Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

126. zk., 2022ko ekainaren 30a, osteguna

N.º 126, jueves 30 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
2988
2988

AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzea xede duen birgaitzeetarako laguntza-programen oinarriak zehaztu eta deialdi publikoa arautzen baita (laguntza horiek Europar Batasunak finantzatutako Next generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko 3., 4. eta 5. programak arautzen dituen 853/2021 Errege Dekretuan jasota daude).

ORDEN de 21 de junio de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases y se regula la convocatoria pública de ayudas con relación a los programas de ayudas de rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas para el fomento de su eficiencia energética recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas 3, 4 y 5 en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

COVID-19ak eragindako pandemiak krisi ekonomiko, sozial eta sanitarioa ekarri du. Erronka handia denez, erantzun bateratua eman behar izan zaio Europan. Epe ertainera erantzuteko, asmo handiko Suspertze Funts bat jarri da abian COVID-19 osteko munduko ekonomiak berreraikitzeko prozesuan laguntzeko, 2021etik aurrera.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021.

2020ko uztailaren 21ean Europako Kontseiluak Suspertze Planaren inguruko Ondorioak eta 2021-2027rako Urte anitzeko Finantza Esparrua onartu ditu. Neurri horiek 2021-2027 epealdirako Urte anitzeko Finantza Esparrua (UFE) osatuz, Europa-mailako Suspertze Instrumentu baten («NextGenerationEU» delakoaren) abiaraztea bultzatu dute. Aipatuaren funtsezko osagaia da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak onartu duen Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa.

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo ha adoptado las Conclusiones sobre el Plan de Recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027. Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027, reforzando la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («NextGenerationEU»), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Europako Suspertze Funtseko finantza-bitartekoak exekutatzeko instrumentazioa Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (2021eko apirilaren 27ko Ministro Kontseiluaren Akordioa) bitartez eta Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko Exekuzio-erabakian (Council Implementing Decision - CID) xedatutakoarekin bat gauzatuko da.

La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision- CID), de 13 de julio de 2021.

Espainiako Gobernuak abenduaren 30eko 36/2020 Legegintzako Errege Dekretua onartu du, zeinak Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko presako neurriak onartu baititu. Bai eta ondoko aginduak ere: HFP/1030/2021, irailaren 29koa, Berreskuratze, Transformazio eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duena; eta HFP/1031/2021, irailaren 29koa, Susperraldirako, Transformaziorako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezarri dituena.

El Gobierno de España ha dictado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las Órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak eragile ekonomiko eta sozial guztien, gobernu-maila guztien eta administrazio publikoaren baliabide guztien inplikazioa eskatzen du. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana osatzen duten proiektuek datozen urteetan egiturazko erreformak egitea ahalbidetuko dute, arau-aldaketen eta inbertsioen bidez; beraz, ekoizpen-eredua aldatzea ahalbidetuko dute, COVID-19k eragindako pandemiaren ondoren ekonomia berreskuratzeko, eta, halaber, egitura erresilienteago eta inklusiboago bateranzko transformazio bat, garrantzi berezikoa; hori guztia, interes publikorako, sozialerako eta ekonomikorako.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es un proyecto que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.

Plan honen lehen ardatzean inbertsio publikoa eta pribatua indartu nahi dira, ekoizpen-eredua birbideratzeko. Horretarako, trantsizio berdea, deskarbonizazioa, energia-efizientzia, energia berriztagarrien hedapena, ekonomiaren elektrifikazioa, energia-biltegiaren garapena, ekonomia zirkularra, naturan oinarritutako soluzioak eta sektore ekonomiko guztien erresilientziaren hobekuntza sustatuko dira. Berariaz jasotzen da 2. osagai bat, hiri- eta landa-eremuetan eraikin-parkea birgaitzeko eta hobetzeko jarduketak bultzatzera bideratua, Espainiako Hiri Agendaren esparru estrategikoarekin, eta energiaren eta jasangarritasunaren eremuan ahalik eta anbizio handiena ziurtatuta; aldi berean, eraikinen kalitatea, kontserbazio-egoera, irisgarritasuna eta digitalizazioa hobetzen lagunduko duten jarduketa integralak bultzatzen dira eta, era berean, alokairu sozialeko etxebizitzak ahalik eta kalitate eta efizientzia estandar altuenekin eraikitzea sustatzen da.

Este Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos; incluyéndose específicamente un Componente 2 centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con vistas al marco estratégico de la Agenda Urbana Española, y asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, al tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios, fomentando también la construcción de vivienda en alquiler social con estándares de la máxima calidad y eficiencia.

2. osagai horrek eraberritze- eta inbertsio-multzo bat ezartzen du, bizitegi-erabilerako eraikinen birgaitze-arloan bereziki aurrera egiteko aukera emango dutenak. Jarduera hori sustatzeko, erregulazio-eremuko neurriak eta ingurune egokia sortzeko finantzaketa erabiliko dira, eta alokairu sozialeko etxebizitza bultzatuko da, eskubide konstituzionalaren zerbitzura dagoen tresna eraginkor gisa. Laguntza-sistema horren artikulazioa urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan garatzen da. Dekretu horren bidez, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak autonomia erkidegoen bitartez Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dira. Horren eskutik, eta autonomia-erkidegoen bitartez, honako laguntza-programa hauek antolatu eta arautu dira:

Este componente 2 establece un conjunto de reformas e inversiones que permitirán avanzar específicamente en materia de rehabilitación edificatoria de uso residencial, impulsando esta actividad a través de medidas en el ámbito regulatorio y la financiación para la creación de un entorno favorable, y de impulso de la vivienda en alquiler social como instrumento efectivo al servicio del ejercicio del derecho constitucional. La articulación de dicho sistema de ayudas se desarrolla en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que articula y regula los siguientes programas de ayuda a través de las Comunidades Autónomas:

1.– Auzo-mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programa.

1.– Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio.

2.– Birgaitze-bulegoei laguntzeko programa.

2.– Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación.

3.– Eraikinetan birgaitze-lanak egiteko laguntza-programa.

3.– Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio.

4.– Etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzeko jarduketentzako laguntza-programa.

4.– Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas.

5.– Dagoeneko eraikia dagoen eraikinaren birgaitzerako liburua egiteko eta birgaitze-proiektuak idazteko laguntza-programa.

5.– Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

6.– Energetikoki efizienteak diren eraikinetan alokairu sozialeko etxebizitzak eraikitzen laguntzeko programa.

6.– Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Errege Dekretu horretan xedatutakoa garatzeko xedearekin egin da Agindu hau, 3., 4. eta 5. programetako oinarriak zehaztu eta dirulaguntza gisa onuradunen alde emango diren zuzeneko laguntzen deialdi publikoa antolatzeko.

En desarrollo de lo dispuesto en dicho Real Decreto se dicta la presente Orden que tiene por objeto desarrollar las bases y ordenar la convocatoria pública de las ayudas directas en forma de subvenciones que se corresponden a los programas 3, 4 y 5 a favor de las Personas Beneficiarias de las respectivas actuaciones.

Agindu honetan araututako laguntzak emateko prozedura izango da zuzeneko emakida, irailaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak 22.2.c) eta 28. artikuluetan ezarritakoari jarraiki, norgehiagokako deialdi publikoa egiteak dakartzan zailtasunak justifikatzen dituzten interes sozialeko eta ekonomikoko arrazoiak baitaude. Bestalde, laguntzen deialdia ekitaldi bakoitzerako aurreikusi diren funtsak agortu arte egongo da irekita.

El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta Orden será mediante concesión directa dado que, de acuerdo con el artículo 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concurren razones de interés social y económico que justifican la dificultad de su convocatoria pública en concurrencia competitiva. Por otra parte, la convocatoria de las ayudas tiene carácter abierto hasta el agotamiento de los fondos respectivos previstos en cada ejercicio presupuestario.

3., 4. eta 5. programetako deialdien erregimena zehazterakoan, eta beti ere 853/2021 Errege Dekretuak dioenarekin bat, lerrokatzerik egokiena bilatu nahi izan da bizitegi birgaitzearen arloan sustapenari dagokionez Euskadin dauden instrumentu eta erremintekin, bere zerbitzura dauden instrumentu teknikoak aintzat hartuz ere; eta hori guztia, Autonomia Erkidegoan bizi dugun errealitate instituzionalaren baitan.

En el establecimiento del régimen de las convocatorias de los Programas 3, 4 y 5, todo ello conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, se ha procurado el mejor alineamiento con los instrumentos y las herramientas que en materia de rehabilitación residencial ya existen en Euskadi en materia de fomento, considerando al mismo tiempo los instrumentos técnicos a su servicio y todo ello en el marco de la realidad institucional ya presente en la Comunidad Autónoma.

Hiritarrei ahalik eta zerbitzurik onena eskaini eta eraikinen eta etxebizitzen bizitegi birgaitzearen arloan dauden laguntzak erraztasunez eskuratzeko aukera bermatu nahian, sare-sistema indartu beharko da, Birgaitze-bulegoen bitartez. Hauek, «leihatila bakar» gisa lan egingo dute, hiritarren mesederako. Bestalde, eta xede horrekin ere, birgaitze-bulego horiek Erakunde laguntzaileen eginkizunak har litzakete laguntzak bideratuko dituzten instrukzio-organoen berezko eginkizunak gauzatu ahal izateko. Xede horretarako, Agindu honek «Birgaitze-bulego» eta Erakunde laguntzaile izendatzen du VISESA sozietate publikoa eta izaera hori eskuratzeko aukera ematen die urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuko baldintzak betetzen dituzten beste entitate batzuei eta, bereziki, Euskadiko Hiria Birgaitzeko Hirigintza Sozietateen (BHS) sareari, abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuak, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoak aldatu zuen Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuak 18. artikuluko laugarren paragrafoan dagoeneko dioenarekin bat. Horrenbestez, dagokion aldebiko lankidetza-hitzarmenak sinatu beharko dira.

Con el objetivo de favorecer el mejor y más cercano acceso a la ciudadanía de las ayudas existentes en materia de rehabilitación residencial de edificios y de viviendas va a resultar oportuno y necesario reforzar el sistema en red a través de la figura de Oficinas de Rehabilitación actuando como «ventanillas únicas» de cara a la ciudadanía. Por otra parte, con este mismo objetivo, dichas oficinas rehabilitación podrían asumir la condición de Entidades Colaboradoras para poder sustanciar las funciones propias de los órganos instructores de las ayudas. Para este fin se disponen esta Orden la condición de «Oficina de Rehabilitación» y Entidad Colaboradora a la sociedad pública Visesa, abriendo esta posibilidad a otras entidades que cumplan los requisitos dispuestos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y, muy en particular, a la red de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación de Euskadi (SUR), conforme a lo que ya se dispone en el párrafo cuarto del artículo 18 del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado que ha sido modificado por el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de Colaboración Financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lo que conllevará la suscripción de los correspondientes convenios bilaterales de colaboración.

Bitarteko publikoen erabileran ahalik eta efizientziarik handiena lortzeko eta hiritarrei dagozkien laguntzak eskuratzeko aukera errazteko helburu bikoitz horren eskutik beharrezkoa da ere SEM mekanismoa jatorri duten itzuli beharrik gabeko dirulaguntza hauen eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoak jasotzen dituen horien eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren abenduaren 7ko Aginduak, alokairua eta etxebizitzen eta bizitoki-eraikinen bestelako erabilerak sustatzeko jarduketei buruzkoak zehazten dituen horien arteko bateragarritasun-erregimena arautzea eta, hala badagokio, lehentasun-erregimena egokitzea eta argitzea.

Con el doble objetivo de la búsqueda de una mayor eficiencia en la utilización de recursos públicos y de cara a favorecer el acceso a la ciudadanía a las correspondientes ayudas, se hace también preciso adaptar y clarificar el régimen de compatibilidad y, en su caso, de prioridad de estas subvenciones a fondo perdido procedentes del MRR con las establecidas por la Administración General de Euskadi en la Orden de 21 de julio de 2021 del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética así como con las establecidas en la Orden, de 7 de diciembre, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte sobre actuaciones en materia de fomento de alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales.

Xede horietarako, finantzaketa bikoitza saihesteko printzipioa aintzat hartu da, energia-efizientzia hobetzea xede duen birgaitzerako gauzatu den jarduketa bakar batek ez ditzan xede berbera duten bi dirulaguntza edo gehiago jaso. Horrenbestez, Agindu honek lehentasuna ematen die SEM mekanismoa jatorri duten energia-efizientzia hobetzeko laguntzei, autonomia-jatorria duten horien aurrean; hori guztia, Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiaren (CID, ingelesez) eranskinean Estatuak konprometitu dituen helburuen lorpena eta laguntzen esleitzea eta exekuzioa Euskaditik ahalbidetzeko, EK 149.1.13 artikuluaren arabera ekonomia eragintza, plangintza orokorraren oinarriak eta koordinazioa Estatuari dagozkion alorrak direla aintzat hartuz.

A estos efectos, se ha tenido en cuenta el principio de evitar la doble financiación, de forma que la misma intervención en materia de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética no sea beneficiada por dos o más subvenciones que tengan el mismo objeto. En su consecuencia, se establece en esta Orden la prevalencia de las ayudas para la mejora de la eficiencia energética procedentes del MRR respecto a las ayudas de origen autonómico; todo ello con el objeto de hacer posible, desde Euskadi, la consecución de los objetivos comprometidos por el Estado en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas a la vista que las mismas se dictan en desarrollo de las bases y coordinación en materia económica en todo el Estado por el ejercicio de su competencia previsto en el artículo 149.1.13 CE.

Horrenbestez, eta Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) eta urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuak (Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) ematen didaten eskumenaz baliatuz, eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko laguntza-programak arautzen dituen urriaren 5eko 853/2021 Errege-dekretuan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan, Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezarri dituen irailaren 29ko Aginduan, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren laguntzei eta dirulaguntzei aplika dakizkiekeen gainerako xedapenetan xedatutakoarekin bat, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 18/2020 del Lehendakari y el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relación con la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al PRTR y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da 3., 4. eta 5. programen eskutik emango diren laguntzen oinarriak garatzea eta beren deialdi publikoa arautzea. Aipatu programak araututa daude urriaren 5eko 853/2021 Errege-dekretuan, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) 2. Osagaiaren baitan eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programen artean.

1.– Es objeto de esta Orden desarrollar las bases y ordenar la convocatoria pública de la concesión de ayudas procedentes de los programas 3, 4 y 5 que se establecen en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en su Componente 2.

Aurreko paragrafoan adierazitakoari jarraiki, ondoko programa eta jarduketa motetarako laguntzak eskaintzen dira:

En base a lo establecido en el párrafo anterior se convocan las ayudas a los siguientes tipos de programas y actuaciones:

1) 3. Programa: etxebizitza-eraikinetan birgaitze-lanak egiteko laguntza. Birgaitze-lanak edo -jarduketak eraikuntzaren osagai komunetan, bi familiarentzako edo elkarri atxikitako etxebizitzen instalazio edo zerbitzu komunetan, familia bakarreko etxebizitzetan eta etxebizitza-erabilera nagusia eta jabetza-erregimen horizontala duten bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinetan, jabetza pribatuko edo jabetza bakarreko higiezin-konplexuan egiten direnerako.

1) Programa 3: ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de los edificios de vivienda. Cuando las obras o intervenciones de rehabilitación se efectúen en elementos comunes de la construcción, instalaciones o servicios comunes de viviendas bifamiliares o adosadas, de viviendas unifamiliares y edificios de tipología residencial colectiva con uso principal de vivienda, en régimen de propiedad horizontal, de complejo inmobiliario privado o de titularidad única.

2) 4. Programa: etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzea xede duten birgaitze-jarduketetarako laguntzak. Birgaitze-lanak edo -jarduketak jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexu pribatuko erregimeneko eraikinetako osagai pribatiboetan, etxebizitzetan zein etxebizitza-erabilera duten lokaletan egiten direnerako.

2) Programa 4: ayudas a las actuaciones de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de viviendas. Cuando las obras o intervenciones de rehabilitación se efectúen sobre elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, tanto en las viviendas como en los locales que se destinen a vivienda.

3) 5. Programa: dagoeneko eraikita dagoen eraikinaren birgaitzerako dokumentazio teknikoa egin edo egokitzeko laguntzak; eta dagokion jarduketak garatu ahal izateko beharrezkoak diren proiektu teknikoak idazteko laguntzak.

3) Programa 5: ayudas a la elaboración o adaptación de la documentación técnica del edificio existente para su rehabilitación y la redacción de proyectos técnicos que se precisen para el desarrollo de las correspondientes actuaciones.

2.– Halaber, Agindu honen xedea da laguntza hauen bateragarritasun- eta lehentasun-erregimena zehaztea Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoak jasotzen dituen finantza-neurrien eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren abenduaren 7ko Aginduak, alokairua eta etxebizitzen eta bizitoki-eraikinen bestelako erabilerak sustatzeko jarduketei buruzkoak zehazten dituen laguntzen aurretik.

2.– Así mismo, es objeto de esta Orden determinar el régimen de compatibilidad y de prevalencia de estas ayudas con las medidas financieras ya establecidas mediante la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética y la Orden, de 7 de diciembre, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte sobre actuaciones en materia de fomento de alquiler y otras formas de uso de las viviendas y edificios residenciales.

2. artikulua.– Laguntzen dirulaguntza-izaera.

Artículo 2.– Naturaleza subvencional de las ayudas.

Europar Batasunak finantzatutako Next generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituen urriaren 5eko 853/2021 Errege-dekretuko 3., 4. eta 5. programen kargura Agindu honetan eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia hobetzeko xedearekin arautu diren laguntzek dirulaguntza-izaera dute.

Las ayudas que se convocan en esta Orden con cargo a los Programas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas tienen naturaleza subvencional.

3. artikulua.– Bateragarritasun- eta lehentasun-erregimena beste laguntzen aurrean.

Artículo 3.– Compatibilidad y régimen de prevalencia con otras ayudas.

1.– Orokorrean, Agindu honek arautzen dituen laguntzak bateragarriak izango dira bizitegi-eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia hobetzeko helburu berbera duten beste laguntza publiko guztiekin, beti ere diruz lagundutako jarduketaren kostua gainditzen ez badute eta tokiko, erkidego-mailako, nazio-mailako edo Europako beste laguntzek ere bateragarritasun hori aitortzen badute.

1.– Las ayudas que se convocan en esta Orden serán, con carácter general, compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto de la eficiencia energética de edificios residenciales y viviendas, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito local, autonómico, nacional o europeo, lo admitan.

Horrenbestez, laguntza hauek ez dira bateragarriak izango Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bitartez finantzaturiko programen harira aurreikusitako beste guztiekin, beren araudi bereziaren eta programa horietako bakoitzerako Agindu honetan zehaztutako araudiaren baldintzetan.

En consecuencia, estas ayudas serán incompatibles con el resto de las establecidas con cargo al resto de Programas financiados mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en los términos de su regulación específica y la establecida en esta Orden para cada uno de estos programas.

2.– Nolanahi ere, energia-efizientzia hobetzeko xedea duten Agindu honetako laguntzetako bat jaso duten eraikinen eta etxebizitzen lanek edo jarduketek ezingo dute beste laguntzarik jaso, kontzeptu berberari lotuta, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko 2021eko uztailaren 21eko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduaren eskutik. Salbuespen bakarra izango da Agindu honetako Xedapen Iragankorrean adierazitakoa.

2.– No obstante, las actuaciones e intervenciones sobre edificios y viviendas que sean objeto de subvención por las ayudas establecidas en esta Orden en materia de eficiencia energética no podrán ser objeto de otra subvención distinta para el mismo concepto de eficiencia energética con cargo a lo dispuesto en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética con la única salvedad de lo dispuesto en la Disposición Transitoria de esta Orden.

Xede horietarako, Agindu honetan deialdia arautua duten laguntzek lehentasuna izango dute Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko 2021eko uztailaren 21eko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduak jasotzen dituen horien aurrean. Zentzu horretan, Agindu honetan arautu diren etxebizitzen eta eraikinen energia-efizientzia hobetzeko obrak edo jarduketak diruz laguntzeko laguntzak aplikagarriak ez direnean baino ez dira onartu eta esleituko Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko 2021eko uztailaren 21eko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduak jasotzen dituen dirulaguntzak. Xede horietarako, etxebizitzen eta eraikinen energia-efizientzia hobetzeko obrak edo jarduketak diruz babesteko laguntzen eskariak Agindu honetan ezarritakoari jarraiki izapidetuko dira eta eskariak laguntza jaso ahal izateko Agindu honek zehazten dituen baldintzak betetzen ez dituela egiaztatu ostean, eskari hori ebatziko da Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko 2021eko uztailaren 21eko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduan xedatutakoa aintzat hartuz.

A estos efectos, las ayudas, cuya convocatoria se regula en esta Orden, tendrán carácter prevalente para los mismos supuestos de eficiencia energética respecto a las ayudas establecidas para ese mismo objeto por la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética. En este sentido, podrán resolverse favorablemente las subvenciones con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, solo en aquellos supuestos en los que las actuaciones o intervenciones en materia de eficiencia energética sobre viviendas o edificios no pudieran ser objeto de las ayudas convocadas en esta Orden. A estos efectos, la tramitación de la solicitud de ayudas en materia de eficiencia energética de viviendas y edificios seguirá lo dispuesto en esta Orden y, tras la comprobación de que la misma no reúne los requisitos exigidos para su cobro según lo establecido en esta Orden, se resolverá la solicitud conforme a lo dispuesto en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

3.–. Nolanahi ere, Agindu honetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira Finantza-lankidetzarako Hitzarmenetik eta Finantza-instrumentu Berezitik (210/2019 Dekretuak, abenduaren 26koak, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoak edo bere ordez onartutako arauak araututa) eratorritako dirulaguntza-izaerako eta izaera hori ez duten laguntzekin.

3.– En cualquier caso, las ayudas convocadas en esta Orden se declaran compatibles con las ayudas de naturaleza subvencional y no subvencional procedentes del Convenio de colaboración financiera y en el Instrumento financiero especial para la rehabilitación regulados por el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo o norma que lo sustituya.

Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzako, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzeko abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuak aurreikusten dituen finantza-neurriak eskatu ahalko dituzte. (EHAA, 12. zk., 2020ko urtarrilaren 20koa).

Las Personas Beneficiarias destinatarias ultimas de las ayudas podrán acogerse a las medidas financieras prevista en el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda. (BOPV n.º 12 del lunes 20 de enero de 2020).

Mailegu kualifikatuak onartzeko edo esleituriko mailegu kualifikatuetako balizko interes-subsidiaziorako erreferentziazko araudia hartuko da aintzat.

La concesión de los préstamos cualificados y los posibles pagos de subsidios de tipos de intereses de los prestamos cualificado concedidos se estará a lo dispuesto en la normativa de referencia.

Mailegu kualifikatuen kasuan, ez badira obrak egiten, bai eta laguntzen galera ekarriko lukeen beste edozein ez betetzeren kasuan, hasierako baldintzetan onartutako maileguaren baimen administratiboa baliogabetuko da eta, ondorioz, maileguaren negoziazio berria aldeen borondatearen mende geratuko litzateke, Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzako, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzeko abenduaren 26ko 210/2019 Dekretuak edo bere ordez onartutako arauak beren eranskinetan eraikinen eta etxebizitzen irisgarritasuna eta energia-efizientzia hobetzeko xedearekin egingo den birgaitzea ahalbidetzeko jasotzen dituzten Finantza-lankidetzako Hitzarmenean eta Finantza-instrumentu Berezian jasotako baldintzetatik at.

En el supuesto de préstamos cualificados, si no se realizan las obras, así como en cualquier otro supuesto de incumplimiento que diera lugar a la pérdida de las ayudas, se revocará la autorización administrativa del préstamo aprobado en sus términos iniciales, por lo que la renegociación del préstamo quedaría al arbitrio de las partes, fuera de los términos establecidos en el Convenio de colaboración financiera y del Instrumento financiero especial para la rehabilitación de viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, que figuran en los anexos del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de financiera entre las entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, o norma que lo sustituya.

4.– Artikulu honetan xedatutakoa egiaztatu ahal izateko, interesdunek xede berberarekin eskatu edo jaso dituzten beste laguntza guztiak Agindu honetan arautzen diren laguntzen eskarian jaso beharko dituzte, bai eta xede berbera duen beste edozein eskari edo laguntzaren existentzia ere. Horretarako, erantzukizunpeko adierazpen bat egin beharko da.

4.– A los efectos de comprobar lo dispuesto en este artículo, en la solicitud de las ayudas que se convocan en la presente Orden se hará constar por parte de las personas interesadas el resto de las ayudas que han sido solicitadas o concedidas con el mismo objeto o bien la inexistencia de otra solicitud o de ayuda concedida con el mismo objeto mediante declaración responsable.

5.– Bateragarritzat jo diren deklaratutako laguntza guztien izapidetzeak horietako bakoitzerako beren arautze-deialdi eta -oinarrietan ezarri den prozedura jarraituko du.

5.– La tramitación de las respectivas ayudas declaradas como compatibles seguirá el procedimiento que corresponda a cada una de ellas establecido en las respectivas bases y convocatorias reguladoras.

Lehentasun-erregimenaren araberako laguntza-espedienteen barne izapidetzea ondoren gara daiteke, Etxebizitza Sailburuordetzaren dagokion jarraibideen bitartez.

La tramitación interna de los expedientes de ayudas en el régimen de prevalencia podrá ser objeto de desarrollo posterior mediante las correspondientes instrucciones de la Viceconsejería de Vivienda.

Edonola ere, hiritarrei begira lehentasuna emango zaio bizitegi-eraikinen birgaitzea xede duten laguntza guztien izapidetze bateratuari, leihatila bakarraren eginkizunak beteko dituzten Birgaitze-bulegoen eta Erakunde laguntzaileen bitartez. Barne-izapidetze bateratutako prozedura laguntzak kudeatuko dituzten erakunde laguntzaile ezberdinekin sinaturiko hitzarmenetan garatuko da.

En cualquier caso, de cara a la ciudadanía se priorizará la tramitación unificada de todas las ayudas que tengan como objeto la rehabilitación residencial a través de las Oficinas de Rehabilitación y las Entidades Colaboradoras que hagan las funciones de ventanilla única. El procedimiento de trámite interno unificado se desarrollará en los convenios que se establezcan con las respectivas Entidades Colaboradoras que gestionen las ayudas.

4. artikulua.– Zerga-onurak.

Artículo 4.– Beneficios tributarios.

Agindu honetan arautzen diren laguntzak guztiz bateragarriak dira etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzea xede dituzten jarduketei lotuta foru-ogasunek ezarri dituzten kenketa, hobari eta beste edozein zerga-onurarekin; hori guztia, beren araudi berezian ezarritako baldintzetan.

Las ayudas que se convocan en esta Orden serán plenamente compatibles con las deducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio tributario que establezcan las Haciendas Forales en relación con las actuaciones que tuvieran por objeto la rehabilitación de viviendas y los edificios residenciales, todo ello en los términos dispuestos por su regulación específica.

5. artikulua.– Laguntzak esleitzeko sistema.

Artículo 5.– Sistema de adjudicación de las ayudas.

1.– Urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuak, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) 2. Osagaiaren baitan eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituenak dioenari jarraiki Agindu honetan deitu diren laguntza-programei dagozkien laguntzak zuzenean esleituko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 22. artikulua betez.

1.– Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas, las ayudas correspondientes a los programas de ayudas que se convocan en esta Orden se concederán de forma directa de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Dagokion laguntzen eskariak aurkeztu diren ordenaren arabera aukeratuko dira hurrengo artikuluan zehaztuko diren programetako bakoitzerako aurreikusi diren funtsak bai eta epe motzera eta 2026. urtera arte xede berberari lotuta jaso eta gaituko liratekeen funtsak agortu arte. Ordainketa-kredituek izaera loteslea izango dute programen artean edo izaera mugatzailea programetako bakoitzerako, arau honetan jasotako publizitate-mekanismoen bitartez berariaz jasotzen denaren arabera.

2.– Las solicitudes de las ayudas correspondientes serán seleccionadas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los programas que se detallan en el artículo siguiente, así como aquellos fondos que en el inmediato futuro se puedan recibir y habilitar hasta 2026, con los mismos fines. Los créditos de pago tendrán carácter vinculante entre programas o limitativo para cada uno de los programas, según se determine específicamente mediante los mecanismos de publicitación contemplados en esta norma.

6. artikulua.– Balaibide ekonomikoak.

Artículo 6.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen xedea lortzera bideratutako baliabide ekonomikoen jatorria izango dira 853/2021 Errege Dekretuko 5. artikulua eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 11/2021 Legea betez berariaz eta horretarako zehaztu diren dagokion aurrekontu-kredituak.

1.– Los recursos económicos destinados al cumplimiento del objeto de la presente Orden procederán de los correspondientes créditos presupuestarios establecidos de forma expresa y al efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, así como en la Ley 11/2021 por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2022.

Aldebiko jarraipen-batzordearen baitan Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak sinatuko duten akordio baten bitartez, hasiera batean egingo den banaketa adostu eta alda daiteke, hala badagokio, C02.I01 Inbertsioaren programa ezberdinen (1-5 programak) artean, laguntza mota bakoitzaren eskarira egokituz, eskuragarri dauden bitartekoak optimizatu ahal izateko.

Mediante acuerdo suscrito en el seno de la comisión bilateral de seguimiento, entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se podrá acordar y modificar la distribución que inicialmente se acuerde, en su caso, entre los distintos programas de la Inversión C02.I01 (programas 1 al 5) adaptándola a la demanda de cada tipo de ayuda, al objeto de optimizar la aplicación de los recursos disponibles.

2.– 2022. eta 2023. ekitaldietarako, hasiera batean, dagoeneko gauzaturiko kreditu-gaitzearen ostean, 39.140.906 euroko zenbatekoa esleituko da. Honek, eta bere 5. artikuluko hirugarren atalak dioenaren arabera, izaera loteslea du urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuak, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituenak jasotzen dituen 2., 3., 4. eta 5. programen artean. Lotura horren eskutik, Programaren batean soberan geratu den zenbatekoak beste Programa bati esleitu zaion zenbatekoa areagotu dezake, beti ere Programa bakoitzerako urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuak, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituenak, 5.3 artikuluan zehaztu dituen gehieneko eta gutxieneko esleipenak urratzen ez badira.

2.– Para los ejercicios de 2022 y 2023, se asignan, inicialmente, previa habilitación de créditos ya practicada, la cantidad de 39.140.906 euros, que, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de su artículo 5, tiene carácter vinculante entre los programas 2, 3, 4 y 5 contenidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas. En base a esta vinculación, la cantidad excedente de un Programa podrá incrementar la cantidad asignada a otro Programa siempre que con ello no se incumplan las consignaciones máximas o mínimas establecidas en dicho apartado para cada Programa en el artículo 5.3 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ezingo du dagokion esleipena gainditu; edo, ezta ere, indarreko legediari jarraiki onartutako aurrekontu-zuzenketen ondorioz ezarritako esleipen horiek.

El volumen total de ayudas a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no excederá de la correspondiente consignación, o la que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

3.– Urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuak, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) 2. Osagaiaren baitan eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituenak 5. artikuluko 2. atalean dioenaren arabera, esleitutako zenbateko globala eta, hala badagokio, Agindu honetan adierazitako Programetako bakoitzari egindako esleipen indibiduala osatuak izan daitezke, laguntzak ebatzi baino lehen, Agindu honetako 3. artikuluan zehaztutako bateragarritasun- eta lehentasun-erregimenaren baitan, etxebizitzen eta bizitegi-eraikinen birgaitzea xede duten Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko berezko beste programa batzuen exekuzioan soberan geratu diren aurrekontu-funtsak erabiliz horretarako. Horren berri emango da Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen baten bitartez.

3.– Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el importe global consignado, así como, en su caso, la asignación concreta a cada uno de los Programas señalados en la presente Orden, podrán ser complementados y con carácter previo a la resolución de las ayudas, en el marco del régimen de compatibilidad y de prevalencia de ayudas del artículo 3 de esta Orden, con cargo a las disponibilidades presupuestarias no agotadas que pudieran resultar de la ejecución de otros programas dependientes propios del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que tengan como objetivo las medidas de fomento para la rehabilitación de viviendas y de los edificios residenciales. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Vivienda.

4.– Etxebizitzako sailburuordearen ebazpen baten bitartez iragarriko dira aurrekontuetan eginiko zuzenketen ondorioz onar zitezkeen kredituen eguneratzeak. Halaber, Programa bakoitzera bideratutako laguntzak finantzatzeko urteko kreditua eta, dagokionean, aipatua osatzen duten funtsak agortu direla jakinaraziko da ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako iragarki baten bitartez. Urteko kreditua agortu dela argitaratu ostean, aurrekontu-ekitaldi horretan aurkeztutako laguntza-eskari guztiak zuzenean ukatuko dira.

4.– Mediante resolución del Viceconsejero de Vivienda, se dará publicidad de la actualización de los créditos que, en su caso, se pudiera aprobar por modificaciones presupuestarias y se hará público el agotamiento del crédito anual para la financiación de las ayudas destinadas a cada Programa y de los fondos que las complementan, en su caso, mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Una vez publicado el agotamiento del crédito anual, las solicitudes de ayudas que se presenten con posterioridad en dicho ejercicio presupuestario podrán ser rechazadas de plano.

5.– Agindu honetan jasotako programa ezberdinetako laguntzen deialdia dagokion Dirulaguntzen Datu Basean argitaratuko da.

5.– La convocatoria de ayudas de los respectivos programas establecidas en esta Orden se publicará en la Base de Datos de Subvenciones correspondiente.

7. artikulua.– Laguntzen zuzenbide-esparru orokorra.

Artículo 7.– Marco jurídico general de las ayudas.

1.– Zuzenbide-erregimena, aplikatu beharreko araudi berezia, dirulaguntzen onuradunen baldintzak eta betebeharrak eta laguntzak esleitzeko prozedura zehaztuko dute Deialdi-agindu honek eta ondokoek: urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuak, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko xedearekin Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko Bizitegien birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko laguntza-programak arautzen dituenak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak, abenduaren 30eko 36/2020 Legegintzako Errege-dekretuak, Herri Administrazioa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartu dituenak, HFP/1030/2021 Aginduak, irailaren 29koa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duenak; eta HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren mugarriak eta helburuak betetzen direla jarraitzeko eta horren osagarriei dagozkien neurriak aurrekontuaren eta kontabilitatearen arabera betearazteko estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko sektore publikoko erakundeek eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezarri dituenak, Gobernu Kontseiluak 2022ko otsailaren 8an adostu zuen akordioak, aurrekontua eta kontabilitatea gauzatzeko, eta berreskuratzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako planari lotutako jarduketak kudeatzeko eta horien jarraipena egitekoak, Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 29an hartu zuen Akordioaren bitartez onartu zuen Iruzurraren aurkako Planak, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak eta bere Erregelamendua onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, 1/1997 Legegintza Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak eta 11/2021 Legeak, abenduaren 23koak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak. Araudi honetan aurreikusi ez den guztirako Administrazio Zuzenbidearen arauak aplikatuko dira.

1.– El régimen jurídico, normativa específica aplicable, requisitos y obligaciones de las Personas Beneficiarias de las subvenciones y procedimiento de concesión será el establecido por la presente Orden de convocatoria, por el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia así como por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP 1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relación con la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al PRTR, el Plan de Medidas Antifraude aprobado por Acuerdo del Consejo del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022. En defecto de lo previsto en esta normativa serán de aplicación las normas de Derecho Administrativo.

2.– Agindu honek, azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 22.2.c) eta 28.2 eta 28.3 artikuluek eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen bere Erregelamenduko 67. artikuluak diotena betez, laguntzak emateko dagokion deialdiaren arau bereziak zehaztea du xede.

2.– Esta Orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, tiene por objeto establecer las normas especiales de la respectiva convocatoria para la concesión de las ayudas.

3.– Aplikatuko dira ere Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua (EB), 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa eta Batzordearen 651/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko ekainaren 17koa, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluarekin bat laguntza kategoria jakin batzuk barne-merkatuarekin bateragarri izendatzeari buruzkoa, aplika daitezkeen nazio-mailako zein Europar Batasuneko zuzenbideen beste xedapen guztiei kalterik egin gabe; bereziki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan zehaztutako Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (SEEP) exekutatu eta kudeatzeko arloan onarturiko horiek, bai eta funtsak aplikatzeko ardura duen nazio-mailako agintaritzak onar zitzakeen beste xedapen guztiak ere.

3.– También será de aplicación el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, sin perjuicio, del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación; particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como aquellas otras disposiciones que pudieran establecerse por la autoridad nacional responsable de la aplicación de los fondos.

8. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak. Araubide orokorra.

Artículo 8.– Costes subvencionables. Régimen general.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak dioenaren arabera, diruz lagundu daitezkeen kostuak mugatuko dira birgaitze-obrari eta -jarduketei loturiko sailen eta kontzeptuen multzora bakarrik: diruz lagundu daitezkeen eraikinetako osagai komunetan eta etxebizitzetako pribatiboetan eginiko jarduketak bai eta horiek proiektatu edo antolatzen dituzten dokumentu teknikoak idazteari loturiko kostuak ere, programetako bakoitzean ezarritakoaren arabera.

1.– De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los costes subvencionables se limitarán estrictamente al conjunto de partidas y de conceptos que se relacionan con las obras e intervenciones de rehabilitación que constituyen las actuaciones subvencionables sobre los elementos comunes de los edificios, privativos de las viviendas así como los costes asociados a la redacción de los documentos técnicos que los proyectan o los ordenan, conforme a lo establecido en cada uno de los programas.

Orokorrean, ondokoak diruz lagundu daitezkeen kostuak izango dira: jarduketen garapenari datxekion kudeaketa eta loturiko gastuak, inplikaturiko profesionalen zerbitzu-sariak, obra-zuzendaritza barne, beharrezko proiektuak, txosten teknikoak eta ziurtagiriak idazteko kostuak, izapidetze administratiboaren ondoriozko gastuak eta antzeko beste gastu orokor batzuk, beti ere egokiro justifikatuta badaude. Ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuei loturiko kostuak. Nolanahi ere, diruz lagundu daitezkeen horien artean BEZ egongo da, beti ere osotasunean edo partzialki berreskuratu edo konpentsatu ezin bada.

Con carácter general, podrá considerarse subvencionables la gestión inherente al desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, los honorarios de los profesionales intervinientes, incluyendo la dirección de obra, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que estén debidamente justificados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA, podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.

Proiektuak dagokion programaren kargurako dirulaguntza jaso badu birgaitzearen exekuzio-proiektuak idazteko, jasotako zenbatekoa eraikinak birgaitzeko programaren kargura jasotako dirulaguntzatik kenduko da. Azken programa horri loturiko gehieneko laguntza-zenbatekoa zehazterakoan proiektuaren kostua diruz lagundu daitekeen inbertsioan sartuko da eta dagokion programaren barruan proiektua idazteko jaso den zenbatekoa gehieneko zenbateko horretatik kenduko da.

Cuando el proyecto haya recibido subvención para la redacción de proyectos de ejecución de la rehabilitación con cargo al programa correspondiente, se descontará la cantidad recibida de la cuantía de la subvención que corresponda con cargo al programa para la rehabilitación de edificios. La determinación de la cuantía máxima de la ayuda con cargo a este último programa se determinará incluyendo el coste del proyecto en la inversión subvencionable y descontando de dicha cuantía máxima la ayuda recibida dentro del programa correspondiente para la redacción del proyecto.

2.– Higiezinean egindako jarduketa globalaren barruan Agindu honetako programa ezberdinetan zehaztutakoaren arabera diruz lagundu ez daitezkeen kontzeptuak daudenean, beste laguntzaren bat jasotzeko baldintzak betetzen dituzten ala ez aintzat hartu gabe, diruz lagundu daitezkeen kostuak izango dira programetako bakoitzerako deskribatu diren kostu-sailei loturiko horiek. Kasu horietan diruz lagundu daitezkeen kostuak izango dira, soil-soilik, ordainsari teknikoak eta jarduketa globalaren beste kudeaketa-gastuak, proportzionalki. Proportzionaltasun hori kalkulatzeko diruz lagundu daitezkeen kostuek obraren kostu osoarekiko suposatzen duten zenbatekoa hartuko da aintzat.

2.– Cuando la intervención global en el inmueble comprenda conceptos que no sean subvencionables con cargo lo dispuesto en los respectivos programas de esta Orden, con independencia de que puedan ser objeto de otras ayudas, solo se considerarán como costes subvencionables los relativos a las partidas de coste que se describen para cada uno de los programas. En este tipo de casos solo se considerarán subvencionables los honorarios técnicos y demás gastos de gestión de la intervención global de forma proporcional; proporcionalidad que se calculará considerando el importe de los costes subvencionables respecto al coste total de la obra.

3.– Ezingo da diruz lagundu, Agindu honetan arautu diren programen kargura, birgaitze-jarduketak gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren eraikinen zatiak edo lurzorua erosteko kostua.

3.– No será subvencionable con cargo a los programas regulados en esta Orden el coste de adquisición del suelo o de partes de los edificios que, en su caso, sea necesaria para la materialización de las actuaciones de rehabilitación.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LAGUNTZAK IZAPIDETZEA ETA EBAZTEA
TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS

9. artikulua.– Eskariak aurkeztea. Interesdunen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes. Derechos y deberes de las personas interesadas.

1.– Laguntzak esleitzeko prozedura abiatuko da Eusko Jaurlaritzako Administrazio Orokorrarekin lankidetza-hitzarmena sinatu duten Birgaitze-bulegoen aurrean eskaria aurkezten denean. Aipatu bulegoen zerrenda ohiko bideen bidez iragarriko da, hiritarren mesederako.

1.– El procedimiento para concesión de las ayudas se iniciará mediante solicitud presentada ante las Oficinas de Rehabilitación que hubieren firmado convenio de colaboración con la Administración General del Gobierno Vasco. Este último extremo será objeto de publicidad a los efectos de facilitar el público conocimiento.

Eskaria Euskadiko Administrazio Orokorraren erregistroan aurkeztuko balitz eta ez balego inolako erakunde laguntzailerik eskari hori izapidetzeko, eskaria Visesa sozietate publikoari igorriko zaio, izapide dezan.

En el supuesto de que la solicitud se presente en el registro de la Administración General de Euskadi y no se hubiere asignado ninguna entidad colaboradora para su instrucción, se remitirá dicha solicitud a la sociedad pública Visesa para su tramitación.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoak jasotzen duen birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako finantza-neurriak (3. lerroa) izeneko lerroari loturiko eskariei dagokienez, Bigarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoari jarraituko zaio.

Para las solicitudes de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (Línea 3) de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda.

2.– Eskariak dagokion jarduketen pertsona titularrek edo laguntzen onuradunek, beren legezko ordezkariek edo birgaitzea gauzatuko edo kudeatuko duten entitateek aurkeztuko dituzte, Agindu honetako 26. artikuluan jasotako baldintzetan.

2.– Las solicitudes se presentarán por las personas titulares de las actuaciones que correspondan o las Personas Beneficiarias de las ayudas, sus representantes legales respectivos o las entidades agentes o gestoras de la rehabilitación en los términos del artículo 26 de esta Orden.

Eraikinetan eragingo dituzten jarduketen kasuan, laguntzak izapidetuko dituzte eraikinaren jabe bakarra den pertsonak edo jabeen erkidegoaren ordezkariak, Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legean ezarritako baldintzetan; edo, bestela, behar bezala akreditatua egongo den erkidegoaren ordezkari batek. Halaber, eskariak aurkeztu ahalko ditu ere etxebizitza-kooperatibaren edo birgaitze-jarduketetan edozein ziorengatik parte hartuko duten enpresen, entitateen edo sozietateen ordezkariak.

En el supuesto de las actuaciones que afecten a los edificios, la tramitación de las ayudas deberá efectuarse por la persona propietaria única del edificio o por quien represente a la comunidad de personas propietarias, en los términos establecidos por la Ley 49/1060 de 21 de julio, sobre propiedad horizontal o, en su defecto, por una persona representante de la comunidad debidamente acreditada. Así mismo podrán también presentarse solicitudes por quien represente a la cooperativa de viviendas o a las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en las operaciones de rehabilitación.

3.– Programetan zehaztutako laguntzak eskatu ahalko dira Deialdi-agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, esleituriko kredituak agortzen diren arte. Azken gertaera horren berri emango da Etxebizitza Sailburuordearen Ebazpen baten bitartez.

3.– Las ayudas establecidas en los Programas podrán solicitarse a partir de la fecha de publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el agotamiento de los créditos habilitados, circunstancia de la que se dará cuenta mediante Resolución de la Viceconsejería de Vivienda.

4.– Eskariarekin batera, laguntzen onuradun izateko ezarritako baldintzen betetzea egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da, Agindu honetan dagokion programarako xedatutakoaren arabera.

4.– A la solicitud se deberá adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiaria de las mismas en base a lo dispuesto en esta Orden para el respectivo Programa.

Laguntzen xede den jarduketak proiektu bat behar badu eta eskarian memoria bakarrik sartu bada, organo eskudunak ondoko berariazko ebazpen-baldintza sar dezake laguntza emateko ebazpenean: laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunean hasiko den hiru hileko gehieneko epean emandako laguntzari dagokion jarduketaren proiektua aurkeztu beharko dela. Nolanahi ere, epe horren barruan deialdia itxiko balitz funtsak agortu direlako, lehentasuna emango zaie dagokion dokumentazioa zuzenki eta osotasunean aurkeztu duten eskariei.

Cuando la actuación para la que se solicitan ayudas requiera un proyecto y la solicitud incluya inicialmente tan solo la memoria, el órgano competente podrá dictar resolución de concesión de ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a realizar correspondiente a la ayuda concedida. En cualquier caso, en el supuesto de cierre de la convocatoria por razón del agotamiento de fondos en el transcurso de ese plazo, tendrán prioridad en la concesión aquellas solicitudes que hubieran presentado la documentación correspondiente de forma correcta y completa.

5.– Eskatzaileak, laguntzen eskarian, berariaz baimen dezake izapidetzeko eta ebazteko organo eskuduna, ezarritako baldintzen betetzea egiaztatzeko legalki egoki den beharrezko informazio guztia bil dezan, zerga- edo ekonomia-izaerako hori bereziki. Ezingo da bildutako zerga- edo ekonomia-izaerako informazio hori hirugarrenen esku utzi.

5.– En la solicitud de ayudas se podrá incluir expresamente la autorización del solicitante al órgano competente para instruir y resolver con objeto de recabar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos. No podrá cederse a terceros la información de carácter tributario o económico recibida.

6.– Eskariak dakar 1/1997 Legegintza Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, 50. artikuluaren 6. atalean jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena egiteko betebeharra.

6.– La solicitud conlleva la declaración responsable, a la que se refiere el apartado 6 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eskaria eta dokumentazioa aurkezteak esan nahi du baldintzarik eta salbuespenik gabe onartzen direla urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan eta programa ezberdinak deitzeko Agindu honetan jasotako baldintzak.

La presentación de la solicitud, junto con la documentación, comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre y en la presente Orden de convocatoria de los respectivos programas.

7.– Interesa duten pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko entitateek eta beren jarduera profesionala gauzatu ahal izateko elkargo bateko kide derrigorrez izan behar duten pertsonek bide elektronikoak erabili beharko dituzte prozeduraren izapideak eskatu, kontsultatu eta egiteko. Eskariak edo erantzukizunpeko adierazpenak egiteko argibideak eta beste eredu guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoan daude (url):

7.– Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y las personas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites del procedimiento en el que actúe utilizando medios electrónicos. Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de Euskadi (url):

Eskarien osteko izapideak ondoko helbidean egin beharko dira:

Los trámites posteriores a las respectivas solicitudes se realizan a través de:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoak identifikazioa egiteko eta sinadura elektronikorako onartzen dituen bitartekoak ondoko helbidean daude adierazita:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

Pertsona fisikoek bitarteko elektronikoak erabiliz edo aurrez aurre eska, kontsulta eta egin ditzakete izapide guztiak. Eskaria egin eta dokumentazioa aurkezteko aurrez aurreko kanala edo kanal elektronikoa erabiltzeak ez du ondoko izapideetan kanal hori erabiltzera behartzen eta aipatu kanala alda daiteke, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak dioenari jarraiki.

Las personas físicas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites utilizando medios electrónicos o presenciales. El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento, según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

– Aurrez aurreko kanala: eskariak aurrez aurre aurkeztu beharko dira, xede horretarako eta dagokion lankidetza-hitzarmenak sinatu ostean berariaz gaitu diren Birgaitze-bulegoetan egongo diren erregistroetan. Eskaria egin eta dokumentazioa aurkezteko Zuzenean zerbitzua (eskariak Zuzenean zerbitzuaren bitartez egiteko ordua eskatu beharko da aldez aurretik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro laguntzaileak (apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoak jasotzen ditu) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan zehazten dituen organoak erabiliz gero eskari hori Visesari igorriko zaio, izapidetu dezan. Eskari-ereduak arau honetako I., III. eta IV. eranskinetan jaso dira, hurrenez hurren.

– Canal presencial: las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en los registros dispuestos con este fin en las Oficinas de Rehabilitación expresamente habilitadas a estos efectos mediante la firma de los respectivos convenios de colaboración. En el supuesto de presentarse mediante Zuzenean (la presentación de solicitudes en el Servicio Zuzenean será exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la solicitud se remitirá a Visesa para su tramitación. Los modelos de solicitud se adjuntan como anexos I, III y IV, respectivamente, de la presente norma.

– Kanal elektronikoa: eskariak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikora sartuz aurkeztuko dira, atal honetan jasotako helbideen bitartez:

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en este apartado:

Administrazio Publikoekin dituen harremanetarako baliabide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen pertsonaren edo entitateren batek bere eskaria aurrez aurre aurkeztuko balu, laguntza kudeatzen duen organoak akats hori zuzendu eta baliabide elektronikoez baliatuz aurkeztea eskatuko dio. Xede hauetarako, egoera zuzendu eta eskari elektronikoak erabiliz egin den eskariaren data hartuko da eskaria aurkezteko datatzat.

En el supuesto de que alguna persona o entidad obligada a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos presentase su solicitud presencialmente, el órgano gestor de la ayuda requerirá su subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada dicha subsanación.

Nolanahi ere, administrazio-prozeduraren izapidetzean bermatuko da Administrazioarekin harreman elektronikoak izateko hiritarrek duten eskubidea eta laguntza eskainiko da dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan zerrendatutako bulegoetan era elektronikoan aurkeztu ahal izateko.

En cualquier caso, en la tramitación del procedimiento administrativo, se garantizará el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, y se prestará asistencia para la presentación electrónica de los documentos en las oficinas relacionadas en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ordezkari baten bitartez ere egin daiteke izapidetze elektronikoa. Horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu ahalko da, honako webgune honetan:

También se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

8.– Interesdunek ez dute Administrazio Publikoen esku dauden eta bere sare korporatiboen bitartez edo datuak partekatzeko plataformetan egindako kontsulten bitartez edo xede horretarako gaituriko beste sistema elektroniko batzuen bitartez elektronikoki kontsulta daitezkeen datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko beren berariazko aurkakotasuna agertu ezean, prozedura zehatz bakoitzean, Agindu honetan araututako laguntzak izapidetzeko eskumena duen organoaren aurrean. Nolanahi ere, uneoro dago datu eta dokumentuen kontsulta elektronikoaren aurka berariaz egiteko aukera. Hori eginez gero, datu eta dokumentu horiek aurkeztu beharko dira.

8.– Las personas interesadas en el procedimiento no estarán obligadas a presentar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas y que puedan ser consultados electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que manifiesten su oposición expresa, en cada procedimiento concreto, ante el órgano competente para la tramitación de las ayudas reguladas en esta Orden. No obstante, en cualquier momento podrán oponerse expresamente a la consulta electrónica de los datos y documentos, en cuyo caso estarán obligadas a aportarlos.

9.– Eskariarekin batera interes-gatazkarik ezaren adierazpena aurkeztu beharko da, Agindu honetako VI. eranskineko ereduari jarraiki.

9.– En la solicitud deberá presentarse declaración de ausencia de conflicto de intereses de conformidad con el modelo del Anexo VI de esta Orden.

10.– Eskariak aurkezteko eta prozedura izapidetzeko egungo legediak agintzen duen hizkuntzen koofizialtasuneko erregimena bete beharko da. Honela, interesdunak hizkuntza aukeratu ahalko du, euskara edo gaztelera, izapideak egin eta jakinarazpenak jasotzeko. Berariazko adierazpena egon ezean ulertuko da bere eskaria izapidetzeko organo eskudunaren aurrean erabili duen hizkuntza aukeratu duela interesdunak.

10.– Para la presentación de las solicitudes y la tramitación del procedimiento se respetará el régimen de cooficialidad lingüística, dispuesto en la normativa vigente, permitiéndose a la persona interesada elegir el idioma, euskera o castellano, para realizar trámites y recibir comunicaciones, entendiéndose, en ausencia de declaración expresa, que ha optado por el idioma en que se haya dirigido al órgano competente para la tramitación, en su solicitud.

11.– Eraikinaren energia-efizientzia hobetzeko jardueren garapenari lotuta Agindu honetako 32. artikuluan zehaztu diren zaurgarritasun-egoeran dauden pertsona edo bizikidetza-unitate zehatzen aldeko laguntza osagarriak eskatzen diren kasuetan, laguntza horiei loturiko eskaria Eraikinaren energia-efizientzia hobetzea xede duten laguntza nagusiei loturiko eskariarekin batera aurkeztuko da.

11.– En el supuesto específico de solicitud de ayudas complementarias a favor de determinadas personas o unidades convivenciales vulnerables establecido en el artículo 32 de esta Orden como consecuencia del desarrollo de actuaciones de mejora de eficiencia energética en el edificio, la solicitud de ayudas se presentará en el mismo acto que la solicitud de ayudas principal para la mejora de la eficiencia energética a nivel del edificio.

10. artikulua.– Akatsak edo omisioak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de errores u omisiones.

1.– Akats, zehaztasunik ez edo omisioren bat ikusiko balitz aurkitutako eskarian, prozedura ebazten ari den organoak horren berri emango dio eskatzaileari, baliabide elektronikoak erabiliz legeak hori egitea eskatzen duenean edo eskatzaileak borondatez eskatu duenean zein eskatzaileak jakinarazpenak jasotzeko zehaztu duen helbidean bestela. Hamar eguneko epea emango zaio aurkitutako egoera irregular hori konpon dezan eta jakinaraziko zaio, halaber, hori egin ezean egindako eskariari uko egin diola ulertuko dela, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 21. artikuluan zehazten dituen baldintzetan egingo den ebazpena eginaz.

1.– Si se detecta algún defecto, inexactitud u omisión en la solicitud presentada, el órgano instructor del procedimiento lo comunicará a la persona solicitante, bien por medios electrónicos en los supuestos en que sea preceptiva su utilización o se haya optado voluntariamente por ella, o bien en el domicilio señalado por esta en su solicitud, en otro caso, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su corrección, subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Aurkitutako egoera irregular hori zuzentzeko eman den epea amaitu ostean ez bada eskaria horretarako zehaztu den formatuan aurkeztu edo ez bada eskaturiko dokumentazioa aurkeztu eskatzaileak eskari horri uko egin diola ulertuko da.

2.– La no presentación de la solicitud de acuerdo con el formato de la solicitud o la no presentación de la documentación exigida, transcurrido en su caso el plazo de subsanación concedido, supondrá tener por desistida a la persona solicitante.

3.– Halaber, eskaria izapidetzeko onartua izan eta gero, laguntzak kudeatzeko prozedura gauzatzeko ardura duen organoak egoki deritzon informazio guztia eska diezaioke erakunde eskatzaileari, aurkeztu den dokumentazioaren egokitasuna baloratu ahal izateko. Horretarako emandako epea 10 egunekoa izango da eta jakinarazi beharko da eskaturiko informazio osagarri hori aurkeztuko ez balitz espedientea eskaturiko informazio hori gabe aztertuko litzatekeela.

3.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la instrucción del procedimiento de gestión de las ayudas podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente la documentación que haya sido presentada, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará la documentación sin considerar la información requerida.

4.– Nolanahi ere, eta laguntzen esleipena egiteko denbora-lehentasunari begira aintzat hartuko den data izango da zuzendutako informazio guztia aurkeztu den hori.

4.– En cualquier caso, a efectos de la priorización temporal en la concesión de la ayuda, se tendrá en cuenta la fecha en la que la solicitud hubiese sido válidamente subsanada.

5.– Akatsak zuzentzeko eskatzaileei eman zaien epeak espedientea ebazteko dagoen epea eten egingo du.

5.– El plazo de subsanación de documentación otorgado a los solicitantes interrumpe el plazo de resolución del expediente.

11. artikulua.– Organo erabakitzaileak. Ebazpena eta isiltasunaren ondorioak.

Artículo 11.– Órganos de resolución. Resolución y efectos del silencio.

1.– Laguntza emateko prozeduraren behin betiko ebazpena Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkariak sinatuko du, instrukzio-organoak egin duen ebazpen-proposamena oinarri hartuta, ezarritako baldintza guztiak bete eta eskaturiko dokumentazio guztia aurkeztu dela egiaztatu ostean.

1.– La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda corresponde al Delegado/a Territorial del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, una vez haya sido comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada a partir de la propuesta de resolución emitida por el órgano instructor.

2.– Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilekoa izango da, eskaria aurkezteko egunetik zenbatzen hasita. Epe hori amaituta ebazpenik ez balego eskaria ukatu dela ulertuko da, berariaz ebazteko beharrari kalterik egin gabe. Ebazpenaren aurkako errekurtsoak aurkez daitezke, hurrengo artikuluan xedatu den bezalaxe.

2.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente. La resolución que se adopte podrá ser recurrida en la forma establecida en el artículo siguiente.

3.– Administrazio-ebazpena baieste-izaerakoa bada ondokoak jaso beharko ditu: pertsona edo entitate onuradunen izena edo sozietatearen izena eta IFK edo NAN, diruz lagunduko den jarduketa, itzultzeko beharrik gabe emango den laguntzaren zenbatekoa, lagunduko diren jarduketen arabera xehakatua eta aurrekontu-urteen arabera banatua; eta, azkenik, obrak egiteko epea. Hala badagokio, ebazpenak mailegu kualifikatuaren gehieneko zenbatekoa adieraziko du eta, bere kasuan, balizko konturako aurrerakinak.

3.– En el supuesto de que la resolución administrativa sea estimatoria, expresará el nombre o denominación social y el CIF o DNI de las personas o entidades beneficiarias, la actuación financiada, la cuantía de la subvención a fondo perdido, desglosada por actuaciones subvencionadas, con la distribución de la misma por anualidades presupuestarias, y el plazo en el que deben ejecutarse las obras. En su caso, la resolución incluirá, en su caso, la cuantía máxima del préstamo cualificado y, en su caso, los anticipos a cuenta que pudieran corresponder.

Ukatutako eskarien kasuan, ondokoak jasoko dituzte: eskatzaileen izena edo sozietatearen izena, IFK eta ukatze hori oinarritzen duten zioak.

En el caso de las solicitudes denegadas recogerá el nombre o denominación social de los y las solicitantes, CIF y los motivos que fundamenten la denegación.

4.– Ebazpena, kasu guztietan, interesdunei edo jabeen erkidegoa ordezkatzen duen pertsonari edo entitateari edo jabeen erkidegoen elkartzeari jakinaraziko zaie.

4.– La resolución será notificada en todo caso a las personas interesadas o a la persona o entidad que represente a la comunidad de propietarios/as o a la agrupación de las comunidades de propietarios/as, en su caso.

Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira:

Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

5.– Jakinarazpenak ez dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko. Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzaren gardentasun atarian urtero argitaratuko dira onuradun diren pertsona juridikoen zerrenda eta jaso dituzten dirulaguntzen zenbatekoa, bai eta pertsona fisikoei eman zaizkien laguntzen kopurua eta zenbateko globala ere, Lurralde Historikoen eta sexuaren arabera banatuta. Hori guztia, dagokion Dirulaguntzen Datu Baseari dagokion informazioa emateko aukerari kalterik egin gabe.

5.– Las resoluciones no serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, con carácter anual se publicará en el portal de la transparencia del Gobierno Vasco la relación de personas jurídicas beneficiarias y el importe de las ayudas que se les hayan concedido, así como el número y el importe global de las ayudas concedidas a personas físicas disgregado por Territorio Histórico y por sexo. Todo ello sin perjuicio del suministro de información que corresponda a la Base de Datos de Subvenciones correspondiente.

6.– Itzuli beharrik gabeko laguntzen eta dirulaguntzen esleipena eta, hala badagokio, ordainketa dagokion jarduketen finantzaketari egongo dira lotuta halabeharrez.

6.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas y subvenciones a fondo perdido a las personas que sean beneficiarias quedarán obligatoriamente vinculadas a la financiación de las correspondientes actuaciones.

12. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 12.– Recursos.

1.– Emandako ebazpenak ez dio amaiera emango administrazio-bideari. Interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete horren aurka, Etxebizitzako sailburuordearen aurrean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasiko den hil bateko epean, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 121. eta 122. artikuluetan dioena betez.

1.– La resolución que se dicte no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Gora jotzeko Errekurtso hori onartuko ez balitz, berariaz zein administrazio-isiltasunaren bitartez, dagokion administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, indarreko legediari jarraiki.

2.– Frente a la desestimación, expresa o presunta por vía de silencio administrativo del recurso de alzada podrá deducirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa el correspondiente recurso, conforme a la legislación vigente.

13. artikulua.– Kostuak, fakturak eta beren ordainketa justifikatzea.

Artículo 13.– Justificación de los costes, facturas y de su pago.

1.– Dagokion fakturan sartutako gastu guztiek beharrezko egiaztagiria eraman beharko dute beraiekin batera. Azken honek faktura egin duen enpresaren eta birgaitze-jarduketen pertsona edo entitate titularren datuak jaso beharko ditu (IFK barne), data, zenbakia eta BEZ.

1.– Todo gasto reflejado en la correspondiente factura deberá incorporar el oportuno documento acreditativo en las que deben figurar los datos, incluido el CIF, de la empresa emisora y las personas o entidades titulares de las actuaciones de rehabilitación, la fecha, el número y el IVA.

2.– Instrukzio-organoak hori egitea eskatuko balu, fakturen ordainketaren formalizazioa honela egiaztatuko da:

2.– En el supuesto de que así fuera requerido por el órgano instructor, la acreditación de la formalización del pago de las facturas se hará de la siguiente forma;

a) Transferentziarekin edo banku-helbideratzearekin batera aurkeztuko dira faktura eta banku-ordainketaren frogagiria (libreta, banku-laburpena, zordunketa edo banku-mugimendua). Bere kontzeptuan faktura-zenbakia eta ordainketaren xedea adieraziko dira.

a) La transferencia o domiciliación bancaria deberá acompañarse de la factura y el justificante de pago bancario (cartilla, extracto bancario, adeudo o movimiento bancario) debiendo figurar en el concepto de la misma el número de factura y objeto del pago.

b) Eskudirutan eginiko entregatzeekin batera ordainketaren frogagiria aurkeztuko da. Honek egiaztatuko du zenbatekoa egokiro eskualdatu dela eta ordainketari dagokion faktura identifikatu beharko du.

b) Las entregas en efectivo deberán acompañarse de un justificante de pago en el que conste que al emisor le ha sido satisfecho el importe, con identificación de la factura a la que corresponde.

c) Kanbio-letra, txeke edo ordaindukoak bezalako merkataritza-dokumentuek, halaber, beren fotokopia eta ordainketa-modu gisa onartua izan den hornitzailearen hartu-agiria eramango dute. Horrez gain, banku-laburpena- edo -mugimendua aurkeztu beharko da hartzaileak ordainketa egin duela frogatzeko.

c) Los documentos mercantiles tales como letras de cambio, cheques o pagarés, deberán añadir, además, fotocopia del mismo o acuse de recibo emitido por el proveedor en el que se indique que se admite como forma de pago y extracto o movimiento bancario que acredite que el/la destinatario/a ha hecho efectivo el mismo.

d) Beren luzapena adostu izanaren ondorioz, obrak amaitzeko unean justifikatu ezin diren ordainketak dagokion kontratua aurkeztuz egiaztatu beharko dira. Kontratu horrek aldeek adostu duten ordainketa-modua adierazi beharko du.

d) Los pagos que resulten imposibles de justificar en el momento a la finalización de la obra por haberse pactado su aplazamiento deberán justificarse mediante la aportación del oportuno contrato en el que conste que se ha pactado esa forma de pago entre las partes.

Kasu horietan, eta konprometitutako azken ordainketaren epemuga-datatik zenbatzen hasiko den hiru hileko epean, ordainketa guztiak egin direla frogatu egin beharko da instrukzio-organoaren aurrean. Epe hori amaituta justifikazio hori egiteke balego oraindik, arauak urratu direla ulertuko da eta itzulketa-prozedurak abiaraziko dira.

En estos casos, en un plazo de tres meses desde la fecha de vencimiento del último pago comprometido, se deberá justificar ante el órgano instructor de la ayuda haber procedido a todos los pagos. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera aportado dicha justificación, se considerará que se ha producido un incumplimiento y se dará inicio a los procedimientos de reintegro.

Nolanahi ere, egiaztagiritzat joko da ordainketaren egilea eta hartzailea, faktura-zenbakia, ordainketaren xedea eta data argiro adierazten duen dokumentu oro.

En cualquier caso, se considerará documento acreditativo del pago todo aquel que contenga claramente identificados el receptor y el emisor del pago, el número de factura, objeto de pago, importe y la fecha de abono.

14. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea. Konturako aurrerakinak.

Artículo 14.– Pago de las subvenciones. Anticipos a cuenta.

1.– Dirulaguntzen ordainketa Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkaritzaren titularrak instrukzio-organoaren proposamenean oinarrituta egingo duen ebazpen baten bidez gauzatuko da. Aldez aurretik, programa bakoitzari dagozkion artikuluetan eskaturiko justifikazio-dokumentazioa aurkeztu eta egiaztatu beharko da. Ebazpen horrek berariaz adieraziko du funtsen jatorria; eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) aipatuko du ere.

1.– El abono de las subvenciones se hará efectivo mediante resolución de la persona titular de la Delegación Territorial del Departamento del Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, a propuesta del órgano instructor tras la presentación, y en su caso comprobación, de la documentación justificativa exigida en los artículos correspondientes a cada programa. En dicha resolución se hará expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

2.– Aitortutako itzuli beharrik gabeko laguntzak pertsona edo entitate onuradunari balioztatu zaion kontuan jasoko dira, banku-transferentzia baten bidez. Onuradunak, funtsak askatu ahal izateko, dagokion hirugarrenaren alta egin beharko du.

2.– La percepción de las ayudas a fondo perdido reconocidas, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta validada de la persona o entidad beneficiaria, que deberá cumplimentar para estos efectos libratorios, con carácter previo, la correspondiente alta de tercero.

Hirugarrenen alta elektronikoki egin daiteke (izapidetze elektronikoa egitera behartuta daudenek elektronikoki egin beharko dute), eskuragarri dagoen dagokion zerbitzuaren bidez edo egoitza elektronikoan, ondoko helbidean:

El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, en la siguiente dirección:

3.– Halaber, eskaturiko dokumentazioa aurkeztu eta aztertu ondoren eta instrukzio-organoaren proposamenean oinarrituta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkaritzaren titularrak egingo duen ebazpen baten bidez dirua aurreratuko zaie aurrerapen hori eskatu eta bere beharra eta egokitasuna frogatu duten azken hartzaileei, beti ere ondoko baldintzak betetzen badira:

3.– Así mismo, mediante resolución de la persona titular de la Delegación Territorial del Departamento del Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, a propuesta del órgano instructor tras la presentación y la comprobación de la documentación, se podrán dotar anticipos a los/as destinatarios/as finales que así lo soliciten y justifiquen su necesidad y conveniencia, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Aurrerapen horiek ez dute onuradunak jasoko duen laguntzaren guztizko zenbatekoaren % 30a gaindituko.

a) Que dichos anticipos no superen el 30 % del importe total de la ayuda que se vaya a conceder al beneficiario.

b) Aurrerapen horiek dirulaguntzaren xede den jarduketari loturiko gastuak estaltzera bideratuko dira soil-soilik eta beren egokitasuna nahikotasunez frogatu beharko da.

b) Que dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y se justifiquen adecuadamente en su conveniencia.

c) Abenduaren 30eko 36/2020 Legegintzako Errege-dekretuak, Herri Administrazioa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartu dituenak 61.3 artikuluan dioena betez, aurrerapen hauen azken hartzaileek frogatu beharko dute Europako funtsak kudeatzeko berariaz irekitako kredituen kargura aldez aurretik jaso dituzten beste aurrerapen guztiak dagoeneko itzuli dituztela. Alderdi hori frogatzeko, beti ere beste modurik ez dagoenean, azken hartzailearen erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztuko da (edo organo eskudunaren egiaztagiri bat, hartzaile hori administrazio publiko bat denean).

c) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los/as destinatarios/as últimos/as de estos anticipos acrediten que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de fondos europeos. Este extremo se justificará, cuando no pueda acreditarse de otro modo, con una declaración responsable del destinatario/a último/a o certificación del órgano competente si este fuere una administración pública.

4.– Urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 5. apartatuak dioena eta 11/2021 Legeak, abenduaren 23koak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenak 32.3 artikuluan xedatu duena betez, aurrerapen hauek ez dira pertsona edo entitate onuradunaren berme baten menpe egongo.

4.– En aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre y lo señalado en el artículo 32.3 de la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022, estos anticipos no tendrán que ser objeto de garantía por parte la persona o entidad beneficiaria.

5.– Laguntzen azken onuradunak izango diren Hartzaileek finantzaketa lortu badute Agindu honen xede diren obrak edo jarduketak gauzatzeko, jasotako laguntzak edo dirulaguntzak kobratzeko eskubidea pignoratu edo laga ahalko da, finantzaketa eman duten finantza-entitateen alde.

5.– En caso de que se obtuviera financiación por parte de las Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas para la realización de las obras o actuaciones objeto de la presente Orden, podrá pignorarse o cederse el derecho al cobro las ayudas o subvenciones recibidas a favor de las entidades financieras acreedoras de la financiación.

Aurreko xedeetarako, finantzaketa eman duten finantza-erakundeek lagapen edo pignoratze horren berri eman beharko diote laguntzak eman dituen Administrazioari. Jakinarazpen horretan, laguntzak eman dituen Administrazioak onartu duen laguntzari edo dirulaguntzari dagozkion zenbatekoak ordaintzeko erabiliko den kontua adierazi beharko da. Finantzaketa eman duen finantza-erakundeak aipatu finantzaketa dagoeneko kitatu dela jakinarazten duenean, Administrazioak ordainketak eten egingo ditu.

A los efectos anteriores, bastará con que las entidades financieras acreedoras de la financiación notifiquen la cesión o la pignoración a la Administración concedente, y en esta notificación indiquen la cuenta en la que con carácter irrevocable deben abonarse los importes correspondientes a la ayuda o subvención por parte de la Administración concedente, para que la misma se tenga por constituida hasta que reciba confirmación de la cancelación de la financiación por parte de la entidad financiera acreedora correspondiente.

15. artikulua.– Atzera egitea eta uko egitea.

Artículo 15.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza eskatzen duen pertsonak eskaeran atzera egin ahal izango du. Eskatutako finantza-neurriak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko da atzera, eta organo kudeatzaileari aurkeztuko zaio. Organo horrek, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du atzera egitea, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará ante el órgano competente para la concesión, a través el órgano instructor, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak emandako finantza-neurriei uko egin ahal izango die, onartu ondoren ere. Uko egitea organo kudeatzaileari aurkeztuko zaio, eta hark, ebazpen bidez, bete-betean onartuko du uko egite hori, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– Así mismo, la persona beneficiaria podrá presentar la renuncia a las ayudas concedidas, que podrá realizarse con posterioridad a su aceptación. La renuncia se presentará ante el órgano competente para la concesión, a través del órgano instructor, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartu ondoren, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, baita emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak itzuli beharko ditu, 17. artikuluak dioenari jarraiki.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida, debiendo proceder, en su caso, al reintegro de los importes recibidos en los términos del artículo 17.

16. artikulua.– Laguntzen baldintzen aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de las ayudas.

1.– Birgaitze-jarduketaren titularra pertsona fisikoa bada, laguntzak aitortu dizkion administrazio-ebazpena eman ondoren, hura ordeztuko da, eta jarduketaren titular berriaren aldeko ebazpena emango da, aurreikusitako betekizunak betetzen baditu.

1.– La sustitución de la persona titular de la actuación, siempre que sea una persona física, una vez dictada la resolución administrativa que le haya reconocido las ayudas, conllevará la revocación de esta y el dictado de una resolución a favor de la nueva titular de la actuación en el caso de que cumpla los requisitos previstos.

2.– Laguntzak ematerakoan kontuan hartu izan diren baldintzak aldatzen badira, betiere, haien xedea betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, aldi berean beste edozein erakunde publiko edo pribatuk emandako laguntzak eta dirulaguntzak jasotzen badira, horren berri eman beharko da aldez aurretik, organo eskudunak berariaz onar ditzan.

2.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, siempre que se entienda cumplido el objeto de estas y, en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por el órgano competente para resolver la concesión.

Laguntzak ematerakoan kontuan hartu izan diren baldintzak aldatzen badira, eta betiere xedea betetzat jotzen bada, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, organo eskudunak aldatzeko edo likidatzeko ebazpena emango du. Ebazpen horretan, emandako laguntzen zenbatekoa berregokitu egingo da, eta ematerakoan ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira. Hala badagokio, onuradunak soberan jasotako zenbatekoa itzuli beharko du. Laguntzak doitzeak ez du inola ere ekarriko hasierako ebazpenean emandako zenbatekoa baino handiagoa aitortzea.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. A estos efectos, el órgano competente dictará la oportuna resolución de modificación o liquidación, en la que se reajustará el importe de las ayudas concedidas, aplicándose los criterios y límites establecidos en su otorgamiento, quedando obligada la persona beneficiaria, en su caso, a la devolución del importe recibido en exceso. El ajuste de las ayudas en ningún caso podrá conllevar el reconocimiento de un importe superior al concedido en la resolución inicial.

3.– Justifikazioan aurkeztutako dokumentazioa aztertzeak beherantz aldatuko ditu emandako laguntza publikoak edo finantzaketa kualifikatua, eraikinean egindako jarduketen bitartez berrizta ez daitekeen lehen mailako energiaren kontsumoan lortu diren aurrezteak hasiera batean aurreikusitako horiek baino txikiagoak eta eskaturiko gutxieneko horiek baino handiagoak direnean.

3.– El análisis de la documentación presentada en la justificación dará lugar a la modificación a la baja de las ayudas públicas concedidas o de la financiación cualificada en los supuestos de consecución de ahorros en consumo de energía primaria no renovable conseguidos mediante la actuación en edificios inferiores a los inicialmente estimados pero superiores a los mínimos requeridos.

Baldin eta onuradunak, justifikazioan, adierazten badu ebazpena aldatzea eragin zezaketen finantza-neurriak emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketak izan direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.12 artikuluan ezarritakoaren arabera, eta onartzeko aldez aurreko administrazio-baimenaren izapidea egin ez bada, finantza-neurriak ematen dituen organoak onartu ahal izango du aurkeztutako justifikazioa, betiere hirugarrenei kalterik eragiten ez bazaie. Organo emaileak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez du onuraduna salbuesten legozkiokeen zehapenetatik.

Cuando la persona beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las medidas financieras que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de las medidas financieras, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceras personas. La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime al beneficiario de las sanciones que pudieran corresponderle.

4.– Aldaketak ez dio inola ere eragingo jarduketaren izaerari; ezin du, ezta ere, dagokion laguntzaren esleitzea justifikatu zuten baldintzen urratzea suposatu.

4.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación ni suponer el incumplimiento de los requisitos que justificaron la concesión de la ayuda que corresponda.

5.– Obrek dirauten bitartean, eta jada aurrekontuan sartutako kontzeptuen barruan, partiden kostua beherantz aldatzen bada, emandako ebazpena aldatu egingo da, baldin eta aurrekontu babesgarria edo diruz lagun daitezkeen kostuak murrizten badira. Orohar zenbatetsiko da hori, eta, ondorio horietarako, gutxitze-ebazpen bat eman ahal izango da.

5.– Si durante el transcurso de las correspondientes obras, dentro de los conceptos ya presupuestados, se variara a la baja el coste de las partidas, se modificará la resolución dictada siempre que se produzca una disminución del presupuesto, de la inversión o de los costes subvencionables, estimado globalmente, pudiendo emitirse una resolución de minoración a estos mismos efectos.

Obrek dirauten bitartean aurrekontu babesgarria edo diruz lagundu daitezkeen kostuak gorantz aldatzen badira, edo horien kontzeptuak edo partidak aldatzen badira, emandako administrazio-ebazpenak eta laguntzek bere horretan iraun ahal izango dute, baldin eta aurrekontuko partidek edo kontzeptuek ez badituzte handitzen onartutako finantza-neurriak, edo, hala izan badaiteke, neurri horiek handitzeko eskatzen ez bada.

Si durante el transcurso de las obras, se variara al alza el presupuesto, de la inversión o los costes subvencionables, o bien se modificasen los conceptos o partidas de los mismos, la resolución administrativa dictada y las ayudas concedidas podrán mantenerse inalteradas en el supuesto de que las partidas o conceptos presupuestados no supongan un incremento de las ayudas reconocidas o, pudiendo suponerlo, los interesados renuncien a formular una nueva solicitud por el incremento que les pudiera corresponder.

6.– Nolanahi ere, obrak ez gauzatzeak, eskaturiko dokumentazioa ez aurkezteak edo laguntzak eskuratzeko eskaturiko gutxieneko baldintzak ez betetzeak laguntzak baliogabetzea ekarriko du.

6.– En cualquier caso, la no ejecución de las obras, así como la no presentación de la documentación exigida, o el incumplimiento de los requisitos mínimos para tener acceso a las ayudas, dará lugar a la revocación de las ayudas.

17. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 17.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

1.– Egiaztatuko balitz onuradunek ez dutela dirulaguntza eskatu eta eman zen xede zehatzerako erabili, ez dutela dirulaguntza oinarritu zuen jarduketa gauzatu, ezin dutela frogatu interesatzen zitzaizkien xede zehatzetarako erabili denik edo, orokorrean, egiaztatuko balitz dirulaguntzaren esleipena oinarritu zituzten baldintzak ez dituztela bete, ez dutela ikuskapen-lana erraztu edo ez dituztela onuradunek dituzten betebeharrak bete, eta interesdunarekin batzartu ondoren, emandako laguntzaren zenbatekoak jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak gehi legezko interesak Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dietela gaineratuko da, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta 698/1991 Dekretuak, abenduaren 17koak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen bermeei eta dirulaguntza horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duenak eta beren kudeaketan parte hartzen duten Erakunde laguntzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak zehazten dituenak xedatutakoa betez.

1.– La constatación de que las personas beneficiarias no utilicen la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, la negativa a facilitar la labor de inspección y el no cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las personas beneficiarias, dará lugar previa audiencia al interesado, a la declaración de pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Halaber, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainetik lortutako soberakina itzuli egin beharko da, eta horrek berekin dakar dirulaguntzen arloan aplikatzekoa den berandutze-interesa eskatzea.

2.– Así mismo procederá el reintegro por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, lo que conlleva la exigencia del interés de demora aplicable en materia de subvenciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ONURADUNAK ETA ENTITATE ESKU-HARTZAILEAK
PERSONAS BENEFICIARIAS Y ENTIDADES INTERVINIENTES
I. ATALA
SECCIÓN I
LAGUNTZEN AZKEN HARTZAILE DIREN ONURADUNAK
PERSONAS BENEFICIARIAS DESTINATARIAS ÚLTIMAS DE LAS AYUDAS

18. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak. Baldintzak eta betebehar orokorrak.

Artículo 18.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Requisitos y obligaciones con carácter general.

1.– Agindu honetako dagokion kapitulu bakoitzak programa bakoitzean sar daitezkeen jarduketak eta dirulaguntzen onuradun potentzialak xedatzen ditu.

1.– En cada uno de los capítulos correspondientes de esta Orden se establecen las actuaciones que son encuadrables en cada programa y las potenciales Personas Beneficiarias de las subvenciones.

2.– Orokorrean, ondoko arauak izango dira aplikatzekoak:

2.– Serán de aplicación las siguientes reglas de carácter general:

a) Laguntzen azken hartzaile diren pertsonak pertsona juridikoak direnean egiaztatu edo berariaz adierazi beharko dute behar bezala eratuta daudela, berentzat aplikatzekoa den araudiaren arabera. Entitateek ez badute nortasun juridikorik, jabeen erkidegoen kasuan salbu, eskarian zein esleipen-ebazpenean berariaz adierazi beharko dira taldearen kide bakoitzak bere egingo dituen exekuzio-konpromisoak, bai eta horietako bakoitzarengatik aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ere. Edonola ere, taldearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko da, ahalorde askietsiarekin.

a) Cuando las personas destinatarias últimas de las ayudas sean personas jurídicas deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, con excepción de las comunidades de propietarios/as, deberán hacerse constar expresamente tanto en la solicitud como en la resolución de concesión los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, debe nombrarse representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes.

b) Onuradunak pertsona fisikoak edo pertsona fisiko ezberdinak biltzen dituzten bizikidetza-unitateak direnean pertsonaren edo unitatearen diru-sarrerak, zaurgarritasun ekonomikoari loturiko laguntza osagarriaren esleipenerako baloratuak izan daitezen, Agindu honetako 32. artikuluan xedatutakoari jarraiki kalkulatuko dira. Urteko diru-sarrerak aurkeztutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren adierazpena oinarri hartuta kalkulatuko dira. Adierazpen horiek eskuratuko dira Euskal Herriko Administrazio Orokorraren eta Foru Ogasun ezberdinen arteko lankidetza-protokoloen eskutik. Operatiboak ez baleude deialdi honetarako, laguntzen eskatzaileak dagokion adierazpena aurkeztu beharko du.

b) Cuando las Personas Beneficiarias sean personas físicas o unidades de convivencia constituidas por varias personas físicas la determinación de los ingresos de la persona o unidad, a efectos de su valoración para la obtención del complemento de la ayuda por motivos de vulnerabilidad económica, se calcularán en base a lo establecido en el artículo 32 de la Orden. Los ingresos anuales se calcularán en base a las declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas presentados a los que tendrá acceso en función de los protocolos de interoperabilidad entre la Administración General del País Vasco con las respectivas Haciendas Forales. En caso de no poder estar operativos para esta convocatoria, la persona solicitante de las ayudas deberá aportar la declaración respectiva.

c) Programetako laguntzen onuradunek berehala jakinarazi beharko diote, prozedura izapidetzen ari den edo laguntza aitortu duen organo eskudunari, baita eskaria izapidetzen ari den bitartean ere, aitortza hori oinarri izan zitezkeen eta laguntza jasotzeko eskubidearen gerora sortutako galera sor zezaketen baldintzetan egondako edozein aldaketa. Aldaketa horiek ez jakinaraztea zio nahikoa izango da ordura arte bidegabeki kobratu ei diren zenbatekoak itzultzeko prozedura abiarazteko.

c) Las Personas Beneficiarias de ayudas de los programas estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente que esté realizando dicha tramitación o que le haya reconocido la ayuda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudieran determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.

d) Laguntzen onuradunak behartuta daude benetako titulartasuna egiaztatzera, datuen lagapena baimentzera beharrezkoa denean eta agintari eskudunek eskatu dituzten erantzukizunpeko adierazpen guztiak aurkeztera, Suspertze, Eraldatze eta erresistentzia Planaren (SEEP) eta (EB) 2021/241 Erregelamenduaren esparruaren barruan eska daitezkeen nazio-mailako zein Europa-mailako arauak betez. Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) baitan garaturiko laguntza-programak direnez azken hartzailea den onuradunak dituen betebeharrak izango dira baimena ematea bere datuak Datu-base bakar batean erregistratu ahal izateko eta Europako ondoko erakundeek egiten dituzten kontrolen mende jartzeko: Europako Batzordea, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoa, Europako Kontuen Epaitegia eta Europako Fiskaltza.

d) Las Personas Beneficiarias de las ayudas estarán obligados a acreditar la titularidad real, a autorizar la cesión de datos cuando sea necesario, así como a aportar todas las declaraciones responsables que se exijan por las autoridades competentes, conforme a la normativa nacional y europea en cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el Reglamento (UE) 2021/241. Al ser programas de ayudas desarrollados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se considerarán obligaciones para el/la beneficiario/a destinatario/a último/a, la autorización para el registro de sus datos en una Base de Datos única, así como la sujeción a los controles llevados a cabo por los organismos europeos: Comisión Europea, Oficina de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea.

e) Laguntzen onuradunek proiektura bideratutako funtsen aplikazioa kontrolatzeko eta jarraitzeko jarduketen mende jarriko dute beren burua; hau da, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Lurralde Sailak egingo duen dokumentuen egiaztatzearen eta etengabeko zein azken ebaluazioen mende. Ondokoen finantza-kontrolak onartu beharko dituzte ere: Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoa, Herri-kontuen Euskal Epaitegia eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren funtsak kontrolatzeko eta jarraitzeko ardura duten estatuko eta Europako organoak; gehienbat, Europako Batzordea, Europako Kontuen Epaitegia, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoa (IBB) eta Europako Fiskaltza. Aipatu erakundeek gauzatutako jarduketen informazio xehea ikusteko aukera izango dute.

e) Las Personas Beneficiarias de las ayudas deberán someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, así como al control financiero de los mismos por la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y órganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, que podrán acceder a la información de detalle de las actuaciones realizadas.

f) Laguntzen onuradunek hitzarmen honi jarraiki gauzaturiko jarduketa guztien kudeaketari, exekuzioari eta kontrolari loturiko beharrezko dokumentazio guztia Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari bidaltzeko konpromisoa hartuko dute.

f) Las Personas Beneficiarias de las ayudas se comprometen a remitir al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes cuanta información fuera necesaria sobre la gestión, ejecución y control de todas las actuaciones que se realicen en el marco del presente convenio.

g) Onuradunek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak 34. artikuluan zehazten dituen informazio-, komunikazio- eta publizitate-betebeharrak bete beharko dituzte.

g) Las Personas Beneficiarias están sujetos a las obligaciones de información, comunicación y publicidad establecidas en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

h) Laguntzen onuradunek «ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) eta etiketatze klimatikoa eta digitala bermatu beharko dituzte, Ministro Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartu zuen Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak (SEEP) eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen onuradunek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak eta Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID) diotenarekin bat. DNSH printzipioa, etiketatze klimatikoa, CID-ren eranskinean eta SEEPen 2. osagaiaren 3., 6. eta 8. ataletan jasotako baldintzak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzuli beharko dira.

h) Las Personas Beneficiarias de las ayudas garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID). En caso de incumplimiento del principio DNSH, del etiquetado climático o de las condiciones recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del componente 2 del PRTR, se deberán reintegrar las cuantías percibidas.

«Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioari (do no significant harm – DNSH printzipioa) jarraiki eta Suspertze Planak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak diotena betez, indarreko ingurumen-arautegia beteko da, (EB) 2019/2088 Erregelamendua aldatu zuen inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzko 2020ko ekainaren 18ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2020/852 Erregelamendua barne, bai eta Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa aplikatzeari buruzko Europako Batzordearen (2021/C 58/01) Gida Teknikoa ere. Ingurumen-ebaluazioko prozedurak errespetatuko dira, indarreko legediak hori egitea eskatzen duenean. Ingurumenaren arloko legediari jarraiki aplikatu beharko liratekeen beste ebaluazio esanguratsu guztiak ere errespetatu beharko dira.

En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio «do no significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». Se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

DNSH printzipioa bete dela egiaztatzeko DNSH printzipioaren bermeari buruzko aldeko ebaluazio bat aurkeztu beharko da. Edo, bestela, printzipioa bete dela dioen erantzukizunpeko adierazpen bat.

Se deberá aportar justificación del cumplimiento del principio DNSH mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, o en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del mismo.

i) Onuradunek aplikatzekoak diren Europa-mailako eta nazio-mailako araudiak bete beharko dituzte; bereziki, Estatuko Laguntzak arautzen dituzten Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) arauek zehazten dituzten betebeharrak eta aplikatzekoak diren Europako edo naziko-mailako beste arau guztiak, iruzurra, interes-gatazka edo finantzaketa bikoitza saihestea xede duten neurriak gehienbat, Batasunaren finantza-interesak babestearren. Aipatu betebeharrak betetzen ez badira jasotako zenbateko guztiak itzuli beharko dira, Agindu honetako 17. artikuluak dioenari jarraiki.

i) Las Personas Beneficiarias tendrán que cumplir con la normativa europea y nacional que resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en su normativa reguladora de Ayudas de Estado e igualmente con el resto de normativa europea y nacional aplicable; en especial, las medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, se deberá reintegrar las cuantías percibidas conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden.

3.– Eskaria eta dokumentazioa aurkezteak esan nahi du baldintzarik eta salbuespenik gabe onartzen direla urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan eta Deialdi-agindu honetan jasotako baldintzak.

3.– La presentación de la solicitud de ayudas comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en el Real Decreto Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, y en la presente Orden de convocatoria.

4.– Urriaren 5eko 853/2001 Errege Dekretuan xedatutakoa betez, laguntzen dirulaguntza-izaera dela eta, bertan behera geratzen da laguntzen onuradun izateko debekua Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 13.2 artikuluan aurreikusten dituen egoeretako batean dauden pertsonentzat (indarreko legediak ezartzen dituen zerga-betebeharrei edo Gizarte Segurantzari loturiko horiei ordainketak ordaintzeke izatea), erregelamendu bidez zehaztutako eran.

4.– En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, debido a la naturaleza de las subvenciones, queda exceptuada la prohibición de obtener la condición de beneficiario/a de estas ayudas a quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, relativa a no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

5.– Onuradun izateko debekuak edo aurreko atalean adierazitako egoera aplikatzekoak ez direla frogatzeko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkez daiteke, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak 13.7 artikuluan eta administrazio-prozedura erkidea arautzen duten arauetan arautzen diren baldintzetan.

5.– La justificación de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a o concurrir las circunstancias del apartado anterior, podrá realizarse mediante la presentación de una declaración responsable, en los términos previstos en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y en la normativa reguladoras del procedimiento administrativo común.

19. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak. Emandako laguntzari loturiko betebehar bereziak.

Artículo 19.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Obligaciones específicas en relación con la ayuda concedida.

1.– Agindu honetan deitu diren itzuli beharrik gabeko laguntzen eta dirulaguntzen pertsona eta entitate onuradunek, kasu guztietan, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 57 artikuluetan xedatutako betebeharrak eta 1/1997 Legegintza Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, 50.2 artikuluan jaso dituen horiek bete beharko dituzte.

1.– Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones a fondo perdido que se convocan en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las obligaciones, establecidas en los artículos 14 y 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Zehazki, pertsona eta entitate onuradunek ondoko betebeharrak dituzte:

2.– Concretamente las personas y entidades beneficiarias están obligadas a:

a) Esleitutako laguntza onartzea. Xede horietarako, laguntza eman duen ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean laguntzari berariaz eta idatziz uko egin ezean, aipatua onartu dela ulertuko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. A estos efectos, si en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución por la que se concede la ayuda, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

Laguntza onartzeak esan nahi du onuradunak baimena ematen duela dirulaguntza dagokion Datu Basean erregistratzeko. Baimena ematen du ere Administrazioak eta beste organo eskudun guztiek Benetako Titulartasunen Erregistroan bildutako informazioa ikus dezaten, bai eta informazioa Europako Funtsen Sistemara igortzeko ere.

La aceptación de la ayuda supondrá el consentimiento del beneficiario del registro de la subvención en la Base de Datos correspondiente y la posibilidad de acceso de la Administración y demás órganos competentes a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, así como la cesión de la información al Sistema de Fondos Europeos.

b) Laguntzaren esleipena oinarri dezaketen baldintzen eta eskakizunen betetzea egiaztatzea; bereziki, laguntzen xede den jarduketa egokiro gauzatzeko eta konprometitutako epeak bete ahal izateko beharrezkoak diren lizentzia, baimen eta beste sektore-eskakizun guztiak izatea.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la ayuda; en particular, ejecutar la acción objeto de ayudas observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos para su correcta ejecución y en los plazos comprometidos.

c) Laguntza bere xede zehatz den jarduketarako erabiltzea.

c) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

d) Obrak ikusten eta aztertzen uztea Etxebizitzaren arloan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako zerbitzu teknikoei edo obren jarraipena egiteko ardura duten organoei, aipatu obrak ikuskatu eta, amaieran, baliozta ditzaten.

d) Facilitar el acceso a las obras a los servicios técnicos del Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco o de los órganos que actúen como instructores para el seguimiento de las obras, para la verificación y comprobación final de las mismas.

e) Xede berdinerako jaso diren beste dirulaguntza edo laguntza, diru-sarrera edo bitarteko guztien berri ematea laguntza esleitu duen entitateari.

e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos obtenidos para la misma finalidad.

f) Hala badagokio, kontabilitate-liburuak, diligentziak eginda dituzten erregistroak eta behar bezala auditaturiko beste dokumentu guztiak izatea, onuradunarentzat aplikatzekoak diren merkataritza- eta sektore-legeek xedatzen dituzten baldintzetan; honela, ikuskapen- eta kontrol-eginkizunen gauzatze egokia bermatuko da.

f) En su caso, disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Jasotako funtsen aplikazioa justifikatuko duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, ikuskapen- eta kontrol-ariketen helburu izan daitezkeen heinean. Dokumentu horiek bost urtez gorde beharko dira, jarduketa amaitzen denetik. Edo hiru urtez, laguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control. La conservación de los documentos será de cinco años desde la finalización de la actuación o de tres años si el importe de la ayuda es inferior a los 60.000 euros.

h) Laguntza eman duen entitateak egin beharko dituen ikuskapen- eta fiskalizazio-ariketak onartzea eta Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri-kontuen Euskal Epaitegiak eta Europar Batasunak izendatutako fiskalizazio-organoek, beren eginkizunen barruan eta emandako lanari dagokionez eskatu duten informazio guztia entregatzea. Uneoro bete beharko da lankidetza-betebeharra, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2004 Lege Orokorrak 46. artikuluan xedatu dituen baldintzetan; edo aipatu legearen ordez onartutako horretan xedatutako baldintzetan.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación y fiscalización a efectuar por la entidad concedente, y facilitar a la Dirección de Economía y Planificación, a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como a los órganos de fiscalización designados por la Unión Europea, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las ayudas recibidas; respetando en todo momento, la obligación de colaboración, en los términos exigidos en el artículo 46 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, o normativa que la sustituya.

i) Laguntza eman duen entitateari jakinaraztea, egoera hori ezagutu bezain pronto eta, nolanahi ere, justifikazioa izapidetu baino lehen, laguntza emateko aintzat hartu izan den edozein osagai objektibo edo subjektibotan egondako aldaketa eta, hala badagokio, jasotako funtsak itzultzea, dagokion itzultze-espedientea ireki eta gero hori egitea eskatu bada.

i) Comunicar a la entidad concedente tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad al trámite de la justificación, la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda, y, en su caso, proceder al reintegro de los fondos percibidos, en el supuesto de que sea requerido tras el oportuno expediente de reintegro.

j) Laguntzen xede izan diren birgaitze-lanen inguruan eskatu zaion informazio guztia entregatzea; eta eskaturiko formatuetan.

j) Aportar la información que se le solicite sobre las obras de rehabilitación que han sido objeto de ayudas y en los formatos que se le soliciten.

20. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren Onuradunak. Azpikontratazio kasuetako betebehar bereziak.

Artículo 20.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Obligaciones específicas en subcontratación.

1.– Laguntzen azken hartzaile diren pertsona edo erakunde onuradunek hirugarren batzuekin itundu ahal izango dute neurriaren xede den jardueraren % 100 egitea.

1.– Las Personas Beneficiarias o entidades beneficiarias que sean destinatarios/as últimos/as de las ayudas podrán concertar con terceros la ejecución de hasta el 100 % de la actividad que constituye el objeto de la misma.

2.– Azpikontratatuko den diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa sektore publikoko kontratuen legerian kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak baino handiagoa bada, onuradunak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, obrarako konpromisoa hartu, zerbitzua eman edo ondasuna entregatu aurretik. Kontratua idatziz egin beharko da.

2.– Cuando el importe de la inversión subvencionable que va ser objeto de subcontratación supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, solicitar con carácter mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. El contrato deberá celebrarse por escrito.

Ezin izango da kontratua zatikatu kontratuaren zenbatekoa murrizteko eta artikulu honetan eskatutako betekizunak ez betetzeko.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo.

Hornitzaileen hautaketa efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da. Egindako hautaketa berariaz justifikatu beharko da memoria batean, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen ez denean. Aurkeztutako eskaintzen arteko hautaketa ordainsari teknikoen edo obren justifikazioan aurkeztu beharko da, edo, hala badagokio, laguntza eskatzeko unean.

La selección de proveedores se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. La elección entre las ofertas presentadas deberá aportarse en la justificación de los honorarios técnicos o de las obras, o, en su caso, en el momento de solicitud de la propia ayuda.

3.– Era berean, obraren exekutatze partziala edo osoa hitzartu duten kontratistei jakinarazi beharko diete dirulaguntzen arloan indarrean dagoen araudian eta Agindu honetan aurreikusitako lankidetza-betebeharra dutela, laguntzaren mugak betetzen direla behar bezala egiaztatu ahal izateko.

3.– Asimismo deberán comunicar a los contratistas con los que hayan concertado la ejecución parcial o total de la obra, que están sujetos al deber de colaboración previsto en la normativa vigente en materia de subvenciones, y en la presente Orden, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de los límites de la ayuda.

4.– Onuradunak ezin izango du obrak osorik edo partzialki exekutatzea itundu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29.7 artikuluan edo hura ordezten duen oinarrizko araudian araututako kasuetan dauden pertsona edo erakundeekin; alderdi hau egiaztatzeko pertsona onuradunak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkez dezake.

4.– En ningún caso podrá concertarse por la Persona Beneficiaria la ejecución total o parcial de las obras con personas o entidades incursas en los supuestos regulados en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, o normativa básica que lo sustituya; extremo que podrá acreditarse mediante declaración responsable de la persona beneficiaria.

21. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak. Laguntzen publizitatea egiteko betebehar berezia.

Artículo 21.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Obligación específica de publicidad de las ayudas.

1.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek laguntzen publizitatea egiteko betebeharra bete beharko dute; eta baita Euskadiko identitate bisualaren eskuliburuan xedatutakoa ere.

1.– Las personas beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas deberán cumplir con las obligaciones en materia de publicidad de las ayudas, así como a lo estipulado en el manual de identidad visual de Euskadi.

2.– Obrak xede dituzten laguntzen jomuga den jarduketari edozein hedabidetan eginiko erreferentzia orok Programaren Irudi Eskuliburuan jasotako baldintzak bete beharko ditu. Aipatu eskuliburua Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioaren webgunean dago eskuragarri.

2.– Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas que tengan por objeto obras deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del MITMA.

Halaber, honako osagai hauek instalatu eta mantendu beharko dira:

Asimismo, se deberá instalar y mantener:

a) Behin-behineko kartel bat, obrak egiten diren bitartean, publikoak erraz ikus dezakeen leku batean egon beharko dena, proiektuaren kokapenean bertan. Ahal dela, obrak egiten diren bitartean eraikinaren fatxada estaliko duen instalazioan edo aldamioan jarriko da, beti ere dagokion udal ordenantzak betez. Tamaina nahikoa izango du erraz asko ikus eta irakur dadin. Kartelak proiektuaren izenburua, Programaren izena eta irudia adieraziko ditu, Europar Batasunak eman duen laguntza ekonomikoa jasoko du, EBren logoa ere agertuz. Azkenik, «Europa egiteko modu bat» goiburua erakutsi beharko du. Egingo diren kartelaren eta zabaltze-euskarrien diseinu grafikoak Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioak xedatutako baldintzak bete beharko ditu. Baldintza horiek Programaren Irudi Eskuliburuan daude eskuragarri, ministerioaren webgunean (http://www.mitma.es).

a) Un cartel de carácter temporal mientras dure la obra, en un lugar visible para el público general en la localización del proyecto, preferiblemente situado en la instalación o andamio que recubra la fachada del edificio mientras dure la obra, y en todo caso conforme a lo dispuesto y de acuerdo a las ordenanzas municipales correspondientes, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa y que mencione la ayuda económica otorgada por la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa». El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el MITMA y que estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del MITMA (http://www.mitma.es).

b) Kartel iraunkor bat; publikoak erraz ikus dezakeen leku batean egon beharko du eta dagokion udal ordenantzak bete. Tamaina nahikoa izango du erraz asko ikus eta irakur dadin. Argiro adierazi beharko ditu proiektuaren izenburua, Programaren izena eta irudia, Europar Batasunak eman duen laguntza ekonomikoa, EBren logoa eta, azkenik, «Europa egiteko modu bat» goiburua. Egingo diren kartelaren eta zabaltze-euskarrien diseinu grafikoak Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Ministerioak xedatutako baldintzak bete beharko ditu. Baldintza horiek Programaren Irudi Eskuliburuan daude eskuragarri, ministerioaren webgunean (http://www.mitma.es).

b) Un cartel de carácter permanente, en un lugar visible para el público general en la localización del proyecto, conforme a lo dispuesto y de conformidad con las ordenanzas municipales, de tamaño suficiente para que sea perfectamente visible y legible y en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e imagen del Programa y que mencione la ayuda económica otorgada por la Unión Europea incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa». El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen cumplirán con los requisitos que establezca el MITMA y que estarán disponibles en el Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del MITMA (http://www.mitma.es).

3.– Laguntzen Onuradunak Europako funtsen eskutik jasotako babesa jakinaraziko dio publikoari, eragiketaren deskripzio laburra eginaz bere webgunean, horrelakorik badu, bere helburu eta emaitzei lotuta jasotako babes-mailarekiko proportzioa bilatuz, eta Batasunaren finantza-babesa azpimarratuz.

3.– La Persona Beneficiaria de las ayudas informará al público del apoyo obtenido de los fondos europeos haciendo una breve descripción de la operación en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel del apoyo prestado con sus objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero de la Unión.

4.– Halaber, eta hala badagokio, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak agindu honen xede diren laguntzen publizitatea egiteko betebeharrei dagokienez xedatzen duena bete beharko da.

4.– En su caso, adicionalmente, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad de las ayudas objeto de esta Orden.

22. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak. Estatuko laguntzen mugak betetzea.

Artículo 22.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Cumplimiento límites de Ayudas de Estado.

1.– Energia-efizientzia hobetzea eta iturri berriztagarriak dituen energia sustatzea xede duten inbertsioetarako emandako laguntzen azken hartzaileak jarduera komertziala edo merkataritzakoa garatzen duten eta Estatuko laguntzen araudiaren mende dauden enpresak direnean, laguntza horiek 2014ko ekainaren 17ko Batzordearen (EB) 651/2014 Erregelamenduan (barne-merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoria jakin batzuk aitortzen dituena, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz) eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen (EB) 1407/2013 Erregelamenduan jasotako baldintzen eta mugen mende egongo dira. Halaber, eta hala badagokio, «Enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionala, COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko bideratuak» delakoak xedatutakoa aplikatuko da. Neurri horiek ondokoak dira: zuzeneko dirulaguntzak, itzul daitezkeen aurrerapenak, abantaila fiskalak, maileguetarako bermeak eta hobariak COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestea xede duten maileguetako interes-tasetan.

1.– Las ayudas concedidas a aquellos/as destinatarios/as finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Así mismo, en su caso, será de aplicación lo establecido en el «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19».

2.– Bereziki, laguntzaren azken hartzailea jarduera ekonomikoak edo merkataritza-jarduerak garatzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa denean ondoko erregimena aplikatuko da Estatuko laguntzei dagokienez:

2.– En particular, en el supuesto de que el/la destinatario/a último/a de la ayuda sea una persona física o jurídica que ejerza actividades económicas o actividades comerciales, se aplicará el siguiente régimen en materia de ayudas de estado:

a) Azken 3 zerga-urteotan emandako laguntzen zenbatekoa eta deialdi honen eskaturiko laguntza batuz gero lorturiko emaitza 200.000 eurotik beherakoa bada, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen (EB) 1407/2013 Erregelamendua aplikatuko da.

a) Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos 3 años fiscales y de la cuantía de ayuda solicitada en esta convocatoria sea inferior a 200.000 euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

b) Azken 3 zerga-urteotan emandako laguntzen zenbatekoa eta deialdi honen eskaturiko laguntza batuz gero lorturiko emaitza 200.000 eurokoa edo handiago bada, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz barne-merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoria jakin batzuk aitortzen dituen 2014ko ekainaren 17ko Batzordearen (EB) 651/2014 Erregelamenduan xedatutakoa beteko da, energia-efizientzia hobetzeko neurriei loturiko inbertsiorako emandako laguntzentzat aurreikusitako salbuespena aplikatuz (38. artikulua). Salbuespen horren existentzia jakinaraziko zaio Europako Batzordeari, Deialdi-agindu hau argitaratu den egunean zenbatzen hasiko den 20 eguneko epearen barruan.

b) Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos 3 años fiscales y de la cuantía de ayuda solicitada en esta convocatoria sea igual o superior a los 200.000 euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicando la exención correspondiente a las ayudas a la inversión destinadas a medidas de eficiencia energética (artículo 38). Se dará conocimiento a la Comisión Europea de la existencia de esta exención en un plazo de 20 días desde la publicación de la presente Orden de convocatoria.

Aurreko hizkietan xedatutakoari kalterik egin gabe eta laguntza hauek enpresek eta autonomoek egungo testuinguruan dituzten likidezia arazoak arin ditzaketela aintzat hartuz, Europako Batzordeak 2020ko apirilaren 2ko SA.56851 (2020/N) Erabakian onartu zuen «Enpresei eta autonomoei laguntzeko neurriei buruzko Aldi Baterako Esparru Nazionala, COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko bideratuak» delako esparrua (neurri horiek ondokoak dira: zuzeneko dirulaguntzak, itzul daitezkeen aurrerapenak, abantaila fiskalak, maileguetarako bermeak eta hobariak COVID-19aren egungo agerraldiaren testuinguruan ekonomia babestea xede duten maileguetako interes-tasetan) aplika daiteke, bai eta bere aldaketak ere, esleipenaren behin betiko ebazpena erregimen horren epealdia amaitu baino lehen eman bada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras anteriores, considerando que las ayudas pueden contribuir a mejorar la liquidez de empresas y autónomos en el actual contexto, podrá aplicarse el «Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19» aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, y sus modificaciones, cuando la resolución definitiva de la concesión de la ayuda sea anterior a la fecha de finalización de la vigencia de este régimen.

3.– Ezarritako laguntzen gehieneko mugak errespetatzeari begira, laguntzen azken hartzaileek jaso dituzten laguntza guztien inguruko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, aipatuak egiaztatzen dituen dokumentazioarekin batera. Halaber, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, enpresa krisi-egoeran ez dagoela esanez («krisi-egoeran dagoen enpresa» definizioa 2014ko ekainaren 17ko (EB) 651/2014 Erregelamenduko 2. artikuluaren 18. atalean dago).

3.– A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas, los/as destinatarios/as últimos/as de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, así como la documentación que las acredite. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

23. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak. Kontratazio administratiboari buruzko legedia betetzea.

Artículo 23.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas. Cumplimiento de la legislación en materia de contratación administrativa.

Aplikatzekoa den araudiari jarraiki, dirulaguntzen xede diren proiektuei loturiko sektore publikoko entitateen lizitazioak Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman argitaratu behar dira.

Las licitaciones de las entidades del sector público vinculadas a los proyectos objeto de subvención, deberán publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Era berean, diruz lagundutako erregulazio harmonizatuko kontratuen kasuan, 9/2017 Legeko 23. artikuluan zehaztutako zentzuan, Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman argitaratzeaz gain, orokorrean eta beti ere lizitazio horien berezitasunen arabera, aplikatzekoa izango da Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak dioena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora.

Así mismo, cuando se trate de contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada en el sentido definido por el artículo 23 de la Ley 9/2017, además de publicarse en la Plataforma de Contratos del Sector Público, resultará de aplicación, con carácter general y siempre de acuerdo a las particularidades de dichas licitaciones, lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

II. ATALA
SECCIÓN II
ESKU HARTUKO DUTEN BESTE ENTITATE BATZUK
OTRAS ENTIDADES INTERVINIENTES

24. artikulua.– Birgaitze-bulegoak.

Artículo 24.– Oficinas de Rehabilitación.

1.– Agindu honetan zehaztutako xedeetarako, Birgaitze-bulego izango dira «leihatila bakar» motako administrazio-izaeradun zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoak Agindu honetako laguntzen eskariak jasotzeko gaitu eta, horrez gain, laguntzen kudeaketa koordinatu, informatu eta errazteko eta azken hartzaileei zerbitzuak emateko baimendu baditu. Hori guztiaren xedea da energia-birgaitzerako proiektuen exekuzio eta kudeaketa integrala erraztea bizitegi-esparruan.

1.– A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, tendrán la consideración de Oficinas de Rehabilitación, aquellos servicios de carácter administrativo, tipo «ventanilla única», que estando habilitados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la recepción de las solicitudes de ayudas de esta Orden, tengan además asignado el objetivo de coordinar, informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios a sus destinatarios/as últimos/as para contribuir a facilitar la implementación y la gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial.

2.– Ministro Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartu zuen Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak (SEEP) eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak eta Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID) diotenarekin bat, birgaitze-bulegoek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

2.– En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) las oficinas de rehabilitación deberán cumplir los siguientes requisitos:

2.1.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an onartu zuen Iruzurraren Aurkako Planari atxikitzea edo, bestela, antzeko edukia duen berezko plan bat izatea. Honen helburua da bermatzea eta adierazi ahal izatea funtsak, beren jarduketa-eremuan, aplikatzekoak diren arauak betez erabili direla; bereziki, iruzurraren prebentzio, detekzio eta zuzentzeari, ustelkeriari eta interes-gatazkei dagokienez. Iruzurraren Aurkako berezko Plan bat izanez gero, Eusko Jaurlaritzarenak dioena ere bete beharko da.

2.1.– Adherirse al Plan de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco aprobado con fecha 29 de marzo de 2022, o, en su caso, contar con un plan propio de contenido análogo con la finalidad de garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. En el caso de que disponga de un Plan de Medidas Antifraude propio, adicionalmente queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el del Gobierno Vasco.

2.2.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatu zuen iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionalarekin bat egitea.

2.2.– Adherirse a la declaración institucional de lucha contra el fraude firmada por el Gobierno Vasco con fecha 29 de marzo de 2022.

2.3.– Interes-gatazkarik ezaren Adierazpena (IGEA) aurkeztea, Agindu honetako VI. eranskinean jasotako ereduari jarraiki. Betebehar hori dute kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten langile publikoek eta eginkizun horiek (edo horietako zenbait) jaso dituzten beste eragile batzuek, bai eta onuradun pribatuak, bazkideak, kontratistak eta azpikontratistak, beren interesen alde baina EBren finantza-interesen aurka jardun badezakete interes-gatazka baten baitan.

2.3.– Aportar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según el modelo recogido en el Anexo VI de esta Orden. Esta obligación se impone a las personas empleadas públicas que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es, así como a aquellas personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

2.4.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak aurreikusten duen «Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) eta aplikatzekoak diren Europako beste araudiak betetzea. Horretarako, DNSHren Autoebaluazioa egingo da, DNSH Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioaren Autoebaluazioa, Agindu honetako V. eranskinean jasotako ereduari jarraiki.

2.4.– Respetar el principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm - DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de aplicación. Para ello, se deberá realizar una autoevaluación del DNSH Autoevaluación del Principio de No Causar Daño Significativo – DNSH, según el modelo recogido en el Anexo V de esta Orden.

2.5.– SEEP planean esleituriko Etiketatze klimatikoaren, digitalaren eta ingurumen-etiketatzearen baldintzak betetzea, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinei jarraiki.

2.5.– Cumplir las condiciones del etiquetado climático, medioambiental y digital asignado en el PRTR, de acuerdo con los anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

2.6.– Edozein argitalpen, zabaltze-jarduera, webgune eta, orokorrean, hedabidetan proiektuari buruz eginiko erreferentzia guztiek SEEPen Irudi Eskuliburuan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte. Aurrekoari kalterik egin gabe, SEEP planaren funtsei esker lorturiko finantzaketa eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren aldetik egon den kudeaketa aipatu beharko dira, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 18.4 artikuluan dioena betez.

2.6.– Toda referencia al proyecto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del PRTR. Sin perjuicio de lo anterior, deberá figurar en todo caso la referencia a la financiación de la actuación mediante fondos del PRTR y a su gestión por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2.7.– Era berean, finantzaketa honen jatorria aipatu beharko da, bere ikusgarritasuna bermatuz, bereziki diruz lagundu daitezkeen jarduketak eta beren emaitzak sustatzen direnean. Informazio koherentea, eraginkorra eta proportzionatua eman beharko da eta hartzaile anitz izango ditu jomugan, hedabideak eta publikoa barne. Halaber, eremu honetan garatuko diren beste lizitazio, hitzarmen eta instrumentu juridiko guztiek ondoko erreferentzia agertu beharko dute, goiburuan zein garapen-zatian: «NextGenerationEU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana, –Europar Batasunaren finantzaketarekin–», Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduko 9. artikuluak dioenarekin bat.

2.7.– Igualmente, se deberá mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando se promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Del mismo modo, todas las licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», de acuerdo con el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

2.8.– Remitir cualquier otra información y documentación que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco le requiera.

25. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 25.– Entidades colaboradoras.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erakunde laguntzaile bat edo gehiago izenda ditzake beren esku utziko diren eginkizunak bete ditzaten. Eginkizun horien artean egongo da, hala badagokio, funts publikoak onuradunei transferitzea edo entregatzea. Hori guztia, urriaren 5eko 853/2001 Errege Dekretuak 7. artikuluan dioena eta 1/1997 Legegintza Dekretuak, azaroaren 11koak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak 52. artikuluan dioena betez. Nolanahi ere, funts ekonomiko horiek ezin dira erakunde laguntzaile beraren ondarearen zatitzat hartu, inola ere.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá actuar a través de una o varias entidades colaboradoras que realizarán las actuaciones que se les encomienden, incluyendo, en su caso, la transferencia o entrega de los fondos públicos a las Personas Beneficiarias, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, así como el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997. En cualquier caso, los fondos económicos nunca podrán ser considerados integrantes del patrimonio de la propia entidad colaboradora.

2.– Erakunde laguntzaileak instrukzio-organoak izango dira laguntzak kudeatzeko, dirulaguntzei buruzko legedi orokorrean zehaztutako eginkizunen barruan. Beren ardura izango da egindako eskariak izapidetzea, ebazpen-proposamenak egitea organo eskudunei eta, dagokionean, ordainketak artikulatzea konturako aurrerapen modura zein laguntzen azken ordainketa gisara. Erakunde laguntzaile bilakatzen diren sektore publikoko erakundeek organo delegatu gisa jardun dezakete ere beste eginkizun batzuk garatzeko, beti ere horrela aurreikusiko bada sinaturiko lankidetza-hitzarmenean eta bitarteko nahikoak badituzte horretarako.

2.– Las entidades colaboradoras actuarán como órganos instructores para la gestión de las ayudas en el marco de las funciones que se establecen en la legislación general de subvenciones. Les corresponderá el impulso de la tramitación de las solicitudes que se formulen, la formulación de propuestas de resolución a los órganos competentes, así como, en su caso, la articulación de los pagos, bien en forma de anticipo a cuenta bien como pago final de las ayudas. Las entidades del sector público que asuman la condición de entidades colaboradoras podrán actuar también como órganos delegados para el desarrollo de otras funciones distintas siempre que así se hubiere dispuesto en el convenio de colaboración a suscribir y dispongan de los medios suficientes para ello.

Beren jardunaren eskutik, interesdunek beren eskarian aurkeztu duten dokumentazioa eta programetako bakoitzaren dagokion laguntzak eskuratu ahal izateko eskatu diren betekizunak aztertu ondoren ebazpen-proposamen bat egingo dute eta espedientea bultzatzeko neurriak zehaztuko dituzte, beharrezko komunikazioak eta jakinarazpenak mantenduz eta eginaz interesdunekin.

En su condición, una vez comprobada la documentación presentada en su solicitud por parte las personas interesadas, así como los requisitos exigidos para el acceso a las correspondientes ayudas en cada uno de los Programas, emitirán la correspondiente propuesta de resolución y establecerán las medidas de impulso del expediente realizando las comunicaciones y notificaciones que pudieran proceder con las personas interesadas.

Erakunde laguntzaileen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko harremanak bi aldeek sinatuko dituzten lankidetza-hitzarmenek arautuko dituzte. Hitzarmen horietan bataren eta bestearen lan-kargak banatzeko irizpideak zehaztuko dira.

Las relaciones entre las entidades colaboradoras y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi se regularán por los convenios de colaboración que se establezcan entre ambas. En estos convenios se definirán los criterios de reparto de las respectivas cargas de trabajo.

Artikulu honek organo kudeatzaile izendatzen ditu erakunde laguntzaileak. Izaera horrek, baina, ez du zer ikusirik Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduak definitzen duenarekin.

La condición de órgano gestor que dispone este artículo no tiene relación con la referida en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Laguntzak izapidetu eta bideratuko dituzten organoek beren jarduna egokituko dute aukeraketa prozesuan edo laguntza horien baldintzak betetzen diren ala ez egiaztatzeko prozesuan parte hartuko duten pertsonek interes-gatazken presentzia edo beren eza egiaztatzeko aukera izan dezaten, hori guztia Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 29an egin zuen bileran adostutako Erabakiak onartu zuen iruzurraren aurkako planak dioena betez.

Los órganos gestores e instructores de ayudas ajustarán sus actuaciones a los procedimientos por los cuales las personas que intervengan en el proceso de selección o verificación del cumplimiento de condiciones de estas, manifiestan la ausencia o no de conflictos de interés, todo ello conforme lo dispuesto en el plan de medidas antifraude aprobado por Acuerdo del Consejo del Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022.

3.– Artikulu honetan araututako erakunde laguntzaileek ez dute, inola ere, onuradunak aurkeztu duen zerga-izaerako informazioaz beste mota horretako informaziorik ikusiko, Administrazio Publikoa izan edo Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 2.3 dioenaren arabera izaera hori eduki ezean.

3.– En ningún caso podrán ser destinatarias de información tributaria que no sea aportada por la persona beneficiaria las entidades colaboradoras a las que se refiere este artículo cuando no tengan la consideración de Administración Pública o tal condición conforme al artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Interesdunak informazioa lagatzeko baimena ematen duenean ezingo da informazio hori hirugarrenen esku utzi, zerga- edo ekonomia-izaerakoa bada. Laguntza hauek aitortzeko eskatzen diren betekizunen betetzea egiaztatzeko oinarria Zergen Foru-administrazioak edo -ogasunak bildutako informazioa denean, egiaztatze hori zuzenean egin beharko du eskarian eskatzailearen zerga-informazioa ikusteko berariaz baimendu den Administrazio Publikoak.

Cuando el interesado autorice la cesión de información, la misma no se podrá ceder a terceros si tiene carácter tributario o económico. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de estas ayudas, cuando se lleve a cabo en base a la información recabada de la Administración Tributaria o Hacienda Foral, deberá realizarse directamente por la Administración Pública que conste en la solicitud como autorizada para acceder a la información tributaria referida al solicitante.

4.– Visesa, SA sozietate publikoa erakunde laguntzaile gisa jardungo da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta sozietateak berak adosten dituzten baldintzetan.

4.– La sociedad pública Visesa, S.A. actuará como entidad colaboradora en los términos en el que se concierte entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la propia entidad.

5.– Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko abenduaren 30eko 17/2002 Dekretuak arautzen dituen hirigintza-sozietate publikoak (HSP) ere laguntza hauetarako erakunde laguntzaileak izan daitezke, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta sozietate bakoitzak sinatzen duten aldebiko lankidetza-hitzarmenetan zehaztutako baldintzetan.

5.– Las sociedades públicas urbanísticas de rehabilitación (SUR) reguladas por el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación de patrimonio urbanizado y edificado podrán asimismo ostentar la condición de entidades colaboradoras de las ayudas en los términos en el que se concierte, mediante la suscripción de convenios bilaterales de colaboración, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las respectivas sociedades.

6.– Nolanahi ere, erakunde laguntzaile izendatuak izateko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak (DLO) 13. artikuluan zehazten dituen betekizunak bete beharko dituzte, bere 2. ataleko e) hizkian jasotakoa kenduta. Era berean, erakunde laguntzaileek DLOren 15. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute. Bestetik, erakunde laguntzaile horiek aukeratzeari dagokionez eta berekin formalizatu beharreko hitzarmenaren edukiari dagokionez DLOren 16. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

6.– Para poder obtener la condición de entidad colaboradora en todo caso deberán reunir o cumplir los requisitos dispuestos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), a excepción de lo señalado en la letra e) de su apartado 2. Igualmente, las entidades colaboradoras deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 15 LGS, por otro lado, en lo relativo a la selección de tales entidades colaboradoras y al contenido del convenio de colaboración a formalizar con las mismas se estará a lo dispuesto en el artículo 16 LGS.

7.– Aurrekoez gain, honako entitate hauek erakunde laguntzaile izateko aukera izango dute ere:

7.– Adicionalmente, podrán también tener la condición de entidades colaboradoras las entidades siguientes:

a) Organismo publikoek eta zuzenbide publikoko beste entitate eta korporazioak.

a) Los organismos públicos y demás entidades y corporaciones de derecho público.

b) Administrazio Publikoek osotasunean edo gehiengoarekin kontrolatzen dituzten enpresa publikoek eta merkataritza-sozietateek.

b) Las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

c) 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak bere bosgarren xedapen gehigarrian jasotzen dituen elkarteak.

c) Las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

d) Gobernuz kanpoko erakundeek, gizarte ekonomiaren ordezkaritza-elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde guztiek, bereziki beren jarduera babes berezia merezi duten sektore zurgarrienetan garatzen duten horiek, Gizarte Ekonomiari buruzko martxoaren 29ko 5/2011 Legeak adierazten duen bezalaxe.

d) Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones representativas de la economía social y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente aquellas que desarrollen su actividad entre sectores vulnerables merecedores de una especial protección, tal y como se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

e) Kreditu erakundeek eta laguntzak aitortuko dituen Administrazioak beharrezkotzat jo dituen beste sozietate edo entitate pribatu guztiek, beti ere azkenaren aurrean erakunde laguntzaile gisa akreditatuta badaude eta prozesuan izango duten neutraltasuna eta objektibotasuna zalantza izpirik gabe bermatu bada.

e) Las entidades de crédito y cualesquiera otras sociedades o entidades privadas cuya colaboración se considere necesaria por la Administración que reconozca las ayudas, siempre que estén acreditadas ante la misma como entidades colaboradoras y quede suficientemente garantizada su neutralidad y objetividad en el proceso.

8.– Gaiaren inguruko berariazko arauak egon ezean, erakunde laguntzaileentzat subsidiarioki aplikatzekoa izango da 698/1991 Dekretuak, abenduaren 17koak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen bermeei eta dirulaguntza horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duenak eta beren kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak zehazten dituenak xedatutakoa.

8.– En defecto de regulación expresa al efecto, será de aplicación subsidiaria a las entidades colaboradoras lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, el régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

9.– Ministro Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartu zuen Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak (SEEP) eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak eta Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID) diotenarekin bat, erakunde laguntzaileek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

9.– En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) las entidades colaboradoras deberán cumplir los siguientes requisitos:

9.1.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an onartu zuen Iruzurraren Aurkako Planari atxikitzea edo, bestela, antzeko edukia duen berezko plan bat izatea. Honen helburua da bermatzea eta adierazi ahal izatea funtsak, beren jarduketa-eremuan, aplikatzekoak diren arauak betez erabili direla; bereziki, iruzurraren prebentzio, detekzio eta zuzentzeari, ustelkeriari eta interes-gatazkei dagokienez. Iruzurraren Aurkako berezko Plan bat izanez gero, Eusko Jaurlaritzarenak dioena ere bete beharko da.

9.1.– Adherirse al Plan de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco aprobado con fecha 29 de marzo de 2022, o, en su caso, contar con un plan propio de contenido análogo con la finalidad de garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. En el caso de que disponga de un Plan de Medidas Antifraude propio, adicionalmente queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el del Gobierno Vasco.

9.2.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatu zuen iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionalarekin bat egitea.

9.2.– Adherirse a la declaración institucional de lucha contra el fraude firmada por el Gobierno Vasco con fecha 29 de marzo de 2022.

9.3.– Interes-gatazkarik ezaren Adierazpena (IGEA) aurkeztea, Agindu honetako VI. eranskinean jasotako ereduari jarraiki. Betebehar hori dute kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten langile publikoek eta eginkizun horiek (edo horietako zenbait) jaso dituzten beste eragile batzuek, bai eta onuradun pribatuak, bazkideak, kontratistak eta azpikontratistak, beren interesen alde baina EBren finantza-interesen aurka jardun badezakete interes-gatazka baten baitan.

9.3.– Aportar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según el modelo recogido en el Anexo VI de esta Orden. Esta obligación se impone a las personas empleadas públicas que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es, así como a aquellas personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

9.4.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak aurreikusten duen «Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) eta aplikatzekoak diren Europako beste araudiak betetzea. Horretarako, DNSHren Autoebaluazioa egingo da, DNSH Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioaren Autoebaluazioa, Agindu honetako V. eranskinean jasotako ereduari jarraiki.

9.4.– Respetar el principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm - DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de aplicación. Para ello, se deberá realizar una autoevaluación del DNSH Autoevaluación del Principio de No Causar Daño Significativo – DNSH, según el modelo recogido en el Anexo V de esta Orden.

9.5.– SEEP planean esleituriko Etiketatze klimatikoaren, digitalaren eta ingurumen-etiketatzearen baldintzak betetzea, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinei jarraiki.

9.5.– Cumplir las condiciones del etiquetado climático, medioambiental y digital asignado en el PRTR, de acuerdo con los anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

9.6.– Edozein argitalpen, zabaltze-jarduera, webgune eta, orokorrean, hedabidetan proiektuari buruz eginiko erreferentzia guztiek SEEPen Irudi Eskuliburuan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte. Aurrekoari kalterik egin gabe, SEEP planaren funtsei esker lorturiko finantzaketa eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren aldetik egon den kudeaketa aipatu beharko dira, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 18.4 artikuluan dioena betez.

9.6.– Toda referencia al proyecto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del PRTR. Sin perjuicio de lo anterior, deberá figurar en todo caso la referencia a la financiación de la actuación mediante fondos del PRTR y a su gestión por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

9.7.– Era berean, finantzaketa honen jatorria aipatu beharko da, bere ikusgarritasuna bermatuz, bereziki diruz lagundu daitezkeen jarduketak eta beren emaitzak sustatzen direnean. Informazio koherentea, eraginkorra eta proportzionatua eman beharko da eta hartzaile anitz izango ditu jomugan, hedabideak eta publikoa barne. Halaber, eremu honetan garatuko diren beste lizitazio, hitzarmen eta instrumentu juridiko guztiek ondoko erreferentzia agertu beharko dute, goiburuan zein garapen-zatian: «NextGenerationEU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana, –Europar Batasunaren finantzaketarekin–», Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduko 9. artikuluak dioenarekin bat.

9.7.– Igualmente, se deberá mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando se promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Del mismo modo, todas las licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», de acuerdo con el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

9.8.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

9.8.– Remitir cualquier otra información y documentación que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco le requiera.

26. artikulua.– Birgaitzearen eragileak edo kudeatzaileak.

Artículo 26.– Agentes o gestores de la rehabilitación.

1.– Birgaitzearen eragiletzat edo kudeatzailetzat hartuko da laguntza publikoak bultzatu, jarraitu eta kudeatzeko jarduketak egin ditzakeen pertsona fisikoa edo juridikoa edo entitate publikoa edo pribatua. Eginkizun horien barruan ondokoak daude: laguntzei dagozkien zenbatekoak hirugarrenen eskutik jasotzea, finantzaketa lortzea, Agindu honetan jasotako programetako baten bitartez finantzaketa jaso dezaketen birgaitze- edo hobekuntza-jarduketak garatu ahal izateko beharrezkoak diren dokumentuak edo proiektu teknikoak idaztea edo beste jarduera batzuk egitea.

1.– Se entenderá por agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, seguimiento, gestión de ayudas públicas, incluyendo la percepción de las cantidades correspondientes a las ayudas por cuenta de terceros, el acceso a la financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno de los programas recogidos en esta Orden.

2.– Birgaitzearen eragileek edo kudeatzaileek deialdietako bitartekoak jaso ditzakete, zuzenean, «giltza eskuan» motako ereduak eskaintzen badizkiete etxebizitza-eraikinen jabeei edo jabeen erkidegoei. Horretarako, jabetzarekin, jabeen erkidegoarekin, jabeen erkidegoen elkartzearekin edo onuradunekin sinaturiko akordioa aurkeztu beharko dute. Akordio horrek eginkizun horiek betetzeko ahalordea eta baimena eman beharko die, baita eragile horiek laguntzen onuradun zuzenak bilakatzen diren kasuetan ere.

2.– Será posible la aplicación de los recursos en las convocatorias a favor de los agentes o gestores de la rehabilitación cuando faciliten modelos tipo «llave en mano» a propietarios/as y comunidades de propietarios/as de edificios de vivienda. Para ello será preciso que aporten un acuerdo con la propiedad, comunidad de propietarios/as o agrupación de comunidades de propietarios/as o personas beneficiarias, que les faculte y autorice a actuar como tales, incluso en el supuesto en que estos agentes se constituyan como Personas Beneficiarias directos de las ayudas.

3.– Birgaitzearen eragilearen edo kudeatzailearen esku hartzeak ez du azken hartzailea den onuraduna dituen betebehar guztiak betetzetik salbuesten, kudeatzaile edo eragile horri eska diezaiokeen erantzukizunari kalterik egin gabe.

3.– La participación del agente o gestor de la rehabilitación no exime a la Persona Beneficiaria destinataria última de cumplir todas las obligaciones que le incumben, sin perjuicio de la responsabilidad que, además, pueda exigirse a dicho agente o gestor.

4.– Ministro Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an onartu zuen Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak (SEEP) eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) ezarri zuen onuradunek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak eta Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID) diotenarekin bat, birgaitzearen eragileek edo kudeatzaileek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

4.– En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) los agentes o gestores de la rehabilitación deberán cumplir los siguientes requisitos:

4.1.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an onartu zuen Iruzurraren Aurkako Planari atxikitzea edo, bestela, antzeko edukia duen berezko plan bat izatea. Honen helburua da bermatzea eta adierazi ahal izatea funtsak, beren jarduketa-eremuan, aplikatzekoak diren arauak betez erabili direla; bereziki, iruzurraren prebentzio, detekzio eta zuzentzeari, ustelkeriari eta interes-gatazkei dagokienez. Iruzurraren Aurkako berezko Plan bat izanez gero, Eusko Jaurlaritzarenak dioena ere bete beharko da.

4.1.– Adherirse al Plan de Medidas Antifraude del Gobierno Vasco aprobado con fecha 29 de marzo de 2022, o, en su caso, contar con un plan propio de contenido análogo con la finalidad de garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. En el caso de que disponga de un Plan de Medidas Antifraude propio, adicionalmente queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el del Gobierno Vasco.

4.2.– Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 29an sinatu zuen iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionalarekin bat egitea.

4.2.– Adherirse a la declaración institucional de lucha contra el fraude firmada por el Gobierno Vasco con fecha 29 de marzo de 2022.

4.3.– Interes-gatazkarik ezaren Adierazpena (IGEA) aurkeztea, Agindu honetako VI. eranskinean jasotako ereduari jarraiki. Betebehar hori dute kudeaketa-, kontrol- eta ordainketa-lanak egiten dituzten langile publikoek eta eginkizun horiek (edo horietako zenbait) jaso dituzten beste eragile batzuek, bai eta onuradun pribatuak, bazkideak, kontratistak eta azpikontratistak, beren interesen alde baina EBren finantza-interesen aurka jardun badezakete interes-gatazka baten baitan.

4.3.– Aportar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) según el modelo recogido en el Anexo VI de esta Orden. Esta obligación se impone a las personas empleadas públicas que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es, así como a aquellas personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

4.4.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak aurreikusten duen «Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no significant harm – DNSH printzipioa) eta aplikatzekoak diren Europako beste araudiak betetzea. Horretarako, DNSHren Autoebaluazioa egingo da, DNSH Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioaren Autoebaluazioa, Agindu honetako V. eranskinean jasotako ereduari jarraiki.

4.4.– Respetar el principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm - DNSH) al medio ambiente previsto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y demás normativa europea de aplicación. Para ello, se deberá realizar una autoevaluación del DNSH Autoevaluación del Principio de No Causar Daño Significativo – DNSH, según el modelo recogido en el Anexo V de esta Orden.

4.5.– SEEP planean esleituriko Etiketatze klimatikoaren, digitalaren eta ingurumen-etiketatzearen baldintzak betetzea, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eta VII. eranskinei jarraiki.

4.5.– Cumplir las condiciones del etiquetado climático, medioambiental y digital asignado en el PRTR, de acuerdo con los anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

4.6.– Edozein argitalpen, zabaltze-jarduera, webgune eta, orokorrean, hedabidetan proiektuari buruz eginiko erreferentzia guztiek SEEPen Irudi Eskuliburuan zehaztutako baldintzak bete beharko dituzte. Aurrekoari kalterik egin gabe, SEEP planaren funtsei esker lorturiko finantzaketa eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren aldetik egon den kudeaketa aipatu beharko dira, azaroaren 17ko 38/2003 Legeak 18.4 artikuluan dioena betez.

4.6.– Toda referencia al proyecto en publicaciones, actividades de difusión, páginas web y, en general, en cualesquiera medios de difusión debe cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del PRTR. Sin perjuicio de lo anterior, deberá figurar en todo caso la referencia a la financiación de la actuación mediante fondos del PRTR y a su gestión por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los términos previstos en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4.7.– Era berean, finantzaketa honen jatorria aipatu beharko da, bere ikusgarritasuna bermatuz, bereziki diruz lagundu daitezkeen jarduketak eta beren emaitzak sustatzen direnean. Informazio koherentea, eraginkorra eta proportzionatua eman beharko da eta hartzaile anitz izango ditu jomugan, hedabideak eta publikoa barne. Halaber, eremu honetan garatuko diren beste lizitazio, hitzarmen eta instrumentu juridiko guztiek ondoko erreferentzia agertu beharko dute, goiburuan zein garapen-zatian: «NextGenerationEU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana, –Europar Batasunaren finantzaketarekin–», Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduko 9. artikuluak dioenarekin bat.

4.7.– Igualmente, se deberá mencionar el origen de esta financiación y garantizar su visibilidad, en particular cuando se promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Del mismo modo, todas las licitaciones, convenios y resto de instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», de acuerdo con el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4.8.– Jasotako funtsen aplikazioa justifikatuko duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, ikuskapen- eta kontrol-ariketen helburu izan daitezkeen heinean.

4.8.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

4.9.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskatzen dion beste edozein informazio eta dokumentazio bidaltzea.

4.9.– Remitir cualquier otra información y documentación que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco le requiera.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ERAIKINETAN BIRGAITZE-LANAK EGITEKO LAGUNTZA-PROGRAMA.
PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO
(URRIAREN 5EKO 853/2021 ERREGE DEKRETUA, 3. PROGRAMA)
(PROGRAMA 3 REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE)

27. artikulua.– Programaren xedea.

Artículo 27.– Objeto del programa.

Programa honen xede da hiri-eremuetan zein landa-eremuetan gehienbat bizitegi-erabilera duten eraikinetan egindako obrak edo jarduketak finantzatzea, beti ere horien bitartez energia-efizientzia era esanguratsuan eta egiaztatuan hobetuko bada. Arreta berezia eskainiko zaio eraikinaren inguratzaileari bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinetan, beren etxebizitzak barne, eta familia bakarreko etxebizitzetan.

Este programa tiene por objeto, tanto en ámbito urbano como rural, la financiación de obras o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas unifamiliares.

Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID ingelesez) bere eranskinean jasotzen dituen helburuak betez, programa honetako laguntzen esleipenak eta exekuzioak ondoko helburuen lorpena babestuko dute:

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará al cumplimiento de los siguientes:

a) CID-ren 27. Helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak 2023ko laugarren hiruhilekoan amaitzea, lehen mailako energian % 30eko batezbesteko aurreztea lortuz gutxienez (231.000 berritze-jarduketak 160.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez).

a) Objetivo N.º 27 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (231.000 actuaciones de renovación en, al menos, 160.000 viviendas únicas), el cuarto trimestre de 2023.

b) CID-ren 29. Helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak 2026ko laugarren hiruhilekoan amaitzea, lehen mailako energian % 30eko batezbesteko aurreztea lortuz gutxienez (510.000 berritze-jarduketak 355.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez).

b) Objetivo N.º 29 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (510.000 actuaciones de renovación en, al menos, 355.000 viviendas únicas), el segundo trimestre de 2026.

28. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak.

Artículo 28.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas.

1.– Ondokoak laguntzen azken hartzaileak izan daitezke:

1.– Podrán ser destinatarios/as últimos/as de las ayudas:

a) Isolatutako edo lerrotan taldekatutako familia bakarreko etxebizitzen eta dagoeneko eraikita dauden bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinen eta beren etxebizitzen jabeak edo gozamendunak, pertsona fisikoak zein izaera pribatuko edo publikoko nortasun juridikoa duten pertsonak izanda.

a) Los/as propietarios/as o usufructuarios/as de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

b) Administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko beste organismo eta entitate guztiak, bai eta higiezinen jabe diren administrazio publikoek osotasunean edo partzialki kontrolatzen dituzten enpresa publikoak edo merkataritza-sozietateak.

b) Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles.

c) Jabeen erkidegoak edo Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legeko 5. artikuluari edo aplikatzekoak diren antzeko foru-arauei jarraiki eratutako jabeen erkidegoen elkartzeak.

c) Las comunidades de propietarios/as, o las agrupaciones de comunidades de propietarios/as constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

d) Kode Zibilaren 396. artikuluak zehazten dituen baldintzak betetzen badituzte ere jabetza horizontaleko titulua formalizatua izan ez duten eraikinen jabetza talde gisara duten jabeak.

d) Los/as propietarios/as que, de forma agrupada, sean propietarios/as de edificios que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.

e) Kode Zibilaren 396. artikuluak zehazten dituen baldintzak betetzen dituzten eraikinen edo etxebizitzen jabeek taldeka eratu dituzten kooperatiba elkarteak bai eta Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legeko 5. artikuluari edo aplikatzekoak diren antzeko foru-arauei jarraiki eratutako jabeen erkidegoak edo jabeen erkidegoen elkartzeak osatzen dituzten jabeen kooperatibak eta erabilera lagapeneko etxebizitza kooperatibak.

e) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios/as de viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como por los/as propietarios/as que conforman comunidades de propietarios/as o agrupaciones de comunidades de propietarios/as constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, o equivalente en normas forales de aplicación, y por cooperativas en régimen de cesión de uso de sus viviendas.

f) Eraikinen enpresa errentariak edo kontzesionarioak, bai eta indarreko kontratuaren bitartez izaera hori egiaztatu ahal duten kooperatibak ere. Kontratu horrek berariazko gaitasuna aitortu beharko die programaren xede diren birgaitze-jarduketak egin ahal izateko.

f) Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición, mediante contrato vigente, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de rehabilitación objeto del programa.

2.– Jarduketaren gauzatzea zenbait azken hartzaileren esku dagoenean, bakoitzak bere gain hartu duen kostuaren eta erantzukizunaren arabera banatuko da laguntza.

2.– Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios destinatarios/as últimos/as, la ayuda se distribuirá en proporción al coste y la responsabilidad asumido por cada uno.

3.– Laguntzen azken hartzaileek laguntza horien kobratzea birgaitzearen eragilearen edo kudeatzailearen esku utz dezakete, Agindu honetako 26.2 artikuluan arautu den akordioaren bitartez.

3.– Los/as destinarios/as últimos/as de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el artículo 26.2 de esta Orden.

4.– Azken hartzaileek edo, hala badagokio, beren ordez jarduten duen birgaitzearen eragileak edo kudeatzaileak, laguntzaren zenbateko osoa dagokion jarduketak ordaintzera bideratuko dute. Jabeen erkidegoen eta jabeen erkidegoen elkartzeen kasuan ere arau berdina aplikatuko da. Halere, laguntzaren zenbatekoa eta obren kostuak etxebizitzetako jabeetan eta, hala badagokio, merkataritza-lokaletako eta bateragarriak diren beste erabileretako onibarretako jabeetan izango du eragina, jabetza horizontalari buruzko legedian jasotako arauei jarraiki.

4.– Los/as destinarios/as últimos/as, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios/as y agrupaciones de comunidades de propietarios/as, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras, deba repercutirse en los/as propietarios/as de viviendas y, en su caso, en los/as propietarios/as de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.

Aurreko idatz-zatian ezarritakoari kalterik egin gabe, jabeen erkidegoko edo jabeen erkidegoen elkartzeko kideren batek ezingo balu laguntza jaso legezko arrazoien ondorioz, jabe edo gozamendun horrek ez du jasotako laguntzatik berari dagokion zati proportzionala jasoko eta zenbateko hori erkidegoko edo elkartzeko beste kide guztien artean hainbanatuko da.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios/as o de la agrupación de comunidades de propietarios/as no pudiera percibir la ayuda por alguna causa legal, no se atribuirá a dicho propietario/a o usufructuario/a la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.

5.– Etxebizitzaren jabeak eta maizterrak adostu badute azken horrek ordaindu beharko dituela dagokion birgaitze-jarduketak, errenta ordaintzearen truke, maizterrak eskubidea izango du laguntza hauek eskatzeko gaitasuna emango dion akordioaren sinatzea eskatzeko jabeen erkidegoari edo jabe bakarrari. Kasu horretan, maizterra azken hartzailea bilakatuko da.

5.– Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de esta acuerden que este último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios/as o, en su caso, del propietario/a único/a, la adopción del correspondiente acuerdo que se requiere para solicitar estas ayudas. En este supuesto el arrendatario/a podrá tener la consideración de destinatario/a último/a.

29 artikulua.– Jarduketen xede diren eraikinen betekizunak.

Artículo 29.– Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones.

Programa honetako jarduketen xede diren eraikinek ondoko betekizunak bete beharko dituzte:

Los edificios objeto de las actuaciones de este programa deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Egingo diren jarduketen proiektua izatea. Proiekturik behar ez duten jarduketen kasuan, teknikari eskudunak memoria bat sinatu beharko du, jarduketak Eraikingintzaren Kode Teknikoa eta indarreko arau guztiak betetzen dituela egiaztatuz. Bi kasuetan, dagoen Eraikinaren liburua aurkeztu beharko da birgaitzerako. Horren faltan, eraikina hobetzeko potentzialari buruzko azterlan bat aurkeztu beharko da, EAL legean zehazturiko oinarrizko betekizunak aintzat hartuz; eta proposaturiko jarduketa identifikatuko duen Esku-hartze plan bat.

a) Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, será necesario justificar en una memoria suscrita por técnico competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. En ambos casos deberá incluirse el Libro del edificio existente para la rehabilitación o, en su defecto, un estudio sobre el potencial de mejora del edificio en relación con los requisitos básicos definidos en la LOE y un Plan de actuaciones en el que se identifique la actuación propuesta.

Proiektuak eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterlan bat izango du barne. Azterlan hori eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko dagokion planean islatu beharko da, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuak dioenarekin bat. Horrez gain, ondoko baldintzak bete beharko dira:

El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

1.– Jarduketen eremuan sorturiko arriskutsuak ez diren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen (pisuan kalkulatuta) % 70 gutxienez (2000/532/EC Erabakiak zehaztu zuen Europako Hondakin Legeak jasotzen duen 17 05 04 kategoriko material naturala kenduta) berriz erabiltzeko, birziklatzeko eta beste material batzuk berreskuratzeko prestatuko da, beste material batzuren ordez hondakinak erabilita egindako betelanak barne, EBko hondakin-hierarkiarekin eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat.

1.– Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

2.– Eragileek eraikuntzari eta eraispenari loturiko prozesuetan sorturiko hondakinak mugatu beharko dituzte, EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloa betez. Egun eskuragarri dauden hobekuntza teknikoak aintzat hartuko dira eta gaikako eraispena egingo da substantzia arriskutsuen kentze eta maneiatze segurua bermatu eta kalitate handiko birziklatze eta berrerabiltzea errazteko materialen gaikako kentzearen bitartez, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden sailkatze-sistemez baliatuz. Era berean, lehentasuna emango zaio gaikako eraispenari eta, ahal dela, sailkatzea hondakinak sortu diren tokian bertan egingo da.

2.– Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.

b) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna babestuko dute eta, bereziki, ISO 20887 arauari edo eraikinen desmuntatze-gaitasuna edo egokigarritasuna ebaluatzeko beste arau batzuei dagokienez ondoko alderdiak frogatu beharko dituzte: efizientzia bitartekoen erabileran, berrerabiltzea eta birziklatzea errazteko egokigarritasuna, malgutasuna eta desmuntagarritasuna.

b) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.

c) Amiantoa duten eraikuntza-produktuak eraikinetik edo jarduketa-eremutik atera beharko dira. Produktu horiek ateratzerakoan amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanei aplika dakizkiekeen segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituen martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretua bete beharko da. Lan hori legez baimendutako enpresa batek egin beharko du. Prozesu horretan sorturiko hondakinak kudeatzerakoan eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko araubide juridikoa ezartzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua bete beharko da.

c) Retirar del edificio o ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

d) Bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinen kasuan ondoko baldintzak bete beharko dira:

d) En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1.– Nasa gainetik eraikitako bere azaleraren % 50ak gutxienez, bateragarriak diren beste erabileretako behe solairuak edo beheko solairuak kenduta, bizitegi-erabilerarako izan beharko du. Ez dago jarduketen xede diren etxebizitzak pertsonen ohiko etxebizitza (eta iraunkorra) direla frogatu beharrik.

1.– Al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda. No será preciso acreditar que el uso de las viviendas que son objeto de las actuaciones tengan la condición de domicilio habitual y permanente de personas.

2.– Jarduketek jabeen erkidegoaren adostasuna izan beharko dute, jabe bakarreko eraikinen kasuan salbu.

2.– Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad de propietarios/as de que se trate, salvo en los casos de edificios de propietario único.

3.– Laguntzen xede diren eraikinek 2000. urtea baino lehenagokoak izan behar dute.

3.– Los edificios objeto de las ayudas deberán estar finalizados antes del año 2000.

Eraikuntza-lanen amaiera-data frogatu ahal izateko ondoko dokumentuak aurkeztu daitezke, lehentasun-ordena honetan: obra-bukaerako ziurtagiria edo obra-harreraren akta; horien faltan, obra berriaren adierazpena, katastro-ziurtagiria edo lehenengoz okupatzeko lizentzia; eta, azkenik, katastroan edo eraikinen erroldan agertzen den hori. Eraikina osorik birgaitzeko esku-hartze bat egin bada, 117/2018 Dekretuak, uztailaren 24koak, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoak jasotzen duen zentzuan, eraikin osoaren amaiera-data, haren adina kalkulatzeko, honako hau izango da: osorik birgaitu ondoko lehen okupaziorako lizentziari dagokiona, edo, lizentzia hori eduki ezean, obren amaierako ziurtagiriarena. Aurreko dokumentuak falta badira, zuzenbidean onargarria den beste edozein frogabide erabiliz ziurtatu ahal izango da eraikinaren adina.

A efectos de acreditar la fecha de finalización de la edificación, se estará, por orden preferente, a los siguientes documentos: certificado final de obras o acta de recepción de la obra; en su defecto, declaración de obra nueva, certificado catastral, licencia de primera ocupación; y en última instancia, la que figure en el catastro o en el censo de edificios. En el supuesto de que el edificio hubiera sido objeto de una intervención de rehabilitación integral, en los términos del artículo 3 del Decreto 117/2018 sobre Inspección Técnica de Edificios, se considerará como fecha de terminación total del edificio, a los efectos de calcular su edad, la fecha correspondiente a la licencia de primera ocupación del edificio tras su rehabilitación integral y, en su defecto, la del certificado final de obras. En defecto de los documentos anteriores, la edad del edificio se podrá acreditar a través de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

4.– Eraikinetako jabe diren pertsonek edo entitateek Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa (EIT) eginda izan beharko dute eskaria formalizatu baino lehen. Ikuskapen horrek sarrera-erregistroa izan beharko du dagokion udalean eta eraikinaren adina dena dela, dagokion Erabilera eta Mantentze Plana izan beharko du, dokumentu horien gauzatzerako 5. Programak aurreikusten dituen laguntzak eskatzeko dagoen aukerari kalterik egin gabe.

4.– Las personas o las entidades propietarias de las edificaciones deberán haber realizado la inspección técnica del edificio (ITE) con anterioridad a la formalización de la solicitud, que contará con registro de entrada en el ayuntamiento correspondiente, e independientemente de la edad del edificio, y disponer del correspondiente Plan de Uso y Mantenimiento, sin perjuicio de que estos documentos hubieran podido ser objeto de ayudas en el marco del Programa 5.

5.– Ondoko eraikinetan proposaturiko jarduketek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

5.– No son objeto de ayudas las actuaciones que se propongan en los siguientes edificios:

a) eraikin hutsak, aurri-adierazpena jaso dutenak edo deklarazio hori egiteko prozesuan daudenak. Eraikin bat hutsik egongo da bere etxebizitzetako % 75 hutsik badaude, etxebizitza bakoitzeko errolda kolektiboko ziurtagirian jasotakoaren arabera.

a) edificios deshabitados, declarados en ruina o con expediente incoado para su declaración. Se considera que un edificio se encuentra deshabitado cuando el 75 % de las viviendas no se encuentran ocupadas, de conformidad con lo que se recoja en el certificado de empadronamiento colectivo de cada vivienda.

b) partzialki eraitsitako eraikinak, barnealdea hutsik duten eraikinak eta fatxada eraistea aurreikusten duten eraikinak.

b) edificios demolidos parcialmente, que se encuentren vaciados en su interior o que prevean la demolición de su fachada.

c) dagoeneko eraikita dituzten solairuak handitzeko edo eraikinaren bizitegi-erabilera aldatzeko xedearekin beren egitura egonkortzeko edo birgaitze integrala gauzatzeko proiektuak aurreikusten dituzten eraikinak.

c) edificios sobre los que se proyecte su consolidación estructural o la rehabilitación integral para aumentar el número de plantas preexistentes o cambiar el uso residencial característico del edificio.

6.– Jarduketek interes kulturala izendatutako edo beste edozein babes-erregimen duten eraikinetan eragiten dutenean, jarduketa horiek aldez aurretik baimendu beharko dira, aplikatzekoa den babes-erregimena kudeatzeko eskumena duen organoaren aldetik eta bere araudi propioa betez.

6.– Cuando las intervenciones afecten a edificios declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección deberán previamente ser informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

30. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak.

Artículo 30.– Actuaciones subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak dira: etxebizitzarako bizitegi-erabilera nagusi duten eraikinak hobetzeko edo birgaitzeko jarduketak, hurrengo artikuluan ezarritako mugekin, beti ere berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiaren kontsumo-adierazlean % 30eko aurreztea lortuz gero gutxienez, energia-ziurtapenari dagokionez.

1.– Son actuaciones subvencionables las de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda con los límites establecidos en el artículo siguiente, siempre que se obtenga una reducción de al menos un 30 % en el indicador de consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética.

2.– Aurreko atalean ezarritakoaz gain, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera C, D eta E zona klimatikoetan dauden eraikinetan, familia bakarreko etxebizitzaren edo eraikinaren berokuntzaren eta hozkuntzaren urteko energia-eskari globala eta energia-eskaria aurreztu beharko da ere, eskatutakoaren arabera:

2.– Además de lo previsto en el apartado anterior, en edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos:

– D eta E zona klimatikoak: % 35, gutxienez.

– Zonas climáticas D y E: un 35 %

– C zona klimatikoa: % 25, gutxienez.

– Zona climática C: un 25 %

3.– Interes arkitektonikoko edo historikoko gune izendaturiko multzo baten parte izateagatik babes-erregimen baten mende dauden eraikinen kasuan, inguratzaile termikoa osatzen duten osagaien gaineko jarduketak mugatuta badituzte, ez dago artikulu honetako 2. atalean zehaztutako eskaria murrizteko betekizuna bete beharrik. Nolanahi ere, alda daitezkeen inguratzailearen osagaiek Eraikingintzaren Kode Teknikoak barne hartzen duen DB HE Energia aurrezteko Oinarrizko Dokumentuak 3.1.1.a–HE1 eta 3.1.3.a–HE1 tauletan jasotzen dituen transmitantzia termikoko eta airearekiko iragazkortasuneko muga-balioak bete beharko dituzte.

3.– En caso de edificios sujetos a algún nivel de protección por formar parte de un entorno declarado o debido a su particular valor arquitectónico o histórico, en los que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la envolvente térmica no será necesario el cumplimiento del requisito de reducción de demanda establecido en el apartado 2 de este artículo. No obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los que se pueda intervenir deben cumplir con los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en la tabla 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

4.– Halaber, eraikinaren berokuntzaren eta hozkuntzaren urteko energia-eskari globala artikulu honetako 2. atalean ezarritako hori baino maila altuagoan aurreztea lortu duten energia-efizientzia hobetzeko jarduketak azken 4 urteotan izan dituzten (eta hori froga dezaketen) eraikinek ez dute eraikinaren berokuntzaren eta hozkuntzaren urteko energia-eskari globala murrizteko betekizuna bete beharrik. Jarduketa horiek ez badute eskaturiko aurrezte-portzentajea berdindu edo hobetu, betekizun hori betetzat joko da dagoeneko jarduketak eta eskariaren xede den jarduketaren barruan egindako esku-hartzeak batuz gero eskaturiko eskari-aurreztea lortuko bada. Alderdi hau egiaztatzeko, dagokion energia-efizientziako ziurtagiria aurkeztu beharko da.

4.– Asimismo, en los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o superior al establecido en el apartado 2 de este artículo, quedan eximidos del cumplimiento del requisito de reducción de demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Cuando en dichas intervenciones, no se alcanzará una reducción igual o superior al porcentaje establecido, podrá considerarse satisfecho el requisito si con la consideración conjunta de las actuaciones realizadas en las citadas intervenciones y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se alcanzará el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, lo que deberá acreditarse mediante la correspondiente certificación de eficiencia energética.

5.– Diruz lagundu daitezke 2020ko otsailaren 1a eta gero hasitako jarduerak.

5.– Resultarán subvencionables las actuaciones cuyo inicio sea posterior al 1 de febrero de 2020.

Jarduketen hasiera-data egiaztatzeko emandako lizentziaren edo administrazio-baimenaren data hartuko da aintzat; horren faltan, aurkeztu beharreko erantzukizunpeko adierazpenak erregistroan duen sarrera-data hartuko da kontuan. Hala badagokio, dagokion obrak xede dituen exekuzio-agindua emateko data hartuko da aintzat.

A efectos de acreditar la fecha de inicio de las actuaciones, se estará a la fecha de concesión de licencia, autorización administrativa o, en su defecto, la fecha de entrada en registro de la declaración responsable que fuera preceptiva. Si fuera el caso, se estará a la fecha de emisión de la orden de ejecución que tengan por objeto las obras correspondientes.

6.– Ezingo da, inola ere, jatorri fosileko erregaia erabiltzen duten sorgailu termikoetan inbertitzea ekarriko duen jarduketarik diruz lagundu.

6.– En ningún caso serán subvencionables las actuaciones que supongan inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

31. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 31.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzen gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko garatu beharreko jarduketen kostu osoa hartuko da aintzat, zenbatekoak finkatzeko xedearekin ondoko puntuetan jaso diren irizpideen arabera.

1.– La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste total de las actuaciones a desarrollar, según los criterios de fijación de cuantías establecidos en los puntos siguientes.

2.– Xede horietarako, eta aipatu 1. taula aplikatzearen ondorioz ezarritako mugen barruan, diruz lagundu daitezkeen kostutzat joko dira jarduketen garapenari loturiko kudeaketa-kostuak eta beren gastuak, jarduketen kudeaketan eta garapenean esku hartu duten profesional guztien ordainsariak, obra-zuzendaritza barne, beharrezko proiektuak, txosten teknikoak eta ziurtagiriak idazteko kostuak, administrazio-izapidetzeari loturiko gastuak eta antzeko beste gastu orokor guztiak, beti ere egokiro justifikatuta badaude eta artikulu honetan ezarritakoaren arabera zehaztutako mugaren barruan. Ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuei loturiko kostuak. Nolanahi ere, BEZ edo zeharkako zerga baliokidea diruz lagundu daitezkeen horien artean egongo dira, beti ere osotasunean edo partzialki berreskuratu edo konpentsatu ezin badira.

2.– A estos efectos, y dentro de los límites establecidos por aplicación de la referida tabla 1, podrán considerarse subvencionables los costes de gestión inherentes al desarrollo de las actuaciones y los gastos asociados, los honorarios de los profesionales intervinientes en la gestión y desarrollo de las actuaciones, incluida la dirección de obra, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados con el límite que corresponda según lo previsto en este artículo. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

Proiektuak 5. programaren kargurako dirulaguntza jaso badu birgaitzearen exekuzio-proiektuak idazteko (urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretua), jasotako zenbatekoa programa honen kargura jasotako dirulaguntzatik kenduko da. Programa honi loturiko gehieneko laguntza-zenbatekoa zehazterakoan proiektuaren kostua diruz lagundu daitekeen inbertsioan sartuko da eta 5. programaren barruan proiektua idazteko jaso den zenbatekoa gehieneko zenbateko horretatik kenduko da (urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretua).

Cuando el proyecto haya recibido subvención con cargo al programa 5 para la redacción de proyectos de rehabilitación Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se descontará la cantidad recibida de la cuantía de la subvención con cargo a este programa. La determinación de la cuantía máxima de la ayuda con cargo a este programa se determinará incluyendo el coste del proyecto en la inversión subvencionable y descontando de dicha cuantía máxima, la ayuda que hubiese sido concedida dentro del programa 5 para la redacción del proyecto Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

3.– Eraikineko eman beharreko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoak ezingo ditu jarraian deskribatzen diren emaitzazko mugak gainditu:

3.– La cuantía máxima de la subvención a conceder por edificio no podrá superar los límites resultantes que se describen a continuación:

a) 1. taulan ezarritako gehieneko portzentajea eta diruz lagundu daitezkeen jarduketen kostua biderkatuz gero lorturiko emaitza.

a) La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la tabla 1 por el coste de las actuaciones subvencionables.

b) 1. Taulak jasotzen duen etxebizitzako gehieneko laguntza-zenbatekoa eta eraikineko etxebizitzen kopurua biderkatzean loturiko zenbatekoa. Horri, hala badagokio, nasa gainetik merkataritza-lokaletan eta etxebizitza-erabilera ez diren erabiletarako eraiki den metro karratu bakoitzeko zehazturiko laguntzaren zenbatekoa (taula berdinean zehaztua) gehituko zaio, jarduketari esker berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiari dagokionez lorturiko aurrezte-mailaren arabera. Nasa gainetik merkataritza-erabilerarako eta etxebizitza-erabilera ez diren erabiletarako eraiki den metro karratu bakoitzeko zehazturiko laguntzaren zenbatekoa kalkulatu ahal izateko dagokion onibarrek jarduketaren exekuzio-kostuetan parte hartu beharko dute.

b) La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda por vivienda, establecida en la tabla 1 por el número de viviendas del edificio, incrementada, en su caso, por la cuantía de ayuda por metro cuadrado de superficie construida sobre rasante de local comercial u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma tabla, en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable conseguido mediante la actuación. Para poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos será necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Amiantoa duten osagaiak kentzea eskatzen duten kasuetan laguntzaren gehieneko zenbatekoa baimenduriko enpresaren batek egin beharko dituen amiantodun hondakinen kentze-lanari, maneiuari, garraioari loturiko kostuak estaltzeko handi daiteke. Gehieneko kopurua 1.000 euro izango dira etxebizitzako edo, handiagoa balitz, 12.000 euro birgaitze-jarduketen xede den eraikineko.

4.– En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los costes debidos a la retirada, la manipulación, el transporte y la gestión de los residuos de amianto mediante empresas autorizadas, hasta un máximo de 1.000 euros por vivienda o, si fuera superior, 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación.

5.– Jarduketa horien kostua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eranskinean jasotako «Dagoeneko eraikita dauden higiezinen energia-efizientzia berritzea, demostrazio-proiektuak eta energia-efizientziako irizpideen araberako babes-neurriak» izeneko 025bis esku-hartze eremuaren araberakoa izango da. Klimaren aldeko ekintzari loturiko jarduketei aplikatzen zaizkien portzentajeak zehazten ditu aipatuak.

5.– El coste de estas actuaciones se corresponderá con el campo de intervención 025bis «Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética» del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 donde se establecen los porcentajes imputables a estas actuaciones en materia de acción por el clima.

32. artikulua.– Zaurgarritasun-egoeran daudenentzako laguntza osagarriak.

Artículo 32.– Ayudas adicionales en situaciones de vulnerabilidad.

1.– Aurreko artikuluan zehazturiko laguntza-zenbatekoa osatzeko aukera egongo da, zaurgarritasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonen mesederako. Laguntza hauek eraikinaren osagai pribatiboen jabeak eta gozamendunak izateagatik jarduketa ordaintzera behartuta dauden eta, horrez gain, hurrengo atalean zehaztutako zaurgarritasun ekonomikoko baldintzak betetzen dituzten pertsonei emango zaizkie soil-soilik.

1.– La cuantía de ayuda establecida en el artículo anterior podrá complementarse a favor de las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica. Estas ayudas se reconocerán exclusivamente a favor de aquellas que resulten obligadas al costeo de la actuación en base a su condición de propietarios/as y usufructuarios/as de los elementos privativos de la edificación y que adicionalmente cumplan los requisitos de vulnerabilidad del apartado siguiente.

2.– Zaurgarritasun ekonomikoko egoeran daude 65 urteko edo gehiagoko pertsonak eta mugikortasun mugatuko desgaitasuna edo desgaitasun sentsoriala duten pertsonak, beren bizikidetza-unitateekin batera, 25.000 eurotik beherako haztatutako urteko diru-sarrerak badituzte; eta, baita ere, 12.000 eurotik beherako haztatutako urteko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak. Konputa daitezkeen diru-sarrerak kalkulatzeko moduari dagokionez, 39/2008 Dekretuak, martxoaren 4koak, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoak dioena beteko da. Egoera ekonomiko larriari loturiko laguntzak familiaren urteko errenta haztatuaren arabera eta bizikidetza-unitateak dituen kideen arabera zehaztutako portzentaje baten bitartez kalkulatuko dira, ondoko taulan jasotakoari jarraiki:

2.– Son personas vulnerables las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad de movilidad reducida o sensorial junto con las unidades convivenciales de las que estas personas formen parte con ingresos anuales ponderados que no excedan de los 25.000 euros, y adicionalmente, aquellas unidades convivenciales con ingresos anuales ponderados que no excedan de los 12.000 euros. A los efectos de la forma de cálculo de los ingresos computables, se estará a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. las ayudas por situación de vulnerabilidad se calcularán mediante un porcentaje, determinado en función de la renta Ponderada familiar anual y del número de miembros de la unidad convivencial, según lo establecido en la siguiente tabla:

3.– Aurreko suposizio horietako bakoitzerako, komunitaterako emandako laguntza eta artikulu honi jarraiki emandako laguntza osagarria batuz gero ezingo dira ondoko taulan etxebizitzako zehaztu diren gehieneko zenbatekoak, jarduketei esker aurreztu den energia-mailaren araberakoak direnak:

3.– Para cada uno de estos supuestos, considerando conjuntamente la suma de la ayuda comunitaria y la ayuda adicional individual prevista en este artículo, no se podrán superar las cuantías máximas por vivienda establecidas en la siguiente tabla, en función del ahorro energético conseguido con las actuaciones:

Familia bakarreko eraikinen kasuan, zaurgarritasun ekonomikoko egoeran dagoen etxebizitzako gehieneko laguntza-zenbatekoa ondokoa izango da:

En el supuesto de edificio unifamiliar, la cuantía máxima de la ayuda por vivienda en situación de vulnerabilidad será la siguiente;

33. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 33.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Aurreko artikuluetan zehaztutako laguntzak eskatu ahalko dira Deialdi-agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik, esleituriko kredituak agortzen diren arte. Aurreko artikuluan ezarritakoa oinarri hartuta, zaurgarritasun ekonomikoko egoeran egon daitezkeelako pertsona zehatz batzuen alde eskatuko diren laguntza osagarrien eskariak eraikinaren titularren aldeko laguntzak eskatzeko egintza berberean aurkeztuko dira.

1.– Las ayudas establecidas en los artículos anteriores podrán solicitarse a partir de la fecha de publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el agotamiento de los créditos habilitados. Las solicitudes de las ayudas complementarias a favor de determinadas personas por poder concurrir las situaciones de vulnerabilidad económica del artículo anterior se presentarán en el mismo acto en el que se soliciten ayudas a favor de los titulares de la edificación.

Laguntzaren xede diren jarduketak aztertu eta ebazteko dagozkien eskariak aurkeztu diren ordenari zorrozki jarraituko zaio, funtsak agortzen diren arte.

Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.

Laguntzen xede den jarduketak proiektu bat behar badu eta eskarian memoria bakarrik sartu bada, organo eskudunak ondoko berariazko ebazpen-baldintza sar dezake laguntza emateko ebazpenean: laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunean hasiko den hiru hileko gehieneko epean emandako laguntzari dagokion jarduketaren proiektua aurkeztu beharko dela.

Cuando la actuación propuesta requiera proyecto y la solicitud incluya inicialmente solo la memoria, el órgano competente podrá dictar resolución de concesión de ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a realizar correspondiente a la ayuda concedida.

2.– Energia-efizientzia hobetzea eta iturri berriztagarriak dituen energia sustatzea xede duten inbertsioetarako emandako laguntzen azken hartzaileak jarduera komertziala edo merkataritzakoa garatzen duten eta Estatuko laguntzen araudiaren mende dauden enpresak direnean, laguntza horiek 2014ko ekainaren 17ko Batzordearen (EB) 651/2014 Erregelamenduan (barne-merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoria jakin batzuk aitortzen dituena, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz) eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen (EB) 1407/2013 Erregelamenduan jasotako baldintzen eta mugen mende egongo dira.

2.– Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

3.– Europar Batasuneko araudiak ezarri dituen laguntzen gehieneko mugak errespetatzeari begira, laguntzen azken hartzaileek jaso dituzten laguntza guztien inguruko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, ezarritako mugak bete direla egiaztatuz. Halaber, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, enpresa krisi-egoeran ez dagoela esanez («krisi-egoeran dagoen enpresa» definizioa 2014ko ekainaren 17ko (EB) 651/2014 Erregelamenduko 2. artikuluaren 18. atalean dago).

3.– A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

4.– Laguntzaren esleipena Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkariak sinatuko du, ezarritako baldintza guztiak bete eta eskaturiko dokumentazio guztia aurkeztu dela egiaztatu ostean.

4.– La resolución de concesión de la ayuda corresponde al Delegado/a Territorial del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada en cada solicitud.

5.– Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilekoa izango da, eskaria aurkeztu den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori amaituta ebazpenik ez balego eskaria ukatu dela ulertuko da.

5.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud.

6.– Programa honetako laguntzak jaso duten eraikinetan energia-efizientzia eta iraunkortasuna hobetzeko obrak exekutatzeko gehieneko epealdia 26 hilekoa izango da, laguntza eman den egunetik zenbatzen hasita. Epealdi hori hogeita zortzi hilera arte zabal daiteke, salbuespen gisa, 40 etxebizitza edo gehiagotan eragiten duten jarduketak edo eraikinak direnean.

6.– El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder de veintiséis meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda. Dicho plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta veintiocho meses cuando se trate de edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.

Jarduketak exekutatzeko ezarritako epealdiak ezusteko eta egokiro justifikatutako egoeretan luzatu ahalko dira soil-soilik, baldin eta egoera horiek epealdia betetzea ezinezkoa egiten badute, laguntzen azken hartzaileen aldetik hartu diren gutxieneko neurri tekniko edo plangintza-neurri egokien gainetik. Dagokion udal-lizentzia edo -baimena eskaria egin denetik sei hil baino gehiago berandutu denean baino ez da eskatuko luzatze hori. Ezingo da, inola ere, guztira hogeita hamasei hil baino gehiago (laguntza eman den egunetik zenbatzen hasita) zenbatuko dituzten epealdi-luzapenak baimendu laguntzen xede den jarduketa exekutatzeko.

Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las actuaciones cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de estas, pese a haberse adoptado, por parte de los/as destinarios/as últimos/as de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas que les resultaban exigibles. Específicamente se podrá autorizar esta ampliación cuando la licencia o autorización municipal correspondiente se demore más de seis meses desde su solicitud. En ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para la ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su cómputo total los treinta y seis meses contados desde la fecha de concesión de la ayuda.

Edonola ere, exekuzio-epealdiek SEEP planak zehaztu dituen CID helburuekin bat egin beharko dute. Jarduketen exekuzioak, horrenbestez, 2026ko ekainaren 30a baino lehenago bukatu beharko dute.

En todo caso, los plazos de ejecución deberán estar alineados con los objetivos CID marcados por el PRTR, por lo que, la ejecución de las actuaciones tendrá que haber finalizado antes del 30 de junio de 2026.

7.– Azken hartzaileek laguntzaren xede diren jarduketen exekuzioa instrukzio-organoaren aurrean justifikatu beharko dute, jarduketak exekutatzeko eman den gehieneko epealdia amaitu eta hiru hileko epearen barruan. Horretarako, laguntzen azken hartzaile diren onuradunek eskaturiko dokumentazioa aurkeztu beharko dute eta SEMren Erregelamenduko 34. artikulua bete beharko dute, zeinak ondokoa baitio: Batasuneko funtsak jaso dituztenek finantzaketa honen jatorria aipatu beharko dute, bere ikusgarritasuna bermatuz, Batasunaren ikurra eta «NextGenerationEU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana, –Europar Batasunaren finantzaketarekin–» esango duen finantzaketa-adierazpen egoki bat erabiliz ere beharrezkoa denean, bereziki diruz lagundu daitezkeen jarduketak eta beren emaitzak sustatzen direnean. Informazio koherentea, eraginkorra eta proportzionatua eman beharko da eta hartzaile anitz izango ditu jomugan, hedabideak eta publikoa barne.

7.– La justificación por parte de los/as destinarios/as últimos/as de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas deberá aportar la documentación requerida y cumplir con los establecido en el artículo 34 del Reglamento del MRR, que indica que «Los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público».

8.– Jarduketa baino lehen eta jarduketaren ostean ziurtatze-sistema berdinaren bitartez egindako ebaluazioen eskutik ikusiko balitz berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiari dagokionez azkenean lortu den aurrezte-maila proiektuan hasiera batean aurreikusitako hori baino txikiagoa dela, dirulaguntzaren zenbatekoa egiazki lorturiko aurrezte-mailara egokituko da, 1. taulak dioena aintzat hartuz horretarako. Berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiari dagokionez azkenean lortu den aurrezte-maila ez bada % 30era iristen edo 30. artikuluan berokuntzaren eta hozkuntzaren urteko energia-eskari globalari lotuta zehaztu diren baldintzak edo Agindu honetako beste edozein betekizuna betetzen ez badira, laguntza baliogabetu egingo da.

8.– Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente obtenido por comparación entre los certificados de eficiencia energética del edificio antes y después de la actuación, realizados ambos con el mismo programa reconocido de certificación, resultará inferior al estimado inicialmente en el proyecto, la cuantía de la subvención se ajustará al nivel de ahorro realmente obtenido según lo dispuesto en la tabla 1. Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente obtenido fuera inferior al 30 %, o no se cumplieran las exigencias relativas a la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración establecidos en el artículo 30 o cualquier otra exigencia de las establecidas en esta Orden, la ayuda sería revocada.

9.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek ez badute justifikazioari loturiko betekizuna betetzen, laguntza eskatzeko eskubidea galdu dela adieraziko da, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamenduak 89. artikuluan dioena betez. Horretarako, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 42. artikuluan zehaztutako prozedurari jarraituko zaio.

9.– En caso de que la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación establecida y se declarará la pérdida del derecho al cobro de esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

10.– Laguntzak jasotzeko interesa duten pertsonek, onuradun izateko betekizunen betetzea egiaztatzeko beharrezkoa den dokumentazio guztiarekin batera, eskaria egin beharko dute eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus) eskuragarri dagoen eta arau honen amaierako eranskinetan azalduriko eredu ofiziala erabili beharko dute. Eskariarekin batera aurkeztu beharko den dokumentazioa ondokoa da:

10.– Las personas interesadas en acogerse a las ayudas deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos para ser Personas Beneficiarias, conforme al modelo oficial disponible en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus y explicitados en los anexos adjuntos al final de esta norma. La documentación que se acompañará a la solicitud será la que se relaciona a continuación:

a) Eskatzailearen datuak, izen-deiturak eta izena edo sozietate-izena eta IFK adieraziz. Eskatzailea birgaitzearen eragile edo kudeatzaile bat denean, ordezkaritza-eginkizun horiek betetzeko baimena eta ahalordea ematen dion laguntzen azken hartzaile diren onuradunen akordioa aurkeztu beharko du.

a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

b) Hala badagokio, ordezkariaren datuak, izen-deiturak eta IFK adieraziz, bai eta betetzen dituen ordezkaritza-eginkizunak ere, aplikatzekoa den araudi berezia betez.

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación.

c) Birgaitu beharreko etxebizitzaren, etxebizitzen, eraikinaren edo eraikinen datuak: helbideak eta katastro-erreferentziak.

c) Datos de la vivienda, viviendas, edificio o edificios a rehabilitar: domicilios y referencias catastrales.

d) Birgaitu behar diren etxebizitzen eta, bere kasuan, lokalen kopurua, beren eraikitako azalera eta solairuak (behe solairua barne) adieraziz.

d) Número de viviendas y en su caso locales del edificio a rehabilitar con indicación de su superficie construida, y número de alturas incluida la planta baja.

e) Egin beharreko jarduketaren proiektua edo, bere ordez, jarduketaren justifikazio-memoria. Laguntzen azken hartzaile diren onuradunen oniritzia izan beharko dute biek. Memoria horrek deskripzioa, jarduketa-eremuka xehakaturiko aurrekontua eta planoak jaso beharko ditu, gutxienez. Era berean, jarduketa-proiektuaren dokumentazioan edo jarduketaren justifikazio-memorian, dagokionaren arabera, hasierako egoerarekiko aurreikusi den berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiaren kontsumo-aurreztea, diruz lagundu daitekeen inbertsioa eta eskatzen den laguntzaren zenbatekoa adieraziko dira.

e) Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial, la inversión subvencionable y la cuantía de la ayuda solicitada.

f) Dagoeneko eraikita dagoen eraikinaren energia-efizientziako ziurtagiria, egungo egoerarekin egina. Eraikuntzen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretuak eskatzen duen edukia izan beharko du, teknikari eskudun batek sinatuta eta autonomia erkidegoko organo eskudunaren erregistroan erregistratuta egon beharko du (edo erregistro hori egiteko eskaria eginda bederen, dagokion deialdiak azken hori onartzen badu); eta proiektuan aurreikusitako jarduketak amaitzerakoan lortu nahi den energia-efizientziako ziurtagiria. Bigarren hori, jarduketa gauzatu aurretik lehena lortzeko erabili den sistema berbera aplikatuz lortuko da ere. Teknikari eskudun batek sinatu beharko du eta laguntza lortzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direla egiaztatu beharko du ere.

f) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o solicitud del registro cuando así lo permita la correspondiente convocatoria, y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.

Ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretua indarrean sartu baino lehen hasitako jarduketa balitz, jarduketa hasteko unean gai honi dagokionez indarrean zegoen araudiak dioena bete beharko du ziurtagiriak.

Si la actuación se hubiere iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, el certificado se adaptará a lo exigible en la normativa vigente al momento del inicio de la actuación en esta materia.

g) Bere kasuan, laguntzen xede diren birgaitze-lanen exekuzioa onartzeko erkidegoak, behar bezala elkartutako jabeen erkidegoek edo kooperatibaren batzarrak hartu duten akordioaren aktaren kopia edo idazkariak edo administratzaileak luzaturiko ziurtagiria.

g) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de propietarios/as debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la ejecución de las obras de rehabilitación objeto de las ayudas.

h) Hala badagokio, aktaren kopia edo idazkariak edo administratzaileak luzaturiko ziurtagiria, dirulaguntza eskatzeko baimendu den ordezkariaren izendapena jasoz.

h) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

i) Sinaturiko kontratua edo eskaintza eta sailka xehakatutako aurrekontua. Aurrekontuak adierazi beharko ditu ere neurketak, unitate prezioak eta guztizko prezioak, dagokion BEZ edo zeharkako zerga baliokidea agertuz. Jabeen Erkidegoak aurrekontua berariaz onartu duela egiaztatu beharko da ere. Kapituluka egindako laburpen-orriak enpresaren sinadura eta zigilua, IFK eta data jaso beharko ditu.

i) Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, mediciones, precios unitarios y totales, con el IVA o el impuesto indirecto equivalente desglosado correspondiente y su aceptación expresa por parte de la Comunidad de Propietarios/as. En la hoja resumen por capítulos deberá constar la firma y sello de la empresa, su NIF, y la fecha.

j) Hirigintza-eskaria eta/edo lizentzia, beharrezkoa denean; edo udal-baimen baliokidea. Obrak dagoeneko hasita badaude, tituludun teknikari eskudunak sinaturiko obra-hasierako ziurtagiria edo zuinketa-akta, eraikuntza-enpresako obra-zuzendariak sinatua eta datatua eta jabeen oniritziarekin.

j) Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización municipal análoga. Si las obras están iniciadas, certificado del inicio de las obras firmado por técnico titulado competente o acta de replanteo, firmada y fechada por director de la obra empresa constructora y con el visto bueno de la propiedad.

k) Argazki-erreportajea (kolorez ahal bada). Birgaitze-jarduketek aldatuko dituzten gune guztiak eta eraikinaren fatxada nagusia erakutsi beharko dituzte.

k) Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de rehabilitación, así como de la fachada principal del edificio.

11.– Eskaria eta aurreko dokumentazioa aurkezteak esan nahi du Agindu honetan ezarritako oinarri guztiak, dirulaguntzak ezarriko dituen ebazpenaren edukia barne, salbuespenik gabe onartzen direla.

11.– La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en la presente Orden, incluido lo dispuesto en la resolución por la que se convoquen las subvenciones.

Eskariarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren barruan ondokoa aurkeztu beharko da: aldeko ebaluazio bat edo, bere kasuan, erantzukizunpeko adierazpen bat, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak 2. artikuluko 6. atalean aurreikusten duen «Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dela adieraziz.

La documentación que acompañe la presentación de la solicitud deberá incluir una evaluación favorable de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

12.– Laguntzen azken hartzaileek laguntzaren xede diren jarduketen gauzatzea instrukzio-organoaren aurrean justifikatu beharko dute. Horretarako, eta orokorrean, ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko dute:

12.– La justificación por parte de los/as destinarios/as últimos/as de las ayudas de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano instructor a través de la presentación de la documentación que, con carácter general, figura a continuación:

a) Proiektua behar duten jarduketen kasuan, egiazki exekutatu den obraren proiektua.

a) En el caso de que las actuaciones requieran proyecto, el proyecto de la obra realmente ejecutada.

b) Obra-bukaerako ziurtagiria, dagokionean. Obra-zuzendariak eta, hala badagokio, obra exekutatzeko zuzendariak sinatu beharko dute.

b) Certificado final de obra, cuando corresponda, suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso,

c) Instalazio termikoaren ziurtagiria, hala badagokio, instalazioaren zuzendariak edo baimenduriko instalatzaileak sinatua eta, RITE erregelamenduari jarraiki, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren dagokion organoan erregistratua.

c) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano correspondiente de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de acuerdo con el RITE.

d) Jarduketak bukatu ostean lorturiko energia-efizientziako ziurtagiria. Jarduketa aurretiko ziurtagirirako erabili zen egiaztatze-sistema berbera aplikatu beharko da eta teknikari eskudun batek sinatu beharko du ziurtagiria. Organo eskudunean erregistratua egon eta laguntza lortzeko eskaturiko baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko du.

d) Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda, y registrado en el registro del órgano competente.

e) Oinarri hauei jarraiki laguntzak deitzerakoan eta laguntzak emateko ebazpenean ezarri diren baldintzak bete direla justifikatuko duen jarduketa-memoria. Gauzaturiko jarduerak eta lorturiko emaitzak adierazi beharko ditu. Aipatu memoria proiektua egin edo jarduketen exekuzioa zuzendu duen tituludun teknikari eskudun batek egin eta sinatu beharko du. Memoriak jarduketen bukaera-data zehaztu beharko du. Azkenik, aplikatzekoa den derrigorrez bete beharreko araudia bete dela egiaztatu beharko du ere.

e) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la misma se hará constar el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento que le sea de aplicación.

f) Exekutatutako obren argazki-dokumentazioa, kolorez ahal bada.

f) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

g) Erantzukizunpeko adierazpena, diruz lagunduriko jarduera finantzatu duten beste diru-sarrerak eta dirulaguntzak zehaztuz. Beren zenbatekoa eta jatorria azaldu beharko ditu.

g) Declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

h) Egindako jarduketei loturiko aginduen eta/edo kontratuen zerrenda ziurtatua eta kopia.

h) Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos a las actuaciones realizadas.

i) Egindako inbertsioari dagozkion eta aurkeztutako aurrekontuari eta kontratuei erantzuten dieten fakturen eta beren ordainketaren banku-frogagirien zerrenda ziurtatua eta kopia.

i) Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados.

j) 100.000 eurotik beherako laguntza jaso duten proiektuen kasuan, hautazkoa izango da gastuaren frogagiriak barne izango dituen justifikazio-kontua aurkeztea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua (aurreikusitako atalase ekonomikoak handitzeko 26/2020 Legegintzako Errege Dekretuko 63. artikuluak aldatu duena) onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 72. artikuluak dioenaren arabera.

j) Para los proyectos con una ayuda concedida inferior a 100.000 euros y de manera opcional, podrá entregarse cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, según lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (modificado por el artículo 63 del RD Ley 26/2020 por el que se elevan los umbrales económicos previstos).

Hautazkoa izango da ere auditoretza-txostena barne izango duen justifikazio-kontu bat aurkeztea, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 74. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Opcionalmente, podrá entregarse cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

13.– Obrak xede dituzten laguntzen jomuga den jarduketari edozein hedabidetan eginiko erreferentzia orok Programaren Irudi Eskuliburuan jasotako baldintzak bete beharko ditu. Aipatu eskuliburua Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren webgunean (http://www.mitma.es) dago eskuragarri. Halaber, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak publizitate-neurrien inguruan dioena ere bete beharko da.

13.– Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es), así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Halaber, eta hala badagokio, 19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak Agindu honetako xede diren laguntzen publizitatea egiteko betebeharrei dagokienez xedatzen duena bete beharko da ere.

En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad de las ayudas objeto de esta Orden.

34. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 34.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Programa honetako dirulaguntzak bateragarriak dira xede berbera duten beste laguntza publiko guztiekin, baldin eta ez bada jarduketen guztizko kostua gainditzen eta nazio-mailako zein Europako beste laguntza horien arautzeek ere bateragarritasun hori aitortzen badute ere. Aplikatzekoa da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak 9. artikuluan dioena. Aipatu artikuluaren arabera, Mekanismoaren barruan emandako laguntza Batasuneko beste programa eta instrumentu batzuen eskutik jasotako horri gehituko zaio eta inbertsio-proiektuek Batasuneko beste programa eta instrumentu batzuen laguntza jaso ahalko dute, beti ere laguntza horrek ez badu kostu berdina estaltzen, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren barruko programen arteko eta horien eta Batasuneko beste instrumentu batzuen arteko finantzaketa bikoitza saihesteko.

1.– Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.

2.– Ez dute Programa honi loturiko finantzariorik lortzerik izango Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren (SEM) barruko Auzo-mailako birgaitze-jarduketen programaren (1. Programa) eskutik laguntzak jasoko dituzten eraikinek.

2.– No podrán obtener la financiación correspondiente a este Programa aquellos edificios acogidos al Programa de ayudas del Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios (Programa 1) establecidos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

3.– Programa hau bateragarria da hurrengo Kapituluan arautzen den «Etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzeko jarduketak diruz laguntzeko Programa» delakoarekin, baldin eta frogatua geratzen bada laguntzen xedea ez dela kostu berdina izango.

3.– Este Programa será compatible con el «Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas», regulado en el Capítulo siguiente, siempre y cuando quede acreditado que no se subvenciona el mismo coste.

4.– Halaber, Programaren laguntzek lehentasuna izango dute Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduak, 2021eko uztailaren 21ekoak, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoak ezartzen dituen horien aurrean, Agindu honetako 3. artikuluan eta Lehenengo Azken Xedapenean zehaztutako baldintzetan.

4.– Las ayudas del Programa serán prevalentes con las establecidas en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética en los términos dispuestos en el artículo 3 y en la Disposición Final Primera de esta Orden.

Proiektu teknikoaren batasuna babesteari begira, berariazko bateragarritasuna aitortzen da Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Aginduak, 2021eko uztailaren 21ekoak birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako zehazten dituen 3. laguntza-lerroarekin. Lerro horrek beste xede batzuk hartzen ditu aintzat, energia-efizientziaz gain: irisgarritasuna, kanpoko bizigarritasuna edo suteetatik babesteko segurtasuna, esaterako.

A efectos de preservar la unidad del proyecto técnico, se reconoce la compatibilidad expresa con la línea 3 de ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente de la Orden de 21 de julio de 2021 del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, respecto de aquellas intervenciones distintas a las de eficiencia energética, como la accesibilidad, la habitabilidad exterior y la seguridad en caso de incendio de los edificios.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
ETXEBIZITZETAN ENERGIA-EFIZIENTZIA HOBETZEKO JARDUKETETARAKO LAGUNTZA-PROGRAMA.
PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS
(URRIAREN 5EKO 853/2021 ERREGE DEKRETUA, 4. PROGRAMA)
(PROGRAMA 4 REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE)

35. artikulua.– Programaren xedea.

Artículo 35.– Objeto del programa.

Programa honen xedea da etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzea xede duten jarduketak edo obrak finantzatzea. Etxebizitza horiek familia bakarrekoak izan daitezke edo familia anitzeko eraikinetan egon daitezke.

Este programa tiene por objeto la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares.

Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak (CID ingelesez) bere eranskinean jasotzen dituen helburuak betez, programa honetako laguntzen esleipenak eta exekuzioak ondoko helburuen lorpena babestuko dute:

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este programa apoyará al cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) CID-ren 27. Helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak 2023ko laugarren hiruhilekoan amaitzea, lehen mailako energian % 30eko batezbesteko aurreztea lortuz gutxienez (231.000 berritze-jarduketak 160.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez).

a) Objetivo N.º 27 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (231.000 actuaciones de renovación en, al menos, 160.000 viviendas únicas), el cuarto trimestre de 2023.

b) CID-ren 29. Helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak 2026ko laugarren hiruhilekoan amaitzea, lehen mailako energian % 30eko batezbesteko aurreztea lortuz gutxienez (510.000 berritze-jarduketak 355.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez).

b) Objetivo N.º 29 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (510.000 actuaciones de renovación en, al menos, 355.000 viviendas únicas), el segundo trimestre de 2026.

36. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunak.

Artículo 36.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas.

1.– Ondokoak programa honetako laguntzen azken hartzaileak izan daitezke:

1.– Podrán ser destinatarios/as últimos/as de las ayudas de este programa:

a) Etxebizitzen jabeak, gozamendunak edo maizterrak, pertsona fisikoak zein izaera pribatu eta publikodun nortasun juridikoko pertsonak badira.

a) Los/as propietarios/as, usufructuarios/as o arrendatarios/as de viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

b) Administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko beste organismo eta entitate guztiak, bai eta higiezinen jabe diren administrazio publikoek osotasunean edo partzialki kontrolatzen dituzten enpresa publikoak edo merkataritza-sozietateak.

b) Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles.

2.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek laguntza horien kobratzea birgaitzearen eragilearen edo kudeatzailearen esku utz dezakete, Agindu honetako 26.2 artikuluan arautu den akordioaren bitartez.

2.– La/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el artículo 26.2 de esta Orden.

3.– Azken hartzaile diren onuradunek edo, hala badagokio, beren ordez jarduten duen birgaitzearen eragileak edo kudeatzaileak, laguntzaren zenbateko osoa dagokion jarduketak ordaintzera bideratuko dute.

3.– La/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones.

37. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketen xede diren etxebizitzen betekizunak.

Artículo 37.– Requisitos de las viviendas objeto de las actuaciones subvencionables.

1.– Programa honetako finantzaketa eskatu duten etxebizitzek beren jabeen, gozamendunen edo maizterren ohiko bizilekua, eta iraunkorra, izan behar dute laguntza eskatzeko unean. Egoera hori dagokion ziurtagiria edo errolda-frogagiria aurkeztuz egiaztatuko da.

1.– Las viviendas para las que se solicite financiación de este programa han de constituir el domicilio habitual y permanente de sus propietarios/as, usufructuarios/as o arrendatarios/as en el momento de solicitar la ayuda. Dicha circunstancia se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.

Betekizun honetatik salbuetsita daude:

Se exceptúan de este requisito:

a) Behar bezala justifikatutako lan, osasun edo mendekotasun arrazoien ondorioz aldi baterako hutsik dauden etxebizitzak, 39/2008 Dekretuak, martxoaren 4koak, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoak 24. artikuluko hirugarren paragrafoan dioenari eta bere ordez onarturiko araudiak dioenari jarraiki.

a) Las viviendas desocupadas de forma temporal por razones laborales o de salud y dependencia de forma justificada, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo o normativa que la sustituya.

b) Indarreko legedian ezarritako irisgarritasun-betekizunak betetzen ez dituztelako mugikortasun urritua edo desgaitasun sentsoriala duten pertsonek hutsik utzi behar izan dituzten etxebizitzak.

b) Las viviendas que no cumplen los requisitos de accesibilidad establecidos en la normativa vigente y hayan sido desocupadas por personas discapacitadas con movilidad reducida o discapacidad sensorial por no cumplir esta los requisitos de accesibilidad establecidos en la normativa vigente.

c) Senar-emazteak banandu edo dibortziatu edo izatezko bikotea hautsi ondoren bikote horretako kide bati esleitu zaion etxebizitza, esleipendun izan ez diren pertsonak aipatu etxebizitza uztera behartuta daudenean.

c) Las viviendas adjudicadas a un solo miembro de la pareja en caso de separación matrimonial, divorcio o ruptura de pareja de hecho, cuando las personas no adjudicatarias tengan que abandonarlas.

d) Egokiro frogaturiko genero-indarkeriako zioen edo gizarte-izaerako antzeko zioen ondorioz abandonatuak izan diren etxebizitzak.

d) Las viviendas abandonadas a consecuencia de la violencia de género o de razones similares de índole social debidamente acreditadas.

2.– Programa honetako laguntzak eskatu dituzten etxebizitzek indarreko araudiak ezartzen dituen gutxieneko bizigarritasun-baldintzak bete beharko dituzte, dagokion jarduketa hasteko unean edo, bestela, aipatua bukatzeko unean.

2.– Las viviendas para las que se solicite las ayudas de este Programa deberán reunir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa vigente bien al inicio de la correspondiente actuación bien a la finalización de la misma.

3.– Edonola ere, ez dago Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa aldez aurretik egin beharrik Programa honetako laguntzak jaso ahal izateko.

3.– En cualquier caso, no será exigible que se haya realizado previamente en todo el edificio la Inspección Técnica de los Edificios para poder tener acceso a las ayudas de este Programa.

38. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak.

Artículo 38.– Actuaciones subvencionables.

1.– Programa honen eskutik diruz lagundu daitezkeen jarduketak dira etxebizitzetan egin eta berokuntzaren eta hozkuntzaren urteko energia-eskari globala % 7an gutxienez eta berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiaren kontsumoa % 30ean gutxienez murriztuko dituzten horiek.

1.– Serán actuaciones subvencionables por este programa aquellas que se realicen en viviendas y en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el 7 % o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %.

2.– Diruz lagundu daitezke ere inguratzaile termikoaren eraikuntza-osagaiak aldatu edo ordezkatuko dituzten jarduketak, bilatzen duten helburua ondokoa bada: bere ezaugarriak Eraikingintzaren Kode Teknikoak barne hartzen duen DB HE Energia aurrezteko Oinarrizko Dokumentuak 3.1.1.a–HE1 eta 3.1.3.a–HE1 tauletan jasotzen dituen transmitantzia termikoko eta airearekiko iragazkortasuneko muga-balioetara egokitzea.

2.– También se considerarán subvencionables las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en las tablas 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

3.– Diruz lagundu daitekeen kostuak ondokoak har ditzake barne: esku hartuko duten profesional ezberdinen ordainsariak, beharrezko proiektuak (obra-zuzendaritza barne), txosten teknikoak eta ziurtagiriak idazteko kostuak, administrazio-izapidetzeari loturiko gastuak eta antzeko beste gastu orokor guztiak, beti ere egokiro justifikatuta badaude. Ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuei loturiko kostuak. Nolanahi ere, BEZ edo zeharkako zerga baliokidea diruz lagundu daitezkeen horien artean egongo dira, beti ere osotasunean edo partzialki berreskuratu edo konpentsatu ezin badira.

3.– En el importe objeto de subvención podrán incluirse los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, incluida la dirección de obra, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

4.– Diruz lagundu daitezke 2020ko otsailaren 1etik aurrera hasitako jarduerak.

4.– Resultarán subvencionables las actuaciones cuyo inicio sea posterior al 1 de febrero de 2020.

Jarduketen hasiera-data egiaztatzeko emandako lizentziaren edo administrazio-baimenaren data hartuko da aintzat; horren faltan, aurkeztu beharreko erantzukizunpeko adierazpenak erregistroan duen sarrera-data hartuko da kontuan. Hala badagokio, dagokion obrak xede dituen exekuzio-agindua emateko data hartuko da aintzat.

A efectos de acreditar la fecha de inicio de las actuaciones, se estará a la fecha de concesión de licencia, autorización administrativa o, en su defecto, la fecha de entrada en registro de la declaración responsable que fuera preceptiva. Si fuera el caso, se estará a la fecha de emisión de la orden de ejecución que tengan por objeto las obras correspondientes.

5.– Ezingo da, inola ere, jatorri fosileko erregaia erabiltzen duten sorgailu termikoetan inbertitzea ekarriko duen jarduketarik diruz lagundu.

5.– En ningún caso serán subvencionables las actuaciones que supongan inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

39. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 39.– Cuantía de las ayudas.

1.– Jarduketaren gutxieneko kostua 1.000 eurokoa edo handiagoa izango da, etxebizitza bakoitzeko.

1.– El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa jarduketa-kostuaren % 40 izango da, 3.000 euroko mugarekin.

2.– El importe de la subvención será del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros.

Ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuei loturiko kostuak. Nolanahi ere, BEZ edo zeharkako zerga baliokidea diruz lagundu daitezkeen horien artean egongo dira, beti ere osotasunean edo partzialki berreskuratu edo konpentsatu ezin badira.

No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

Jarduketa hauen kostua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eranskinean jasotako «Dagoeneko eraikita dauden higiezinen energia-efizientzia berritzea, demostrazio-proiektuak eta energia-efizientziako irizpideen araberako babes-neurriak» izeneko 025bis esku-hartze eremuaren araberakoa izango da.

El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025 bis «Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética» del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

40. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 40.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Aurreko artikuluetan zehaztutako laguntzak eskatu ahalko dira Deialdi-agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, esleituriko kredituak agortzen diren arte.

1.– Las ayudas establecidas en los artículos anteriores podrán solicitarse a partir de la fecha de publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el agotamiento de los créditos habilitados.

Laguntzaren xede diren jarduketak aztertu eta ebatziko dira dagozkien eskariak aurkezteko ordenari zorrozki jarraiki, funtsak agortzen diren arte.

Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.

Laguntzen xede den jarduketak proiektu bat behar badu eta eskarian memoria bakarrik sartu bada, organo eskudunak ondoko berariazko ebazpen-baldintza sar dezake laguntza emateko ebazpenean: laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunean hasiko den hiru hileko gehieneko epean emandako laguntzari dagokion jarduketaren proiektua aurkeztu beharko dela.

Cuando la actuación propuesta requiera proyecto y la solicitud incluya inicialmente solo la memoria, el órgano competente podrá dictar resolución de concesión de ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a realizar correspondiente a la ayuda concedida.

2.– Energia-efizientzia hobetzea eta iturri berriztagarriak dituen energia sustatzea xede duten inbertsioetarako emandako laguntzen azken hartzaileak jarduera komertziala edo merkataritzakoa garatzen duten eta Estatuko laguntzen araudiaren mende dauden enpresak direnean, laguntza horiek 2014ko ekainaren 17ko Batzordearen (EB) 651/2014 Erregelamenduan (barne-merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen kategoria jakin batzuk aitortzen dituena, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz) eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen (EB) 1407/2013 Erregelamenduan jasotako baldintzen eta mugen mende egongo dira.

2.– Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

3.– Europar Batasuneko araudiak ezarri dituen laguntzen gehieneko mugak errespetatzeari begira, laguntzen azken hartzaileek jaso dituzten laguntza guztien inguruko erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, ezarritako mugak bete direla egiaztatuz. Halaber, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, enpresa krisi-egoeran ez dagoela esanez («krisi-egoeran dagoen enpresa» definizioa 2014ko ekainaren 17ko (EB) 651/2014 Erregelamenduko 2. artikuluaren 18. atalean dago).

3.– A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

4.– Laguntzaren esleipena Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkariak sinatuko du, ezarritako baldintza guztiak bete eta eskaturiko dokumentazio guztia aurkeztu dela egiaztatu ostean.

4.– La resolución de concesión de la ayuda corresponde al Delegado/a Territorial del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada en cada solicitud.

5.– Ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilekoa izango da, eskaria aurkeztu den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori amaituta ebazpenik ez balego eskaria ukatu dela ulertuko da.

5.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud.

6.– Programa honetako laguntzak jaso duten etxebizitzetan energia-efizientzia eta iraunkortasuna hobetzeko obrak exekutatzeko gehieneko epealdia hamabi hilekoa izango da, laguntza eman den egunetik zenbatzen hasita.

6.– El plazo para ejecutar las obras para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en las viviendas que se acojan a las ayudas de este programa no podrá exceder de doce meses, contados desde la fecha de concesión de la ayuda.

7.– Azken hartzaileek laguntzaren xede diren jarduketen exekuzioa instrukzio-organoaren aurrean justifikatu beharko dute, jarduketak amaitu eta hiru hileko gehieneko epealdiaren barruan.

7.– La justificación por parte de los/as destinarios/as últimos/as de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de las actuaciones.

8.– Jarduketa baino lehen eta jarduketaren ostean ziurtatze-sistema berdinaren bitartez egindako ebaluazioen eskutik ikusiko balitz berrizta ezin daitekeen lehen mailako energiari zein berokuntzaren eta hozkuntzaren eskari globalari dagokienez azkenean lortu den aurrezte-maila ez dela Agindu honetako 38. artikuluan ezarritako mailara iristen edo Agindu honetako beste edozein betekizuna betetzen ez bada, laguntza baliogabetu egingo da.

8.– Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable o de demanda global de calefacción y refrigeración, finalmente obtenido por comparación entre los certificados de eficiencia energética de la vivienda antes y después de la actuación, realizados ambos con el mismo programa reconocido de certificación, resultará inferior a lo establecido en el artículo 38 de esta Orden, o no se cumpliera cualquier otra exigencia de las establecidas en la presente Orden, la ayuda sería revocada.

Programaren laguntzak esleitu ahal izateko ezarri diren baldintzetako edozein ez betetzeak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluak ezartzen dituen suposizioetako edozeinetan, eta SEEP planari loturiko araudiko mugarriak, helburuak, epealdiak eta beste edozein alderdi ez betetzeak, Estatuko 2021erako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 7. artikuluko zazpigarren baldintzari jarraiki, jasotako zenbatekoak osotasunean itzultzeko eta dirulaguntza ordaindu zenetik pilaturiko berandutze-interesa eskatzeko prozedura irekitzea ekarriko du. Horretarako, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren II. tituluko II. kapituluan arautzen den itzulketa-prozedura aplikatuko da.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las ayudas del programa, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de los hitos, objetivos, plazos, o cualquier otro aspecto de la normativa que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado será causa de inicio de procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Laguntzen azken hartzaile diren onuradunek ez badute justifikazioari loturiko betekizuna betetzen, laguntza eskatzeko eskubidea galdu dela adieraziko da, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamenduak 89. artikuluan dioena betez. Horretarako, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 42. artikuluan zehaztutako prozedurari jarraituko zaio.

9.– En caso de que la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación establecida se declarará la pérdida del derecho al cobro de esta, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

10.– Laguntzak jasotzeko interesa duten pertsonek, onuradun izateko betekizunen betetzea egiaztatzeko beharrezkoa den dokumentazio guztiarekin batera, eskaria egin beharko dute eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus) eskuragarri dagoen eta arau honen amaierako eranskinetan azalduriko eredu ofiziala erabili beharko dute. Eskariarekin batera aurkeztu beharko den dokumentazioa ondokoa da:

10.– Las personas interesadas en acogerse a las ayudas deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos para ser Personas Beneficiarias, conforme al modelo oficial disponible en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus y explicitados en los anexos adjuntos al final de esta norma. La documentación que se acompañará a la solicitud será la que se relaciona a continuación:

a) Eskatzailearen datuak, izen-deiturak eta izena edo sozietate-izena eta IFK adieraziz. Eskatzailea birgaitzearen eragile edo kudeatzaile bat denean, ordezkaritza-eginkizun horiek betetzeko baimena eta ahalordea ematen dion laguntzen azken hartzaile diren onuradunen akordioa aurkeztu beharko du.

a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, NIF. En el caso de que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

b) Hala badagokio, ordezkariaren datuak, izen-deiturak eta IFK adieraziz, bai eta betetzen dituen ordezkaritza-eginkizunak ere, aplikatzekoa den araudi berezia betez.

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación.

c) Birgaitze-jarduketak hartuko dituen etxebizitzaren datuak: helbidea eta katastro-erreferentzia.

c) Datos de la vivienda donde se realizan las actuaciones de mejora: domicilio y referencia catastral.

d) Egin beharreko jarduketaren proiektua edo jarduketaren justifikazio-memoria. Laguntzen azken hartzaile diren onuradunen oniritzia izan beharko dute biek. Memoria baten kasuan, gutxieneko dokumentazioa ondokoa izango da: deskribapena, xehakatutako aurrekontua eta planoak. Eskaturiko laguntzaren zenbatekoa adieraziko du ere.

d) Proyecto de la actuación a realizar o memoria justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas. En el caso de que sea una memoria, la documentación mínima será: descripción, presupuesto desglosado y planos. Incluirá, asimismo, la cuantía de la ayuda solicitada.

e) Egungo egoerarekin etxebizitzak duen energia-efizientziako ziurtagiria. Ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretuak eskatzen duen edukia izan beharko du, teknikari eskudun batek sinatuta eta autonomia erkidegoko organo eskudunaren erregistroan erregistratuta egon beharko du (edo erregistro hori egiteko eskaria eginda bederen, dagokion deialdiak azken hori onartzen badu); eta proiektuan aurreikusitako jarduketak amaitzerakoan lortu nahi den energia-efizientziako ziurtagiria. Bigarren hori, jarduketa gauzatu aurretik lehena lortzeko erabili den sistema berbera aplikatuz lortuko da ere. Teknikari eskudun batek sinatu beharko du eta laguntza lortzeko eskatzen diren betekizunak betetzen direla egiaztatu beharko du ere.

e) Certificado de eficiencia energética de la vivienda en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma o solicitud del registro cuando así lo permita la correspondiente convocatoria, y Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda.

Ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretua indarrean sartu baino lehen hasitako jarduketa balitz, jarduketa hasteko unean gai honi dagokionez indarrean zegoen araudiak dioena bete beharko du ziurtagiriak.

Si la actuación se hubiere iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, el certificado se adaptará a lo exigible en la normativa vigente al momento del inicio de la actuación en esta materia.

f) Instalazio termikoaren ziurtagiria, hala badagokio, instalazioaren zuzendariak edo baimenduriko instalatzaileak sinatua eta, RITE erregelamenduari jarraiki, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren dagokion organoan erregistratua.

f) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano correspondiente de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de acuerdo con el RITE.

g) Laguntzaren xede diren osagaiak jarduketaren aurretik agertuko dituen argazki-erreportajea, kolorez ahal bada.

g) Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de los elementos objeto de ayuda antes de la actuación.

11.– Eskaria eta aurreko dokumentazioa aurkezteak esan nahi du Agindu honetan ezarritako oinarri guztiak, dirulaguntzak ezarriko dituen ebazpenaren edukia barne, salbuespenik gabe onartzen direla.

11.– La presentación de la solicitud y de esta documentación comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en la presente Orden, incluido lo dispuesto en la resolución por la que se convoquen las subvenciones.

Eskariarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren barruan ondokoa aurkeztu beharko da: aldeko ebaluazio bat edo, bere kasuan, erantzukizunpeko adierazpen bat, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak 2. artikuluko 6. atalean aurreikusten duen «Ingurumen-kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dela adieraziz.

La documentación que acompañe la presentación de la solicitud deberá incluir una evaluación favorable de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

12.– Laguntzen azken hartzaileek laguntzaren xede diren jarduketen gauzatzea instrukzio-organoaren aurrean justifikatu beharko dute. Horretarako, eta orokorrean, ondoko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, dagokion deialdietan eska daitekeen dokumentazio osagarriari kalterik egin gabe:

12.– La justificación por parte de los/as destinarios/as últimos/as de las ayudas de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano instructor a través de la presentación de la documentación que, con carácter general, figura a continuación, sin perjuicio de la documentación complementaria que pudieran requerir en sus respectivas convocatorias:

a) Oinarri hauei jarraiki laguntzak deitzerakoan eta laguntzak emateko ebazpenean ezarri diren baldintzak bete direla justifikatuko duen jarduketa-memoria. Gauzaturiko jarduerak eta lorturiko emaitzak adierazi beharko ditu. Aipatu memoria tituludun teknikari eskudun batek egin eta sinatu beharko du. Memoriak jarduketen bukaera-data zehaztu beharko du ere. Azkenik, aplikatzekoa den derrigorrez bete beharreko araudia bete dela egiaztatu beharko du ere.

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente, indicando así mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la misma se hará constar el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento que le sea de aplicación.

b) Jarduketak bukatu ostean lorturiko etxebizitzaren energia-efizientziako ziurtagiria. Jarduketa aurretiko ziurtagirirako erabili zen egiaztatze-sistema berbera aplikatu beharko da eta teknikari eskudun batek sinatu beharko du ziurtagiria. Organo eskudunean erregistratua egon eta laguntza lortzeko eskaturiko baldintzak betetzen direla egiaztatu beharko du.

b) Certificado de eficiencia energética de la vivienda obtenido una vez realizadas las actuaciones, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda, y registrado en el registro del órgano competente.

c) Instalazio termikoaren ziurtagiria, hala badagokio, instalazioaren zuzendariak edo baimenduriko instalatzaileak sinatua eta, RITE erregelamenduari jarraiki, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren dagokion organoan erregistratua.

c) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el órgano correspondiente de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de acuerdo con el RITE.

d) Exekutatutako obren argazki-dokumentazioa, kolorez ahal bada.

d) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferentemente en color.

e) Gauzaturiko jarduketaren gastu- eta ordainketa-frogagiriak.

e) Justificantes de gasto y pago de la actuación llevada a cabo.

f) Hala badagokio, erantzukizunpeko adierazpena, diruz lagunduriko jarduera finantzatu duten beste diru-sarrerak eta dirulaguntzak zehaztuz. Beren zenbatekoa eta jatorria azaldu beharko ditu.

f) En su caso, declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

13.– Obrak xede dituzten laguntzen jomuga den jarduketari edozein hedabidetan eginiko erreferentzia orok Programaren Irudi Eskuliburuan jasotako baldintzak bete beharko ditu. Aipatu eskuliburua Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioaren webgunean (http://www.mitma.es) dago eskuragarri.

13.– Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es).

41. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 41.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Programa honetako azken hartzaileek laguntza hauek auzo-mailako birgaitze-jarduketak diruz laguntzeko programaren eta eraikinen birgaitze integrala diruz laguntzeko programaren laguntzekin batera eska ditzakete. Horretarako, baina, laguntza ezberdinen xedea kostu berbera ez dela frogatu beharko dute. Kasu horietan, laguntzaren eskarian zein egiaztatze-prozesuan berariaz jaso beharko da, erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, arestian aipatu programetan eskatu diren laguntzek ez dutela jarduketa berbera xede.

1.– Los/as destinarios/as últimos/as de este programa podrán compatibilizar estas ayudas con las del programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios o con las del programa de rehabilitación integral de edificios, siempre y cuando quede acreditado que no se subvenciona el mismo coste. En estos casos, tanto en la solicitud de la ayuda como en el procedimiento de verificación, se hará constar expresamente, mediante declaración responsable, que no se ha solicitado ayuda para la misma actuación en los programas antes citados.

Nolanahi ere, Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onartzeari buruzko 2021eko ekainaren 16ko Kontseiluaren Exekuzio-erabakiak jasotzen dituen programa honen garapenari loturiko mugarrien eta helburuen lorpenari dagokionez Espainiako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren bitartez finantzatu diren jarduketak aintzat hartuko dira bakarrik.

En todo caso, en la consecución de los hitos y objetivos establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, vinculados con el desarrollo de este programa se considerarán exclusivamente las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

2.– Programa honetako dirulaguntzak bateragarriak dira xede berbera duten beste laguntza publiko guztiekin, baldin eta ez bada jarduketen guztizko kostua gainditzen eta nazio-mailako zein Europako beste laguntza horien arautzeek ere bateragarritasun hori aitortzen badute. Aplikatzekoa da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak 9. artikuluan dioena. Aipatu artikuluaren arabera, Mekanismoaren barruan emandako laguntza Batasuneko beste programa eta instrumentu batzuen eskutik jasotako horri gehituko zaio eta inbertsio-proiektuek Batasuneko beste programa eta instrumentu batzuen laguntza jaso ahalko dute, beti ere laguntza horrek ez badu kostu berdina estaltzen, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren barruko programen arteko eta horien eta Batasuneko beste instrumentu batzuen arteko finantzaketa bikoitza saihesteko.

2.– Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.

3.– Programako laguntzek lehentasuna izango dute Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoak ezartzen dituen Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak ezartzen dituenen aurrean, agindu honetako 3. artikuluan eta Lehenengo Azken Xedapenean zehaztutako baldintzetan.

3.– Las ayudas del Programa serán prevalentes con las establecidas en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética en los términos dispuestos en el artículo 3 y en la Disposición Final Primera de esta Orden.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
BIRGAITZEKO ETA BIRGAITZE-PROIEKTUAK IDAZTEKO DAGOEN ERAIKINAREN LIBURUA EGITEN LAGUNTZEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE AYUDA A LA ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE PARA LA REHABILITACIÓN Y LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN
(URRIAREN 5EKO 853/2021 ERREGE DEKRETUKO 5. PROGRAMA)
(PROGRAMA 5 REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE)

42. artikulua.– Programaren xedea.

Artículo 42.– Objeto del programa.

1.– Programaren xedea da birgaitzeko idazteko dagoen Eraikinaren liburua ezarri eta orokortzeko sustatzea eta, horretarako, dirulaguntza ematea, Liburua igortzeko ordainsari profesionalen gastuen zati bat ordaintzeko eta eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoak garatzeko, ezarritako baldintzen arabera. Helburua da eraikinetan birgaitze energetiko adierazgarria eta kalitate handikoa aktibatzea, Europako helburuak betetzeko eta jarduera-sektore horren epe ertain eta luzeko jarduera sustatzeko.

1.– El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización del Libro de edificio existente para la rehabilitación, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión, así como el desarrollo de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de acuerdo con los límites establecidos, con el propósito de activar la demanda de una rehabilitación energética significativa y de alta calidad en los edificios, que permita cumplir los objetivos europeos e impulse la actividad de este sector de actividad en el medio y largo plazo.

2.– Agindu honen ondorioetarako, Eraikinaren Liburuak honako atal hauek barne hartuko ditu:

2.– A los efectos de esta Orden, el Libro del Edificio existente se compondrá de los siguientes bloques:

a) Eraikuntzaren datu orokorrak. Datuok aterako dira honako hauetan eskatutakoetatik: 250/2003 Dekretua, urriaren 21ekoa, Etxebizitzarako Eraikinaren Liburua Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duena edo, hori izan ezean, 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa eta garatzen diren dagozkion Aginduak.

a) Datos Generales de la Edificación. Los datos serán extraídos de los ya existentes y exigibles en el Decreto 250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco o, en su defecto, en el DECRETO 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco y las correspondientes Órdenes que los desarrollan.

b) Eraikuntzaren egoera eta Erabilera eta Mantentze Plana. Datu horiek aterako dira honako hauetan eskatutakoetatik: 250/2003 Dekretua, urriaren 21ekoa, Eraikinaren Liburua arautzen duena edo, hori izan ezean, 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Eraikinen ikuskapen teknikoari buruzkoa eta garatzen diren dagozkion Aginduak. Dirulaguntzen eskatzaileek ez badute EIT osatuta, edo hori indarrean ez badago, osatu egin beharko dute.

b) Estado de la edificación y Plan de Mantenimiento y Uso. Los contenidos serán los establecidos en el Decreto 250/2003, de 21 de octubre por el que se regula el Libro del Edificio o, en su defecto, en el Decreto 117/2018, de 24 de julio por el que se regula la Inspección Técnica del Edificio y las correspondientes Órdenes que los desarrollan. Si los solicitantes de las ayudas no tuvieran redactada la ITE o la misma no estuviera vigente, deberán redactar la misma.

c) Eraikinaren ezaugarriak hobetzeko ahalmenaren diagnostikoa, eraikuntzaren antolamenduko legediak eskatutako oinarrizko baldintzei dagokienez, eta hori laguntzak eskaintzen dituztenek osatu beharko dute, aurreko dokumentuetan jasotako informazioa abiapuntu.

c) Diagnóstico del Potencial de Mejora de las prestaciones del edificio en relación con los requisitos básicos que son exigidos por la legislación en materia de ordenación de la edificación, que deberá ser objeto de redacción por parte de los solicitantes de las ayudas a partir de la información obrante en los documentos anteriores.

d) Eraikinaren hobetzeko Jarduteko Plana, hobekuntza-maila gorena lortzeko, esku-hartze baten bidez, hala badagokio, fasetan banatuta eta lehenetsita eta ekonomikoki balioztatuta. Jarduteko planak berariaz jasoko ditu lehen mailako energia ez-berriztagarriaren kontsumoa % 30 baino gehiago aurrezteko neurriak edo neurri-sortak, eta kasu bakoitzean kalkulatutako aurreztea adieraziko da. Hala, eraikinaren lehen mailako energia-kontsumoa murrizteari buruzko 1. taulan ezarritako hiru mailetarako neurriak edo neurri-sortak proposatuko dira. Hiru mailak hauek dira: % 30 eta % 45 artean, % 45 eta % 60 artean, eta % 60 baino gehiago.

d) Plan de Actuaciones para la Mejora del Edificio, que permita alcanzar su optimo nivel de mejora, mediante una intervención, en su caso, por fases priorizada y valorada económicamente. El plan de actuaciones deberá incluir específicamente medidas o conjuntos de medidas que permiten alcanzar un ahorro en consumo de energía primaria no renovable superior al 30 %, indicando ahorro estimado en cada caso. Se plantearán medidas o conjuntos de medidas para cada uno de los tres niveles establecidos en la tabla 1 sobre reducción del edificio de consumo de energía primaria entre el 30 % y el 45 %, entre el 45 % y el 60 %, y superior al 60 %.

3.– Kontseiluaren Exekuzio Erabakiaren (CID, ingelesez), 2021eko ekainaren 16koaren, Espainiako suspertze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoaren eranskinean ezarritako helburuak betetzeko, Programa honetako laguntzak eman eta exekutatzeko honako helburu hauek beteko dira:

3.– En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este Programa apoyará al cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) CIDen 27. helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak amaitzea, lehen mailako energia, gutxienez, batez beste % 30 murriztuta (berritzeko 231.000 jarduketa 160.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez), 2023ko laugarren hiruhilekoan.

a) Objetivo N.º 27 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (231.000 actuaciones de renovación en, al menos, 160.000 viviendas únicas), el cuarto trimestre de 2023.

b) CIDen 29. helburua: etxebizitzak berritzeko jarduketak amaitzea, lehen mailako energia, gutxienez, batez beste % 30 murriztuta (berritzeko 510.000 jarduketa 355.000 etxebizitza bakarretan, gutxienez), 2026ko bigarren hiruhilekoan.

b) Objetivo N.º 29 del CID: finalización de las actuaciones de renovación de viviendas, con un ahorro medio de al menos un 30 % de energía primaria (510.000 actuaciones de renovación en, al menos, 355.000 viviendas únicas), el segundo trimestre de 2026.

43. artikulua.– Laguntzen azken hartzaile onuradunak.

Artículo 43.– Personas Beneficiarias destinatarias últimas de las ayudas.

1.– Programaren azken hartzaile izan daitezke honako hauek:

1.– Podrán ser destinatarios/as últimos/as de las ayudas de este programa:

a) Familia bakarreko etxebizitza isolatuen edo lerroan multzokatutakoen jabeak edo gozamendunak, eta etxebizitza kolektiboko bizitegi-eraikinen jabeak edo gozamendunak, pertsona fisikoak edo pertsona juridiko pribatu edo publikoak izanik ere. Azken hartzaile izan daitezke, baita ere, administrazio publikoak eta zuzenbide publikoko erakunde eta entitateak, baita enpresa publikoak eta administrazio publikoek, osorik edo gehiengoz, partaidetutako merkataritza-sozietateak ere.

a) Los/as propietarios/as o usufructuarios/as de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser destinatarios/as últimos/as, también, las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles.

b) Jabeen erkidegoak, edo jabeen erkidegoen elkarteak, Jabetza Horizontalaren uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluak xedatutakoaren arabera eratu badira, edo aplikagarriak diren bestelako foru-arauen arabera eratu badira.

b) Las comunidades de propietarios/as, o las agrupaciones de comunidades de propietarios/as constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

c) Elkartutako eraikinen jabe diren jabeak, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak biltzen dituztenak eta Jabetza Horizontalaren dagokion titulua egiletsi ez dutenak.

c) Los/as propietarios/as que, de forma agrupada, sean propietarios/as de edificios que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.

d) Kooperatiba-sozietateak, etxebizitzen edo eraikinen jabeek osatutako elkarte bidez, Kode Zibilaren 396. artikuluan ezarritako eskakizunak biltzen dituztenak, eta jabeen erkidegoak edo jabeen erkidegoen elkarteak osatzen dituzten jabeak, Jabetza Horizontalari buruzko uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera edo aplikagarriak diren foru-arauen arabera eratu direnak.

d) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios/as de viviendas o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como por los/as propietarios/as que conforman comunidades de propietarios/as o agrupaciones de comunidades de propietarios/as constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente en normas forales de aplicación.

2.– Laguntzen azken hartzaileek baimendu ahal izango dute laguntzak birgaitzearen ordezkariari edo kudeatzaileari ordaintzea eta, horretarako, Agindu honetako 26.2 artikuluan aipatutako akordioa beteko dute.

2.– Los/as destinarios/as últimos/as de las ayudas podrán ceder el cobro de estas al agente o gestor de la rehabilitación mediante el acuerdo a que se refiere el artículo 26.2 de esta Orden.

3.– Azken hartzaileek, edo hala badagokio, haien izenean jardungo duen birgaitzearen ordezkari edo kudeatzaileak, laguntzaren zenbateko osoa erabiliko du dagozkion jarduketak ordaintzeko. Jabeen erkidegoen eta jabeen erkidegoen elkarteen kasuan, arau hori bete egin beharko da ere, laguntzaren zenbatekoa eta obren kostua etxebizitzen jabeek eta, hala badagokio, merkataritza-lokaletako edo beste erabilera bateragarriko onibarretako jabeek ordaindu behar badute ere, jabetza horizontalari buruzko legedian aurreikusitako arauen arabera.

3.– Los/as destinarios/as últimos/as, o en su caso el agente o gestor de la rehabilitación que actúe por cuenta de aquellos, destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios/as y agrupaciones de comunidades de propietarios/as, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las obras, deba repercutirse en los/as propietarios/as de viviendas y, en su caso, en los/as propietarios/as de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las reglas previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.

Hala ere, jabeen erkidegoko edo jabeen erkidegoen elkarteko kideren batek ezin badu laguntza jaso beste lege-arrazoi bat dela medio, ez zaio jabe horri emango jasotako laguntzaren dagokion zati proportzionala, eta erkidegoaren edo elkartearen gainerako kideen artean proportzionalki banatuko da.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad de propietarios/as o de la agrupación de comunidades de propietarios/as no pudiera percibir la ayuda por alguna otra causa legal, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación.

44. artikulua.– Diruz laguntzeko jarduketak egiteko eraikinen baldintzak.

Artículo 44.– Requisitos de los edificios objeto de las actuaciones subvencionables.

1.– Programa honen bidez diruz laguntzeko jarduketak egiteko honako baldintza hauek beteko dituzte eraikinek:

1.– Los edificios objeto de las actuaciones subvencionables a través de este programa deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Eraikina 2000. urtea baino lehenago amaitu izana.

a) Estar finalizados antes del año 2000.

b) Lur-arrasaren gainean eraikitako azaleraren % 50, gutxienez (beheko solairua edo solairuak izan ezik, erabilera bateragarria baldin bada), bizitegi-erabilerarako izatea.

b) Que al menos el 50 % de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.

2.– Aipatu bi baldintza horiek egiaztatzeko eskritura, erregistro-oharra edo katastroko datuen kontsulta deskriptibo eta grafikoa erabiliko dira.

2.– Los dos requisitos antes citados se podrán acreditar mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.

3.– Proiektuak barne hartuko du eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko azterketa eta hori ondoren egingo da, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kudeatzeko planean, 105/2008 Errege Dekretuak, otsailaren 1ekoak, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duenak, ezartzen duenez. Honako hauek dira bete beharreko baldintzak:

3.– El proyecto incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción y demolición, conforme a lo establecido Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:

a) Eraikuntzaren lekuan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakin ez arriskutsuen % 70 (pisuan), gutxienez (salbuetsita egongo da 2000/532 Batzordearen Erabakiak ezarritako hondakinen Europako zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala), berrerabiltzeko, birziklatzeko eta beste material batzuk berreskuratzeko prestatuko da, baita beste material batzuk ordezkatzeko hondakinak erabiliz betetako operazioak ere, hondakinen hierarkiaren eta EBren eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketarako Protokoloaren arabera.

a) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

b) Operadoreek mugatu egingo dute eraikuntzarekin eta eraispenarekin lotutako prozesuetan sortutako hondakinak sortzea, EBren eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko Protokoloa jarraiki, teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta, eta eraispen selektiboa egingo da, sustantzia arriskutsuak deuseztatu eta manipulatzeko eta, materialen deuseztapenaren bidez, kalitate handiko berrerabilpena eta birziklapena errazteko, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sailkapen-sistemak erabilita. Halaber, ahal izanez gero, selektiboki eraitsiko da, eta hondakinak sortzen diren lekuan bertan sailkatuko dira.

b) Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.

4.– Eraikinen diseinuek eta eraikuntzarako teknikek zirkulartasuna sustatuko dute eta, zehazki, frogatuko dute, ISO 20887 estandarrari edo eraikinen desmuntatzeko edo egokitzeko ahalmena ebaluatzeko bestelako arauei jarraiki, nola diseinatu diren baliabideen erabilera efizienteagoa lortzeko, egokitzeko, malgutzeko eta berrabilpena eta birziklapena ahalbidetzeko moduan desmuntatzeko.

4.– Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.

45. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 45.– Cuantía de las ayudas.

1.– Birgaitzeko Eraikinaren liburua egiteko dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatuko da:

1.– La cuantía máxima de la subvención para Libros del edificio existente para la rehabilitación será la obtenida de la siguiente forma:

a) Familia bakarreko etxebizitzen eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 700 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 60 euro gehiago.

a) En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 700 euros, más una cantidad de 60 euros por vivienda.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 1.100 euro, eta 40 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 3.500 euro izango da.

b) En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 1.100 euros, más una cantidad de 40 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 3.500 euros.

Eraikinaren Ikuskapen Teknikorik, Eraikinaren Ebaluazio Txotenik edo dokumentu analogorik ez badu, dirulaguntza % 50 handiagoa ere izan daiteke.

Si no se dispone de la Inspección Técnica del Edificio, del Informe de Evaluación del Edificio o documento análogo, la ayuda podrá incrementarse hasta en un 50 %.

2.– Eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoen kasuan, dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatuko da:

2.– En el supuesto de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios la cuantía máxima de la subvención será la obtenida de la siguiente forma:

a) Familia bakarreko etxebizitzen eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 4.000 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 700 euro gehiago.

a) En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 4.000 euros, más una cantidad de 700 euros por vivienda.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 12.000 euro, eta 300 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 30.000 euro izango da.

b) En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros, más una cantidad de 300 euros por vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 30.000 euros.

3.– Jarduketa horien kostua 025 esku-hartzearen kategoriari dagokio, «Egungo eraikinen energia-efizientzia berritzea, erakusketa-proiektuak eta laguntzeko neurriak», eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. eranskinean dago jasota.

3.– El coste de estas actuaciones se corresponde con el campo de intervención 025 «Renovación de la eficiencia energética de los inmuebles existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo» del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

4.– Laguntzaren zenbatekoa ez da guztizko kostua baino handiagoa izango, zergak kenduta. Hala ere, BEZ edo halako zeharkako zergaren kasuan, hauta daitezke, baldin eta ezin badira osorik edo zati batean berreskuratu edo konpentsatu.

4.– La cuantía de la ayuda no podrá superar en ningún caso el coste total, excluidos los impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

5.– Diruz lagunduko diren proiektuen dokumentuak 2020ko otsailaren 1aren ondoren idatzitakoak izango dira.

5.– Resultarán subvencionables los documentos redactados posteriormente al 1 de febrero de 2020.

Dokumentuak noiz idatzi ziren egiaztatzeko, diruz laguntzea nahi den dokumentazioa erregistro ofizialean zein egunetan sartu zen hartuko da kontuan.

A efectos de acreditar la fecha de redacción de documentos, se estará a la primera fecha de entrada en registros oficiales de la documentación objeto de subvención.

6.– Programa honen dirulaguntza jasotzen duten dokumentuak, behin betiko bertsioan, 2026ko ekainaren 30a baino lehen egongo dira idatzita.

6.– Los documentos que obtengan subvención de este programa habrán de estar redactados con carácter definitivo antes de 30 de junio de 2026.

46. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 46.– Procedimiento de concesión de las ayudas.

1.– Aurreko artikuluetan ezarritako laguntzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdi-agindu hau argitaratu eta kredituak agortu arte eskatu ahalko dira.

1.– Las ayudas establecidas en los artículos anteriores podrán solicitarse a partir de la fecha de publicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el agotamiento de los créditos habilitados.

Laguntzak jaso ditzaketen jarduketak eskaerak jaso diren orden zorrotzean hautatuko dira, funtsak agortu arte.

Las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.

Proposatutako jarduketak proiektua behar badu, eta eskaeran memoria baino ez bada aurkeztu, organo eskudunak laguntza ematea ebatz dezake, eta eskatu, laguntza eman dela jakinarazi eta hiru hileko epean, aurkez dadila jarduteko proiektua, emandako laguntza egiteko beharrezkoa dena.

Cuando la actuación propuesta requiera proyecto y la solicitud incluya inicialmente solo la memoria, el órgano competente podrá dictar resolución de concesión de ayuda sujeta expresamente a la condición resolutoria de que, en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución de concesión, se aporte el proyecto de la actuación a realizar correspondiente a la ayuda concedida.

2.– Azken hartzaileak enpresak badira edo merkataritza-jarduera garatzen badute eta, hortaz, aplikagarriak bazaizkie energia-efizientziarako neurriak hartzeko inbertsioak egiteko eta iturri berriztagarrietatik eskuratutako energia sustatzeko estatuko laguntzen araudia, honako hauetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte: 651/2014 (EB) Erregelamendua, Europako Batzordearena, 2014ko ekainaren 17koa, barne-merkatuarekin bateragarri izateko laguntza-kategoriak izendatzen dituena, Tratatuaren 107 eta 108 artikuluei jarraiki, eta 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Batzordearena, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasuneko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa.

2.– Las ayudas concedidas a aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, y les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y en el Reglamento (UE) n º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

3.– Europar Batasunaren araudiak ezarritako laguntzen gehienezko zenbatekoak errespetatzeko, laguntzen azken hartzaileek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko dute, jasotako laguntza guztientzat, eta adieraziko dute ezarritako baldintzak betetzen direla. Halaber, enpresa krisi egoeran ez dagoela adierazteko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da, 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18 atalean ezarritako «enpresa krisian» definizioaren arabera.

3.– A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de la Unión Europea, los destinatarios últimos de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.

4.– Laguntza emateko ebazpena Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Lurralde Ordezkariari dagokio, eskaera bakoitzean ezarritako baldintzak betetzen direla eta aurkeztutako dokumentazioa egiaztatutakoan.

4.– La resolución de concesión de la ayuda corresponde al Delegado/a Territorial del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada en cada solicitud.

5.– Ebatzi eta ebazpena jakinarazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da, eskaera aurkezten den egunetik hasita. Aipatu epean ebazpenik jaso ez bada, eskaera ez dela onartu ulertuko da.

5.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud.

6.– Interesdunek eskaera eta onuradunak izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa aurkezteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Egoitza Elektronikoan, https://www.euskadi.eus webgunean, eskuragarri dagoen eredu ofiziala erabiliko dute. Arau honen amaierako Eranskinetan ere jasota datoz. Eskaerarekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztuko da:

6.– Las personas interesadas en acogerse a las ayudas deberán presentar la solicitud, junto con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos para ser Personas Beneficiarias, conforme al modelo oficial disponible en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus y explicitados en los anexos adjuntos al final de esta norma. La documentación que se acompañará a la solicitud será la que se relaciona a continuación:

a) Eskatzailearen datuak, izen-abizenak edo sozietate-izena, eta IFZ. Eskatzailea birgaitzearen ordezkaria edo kudeatzailea baldin bada, laguntzen azken hartzaile onuradunen adostasuna aurkeztuko dute, ordezkari edo kudeatzaileari baimena ematen diotela egiaztatzeko.

a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, y NIF. En el caso de que el solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal.

b) Hala badagokio, ordezkariaren datuak (izen-abizenak eta IFZ) eta dagokion ordezkaritzaren egiaztapena, aplikagarria den berariazko araudiaren arabera.

b) En su caso, datos del representante, indicando apellidos y nombre, NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación.

c) Liburuaren edo proiektuaren xede den eraikina edo eraikinak, laguntza motaren arabera, helbidea eta katastroko erreferentziak.

c) Datos del edificio o edificios objeto del Libro o del proyecto, según corresponda, domicilios y referencias catastrales.

d) Liburuaren edo proiektuaren xede den eraikinaren etxebizitza kopurua eta, hala badagokio, lokal kopurua, programa motaren arabera. Eraikitako azalera eta altuera zenbakiak adieraziko dira, beheko solairua barne.

d) Número de viviendas y en su caso locales del edificio objeto del Libro o proyecto, según corresponda, con indicación de su superficie construida, y número de alturas incluida la planta baja.

e) Birgaitzerako idatzita dagoen Eraikinaren liburua edo eraikinaren birgaitze integralerako proiektu teknikoa, programa motaren arabera. Laguntzen azken hartzaile onuradunen adostasuna jaso beharko du.

e) Libro del edificio existente para la rehabilitación o proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda, que deberán contar con la conformidad de la/s Persona/s Beneficiaria/s destinaria/as última/s de las ayudas.

Eraikinaren birgaitze integralerako proiektu teknikoen kasuan, proposatutako jarduketaren justifikazio-memoria aurkez daiteke. Memoria horrek jasoko du, gutxienez: deskribapena, aurrekontua, jarduteko eremu bakoitzaren arabera sailkatuta, eta planoak. Halaber, jarduteko proiektuaren dokumentazioan edo jarduketaren justifikazio-memorian, dagokionaren arabera, lehen mailako energia ez-berriztagarriaren kontsumoa zenbat murriztea aurreikusi den adieraziko da, hasierako egoerarekin alderatuta, eta eskatutako laguntzaren zenbatekoa.

En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, en la solicitud puede inicialmente presentarse de forma alternativa una memoria justificativa de la actuación propuesta. La documentación mínima de esta memoria será descripción, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. Asimismo, en la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial y la cuantía de la ayuda solicitada.

f) Egungo egoeran eraikinaren energia-efizientziaren ziurtagiria. Ekainaren 1eko 390/2021 Errege Dekretuak ezarritakoa jasoko du, teknikari eskudunak sinatuta eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritzaren dagokion erregistroan erregistratuta egongo da. Erregistro-eskaera ere aurkez daiteke, dagokion deialdiak hala baimentzen badu.

f) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro correspondiente de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, o solicitud del registro cuando así lo permita la correspondiente convocatoria.

g) Eraikinaren birgaitze integraleko proiektu teknikoen kasuan, proiektuaren energia-efizientziako ziurtagiria eta proiektuak barne hartutako jarduketak jasoko ditu. Ziurtagiri hori eraikinaren egungo egoeraren energia-efizientziaren ziurtagirirako erabilitako ziurtapen-programa berarekin egingo da, eta teknikari eskudunak sinatuko du.

g) En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, Certificado de eficiencia energética de proyecto, incluyendo las actuaciones contempladas en el mismo, realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para el Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, suscrito por técnico competente.

h) Hala badagokio, aktaren kopia edo idazkariaren edo administratzailearen ziurtagiria, jabeen erkidegoen elkartearena edo kooperatibaren batzarrarena. Bertan adieraziko da onartu dela laguntzaren xede den eraikinaren birgaitze integralerako edo birgaitze integralerako proiektu teknikorako Eraikinaren liburua egitea.

h) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de propietarios/as debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, por el que se aprueba la realización del Libro de edificio existente para la rehabilitación o del proyecto técnico de rehabilitación integral del edificio, según corresponda, objeto de las ayudas.

i) Hala badagokio, aktaren kopia edo idazkari edo administratzailearen ziurtagiria, dirulaguntza eskatzeko ordezkaria baimentzen duena.

i) En su caso, copia del acta o certificado del secretario o administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado para solicitar la subvención.

j) Eraikinaren birgaitze integraleko proiektu teknikoen kasuan, eragindako gune guztien eta eraikinaren fatxada nagusiaren argazkiak, kolorean ahal bada.

j) En el caso de proyectos técnicos de rehabilitación integral del edificio, reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas zonas que se vayan a ver afectadas por el mismo, así como de la fachada principal del edificio.

k) Aldeko ebaluazioa edo, hala badagokio, «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» erantzukizunpeko adierazpena, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Europako Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 6 atalean ezarritakoari jarraiki.

k) Una evaluación favorable de adecuación o, en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

7.– Dokumentazio hori aurkeztean, baldintzatu gabe onartzen dira Agindu honetan ezarritako oinarriak, baita dirulaguntzak deitzeko ebazpenean xedatutakoa ere. Instrukzio-organoek edukiak egiaztatzea dagokion laguntza ordaintzeko justifikazioa izango da.

7.– La presentación de esta documentación comporta la aceptación incondicionada de las bases establecidas en la presente Orden incluido lo dispuesto en la resolución por la que se convoquen las subvenciones. La comprobación de sus contenidos por parte del órgano instructor servirá de justificación para el abono de la correspondiente ayuda.

8.– Laguntzen xede diren jarduketak zabaltzeko edozein komunikabidetan egingo den erreferentziak Programaren Irudi Gidaliburuko baldintzak beteko ditu. Gidaliburua eskuragarri egongo da Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren webgunean (http://www.mitma.es). Halaber, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduan publizitate-neurrietan ezarritakoa ere beteko du.

8.– Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es), así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Horrez gain, eta hala badagokio, 19/2013 Legean, abenduaren 9koan, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoan aurreikusitakoa ere beteko du, Agindu honen xede diren laguntzen publizitateari dagokionez.

En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad de las ayudas objeto de esta Orden.

47. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 47.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Programa honen dirulaguntzak eta xede bera duten beste laguntza publikoak bateragarriak dira, jarduketen guztizko kostua gainditzen ez bada eta beste laguntzen araudiak (eremu nazional edo europarrekoak izanik ere) hala baimentzen badu. Hala, aplikagarria izango da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamendua, 2021eko otsailaren 12koa. Horren arabera, Mekanismoaren baitan emandako laguntza Europar Batasunaren beste programa eta tresnen arabera gehituko da proportzionalki, eta zehazten du eraberritzeek eta inbertsio-programek jaso ahalko dutela Europar Batasunaren beste programa eta tresnen laguntza, baldin eta laguntza horrek ez badu kostu bera diruz laguntzen. Hala, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren programen arteko eta Europar Batasunaren beste tresnen arteko finantziazio bikoitza saihestuko da.

1.– Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto, siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean de ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión, precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.

2.– Zehazki, programa honetan emandako dirulaguntzak eta Auzo mailako birgaitze-jarduketetarako laguntza-programan eta Etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzeko jarduketetarako laguntza-programan araututako laguntzak bateragarriak izango dira.

2.– En concreto las subvenciones otorgadas en este programa serán compatibles con las ayudas reguladas en el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, edificio y en el programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

3.– Proiektuak programa honen dirulaguntza jaso duenean, jasotako zenbatekoari eraikinetan birgaitze-lanak egiteko programaren dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa deskontatuko zaio, 24. artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera.

3.– Cuando el proyecto haya recibido una subvención con cargo a este Programa, se descontará de la cantidad recibida al determinar la cuantía máxima de la subvención con cargo al Programa de rehabilitación a nivel de edificio en los términos dispuestos por el párrafo segundo del artículo 24.

4.– Aldiz, programaren laguntzak ez dira bateragarriak izango 2021eko uztailaren 21eko Aginduan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarenean, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoan ezarritakoekin. Hori dela eta, dokumentu hauek idazteko kostuak ez dira dagokion jarduketaren aurrekontu babesgarrian txertatuko.

4.– No obstante, las ayudas del programa serán incompatibles con las establecidas en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética. En base a ello, los costes de redacción de estos documentos no formarán parte del presupuesto protegible de la respectiva actuación.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Erakunde laguntzaileen informaziorako irispidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Acceso a la información de las Entidades Colaboradoras.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzen erakunde laguntzaileek, Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren arloko eskumena duen sailak esku hartzen duen prozeduretan instrukzio-organo eta kudeatzaile gisa jardungo dutenez, dagokion ebazpen-proposamena egiteko, ofizioz egiaztatu, kontsultatu eta ziurtatu ahal izango dituzte prozedura horietan interesdun edo ordezkari gisa esku hartzen duten pertsonen nortasun-datuak.

Las Entidades Colaboradoras de las ayudas previstas en esta Orden, actuando en calidad de órganos instructores y gestores de los procedimientos de las ayudas en los que intervenga el Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco, y a los efectos de formular la correspondiente propuesta de resolución, podrán comprobar, consultar y verificar de oficio los datos de identidad de las personas que intervienen en dichos procedimientos, ya sea en calidad de interesadas y/o de representantes.

Nortasun-datu horien ofiziozko egiaztapenak, kontsultak eta ziurtapenak administrazioen artean datu elektronikoak trukatzeko ezarritako sistemen bidez egingo dira; berariaz, baina ez modu esklusiboan, nortasun-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko zerbitzuen bidez, nortasun-datuak kontsultatzeko eta egiaztatzeko.

Las comprobaciones, consultas y verificaciones de oficio de dichos datos de identidad se realizarán a través de los sistemas implementados para el intercambio de datos electrónicos entre administraciones; de manera específica, aunque no exclusiva, a través de los servicios de consulta y verificación de datos de identidad, de consulta de datos de identidad, y de verificación de datos de identidad.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Birgaitze integral eta efizienteko obretarako agindu honetako laguntzak eta laguntza-eskaerak (3. lerroa).
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Relación de las ayudas de esta Orden con las solicitudes de ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente (Línea 3).

1.– Birgaitze integral eta efizienteko erkidegoen obretarako laguntzen eskaerei dagokionez (2021eko uztailaren 21eko Aginduan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarenean, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoan datoz araututa), eskaera horiek Agindu honetan araututako laguntzak eskatzeko direla ere ulertuko da, diruz lagundu daitezkeen energia-efizientzia hobetzeko jarduketei dagokienez.

1.– En lo relativo a las solicitudes de ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente reguladas en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, se entenderá que dichas solicitudes implican también una solicitud a las ayudas reguladas en esta Orden, en lo que se refiere a las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética que puedan ser subvencionadas con cargo a la misma.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren Etxebizitzako, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza izango da laguntzen organo kudeatzailea, aurreko atalean ezarritako kasuan, eta Agindu honetan araututakoaren arabera ebatziko ditu laguntza-eskaerak.

2.– La Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, actuará como órgano gestor de las ayudas en el supuesto establecido en el apartado anterior, resolviendo las solicitudes de ayuda de acuerdo con lo regulado en la presente Orden.

Hala ere, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduak ezarritako izapidetze-arauen, ebazteko organo eskudunaren, errekurtso-araubidearen eta ordainketen arabera jokatuko du.

No obstante, lo anterior, la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura se sujetará a las normas de tramitación, órgano competente de resolución, régimen de recursos y pagos establecidos en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

3.– Birgaitze integral eta efizienteko erkidegoen obretarako gainerako jarduketei dagozkien laguntzak Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak izapidetu eta ebatziko ditu, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren arabera.

3.– Las ayudas relativas a las restantes actuaciones para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente se tramitarán y resolverán por la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura, de acuerdo con lo regulado en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

4.– Aurreko atalen ondorioetarako, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzak birgaitze integral eta efizienteko erkidegoen obrak eskatzen dituztenen eskura jarriko ditu eredu bateratuak, agindu honetan ezarritako baldintzak betetzeko.

4.– A los efectos de los apartados anteriores, la Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura pondrá a disposición de los solicitantes de obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente modelos unificados de solicitud que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden.

Eskaerarekin batera, Agindu honetan adierazitako dokumentazioa eskatuko da, proiektuari, lizentziari eta kontratuei dagozkienak salbu. Horiek 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren 50. artikuluan araututako moduan eta epeetan aurkeztuko dira.

Junto con la solicitud se exigirá la presentación de la documentación en los términos recogidos en esta Orden, salvo los relativos al proyecto, licencia y contratos, que se presentarán en los términos y plazos regulados en el artículo 50 de la Orden de 21 de julio de 2021.

Edonola ere, beharrezkoa da esku hartzeko proposamena aurkeztea 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren III.A Eranskinak adierazi moduan, eta honako hauek barne hartuko ditu: eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko azterlanaren aurrerapena, ISO 20887 estandarra edo proiektuaren idazketan eta obren exekuzioan eraikinen desmuntatzea edo moldatzeko ahalmena ebaluatzeko beste arauak kontuan hartu direla justifikatzen duen agiria, Agindu honen 41. artikuluaren 3 eta 4 puntuetan adierazitakoaren arabera.

En todo caso será necesario presentar la propuesta de intervención en los términos recogidos en el Anexo III.A de la Orden de 21 de julio de 2021, que deberá incluir un avance del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y la justificación relativa a la consideración de la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios en la redacción del proyecto y la ejecución de las obras al que se refieren los puntos 3 y 4 del artículo 41 de la presente Orden.

Agindu honetan aipatutako eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko modua eskuragarri egongo da birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obretarako laguntzen egoitza elektronikoan.

Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos a los que se refiere la presente Orden estarán disponibles en la sede electrónica de las ayudas para obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente.

5.– 2021eko uztailaren 21eko Aginduan araututako birgaitze integral eta efizienterako erkidegoen obrei dagozkien maileguen baimenak, laguntzak jasotzeko aldeko ebazpenak dutenak, aipatu Agindu horrek araututakoaren arabera eskatu, izapidetu eta ebatziko dira, eta hori kalkulatzeko kontuan hartuko dira Agindu honen arabera emandako laguntzak.

5.– Las autorizaciones de los préstamos relativas a las obras comunitarias de rehabilitación integral y eficiente reguladas en la Orden de 21 de julio de 2021, que cuenten con la correspondiente resolución favorable de ayudas, se solicitarán, tramitarán y resolverán de acuerdo a lo regulado en dicha Orden, y tendrán en cuenta para su cálculo las ayudas concedidas en virtud de la presente Orden.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuko 3, 4 eta 5 programen laguntzak emateko prozedura-izapidetze elektronikoa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Tramitación electrónica de procedimientos en materia de la concesión de ayudas de los Programas 3, 4 y 5 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas.

40/2015 Legearen, urriaren 1ekoaren, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 41.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, errekerimenduak automatikoki jakinarazi daitezke Agindu honetan araututako prozeduretan, eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia sustatzeko 3, 4 eta 5 laguntza-programen laguntzak emateko, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren 2. osagaiaren esparruan.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.1. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán notificarse los requerimientos de forma automatizada en los procedimientos regulados en la presente Orden, para la concesión de ayudas de los programas de ayuda 3, 4 y 5 para el fomento de la eficiencia energética de edificios y de viviendas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de su Componente 2.

Xede horretarako, Etxebizitza alorrean sail eskudunaren Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Ordezkarien Zuzendaritzaren titularraren ebazpen bidez, aurretik ezarriko da zeintzuk izango diren prozedurak eta zehaztapenak, programazioa, mantentzea, ikuskapena eta kalitate-kontrola definitzeko organo eskudunak, baita, hala badagokio, informazio-sistemaren auditoria eta haren iturri-kodea ere. Halaber, eta ondorio horietarako, aurkaratzeaz arduratuko den organoa zein den adieraziko da.

A tal fin, mediante resolución del titular de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento competente en materia de Vivienda, se establecerá previamente el procedimiento o procedimientos de que se trate y el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoria del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, a estos efectos, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientzia hobetzeko aurretik aurkeztutako laguntza-eskaerak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Solicitudes de ayudas presentadas con anterioridad para la mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios.

Etxebizitzen edo bizitegi-eraikinen energia-efizientzia hobetzeko jarduketak 2020ko otsailaren 1aren ondoren hasi diren kasuetan, eta Agindu hau indarrean sartu aurretik, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko 2006ko abenduaren 29ko Aginduak edo Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko 2021eko uztailaren 21eko Aginduak xedatutakoaren araberako laguntzak eskatu badira, Agindu honetan araututako laguntza-araubidean ere sartuko dira, eskaera modu independentean aurkeztuta. Kasu horietan, honako hau da jarraitu beharrekoa:

Las personas que, habiendo dado inicio las respectivas actuaciones para la mejora de las condiciones de la eficiencia energética de viviendas o edificios residenciales con posterioridad al 1 de febrero de 2020, hubieran solicitado previamente a la entrada en vigor de esta Orden las ayudas que estuvieran vigentes con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 29 de diciembre de 2006 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales o en la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, podrán solicitar acogerse también al régimen de las ayudas regulado en esta Orden mediante la formulación de solicitud independiente. En estos supuestos, se seguirán las siguientes reglas:

a) Eskaeran jakinaraziko da beste laguntzak eskatu direla, eta justifikatu egingo da eskatutako laguntzek ez dutela, batuta, diruz lagundu daitezkeen jarduketen kostua gainditzen.

a) En la solicitud deberá advertirse de que se han solicitado otras ayudas y deberá justificarse que las ayudas solicitadas en su conjunto no sobrepasan el coste de las actuaciones que sean subvencionables.

b) Jarduketak amaituta baldin badaude, eskaeran bertan aurkeztu daiteke jarduketen justifikazio-dokumentazioa.

b) En el supuesto de que las actuaciones estuvieran finalizadas podrá presentarse en la solicitud la documentación justificativa de la realización de las actuaciones directamente.

c) Jarduketaren energia-efizientziaren aurreztea egiaztatzeko, jarduketak hasterakoan indarrean zegoen ziurtapen-programaren arabera egingo da, edo eskaerarako erabilitakoaren arabera edo, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzaren laguntzen justifikazioaren arabera; edonola ere, dokumentazioa aurkeztuko da, teknikari eskudunak sinatuta, eta bertan ziurtatuko da laguntza jasotzeko ezarritako baldintzak betetzen direla eta dagokion organoan erregistratu dela. Ildo horretatik, hala badagokio, aplikagarria izango da eraikinen energia-efizientziaren ziurtapenerako prozedurari buruzko 390/2021 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren laugarren atalean xedatutakoa.

c) La acreditación de los ahorros de eficiencia energética de la actuación se harán en base al mismo programa reconocido de certificación que estuviera vigente a la fecha del inicio de las respectivas actuaciones o el que se hubiere utilizado para la solicitud o, en su caso, la justificación de las ayudas ante el Gobierno Vasco; en todo caso, se adjuntará la documentación, suscrita por técnico competente, en la que se acreditará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la ayuda y haberse inscrito en el registro del órgano correspondiente. En este sentido, en su caso, será de aplicación lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 9 del Real Decreto 390/2021, sobre procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de edificios.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko aldaketak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificaciones de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

Bat.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 11.2 artikulua honela geratuko da idatzita:

Uno.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el artículo 11.2 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Birgaitze-jarduketen titular eta 26. eta 27. artikuluetan aipatzen diren finantza-neurrien onuradun izango dira pertsona fisiko edo juridikoak, pribatuak edo publikoak, ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereiziak. Horiek, nortasun juridikorik izan ez arren, jabe, errentari, gozamendun, eskubide errealen titular edo birgaituko diren eraikinaren elementu pribatiboen (etxebizitzak edo lokalak izan) erabilera eta aprobetxamendurako legitimatzen dituen beste edozein eskubide duten titularrak izan behar dira, baldin eta, horretara behartuta egonda, dagokien kuotarekin parte hartzen badute erkidegoaren, eraikuntzaren, eraikinaren edo kide diren higiezin-multzoaren obren ordainketan.

«2.– Serán titulares de las actuaciones de rehabilitación y beneficiarias de las medidas financieras a que se refieren los artículos 26 y 27, las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, ostenten la condición de propietarias, arrendatarias, usufructuarias, titulares de derechos reales o cualquier otro derecho que les legitime al uso y aprovechamiento de los elementos privativos del edificio a rehabilitar, tanto de viviendas, como de locales que se destinen a viviendas, siempre que, estando obligadas a ello, participen con la cuota que les corresponda, en el pago de las obras comunitarias, de la construcción, edificio o complejo inmobiliario del que formen parte.

Aipatutako banakako finantza-neurriak eskuratu ahal izateko, 9. eta 10. artikuluetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte».

Para acceder a las medidas financieras individuales referidas deberán cumplir las condiciones establecidas en los artículos 9 y 10».

Bi.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 14.1 artikulua honela geratuko da idatzita:

Dos.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el artículo 14.1 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Jarduketa babesgarri horien xede izan ahal izango dira familia bakarreko etxebizitzak eta jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexuko araubideko eraikinetako elementu pribatiboak, bizitegi-erabilera izango duten etxebizitzak zein lokalak, hogei (20) urtetik gorako antzinatasuna dutenak. Salbuespenak eta antzinatasuna kalkulatzeko moduak hurrengo artikuluaren hirugarren atalean xedatuko dira».

«1.– Podrán ser objeto de estas actuaciones protegibles las viviendas unifamiliares y los elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario, tanto viviendas como locales que se destinen a vivienda, que tengan una antigüedad superior a veinte (20) años. Las excepciones de este requisito y la forma de cálculo de la antigüedad serán las dispuestas en el apartado tercero del artículo siguiente».

Hiru.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 14.3 artikulua honela geratuko da idatzita:

Tres.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el artículo 14.3 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Edonola ere, ez da beharrezkoa izango eraikin osoan aldez aurretik Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egin izana, familia bakarreko etxebizitzen eta baserrien kasuan izan ezik, horiei Eraikinen Ikuskapen Teknikoa legez eskatzea baitagokie. Hori, eskaera egin baino izan beharko dute eginda, eta dagokion udalean erregistratuta egongo da eta eraikinaren antzinatasuna edozein delarik ere egingo da.

«3.– En cualquier caso, no será exigible que se haya realizado previamente en todo el edificio la Inspección Técnica de los Edificios, salvo en el caso de viviendas unifamiliares y caseríos a las que les será exigible haber realizado la inspección técnica del edificio (ITE) con anterioridad a la formalización de la solicitud, con registro de entrada en el ayuntamiento correspondiente, e independientemente de la edad del edificio.

Era berean, emandako dirulaguntza likidatu aurretik, beharrezkoa izango da egiaztatzea EITan identifikatutako patologia guztiak zuzendu dituela, 1. (berehalakoa), 2. (oso premiazkoa) eta/edo 3. (premiazkoa) esku-hartze mailarekin, eta dagokion Erabilera eta Mantentze Plana duela».

Asimismo, con carácter previo a la liquidación de la subvención concedida, será necesario acreditar haber subsanado todas aquellas patologías identificadas en la ITE con grados de intervención 1 (inmediata), 2 (muy urgente) y/o 3 (urgente), así como disponer del correspondiente Plan de uso y mantenimiento».

Lau.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, 2021eko uztailaren 21eko Agindua, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoaren 18. artikuluaren b) letraren azken paragrafoa honela geratuko da idatzita:

Cuatro.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el último párrafo de la letra b) del artículo 18 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«Esku-hartzeek behar adinako irismena izan beharko dute jasangarritasun energetikoaren arloan erregelamendu bidez eskatzen diren gutxieneko kalifikazio-irizpideak bete ahal izateko, eta, nolanahi ere, CO2 isuriak gutxienez % 30 murriztea lortu beharko dute lehendik dagoen etxebizitzaren, lokalaren edo familia bakarreko eraikinaren adierazle globalarekiko. Jasangarritasun energetikoaren arloan eska daitekeen kalifikaziorik ezean, gutxienez E letra duen adierazle orokor bat lortu beharko du, energia-efizientziaren ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera; hori etxebizitzen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago. Esku-hartzeek ez badute lortzen obra mota hori aintzat hartzeko ezarritako gutxieneko energia-efizientziaren maila, 1. motako obratzat hartu daitezke, mota horretako baldintzak betetzen badira betiere».

«Las intervenciones deberán tener el alcance suficiente para poder dar cumplimiento a los criterios mínimos de calificación que se exijan reglamentariamente en materia de sostenibilidad energética y, en todo caso, deberán conseguir una reducción mínima de las emisiones de CO2 del 30 % respecto del indicador global de la vivienda, local o el edificio unifamiliar preexistente. En defecto de calificación exigible en materia de sostenibilidad energética, deberá conseguir al menos un indicador global con la letra E, atendiendo al indicador global del Certificado de eficiencia energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de viviendas. Si las intervenciones no alcanzaran el grado de eficiencia energética señalado como mínimo para la consideración de este tipo de obras, podrán tener la consideración de obras de tipo 1 siempre que cumplan las condiciones exigibles a las mismas».

Bost.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 20.1 artikuluan jasota datorren 1 Taula honela geratuko da idatzita:

Cinco.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, la Tabla 1 que se recoge en el artículo 20.1 de la Orden de 21 de Julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactada en los siguientes términos:

Sei.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 23. artikuluaren b) letraren azken paragrafoa honela geratuko da idatzita:

Seis.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el último párrafo de la letra b) del artículo 23 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«b) 2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak:

«b) Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética:

Eraikinaren eta bertan dauden etxebizitzen energia-efizientziaren mailak hobetzeko obrak, energia aurrezteari eta energia-efizientziari buruzko araudi aplikagarrira egokitzeko. Esku-hartzeek ez badute lortzen 25. artikuluan obra mota hori aintzat hartzeko ezarritako gutxieneko energia-efizientziaren maila, 1. motako obratzat hartu daitezke, mota horretako baldintzak betetzen badira betiere».

Obras de mejora de los niveles de eficiencia energética del edificio y de las viviendas existentes en el mismo, para su adecuación a la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación. Si las intervenciones no alcanzaran el grado de eficiencia energética señalado como mínimo para la consideración de este tipo de obras en el artículo 25, podrán tener la consideración de obras de tipo 1, siempre que cumplan las condiciones exigibles a las mismas».

Zazpi.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 23. artikuluaren b) letraren bigarren gidoia honela geratuko da idatzita:

Siete.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el segundo guion de la letra b) del artículo 23 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«– Isolamendu termikoa. Isolamendua kanpoaldetik jartzen denean, suterik izanez gero fatxadan zehar hedapen bertikala mugatzeko prebentzio-sistemak jarriko dira edo, hala badagokio, haren biderazintasun tekniko edo ekonomikoa justifikatu».

«– Aislamiento térmico. Cuando el aislamiento se coloque por el exterior, se deberán incorporar sistemas de prevención para limitar la propagación vertical a través de la fachada en caso de incendio o, en su caso, justificar su inviabilidad técnica o económica».

Zortzi.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 25. artikuluaren b) letra honela geratuko da idatzita:

Ocho.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, la letra b) del artículo 25 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«b) 2. mota. Energia-efizientzia hobetzeko obrak:

«b) Tipo 2. Obras de mejora de la eficiencia energética:

– Energia-efizientziaren Ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera (eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago), eraikineko egungo adierazle globalarekin alderatuta, CO2 isuriak % 30etik gora murriztea lortzen duten edo lor dezaketen jarduketek, jasangarritasun energetikoaren arloko erregelamenduzko araudiak gutxienez ezartzen duen E letrako edo goragoko adierazle orokor bat gutxienez lortuz, aurrekontu babesgarriaren % 40ko laguntza lortu ahal izango dute. Gehienezko zenbatekoa gutxienekoaren arabera kalkulatuko da; 5.000 euro etxebizitza bakoitzeko eta 50.000 euro atari bakoitzeko.

– Las actuaciones que, atendiendo al indicador global del Certificado de Eficiencia Energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, alcancen o puedan alcanzar una reducción de las emisiones de CO2 superior al 30 % respecto del indicador global del edificio en estado actual, consiguiendo al menos un indicador global con la letra E o superior que estableciera como mínima la normativa reglamentaria en materia de sostenibilidad energética, podrán obtener una ayuda del 40 % del presupuesto protegible con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; de 5.000 euros por vivienda y 50.000 euros por portal.

– Energia-efizientziaren Ziurtagiriaren adierazle globalaren arabera (eraikinen energia-efizientzia ziurtatzeko oinarrizko prozeduraren arloan indarrean dagoen araudian aurreikusita dago), eraikineko egungo adierazle globalarekin alderatuta, CO2 isuriak % 50etik gora murriztea lortzen duten edo lor dezaketen jarduketek, jasangarritasun energetikoaren arloko erregelamenduzko araudiak gutxienez ezartzen duen D letrako edo goragoko adierazle orokor bat gutxienez lortuz, aurrekontu babesgarriaren % 50eko laguntza lortu ahal izango dute. Gehienezko zenbatekoa gutxienekoaren arabera kalkulatuko da; 6.500 euro etxebizitza bakoitzeko eta 65.000 euro atari bakoitzeko».

– Las actuaciones que, atendiendo al indicador global del Certificado de Eficiencia energética, previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, alcancen o puedan alcanzar una reducción de las emisiones globales, superior al 50 % respecto del indicador global del edificio en estado actual, consiguiendo al menos un indicador global con la letra D o superior que estableciera como mínima la normativa reglamentaria en materia de sostenibilidad energética, podrán obtener una ayuda del 50 % del presupuesto protegible con un máximo que se calculará en función de lo que resulte menor; de 6.500 euros por vivienda y 65.000 euros por portal».

Bederatzi.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, 2021eko uztailaren 21eko Aginduaren, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren, etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzkoaren 35.2 artikulua honela geratuko da idatzita:

Nueve.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el artículo 35.2 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Arau honetan aurreikusitako finantza-neurriak bateragarriak dira beste administrazio batzuek helburu bererako eman dezaketen beste edozein laguntzarekin, baldin eta laguntza horiek bateragarritasun hori finkatzen badute. Hala ere, honako hauekin erabat bateraezinak direla deklaratzen da:

«2.– Las medidas financieras previstas en esta norma son compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran concederse para la misma finalidad por otras administraciones, si estas fijan tal compatibilidad. No obstante, se declaran expresamente del todo incompatibles con:

a) Lehendik dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketetarako laguntza-programa (PREE programa), Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) kudeatua.

a) Programa de Ayudas para Actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes (programa PREE) gestionado por el Ente Vasco de Energía (EVE).

b) EGEFek kofinantzatutako beste edozein laguntza edo dirulaguntza.

b) Cualquier otra ayuda o subvención cofinanciada por el FEDER.

c) Beste laguntza publiko batzuk, Europako programen esparruan etxebizitzaren arloan hauta daitezkeen jarduketengatik, beste egitura-funts edo eraldatzeko aparteko funts batzuen bidez kofinantzatutakoak, baldin eta aldi berean Eusko Jaurlaritza partaide bada, etxebizitzaren arloan eskumena duen sailaren bitartez.

c) Otras ayudas públicas por actuaciones elegibles en materia de vivienda en el marco de programas europeos cofinanciados a través de otros fondos estructurales o fondos extraordinarios de transformación, en los que sea partícipe al mismo tiempo el Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia de vivienda.

2 bis.– Next Generationek edo Europako Egitura eta Inbertsio Funtsek (EIE) ezarritako laguntzen kasuan, higiezinen parkea energia-efizientziarako berritzeko programa baten arabera, Agindu honetan ezarritako finantza-neurriak ez dira bateragarriak izango baldin eta energia-efizientziako jarduketa berak EIE funts baten edo batzuen laguntza edo Europar Batasuneko programa batena edo batzuena eta beste tresna batzuena jaso badezake aldi berean. Helburua da Europako Inbertsio Funtsetako bat itzultzeko ordainketa-eskaeran sartutako gastuak Europar Batasuneko beste funts edo tresna batek edo funts berak diruz laguntzea galaraztea, beste programa baten arabera.

2 bis.– En el supuesto de las ayudas establecidas por los Fondos Next Generation u otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) conforme a un programa de renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, las medidas financieras establecidas en esta Orden solo son incompatibles con aquellas cuando la misma actuación en materia de eficiencia energética pueda recibir ayuda simultánea de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión Europea. Todo ello con el objetivo de imposibilitar que gastos incluidos en una solicitud de pago para el reembolso por uno de los fondos EIE pueda estar subvencionada por otro Fondo o instrumento de la Unión ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.

Horren ondorioz, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegi-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren programak arautzen dituen urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan ezarritako laguntzei heltzeko aukera dute eraikinen eta etxebizitzen energia-efizientziaren jarduketak horien araubidearen arabera ebatziko dira, eta Agindu honetan ezarritakoen gainetik egongo dira.»

En consecuencia, las actuaciones que en materia de eficiencia energética de edificios y viviendas puedan acogerse a las ayudas establecidas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se resolverán conforme al régimen de estas y tendrán carácter prevalente respecto a las establecidas en esta Orden».

Hamar.– Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrera, Etxebizitzen eta eraikinen birgaitzearen, irisgarritasunaren eta energia-efizientziaren arloko jarduketa babesgarrietarako finantza-neurriei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko uztailaren 21eko Aginduko 49.2 artikuluaren j) letra honela geratuko da idatzita:

Diez.– A partir de la entrada en vigor de esta Orden, la letra j) del artículo 49.2 de la Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre las medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética, queda redactado en los siguientes términos:

«j) Erabilera eta Mantentze Planaren ziurtagiria eta EITan antzemandako akatsak zuzentzeko ziurtagiria, baldin eta jarduketa babesgarriak egingo diren eraikinen EITak aurreikusten baditu esku-hartze mailak: 1 (berehalakoa), 2 (oso premiazkoa) edota 3 (premiazkoa).

«j) Certificado de disposición del Plan de Uso y Mantenimiento y el Certificado de Subsanación de Deficiencias de la ITE en el supuesto de actuaciones protegibles en edificios cuya ITE prevea grados de intervención 1 (inmediata), 2 (muy urgente) y/o 3 (urgente)».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Alokairua eta etxebizitzen eta bizitoki-eraikinen bestelako erabilerak sustatzeko jarduketei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko abenduaren 7ko Aginduko aldaketak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes sobre actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y los edificios residenciales.

Agindu hau indarrean sartzen denetik aurrea, Alokairua eta etxebizitzen eta bizitoki-eraikinen bestelako erabilerak sustatzeko jarduketei buruzko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2021eko abenduaren 7ko Aginduko 35. artikuluaren lehenengo paragrafoa honela geratuko da idatzita:

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, el párrafo primero del artículo 35 de la Orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes sobre actuaciones de fomento al alquiler y otras formas de uso de las viviendas y los edificios residenciales queda redactado de la siguiente forma:

«1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio publiko batzuek helburu bererako ematen dituzten bestelako laguntzekin, baita Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegi-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren programak arautzen dituen urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretuan energetikoki efizienteak diren eraikinetan alokairu sozialeko etxebizitzak eraikitzeko laguntza-programan».

«1.– Las ayudas previstas en la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras que pudieran concederse para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas incluyendo las contempladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Aplikazio-arau osagarria.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Normativa de aplicación supletoria.

Agindu honetan espresuki aurreikusi gabeko guztiari aplikagarriak izango zaizkio honako hauetan aurreikusitakoa: 853/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegi-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren programak arautzen dituena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorra Antolatzeko Printzipioen Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartutakoa; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzen Lege Orokorra; eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, 38/2003 Legearen, azaroaren 17koaren, Dirulaguntzen Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Agindu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2022.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental