Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

105. zk., 2022ko ekainaren 1a, asteazkena

N.º 105, miércoles 1 de junio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
2393
2393

60/2022 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, zeinaren bidez onartzen baita Osasuneko Mahai Sektorialak 2021eko uztailaren 8ko bileran lortutako akordioa.

DECRETO 60/2022, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su reunión del día 8 de julio de 2021.

Osakidetzako lanbide-garapenaren sistema Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen esparruan kokatzen da, zehazki langileen araubideari buruzko III. artikulua osatzen duten 25, 26, 27 eta 28. artikuluetan, bai eta honako lege hauetan ere: Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzko 16/2003 Legean; Osasun arloko lanbideen antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legean, eta Osasun Zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legean. Lanbide-garapenaren sistema bat dator, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Sailaren politikarekin, zeinak helburutzat baitu «norbanakoaren lorpenak egiaztatu eta aitortuko dituzten garapen profesionaleko mekanismoak jorratzea eta parte-hartzearen, autonomiaren eta erantzukidetasunaren arteko konbinazio onena lortzea».

El sistema de desarrollo profesional en Osakidetza se enmarca dentro de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi, artículos 25, 26, 27 y 28 que componen el capítulo III de régimen de personal, así como en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias, en coherencia con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y responde a la política del Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma Vasca en su propósito de «abordar mecanismos de desarrollo profesional que acrediten y reconozcan los logros individuales y encontrar la mejor combinación entre participación, autonomía y corresponsabilidad».

Erreferentziako lege-esparruaren barruan, Osakidetzako langileen lanbide-garapena arautzen duten arauak eman ziren, hau da, honako dekretu hauetan jasota daudenak: 395/2005 Dekretua, azaroaren 22koa, A.1 lanbide-taldeko profesional sanitarioen (mediku fakultatibo eta teknikoak) lanbide-garapena arautzen duena; 35/2007 Dekretua, otsailaren 27koa, B.1 lanbide-taldeko profesional sanitarioen (osasun-diplomatuak) lanbide-garapena arautzen duena, eta 248/2007 Dekretua, abenduaren 26koa, profesional ez-sanitarioen eta goi-mailako eta erdi-mailako lanbide-heziketako arlo sanitarioko profesionalen lanbide-garapena arautzen duena. Arau horiek ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuaren bidez osatu ziren, zeinaren bidez onartzen baita Osasuneko Mahai Sektorialak 2008ko martxoaren 14ko bileran lortutako Akordioa.

Dentro del marco legal de referencia, se dictaron las normas que regulan el desarrollo profesional del personal de Osakidetza, contenidas en el Decreto 395/2005, de 22 de noviembre, por el que se regula el desarrollo profesional de los profesionales sanitarios del grupo profesional A.1. Facultativo médico y técnico, el Decreto 35/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el desarrollo profesional de los profesionales sanitarios del grupo profesional B.1. Diplomados Sanitarios y el Decreto 248/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula el desarrollo profesional de los profesionales no sanitarios y los del área sanitaria de Formación Profesional de Grado Superior y Medio. Estas normas fueron complementadas por el Decreto 106/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo Alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su reunión del día 14 de marzo de 2008.

Osakidetzako Lanbide Garapenaren eredua 2006. eta 2009. urteen artean argitaratutako eta ebatzitako zenbait deialdiren bidez ezarri zen. Horren ondoren, 2012. urtean argitaratu ziren Osakidetzako profesionalentzat lanbide-garapenaren maila ebaluatzeko eta aitortzeko ohiko deialdien ebazpenak. Ohiko deialdi horiek 2014an eten ziren, eta, geroago, berriz abian jarri ziren, epai irmo baten ondorioz. Azkenik, 2019an bukatu ziren, zegozkion mailak aitortuta ondorio guztietarako.

La implantación del modelo de Desarrollo Profesional en Osakidetza se llevó a cabo mediante diferentes convocatorias publicadas y resueltas entre 2006 y 2009, tras lo cual se publican en el año 2012 las resoluciones de convocatoria ordinaria de evaluación y reconocimiento del nivel de desarrollo profesional para los y las profesionales de Osakidetza. Estas convocatorias ordinarias fueron suspendidas en el año 2014, acordándose su reactivación en virtud de sentencia firme, finalizando en el año 2019, con el reconocimiento de los niveles correspondientes a todos los efectos.

10 urte igaro dira Osakidetzako langileen lanbide-garapena arautzen duten dekretu horietan aurreikusitako urteroko deialdiak egin gabe. Bada, 2021eko uztailaren 8an, Osasuneko Mahai Sektorialaren ezohiko bilera bat egin zen, eta han parte hartu zuten Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko ordezkariek eta ELA, SATSE, LAB, SME, CC.OO. eta UGT sindikatuek, hau da, Osasuneko Mahaia Sektorialean ordezkaritza dutenek. Bilera hartan, akordio bat lortu zuten Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko ordezkariek eta LAB, CC.OO. eta UGT sindikatuek, lanbide-garapenerako ezohiko deialdi bat egiteko, 2012tik deialdirik egin ez izanak Osakidetzako langileei egin dien kaltea arintze aldera. Bilera hartan, gainera, negoziazio-prozesu bati ekitea adostu zen, hain zuzen ere lanbide-garapenaren mailak ebaluatzeko eta aitortzeko eredu berri bat ezartzeko. Akordio horrek berekin dakar azaroaren 22ko 395/2005 Dekretua, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretua eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretua egokitzea, lanbide-garapenaren maila aitortzeko betekizunei, ebaluazio-prozedurari eta ondorio ekonomikoei dagokienez.

Transcurrido un periodo de 10 años sin realización de las convocatorias anuales previstas en los Decretos citados, reguladores del desarrollo profesional para el personal de Osakidetza, con fecha 8 de julio de 2021, en sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, en que participaron la representación de Osakidetza-Servicio vasco de salud y las centrales sindicales ELA, SATSE, LAB, SME, CC.OO. y UGT, con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, se alcanzó un acuerdo por la representación de Osakidetza-Servicio vasco de salud y las centrales sindicales LAB, CC.OO. y UGT, en orden a la de realización de una convocatoria extraordinaria de desarrollo profesional, con el fin de paliar los efectos negativos de la falta de convocatorias desde el año 2012 para los y las trabajadores y trabajadoras de Osakidetza, y acordando el inicio de un proceso negociador para la implantación de un nuevo modelo de evaluación y reconocimiento de los niveles de desarrollo profesional. Este Acuerdo conlleva la adaptación de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre; 35/2007 de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre, en lo referente a los requisitos y procedimiento evaluador y efectos económicos del reconocimiento de nivel de desarrollo profesional.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuan negoziazio kolektiborako, ordezkaritzarako eta parte hartzeko eskubideari buruz egiten diren aurreikuspenak aintzat hartuta, bai eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeko 28.9 artikuluan bildutakoak ere, aurreakordioa baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da Gobernu Kontseiluak formalki eta berariaz onartzea.

Atendiendo a las previsiones contenidas en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, referentes al derecho a la negociación colectiva, representación y participación, en el artículo 28.9 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la validez y eficacia del Preacuerdo requiere de su formal y expresa aprobación por el Consejo de Gobierno.

Hori dela eta, Osasuneko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko maiatzaren 10ean izandako bileran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por cuanto antecede, a propuesta de la Consejera de Salud y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 10 de mayo de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Osasuneko Mahai Sektorialak 2021eko uztailaren 8an lortutako Akordioa onartzea. Horrela, akordio horren arabera, lanbide-garapenerako ezohiko deialdi bat egingo da, salbuespen gisa eta behin bakarrik, akordio horretan ezarritako baldintzetan. Dekretu honen eranskinean jasota dago.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo adoptado en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 8 de julio de 2021, en orden a la realización, con carácter excepcional y por una única vez, de una convocatoria extraordinaria de desarrollo profesional, en los términos establecidos en el citado Acuerdo, que se incorpora como Anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Aipatutako akordioa onartzea, halaber, hurrengo ekitaldietan deialdiak egin daitezen, harik eta lanbide-garapenaren maila ebaluatzeko eta aitortzeko prozedura berri bat ezarri arte.

Artículo 2.– Aprobar asimismo el citado Acuerdo, en orden a la realización de convocatorias en siguientes ejercicios hasta la implantación de un nuevo procedimiento de evaluación y reconocimiento de nivel de desarrollo profesional.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 10ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

ERANSKINA, MAIATZAREN 10EKO 60/2022 DEKRETUARENA
ANEXO AL DECRETO 60/2022, DE 10 DE MAYO
2021EKO UZTAILAREN 8KO OSASUNEKO MAHAI SEKTORIALAREN AURREAKORDIOA
PREACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE 8 DE JULIO DE 2021.

Zoom bidez egindako bilkura ez-presentzial berezian, 2021eko uztailaren 8an, Osakidetzaren eta Osasuneko Mahai Sektorialean ordezkaritza duten LAB, CC.OO. eta UGT zentral sindikalen ordezkariek honako Aurreakordio hau hartu dute, eta horren testua transkribatu da:

En sesión extraordinaria no presencial celebrada vía Zoom, siendo el día 8 de julio de 2021, la representación de Osakidetza-Servicio vasco de salud y las centrales sindicales LAB, CC.OO. y UGT, con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, han adoptado el siguiente Preacuerdo, cuyo texto a continuación se transcribe.

AURREAKORDIOA
PREACUERDO

Sinatzea, honen bidez, alderdi sinatzaileek adostutako testua, «2021ean lanbide-garapenerako ezohiko deialdi bat arautzeko eta hurrengo ekitaldietan deialdiak egiteko, lanbide-garapenaren maila ebaluatzeko eta aitortzeko prozedura berri bat ezarri arte» arautzen duena (testu osoa, eranskinean), zeina izapidetuko baita Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Kontseiluaren akordio gisa berresteko

Suscribir de conformidad el texto acordado por las partes firmantes que regula la realización «de una convocatoria extraordinaria de desarrollo profesional en 2021 y la realización de convocatorias en siguientes ejercicios hasta la implantación de un nuevo procedimiento de evaluación y reconocimiento del nivel de desarrollo profesional» (texto completo en el anexo) que se tramitará para su ratificación como Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Eta adierazitakoarekin ados, Aurreakordio hau sinatzen dute aipatutako toki eta egunean.

Y en prueba de conformidad se firma el presente Preacuerdo, en el lugar y fecha indicados.

OSAKIDETZAREN IZENEAN
POR OSAKIDETZA

Sin.: Maria Pilar Uriarte Brizuela

Fdo.: Maria Pilar Uriarte Brizuela

Giza Baliabideen zuzendaria

Directora de Recursos Humanos

SINDIKATUEN ORDEZKARIAK
POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL

LAB

LAB

Sin.: Begoña Aranzasti Barba

Fdo.: Begoña Aranzasti Barba

Arduraduna

Responsable

UGT

UGT

Sin.: Ana Vázquez Vázquez

Fdo.: Ana Vázquez

Osasun Publikoko idazkaria UGT-Euskadi

Secretaria de Sanidad Pública UGT-Euskadi

CCOO

CC.OO.

Sin.: Iñigo Garduño Cuevas

Fdo.: Iñigo Garduño Cuevas

Idazkari nagusia-FSS CCOO Euskadi

Secretario General- FSS CC.OO. Euskadi

ERANSKINA
ANEXO
OSASUNEKO MAHAI SEKTORIALEAN 2021EKO UZTAILAREN 8AN HARTUTAKO AURREAKORDIOA, 2021EAN LANBIDE-GARAPENERAKO EZOHIKO DEIALDI BAT ARAUTZEKO ETA HURRENGO EKITALDIETAN DEIALDIAK EGITEKO, LANBIDE-GARAPENAREN MAILA EBALUATZEKO ETA AITORTZEKO PROZEDURA BERRI BAT EZARRI ARTE
PREACUERDO ADOPTADO EN EL SENO DE LA MESA SECTORIAL DE SANIDAD DE FECHA 8 DE JULIO DE 2021 PARA LA REGULACIÓN DE UNA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN 2021 Y LA REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS EN SIGUIENTES EJERCICIOS HASTA LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO PROFESIONAL
1.– 2021EKO EZOHIKO DEIALDIA
1.– CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021

Hona hemen ezohiko deialdiaren testu osoa:

El texto de la convocatoria extraordinaria se transmite íntegramente a continuación:

2021EKO EZOHIKO DEIALDIA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021

XXXXX EBAZPENA, XX(e)koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez Osakidetzaren mende dauden zerbitzu-erakundeetako profesionalei dagozkien lanbide-garapeneko maila aitortzeko eskakizunak, eskaerak eta maila esleitzeko prozedura arautzen diren.

RESOLUCIÓN XXXXX, de XXX, de la Directora General de Osakidetza, por la que se regulan los requisitos, solicitudes y procedimiento de asignación del nivel de desarrollo profesional para profesionales pertenecientes a las organizaciones de servicios dependientes de Osakidetza.

Osakidetzan lan egiten duten lizentziadun sanitarioen, diplomadun sanitarioen eta lanbide-heziketako profesional sanitario eta ez-sanitarioen lanbide-garapena arautzen duten azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuaren eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuaren 11. artikuluaren arabera, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari dagokio ebaluazio-prozesuaren deialdia egitea maila bakoitzean kokatzeko.

Conforme al artículo 11 de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre, 35/2007, de 27 de febrero, y 248/2007, de 26 de diciembre, por los que se regula el desarrollo profesional del personal licenciado sanitario, diplomado sanitario y personal no sanitario y sanitario de formación profesional que prestan servicios en Osakidetza, corresponde a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud efectuar la convocatoria del proceso de evaluación para el encuadramiento en cada nivel.

Osakidetzako zuzendari nagusiaren abenduaren 29ko 1930/2011 eta 1931/2011 Ebazpenek araututako lanbide-garapeneko deialdiak ebatzi ondoren ematen da Ebazpen hau. Ebazpen horien bidez, hain zuzen, 2011ko ekitaldiari dagokion lanbide-garapeneko mailaren esleipena arautzen da Osakidetzako profesionalentzat.

La presente Resolución, se dicta una vez resueltas las convocatorias de desarrollo profesional reguladas por las Resoluciones 1930 y 1931/2011, de 29 de diciembre, del Director General de Osakidetza, por las que se regula la asignación del nivel de desarrollo profesional correspondiente al ejercicio 2011, para los profesionales pertenecientes a Osakidetza.

Ohiko eta ezohiko deialdi horiek bertan behera utzi ziren Osakidetzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 8ko 558/2014 Ebazpenaren bidez, eta ohiko eta ezohiko deialdi horiek bertan behera uztea erabaki zen, egoera ekonomikoa zela-eta eta aurrekontu-legeak aplikatuz.

Las citadas convocatorias ordinaria y extraordinaria fueron suspendidas por la Resolución 558/2014, de 8 de mayo, del Director General de Osakidetza acordó la suspensión de las citadas convocatorias ordinaria y extraordinaria, ante la situación económica planteada y en aplicación de las Leyes de Presupuestos.

558/2014 Ebazpen horren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri zen, eta Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 1. epaitegiaren irailaren 28ko 246/2017 Epaia eman zen. Epai horrek partzialki baietsi zuen administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, eta onartu zuen deialdietan parte hartu zuten Osakidetzako langileek eskubidea zutela deialdiak ebatz zitezen, harik eta maila egokiak esleitu arte, parte-hartzaile bakoitzari zegokion maila esleituz, ondorio ekonomikorik gabe.

Contra dicha Resolución 558/2014 fue interpuesto recurso contencioso-administrativo, dictándose la Sentencia n.º 246/2017, de 28 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Vitoria-Gasteiz, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo reconociendo el derecho del personal de Osakidetza participante en las convocatorias a que se resuelvan las mismas hasta la asignación de Niveles que proceda, adjudicando a cada participante el nivel que corresponda, sin efectos económicos.

Abenduaren 18ko 243/2017 Autoaren bidez agindutako epai hori behin-behinean betez, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren otsailaren 1eko 36/2018 Ebazpena eman zen, zeinaren bidez etendako deialdiak amaitzeko jarduketak hasi ziren. Deialdi horiek, hain zuzen, etenda egon arte egindako jarduketa guztien baliozkotasunari eutsi zioten.

En ejecución provisional de dicha sentencia, ordenada mediante Auto n.º 243/2017, de 18 de diciembre, se dicta la Resolución 36/2018, de 1 de febrero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza, que inicia las actuaciones pertinentes para la finalización de las convocatorias suspendidas, las cuales mantienen la validez de todas las actuaciones realizadas hasta la suspensión.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren maiatzaren 9ko 225/18 Epaiak langileei aitortzen die karrera profesionalarengatik dagozkien ordainsariak jasotzeko eskubidea, dagozkien atzerapenak ordainduta.

La sentencia 225/18, de 9 de mayo, del Tribunal Superior del País Vasco reconoce el derecho del personal a las retribuciones que le correspondan por la carrera profesional, con abono de los atrasos correspondientes.

Lanbide-garapeneko mailak ebaluatzeko eta esleitzeko prozesuak amaituta, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren 2018ko azaroaren 30eko 1250, 1251, 1252 eta 1253 Ebazpenen bidez (2018ko abenduaren 17ko EHAA 241. zk.), ebaluazio-prozesuaren ondoriozko lanbide-garapeneko mailaren behin betiko esleipena argitaratu zen.

Finalizados los procesos de evaluación y asignación de niveles de desarrollo profesional, las Resoluciones 1250, 1251, 1252 y 1253, de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Osakidetza (BOPV n.º 241, de 17 de diciembre de 2018) publican la asignación definitiva del nivel de desarrollo profesional resultante del proceso de evaluación.

Abenduaren 29ko 1930/2011 eta 1931/2011 Ebazpenen bidez araututako deialdiak dira Osakidetzan egindako azkenak, eta, lanbide-garapenaren maila ebaluatzeko eta esleitzeko prozesuak etetearen ondorioz sortutako egoera konpontzeko, beharrezkoa da ezohiko deialdi bat egitea, etenak askotariko kolektibo profesionalengan dituen ondorioak kontuan hartuko dituena.

Siendo las convocatorias reguladas por las Resoluciones 1930 y 1931/2011, de 29 de diciembre, las ultimas efectuadas en Osakidetza y, al objeto de resolver la situación generada como consecuencia de la suspensión de los procesos de evaluación y asignación del nivel de desarrollo profesional, se hace preciso una convocatoria extraordinaria que considere los efectos de la suspensión en los distintos colectivos profesionales.

Horregatik, Osasuneko Mahai Sektorialean, negoziazio-prozesu baten ondoren, 2021eko uztailaren 8an egindako bileran, aurreakordio bat sinatu zen LAB, CC.OO. eta UGT sindikatuekin, Osakidetzako profesionalen lanbide-garapenerako ezohiko deialdi horren maila eta ordainketa-ondorioak eskatu eta esleitzeko baldintzak, moduak eta epea eta prozedura arautzeko. Ebazpen honetan araututako prozesuaren deialdia jasotzen da bertan.

Por ello, en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, y tras un proceso de negociación, en su reunión de fecha 8 de julio de 2021, se firmó con las organizaciones sindicales LAB, CC.OO. y UGT, un preacuerdo sobre regulación de los requisitos, formas y plazo de solicitud y procedimiento de asignación del nivel y efectos retributivos de la citada convocatoria extraordinaria de desarrollo profesional de profesionales de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que contempla la convocatoria del proceso regulado en esta Resolución.

Ebazpen hau, beraz, etetearen ondorioz deialdirik ez dagoela kontuan hartuta eman da, eta Osakidetzako kolektibo profesionalei emandako zerbitzu-urteekin bat datorren lanbide-garapeneko maila bat esleitzeko aukera ematearren, erakundeari emandako esperientzia kontuan hartuta eta profesional bakoitzari maila hori eskuratzeko eskatutako zerbitzu-urteak betetzearen arabera aitortuz. Maila horiek, hain zuzen, azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren, otsailaren 27ko 35/2005 Dekreturen eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuaren 4. artikuluan daude ezarrita.

La presente Resolución se dicta, por tanto, considerando la ausencia de convocatorias debido a la suspensión, y con el objeto de posibilitar a los colectivos profesionales de Osakidetza la asignación de un nivel de desarrollo profesional acorde con los años de servicios prestados teniendo en cuenta la experiencia aportada a la organización y reconociendo a cada profesional el nivel en función del cumplimiento de los años de servicios prestados requeridos para el acceso al mismo, que se establecen en el artículo 4 de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre; 35/2007, de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre.

Horregatik guztiagatik, eta kontuan hartuta azaroaren 22ko 395/2005 Dekretua, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretua, abenduaren 26ko 248/2007 Dekretua, ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuaren eranskineko 5. apartatuan jasotako aldaketa aplikagarriak eta Osasuneko Mahai Sektorialaren 2021eko uztailaren 8ko bileran adostutako aurreakordioa berresten duen 2021eko xxxxaren xx(e)ko Gobernu Kontseiluaren Erabakia.

Por todo ello y teniendo en cuenta los Decretos 395/2005 de 22 de noviembre, 35/2007 de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre, las modificaciones recogidas en el apartado 5 del Anexo al Decreto 106/2008, de 3 de junio, que le son de aplicación y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de xxxx de xxx de 2021, por el que se ratifica el preacuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su reunión del día 8 de julio de 2021.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Osakidetzako langileentzako lanbide-garapenerako hurrengo deialdian parte hartzeko baldintzak, eskatzeko modua eta epea eta maila aitortzeko prozedura arautzea. Izan ere, Ebazpen hau etetearen ondorioz deialdirik ez dagoela kontuan hartuta eman da, eta Osakidetzako kolektibo profesionalei emandako zerbitzu-urteekin bat datorren lanbide-garapeneko maila bat esleitzeko aukera ematearren, erakundeari emandako esperientzia kontuan hartuta eta profesional bakoitzari maila hori eskuratzeko eskatutako zerbitzu-urteak betetzearen arabera aitortuz. Maila horiek, hain zuzen, azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren, otsailaren 27ko 35/2005 Dekreturen eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuaren 4. artikuluan daude ezarrita.

El objeto de la presente Resolución es la regulación de los requisitos de participación, la forma y plazo de solicitud y el procedimiento para la asignación del nivel que debe regir en la próxima convocatoria de desarrollo profesional para el personal de Osakidetza, considerando la ausencia de convocatorias debido a la suspensión y con el objeto de posibilitar a los colectivos profesionales de Osakidetza la asignación de un nivel de desarrollo profesional acorde con los años de servicios prestados teniendo en cuenta la experiencia aportada a la organización y reconociendo a cada profesional el nivel en función del cumplimiento de los años de servicios prestados requeridos para el acceso al mismo que se establecen en el artículo 4 de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre; 35/2007, de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Prozesu honetan parte hartzea eskatu ahal izango dute Osakidetzako lanbide-talde guztietako profesional finkoek eta ez-finkoek, baldin eta, Ebazpen honen 3. artikuluan ezarritako eskakizunez gain, baldintza hauetakoren bat ere betetzen badute:

Podrán solicitar la participación en este proceso las y los profesionales fijos y no fijos pertenecientes a todos los grupos profesionales de Osakidetza que cumplan, además de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Resolución, alguna de las condiciones siguientes:

1.– Eskaerak aurkezteko ezarritako epean Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aktibo egotea edo eszedentzian egotea senideak zaintzeko, genero-indarkeriagatik edo zerbitzu berezietan, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

1.– Estar en situación de activo o en excedencia para cuidado de familiares, por razón de violencia de género o en servicios especiales, de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los Servicios de Salud) en las organizaciones de servicios de Osakidetza durante el plazo de solicitud establecido para la convocatoria.

2.– 2019ko urtarrilaren 1ean aktibo egotea eta data horren ostean inaktibo egotea heriotzagatik, erretiroagatik edo ezintasun iraunkorragatik (halako kasuetan, langilea ofizioz sartuko da deialdian) edota zerbitzu-eginkizunetan egotea Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batean.

2.– Encontrarse en situación de activo el 1 de enero de 2019 y haber causado baja con posterioridad a dicha fecha por fallecimiento, jubilación, incapacidad permanente, realizándose de oficio el acceso a la convocatoria, en estos casos, o por estar en comisión de servicios en otro servicio de salud del Sistema Nacional de Salud.

3.– Langile ez-finkoak, ez daudenak aktibo deialdiaren eskaera-epean baina Osakidetzan gutxienez 6 hilabetez lan egin dutenak eskaera egiteko epea hasi aurreko 12 hilabeteetan.

3.– El personal no fijo que, no estando en situación de activo durante el plazo de solicitud de la convocatoria, haya trabajado en Osakidetza al menos 6 meses en los 12 meses anteriores al inicio del citado plazo de solicitud.

Ezohiko deialdi honen salbuespenezko izaera kontuan hartuta, eta administrazio-jarduerek jarraitu behar duten eraginkortasun- eta efizientzia-printzipioei jarraikiz, 395/2005, 35/2007 eta 248/2007 Dekretuetan ezarritako zerbitzu-urteen eskakizuna betetzen duten lanbide-garapeneko mailetako edozein eskatu ahal izango da, hurrengo artikuluan ezarritako kalkuluaren arabera, eta ez da beharrezkoa izango aurretiko maila aitortua izatea, ezta, aitortutako maila baino goragoko maila bat eskatzeko, beheragoko mailan denbora-tarte jakin bat egotea ere.

Dado el carácter excepcional de esta convocatoria extraordinaria y atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia que deben seguir las actuaciones administrativas, se podrá solicitar cualquiera de los Niveles de Desarrollo Profesional para el cual se reúna el requisito de años de servicios prestados establecido en los Decretos 395/2005, 35/2007 y 248/2007, conforme al cálculo establecido en el artículo siguiente, no siendo preciso el reconocimiento del nivel previo, ni un periodo de permanencia en el nivel anterior para solicitar un nivel superior al que se tiene reconocido.

Langile finkoek jabetzako lanpostua duten lanbide-taldean eskatuko dute maila. Langile ez-finkoen kasuan, maila-eskaera eskaera-epean aktibo dauden lanbide-taldean egingo da, edo aktibo egon diren taldean, artikulu honen 3. puntuan jasotako kasuan. Era berean, honako kontsiderazio hauek aplikatuko dira:

Para el personal fijo la solicitud de nivel se efectuará en el grupo profesional en el que se ostenta plaza en propiedad. Para el personal no fijo, la solicitud de nivel se efectuará en el grupo profesional en el que se está activo durante el plazo de solicitud, o se ha estado activo en el caso recogido en el punto 3 del presente artículo. Así mismo se aplicarán las siguientes consideraciones:

a) 2014-2015eko eta 2016-2017ko EPE-etan barne-sustapeneko txandaren bidez plaza lortu dutenek bi aukera izango dute deialdi honetan lanbide-garapena eskatzeko: batetik, eskaera egiteko unean duten kategoriatik, eta, bestetik, aipatutako hautaketa-prozesua baino lehen zeukatenetik.

a) Quienes hayan obtenido plaza mediante el turno de Promoción interna en las OPE 2014-2015 y 2016-2017 podrán optar, en esta convocatoria, por solicitar el desarrollo profesional desde la categoría que ostentan en el momento de la solicitud o desde la que ostentaban antes del indicado proceso selectivo.

b) Osakidetzan lanbide-talde batean baino gehiagotan lan egin duten langile ez-finkoek emandako zerbitzuen baldintzak betetzen dituzten edozein taldetan eskatu ahalko dute lanbide-garapeneko maila, baldin eta Osakidetzan gutxienez 6 hilabete eman badituzte aktibo talde horretan eskaera egiteko epea hasi aurreko bi urteetan.

b) El personal no fijo que haya trabajado en Osakidetza en más de un grupo profesional podrá solicitar el nivel de Desarrollo Profesional en cualquier grupo en el que reúna los requisitos de servicios prestados, siempre y cuando haya estado activo en Osakidetza en dicho grupo un mínimo de 6 meses en los dos años anteriores al inicio del plazo de solicitud.

Lanbide-garapenaren mailaren eskabidea aurkeztea borondatezkoa da, eta interesdunak egiaztatu beharko du eskakizunak betetzen dituela edo eskakizun horiek eskabideak aurkezteko epearen barruan betetzeko moduan dagoela, artikulu honetan adierazitako ofiziozko eskabideetan izan ezik.

La presentación de la solicitud de nivel de Desarrollo Profesional es voluntaria y en la misma la persona interesada deberá acreditar cumplir o estar en condiciones de cumplir dentro del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos, a excepción de las solicitudes de oficio indicadas en el presente artículo.

3. artikulua.– Eskakizunak.

Artículo 3.– Requisitos.

Azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuaren eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuaren 4. eta 5. artikuluetan eta ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuaren eranskinaren 5. apartatuan eta Osasuneko Mahai Sektorialaren 2021eko uztailaren 8ko bileran adostutako aurreakordioa berresten duen 2021eko xxxxaren xx(e)ko Gobernu Kontseiluaren Erabakian jasotzen denaren arabera, honako eskakizun hauek ezartzen dira lanbide-garapeneko maila aitortzeko deialdi honetan parte hartzeko:

Según se recoge en los artículos 4 y 5 de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre; 35/2007, de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre, así como en el apartado 5 del Anexo al Decreto 106/2008, de 3 de junio (y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de xxxx de xxx de 2021, por el que se ratifica el preacuerdo alcanzado en la mesa sectorial de sanidad, en su reunión del día 8 de julio de 2021), se establecen como requisitos para tomar parte en la presente convocatoria de reconocimiento del nivel de desarrollo profesional, los siguientes:

Osakidetzako erakundeetan zerbitzuak emateari dagokionez, honako baldintza hauek ezartzen dira:

En relación a la prestación efectiva de servicios en las organizaciones de Osakidetza, se establecen los requisitos siguientes:

a) Osakidetzan lanpostua jabetzan duten langile finkoek egiaztatu beharko dute aitorpena lortu nahi duten kategorian zerbitzuak benetan eman dituztela Osakidetzan gutxienez urtebetez deialdiko eskaera-epea hasi aurreko azken hiru urteetan, zerbitzu aktiboko egoeran edo eszedentziako egoeran daudela senideak zaintzeko, genero-indarkeriagatik edo zerbitzu bereziengatik.

a) El personal fijo con plaza en propiedad en Osakidetza deberá acreditar la prestación efectiva de servicios en Osakidetza, en la categoría desde la que se opta al reconocimiento, en situación de servicio activo o en excedencia para cuidado de familiares, por razón de violencia de género o en servicios especiales, durante al menos un año, prestado en los últimos tres años previos al inicio del plazo de solicitud de la convocatoria.

b) Osakidetzako langile ez-finkoek, ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuak ezartzen duen bezala, egiaztatu beharko dute aitorpena lortu nahi duten kategorian zerbitzuak benetan eman dituztela Osakidetzan deialdiko eskaera-epea hasi aurreko hiru urteetan, eta zerbitzu aktiboko egoeran edo eszedentziako egoeran daudela senideak zaintzeko, genero-indarkeriagatik edo zerbitzu bereziengatik.

b) El personal fijo sin plaza en propiedad en Osakidetza, según establece el Decreto 106/2008, de 3 de junio, deberá acreditar la prestación efectiva de servicios en Osakidetza, en la categoría desde la que se opta al reconocimiento, en situación de servicio activo o en excedencia para cuidado de familiares, por razón de violencia de género o en servicios especiales durante los tres años previos al inicio del plazo de solicitud de la convocatoria.

c) Osakidetzan enplegu finkorik ez duten langileek gutxienez hiru urtez eman behar izan dituzte zerbitzuak Osakidetzan deialdiko eskaera-epea hasi aurreko bost urteetan.

c) El personal sin relación de empleo fijo en Osakidetza, deberá haber prestado al menos tres años de servicios en Osakidetza, en el transcurso de los cinco años inmediatamente anteriores al inicio del plazo de solicitud de la convocatoria.

Maila lortzeko behar diren emandako zerbitzuak kalkulatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan:

Para el cálculo de los servicios prestados requeridos para el acceso al nivel, se tendrán en cuenta los siguientes:

1.– Osasun Sistema Nazionalean edo Europar Batasuneko estatu kideetako osasun-sistemetan antolakuntzaren eta funtzioen aldetik integratutako erakunde sanitarioetan zerbitzu aktiboan edo eszedentzian egotea senideak zaintzeko, genero-indarkeriagatik edo zerbitzu berezietan:

1.– Servicio activo o en excedencia para cuidado de familiares, por razón de violencia de género o en servicios especiales, desempeñados en las Organizaciones Sanitarias integradas organizativa y funcionalmente en el Sistema Nacional de Salud o Sistemas de Salud correspondientes a Estados miembros de la Unión Europea:

a) Azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuaren eta otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuaren bidez araututako lanbide-talde sanitarioen kasuan, honako hauek hartuko dira kontuan:

a) Para los grupos profesionales sanitarios regulados según el Decreto 395/2005, de 22 de noviembre y Decreto 35/2007, de 27 de febrero, se considerará:

– Aitorpena eskatzen den kategoriako (eta, hala badagokio, espezialitateko) edo lanbide-talde bereko beste kategoria batzuetako lanpostu funtzionalak betetzea, betiere lan hori egiteko lizentziadun edo diplomadun mailako titulu sanitarioa eskatzen bada. Ez dira kontuan hartuko Osasun Zientzietako espezialisten titulu ofizialak lortzeko prestakuntza-urteak, salbu eta zerbitzu berezietan izan badira.

– El desempeño de puestos funcionales de la categoría, y en su caso especialidad, desde la cual se opta al reconocimiento u otras categorías del mismo grupo profesional, siempre que para su desempeño fuera exigible titulación sanitaria de nivel Licenciado o Diplomado según proceda, a excepción de los años de formación para la obtención de los títulos oficiales de especialistas en Ciencias de la Salud, salvo que hubieran sido en situación de servicios especiales.

– Ikerketa-zentro ofizialetan edo Osasun Sistema Nazionalari atxikitako erakundeetan ikerlari gisa emandako zerbitzuak, lizentziadun edo diplomadun mailako eta dagokion espezialitateko titulu sanitarioa eskatzen duen kontratuarekin.

– Los servicios prestados como personal investigador en Centros Oficiales de Investigación u Organizaciones adscritas al Sistema Nacional de Salud, con contrato para el que sea exigible titulación sanitaria de nivel Licenciado o Diplomado y la especialidad correspondiente.

b) Abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuari jarraikiz araututako lanbide-heziketako lanbide-talde ez-sanitarioen eta sanitarioen kasuan, honako hauek hartuko dira kontuan:

b) Para grupos profesionales no sanitarios y sanitarios de formación profesional, regulados según el Decreto 248/2007, de 26 de diciembre, se considerará:

– Aitorpena lortu nahi den kategoriako edo beste kategoria batzuetako lanpostu funtzionalak betetzea, betiere lanbide-talde berekoak edo goragokoak badira.

– El desempeño de puestos funcionales de la categoría desde la cual se opta al reconocimiento, u otras categorías distintas, siempre y cuando pertenezcan al mismo o superior grupo profesional

– Osasun Ministerioaren 1984ko ekainaren 14ko Aginduan ezarritakoaren arabera, «Erizaintzako laguntzaile espezialista» gisa teknikari espezialistaren funtzioetan emandako zerbitzuak kontuan hartuko dira lanbide-garapenerako.

– Los servicios prestados como «Auxiliar de enfermería especialista» en funciones de Técnico especialista, de conformidad con lo establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad de 14 de junio de 1984, serán computables para el desarrollo profesional en la categoría de Técnico Especialista.

Lanbide-garapena eskatzen den lanbide-taldean emandako zerbitzuei, baldin eta talde horretan gutxienez bost urte betetzen badira, Osasun Sistema Nazionalean edo Europar Batasuneko estatu kideei dagozkien osasun-sistemetan emandako zerbitzuak gehitu ahal izango zaizkie, honako balio hauen arabera:

A los servicios prestados en el grupo profesional desde el que se solicita el Desarrollo Profesional y, siempre y cuando se reúnan al menos cinco años en el mismo, se podrán añadir los servicios prestados en otros grupos profesionales en el Sistema Nacional de Salud o Sistemas de Salud correspondientes a Estados miembros de la Unión Europea, a razón de los siguientes valores:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Beste administrazio publiko batzuetan lanbide-garapeneko maila aitortzeko eskatzen den kategoria/lanbide-taldean emandako zerbitzuak % 50ean baloratuko dira.

2.– Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en la categoría/grupo profesional desde el que se solicita el reconocimiento del nivel Desarrollo Profesional, se valorarán a razón de un 50 %.

4. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 4.– Solicitudes y Documentación a aportar.

Parte-hartzaile bakoitzak eskabide bakarra egin beharko du Osakidetzaren Lanbide Garapeneko aplikazio informatikoaren bidez https://dp.osakidetza.eus/ eta Osakidetzaren webgunearen bidez. Osakidetzak jarriko ditu, bere zerbitzu-erakundeen bitartez, aurreko paragrafoan adierazitako moduan eskabidea aurkezteko behar diren baliabide informatikoak.

Cada participante deberá realizar una única solicitud a través de la aplicación informática de Desarrollo profesional de Osakidetza, disponible en la dirección https://dp.osakidetza.eus/ y en la página web de Osakidetza. Osakidetza facilitará a través de sus organizaciones de servicios los medios informáticos precisos para realizar la solicitud conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

Profesionalak 2021eko abenduaren 31n bete beharko ditu lanbide-garapeneko mailara iristeko baldintzak, bai eta lanean emandako urteak ere.

El o la profesional deberá cumplir los requisitos de acceso, así como los años de servicios prestados requeridos para acceder al nivel de desarrollo profesional, el 31 de diciembre de 2021.

Eskatzaileek 20 egun balioduneko epea izango dute, 2021eko abenduaren 31tik aurrera, eskabidea eta dagokion dokumentazioa bete eta aurkezteko, artikulu honetan ezarritakoaren arabera.

Los solicitantes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles desde el 31 de diciembre de 2021, para cumplimentar y presentar la solicitud y documentación correspondiente conforme a lo que establece el presente artículo.

Profesionalak Lanbide Garapeneko aplikazioan egingo du eskabidea, eta, hala badagokio, Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batzuetan edo beste administrazio batzuetan emandako zerbitzuak erregistratu eta egiaztatuko ditu Curriculum Vitae aplikazioan. Osakidetzatik kanpo emandako zerbitzuak baliozkotuta dituzten pertsonek alegatutako zerbitzu berriak baino ez dituzte erregistratu beharko, eta baliozkotzeko behar diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte.

El o la profesional, efectuará su solicitud en la aplicación de Desarrollo Profesional y registrará y acreditará, si procede, los servicios prestados en otros servicios de salud del SNS o en otras administraciones en la aplicación de Curriculum Vitae. Aquellas personas cuyos servicios prestados fuera de Osakidetza hayan sido ya validados solo habrán de registrar los nuevos servicios prestados alegados, aportando la documentación acreditativa correspondiente para su validación.

Kanpoan emandako zerbitzuak baliozkotzeko, jatorrizko agiriak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira, eta, konpultsa horretan, data, izen-abizenak, NANa eta konpultsaren arduradunaren sinadura irakurgarria jasoko dira. Osakidetzak EAEn ofizialak ez diren hizkuntzetan aurkeztutako dokumentuen zinpeko itzulpena eskatu ahalko dio interesdunari.

La documentación acreditativa para la validación de los servicios prestados externos será documentación original o fotocopia compulsada de la misma, conteniendo esta compulsa la fecha, nombre y apellidos, DNI y firma legible del responsable de la compulsa. Osakidetza podrá requerir al interesado traducción jurada respecto a la documentación presentada en idiomas no oficiales de la CAPV.

Ez dira zenbatuko erabiltzaileak eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren Curriculum Vitae aplikazioan sartu edo aldatu dituen zerbitzuak.

No se computará ningún servicio prestado cuya fecha de inclusión o modificación por el usuario en la aplicación informática de Curriculum Vitae, sea posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Aurkeztutako eskabidean, dokumentazioan edota informazioan datu faltsurik aurkituz gero, ezereztatu egingo da eskabidea, bestelako lege-neurriak hartzeari uko egin gabe.

La consignación de datos falsos en la solicitud, así como en la documentación e información que se aporten, se sancionará con la anulación de la solicitud, sin perjuicio de la adopción de las medidas legales que correspondieran.

Lanbide Garapeneko aplikazioan eskabidea bete ondoren, profesionalek egindako eskabidearen frogagiria lortu eta artxibatu ahalko dute.

Una vez efectuada la solicitud en la aplicación de desarrollo profesional, cada profesional podrá obtener y archivar el resguardo de la solicitud efectuada.

Prozesuan onartua izateko, dagokion eskabidea eta egiaztagiriak behar den epean eta moduan bete eta aurkeztu behar dira.

La admisión al proceso requiere haber cumplimentado y entregado en tiempo y forma, dentro del plazo de establecido, la correspondiente solicitud y documentación acreditativa.

Zerbitzu aktibokoa ez den beste egoeraren batean daudenek Osakidetzako edozein zerbitzu-erakundetan edo Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren egoitzan aurkeztu beharko dute dokumentazio hori, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritako bideen bitartez.

Quienes se encuentren en situación diferente a la de servicio activo, deberán presentar la referida documentación en cualquiera de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza, en la Sede de la Dirección General de Osakidetza o a través de las vías previstas en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Osakidetzakoa aplikazioko (https://osakidetzakoa.osakidetza.eus) Datu pertsonalak atalean adierazitako helbideak bakarrik balioko du jakinarazpenetarako, eta eskatzailearen erantzukizuna izango da helbide hori beteta edukitzea, bai eta edozein aldaketa Osakidetzari jakinaraztea ere.

El domicilio indicado en el apartado de Datos Personales de la aplicación «Osakidetzakoa» https://osakidetzakoa.osakidetza.eus) se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del solicitante su consignación como la comunicación de cualquier cambio del mismo a Osakidetza.

5. artikulua.– Lanbide-garapeneko mailak esleitzeko prozedura.

Artículo 5.– Procedimiento de asignación de niveles de Desarrollo Profesional.

Ezohiko deialdi honen salbuespenezko izaera kontuan hartuta, lanbide-garapeneko I., II., III. eta IV. mailak aitortuko dira eskaera egiten den lanbide-taldean emandako zerbitzu-urteen baldintzak betetzearen arabera, 2007ko abenduaren 22ko 395/2005 Dekretuaren 4. artikuluan eta 2007ko otsailaren 27ko 35/2007 eta 248 dekretuetan ezarritakoari jarraikiz; hots, 5 urte I. mailarako, 11 urte II.mailarako, 18 urte III.mailarako eta 25 urte IV. mailarako.

Atendiendo al carácter excepcional de esta convocatoria extraordinaria, los Niveles de Desarrollo Profesional I, II, III y IV serán reconocidos en función del cumplimiento de los requisitos de años de servicios prestados en el grupo profesional desde el que se efectúa la solicitud, 5 años para el nivel I, 11 años para el nivel II, 18 años para el nivel III y 25 años para el nivel IV según lo establecido en el artículo 4 de los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre; 35/2007, de 27 de febrero; y 248/2007, de 26 de diciembre.

Lanbide-garapeneko maila esleitzeari dagokionez, emandako zerbitzuen zenbaketa Ebazpen honen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da.

El cómputo de los servicios prestados a efectos de la asignación del nivel de desarrollo profesional se realizará conforme se establece en el artículo 3 de la presente Resolución.

a) Lanbide-garapeneko mailak esleitzeko behin-behineko ebazpena.

a) Resolución provisional de asignación de niveles de Desarrollo Profesional

Aurkeztutako eskabideak berrikusi eta eskatzaileek baldintzak eta emandako zerbitzu-urteak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, egiaztatutako mailen behin-behineko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko aginduko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak, ebazpen bidez. Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen denari jarraikiz.

Tras la revisión de las solicitudes presentadas y del cumplimiento de los requisitos de acceso y años de servicios prestados por parte de las personas solicitantes, la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza ordenará, mediante resolución, la publicación de la relación provisional de los niveles acreditados en el Boletín Oficial del País Vasco. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Osakidetza en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Mailak esleitzeko behin-betiko ebazpena.

b) Resolución definitiva de asignación de Niveles.

Zuzendaritza Nagusiak jarritako errekurtsoak ebatziko ditu eta lortutako mailak behin betiko esleituko ditu, EHAAn argitaratuko den ebazpen baten bidez.

La Dirección General procederá a resolver los recursos interpuestos y a la asignación definitiva de los Niveles alcanzados, mediante resolución que será publicada en el BOPV.

Mailak esleitzeko behin betiko ebazpenak maila aitortzen zaien profesionalen zerrenda onartuko du. Gainera, ebazpen horren bidez, aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoak baietsi edo ezetsiko dira, eta administrazio-bidea amaituko da.

La resolución definitiva de asignación de Niveles aprobará la relación de profesionales a los que se les reconoce nivel, estimándose o desestimándose los recursos de alzada interpuestos mediante dicha Resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

6. artikulua.– Maila esleitzearen ordainketa-ondorioak.

Artículo 6.– Efectos retributivos de la asignación de nivel.

Azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuan lizentziadun sanitarioentzat ezarritako zenbatekoak eta ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuan gainerako lanbide-taldeentzat ezarritakoak dira lanbide-garapeneko maila bakoitzari dagozkionak, dagozkien eguneratzeekin.

Las cuantías correspondientes a cada uno de los Niveles de Desarrollo Profesional son las establecidas en el Decreto 395/2005, de 22 de noviembre, para los Licenciados Sanitarios y las establecidos en el Decreto 106/2008, de 3 de junio, para el resto de los grupos profesionales, con las actualizaciones correspondientes.

Esleitutako mailaren ordainsari-ondorioak honako hauek izango dira:

Los efectos retributivos del nivel asignado serán:

– 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta aitortzeko eman beharreko zerbitzu-urteak 2018ko abenduaren 31n bete badira.

– Desde 1 de enero de 2019, si los años de servicios prestados necesarios para su reconocimiento se hubieran cumplido a 31 de diciembre de 2018.

– 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2019ko abenduaren 31n bete badira.

– Desde 1 de enero de 2020, si los años de servicios prestados se hubieran cumplido a 31 de diciembre de 2019.

– 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2020ko abenduaren 31n bete badira.

– Desde 1 de enero de 2021, si los años de servicios prestados se hubieran cumplido a 31 de diciembre de 2020.

– 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, baldin eta eman beharreko zerbitzu-urteak 2020ko abenduaren 31n bete badira.

– Desde 1 de enero de 2022, si los años de servicios prestados se hubieran cumplido a 31 de diciembre de 2021.

Azken hiru kasuetan, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, deialdi honetan onartutako mailaren aurre-aurreko mailari dagokion zenbatekoa ordainduko da, betiere interesduna maila hori jasotzen ari ez bada.

En los tres últimos casos, desde el 1 de enero de 2019, se abonará el importe correspondiente al nivel inmediatamente anterior al reconocido en esta convocatoria, siempre y cuando no se estuviera ya percibiendo dicho nivel.

Goragoko mailako titulu-talde bateko kategoria batean lanpostu finko bat lortzen duten langileek, aldez aurretik lanbide-garapeneko maila jakin bat aitortuta badute, garapen-maila horri dagokion zenbatekoaren baliokidea den ordainsari-osagarria mantenduko dute, kategoria berrian garapen-maila horren zenbatekoa gainditzen duen garapen-maila aitortu arte.

El personal que acceda a un puesto fijo en una categoría de un grupo de titulación superior, teniendo reconocido previamente un determinado nivel de desarrollo profesional, mantendrá un complemento retributivo equivalente a la cuantía correspondiente a dicho nivel de desarrollo hasta que se le reconozca en la nueva categoría un nivel de desarrollo cuya cuantía supere la de aquel.

Aitortutako azken mailari dagokion zenbatekoa bakarrik jaso ahal izango da, eta ezingo da aldi berean jaso garapen-osagarria lanbide-kategoria batean baino gehiagotan.

Solo podrá percibirse el importe correspondiente al último nivel reconocido, no pudiéndose percibir de forma simultánea el complemento de desarrollo en más de una categoría profesional en ningún caso.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz xedatu ez den guztirako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Osakidetzan lan egiten duten lizentziadun sanitarioen, diplomadun sanitarioen eta lanbide-heziketako profesional sanitario eta ez-sanitarioen lanbide-garapena arautzen duten azaroaren 22KO 395/2005 Dekretuan, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuan eta abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuan jasotako arauak aplikatuko dira, baita 2008ko ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuaren 5. atalean jasota dauden egokitzapenak ere.

En todo lo no previsto expresamente por la presente Resolución, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 395/2005, de 22 de noviembre; Decreto 35/2007, de 27 de febrero ;y 248/2007, de 26 de diciembre, por los que se regula el desarrollo profesional del personal licenciado sanitario, diplomado sanitario y profesionales no sanitarios y sanitarios de formación profesional que prestan servicios en Osakidetza, así como las adaptaciones recogidas en el apartado 5 del Decreto 106/2008, de 3 de junio de 2008.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, bi hilabeteko epean, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la dirección general de Osakidetza en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el BOPV, conforme a lo establecido en los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko.....................aren................(a).

En Vitoria-Gasteiz, a de

Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Osakidetza

2.– LANBIDE-GARAPENA EBALUATZEKO ETA AITORTZEKO PROZEDURA BERRIKUSTEA
2.– REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Negoziazio-prozesu bat hasiko da Osakidetzako langile guztien lanbide-garapenaren maila ebaluatzeko eta aitortzeko prozedura berri bat ezartzeko, Osasun Lanbideei buruzko Lege Organikoaren III. tituluan eta Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legearen VIII. kapituluan jasotako xedapenetatik abiatuta.

Se iniciará un proceso de negociación para establecer un nuevo procedimiento de evaluación y reconocimiento del nivel de desarrollo profesional para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza partiendo de las previsiones contenidas en el Título III de la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias y en el capítulo VIII de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud.

3.– DEIALDIAK EGITEKO BALDINTZAK, LANBIDE-GARAPENAREN MAILA EBALUATZEKO ETA AITORTZEKO PROZEDURA BERRIA EZARRI ARTE.
3.– CONDICIONES DE REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS HASTA LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL NIVEL DE DESARROLLO PROFESIONAL

2022. urtea amaitu baino lehen aurreko puntuan adierazitako negoziazio-prozesua itxi ez bada, beste deialdi bat argitaratuko da. Deialdi hau eta lanbide-garapena ebaluatzeko eta aitortzeko prozedura berria ezarri arte urtero egiten diren deialdiak Osakidetzan lan egiten duten lizentziadun sanitarioen, diplomadun sanitarioen eta lanbide-heziketako profesional sanitario eta ez-sanitarioen lanbide-garapena arautzen duten azaroaren 22ko 395/2005 Dekretuan, otsailaren 27ko 35/2007 Dekretuan ezarritako ebaluazio-prozeduraren arabera egingo dira, bai eta 2008ko ekainaren 3ko 106/2008 Dekretuaren 5. apartatuaren 1., 2. eta 3. puntuetan jasotako egokitzapen aplikagarrien arabera ere. Aipatutako 5. apartatuaren 1. puntuaren azken paragrafoa abenduaren 29ko 1930/2011 Ebazpenaren 6. artikuluan jasotzen zenaren arabera aplikatuko da (2012-04-17ko EHAA).

Si antes de finalizar el año 2022 no se hubiera cerrado el proceso de negociación señalado en el punto anterior, se publicará una nueva convocatoria. Esta convocatoria y las que se celebren anualmente hasta la implantación del nuevo procedimiento de evaluación y reconocimiento del desarrollo profesional, se llevarán a cabo bajo el procedimiento de evaluación previsto en los Decretos 395/2005, de 22 de noviembre, Decreto 35/2007, de 27 de febrero y 248/2007, de 26 de diciembre, por los que se regula el desarrollo profesional del personal licenciado sanitario, diplomado sanitario y profesionales no sanitarios y sanitarios de formación profesional que prestan servicios en Osakidetza, así como las adaptaciones recogidas en los puntos 1, 2 y 3 del apartado 5 del Decreto 106/2008, de 3 de junio de 2008 que le son de aplicación. En relación al último párrafo del punto 1 del citado apartado 5, se aplicará según se recogía en el artículo 6 de la Resolución 1930/2011, de 29 de diciembre (BOPV de 17-04-2012).

Lanbide-garapena ebaluatzeko eta aitortzeko prozedura berria ezarri arteko trantsizio-aldian, eta 2026ra arte gehienez, honako hau erabaki da:

Durante el periodo de transición hasta la implantación del nuevo procedimiento de evaluación y reconocimiento del desarrollo profesional, y hasta 2026 como máximo, se acuerda lo siguiente:

– Lanbide-garapeneko maila esleitzeko behar diren emandako zerbitzuak urte bakoitzeko abenduaren 31n zenbatuko dira.

– Los servicios prestados requeridos para la asignación de nivel de desarrollo profesional se computarán a fecha 31 de diciembre de cada año.

– Urteko deialdien ordainsari-ondorioak deialdia argitaratu eta hurrengo urteko urtarrilaren 1ean hasiko dira.

– Los efectos retributivos de las convocatorias anuales serán a 1 de enero del año siguiente al de la publicación de la convocatoria.

– Ez da beharrezkoa izango interesduna aurreko mailan denbora batez egon izana aitortuta duena baino goragoko maila bat eskatzeko.

– No será preciso un periodo de permanencia en el nivel anterior para solicitar un nivel superior al que se tiene reconocido.

– 2021eko ezohiko deialdian lanbide-garapeneko maila bat aitortzen zaien pertsonei, curriculum-merezimenduen B blokeko baremazioa egiteko, eskatutako mailara iristeko behar den urteetan lortutako merezimenduak hartuko zaizkie kontuan, hau da: II. maila eskatzeko, deialdiaren epea amaitu aurreko 6 urteak, eta, III. maila edo IV. maila eskatzeko, azken 7 urteak.

– A las personas que, en la convocatoria extraordinaria de 2021 se les reconozca un nivel de desarrollo profesional, se les considerarán, a efectos de la baremación del Bloque B de méritos curriculares, los méritos obtenidos en el periodo de años necesario para acceder al nivel solicitado; últimos 6 años previos al fin del plazo de solicitud de la convocatoria para solicitar el Nivel II, y últimos 7 años para solicitar el Nivel III o Nivel IV.


Azterketa dokumentala


Análisis documental