Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

146. zk., 2022ko uztailaren 29a, ostirala

N.º 146, viernes 29 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3452
3452

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 1ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita zein erakundek jaso dituzten orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzen deialdiaren babesean eman diren dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional.

Dirulaguntza publikoak ematean nahitaezkoa den publikotasun-printzipioa betetze aldera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak laguntzen deialdiak (erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartuta, 2018ko abenduaren 26ko bilkuran, eta 2018ko abenduaren 31ko EHAAn argitaratuta, 250. zk.) 25.7 artikuluan honako hau ezartzen du: prozeduraren ebazpena Lanbideren webgunean argitaratzeaz gainera, deialdi horren babesean emandako laguntzen onuradun diren erakundeen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baita bakoitzak jaso duen zenbatekoa ere.

A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo adoptado en su sesión de 26 de diciembre de 2018 (Publicada en BOPV n.º 250, de 31 de diciembre de 2018) establece en su artículo 25.7 que, sin perjuicio de la publicación de la resolución del procedimiento en la página web de Lanbide, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la citada convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas.

Hori dela-eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzen deialdiaren babesean emandako dirulaguntzen onuradun izan diren erakundeen zerrenda, eta bertan ondo zehaztea espediente-zenbakia, erakunde onuradunaren izena eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, ebazpen honen eranskinean jasotakoaren arabera.

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que han resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional con expresión de su número de expediente, denominación de la entidad beneficiaria y cuantía de la subvención concedida, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Berariaz jakinaraztea deialdi honen babesean diruz lagundutako jarduerek EGF Europako Gizarte Funtsaren finantzazioa ere jaso dezaketela Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 aldirako EGFren Programa Eragilearen esparruan eta/edo 2014-2020 aldirako Gazte Enplegurako Programa Eragilearen esparruan.

Segundo.– Comunicar expresamente que las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE del País Vasco, 2014-2020 y/o del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental