Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

177. zk., 2022ko irailaren 15a, osteguna

N.º 177, jueves 15 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4017
4017

AGINDUA, 2022ko uztailaren 26koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2022an kirolaren sektoreko enpresa eta pertsona profesional autonomoentzako COVID-19 laguntzak arautzeko eta deitzekoa.

ORDEN de 26 de julio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 a las empresas y personas profesionales autónomas del sector del deporte, en el año 2022.

COVID–19aren pandemiak aurrekaririk gabeko osasun-krisia eragin du mundu osoan, baita krisi ekonomikoa ere, jarduera-sektoreak geldiarazi eta moteldu baitira, eta ez gara oraindik gai horien behin betiko dimentsioak ezartzeko. Autobabeserako neurriak denboran luzatzeak agertoki berri bat ezartzen du, eta etorkizun zalantzagarria, pandemiaren aurretik ezagutzen genuen normaltasunera itzultzeko zailtasun handiekin.

La pandemia COVID–19 ha generado en todo el mundo una crisis sanitaria sin precedentes, y una crisis económica derivada de la paralización y ralentización de amplios sectores de actividad, cuyas dimensiones definitivas aún no somos capaces de establecer. La prolongación en el tiempo de las medidas de autoprotección, dibujan un escenario nuevo, y un futuro incierto con grandes dificultades para volver a la normalidad que conocimos antes de la pandemia.

Osasun-alarma globalaren aurrean hartu behar izan ditugun neurrien inpaktu negatiboak bizitza sozial eta ekonomikoaren eremu guztiei eragiten die, baina bereziki kezkagarriak dira kirol-sektoreko ondorioak. Hartu behar izan ziren neurrien ondorioz, jendearentzako itxi egin behar izan ziren kirol-jarduerak garatzen ziren guneak, partaideen eta ikusleen pilaketak ahalik eta gehien saihesteko, kirol-instalazioetako gehieneko edukiera murriztu zen, baita kirol-arloko lehiaketa, ekitaldi eta ikuskizunetako publikoaren edukiera ere. Neurri horien guztien ondorioz nabarmen murriztu dira (erabat, zenbaitetan) kirol-sektoreko erakundeen eta pertsona profesional autonomoen diru-sarrerak.

Si el impacto negativo de las medidas que hemos tenido que adoptar ante la alarma sanitaria global afectan a todos los ámbitos de la vida social y económica, las consecuencias en el sector del deporte son especialmente preocupantes. Las medidas que han tenido que ir implantándose, cerraron al público los establecimientos en los que se desarrollaban actividades deportivas para evitar lo máximo posible la aglomeración de participantes y público en el ámbito deportivo, redujeron el aforo máximo en las instalaciones deportivas, así como del aforo de público en la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos. Todas esas medidas han supuesto una merma considerable (cuando no total) en los ingresos de las entidades y personas profesionales autónomas del sector del deporte.

Herritarren artean jarduera fisikoa sustatzeari eta kiroleko antolakuntzako egitura pribatuak babesteari garrantzizko irizten dio Eusko Jaurlaritzak, eta horregatik egiten du ezohiko deialdi hau. Kirol-sektorea pandemiaren ondorioak luzeen pairatuko dituela aurreikusten den horien artean dago, bere jarduera erabat eta partzialki gelditzera behartuta egon baita. Deialdi honekin kirol-sektoreko enpresetan eta pertsona profesional autonomoetan izan dituen ondorioak arindu nahi dira, jarduera profesionalak erabat edo zati batean etetea barne.

La presente convocatoria extraordinaria se realiza por la importancia que tiene para el Gobierno Vasco el fomento de la actividad física entre la ciudadanía, así como la protección de las estructuras organizativas privadas del deporte. El sector deportivo es uno de los que previsiblemente sufrirán durante más tiempo las consecuencias derivadas de la pandemia, debido a la paralización temporal total o parcial de su actividad. Con esta convocatoria se pretende paliar en lo posible los efectos que ha tenido sobre las empresas y personas profesionales autónomas del sector del deporte, incluidas en la misma la suspensión total o parcial de las actividades profesionales.

Inguruabar horietan premiazkoa da instantzia publikoek laguntzea osasun-krisiari aurre egiteko hartutako neurrien ondoriozko galera ekonomikoak arintzen, sektore horretan aritzen direnen jarduera ekonomikoa ahalbidetzeko.

En tales circunstancias, desde las instancias públicas resulta perentorio contribuir a paliar las pérdidas económicas ocasionadas como consecuencia de las medidas adoptadas para responder a la crisis sanitaria, a fin de posibilitar la actividad económica de los agentes que desarrollan su actividad en dicho sector.

Azaldutakoa gogoan, egokia uste da laguntza-lerro bat deitzea, prozedura bizkor baten bidez adierazitako xedea lortu ahal izateko ahalik eta lasterren. Xede horretarako, eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 epealdiko dirulaguntzen plan estrategikoan dauden sustapen-neurrien artean dagoenez neurria, 2021eko otsailaren 18ko Agindu bidez onartuta eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan argitaratuta, kreditu egokia eta behar adinakoa dago 2022rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

En vista de lo expuesto, se considera oportuno abordar la convocatoria de una línea de ayudas que, a través de un procedimiento ágil, permita alcanzar, con la mayor rapidez posible, la indicada finalidad. A tal fin, y toda vez que la medida de fomento figura entre las contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística 2021-2024, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, publicado en la sede electrónica del Gobierno Vasco, y existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuko (COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena) neurrien artean, kirol-jarduerak garatzen ziren establezimenduak jendeari irekitzea eten zen. Neurri horiek EAEko nahiz estatuko araudian sartzen eta aplikatzen jarraitu da 2021 osoan, murrizketa gehiago edo gutxiagorekin, kirol-arloan partaideen eta ikusleen pilaketa ahalik eta gehien saihesteko.

Las medidas que recogía el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió, entre otras, la apertura al público de los establecimientos en los que se desarrollaban actividades deportivas. Estas medidas se han seguido incluyendo en la normativa tanto vasca como estatal y se ha continuado aplicando, con más o menos restricciones, durante todo el 2021, para evitar lo máximo posible la aglomeración de participantes y público en el ámbito deportivo.

Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuak (zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko), murriztu egin zituen, besteak beste, kirol-instalazioetako gehieneko edukierak, baita kirol-arloko lehiaketa, ekitaldi eta ikuskizunetako publikoaren edukiera ere.

El Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinaban medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, estableció, entre otras medidas, la reducción del aforo máximo en las instalaciones deportivas, así como del aforo de público en la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos.

Horren ondorioz, honako hau

En su virtud:

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Agindu honen xedea da kirol-arloko enpresentzako eta pertsona profesional autonomoentzako dirulaguntzak emateko oinarriak jartzea eta deialdia egitea, COVID-19aren pandemiak eragindako krisiaren ondoriozko diru-sarreren murrizketaren eraginez haien jarduera profesionalaren jarraipena zalantzan ikusi dutenentzat 2022rako.

Es objeto de la presente Orden establecer las bases y convocar las subvenciones para la concesión de subvenciones destinadas a las empresas y personas profesionales autónomas de sector del deporte que, debido a la reducción de ingresos derivada de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, hayan visto comprometida la continuidad de su actividad profesional para el año 2022.

2. artikulua.– Aurrekontuko zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación presupuestaria.

1.– 2022ko ekitaldian Agindu honetan araututako laguntzak finantzatzeko aurrekontu-zuzkidura milioi bat (1.000.000) eurokoa da guztira, 2022ko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren aurrekontuen gain.

1.– Para el ejercicio 2022 la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas reguladas en la presente Orden es de un total de un millón (1.000.000) de euros, con cargo a los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022.

2.– Aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoa areagotu egin daiteke aurrekontuaren erabilgarritasunaren arabera, indarrean den legealdian aurreikusitako kreditu-loturaren erregimenaren edo aurrekontu-aldaketaren arabera, prozedura ebatzi aurretik. Halako inguruabarrik gertatuz gero, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren Aginduaren bitartez.

2.– El importe expresado en el párrafo anterior podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente, con anterioridad a la resolución del procedimiento. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad de ello en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

3. artikulua.– Enpresa edo pertsona onuradun izateko betekizunak.

Artículo 3.– Requisitos para ser empresa o persona beneficiaria.

1.– Deialdiaren xede diren laguntzak eskuratu ahal izango dituzte artikulu honetako baldintzak betetzen dituzten enpresek eta pertsona profesional autonomoek:

1.– Podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria las empresas y personas profesionales autónomas que cumplan los requisitos que se establecen en este artículo:

– Kirol-instalazioak edo ekipamenduak kudeatzen dituzten enpresek edo pertsona profesional autonomoek edo Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko epigrafe hauetakoren bateko jarduerak egiten dituztenek:

– Las empresas o personas profesionales autónomas que gestionen instalaciones o equipamientos deportivos o cuyas actividades se encuadren en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

• 8551 (kirol-eta aisialdi-hezkuntza)

• 8551 (educación deportiva y recreativa)

• 9311 (kirol-instalazioen kudeaketa)

• 9311 (gestión de instalaciones deportivas)

• 9313 (gimnasioen jarduerak)

• 9313 (Actividades de los gimnasios)

• 9319 (beste kirol-jarduera batzuk)

• 9319 (Otras actividades deportivas)

– Enpresa-jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan helbideratuta izatea eta lantokia bertan kokatuta egotea.

– Estar domiciliada la actividad empresarial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y radicar en la misma el centro de trabajo.

– Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea, 2020ko martxoaren 14a baino lehenagotik.

– Figurar dadas de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

– Jardunean egotea eskariaren datan.

– Seguir en activo en la fecha de la solicitud.

– 2021eko fakturazioak % 20ko edo gehiagoko murrizketa izatea 2019 ekitaldikoarekiko.

– La facturación del 2021 deberá haber sufrido una reducción igual o superior al 20 % respecto al ejercicio 2019.

2.– Aurreko atalean aurreikusitakoaz gainera, erakunde eta pertsona onuradunek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Además de lo previsto en el apartado anterior, las entidades y personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

a) Deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen diren automatikoki egiaztatuko du erakunde kudeatzaileak laguntza eman eta ordaindu aurretik. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio uko egiaztapen horri, eta, kasu horretan, eskakizun hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu bere kabuz.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente, por el órgano gestor, con anterioridad a la realización y a la concesión del pago. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces por su cuenta los certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Egunean izatea dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Erakunde eta pertsona onuradunek dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako gaitasun gabetua duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik gertatutakoak barne.

c) Las entidades y personas beneficiarias no han de estar sancionadas ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Erakunde eta pertsona onuradunak ez egotea Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako gainerako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko eskakizunei dagokienez.

d) Las entidades y personas beneficiarias no han de estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

3.– Dena dela, kanpoan geratzen dira kapital publikoaren % 50 edo gehiagoko parte-hartzea duten pertsona juridiko pribatuak, kirol-klubak, finantza-erakundeekin lotutako fundazioak edo antolakundeak, sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak, edo kapitalean edo gobernu-organoetan batez ere administrazio publikoen edo horien mendeko erakundeen parte-hartzea dutenak.

3.– En cualquier caso, quedan excluidas las personas jurídicas privadas con una participación de un 50 % o más de capital público, los clubes deportivos, las fundaciones u organizaciones vinculadas a entidades financieras, las sociedades públicas y entidades de derecho público, u otras participadas en su capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente por administraciones públicas o entidades dependientes de estas.

4. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Erakunde edo pertsona profesional autonomo bakoitzeko eskabide bat aurkeztuko da.

1.– Se presentará una solicitud por cada entidad o por cada persona profesional autónoma.

2.– Agindu honetan araututako dirulaguntzetarako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2.– El plazo de presentación de solicitudes de subvención al amparo de la presente Orden será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Modu presentzialean: Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta helbide honetan, https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/eu/zuzeneanwebbooking/#/?lang=eu_es, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

– Canal presencial: se presentarán en las oficinas de Zuzenean del Gobierno Vasco que será exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Modu elektronikoan: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 5. apartatuan adierazitako helbideen bitartez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de la dirección indicada en el apartado 5 de este artículo.

4.– Pertsona juridikoek eskabideak bide elektronikotik izapidetu behar dituzte nahitaez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan nahiz 39/2015 Legeko 16.4 artikuluan ezarritako erregistro elektronikoetan aurkez ditzakete eskabideak eta baldintzak betetzearen ziurtagiriak.

4.– Las personas jurídicas obligatoriamente han de presentar sus solicitudes por el canal electrónico, tal y como establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitantes podrán presentar las solicitudes y acreditaciones del cumplimiento de los requisitos tanto en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en los registros electrónicos que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

5.– Erakunde eta pertsona interesdunek euskadi.eus egoitza elektronikoaren bidez eskatu, kontsultatu eta gauzatu ahalko dituzte eskabidearekin lotutako izapide guztiak, helbide hauetan: https://www.euskadi.eus/servicios/1200002

5.– Las entidades y personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites relativos a la solicitud a través de la sede electrónica de euskadi.eus en las siguientes direcciones: https://www.euskadi.eus/servicios/1200002

6.– Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bideak helbide hauetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/.

6.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

7.– Erakunde eta pertsona eskatzaileek eskabidea eta agiriak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Orobat, prozeduran, erakunde edo pertsona eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

7.– Las entidades y personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad o la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

8.– Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartu direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

5. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea eta eskabidean aurkezteko dokumentuak.

Artículo 5.– Acreditación de los requisitos exigidos y documentación a presentar con la solicitud.

1.– Erakunde eta pertsona eskatzaileek eskabidea (I. eranskina) bete beharko dute, baita erantzukizunpeko adierazpenen eranskina (II. eranskina) eta artikulu honetan ezarritako dokumentuak ere.

1.– Las entidades y personas solicitantes deberán cumplimentar la solicitud (Anexo I), el anexo de declaraciones responsables (Anexo II) y la documentación establecida en este artículo.

2019 eta 2021 ekitaldietan fakturazioan egondako aldea egiaztatzeko dokumentuak:

Documentación acreditativa de la diferencia de facturación entre los ejercicios 2019 y 2021:

– Merkataritza Erregistroan jasotako eta onartutako 2019. eta 2021. urteetako urteko emaitzen kontua aurkeztu beharko da, erakundea edo enpresa erregistro horretan inskribatuta badago, eta, bestela, kasuan kasu dagokion erregistro ofizialean jasotakoak aurkeztu beharko dira.

– Cuenta de resultados anuales de los años 2019 y 2021 aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la entidad o la persona estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita.

– Inskribatuta egon beharrik ez badago, 2019. eta 2021. urteetako emaitzen kontua aurkeztu beharko da, kanpoko aholkularitzak eginda. Gainera, PFEZ aitorpena aurkeztu beharko da eta bi ekitaldietako balio erantsiaren gaineko zergaren urteko aitorpena-likidazioa (390 eredua) ere bai.

– En caso de no tener la obligación de estar inscritas, se deberá presentar una cuenta de resultados de los años 2019 y 2021 realizada por asesoría externa. Además, habrá de presentarse la declaración de IRPF y la declaración-liquidación anual del Impuesto de Valor Añadido (modelo 390) de ambos ejercicios.

– Era berean, behar bezala justifikatutako arrazoien ondorioz beste edozein dokumentu aurkeztu ahal izango da, erakunde honen ustez nahikoa bada 2019 eta 2021 ekitaldien arteko fakturazioaren aldea egiaztatzeko.

– Asimismo, por razones debidamente justificadas podrán presentarse cualquier otra documentación considerada suficiente por esta entidad para acreditar la diferencia de facturación entre los ejercicios 2019 y 2021.

2.– Erantzukizunpeko adierazpenak atal hauek izango ditu:

2.– La declaración responsable recogerá los siguientes apartados:

a) Erakundea edo pertsona ez dagoela azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13.2 eta 13.3 artikuluan zehaztatutako kausetakoren batean.

a) De que la entidad o persona no está incursa en alguna de las causas determinadas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Erakunde edo pertsona eskatzailearen datuak. Datu horietan berariaz zehaztu beharko da Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionaleko zein epigrafetan dagoen alta emanda.

b) De los datos relativos a la entidad o persona solicitante. Entre los datos deberá concretar de forma específica el epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en el que se encuentra dado de alta.

c) Laguntza eskatzen den lantokia edo establezimendua EAEn dagoela eta 2020ko martxoaren 14a baino lehenagotik zegoela funtzionamenduan eta funtzionamenduan jarraitzen duela dirulaguntza eskatu denean.

c) Que el centro de trabajo o establecimiento para el que se solicita la ayuda está radicado en la CAPV y se encontraba en funcionamiento antes del 14 de marzo de 2020 y que siga en funcionamiento a fecha de la solicitud de la subvención.

d) Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion epai irmo bidezko zehapen administratibo edo penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion legezko debekurik ere.

d) Que no ha sido sancionada ni penal ni administrativamente por sentencia firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

e) Ez daukala inolako itzultze- edo zehatze-prozedurarik abian Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan. Zerbait abian izanez gero, dagokion prozeduraren edo prozeduren identifikazioa eman beharko du.

e) Que no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador alguno, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos. En caso afirmativo tendrá que facilitar la identificación del procedimiento o procedimientos de que se trate.

f) Ez dagoela zigortuta dirulaguntzen eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren arabera.

f) Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 24.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Jaso dituela edo ez dituela jaso 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013(EB) Erregelamenduan, Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoan, ezarritako laguntzak 2020, 2021 eta 2022ko zerga-ekitaldietan. Jasoz gero, zenbatekoa eta erakunde emailea adierazi beharko dira.

g) La percepción o no, de ayudas sujetas al régimen establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis durante los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. En caso afirmativo habrá de expresar su respectivo importe y entidad concedente.

h) Erakunde eskatzaileak ez duela zuzenean edo zeharka % 50ean edo gehiagoan administrazio publiko baten edo gehiagoaren parte-hartzea izan.

h) Que la entidad solicitante no se halla participada directa o indirectamente en un 50 % o más por una o varias Administraciones Públicas.

i) Erakunde edo pertsona eskatzaileak administrazio baten edo erakunde publiko edo pribatu baten laguntza eskatzea eta/edo jasotzea.

i) Que la entidad o persona solicitante ha solicitado y/o recibido una ayuda por parte de una Administración o entidad pública o privada.

Pertsona edo erakunde interesdunak ez daude beharturik jada diharduen administrazioaren esku dauden dokumentuak edo beste administrazioren batek eginak direnak ekartzera. Zuzendaritza kudeatzaileak dokumentu horiek kontsultatu edo eskuratu ahalko ditu, interesdunak berariaz aurka egin ezean.

La persona o entidad interesada tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Dirección gestora podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera expresamente a ello.

6. artikulua.– Eskabide eta dokumentuetako akatsak konpontzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos de las solicitudes y de la documentación.

Aurkeztu beharreko eskaerak eta dokumentazioak agindu honetan ezarritako betebehar guztiak biltzen ez badituzte, edo horien edukia osatu gabe dagoela aintzat hartzen bada, eskatzaileari eskaera egingo zaio 10 egun balioduneko epean dokumentazioa osatu edo hutsegiteak konpon ditzan. Halaber, horrelakorik egiten ez badu, haren eskaera baliogabetuko dela jakinaraziko zaio, eta Administrazioak eskaera horri buruzko esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi beharko dio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoa betez.

Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente Orden, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete justifikazioak: Modu presentzialean aurkeztuz gero, agindu honetako 4.3 artikuluan ageri diren helbideetan egingo da.

Las personas físicas podrán presentar los justificantes de forma presencial o electrónica. Si lo hicieren de forma presencial se realizará en las direcciones que figuran en el artículo 4.3 de esta Orden.

7. artikulua.– Emateko prozedura.

Artículo 7.– Procedimiento de concesión.

1.– Laguntzak adjudikatzeko aldi bereko konkurrentzia ez lehiakorraren prozedura erabiliko da eta denboran eta forman egin eta eskatutako baldintza objektiboak eta subjektiboak biltzen dituztela ziurtatzen duten eskabide guztiek izango dute deialdiaren xede diren laguntzetan sartzeko aukera. Horretarako, eskabide bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatuko da, 10. artikuluan aurreikusitako gehieneko zenbatekoen arabera.

1.– Para la adjudicación de las ayudas se seguirá un procedimiento de concurrencia simultánea no competitiva en el que todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma que acrediten reunir los requisitos objetivos y subjetivos exigidos podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria. A tal efecto se calculará la cuantía correspondiente a cada solicitud atendiendo a los importes máximos previstos en el artículo 10.

2.– Agindu honetako 2. artikuluko 1 eta 2 apartatuetan aipatzen den deialdiaren zuzkidura ekonomikoak hasieran kalkulatutako zenbateko guztiak estaliko balitu aurreko apartatuan adierazitakoaren arabera, dagozkien zenbatekoen araberako dirulaguntzak emango dira; aitzitik, kalkulu horren araberako kopuruei aurre egiteko adina baliabide ekonomiko ez balego, zenbatekoen murrizketa lineala aplikatuko da, zuzkidura hori guztia estaltzeko adinakoa izan arte.

2.– Si la dotación económica de la convocatoria a la que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 2 alcanzase para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, se concederán las subvenciones por los importes correspondientes; si no, en caso de que no se contase con disponibilidad económica suficiente para hacer frente a las cantidades que pudieran corresponder en base a dicho cálculo, se aplicará una reducción lineal de los respectivos montantes hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

8. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

Agindu honetan ezarritako mugak eragotzi gabe, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandako dirulaguntzak, laguntzak, sarrerak eta bestelako baliabideak bateragarriak izango dira, baldin eta helburu bererako badira.

Sin perjuicio de los límites establecidos en la presente Orden las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos, que, para el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualesquiera administraciones u otra entidad pública o privada.

9. artikulua.– Kudeatzea, ebaztea, ebazpena eman eta jakinarazteko epea, eta errekurtsoak.

Artículo 9.– Gestión, resolución, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Deialdiaren kudeaketako lanak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dagozkio.

1.– Las tareas de gestión de la convocatoria corresponden a la Dirección de Actividad Física y Deporte.

2.– Deialdian aurkeztutako eskabideak dagokion prozeduraren bidez tramitatuko dira, eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dagokio ebaztea.

2.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través del correspondiente procedimiento, cuya resolución corresponde al Director de Actividad Física y Deporte.

3.– Hartzen den ebazpenean zehaztuko da eskatutako dirulaguntzak emango diren eta hala dagokionean ukatuko diren. Emango diren dirulaguntzen kasuan pertsona edo entitate onuradunen izen soziala eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko dira. Ukatzen diren dirulaguntzen kasuan, eskatzaileen identitatea edo sozietate-izena eta dirulaguntza ukatzeko arrazoiak emango dira.

3.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las personas o entidades beneficiarias y la cuantía de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerá la identidad o denominación social de las solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

Gainera, jakinaraziko da emandako laguntzak 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013(EB) Erregelamenduan aurreikusitakoaren mende daudela, Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoaren mende.

Además, informará de que las ayudas concedidas están sujetas a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis».

4.– Aurreko lerrokadan aipatzen den ebazpenak ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote erakunde eta pertsona interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

4.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades y personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, horren berri emateko. Argitaratzen den egun berean emango zaie horren berri, eskabidean xede horretarako gailu elektroniko bat eta/edo helbide elektroniko bat identifikatutako interesdunei.

5.– La Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo los efectos de la notificación. El mismo día en que tenga lugar dicha publicación se dará aviso de ella a los interesados que en su solicitud hubieran identificado un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para ello.

6.– Sei hilekoa izango da prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko gehieneko epea, deialdiaren agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; epea igaro eta aurreko apartatuan ezarritako argitalpenik egin ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutako ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Pertsonak edo entitateak itzultzeko prozeduraren bat badu tramitazioan, prozedura hori amaitzearen mende egongo da ematea, eta itzultzeko prozedura amaitu eta itzultzeko betebehar bat badu pertsonak edo entitateak, emakida eman ahal izateko ezinbestekoa izango da zorroa borondatezko epean artatzea eginbehar hori duen pertsonak edo entitateak edo atzeratu eta bermatzea edo etetea erabakitzea, itzultzeko ebazpena inpugnatu delako. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo entitatea ezingo litzateke pertsona edo entitate onuradun izan, dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketak egunean ez baditu, hala xedatzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak.

7.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, la concesión quedará condicionada a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

10. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de la ayuda.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Orden se materializarán a través de subvenciones a fondo perdido / no reintegrables.

2.– Dirulaguntza kalkulatzeko, 2019 eta 2021 ekitaldien arteko fakturazio-aldea hartuko da erreferentziatzat, eta fakturazioa edo diru-sarrerak % 20 edo gehiago murriztu direla frogatzen duten eskabideak baino ez dira aintzat hartuko.

2.– Para el cálculo de la subvención, se tomará como referencia la diferencia de facturación entre los ejercicios 2019 y 2021, admitiéndose solo aquellas solicitudes que demuestren una minoración de ingresos en facturación igual o superior al 20 %.

3.– Onuradunari eman beharreko laguntzaren gehieneko zenbatekoa fakturazio-aldearen % 70era artekoa izango da, eta gehienez 20.000 eurokoa erakundeko eta pertsonako.

3.– La cuantía máxima de la ayuda a conceder a la entidad o persona beneficiaria será de hasta el 70 % de la diferencia de facturación con un máximo por entidad o persona de 20.000 euros.

11. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 11.– Pago de la subvención.

1.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde edo pertsona onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean egon beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, hirugarrenen erregistro elektronikora jo beharko da; erregistro hori Eusko Jaurlaritzak ematen du, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

1.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad o la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

2.– Laguntza ordainketa bakarrean emango da, emateko ebazpenaren jakinarazpenetik 12.a) artikuluan adierazitako epea igaro eta uko egin ez bada.

2.– La ayuda concedida se hará efectiva mediante un único pago una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 12.a) desde la notificación de la resolución de concesión, sin haber mediado renuncia.

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak egunean ez baditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edo itzulketa-ebazpen batek adierazita zordun bada.

3.– No se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Pertsonak edo entitateak itzultzeko prozeduraren bat badu tramitazioan, prozedura hori amaitzearen mende egongo da ordainketa, eta itzultzeko prozedura amaitu eta itzultzeko betebehar bat badu pertsonak edo entitateak, ordainketa egin ahal izateko ezinbestekoa izango da zorra borondatezko epean ordaintzea eginbehar hori duen pertsonak edo entitateak edo atzeratu eta bermatzea edo etetea erabakitzea, itzultzeko ebazpena inpugnatu delako. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo entitatea ezingo litzateke pertsona edo entitate onuradun izan, dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketak egunean ez baditu, hala xedatzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuko lehenengo xedapen gehigarriak.

4.– Si la persona o entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago quedará condicionado a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder al pago si la persona o entidad obligada atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la Disposición Adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

12. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 12.– Obligaciones de las beneficiarias.

Deialdiaren xede diren laguntzen erakunde eta pertsona onuradunek bete beharko dituzte, oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebehar-erregimenak; zehazki, honako hauek bete beharko dituzte:

Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Esleitutako dirulaguntza onartzea. Ildo horretan, dirulaguntzaren jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean onuradunak ukoa idatziz eta espresuki adierazten ez badu, dirulaguntza onartu egiten duela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención al beneficiario, este no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari jakinaraztea laguntza ematerakoan kontuan izan zen dena delako egoera objektibo edo subjektiboa aldatu dela, hala gertatzen denean.

b) Comunicar a la Dirección de Actividad Física y Deporte la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Kontrol Ekonomiko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunetan dihardutela deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzen inguruan eskatzen duten informazioa eman behar diete.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo beraren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko ente publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasita, oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozeduren berri ematea.

d) Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos autónomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

e) Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak burutu ditzakeen emandako laguntzen egiaztatze-jarduketei men egitea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienei ere.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el Departamento de Cultura y Política Lingüística y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

f) Administrazio-agintaritzak SARS-CoV-2k eragindako infekzioak hedatzea saihesteko berariazko neurrien esparruan mantentzea laguntza eman den zentroko edo establezimenduko jarduera, gutxienez ordaindu eta ondorengo 3 hilabeteetan.

f) Mantener, en el marco de las medidas específicas que para la prevención de la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 pudiera dictar la Autoridad administrativa, la actividad del centro o establecimiento para el que se haya concedido la ayuda, durante al menos 3 meses tras el abono de la misma.

13. artikulua.– Ez betetzea eta itzultzeak.

Artículo 13.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren pertsona edo erakunde onuradunak ez badu betetzen oinarri hauetan aurreikusitako betebeharren bat (Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikulua), Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak, onuradunari entzunaldia egin ondoren eta dagokion prozedura bideratu ondoren, emandako laguntza ordaintzeko eskubidea galdu izana adieraziko du.

1.– En el supuesto de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en estas bases y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, el Director de Actividad Física y Deporte, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaio jasotako kopurua eta dirulaguntzen arloan sortutako berandutze-interesa, dirulaguntza ordaindu denetik itzultzea adosten den artekoa edo zordunak itzultzen duen datara artekoa, itzultzeko akordioa baino lehen itzultzen badu, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997.

3.– Hori guztia gainerako ekintzei kalterik egin gabe egingo da, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera; dekretu horrek, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura egiten diren bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen du, eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak ezartzen ditu.

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako diru kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira bidezko lege-ondorioetarako, eta erantzukizunen araubidea Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

14. artikulua.– Lehiari buruzko Europako araudia.

Artículo 14.– Normativa europea sobre la competencia.

Agindu honetan adierazitako laguntzak Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013(EB) Erregelamenduan ezarritako «minimis» arauen mende geratuko dira (DOUE L352, 2013ko abenduaren 24koa). Hain zuzen ere, Europar Batasuneko Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak «minimis» laguntzei aplikatzearen ingurukoa da erregelamendu hori. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakar bati emandako «minimis» laguntzen guztirako zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru zerga-ekitalditan. Muga hori ezartzeko, erregelamendu horretako 2.2 artikuluan aurreikusitako «enpresa bakar» definizioan egon beharko da.

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352, de 24 de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis». A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Para la aplicación de este límite habrá de estarse a la definición de «única empresa» prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento.

Dirulaguntzaren eskatzaileak 2020, 2021 eta 2022 zerga-ekitaldietan jasotako minimis laguntzak aitortu beharko ditu, minimis laguntza berriarekin erregelamenduan ezarritako gehieneko muga gainditzen ez dela egiaztatzeko.

El solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022 con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el citado Reglamento.

15. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 15.– Información básica sobre protección de datos

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta izen hau duen tratamendu-jardueran sartuko dira: Kirolaren arloko laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de deportes.

Arduraduna: Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Actividad Física y Deporte, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Xedea: Kirol-arloko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea.

Finalidad: gestión de solicitudes de ayudas y subvenciones en materia de deporte.

Legitimazioa: Interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: ez da datuen komunikaziorik aurreikusten.

Personas destinatarias: no se prevé comunicación de datos.

Eskubideak: Datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio osagarria: Datuen babesari buruzko informazio gehigarri zehatza gure webgunean kontsultatu dezakezu:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/html/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/html/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudian eta hura garatzen duen erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) aurreikusitako dirulaguntzen araubide juridikoa aplikatu behar zaio deialdi honi. Horrek ez du galaraziko hauetan xedatutakoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluko III. kapituluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko araubide orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan.

A esta convocatoria le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari hilabeteko epean edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian bi hileko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita bi epeetan.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental