Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2022ko maiatzaren 23a, astelehena

N.º 98, lunes 23 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

OSATEK A.B.
OSATEK, S.A.
2216
2216

IRAGARKIA, Osatek-en 2022ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartzen duen Osatek, SA sozietatearen Administrazio Kontseiluaren erabakiari buruzkoa.

ANUNCIO relativo al Acuerdo del Consejo de Administración de Osatek, S.A., por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Osatek para el ejercicio 2022.

Osatek SAk, Osasun Sailaren helburuekin bat etorriz, bere erronka eta proiektu estrategikoak definitu ditu 2021-2024 aldirako Esparru Estrategikoaren barruan. Esparru horretan, eta Euskal Osasun Sistemari dagokionez, elementu instrumental gisa definitu du Osatekek plantilla egituratua eta egonkorra izateko beharrezko urratsak emateko beharra, langileen lan-baldintzak hobetuz.

Osatek, S.A. en concordancia con los objetivos del Departamento de Salud, ha definido sus retos y proyectos estratégicos dentro del Marco Estratégico para el periodo 2021-2024. En este marco, y relativo al Sistema Vasco de Salud, ha definido como elemento instrumental la necesidad de dar los pasos necesarios para dotar a Osatek de una plantilla estructurada y estable mejorando las condiciones del trabajo de su personal.

Osasun Sailak eta Osatekek enpleguaren kalitatea hobetzeko bere gain hartutako erronka eta proiektu estrategikoei berariazko erantzuna emateko hartutako konpromisoarekin jarraitzeko, bidezkoa da 2022. urterako enplegu-eskaintza publiko baterako deialdia onartzea. Eskaintza publiko hori enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko abenduaren 28ko 20/2021 Legean jasotako premiazko neurriak barne hartzen dituen prozesu orokor baten barruan gauzatuko da.

Con el fin de continuar con el compromiso adquirido de dar respuesta expresa a los retos y proyectos estratégicos asumidos desde el Departamento de Salud y Osatek en el ámbito de la mejora de la calidad del empleo, procede aprobar la convocatoria de una oferta pública de empleo para este año 2022, que se enmarcará para su ejecución dentro de un proceso global que incluya las medidas urgentes recogidas en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Lan-eskaintzan, Euskal Autonomia Erkidegoko 2020ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2019 Legean onartutako plaza guztiak sartuko dira.

En la oferta de empleo se incluirán todas las plazas aprobadas en la Ley 13/2019 de 27 de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.

Horrez gain, eta enplegu publikoko behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, tasa gehigarri gisa sartuko dira egiturazko plazak, aurrekontu-zuzkidura dutenak eta gutxienez 2020ko abenduaren 31ren aurreko hiru urteetan aldi baterako eta etenik gabe okupatutakoak.

Adicionalmente, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se incluirán como tasa adicional las plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Lanpostuen lanbide-kategorien araberako banaketa eta deialdien oinarriak Enpresa Batzordearekin negoziatuko dira, eta Administrazio Kontseiluak onartu ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

La distribución de las plazas por categorías profesionales, así como las bases de las convocatorias serán objeto de negociación con el Comité de Empresa y, tras su aprobación por este Consejo de Administración, se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azaldutakoaren arabera, Gerentziako Zuzendaritzak proposatuta, Osateken Estatutu Sozialetako 14.b) artikuluarekin bat etorriz, Osatekeko Administrazio Kontseiluak, 2022ko maiatzaren 5ean egindako bilkuran, honako erabaki hau hartu du:

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección Gerencia, conforme al artículo 14.b) de los Estatutos Sociales de Osatek, el Consejo de Administración de Osatek, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2022, adopta el siguiente

AKORDIOA
ACUERDO

Lehenengoa.– Osatek, SAko 2022. urterako lan-eskaintza publikoaren deialdia onartzea, plantillako langile finko izateko.

Primero.– Se aprueba la convocatoria de la oferta pública de empleo en Osatek, S.A. para el año 2022 para el acceso a la condición de personal fijo de plantilla.

2022 lan-eskaintza publikoa osatzen duten lanpostuak, guztira, 106 dira txanda irekian.

El número total de puestos que integran la oferta pública empleo 2022 asciende a la cantidad de 106 en turno libre.

Bigarrena.– plantillako langile finko izateko prozesuak, lehenengo paragrafoan aurreikusitakoak, lehiaketa-sistemaren arabera garatuko dira, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen Seigarren eta Zortzigarren Xedapen Gehigarrian deskribatutako kasuetan.

Segundo.– Los procesos de acceso a la condición de personal fijo de plantilla previstos en el apartado primero, se desarrollarán con arreglo al sistema de concurso, en los supuestos descritos en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

Hirugarrena.– plantillako langile finko izateko prozesuak, lehenengo paragrafoan aurreikusitakoak, lehiaketa-oposizio sistemaren arabera garatuko dira, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluan deskribatutako kasuetan.

Tercero.– Los procesos de acceso a la condición de personal fijo de plantilla previstos en el apartado primero, se desarrollarán con arreglo a sistema de concurso-oposición en los supuestos descritos en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

Bi prozesu horien fase guztiak publizitatearen, berdintasunaren, merezimenduaren eta gaitasunaren printzipio orokorren mende egongo dira, eta ahalik eta gardentasun handienarekin garatuko dira.

Todas las fases de ambos procesos se someterán a los principios generales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y se desarrollarán con la máxima transparencia.

Laugarrena.– lan-eskaintza publikoaren xede diren kategoriak zehazteko, deialdiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

Cuarto.– La determinación de las categorías objeto de la oferta pública de empleo se realizará mediante la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las correspondientes convocatorias.

Bosgarrena.– nolanahi ere, akordio honen hirugarren puntuan deskribatutako ondoriozko eskaintza egonkortzeko prozesuan, deitutako lanpostuen % 7 gorde beharko da % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonek betetzeko, betiere probak gainditzen badituzte eta adierazitako desgaitasun-maila eta dagozkion zereginak betetzearekin bateragarria dela egiaztatzen badute.

Quinto.– En todo caso, en el proceso de estabilización de la oferta resultante descrita en el punto tercero de esta Acuerdo, deberá reservarse el 7 % de los puestos convocados, para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas y acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes.

Gutxienez ehuneko zazpi erreserbatuko da eskainitako lanpostuen ehuneko bi gutxienez desgaitasun intelektuala egiaztatzen duten langileek bete ditzaten, eta eskainitako gainerako lanpostuak beste edozein desgaitasun mota egiaztatzen duten pertsonentzat izango dira.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos el dos por ciento de los puestos ofertados, lo sea para ser cubiertas por personal que acredite discapacidad intelectual y el resto de los puestos ofertados, lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Desgaitasuna duten pertsonentzako kupo honetan deitutako plazak hutsik geratzen badira, txanda irekiari gehituko zaizkio.

De quedar vacantes las plazas convocadas en este cupo para personas con discapacidad, las mismas se acumularán al turno libre.

Seigarrena.– hautaketa-prozesuak garatzeko jardueren kudeaketa deialdietako oinarri orokorretan eta espezifikoetan ezarritakoaren arabera egingo da.

Sexto.– La gestión de las actuaciones para el desarrollo de los procesos selectivos se realizará conforme a lo que determinen las bases generales y las específicas de las respectivas convocatorias.

Zazpigarrena.– Osatek, SAko Gerentziako Zuzendaritzari ematen zaio deialdia egiten den hautaketa-prozesuak kudeatzeko ardura, oinarri orokor eta espezifikoen arabera, eta ahalmena ematen zaio prozesu horiek gauzatzeko behar diren xedapen guztiak emateko, besteak beste, zein lanpostutarako deialdia egingo den, epaimahai kalifikatzaileak zein izango diren, deialdien ebazpena eta destinoen esleipena.

Séptimo.– Se encomienda a la Dirección Gerencia de Osatek, S.A., la gestión, conforme a las bases generales y específicas, de los procesos selectivos que se convoquen y se le faculta para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su ejecución, incluyendo la determinación de los puestos a convocar, la designación de los tribunales calificadores y la resolución de las convocatorias y adjudicación de destinos.

Zortzigarrena.– erabaki honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, bi hilabeteko epean.

Octavo.– El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2022ko maiatzaren 5a.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2022.

Osatek, SAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria,

El Presidente del Consejo de Administración de Osatek, S.A.,

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.

JOSÉ LUIS QUINTAS DIEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental