Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2022ko apirilaren 13a, asteazkena

N.º 74, miércoles 13 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1654
1654

40/2022 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien plana onartzen duen Erabakia argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN 40/2022, de 6 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Gobernu Kontseiluak, 2022ko martxoaren 29an egindako bilkuran, suspertze, eraldatze eta erresilientzia plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien plana onartzen duen Erabakia onartu du, eta behar bezalako publizitatea emateko, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 29 de marzo de 2022, el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea suspertze, eraldatze eta erresilientzia plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien plana onartzen duen erabakiaren testua, zeina eranskinean jaso baita.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por el que se aprueba el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN APIRILAREN 6KO 40/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 40/2022, DE 6 DE ABRIL, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ERABAKIA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN BAITA SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANA GAUZATZEKO ESKATZEN DIREN IRUZURRAREN AURKAKO BORROKARI, INTERES-GATAZKEI, FINANTZAKETA BIKOITZARI ETA ESTATU-LAGUNTZEI BURUZKO BETEKIZUNAK ETA INGURUMENARI KALTE NABARMENIK EZ EGITEKOAK BETETZEKO NEURRIEN PLANA
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE MEDIDAS PARA CUBRIR LOS REQUISITOS ANTIFRAUDE, CONFLICTO DE INTERÉS, DOBLE FINANCIACIÓN Y AYUDAS DE ESTADO Y DAÑO NO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE EXIGIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Gobernu Kontseiluaren 2022ko otsailaren 8ko Erabakiak zortzigarren apartatuaren laugarren paragrafoan jasotzen duenaren arabera, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotutako jarduketen eta proiektuen aurrekontu- eta kontabilitate-betearazpenari, kudeaketari eta jarraipenari dagokienez, Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren Agintaritza Arduradunaren orientabideekin bat etorriz, neurrien plan bat egingo du Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko, eta plan horren berri emango dio Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko informazioa emateko eta haren jarraipena egiteko Sailarteko Batzordeari, ondorio egokiak izan ditzan.

De conformidad con el párrafo 4 del apartado octavo del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relación con la ejecución presupuestaria y contable, gestión y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos, de acuerdo con las orientaciones de la Autoridad Responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, elaborará un «Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», que pondrá en conocimiento de la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a los efectos oportunos.

2022ko martxoaren 18an, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko informazioa emateko eta haren jarraipena egiteko Sailarteko Batzordeak erabaki du Gobernu Kontseilura bidaltzea Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien plana, Gobernu Kontseiluak onar dezan.

Con fecha 18 de marzo de 2022, la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha acordado la elevación al Consejo de Gobierno, para su aprobación, del Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Plan horretan jasotzen diren prebentzio-tresnen artean dago adierazpen instituzional bat egitea, argi eta irmo azaltzeko iruzurraren aurka borrokatzeko konpromisoa beteko dela.

Dicho plan contempla, entre los instrumentos de prevención, la cumplimentación de una declaración institucional con una manifestación clara y contundente del compromiso en la lucha contra el fraude.

Horregatik guztiagatik, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko informazioa emateko eta haren jarraipena egiteko Sailarteko Batzordearen erabakiaren arabera, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak proposatuta, eta gaia aztertu ondoren, Gobernu Kontseiluak erabaki hau hartu du:

En virtud de lo expuesto, de conformidad con el acuerdo de la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Onartzea erabaki honen eranskinean jaso den adierazpen instituzionala, zeinaren bidez Eusko Jaurlaritzak hitzematen baitu iruzurraren aurka borrokatuko duela.

Primero.– Aprobar la declaración institucional por la que se asume el compromiso del Gobierno Vasco de lucha contra el fraude que se adjunta como anexo de este Acuerdo.

Bigarrena.– Onartzea Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien plana, haren aplikazio-eremuan ezarritako baldintzetan.

Segundo.– Aprobar el Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los términos establecidos en su ámbito de aplicación.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko entitateek eta sailek planaren neurriak osatu edo egokitu ahal izango dituzte gerora, baldin eta uste badute nahitaezkoa dela Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren jarduketak zuzen garatzeko, betiere haien eskumen-eremua errespetatuz eta planaren printzipioen aurka joan gabe.

Tercero.– Las medidas previstas en dicho Plan podrán ser posteriormente completadas y adaptadas por los departamentos y las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en caso de ser necesario para el correcto desarrollo de las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de sus competencias y siempre que no se contradigan los principios establecidos en el mismo.

Laugarrena.– Plana leku hauetan argitaratzea: Euskal Autonomia Erkidegoaren webgunea (https://www.euskadi.eus Eusko Jaurlaritzaren gardentasunaren eta datu-bistaratzeen ataria (https://www.gardena.euskadi.eus Ekonomia eta Ogasun Sailaren web-orria (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomia-ogasun-saila/), eta plana benetan aplikatzeko beharrezkotzat jotzen diren bestelako zabalkunde-kanalak.

Cuarto.– Publicar el referido Plan en el sitio web de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus en el Portal de Transparencia y Visualización de datos del Gobierno Vasco (https://www.gardena.euskadi.eus y en la página web del Departamento de Economía y Hacienda (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-economia-hacienda/), así como en cuantos canales de difusión se considere necesario para su efectiva aplicación.

Bosgarrena.– Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak onartuko ditu Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurrien planari gerora egin ahal izango zaizkion aldaketak.

Quinto.– Delegar en el Consejero de Economía y Hacienda la aprobación de las eventuales modificaciones del Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Seigarrena.– Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emango du.

Sexto.– La Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento ordenará la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA
ANEXO

Eusko Jaurlaritzaren adierazpen instituzionala, zeinaren bidez Jaurlaritzak hitzematen baitu Suspertze eta Erresilientzia Mekanismo Europarraren funtsak baliatuz finantzatuko dituen ekimenetan iruzurraren aurka borrokatuko duela.

Declaración Institucional del Gobierno Vasco de compromiso de lucha contra el fraude en el marco de la ejecución de iniciativas financiadas con fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Eusko Jaurlaritzak, sailen eta organismo atxikien bidez, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (STEP) exekutatzeko eginkizunak betetzen ditu.

El Gobierno Vasco a través de sus departamentos y organismos adscritos ejerce funciones de entidad ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Eta hala jasota gera dadin, hitzematen du arau juridiko, etiko eta moralen estandar gorenenak beteko dituela eta osotasun-, objektibotasun- eta zintzotasun-printzipio zorrotzenei lotuko zaiela jarduketa guztietan, eta, jakina, konpromiso horri berari helduko diola Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren Europako funtsen bidez finantzatuta egingo dituen jarduketetan.

Y para que conste, manifiesta que su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad que mantiene en el conjunto de sus actuaciones, se extiende, como no podría ser de otra manera, a las actuaciones que realice financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Jaurlaritzako langileek, enplegatu publiko direnez gero, eginbehar hauek dituzte, besteak beste: «interes orokorrak zaindu beharko dituzte Konstituzioa eta gainerako ordenamendu juridikoa betez; halaber, honako printzipio hauen arabera ere jardun beharko dute: objektibotasuna, osotasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, zerbitzu publikoaren aldeko dedikazioa, gardentasuna, eredugarritasuna, austeritatea, irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, kulturaren eta ingurumenaren sustapena, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekiko errespetua» (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren urriaren 30eko 5/2015 Legearen 52. artikulua).

El personal a su servicio, en su carácter de empleados públicos, tiene el compromiso, entre otros deberes, de «velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres» (Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

Horrez gainera, erakundearen buru izateko erantzukizuna duten kargu publikodunek adierazpen bat egingo dute, «Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta haren sektore publikoko kargu publikodunen etika- eta jokabide-kodea»ri atxikitzeko (Gobernu Kontseiluak 2016ko azaroaren 22ko bilkuran onartua). Horiek horrela, funtzionarioei eta langile lan-kontratudunei legez ezarritako konpromiso eta balioez gain, kargudunek beren gain hartutako erantzukizunarekin zuzeneko zerikusia duten konpromiso eta balioak ere onartzen dituzte. Ez da deklarazioko kodea edo benetako eraginik ez duen agiria; izan ere, kodean ezarritakoa betetzen ez bada, barneko jarraipen-sistema bat aktibatuko da, eta horrek ekar dezake langilea kargugabetzea edo, kasuan-kasuan, organo eskudunei zenbait gomendio egitea, gertatutako okerrak zuzen daitezen.

Adicionalmente, los cargos públicos en los que recae la responsabilidad de liderar el conjunto de la institución efectúan una declaración de adhesión al «Código Ético y de Conducta de los cargos públicos de Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su sector público» (aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2016) que añade a los compromisos y valores legalmente establecidos para el personal funcionario y laboral, los que están directamente relacionados con la responsabilidad asumida. No se trata de un Código declarativo o sin efectos reales, sino que su incumplimiento activa un sistema interno de seguimiento que puede terminar con el cese de la persona en el puesto de trabajo que ocupe o, en su caso, con la formulación de recomendaciones a los órganos competentes para que se corrijan las desviaciones producidas.

Kasu guztietan, helburua da iruzurrezko jarduera oro aldentzeko kultura sustatzea erakundearen barruan, iruzurra prebenitzen eta detektatzen lagunduko duena eta, iruzur-kasuren bat gertatuz gero, kudeaketa-prozedura eraginkorrak garatzea sustatuko duena.

En todos los casos, el objetivo es fomentar dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.

Eusko Jaurlaritzak, STEParen entitate exekutatzaile den aldetik egin behar duen jardunari dagokionez, Batasuneko araudiarekin bat etorriz, plan bat zehaztu du, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko eskatzen diren iruzurraren aurkako borrokari, interes-gatazkei, finantzaketa bikoitzari eta estatu-laguntzei buruzko betekizunak eta ingurumenari kalte nabarmenik ez egitekoak betetzeko neurriak biltzeko. Neurrien plan hori Gobernu Kontseilura bidali du Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko informazioa emateko eta haren jarraipena egiteko Sailarteko Batzordeak, 2022ko martxoaren 29ko bilkuran onartua izan dadin, adierazpen instituzional honekin batera.

En el caso particular de su actuación, como entidad ejecutora del PRTR, el Gobierno Vasco ha definido, en consonancia con la normativa comunitaria, un Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan de medidas ha sido elevado al Consejo de Gobierno por la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para ser aprobado, conjuntamente con la presente declaración institucional, en sesión del día 29 de marzo de 2022.

Aurretiaz dauden mekanismoak eta esperientzia ahalik eta gehien aprobetxatzen ditu planak; gainera, prozesuak ezartzen ditu iruzur-arriskua ebaluatu eta prebenitzeko, kasuan kasuko erantzukizun-arloetan barne-kontroleko sistema egokia egon dadila ziurtatzeko eta, behar denean, neurri zuzentzaileak behar besteko arretaz aplikatuko direla bermatzeko.

En dicho plan, que aprovecha al máximo la experiencia y los mecanismos ya existentes, se establecen los procesos para evaluar el riesgo de fraude, prevenirlo, asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro de las respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en el caso de que fuera necesario, la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.

Orobat, neurrien planak administrazio-baliabideak antolatzen ditu, atzeman daitezkeen irregulartasunak eta iruzur-kasu posibleak barneko jakinarazpen-kanalen bidez salatzeko, betiere konfidentzialtasuna eta arlo horretako arauak errespetatuz eta agintaritza arduradunarekin, kontrol-agintaritzarekin, Iruzurraren aurkako Koordinazioko Zerbitzu Nazionalarekin eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoarekin lankidetzan arituz.

Asimismo, el plan de medidas establece los resortes administrativos, para denunciar, respetando la confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia, aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de los canales internos de notificación y siempre en colaboración con la autoridad responsable, autoridad de control, así como con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.


Azterketa dokumentala


Análisis documental