beharreko animalien gaixotasunak sartzea edo hedatzea prebenitzeko. Babes-neurri sanitario horien artean dago nahitaezko txertaketa-programak gauzatzea. Lege horrek berak betebehar batzuk ezartzen dizkie partikularrei, animalien gaixotasunak prebenitzeari dagokionez; zehazki, kasu bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezarritako osasun-neurri guztiak aplikatu eta aurrera eramateko betebeharra, animalien gaixotasunak prebenitzeko ezartzen diren nahitaezko osasun-neurriak barne, edo neurri horiek aplikatzea baimentzea; era berean, derrigortzen du beharrezko bitartekoak jartzera neurri horiek segurtasun-berme egokiekin egin ahal izateko, bai neurri horien xede diren animalientzat, bai neurriok gauzatzen dituzten langileentzat.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal contempla como parte del sistema preventivo para impedir la aparición y desarrollo de las enfermedades, una serie de medidas sanitarias de salvaguardia al objeto de prevenir la introducción o difusión de enfermedades de los animales de declaración obligatoria previstas en el Código Zoosanitario Internacional de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA). Entre estas medidas sanitarias de salvaguardia se contempla la realización de programas obligatorios de vacunación. Esta misma ley establece una serie de obligaciones de los particulares en relación con la prevención de las enfermedades de los animales y más concretamente, la de aplicar y llevar a cabo todas las medidas sanitarias impuestas por la normativa vigente en cada caso, incluyendo las medidas sanitarias obligatorias que se establezcan para prevenir las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación; así como poner los medios necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales objeto de aquellas, como para el personal que las ejecute.

Zehazkiago, 9/2022 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoan etxeko animaliak babesteari buruzkoak, aurreikusten du autonomia-erkidegoko administrazioak nahitaez agindu behar duela animalientzat beharrezkotzat jotzen diren txertoak edo tratamenduak aplikatzeko, animalien osasunari edo osasun publikoari lotutako arrazoiengatik.

De forma más específica, la Ley 9/2022, de protección de los animales domésticos en Euskadi, prevé que la Administración autonómica ordene de forma obligatoria, por razones de sanidad animal o salud pública, la aplicación de las vacunaciones o tratamientos que se consideren necesarios para los animales.

Txertaketa-jarduketei Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzko martxoaren 3ko 21/2015 Dekretua aplikatuko zaie, hondakin sanitarioen kudeaketan eska daitezkeen gutxieneko betekizunei dagokienez, haiek kudeatzeak sortzen dituen arriskuak prebenitzeko, bai zuzenean hondakin horien eraginpean dauden pertsonentzat, bai osasun publikorako eta ingurumenerako.

A las actuaciones de vacunación resultará aplicable el Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Euskadi, respecto a los requisitos mínimos exigibles en la gestión de los residuos sanitarios, con el fin de prevenir los riesgos que dicha gestión genera, tanto para las personas directamente expuestas a los mismos como a la salud pública y al medio ambiente.

Bestalde, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-organoen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunei dagokie izaera orokorreko gaietan legeak egiteko ahala. Eskumen horietan oinarrituta eta animalien osasunaren arloan eskumena duenez, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari dagokio agindu hau ematea.

A tenor de la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la potestad legislativa en cuestiones de carácter general. En base a estas competencias y como corresponde a la Consejera Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, competente en materia de sanidad animal dictar esta orden.

Azaldutako guztiagatik, honako hau

Por todo lo expuesto,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrentzako amorruaren aurkako nahitaezko txertaketa garatzeko arauak ezartzea.

Esta orden tiene por objeto establecer las normas para el desarrollo de la vacunación antirrábica obligatoria para los animales de la especie canina en Euskadi,

2. artikulua.– Amorruaren aurkako txertoa jaso behar duten espezieak.

Artículo 2.– Especies objeto de vacunación antirrábica.

1.– Nahitaez txertatu beharko dira txakur guztiak, gaixotasun horretatik etengabe babestuta daudela bermatzeko.

1.– Deberán vacunarse obligatoriamente, todos los animales de la especie canina de forma que se asegure su permanente protección frente a esa enfermedad.

2.– Beste animalia-espezie batzuk txertatzea borondatezkoa izango da, salbu eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetara lekualdatzekoak diren katu eta hudoak, halaxe ezartzen baitu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 12ko 576/2013 (EB) Erregelamenduak, Lagun egiteko animalien asmo komertzialik gabeko joan-etorriei buruzkoak.

2.– La vacunación de otras especies animales tendrá carácter voluntario, excepto en el caso de gatos y hurones que vayan a ser objeto de desplazamiento a otros estados miembros de la Unión Europea, tal y como establece el Reglamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía.

3.– Osasun-egoeragatik eta arrisku epidemiologikoengatik gomendagarria denean, animalien osasunaren arloan eskumena duen zuzendaritza nagusiaren titularrak beste animalia-espezie batzuei ere ezarri ahal izango die amorruaren birusaren aurkako txertaketa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpen baten bidez.

3.– Cuando la situación sanitaria y los riesgos epidemiológicos así lo aconsejen, el titular de la Dirección General con competencias en materia de sanidad animal podrá, mediante resolución, publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco», ampliar la obligatoriedad de la vacunación frente al virus de la rabia a otras especies animales.

3. artikulua.– Amorruaren aurkako txertaketa.

Artículo 3.– Vacunación antirrábica.

1.– Amorruaren aurkako txertoak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 12ko 576/2013 (EB) Erregelamenduaren III. eranskineko 1. puntuko baldintzak bete beharko ditu. Lagun egiteko animalien asmo komertzialik gabeko joan-etorriei buruzkoa da erregelamendu hori, eta 998/2003 (EE) Erregelamendua indargabetzen du.

1.– La vacuna antirrábica deberá cumplir los requisitos del punto 1 del Anexo III del Reglamento (UE) 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 998/2003.

2.– Lagun egiteko animaliari gutxienez 12 aste dituenean egingo zaio txertaketa primarioa, eta betiere hogeita lau aste bete baino lehen. Ondoren, behar besteko maiztasunarekin txertatu beharko dira berriz ere, emandako azken dosiaren txertoaren zehaztapen teknikoetan agindutakoaren arabera, Espainiako estatuan merkaturatzeko baimenari dagokionez.

2.– La primovacunación se realizará en el animal de compañía cuando tenga, al menos 12 semanas de edad y antes de que cumpla las veinticuatro. Posteriormente se efectuarán revacunaciones con la frecuencia necesaria, según se prescriba en las especificaciones técnicas de la vacuna de la última dosis administrada, referida a la autorización de comercialización en el estado español.

3.– Txertoaren aplikazioa eta animaliaren pasaporte ofizialean erregistratzea indarreko lanbide-gaikuntza duten albaitari elkargokideek egingo dute.

3.– La aplicación de la vacuna y su registro en el pasaporte oficial del animal, correrá a cargo de profesionales de la veterinaria colegiadas y con la habilitación vigente.

4. artikulua.– Amorruaren aurkako txertaketarako eskakizunak.

Artículo 4.– Exigencias en la vacunación antirrábica.

1.– Animalia txertatu aurretik, haren miaketa klinikoa egingo du txertoa jarri behar duenak, bai eta identifikazioaren kontrola ere. Albaitaritzako miaketa kliniko horren ondorioz, argi eta garbi ikusten bada txerto hori emateak animaliaren bizia arriskuan jartzen duela, haren inokulazioa atzeratu ahal izango da; une horretan, dagokion egiaztagiri ofiziala emango du albaitariak. Horrek ez du esan nahi, ordea, animalia txertoa jartzetik salbuetsita egongo denik geroago, animalia horri txertoa jarri behar zaion aldiaren barruan.

1.– Con carácter previo a la vacunación se realizará, por quien vaya a proceder a la misma, una exploración clínica del animal, así como un control de la identificación. Si como resultado de esa exploración clínica veterinaria se detectaran signos evidentes y contrastables de que la administración de esa vacuna, pusiera en riesgo la vida del animal, se podrá aplazar la inoculación de la misma realizando la pertinente certificación veterinaria oficial en ese momento, sin que ello suponga la exención de la vacunación del animal posteriormente y dentro del periodo en que dicho animal deba ser vacunado.

2.– Txertoa jaso behar duten animalia guztiak behar bezala identifikatuta egon beharko dira, arau hauetan xedatutakoaren arabera: Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko ekainaren 12ko 576/2013 (EB) Erregelamendua –Lagun egiteko animalien asmo komertzialik gabeko joan-etorriei buruzkoa–, beste estatu kide batzuetara lekualdatzekoak diren txakur, katu eta hudoei dagokienez.

2.– Todos los animales objeto de vacunación deberán encontrarse debidamente identificados conforme a lo dispuesto en el Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el Reglamento (UE) N.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, para los perros, gatos y hurones que vayan a desplazarse a otros Estados miembros.

3.– Berariaz debekatuta daude animaliak identifikatzeko edo txertatzeko kontzentrazioak. Salbuespen gisa, animalien osasunaren arloan eskumena duen sailaren probintziako zerbitzuaren titularrak baimendu ahal izango ditu kontzentrazioak, kontuan hartuta eremu geografiko jakin batzuetan albaitaritza-zerbitzuetara joan eta handik itzultzea ezinekoa edo oso zaila dela, txertoak jartzeko prozedura arindu eta errazteko helburuarekin, txertaketa modu homogeneoan eta erabateko estaldurarekin egin dadin erraztuz. Kontzentrazio horiek egin ahal izateko aldi baterako, eta salbuespen gisa, gaitutako lekuetan, gaikuntzaren xede diren jarduera klinikoak baino ezin izango dira gauzatu, gutxienez honako hauek izango dituzten lokaletan: miaketa-mahaia duen kontsulta-gela, argiztapen egokia, edateko uraren hornikuntza eta hondakinen kudeaketa egokia.

3.– Quedan expresamente prohibidas las concentraciones de animales para su identificación o vacunación. Excepcionalmente, podrán ser autorizadas por el titular del Servicio Provincial del Departamento competente en materia de sanidad animal, en atención a la carencia o dificultad de desplazamientos en ciertas áreas o zonas geográficas respecto de los servicios veterinarios, y con la finalidad de agilizar y facilitar la aplicación vacunal, favoreciendo que la misma se lleve a cabo de forma homogénea y con total cobertura. En los lugares así habilitados temporalmente, y de forma excepcional, para poder realizar dichas concentraciones, solo se podrán realizar los actos clínicos, objeto de la habilitación, en locales que dispongan como mínimo de sala para consulta dotada de mesa de exploración, iluminación adecuada, dotación de agua potable y una adecuada gestión de residuos.

4.– Partikularren etxeetan eta baimendutako gune zoologikoetan egin ahal izango dira txertaketak, baldin eta txertoa jarriko duen albaitari lizentziadun edo graduatuak komenigarritzat jotzen badu animalien osasun-arretarik onena eta ongizaterik handiena bermatzeko, eta betiere animalia horiek edo haien jabeak etxe edo gune zoologiko horretan ageri badira EAEko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean (aurrerantzean, AIEO).

4.– Podrán realizarse vacunaciones en los domicilios particulares, y núcleos zoológicos autorizados, cuando la persona licenciada o graduada en veterinaria que vaya a proceder a la vacunación, lo estime conveniente para garantizar la mejor atención sanitaria y de bienestar de los animales y siempre que estos animales o quienes ostenten su propiedad figuren con ese domicilio o núcleo zoológico en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Euskadi (en adelante, Regia).

5. artikulua.– Txertaketaren justifikazioa.

Artículo 5.– Justificación de la vacunación.

1.– Txertoa jarri eta berehala, albaitaritzan lizentziaduna edo graduatua den pertsonak etxeko animalientzako pasaportean gauzatuko ditu jarduketak eta jasoko idatzoharrak; pasaportea erregelamendu honetan ezarritako ereduari egokituko zaio: Txakurren, katuen eta hudoen asmo komertzialik gabeko joan-etorrietarako identifikazio-agirien ereduei buruzko Batzordearen 2013ko ekainaren 28ko 577/2013 (EB) Betearazpen Erregelamendua. Honako hauek jasoko ditu:

1.– Inmediatamente tras la vacunación, la persona licenciada o graduada en veterinaria que haya realizado la misma llevará a cabo las actuaciones y anotaciones en el pasaporte para animales de compañía, que se ajustará al modelo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013, relativo a los modelos de documentos de identificación para los desplazamientos sin ánimo comercial de perros, gatos y hurones, que a continuación se detallan:

a) Erabilitako txerto-mota eta txertoaren lotea, txerto-dosi bakoitzaren etiketa itsaskorra sartuta; halaber, aplikazio-data, immunitate babeslea ezartzeko data (fabrikatzaileak eskatutako txertaketa-protokoloa amaitzen denetik hogeita bat egunekoa izan beharko da, gutxienez) eta hurrengo txartatzera arteko balio-data, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak onartutako fitxa teknikoa erabiltzeko zehaztapenei jarraikiz.

a) Tipo de vacuna utilizada y el lote de la misma mediante la inclusión de la etiqueta adhesiva de cada dosis de vacuna, así como la fecha de aplicación, la fecha de establecimiento de la inmunidad protectora que no podrá ser inferior a veintiún días desde la finalización del protocolo de la vacunación exigido por el fabricante, y la fecha de validez hasta la próxima aplicación, siguiendo las especificaciones de uso de la ficha técnica aprobada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

b) Eskuz sinatuko du horretarako prestatutako eremuan; gutxienez izena, helbidea, telefono-zenbakia eta elkargokide-zenbakia adierazi beharko ditu, irakurtzeko moduan edo zigilu profesionalaren bidez. Txertaketak zenbaki bakarra sortuko du ekintza bakoitzerako, eta albaitaritzako lizentzia edo gradua duen jarduleak AIEO erregistroan sartuko du animalia bakoitzarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Albaitarien Kontseiluak kudeatuko du zenbakizko kontrol-sistema hori.

b) Firmará de su puño y letra en el espacio destinado a tal fin, incluyendo al menos el nombre, la dirección, el número de teléfono y el número de colegiado, de forma legible o mediante sello profesional. La vacunación generará un número único para cada acto, que será incluido por la persona actuante con licenciatura o grado en veterinaria en el registro Regia para cada animal. Este sistema numérico de control será gestionado por los Consejo de Veterinarios del País Vasco.

c) Arestian deskribatutako jarduketak eta eginbideak gauzatu ondoren, animaliaren datuen fitxako nahitaezko eremuak beteko ditu AIEOn, txertoa jarri eta gehienez ere bost egun balioduneko epean, jarri duen txertoari esleitutako zenbakizko kodea barne.

c) Una vez efectuadas las actuaciones y diligencias descritas anteriormente, cumplimentará los campos obligatorios de la ficha de datos del animal en el Regia, en un plazo no superior a cinco días hábiles tras la administración de la vacuna, incluyendo el código numérico asignado a la vacuna aplicada.

d) Nolanahi ere, bermatu egingo da emandako datuen konfidentzialtasuna, datu pertsonalak babestearen arloko legeriarekin bat etorriz, eta bereziki Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeari jarraituz.

d) En todo caso se garantizará la confidencialidad de los datos aportados, conforme a la legislación en materia de datos de carácter personal y en particular a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

6. artikulua.– Lagun egiteko animalien osasun-egoera.

Artículo 6.– Estado sanitario de los animales de compañía.

1.– Jabeek edo edukitzaileek ahalik eta osasun-egoera onenean eduki beharko dituzte lagun egiteko animaliak, haien inguruan bizi diren pertsonei eta beste animalia batzuei arriskurik ez eragiteko.

1.– Las personas propietarias o poseedoras deberán mantener en las mejores condiciones de salud a los animales de compañía, con el fin de evitar riesgos a las personas y otros animales que convivan en su entorno.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-egoera nolakoa den, nahitaezkoa izan daiteke ekinokokosiaren parasitoak kentzeko tratamendua, eta animaliaren osasun-dokumentazioan eta AIEOn jasota geratuko da.

2.– En función de la situación sanitaria existente en esta Comunidad Autónoma, se podrá hacer obligatorio el tratamiento de desparasitación frente la Echinococosis, quedando constancia del mismo, en la documentación sanitaria del animal y en Regia.

3.– Horrez gain, albaitaritzan lizentziaduna edo graduatua den pertsonak animalien gaixotasunak oro har eta bereziki zoonosiak kontrolatzeko garrantzitsutzat jotzen diren beste ekintza kliniko batzuk sartuko ditu, erregistro informatikoetan edo administrazioak eskura jartzen dituen beste batzuetan.

3.– Adicionalmente la persona licenciada o graduada en veterinaria incluirá en los registros informáticos u otros que la administración ponga a disposición, otros actos clínicos que se estimen relevantes para el control de las enfermedades de los animales en general y de las zoonosis en particular.

7. artikulua.– Osasun-dokumentazioa.

Artículo 7.– Documentación sanitaria.

1.– Lagun egiteko animalientzako pasaportea:

1.– Pasaporte para animales de compañía:

a) Txakurrentzako eta amorruaren aurkako txertoa jarri zaien katu eta hudoentzako nahitaezko osasun-agiria etxeko animalientzako pasaportea izango da; Batzordearen 2013ko ekainaren 28ko 577/2013 (EB) Betearazpen Erregelamenduan ezarritako ereduaren araberakoa izango da, eta animaliaren jabeari edo edukitzaileari emango zaio identifikatzeko unean.

a) La documentación sanitaria obligatoria para perros y para los gatos y hurones vacunados frente a la rabia, será el Pasaporte para animales de compañía, según modelo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013 y se entregará a la persona propietaria o poseedora del animal, en el momento de su identificación.

b) Osasun-agiri hori behar bezala betetzeko, dokumentu horren azalpen-oharretan eta Batzordearen 2013ko ekainaren 28ko 577/2013 (EB) Betearazpen Erregelamenduan ezarritakoari jarraituko zaio.

b) La correcta cumplimentación de esta documentación sanitaria se ajustará a lo establecido en las notas explicativas del mismo documento y en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013.

2.– Txakurren, katuen eta hudoen osasun-dokumentazio gisa, baliozkoak izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan, Estatuko eta Europar Batasuneko gainerako agintari eskudunek 2014ko abenduaren 28a baino lehen emandako Europar Batasunaren barruko pasaporteak, Batzordearen 2003ko azaroaren 26ko 2003/803/EE Erabakian ezarritakoaren arabera, eta 2014ko abenduaren 29tik aurrera emandakoak, Batzordearen 2013ko ekainaren 28ko 577/2013 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren arabera.

2.– Serán válidos, como documentación sanitaria de perros, gatos y hurones, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi y no serán sustituidos por ningún otro documento, aquellos pasaportes intracomunitarios emitidos antes del 28 de diciembre de 2014 por las autoridades competentes del resto del Estado y de la Unión Europea según lo establecido en la Decisión 2003/803/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2003, y los emitidos a partir del 29 de diciembre de 2014 de acuerdo al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 577/2013 de la Comisión, de 28 de junio de 2013.

3.– Lagun egiteko animalientzako pasaportea identifikatzen duen zenbaki bakarra eta jaulkitze-data AIEOn inskribatutako animalien datuen fitxan sartu beharko ditu albaitaritzan lizentzia edo gradua duen jarduleak.

3.– El número único que identifique al pasaporte para animales de compañía, y la fecha de expedición, deberán ser incluidos por la persona con licenciatura o grado en veterinaria actuante, en la ficha de datos de los animales inscritos en Regia.

4.– Ondoz ondoko dokumentu bat jaulkitzen denean, aurreko dokumentuaren atalen batean idatzoharretarako gordetako tartea bete delako, pasaporteko «XII. Askotarikoak» atalean eta liburuxkaren dagokion atalean idatzi beharko da aurrekoa identifikatzen zuen zenbaki bakarra. Era berean, AIEOren datu-fitxan idatziko dira osasun-dokumentu berriaren zenbaki bakarra eta jaulkitze-data.

4.– En los casos de emisión de un documento sucesivo, por haberse completado el espacio reservado a anotaciones, de alguna sección del documento anterior, se deberá anotar el número único que lo identificaba en la sección «XII. Varios» del pasaporte y en el apartado correspondiente de la cartilla. Igualmente, se anotará en la ficha de datos del Regia el número único y fecha de expedición del nuevo documento sanitario.

5.– Aurreko dokumentua galdu edo hondatzeagatik ordeztu behar izanez gero, albaitaritzan lizentzia edo gradua duen jarduleak horren berri emango du bai dokumentu berrian eta AIEOren datu-fitxan. Halaber, dokumentu berrian eskuz jasoko dira lotearen, marka komertzialaren eta amorruaren aurkako txertoaren baliozkotasun-aldiaren datuak, aurreko dokumentuan ageri zirenak, soilik baldin eta txertoa jarri zuen albaitariak ekintza kliniko hori ziurta badezake; bestela, animaliari berriro emango zaio txertoa.

5.– En los casos de sustitución del documento anterior, por pérdida o deterioro, la persona con licenciatura o grado en veterinaria actuante reflejará este hecho tanto en el nuevo documento como en la ficha de datos del Regia. Asimismo, se reflejarán en el nuevo documento de forma manuscrita, los datos de lote, marca comercial y periodo de validez de la vacuna de la rabia que figuraran en el anterior documento, únicamente en aquellos casos en los que la persona veterinaria que procedió a la vacunación, pueda certificar el referido acto clínico, de otra manera se procederá a la revacunación del animal.

6.– Lagun egiteko animalientzako pasaportean, albaitaritzan lizentziaduna edo graduatua den pertsonak nahitaez adierazi beharko ditu bere izena, elkargokide-zenbakia eta animaliari txertoaren bidezko edo parasitoen aurkako edozein tratamendu aplikatzen zaion data, animaliaren osasun-egoerari buruzko beharrezkoa den informazio guztia jaso dezan.

6.– En el pasaporte para animales de compañía se reflejará obligatoriamente por la persona licenciada o con grado en veterinaria, su nombre, su número de colegiación y la fecha en la que aplique al animal cualquier tratamiento vacunal o antiparasitario, de manera que aporte toda la información necesaria en relación con su situación sanitaria.

8. artikulua.– Albaitaritzako lizentzia edo gradua duten fakultatiboak.

Artículo 8.– Facultativos con licenciatura o grado en veterinaria.

1.– Inguruabar epizootiologikoak direla-eta komeni denean albaitaritza-zerbitzu ofizialek esku hartu ahal izango badute ere, oro har, albaitaritzako lizentzia edo gradua duten pertsonek egingo dute txertaketa, betiere legezko bateraezintasunik ez badute, eta honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

1.– Sin perjuicio de la intervención de los Servicios Veterinarios Oficiales si las circunstancias epizootiológicas lo aconsejan, la vacunación se llevará a cabo por personas con la licenciatura o grado en veterinaria, siempre que no incurran en incompatibilidad legal y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Hondakin sanitarioak kudeatzeko sistema egokia izatea.

a) Disponer de un sistema adecuado de gestión de residuos sanitarios.

b) Elkargokide izatea eta lagun egiteko animaliak identifikatu eta erregistratzearen arloan indarrean dagoen gaikuntza izatea, ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

b) Estar colegiadas y contar con la habilitación vigente en materia de identificación y registro de animales de compañía, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 101/2004, de 1 de junio.

c) Manipulatutako datuen konfidentzialtasuna bermatzea, arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.

c) Garantizar la debida confidencialidad de los datos manipulados conforme a la normativa vigente en esta materia.

10. artikulua.– Lagun egiteko animaliak transferitzea.

Artículo 10.– Transferencia de animales de compañía.

Lagun egiteko animaliak saltzeko baimena duten zentroen titularrek, abandonatutako eta galdutako animalien babeslekuek eta aurrez aipatutako edozein maskotaren titulartasuna eskualdatzen duen pertsona orok neurri egokiak hartu beharko dituzte animalia horiek agindu honetan ezarritako baldintzak bete ditzaten, transferentzia egin aurretik.

Las personas titulares de los centros autorizados para venta de animales de compañía, los refugios de animales abandonados y perdidos y toda aquella persona que transfiera la titularidad de cualquier animal de compañía citado anteriormente, están obligados a tomar las medidas oportunas para que dichos animales, cumplan los requisitos establecidos en esta orden, antes de su transferencia.

11. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

Artículo 11.– Infracciones y sanciones.

Agindu honetan xedatutakoa betetzen ez bada, arloko araudian aurreikusitakoaren arabera zehatuko da, eta, bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoko etxeko animaliak babesteari buruzko ekainaren 30eko 9/2022 Legean eta Animalien Osasunari buruzko apirilaren 24ko 8/2003 Legean adierazitakoaren arabera.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta orden se sancionará de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la materia y, en particular, conforme a lo señalado en la Ley 9/ 2022, de 30 de junio, de protección de los animales domésticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Lankidetza Euskal Autonomia Erkidegoko Albaitarien Elkargo Ofizialekin.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Colaboración con los Colegios Oficiales Veterinarios de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio komunak eta toki-araubideko administrazioak txertaketa kontrolatzeaz arduratuko dira eta agindu hau oso-osorik betetzen dela zainduko dute, eta autonomia-erkidegoaren eremuan, agindu honetan aurreikusitako eskumenak albaitarien elkargo profesionalei eskuordetu ahal izango dizkiete, berariazko hitzarmenen bidez; hala ere, beste lankidetza-teknika batzuk ere baliatu ahal izango dituzte.

1.– La Administraciones comunes y de régimen local de la Comunidad Autónoma de Euskadi velarán por el control de la vacunación y por el cumplimiento íntegro de esta orden y en el ámbito autonómico, podrán delegar el ejercicio de las competencias previstas en esta orden, en los Colegios Profesionales Veterinarios mediante convenios específicos, sin perjuicio de la aplicación de otras técnicas de colaboración.

2.– Ezin izango dira, inola ere, eskuordetu zehapen-eskumenak, ez eta, oro har, Administrazioari dagokion agintea erabiltzea dakartenak ere.

2.– En ningún caso podrán delegarse las competencias sancionadoras ni, en general, aquellas que supongan el ejercicio de autoridad que corresponde a la Administración.

3.– Agindu honetan aurreikusitako jarduketak ahalik eta gehien koordinatze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta albaitarien elkargo ofizialek lankidetza-hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte.

3.– Para alcanzar la máxima coordinación en la realización de las actuaciones previstas en esta orden la Administración de la Comunidad Autónoma y los colegios oficiales veterinarios podrán suscribir convenios de colaboración.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira agindu honetan ezarritakoarekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta, berariaz, 2010eko azaroaren 24ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak amorruaren aurka txertatzea borondatezkoa dela jendaurrean jartzen duena.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden, y expresamente la Orden de 24 de noviembre de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se da publicidad al carácter voluntario de la vacunación de los perros frente a la rabia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Esta orden entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental