Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

124. zk., 2022ko ekainaren 28a, asteartea

N.º 124, martes 28 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2938
2938

73/2022 DEKRETUA, ekainaren 14koa, Euskal Herriko arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko dekretua aldatzen duena.

DECRETO 73/2022, de 14 de junio, de modificación del Decreto de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales.

81/2015 Dekretua, ekainaren 2koa, Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzekoa eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzekoa, bi helbururekin eman zen: alde batetik, Euskal Herriko animalia-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko oinarrizko arauak finkatzea eta abere-arraza autoktonoetako animalien araudi zooteknikoa ezartzea; eta, bestetik, Euskal Herriko arraza autoktonoak kontserbatzen, hobetzen eta sustatzen dituzten erakundeen eta hazle-elkarteen jarduna arautzea.

El Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales se dictó con el doble objetivo de establecer las normas básicas para la conservación, mejora y fomento de las razas animales autóctonas del País Vasco y la regulación zootécnica de los animales de las razas ganaderas autóctonas y regular el funcionamiento de las entidades de fomento y de las asociaciones de criadores y criadoras que tengan como objetivo la conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas.

Dekretu hori praktikan jartzeak agerian utzi du beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako langileen titulazio teknikoekin lotutako arazoak konpontzea, Euskal Herriko animalia-arrazen talde teknikoa behar bezala koordinatu ahal izateko, foru-aldundietako abeltzaintza-zerbitzu teknikoekin batera.

En la puesta en práctica de este Decreto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de solucionar las diferentes problemáticas surgidas en cuanto a las titulaciones técnicas del personal integrado en la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, de cara a la adecuada coordinación del grupo técnico de razas animales del País Vasco, conjuntamente con los servicios técnicos de ganadería de las respectivas Diputaciones Forales.

Behar hori ikusita, egokitzat jo da abeltzaintzako lizentziaturaren titulazioa animalia-genetikaren, elikaduraren eta animalia-arrazen kudeaketarekin zuzenean lotutako beste lanbide batzuetara zabaltzea, hala nola agronomiara. Hori dela eta, aipatutako dekretua aldatu beharra dago; zehazki, alderdi hori arautzen duen artikulua.

De acuerdo con esa necesidad, se ha visto conveniente, ampliar la titulación de licenciatura de veterinaria, a otras profesiones directamente correlacionadas con la gestión de genética animal, alimentación y razas animales, tales como agronomía, lo que ha motivado la modificación del Decreto de referencia, respecto al artículo en el que viene regulada esta cuestión.

Aldaketa hau egiteko, oinarri hartu da Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.2 artikuluak Autonomia Erkidegoari ematen dion eskumen esklusiboa, autogobernatzako erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamenduarekin lotutakoa, bai eta lege-testu horrexen 10.9 artikuluak ematen diona ere, nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutakoa. Horrez gain, behar bezala errespetatu da lurralde historikoetako foru-organoei erakunde erkideen arauak garatu eta gauzatzeko dagokien eskumena, animalien ekoizpen eta osasunarekin lotutakoa, bat etorriz Autonomia-erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. artikuluko b) apartatuarekin.

La presente modificación se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, así como la que establece el artículo 10.9 del mismo cuerpo legal en materia de agricultura y ganadería, y con el debido respeto a la competencia de desarrollo y ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes que, en materia de producción y sanidad animal, corresponde a los órganos forales de los Territorios Históricos conforme a la letra b) del artículo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Bestalde, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko ekainaren 8ko 2016/1012 (EB) Erregelamenduan, «hobekuntza-programa» terminoaren ordez «hazkuntza-programa» erabiltzen da (erregelamendu horren bitartez, arraza garbiko animalia ugaltzaileak, txerri hibrido ugaltzaileak eta haien ugalketa-materiala Europar Batasunean sartzeko, salerosteko eta hazteko baldintza zootekniko eta genealogikoak ezartzen dira, 652/2014 EB Erregelamendua eta Kontseiluaren 89/608/EEE eta 90/425/EEE Zuzentarauak aldatzen dira, eta animalia-hazkuntzarekin lotutako ekintza jakin batzuk indargabetzen dira –«Animalia-hazkuntzari buruzko araudia»–). Horrenbestez, xedapenen atalean adierazten da aldatu beharreko dekretuan «hobekuntza-programa» terminoa agertzen den guztietan «hazkuntza-programa» terminoari egiten zaiola erreferentzia.

Por otra parte, el Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal («Reglamento sobre cría animal»), sustituyen «programa de mejora» por «programa de cría», por lo que dentro de la parte dispositiva se indica que todas las ocasiones que figure la expresión «programa de mejora» en el Decreto a modificar, se deberán entender referidas a «programa de cría».

Dekretu hau prestatzeko, kontsulta egin zaie Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru-aldundietan abeltzaintzaren arloan eskumena duten sailei. Era berean, entzunaldia eman zaie abeltzaintzaren sektorea ordezkatzen duten elkarte eta erakundeei, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko arrazak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko lanean zuzenean edo zeharka esku hartzen duten eragile guztiei ere.

En su elaboración han sido consultados los departamentos competentes en materia de ganadería de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Así mismo, se ha dado audiencia a las organizaciones y asociaciones representativas del sector ganadero, así como a todos los agentes que, directa o indirectamente, participan en la conservación, mejora y fomento de las razas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Horrenbestez, nahitaezko txostenak eman ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko ekainaren 14an egindako bileran aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, una vez emitidos los informes preceptivos correspondientes y oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 14 de junio de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren 8. artikuluko bigarren paragrafoko a) letra, eta honela gelditzen da:

Artículo primero.– Se modifica la letra a) del párrafo 2 del artículo 8 del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales, que queda redactado como sigue:

«a) Batzordearen lehendakaria, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak izendatua, zuzendaritza horretan nekazaritza eta abeltzaintzaren arloan teknikari aritzen dena.»

«a) Una persona, que presidirá el comité, designada por la Directora o el Director de Agricultura y Ganadería del Gobierno vasco, que trabaje en un puesto técnico del ámbito agro ganadero en dicha dirección».

Bigarren artikulua.– Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren 2, 14, 15, 16 eta 19. artikuluetan «hobekuntza-programa» terminoari egindako erreferentzia guztiak ordezkatu egiten dira «hazkuntza-programa» terminoarekin.

Artículo segundo.– Todas las referencias hechas al «programa de mejora» en los artículos 2, 14,15, 16 y 19 del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales, se sustituyen por «programa de cría».

Hirugarren artikulua.– Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren 15. artikuluari j) letra eransten zaio, zeinak honela baitio:

Artículo tercero.– En el artículo 15 del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales, se añade una nueva letra j) con el siguiente contenido:

«j) Abere-arrazakoa ez den animaliaren arraza autoktonoa ziurtatzea (ziurtagiriaren bidez, egiaztatu behar da betetzen dela liburu genealogikoa kudeatzen duen elkartearen hazkuntza-programa), ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Animaliak Identifikatzeko Erregistro Orokorrean inskribatzeko eta dokumentazioa 81/2015 Dekretuaren 12.e) artikuluaren arabera formalizatzeko.»

«j) Certificar la raza no ganadera autóctona a que pertenece el ejemplar, certificado que acredita el cumplimiento del programa de cría de la Asociación responsable de la llevanza de su Libro Genealógico, para su posterior inscripción en el Registro General de Identificación de Animales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y posteriormente formalizar su documentación conforme a lo establecido en el artículo 12. e) del Decreto 81/2015.»

Laugarren artikulua.– Euskal Herriko abere-arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko ekainaren 2ko 81/2015 Dekretuaren 18. artikuluko 1. apartatuko a) letra aldatzen da, eta honela gelditzen da idatzita:

Artículo cuarto.– Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 18 del Decreto 81/2015, de 2 de junio, de conservación, mejora y fomento de las razas autóctonas vascas, y de regulación de las entidades de fomento de razas animales, que queda redactado como sigue:

«a) Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako nekazaritza eta abeltzaintza arloko teknikari bat, Eusko Jaurlaritzaren izenean; batzordeko lehendakaria izango da».

«a) Una persona, que trabaje en un puesto técnico del ámbito agro ganadero en la Dirección de Agricultura y Ganadería, en representación del Gobierno Vasco, que presidirá la comisión».

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko ekainaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental