Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

87. zk., 2022ko maiatzaren 6a, ostirala

N.º 87, viernes 6 de mayo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1935
1935

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 29koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2022. urtean langile autonomoen artean Laneko Arriskuen Prebentzioan prestakuntza sustatzeko deialdia egin eta dirulaguntzak arautzen dituena.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2022, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se convoca y se regula la concesión de las subvenciones para la promoción de la formación en Prevención de Riesgos Laborales entre los trabajadores y trabajadoras autónomas, en el año 2022.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak badaki langile autonomoen kolektiboan laneko arriskuen prebentzioaren gaineko prestakuntza eta kualifikazioa beharrezkoak direla.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales es consciente de la necesidad de formación y cualificación en materia de prevención de riesgos laborales entre el colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas.

Bestalde, Langile Autonomoaren Estatutuaren 20/2007 Legearen 8. artikuluko 2. puntuan ezartzen duenez: «Administrazio publiko eskudunek prebentzio-arloko prestakuntza espezifikoa eta langile autonomoen berezitasunei egokitua sustatuko dute».

Por otra parte, la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajador Autónomo en su artículo 8 punto 2 establece que «Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos».

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen 2022. urteko Kudeaketa Planean ezarritako helburuen barruan dago kolektibo horretan laneko arriskuen prebentzioa sustatzea. Horretarako, langile autonomoen sektorean prestakuntza sustatu nahi da, helburu honetan inplikatuz kolektibo profesional horrekin lan egiten duten ahalik eta elkarte profesional, erakunde sindikal eta irabazi-asmorik gabeko erakunde gehien.

Dentro de los objetivos fijados en el Plan de Gestión de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales del año 2022 está el de fomentar la Prevención de Riesgos laborales entre dicho colectivo. Para ello quiere impulsar la formación del sector de trabajadores y trabajadoras autónomas involucrando en la consecución de este objetivo al mayor número posible de sus asociaciones profesionales, organizaciones sindicales y a las entidades sin ánimo de lucro que trabajen con este colectivo profesional.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak hainbat eginkizun ditu, behar-beharrezkoak direnak laneko osasuna, higienea eta segurtasuna sustatzeko eta prebenitzeko bere helburuak betetzeko. Horretarako, langile autonomoen prestakuntza sustatu eta indartzen du, deialdi honetan eta Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen 2022. urterako Plan Estrategikoan jasotako dirulaguntzaren bidez.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales tiene atribuidas una serie de funciones necesarias para el cumplimiento de sus fines de prevención y promoción de la seguridad, higiene y salud laborales, a cuyo efecto procede al estímulo y fomento de la formación de los y las trabajadoras autónomas mediante la técnica subvencional plasmada en la presente convocatoria y recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para el año 2022.

Dirulaguntzen plan estrategikoa Osalanen zuzendari nagusiaren 2022ko otsailaren 23ko ebazpenaren bidez onartu zen. Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen web-orrian argitaratuta dago, eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 8.1 artikuluko baldintzak betetzen ditu.

El Plan estratégico de subvenciones fue aprobado por Resolución de la Directora General de Osalan de 23 de febrero de 2022, está publicado en la página web de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y cumple con las exigencias del artículo 8.1 de la LGS.

Printzipio horien ildotik, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legean jasotakoarekin, eta onetsitako gastu-kredituaz baliatuz, honako hau

En línea con estos principios, y en base a la habilitación del crédito de gasto, acorde con lo establecido en la Ley 11/2021, de 11 de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak emango dituen dirulaguntzen deialdia egitea eta dirulaguntza horiek arautzea, 2022ko ekitaldian langile autonomoen artean Laneko Arriskuen Prebentzioaren arloko prestakuntza sustatzera bideratutako jarduerak garatzeko, hurrengo artikuluek xedatutakoari jarraikiz.

El objeto de la presente Resolución es la convocatoria y regulación de las subvenciones a conceder por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la promoción de la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales entre los trabajadores y las trabajadoras autónomas durante el ejercicio 2022 en los términos señalados en los artículos siguientes:

2. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 2.– Compatibilidad con otras ayudas.

1.– Ebazpen honetan araututako laguntzak bateragarriak dira administrazio honek, beste administrazio batzuek edo beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketenekin. Edonola ere, erakunde onuradunek Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari jakinarazi beharko diote dirulaguntza horiek eskuratu izana.

1.– Las ayudas reguladas en la presente Resolución son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por esta u otras administraciones o entes, tanto públicos como privados, estando obligada la entidad beneficiaria a comunicar a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales la obtención de dichas subvenciones.

2.– Emandako laguntza eta dirulaguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu egindako jardueraren kostu osoaren % 100, jarduera horrexetarako diren beste dirulaguntzak edo finantzatutako ekintza horretan bertan lortutako diru-sarrerak ere kontuan hartuta.

2.– En ningún caso el importe de las ayudas y subvenciones concedidas podrá ser de una cuantía tal que, en concurrencia con otras subvenciones para la misma actuación o con los ingresos obtenidos en la propia acción financiada, sobrepase el 100 % del coste total de la actuación realizada.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Ebazpen honen xedera bideratutako baliabide ekonomikoak Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen 2022. urterako aurrekontuen IV. kapituluan ezarritako aurrekontu-kreditutik etorriko dira, eta berrogei mila (40.000) euro izango dira, 31130 programako IV. kapituluaren bitartez bideratuta.

Los recursos económicos destinados a la finalidad de la presente Resolución procederán del crédito presupuestario establecido en el Capítulo IV de los Presupuestos de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales para el año 2022 y se cifran en cuarenta mil (40.000) euros, cuya imputación presupuestaria viene recogida del Capítulo IV del programa 31130.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Ebazpen honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira langile autonomoen elkarte profesionalak, erakunde sindikalak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

Podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Resolución las asociaciones profesionales de trabajadores y trabajadoras autónomas, organizaciones sindicales y las entidades sin ánimo de lucro.

5. artikulua.– Erakunde onuradunen baldintzak.

Artículo 5.– Requisitos de las entidades beneficiarias.

1.– Ezingo dira onuradun izan zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituzten erakundeak, ez Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan xedatutako beste debeku-egoeraren batean dauden erakundeak.

1.– No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o en las que concurra alguna de las otras circunstancias previstas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluko 4., 5. eta 6. zenbakietan zehaztutakoa bete beharko dute erakunde eskatzaileek.

2.– Las entidades solicitantes deben cumplir también con lo establecido en el artículo 50.4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Prebentzio Zerbitzuen Araudia onesten duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoa bete behar dute erakunde eskatzaileek.

3.– Las entidades solicitantes deben cumplir con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

4.– Laguntza-eskabidea aurkezten duelarik, eskatzaileak berariazko baimena emango du Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak zuzenean eskura dezan, ziurtagiri telematikoen bidez, azaroaren 17ko 38/2003 Legea arautzen duen Erregelamenduaren 18. eta 19. artikuluetan jasotako inguruabarren egiaztapena (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erregelamendu hori). Kasu horretan, eskatzaileak ez ditu ziurtagiri horiek aurkeztu beharko. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin ahal izango dio baimen horri eta, hala eginez gero, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, aipatutako erregelamenduaren artikulu jakin horietan aurreikusitako baldintzetan.

4.– La presentación de la solicitud de la ayuda conllevará la autorización expresa de la entidad solicitante para que Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales pueda obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso la entidad solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, podrá oponerse expresamente al consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en los mencionados artículos del citado reglamento.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 6.– Plazo de presentación de las solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik 2022ko azaroaren 1era bitartekoa izango da, edo, bestela, Osalan Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak deialdi honen xede diren laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak agortu direla eta eskabideak aurkezteko epea amaitu dela jakinarazten duen ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunera artekoa.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde que la presente Resolución surta efectos, que será desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 1 de noviembre de 2022 o hasta el día siguiente en el que se publique en el BOPV la resolución de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales anunciando el agotamiento de los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas objeto de esta convocatoria y el final de los plazos de presentación de solicitudes.

7. artikulua.– Eskabideak formalizatzea eta aurkeztea.

Artículo 7.– Formalización y presentación de las solicitudes.

1.– Honako helbide honetan daude eskuragai izapideak egiteko jarraibideei buruzko administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, bai eta eskabidearen formularioa ere:

1.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

2.– Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak (sarbidea, izapidea eta jarraipena) «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan:

2.– Los trámites posteriores a la solicitud (acceso, tramitación y seguimiento) se realizarán a través de «Mi carpeta» de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Eskabidea elektronikoki izapidetu ahalko da, ordezkariaren bidez. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu ahal izango da, honako helbide honetan:

3.– La solicitud se podrá tramitar también electrónicamente a través de una persona representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el registro electrónico de apoderamientos de la administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección:

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide hauetan daude eskuragarri:

4.– los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en las siguientes direcciones:

5.– Izapidetze elektronikoa hemen dago araututa: 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoarena; eta 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena, Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariarena, Informatika eta e-administraziorako plataforma teknologikoa –Platea– onartzen duena. Eskabidea, eransten zaion dokumentazioarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofizialetako edozeinetan aurkez daiteke. Halaber, prozedura guztian zehar, erakunde eskatzaileak aukeratu duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

5.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la plataforma tecnológica para la e-administración – PLATEA. La solicitud se puede presentar, junto con la documentación que se acompañe, en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Formulario elektroniko normalizatuko eskabideak aukera hau ematen du: laguntza eskatzen duten erakundeek berariaz baimena ematea organo kudeatzaileari nortasun-agiri nazionalaren datuak edo identifikazio fiskaleko zenbakiari buruzkoak eta erregistro ofizialetako datuak eskura edo egiazta ditzan, laguntzak kudeatzeko ondorioetarako bakarrik, hargatik eragotzi gabe administrazio publikoak datuok egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko duen ahalmena. Hala ere, erakunde eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta, halakorik egiten baldin badu, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. Baimena isilbidez emantzat joko da, baimen hori berariaz ukatzen ez bada.

6.– La solicitud en el formulario electrónico normalizado incluye la posibilidad de que las entidades solicitantes de la ayuda consientan que los datos relativos al documento nacional de identidad (DNI) o número de identificación fiscal (NIF) y registros oficiales puedan ser obtenidos o verificados por el órgano gestor a los solos efectos de la gestión de estas ayudas, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la administración pública. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación exigida. Se entenderá tácitamente otorgada la autorización, salvo que expresamente se deniegue el consentimiento.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikuluan ezarritakoa aplikatuz, betebehar hauek egiaztatuko dira, eskabideari erantsitako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

7.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditará:

a) Lortu duela helburu bererako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik beste administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen batetik.

a) Las subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos obtenidos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Erakunde eskatzaileak ez duela administrazio- edo zigor-arloko zehapenik, laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzeko aukera galarazten dionik, edo ez dagoela sartuta legezko debekuren batean, dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galarazita, sexu-arrazoiaren ziozko diskriminazioagatik sortu diren horiek barne.

b) No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, incluidas aquellas que se hayan producido por discriminación por razón de sexo.

c) Erakunde eskatzaileak egunean duela dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa, eta ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezartzen duen onuradun izateko galarazpenen batean sartuta.

c) Hallarse la entidad solicitante al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no encontrarse en ninguna de las situaciones que impiden acceder a la condición de beneficiaria recogidas en el artículo 13.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Erakunde eskatzaileak prebentzio-modalitate bat eskatu duela, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan jasotakoaren arabera, eta arriskuen ebaluazioa egin duela edo egiten ari dela.

d) Haber adoptado la entidad solicitante una modalidad preventiva de entre las recogidas por el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y haber realizado la evaluación de riesgos o estar la misma en curso de realización.

8.– Eskabidearekin batera, honako dokumentazio hau erantsi beharko da:

8.– A la solicitud debe acompañar la siguiente documentación:

a) Erakunde eskatzaileak legez eratuta egon beharko du, eta erakundearen legezko ordezkariak ordezkaritza-ahal nahikoa justifikatu beharko du, agiri hauek erantsita:

a) La entidad solicitante deberá estar legalmente constituida y la representante o el representante legal de la entidad deberá justificar suficiente poder de representación, adjuntando:

– Erakundearen fundazio-eskrituren eta estatutuen kopia eskaneatua edo, bestela, erregistro-ziurtagiri ofiziala, legez eratuta edo dagokion erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzeko.

– Copia escaneada de la escritura fundacional y estatutos de la entidad o, en su caso, certificado del registro oficial para acreditar que la entidad está legalmente constituida o inscrita en el registro correspondiente.

– Ordezkaritza-ahal nahikoa egiaztatzeko notario bidez legitimatutako izenpea duen dokumentu publiko edo pribatuaren kopia eskaneatua. Erakundearen ziurtagiri elektroniko batekin identifikatzen bada, ez da beharrezkoa egiaztatzea ordezkaritza-ahal nahikoa duela izapideak ziurtagiriaren titular den erakundearen izenean egiteko.

– Copia escaneada del documento público o privado con firma notarialmente legitimada para acreditar suficiente poder de representación. Si se identifica con un certificado electrónico de entidad, no es necesario que acredite tener suficiente poder de representación para tramitar en nombre de la entidad titular del certificado.

b) Eskatutako prestakuntza-jardueren deskribapena, I. eranskineko ereduaren arabera.

b) Descripción de la actividad formativa solicitada según el modelo del Anexo I.

c) Eskatutako prestakuntza-jardueraren aurrekontu ekonomikoa, II. eranskineko ereduaren arabera.

c) Presupuesto económico de la actividad formativa solicitada según modelo del Anexo II.

8. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de las solicitudes.

1.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz, aurkeztu beharreko eskabideek eta dokumentuek ez badituzte betetzen deialdi honetan ezarritako baldintzak, edo haien edukia ez bada nahikoa, 10 eguneko epean gabezia hori zuzentzeko edo eskatutako dokumentuak aurkezteko eskatuko zaio erakunde eskatzaileari, eta horrela egin ezean eskabideari uko egin diola ulertuko dela adieraziko zaio, betiere Administrazioak berariazko ebazpena eman eta jakinarazi ondoren.

1.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o si su contenido resultara insuficiente, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa de la Administración, que deberá ser dictada y notificada.

2.– Akatsak zuzentzeko jakinarazpena elektronikoki egingo da. Jakinarazpenak «Nire karpeta» atalean kontsultatu daitezke: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko egoitza elektronikoan: (https://www.euskadi.eus/egoitza). Jakinarazpen hori egindakotzat joko da, interesdunak jaso izana elektronikoki izenpetzen duenean. Jakinarazpena bidali eta hamar eguneko epean interesdunak ez badu edukia eskuratu, ukatu egin duela ulertuko da, eta izapidea egindakotzat joko da prozeduraren arabera, non eta ez den egiaztatzen, ofizioz edo erakunde hartzaileak eskatuta, teknikoki edo materialki ezin izan dela jakinarazpen horren edukira sartu.

2.– La notificación de subsanación de deficiencias se efectuará electrónicamente. Las notificaciones deberán consultarse en el apartado de «Mi carpeta» (https://www.euskadi.eus/micarpeta en la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/sede). Dicha notificación se entenderá practicada en el momento que la persona interesada firme electrónicamente la recepción de la misma. Cuando transcurran 10 días desde el envío de la notificación sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la entidad destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

9. artikulua.– Jarduera diruz lagungarriak.

Artículo 9.– Actividades subvencionables.

1.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunaren eta 2022ko azaroaren 30aren artean garatu diren prestakuntza-jarduera guztiak kontuan hartuko dira, eta nahitaez bideratu beharko dira Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dauden langile autonomoen artean laneko arriskuen prebentzioaren gaineko prestakuntza sustatzera, betiere langile horien jarduera profesionalaren helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan badago.

1.– Serán consideradas todas las actividades formativas que se hayan desarrollado entre el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución y el 30 de noviembre de 2022 y deberán ir dirigidas inequívocamente al fomento de la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales entre las y los trabajadores autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos y cuyo domicilio de actividad profesional este radicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak aurrez aurre edo online saioetan eman ahalko dira. Online saioak «zuzeneko» saioak izan beharko dira. Horretarako, diruz lagunduko den jardueran aurreikusitako saio guztietan ikasleak eta profesionalak bertan direla bermatzeko sistema telematikoak edo aplikazioak erabiliko dira (online saio sinkronikoak).

2.– Las actividades subvencionables podrán impartirse de forma presencial o mediante sesiones on-line. Las sesiones on-line deberán materializarse en sesiones «en vivo» mediante aplicaciones o sistemas telemáticos que aseguren la asistencia concurrente del alumnado y profesorado en todas las sesiones previstas de la actividad subvencionable (sesiones on-line síncronas).

Prestakuntza-jarduera hauek gutxienez 10 eskola-orduko eta gehienez 30 eskola-orduko ikastaroetan egin beharko dira.

Todas estas actividades se deberán desarrollar en cursos de 10 horas lectivas como mínimo y de 30 horas lectivas como máximo.

3.– Ikastaroek honako ikasgai hauek garatu beharko dituzte:

3.– Los cursos deberán desarrollar las siguientes materias:

I.– Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko kontzeptuak.

I.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) Lana eta osasuna: arrisku profesionalak. Arrisku-faktoreak.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

b) Lanak eragindako kalteak. Laneko istripuak eta gaixotasun profesionalak. Lanak eragindako beste patologia batzuk. Osasuna eta lan-arriskuak genero-ikuspegiarekin.

b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. Salud y riesgos laborales con perspectiva de género.

c) Oinarrizko arau-esparrua lan-arriskuen prebentzioaren arloan. Arlo horretako eskubideak eta betebeharrak.

c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.

II.– Arrisku orokorrak eta horien prebentzioa.

II.– Riesgos generales y su prevención.

a) Segurtasun-baldintzei loturiko arriskuak.

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

b) Laneko ingurumenarekin lotutako arriskuak.

b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.

c) Lan-karga, nekea eta lanarekiko asegabetasuna.

c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

d) Arriskuen kontrolerako oinarrizko sistemak. Taldeko eta banakako babesa.

d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

e) Larrialdi-eta ebakuazio-planak.

e) Planes de emergencia y evacuación.

f) Langileen osasunaren kontrola.

f) El control de la salud de las y los trabajadores.

III.– Arrisku espezifiko sektorialak eta horien prebentzioa.

III.–Riesgos específicos sectoriales y su prevención.

IV.– Prebentzioaren kudeaketako oinarrizko elementuak.

IV.– Elementos básicos de gestión de la prevención.

a) Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako erakunde publiko eta pribatuak.

a) Organismos públicos y privados relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

b) Prebentzio-lana antolatzea: oinarrizko errutinak.

b) Organización del trabajo preventivo y documentación.

c) Dokumentazioa: jaso, landu eta artxibatzea.

c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.

V.– Lehen sorospenak.

V.– Primeros auxilios.

30 eskola-ordu baino gutxiagoko ikastaroek ikasleek beren lanbide-jarduera garatzen duten lanbide-sektoreen beharretara egokitu ahal izango dituzte emandako irakasgaiak, haien edukia eta eskola-denbora.

Los cursos de duración inferior a 30 horas lectivas podrán adecuar las materias impartidas, su contenido y tiempo lectivo a las necesidades de los sectores profesionales en los que el alumnado desarrolle su actividad profesional.

30 ikastorduko ikastaroek aurrez aipatutako ikasgai guztiak jaso beharko dituzte ikasgai-zerrendan.

Los cursos de 30 horas lectivas deberán recoger en su temario todas las materias anteriormente señaladas.

4.– Laneko arriskuen prebentzioaren gainean goi-mailako prestakuntza duten langileek eman beharko dituzte prestakuntza-ekintzak, Prebentzio Zerbitzuen Araudia onartzen duen 39/1997 Errege Dekretuak VI. kapituluan ezarritakoaren arabera.

4.– Las acciones formativas deberán ser impartidas por personal con formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales conforme se recoge en el Capítulo VI del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, o con un Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan eskaini beharko dira prestakuntza-ekintzak, eta horien edukian eta sortutako dokumentazioan genero-ikuspegia txertatu beharko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.4 eta 18.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

5.– Las acciones formativas deberán ser ofertadas en los dos idiomas oficiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus contenidos y la documentación generada incorporarán la perspectiva de género de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.4 y 18.4 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Prestakuntza-ekintzen garapenarekin lotutako jarduerak partzialki edo osorik azpikontratatu ahal izango dira, artikulu honetan ezarritako baldintzak betez, betiere hertsiki beharrezkoak baldin badira prestakuntza-jarduera egiteko.

6.– Las actividades relacionadas con el desarrollo de las acciones formativas podrán ser subcontratadas parcial o totalmente respetando las condiciones establecidas en este artículo, cuando sean necesarias para la realización de la actividad formativa.

7.– Erakunde onuradunek 2 hilabeteko epean garatu beharko dituzte diruz lagundutako ikastaroak, laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Laguntzak emateko ebazpenak eskabideak aurkezteko hurrenkeraren arabera egingo dira, eta eskabideek ebazpen honetan ezarritako baldintzak bete ondoren. Beraz, beharrezkoa da erakunde eskatzaileek eskabideak aurkezteko datak egokitzea, eskatutako prestakuntza-jarduerak garatzeko aurreikusitako datak kontuan hartuta.

7.– Las entidades beneficiarias deberán desarrollar los cursos subvencionados en un plazo de 2 meses desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Las resoluciones de concesión se realizarán conforme el orden de prelación de presentación de las solicitudes y una vez que estas cumplan los requisitos establecidos en esta resolución. Es conveniente, por tanto, que las entidades y organizaciones solicitantes ajusten las fechas de presentación de sus solicitudes teniendo en cuenta las fechas previstas de desarrollo de las actividades formativas solicitadas.

10. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 10.– Cuantía de la subvención.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauei dagozkie:

1.– Los gastos subvencionables serán los correspondientes a:

– Eskola-gastuak: irakasleek eragindako gastu guztiak, ikastaroa ematea, eduki didaktikoak garatzea, ikasleentzako dokumentazioa eta lokalak alokatzea.

– Los gastos lectivos: correspondientes a los gastos derivados del profesorado para impartición del curso, desarrollo de contenidos didácticos, documentación para el alumnado y alquiler de locales.

– Ikastaroaren kudeaketari dagozkion gastuak: ikasleak erakartzearen ondoriozko gastuak, ikastaroaren publizitatea eta matrikulen kudeaketa.

– Los gastos de gestión del curso: correspondientes a los gastos derivados de la captación del alumnado, publicidad del curso y gestión de matrículas.

Gehienez 325 euroko dirulaguntza emango da prestatutako ikasle bakoitzeko, baina horrela kalkulatutako zenbatekoa (325 euro X ikastaroan prestatutako ikasleak) ezingo da izan ikastaroaren ordu kopurua bider 160 euro eginda ateratzen den emaitza baino altuagoa (160 euro X ikastaroaren ordu kopurua).

Se subvencionará con un máximo de 325 euros por alumno y alumna formado, pero las cantidades así calculadas (325 euros x número de alumnos y alumna formadas) no podrán ser superiores a las cantidades resultantes de multiplicar el número de horas del curso impartido por 160 euros (160 euros x número de horas del curso impartido).

2.– Aurrez aurreko saioetako ikasleen gehieneko kopurua une oro egokitu beharko da osasun-agintariek ezarritako araudira, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko neurrien arloan, kasuan kasuko prestakuntza-jarduera egiterako unean indarrean dauden horiek kontuan hartuta.

2.– El número máximo de alumnado de las sesiones presenciales deberá adecuarse en todo momento a la normativa establecida por las autoridades sanitarias relativas a las medidas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 que se encuentren en vigor en el momento de la realización de la correspondiente actividad formativa.

3.– Inskripzio-epea irekita dagoen bitartean, erakunde eskatzaile bakoitzak eskabide bat baino gehiago aurkeztu ahal izango du, erakunde eskatzaile bakoitzari emandako laguntzen guztizkoa 20.000 euro izan arte.

3.– Durante el periodo de tiempo en el que se encuentre abierto el plazo de inscripción cada entidad solicitante podrá presentar más de una solicitud hasta que el total de las ayudas concedidas a cada entidad solicitante no supere los 20.000 euros.

11. artikulua.– Laguntzen izaera, balorazioa eta adjudikazio-proposamena.

Artículo 11.– Naturaleza de las ayudas, valoración y propuesta de adjudicación.

1.– Ebazpen honetan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Resolución se materializarán a través de subvenciones no reintegrables.

2.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Zuzendariordetza Teknikoari egokituko zaio, organo instrukzio-egilea den aldetik, aurkeztu diren eskabideak aztertzea eta deialdi honen 9. artikuluan ezarritako eskakizun espezifikoak betetzen direnetz egiaztatzea, eta dagokion ebazpenaren proposamen arrazoitua igorriko dio Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari.

2.– La Subdirección Técnica de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales como órgano instructor será el encargado de examinar las solicitudes presentadas y comprobar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en el artículo 9 de esta convocatoria elevando la correspondiente propuesta de resolución a la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

12. artikulua.– Esleipenaren ebazpena.

Artículo 12.– Resolución de adjudicación.

1.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak arrazoitutako ebazpen bidez esleituko edo ukatuko du eskatutako laguntza bakoitza, eskabideak aurkezteko dataren lehentasun-hurrenkerari jarraituz, eskabidea aurkezteko epea edo deialdi honen xede den laguntzarako aurrekontu-kreditua agortu arte. Ebazpen hori dagokion erakunde eskatzaileari jakinaraziko zaio. Erakunde interesdunei bitarteko elektronikoen bidez egingo zaizkie jakinarazpenak, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– La Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales adjudicará o denegará de forma motivada cada ayuda solicitada mediante resolución siguiendo el orden de prelación de la fecha de presentación de las solicitudes, hasta que se agote el plazo de solicitud o el crédito presupuestario destinado a la ayuda objeto de esta convocatoria. Dicha resolución será notificada la entidad solicitante correspondiente. Las notificaciones a las entidades interesadas se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

2.– Laguntza guztiak esleitu ondoren, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak, ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko du emandako eta ukatutako laguntza guztien zerrenda.

2.– Una vez adjudicadas todas las ayudas la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales mediante resolución publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de todas las ayudas concedidas y denegadas.

3.– Ebazpen honen babespean aurkeztutako eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, ebazpenak indarra hartzen duenetik aurrera. Epe horretan ez bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi, ezetsitzat har daitezke eskabideak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe administrazioak berariazko ebazpena eman beharra.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta Resolución será de 6 meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la administración de resolver expresamente.

4.– Adjudikazio-ebazpenaren jakinarazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, ebazpen horren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu dakioke Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraikiz; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46.1 artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. Berariazko ebazpenik ez badago, errekurtsoa jartzeko epea sei hilabetekoa izango da, ustezko egintza gertatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera.

4.– La notificación de la resolución de adjudicación pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de forma expresa, conforme a lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si no hubiera resolución expresa el plazo para interponer el recurso será de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produce el acto presunto de acuerdo con el párrafo anterior.

5.– Dirulaguntzak eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, amaituta eduki behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza publikoak itzultzeko prozedura nahiz zigor-prozedura guztiak, prozedura horiek oraindik izapide-aldian badaude behintzat.

5.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiendo sido iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Jakinarazpen elektronikoak «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

6.– Las notificaciones electrónicas se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta.

13. artikulua.– Adjudikazio-ebazpena aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de la resolución de adjudicación.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak baimenik gabe aldatuz gero, litekeena da laguntza emateko ebazpen hori aldatzea edo bertan behera uztea. Erakunde onuradunak Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren V. tituluan aurreikusitako arau-hauste eta zehapenen araubidea bete beharko du.

1.– Toda alteración no autorizada de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación o revocación de la resolución de concesión. La entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título V de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2.– Adjudikazio-ebazpenean zehaztutako epean eta moduan egin beharko dira jarduerak. Alabaina, dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintza teknikoak edo ekonomikoak aldarazteko moduko gorabeherarik gertatuz gero, betiere aldaketak dirulaguntzaren helburuei eragiten ez badie, funtsezko alderdiei edo laguntza emateko erabakigarriak izan diren alderdiei, onuraduna zehazteari, edo hirugarrenei kalte egiten ez badie, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak behar den aldatze-ebazpena emango du eta emandako dirulaguntzen zenbatekoak birdoitu. Erakunde edo pertsona onuradunek soberan jasotako zenbatekoak itzuli beharko dituzte, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozeduraren arabera (dekretu horrek ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra; halaber, horiek kudeatzen parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak finkatu zituen).

2.– Las actuaciones deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determinan en la resolución de adjudicación. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que no afecte a los objetivos perseguidos por la subvención, a aspectos fundamentales o que hayan sido determinantes para la concesión de la ayuda, a la determinación del beneficiario, o perjudique a terceros, la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales dictará la oportuna resolución de modificación en la que, en su caso, se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las entidades o personas beneficiarias a la devolución de los importes recibidos en exceso, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

3.– Finantzatutako jardueraren balantze ekonomikoa –gastu eta diru-sarrera guztiak kontuan hartuta– aurrekontuan jasotakoa baino txikiagoa denean, sortutako gastu errealari egokituko zaio dirulaguntza, era proportzionalean.

3.– En el caso de que el balance económico de la actuación financiada, considerando todos los gastos e ingresos asociados a la misma, hubiera sido inferior al presupuestado, la subvención se ajustará proporcionalmente al gasto real generado.

14. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikazio-prozedura.

Artículo 14.– Pago de la subvención y procedimiento de justificación.

1.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

1.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro telemático de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

2.– Eskatutako prestakuntza-ekintza amaitu eta 15 eguneko epean, eta onartutako prestakuntza-jardueraren kostua ordaindu aurretik, erakunde onuradunek honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

2.– En el plazo de 15 días tras finalizar la acción formativa solicitada, y previo al pago del coste de la actividad formativa aprobada, las entidades beneficiarias deberán aportar:

a) Justifikazioko memoria ekonomikoa, egindako jarduerak eta horien kostua jasotzen dituena, III. eranskinaren arabera. Memoria honetan jasotzen diren langile propioen gastuek gastuaren kontzeptuari dedikatutako ordu kopurua eta gastua egozten zaien langileei esleitutako izena eta orduko kostua izan beharko dituzte.

a) Memoria económica donde se recojan las actividades realizadas y el coste de las mismas. Conforme el Anexo III. Los gastos de personal propio que se recojan en esta memoria deberán contar con el número de horas de dedicación al concepto del gasto y el nombre y el costo por hora atribuido al personal sobre el que se imputa el gasto.

b) Jasotako gastuen fakturak edo egiaztagiriak.

b) Facturas o documentos justificativos de los gastos soportados.

c) Prestakuntza-jardueraren aprobetxamendu-ziurtagiria, IV. eranskineko ereduaren arabera.

c) El Certificado de aprovechamiento de la actividad formativa según el modelo del Anexo IV.

d) Ikastaroa eman duten irakasleen laneko arriskuen prebentzioko goi-mailako titulazioa egiaztatzen duen agiriaren kopia eskaneatua.

d) Copia escaneada del documento acreditativo de la titulación superior en prevención de riesgos laborales del profesorado que ha impartido el curso.

e) Inkestak, V. eranskineko ereduaren arabera, prestakuntza-jarduerako ikasleek beteta.

e) Las encuestas, conforme al modelo del Anexo V, cumplimentadas por el alumnado de la actividad formativa.

3.– Prestakuntza-jarduerarako onartutako aurrekontuan aurreikusitako gastuak justifikatzeko, fakturak eta froga-balioa duten bestelako agiriak aurkeztuko dira, merkataritza-trafiko juridikoan baliozkotasuna dutenak edo eraginkortasun administratiboa dutenak, aurrekontuan islatutako gastua benetan egin dela egiaztatzeko. Fakturek harreman zuzena eduki beharko dute diruz lagundutako jarduerekin, eta, horietan, finantzatu daitezkeen kontzeptuak agertu beharko dira, bereizita eta banakatuta. Fakturekin batera fakturak ordaindu direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. Agiri horiek ezarritako epeetatik kanpo aurkeztu ahal izango dira, aldez aurretik Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari eskatuta. Langile propioen gastuak nominen eta gizarte-aseguruen bidez justifikatu ahal izango dira.

3.– Los gastos previstos en el presupuesto aprobado de la actividad formativa deberán justificarse mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que acredite la efectiva realización del gasto reflejado en el presupuesto. Las facturas estarán relacionadas inequívocamente con las actividades subvencionadas y en las mismas deberán aparecer diferenciados y desglosados los distintos conceptos financiables. Junto con las facturas deberán adjuntarse los correspondientes documentos acreditativos del pago de las mismas. Los documentos acreditativos de los pagos podrán presentarse en plazos distintos a los establecidos para las facturas previa solicitud a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Los gastos del personal propio podrán ser justificados con nóminas y seguros sociales.

4.– Fakturetako edo agirietako gastuaren data ezin da izan 2022ko azaroaren 30a baino geroagokoa.

4.– Las fechas del gasto de las facturas o documentos al efecto no podrán exceder del 30 de noviembre de 2022.

5.– Erakunde onuradunei ordainketak egiteko, baldintza hauek bete beharko dira:

5.– La realización de los pagos a las entidades beneficiarias estará condicionada a:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

– Que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Itzulketa bidezkoa dela adierazten duen ebazpenaren bidez zordunak ez izatea.

– Que no sean deudoras por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozeduretan sartuta ez egotea.

– Que no estén incursas en ningún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos que se halle todavía en tramitación.

15. artikulua.– Jardueren jarraipena eta kontrola.

Artículo 15.– Seguimiento de las actuaciones y control.

Ebazpen honetan ezarritakoa betetzen dela bermatzeko eta egiten ari diren eta egin diren jarduerak egiaztatzeko, beharrezkoak diren jarraipen-jarduerak gauzatuko dituzte aldian-aldian Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko langileek. Ildo horretan, erakunde onuradunak behartuta egongo dira Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazioa ematera.

El personal de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales realizará las actuaciones de seguimiento periódico necesario para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, así como para la comprobación de las acciones en realización y realizadas. En este sentido, las entidades beneficiarias quedarán obligadas a facilitar aquella información que les sea requerida desde Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

16. artikulua.– Ez-betetzeak, erantzukizunak eta dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 16.– Incumplimientos, responsabilidades y reintegros.

Dirulaguntzaren erakunde onuraduna Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako egoeraren batean egonez gero, edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan ezarritako kasuetako batean, edo Dirulaguntzei buruzko Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluetan ezarritako kasuren batean, edo ebazpen honetan eta aplika daitezkeen gainerako arauetan nahiz dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako arauak bete ezean, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak ebazpen bat emango du, eta, horren bidez, honako hau adierazi: ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu duela erakunde onuradunak, eta, hala badagokio, ordura arte jasotako zenbatekoak eta dirulaguntza ordaintzen denetik aurrera sortutako legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkiola, hargatik eragotzi gabe bidezko beste akzio batzuk, betiere abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa betez (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura egiten diren bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen du, eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta obligazioak ezartzen ditu). Diru-kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko dira, dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizun-araubide hau aplikatuko zaie: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 52. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoa.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria de la subvención incurriese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco o en los artículos 91, 92 y 93 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de subvenciones o incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Resolución y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 14. artikuluan jasotako eginbeharrak eta deialdi honetan zehaztutakoak bete beharko dituzte erakunde onuradunek. Erakunde onuradunek egunean eduki beharko dituzte zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak, eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2.g) artikuluan ezarritakoaren arabera, erakunde eskatzaileak egunean eduki beharko du dirulaguntza itzultzearen ziozko betebeharren ordainketa, bai onuradun izaera eskuratzeko, bai onuradun izaerari eusteko, harik eta emandako dirulaguntza likidatzen den arte.

1.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y los requisitos establecidos en esta convocatoria. Las entidades beneficiarias deberán estar al corriente en obligaciones tributarias y con la seguridad social y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad solicitante debe hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, tanto para acceder a la condición de beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida.

2.– Erakunde onuradunek bete egin beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. eta 16. artikuluetan ezarritako betebeharrak, eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51. artikuluko 1. atalean jasotakoak.

2.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones recogidas en los artículos 14 y 16 de la LGS y las recogidas en el artículo 51 del 1 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Prestakuntza-jardueren testuinguruan sortutako argitalpen, liburuxka, agiri eta euskarri informatiko guztietan, oro har, berariaz aipatu beharko da Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak diruz lagundu izana, hauetan xedatutakoa betez: abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan jasotako Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Araudia (dekretu horren bidez arautzen da Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua) eta Lehendakaritzako idazkari nagusiaren 2013ko uztailaren 2ko Ebazpena, zeinen bidez sartzen baitira azken aldaketak Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburuan (2013ko uztailaren 31ko EHAA, 145. zk.).

3.– En todas aquellas publicaciones, folletos, documentos y soportes informáticos generados en el contexto de las actividades formativas deberá hacerse mención expresa de que ha sido subvencionado por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, cumpliendo lo dispuesto en la normativa de identidad corporativa del Gobierno Vasco contenida en el Decreto 318/1999, de 31 de agosto, por el que se regula el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco y la Resolución de 2 de julio de 2013, del secretario general de la presidencia, por la que se incluyen las últimas modificaciones en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (BOPV n.º 145, de 31 de julio de 2013).

4.– Erakunde onuradunek, hala badagokio, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari erraztasunak emango dizkiote, egindako jarduerak ikuskatzeko.

4.– Las entidades beneficiarias facilitarán en su caso a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales la supervisión de las actividades realizadas.

5.– Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari aldez aurretik jakinarazi beharko zaio diruz lagundutako prestakuntza-jardueretan aurreikusitako baldintzetan egon den aldaketa oro.

5.– Deberán comunicarse con antelación a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales cualquier cambio en las condiciones previstas de las actividades formativas subvencionadas.

18. artikulua.– Datuen tratamendua.

Artículo 18.– Tratamiento de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta honako izen hau duen tratamendu-jardueran sartuko dira: Prestakuntza.

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Formación.

Arduraduna: Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.

Responsable: Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

Xedea: Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak antolatutako edo/eta diruz lagundutako ikastaro eta jardunaldien kudeaketa eta ziurtapena.

Finalidad: gestión y certificación cursos y jornadas organizadas y/o subvencionadas por Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Ogasun publikoa eta zerga-administrazioa.

– Hacienda pública y administración tributaria.

– Legezko interesdunak.

– Interesados legítimos.

– Ikastaroak egin dituzten langileak dituzten enpresak.

– Empresas cuyos trabajadores hayan realizado cursillos.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk baliatzeko ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

Araudia:

Normativa:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra:

Reglamento General de Protección de Datos:

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa:

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan berariaz ezarrita ez dagoen guztian, arau hauetako xedapenak aplikatuko dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente por la presente Resolución, serán de aplicación las normas contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beraz, beronen aurka, hautazko berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiari hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean; bi kasuetan, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da epea. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da hori.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de reposición ante la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Barakaldo, 2022ko martxoaren 29a.

En Barakaldo, a 29 de marzo de 2022.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales,

MARÍA LOURDES ISCAR REINA.

MARÍA LOURDES ISCAR REINA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
PRESTAKUNTZA-JARDUERAREN DESKRIBAPENAREN EREDUA
MODELO DE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
PRESTAKUNTZA-JARDUERAREN AURREKONTU EKONOMIKOAREN EREDUA
MODELO DE PRESUPUESTO ECONÓMICO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
JUSTIFIKAZIOKO MEMORIA EKONOMIKOAREN EREDUA
MODELO DE MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
IKASTAROEN APROBETXAMENDU-ZIURTAGIRIAREN EREDUA
MODELO CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
GOGOBETETASUN-INKESTAREN EREDUA
MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental