Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

147. zk., 2022ko abuztuaren 1a, astelehena

N.º 147, lunes 1 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3470
3470

84/2022 DEKRETUA, uztailaren 12koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dekretua.

DECRETO 84/2022, de 12 de julio, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo.

2021eko urtarrilaren 30ean, indarrean jarri zen 7/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa, irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoan ezarritakoa betetzeko (18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

El 30 de enero de 2021 entró en vigor el Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, dando cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Primera del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Ondoren, urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuan, hainbat alderdi antzeman ziren, hobetuz gero segurtasun juridikoari eta kudeaketaren eraginkortasunari mesede egingo lioketenak. Hori dela eta, Dekretua aldatu egin zen. Horretarako, uztailaren 6ko 167/2021 Dekretua onartu zen, zeinaren bidez aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dekretua.

Posteriormente, en el mencionado Decreto 7/2021, de 19 de enero, se detectaron cuestiones cuya mejora incidiría tanto en favor de la seguridad jurídica como en la eficacia de la gestión, por lo que se procedió a la modificación del mismo. A tal fin, se aprobó el Decreto 167/2021, de 6 de julio, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo.

Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 12.2 artikuluak ezartzen duenez, sail horretako Enplegu eta Gizarteratze Sailburuordetzaren mende dago Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza.

El Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo determina en su artículo 12.2 que de la Viceconsejería de Empleo e Inclusión del mencionado departamento depende la Dirección de Empleo e Inclusión.

Horrekin jarraituz, aipatutako dekretuaren 13. artikuluaren arabera, Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak honako egiteko hauek izango ditu, dekretuaren 5. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gain: «... m) Europako Gizarte Funtsetik eta enpleguarekin eta gizarte-kohesioarekin lotura duten Europako beste funts batzuetatik datozen laguntzak planifikatzea, kudeatzea, kontrolatzea eta ebaluatzea».

Continuando con lo anterior, el artículo 13 del citado decreto manifiesta que a la Dirección de Empleo e Inclusión le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el artículo 5 del decreto, el ejercicio de las siguientes funciones: «... m) Planificar, gestionar, controlar y evaluar las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y de otros fondos europeos relacionados con el empleo y la cohesión social».

Bestalde, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 69/2021 Dekretuaren 9. artikuluko 2. apartatuak zehazten duenez, sail horretako Ekonomia eta Europako Funtsetako Sailburuordetzaren mende daude, zuzenean eta hierarkikoki, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza eta Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritza.

Por otra parte, el Decreto 69/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda, determina en su artículo 9 apartado 2 que de la Viceconsejería de Economía y Fondos Europeos del citado departamento dependen directa y jerárquicamente la Dirección de Economía y Planificación y la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos.

Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzari dagokionez, otsailaren 23ko 69/2021 Dekretuaren 11. artikuluak adierazten duenez, zuzendaritza horri dagozkio, besteak beste, honako eginkizun hauek:

En lo que a la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos se refiere, el artículo 11 del precitado Decreto 69/2021, de 23 de febrero, indica que a esta dirección le corresponde, entre otras, las siguientes funciones:

– Euskal Autonomia Erkidegoak Batasuneko Kohesio Politika aplikatzeko izan behar duen esparru estrategikorako proposamena egitea, suspertze- eta erresilientzia-mekanismotik sortutako jarduketak barnean hartuta, eta Euskal Autonomia Erkidegorako Estatu Laguntzen Maparako proposamena egitea, aplikatu behar den Batasuneko araudiarekin bat etorriz.

– La elaboración de la propuesta del Marco Estratégico del País Vasco para la aplicación de la Política de Cohesión Comunitaria, incluyendo las actuaciones derivadas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como de la propuesta de Mapa de las Ayudas de Estado con finalidad regional del País Vasco, de acuerdo con la normativa comunitaria que resulte de aplicación.

– Euskal Autonomia Erkidegoan Europar Batasunaren esku-hartze programak eta ekimenak lantzea, horien jarraipena egitea eta kontrolatzea, Europako kohesioaren eta eskualde-politikaren arloan, alde batera utzita nekazaritza, arrantza eta elikaduraren arloetan eskumena duten sailek lantzen dituzten programak eta ekimenak.

– La elaboración, seguimiento y control de los Programas e Iniciativas de Intervención Comunitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de política regional y de cohesión europea, salvo aquellos programas e iniciativas cuya elaboración corresponda a los departamentos competentes en materia de agricultura, pesca y alimentación.

– Europar Batasunak ezarritako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak kudeatutako egitura-funtsek, Kohesio Funtsak eta egiturazkoak ez diren beste finantza-tresna batzuek, eta bereziki Europako suspertze- eta erresilientzia-funtsek, batera finantzatutako jarduerak programatu, jarraitu eta ebaluatzea, gaiaren arabera eskumena duten sailekin koordinatuta.

– La programación, seguimiento y evaluación, en coordinación con los departamentos competentes por razón de la materia, de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión y otros instrumentos financieros establecidos por la Unión Europea y gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en especial, de los fondos europeos de recuperación y resiliencia.

Hori guztia kontuan hartuta ondorioztatzen denez, sinergia garrantzitsuak daude aipatutako eginkizunen eta Lan eta Enplegu Sail honetako Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzari eta Ekonomia eta Ogasun Saileko Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzari dagozkien eginkizunen artean.

De lo anterior se desprende, que existen importantes sinergias entre las funciones mencionadas anteriormente y correspondientes a la Dirección de Empleo e Inclusión de este Departamento de Trabajo y Empleo y la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos del Departamento de Economía y Hacienda.

Hori guztia dela eta, bildutako esperientziaren arabera gomendagarria da, eraginkortasun handiagoa lortze aldera, Lan eta Enplegu Sail honetako Enplegu eta Gizarteratze Sailburuordetzako Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzari dagozkion eskuduntzak aldatzea, Europako Gizarte Funtsetik eta enpleguarekin eta gizarte-kohesioarekin lotutako beste funts europar batzuetatik datozen laguntzak planifikatu, kudeatu, kontrolatu eta ebaluatzeko jarduera-eremuari dagokionez.

Por lo anterior, la experiencia cosechada aconseja, en aras de una mayor eficiencia y operatividad, llevar a cabo un cambio en las atribuciones correspondientes a la Dirección de Empleo e Inclusión de la Viceconsejería de Empleo e Inclusión de este Departamento de Trabajo y Empleo con relación al área de actuación sobre la planificación, gestión, control y evaluación de las ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y de otros fondos europeos relacionados con el empleo y la cohesión social.

Berehalako ondorio gisa, inplikatutako bi sailek hala nahi izanda, Lan eta Enplegu Sailak esleituta dituen eskuduntzen sorta hori Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Europako Funtsetako Sailburuordetzako Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzaren jarduera-eremuan sartu behar da.

La consecuencia inmediata es que, por voluntad de ambos departamentos implicados, el citado elenco de atribuciones que tiene asignado el Departamento de Trabajo y Empleo se incorpore al área de actuación de la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos de la Viceconsejería de Economía y Fondos Europeos del Departamento de Economía y Hacienda.

Beraz, beharrezkoa da Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala deskribatutako egoera berri horretara egokitzea, eta, hortaz, Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretua aldatzea.

Se hace preciso, por tanto, adecuar la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo a la nueva situación descrita previamente, y modificar el Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo.

Horren ondorioz, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuaren proposamenez, lehendakariak onartuta, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko uztailaren 12ko bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de julio de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuaren 13. artikuluko m) letra kentzen da, eta artikulua honela geratzen da idatzita:

Artículo único.– Se elimina la letra m) del artículo 13, del Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, quedando el artículo redactado así:

13. artikulua.– Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritza.

Artículo 13.– Dirección de Empleo e Inclusión.

Enplegu eta Gizarteratze Zuzendaritzak honako egiteko hauek izango ditu, dekretu honen 5. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gainera:

A la Dirección de Empleo e Inclusión le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el artículo 5 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Enplegu-planen eta -ekimenen plangintza eta diseinua zuzentzea, horien ezarpena koordinatzea, horien jarraipena egitea, eta horrek guztiak enpleguan dituen emaitzak eta inpaktua ebaluatzea.

a) Dirigir la planificación y diseño de los Planes e Iniciativas de Empleo, coordinar su implementación, realizar su seguimiento y evaluar sus resultados e impacto en el empleo.

b) Ikerketak, azterlanak, analisiak eta txostenak egitea enplegu- eta prestakuntza-berrikuntzarako, eta prestakuntza eta enpleguaren arloko plangintza estrategikorako, lan-merkatuaren, enpleguaren eta prestakuntzaren arteko harreman-ikuspuntu berriak zehaztuz.

b) Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes para la innovación en el empleo y la formación, y para la planificación estratégica en materia de formación y empleo, definiendo nuevas perspectivas de relación entre el mercado de trabajo, el empleo y la formación.

c) Enplegu- eta prestakuntza-berrikuntzako proiektuak garatzea, zeharka, beste sail, administrazio edo entitateekin.

c) Desarrollar proyectos de innovación en el empleo y la formación de forma trasversal con otros departamentos, administraciones o entidades.

d) Enpleguaren, prestakuntzaren, diru-sarrerak bermatzearen eta gizarteratzearen arloko arau-proposamenak egitea.

d) Elaborar propuestas de normativa en materia de Empleo, Formación, Garantía de Ingresos e Inclusión Social.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinatzea eta, hala dagokionean, koordinazio-jarduerak egitea beste enplegu-zerbitzu publiko batzuekin.

e) Coordinarse con el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y llevar a cabo, en su caso, actuaciones de coordinación con otros servicios públicos de empleo.

f) Lan-merkatuaren joerak aztertu eta ebaluatzea.

f) Analizar y evaluar las tendencias del mercado de trabajo.

g) Formula berritzaileak ikertzea zailtasunak dituzten kolektiboko kideek –besteak beste, gazteek, desgaitasuna duten pertsonek, emakumeek eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileek– enplegurako sarbidea izan dezaten, eta, horretarako, enpresa-munduarekin lankidetzan jarduteko formulak aztertzea.

g) Investigar fórmulas innovadoras en el campo del acceso al empleo de colectivos con dificultades como jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, y personas perceptoras de renta de garantía de ingresos, estudiando fórmulas de colaboración con el mundo de la empresa.

h) Enplegagarritasun-politikak eraberritzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan langileen eta enpresen arteko bitartekotza- eta komunikazio-bideak hobetuz.

h) Innovar en el diseño de políticas de empleabilidad, colaborando con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la mejora de los canales de mediación y comunicación entre las personas trabajadoras y las empresas.

i) Enpleguari, prestakuntzari, diru-sarrerak bermatzeari eta gizarteratzeari dagokienez, administrazio publikoen politikak behatzea, europar estrategian arreta berezia jarriz, eta nazioarte-mailan sektoreak dituen joerak aztertuz.

i) Observar las políticas de las administraciones públicas en materia de empleo, formación, garantía de ingresos e inclusión social, con especial atención a la estrategia europea y analizando las tendencias del sector a nivel internacional.

j) Enpresaren eta hezkuntzaren munduarekin lankidetzan jardutea, enpleguari eta prestakuntzari buruzko ikerketarako, arlo horretan konponbide berritzaileen ezarpena sustatuz.

j) Colaborar con el mundo empresarial y educativo, para la investigación en materia de empleo y formación, apoyando la aplicación de soluciones innovadoras en este ámbito.

k) Langabeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin ezartzen dituzten laneratze aktiboko hitzarmenen aplikazioa aztertzea, eta horien emaitzei buruzko ikerketa egitea.

k) Analizar la aplicación de los convenios de inclusión activa que las personas desempleadas establezcan con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e investigar sobre sus resultados.

l) Enpleguak eta prestakuntzak gainerako sistemekin duten koordinazioa aztertzea; besteak beste, Hezkuntzarekin, Osasunarekin edo Gizarte Zerbitzuekin.

l) Analizar la coordinación entre el empleo y la formación con el resto de sistemas como la Educación, la Salud o los Servicios Sociales.

m) Enpleguaren eta prestakuntzaren arloan plangintza berritzailea ahalbidetzen duen antzeko beste edozein egiteko.

m) Cualquier otra función de naturaleza análoga que permita la planificación innovadora en materia de empleo y formación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental