Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

82. zk., 2022ko apirilaren 29a, ostirala

N.º 82, viernes 29 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Beste iragarki ofizial batzuk

Otros anuncios oficiales

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1841
1841

IRAGARKIA, Gobernu Kontseiluaren 2022ko apirilaren 5eko Erabakia argitara emateko dena. Erabaki horren bidez, martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretuaren II. titulua aplikatzea erabaki da (3/2022 Errege Lege Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko obra-kontratu publikoetan prezioak berrikusteko ezohiko neurriei buruzkoa).

ANUNCIO por el que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de abril de 2022, por el que se acuerda la aplicación del Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Iragarki honen bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematen da goiburu honen erabakiaren edukia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoaren arabera:

Por el presente anuncio, se da publicidad, a través del Boletín Oficial del País Vasco, al contenido del acuerdo del encabezado que se reproduce a continuación, según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

«Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen bidez Espainiako ordenamendu juridikora eramaten dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak; bada, lege horren 103. artikuluan ezarritakoaren arabera, sektore publikoko obren kontratuak aldizka eta aurrez zehaztuta berrikusi daitezke, prezioak berrikusteko mekanismoaren bidez. Kontratuaren zenbatekoaren gutxienez % 20 gauzatu denean eta formalizatu zenetik bi urte igaro direnean aplikatu ahal izango da berrikuspena.

«El artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, permite la revisión periódica y predeterminada para los contratos de obra del sector público a través del mecanismo de la revisión de precios, aplicable cuando el contrato se haya ejecutado al menos en un 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización.

Dena den, iaztik lehengaien prezioek igoera handia izan dute, izandako susperraldi ekonomiko orokorraren eta lehengaien, produktuen eta zerbitzuen eskariaren ondorengo igoeraren ondorioz. Horren ondorioz, kontratuak lizitatzeko unean kostuak aurreikusi ezin zen moduan handitu dira; izan ere, igoeraren ondorioz, kontratuak gauzatzeko zailtasun handiak izan dira, eta kontratistak kontratu publiko orotan bere gain hartu behar dituen arriskuak gainditu dira.

Sin embargo, desde el pasado año los precios de las materias primas han registrado un fuerte incremento, derivado de la recuperación económica global experimentada y el subsiguiente aumento de la demanda de materias primas, productos y servicios. Esto ha ocasionado incrementos de costes imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que provocan grandes dificultades en su ejecución y exceden de los riesgos que el contratista ha de asumir en todo contrato público.

Hori dela eta, Ministroen Kontseiluak martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretua onartu du. 3/2022 Errege Lege Dekretua errepideko salgaien garraioaren jasangarritasuna eta kate logistikoaren funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa da, haren bidez 2020/1057 (EB) Zuzentaraua ekarri da (2020/1057 EB Zuzentaraua, 2020ko uztailaren 15ekoa, 96/71/EE Zuzentarauari eta 2014/67/EB Zuzentarauari dagokienez arau espezifikoak ezartzen dituena errepide bidezko garraioaren arloko ohiz kanpoko prezioen berrikuspenari eta kontratuei lotuta) eta obren kontratu publikoetan prezioak berrikusteari buruzko salbuespenezko neurriei buruzkoa.

Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

3/2022 Errege Lege Dekretuaren II. titulua "Sektore publikoko obren kontratuetako prezioa ohiz kanpoko berrikuspena egiteko neurriei" buruzkoa da, eta bertan arautzen dira, 6. artikulutik 10.era, prezioen ohiz kanpoko berrikuspena izan dezaketen kasuak, kasua aitortzeko eman behar diren baldintzak, berrikuspena kalkulatzeko irizpideak, berrikuspena egiteko prozedura eta ondoriozko zenbatekoaren ordainketa.

Los artículos 6 al 10 en que se divide el título II "Medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público", del Real Decreto-ley 3/2022 regulan los casos susceptibles de revisión excepcional de precios, las condiciones que deben darse para reconocer el caso, los criterios para calcular la revisión, el procedimiento para efectuar la revisión y el pago de la cuantía resultante.

II. titulua "Espainiako Konstituzioaren 149.1.18.a artikuluan xedatutakoaren babesean eman da, artikuluak Estatuari esleitzen baitio administrazio-kontratu eta -emakidei buruzko oinarrizko legegintzaren gaineko eskumena, salbuespen moduan hartuta, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen azken xedapenetako lehenengoarekin bat etorriz (Espainiako ordenamendu juridikora eramaten dituena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak), oinarrizkoak ez diren alderdiak"; hori guztia, betiere, errege lege-dekretu horren azken xedapenetako lehenengoaren ("Eskumen-titulua") hirugarren apartatuaren arabera.

El título II se dicta "al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, con excepción de aquellos aspectos que, conforme a la Disposición final primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, hayan sido declarado[s] no básicos", según el apartado tercero de la disposición final primera "Título competencial" del mismo real decreto-ley.

Hala ere, lege-indarra duen arau horren 6.3 artikuluak aukera ematen du II. titulua aplikatzeko hala erabakitzen duen autonomia-erkidegoan.

No obstante, el artículo 6.3 de esa norma con fuerza de ley permite la aplicación facultativa de su título II en cada Comunidad Autónoma que así lo acuerde.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du "Nahitaezko desjabetzea, administrazio-kontratuak eta -emakidak, bere eskumenen esparruan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren erantzukizun-sistema" izenekoari lotutako oinarrizko legeria bere lurraldean garatzeko eta betearazteko, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bidez onartutako Autonomia Estatutuaren 11.1.b) artikuluaren arabera.

La Comunidad Autónoma del País Vasco es competente para el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su territorio, de la legislación básica en materia de "Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de sus competencias, y sistema de responsabilidad de la Administración del País Vasco", según el artículo 11.1.b) de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Aurrekoa kontuan hartuta, eta martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretua indarrean sartu denez, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta eta Jaurlaritzaren Kontseiluak aldez aurretik eztabaidatu ondoren, honako erabaki hau hartu da:

Considerando lo anterior, y ante la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno, previa su deliberación, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Bakarra.– Martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretuaren II. titulua, "Sektore publikoko obren kontratuetako prezioa ohiz kanpoko berrikuspena egiteko neurriei" buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoan eta haren tokiko erakundeetan aplikatu dadin ezartzea. 3/2022 Errege Lege Dekretua errepideko salgaien garraioaren jasangarritasuna eta kate logistikoaren funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa da, haren bidez 2020/1057 (EB) Zuzentaraua ekarri da (2020/1057 EB Zuzentaraua, 2020ko uztailaren 15ekoa, 96/71/EE Zuzentarauari eta 2014/67/EB Zuzentarauari dagokienez arau espezifikoak ezartzen dituena errepide bidezko garraioaren arloko ohiz kanpoko prezioen berrikuspenari eta kontratuei lotuta) eta obren kontratu publikoetan prezioak berrikusteari buruzko salbuespenezko neurriei buruzkoa».

Único.– Acordar la aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, incluyendo las Entidades Locales existentes en la misma, del título II "Medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público" del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras».

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2022.

Ondare eta Kontratazioko zuzendaria,

El Director de Patrimonio y Contratación,

DAVID ÁLVAREZ MARTÍNEZ.

DAVID ÁLVAREZ MARTÍNEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental