Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

140. zk., 2022ko uztailaren 20a, asteazkena

N.º 140, miércoles 20 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3292
3292

83/2022 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko 2022ko programa garatzen baita, energiaren eta lehengaien prezioen igoerak eragin duen inpaktu ekonomikoari aurre egiteko.

DECRETO 83/2022, de 5 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2022, para responder al impacto económico provocado por el incremento de los precios de la energía y de las materias primas.

2020an eta 2021ean, pandemiaren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak ezohiko neurriak abian jarri zituen, krisi sanitarioak Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarean aurreikusitakoaren arabera eragingo zituen kalteak arintzeko.

En 2020 y 2021, con el objeto de responder al impacto económico de la pandemia, el Gobierno Vasco puso en marcha medidas extraordinarias destinadas a mitigar los daños que se preveía iba a ocasionar la crisis sanitaria en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hala, 2020an, honako hau onetsi zuen: 50/2020 Dekretua, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko, zeina maiatzaren 19ko 67/2020 Dekretuak aldatu zuen.

Así, en 2020 aprobó el Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020, para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por el Decreto 67/2020, de 19 de mayo.

Era berean, 2021ean, hauxe onetsi zuen: 106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

De igual forma, en 2021 aprobó el Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19.

Aipatutako dekretuen bidez gauzatutako finantza-laguntzako programek, finantza-erakundeekin formalizatutako lankidetza-hitzarmenekin batera, aukera eman zuten enpresa txiki eta ertainen, banakako enpresaburuen eta profesional autonomoen finantzaketa-eskaerari erantzuteko, likidezia-premiei eta zirkulatzailearen finantzaketa-premiei erantzun ahal izan ziezaieten.

Los programas de apoyo financiero instrumentados a través de los decretos señalados, junto con los convenios de colaboración formalizados con entidades financieras, permitieron dar respuesta a la demanda de financiación de las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para atender a las necesidades de liquidez y financiación de circulante.

Programa horien babesean 8.614 mailegu formalizatu ziren guztira (754 milioi euroko finantzaketa-bolumena). Hasieran maileguen epea 5 urtekoa zen, aukerako gabealdiko urte 1 barne, baina 2021ean aukera eman zen, enpresa onuradunek eskatuta, finantzaketaren epea 3 urtez luzatzeko, beste urtebeteko aukerako gabealdia barne. Horrela, formalizatutako guztietatik 4.398 mailegutan (478 milioi euro) finantza-baldintzak eta finantzaketaren epea aldatuta berritu ziren.

Al amparo de los referidos programas se formalizaron un total de 8.614 préstamos para un volumen de financiación de 754 millones de euros. Si bien, inicialmente el plazo de los préstamos era de 5 años, incluido 1 año de carencia opcional, en 2021 se dio opción a solicitud de las empresas beneficiarias a ampliar el plazo de la financiación 3 años, incluyendo un año más de carencia opcional. De esta forma, del importe total formalizado, 4.398 préstamos por un importe de 478 millones de euros, fueron objeto de novación modificativa de las condiciones financieras y plazo de la financiación.

Aipatutako dekretuen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak maileguen finantza-kostua diruz lagundu zuen, eta ordainketa-interesen % 100 eta finantzaketaren abal-komisioaren % 50 ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, eragiketak amaitu arte, betiere enpresek aldez aurretik ordainketa-betebeharrak betez gero.

En el marco de los referidos decretos la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi subvencionó el coste financiero de los préstamos, comprometiéndose a abonar el 100 % de los intereses remuneratorios y el 50 % de la comisión de aval de la financiación hasta el vencimiento de las operaciones, siempre y cuando las empresas cumplieran previamente con las obligaciones de pago.

Finantza-laguntzako programa horiek, administrazioak hartutako beste neurri batzuekin batera, 2020an eta 2021ean COVID-19aren inpaktu ekonomikoa arintzea ahalbidetu badute ere –eta enpresek pandemiaren aurreko jarduera-mailak neurri batean berreskura zitzaten lagundu–, 2022aren hasieran gertaera berriak izan dira, eta baliteke horiek dagoeneko hasitako susperraldi ekonomikoa baldintzatzea: hots, Errusiak Ukraina inbaditu izana ondorio nabarmenak izaten ari da enpresen eremuan, batez ere energiaren eta lehengaien prezioaren gorakadagatik, horren ondorioz gerta bailiteke diru-sarreren sorrera murriztea eta emandako finantzaketa behar den denboran eta moduan itzul dezaten baldintzatua egotea.

Si bien estos programas de apoyo financiero, junto a otras medidas adoptadas por la administración, han permitido paliar en 2020 y 2021 el impacto económico de la COVID-19, favoreciendo que las empresas recuperasen en parte los niveles de actividad previos a la pandemia, a comienzos de 2022 se han producido nuevos acontecimientos que podrían condicionar la recuperación económica ya iniciada: así, la invasión rusa de Ucrania está teniendo importantes repercusiones en el ámbito empresarial, especialmente debido al incremento en los precios de la energía y de las materias primas que puede reducir la generación de ingresos y condicionar la devolución de la financiación concedida en tiempo y forma.

Eusko Jaurlaritzak enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei laguntzen jarraitu nahi die, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarean garrantzi handia baitute.

El Gobierno Vasco quiere continuar prestando su apoyo a las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, dada su importancia en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ildo horretan, Gobernu Kontseiluak, 2022ko apirilaren 12an egindako bilkuran, honako hau hartu zuen: «erabakia, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei buruzko aurrekontu-neurriak hartzeko». Erabaki horren neurri sortaren barruan, honako hau dago:

En tal sentido, el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 12 de abril de 2022 adoptó el «Acuerdo por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación con las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania», dentro de cuyo paquete de medidas figura la siguiente:

«Ekonomia eta Ogasun Sailak eskatuko du egin daitezela egin beharreko aldaketak arauetan, urtebetez handitu ahal izan dadin aipatu bi dekretu horien babesean formalizatutako eragiketen gabealdia (martxoaren 31ko 50/2020 Dekretua eta martxoaren 9ko 106/2021 Dekretua: dekretu horiek garatzen dute enpresa txiki eta ertainei, banako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa, hurrenez hurren 2020rako eta 2021erako, hartara COVID-19aren eragin ekonomikoari erantzutearren)».

«El Departamento de Economía y Hacienda y Economía instará las modificaciones normativas oportunas para posibilitar la ampliación en un año de la carencia de las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 50/2020, de 31 de marzo, y del Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por los que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2020 y 2021, respectivamente, para responder al impacto económico del COVID-19»

Erabaki horren arabera, 2022ko finantza-laguntzako programaren helburua da, beraz, aipatutako dekretuen esparruan maileguak formalizatu zituzten eta 2022ko amortizazio-kuotak dituzten enpresa txiki eta ertainek, banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek jasotako finantzaketaren itzulketa urtebetez atzeratu ahal izatea, eragiketen hasierako epea aldatu gabe.

Atendiendo a dicho Acuerdo, el objetivo del programa de apoyo financiero de 2022 es, por tanto, posibilitar que las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas que formalizaron prestamos en el marco de los referidos decretos y tengan cuotas de amortización en 2022, puedan aplazar en un año la devolución de la financiación otorgada, sin que se modifique el plazo inicial de las operaciones.

Finantza-laguntzaren neurri horri esker, enpresek eta enpresaburuek beren negozioetan sortutako cash-flowera egokitu ahal izango dute emandako finantzaketaren itzulketa.

Esta medida de apoyo financiero facilitará que las empresas y personas empresarias acomoden la devolución de la financiación concedida a la generación de cash-flow de sus respectivos negocios.

Finantza-laguntzako programa berriak 2020an eta 2021ean adierazitako dekretuen esparruan formalizatutako indarreko maileguen zorroari baino ez dio eragingo, baina eragiketen epea, zenbatekoa eta finantza-baldintzak aldatzea ekarri gabe.

El nuevo programa de apoyo financiero afectará únicamente a la cartera de préstamos en vigor formalizados en 2020 y 2021 en el ámbito de los decretos indicados, sin que suponga una modificación en el plazo de las operaciones, la cuantía y las condiciones financieras de las operaciones.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak finantzaketa-kostuaren murrizketa diruz lagunduko du, ordainketak maileguen amortizazio-egutegi berrira egokituta.

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi subvencionará la reducción del coste de financiación, ajustando los pagos al nuevo calendario de amortización de los préstamos.

Nobazio aldarazlea jasotzen duten finantzaketa-eragiketa guztiak Elkargi EBSk bermatuta daude, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrak birfinkatzeko sistema bat ezarri die sozietate horrek abalatutako finantzaketa-eragiketei, baina nobazioak ez ditu hasierako baldintzak aldatuko.

Todas las operaciones de financiación objeto de novación modificativa están avaladas por Elkargi, SGR y la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene dotado un sistema de reafianzamiento a las operaciones de financiación avaladas por dicha sociedad, sin que la novación vaya a suponer modificación de las condiciones iniciales.

Azaldutakoaren arabera, arau honek programan sartzeko baldintzak, enpresa eta pertsona onuradunak eta maileguen nobazio aldarazlea zuzenduko duten baldintzak arautzen ditu. Nobazio-eskaerak Elkargi EBSn eta finantza-erakunde laguntzaileetan izapidetzeko prozedura ere barne hartzen du.

De acuerdo a lo expuesto, la presente norma regula las condiciones de acceso al programa, las empresas y personas beneficiarias, y las condiciones que regirán la novación modificativa de los préstamos. También comprende el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de novación ante Elkargi, SGR y las entidades financieras colaboradoras.

Azkenik, Finantzen Euskal Institutuak, esleituta dauzkan egitekoak baliatuta, maileguen nobazio aldarazlea onartzeko aukera izango du, finantza-erakunde laguntzailea den aldetik.

Por último, también se prevé que el Instituto Vasco de Finanzas, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, pueda conceder la novación modificativa de los préstamos, en calidad de entidad financiera colaboradora.

Programa gauzatzeko, deialdi bakarra egingo da Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren aginduz, eta bertan eskabideak aurkezteko epea eta modua adieraziko dira.

Para materializar el programa, se realizará una convocatoria única por Orden del Consejero de Economía y Hacienda y en la misma se indicará, el plazo y modo de presentación de solicitudes.

Horiek horrela, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak eztabaidatu ondoren, hau

En virtud de ello, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen bidez, 2022ko finantza-laguntzako programan sartzeko baldintzak eta prozedura ezartzen dira. Programa horren helburua da enpresa txiki eta ertainek, banako enpresaburuek eta profesional autonomoek 2020an eta 2021ean formalizatu zituzten maileguen nobazio aldarazlerako aukera izatea, honako dekretu hauen esparruan:

Mediante el presente Decreto se establecen las condiciones y el procedimiento de acceso al programa de apoyo financiero 2022, cuyo objeto es posibilitar que pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas puedan obtener la novación modificativa de los préstamos que formalizaron en 2020 y 2021, en el marco de los siguientes decretos:

– 50/2020 Dekretua, martxoaren 31koa, enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2020ko programa garatzen duena, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko, zeina maiatzaren 19ko 67/2020 Dekretuak aldatu zuen.

– Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del COVID-19, modificado por el Decreto 67/2020 de 19 de mayo, y

– 106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

– Decreto 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19.

Maileguen nobazio aldarazlearen bidez urtebete luzatuko da formalizatutako eragiketen amortizazio-gabealdia, betiere amortizazio-egutegiaren arabera enpresari edo onuradunari badagokio 2022an amortizazio-kuotak ordaintzea.

La novación modificativa de los préstamos consistirá en la ampliación en un año de la carencia de amortización de las operaciones formalizadas, siempre que conforme al calendario de amortización corresponda a la empresa o persona beneficiaria hacer frente a cuotas de amortización en 2022.

2. artikulua.– Enpresa eta pertsona onuradunak.

Artículo 2.– Empresas y personas beneficiarias.

1.– Dekretu honetan jasotako maileguen nobazio aldarazlerako aukera izango dute enpresa txiki eta ertainek, banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek, baldin eta, martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren eta martxoaren 9ko 106/2021 Dekretuaren esparruan formalizatutako maileguak indarrean izanik, 2022an amortizazio-kuotak ordaindu behar badituzte eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán acceder a la novación modificativa de los préstamos contemplada en el presente Decreto, las pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas que, teniendo préstamos en vigor formalizados en el marco de marco del Decreto 50/2020, de 31 de marzo y del Decreto 106/2021, de 9 de marzo, tengan que hacer frente a cuotas de amortización en 2022, y cumplan los siguientes requisitos:

a) Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten ETEak, banakako enpresaburuak eta profesional autonomoak izatea, halakotzat honako baldintza hauek betetzen dituztenak harturik:

a) Que mantengan la condición de PYME o bien la condición de personas empresarias individuales y profesionales autónomas, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales aquellas que reúnan las siguientes condiciones:

ETE-ei dagokienez:

En el caso de PYME:

– Jarduera ekonomikoren bat egitea.

– Que lleven a cabo una actividad económica.

– 250 langile baino gutxiago izatea.

– Que empleen a menos de 250 personas.

– Urteko negozio-bolumena gehienez 50 milioi euro izatea, edo, bestela, urteko balantze orokorra gehienez 43 milioi euro izatea.

– Que su volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.

– Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen beste enpresa batek edo enpresa batzuek elkarrekin ez edukitzea % 25eko edo hortik gorako partaidetza, zuzenean zein zeharka.

– Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25 %, o más, por otra empresa, o conjuntamente por varias de ellas, que no reúna alguno de los requisitos anteriormente expuestos

Banakako enpresaburuei eta profesional autonomoei dagokienez:

En el caso de personas empresarias individuales y profesionales autónomas:

– Norberaren konturako langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren araubide berezian alta emanda egotea.

– Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social.

– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari lotutako jarduera ekonomiko edo profesionaletatik datozen etekinak lortzea.

– Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Aurretik adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, hemen ezarritakoa hartuko da kontuan: Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinean (EBAO L 187/1, 2014/06/26) edo hura ordezkatu edo aldatzen dituzten xedapenetan eskatzen diren baldintzak, mikroenpresen, ETE-enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzkoak (erregelamendu horren arabera, barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait laguntza-kategoria, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz).

Para cualquier interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (DOUE L 187/1, 26-06-2014), por la que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), o en las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen.

b) Martxoaren 31ko 50/2020 Dekretuaren edo martxoaren 9ko 106/2021 Dekretuaren esparruan abalatutako eragiketa berandutze-egoeran ez egotea (90 egun baino gehiago ordaindu gabe).

b) Que la operación avalada en el marco del Decreto 50/2020, de 31 de marzo, o del Decreto 106/2021, de 9 de marzo, no esté en mora (impagada más de 90 días).

c) Pertsona edo enpresa eskatzailea ez agertzea berankor gisa Espainiako Bankuaren Arriskuen Informaziorako Zentralaren fitxategietan.

c) Que la persona o empresa solicitante no figure en situación de morosidad en la consulta de los ficheros de la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).

d) Entitate abal-emaileak ez jasotzea finantza-erakundearen komunikaziorik jakinarazteko pertsona edo enpresa eskatzaileak eragiketa abalaturen bat ordaindu gabe duela nobazio aldarazlea formalizatu den egunean.

d) Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con la persona o empresa solicitante en la fecha de formalización de la novación modificativa.

e) Pertsona edo enpresa eskatzailea ez dagoela kaudimengabezia kolektiboko prozedura batean eta ez dituela betetzen hartzekodunek eskatuta kaudimengabezia kolektiboko prozedura baten pean egoteko betekizunak konkurtso-arauen arabera.

e) Que la persona o empresa solicitante no esté incursa en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reúna los requisitos para encontrarse sometida a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud de las normas concursales.

f) Abalatutako eragiketa dekretu hau argitaratu aurretik formalizatuta egotea.

f) Que la operación avalada se haya formalizado antes de la publicación del presente Decreto.

2.– Enpresa eta pertsona onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legearen 39. artikuluko 2. eta 4. apartatuetan xedatutako baldintzak bete beharko dituzte.

2.– Las empresas y personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39, en sus párrafos 2 y 4, de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Halaber, maileguen onuradun diren enpresa zein pertsonek eta finantza-erakunde laguntzaileek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, bai eta dirulaguntzen enpresa edo pertsona onuraduna izateko edo dirulaguntza-programak kudeatze aldera entitate laguntzaile izateko eskatutako gainerako betekizunak ere. Betebeharrei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritakoak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoak ere.

3.– Así mismo, tanto las empresas y personas beneficiarias de los préstamos como las entidades financieras colaboradoras deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y cuántos otros requisitos se exijan para acceder a la condición de empresa o persona beneficiaria de subvenciones o para ser entidad colaboradora en la gestión de programas subvencionales. En cuanto a las obligaciones resulta aplicable el artículo 14 de la Ley 38/2003, así como las establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
MAILEGUEN ETA ABALEN NOBAZIO ALDARAZLEAREN EZAUGARRIAK
CARACTERÍSTICAS DE LA NOVACIÓN MODIFICATIVA DE LOS PRÉSTAMOS Y AVALES

3. artikulua.– Finantza-erakunde laguntzaileekin hitzarmenak egitea.

Artículo 3.– Convenios con las entidades financieras colaboradoras.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta programako finantza-erakunde laguntzaileek lankidetza-hitzarmenak sinatuko dituzte, enpresa eta pertsona onuradunen aldeko mailegu eta abalen nobazio aldarazlerako eragiketak formalizatzeko.

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las entidades financieras colaboradoras en el programa suscribirán convenios de colaboración con el objeto de formalizar las operaciones de novación modificativa de los préstamos y avales a favor de las empresas y personas beneficiarias.

Finantza-erakunde laguntzaileen zerrenda deialdi-aginduaren bidez emango da argitara (dekretu honen 6. artikuluan aipatzen da agindu hori).

La relación de entidades financieras colaboradoras se hará pública mediante la Orden de convocatoria que se cita en el artículo 6 de este Decreto.

4. artikulua.– Abalaren nobazio aldarazlearen ezaugarriak.

Artículo 4.– Características de la novación modificativa del aval.

1.– Elkargi EBSk emandako finantza-abalek enpresa eta pertsona onuradunen diruzko arriskuak bermatuko dituzte, finantza-erakunde laguntzaileen aurrean; dekretu honetako 1. artikuluan zehaztutako maileguen nobazio aldarazletik eratorritako arriskuak, hain zuzen.

1.– Los avales financieros otorgados por Elkargi, SGR, garantizarán, riesgos dinerarios de las empresas y personas beneficiarias ante las entidades financieras colaboradoras derivados de la novación modificativa de los préstamos contemplada en el artículo 1 de este Decreto.

2.– Indarrean dauden abalen nobazio aldarazleak ez ditu horien finantza-baldintzak aldatuko; hori horrela, abalaren epemuga, hitzartutako abal-komisioa eta likidazioaren aldizkakotasuna bere horretan geldituko dira.

2.– La novación modificativa de los avales en vigor no alterará las condiciones financieras de los mismos, respetando el plazo de vencimiento del aval, la comisión de aval pactada y la periodicidad de la liquidación.

3.– EAEko administrazio orokorrak % 50eko dirulaguntza emango dio Elkargi EBSk enpresa edo pertsona onuradunari igorritako abal-komisioaren kostuari. Abalaren kostua diruz laguntzeko zenbatekoa Elkargi EBSri emango zaio, eta hark kudeatuko du dirulaguntza enpresa edo pertsona onuradunei ordain dakien. Ordainketa-prozeduraren xehetasunak Elkargi EBSrekin sinatuko den lankidetza-hitzarmenean jasoko dira.

3.– El coste de la comisión de aval girada por Elkargi, SGR a la empresa o persona beneficiaria tendrá una subvención del 50 % por parte de la Administración general de la CAE. El importe correspondiente a la subvención del coste del aval será ingresado en Elkargi, SGR para que gestione su pago a las empresas o personas beneficiarias de la misma. Los detalles del procedimiento de pago se recogerán en el correspondiente convenio de colaboración que se firme con Elkargi, SGR.

4.– Indarrean dauden abalen nobazio aldarazlea formalizatzeko komisioa berritu beharreko zenbatekoaren % 0,25 izango da. Elkargi EBSk behin jasoko du hori enpresa eta pertsona onuradunen aldetik, nobazio aldarazlea formalizatzen den unean.

4.– La comisión de formalización de la novación modificativa de los avales en vigor será del 0,25 % del importe objeto de novación, a percibir por Elkargi, SGR de las empresas y personas beneficiarias por una sola vez, en el momento de formalización de la novación modificativa.

5.– Elkargi EBSk ez du komisiorik edo gastu gehigarririk aplikatuko.

5.– No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional por parte Elkargi, SGR.

5. artikulua.– Maileguen nobazio aldarazlearen ezaugarriak.

Artículo 5.– Características de novación modificativa de los préstamos.

1.– Nobazio aldarazlearen xede diren maileguek printzipala amortizatzeko urtebeteko gabealdia izango dute, enpresa eta pertsona onuradunek aldez aurretik hala eskatuta.

1.– Los préstamos objeto de novación modificativa contemplará un año de carencia de amortización del principal, previa solicitud de las empresas y personas beneficiarias.

2.– Indarrean dauden maileguen nobazio aldarazleak ez ditu horien baldintza finantzarioak aldatuko; hori horrela, eragiketen epemuga, maileguen polizan aurrez jasotako interes-tasa, likidazioaren aldizkakotasuna eta interes-tasaren seihileko berrikuspena bere horretan geldituko dira.

2.– La novación modificativa de los préstamos en vigor no alterará las condiciones financieras de los mismos, respetando el plazo de vencimiento de las operaciones, el tipo de interés previamente recogido en la póliza de los préstamos, periodicidad de la liquidación, así como la revisión semestral del tipo de interés.

3.– EAEko Administrazio Orokorrak diruz lagunduko ditu dekretu honen babesean formalizatutako maileguen ordainketa-interesak, finantzaketaren finantza-kostua % 0 izan dadin enpresa eta pertsona onuradunentzat. Dirulaguntza finantza-erakunde laguntzaileei emango zaie, haietako bakoitzarekin sinatzen den lankidetza-hitzarmenean ezartzen den prozeduraren arabera, horretarako baldintzak betetzen dituzten enpresa eta pertsona onuradunei haren ordainketa kudea dezaten, betiere EAEko Administrazio Orokorrak egiaztatu ondoren.

3.– Los intereses remuneratorios de los préstamos formalizados al amparo de este Decreto que se deriven de la novación modificativa serán subvencionados por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de tal forma que el coste financiero de la financiación sea del 0 % para las empresas y personas beneficiarias. La subvención será ingresada a las entidades financieras colaboradoras para que, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el convenio de colaboración que con cada una se suscriba, gestionen su pago a las empresas y personas beneficiarias que cumplan los requisitos para ello, siempre previa comprobación por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Indarrean dauden maileguen nobazio aldarazlea formalizatzeko komisioa berritu beharreko zenbatekoaren % 0,25 izango da. Finantza-erakundeek behin jasoko dute hori enpresa eta pertsona onuradunen aldetik, nobazio aldarazlea formalizatzen den unean.

4.– La comisión de formalización de la novación modificativa de los préstamos en vigor será del 0,25 % del importe objeto de novación, a percibir por las entidades financieras de las empresas y personas beneficiarias por una sola vez, en el momento de formalización de la novación modificativa.

5.– Maileguen nobazio aldarazleak ez du bestelako komisio edo gastu gehigarririk izango. Enpresa edo pertsona mailegu-hartzaileak aurretiaz kitatu edo amortizatu ahal izango du mailegua, inolako kosturik gabe.

5.– La novación modificativa de los préstamos no tendrá ningún otro tipo de comisión o gasto adicional. La empresa o persona prestataria podrá cancelar o amortizar anticipadamente el préstamo sin coste alguno.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PROZEDURA
PROCEDIMIENTO

6. artikulua.– Deialdia eta emateko prozedura.

Artículo 6.– Convocatoria y procedimiento de concesión.

1.– Dekretu honek ezarritako finantzaketa-lerroa eskuratzeko, deialdia egingo da, eta deialdi hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz.

1.– El acceso a la línea de ayuda establecida en el presente Decreto será objeto de una convocatoria única que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y se realizará bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

2.– Deialdia Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren agindu bidez egingo da, eta eskabideak aurkezteko epea eta modua eta gainerako prozedura-alderdiak zehaztuko ditu. Finantza-erakunde laguntzaileak ere jasoko ditu.

2.– La convocatoria se hará por Orden del Consejero de Economía y Hacienda y precisará, el plazo y el modo para la presentación de solicitudes y demás aspectos procedimentales. Incluirá también las entidades financieras colaboradoras.

3.– Ondoz ondoko emakida-prozedura bati jarraituko zaio. Prozedura horretan, eskabideen arteko konparazio-ebaluaziorik egin gabe, eskabideak modu ordenatuan ebatziko dira –programan laguntzen onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen dituzten baino ez da begiratuko–, funtsak agortu arte.

3.– Se seguirá un procedimiento de concesión sucesiva, en el que sin efectuar una evaluación comparativa entre solicitudes, estas se resolverán ordenadamente atendiendo únicamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa para ser persona o empresa beneficiaria de las ayudas, hasta el agotamiento de los fondos.

4.– Deialdiak enpresa eta pertsona onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aurrekontu-baliabideen barruan egindako eskaerei erantzungo die.

4.– La convocatoria atenderá a las solicitudes realizadas por las empresas y personas beneficiarias dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7. artikulua.– Aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 7.– Documentación a presentar.

1.– Enpresa txiki eta ertain eskatzaileek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Las pequeñas y medianas empresas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

a) Eskabidea, eranskineko F1P inprimakian jasotako ereduaren arabera.

a) Solicitud, según modelo incluido en el Formulario F1P del Anexo,

b) Erantzukizunpeko adierazpena (eranskineko F2P inprimakia), eskabidean jasotako alderdien egiazkotasunari buruzkoa, bai eta 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatutako baldintzak betetzeari buruzkoa ere.

b) Declaración responsable (Formulario F2P del Anexo) respecto a la veracidad de los aspectos que aparecen recogidos en dicha solicitud, así como acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003,

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria.

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social,

d) 2020ari dagokion sozietateen gaineko zerga.

d) Impuesto de Sociedades correspondiente 2020,

e) 2021eko balantzea eta galera-irabazien behin-behineko kontua.

e) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias provisional de 2021,

f) 2022rako aurreikusitako galera-irabazien kontua.

f) Cuenta de pérdidas y ganancias previsional 2022,

g) Amortizazio-egutegia aldatzeko beharrak deskribatzen dituen memoria (eranskineko F3 inprimakia).

g) Memoria descriptiva de las necesidades de modificación del calendario de amortización (Formulario F3 del Anexo) y

h) Hala uneko zerga-ekitaldian nola aurreko bietatik aurrera gaur egun arte jasotako laguntza publikoen aitorpena.

h) Declaración de ayudas públicas percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

2.– Banakako enpresaburuek eta profesional autonomoek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

2.– Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas deberán presentar la siguiente documentación:

a) Eskabidea, eranskineko F1A inprimakian jasotako ereduaren arabera.

a) Solicitud, según modelo incluido en el Formulario F1A del Anexo,

b) Erantzukizunpeko adierazpena (eranskineko F2A inprimakia), eskabidean jasotako alderdien egiazkotasunari buruzkoa, bai eta 38/2003 Legearen 13. artikuluan eskatutako baldintzak betetzeari buruzkoa ere.

b) Declaración responsable (Formulario F2A del Anexo) respecto a la veracidad de los aspectos que aparecen recogidos en dicha solicitud, así como acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003,

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatearen ziurtagiria.

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social,

d) 2020ari dagokion PFEZaren aitorpena, 2021eko PFEZaren aitorpenaren zirriborroarekin batera.

d) Declaración del IRPF correspondiente a 2020, junto con un borrador de la declaración de IRPF de 2021,

e) 2022rako aurreikusitako galera-irabazien kontua.

e) Cuenta de pérdidas y ganancias previsional 2022,

f) Amortizazio-egutegia aldatzeko beharrak deskribatzen dituen memoria (eranskineko F3 inprimakia).

f) Memoria descriptiva de las necesidades de modificación del calendario de amortización (Formulario F3 del Anexo), y

g) Hala uneko zerga-ekitaldian nola aurreko bietatik aurrera gaur egun arte jasotako laguntza publikoen aitorpena.

g) Declaración de ayudas públicas percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

3.– Pertsona edo erakunde eskatzaileak aurretik aipatutako aitorpenean jasotako daturen bat faltsutzen badu, indarrean dagoen zehapen-araubidea –bai administratiboa eta bai penala– ezarriko zaio.

3.– Si la persona o entidad solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración anteriormente mencionada se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal, vigente.

8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea eta organo kudeatzailea.

Artículo 8.– Presentación de solicitudes y órgano gestor.

1.– Finantza Politikako Zuzendaritza da organo kudeatzailea, baina maileguen nobazio aldarazlerako eskabideak Elkargi EBSri bidaliko zaizkio, telematikoki, dekretu honi erantsitako F1P eta F1A ereduen arabera.

1.– El órgano gestor es la Dirección de Política Financiera, si bien las solicitudes de novación modificativa de los préstamos se dirigirán a Elkargi, SGR, por vía telemática conforme a los modelos F1P y F1A anexos al presente Decreto.

2.– Pertsona interesdunek atari honetan eskuratu ahal izango dute nobazio-eskabideak aurkeztearekin zerikusia duen informazio guztia: www.euskadi.eus.

2.– Las personas interesadas podrán obtener la información relativa a la presentación de solicitudes en el portal www.euskadi.eus

9. artikulua.– Eskabideak aztertzea eta maileguaren eta abalaren nobazio aldarazlea baimentzeko agiria formalizatzea.

Artículo 9.– Análisis de las solicitudes y formalización del Documento de Autorización de la novación modificativa del préstamo y del aval.

1.– Elkargi EBSren ardura izango da aurkezten dituzten eskabideak aztertu eta ebaluatzea, abalaren nobazio aldarazlea onartu aurretik. Eskabidea noiz aurkeztu den, sarrera-hurrenkera horri jarraituko zaio ebaluazioa egiteko garaian.

1.– Corresponderá a Elkargi, SGR el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, con carácter previo a la concesión de la novación modificativa del aval. La evaluación se hará siguiendo el orden de entrada en el que se hayan presentado las solicitudes.

2.– Eskabidea ez badago behar bezala beteta edo 7. artikuluan zehaztutako agiri guztiak ez bazaizkio erantsi, Elkargi EBSk errekerimendua egingo dio enpresa edo pertsona eskatzaile interesdunari, huts hori zuzendu edo nahitaezko agiriak aurkez ditzan 10 eguneko epean; era berean, agindutakoa bete ezean eskabidean atzera egin duela ondorioztatuko dela ohartaraziko zaio.

2.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo 7, Elkargi, SGR requerirá a la empresa o persona solicitante interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

3.– Elkargi EBSk Ekonomia eta Ogasun Sailari jakinaraziko dio onartu ez diren eskabideen zerrenda, eskabidea ez onartzeko arrazoia adierazita. Hori ez da eragozpen izango Ekonomia eta Ogasun Sailak elkar bermatzeko sozietateari eska diezaion egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarria.

3.– Elkargi, SGR comunicará al Departamento de Economía y Hacienda la relación de las solicitudes inadmitidas, con indicación de la causa que ha motivado la no aceptación de la solicitud. Todo ello, sin perjuicio de que el Departamento de Economía y Hacienda pueda requerir a la sociedad de garantía recíproca la información complementaria que considere necesaria para su comprobación.

4.– Elkargi EBSk autonomia izango du jaso dituen eskabideak onartu edo ukatzeko, bai eta kontraberme erreal edo pertsonalak eskatzeko ere; horretarako, abal-jardueran eskuarki erabiltzen dituen azterketa- eta erabaki-irizpideak aplikatuko ditu.

4.– Elkargi, SGR gozará de autonomía para la concesión o denegación de las solicitudes que reciba, así como para la exigencia de contragarantías reales o personales, aplicando a estos efectos los criterios de análisis y decisión utilizados habitualmente en su actividad avalista.

Nolanahi ere, Elkargi EBSk, bere irizpide bereziak aplikatzea alde batera utzi gabe, konpromisoa hartzen du eskabidea egiten duten pertsona edo enpresei objektibotasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak errespetatzeko.

En cualquier caso, Elkargi, SGR, sin perjuicio de que aplique sus criterios particulares, igualmente, se compromete a respetar los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación a las personas o empresas solicitantes.

5.– Elkargi EBSk F4-Nobazioak agirian emango du baimen-proposamena, eta finantza-erakunde laguntzaileari igorriko dio. Finantza-erakundeak bere barne-prozeduren arabera eta bere autonomiaren esparruan aztertuko du eragiketa, eta, ondoren, hala badagokio, nobazio aldarazle hori formalizatuko du enpresa edo pertsona eskatzailearekin. Sinatzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

5.– Elkargi, SGR emitirá la propuesta de autorización en el Documento F4-Novaciones y remitirá esta a la entidad financiera colaboradora. La entidad financiera analizará la operación de acuerdo con sus procedimientos internos y en el ámbito de su autonomía y a continuación procederá, si corresponde, a la formalización de la citada novación modificativa con la empresa o persona solicitante, que surtirá efectos desde la fecha de la firma.

Elkargi EBSk enpresa edo pertsona onuradunari nobazioa onartu zaion edo ez jakinarazteko betebeharra alde batera utzi gabe, eta programaren kudeaketa errazteko, Elkargi EBSk finantza-erakundeei aurretiazko jakinarazpena egiten dienean, dagokion aldian Elkargi EBSk onartutako eskabideak elkartu ahal izango ditu jakinarazpen horretan, betiere F4-Nobazioak agirian jasotako oinarrizko datuak adierazita.

Sin perjuicio de la obligación que Elkargi, SGR de comunicar a la empresa o persona beneficiaria la aprobación o denegación de la novación, y para facilitar la gestión del programa, la comunicación previa que realice Elkargi, SGR a las entidades financieras podrá realizarse agrupando para cada entidad financiera las aprobaciones de Elkargi, SGR en el periodo correspondiente, siempre con indicación de los datos básicos recogidos en el documento F4-Novaciones.

6.– Elkargi EBSk nobazio-eskabideei buruzko erabakia jakinaraziko dio Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari, eta, ondoren, sailburuordeak F4-Nobazioak Baimentzeko Agiria ematearen aldeko administrazio-ebazpena emango du, baliozkotutako eragiketaren ezaugarriak zehaztuta. Era berean, ukatutako eragiketei dagokienez, sailburuordeak ukatu izana arrazoietan oinarritzen duen ebazpena emango du. Ebazpenak Elkargi EBSri jakinaraziko zaizkio, eta hark, berriz, pertsona edo erakunde eskatzaileari jakinaraziko dizkio, dagozkion ondorioetarako.

6.– Elkargi, SGR comunicará a la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos la propuesta respecto a las solicitudes de novación, tras lo que la persona titular de Viceconsejería dictará resolución administrativa favorable a la emisión del Documento de Autorización F4-Novaciones, concretando las características de la operación validada. Asimismo, con respecto a las operaciones denegadas, la persona titular de la Viceconsejería emitirá una resolución motivando la denegación. Las resoluciones serán notificadas a Elkargi, SGR, que, a su vez las comunicará a la persona o entidad solicitante a los efectos oportunos.

7.– Elkargi EBSk bai formalizatutako bai ukatutako nobazio-eragiketak jakinaraziko dizkio Ekonomia eta Ogasun Sailari, hark eskatzen dion aldizkakotasunarekin, eta hark ezarritako betekizunak betez eta hark eskatzen dizkion ereduak erabiliz.

7.– Elkargi, SGR comunicará al Departamento de Economía y Hacienda tanto las operaciones de novación formalizadas como las denegadas con la periodicidad, requisitos y modelos que este le solicite.

8.– Finantza-erakundeek berritutako mailegu formalizatuen ordainketa-interesen likidazioak jakinaraziko dizkiote Ekonomia eta Ogasun Sailari, lankidetza-hitzarmenean ezarritako aldizkakotasunarekin, bertan ezarritako betekizunak betez eta bertan eskatzen diren ereduak erabiliz.

8.– Las entidades financieras comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda las liquidaciones de intereses remuneratorios de los préstamos formalizados que han sido objeto de novación, con la periodicidad, requisitos y modelos establecidos en el Convenio de Colaboración.

10. artikulua.– Laguntzak formalizatzeko epea eta ebazpen-organoa.

Artículo 10.– Plazo de formalización de las ayudas y órgano resolutorio.

1.– Dekretu honetan aurreikusita dauden laguntzak 2022ko abenduaren 31 baino lehen eman eta formalizatu beharko dira.

1.– Las ayudas previstas en el presente Decreto deberán concederse y formalizarse antes del 31 de diciembre de 2022.

2.– Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza arduratuko da laguntzei buruz ebazteaz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den ebazpen baten bidez, eta pertsona eta erakunde eskatzaileei eta erakunde laguntzaileei jakinaraziko zaie ebazpen hori.

2.– El órgano encargado de la resolución de las ayudas es la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos, mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, y se notificará y comunicará a personas y entidades solicitantes y entidades colaboradoras.

3.– 1. apartatuan aurreikusitako epea amaitutakoan ez bazaie pertsona edo erakunde interesdunei ebazpenik jakinarazi, administrazioaren isiltasunez ezetsitzat joko da eskabidea.

3.– El vencimiento del plazo previsto en el apartado 1, sin haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

11. artikulua.– Enpresa eta pertsona onuradunen erreklamazioak.

Artículo 11.– Reclamaciones de empresas y personas beneficiarias.

Erakunde eta pertsona eskatzaileek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Ekonomia eta Ogasun Sailean Elkargi EBSren edo finantza-erakundearen jarduera dela eta. Erreklamazio horiek Finantza eta Aurrekontuetako sailburuak ebatziko ditu, elkar bermatzeko sozietateari eta dagokion finantza-erakunde laguntzaileari entzun ondoren.

Las entidades y personas solicitantes podrán presentar reclamaciones ante el Departamento de Economía y Hacienda por causa de la actuación de Elkargi, SGR o de la entidad financiera. Estas reclamaciones serán resueltas por la persona titular de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos, una vez oídas la sociedad de garantía recíproca y la entidad financiera colaboradora correspondiente.

12. artikulua.– Egiaztatzea eta ikuskatzea.

Artículo 12.– Comprobación y supervisión.

1.– Finantza-laguntzaren programa honetako enpresa eta pertsona onuradunek eta entitate laguntzaileek onartu egin beharko dituzte Ekonomia eta Ogasun Sailak eragiketa formalizatu eta gero egiten dituen egiaztapen-, ikerketa- eta ikuskapen-jarduketak.

1.– Las empresas y personas beneficiarias y entidades colaboradoras del presente programa de apoyo financiero habrán de someterse a las actuaciones de comprobación, investigación e inspección que, una vez formalizada la operación, realice el Departamento de Economía y Hacienda.

2.– Baldin eta, aipatutako administrazio-jardueren ondorioz, egiaztatzen bada enpresak edo onuradunak eskabidean aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenen edukia okerra edo faltsua dela, eta horrek gerora agerian uzten badu ez dituela onuradun izateko baldintzak betetzen, Finantza eta Aurrekontuetako sailburuak administrazio-ebazpena emango du, interesdunari entzun ondoren. Ebazpen horretan aitorpena ez dela efikaza deklaratuko du, ez eta, ondorioz, abala baimentzeko agiria ematearen aldeko ebazpena ere. Finantza eta Aurrekontuetako sailburuak emandako ebazpena alderdi interesdun guztiei jakinaraziko zaie (onuradunak, Elkargi EBS eta finantza-erakundea).

2.– Si, como consecuencia de las referidas actuaciones administrativas, se comprobara el contenido inexacto o falso de las declaraciones responsables presentadas en su solicitud por la empresa o persona beneficiaria que evidenciara a posteriori la carencia de los requisitos para ser beneficiaria, la persona titular de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos dictará resolución administrativa, previo trámite de audiencia a la interesada. En dicha resolución declarará la ineficacia de la declaración y, en consecuencia, de la Resolución favorable a la emisión del Documento de Autorización de Aval. La resolución dictada por la persona titular de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos se notificará a todas las partes interesadas (beneficiaria, Elkargi, SGR, y entidad financiera).

3.– Ez-betetze horrek edo beste edozein ez-betetzek berekin ekarriko du enpresa edo pertsona onuradunak maileguaren zenbatekoa aldez aurretik itzuli beharra, eta, autonomia-erkidegoko Administrazio Orokorrari, dirulaguntza gordin baliokidea itzuli beharra ere, egokiak diren interesak barne. Betebehar hori bete ezean, Elkargi EBSren abala betearazteko eskumena izango du finantza-erakundeak.

3.– Tanto este como cualquier otro incumplimiento que se detecte implicará la obligación para la empresa o persona beneficiaria de reintegrar anticipadamente el importe del préstamo y, a la Administración general de la Comunidad Autónoma la subvención bruta equivalente con los intereses legales que procedan. De no atenderse esa obligación, la entidad financiera estará habilitada para ejecutar el aval de Elkargi, SGR.

4.– Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzak finantza-laguntzaren programaren jarraipena egingo du, bai eta programa horretan lortutako emaitzen ebaluazioa ere, ezarritako neurriek programaren helburua bete ote duten egiaztatzeko, esan nahi baita lehengaien eta energiaren kostuak handitzeak enpresetan izandako inpaktu ekonomikoa arintzea.

4.– La Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos realizará un seguimiento del programa de apoyo financiero, así como una evaluación de los resultados obtenidos del mismo, con el propósito de verificar si las medidas instrumentadas han cumplido la finalidad para las que fueron diseñadas, que, en definitiva, es mitigar el impacto económico que tiene en la empresa, el incremento de los costes de las materias primas y de la energía.

13. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 13.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Eragiketek, ala dagokionean, estatuko minimis erregulatzeko arauek ezarritakoa beteko dute; honako hauetan bildutakoa, hain zuzen ere: Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/1, 2013/12/24); Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak nekazaritza-sektorean minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352/9, 2013/12/24), eta Batzordearen 20014ko ekainaren 27ko 717/2014 (EB) Erregelamendua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak arrantza-sektorean minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 190/45, 2014/06/28).

1.– Las operaciones cumplirán, cuando así proceda, lo establecido, en la normativa reguladora de las ayudas de estado de minimis, recogidas en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE, L 352/1, 24-12-2013), en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE, L 352/9, 24-12-2013) y en el Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE, L 190/45, 28-06-2014).

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein administrazio publiko, sail, organismo edo entitate publiko zein pribatuk emandako laguntzekin, betiere laguntza guztien zenbatekoa ez bada handiagoa kategorien araberako salbuespenen erregelamenduan edo Batzordeak hartutako erabakiren batean inguruabar zehatzetarako ezarritako zenbatekoa baino.

Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier administración pública, departamento, organismo o entidad pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas en cada caso en el Reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptada por la Comisión Europea.

2.– Pertsona edo enpresa onuradunek helburu bererako beste dirulaguntza edo laguntzaren bat jaso duten jakinarazi beharko diote Elkargi EBSri; halaber, hala uneko zerga-ekitaldian nola aurreko bi ekitaldietatik aurrera gaur egun arte jaso dituzten minimis laguntzak ere jakinarazi beharko dizkiote.

2.– Las personas o empresas beneficiarias deberán comunicar a Elkargi, SGR, la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así como las ayudas de minimis percibidas tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantzen Euskal Institutua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Instituto Vasco de Finanzas.

Finantzen Euskal Institutuak, esleituta dituen eginkizunak garatuz, maileguen nobazio aldarazlea formalizatu ahal izango du, finantza-erakunde laguntzaile gisa.

El Instituto Vasco de Finanzas, en el desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, podrá formalizar la novación modificativa de los préstamos, en calidad de entidad financiera colaboradora.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ekonomia eta Ogasuneko sailburuari ahalmena ematen zaio dekretu hau garatzeko behar diren xedapenak eman ditzan.

Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Dekretu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de julio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental