Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

193. zk., 2022ko urriaren 7a, ostirala

N.º 193, viernes 7 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4329
4329

EBAZPENA, 2022ko irailaren 2koa, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Azkoitiko (Gipuzkoa) arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketa puntualari buruzko ingurumen-txosten estrategikoa.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se formula informe ambiental estratégico de la quinta modificación puntual de las normas subsidiarias de Azkoitia (Gipuzkoa).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

2022ko ekainaren 14an, Azkoitiko Udalak eskabide bat aurkeztu zuen Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzan, hasiera emateko Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketa puntualari buruzko (aurrerantzean, Plana) ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedurari. Eskabidearekin batera, zenbait dokumentu aurkeztu ziren, tartean Planaren zirriborroa eta ingurumen-dokumentu estrategikoa, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 16. eta 29. artikuluetan ezarritako edukiarekin.

Con fecha 14 de junio de 2022, el Ayuntamiento de Azkoitia completó ante la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular la solicitud del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia (en adelante, Plan). La solicitud se acompañó de diversos documentos entre los cuales se encontraba el borrador del Plan y el documento ambiental estratégico, con el contenido establecido en los artículos 16 y 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75. artikulua aplikatuta, 2022ko uztailaren 7an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak kontsulta-izapidea egin zien eragindako administrazio publikoei eta interesdunei. Jasotako erantzunen emaitzak espedientean bildu dira. Era berean, Azkoitiko Udalari jakinarazi zion hasiera eman ziola prozedurari.

En aplicación del artículo 75 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, con fecha 7 de julio de 2022, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco inició el trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el resultado que obra en el expediente. A su vez, se informó al Ayuntamiento de Azkoitia del inicio del procedimiento.

Halaber, espedientean jasotako dokumentuak eskuragarri egon ziren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren webgunean, interesa zuen edonork izan zezan ingurumenaren arloan egoki jotzen zituen oharrak egiteko aukera.

Asimismo, la documentación de la que consta el expediente estuvo accesible en la web del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para que cualquier interesado pudiera realizar las observaciones de carácter ambiental que considerase oportunas.

Erantzuteko legezko epea amaituta, eta espedientean jasotako dokumentazio teknikoa aztertuta, egiaztatu da ingurumen-organoak baduela ingurumen-txosten estrategikoa egiteko behar beste judizio-elementu, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75. artikuluari jarraikiz.

Una vez finalizado el plazo legal de respuesta y analizada la documentación técnica del expediente, se constata que el órgano ambiental cuenta con los elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 60. artikuluari jarraikiz, ingurumen-ebaluazioko prozeduraren mende jarriko dira, nahitaez, ingurumenean eragin esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuak, eta horien aldaketak eta berrikuspenak, ingurumena babesteko maila handi bat bermatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko asmoz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones y revisiones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible.

Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketa puntuala abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 72.2 artikuluaren kasuetan sartzen da; bertan aurreikusten da zein diren ingurumen-organoak egindako ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatutik pasa behar diren plan eta programak, honako hauek zehazteko: planak edo programak ez duela eragin nabarmenik ingurumenean, ingurumen-txosten estrategikoan ezarritakoaren arabera, edo plan edo programen gaineko ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin beharra, haiek ingurumenerako eragin nabarmenak ekar litzaketelako.

La Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia se encuentra entre los supuestos del artículo 72.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, donde se establecen los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental, a los efectos de determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikaturako prozedura 75. artikuluan dago araututa, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.C eranskinean ezarritako irizpideen arabera.

El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se regula en el artículo 75, de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo II.C de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

Planaren dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta kontuan hartuta ingurumen-dokumentu estrategikoa zuzena eta indarreko araudian ezarritako alderdien araberakoa dela, ingurumen-txosten estrategiko hau ematen du Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak, berau baita eskumena duen organoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren arabera. Txosten horretan, Planak ingurumenean ondorio adierazgarririk izan dezakeen ala ez aztertzen da, eta, ondorioz, ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntaren prozedura bete behar duen, edo, bete behar ez badu, Plana garatzeko zer baldintza ezarri behar diren ingurumena behar bezala babestearren.

Examinada la documentación técnica del Plan, y a la vista de que el documento ambiental estratégico resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular, órgano competente de acuerdo con el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, procede a dictar el presente informe ambiental estratégico, a fin de valorar si el Plan puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, o bien, en caso contrario, establecer las condiciones en las que debe desarrollarse el Plan para la adecuada protección del medio ambiente.

Xedapen hauek hartu dira kontuan: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena, eta aplikatzekoa den gainerako araudia. Horrenbestez, honako hau

Vistos la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de general y concurrente aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketaren ingurumen-adierazpen estrategikoa formulatzea. Hona edukia:

Primero.– Formular informe ambiental estratégico de la Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia, en los términos que se recogen a continuación:

A) Planaren deskribapena: helburuak eta jarduketak.

A) Descripción del Plan: objetivos y actuaciones.

Azkoitiko plangintzako arau subsidiarioak (aurrerantzean, AS) 2007ko ekainaren 19ko bilkuran onartu ziren behin betiko (GAO, 193. zk., 2007ko urriaren 2koa). Ondoren, ASen barruan lau aldaketa egin dira.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Azkoitia (en adelante NNSS) se aprobaron definitivamente en sesión de 19 de junio de 2007 (BOG n.º 193, de 2 de octubre de 2007). Posteriormente, las NNSS han sufrido cuatro modificaciones puntuales.

ASen barruko 5. aldaketa puntualean proposatutako aldaketen muina, funtsean, eraikigarritasun babestua transferitzea da, eta horrek honako hirigintza-esparru hauetako bakoitzeko lurzati bati eragiten dio: Txalon Erreka izeneko 10. sektoreko bati eta Insausti izeneko 13. eremuko beste bati. Horrez gain, Araudi Orokorra dokumentuko bi manuri eragiten die: 49. eta 57. artikuluei.

En la 5.ª modificación puntual de las NNSS, las modificaciones propuestas atañen fundamentalmente a la transferencia de edificabilidad protegida que afecta a una parcela de cada uno de los siguientes ámbitos urbanísticos: Sector 10 Txalon Erreka Este y Área 13 Insausti, así como a dos preceptos del documento Normativa General: artículos 49 y 57.

Hala, aldaketaren helburuak honako hauek dira:

Así, los objetivos de la modificación son los siguientes:

1.– Txalon Erreka izeneko 10. sektorearen ekialdean eta Insausti izeneko 13. eremuan aldaketa bat egitea:

1.– Modificación en el Sector 10 Txalon Erreka Este y en el Área 13 Insausti:

Insausti izeneko 13. eremua bizitegi-erabilerako hiri-lurzoru finkatugabe gisa sailkatuta dago, 2008ko irailaren 15ean behin betiko onartutako Barne Eraldaketarako Plan Bereziaren bidez (GAO, 180. zenbakia, 2008ko irailaren 19koa); Txalon Erreka izeneko 10. sektorea, berriz, lurzoru urbanizagarri sektorizatua da, eta plan partzial aldatu bat du, 2012ko uztailaren 5ean behin betiko onartua (GAO, 153. zenbakia, 2012ko abuztuaren 10ekoa).

El área 13 Insausti está clasificada como Suelo Urbano no consolidado de uso residencial, mediante el Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente el 15 de septiembre de 2008 (BOG n.º 180 de 19 de septiembre de 2008), y el sector 10 Txalon Erreka se trata de un suelo urbanizable sectorizado, que cuenta con un Plan Parcial modificado aprobado definitivamente el 5 de Julio de 2012 (BOG n.º 153 de 10 de agosto de 2012).

Indarrean dagoen hirigintza-araubidearen arabera, Txalon Erreka izeneko 10. sektoreak 3 lurzati ditu; horietako bat, «A.10.1.A.a» lurzatia, etxebizitza libreei lotua; Insausti izeneko 13. eremua, berriz, babes publikoko etxebizitzen erabilerara zuzenduta dago oso-osorik.

De acuerdo con el régimen urbanístico vigente, el Sector 10 Txalon Erreka cuenta con 3 parcelas, una de las cuales, la Parcela «A.10.1.A.a», está vinculada a vivienda libre, y el Área 13 Insausti, por su parte, se destina íntegramente al uso de vivienda de protección pública.

ASen barruko 5. aldaketak honako hau planteatzen du: Insausti izeneko 13. eremuko 13.1 egikaritze-unitatean (EU) kokatutako «B.4.1.b» lurzatiko (bereizi ondoren 328,09 m2-ko azalera) babes publikoko etxebizitzei lotutako 16 etxebizitza-unitateren eraikigarritasuna Txalon Erreka izeneko 10. sektoreko «A.10.1.A.a» lurzatiari transferitzea (506,40 m2-ko azalera); azken hori, gaur egun, etxebizitza libreetara zuzenduta dago. Horrela, Azkoitiko Udalak, Azkoitia Lantzen SA udal-sozietateak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak (Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila) Azkoitiko Txalon Erreka izeneko 10. sektorean babes publikoko etxebizitzak sustatzeko egindako lankidetza-hitzarmenean sinatutakoa beteko litzateke. Ondorioz, Insausti izeneko 13. eremuko «B.4.1.b» lurzatiak etxebizitza libreetara bideratutako lurzatiei dagokien erregimena izango du aurrerantzean.

La 5.ª Modificación de las NNSS plantea la transferencia de edificabilidad de 16 unidades de viviendas vinculada a Viviendas de Protección Pública de la Parcela «B.4.1.b» (superficie 328,09 m2 una vez segregada) situada en la Unidad de Ejecución U.E. 13.1 del Área 13 Insausti, a la Parcela «A.10.1.A.a» (superficie 506,40 m2) del Sector 10 Txalon Erreka, actualmente destinado a vivienda libre. De este modo se cumpliría lo suscrito en el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Azkoitia, la Sociedad municipal Azkoitia Lantzen S.A. y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) para la promoción de vivienda de protección pública en el Sector 10 Txalon Erreka de Azkoitia. En consecuencia, la Parcela «B.4.1.b» del Área 13 Insausti pasará a tener el régimen propio de las parcelas destinadas a Viviendas Libres.

2.– Araudi Orokorra dokumentuko 49. eta 57. artikuluen aldaketa:

2.– Modificación en el Documento Normativa General de los artículos 49 y 57:

a) 49. artikuluaren aldaketa. Eraikuntza-aprobetxamendua neurtzeko irizpideak.

a) Modificación del Artículo 49. Criterios de cómputo del aprovechamiento edificatorio.

Etxebizitzen baldintza berriak, teknikoak eta dimentsionamendukoak, finkatuko dituen Eusko Jaurlaritzaren etorkizuneko dekretu berriari jarraituz. Eraikinetako espazio irekien (balkoiak, terrazak, ataripeak eta hegalak, oro har) azaleraren % 50a neurketan barne hartzeari utziko zaio, eta, horren ordez, elementu horiek, hirigintza-ondoreei dagokienez, eraikigarritasun fisikoa neurtzeko inolako kalkulutan ez sartzeko irizpide berri bat ezarriko da. Nolanahi ere, eraikigarritasuna kalkulatzeko, hirigintza-ondoreetarako, horiek kontuan ez hartzea bat dator Hirigintza-estandarrei buruzko uztailaren 3ko 123/2012 Dekretuaren 3.1 artikuluan ezarritako zehaztapenekin ere.

Acorde a las previsiones del futuro nuevo Decreto de Gobierno Vasco, mediante el cual se establecerán las nuevas condiciones técnicas y de dimensionamiento de las viviendas. Se sustituye el cómputo de la superficie de los espacios abiertos de las edificaciones, tales como balcones, terrazas, porches y vuelos en general, del 50 % a establecer un nuevo criterio en virtud del cual dichos elementos no computarán, a efectos urbanísticos, edificabilidad física alguna. En cualquier caso, la modificación de no cómputo de edificabilidad a efectos urbanísticos, da cumplimiento también a las determinaciones establecidas en el artículo 3.1 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

b) 57. artikuluaren aldaketa. Estalkiak.

b) Modificación del artículo 57. Cubiertas.

Bizilagunen komunitateei erabilera eta instalazio gehiago emateko, eraikinen estalki lauetan, eraikineko instalazio komunetako elementu osagarriez gain (igogailu-etxola, tximiniak, antenak, argi-zuloak, etab.), eraikinari zerbitzu emango dioten aisialdirako eta kirolerako instalazioak ere jarri ahal izango dira, hala nola solariumak, igerilekuak eta abar.

Con el objeto de dotar a las comunidades de vecinos de un mayor nivel de usos e instalaciones, en las cubiertas planas de los edificios, podrán disponer, además de los elementos auxiliares de instalaciones comunes del edificio (caseta de ascensor, chimeneas, antenas, lucernarios, etc.), instalaciones de ocio y esparcimiento deportivo, tales como solariums, piscinas, etc. que den servicio a la edificación.

B) Planaren ezaugarri teknikoak eta ingurumenekoak aztertu ondoren, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75.3 artikuluaren arabera, lege horren II.C eranskinean ezarritako irizpideak aplikatuko dira Planari ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin behar zaion edo ez zehazteko.

B) Una vez analizadas las características técnicas y ambientales del Plan, y de conformidad con el artículo 75.3 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, se procede a aplicar los criterios que están establecidos en el Anexo II.C de la citada Ley para determinar si el Plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria o no.

1.– Planaren ezaugarriak, bereziki honako hauek kontuan hartuta:

1.– Características del plan, considerando en particular:

a) Planak zenbateraino ezartzen duen proiektuetarako esparrua: aurkeztutako dokumentazioaren arabera, Planak ez dauka baldintzatzailerik, besteak beste, kokapen, ezaugarri, neurri edo funtzionamenduari dagokienez, proiektuen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko legeetan zerrendatutako kategoriaren batekoak diren proiektuak etorkizunean baimentzeko.

a) La medida en que el Plan establece un marco para proyectos: a la vista de la documentación presentada, el Plan no contiene condicionantes con respecto a, entre otros, la ubicación, las características, las dimensiones o el funcionamiento para la futura autorización de proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos.

b) Planak zenbateraino eragiten duen beste plan edo programa batzuetan, bai eta hierarkizatuta daudenetan ere: Planak Insausti izeneko 13. eremuko «B.4.1.b» lurzatiko eta Txalon Erreka izeneko 10. sektoreko «A.10.1.A.a» lurzatiko etxebizitza-araubideak aldatu besterik ez du egiten, bi eremu horietan onartutako antolamendu xehatuan aldaketarik eragin gabe. Era berean, ASetako araudi orokorreko bi artikulu aldatuko dira, eraikuntza-aprobetxamenduaren neurketari eta bizitegi-eraikinetako estalkiei buruzkoak. Planaren ezaugarriak kontuan hartuta, ez du ingurumen-eragin nabarmenik izango beste plan edo programa batzuetan. Ez da aurkitu bateraezintasunik plangintza hierarkikoki nagusiarekiko.

b) La medida en que el Plan influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados: El plan únicamente modifica el régimen de vivienda en la parcela «B.4.1.b» del Área 13 Insausti y la parcela «A.10.1.A.a» del Sector 10 Txalon Erreka, sin producir cambios en la ordenación pormenorizada aprobada en ambos ámbitos. Asimismo, se modifican dos artículos de la normativa general de las NNSS relativos al cómputo de aprovechamiento edificatorio y cubiertas de las edificaciones residenciales. Teniendo en cuenta las características del Plan, este no causará efectos ambientales reseñables sobre otros planes o programas. No se han detectado incompatibilidades con el planeamiento jerárquicamente superior.

c) Planaren egokitasuna ingurumenaren arloko alderdiak integratzeari dagokionez, bereziki, garapen jasangarriaren sustapena: Plana egokitzat jotzen da garapen jasangarria sustatzeko ingurumen-alderdiak integratzeari dagokionez. Garapen berriek energia-aurrezpena eta -efizientzia sustatzeko neurriak har ditzakete barnean.

c) La pertinencia del Plan para la integración de consideraciones ambientales, con el objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible: se considera que el Plan es pertinente para la integración de consideraciones ambientales que promueven un desarrollo sostenible. Los nuevos desarrollos pueden incorporar medidas encaminadas a potenciar el ahorro y la eficiencia energética.

d) Planari loturiko ingurumen-arazo adierazgarriak: ez da hauteman plana gauzatzearen ondoriozko ingurumen-arazo adierazgarririk, betiere, besteak beste, segurtasunari eta osasunari, ingurumenari, lurzoruaren eta uren babesari, uholde-arriskuari, hondakinen kudeaketari eta kutsadura akustikoari dagokienez indarrean dagoen araudia betez gauzatzen badira ukitutako eremuarekin lotutako esku-hartzeak eta jarduerak.

d) Problemas ambientales significativos relacionados con el Plan: no se detectan problemas significativos sobre el medio ambiente derivados de la ejecución del Plan, siempre y cuando las actuaciones y actividades que se lleven a cabo en el ámbito de afección se realicen atendiendo a la normativa vigente en materia de, entre otros, seguridad y salud, medio ambiente, protección de suelo y aguas, riesgo de inundabilidad, gestión de residuos y contaminación acústica.

e) Era berean, Plana egokitzat jotzen da Europar Batasuneko edo Espainiako ingurumen-legedia txertatzeko.

e) Asimismo, el Plan se considera adecuado para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

2.– Ondorioen eta eragina jasan dezakeen eremuaren ezaugarriak:

2.– Características de los efectos y del área probablemente afectada:

ASen aldaketa honen ardatza bi eremu dira: Insausti izeneko 13. eremuko 13.1 egikaritze-unitatean (EU) kokatutako «B.4.1.b» lurzatia, 328,09 m2-ko azalerakoa, eta Txalon Erreka izeneko 10. sektorean kokatutako «A.10.1.A.a» lurzatia, 506,40 m2-koa. Era berean, ASen Araudi Orokorraren artikuluetan aldaketa bat egitea proposatzen da, zeinak udalerriko bizitegi-garapenean eragina izango duen. Nolanahi ere, araudi hori aldatzeak izan dezakeen ingurumen-irismen txikia kontuan hartuta, ingurunearen azterketan Insausti izeneko 13. eremua eta Txalon Erreka izeneko 10. sektorea baino ez dira kontuan hartuko aldaketa-eremu gisa.

La presente Modificación de las NNSS se centra en dos ámbitos: la parcela «B.4.1.b» situada en la Unidad de Ejecución U.E. 13.1 del Área 13 Insausti con una superficie de 328,09 m2 y la parcela «A.10.1.A.a» del Sector 10 Txalon Erreka con 506,40 m2. Asimismo, se propone un cambio en el articulado de la Normativa General de las NNSS, que afecta a los desarrollos residenciales del municipio. En todo caso, teniendo en cuenta el reducido alcance ambiental que puede tener la modificación de esta normativa, se consideran únicamente como ámbito de modificación para el estudio del medio el Área 13 Insausti y el Sector 10 Txalon Erreka.

Gaur egun, Insausti izeneko 13. eremuan industria-erabilerako eraikinak daude; Txalon Erreka izeneko 10. sektorea, berriz, landa-eremu bat da, baserri sakabanatuz eta baratzez osatua.

Actualmente el ámbito del Área 13 Insausti se encuentra ocupado por edificaciones de uso industrial, y el Sector 10 Txalon Erreka se trata de una zona de carácter rural con caseríos dispersos y huertas.

Hidrologiari dagokionez, aztergai dauden eremuak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Urolako Unitate Hidrologikoari dagozkio. Txalon Erreka izeneko 10. sektorea, izenak dioen bezala, Txalon errekak zeharkatzen du hego-ekialdetik mendebaldera. Insausti izeneko 13. eremuaren ekialdeko mugatik Urola ibaia igarotzen da.

En lo que a hidrología se refiere, los ámbitos de estudio pertenecen a la Unidad hidrológica del Urola, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. El Sector 10 Txalon Erreka, tal y como su nombre indica, es atravesado en dirección sureste-oeste por el arroyo Txalon. Por el límite este del Área 13 Insausti discurre el río Urola.

Lurpeko hidrologiari dagokionez, Azkoitiko herrigunearen zatirik handiena, baita 13. eremua ere, Izarraitz ur-masaren gainean daude. Herrigunearen hego-mendebaldeko eremua eta 10. sektorea Iparraldeko Antiklinorioko masaren gainean daude. 13. eremua, herrigunearen zati handi batekin batera, Interes Hidrogeologikoko Eremu gisa identifikatuta dago.

En relación con la hidrología subterránea, la mayor parte del casco urbano de Azkoitia, así como el Área 13, se ubica sobre la masa de agua Izarraitz. La zona suroeste del núcleo urbano y el Sector 10 se localizan sobre la masa Anticlinorio norte. El Área 13, junto con gran parte del casco urbano, se identifica como Zona de Interés Hidrogeológico.

13. eremua urbanizatuta dago eta zati batean industria-eraikinak eta -instalazioak daude; beraz, nagusiki, landaredi erruderal-nitrofiloa eta industrialdeko lorategi-guneetako espezie apaingarriak baino ez daude. Eremuaren ekialdeko mugan, Urola ibaiaren ondoan, ibaiertzeko basoa dago. 10. sektorean, hiri-periferiako landa-eremuetako habitat bereizgarriak agertzen dira; zehazki, belardiak, hostozabalen heskaiak, baratzeak eta laboreak daude. Sektore horretan 6510 Batasunaren intereseko habitata dago (artzaintzarik gabeko sega-belardi atlantikoa).

El Área 13 se encuentra urbanizado y parcialmente ocupado por edificaciones e instalaciones industriales por lo que fundamentalmente solo hay vegetación ruderal-nitrófila y especies ornamentales de las zonas ajardinadas del polígono industrial. En límite este del ámbito, junto al río Urola, se localiza el bosque de ribera. En el Sector 10, aparecen los hábitats característicos de zonas rurales periurbanas, concretamente se localizan prados, setos de frondosas, huertas y cultivos. Este sector coincide con el hábitat de interés comunitario 6510 Prados de siega atlánticos, no pastoreados.

Aztergai dagoen eremuan, fauna gehienbat hiri-ingurunekoa edo hiri-periferiakoa da; beraz, bertan ez dago Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan sartutako espezierik, ezta fauna mehatxatuarentzako interes bereziko eremurik ere.

En el ámbito de estudio la fauna predominante será la asociada al medio urbano o periurbano, de modo que en las zonas objeto de estudio no consta la existencia de poblaciones de ninguna especie incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas ni coinciden con áreas de interés especial para fauna amenazada.

Ez Azkoitiko hiri-eremua, ez aztergai den eremua ez dira ezein naturagune babesturen parte, ezta ezein natura-intereseko lekurena nahiz korridore ekologikoena ere.

Ni el área urbana de Azkoitia, ni los ámbitos de análisis forman parte de ningún espacio natural protegido, ni de otros espacios de interés naturalístico o corredores ecológicos.

Azkoitiko ASek interes historiko-artistiko eta naturalistikoko ondarearen eta ondare arkeologikoaren katalogo bat dute, eta, barne hartzen dituen askotariko elementuen artean, honako hauek nabarmentzen dira, besteak beste: Hirigune historikoa, Monumentu Multzo deklaratua, urtarrilaren 25eko 17/2005 Dekretuaren bidez (EHAA, 2005-02-04). Txalon Erreka izeneko 10. sektorearen zati batean, Azkoitiko Hirigune Historikoaren Esparru Arkeologikoko 1. eremua dago, Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrean Kultura Ondare gisa inskribatua, Monumentu Multzo kategoriarekin, Kulturako sailburuaren 1998ko ekainaren 3ko Aginduaren bidez (EHAA, 1998-07-02). Hala ere, ASen aldaketak ez du eraginik eremu horretan.

Las NNSS de Azkoitia cuentan con un Catálogo del patrimonio de interés histórico-artístico y naturalístico y patrimonio arqueológico que incluye numerosos elementos entre los que destacan: El Casco Histórico que está declarado Conjunto Monumental, mediante Decreto 17/2005 de 25 de enero (BOPV de 04-02-2005). En parte del Sector 10-Txalon erreka se encuentra el área 1 de la Zona Arqueológica del Casco Histórico de Azkoitia inscrita como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco mediante la Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejera de Cultura (BOPV de 02-07-1998). No obstante, la Modificación de las NNSS no afecta a esta zona.

Ingurumen-arriskuei dagokienez, Insausti eremu osoan Urola ibaiak uholdeak sortzeko arriskua dago; 10 eta 100 urteko errepikatze-denborako uholde-arriskua, hain zuzen. Era berean, Txalon Erreka izeneko 10. sektorearen azalera txiki batean Txalon errekak uholdeak sortzeko arriskua dago; 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde arriskua, hain zuzen. Bi ur-ibilguak, aztergai dugun eremuan, ES017-GIP-URO-04 Azkoitia UAHEaren barruan sartzen dira.

En relación con los riesgos ambientales, el área Insausti está afectada en su totalidad por el riesgo de inundación del Urola debido a avenidas con periodo de retorno de 10 y 100 años. Asimismo, el sector 10-Txalon erreka se encuentra afectado en una pequeña superficie por el riesgo de inundación del arroyo Txalon debido a avenidas con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años. Ambos cursos de agua, en el área de estudio, se incluyen dentro de la ARPSI ES017-GIP-URO-04 Azkoitia.

Insausti izeneko 13. eremuan lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten zazpi lurzati daude, guztiak industria-jatorrikoak eta honako kode hauen bidez identifikatuak: 20017-00084, 20017-00085, 20017-00086, 20017-00087, 20017-00088, 20017-00089 eta 20017-00090.

En el área 13 Insausti se localizan siete parcelas que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, todas ellas de origen industrial e identificadas con los códigos: 20017-00084, 20017-00085, 20017-00086, 20017-00087, 20017-00088, 20017-00089 y 20017-00090.

Insausti izeneko 13. eremua akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasun handiko eremu batean dago; Txalon Erreka sektorea, berriz, kalteberatasun ertaineko eta oso txikiko eremu batean.

El área 13 Insausti está ubicada en zona de vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos, y el sector Txalon erreka en zona de vulnerabilidad media y muy baja.

Salgai arriskutsuak garraiatzeagatiko arriskuari dagokionez, GI-631 errepideak oso arrisku txikia du, eta bi eremuak 600 metroko afekzio-bandaren barruan daude, baina Txalon Erreka izeneko 10. sektorearen zati bat 200 eta 100 metroko afekzio-bandaren barruan ere badago.

En lo que al riesgo por transporte de mercancías peligrosas se refiere, la carretera GI-631 presenta un riesgo muy bajo, y ambas áreas están dentro de la banda de afección de 600 m, aunque parte del sector 10-Txalon erreka está incluido también en la banda de afección de 200 y 100 metros.

Egoera akustikoari dagokionez, Azkoitiko Zarataren Mapa Estrategikoaren arabera (CECORek 2017an egina), gaur egun, 13. eremuan, goizez eta arratsaldez, zarata-maila 65 dB(A)-tik beherakoa da; 10. sektorean, berriz, 60 dB(A)-tik beherakoa. Gauez, 13. eremuko eta 10. sektoreko maila akustikoak 55 dB(A) eta 50 dB(A)-tik beherakoak dira, hurrenez hurren.

En relación con la situación acústica, de acuerdo con el Mapa estratégico de ruido de Azkoitia (elaborado por CECOR en 2017) actualmente en periodo día y tarde en el Área 13 los niveles de ruido se sitúan por debajo de los 65 dB(A) y en el Sector 10 por debajo de los 60 dB(A). En periodo noche los niveles acústicos el Área 13 y en el Sector 10 se sitúan por debajo de los 55 dB(A) y 50 dB(A), respectivamente.

Planean biltzen diren jarduketen inpaktuak honako hauen ondoriozkoak izango dira batez ere: Insausti izeneko 13. eremuko industria-instalazioen eraistea, bizitegi-eraikin berrien eraikuntza- eta urbanizazio-obrak, lurzorua okupatzea, landaredia moztea eta kentzea, hondakinak sortzea, lur-mugimenduak eta soberakinak sortzea, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruei eragitea, makinen joan-etorriak, lurzoruak eta urak istripuzko isurien bidez kaltetzea, herritarrei eragozpenak sortzea emisioen eta zaraten ondorioz, eta abar. Horiek horrela, uste da eraginak txikiak izango direla, eta, gehienak, aldi baterakoak, itzulgarriak eta konpongarriak, betiere indarrean dagoen legeria betetzen bada, batez ere zaratari, hondakinei eta isuriei buruzkoa.

Los impactos de las actuaciones que se enmarcan en el Plan serán principalmente los derivados del derribo de las instalaciones industriales en el Área 13 Insausti, la ejecución de las obras de urbanización y construcción de las nuevas edificaciones residenciales, que darán lugar a la ocupación del suelo, tala y desbroce de vegetación, producción de residuos, movimientos de tierras y generación de sobrantes, afección a suelos potencialmente contaminados, trasiego de maquinaria, afección a los suelos y aguas por vertidos accidentales, molestias sobre la población por emisiones atmosféricas y acústicas, etc. En este sentido, se considera que, siempre que se cumpla con la legislación vigente y en especial la relativa al ruido, residuos y vertidos, las afecciones serán de escasa magnitud, y, en general, temporales, reversibles y recuperables.

Indarrean dagoen antolamenduan aurreikusitako egoera kontuan hartuta baloratu behar dira ingurumen-ondorioak. Ildo horretan, aurretik adierazi bezala, Planak Insausti izeneko 13. eremuko «B.4.1.b» lurzatiko eta Txalon Erreka izeneko 10. sektoreko «A.10.1.A.a» lurzatiko etxebizitza-araubideak aldatu besterik ez du egiten, bi eremu horietan onartutako antolamendu xehatuan aldaketarik eragin gabe. Era berean, ASetako araudi orokorreko bi artikulu aldatuko dira, eraikuntza-aprobetxamenduaren neurketari eta bizitegi-eraikinetako estalkiei buruzkoak.

La valoración de los efectos ambientales debe efectuarse con respecto a la situación prevista en el planeamiento vigente. En este sentido, y como se ha comentado anteriormente, el Plan únicamente modifica el régimen de vivienda en la parcela «B.4.1.b» del Área 13 Insausti y la parcela «A.10.1.A.a» del Sector 10 Txalon Erreka, sin producir cambios en la ordenación pormenorizada aprobada en ambos ámbitos. Asimismo, se modifican dos artículos de la normativa general de las NNSS relativos al cómputo de aprovechamiento edificatorio y cubiertas de las edificaciones residenciales.

Uholde-arriskuei dagokienez, aurreikusitako jarduketak bateragarria izan beharko du Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren indarreko araudian xedatutakoa betetzearekin, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren E.2 apartatuan uholdeen aurkako babesari buruz ezarritako araudi espezifikoan eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 14.bis artikuluan xedatutakoarekin ere, betiere alde batera utzi gabe administrazio hidrauliko eskudunak uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak (Uraren Legearen testu bategina onartzen duenak) 25.4 artikuluan aipatutako txostenean ezarritakoa eta Uraren Euskal Agentziak Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7.k) artikuluan adierazitako txostenean ezarritakoa.

En relación con la inundabilidad, se deberá garantizar la compatibilidad de las actuaciones previstas con el cumplimiento de lo establecido en la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro vigente y en la normativa específica sobre protección contra inundaciones del apartado E.2 del Plan Territorial Sectorial de ordenación de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en el artículo 14.bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sin perjuicio de lo que establezca la administración hidráulica competente en la emisión del informe contemplado en el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como la Agencia Vasca del Agua en el informe indicado en el artículo 7k) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Bestetik, Insausti izeneko 13. eremuan kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak izan dituzten lurzoruen inbentarioan jasotako lurzati batzuk daude; hortaz, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean ezarritakoa kontuan hartu beharko da.

Por otra parte, el área 13 Insausti coincide con parcelas incluidas en el inventario de suelos que han soportado actividades potencialmente contaminantes, por lo que se deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Zaratari dagokionez, ez da espero eremuen egoera akustikoa aldatuko denik Planaren Aldaketa garatzearen ondorioz. Nolanahi ere, bizitegi-eremuetarako ezarritako kalitate akustikoko helburuak bete beharko dira, EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren arabera.

En lo que respecta al ruido, no se espera que la situación acústica de los ámbitos cambie como consecuencia del desarrollo de la Modificación del Plan. En todo caso, se deberá cumplir con los objetivos de calidad acústica establecidos para ámbitos residenciales, de acuerdo con el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV.

Hori dela eta, ingurumen-dokumentu estrategikoak planteatzen dituen neurri zuzentzaileak eta jasangarritasunaren aldekoak aplikatuta, eta aurrerago zehazten diren prebentzio-, babes- eta zuzenketa-neurriak ere aplikatuta, ez da espero jarduketek ingurumenean inpaktu adierazgarririk izango dutenik, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean aurreikusitakoari jarraikiz.

En consecuencia, y con la aplicación de las medidas correctoras y de sostenibilidad que plantea el documento ambiental estratégico y las medidas preventivas, protectoras y correctoras que más adelante se detallan, no se espera que, de dichas actuaciones, se vayan a derivar impactos significativos sobre el medio ambiente, en los términos previstos en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

3.– Ebazpen honetan honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek ezartzen dira, Planak ingurumenean ondorio kaltegarri esanguratsurik izan ez dezan eta Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketaren ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta egin beharrik egon ez dadin, betiere, ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak txertatzen badira.

3.– En la presente Resolución se establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras en orden a evitar que el Plan pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y no sea necesario que la Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia se someta a evaluación ambiental estratégica ordinaria, siempre y cuando se incorporen al mismo las medidas protectoras y correctoras establecidas.

Babes- eta zuzenketa-neurriak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, ingurumen-txosten estrategikoa formulatzen duen Ebazpen honetan adierazitakoari jarraikiz, eta, aurrekoaren aurkakoa ez den orotan, ingurumen-agiri estrategikoan eta eremuaren antolamendurako planetan jasotakoari jarraikiz.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente, con las que se establezcan en la presente Resolución por la que se formula el informe ambiental estratégico y, en lo que no se oponga a lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el documento ambiental estratégico y en los planes que ordenan el ámbito.

Garapen-proiektuak gauzatzean aplikatuko diren neurriak lotuta egongo dira obretako jardunbide egokien eskuliburuarekin, lurren eta soberakinen kudeaketarekin, hondakinen sorkuntza eta kudeaketarekin, induskatutako lurzoruen kontrolarekin eta urak, airearen kalitatea eta kalitate akustikoa babestearekin. Besteak beste, honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek bete beharko dira Planaren ondoriozko obrak egikaritzeko:

Las medidas a aplicar en la ejecución de los proyectos de desarrollo guardarán relación con el manual de buenas prácticas en obras, gestión de tierras y sobrantes, producción y gestión de residuos, control de suelos excavados, protección de las aguas, de la calidad del aire y de la calidad acústica. Entre otras, las medidas protectoras y correctoras para la ejecución de las obras derivadas del Plan serán:

– Hautemandako ingurumen-arriskuekin lotutako neurriak:

– Medidas relativas a los riesgos ambientales detectados:

• Uholde-arriskua: Planak kontuan izan behar ditu indarreko Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren E.2 apartatuan uholdeen aurkako babesari buruz ezarritako berariazko araudian xedatutakoa, bai eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 14.bis artikuluan ezarritakoa ere, alde batera utzi gabe, betiere, administrazio hidrauliko eskudunak Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 25.4 artikuluan aipatutako txostenean ezarritakoa eta Uraren Euskal Agentziak Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7.k artikuluan adierazitako txostenean ezarritakoa.

• Riesgo de inundación: el Plan debe tener en cuenta lo establecido en la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro vigente y en la normativa específica sobre protección contra inundaciones del apartado E.2 del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en el artículo 14.bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), sin perjuicio de lo que establezca la administración hidráulica competente en la emisión del informe contemplado en el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como la Agencia Vasca del Agua en el informe indicado en el artículo 7k) de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

Planak edo, bestela, planaren garapenak barne hartuko ditu bildutako ur-bolumena jatorrian murrizteko prebentzio-neurriak, azalera iragazgaitzak mugatuz eta drainatze jasangarriko sistemak ezarriz, EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LAPen E.4 epigrafean eta Jabari Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamenduaren 126.ter artikuluaren 7. apartatuan ezarritakoarekin bat etorriz.

El Plan o, en su defecto, el desarrollo del mismo contemplará medidas preventivas de reducción en origen del volumen de aguas recogidas, mediante la limitación de las superficies impermeables y la adopción de sistemas de drenaje sostenible, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe E.4 del PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV y en el apartado 7 del artículo 126 ter. del RDPH.

Ez da obrako instalazio lagungarririk jarriko (batez ere, makineria-parkea eta garbigunea) uholde-arriskua duten eremuetan, uholdeen errepikatze-denbora edozein dela ere.

Se evitará la ubicación de instalaciones auxiliares de obra, especialmente el parque de maquinaria y el punto limpio, en zonas afectadas por las manchas de inundabilidad de los diferentes periodos de retorno.

• Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak: Insausti izeneko 13. eremuan, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentarioan jasota dauden lurzatietako jarduketei dagokienez, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoa bete beharko da.

• Suelos potencialmente contaminados: en el Área 13 Insausti, en relación con las actuaciones en las parcelas incluida en el inventario de suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, se estará a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Kokagunean materialak hondeatu behar izanez gero, hondeaketa-plan bat idatzi beharko da, ingurumen-organoak onartu beharrekoa. Plan horrek hondeatu beharreko materialak kudeatzeko bide egokia zehaztu beharko du, eta, kanpokoa bada, ezaugarritzearen bidez egin beharko du hori, aintzat hartuz Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretua.

En caso de que se lleve a cabo la excavación de materiales en el emplazamiento, será necesario redactar un plan de excavación que deberá ser aprobado por el órgano ambiental. Dicho plan de excavación contemplará la vía de gestión adecuada de los materiales a excavar, que, si es externa, deberá ser determinada mediante su caracterización según lo establecido en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de rellenos.

Aurrekoa ezertan eragotzi gabe, obrak egin bitartean lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten beste kokagune batzuk atzemanez gero, edo lurzorua kutsatzen duten substantziak daudela adierazten duten funtsezko zantzuak egonez gero, horren berri eman beharko zaie, berehala, Azkoitiko Udalari eta Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, azken horrek zehazteko zer neurri hartu behar diren eta zein pertsona fisikok edo juridikok bete beharko dituen neurriak, Lurzorua Kutsatzea Saihestu eta Kutsatutakoa Garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.2 artikuluarekin bat.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en el transcurso de las obras se detecten otros emplazamientos que hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, o cuando se den indicios fundados de la existencia de sustancias contaminantes del suelo, se deberá informar de tal extremo, y de forma inmediata, al Ayuntamiento de Azkoitia y a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental, con el objeto de que esta defina las medidas a adoptar y las personas físicas o jurídicas obligadas a ejecutarlas, en cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

• Ustiaketako zarata: Txalon Erreka izeneko 10. sektorearen azalera txiki bat Gipuzkoako errepideen zortasun akustikoko eremuaren barruan dago, beraz, eremu horietan edozein jarduketa egin ahal izateko, azpiegitura hori kudeatzen duen organoaren txostena beharko da nahitaez.

• Ruido en explotación: una reducida superficie del Sector 10 Txalon Erreka queda dentro de la zona de servidumbre acústica de las carreteras de Gipuzkoa, por lo que cualquier actuación a desarrollar en esta zona deberá contar con el preceptivo informe del órgano gestor de esta infraestructura.

Beste alde batetik, Planetik eratorritako jarduketek gune akustiko horretan aplikatzekoak diren kalitate akustikoko helburuak bete beharko dituzte, EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 31.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Por otro lado, las actuaciones derivadas del Plan deberán cumplir los objetivos de calidad acústica que le sean de aplicación a esta área acústica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Ingurune hidrikoa babesteko neurriak:

– Medidas relativas a la protección del medio hídrico:

• Ibilguen zaintza-eremuan eta jabari publiko hidraulikoan edozein obra edo lan egin aurretik, arroaz arduratzen den organismoaren administrazio-baimena beharko da.

• La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces y en dominio público hidráulico precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca.

• Jabari Publiko Hidraulikoan eta hura babesteko zortasun-eremuan ez da eragingo zuzeneko afektaziorik, ez eta zeharkako afektaziorik ere, sor litezkeen solido esekien edo arrastatutako edo jariatutako kutsatzaileen ondoriozkorik. Beharrezkoa izanez gero, jalkitzeko eta iragazteko luzetarako hesiak jarriko dira, eta/edo dekantazio-putzuak, horien bitartez ingurune hidrikora askoz ekarpen solido gutxiago egiteko.

• Se evitarán tanto afecciones directas al Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre de protección, como indirectas derivadas del aporte de sólidos en suspensión o contaminantes por arrastre o escorrentías que pudiesen generarse. En caso de ser necesario se colocarán barreras longitudinales de sedimentación y filtrado, y/o balsas de decantación, que permitan evitar gran parte de los aportes de sólidos al medio hídrico.

• Hiriko drainatze-azpiegituren bidez biltzen diren euri-urak, jabari publiko hidraulikoa kutsatu badezakete, hondakin-urak dira, eta Administrazio hidraulikoaren aurrean isurketak baimentzeko prozedura bete beharko dute.

• Las aguas de escorrentía pluvial que se recojan mediante infraestructuras de drenaje urbano y sean susceptibles a contaminar el dominio público hidráulico, son aguas residuales que deberán someterse al procedimiento de autorización de vertido ante la Administración hidráulica.

– Ekologia-lehengoratze eta -integrazioari buruzko neurriak:

– Medidas relativas a la restauración e integración ecológica:

• Proiektua gauzatzeagatik erasandako eremu guztiak lehengoratuko dira, kendu diren landare-zuhaitzak birjarrita, hala behar bada. Landareztatze-lanak ahalik eta lasterren egingo dira, higadura-prozesuak, solidoak ibilguetara arrastatzea eta espezie aloktono inbaditzaileen kolonizazioa ekiditeko. Espezie autoktonoak erabiliko dira, harizti azidofiloaren konplexuaren ezaugarriak lehenetsiz, oro har, eta, ibilguen inguruan, haltzadi kantauriarraren ezaugarriak. Jasangarritasun-irizpideak lehenetsiko dira, espezie inbaditzaileak sartzeko arriskua gutxitzearren.

• Se restaurarán todas las áreas que hayan sido afectadas por la ejecución del proyecto, incluyendo la reposición, en su caso, de la vegetación arbolada que resulte eliminada. La revegetación se realizará lo antes posible, para evitar procesos erosivos, arrastres de sólidos a los cauces y la colonización de especies alóctonas invasoras. Se emplearán especies autóctonas, primando las características del complejo del robledal acidófilo en general y de la aliseda cantábrica entorno a los cauces. Se priorizarán criterios de sostenibilidad, de manera que se reduzca el riesgo de introducción de especies invasoras.

• Espazio libreak diseinatzeko, landareztatzea «Lorategi eta berdegune jasangarriak diseinatzeko eskuliburua» argitalpenean jasotako gomendioen eta neurrien arabera egingo da. Eskuliburua Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak ondu zuen.

• En relación con el diseño de los espacios libres, la revegetación se desarrollará de acuerdo con el «Manual para el diseño de jardines y zonas verdes sostenibles», elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.

• Espezie inbaditzaileak kontrolatzeko neurriak hartu behar dira, espezie horiek deuseztatzeko eta eremuetan zabaltzea saihesteko. Landareztatze- eta lorategi-lanetan ez dira inola ere erabiliko inbaditzaileak izan daitezkeen espezie aloktonoak; besteak beste, Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia eta Cortaderia selloana. Lehengoratze-lanetan erabilitako landare-lurrak flora inbaditzaileko propagulurik ez duela bermatuko da.

• Se deben incorporar medidas de control de especies invasoras, para su eliminación y propagación en los ámbitos. En ningún caso se emplearán especies alóctonas con potencial invasor, como Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana u otras, en las labores de revegetación y ajardinamiento. Se garantizará que la tierra vegetal utilizada en las labores de restauración no contiene propágulos de flora invasora.

– Beste prebentzio- eta zuzenketa-neurri batzuk:

– Otras medidas preventivas y correctoras:

• Obrako langileek erabili beharreko jardunbide egokien eskuliburua. Gai hauekin zerikusia duten alderdiak bilduko ditu, gutxienez: lanaldiak, makineria, uretara eginiko isuriak saihestea, ahalik eta hauts eta zarata gutxien sortzea, herritarren lasaitasunean eragin negatiboa izan dezaketen jardunak minimizatzea, hondakinak kudeatzea, eta abar. Behar diren neurriak hartu beharko dira, bestalde, jarduketek eraginik izan ez dezaten lurzoruan eta lurpeko uretan.

• Manual de buenas prácticas para su utilización por el personal de obra. Contendrá como mínimo aspectos relacionados con periodos de trabajo, maquinaria, evitar vertidos a las aguas, la minimización de producción del polvo y ruido, minimizar afecciones negativas sobre el sosiego público, la gestión de residuos, etc. Se deberán tomar las medidas oportunas para evitar que el suelo y las aguas subterráneas puedan verse afectados por el desarrollo de las actuaciones.

• Obrak, bai eta lurzorua erabiltzea eragiten duten eragiketa osagarriak ere, proiektua gauzatzeko behar-beharrezkoa den gutxieneko eremuan gauzatuko dira. Kontratistaren instalazio-eremuak, makinak gordetzeko guneak, lan-txabolak, landare-lurra eta obrako materialak eta hondakinak aldi batean pilatzeko guneak proiektatzerakoan, ingurumenari ahalik eta gutxien eragiteko irizpidea izango da kontuan.

• Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se desarrollarán en el área mínima imprescindible para su ejecución. Las áreas de instalación del contratista, incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, zonas de acopios temporales de tierra vegetal y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental.

• Hondakinak sortu eta kudeatzea: Ekonomia Zirkularrerako Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak araututakoaren arabera eta aplikatzekoak diren berariazko araudiek agindutakoaren arabera kudeatuko dira obretan sortutako hondakinak, hondeaketetatik eratorritakoak barne.

• Producción y gestión de residuos: los diferentes residuos generados, incluidos los procedentes de excavaciones, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y normativas específicas que les sean de aplicación.

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak Eraikuntza- eta Eraispen-hondakinen kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.

Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko dira sortutako olio erabiliak.

La gestión de los aceites usados se realizará de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

Obretan sortutako indusketa-soberakinak baimendutako soberakin-biltegira eramango dira, eta indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera kudeatuko.

Los sobrantes de excavación generados durante las obras se llevarán a depósito de sobrantes autorizado y su gestión se ajustará a la legislación vigente.

• Kamioiek obran sartu eta irteteko erabiltzen dituzten bideak garbi mantendu beharko dira; horretarako, presioko ura edo erratz-makinak erabiliko dira.

• Los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra, deberán mantenerse limpios, utilizando agua a presión o barredoras mecánicas.

• Lurzoruaren eta lurpeko uren babesa: neurri prebentibo eta zuzentzaileak ezarriko dira obra-faserako, ustekabeko isuriek eragindako eraginak saihesteko, bereziki makinen mantentze-lanetan (material xurgatzaileak erabiltzea, isuriekin kutsatutako lurzoruak kendu eta kudeatzea, eta abar). Pilaketa-eremuak, instalazio osagarriak edo makineriaren parkea gainazal iragazgaitzetan kokatuko dira, ibaien ibilbideetatik urrun. Ahal dela, makineriarik ez da ipiniko iragazgaiztu gabeko eremuetan.

• Protección de los suelos y las aguas subterráneas: se establecerán las medidas preventivas y correctoras para la fase de obras para evitar la afección por vertidos accidentales, especialmente durante el mantenimiento de maquinaria (utilización de materiales absorbentes, retirada y gestión de tierras afectadas por el vertido, etc.). Las zonas de acopio, instalaciones auxiliares o parque de maquinaria se localizarán en superficies impermeables y alejados de los cursos fluviales. Se evitará el mantenimiento de maquinaria en zonas no impermeabilizadas.

• Obrako zarata: Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-helburu eta emisio akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen emisio akustikoei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, egokitu beharko dira, hala badagokie, Kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten emisio akustikoak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan (apirilaren 28ko 524/2006 Dekretuak aldatua) eta arau osagarrietan ezarritakora.

• Ruido en obras: de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre y, en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas complementarias.

Eguneko lan-ordutegian egingo dira obrak.

Se respetará un horario de trabajo diurno.

• Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, lanetan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, lanak eten egingo dira badaezpada, eta berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzari; hark erabakiko du zer neurri hartu.

• Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, en el caso de que en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quién indique las medidas a adoptar.

• Paisaian integratzea: ingurunearen ingurumen-ezaugarriak kontuan izanda, eta garapen berriak inguruko paisaian integratzeko asmoz, zenbait eraikuntza-baldintza zehaztuko dira (materialak, koloreak, morfologia, altuerak, bolumenak, eta abar), bat etorriko direnak inguruneko eraikinen eta estetikaren tipologiarekin.

• Integración paisajística: teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y con el objetivo de integrar los nuevos desarrollos en el paisaje de la zona, se definirán unas condiciones edificatorias (materiales, colores, morfología, alturas, volúmenes, etc.) que estén en consonancia con la tipología edificatoria y estética del entorno.

• Eraikuntzaren jasangarritasuna: eraikuntza eta eraikingintza jasangarriagoak egiteko behar diren ezaugarriei dagokienez, eraikuntza jasangarrirako gidetan (https://www.ihobe.eus/argitalpenak) jasotako ingurumen-neurri eta -jardunbide egokiak erabiliko dira, eraikinen aurrezki eta energia-efizientzia eta energia berriztagarrien sustapena bultzatzeko. Neurri horiek gutxienez arlo hauetan izan beharko dute eragina:

• Sostenibilidad en la edificación: en cuanto a las características necesarias para la edificación y construcción más sostenible se empleará el conjunto de medidas y buenas prácticas ambientales contenidas en las Guías de Edificación Ambientalmente Sostenibles (https://www.ihobe.eus/publicaciones) con objeto de potenciar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios y el impulso de las energías renovables. Dichas medidas deberán incidir en, al menos, los siguientes aspectos:

– Materialak. Lehengai berriztaezinen kontsumoa murriztea.

– Materiales. Reducción del consumo de materias primas no renovables.

– Energia. Energia-kontsumoa murriztea eta/edo energia gutxiago sortzea iturri berriztaezinen bidez.

– Energía. Reducción del consumo de energía y/o generación de energía a partir de fuentes no renovables.

– Edateko ura. Edateko ur gutxiago kontsumitzea.

– Agua potable. Reducción del consumo de agua potable.

– Ur grisak. Ur gris gutxiago sortzea.

– Aguas grises. Reducción en la generación de aguas grises.

– Atmosfera. Gas, hauts, bero eta argiaren emisioak murriztea.

– Atmósfera. Reducción de las emisiones de gases, polvo, de calor y lumínicas.

– Barne-kalitatea. Barruko airearen kalitatea, erosotasuna eta osasuna hobetzea.

– Calidad interior. Mejora de la calidad del aire interior, del confort y de la salud.

Bigarrena.– Zehaztea ezen, ingurumen-txosten estrategiko honetan ezarritakoaren arabera, eta ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak hartzen badira, bai eta sustatzaileak proposatutakoak ere, aurrekoen aurkakoak ez badira, ez dela aurreikusten Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketak ondorio kaltegarri nabarmenik izango duenik ingurumenean, eta, beraz, ez duela ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntik behar.

Segundo.– Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en este informe ambiental estratégico, y siempre que se adopten las medidas protectoras y correctoras establecidas en la presente Resolución, así como las planteadas por el promotor que no se opongan a las anteriores, no se prevé que la Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia vaya a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, no debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Hirugarrena.– Ebazpen honen edukia Azkoitiko Udalari jakinaraztea.

Tercero.– Comunicar el contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento de Azkoitia.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bosgarrena.– Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 75.5 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen-ebaluazio estrategiko honek indarra galduko du, eta berezko dituen efektuak sortzeari utziko dio, baldin eta, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta lau urteko epean, Azkoitiko arau subsidiarioen barruko bosgarren aldaketa puntuala onartzen ez bada. Hala gertatuz gero, berriro hasi beharko da Planaren ingurumen-ebaluazioaren prozedura, ingurumen-organoari indarraldia luzatzeko eskatu ezean. Kasu horretan, ingurumen-organoak, hala badagokio, ingurumen-txosten estrategikoaren beste indarraldi bat xedatuko du, erregelamenduz ezarritako moduan.

Quinto.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, el presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios sí, una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, no se hubiera procedido a la aprobación de la Quinta Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Azkoitia en el plazo máximo de cuatro años. En ese caso, deberá iniciarse nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental del Plan salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia del informe ambiental estratégico en los términos que se determinen reglamentariamente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2022.

Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria,

El Director de Calidad Ambiental y Economía Circular,

JAVIER AGIRRE ORCAJO.

JAVIER AGIRRE ORCAJO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental