Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

77. zk., 2022ko apirilaren 21a, osteguna

N.º 77, jueves 21 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
1716
1716

40/2022 DEKRETUA, martxoaren 29koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

DECRETO 40/2022, de 29 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, 13.1.f) artikuluan, eginkizun hauek esleitzen dizkio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari: «espetxeak, bereziki haien antolaketa eta funtzionamendua, espetxe-legeria betearaztea, bere gain hartuta legeria horrek espetxe-administrazioaren organo zentralei ematen dizkien ahalmenak».

El artículo 13.1.f) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, lo referente a los «establecimientos penitenciarios, en especial su organización, funcionamiento y ejecución de la legislación penitenciaria, asumiendo el ejercicio de las facultades que esta atribuya a los órganos centrales de la Administración penitenciaria».

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuak Justizia Sailburuordetzari esleitzen dio espetxeen arloko eskumen autonomikoak baliatzeko plangintza egitea (11.1.f artikulua), eta Justizia Zuzendaritzari, berriz, zigor- eta espetxe-legeria betearaztea, bere eskumen-eremuan, eta Jaurlaritzak arlo horietan egiten dituen gainerako jarduerekin koordinatuta (14.f artikulua).

El Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, atribuye a la Viceconsejería de Justicia la planificación del ejercicio de las competencias autonómicas en materia de Instituciones y Establecimientos penitenciarios (artículo 11.1.f)) y a la Dirección de Justicia la ejecución, en su ámbito competencial, de la legislación penal y penitenciaria en coordinación con el resto de actuaciones del Gobierno en dichos ámbitos (artículo 14.f)).

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio espetxeen antolaketaren, araubidearen eta funtzionamenduaren gaineko eskumena baliatzea eta gai horren gaineko Estatuko legeria betearaztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.14. eta 12. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

La competencia sobre organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de la legislación estatal en tal materia corresponde a Euskadi conforme los artículos 10.14 y 12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Espetxe-arloko Estatuko legeria betearazteari buruz Estatuko Administrazioak dituen eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzko ekainaren 29ko 474/2021 Errege Dekretuarekin eta eskualdaketa hori bere gain hartzeari buruzko uztailaren 6ko 169/2021 Dekretuarekin bat etorriz, Euskal Autonomia Erkidegoak 2021eko urriaren 1etik aurrera bere gain hartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espetxeen zuzendaritza, gainbegiratzea, antolaketa, kudeaketa ekonomiko eta administratiboa eta ikuskapena. Hona hemen eginkizunok:

De conformidad con el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, y el Decreto 169/2021, de 6 de julio, de asunción del traspaso, Euskadi asume a partir del 1 de octubre de 2021 las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en Euskadi, lo cual comprende:

a) Espetxeen eta zigorrak betearazteko gainerako zerbitzuen antolamendua eta kudeaketa –horien egitura organikoa eta funtzionala ezartzea barnean dela–, bai eta lankidetza instituzionala eta gizartearen parte-hartzea sustatzea ere.

a) La organización y gestión de los centros penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal, incluyendo el establecimiento de su estructura orgánica y funcional, y la colaboración institucional y el fomento de la participación social.

b) Zigorrak, segurtasun-neurriak, erregimen irekia, baldintzapeko askatasuna eta tratamendurako eta esku-hartzerako berariazko programak betearazi, kudeatu eta koordinatzea, bai eta jarraipena egitea ere. Horretarako, behar diren administrazio-ebazpenak ematea, barneratuen behaketarekin, sailkapenarekin, destinoarekin, baimenekin eta tratamenduarekin zerikusia duen guztian.

b) La ejecución, gestión, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención, adoptando las resoluciones administrativas precisas en relación con la observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento de los internos, adoptando las resoluciones administrativas correspondientes.

c) Espetxe-eremuan honako prestazio hauek kudeatzea: hezkuntza, gizarte-ekintza, espetxe-lana, lanerako prestakuntza, gizarteratzea eta laneratzea, kultura- eta kirol-jarduerak sustatzea, gobernuz kanpoko erakundeen esku-hartze programak koordinatzea, droga-mendekotasunak prebenitu eta tratatzeko eta errehabilitatzeko jarduerak.

c) La gestión de las prestaciones en el ámbito penitenciario de la educación, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupacional, la inserción sociolaboral, la promoción de actividades culturales y deportivas, la coordinación de programas de intervención de organizaciones no gubernamentales y las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias.

d) Espetxe-ondarea administratu eta kudeatzea, hau da, espetxe-higiezinak, -azpiegiturak eta -ekipamenduak, barnean hartuta zentro berriak sustatzea eta badaudenak handitu, eraberritu eta birgaitzea.

d) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles, infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.

e) Espetxe-administrazioko zerbitzu, organismo eta zentroen jarraipena egitea, eta horiek guztiak aztertu eta ikuskatzea.

e) El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.

Horrenbestez, beharrezkoa da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuan bildutako erregulazioa eguneratzea. Izan ere, hartara, sailak behar bezala beteko du bere gain hartutako eskumena.

Atendiendo a ello es preciso actualizar la regulación contenida en el actual Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, para poder ejercer debidamente la competencia asumida.

Eguneratze horrek Justizia Sailburuordetzari eragiten dio bereziki –lehendik esleituak baitzituen arlo horretako eskumenak, orokorrean–, bai eta haren mende dauden zuzendaritzei ere.

Ello incumbe singularmente a la Viceconsejería de Justicia, que ya tenía atribuida genéricamente el ejercicio de las competencias en la materia, y a las direcciones de ella dependientes.

Ildo horretatik, zuzendaritza-organo horien artean banatzen dira aipatutako eginkizunak eskualdatzeak berekin dakartzan egiteko nagusiak. Horrela, espetxeetako langileen ohiko kudeaketa Justizia Administrazioko Zuzendaritzari esleitzen zaio; azpiegituren eta baliabide materialen kudeaketa Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritzari esleitzen zaio, eta Justizia Zuzendaritzari, berriz, barne- eta tratamendu-araubidearen antolaketa eta ikuskapena.

En tal sentido se distribuyen entre dichos órganos directivos las funciones esenciales que comporta el traspaso de funciones, de modo que la gestión ordinaria del personal de los centros y establecimientos penitenciarios se asigna a la Dirección de Administración de Justicia; la gestión de las infraestructuras y medios materiales se atribuye a la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras y la organización y supervisión del régimen interno y tratamental se encomienda a la Dirección de Justicia.

Halaber, dekretuak zehazten du esparru autonomikoan zer organok hartuko dituzten beren gain espetxe-legerian aipatzen den zuzendaritza-zentroaren berezko eginkizunak.

Asimismo, el Decreto designa qué órganos asumen en el ámbito autonómico las funciones propias del centro directivo al que alude la legislación penitenciaria.

Egitura-dekretuan egiten den bigarren aldaketa da hau; izan ere, lehenengoa urtarrilaren 11ko 5/2022 Dekretua onartuta egin zen, zeinak Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentziaren estatutuak onartu eta Espetxeetako Lana eta Enplegurako Prestakuntza zuzenbide publikoko estatu-erakundean zerbitzuak ematen zituzten langile transferituak atxikitzen baititu. Dekretu horretan, laugarren apartatua gehitzen zaio urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 3. artikuluari (12/2021 Dekretuaren bidez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen da), eta, apartatu horretan ezartzen denez, Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita geratzen da, Justizia Sailburuordetzaren bidez.

Se trata de la segunda modificación del Decreto de estructura departamental, ya que la primera se ha producido con el Decreto 5/2022, de 11 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social y se adscribe el personal transferido que prestaba sus servicios en la entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. En dicho Decreto se añade un apartado cuarto al artículo 3 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por el que se contempla la adscripción de Aukerak, Agencia Vasca De Reinserción Social, al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a través de la Viceconsejería de Justicia.

Egituran egindako aldaketa berri hau premiazkoa da, espetxeetako zuzendaritza-zentro gisa jarduten zuten Estatuko zuzendaritza-organoei esleitutako funtzioak eskualdatzen jarraitzeko. Nolanahi ere, orain proposatzen den egitura berriro formulatu ahal izango da, behin euskal espetxeen antolamendu-ereduaren erregulazioa eta egituraketa erabat garatu ondoren.

Esta nueva modificación en la estructura urge para dar continuidad a la recepción del traspaso de aquellas funciones que venían atribuidas a los órganos de dirección estatales que actuaban como centro directivo penitenciario; sin perjuicio de que pueda reformularse la estructura ahora propuesta, una vez se haya desarrollado completamente la regulación y estructuración del modelo organizativo penitenciario vasco.

Horrenbestez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, lehendakariak onartu ondoren, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 29an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, previa aprobación del Lehendakari y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– f) letra aldatu eta g) eta h) letrak gehitzen dira urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 11. artikuluko (Justizia Sailburuordetza) lehenengo apartatuan (dekretu horren bidez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen da). Hona hemen letra horien edukia:

Artículo primero.– Se modifica la letra f) y se añaden las letras g) y h) al apartado primero del artículo 11, relativo a la Viceconsejería de Justicia, del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con el siguiente contenido:

«f) Espetxeen eta zigorrak betearazteko gainerako zerbitzuen antolamendua eta kudeaketa, eta sailburuordetzari atxikitako zuzendaritzei esleitutako eskudantzien goi-zuzendaritza gauzatzea, espetxeen erregimen- eta tratamendu-kudeaketaren, ingurune irekiaren eta neurri alternatiboen arloan.

«f) Planificar la organización y gestión de los centros y establecimientos penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal, ejerciendo la superior dirección de las atribuciones asignadas a las direcciones a ella adscritas en materia de gestión regimental y tratamental de los centros penitenciarios, medio abierto y medidas alternativas.

g) Espetxe-administrazioaren zerbitzu, organismo eta zentroak koordinatzea eta gainbegiratzea, batez ere langileei, prozedurei, instalazioei eta zuzkidurei dagokienez; espetxe-azpiegituren plana prestatzea, espetxe-administrazioaren helburuak betetzen lagundu dezaketen beste erakunde batzuekin koordinatzea, eta gizarteak administrazio horretan parte har dezala sustatzea.

g) Coordinar y supervisar los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, especialmente en referencia al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones; la elaboración del plan de infraestructuras penitenciarias, así como la coordinación con otras instituciones que puedan coadyuvar al cumplimiento de los fines de la administración penitenciaria y el fomento de la participación social en ella.

h) Espetxe-legeriak zuzendaritza-zentroari esleitzen dizkion administrazio-ebazpenak ematea, espetxe-zaintzako epaitegian zuzenean errekurritu daitezkeen askatasunaz gabetzeko zigor eta neurriak betearazteari buruz, ezarritako espetxe-zigorra 10 urtetik gorakoa denean, non eta eginkizun hori beste organo batzuei eskuordetu ez zaien.»

h) Adoptar las resoluciones administrativas que la legislación penitenciaria asigna al centro directivo referentes a la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad susceptibles de ser recurridas directamente ante el juzgado de vigilancia penitenciaria cuando la pena de prisión impuesta sea superior a diez años, salvo delegación en otros órganos.»

Bigarren artikulua.– Beste apartatu bat gehitzen zaio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 11. artikuluari. Honela idatzita gelditzen da:

Artículo segundo.– Se añade un nuevo apartado al artículo 11 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con la siguiente redacción:

«3.– Justizia Sailburuordetzak, Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko ente publikoa sailari atxikitzeko organoa denez, agentziaren gidalerroak ezarri, eta haren administrazio-kontseiluaren lehendakariordetza izango du.»

«3.– La Viceconsejería de Justicia como órgano a través del cual se adscribe al Departamento el ente público de derecho privado Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social, fijará sus directrices y ostentará la vicepresidencia de su Consejo de Administración.»

Hirugarren artikulua.– k) letra gehitzen zaio urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 12. artikuluaren (Justizia Administrazioko Zuzendaritza) 1. apartatuari (dekretu horren bidez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen da). Honela idatzita gelditzen da:

Artículo tercero.– Se añade una nueva letra k) al apartado 1.º del artículo 12, relativo a la Dirección de Administración de Justicia, del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con la siguiente redacción:

«k) Espetxeetako giza baliabideak planifikatu eta kudeatzea; langile horien premiak aztertzea; plantilla eta lanpostu-zerrendak prestatzeko proposamenak egitea; prestakuntza- eta hobekuntza-planak egitea, bai eta gizarte-prebentzioko eta lan-arriskuen prebentzioko planak ere; arrisku horietarako berezko prebentzio-zerbitzua kudeatzea; sindikatuekiko harremanak izatea, indarrean dagoen negoziazio-egiturak adierazten duen eremuan, eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 10 artikuluak eta indarrean dauden gainerako araudiek langile horiei buruz sailari esleitzen dizkioten eskumenak baliatzea.»

«k) Planificar y gestionar lo referente a los recursos humanos de los centros y establecimientos penitenciarios; evaluar las necesidades de tal personal; realizar propuestas para elaborar su plantilla y las relaciones de puestos de trabajo; elaborar planes de formación y perfeccionamiento y de prevención social y riesgos laborales; gestionar el servicio de prevención propio de los mismos; relacionarse con las organizaciones sindicales en el ámbito que señale la estructura de negociación vigente, así como ejercer respecto a este personal las competencias que al Departamento atribuye el artículo 10 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y demás normativa vigente.»

Laugarren artikulua.– f), g) eta h) letrak gehitzen zaizkio urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 13. artikuluari (Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza; dekretu horren bidez, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen da). Honela idatzita gelditzen da:

Artículo cuarto.– Se añaden las letras f), g) y h) al artículo 13, relativo a la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras, del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con la siguiente redacción:

«f) Plan eta programak proposatzea, espetxeetarako azpiegiturak ezarri, eskuratu, mantendu eta eraberritzeko, horien jasangarritasuna eta efizientzia bermatze aldera.

«f) Proponer planes y programas para la implantación, adquisición, mantenimiento y renovación de infraestructuras para los centros y establecimientos penitenciarios, en orden a su sostenibilidad y eficiencia.

g) Espetxe-azpiegiturak eta -ekipamenduak administratu eta kudeatzea, barnean hartuta zentro berriak sustatzea eta badaudenak handitu, eraberritu eta birgaitzea.

g) Administrar y gestionar las infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.

h) Espetxeen funtzionamendurako beharrezkoak diren baliabide material eta ekonomikoak planifikatu, hornitu, antolatu eta kudeatzea, hargatik eragotzi gabe beste organo batzuei dagozkienak, betiere bat etorrita Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretuan xedatutakoarekin.»

h) Planificar, proveer, organizar y gestionar los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de los centros y establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 36/2020, de 10 de marzo, por el que se regula el Modelo de Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.»

Bosgarren artikulua.– Aldatzen da Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuaren 14. artikulua, eta honela idatzita gelditzen da:

Artículo quinto.– Se modifica el artículo 14 del Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que pasa a tener la siguiente redacción:

«14. artikulua.– Justizia Zuzendaritza.

«Articulo 14.– Dirección de Justicia.

1.– Honako eginkizun hauek izango ditu Justizia Zuzendaritzak:

1.– A la Dirección de Justicia le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Justiziarako sarbide unibertsala sustatzea, Justizia Administrazioari buruzko informazioa eta ezagutza zabaltzeko eta hura herritarrengana hurbiltzeko planen bidez.

a) Promover la universalización del acceso a la justicia mediante planes de información, conocimiento y acercamiento de la Administración de Justicia a la ciudadanía.

b) Herritarrei doako laguntza juridikoa emateko zerbitzua antolatu eta kontrolatzea, eta zerbitzu horretarako sarbidea kudeatzea, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen bidez. Horretarako, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargo Profesionalek ematen dituzten orientazio eta laguntza juridikoko zerbitzuak finantzatzen ditu, eta elkargo horiekin adosten ditu zerbitzu horien prestakuntza- eta espezializazio-baldintza orokorrak.

b) La ordenación y el control del servicio de asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía, y la gestión de su acceso a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuitas. A tal fin financia los servicios de orientación y asistencia jurídicas prestados por los Colegios Profesionales de la Abogacía y la Procura, con los que concuerda los requisitos generales de formación y especialización de tales servicios.

c) Gatazkak ebazteko bide egokiak sustatu eta garatzea, bai eta justizia errestauratiboko mekanismoak ere.

c) Impulsar y desarrollar medios adecuados de resolución de conflictos, así como mecanismos de justicia restaurativa.

d) Lantalde psikosozial judizialen antolaketari eta funtzionamenduari laguntza ematea, eta lantalde horiek osatzen dituzten langileen prestakuntza zaintzea.

d) Proveer a la organización y funcionamiento de los equipos psicosociales judiciales y atender a la formación del personal integrante de los mismos.

e) Epailearen aginduzko familia-elkarguneak sortu eta kudeatzea.

e) Crear y gestionar los Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial.

f) Gazte-justiziaren arloko jarduerak diseinatu, planifikatu, antolatu eta ebaluatzea, Jaurlaritzako sail guztien lana koordinatuz.

f) Diseñar, planificar, organizar y evaluar las actuaciones en materia de justicia juvenil, coordinando la labor de los distintos Departamentos del Gobierno.

g) Delituen biktimei arreta emateko programak planifikatu, gauzatu eta ebaluatzea, Delituen Biktimen Estatutuaren apirilaren 27ko 4/2015 Legean, hura garatzen duen araudian eta, bereziki, emakumeen kontrako indarkeriaren biktimei buruzkoan ezarritakoaren arabera.

g) Planificar, ejecutar y evaluar programas de atención a las víctimas de delitos, conforme a lo establecido en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y en su normativa de desarrollo y, en particular, de las víctimas de la violencia contra las mujeres.

h) Espetxeak antolatu, ikuskatu eta gainbegiratzea, barne- eta tratamendu-araubideari dagokionez.

h) Organizar, analizar, inspeccionar y supervisar los centros y establecimientos penitenciarios en lo relativo a su régimen interior y tratamental.

i) Espetxe-eremuan honako prestazio hauek kudeatzea: hezkuntza, gizarte-ekintza, espetxe-lana, lanerako prestakuntza, gizarteratzea eta laneratzea, kultura- eta kirol-jarduerak sustatzea eta adikzioen prebentzioa eta tratamendua. Horretarako, koordinazioa erraztuko du bai Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentziarekin bai osasunaren, hezkuntzaren enpleguaren eta gizarte-zerbitzuen arloko administrazio eskudunekin, eta, gainera, gobernuz kanpoko erakundeen esku-hartze programak koordinatuko ditu.

i) Gestionar las prestaciones en el ámbito penitenciario de la educación, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupacional, la inserción sociolaboral, la promoción de actividades culturales y deportivas y la prevención y tratamiento de adicciones, facilitando la coordinación con Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social y las administraciones competentes en materia de salud, educación, empleo y servicios sociales, así como mediante la coordinación de programas de intervención de organizaciones no gubernamentales.

j) Zigorrak, segurtasun-neurriak, erregimen irekia, baldintzapeko askatasuna eta tratamendurako eta esku-hartzerako berariazko programak betearazi, kudeatu eta koordinatzea, bai eta jarraipena egitea ere. Horretarako, behar diren administrazio-ebazpenak ematea, barneratuen behaketarekin, sailkapenarekin, destinoarekin, baimenekin eta tratamenduarekin zerikusia duen guztian.

j) Ejecutar, gestionar, coordinar y hacer seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención, adoptando las resoluciones administrativas precisas en relación con la observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento de las personas internas y cualesquiera otras que la legislación penitenciaria asigna al centro directivo que no correspondan a la Viceconsejería de Justicia.

k) Erkidegoan, askatasuna kentzea ez dakarten zigor-neurriak bultzatzea eta ezartzea.

k) Potenciar e implementar las medidas de ejecución penal no privativas de libertad en la comunidad.

2.– Espetxeak, funtzionalki nahiz organikoki, Justizia Zuzendaritzaren mende daude, hargatik eragotzi gabe funtzionalki zuzendaritza horren edo Justizia Sailburuordetzaren gainerako zuzendaritza-organoen mende egotea, edo saileko beste organo batzuen mende, kasuan kasuko gaiaren arabera.»

2.– Los centros y establecimientos penitenciarios están bajo la dependencia funcional de la Dirección de Justicia, dependen orgánicamente de la Dirección de Justicia, sin perjuicio de su dependencia funcional de dicha dirección o del resto de órganos directivos de la Viceconsejería de Justicia o de otros órganos del Departamento en función de la materia.»

Seigarren artikulua.– Bigarren xedapen gehigarria gehitzen zaio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 12/2021 Dekretuari; honela dio:

Artículo sexto.– Se añade una nueva disposición adicional segunda al Decreto 12/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con la siguiente redacción:

«BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Espetxe Administrazioa.

«DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Administración penitenciaria.

1.– Zuzendaritza-zentrotzat hartzen dira espetxe-administrazioaren organoak, zuzendaritza-maila edo goragokoa dutenak eta zentro horiei dagozkien eskumenak esleituta dituztenak, dekretu honen banaketaren arabera.

1.– Se entiende por centro directivo los órganos de la Administración penitenciaria con rango igual o superior a Dirección que tengan atribuidas las competencias correspondientes al mismo conforme a la distribución que efectúa este Decreto.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan dauden espetxeek izen ofizial hauek dituzte:

2.– La denominación oficial de los centros penitenciarios existentes en Euskadi es la siguiente:

a) Arabako Espetxea/ Centro Penitenciario Araba.

a) Arabako Espetxea / Centro Penitenciario Araba.

b) Bizkaiko Espetxea/ Centro Penitenciario Bizkaia.

b) Bizkaiko Espetxea / Centro Penitenciario Bizkaia.

c) Gipuzkoako Espetxea/ Centro Penitenciario Gipuzkoa.

c) Gipuzkoako Espetxea / Centro Penitenciario Gipuzkoa.

3.– Justizia Sailburuordetzaren organoek aukera izango dute eginkizunak eskuordetzan emateko espetxeetako zuzendaritzaren edo gerentziaren titularrei, kudeaketa hobetzeko.»

3.– Los órganos de la Viceconsejería de Justicia podrán delegar funciones en las personas titulares de la dirección o gerencia de los centros y establecimientos penitenciarios para su mejor gestión.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko martxoaren 29an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental