Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2022ko uztailaren 28a, osteguna

N.º 145, jueves 28 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3425
3425

88/2022 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteari buruzkoa.

DECRETO 88/2022, de 12 de julio, de sustitución de sanciones por incumplimiento de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen zioen azalpenean adierazten dena betez (aurrerantzean 1/2016 Legea), 15/1998 Legearen bidez, oinarriak ezarri ziren Euskal Autonomia Erkidegoan droga-mendekotasunen arloan prebentzio-, laguntza- eta gizarteratze-politikak gauzatzeko (15/1998 Legea, azaroaren 11koa, Droga-mendekoen alorreko Aurre-hartze, Laguntza eta Birgizarteratzeari buruzkoa). Lege horrek aipatzen zuen prebentzio-politikak barnean hartu behar duela hainbat instantziatako jarduketa-multzo bat (osasun, hezkuntza, herrizaingo, gazteria eta justiziako jarduketak eta gizarte-zerbitzuetakoak, eta abar), legearen araberako ikuspegi batetik bideratu beharrekoa.

En virtud de lo señalado en la exposición de motivos de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de las Adicciones y Drogodependencias (en adelante Ley 1/2016) las bases para llevar a cabo las políticas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias en la Comunidad Autónoma de Euskadi se implantaron por medio de la Ley 15/1988, de 11 de noviembre, sobre Prevención, Asistencia y Reinserción en materia de Drogodependencias. Esta ley, aludía a que la política preventiva debe englobar un conjunto de actuaciones desde diversas instancias (salud, educación, interior, juventud, justicia, servicios sociales, etc.), orientadas, según un enfoque pedagógico, inherente a la ley.

Egun arte egiten diren lege-aldaketa guztietan, 1/2016 Legea barne, kontuan izan da ikuspegi pedagogiko eta hezigarri hori. Ikuspegi hori, bestalde, gai izan da egokitzeko denboraren joanean sortu diren erronka eta premia guztietara. Lege honen asmoa da adikzioen eta droga-mendekotasunen fenomenoa lantzea, diziplina anitzeko ikuspegi integral batetik, azpimarra jarrita osasunerako hezkuntzan eta adingabekoen eta gizarte-talde ahulenen defentsan, eta genero-ikuspegiari arreta berezia eskainita.

Este enfoque pedagógico y educativo, además de estar presente en todas las modificaciones legales realizadas hasta la actualidad, incluida la Ley 1/2016, también ha sido capaz de adaptarse a los nuevos retos y necesidades surgidas con el paso del tiempo. La actual ley pretende abordar el fenómeno de las adicciones y de las drogodependencias mediante un abordaje multidisciplinar e integral de las mismas, poniendo un especial ahínco en la educación para la salud, en la protección de las personas menores de edad y de los colectivos sociales más vulnerables, así como en la atención a la perspectiva de género.

Aipatutako legearen testuan jasotzen diren berritasunen artean, adingabekoei debekatu egiten zaie alkohola kontsumitzea; era berean, zehapen-araubide berri bat ezartzen da, eta, zehapen-araubide horren eremuan, aukera ematen da zehapenen ordez beste neurri pedagogiko eta hezigarri batzuk ezartzeko.

Entre las novedades recogidas en el texto de la citada ley, está la prohibición del consumo de alcohol por parte de personas menores de edad, el nuevo régimen sancionador y la posibilidad –en el ámbito de dicho régimen sancionador–, de sustituir las sanciones por otro tipo de medidas alternativas de carácter pedagógico y educativo.

1/2016 Legeak zazpigarren tituluan jasotzen du zer araubide aurreikusten den arau-hauste eta zehapenetarako, eta, hor, espresuki aipatzen da nori inputatuko zaion arau-hauste horien administrazio-erantzukizuna (88. artikulua), nola mailakatu zehapenak (91. art.) eta zer aukera dagoen zehapenok ordezteko (93. art.).

La Ley 1/2016 contempla en el título séptimo el régimen de infracciones y sanciones previstas, donde se menciona expresamente la imputación de la responsabilidad administrativa por dichas infracciones (artículo 88), la graduación de las sanciones (artículo 91), y también, la posibilidad de sustitución de las mismas (artículo 93).

1/2016 Legean jasotako arau-hausteen administrazio-erantzukizuna arau-haustea egin duen pertsona fisiko nahiz juridikoari egotziko zaio. Erantzukizun hori adigaberen batengan erortzen bada, 88. artikuluak aukera ematen du, isun-zehapena jarri beharrean, legeak jasotzen dituen neurriak ezartzeko, baldin eta adingabearen guraso edo legezko tutore, hartzaile edo zaintzaileek onartzen badituzte.

La responsabilidad administrativa por la comisión de alguna infracción tipificada en la Ley 1/2016 será imputada a la persona física o jurídica que realice dicha infracción. En el supuesto de que dicha responsabilidad recaiga en una persona menor de edad, el artículo 88 posibilita la sustitución de la sanción de la multa por las medidas recogidas en la citada ley, siempre y cuando tengan el consentimiento de las personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales.

VII. Adikzio-planak, eskaintza murrizteari buruzko 2. ardatzean, helburu orokor modura jasotzen du adikzioak sor ditzaketen jarduerak eta substantziak eskuratzeko mugak jartzea, horien kontsumoarekiko tolerantzia soziala murriztea eta indarrean dagoen araudia eraginkortasunez betetzen dela sustatzea. Planaren helburuen artean, bat nabarmentzen da: tabakoaren, alkoholaren eta adikzioa sor dezaketen beste legezko substantzia batzuen sustapenarekin, publizitatearekin, salmentarekin, banaketarekin eta kontsumoarekin erlazionatutako jarduerak kontrolatzea. Helburu horiek lortzeko aurreikusten den ekintzetako batek aipatzen du ezen, zehapenen ordez, beste neurri batzuk sustatu behar direla –hala legezko substantzia esaten zaienen kasuan, nola legez kanpokoen kasuan– pertsonek har dezaten beren ekintzen gaineko erantzukizuna.

El VII. Plan sobre Adicciones de Euskadi contempla en el EJE 2, relativo a la reducción de la oferta, como objetivo general el limitar el acceso a sustancias y actividades susceptibles de generar adicciones, reducir la tolerancia social frente a su consumo e impulsar el cumplimiento eficaz de la normativa vigente. Entre sus objetivos, destaca el control de las actividades relacionadas con la promoción, publicidad, venta, suministro y consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias legales que pueden causar adicción. Una de las acciones previstas para alcanzar dichos objetivos, hace referencia a la necesidad de potenciar las medidas alternativas a las sanciones –tanto en el caso de sustancias denominadas legales, como de las denominadas ilegales–, para fomentar que las personas se responsabilicen de los propios actos.

1/2016 Legean, zehazpenen ordezko modura aurreikusten diren neurriak baliabide garrantzitsu bat dira lege horretan aurreikusten den filosofia pedagogikoan, zeren araudi hori ez baita erabiltzen soilik dirua biltzeko asmotan, baizik eta tresna hezigarri eta prebentziozko modura, kontzientzia soziala hartzeko balio behar duena mugak jartzeko; bereziki arau-hauslea adingabea bada, adingabe horrek baliabide nahikoa eduki dezan arrisku- eta kalte-egoerei aurre egiteko, eragina izan baitezakete bere osasunean, ongizatean eta beste zenbait bizi-baldintzatan.

Las medidas alternativas a la sanción previstas en la Ley 1/2016 suponen un recurso destacado en la filosofía pedagógica prevista en esta ley, porque no se utiliza esta normativa exclusivamente con afán recaudatorio, sino como una herramienta de carácter educativo, preventivo y de toma de conciencia social sobre la necesidad de poner unos límites, especialmente si la persona infractora es menor de edad, para que pueda tener recursos suficientes a la hora de afrontar situaciones de riesgo o daño que pueden afectar a su salud, bienestar y otras condiciones de vida.

Testu hau prestatzeko, kontuan izan dira hala jardunbide onen hainbat esperientzia nola Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat erakundek garatutako ebidentzia zientifikoak –batik bat udalek garatuak–; baita beste entitate batzuek garatuak, zeinek, sektore sozialetik, zerbitzu profesionalak ematen baitituzte zehapenak prebenitu eta ordezteko.

Para la elaboración del presente texto, se han tenido en cuenta las diversas experiencias de buenas prácticas y evidencias científicas desarrolladas por las diversas instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi –especialmente en el ámbito municipal–, así como por algunas de las entidades que, desde el sector social, prestan servicios profesionales en torno a la prevención y a la sustitución de sanciones.

Horregatik, nahitaezko txostenak eman ondoren, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Osasuneko sailburuak proposatuta eta Gobernu Kontseiluak 2022ko uztailaren 12an egindako bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Salud, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 12 de julio de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen helburua da zehapenak ordezteko araubidea arautzea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 93. artikuluan aurreikusitakoa, eta, horretarako, ordezko neurriak eta horiek aplikatzeko prozedura ezartzea.

Este decreto tiene por objeto regular el régimen de sustitución de sanciones previsto en el artículo 93 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de las Adicciones y Drogodependencias estableciendo para ello las medidas alternativas, y el procedimiento dirigido a su aplicación.

2. artikulua.– Aplikazio-kasuak.

Artículo 2.– Supuestos de aplicación.

1.– Dekretu hau aplikatuko zaie Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza dutenei, baldin eta zehatuta badaude 1/2016 Legean jasotzen diren arau-hauste arin edo astunak egiteagatik.

1.– El presente Decreto se aplicará a personas con residencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones leves o graves recogidas en la Ley 1/2016.

2.– Dekretu honetan aurreikusitako ordezko neurriak, bestalde, lehentasunez aplikatuko dira arau-hausleak adingabeak direnean edo 25 urte arteko pertsonak.

2.– Las medidas alternativas previstas en el presente Decreto serán de aplicación preferente en el caso de que las personas infractoras sean menores de edad o personas de hasta 25 años.

3.– Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira 1/2016 Legearen 87. artikuluaren arabera berrerorletzat jotzen diren pertsonak, alde batera utzita adingabeak edo 25 urtera arteko pertsonak; azken kasu horietan, mendekotasuna sortzen duten nahasmenduetan prestakuntza duen psikologo baten edo mediku baten txostenak adierazi beharko du kontsumoak edo polikontsumoak osasunerako edo mendekotasunerako arriskua handia sor dezakeela eta pertsona horiek tratamendu-programak behar dituztela.

3.– Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto las personas que en virtud del artículo 87 de la Ley 1/2016 sean consideradas reincidentes, a excepción de las personas menores de edad o personas de hasta 25 años, en cuyo caso un informe de un psicólogo o psicóloga con formación en trastornos adictivos o médico indique que el consumo o policonsumo presente alto riesgo para su salud o dependencia y que precisen programas de tratamiento.

3. artikulua.– Baliabideak eta lankidetza instituzionalaren printzipioa.

Artículo 3.– Disponibilidad de recursos y principio de colaboración institucional.

1.– Arau-hauslearentzat, ez da eskubide subjektiboa izango aukera izatea zehapenaren ordez bestelako neurririk ezar dakion. Izan ere, horretarako, ezinbestekoa izango da aipatutako programak eta horietan plaza hutsak egotea.

1.– La sustitución de la sanción por medidas alternativas no es un derecho subjetivo de la persona infractora, sino que estará condicionada a la existencia de dichos programas y la disponibilidad de plazas.

2.– Hala ere, administrazio eskudunek eta dagokion lurraldean jarduera garatzen duten erakunde edo entitateek zenbait lankidetza- eta elkarlan-mekanismo ezarriko dituzte, horien bidez ordezko neurriak bideratzeko.

2.– No obstante, las administraciones competentes y las instituciones o entidades que desarrollen su actividad en el respectivo ámbito territorial, establecerán mecanismos de colaboración y cooperación mediante los cuales se pueda canalizar la realización de las medidas alternativas.

3.– Printzipio horren arabera, ahaleginak egingo dira zehatuak bere bizilekutik gertu dagoen herri batean bete ditzan ordezko neurriok, kontuan izan gabe non egin zuen arau-haustea.

3.– De conformidad con el mismo principio, se procurará que la persona sancionada cumpla las medidas alternativas en una localidad próxima a la de su residencia, independientemente del lugar donde se hubiera cometido la infracción.

4.– Administrazio publiko eskudunek ordezko neurrien programak iragarriko dituzte, eta haien berri emango diete zehatutako pertsonei.

4.– Las Administraciones Públicas competentes publicitarán los programas de medidas alternativas existentes e informarán a las personas sancionadas de su existencia.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ZEHAPENEN ORDEZKO NEURRIAK
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES

4. artikulua.– Ordezko neurrien ezaugarriak.

Artículo 4.– Características de las medidas alternativas.

Ordezko neurriak hartzeko, betiere, ezaugarri hauek hartuko dira kontuan:

Las medidas alternativas se atendrán, en todo caso, a las siguientes características:

a) Borondatezkoa izan behar du. Ezinbesteko betekizuna izango da arau-hausleak aldez aurretik eskaera espresua egitea, eta, arau-hauslea adingabea izanez gero, haren gurasoek edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileek eskaeraren berri izan eta hura onartzea.

a) Voluntariedad. Constituirá requisito indispensable la previa solicitud expresa de la persona infractora y el conocimiento y la aceptación de sus personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho en el caso de que se trate de personas menores de edad.

b) Onarpen pertsonala Arau-hausleak espresuki onartu behar du gauzatuko duela proposatzen zaion neurria, eta, adingabeen kasuan, beharrezkoa izango da haren gurasoek edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileek baimena ematea.

b) Consentimiento personal. La persona infractora debe consentir expresamente la realización de la medida concreta propuesta y, en el caso de personas menores de edad, es necesario además la autorización de sus personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho.

c) Egindako arau-haustearekiko proportzionala izan behar du.

c) Proporcionalidad con la infracción cometida.

d) Erlazionatuta egon behar du zehatzen den jokaerarekin, ahal den neurrian.

d) Relacionada, en la medida de lo posible, con el comportamiento objeto de sanción.

e) Malgutasuna. Ordezko neurriek bateragarriak izan behar dute, ahal den neurrian, arau-hausleen eskolako, laneko eta familiako jarduerekin eta betebeharrekin, batez ere arau-hausleak adingabeak badira.

e) Flexibilidad. La ejecución de las medidas alternativas deberá ser compatible, en la medida de lo posible, con las actividades y obligaciones escolares, laborales y familiares de las personas infractoras, especialmente cuando estas sean menores de edad.

f) Betebehar pertsonala. Araua hautsi duen pertsonak berak gauzatu behar du ordezko neurria.

f) Obligación personal. La medida alternativa ha de realizarse por la misma persona responsable de la infracción.

g) Doakotasuna. Ordezko neurriak inoiz ez dira ordainduak izango.

g) Gratuidad. En ningún caso las medidas alternativas tendrán carácter retribuido.

h) Neurria onartzen duen pertsonaren duintasuna eta eskubideak bermatu behar dira.

h) Enfoque garantista con la dignidad y los derechos de la persona acogida a la medida.

i) Neurriak diseinatu eta abian jartzeko orduan, ekitatea hartuko da kontuan, eta, bereziki, genero-ikuspegia.

i) Se considerará la equidad en el diseño e implementación de las medidas, atendiendo especialmente a la perspectiva de género.

5. artikulua.– Ordezko neurri-motak.

Artículo 5.– Tipos de medidas alternativas.

1/2016 Legeak 95. artikuluan ezartzen du zer organori esleitzen zaien eskumena arau-hauste arin edo astunen zehapenak ezartzeko. Organo horiek, zehapenen ordez, ordezko neurri hauek ezarri ahal izango dituzte:

Los órganos a los que la Ley 1/2016 atribuye en su artículo 95 la competencia para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves o graves, podrán disponer la sustitución de estas, por las siguientes medidas alternativas:

a) Gizartearentzako lanak edo jarduerak. Jarduera publikoak dira, interes sozialekoak eta balio hezigarria dutenak, eta kaltetutako komunitateari balio behar diotenak hautsitako araua erreparatzeko.

a) Trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. Se trata de actividades públicas, con interés social y valor educativo tendentes a servir de reparación para la comunidad perjudicada por la infracción cometida.

b) Prestakuntza- edo informazio-programa prebentiboa. Hezkuntza-jarduera bat da, helburu nagusitzat duena sentsibilizatzea eta kontzientziatzea substantziak kontsumitzearen edo bestelako portaera adiktiboak izatearen arriskuaz eta kalteez, eta haien kausa-ondorioez, eta hausnartzea zehapenaren xede den portaeraren inguruan.

b) Programa preventivo de carácter formativo o informativo. Consiste en la realización de una actividad educativa que tiene como objetivo principal la sensibilización y la concienciación sobre los riesgos y daños del consumo de sustancias y otras conductas adictivas, sus causas y consecuencias y la reflexión sobre la conducta objeto de sanción.

c) Tratamendu-programa. Ordezko neurri bat da, kontsumo- edo polikontsumo-patroia duten eta, horien ondorioz, mendekotasuna edo portaera arazotsuak adierazten dituzten pertsonei zuzendua.

c) Programa de tratamiento. Medida alternativa para personas que tienen un patrón de consumo o policonsumo que evidencia la existencia de dependencia o comportamientos problemáticos derivados de estos tipos de consumos o policonsumos.

6. artikulua.– Helburuak.

Artículo 6.– Objetivos.

Ordezko neurriek, zeinen ezaugarriak dekretu honek arautzen baititu, helburu hauek lortu behar dituzte:

Los objetivos que se persiguen con las medidas alternativas, cuyas características regula el presente Decreto, son los siguientes:

a) Mendekotasuna sorraraz dezaketen substantzien kontsumoarekin lotutako arrisku-jokabideak prebenitzea eta murriztea.

a) Prevenir y reducir las conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias que puedan generar dependencia.

b) Substantzien kontsumoak zer arrisku dakarren antzematen laguntzea euskal gizarteari, oro har, eta batez ere gazteei.

b) Contribuir a aumentar la percepción social del riesgo asociado al consumo de sustancias, tanto a nivel general de la sociedad vasca como especialmente en la juventud.

c) Arrisku-egoerak atzeman behar dituzte, eta, beharrezkoa izanez gero, beste baliabide soziosanitario batzuetara bideratu behar dituzte.

c) Detectar situaciones de riesgo y derivar a otros recursos sociosanitarios en caso de ser necesario.

d) Ordezko neurria bereizi behar dute, eta banan-banan ezarri, eragingarriagoa izan dadin prebentzio modura.

d) Singularizar e individualizar la medida sustitutiva, en pro de lograr una mayor efectividad preventiva.

e) Ordezko neurriak izaera hezitzailea eta konpontzailea izan behar du lehentasunez, jarrera arduratsuak sustatzeko eta babes-faktoreak areagotzen laguntzeko.

e) Orientar preferentemente hacia un carácter educativo y reparador de la medida alternativa para fomentar una actitud responsable y contribuir a incrementar los factores de protección.

f) Gurasoak edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileak inplikatu behar dituzte, ordezkatzen dituzten adingabeen portaera eraldatu eta berreraiki dadin, eta horretarako behar duten informazioa, babesa eta laguntza eskaini behar diete.

f) Implicar a las personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho en el modelaje y reconducción de la conducta de sus personas representadas menores de edad, ofreciéndoles la información, el apoyo y la ayuda que, para eso, sean necesarios.

7. artikulua.– Ordezko neurrien iraupena zehazteko irizpideak.

Artículo 7.– Criterios para la determinación de la duración de las medidas alternativas.

1.– Zehazteko zenbat ordu eskaini behar zaizkien ordezko neurriei, kontuan izango da ea arau-hauslea adin nagusikoa edo adingabea den eta ea nolako larritasuna duen arau-hausteak, betiere dekretu honetako I. eranskinean aurreikusitakoarekin bat etorriz.

1.– La determinación de las horas a dedicar a las distintas medidas alternativas se fijará en función de si la persona infractora es mayor o menor de edad, y de la gravedad de la sanción correspondiente a la infracción cometida de acuerdo a lo previsto en el anexo del decreto.

2.– Tratamendu-programen iraupena zehazteko, kontuan izango da zer baliabide erabiliko den neurria bete behar duen arau-hauslearekin.

2.– La duración de los programas de tratamiento será determinada por el recurso en el que la persona infractora vaya a realizar la medida.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ZEHAPENAREN ORDEZKO NEURRIAK JARTZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA SANCIÓN POR MEDIDAS ALTERNATIVAS

8. artikulua.– Ordezteko prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento de la sustitución.

1.– Dekretu honetan ezarritakoaren arabera zehapena ordeztu daitekeenean, espresuki emango da inguruabar horren berri, zehapen-prozedura hastea erabakitzen duen ebazpenean, arau-hausleak edo haren legezko ordezkariak aukera izan dezan zehapena ordeztea eskatzeko.

1.– En los casos en que, de acuerdo a lo establecido en este decreto, proceda la sustitución de la sanción, se hará expresa mención de tal circunstancia en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, a fin de que la persona infractora o su representante legal puedan solicitar su aplicación.

2.– Zehapen-espedientea irekitzeko erabakia jakinarazten denetik 15 eguneko epean, arau-hausleak edo haren legezko ordezkariak aukera izango dute zehapen-espedientea irekitzen duen organoari eskatzeko zehapena ordezkatzeko. Eskabidean, ara-hauslearen borondatezko baimena jaso behar da, bai eta, hura adingabea bada, haren gurasoen edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileen baimena ere. Era berean, jaso ahal izango da zer inguruabar laboral, familiar edo pertsonal izan daitezkeen interesgarri neurria ezartzeko.

2.– En el plazo de 15 días a partir de la notificación del acuerdo de incoación del expediente sancionador, la persona infractora o su representante legal podrá solicitar la sustitución de la sanción ante el órgano que incoa el expediente sancionador. En la solicitud debe constar el consentimiento voluntario de la persona infractora, así como, la autorización de sus personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho en el caso de que la persona infractora sea menor de edad. Igualmente se podrán hacer constar aquellas circunstancias laborales, familiares o personales que sean de interés para la imposición de la medida.

3.– Zehapena ezartzeko eskumena duen organoak ebatziko du egokia den zehapena ordeztea, eta dagokion zehapena ezarriko du, betiere haren betearazpena eta preskripzio-epea etenda. Zehapena etenda geratuko da, baldin eta arau-hausleak dagokion ordezko neurria betetzen badu. Aipatutako ebazpenean, organo eskudunak eskatzaileari jakinaraziko dio Administrazio Publikoaren zer zerbitzu edo entitate arduratuko den ordezkapena zaintzeaz.

3.– El órgano competente para la imposición de la sanción resolverá sobre la procedencia de la sustitución e impondrá la sanción que proceda con la suspensión de su ejecución, así como del plazo de prescripción. Dicha suspensión quedará supeditada al cumplimiento por parte de la persona infractora de la correspondiente medida sustitutoria. En la citada resolución, el órgano competente comunicará a la persona solicitante cuál es el servicio de la Administración Pública o entidad responsable de la tutela de la sustitución.

9. artikulua.– Elkarrizketa.

Artículo 9.– Entrevista.

1.– Ordezkapena zaintzeaz arduratuko den Administrazio Publikoaren zerbitzuak edo entitateak dei egingo dio arau-hausleari elkarrizketa pertsonal batera. Arau-hauslea adingabea bada, haren gurasoek edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileek ere joan beharko dute elkarrizketa horretara.

1.– El servicio de la Administración Pública o entidad responsable de la tutela de la sustitución citará a la persona infractora a una entrevista personal. En el caso de que la persona infractora sea menor de edad, a la entrevista también deberán asistir sus personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho.

2.– Elkarrizketak funtzio informatiboa eta motibazionala izango du, eta balorazioa, orientazioa eta konpromisoa zehaztekoa. Gogoeta egiteko eta ikasteko aukera gisa formulatuko dira zehapena nahiz haren ordezkoa, eta, horretarako, denen babesa eta laguntza beharko dira.

2.– La entrevista tendrá una función informativa, motivacional, de valoración, orientación y de compromiso. Deberá formularse la sanción y la sustitución de esta, como una oportunidad de reflexión y aprendizaje que requiere el apoyo y la colaboración de todas y todos.

3.– Ebaluatu beharko da zer arrisku- eta babes-faktore dituen pertsona ebaluatuak kontsumoaren aurrean, eta, mendekotasuna dagoela adierazten duen kontsumo-patroirik atzemanez gero, proposatu ahal izango da pertsona hori tratamendu-programa batera bideratzea.

3.– Se deberán evaluar los factores de riesgo y protección frente al consumo de la persona evaluada pudiendo, si se detecta un patrón de consumo que evidencia la existencia de dependencia, proponer la derivación de la persona a un programa de tratamiento.

4.– Adingabeen kasuan, prestakuntza- eta laguntza-baliabideak eskaini ahal izango zaizkie gurasoei edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileei, lagun diezaieten ulertzen, hobetzen eta egoki esku hartzen beren seme-alaben heziketarekin lotutako arazoetan.

4.– En el caso de personas menores de edad se podrá ofertar a las personas progenitoras, o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho recursos formativos y de apoyo existentes que ayuden a comprender, mejorar e intervenir correctamente en problemas relacionados con la educación de sus hijos o hijas.

5.– Elkarrizketa egin ondoren, Administrazio publikoak edo tutoretzaren ardura duen erakundeak txosten bat egingo du, eta, han, zehaztuko du bere ustez zein den zehapena ordezteko neurri egokiena.

5.– Finalizada la entrevista, la Administración Pública o entidad responsable de la tutela realizará un informe en el que se concretará la medida alternativa que se considera más adecuada para llevar a cabo la sustitución de la sanción.

10. artikulua.– Gauzatze-plana.

Artículo 10.– Plan de realización.

1.– Elkarrizketa egin eta gero, gauzatze-plan bat prestatu behar da, eta, han, jasoko da arau-hausleak konpromisoa hartzen duela ordezko neurri zehatza betetzeko, zer ataza edo jarduera egingo diren ordezko neurri modura, zer baliabidetan gauzatuko den neurria, nor arduratuko den ordezko neurriak kontrolatzeaz eta haien jarraipena egiteaz, zer ordutegi eta egutegi izango duten eta zein diren neurriok betetzeko gainerako baldintzak.

1.– Una vez realizada la entrevista, se elaborará el plan de realización, en el que se reflejará el compromiso de la persona infractora de llevar a término la medida alternativa concreta, las tareas o actividades en las que consistirá la realización de la medida alternativa, el recurso en el que se llevará a cabo, la persona que se responsabilizará de su control y seguimiento, el horario, el calendario, y el resto de condiciones para su cumplimiento.

2.– Gauzatze-plana egiteko, arau-hausleak idatziz adierazi behar du bere onarpen espresua; arau-hauslea adingabea bada, haren gurasoek edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileek ere adierazi beharko dute.

2.– El plan de realización requiere el consentimiento expreso y por escrito de la persona infractora, y en el caso de que la persona infractora sea menor de edad, además, el de sus personas progenitoras o tutoras, acogedoras y guardadoras legales o de hecho.

11. artikulua.– Ordezkapen-espedientea ebaztea.

Artículo 11.– Resolución del expediente de sustitución.

1.– Zehapenaren ordez ezarritako neurria gauzatze-planaren arabera bete beharko da, hau da, arau-hausleak eta, hura adingabea bada, haren gurasoek edo legezko edo izatezko tutore, hartzaile eta zaintzaileek onartutako gauzatze-planaren arabera.

1.– La medida alternativa establecida en sustitución de la sanción se debe cumplir de acuerdo al plan de realización aceptado por la persona infractora y su persona progenitora o tutora, acogedora y guardadora legal o, de hecho, en el caso de que la persona infractora sea menor de edad.

2.– Behin ordezko jarduera edo programa gauzatuta, hura zaintzeaz arduratzen den Administrazio Publikoaren zerbitzuak edo entitateak txostena eman beharko du adierazteko ea bete diren proposatutako helburu eta jarduerak; gero, organo eskudunari bidaliko dio.

2.– Realizada la actividad o programa de sustitución, el servicio de la Administración Pública o entidad encargada de la tutela emitirá informe sobre el cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas y lo remitirá al órgano competente.

3.– Organo eskudunak ebazpen arrazoitua emango du, prozeduraren ondorio diren gai guztiei buruz erabakitzeko. Arau-hausleak, aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera, bere konpromisoa behar bezala bete duela erabakitzen bada, ezarritako zehapena bertan behera uztea ebatziko du organo eskudunak. Aitzitik, erabakitako ordezko neurria osorik edo partez bete gabe geratu dela erabakitzen denean, zehapena betearaztea ebatziko du.

3.– El órgano competente dictará resolución motivada que decidirá sobre todas las cuestiones derivadas del procedimiento. Cuando se determine que la persona infractora ha cumplido satisfactoriamente su compromiso de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes, resolverá la remisión de la sanción impuesta. Por el contrario, cuando se determine el incumplimiento total o parcial de la medida alternativa acordada, resolverá su ejecución.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arauak emateko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitación normativa.

Ahalmena ematen zaio adikzioen arloko eskumena duen saileko titularrari bere sailaren berezko gaietan administrazioko xedapen orokorrak emateko.

Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de adicciones para dictar disposiciones administrativas generales en materias propias de su departamento.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 12an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

ERANSKINA
ANEXO
ORDEZKO NEURRIEN GUTXIENEKO IRAUPENA
DURACIÓN MÍNIMA DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental