Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

189. zk., 2022ko urriaren 3a, astelehena

N.º 189, lunes 3 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4247
4247

AGINDUA, 2022ko irailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-sektorerako ezohiko laguntzetarako deialdia egiten den, Errusiak Ukrainari egindako erasoaren ondoren ekonomia babesteko estatuko laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionalaren barruan.

ORDEN de 28 de septiembre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas extraordinarias para el sector agrario vasco, dentro del Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia.

Errusiak Ukraina inbaditu izana ondorio handiak izaten ari da arlo guztietan. Bereziki, Ukrainaren inbasioak larritu egin du, modu kritikoan, nekazaritzaren sektoreetako askok jada bizi zuten egoera, EBtik kanpoko sargaien mendekotasun handia baitzuten. Ekoizpen-kostuen igoera iraunkorra da egoera horren ezaugarri nagusia, animaliak elikatzeko lehengaien eta energiaren eta erregaien prezioen igoeraren ondorioz.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está generando importantes consecuencias en todos los órdenes. En especial, la invasión de Ucrania ha agravado de forma crítica la situación que ya atravesaban buena parte de los sectores agrarios, muy dependientes de insumos externos a la UE, caracterizada por un incremento sostenido de los costes de producción, derivados del aumento de los precios de las materias primas para alimentación animal y de los precios de la energía y de los combustibles.

Energiaren, ongarrien, zerealen eta olioen kostuen igoeraren eragin konbinatua bereziki larria da abeltzaintzarentzat. Izan ere, gerra otsailaren 24an hasi zenetik pentsuen prezioak % 20tik gora igo dira abeltzaintzako sektore ia guztietan, eta aurreko urtekoen aldean metatutako prezioen igoerei gehitu behar zaie hori; azken horiek % 50etik gorakoak ere badira, eta % 83ra ere iristen dira 2020ko prezioekin alderatuz gero. Pentsuen prezioen igoerak arriskuan jartzen du, zalantzarik gabe, abeltzaintza-sektoreen bideragarritasuna, aski egoera larrian baitzeuden jada. Hori guztia, kostuen igoera horiek merkataritza-fakturazioaren prezioetan jasanarazi gabe.

Se estima que el impacto combinado de estos aumentos de los costes de la energía, los fertilizantes, los cereales y los aceites son especialmente graves para la ganadería. De hecho, los incrementos de los precios de los piensos desde el inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, superan el 20 % en la práctica totalidad de sectores ganaderos, lo que se suma a los incrementos de precios acumulados respecto al año pasado, que pueden incluso superar el 50 % o llegar incluso al el 83 % si comparamos con los precios de 2020. E indudablemente el incremento de los precios de los piensos está comprometiendo la viabilidad de los sectores ganaderos, que se encontraban en situaciones comprometidas. Todo ello, sin haber podido repercutir esos incrementos de costes en sus precios de facturación comercial.

Bestalde, nekazaritza-azpisektore jakin batzuetan kostuen igoera horiek (batez ere ongarri eta erregaiei dagokienez) salmenta-prezioetan jasanarazi dituzte, baina beste batzuetan, ordea (ureztatzeari lotutakoak bereziki), ezinezkoa izan da hori, eta asko murriztu da haien errentagarritasuna.

Por otro lado, si bien en determinados subsectores agrícolas estos incrementos de costes, fundamentalmente fertilizantes y combustibles han podido ser en buena medida trasladados a los precios de venta, en otros, especialmente los ligados a riego, ello no ha sido posible, por lo que se han visto muy mermados en su rentabilidad.

Horiek horrela, Europako Batzordeak 2022ko martxoaren 23an Aldi Baterako Krisi Esparru bat onartu zuen, estatu kideek estatuko laguntzei buruzko arauetan aurreikusitako malgutasuna baliatu ahal izan zezaten, Errusiak Ukraina inbaditu izanaren testuinguruan beren ekonomia babes zezaten. Aldi Baterako Esparru horrek (2022-03-24ko AO, C131) estatuko laguntza-tresnak osatzen ditu estatu kideei beste aukera asko emanez, eta nekazaritzako ekoizpen-sektoreko enpresei eta ustiategiei laguntzea ahalbidetzen du. Aldi baterako esparru hori Batzordearen 2022ko uztailaren 20ko Jakinarazpenaren bidez aldatu da (C (2022) 5342 azkena), zeina EBAOn argitaratu den.

En este contexto, la Comisión Europea adoptó el 23 de marzo de 2022 un Marco Temporal de crisis para permitir a los Estados Miembros aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. Este Marco Temporal (DO, C 131, de 24-03-2022) complementa el conjunto de instrumentos de ayuda estatal con muchas otras posibilidades para los Estados miembros y posibilita el apoyo a las empresas y explotaciones del sector productor agrario. Este Marco Temporal ha sido modificado mediante Comunicación de la Comisión de 20 de julio de 2022 (C(2022) 5342 final) publicada en el DOUE.

EBko Aldi Baterako Esparru horren babesean, Aldi Baterako Esparru Nazionala onartu da, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren ekonomia babesteko laguntza-neurriei buruzkoa, Batzordearen 2022ko ekainaren 10eko Erabakiaren bidez onetsia (SA.102771); azken hori aldatu egin da, EBAOn argitaratutako Erabakiaren bidez (2022/C 280/01), Europakora egokitzeko.

Al amparo de dicho Marco Temporal de la UE, se ha adoptado el Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, aprobado por Decisión de la Comisión de 10-06-2022 (SA.102771) que ha sido modificado para su adaptación al europeo mediante Decisión publicada en el DOUE 2022/C 280/01.

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak funtsezkotzat jotzen du EAEko lehen sektoreak jasandako inpaktua minimizatzen saiatzea eta egungo krisiaren aurrean sektore horren lehiakortasuna babesten laguntzea. Horregatik, 2022ko apirilaren 12an, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei buruzko aurrekontu-neurriak hartzeko erabakia hartu zuen. Zehazki, 142,9 milioi euroko funts ekonomikoa sortu da, Errusiak Ukraina inbaditu izanak ekonomia-sarera ekarritako ondorioei aurre egiteko.

En este sentido, el Gobierno Vasco considera fundamental tratar de minimizar el impacto sufrido por el sector primario vasco y ayudar a salvaguardar la competitividad del mismo ante la crisis actual. Por ello, adoptó, el pasado 12 de abril de 2022, un acuerdo por el se adoptan medidas presupuestarias en relación con las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Concretamente, se crea un fondo económico dotado con 142,9 millones de euros destinado a hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en el tejido económico.

Deialdi hau honako hauetan xedatutakoarekin bat egiten da: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen IV. eta VI. tituluak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako testu bategina), azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, zeina garatzen baita lege horren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez, eta Aldi Baterako Esparru Nazionala.

Esta convocatoria se realiza conforme a lo dispuesto en los títulos IV y VI de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior, y según lo dispuesto en el Marco Temporal Nacional.

Horregatik, Autonomia Estatutuaren 10.9 artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoari emandako eskumenaren indarrez, eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz,

Por ello, en virtud de la competencia atribuida a esta Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con el artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

Honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Helburua, izaera eta esparrua.

Artículo 1.– Objeto, naturaleza y marco.

1.– Agindu honen xedea nekazaritza-jarduerari eusteko ezohiko laguntzen deialdia egitea da, 2022ko ekitaldirako, honako azpisektore hauetan: behi-, ardi- eta ahuntz-aziendak, haragitarako eta erruteko hegaztiak; txerri-, untxi- eta zaldi-aziendak; patata, erremolatxa, bazka-artoa eta zenbait lekadun. Laguntzen helburua hau da: ustiategi horiei lagundu eta, horrela, Errusiak Ukraina inbaditu izanaren ondorioz ustiategi horiek izan dituzten ekoizpen-kostuen igoerak ekarritako zailtasunak arintzea.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar, para el ejercicio 2022, las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad agraria en los subsectores de vacuno, ovino, caprino, aves de carne y de puesta, porcino, conejos, equino, patata, remolacha, maíz forrajero y ciertas leguminosas con la finalidad de apoyar a esas explotaciones y paliar de esta manera las dificultades que dichas explotaciones vienen experimentando a consecuencia de los incrementos de sus costes de producción derivados de la invasión rusa a Ucrania.

2.– Laguntza hauek Errusiak Ukrainari eraso egin ondoren ekonomia babestera bideratutako estatu-laguntzako neurriei buruzko Aldi Baterako Esparruan sartzen dira. Esparru hori Batzordearen 2022ko martxoaren 23ko Jakinarazpenaren bidez onartu zen (2022/C 131 I/01) –zeina 2022ko martxoaren 24ko 131. zenbakiko EBAOn argitaratu zen–, eta Batzordearen 2022ko uztailaren 20ko Jakinarazpenaren bidez aldatu zen (2002/C 280/01), zeina 2022ko uztailaren 21eko C 280/1 EBAOn argitaratu zen. Laguntza hauek sartzen dira, orobat, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren ekonomia babesteko laguntza-neurriei buruzko esparru nazionalean; esparru hori Batzordearen 2022ko ekainaren 10eko Erabakiaren bidez onetsi zen (C(2022) 4064 amaierakoa), eta honen bidez aldatu: Batzordearen 2022ko abuztuaren 18ko Erabakia (C(2022) 6051 amaierakoa), EBAOn argitaratu zena (2022/C 280/01).

2.– Estas ayudas se encuadran en el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia, aprobado mediante la Comunicación de la Comisión del 23 de marzo de 2022, (2022/C 131 I/01), publicada en el DOUE n.º 131, de 24 de marzo de 2022 y modificado mediante Comunicación de la Comisión de 20 de julio de 2022 (2022/C 280/01) publicada en el DOUE C 280/1 de 21 de julio de 2022 y en el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha sido aprobado por Decisión de la Comisión de 10-06-2022 (C(2022) 4064 final) modificado por Decisión publicada en el DOUE 2022/C 280/01 por decisión de la Comisión de 18-08-2022 C(2022) 6051 final.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren konturako aurrekontu-kredituak, deialdi honetara bideratuak, hamalau milioi eta ehun mila (14.100.000) eurokoak dira.

1.– Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinados a la presente convocatoria ascienden a catorce millones cien mil (14.100.000) euros.

2.– Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko adierazitako zenbatekoa. Agindu honetan jasotakoaren arabera zenbateko hori gainditzen bada, 5. artikuluan finkatutako zenbateko unitarioak proportzionalki murriztuko dira. Hori guztia, hargatik eragotzi gabe Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 15.c artikuluan ezarritakoa.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos. En el caso de que según lo contemplado en esta orden se superase dichos recursos se reducirían proporcionalmente los importes unitarios fijados en el artículo 5. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 15.c de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Personas beneficiarias.

Honako hauek izango dira agindu honetan iragartzen diren laguntzen onuradunak:

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas convocadas en la presente Orden:

1.– Esnetarako behi-aziendako abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarrean dagokion lotutako laguntza eskatu badute eta, 2021ean, esnetarako behi-azienden ustiategietarako lotutako laguntza ordaintzeko, 10 abere baino gehiago zehaztu bazaizkie, gutxieneko esne-entregei buruzko baldintza kontuan hartu gabe.

1.– Las personas titulares de una explotación ganadera con ganado vacuno de leche, que en 2022 hayan pedido la ayuda asociada correspondiente en la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 10 animales para el pago de la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche, sin tener en cuenta el requisito por el que se exige un mínimo de entregas de leche.

2.– Haragitarako behi-aziendako abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarrean dagokion lotutako laguntza eskatu badute eta, 2021ean, behi ume-hazleen ustiategietarako lotutako laguntza ordaintzeko, 5 abere baino gehiago zehaztu bazaizkie.

2.– Las personas titulares de una explotación ganadera con ganado vacuno de carne, que en 2022 hayan pedido la ayuda asociada correspondiente en la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 5 animales para el pago de la ayuda asociada por mantenimiento de vacas nodrizas.

3.– Gizentzeko behi-aziendako abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarrean dagokion lotutako laguntza eskatu badute eta, 2021ean, gizentzeko behi-aziendagatiko lotutako laguntza ordaintzeko, 5 abere baino gehiago zehaztu bazaizkie.

3.– Las personas titulares de una explotación ganadera dedicada al cebo de ganado vacuno, que en 2022 hayan pedido la ayuda asociada correspondiente en la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 5 animales para el pago de la ayuda asociada por vacuno de cebo.

4.– Ardi-aziendako abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarrean dagokion lotutako laguntza eskatu badute, eta, 2021ean, 50 ugaltzaile baino gehiago zehaztu bazaizkie ardi-aziendagatik lotutako laguntza ordaintzeko, esnearen edo arkumeen gutxieneko entregei buruzko baldintza kontuan hartu gabe.

4.– Las personas titulares de una explotación ganadera con ganado ovino, que en 2022 hayan pedido la ayuda asociada correspondiente en la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 50 reproductoras para el pago de la ayuda asociada por ganado ovino, sin tener en cuenta el requisito por el que se exige un mínimo de entregas de leche o corderos.

5.– Ahuntz-aziendako abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarrean dagokion lotutako laguntza eskatu badute eta, 2021ean, ahuntz-aziendagatik lotutako laguntza ordaintzeko, 40 abelburu ugaltzaile baino gehiago zehaztu bazaizkie, esnearen edo antxumeen gutxieneko entregari buruzko baldintza kontuan hartu gabe.

5.– Las personas titulares de una explotación ganadera con ganado caprino, que en 2022 hayan pedido la ayuda asociada correspondiente en la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 40 reproductoras para el pago de la ayuda asociada por ganado caprino, sin tener en cuenta el requisito por el que se exige un mínimo de entregas de leche o cabritos.

6.– 2022ko urtarrilaren 1ean Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpen eta ugalketa» ustiategi mota, eta «ziklo itxiko ekoizpena», «txerrikumeen ekoizpena» edo «mota mistoa» gisa sailkatuta) txerri ugaltzaileen abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta 50 txerri eme ugaltzaile baino gehiago badituzte (03 kategoria), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

6.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con cerdas reproductoras inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Producción de ciclo cerrado», «Producción de lechones» o de «Tipo mixto», y que tengan más de 50 cerdas reproductoras (categoría 03), según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022, publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

7.– 2022ko urtarrilaren 1ean Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpen eta ugalketa» ustiategi mota, eta «gizentzeko edo gizendegiko» sailkapena) gizentzeko txerriak dituen abeltzaintzako ustiategi baten titularrak, baldin eta gizentzeko 100 txerri baino gehiago badituzte (00. kategoria), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

7.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con cerdos de cebo inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Cebo o Cebadero» y que tengan más de 100 cerdos de cebo (categoría 00) según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022, publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

8.– 2022ko urtarrilaren 1ean, Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpena eta ugalketa» ustiategi mota, «arrautzak ekoizteko abeletxea») errute-oiloak dituen abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta 750 errute-oilo baino gehiago badituzte (27., 28., 29., 30., 54. eta 55. kategoriak), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

8.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con gallinas de puesta inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Granjas de producción para huevos», y que tengan más de 750 gallinas de puesta (categorías 27, 28, 29, 30, 54 y 55), según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022, publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

9.– 2022ko urtarrilaren 1ean Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpena eta ugalketa» ustiategi mota, «haragia ekoizteko abeletxeak») gizentzeko oilaskoen abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta gizentzeko 1.000 oilasko baino gehiago badituzte (25. kategoria), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

9.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con pollos de engorde inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Granjas de producción para carne», y que tengan más de 1.000 pollos de engorde (categoría 25), según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022, publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

10.– 2022ko urtarrilaren 1ean Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpena eta ugalketa» ustiategi mota, «haragitarako untxikumeen ekoizpena» sailkapena) untxien abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta 100 untxi eme ugaltzaile baino gehiago badituzte (11. kategoria), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

10.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con conejos inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Producción de gazapos para carne», y que tengan más de 100 hembras reproductoras de conejos (categoría 11), según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022, publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

11.– 2022ko urtarrilaren 1ean Abeltzaintza Ustiategien Erregistroan (REGA) inskribatutako («ekoizpena eta ugalketa» ustiategi mota, «gizentzeko edo gizendegiko», «haragia ekoizteko ugalketa» edo «ekoizpen mistorako ugalketa» sailkapena) zaldien abeltzaintza-ustiategi baten titularrak, baldin eta gutxienez 12 hilabetetik gorako 25 zaldi badituzte (15., 16., 17. eta 18. kategoriak), 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpena»ren arabera (SITRAN-EAE sisteman 2022ko uztailaren 31n argitaratua).

11.– Las personas que a fecha de 1 de enero de 2022 sean titulares de una explotación ganadera con equinos inscrita en REGA con el tipo de explotación «Producción y reproducción» clasificada como «Cebo o Cebadero», «Reproducción para producción de carne» o «Reproducción para producción mixta», y que cuenten al menos con un censo de más de 25 equinos mayores de 12 meses (categorías 15, 16, 17 y18), según la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022 publicada en SITRAN-CAPV a fecha de 31 de julio de 2022.

12.– Nekazaritza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarra aurkeztu badute, eta, 2021ean, patata-laboreko (kontsumoa edo ereitea) eta/edo azukre-erremolatxako 2 ha baino gehiago zehaztu bazaizkio, eta 2022ko kanpainan labore horien 2 ha gutxienez aitortu badituzte.

12.– Las personas titulares de una explotación agrícola, que hayan presentado en el año 2022 la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 2 has de cultivo de patata (consumo o siembra) y/o de remolacha azucarera y que en la campaña 2022 hayan declarado al menos 2 ha de estos cultivos.

13.– Nekazaritza-ustiategi baten titularrak, badlin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarra aurkeztu badute eta, 2021ean, bazka-artoaren laboreko hektarea bat baino gehiago zehaztu bazaie, eta 2022ko kanpainan labore horren hektarea bat gutxienez aitortu badute.

13.– Las personas titulares de una explotación agrícola, que hayan presentado en el año 2022 la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado más de 1 ha de cultivo de maíz forrajero y que en la campaña 2022 hayan declarado al menos 1 ha de este cultivo.

14.– Nekazaritza-ustiategi baten titularrak, baldin eta, 2022an, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan aurreikusitako eskabide bakarra aurkeztu badute, eta, 2021ean, guztira, honako lekadun hauen hektarea bat baino gehiago zehaztu bazaie: babarruna, garbantzua eta dilista; eta 2022ko kanpainan labore horien hektarea bat gutxienez aitortu badute.

14.– Las personas titulares de una explotación agrícola, que hayan presentado en el año 2022 la solicitud única prevista en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y que en la de 2021 se le hayan determinado, en total, más de 1 ha de cultivo de las siguientes leguminosas: alubia, garbanzo y lenteja, y que en la campaña 2022 hayan declarado al menos 1 ha de estos cultivos.

15.– Hainbat espezietako animaliak dituzten ustiategi mistoei, edo laguntzaren onuradun diren animalien eta/edo laboreen konbinazio bat dutenei, aurreko epigrafeetan jasotako animalien eta hektareen gutxieneko estandarrak aplikatuko zaizkie kategoria bakoitzeko.

15.– A las explotaciones mixtas que contengan animales de distintas especies, o una combinación de animales y/o cultivos beneficiarios de la ayuda, se les aplicará los estándares mínimos de animales y hectáreas contemplados en los epígrafes anteriores por cada categoría que comprendan.

16.– Abeltzaintza-ustiategien titulartasuna aldatuz gero, baldin eta abeltzain gazteak edo jarduera hasten duten abeltzainak badira, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan jasotako baldintza berberak aplikatuko dira, laguntza jasotzeko eskubidea duten behi, ardi eta ahuntzen kopurua zehazteko.

16.– En el caso de cambios de titularidad de las explotaciones ganaderas y cuando se trate de jóvenes ganaderos o de quienes ganaderos que inician su actividad, a los efectos de determinar el número de vacas, ovejas y cabras con derecho a ayuda, se aplicarán las mismas condiciones que para ello se recogen en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.

16. apartatu honen ondorioetarako, emakume nekazari batek, gaztea izan edo ez, jarduera hasten badu eta 2022. urtea bada abeltzaintzari lotutako laguntzaren bat edo azaleraren araberako laguntzaren bat eskatzen duen lehena, eta artikulu honetako 1., 2., 3., 4., 5., 12., 13. eta 14. zenbakiei dagokienez, 2021eko kanpainan unitate onargarririk ez badago, honako hauek hartuko dira ordainketa-unitate onargarritzat:

A los efectos de este apartado 16, cuando una agricultora o agricultora, joven o no, se inicia en la actividad y siendo el año 2022 el primero en el que solicita alguna de las ayudas asociadas a la ganadería o ayudas por superficie, y para los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 y 14 de este artículo, no se disponga de unidades admisibles en campaña 2021, se tomarán como unidades de pago admisibles:

– Esnetarako behiei eta behi ume-hazleei dagokienez, 2022ko apirilaren 30ean ustiategian zeuden eta 2022ko lotutako bi laguntzetarako onargarriak diren animaliak (4. zenbaketan bakarrik).

– En vacuno de leche y vaca nodriza, los animales admisibles para ambas ayudas asociadas 2022, presentes en la explotación a 30 de abril de 2022 (exclusivamente en el 4.º recuento).

– Gizentzeko behiei dagokienez, 2022ko lotutako laguntzarako onargarriak diren animalietatik 2021eko urriaren 1etik 2022ko apirilaren 30era bitartean ustiategian hil edo esportatu direnak.

– En vacuno de cebo, los animales admisibles para la ayuda asociada 2022, sacrificados o exportados en la explotación entre 1 de octubre de 2021 y 30 de abril de 2022.

– Ardi eta ahuntzei dagokienez, ustiategian dauden animalia onargarriak, 2022ko apirilaren 30ean aurkeztutako azken zentsu-aitorpenaren arabera.

– En ovino y caprino, los animales admisibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible que hubiera sido presentada a 30 de abril de 2022.

– Azaleren araberako sektoreei dagokienez, laguntza honetan diruz laguntzeko moduko laboreen hektareak, 2022ko kanpainako eskabide bakarrean zehaztutzat jotzen direnak.

– En los sectores por superficies, las hectáreas de los cultivos subvencionables en esta ayuda, declaradas en la solicitud única de campaña 2022 que se den como determinadas.

Kasu guztietan, 2021eko kanpainako erreferentzia-unitateen arabera definitutako gutxieneko atalase berberak jasoko dira.

En todos los casos se contemplarán los mismos umbrales mínimos definidos en base a las unidades de referencia de campaña 2021.

Titular bati dagokionez titulartasunaren aldaketa eta/edo ekoizle gazte edo berri gisako instalazioa gertatzen bada, titulartasun-aldaketa gailenduko da, eta onuradun berriari lehengo titularraren efektiboak esleituko zaizkio.

Cuando en un titular concurra un cambio de titularidad y/o una instalación como joven o nuevo productor, prevalecerá el cambio de titularidad asignando al nuevo beneficiario los efectivos del antiguo titular.

4. artikulua.– Onuradun izateko betekizun orokorrak eta espezifikoak.

Artículo 4.– Requisitos generales y específicos para obtener la condición de persona beneficiaria.

1.– Onuradun izateko, xedapen hauetan ezarritako betekizunak bete beharko dira: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50 artikulua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikulua, eta lege hori garatzen duen erregelamendua. Betekizun horiek erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko dira, eta, han, honako hauek adieraziko dira, berariaz: onuradun izan daitezkeenek kalte ekonomikoak jasan dituztela Ukrainako inbasioaren ondorioz, nazioarteko komunitateak Errusiaren aurka ezarritako zehapenen ondorioz edo Errusiak zehapen horien aurka hartutako neurrien ondorioz. Gainera, adierazi beharko dute beste laguntzarik jaso duten, Aldi Baterako Esparru Nazionala edo Europako eta Ukrainako Aldi Baterako Esparrua aplikatzearen ondorioz. Erantzukizunpeko adierazpen hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dagoen administrazio-espediente bakoitzaren parte izan beharko da (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta), eta aurkeztutzat joko da, 7. artikuluko 6.a.1) apartatuan xedatutakoari jarraituz.

1.– Para poder tener la condición de persona beneficiaria se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el y los siguientes y en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo. La acreditación de estos requisitos se llevará a cabo mediante declaración responsable en la que se deberá señalar expresamente que los potenciales beneficiarios se han visto afectada económicamente por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra Rusia o por las contramedidas adoptadas por esta así como la declaración de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del Marco Nacional Temporal o del Marco Temporal Europeo Ucrania haya recibido. Esta declaración responsable formará parte de cada expediente administrativo obrante en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta y se entenderá presentada según se dispone en el apartado 6.a.1) del artículo 7.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako betekizunez gain, agindu honek ondorioak izango dituen egunean, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategien erregistroren batean inskribatutako ustiategi baten titularrak izan beharko dira.

2.– Además de los requisitos previstos en el párrafo anterior, a fecha de que surta efectos la presente Orden, deberán ser titulares de una explotación inscrita en alguno de los registros de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Behien, ardien, ahuntzen, pataten, erremolatxen, bazka-artoen eta lekadunen azpisektoreetarako, ordaintzeko erreferentzia-unitateak Nekazaritza Politika Erkidearen eskabide bakarrean oinarrituta ezartzen badira, Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztuak izan beharko dira, hala 2021ean nola 2022an.

3.– Para los subsectores de vacuno, ovino, caprino, patata, remolacha, maíz forrajero y leguminosas, en los que las unidades de referencia a pago se establecen en base a la solicitud única de la PAC, estas tendrán que haber sido presentadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto en 2021 como en 2022.

5. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzaren zenbatekoak oinarrizko laguntza hartzen du barnean, eta laguntza osagarri bat gehitzeko aukera egongo da.

1.– La cuantía de la ayuda está compuesta por una ayuda base, a la que podrá sumarse una ayuda complementaria.

2.– Oinarrizko laguntza kalkulatzeko, dirulaguntza jaso dezakeen animalia edo hektarea bakoitzaren zenbatekoa biderkatu behar da ustiategian dauden abereen edo hektareen kopuruarekin, honela:

2.– La ayuda base es el resultado de multiplicar la cuantía por cada animal o hectárea subvencionable por el número de animales o hectáreas presentes en la explotación, de acuerdo con lo siguiente:

a) 220 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako esnetarako behi bakoitzeko.

a) 220 euros por vaca de leche determinada en la «Solicitud Única 2021».

b) 85 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako behi ume-hazle bakoitzeko.

b) 85 euros por vaca nodriza determinada en la «Solicitud Única 2021».

c) 100 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako gizentzeko behi bakoitzeko.

c) 100 euros por cabeza vacuno de cebo determinada en la «Solicitud Única 2021».

d) 5 euro «2021eko Eskaera Bakar»rean zehaztutako ardi bakoitzeko.

d) 5 euros por cabeza hembra de ovino determinada en la «Solicitud Única 2021».

e) 5 euro «2021eko Eskaera Bakar»rean zehaztutako ahuntz bakoitzeko.

e) 5 euros por cabeza hembra de caprino determinada en la «Solicitud Única 2021».

f) 35 euro 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako txerri eme ugaltzaile bakoitzeko.

f) 35 euros por cabeza de cerda reproductora, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

g) 80 euro 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako gizentzeko txerri bakoitzeko.

g) 80 euros por cabeza de cerdo de cebo, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

h) 2,20 euro 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako errute-oilo bakoitzeko.

h) 2,20 euros por cabeza de gallina de puesta, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

i) Euro 1 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako gizentzeko oilasko bakoitzeko.

i) 1 euro por cabeza de pollo de engorde, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

j) 5 euro 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako untxi eme ugaltzaile bakoitzeko.

j) 5 euros por cabeza hembra reproductora de conejos, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

k) 50 euro 2022ko «(NUA) Nahitaezko Urteko Aitorpen»ean adierazitako 12 hilabetetik gorako zaldi bakoitzeko.

k) 50 euros por cabeza de equino mayor de 12 meses, declarada en la «Declaración Anual Obligatoria (DAO)» 2022.

l) 160 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako patataren (ereitea edo kontsumoa) eta/edo azukre-erremolatxaren hektarea bakoitzeko.

l) 160 euros por hectárea determinada de patata (siembra o consumo) y/o remolacha azucarera en la «Solicitud Única 2021».

m) 250 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako bazka-artoaren hektarea bakoitzeko.

m) 250 euros por hectárea determinada de maíz forrajero en la «Solicitud Única 2021».

n) 250 euro «2021eko Eskabide Bakar»rean zehaztutako giza kontsumorako lekadunen hektarea bakoitzeko.

n) 250 euros por hectárea determinada de leguminosas para consumo humano en la «Solicitud Única 2021».

3.– Laguntza osagarria honako hauek kontuan hartuta zehaztuko da:

3.– La ayuda complementaria, se obtiene a partir de las consideraciones siguientes:

a) Emakumeen titulartasuneko ustiategietan, edo titulartasuna partekatua bada, edo titularra pertsona juridiko bat bada eta bazkideak bi pertsona badira, sozietate horren partaidetza sozialen edo jabetzaren gutxienez % 50 emakumeen esku dagoenean, eta gainerako kasuetan ehuneko hori parekoa denean, laguntza ehuneko 5 handiagoa izango da.

a) En aquellas explotaciones cuya titularidad recaiga en una mujer, o sea de titularidad compartida, o sea una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos, la ayuda se incrementará en un 5 por ciento adicional.

Ustiategiaren titulartasunaren osaerari buruzko informazioa 2022ko eskabide bakarrean jasotakoa izango da, eta, aurkeztu ez bada, 2022ko maiatzaren 31n dagokion ustiategien erregistroan jasotakoa.

La información sobre la composición de la titularidad de la explotación será la recogida, en la solicitud única 2022 y en caso de no haberla presentado, la que figura en el Registro de explotaciones correspondiente a fecha de 31 mayo de 2022.

b) Gazteren baten titulartasuneko ustiategietan, edo titularra pertsona juridiko bat denean, sozietate horren partaidetza sozialen edo jabetzaren gutxienez % 50 gazteen esku dagoenean, laguntza ehuneko 5 handiagoa izango da. Atal honen ondorioetarako, 41 urtetik beherako pertsona hartuko da gaztetzat.

b) En aquellas explotaciones cuya titularidad sea de una persona joven o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de personas jóvenes sean como mínimo el 50 %, la ayuda se incrementará en un 5 por ciento adicional. A efectos de este apartado se considera persona joven a aquella persona de edad inferior a 41 años.

Informazio hori 2022ko eskabide bakarrean jasotakoa izango da, eta, aurkeztu ez bada, 2022ko maiatzaren 31n dagokion ustiategien erregistroan jasotakoa.

Esta información será la recogida, en la solicitud única 2022 y en caso de no haberla presentado, la que figura en el Registro de explotaciones correspondiente a fecha de 31 mayo de 2022.

4.– Errusiak Ukraina inbaditu izanaren testuinguruan ekonomia babesteko krisi-laguntzen aldi baterako esparruari buruzko Europako Batzordearen 2022ko martxoaren 23ko Jakinarazpenean ezarritakoaren arabera, enpresa bakoitzak jaso beharreko gehieneko zenbatekoa ez da 62.000 eurotik gorakoa izango, eta zenbateko horretan sartuko dira esparru horren babesean jasotako bestelako laguntzak.

4.– De acuerdo con lo establecido en la Comunicación de 23 de marzo de 2022 de la Comisión Europea sobre el Marco temporal de ayudas de crisis para apoyar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el importe máximo a percibir por empresa no podrá superar los 62.000 euros, incluyéndose en esta cuantía otras posibles ayudas percibidas al amparo de dicho Marco.

6. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 6.– Compatibilidades.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzak esparruari lotutako bestelako laguntzei metatu ahal izango zaizkie, bai eta de minimis erregelamenduen arabera emandako laguntzak edo kategorien araberako salbuespen-erregelamenduen arabera emandako laguntzak ere, betiere erregelamendu horietan metatzeari buruz jasotako arauak betetzen badira. Halaber, agindu honen babesean emandako laguntzak metatu dakizkieke COVID-19ari buruzko Aldi Baterako Esparruan emandako laguntzei, betiere dagozkien metatze-arauak errespetatzen badira, eta, zehazki, Batzordearen Jakinarazpenean ezarritako gehieneko laguntzaren zenbatekoak (62.000 euro/ustiapen).

Las ayudas previstas en la presente Orden podrán acumularse entre sí con otras ayudas ligadas al Marco, así como con las ayudas concedidas en virtud de los Reglamentos de minimis o con ayudas concedidas con arreglo a reglamentos de exención por categorías, siempre y cuando se respeten las reglas en materia de acumulación contempladas en dichos reglamentos. Igualmente, las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden pueden acumularse con ayudas concedidas en el Marco Temporal relativo a la COVID-19, siempre que se respeten sus respectivas normas de acumulación y, concretamente, los importes de ayuda máxima establecidos en la Comunicación de la Comisión (62.000 euros/explotación).

7. artikulua.– Laguntza kudeatzea eta ebaztea.

Artículo 7.– Gestión y resolución de la ayuda.

1.– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza izango da laguntzak kudeatu eta ebazteko organo eskuduna.

1.– La Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco será el órgano competente para la gestión y resolución de las ayudas.

2.– Izapideak bitarteko elektronikoak erabiliz baino ez dira egingo, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bitartez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

2.– La tramitación se realizará exclusivamente por los medios electrónicos a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Laguntzak erregistroetan eta 3. artikuluan aipatutako eskabideetan jasotako datuen arabera kudeatuko dira, eta ofizioz emango dira Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen baten bidez, 5. artikuluan aurreikusitako zenbatekoen arabera ezartzen diren kalkuluetan oinarrituta, eta betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren. Hala ere, ustiategien titularrek datu horien kontsulta ukatu ahal izango dute, eta, hala eginez gero, deialdi honetan adierazitako egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

3.– Las ayudas se gestionarán conforme a los datos obrantes en los registros y en las solicitudes referidas en el artículo 3 y se concederán de oficio por resolución del Director de Agricultura y Ganadería, en base a los cálculos que se establezcan conforme a los importes previstos en el artículo 5 y previa comprobación del cumplimiento de los requisitos. No obstante, los titulares de las explotaciones podrán oponerse a la consulta de dichos datos, debiendo aportar en tal caso, la documentación acreditativa pertinente que se indica en la esta convocatoria.

4.– Betekizunak betetzen direla egiaztatzeko, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide eta/edo informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkie onuradun izan daitezkeenei, laguntza behar bezala ebazteko. Zehazki, agindu honen 4. artikuluko 1. apartatuan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena.

4.– Para llevar a cabo la comprobación de los requisitos, la Dirección de Agricultura y Ganadería requerirá a las potenciales personas beneficiarias cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la correcta resolución de la ayuda. Concretamente, la declaración responsable a la que hace referencia el apartado 1 del artículo 4 de esta orden.

5.– Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak 3. artikuluan aipatzen diren eta eskatutako betekizunak betetzen dituzten ustiategien titularren behin-behineko zerrenda argitaratuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/), gehienez ere 15 egun balioduneko epean, agindu hau indarrean jartzen den egunetik hasita. Zerrenda horretan, halaber, honako hauek adieraziko dira: zenbat abelburu eta hektarea zenbatu diren, eta ustiategiaren titulartasuna emakumeena, parekidea edo gazteena den (laguntza osagarria ordaintzeko behar dira horiek).

5.– La Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco publicará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/), en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el día que surta efectos la presente Orden, la relación provisional de titulares de las explotaciones a las que se refiere el artículo 3 en los que concurran los requisitos requeridos, así como el número de cabezas de ganado y hectáreas computadas, y la condición de explotación de titularidad de mujeres o paritaria y la de persona joven, requeridas para el pago de la ayuda complementaria.

6.– Onuradunek 5 egun balioduneko epea izango dute, a) apartatuan aipatutako argitalpena egiten denetik hasita, honako hau egiteko:

6.– Los beneficiarios dispondrán de un plazo de 5 días hábiles desde la publicación mencionada en el apartado a) para:

a.1.– Zerrendan badaude: hori onartu, ukatu edo datuak aldatzeko eskatzea. Onarpena isilbidez egin dela pentsatuko da, baldin eta 5 egun baliodunak igaro ondoren interesdunak inolako jakinarazpenik egiten ez badu, eta erantzukizunpeko adierazpena aurkeztutzat joko da. Epe berean eta berariaz uko egin beharko diote, edo aldatzeko eskatu, zer aldatu nahi duten adierazita eta aldaketa-eskabidearen egiaztagiriak aurkeztuta. Uko egiteak atzera egitearen ondorio berak izango ditu.

a.1.– En el caso de figurar en el listado: aceptar, rechazar la inclusión o solicitar la modificación de los datos. La aceptación se entenderá realizada de manera tácita si transcurridos los 5 días hábiles el interesado no realiza comunicación alguna, considerándose presentada la declaración responsable que obra en «Mi carpeta». El rechazo y la solicitud de modificación, con indicación de las modificaciones a realizar y la presentación de la documentación acreditativa de la petición, deberán realizarse de manera expresa en el mismo plazo. El rechazo tendrá el mismo efecto que el desistimiento.

a.2.– Behin-behineko zerrendan egon ezean, eta 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira, zerrendan sartzeko eskatzea, egiaztagiriak aurkeztuta, honako hauek, alegia: 2021. urteko eskabide bakarraren kopia eta/edo dagokion espeziearen azpiustiapenaren fitxa; SITRAN-EAEtik deskargatu daitekeena.

a.2.– En caso de no figurar en el listado provisional, y que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, solicitar su inclusión aportando la documentación acreditativa, que será: copia de la solicitud única del año 2021 y/o la ficha de la subexplotación de la especie correspondiente, descargable desde SITRAN-CAPV, de los que sea titular.

7.– Aurreko apartatuan xedatutakoaren babesean aurkeztutako alegazioen ebazpena gehienez ere hilabeteko epean emango da, alegazioak aurkezteko aurreikusitako 5 eguneko epea amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

7.– La resolución de las alegaciones que hubieran sido presentadas al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior se adoptará en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del plazo de 5 días previsto para su formulación.

8.– Aurreko apartatuan aipatutako epea amaitu eta hiru hilabeteko epean, eta onuradunak zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatu ondoren, laguntzak eman, ukatu, jakinarazi eta ordainduko dira, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariaren ebazpen baten bidez. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko da. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan ere argitaratuko da. Data horretan ebazpenik eman eta argitaratu ez bada, interesdunek laguntza ezetsi dela ulertu ahal izango dute.

8.– En el plazo de tres meses desde la finalización del plazo al que se refiere el apartado anterior y previa verificación de que la persona beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la seguridad social, y, se procederá, mediante resolución del Director de Agricultura y Ganadería, a la concesión y/o denegación, notificación y pago de las ayudas. La notificación se realizará mediante la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco. También se publicará en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si no se ha dictado y publicado resolución a dicha fecha, los interesados podrán entender desestimada la ayuda.

9.– Emateko edo ukatzeko ebazpenaren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

9.– Contra la Resolución de concesión o denegación, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de dicha resolución.

8. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 8.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Emandako laguntza onartzea. Ildo horretan, onuradunek laguntza onartu dutela ulertuko da, ez badiote espresuki uko egiten laguntza eman zaielako jakinarazpena jaso eta bost eguneko epean.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de cinco días tras la notificación la concesión de la ayuda, las personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, helburu horretarako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

3.– Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari laguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektiboren zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea.

3.– Comunicar a la Dirección de Agricultura y Ganadería la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

4.– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako laguntza edo dirulaguntzen, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari.

4.– Comunicar a la Dirección de Agricultura y Ganadería la obtención de subvenciones o subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

5.– Onuradunak laguntza bidegaberen bat badu, zeinaren gainean Europako Batzordeak kontrako erabakia hartu baitu dirulaguntza eman ondoren, eta, gainera hura berreskuratzeko agindu badu, eta onuradunak laguntza hori itzuli ez badu, horren berri eman beharko dio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari.

5.– Comunicar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente si la persona beneficiaria dispone de una ayuda ilegitima sobre la cual la Comisión Europea ha adoptado, con posterioridad a la concesión de la subvención, una Decisión negativa con orden de recuperación y esta aún no haya sido reembolsada.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunak betetzen dihardutela eskatzen duten informazio guztia ematea, agindu honen kargura jasotako laguntzari buruz.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta orden.

7.– Emandako laguntzarekin lotutako dokumentazioa artxibatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta/edo Batzordearen esku uztea, hamar urtez, laguntza ematen denetik zenbatzen hasita.

7.– Archivar la documentación relacionada con la ayuda concedida y mantenerla a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y/o de la Comisión durante un periodo de diez años a contar desde la concesión de la ayuda.

8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutakoa), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

8.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

9. artikulua.– Ordainketak.

Artículo 9.– Pagos.

1.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondoren ordainduko zaie onuradunei emandako laguntzaren zenbatekoa. Nolanahi ere, ordainketak 2022ko abenduaren 31 baino lehen egin beharko dira, Errusiak Ukraina inbaditu izanaren testuinguruan ekonomia babesteko krisi-laguntzen aldi baterako esparruari buruzko Europako Batzordearen 2022ko martxoaren 23ko Jakinarazpenean ezarritakoaren arabera.

1.– El importe de la ayuda concedida se abonará a las personas beneficiarias tras la notificación de la resolución mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. En todo caso, los pagos deberán efectuarse antes del 31 de diciembre de 2022, conforme lo dispuesto en la Comunicación de 23 de marzo de 2022 de la Comisión Europea sobre el Marco temporal de ayudas de crisis para apoyar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

2.– Emandako laguntza ordaindu aurretik, onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen dituela egiaztatuko da, baita dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ordaindu dituela ere, eta ez da ordainketarik egingo betebehar horiek betetzen ez baditu. Onuradunak ofiziozko egiaztapen horren aurka egin ahal izango du, eta kasu horretan dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

2.– Con carácter previo a cualquier abono de la ayuda concedida se verificará que la persona beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la seguridad social, así como del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, no efectuándose ningún pago en caso de que así no fuera. La persona beneficiaria podrá oponerse a esa verificación de oficio en cuyo caso deberá aportar las correspondientes certificaciones.

3.– Administrazio honen «Hirugarrenen erregistro elektroniko»an jasota egon beharko da onuraduna. Erregistro horretan alta eman edo datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

3.– La persona beneficiaria deberá constar en el correspondiente «Registro electrónico de terceros» de esta Administración. Para darse de alta, o modificar sus datos en dicho registro, deberá dirigirse al Registro electrónico de Terceros en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

10. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 10.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak betetzen ez baditu laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak, arau honetan ezarritako betekizunak eta betebeharrak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 Lege Orokorraren 37. eta hurrengo artikuluetakoak, eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoak, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak, ez-betetze espedientea egin eta interesdunari entzun eta gero, administrazio-ebazpen bidez deklaratuko du onuradunak dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu duela, eta, hala badagokio, jasotako dirulaguntzaren printzipala eta berandutze-interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari bi hilabeteko epean itzuli behar dizkiola. Aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondore guztietarako.

En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, los requisitos y obligaciones establecidas en esta norma, en el artículo 37, y siguientes, de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, la persona titular de la Dirección de Agricultura y Ganadería, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, mediante resolución administrativa, la pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora por razón de subvención que correspondan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

11. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 11.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

1.– Laguntzak emateko kontuan hartutako funtsezko baldintzak eta agindu honetan laguntza horiek eskuratzeko adierazitako betekizunak aldatzen badira, laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

1.– Toda alteración de las condiciones esenciales tenidas en cuenta para la concesión de estas ayudas y, en todo caso, de los requisitos de percepción contenidos en esta Orden, podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.

Beste baldintza batzuk badaude, laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, aipatutako aldaketaren mailaren arabera hainbanatuta.

En el supuesto de otras condiciones, podrá procederse a la modificación correspondiente de la resolución de concesión, prorrateada en función del grado de la meritada alteración.

2.– Laguntza emateko eskatzen diren baldintzak betetzen ez badira, onuradunak izango dituen beste erantzukizun batzuk alde batera utzita, emandako laguntzarako eskubidea galduko da, eta dagoeneko jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira, legezko berandutze-interesak gehituta.

2.– El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la ayuda, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir el beneficiario, dará lugar a la pérdida del derecho a la ayuda concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora legales.

3.– Halaber, jasotako zenbatekoak ere itzuli beharko dira, eta laguntza ordaintzen denetik sortutako berandutza-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37.1 artikuluan zehaztutako gainerako kasuetan.

3.– Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los demás supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

12. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 12.– Protección de datos.

Datu pertsonalak «Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloko laguntzak» izeneko tratamendu-jardueran tratatu eta sartuko dira.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas en materia de agricultura y ganadería.

a) Arduraduna: Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila.

a) Responsable: Dirección de Agricultura y Ganadería, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

b) Helburua: nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arloko laguntzak kudeatzea.

b) Finalidad: gestión de las ayudas en materia de agricultura y ganadería.

c) Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean misio bat egiteko edo tratamenduaren arduradunari aitortzen zaizkion botere publikoak egikaritzeko.

c) Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

d) Hartzaileak: Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

d) Destinatarios: otros órganos de la Comunidad Autónoma.

e) Eskubideak: datuak irispidean izatea, zuzentzea eta ezereztea, bai eta informazio gehigarrian jasotako bestelako eskubideak ere.– Informazio gehigarria: web orri honetan kontsultatuko da: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/076400-capa2-eu.shtml

e) Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.– Información adicional: se consultará en la página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/076400-capa2-es.shtml

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental