Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

165. zk., 2022ko abuztuaren 29a, astelehena

N.º 165, lunes 29 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3736
3736

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2022ko ekitaldirako deialdia.

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak, 2022ko uztailaren 20ko bileran harturiko erabakiaren bidez, onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2022ko ekitaldiko deialdia egitea, eta Lanbideren Estatutuak onartzeko maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren (ekainaren 29ko 156/2021 Dekretuan emandako idazkeran) 10.2 artikuluko o) apartatuan ezarritakoaren arabera, erakunde autonomo honetako zuzendari nagusiari dagokio deialdia argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 20 de julio de 2022, ha aprobado la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 156/2021, de 29 de junio, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela-eta, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2022ko ekitaldirako deialdia argitaratzea. Deialdia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki bidez onarturikoa da, 2022ko uztailaren 20ko bilkuran hartu baita erabakia, eta ebazpen honen eranskin gisa bilduta dago.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 20 de julio de 2022, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntzen deialdia onartzeko hartutako erabakiak ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Adieraztea deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENPRESEK GARATZEN DITUZTEN PRESTAKUNTZAKO ESTRATEGIA-EKINTZAK EGITEKO LAGUNTZA EKONOMIKOEN 2022KO EKITALDIRAKO DEIALDIA.
CONVOCATORIA, PARA EL EJERCICIO 2022, DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

Lana duten langileei lehentasunez zuzendutako enplegurako lanbide-heziketa funtsezkoa da bizialdi osoko prestakuntza ziurtatzeko, langileak eta enpresak ezaguera oinarrian duen gizartera egokitzeko eta langileen gaitasun profesionalari eusteko Europako Enplegurako Estrategiaren esparruan garatzen diren produkzio-prozesuek izan ditzaketen aldaketen aurrean.

La formación profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas es un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida, la adaptación de las personas trabajadoras y de las empresas a la nueva sociedad basada en el conocimiento y el mantenimiento de la capacitación profesional de las personas trabajadoras en supuestos cambios y mutaciones de los procesos productivos en el marco de la Estrategia Europea para el Empleo.

Prestakuntza, langileei lan-bizitzan beharko duten kualifikazioa emateaz gain, lehentasunezko balio estrategiko bat da aldaketa teknologiko, ekonomiko eta soziala dakarten prozesuetan, eta, hori dela-eta, funtsezkoa da enpleguaren egonkortasuna eta gizarte-kohesioa lortzeko.

Además de proporcionar a las personas trabajadoras la cualificación que puedan necesitar a lo largo de su vida laboral, la formación constituye un valor estratégico prioritario en los procesos de cambio tecnológico, económico y social y es, por eso, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social.

Deialdi honen xede den prestakuntza-programa hori egiteko, Lan eta Enplegu Sailak EAEko enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretua du arau-euskarri, zeinaren 2. artikuluan xedatzen baita lanbide-heziketaren sistemetako bat dela enplegurako lanbide-heziketa, enpresen artean eta langileen artean, langabeak (lehentasunez) nahiz lanean ari direnak izan, lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

Para la realización del programa de formación objeto de esta convocatoria, el Departamento de Trabajo y Empleo cuenta con el apoyo normativo del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, que establece, en su artículo 2 cómo la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto prioritariamente desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Halaber, Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituenak eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak, Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Prestakuntzaren arloarekin koordinazioan. Azken hori honako hauen arduraduna da: lanbide-heziketa osoaren planifikazio estrategikoa, diseinua eta ildoak prestatzearena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, azken horrek dauzkan ardurei dagokienez.

Así mismo el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Gainera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntza-deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onetsitako organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Además, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionales, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Halaber, EAEn Enplegurako Lanbide Heziketa agintzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 9. artikuluan xedatzen denez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa programatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko eskumena duen organoa.

Asimismo, el Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi establece en su artículo 9 que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es el organismo competente para la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en Euskadi.

Aipatutako dekretuaren 21. artikuluak enpresek beren langileentzat programatutako prestakuntza arautzen du, enplegurako beste prestakuntza-ekimenen artean, eta, aurreikusten du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak iragarri ahal izango dituela, hobarien sistemaren bidez finantzatutako prestakuntza osatze edo ordezte aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntzak, ekintza horiek enpresa-proiektuari zuzenean lotutakoak direla ulertuta.

El citado Decreto regula en su artículo 21, entre las iniciativas de formación para el empleo, la formación programada por las empresas para sus trabajadores y trabajadoras, previendo que, de forma complementaria y subsidiaria a la formación financiada mediante el sistema de bonificaciones, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá convocar ayudas para el desarrollo, por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acciones estratégicas formativas, entendiéndose por tales aquellas directamente vinculadas al proyecto de la empresa.

Helburu hori dute erabaki honen bidez onartzen den deialdiaren babespean finantzatzen diren prestakuntza-ekintzek. Honela, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei beren langileen eskumenak eta kualifikazioak hobetzeko prestakuntza-ekintzak programatzeko aukera ematen zaie.

A este objeto responden las acciones formativas a financiar al amparo de la convocatoria que se aprueba mediante este Acuerdo. De este modo, se posibilita que las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco programen acciones de formación dirigidas a la mejora de las competencias y cualificaciones de sus personas trabajadoras.

Bestalde, 1995eko irailaren 27an, Etengabeko Prestakuntzari buruzko Lanbidearteko Akordioa eta, horren ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Etengabeko Prestakuntzarako Hiruko Akordioa sinatzearen ondorioz (horren bidez Eusko Jaurlaritzak bere egiten zuen gizarte-eragileek erabakitako eredua, eta alderdiek onetsitako betekizunak zehazten ziren), Hobetuz-Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa sortu zen, honako helburu hauek betetzeko: EAEn lanean ari diren langileen prestakuntza kudeatzea eta zuzentzea, enpresen, langileen eta ikastetxeen artean etengabeko prestakuntzarekiko interesa piztea, eta prestakuntza hori ahalik eta gehien zabaltzeko eta ahalik eta eraginkortasun handiena izateko baldintzak sustatzea.

Por otro lado, en base a la suscripción, el 27 de septiembre de 1995, del Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua y el posterior Acuerdo Tripartito para la Formación Continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que el Gobierno Vasco asumía el modelo acordado por los agentes sociales, se creó la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua–Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa–Hobetuz, con el objeto de asumir la gestión y dirección de la formación de los trabajadores ocupados en la CAPV, y la responsabilidad general de promover entre empresas, trabajadores y centros educativos el interés por la formación profesional continua y las condiciones para que esta actividad alcance la máxima extensión y eficacia.

Enplegurako lanbide-heziketaren arloko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeak eta 4/2015 Errege Lege Dekretuak eta 30/2015 Legeak enplegurako lanbide-heziketaren arloan ekarritako erreforma sakonak Hobetuz fundazioa errealitate berrietara egokitu zuten.

El traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi de las funciones y servicios en materia de formación profesional para el empleo y la profunda reforma de la formación profesional para el empleo llevada a cabo por el Real Decreto-ley 4/2015 y la Ley 30/2015, llevaron a una adaptación de la fundación Hobetuz a las nuevas realidades.

2016an, Hobetuz Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio bihurtu zen. Eraldaketa hori lehen urratsa izan zen Hobetuz Fundazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan integratzeko prozesuaren barruan, eta prozesu hori amaitzeko, batetik, uztailaren 30eko 127/2019 Dekretua argitaratu zen, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioko (HOBETUZ) langileak subrogatzeari buruzkoa, eta, bestetik, Hobetuz Fundazioaren Patronatuak 2019ko azaroaren 27ko bileran erabaki bat hartu zuen, Hobetuz Fundazioaren likidazio-prozesua hasteko baimena emanez. Gertakari horien ondorioz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere gain hartu zituen Hobetuz Fundazioak 2020ko urtarrilaren 1etik orain arte egindako kudeaketa-lanak.

Durante 2016 se procedió a la transformación de Hobetuz en fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta transformación supuso el primer paso dentro del proceso de integración de la Fundación Hobetuz en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que culmina con la publicación del Decreto 127/2019, de 30 de julio, de subrogación del personal de la Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua–Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y el acuerdo adoptado por el Patronato de la Fundación Hobetuz en su reunión de 27 de noviembre de 2019 autorizando el comienzo del proceso de liquidación de la Fundación Hobetuz. Estos hechos conllevaron la asunción de las tareas de gestión llevadas hasta el momento por la Fundación Hobetuz, por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desde el 1 de enero de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Lan eta Enplegu Sailaren menpeko erakunde autonomoak, 2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategiko bat du, Administrazio Kontseiluak 2022ko martxoaren 22ko bileran hartutako Erabakiaren bidez onartua, prestakuntzako programa bat diseinatu eta kudea dezan, 2. helburu estrategikoan (Ekoizpen-sistemara egokitzen den enplegu erresilientea) eta haren 2.3 gako estrategikoan (Etengabeko ikaskuntza funtsezko erantzun estrategiko gisa, lanbide- eta bizi-mailara egokitzeko gaitasun handia eskatzen duen aldaketa-egoera azkar baten aurrean) oinarrituta. Enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko 2022-2023 aldirako laguntza hauek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2022ko ekitaldiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusita daude. Erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartu zuen plan hori, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoa betez. Erabaki hori Lanbide-ren web-orrian argitaratu zen (www.lanbide.euskadi.eus), «Laguntzak eta dirulaguntzak» apartatuan.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, Organismo Autónomo dependiente del Departamento de Trabajo y Empleo, cuenta con un Plan Estratégico de Subvenciones 2022, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión de 22 de marzo de 2022, para que diseñe y gestione un programa de formación en base al objetivo estratégico 2 «Un empleo resiliente que se adapta al sistema productivo» y en su clave estratégica 2.3 «El aprendizaje permanente como respuesta estratégica fundamental ante un escenario de cambio acelerado que demanda una alta capacidad de adaptación a nivel profesional y vital». Estas ayudas para el periodo 2022–2023 para la realización de acciones formativas estratégicas que se desarrollan por parte de las empresas, se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el ejercicio 2022, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y publicado en la página web de Lanbide, www.lanbide.euskadi.eus, en el apartado de «Ayudas y Subvenciones».

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko uztailaren 20ko bilkuran harturiko erabakiaren arabera, onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2022ko ekitaldirako deialdia, honako hauei jarraikiz:

Por todo ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según Acuerdo adoptado en su sesión de 20 de julio de 2022, aprueba la convocatoria para el ejercicio 2022, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los siguientes términos:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek beren langileen gaitasunak eta kualifikazioak hobetzeko programaturiko prestakuntza-ekintzak (prestakuntzako estrategia-ekintzak) garatzeko laguntza ekonomikoen 2022. urterako deialdiaren oinarriak ezartzea.

1.– Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases para el año 2022 de las ayudas económicas para el desarrollo de acciones de formación (acciones estratégicas de formación) programadas por las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco dirigidas a la mejora de las competencias y cualificaciones de sus personas trabajadoras.

Enpresatzat jotzen da jarduera ekonomikoren bat egiten duen entitate oro, haren izaera juridikoa eta finantzaketa-modua zeinahi direla ere.

Se entiende por empresa, cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación.

Estrategia-ekintzak dira enpresaren proiektuari zuzenean lotuta egonik premien diagnostiko batean edo antzeko dokumentu batean –aurkezturiko ekintzen eta horiek hartuko dituzten langileen lehentasunaren adierazgarri den batean– jasangarriak direnak.

Son acciones estratégicas aquellas directamente vinculadas al proyecto de la empresa, que pueden estar soportadas en un diagnóstico de necesidades o documento similar, expresivo de la prioridad de las acciones presentadas y las personas trabajadoras a quienes se dirigen.

2.– Deialdi hau finantzatzeko, 3.200.000 euroko baliabide ekonomikoak erabiliko dira gehienez, eta horietatik 1.600.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.600.000 euro, aldiz, 2023ko konpromiso-kredituari dagozkio.

2.– Los recursos económicos que se dedicarán a la financiación de la presente convocatoria ascienden a un máximo de 3.200.000 euros, de los cuales 1.600.000 euros corresponden al crédito de pago de 2022 y 1.600.000 euros corresponden al crédito de compromiso de 2023.

Guztira emango diren laguntzen bolumenak ez du gaindituko aipatutako diru-kopurua edo hori igotzetik ateratzen dena, baldin eta indarreko legeriarekin bat eginez aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta, hala bada, testuinguru hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman beharko da argitara EHAAn.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Deialdirako erabiliko diren baliabide ekonomiko guztietatik, 640.000 euro erabiliko dira, 4.4 artikuluan xedatzen den moduan, SSCS0108 (pertsonei arreta soziosanitarioa etxean ematea) eta SSCS0208 (mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa etxean ematea) profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintza egiaztagarriak aurrez aurreko modalitatean egiteko, baldin eta autonomia sustatzeko eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko zerbitzuak ematen dituzten enpresek gauzatzen badituzte, betiere. Helburu horrekin erabiltzen ez diren kopuruak deialdi honen babespean emango diren gainerako dirulaguntzen finantzaketari gehituko zaizkio.

Del total de los recursos económicos dedicados a la convocatoria se reserva, en los términos del artículo 4.4, la cantidad de 640.000 euros para la realización de acciones formativas acreditables de los certificados de profesionalidad SSCS0108 (atención sociosanitaria a personas en el domicilio) y SSCS0208 (atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales) en modalidad presencial, que se desarrollen por empresas que ofrezcan servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Las cantidades no dispuestas a tal fin acrecerán a la financiación del resto de las subvenciones a conceder al amparo de esta convocatoria.

3.– Deialdi honetan jasotako laguntzak ez dira bateragarriak izango prestakuntza-ekintza berak egiteko laguntzen onuradunek jaso ditzaketen beste dirulaguntza publiko batzuekin.

3.– Las ayudas contempladas en la presente convocatoria serán incompatibles con cualquier otra subvención pública que puedan percibir sus beneficiarios para la realización de las mismas acciones formativas.

4.– Dena den, deialdi honetan jasotako dirulaguntzak etengabeko lanbide-prestakuntzako estatuko egungo ereduaren barruan aurreikusiriko hobariekin osagarriak direla bermatuko da.

4.– En todo caso, se garantizará la complementariedad de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria con las bonificaciones previstas dentro del actual modelo estatal de formación profesional continua.

– Horri begira, estatuko hobari-sisteman agortu beharko dute enpresek ekitaldirako kreditu erabilgarria, eta bestela, agortu gabeko kredituaren kopurua azken dirulaguntzatik deskontatuko da.

– A estos efectos, las empresas deberán consumir el crédito disponible para el ejercicio en el sistema estatal de bonificaciones, descontándose en caso contrario de la subvención final la cantidad de crédito no consumida.

– Gainera, enpresa eskatzaileek bermatu beharko dute dirulaguntzaren xede diren ekintzek ez dutela jasotzen hobaririk Estatuko ereduan.

– Además, las empresas solicitantes deberán garantizar que las acciones para cuya ejecución se solicita la subvención no son objeto de bonificación en el modelo estatal.

Bikoiztasunak eta prestakuntza-ekintzen gainfinantzaketa saihesteko, deialdi honetan eskatzen dizkieten puntu guztiak egiaztatu beharko dituzte eskatzaileek.

A fin de evitar duplicidades y la sobrefinanciación de las acciones formativas, los solicitantes deberán acreditar cuantos extremos les sean requeridos en la presente convocatoria.

5.– Lehia-, publikotasun- eta objektibotasun-printzipioak kontuan izanda emango dira laguntza horiek.

5.– La concesión de las citadas ayudas, se realizará atendiendo a los principios de concurrencia, publicidad y objetividad.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1.– Deialdi honetako laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden lantokietarako sustatzen diren prestakuntza-ekintzei aplikatuko zaizkie.

1.– Las ayudas objeto de la presente convocatoria se aplicarán a las acciones formativas que se promuevan para los centros de trabajo sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Deialdi honen zehaztapenen araberako enpresak eta enpresa-taldeak izan daitezke laguntzen onuradun, eta haietako langileek parte har dezakete prestakuntza-ekintzetan.

2.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas y grupos de empresa en los términos contemplados en la presente convocatoria y pueden participar en las acciones formativas sus personas trabajadoras.

3.– Honako kolektibo hauek ere parte har dezakete prestakuntza-ekimen diruz lagungarrietan:

3.– Podrán además participar en las iniciativas formativas susceptibles de ser subvencionadas los siguientes colectivos:

1) Lan elkartuko kooperatibetako bazkide diren langileak, Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) kotizatzen dutenak, elkarte horietako estatutuek hori xedatzen dutenean.

1) Personas trabajadoras socio o socias de cooperativas de trabajo asociado que coticen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuando así lo dispongan sus estatutos.

2) Enpresari zuzenean loturiko langileak eta Legearen arabera besteren kontura kontratatu ezin direnak, nahitaez Langile Autonomoen Araubide Berezian (administratzaileak, senitartekoak) kotizatu behar dutenak.

2) Personas trabajadoras directamente vinculadas a la empresa y que por Ley no pueden ser contratados o contratadas por cuenta ajena, estando obligados a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (administradores, familiares).

3) Gizarte Segurantzaren Nekazaritza Araubide Berezira (GSNAB) edo itsasoko langileen Araubide Berezira bilduriko langileak.

3) Personas trabajadoras acogidas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) o al Régimen Especial de los trabajadores y trabajadoras del mar.

4) Langile autonomoak.

4) Personas trabajadoras autónomas.

5) Landun ez egonik ere, honako egoera hauetakoren batean daudenak:

5) Aquellos y aquellas que, aun no estando ocupados u ocupadas, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

– Lanaldi mugatuko langileak (finko aldizkakoak), lanik egiten ez duten aldietan.

– Personas trabajadoras a tiempo parcial (fijos discontinuos y fijas discontinuas) en sus períodos de no–ocupación.

– Prestakuntzaldian daudenean langabeziara igarotzen diren langileak.

– Personas trabajadoras que pasen a la situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo.

– Enplegu-etenaldietan enplegu-erregulaziora bilduriko langileak.

– Personas trabajadoras acogidas a regulación de empleo en sus periodos de suspensión de empleo.

Salbuespen gisa, nazioartekotze-prozesuetan sartuta dauden enpresen kasuan, eta betiere behar bezalako justifikazioarekin, laguntzaren enpresa onuradunarekin loturiko enpresei dagozkien langileek parte hartu ahalko dute finantzaturiko prestakuntza-ekintzetan. Horri begira, hirugarren herrialdeetan benetan ezartzeko prozesuak dira nazioartekotze-prozesuak.

Excepcionalmente, en el caso de empresas inmersas en procesos de internacionalización, y siempre que exista la debida justificación, podrán participar en las acciones formativas financiadas personas trabajadoras pertenecientes a empresas vinculadas con la empresa beneficiaria de la ayuda. A estos efectos, son procesos de internacionalización los de efectiva implantación en terceros países.

4.– Finantzaketa jaso ahalko dute, 2022. urteko deialdi honetan, 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitarte garatzen diren prestakuntza-ekintzak. Nolanahi ere, gutxienez prestakuntza-ekintza bat 2022o ekitaldian hasi beharko da.

4.– Serán susceptibles de financiación, en esta convocatoria del año 2022, las acciones formativas que se desarrollen entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio del año 2023. En cualquier caso, al menos una de las acciones formativas deberá comenzar en el ejercicio 2022.

5.– Ez da finantzatuko deialdi honen 9.II artikuluan ezarritako irizpideen arabera gutxieneko 30 puntuko balorazioa merezi duela egiaztatzen ez duen aurkezturiko ekimenik.

5.– No será financiada ninguna de las iniciativas presentadas y cuya valoración no acredite ser merecedora de una valoración mínima de 30 puntos, según criterios establecidos en el artículo 9.II de la presente convocatoria.

3. artikulua.– Prestakuntza-ekintzak.

Artículo 3.– Acciones formativas.

1.– Deialdi honi dagokionez, irakasteko eta ikasteko prozesua da prestakuntza-ekintza, enpresaren prestakuntza-proiektuaren barruan dagoena (Prestakuntza Plana) eta helburu, eduki eta iraupen sistematizatuak dituena, parte-hartzaile guztientzat berberak.

1.– A los efectos de la presente convocatoria, se entiende por acción formativa el proceso de enseñanza–aprendizaje enmarcado en el proyecto formativo de la empresa (Plan de Formación), con objetivos, contenidos y duración sistematizados, comunes a todos sus participantes.

Ez dira finantzatuko prestakuntza-prozesu bat (irakaskuntza-ikaskuntza) garatzea funtsezko osagaitzat ez duten ekintzak, hain zuzen ere, enpresaren ekoizpen-prozesuarekin zuzenean loturiko gaitasun eta kualifikazioak hobetzea xede duen prestakuntza-prozesu bat.

No serán objeto de financiación las acciones cuyo componente fundamental no sea el desarrollo de un proceso de formación (enseñanza–aprendizaje) cuya finalidad sea la mejora de competencias y cualificaciones directamente relacionadas con el proceso productivo de la empresa.

2.– Orokorrean, prestakuntza-ekintzek, hala banakakoek nola taldekakoek, gutxienez 6 ordu eta gehienez 270 iraungo dute parte-hartzaile bakoitzeko. Muga horiek salbuetsi ahal izango dira, baldin eta horren beharra egiaztatzen bada, betiere. Prestakuntzako jarduerek, modalitatea zeinahi dela ere, egunean gehienez 8 ordu iraungo dute.

2.– Con carácter general, las acciones formativas, tanto individuales como de grupo, tendrán una duración mínima por participante de 6 horas y máxima de 270. Este límite se podrá excepcionar siempre y cuando se justifique su necesidad. En ningún caso, la impartición de las acciones formativas en cualquier modalidad podrá superar las 8 horas diarias.

3.– Modalitate hauetako batean eman behar dira prestakuntza-ekintzak: aurrez aurrekoa, teleprestakuntza edo mistoa.

3.– Las acciones formativas deberán ser impartidas en alguna de estas modalidades: presencial, teleformación o mixta.

A) Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle talde bati ezaguera berak eta aldi berean transmititzen dizkietenean, edozein motatako baliabide didaktikoak erabilita.

A) Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de alumnos y alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

B) Teleprestakuntzatzat jotzen da parte-hartzaileak ikaskuntzaren erritmoak bere denborara egokitzen dituenean; horretarako, prestakuntza-prozesua egingo den tokiaz gain, tutore/irakasleak izango ditu, zalantzak argitzeko eta aurrerapausoak egiaztatzeko. Modu horretan, erabilitako materialen edukiak osatu edo sendotuko ditu.

B) Se entiende por teleformación aquella en la que los participantes acomodan los ritmos de su aprendizaje a través de la plataforma de teleformación a su disponibilidad individual, contando a tal fin con un tutor o tutora/profesor o profesora, con el fin de resolver sus dudas y comprobar sus progresos, complementando así los contenidos de los materiales utilizados.

Teleprestakuntzako modalitatetzat jotzen da prestakuntza-ekintzak eskatzen duen aurrez aurreko partea iraupen osoaren % 20 edo gutxiago denean.

Se considerará modalidad de teleformación cuando la parte presencial que la acción formativa precisa sea igual o inferior al 20 % de la duración total.

Inola ere ez dira finantzatuko modalitate honetan eman beharreko Profesionaltasun Ziurtagirien Estatuko Katalogoko prestakuntza-ekintzak.

En ningún caso serán objeto de financiación acciones formativas del Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad a impartir en esta modalidad.

Teleprestakuntza-modalitatean irakasteko baldintzak:

Requisitos para impartir en la modalidad de teleformación:

3.3.B.1.– Edukiei dagokienez:

3.3.B.1.– En relación con los contenidos:

a) Teleprestakuntzako eta prestakuntza mistoko modalitatean prestakuntza-ekintza bat egiteak irakaskuntza-ikaskuntza prozesu bat dagoela bermatu behar du, aurrez aurreko modalitateko ekintzek bezala. Teleprestakuntzak parte-hartzaileen, tutore-prestatzaileen eta beste toki batean kokatutako baliabideen arteko elkarreragina eskatzen du.

a) La realización de una acción formativa en modalidad de teleformación, y Formación Mixta, debe garantizar, de la misma forma que las acciones en modalidad presencial, la existencia de un proceso de enseñanza–aprendizaje. La teleformación requiere interactividad entre los participantes, tutores–formadores y recursos situados en distinto lugar.

b) Ez da teleprestakuntza pdf formatuko edo beste formaturen bateko edukiak deskargatzea.

b) No es teleformación la mera descarga de contenidos en PDF u otro formato.

c) Parte-hartzailea edukietatik/ikasgaietatik pasatzen denean erregistratuta geratu behar da.

c) El paso del participante por los contenidos/lecciones tiene que quedar registrado.

d) Parte-hartzaileek egingo duten prestakuntza-ekintzaren iraupena erakunde prestatzaileak adieraziko du, helburua lortzeko aproposena izango delakoan.

d) Los participantes deben realizar la acción formativa con la duración que la entidad formadora indica como adecuada para la consecución de los objetivos.

e) Iraupenaren % 75etik beherako konexioak dituzten parte-hartzaileak ez dira parte-hartzaile bukatutzat hartuko.

e) Los participantes con conexiones inferiores al 75 % de la duración no tendrán la consideración de participantes finalizados

f) Behar bezala arrazoituko da ekintzarako proposatutako teleprestakuntzako ordu kopurua.

f) El número de horas de teleformación propuesto para la acción deberá ser debidamente justificado.

3.3.B.2.– Tutoretza-jarduerei dagokienez:

3.3.B.2.– En relación con las actividades de tutorización:

a) Teleprestakuntzarako, ikaskuntza sistematizatuko prozesu bat dakarten euskarri didaktikoak erabili behar dira, eta, nahitaez, tutorearen laguntzarekin osatuko da ikaskuntza hori.

a) La teleformación deberá llevarse a cabo con soportes didácticos que supongan un proceso de aprendizaje sistematizado, que necesariamente será complementado con asistencia tutorial.

b) Ez du tutore berak gauzatu behar espezialitate desberdinetako prestakuntza-ekintzen tutoretza. Egoera hori gertatzen bada, haien gaitasunak eta eskura duten laguntza teknikoa zehaztuko dira (adituak).

b) Un mismo tutor no debe ejercer la tutoría de acciones formativas de especialidades diferentes. Si se da esta situación, se detallarán sus capacidades y el apoyo técnico con el que se cuenta (expertos).

c) Tutore-prestatzaileak prestakuntza-prozesuan zehar egindako jarduera guztien erregistroa eramango du, parte-hartzaileek egindako kontsulten eta zalantzen argitzea bere funtzioko jarduera espezifikoetatik bereiziz. Tutore-prestatzailearen esku-hartzeak bat etorri behar du tutoreen jardunaren plangintzarekin eta prestakuntza-ekintzaren programazioarekin.

c) El tutor–formador llevará un registro de todas las actuaciones realizadas durante el proceso formativo, distinguiendo la resolución de consultas y dudas realizadas por los participantes con las actividades específicas de su función. La intervención del tutor–formador debe corresponder a la planificación de actuación de tutores y programación de la acción formativa.

3.3.B.3.– Jarraipen- eta ebaluazio-kontrolei dagokienez:

3.3.B.3.– En relación con los controles de seguimiento y evaluación:

a) Ebaluazio-probak egin ahal izateko, parte-hartzaileak proba horiek sortzen dituzten edukietan sartu behar du aldez aurretik, jarraipenaren eta ebaluazioaren plangintzan ezarritakoa kontuan hartuta.

a) Para poder realizar las pruebas de evaluación, el participante debe acceder previamente a los contenidos que las originan, teniendo en cuenta lo establecido en la planificación del seguimiento y evaluación.

b) Tutore-prestatzaileak bermatu behar du proba horiek prestakuntza-prozesua garatzeko sekuentzia egokiaren arabera egiten direla.

b) El tutor–formador tiene que garantizar que estas pruebas se realizan según la secuencia adecuada para el desarrollo del proceso de formación.

c) Parte-hartzaile bukatutzat hartzeko, konexio-denboraz gain, prestakuntza-ekintzarako ezarritako aldizkako jarraipen- eta ebaluazio-kontrolen % 75 ere egin behar izan ditu gutxienez.

c) Para tener la consideración de participante finalizado, además del tiempo de conexión, tiene que haber realizado al menos el 75 % de los controles periódicos de seguimiento y evaluación establecidos para la acción formativa.

3.3.B.4.– Plataformak sortutako erregistroei dagokienez:

3.3.B.4.– En relación con los registros generados por la plataforma de teleformación:

a) Informazioa hobeto tratatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskatuko du teleprestakuntza-plataformak sortutako eta erregistratutako datuak euskarri informatikoan eman diezaizkioten (kalkulu-orria edo antzekoa): parte-hartzaileen jarduera-datuak (lehen eta azken sarbidearen datak, konexio-orduen kopurua, egun desberdinen kopurua), ebaluazio-proben datu osoak (burutze-data, erabilitako denbora...) eta egindako tutoretzei eta erantzundako kontsultei buruzko datu osoak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian erantsitako ereduaren arabera.

a) Para un mejor tratamiento de la información, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo solicitará los datos generados y registrados por la plataforma de teleformación en soporte informático tipo hoja de cálculo o similar: datos de actividad de participantes (fechas de primer y último acceso, número de horas de conexión, número de días distintos), datos completos de las pruebas de evaluación (fechas de realización, tiempo empleado...) y datos completos sobre las tutorías realizadas y consultas respondidas, según modelo que se adjuntará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Teleprestakuntza-plataformak ikasleak eta haiek egiten dituzten jarduera guztiak erregistratu behar ditu. Halaber, txostenak egitea erraztuko du, parte-hartzaileek ikastaro bakoitzeko elementu eta jarduera bakoitzetik egin duten pasaera eta teleprestakuntza-plataforman egin dituzten kliken arteko denbora biltzeko.

b) La plataforma de teleformación debe registrar los alumnos y todas las actividades que realizan. Así mismo facilitará la edición de informes que permitan recoger el paso de los participantes por cada elemento y actividad de cada curso, así como los tiempos entre cada clicado realizado dentro de la plataforma de teleformación.

Deialdi honi begira, teleprestakuntzatzat hartuko da Baliabide Etxeetan emandako prestakuntza. Baliabideetako Ikastetxetzat jotzen da banakako ekipamendu didaktikoa duen instalazioa; parte-hartzaileak hara joaten dira, hainbat euskarriren bidez prestakuntza eskuratzeko eta, han, beren zalantzak argitzeko tutoretza-motaren bat edukiko dute.

A efectos de esta convocatoria, se considerará la formación impartida en los Centros de Recursos como teleformación. Se entiende por Centro de Recursos la instalación con un determinado equipamiento didáctico de uso individual, al que los participantes acuden para adquirir la formación a través de diferentes soportes, teniendo además a su disposición algún tipo de tutoría para resolver sus dudas.

C) Modalitate mistotzat jotzen da prestakuntza-ekintza bera emateko aurrez aurreko modalitatea eta teleprestakuntza konbinatzen duenaz dihardugu.

C) Se entiende por modalidad mixta la que combine para la impartición de una misma acción formativa las modalidades presencial y teleformación.

Prestakuntza mistotzat hartzeko, modalitate bakoitzeko edukiek argi eta garbi bereizita eta zehaztuta egon behar dute, eta prestakuntza-ekintza finantzatzeko batu behar dira aurrez aurreko orduetarako aplikatutako moduluak eta teleprestakuntzako orduetarako aplikatutakoak (tutoretzak zeinahi modalitatetakoak direla ere).

Para ser considerada formación mixta, los contenidos de cada modalidad tienen que estar claramente diferenciados y detallados, correspondiendo la financiación de la acción formativa a la suma de los módulos aplicados para las horas presenciales y los módulos aplicados a las horas de teleformación (independientemente de en qué modalidad sean las tutorías).

Modalitate bakoitzaren berezko baldintzak ere bete beharko dira, dagokion zatian.

Se deberá cumplir, asimismo, los requisitos propios de cada modalidad en la parte que corresponda.

4.– Prestakuntza-ekintza bakoitzaren parte-hartzaile kopurua zehazteko, eraginkortasun-irizpideak aplikatuko dira, enpresen finantza-baliabideen optimizazioa eta premia espezifikoen estaldura bateragarri egiteko.

4.– El número de participantes en cada acción de formación se determinará aplicando criterios de eficacia y eficiencia que permitan compatibilizar la optimización de los recursos financieros y cubrir las necesidades específicas de las empresas.

5.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntzaren kasuan, Profesionaltasun-ziurtagiriak arautzeko urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan aurreikusiriko eskakizunak bete behar dituzte parte-hartzaileek. Era berean, ikastetxeak hautaketa-proba bat egingo du beharrezkoa den prestakuntza-ekintzetan. Horrela, ekintzaren probetxua ziurtatuko da, eta kualifikaziora bideraturiko ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoak diren aldez aurreko ezagueren benetako maila finkatuko da, kasuan-kasuan, lanbide-kualifikazioko 2. eta 3. mailetako profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza-moduluen prestakuntzara sartzeko beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak barne.

5.– En el supuesto de formación encaminada a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas participantes deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. Asimismo, el centro deberá realizar en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes, incluidas, en su caso, las competencias clave necesarias para el acceso a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3.

6.– Langile batek gehienez 270 prestakuntza-ordu jaso ditzake, salbu eta ekintza bakarrean parte hartzen badu eta ekintza horren muga salbuespentzat hartu bada, artikulu honen 2. apartatuan aurreikusitakoaren arabera.

6.– Una misma persona trabajadora no podrá recibir más de 270 horas de formación, salvo que participe en una única acción cuyo límite haya sido excepcionado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo.

7.– Enpresek beraiek antolatu ahal izango dute beren langileen prestakuntza, eta beraien baliabideak erabili prestakuntza emateko, edo, bestela, baliabide horiek kontratatu ahal izango dituzte % 100ean.

7.– Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación hasta el porcentaje del 100 %.

Enpresa-taldeen kasuan, bakoitzarentzat banaka antolatu ahal izango da prestakuntza, edo haietako batzuk edo guztiak elkartuta. Elkartuz gero, taldeko zeinahi enpresak bere kabuz antolatu ahal izango du bere taldeko langileen prestakuntza, eta, prestakuntza emateko, bere baliabideak erabili ahal izango ditu edo, bestela, baliabide horien % 100 kontratatu.

En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma independiente para cada una o agrupándose alguna o todas ellas. En el caso de agruparse, cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma, así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación hasta el porcentaje del 100 %.

Halaber, prestakuntza kanpoko entitate baten esku utzi ahal izango dute enpresek, irailaren 9ko 30/2015 Legearen 12. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz. Kasu horretan, egiaztatutako prestakuntza-entitate batek emango du prestakuntza, eta/edo aipatutako legearen 15. artikuluan aipatzen den administrazio publiko eskudunak gaitutako prestakuntza-entitateen erregistroan inskribatutako batek. Lanbide-jarduera jakin batzuetan jarduteko gaitzen duen prestakuntza emateko beste administrazio batzuek homologatutako entitateak inskribatutzat edo egiaztatutzat emango dira. Prestakuntza antolatzeko jarduera eta emateko jarduera ezin izango dira azpikontratatu. Ez da ulertuko prestakuntzaren antolaketa kanpoko entitate baten esku utzi dela haren eginkizuna dirulaguntza ondo aplikatzeko beharrezkoak diren administrazio-izapideak egitea baino ez bada.

Asimismo, las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación a una entidad externa conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 30/2015 de 9 de septiembre. En este caso la impartición de la formación se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente a que se refiere el artículo 15 de dicha Ley. Se considerarán inscritas o acreditadas las entidades homologadas por otras administraciones para impartir formación habilitante para el ejercicio de determinadas actividades profesionales. Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación. No se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativas necesarias para la correcta aplicación de la subvención.

Enpresak prestakuntza-ekintzak egiteko kanpoko agenteak kontratatzen dituenean, gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, hornitzailearen aukeraketa eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen araberakoa izan dela bermatzeko, kontratuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean aurreikusitako kontratu txikien zenbatekoa gainditzen duenean, salbu eta ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzua ematen duen behar adina erakunde ez badago. Proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean, berariaz justifikatu beharko da memoria batean.

Cuando la empresa contrate agentes externos para la realización de las acciones formativas, deberá solicitar, al menos, tres ofertas, para garantizar que la elección de proveedor ha respondido a criterios de eficacia y economía, cuando la cuantía del mismo supere la de los contratos menores previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Nolanahi ere, 7. apartatu honetan aurreikusi ez den guztian zuzenean aplikatuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31.3 artikuluetan xedatutakoa.

En todo caso, en lo no previsto en este apartado 7, será de aplicación directa lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8.– Prestakuntza-ekintzek barne-prestakuntza biltzen dutenean, osorik edo zati batean, ikaskuntza-prozesu sistematizatua izateko moduan diseinatu eta egituratu beharko da aldez aurretik prestakuntza hori.

8.– Cuando las acciones formativas incluyan, en todo o en parte, formación interna, esta deberá estar previamente diseñada y estructurada de manera que suponga un proceso de aprendizaje sistematizado.

9.– Kualifikazio Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrarekin erlazionatutako prestakuntza-ekintzak, dirulaguntza-eskabidea aurkezteko unean Euskal Autonomia Erkidegoan Prestakuntza Zentro edo Erakundeen Estatuko Erregistroan egiaztatutako prestakuntza-zentro publiko edo pribatuek eman beharko dituzte, edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatutakoek, Profesionaltasun Ziurtagiriak lortzeko prestakuntza emateko.

9.– Las acciones de formación asociadas al Catálogo Modular del Sistema Nacional de Cualificaciones, deberán ser impartidas por los centros de formación, públicos o privados, acreditados en el momento de presentar la solicitud de subvención, en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco o acreditados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para impartir la formación dirigida a la obtención de los Certificados de Profesionalidad.

Prestakuntza-ekintza horiek, aurrez aurreko modalitatekoak direnak, zentroetako instalazioetan gauzatuko dira.

Dichas acciones formativas, siempre de la modalidad presencial, serán llevadas a cabo en las propias instalaciones de los centros.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honetako laguntzak 2. artikuluan aipatutako enpresek eskatu ahalko dituzte, betiere 35 langileko edo langile gehiagoko plantilla bat badute.

1.– Podrán solicitar las ayudas a que se refiere la presente convocatoria las empresas a que se refiere el artículo 2 y que cuenten además con una plantilla de 35 o más personas trabajadoras.

Salbuespen gisa plantilla horretara iristen ez diren enpresek aurkezturiko planak diruz lagundu ahalko dira. Kasu horietan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-plana burutzeko duen gaitasuna aztertuko du, eta arrazoiak azalduta ebatziko.

Excepcionalmente podrán subvencionarse planes presentados por empresas que no alcancen la citada plantilla. En esos casos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo analizará su capacidad para llevar a cabo el plan de formación presentado y resolverá motivadamente.

2.– Plantillan 50 langile edo gehiago dituzten enpresa-taldeek ere laguntzak eskatu ahalko dituzte. Enpresa-taldetzat hartuko dira sozietate guztietan haien artean lotura hauetako bat dutenak gutxienez:

2.– También podrán solicitar ayudas los grupos de empresa que cuenten en su conjunto con 50 o más personas trabajadoras en plantilla. Se considerarán grupos de empresas aquellos en los que todas las sociedades tengan al menos uno de los siguientes vínculos entre sí:

a) Enpresa batek beste enpresa baten akziodunen edo bazkideen boto-eskubideen gehiengoa du.

a) Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa.

b) Enpresa batek beste sozietate baten administrazio-, zuzendaritza-, edo kontrol-organoko kideen gehiengoa izendatu edo errebokatzeko eskubidea du.

b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra sociedad.

c) Enpresa batek beste batean eragin dominatzailea izateko eskubidea du, harekin sinatutako kontratu baten edo bigarren enpresaren estatutu-klausula baten ondorioz.

c) Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.

d) Enpresa bat bestearen akzioduna edo bazkidea da, eta, berak bakarrik, kontrolatzen ditu haren akzionisten boto-eskubideen gehiengoa, bigarrenaren beste akziodun edo bazkide batzuekin izandako akordioaren ondorioz.

d) Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.

Kasu horretan, taldea osatzen duten enpresetako edozein izango da eskabidearen titularra, baina prestakuntza-planean parte hartzen duten enpresa guztiak izango dira onuradun.

En este supuesto, la entidad beneficiaria de la solicitud será cualquiera de las empresas que conforman el grupo, si bien todas las empresas participantes en el plan de formación tendrán la condición de beneficiarias.

3.– Dena den, enpresa berak ezin izango du laguntza-eskabide bat baino gehiago aurkeztu deialdi honen barruan, 4.4 artikuluan aipatutakoetarako izan ezik. Eskabide bat baino gehiago aurkezten bada, lehenengo aurkezten dena bakarrik hartuko da kontuan.

3.– En cualquier caso, una misma empresa no podrá presentar más de una solicitud de ayuda en el seno de la presente convocatoria, salvo para las indicadas en el artículo 4.4. En el supuesto de que se presente más de una solicitud, únicamente será tomada en consideración la presentada en primer lugar.

4.– Deialdi honetan, 640.000 euro erabiliko dira SSCS0108 (pertsonei arreta soziosanitarioa etxean ematea) eta SSCS0208 (mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa gizarte-erakundeetan ematea) profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintza egiaztagarriak egiteko, baldin eta autonomia sustatzeko eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko zerbitzuak ematen dituzten enpresek gauzatzen badituzte, betiere.

4.– En el seno de la presente convocatoria se reserva la cantidad de 640.000 euros para la realización de acciones formativas acreditables de los certificados de profesionalidad SSCS0108 (atención sociosanitaria a personas en el domicilio) y SSCS0208 (atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales), en modalidad presencial, que se desarrollen por empresas que ofrezcan servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Prestakuntza-ekimen egiaztagarrietan parte hartu ahal izango dute 2. artikuluan aipatzen diren eta gaitasun-unitateren bat egiaztatzeke duten pertsonek.

Podrán participar en las iniciativas formativas acreditables las personas a que se refiere el artículo 2 y que tuvieran pendiente de acreditación alguna unidad de competencia.

Era horretako dirulaguntza bat eskatzea bateragarria izango da deialdi honetan jasotzen diren ohiko dirulaguntzetako bat eskatzearekin.

La solicitud de una subvención de esta naturaleza será compatible con la solicitud de otra subvención ordinaria de las recogidas en la presente convocatoria.

5.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen erakunde onuradunek baldintza orokor hauek bete beharko dituzte:

5.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria deberán cumplir las siguientes condiciones generales:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Zigor-zehapena edo administrazio-zehapena ezarrita edukitzea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, hauek barne:

c) No estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik ezarritako zehapena, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o:

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiriko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Legez ezarritako kausaren bat ez izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabeko bizitzei buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoak barne:

d) No estar incursa en causa legalmente establecida que le impida el acceso a ayudas o subvenciones, incluidas las previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres:

– Ez edukitzea berdintasun-planik indarrean, nahiz eta enpresa Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta egon.

– No tener un plan de igualdad vigente, siendo una empresa obligada a ello según la normativa del Estado.

– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

– No haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo, en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

e) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 5. atalean xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da. Adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 5 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntza-eskabideak elektronikoki beteko dira, eredu normalizatuetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enpresentzako prestakuntzako informatika-aplikazioaren bidez. Aplikaziora sarbiderik ez duten enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: www.lanbide.euskadi.eus

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se cumplimentarán en los modelos normalizados de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación para empresas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Aquellas empresas que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragai: https://www.euskadi.eus/servicios/0136806.

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/0136806

Eskabideak elektronikoki izapidetu ahal izango dira ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordetzeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/representantes.

Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes.

2.– Eskabideak, behar bezala beteta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren helbide hauetako edozeinetan aurkeztuko dira:

2.– Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en cualquiera de las siguientes ubicaciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

– Arabako Lurralde Bulegoa, Antilletako pasabidea 14, behea, 01012 Vitoria-Gasteiz.

– Oficina Territorial de Álava, c/ Pasaje de las Antillas n.º 14, bajo; 01012 Vitoria-Gasteiz.

– Bilboko Zerbitzu Zentralak, Prestakuntza Zerbitzua, Xenpelar kalea 13, 48003 Bilbao.

– Servicios Centrales Bilbao, Servicio de Formación, c/ Xenpelar 13; 48003 Bilbao.

– Gipuzkoako Lurralde Bulegoa, Zuatzu 5-2.B, Donostia Eraikina, 20018 Donostia.

– Oficina Territorial de Gipuzkoa, c/ Zuatzu 5 - 2.º B, Edificio Donostia; 20018 Donostia / San Sebastián.

Horrez gain, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian aurrez ikusitako moduetan ere aurkeztu ahal izango dira eskabideak.

Asimismo, la presentación de solicitudes podrá realizarse conforme a cualquiera de los medios previstos en la norma reguladora del procedimiento administrativo común.

Paperean aurkeztutako datuen eta informatika-aplikazioaren bidez aurkeztutako datuen artean desadostasunik badago, paperean aurkeztutako datuak hartuko dira baliagarritzat.

En caso de existir discrepancia entre los datos presentados en soporte papel y los introducidos en la aplicación informática prevalecerán los datos presentados en soporte papel.

Eskabideak aurkezteko, aurretiko hitzordua eskatu beharko da.

Para presentar las solicitudes habrá que solicitar cita previa.

3.– Eskabideak aurkezteko epealdia hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Eskabideak egiteko baldintzak.

Artículo 6.– Requisitos de la solicitud.

Honako dokumentu hauek jaso beharko dira dirulaguntza-eskabidean:

En la solicitud de subvención deberá hacerse constar la siguiente documentación:

1.– Eskatzailearen izen soziala, IFK, Gizarte Segurantzaren inskripzio-zenbakia, Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionala (EJSN), sektoreko Hitzarmen Kolektiboa eta batez besteko plantilla deialdi hau argitaratzen den egunaren aurre-aurreko hamabi hilabeteetan. Dokumentu horiek behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkeztu behar dira.

1.– Nombre y razón social del solicitante, CIF, número de inscripción en la Seguridad Social, Censo Nacional de Actividades Económica (CNAE) y Convenio Colectivo de sector y plantilla media de los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Esta documentación deberá presentarse debidamente firmada y sellada.

2.– Enpresa-taldeko plan batean parte hartzen duten enpresa guztiek parte hartzeko konpromisoa adierazi behar dute (2A eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian eskuragarri izango dena).

2.– El compromiso de participación (Anexo 2A, que estará disponible en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) de todas y cada una de las empresas que participen en un plan de grupo de empresas.

3.– Aurkeztutako proiektuaren ardura hartzeko enpresak izendatu duen pertsona.

3.– Persona de la empresa responsable del proyecto presentado.

4.– Jarraian azaltzen diren dokumentuak ere aurkeztuko dira, baldin eta aurreko deialdietan aurkeztu ez badira, edo aldatu egin badira aldez aurretik aurkeztutakoekiko.

4.– En los casos que esta documentación no haya sido entregada en anteriores convocatorias o haya sufrido modificaciones con respecto a las presentadas con anterioridad.

a) Planaren enpresa eskatzailearen zerga-identifikaziorako txartelaren fotokopia.

a) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa solicitante del Plan.

b) Erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko ordezkariaren gaitasuna egiaztatzen duen jatorrizko dokumentazioa, kopia konpultsatua edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak konpultsatzeko kopia.

b) Original, copia compulsada o copia para su compulsa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de la documentación acreditativa de la capacidad del representante legal para representar a la entidad solicitante.

5.– Halakorik izanez gero, finantza litekeen prestakuntza-planean aurkezturiko ekintzak biltzen dituen prestakuntza-premiak detektatzeko azterlana edo azterketa.

5.– En caso de disponer de él, Estudio o Análisis de detección de necesidades formativas en el que se enmarquen las acciones presentadas en el plan de formación susceptible de ser financiado.

6.– Garatu beharreko prestakuntza-ekintzak deskribatzea, lehentasunak ezarriz, hau da, ekintzak egikaritzeari dagokionez lehentasunen ordena ipiniz, ekintza bakoitzaren izena, iraupena eta parte-hartzaile kopurua adierazita, deialdi honi erantsitako inprimaki normalizatuetan zehaztutako banantzea barne. Dena den, hauek jaso beharko dira:

6.– Descripción de las acciones formativas a desarrollar debidamente priorizadas, entendiendo esta prioridad como preferencia en la ejecución, con indicación de su denominación, duración y número de participantes en cada una de ellas, con el desglose que se determine en los impresos normalizados que se adjuntan a la presente convocatoria. En todo caso, se deberá hacer constar:

a) Talde hartzaileak kategoria edo talde profesionalen, lan-egoeraren eta Gizarte Segurantzarako afiliazio-araubidearen arabera.

a) Colectivos destinatarios por categorías o grupos profesionales, situación laboral y régimen de afiliación a la Seguridad Social.

b) Prestakuntza-ekintzen aurreikusitako kostua.

b) Coste estimado de las acciones formativas.

c) Prestakuntza-ekintzak egikaritzeko aurreikusitako egutegia eta lanorduen kopurua.

c) Calendario previsto de ejecución y horas laborales que se ocuparán en las acciones formativas.

d) Prestakuntza-ekintzak emateko aurreikusitako prestakuntza-erakundeak, tokia, instalazioak eta baliabideak.

d) Entidades de formación, lugar, instalaciones y medios previstos para impartir las acciones formativas.

e) Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak.

e) Criterios de selección de los y las participantes.

f) Harremanetarako pertsona eta programaturiko prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko modua, eta jarraian prestakuntza-programak ebaluatzeko baliagarri izango diren irizpide eta metodologiak.

f) Persona de contacto y modo de efectuar el seguimiento de las acciones formativas programadas, así como los criterios y metodologías que servirán para la posterior evaluación de los programas de formación.

7.– 2020ko ekitaldian enpresak edo enpresek ordainduriko lanbide-prestakuntzako kuotaren urteko zenbatekoaren ardurapeko aitorpena, EAEn dauden lantokiei dagokienez.

7.– Declaración responsable del montante anual de la cuota de formación profesional ingresada por la empresa o empresas durante el ejercicio 2020 en relación con los centros de trabajo situados en la CAPV.

8.– Erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, adierazteko ez duela dirulaguntzen itzulketengatiko zorrik EAEko Administrazioa eta haren erakunde autonomoekiko burutzapen-aldian.

8.– Declaración responsable de la entidad solicitante de no tener deudas por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo con la Administración de la CAE y sus organismos autónomos.

9.– Erakundeak zigor- eta administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrik jaso ez izana, eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik jaso ez izana egiaztatzen duen ardurapeko aitorpena, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

9.– Declaración responsable en la que se acredite que la entidad no está sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

10.– Beharrezkoa bada, prestakuntzan legearen edo hitzarmen kolektiboaren arabera dagokion inbertsioa egin izana egiaztatzen duen ziurtagiria, baita justifikazio-dokumentuak ere. Dokumentu horiek behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkeztu behar dira.

10.– En caso de que fuera necesario, certificación acreditativa de haber realizado en formación la inversión que por ley o convenio colectivo corresponda, así como documentos justificativos. Esta documentación deberá presentarse debidamente firmada y sellada.

11.– Lantokien zerrenda, bakoitzari buruz zer ekintzatan parte hartzeko asmoa duten, zer herritan kokatuko den, langileen eta benetako parte-hartzaileen guztizko kopurua eta ordezkaritza sindikalik baduten edo ez zehaztuta.

11.– Relación de los centros de trabajo, especificándose respecto de cada uno de ellos las acciones en las que tiene previsto participar, la localidad de ubicación, el número total de personas trabajadoras y el de participantes efectivos, así como la existencia o no de representación sindical.

12.– Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabe ez jotzea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea (eraginkortasuna hitzarmen bidez bereganatu badu salbu), epailearen esku-hartzearen menpe ez egotea edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta ez egotea, konkurtsoa sailkatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldi hori oraindik amaitu gabe egonik.

12.– Declaración responsable de que la empresa no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o no haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

13.– Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak estatuko ereduaren aurreikusitakoekiko osagarriak direnez eta dirulaguntzen/hobarien bikoiztasuna eta laguntzako prestakuntza-ekintzen gainfinantzaketa saihestearren, eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, non adieraziko baitu ezein kasutan ere ez dituela ekintza edo parte-hartzaile berak aurkeztu edo aurkeztuko estatuko sisteman bilduriko hobarien sistema eta jarduera bererako; horrez gain, adierazpen horretan beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatu batzuek emandako beste diru-sarrera osagarrien berri eman beharko du, eta horien zenbatekoa adierazi. Ondoren gertatzen den edozein aldaketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio.

13.– Dado que las ayudas contempladas en la presente convocatoria son complementarias a las previstas en el modelo estatal y con el fin de evitar la duplicidad en las subvenciones o bonificaciones y la sobrefinanciación de las acciones formativas objeto de la ayuda, el solicitante deberá presentar una declaración responsable manifestando que en ningún caso ha bonificado o bonificará las mismas acciones o participantes en el sistema de bonificaciones contemplado en el modelo estatal, así como la existencia y cuantía de otros ingresos adicionales o ayudas concedidas para la misma actividad, procedentes de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o Privados. Cualquier variación que se produjera con posterioridad deberá ser comunicada a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

14.– Langileen legezko ordezkaritzarako informaziorako eta kontsultarako agiria (3A eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian eskuragarri izango dena), behar bezala zigilatua eta sinatua.

14.– Documento de información y consulta a la representación legal de los trabajadores (Anexo 3A, que estará disponible en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) debidamente sellado y firmado.

15.– Nazioartekotze-prozesuetan sartuta dauden enpresen loturaren dokumentu bidezko egiaztapena.

15.– Acreditación documental de la vinculación de las empresas inmersas en procesos de internacionalización.

16.– Uneko ekitaldian zehar eta aurreko bietan jasotako «minimis» laguntzei buruzko aitorpena, enpresa eskatzaileak egina, bat etorriz deialdi honen 20. artikuluan xedatutakoarekin.

16.– Declaración responsable de la empresa solicitante relativa a las ayudas de «minimis» recibidas en el ejercicio en curso y durante los dos anteriores, en los términos previstos en el artículo 20 de la presente convocatoria.

17.– Kanpoko zerbitzuen kontratazioaren kasuan, kontratazio-proposamena, hala badagokio, hiru eskaintza eskatu direla eta aukeraketa egin dela justifikatuz.

17.– En el supuesto de contratación de servicios externos, propuesta de contratación justificando, en su caso, la solicitud de tres ofertas y la elección.

Dokumentazio hori geroago aurkeztu ahal izango da, baina prestakuntza-ekintza hasi aurretik, betiere.

Esta documentación podrá presentarse en un momento posterior, antes del inicio de la acción formativa.

7. artikulua.– Langileei eman beharreko informazioari eta egin beharreko kontsultari buruzko eskakizunak.

Artículo 7.– Requisitos de información y consulta a las personas trabajadoras.

1.– Eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari aurkeztu aurretik, eskatzaileak informazioa emango dio Langileen Legezko Ordezkaritzari, egikaritzeko dirulaguntza lortu nahi den prestakuntza-ekintzei buruz. Horretarako, aurreko artikuluko 5., 6. eta 7. apartatuetako agirien kopia osoa emango du, eta eskabidearen 3A eranskina betetzeko eskatuko du (informatika-aplikazioan eskuragai).

1.– Con anterioridad a la presentación de la solicitud ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el solicitante informará a la Representación Legal de las Personas trabajadoras (RLT) sobre las acciones formativas para cuya ejecución se pretende la subvención, facilitando al efecto una copia completa de los documentos a que se refieren los apartados 5, 6 y 7 del artículo anterior y solicitando la cumplimentación del Anexo 3A de la solicitud disponible en la aplicación informática.

2.– Langileen Legezko Ordezkaritzak 15 eguneko epea izango du txostena egiteko, dokumentuak jasotzen diren egunetik aurrera. Txosten hori (3C eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako informatika-aplikazioan izango dena eskuragai) enpresari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari helarazi ahalko die Langileen Legezko Ordezkaritzak.

2.– La RLT dispondrá de un plazo de 15 días a partir de la recepción de la documentación para emitir su informe. Este informe (Anexo 3C, que estará disponible en la aplicación informática facilitada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo) podrá ser remitido por la RLT a la empresa y a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

3.– Horretarako, Planean parte hartzen duten lantoki guzti-guztiei dagokiena izango da Langileen Legezko Ordezkaritza. Enpresa-batzordea/ek edo langileen ordezkariek eman behar dituzte 3A eranskinak, dauden guztien % 51 gutxienez.

3.– A estos efectos, la Representación Legal de las personas trabajadoras (RLT) será la correspondiente a todos y cada uno de los centros de trabajo que participan en el Plan. Los anexos 3A deberán ser emitidos por el o los comités de empresa o por delegados o delegadas de personal en número no inferior al 51 por ciento de los existentes.

Lantoki batean edo guztietan ordezkaritza sindikalik ez dagoela adieraztea ziurtagiritzat joko da xede guztietarako.

La manifestación de no–existencia de representación sindical en alguno o todos los centros de trabajo tendrá la consideración de certificación a todos los efectos.

4.– Prestakuntza-ekintzak hasi aurretik, Enpresako Langileen Ordezkaritzari igorri beharko zaio prestakuntza-ekintza horietako parte-hartzaileen zerrenda.

4.– Antes del comienzo de las acciones formativas, deberá remitirse a la Representación de las personas Trabajadoras en la Empresa la lista de los participantes en dichas acciones formativas.

Hiru hilean behin, prestakuntza-planaren egikaritzeari buruzko informazioa emango diete enpresek langileen ordezkariei.

Con carácter trimestral, las Empresas informarán de la ejecución del Plan de Formación a los representantes de las personas trabajadoras.

8. artikulua.– Laguntzak zehaztea.

Artículo 8.– Determinación de la ayuda.

1.– Ondoriozko gehieneko guztizko laguntzak ezin izango du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen lanbide-heziketako kuotaren urteko zenbatekoa bider 1,5 gainditu 250 langile baino gehiagoko enpresentzat, eta bider 5, 250 langile arteko enpresentzat, enpresa kooperatibek izan ezik, horien langile bazkideek Langile Autonomoen Araubide Berezian kotizatzen badute, eta enpresak dauzkan langileen kopurua 5 langile baino gehiagoko enpresa sortu berrietarako oro har ezarritako langile bakoitzeko batez besteko hobariarekin (65 euro) biderkatzearen ondorio izango da gehieneko guztizko laguntza kalkulatzeko kontuan hartuko den diru-kopurua.

1.– La ayuda total máxima resultante no podrá superar, en 1,5 veces para las empresas de más de 250 trabajadores y en 5 veces para las empresas de hasta 250 trabajadores, el montante anual de la cuota de formación profesional de la empresa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a excepción de las empresas cooperativas, cuyas personas socias trabajadoras coticen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, donde la cantidad que se tomará en consideración a efectos del cálculo de la ayuda total máxima será el resultado de multiplicar el número de personas trabajadoras de que dispone la empresa por la bonificación media por personas trabajadoras establecida con carácter general para las empresas de nueva creación (65 euros).

Laguntza kalkulatzeari begira, Euskal Autonomia Erkidegoko plantilla titularra hartuko da kontuan.

A efectos del cálculo de la ayuda se considerará la plantilla de la entidad beneficiaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Eskatzaile bakoitzari ematen zaion dirulaguntza izango da gehieneko laguntza, eta honela zehaztuko da:

2.– La subvención que se conceda a cada solicitante tendrá el carácter de ayuda máxima y se determinará:

a) Ordu kopurua bider parte-hartzaile kopurua eta dagokion moduluaren zenbatekoa.

a) Multiplicando su número de horas, por el número de participantes y por el importe del módulo correspondiente.

b) Ondoren, planaren balorazio teknikoa egingo da, zeinetan zehaztuko baita gehieneko laguntza finantzagarriaren ehunekoa, tarte hauen arabera:

b) A continuación, se llevará a cabo la valoración técnica del plan, que determinará el porcentaje de la ayuda máxima financiable atendiendo a los siguientes tramos:

– 30 puntutik 69 puntura: % 60.

– De 30 a 69 puntos: el 60 %.

– 70 puntutik 79 puntura: % 70.

– De 70 a 79 puntos: el 70 %.

– 80 puntutik 89 puntura: % 80.

– De 80 a 89 puntos: el 80 %.

– 90 puntutik 100 puntura: % 90.

– De 90 a100 puntos: el 90 %.

c) Baldin eta deialdi hau finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak ez badira nahikoak eman beharreko dirulaguntza guztiak estaltzeko, hainbanaketa bidez banatuko dira, eta, horretarako, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoen zenbatekoak funts-mugarik gabe emandako dirulaguntzen zenbatekoaren gainean duen ehunekoa aplikatuko da.

c) En el caso de que los recursos económicos destinados a la financiación de esta convocatoria no fueran suficientes para la cobertura de todas las subvenciones a conceder, el reparto se llevará a cabo mediante prorrateo, aplicando a las mismas el porcentaje que represente el importe de los recursos económicos disponibles sobre el importe al que ascienda la suma de las subvenciones que se hubiesen concedido sin limitación de fondos.

9. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración.

Irizpide hauei jarraikiz egingo da planen balorazio teknikoa.

La valoración técnica de los planes se llevará a cabo siguiendo los siguientes criterios:

I.– Lehentasun-irizpide orokorrak: 35 puntu, gehienez.

I.– Criterios generales de prioridad: hasta 35 puntos.

1.– Honako ezaugarri hauetako bat duten prestakuntza-ekintzek izango dute lehentasuna:

1.– Se primarán especialmente aquellas acciones formativas que respondan a alguna de las siguientes características:

a) Prestakuntza-ekintzen jatorriari eta izaerari dagokienez: 10 puntu, gehienez:

a) Respecto al origen y naturaleza de las acciones formativas: hasta10 puntos:

– Izaera estrategikoa duten ekintzak, beharren azterketaren batean oinarrituta.

– Acciones de carácter estratégico, justificado en algún tipo de estudio o análisis de necesidades.

– Lanaldia murrizteko, birmoldaketako edo kontratuak aldi baterako eteteko prozesuen ondoriozko ekintzak.

– Acciones derivadas de procesos de reducción de jornada, de reconversión o de suspensión temporal de contratos.

– Lan-munduan euskararen erabilera normalizatzeko helburua duten ekintzak.

– Acciones cuyo objetivo sea normalizar el uso del euskera en el mundo laboral.

– Kualifikazioen Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrari loturiko prestakuntza-ekintzak.

– Acciones de formación asociadas al Catálogo Modular del Sistema Nacional de Cualificaciones.

– Metodologiarengatik, edukiarengatik edo beste edozein arrazoirengatik Enplegurako Prestakuntzarako berritzaileak diren ekimenak.

– Las iniciativas que bien por su metodología o contenido u otra característica resulten innovadoras para la Formación para el Empleo.

b) Prestakuntzaren hartzaileei dagokienez: 35 puntu, gehienez:

b) Respecto a los destinatarios de la formación: hasta 35 puntos:

– Enpresa txiki eta ertainetako langileen lehiakortasuna eta enplegagarritasuna hobetzeko helburua izatea. Ildo horretan, lehentasuna izango dute EAEko enpresa txikiek eta ertainek aurkezturiko prestakuntza-planek, arreta berezia emanez enpresa txikiek aurkezturiko prestakuntza-planei.

– Estar dirigidas a la mejora de la competitividad y empleabilidad de las personas trabajadoras de pequeñas y medianas empresas. En este sentido, tendrán prioridad los planes de formación presentados por las pequeñas y medianas empresa de la CAPV, con especial atención a los planes de formación presentados por las pequeñas empresas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Enpresa-taldeen kasuetan, «enpresa bakarra» delakoa irizpideari jarraikiz, puntuazioak ez dira ematen espedienteko enpresen plantillekin erdietsitako batez bestekoen arabera, baizik eta plantillak gehitzen dira, eta horiei aplikatzen zaizkie puntuazioak.

En los casos de Grupos de Empresas, siguiendo el criterio de «Única Empresa», no se otorgan las puntuaciones según las medias obtenidas con las plantillas de las distintas empresas del expediente, sino que se suman las plantillas y a esas se les aplican las puntuaciones.

2.– Deialdi honetan ez da lehentasunezkotzat jotzen prestakuntza-ekintza generikoak eta zeharkakoak finantzatzea, salbu eta justifikatuta eta enpresaren jarduerarekin zuzenean lotuta dauden kasuetan.

2.– No se contempla como prioritaria dentro de esta convocatoria, la financiación de acciones formativas de carácter genérico y transversal, salvo en aquellos casos en que estén justificadas y directamente relacionadas con la actividad de la empresa.

3.– Aurkezturiko ekintzen lehentasunezko tratamendua baliatu ahal izateko, eta eskabide-inprimakietan biltzen den informazioa alde batera utzita, eskatzaileak egokitzat jotzen duten dokumentu osagarri guztiak aurkeztu behar ditu.

3.– Para poder optar al tratamiento prioritario de las acciones presentadas, y con independencia de la información consignada en los impresos de solicitud, el solicitante deberá entregar toda documentación adicional que considere oportuna.

4.– Ekintzei lehentasuna emateko kontuan harturiko baldintzak funtsean aldatzen badira ekintza egikaritzen den bitartean, lehentasunezko izaera dela-eta lorturiko finantzaketa gehigarria berrikusi ahalko da.

4.– Si las condiciones que determinaron la prioridad de las acciones varían de forma substancial durante su ejecución, la financiación adicional obtenida por su carácter prioritario podrá ser revisada.

II.– Kalitate- eta koherentzia-irizpideak: 65 puntu, gehienez.

II.– Criterios de calidad y coherencia: hasta 65 puntos.

1.– Aurkezturiko prestakuntza-ekintzen kalitatea eta koherentzia balioesteko, honako hauek hartuko dira kontuan:

1.– Se tendrán en cuenta para valorar la calidad y la coherencia de las acciones de formación presentadas, los siguientes aspectos:

a) Enpresaren prestakuntza-estrategia: 55 puntu, gehienez:

a) Estrategia formativa de la empresa: hasta 55 puntos:

– Enpresak premiak aztertu eta detektatzeko azterlana egin izana, proposatutako prestakuntza-ekintzak deskribatzeko. 5 puntu.

– La existencia de un Estudio de Análisis y Detección de necesidades realizado por la empresa, en la que se describen las acciones de formación propuestas. 5 puntos.

– Ekintza horiek enpresaren proiektuari atxikitako prestakuntza-plan batean biltzea, zeina hauek eragina izan ahal izango baita: inbertsio estrategiko berriak; enpresa barruko inbertsioak; ekipamendu berriak; sistema berriak ezartzea; merkatu berriak zabaltzea; balioaniztasuna enpleguen, eta abar. 30 puntu.

– El enmarque de estas acciones en un Plan de Formación vinculado al proyecto de la empresa, y que puede estar motivado por nuevas inversiones estratégicas, innovaciones dentro de la empresa, nuevos equipamientos, implantación de nuevos sistemas, apertura de nuevos mercados, polivalencia en los empleos, etc. 30 puntos.

– Enpresak hausnarketa-prozesua abian jarri izana, prestakuntza-ekintza horien lehentasuna erabakitzeko. 5 puntu.

– El proceso de reflexión llevado a cabo por la empresa y que determine la prioridad de estas acciones de formación. 5 puntos.

– Lehen aipatutako azterlanean aurkeztutako ekintza bakoitzaren deskribapena eta kokapena: enpresarentzako kostua, hasitako eta/edo amaitutako ekintzak, interes ekonomiko eta sozialeko ekintzak. 15 puntu.

– Descripción y ubicación de cada una de las acciones presentadas en el estudio anteriormente mencionado: coste para la empresa, acciones iniciadas y/o finalizadas, acciones de interés económico–social. 15 puntos.

– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa. 5 puntu.

– Evaluación de las acciones formativas. 5 puntos.

– Aurkeztutako ekintzen koherentzia orokorra: ekintzen iraupena eta parte-hartzaileen kopurua ekintzako. 10 puntu.

– Coherencia general de las acciones presentadas: duración de las acciones y número de participantes por acción. 10 puntos.

b) Eskatzaileak proiektuan duen inplikazioa: 10 puntu, gehienez:

b) Implicación del solicitante en el proyecto. hasta 10 puntos:

– Proiektua egikaritzera bideratutako baliabideak eta langileen inplikazioa ekintzen diseinuan. 5 puntu.

– Los recursos propios destinados a la ejecución del proyecto y la Implicación de los trabajadores y trabajadoras en el diseño de las acciones. 5 puntos.

– Eraginkortasuna hornitzaileak hautatu eta kudeatzean. 5 puntu.

– Eficiencia en la selección y gestión de proveedores. 5 puntos.

2.– Atal honetan gutxienez 30 puntu lortzen ez dituzten eskabideek ez dute dirulaguntzarik jasoko.

2.– Las solicitudes que en el presente apartado no alcancen una puntuación mínima de 30 puntos no podrán ser subvencionadas.

III.– Aurreko egikaritze- eta betetze-maila:

III.– Grado de ejecución y cumplimiento anteriores:

Balorazio teknikoan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduriko 2019ko eta 2020ko deialdietan eskatzaileak egiaztaturiko egikaritze- eta betetze-maila hartuko da kontuan. Gehienez 10 puntuz gehitu edo murriztu ahalko da balorazio teknikoa lorturiko guztizkoaren gain, eta ezingo da inoiz 100 puntutik gorakoa izan.

En la valoración técnica se tendrá en cuenta el grado de ejecución y cumplimiento acreditados por la persona solicitante en las convocatorias de 2019 y 2020 subvencionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, pudiendo aumentar o reducir por esta causa la valoración técnica hasta 10 puntos sobre el total obtenido, que nunca podrá superar los 100 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

10. artikulua.– Modulu ekonomikoak.

Artículo 10.– Módulos económicos.

1.– Aurrez aurreko prestakuntza-ekintzak.

1.– Acciones formativas presenciales.

a) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotuta ez dauden prestakuntza ekintzetan, modulu ekonomiko hauek aplikatuta burutuko da balorazio ekonomikoa (euro/ordu/parte-hartzaile):

a) En las acciones de formación no asociadas a certificados de profesionalidad, la valoración económica de las iniciativas formativas presentadas se llevará a cabo aplicando los siguientes módulos económicos (euros/hora/participante):

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Aurrez aurreko modalitatearen kanpo-prestakuntzari buruzko modulu ekonomikoak % 50 arte areagotu ahalko dira prestakuntza-ekintza jakin batzuen kasuan, baldin eta, haien espezialitatea eta ezaugarri teknikoak kontuan hartuta, finantzaketa handiagoa behar bada, betiere.

Podrán incrementarse hasta en un 50 por ciento los módulos económicos relativos a la formación externa de la esta modalidad presencial, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas que por su especialidad y características técnicas precisen de una financiación mayor.

Aurreko paragrafoan jasotako ekintzen guztizko kostuak ezingo du gainditu deialdi hau finantzatzera zuzendutako funtsen guztizkoaren % 5.

El coste total del conjunto de las acciones contempladas en el párrafo anterior no podrá superar el 5 por ciento del total de los fondos destinados a la financiación de esta convocatoria.

b) Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzetan, modulu ekonomikoa 8 euro orduko eta parte-hartzailekoa izango da.

b) En las acciones de formación asociadas a certificados de profesionalidad, el módulo económico será de 8 euros/ hora/participante.

2.– Teleprestakuntzako prestakuntza-ekintzak.

2.– Acciones formativas teleformación.

Profesionaltasun-ziurtagiriei lotuta ez dauden prestakuntza-ekintzetan, modulua 7,5 eurokoa izango da parte-hartzaile bakoitzeko.

En las acciones de formación no asociadas a certificados de profesionalidad, el módulo será de 7,5 euros/ hora/participante.

3.– Prestakuntza-ekintza mistoak.

3.– Acciones formativas mixtas.

Aurrez aurreko prestakuntza-denboraren ordu/parte-hartzaile kostua aurreko 1. apartatuan deskribaturikoaren arabera lortuko da. Teleprestakuntza-denboraren ordu/parte-hartzaile kostua aurreko 2. apartatuan deskribaturikoaren arabera lortuko da. Ekintzaren guztizko kostua bi kostu partzialen batura izango da.

El coste hora/participante del tiempo de formación presencial se obtendrá según lo descrito en el apartado 1 anterior. El coste hora/participante del tiempo de teleformación se obtendrá según lo descrito en el apartado 2 anterior. El coste total de la acción será la suma de ambos costes parciales.

11. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 11.– Procedimiento y resolución.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será el Director de Formación Profesional para el Empleo y el órgano competente para resolver será la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eskabideak aurkeztuta, aurkeztutakoa baino informazio gehiago eskatu ahal izango da. Hamar egun balioduneko epea emango zaio eskatzaileari akatsa zuzentzeko edota aurkeztu ez dituen nahitaezko dokumentuak aurkezteko. Halaber, adieraziko zaio, hala egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela. Administrazioa, bestalde, behartuta dago eskabidearen gainean ebazpen adierazi bat hartzera eta ebazpena jakinaraztera.

2.– Presentadas las solicitudes, se podrá requerir información adicional a la aportada. Se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde teknikoa eratuko da. Hauek osatuko dute batzorde hori: Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuaren arduradunak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko hiru teknikarik. Haren osaera Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrian eta EHAAn argitaratuko da.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por el Director de Formación Profesional para el Empleo, la persona responsable del Servicio de Formación Profesional para el Empleo y tres técnicos del Servicio de Formación Profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Su composición se publicará en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y en el BOPV.

Ebaluazio-batzordeak aurkeztutako eskabideak aztertuko ditu, ebazpen-proposamena prestatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena emateko organo eskuduna.

La comisión evaluadora analizará las solicitudes presentadas y elaborará la propuesta de resolución de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para resolver.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak dagokion ebazpena emango du, eta interesdunei jakinaraziko, Lanbideren web-orrian argitaratuta (www.lanbide.euskadi.eus).

4.– La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo adoptará la resolución que corresponda y se procederá a su notificación a los interesados mediante su publicación en la página web de Lanbide www.lanbide.euskadi.eus.

Ebazpena aldekoa bada, diruz lagunduko diren prestakuntza-ekintzak, parte-hartzaile kopurua, ordu kopurua eta finantzaketa adieraziko dira. Eskatutako laguntza ukatzen bada, horren arrazoia adieraziko da.

Cuando dicha resolución sea favorable, se indicará las acciones formativas a subvencionar, el número de sus participantes, número de horas y financiación. En el caso de denegación de la ayuda solicitada, se indicará el motivo que la fundamente.

Interesdunak 10 eguneko epea izango du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpena jakinarazten denetik aurrera, emandako dirulaguntza onartzen duela adierazteko eta lehen prestakuntza-ekintza hasi izanaren ziurtagiria bidaltzeko, baldin eta ekintza hori ebazpena jakinarazi baino lehen hasi bada. Epe hori igarotakoan, eskabidean atzera egin duela ulertuko da.

El interesado dispondrá de un plazo de 10 días, a contar desde la notificación de la resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para expresar su aceptación de la subvención concedida y remitir la certificación de inicio de la primera acción formativa si esta ha comenzado antes de la notificación de la resolución. Transcurrido dicho plazo se entenderá que desiste de su solicitud.

5.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

5.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

6.– Ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez 6 hilabetekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eta, epe hori amaituta jakinarazpenik jaso ez bada, eskabidea ezetsi dela ulertuko da.

6.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

7.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak.

7.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

8.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer erakundek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean.

8.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria.

12. artikulua.– Prestakuntza-plana egikaritzea.

Artículo 12.– Ejecución del plan de formación.

1.– Eskatu eta eman den xede jakinerako erabiliko da dirulaguntza, hots, prestakuntza-planak egikaritzeko.

1.– La subvención otorgada se destinará a la realización de los planes de formación para cuya ejecución se hubiera solicitado.

2.– Deialdi honen bidez finantzatutako prestakuntza-planetan bilduta dauden prestakuntza-ekintzak erabat doakoak izango dira parte-hartzaileentzat.

2.– Las acciones formativas comprendidas en los Planes de Formación financiados por esta convocatoria deberán ser totalmente gratuitas para los participantes.

3.– Ekintza edo talde bakoitza hasi baino bi egun lehenago, erakunde onuradunak datu hauek jakinarazi beharko ditu: ekintza non emango den, entitate emailea, eta ekintza gauzatzeko eguna eta ordutegia.

3.– Dos días antes del inicio de cada una de las acciones o grupos la entidad beneficiaria deberá comunicar los datos relativos al lugar de impartición, ente impartidor, fecha y horario de realización de la acción en cuestión.

Bigarren prestakuntza-egunean beranduenez, parte-hartzaileei buruzko datuak jakinarazi beharko dizkio erakunde onuradunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

Con un plazo máximo de hasta el segundo día de formación, la entidad beneficiaria deberá comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo los datos relativos a los participantes.

Ikastaldia amaitu eta gehienez 30 eguneko epean, amaitu duten parte-hartzaileak zein diren jakinarazi beharko du, erakunde onuradunak eta ikastaldiari buruzko informazioa itxi beharko du.

En el plazo máximo de 30 días desde la finalización del curso, la entidad beneficiaria deberá indicar los participantes finalizados y cerrar la información del curso.

Betebehar horiek betetzeko, titularren esku aplikazio bat jarriko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere web-orrian. Horrela adierazitako informazioak ez du aldaketarik onartuko taldea edo ekintza amaitzen denetik hasi eta 30 egun igaro ondoren, eta horixe izango da prestakuntza-plana egikaritu dela justifikatzeko kontuan hartuko den bakarra.

Para el cumplimiento de estas obligaciones, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondrá a disposición de los titulares una aplicación en su página web. La información así reflejada no podrá ser modificada una vez transcurridos 30 días desde la finalización del grupo o acción de que se trate y será la única a considerar para la justificación de la ejecución del plan de formación.

Jakinarazpen-betebehar horiek ez badira betetzen, prestakuntza-ekintza egin gabetzat hartuko da, plana egikaritu izana justifikatzearen ondorioetarako.

El incumplimiento de las referidas obligaciones de comunicación implicará que la correspondiente acción formativa se considere no realizada a los efectos de la justificación de la ejecución del Plan.

4.– Titularrek aurrez aurreko ekintzetan eguneroko bertaratze-partea egin beharko dute, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute.

4.– Los titulares deberán confeccionar en las acciones de carácter presencial un parte diario de asistencia, que deberá ser suscrito por el profesor o profesora y todas las personas participantes.

Teleprestakuntzako prestakuntza-ekintzen kasuan, berriz, titularrak prestatu beharko du parte-hartzaile bakoitzaren gainean egindako jarraipen-kontrolei buruzko dokumentazioa.

En las acciones formativas de teleformación, el titular deberá elaborar, la documentación correspondiente a los controles de seguimiento realizados a cada participante.

Titularrak bermatu beharko du parte-hartzaileak prestakuntza-ekintzetara egunero bertaratu direla egiaztatzeko dokumentuen zaintza.

El titular deberá asegurar la custodia de la documentación acreditativa de la asistencia diaria de los participantes a las acciones formativas.

5.– Erakunde onuradunak egiaztapen-diploma bat eman beharko dio aldeko ebaluazioarekin prestakuntza gainditu duen parte-hartzaile bakoitzari, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren araberakoa, eta, hor, hauek agertuko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntzaren edukiak, emateko modalitatea, iraupena eta emate-aldia. Halaber, prestakuntza aldeko ebaluaziorik gabe amaitu duen parte-hartzaileei, kurtsoan bertaratze-ziurtagiri bat emango zaie.

5.– La entidad beneficiaria deberá entregar a cada participante que haya superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración y periodo de impartición. Asimismo, a los participantes que hayan finalizado la acción formativa sin evaluación positiva, se les entregará un certificado de asistencia a la misma.

Kualifikazioen Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrari loturiko prestakuntza-ekintzetan, eta prestakuntza-ekintza gainditu duten pertsonei dagokienez, parte-hartzaileei emango zaien ziurtagiria, eska daitekeena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako prozeduraren arabera emango da.

En las acciones de formación asociadas al Catálogo Modular del Sistema Nacional de Cualificaciones, y para aquellas personas que hayan superado la acción formativa, el certificado a entregar a las personas participantes y exigible, será emitido de conformidad con el procedimiento establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Prestakuntzaren erakunde arduradunak bertaratze-ziurtagiria edo, hala dagokionean, diploma, eman edo bidali beharko die parte-hartzaileei, edo prestakuntza-plataformetan eskuragarri jarri, gauzatutako prestakuntza-ekintza amaitu eta gehienez bi hileko epean.

El certificado de asistencia o, en su caso, el diploma deberá ser entregado, remitido, o bien puesto a disposición en las plataformas de formación, por la entidad responsable de impartir la formación, a las personas participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de finalización de la acción formativa en que hayan participado.

Titularrak diploma edo bertaratze-ziurtagiri horren kopia gordeko du, parte-hartzailearen «jaso izanarekin» batera.

De este diploma o certificado de asistencia la entidad beneficiaria conservará una copia, con el recibí de la persona participante en la misma.

6.– Artikulu honen 3. apartatuan adierazten den moduan, ekimen honen bitartez programatzen diren prestakuntza-ekintzen hasieraren eta amaieraren berri eman beharko du enpresak, eta prestakuntza ekintzak eta haien jarraipena, kontrola eta ebaluazioa modu egokian garatzen direla ziurtatu beharko du, baita ematen den prestakuntza enpresaren eta langileen beharrizanei ondo egokitzen zaiela ere.

6.– La entidad beneficiaria deberá comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas bajo esta iniciativa según se indica en el apartado 3 de este artículo, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas reales de las empresas y sus trabajadores.

Nolanahi ere, erakunde onuradunak bere gain hartuko du zuzenean laguntzak behar bezala aplikatzea, eta jarraipen- eta kontrol-organismoen eginkizunen behar bezalako garapena ziurtatu beharko du.

En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable directa y principal de la correcta aplicación de las ayudas, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

7.– Emate-ebazpena jaso eta gero, prestakuntza-planaren % 50 gauzatuta eta behar besteko aurrerapenez, laguntzaren erakunde onuradunak eskatu ahal izango du finantzatutako planean prestakuntza-ekintza berriak sartzea, zeinek ez baitute inola ere gaindituko finantzatutako planean onartuetatik % 15, eta, betiere, ez badakarte minoraziorik hasierako eskabidean aintzat hartu izan balira lortuko zatekeen balorazio teknikoarekiko. Plana aldatzeko eskabide hori idatziz egingo da, eta behar bezala arrazoitu beharko da.

7.– Después de recibida la resolución de concesión, una vez ejecutado el 50 % del plan de formación y con la debida antelación, la entidad beneficiaria de la ayuda podrá solicitar la inclusión de nuevas acciones formativas, que en ningún caso superarán el 15 % de las aprobadas en el plan financiado, y siempre que no supongan minoración de la valoración técnica respecto de la que se habría obtenido si se hubiesen tenido en cuenta en la solicitud inicial. Dicha solicitud de modificación del plan se realizará por escrito, y deberá fundamentarse suficientemente.

8.– Kalitatea ebaluatzeko galdetegiak banatu beharko du titularrak prestakuntza-ekintzak amaitzen dituzten parte-hartzaile guztien artean, eta, ondotik, jasotako galdetegiak bildu eta zainduko ditu.

8–. El titular deberá distribuir los cuestionarios de evaluación de la calidad entre la totalidad de los participantes que finalicen las acciones formativas, así como la recopilación y custodia de los cuestionarios recibidos.

Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitza sartu beharko du erakunde onuradunak bertaratzeen jarraipen-aplikazioan, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera, zeinaren bidez argitaratzen baitira enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak (2009ko ekainaren 11ko BOE).

La entidad beneficiaria deberá incluir en la aplicación de seguimiento de asistencias el resultado medio obtenido a partir de los cuestionarios cumplimentados por el alumnado, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009).

Erakunde onuradunaren erantzukizuna da kalitate-galdetegia betetzen dela ziurtatzea. Partaideek inkesta betetzen ez badute, prestakuntza-ekintzaren likidazioa murriztuko da, 15. artikuluan adierazitako moduan.

Es responsabilidad de la entidad beneficiaria, asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad. La no cumplimentación de la encuesta por parte de los participantes supondrá una minoración en la liquidación de la acción formativa en los términos señalados en el artículo 15.

13. artikulua.– Laguntzen ordainketa.

Artículo 13.– Abono de las ayudas.

1.– Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

1.– La subvención se abonará en dos pagos, que se realizarán del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, dirulaguntzaren guztizkoaren % 50, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lehen prestakuntza-ekintza hasi izanaren ziurtagiria jasotzen duen unean, zeina hasi eta 5 egun balioduneko epean aurkeztu beharko baita.

a) Un primer pago del 50 % del total de la subvención al momento de la recepción por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la certificación de inicio de la primera acción formativa, que deberá presentarse en el plazo de 5 días hábiles desde el inicio.

b) Bigarren ordainketa, dirulaguntzaren gainerakoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan justifikazio-memoria aurkeztu, eta dagokion azken likidazioa onartzen denean.

b) Un segundo pago, por el resto de la subvención, a la presentación de la memoria justificativa ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la aprobación de la liquidación final correspondiente.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Alta eman edo hirugarren interesduneko zure datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al registro telemático de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros.

14. artikulua.– Kostu finantzagarriak eta egozpen-irizpideak.

Artículo 14.– Costes financiables y criterios de imputación.

Honako hauek hartzen dira zuzeneko kostutzat, prestakuntza-ekintza bakoitzeko bananduta:

Se consideran costes directos, desglosados por cada acción formativa:

a) Enpresatik kanpoko zerbitzuak kontratatzeari dagozkion kostuak.

a) Los costes correspondientes a la contratación de servicios de formación externos a la empresa.

b) Prestatzaileen edo barne-prestatzaileen kostua.

b) El coste de formadores o formadoras internos.

c) Material suntsigarriaren kostua, babesteko eta segurtasuneko materiala barne.

c) El coste de material fungible, incluyendo el material de protección y seguridad.

«Teleprestakuntzaren» kasuan prestatzaileen eta parte-hartzaileen artean erabilitako komunikabideei egotz dakiekeen kostuak dira finantzagarriak, ekintzaren guztizko kostuaren % 10 gehienez.

En el caso de la «teleformación» son financiables los costes imputables a los medios de comunicación utilizados entre formadores y participantes hasta un máximo del 10 por ciento del coste total de la acción.

d) Material didaktikoen kostua.

d) El coste de materiales didácticos.

e) Prestakuntza-fasean dauden langileen asegurua. Gastu horiek prestakuntza-ekintzen arabera behar bezala xehatuta aurkeztu beharko dira eta egoztea parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta egingo da.

e) El seguro de las personas trabajadoras en formación. Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y su imputación se hará por el número de participantes.

f) Amortizazioak, prestakuntza-ekintza bakoitzari egotzi beharreko proportzioan, eta instalazio eta ekipamenduen alokairuak, prestakuntza-ekintzen garapenari egotzi beharrekoak.

f) Las amortizaciones, en la proporción imputable a cada acción formativa, y alquileres de instalaciones y equipamientos imputables al desarrollo de las acciones formativas.

Halaber, zeharkako kostuak ezin izango dira egindako eta justifikatutako prestakuntza-jardueraren guztizko kostuaren % 10 baino handiagoak izan.

Asimismo, los costes indirectos no podrán superar el 10 por ciento del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.

Bestalde, enpresek programatutako prestakuntzaren antolaketaren kostuak finantzatu ahal izango dira, baldin eta kanpoko entitate baten esku uzten badute antolaketa hori. Kostu horiek ezingo dute gainditu prestakuntza-jardueraren kostuen % 10.

Por su parte, se podrán financiar los costes de organización en la formación programada por las empresas siempre que estas encomienden la organización de la formación a una entidad externa. Estos costes no podrán superar el 10 por ciento del coste de la actividad formativa.

Kostu hori behin bakarrik egotziko zaizkio finantzatutako proiektu orokorrari.

Estos costes se imputarán una única vez al proyecto financiado en su conjunto.

Industria-inbertsio ezohiko edota estrategikoetatik eratorritako prestakuntza-ekintzetan, eta betiere langileen kualifikazioa badakarte teknologietan edo produkzio-prozesu berritzaileetan, EAEtik kanpora egin behar badira EAEk arlo horretan duen prestakuntza-eskaintzaren frogaturiko gabeziaren ondorioz, langile horiek bidaiak edota egonaldiak sorturiko zeharkako kostuak ere kontuan hartu ahalko dira.

En las acciones formativas que deriven de nuevas inversiones industriales extraordinarias y/o estratégicas y que supongan la cualificación de las personas trabajadoras en tecnologías o procesos productivos innovadores, cuando deban realizarse necesariamente fuera de la CAPV como consecuencia de la carencia probada de oferta formativa en el País Vasco, podrán ser considerados los costes indirectos generados por el viaje y/o estancia de dichas personas trabajadoras.

15. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 15.– Justificación y liquidación de las ayudas.

1.– Onuradunek diruz lagundutako prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzak egikaritzean sortutako kostuak justifikatu beharko dituzte. Horretarako, deialdi honetan jasotako kostu finantzagarriak eta egozte-irizpideak hartuko dira aintzat. Fakturen edo zuzenbidean baliozkoak diren froga-dokumentuen bidez justifikatuko dira kostuak. Dokumentu horiek nahikoa xehetasunez banandu beharko dituzte azalpenak, funtsak behar bezala aplikatzen direla egiaztatzeko eta prestakuntza-ekintza bakoitzari egotzitako kostu finantzagarri guztiak identifikatzeko.

1.– Los beneficiarios deberán justificar los costes en que hayan incurrido a la hora de ejecutar las acciones formativas que integran el plan de formación subvencionado. A tal fin, se tendrán en cuenta los costes financiables y criterios de imputación recogidos en la presente convocatoria. Los costes serán justificados por facturas o documentos probatorios válidos en derecho. Estos documentos deberán desglosar los conceptos con el detalle suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos e identificar los diferentes costes financiables imputados a cada acción formativa.

2.– Laguntzen likidazioa modu proportzionalean egingo da, amaitu dituzten parte-hartzaileen kopurua eta egindako ikastorduen kopurua aintzat hartuta, prestakuntza-ekintza bakoitzerako ezarritako eta onartutako modulu ekonomikoen arabera.

2.– La liquidación de las ayudas se realizará de manera proporcional al número de los y las participantes que las hayan finalizado y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos y aprobados para cada acción formativa.

Prestakuntza gauzatu ondoren, dirulaguntza zehaztu ahal izateko, aurrez aurreko ekintzetan pertsona batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da, baldin eta prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 75ean bertaratu bada. Halaber, teleprestakuntzako modalitatean emandako prestakuntza-ekintzetan, pertsona batek prestakuntza amaitu duela ulertuko da baldin eta ikaskuntzaren jarraipena egiteko aldizkako kontrolen % 75 egin baditu eta teleprestakuntzari buruzko gainerako eskakizunak bete baditu, deialdi honen 3.3.B artikuluan ezarritakoaren arabera.

A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la formación, en las acciones presenciales se considerará que una persona ha finalizado la formación cuando haya asistido al menos al 75 por ciento de la impartición de la acción formativa. Asimismo, en las acciones formativas impartidas mediante la modalidad teleformación se considerará que han finalizado la acción aquellas personas que hayan realizado al menos el 75 por ciento de los controles periódicos de seguimiento del aprendizaje, así como el resto de requisitos sobre esta modalidad de formación, según se recoge en el artículo 3.3.B de la presente convocatoria.

3.– Azken likidazioa egiteko, onuradunak euskarri elektronikoan hauek bete beharko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orrietan eskuragai dauden eredu normalizatuetan, 2023ko irailaren 15erako beranduenez:

3.– Para proceder a la liquidación final, el o la beneficiaria deberá cumplimentar en formato electrónico, como máximo el 15 de septiembre de 2023, según los modelos normalizados disponibles en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Egindako prestakuntza-ekintza bakoitza amaitu (egikaritu) izanaren ziurtagiria, eta bere garaian, hasiko zela jakinarazitako ekintzari buruzkoa.

a) La certificación de finalización (ejecución) de cada acción formativa realizada y respecto de la que se hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno.

b) Deialdi honetan ezarritako kostu finantzagarrien eta egozte-irizpideen arabera, diruz lagundutako prestakuntza-ekintzei buruzko kostuak gutxienez ziurtatuko dituzten dokumentuak.

b) La documentación justificativa que acredite como mínimo los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas, de conformidad con los costes financiables y criterios de imputación establecidos en la presente convocatoria.

c) Deialdi honetan aurkeztu gabeko ekintzak direla-eta estatuko sisteman egindako hobarien ardurapeko aitorpena, EAEko lantokietara atxikitako langileei dagozkien ekintzak betiere.

c) Declaración responsable de bonificaciones efectuadas en el sistema estatal por acciones no presentadas a esta convocatoria y correspondientes a las personas trabajadoras adscritas a centros de trabajo de la CAPV.

Prestakuntza Planaren likidazioa egitean, eta diruz lagunduriko proiektuari eslei dakiokeen behin betiko zenbatekoa kalkulatze aldera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kontuan hartuko du EAEko langileei dagokien 2022. urteko estatuko ereduan enpresa bakoitzerako ezarritako hobari gisa emateko gehieneko kopurua, eta enpresari etengabeko prestakuntzako azalpenagatik 2022ko ekitaldi honetan eta langile horientzat hobari gisa benetan eman zaion diru-kopurua, eta plan bakoitzari dagokion azken dirulaguntzatik deskontatuko da estatuko sisteman kontsumitu gabeko kreditu-kopurua.

En el momento de realizar la liquidación del Plan de Formación, y con el fin de calcular el importe definitivo asignable al proyecto subvencionado, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tomará en cuenta la cantidad máxima de bonificación establecida para cada empresa en el modelo estatal para el año 2022 correspondiente a las personas trabajadoras de la CAPV, y la cantidad que realmente se ha bonificado la empresa por el concepto de formación continua dentro de este ejercicio 2022 y para estas personas trabajadoras, procediendo a descontar de la subvención final que resultara para cada plan la cantidad de crédito no consumida en el sistema estatal.

d) Hornitzaileen aukeraketak ekonomia- eta eraginkortasun-irizpideei erantzun diela egiaztatzen duten dokumentuak, baita gutxienez hiru eskaintza eskatzeko betebeharra bete izana egiaztatzen duena ere, kontratuen zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean aurreikusitako kontratu txikien zenbatekoa gainditzen duenean.

d) Documentación acreditativa de que la elección de proveedores ha respondido a criterios de economía y eficacia y del cumplimiento de la obligación de solicitud como mínimo de tres ofertas cuando la cuantía de los contratos supere la de los contratos menores previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.– Era berean, profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean egiten dituzten erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari eman beharko diote emandako prestakuntzaren ebaluazioari buruzko dokumentazio guztia (ikasleek lortutako emaitzak, ebaluazio-txostenak eta -aktak eta abar biltzen dituen dokumentazioa), profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen araudian eskatutakoa, prestakuntza-ekintza amaitu eta 15 eguneko epean, eta, nolanahi ere, 3. apartatuan aurreikusitako epea amaitu baino lehen.

4.– Asimismo, en el caso de las entidades con acciones de formación asociada a certificados de profesionalidad en modalidad presencial deberán entregar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo toda la documentación relativa a la evaluación de la formación impartida (documentación que recoja los resultados obtenidos por los alumnos, informes y actas de evaluación,..,), exigida en la normativa reguladora de los certificados de profesionalidad, en el plazo de 15 días desde la finalización de la acción formativa y, en todo caso, con anterioridad al término del plazo previsto en el apartado 3 anterior.

5.– Aurkeztutako egikaritze-ziurtagirietan behar bezala betetako informazioa duten eta deialdi honen 12.3 artikuluan aipatzen den parte-hartzaileen zerrendan dauden parte-hartzaileak bakarrik hartuko dira kontuan.

5.– Serán considerados únicamente los y las participantes con información correctamente cumplimentada en las certificaciones de ejecución presentadas e incluidas en la relación de participantes a que se refiere el artículo 12.3 de la presente convocatoria.

Likidazioaren ondorioetarako, ez dira aintzat hartuko ekintza benetan amaitu duten parte-hartzaileak, hau da, ekintzaren iraupenaren gutxienez % 75era bertaratu direnen eta 12.8 artikuluan adierazitako kalitatea ebaluatzeko galdetegia bete ez dutenen zenbatekoa.

No se considerarán a los efectos de la liquidación, aquellos participantes que hubiesen finalizado efectivamente la acción, esto es, las que han asistido al menos el 75 % de la duración de la de la acción, y no hubiesen cumplimentado el cuestionario de evaluación de calidad señalado en el artículo 12.8.

6.– Aurkeztutako dokumentuak aztertu ondoren emango da dirulaguntzaren azken likidazioko ebazpena.

6.– Una vez examinada la documentación presentada, se practicará la resolución de liquidación final.

Egindako likidazioa aurreratutako kopurua baino txikiagoa bada, dagokion itzulketa-espedientea izapidetuko da, bat etorriz deialdi honen 18. artikuluan xedatutakoarekin.

Si la liquidación practicada fuese inferior a la cantidad anticipada, se tramitará el correspondiente expediente de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de esta convocatoria.

7.– Emandako laguntzaren ondorioetarako egin diren ordainketen ordainagiri originalak aurkeztu beharko ditu onuradunak, edo, horiek ezean, fotokopia konpultsatuak aurkeztuko ditu behin betiko likidazioa jakinarazi eta hurrengo 20 egunetan.

7.– En el plazo de los 20 días siguientes a la notificación de la liquidación definitiva, el beneficiario deberá estar en disposición de presentar originales, o en su caso fotocopias compulsadas, de los recibos correspondientes a los pagos considerados a efectos de la ayuda concedida.

8.– Dirulaguntzaren onuradunek 4 urteko epean gorde beharko dituzte, dirulaguntzaren amaierako likidaziotik aurrera, bai dirulaguntzaren oinarri den jarduera gauzatu dela egiaztatzen duten dokumentuak, bai eta jasotako funtsen erabilerari buruzko ziurtagiriak ere.

8.– Los beneficiarios estarán obligados a conservar, durante un plazo de 4 años a contar de la liquidación final de la subvención, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta su concesión y de la aplicación de los fondos recibidos.

Dirulaguntzaren onuraduna epe hori amaitu baino lehen desagertzen bada, aipatu agirien kopia bidali beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura, desagertu baino lehen.

Cuando el beneficiario de la subvención desaparezca sin haber transcurrido el citado periodo, deberá remitir copia de la citada documentación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con carácter previo a su extinción.

16. artikulua.– Laguntza-eskubidea eskuratzeko eta eskubide horri eusteko eskakizunak.

Artículo 16.– Requisitos para adquirir y conservar el derecho a la ayuda.

Laguntza-eskubidea erdietsi eta gordetzeko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharrak bete beharko dituzte onuradunek, baita hauek ere:

La adquisición y conservación del derecho a la ayuda implica para los beneficiarios el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como las siguientes:

– Hala eskatuta, aurreko deialdietan jasotako kopurua itzuli izana.

– Haber realizado el abono de cantidades obtenidas en convocatorias anteriores y cuya devolución o reintegro haya sido requerido.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea enpresa eskatzailea edo enpresa parte-hartzaileak legez, hitzarmenez edo bestelako xedapenez behartuta ote dauden diru-baliabideak eskaintzera prestakuntza egiteko. Kasu horretan, laguntzak ez du esan nahiko horretarako eskainiko diren diru-baliabideak murriztu behar direnik.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo si la empresa solicitante o las empresas participantes están obligadas por ley, convenio colectivo o cualquier otra disposición a dedicar recursos económicos a la realización de formación. En tal caso, la ayuda no podrá significar una minoración de los recursos económicos a dedicar.

– Laguntza jaso duen prestakuntza-jarduera deialdi honetako eta EAEko Etengabeko Prestakuntzako Lanbide arteko Akordioko oinarri, baldintza eta betekizun formal eta materialen arabera egitea. Kontzeptu horregatik esleitutako funtsak ezin izango dira berau ematera bultzatu duten helburuetarako ez diren gauzetan erabili.

– Realizar la actividad formativa que fundamenta la concesión de la ayuda, de acuerdo con las bases, condiciones y requisitos formales y materiales de la presente convocatoria y del Acuerdo Interprofesional sobre Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin que puedan destinarse los fondos asignados por este concepto a fines distintos a los que motivaron su concesión.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrean egiaztatzea jarduera egin dela eta laguntza ematea edo gozatzea zehaztuko duten eskakizunak eta baldintzak bete direla. Horretarako, dagozkion justifikazio-elementuak, prestakuntza-ekintzari buruz eskatuko zaizkien datuak eta agiriak aurkeztuko dituzte prestakuntza-ekintza horiek amaitu ondoren; horrela, behar bezala egiaztatu ahal izango da ekintza egin dela, emandako finantzaketa erabili dela, eta lortutako emaitzen ebaluazioa egin dela.

– Acreditar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda, presentando los correspondientes documentos justificativos y facilitando cuantos datos y documentos les sean solicitados sobre la acción formativa una vez finalizada esta, al objeto de permitir la adecuada verificación de su desarrollo, uso de la financiación concedida y evaluación de los resultados obtenidos.

– Argitalpenetan edo onarturiko ekimenaren bestelako komunikabide eta hedabideetan, baita material didaktiko guztietan eta sortutako beste motakoetan ere, jasotzea prestakuntzako ekintza estrategikoei laguntzeko 2022ko deialdian eginiko ekintzak direla eta Lanbidek finantzatuak/kofinantzatuak direla, eta, horietan, Eusko Jaurlaritzaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren logotipoak barne hartuko dira, betiere.

– Hacer constar en las publicaciones u otras vías de comunicación y difusión de la Iniciativa aprobada, así como en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados, que se trata de acciones realizadas en el marco de la convocatoria 2022 de ayudas a la formación de acciones estratégicas de formación y que están financiadas/cofinanciadas por Lanbide, debiendo incluir en todo caso los logotipos del Gobierno Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

– Hamazazpigarren oinarrian ezarritako kontrol- eta jarraipen-jarduketak onartzea.

– Aceptar las actuaciones de control y seguimiento establecidas en la base decimoséptima.

– Haren kontabilitatearen kontu bereizian edo berariazko epigrafean prestakuntza-ekintzak egikaritzeko gastu guztiak identifikatzea, baita «enplegurako lanbide-heziketa» izena edo epigrafearekin aplikatzen diren hobariak ere.

– Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así como las bonificaciones que se apliquen, bajo la denominación o epígrafe de «formación profesional para el empleo».

– Enpresak eraldatzen, bat egiten edo zatitzen direnean, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la circunstancia cuando se produzcan transformaciones, fusiones o escisiones de las empresas.

– Enpresak behar diren bitartekoak jarri beharko ditu 12.8 artikuluan adierazitako inkesta betetzen laguntzeko, eta inkesta benetan betetzeko ardura izango du.

– La empresa, deberá poner los medios necesarios con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta señalada en el artículo 12.8, siendo responsable de la efectiva cumplimentación de la misma.

17. artikulua.– Jarraipena eta kontrola.

Artículo 17.– Seguimiento y control.

1.– Laguntzen onuradunek onartuko dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Europako erakunde eskudunek gauzatzen dituzten egiaztapen- eta kontrol-jardunak. Horretarako, baimena emango dute, batetik, lokaletan eta instalazioetan sartzeko, eta bestetik, parte-hartzaileekin, Langileen Lege Ordezkaritzako kideekin eta elkarrizketatzea beharrezko ikusten den gainerako pertsonekin harremanetan jartzeko.

1.– Los beneficiarios de las ayudas se someterán a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, el Departamento de Trabajo y Empleo, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como las instancias europeas competentes, facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes, los miembros de la Representación Legal de las personas Trabajadoras y demás personas que se considere necesario entrevistar.

2.– Kontrol-jarduketak onartzeko betebehar orokor honen esparruan, onuradunak honako hau bete beharko du:

2.– En el marco de esta obligación general de aceptación de actuaciones de control, el beneficiario está obligado a:

– Ekimen finantzatua egikaritu izanari edo haren bideragarritasunari buruzko informazio oro ematea, baita jarraipena egiteko eskatzen zaizkion dokumentuak betetzea eta igortzea ere; dena dela, 10 eguneko epea izango du egiten diren errekerimenduei erantzuteko. Errekerimendu horiek estatuko ereduaren barruan hobaria jaso duten ekintzei buruzkoak ere izan daitezke.

– Aportar cualquier información relativa a la ejecución de la iniciativa financiada o su viabilidad, así como cumplimentar y remitir la documentación de seguimiento que le sea requerida, disponiendo de 10 días para atender a los requerimientos que se realicen. Estos requerimientos podrán también referirse a las acciones bonificadas dentro del modelo estatal.

– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea beste erakunde batzuetatik dirulaguntzak edo laguntzak eskatu edo lortu izana, deialdi honetan diruz lagundutako ekintza guztiei edo batzuei eragiten dietenak.

– Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas procedentes de otras Instituciones que afecten a toda o parte de la actividad subvencionada en la presente convocatoria.

3.– Auditorien eta Ikuskaritzen Urteko Plan bat ezarriko da, deialdian ezarritako eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan egikaritu diren aztertzeko. Plan horren barnen sartuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egingo den arriskuen analisiaren ondoriozko estatistika-irizpideen arabera aukeratzen dituen espedienteak. Ikuskatze Planean bilduko dira, halaber, behar bezala identifikatutako pertsonek egindako eta sinatutako salaketetatik eratorritako jarduketak.

3.– Se establecerá un Plan Anual de Auditorías e Inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas. Se incluirán en dicho Plan aquellos expedientes que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo seleccione en función de criterios estadísticos resultantes del análisis de riesgos que se realice. Igualmente, se incluirán en el Plan de Inspecciones aquellas actuaciones derivadas de denuncias fundamentadas y suscritas por personas debidamente identificadas.

18. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 18.– Reintegro de subvenciones.

1.– Jasotako laguntzak osorik edo partez itzuliko dira, eta laguntza ordaintzen den unetikako berandutze-interesak ordainduko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53. artikuluan adierazitako kasuetan, eta bereziki kasu hauetan:

1.– Procederá el reintegro total o parcial de las ayudas percibidas y la exigencia de interés de demora desde el momento de su abono, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en particular, en los siguientes:

– Ez betetzea laguntzaren helburua edo laguntza emateko jarritako baldintzak.

– Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida o de las condiciones impuestas para su concesión.

– Ez betetzea jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintzak eta eskakizunak bete izana justifikatzeko betebeharra.

– Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

– Dirulaguntza lortzea horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

– Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

– Jarraipen- eta kontrol-jarduketak ukatzea edo oztopatzea.

– Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

– Diruz lagundutako ekintzak egikaritzeko baldintzei buruzko datu faltsuak ematea, errealitatearekin bat ez datozenak.

– Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

– Ez betetzea deialdi honetan zehaztutako betebehar, baldintza edo eskakizunak.

– Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko idazkari nagusiak emango dio hasiera itzultzeko prozedurari, eta laguntzaren onuradunari jakinaraziko zaio, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emanez. Horrekin batera, jakinaraziko zaio hamabost eguneko epea duela alegazioak edo egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak aurkezteko; hori guztia, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren Berme eta itzulketen erregimena arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera.

2.– El procedimiento de reintegro se iniciará por la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que será comunicado a la persona beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes, todo ello de acuerdo con el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Alegazioak aurkezteko epean alegaziorik aurkeztu ez bada edo alegazioak ezetsi badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharreko zenbatekoak itzultzeko betebeharra adieraziko du. Ebazpen horretan adieraziko da horretarako epea. Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

3.– Transcurrido el plazo de alegaciones sin que estas se hubieren producido o desestimadas estas, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución, declarando la obligación del reintegro de las cantidades que procedan a la Tesorería General del País Vasco, que habrá de producirse en el plazo indicado en dicha resolución. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 12 meses.

4.– Borondatezko epea amaitutakoan itzulketa gauzatu ez badu, beharrezko izapideak jarriko dira abian, itzuli beharreko diru-zenbatekoak premiamendu-bidetik berreskuratzeko. Itzuli beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko sarreratzat hartuko dira.

4.– Una vez vencido el plazo voluntario de reintegro sin que se haya efectuado el mismo, se realizarán los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

19. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Artículo 19.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren erantzulea Lanbide da, eta haren helburua Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek eskubidea dute beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta tratamenduaren aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko ere. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.euskadi.eus/clausulas–informativas/web01–sedepd/es/transparencia/074300–capa2–es.shtml /

20. artikulua.– Lehiari buruzko EBko araudia.

Artículo 20.– Normativa europea sobre la competencia.

1.– Deialdi honetan zehaztutako laguntzek bat etorri beharko dute minimis laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18an egindako 1407/2013 (EE) Erregelamenduarekin (DOUE L352, 2013-12-24). Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakar bati emandako minimis laguntzen guztizko zenbatekoa ez da 200.000 eurotik gorakoa izango hiru zerga-ekitalditan.

1.– Las ayudas contempladas en la presente convocatoria quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis». A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

Muga hori aplikatzeko, kontuan hartu beharko da nola definitzen den «enpresa bakarra» erregelamendu horren 2.2 artikuluan.

Para la aplicación de este límite habrá de estarse a la definición de «única empresa» prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento.

2.– Dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan jasotako minimis laguntza horiei buruzko aitorpena egin beharko du laguntza eskatzen duenak, honako hau frogatzeko: minimis laguntza berriarekin ez dela gainditzen aipatutako erregelamenduan ezarritako gehieneko muga.

2.– El solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el citado Reglamento.

3.– Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (erantzukizunpeko adierazpena eskabide-orrian jasota dago). Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku eduki beharko ditu adierazpen horretan bildutako datuak egiazkoak direla frogatzen duten dokumentuak.

3.– Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de la entidad incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

21. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 21.– Normativa subvencional de aplicación.

Laguntzen programa honi dirulaguntzen arloko arau hauetan bildutako oinarrizko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua). Era berean, arau hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina–, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, zeinaren bidez ezarri baitziren Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak.

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

22. artikulua.– Deialdi honetako ehunekoen kalkulua.

Artículo 22.– Cálculo de los porcentajes contenidos en esta convocatoria.

Deialdi honetako kalkuluen ondoriozko ehunekoren batean hamartarrik egonez gero, zati osoa baino ez da hartuko kontuan, hamartarrak alde batera utzita.

Cuando del cálculo de cualquiera de los porcentajes previstos en esta convocatoria resulte un número decimal, se tomará en consideración únicamente la parte entera, despreciando la parte decimal.


Azterketa dokumentala


Análisis documental