Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

78. zk., 2022ko apirilaren 22a, ostirala

N.º 78, viernes 22 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1737
1737

41/2022 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Euskadiko Toki-Erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko Dekretua aldatzekoa.

DECRETO 41/2022, de 5 de abril, de modificación del Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las Instituciones Locales de Euskadi.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea onartu zenetik, aldatu egin dira toki-administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzean orain arte aplikatu diren arauak; izan ere, harrezkero, urrats garrantzitsua eman da euskararen erabilera normalizatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei dagokienez.

Tras la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, se modificó la normativa, que, hasta ese momento, se había utilizado en el uso de las lenguas oficiales de la Administración Local, de tal manera que se dio un gran paso hacia la normalización del uso del euskera en relación con las entidades locales de Euskadi.

Hala, Euskadiko Toki Erakundeen Legeak euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza normaltzat eta orokorrekotzat jotzen du toki-erakundeen jardueretan (6. artikulua), eta euskararen erabileraren gaineko eskumenak aitortzen dizkie euskal toki-erakundeei (7. artikulua). Dena den, toki-administrazioko euskararen erabilera ez da bakarrik artikulu horietan jasotzen; legearen beste artikulu batzuetan ere jorratzen da gai bera.

Así, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi reconoce al euskera como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en las actividades de las entidades locales (artículo 6); y, reconoce competencias sobre el uso del euskera a las entidades locales vascas (artículo 7). Ahora bien, no solo en estos artículos se contempla el uso del euskera en la Administración Local, sino que, a lo largo de su articulado, existen en la Ley otros muchos que tratan sobre el mismo.

Nolanahi, legea erabat eraginkorra izateko, beharrezkoa zenez haren irismena osatuko duen araudi-garapen bat arlo honetan, Euskadiko Toki Erakundeen Legean jasotako hizkuntza-alderdiak garatuta, 2019ko azaroaren 22ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen azaroaren 19ko 179/2019 Dekretua, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa. Erregelamenduzko xedapen hori Gobernu Kontseiluak onetsi zuen, 2019ko azaroaren 19an egindako bilkuran, Euskadiko Toki Erakundeen Legearen 6. eta 7. artikuluak garatzeko; halaber, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea hartu zuen oinarri.

Como quiera que para lograr su efectividad plena se hacía necesario, en esta materia, un desarrollo reglamentario que completara su alcance, desarrollando los aspectos lingüísticos contenidos en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, con fecha 22 de noviembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Dicha disposición reglamentaria se aprobó por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2019, en desarrollo de los artículos 6 y 7 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi; teniendo también como base la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Dekretu horren V. kapituluak, «Udal toponimia eta bide eta zerbitzuen seinaleztapena» izenekoak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen 7.3 artikulua du lege-oinarri. Artikulu horrek Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. artikulura igortzen du, eta bertan jasotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko hiru erakunde-mailek elkarrekin ofizialtzea toponimia.

El Capítulo V de dicho Decreto, denominado «Toponimia municipal y señalización de vías y servicios», tiene como fundamento legal el artículo 7.3 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, el cual hace una remisión al artículo 10 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, que contempla conjuntamente la oficialización de la toponimia de los tres niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Kapitulu horrek, hiru maila instituzional horien eskumena errespetatuz, protagonismo handia ematen dio, besteak beste, hizkuntza-normalizazioaren arloan eskumenak dituen sailari.

Dicho capítulo, respetando la competencia de esos tres niveles institucionales, otorga gran protagonismo, entre otros, al departamento con competencias en materia de normalización lingüística.

Hala ere, ikusi da beharrezkoa dela toponimiako eta kartografiako esparruak, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan beste sail ezberdinei dagozkienak, sail berean bateratzea, kalitate handiagoko lana lortzeko, zeinak ekarriko baitu zerbitzu publikoaren eraginkortasun eta efizientzia handiagoa.

Ahora bien, se ha observado necesario que los ámbitos de toponimia y cartografía, que en la actualidad corresponden en la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco a departamentos diferentes, se unifiquen en un mismo departamento, con objeto de lograr un trabajo de mayor calidad, lo que redundará en una mayor eficacia y eficiencia del servicio público.

Bi lanak batzeko beharrak dakar azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapitulua aldatzea planteatzea; horrela, kapitulu horretan hizkuntza-normalizazioaren arloan eskumenak dituen sailari (Kultura eta Hizkuntza Politika Saila) esleitzen zaizkion eskumenak kartografiaren arloan eskumenak dituen sailak izango ditu (Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila). Aldaketa horrekin batera, halaber, aldatuko dira Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretua eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretua.

Es esa necesidad de unir ambos trabajos la que plantea una modificación del Capítulo V del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, de manera que las competencias que en dicho capítulo se le atribuyen al departamento con competencias en materia de normalización lingüística (Departamento de Cultura y Política Lingüística) sean ostentadas por el departamento con competencias en materia de cartografía (Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes). Modificación que llevará aparejada, igualmente, la modificación del Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes; y del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Era berean, eta aldaketa horri lotuta, zeinak ekarriko baitu toponimia- eta kartografia-lanak bateratzea, bistan da Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala funtsezko elementua dela informazio geografikoaren antolaketan, toponimiaren zehaztasunari eta ofizialtasunari dagokienez; beraz, kongruentzia eta koherentzia juridikoaren arrazoiengatik, badirudi beharrezkoa dela kartografiaren arloko eskumenak dituen sailari atxikitzea ez bakarrik azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapituluak hizkuntza-normalizazioaren arloan eskumenak dituen sailari esleitzen dizkion eginkizunak, baita dekretu horretan izendegi horri buruz aurreikusitako jarduketak ere.

Asimismo, y unida a esa modificación, que conllevará la unificación de los trabajos de toponimia y cartografía, es evidente que el Nomenclátor Geográfico Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco resulta un elemento sustancial de la ordenación de la información geográfica, en términos del rigor de la toponimia y de su oficialidad, por lo que por motivos de congruencia y coherencia jurídica, parece evidente la necesidad de que se adscriban al departamento con competencias en materia de cartografía no solo las funciones que el Capítulo V del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, atribuye al departamento con competencias en materia de normalización lingüística, sino las actuaciones previstas en ese Decreto respecto a dicho Nomenclátor.

Azkenik, Euskararen Aholku Batzordearen uztailaren 28ko 99/2020 Dekretua indarrean jartzearen ondorioz, desagertu egin da Toponimiako Batzorde Berezia, zeina Euskararen Aholku Batzordearen barruan sortu baitzen, Euskal Autonomia Erkidegoko toponimoak finkatu, aldatu eta berreskuratzeari buruzko aholkuak eman eta proposamenak egiteko. Eginkizun horiek beste inongo organori esleitu ez zaizkionez, haiek desagertzeak azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren 46. artikuluko c) apartatuan aurreikusitako izapidea ezabatu beharra dakar, hots, batzorde horri loteslea ez den irizpena eskatzeari buruzkoa Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren toponimoak onartzeko eta ofizialtzeko prozeduran.

Por último, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 99/2020, de 28 de julio, del Consejo Asesor del Euskera, ha desaparecido la Comisión Especial de Toponimia, creada en el seno de dicho Consejo para el asesoramiento y propuesta en lo referente a la fijación, modificación y recuperación de topónimos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como quiera que dichas funciones no han sido encomendadas a ningún otro órgano, su desaparición conlleva la necesidad de suprimir el trámite previsto en la letra c) del artículo 46 del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, relativo a la solicitud de dictamen no vinculante a la citada Comisión en el procedimiento de aprobación y oficialización de los topónimos de competencia del Gobierno Vasco.

Horiek guztiak horrela, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren onespenarekin eta lehendakariak aldez aurretik onartuta, Gobernu Kontseiluak 2022ko apirilaren 5eko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y del Consejero de Cultura y Política Lingüística, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 5 de abril de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapituluan eta azken xedapenetako lehenengoan «hizkuntza-normalizazioaren arloan» edo «hizkuntza-politikaren arloan» eskumena duen sailari egiten zaizkion aipamen guztien ordez, «Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren oinarrizko kartografia ofizialaren arloan» adieraztea.

Artículo primero.– Todas las referencias en el Capítulo V y disposición final primera del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, al departamento competente en «materia de normalización lingüística» o en «materia de política lingüística» se sustituyen por la expresión en «materia de cartografía oficial básica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bigarren artikulua.– Azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren 46. artikuluaren c) apartatua ezabatzea, eta, ondorioz, egungo d) apartatua c) bilakatzea, eta e) apartatua, berriz, d).

Artículo segundo.– Se suprime la letra c) del artículo 46 del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, pasando la actual letra d) a letra c) y la letra e) a letra d).

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Une honetan izapidetzen ari diren espedienteak, azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapituluaren arabera hizkuntza politikaren arloko eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak ebatzi behar dituenak, sail horrek ebatziko ditu.

Los expedientes que actualmente se encuentren en tramitación que, conforme al Capítulo V del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, deban ser resueltos por el departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco que tenga atribuida la competencia en materia de normalización lingüística, se resolverán por ese departamento.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 10. artikuluko bigarren paragrafoko v) apartatua aldatzen da; honela idatzita geratzen da:

Se modifica el apartado v) del párrafo segundo del artículo 10 del Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que queda redactado en los siguientes términos:

«v) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Erregistro Kartografikoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Izendegi Geografiko Ofiziala kudeatzea».

«v) Gestionar el Registro Cartográfico del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Nomenclátor Geográfico Oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 10. artikuluko bigarren paragrafoan y) apartatua gehitzen da; honela idatzita geratzen da:

Se adiciona un apartado y) al párrafo segundo del artículo 10 del Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que queda redactado en los siguientes términos:

«y) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko oinarrizko kartografia ofizialaren arloan eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailari dagozkion eginkizunak betetzea, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuaren V. kapituluaren arabera».

«y) Ejercer las funciones que corresponden al departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco que tenga atribuida la competencia en materia de cartografía oficial básica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de conformidad con el Capítulo V del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi».

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren 15. artikuluko bigarren paragrafoko i) apartatua ezabatzen da.

Se suprime el apartado i) del párrafo segundo del artículo 15 del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko apirilaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental