Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2022ko apirilaren 13a, asteazkena

N.º 74, miércoles 13 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
1646
1646

EBAZPENA, 2022ko apirilaren 6koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko apirilaren 5eko bileran hartutako erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia onartu du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbideren Estatutuak Onartzen dituen maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak 10.2 artikuluaren o) letran xedatutakoaren arabera, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 5 de abril de 2022, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU y de conformidad con lo dispuesto en el apartado o) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2022ko apirilaren 5eko bileran hartutako erabakiaren bidez onetsi da deialdia, eta ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 5 de abril de 2022, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onartzeko hartutako erabakiak ondorioak izango ditu ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
DIRULAGUNTZA-DEIALDIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN SEKTORE ESTRATEGIKOETAKO, PERTSONEN ZAINTZAKO ETA DESPOPULAZIO-ARRISKUAN DAUDEN GUNEETAKO KUALIFIKAZIO PROFESIONALAREKIN LOTUTAKO BIZTANLERIA AKTIBOAREN KUALIFIKAZIO ETA BIRKUALIFIKAZIOKO PRESTAKUNTZARAKO RESKILLING ETA UPSKILLING EKINTZAK GARATZEKOA, EUROPAR BATASUNAREN NEXTGENERATIONEU FUNTSAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUAN.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE RESKILLING Y UPSKILLING, PARA LA FORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, VINCULADA A CUALIFICACIONES PROFESIONALES EN SECTORES ESTRATÉGICOS, CUIDADO DE LAS PERSONAS Y ZONAS EN RIESGO DE DESPOBLACIÓN, EN EL ÁMBITO DEL PAÍS VASCO, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

NextGenerationEU finantza-tresnak, Europako Kontseiluak 2020ko uztailaren 21ean onetsiak, bere baitan hartzen du, elementu nagusi gisa, «Suspertze eta Erresilientzia mekanismo» bat: haren helburua Batasuneko estatuetan inbertsioa eta erreformak bultzatzea da, hartara susperraldi jasangarri eta erresilientea lortzeko, eta, aldi berean, justizia sozialean oinarritutako hainbat erreforma ahalbidetzea, bai maila nazionalean, bai eskumenak transferituta dituzten autonomia-erkidegoekin gobernantza partekatuan.

El instrumento financiero NextGenerationEU, aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 de julio de 2020, incluye, como elemento central, un «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que permitirá una serie de reformas basadas en la justicia social tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias transferidas.

Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planak, VII. palankan («Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena») 20. osagai gisa sartzen du «Lanbide Heziketa Bultzatzeko Plan Estrategikoa», Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planari jarraipena eman eta hura hobetzen duena. Plan hori Gobernuak aurkeztu zuen, 2020ko uztailaren 23an. 20. osagaiko inbertsioen artean sartzen da 1. inbertsioa, «Biztanleria aktiboaren reskilling eta upskilling ekintzak, kualifikazio profesionalekin lotuta». Haren jarduera-lerroen artean laugarrena dago, sortzen ari diren, bilakaera azkarra duten eta enplegua sortzeko asmoa daukaten konpetentzien gaineko prestakuntzari buruzkoa. Era berean, baldintza ekonomiko eta sozialen gainean aurreikusten den bilakaeraren ondorioz etorkizunean lanpostuak sortuko dituzten sektoreetako prestakuntza ere jorratzen du, besteak beste, pertsonen zaintzan, trantsizio berdean, eta Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planean jasotako sektore estrategikoetan.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye, en la Palanca VII «Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades», como Componente 20 el «Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional», que supone la continuidad y mejora del Plan de Modernización de la Formación Profesional presentado por el Gobierno el 23 de julio de 2020. Entre las inversiones del Componente 20 se encuentra la Inversión 1, denominada «Reskilling y Upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales», entre cuyas líneas de actuación figura la número cuatro, que atiende a la formación en competencias emergentes, de rápida evolución y con prospectiva en la generación de empleo. Asimismo, atiende también a la formación en aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo, como son el cuidado a las personas, la transición verde, así como los sectores estratégicos recogidos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Lanbide Heziketako Idazkaritza Nagusiaren 2021eko abenduaren 23ko Ebazpenak, Enplegurako Lanbide Heziketaren eta Kualifikazio Sistemaren Sektore Konferentziaren 2021eko abenduaren 1eko akordioa argitaratzen duenak –akordio horren bidez onartu ziren, hain zuzen ere, 2021eko aurrekontu-ekitaldian biztanleria aktiboaren reskilling eta upskilling ekintzen garapenera bideratutako autonomia-erkidegoek kudeatutako kredituak lurraldean banatzeko irizpideak–, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren 20. osagaiaren esparruan (Lanbide Heziketa Sustatzeko Plan Estrategikoa), sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuko guneetako kualifikazio profesionalei lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako, Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dio 3.285.955,05 euroko kreditua.

La Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, de 1 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al desarrollo de acciones de Reskilling y Upskilling de la población activa en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del Componente 20 «Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional», del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, asigna al País Vasco un crédito de 3.285.955,05 euros.

Nahiz eta Biztanleria Aktiboaren Inkestako 2021eko laugarren hiruhilekoko datuek nolabaiteko hobekuntza erakusten duten biztanleria aktiboko kide diren eta beren konpetentzia profesionalaren egiaztapen formala duten pertsonen kopuruari dagokionez, egia da oraindik ere pertsona asko daudela egiaztapen hori ez dutenak, bai landunak, bai langabeak. Zehazki, eta Estatuko Biztanleria Aktiboaren Inkestaren datuen arabera, gaur egun 10,7 milioi pertsona daude, hau da, biztanleria aktiboaren % 46,13. Egiturazko arazo hau hiru ardatz nagusiren bidez jorratu da: lehenik eta behin, prozedura ireki eta iraunkor bat zabaldu da lan-esperientziaren eta prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko, uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak (zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez eskuratutako konpetentzia profesionalak aitortzen baitira) aurreikusitako baldintzetan, horretarako ekonomikoki ekintza espezifikoak sartu direlarik Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren lurralde-lankidetzarako programen esparruan; bigarren ardatza enplegurako prestakuntza-ekintzei buruzkoa da, ekintza horiek ere egikaritze-fase betean daudelarik, funts propioen bidez; eta hirugarren ardatza, agindu honetan agertzen dena, prestakuntza-ekintza ez-formalen deialdiarekin lotuta dago, baina erreferente bat dauka Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean, prestakuntza berehala hurbil dadin enpleguaren arloan beharrizan edo/eta proiekzio gehien duten sektoreetara, etorkizunean horiek formalki egiaztatu ahal izateko, 1224/2009 Errege Dekretuan jasotako prozeduraren bidez, bertan zehazten diren berezitasunekin.

Aunque los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre de 2021 muestran una cierta mejoría en cuanto al número de personas que forman parte de la población activa y que tienen una acreditación formal de su competencia profesional, es bien cierto que existe un alto de personas, tanto ocupadas como desempleadas, que siguen careciendo de dicha acreditación. Concretamente, y según los referidos datos de la EPA a nivel estatal, actualmente se cifra en 10,7 millones de personas, equivalente al 46,13 % de la población activa. Este problema de carácter estructural se ha abordado a través de tres ejes principales: el primero de ellos, la apertura de un procedimiento abierto en permanencia para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales de formación, en los términos previstos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, a cuyo objeto se han dotado económicamente acciones específicas en el marco de los Programas de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional; el segundo eje se corresponde con las acciones de formación para el empleo, que también se encuentran en plena ejecución a través de fondos propios; y el tercer eje, objeto de la presente Orden, se destina a la convocatoria de acciones formativas de carácter no formal, pero con un referente en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que acerquen de forma inmediata la formación a los sectores con mayor necesidad y/o proyección en términos de empleo y que permitan su futura acreditación formal a través del procedimiento recogido en el antes citado RD 1224/2009, con las particularidades que se determinen.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren eta Lanbide Heziketako sailburuordearen 2021eko azaroaren 23ko Ebazpenak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzeko etengabe irekitako prozedura ezartzen du. Ebazpen horrek zerbitzu hau osatu du, Euskal Autonomia Erkidegoan, modu iraunkor eta integralean.

La Resolución de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Formación Profesional y de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se implanta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el procedimiento abierto de manera permanente para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, ha configurado este servicio, en el ámbito del País Vasco, de forma permanente e integral.

Enplegurako lanbide-prestakuntza funtsezko tresna da lan-merkatuan laneratzen eta langileen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak (zeinak Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen baitu) 2. artikuluan ezartzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa da Lanbide Heziketaren sistemetako bat enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko (hurrenez hurren), prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

La formación profesional para el empleo constituye uno de los instrumentos que contribuye de manera decisiva a la inserción laboral en el mercado de trabajo y a la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras. El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, establece en su artículo 2, que la formación profesional para el empleo es uno de los sistemas de formación profesional, integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras, tanto desempleadas como ocupadas, una formación que responda a sus necesidades de competitividad y cualificación, respectivamente, contribuyendo a la cohesión social y al desarrollo económico en el marco de una economía basada en el conocimiento.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen) Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, horrek dauzkan erantzukizunei dagokienez, eta Lanbide Heziketaren eremuan oro har zuzendaritza, antolamendu eta plangintzan Hezkuntza Sailak dituen eginkizunak ezertan eragotzi gabe.

El Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Trabajo y Empleo la política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Departamento de Educación, de dirección, ordenación y planificación en el ámbito de la formación profesional en su conjunto.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzetarako deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onetsiriko organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Trabajo y Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, función que incluye la aprobación y tramitación de las correspondientes convocatorias subvencionables, según se encuentra establecido en el artículo 3.b) de los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2022ko apirilaren 5eko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko dirulaguntzen deialdia onetsi du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, baldintza hauetan:

Por todo lo cual, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 5 de abril de 2022, aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, en los siguientes términos:

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deialdi honen xedea honako hau da: Euskal Autonomia Erkidegoan sektore estrategikoetako, pertsonen zaintzako eta despopulazio-arriskuan dauden guneetako kualifikazio profesionalarekin lotutako biztanleria aktiboaren kualifikazio eta birkualifikazioko prestakuntzarako reskilling eta upskilling ekintzak garatzeko eta konpetentzia profesionalak ebaluatu eta egiaztatzean laguntzeko eman beharreko dirulaguntzak arautzea, Europar Batasunaren Next Generation EU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, así como para el acompañamiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Bi prozedura bereizten dira, enpresek, enpresa-taldeek edo irabazi-asmorik gabeko erakundeek (II. kapitulua) edo prestakuntza-erakundeek (III. kapitulua) aurkeztutako prestakuntza-planen arabera.

Se distinguen dos procedimientos, según se trate de Planes de formación presentados por empresas, agrupaciones de empresas o entidades sin ánimo de lucro (Capítulo II) o entidades de formación (Capítulo III).

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak 3.285.955,05 eurokoak dira, 2022ko ordainketa-kredituaren kontura.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de la presente convocatoria ascienden a 3.285.955,05 euros con cargo al crédito de pago del ejercicio 2022.

Baliabide horiek jarduera-ildo hauen artean banatzen dira, prestakuntza-ekintzen tipologiaren eta dirulaguntzaren onuradunen arabera:

Estos recursos se distribuyen entre las siguientes líneas de actuación, en función de la tipología de acciones formativas y de los beneficiarios de la subvención:

– A lerroa: 2.346.456,27 euro, sektore estrategikoetako prestakuntza-ekintzen eskaintza modularrerako. Eskaintza hori bitan banatzen da:

– Línea A: 2.346.456,27 euros para la oferta modular de acciones formativas de sectores estratégicos, que se divide, a su vez en dos:

– A.1 lerroa: 1.346.456,27 euro, enpresek, enpresa-elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek egin beharreko prestakuntza-ekintzetarako. Honela banatuko da:

– Línea A.1: 1.346.456,27 euros para las acciones formativas a desarrollar por empresas, agrupaciones de empresas y entidades sin ánimo de lucro, que se distribuye del siguiente modo:

– 403.936,88 euro (% 30), enpresen prestakuntza-planetarako.

– 403.936,88 euros (30 %) para Planes de formación de empresas.

– 807.873,76 euro (% 60), enpresa-taldeen prestakuntza-planetarako.

– 807.873,76 (60 %) euros para Planes de formación de agrupaciones empresariales.

– 134.645,63 euro (% 10), irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planetarako.

– 134.645,63 euros (10 %) para Planes de formación de entidades sin ánimo de lucro.

– A.2 lerroa: 1.000.000 euro, prestakuntza-erakundeek garatutako prestakuntza-ekintzetarako.

– Línea A.2: 1.000.000 euros para acciones formativas desarrollada por entidades de formación.

A lerroko baliabideen banaketa hori aldatu ahal izango da aurrekontu-kreditua agortzeko helburuarekin, 7. artikuluan dirulaguntzak esleitzeko aurreikusten diren baldintzen arabera.

Esta distribución de los recursos de la línea A podrá ser objeto de modificación a los efectos de agotar el crédito presupuestario, según los términos de adjudicación de las subvenciones previstos en el artículo 7.

– B lerroa: 619.777,37 euro, pertsonen zaintzarako prestakuntza-ekintzen eskaintza modularra egiteko, prestakuntza-erakundeen eskutik.

– Línea B: 619.777,37 euros para la oferta modular de acciones formativas destinadas al cuidado de personas desarrolladas por entidades de formación.

– C lerroa: 319.721,41 euro 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren pertsonei prestakuntza-ekintzen eskaintza modularra egiteko, prestakuntza-erakundeen eskutik.

– Línea C: 319.721,41 euros para la oferta modular de acciones formativas dirigidas a personas residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes desarrolladas por entidades de formación.

2.– A lerroa zatitzen den lerro bakoitzean eta C lerroan, aurrekontu-kredituaren % 50 3.1.b.2 artikuluan definitutako konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako ekintzetarako soilik gordeko da. Erreserbatutako kreditua agortzen ez bada, gerakina ezin izango da erabili prestakuntza-ekintza desberdinak estaltzeko.

2.– En cada una de las líneas en las que se divide la línea A y en la línea C se reservará el 50 % del crédito presupuestario exclusivamente para acciones dirigidas a competencias y empleos verdes, definidas en el artículo 3.1.b.2. En el supuesto de que el crédito reservado no sea agotado, el remanente no podrá ser destinado a la cobertura de acciones formativas diferentes.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PRESTAKUNTZA-PLANAK SEKTORE ETA EREMU ESTRATEGIKOETAN, ENPRESEK, ENPRESA-TALDEEK ETA IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEK GARATZEKO
PLANES FORMATIVOS EN SECTORES Y ÁMBITOS ESTRATÉGICOS A DESARROLLAR POR EMPRESAS, AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
(A.1. LERROA)
(LÍNEA A.1)

3. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera: Prestakuntza-plana.

Artículo 3.– Actuación subvencionable: Plan de formación.

1.– Kapitulu honen babespean, dirulaguntza jaso ahal izango dute 16. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten eta sektore eta eremu estrategiko hauetara bideratuta dauden prestakuntza-ekintzez osatutako prestakuntza-planek:

1.– Podrán ser objeto de subvención, al amparo de este Capítulo los Planes de formación que estén compuestos por acciones formativas que, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 16, se orienten a los siguientes sectores y ámbitos estratégicos:

a) Lanbide Heziketa Modernizatzeko Planean jasotako sektore estrategikoak.

a) Los sectores estratégicos recogidos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional:

1.– Informazioaren teknologia aurreratu berria.

1.– Nueva tecnología avanzada de la información.

2.– Makina-erreminta automatizatuak eta robotika.

2.– Máquinas–herramienta automatizadas y robótica.

3.– Ekipo aeronautikoak.

3.– Equipos aeronáuticos.

4.– Tren-garraiorako ekipo modernoa.

4.– Equipo de transporte ferroviario moderno.

5.– Energian eta ekipo berrietan oinarritutako ibilgailuak.

5.– Vehículos basados en energía y equipos nuevos.

6.– Nekazaritzako makinak.

6.– Maquinaria agrícola.

7.– Material berriak.

7.– Nuevos materiales.

8.– Biofarmazia eta medikuntzako produktu aurreratuak.

8.– Biofarmacia y productos médicos avanzados.

9.– Kontsumo-katea: fabrikatzaileak eta banatzaileak.

9.– Cadena de consumo: Fabricantes y distribuidores.

10.– Ostalaritza eta turismoa.

10.– Hostelería y turismo.

11.– Erabiltzaileen arreta-zerbitzua.

11.– Servicios de atención a personas.

b) Zeharkako eremuak:

b) Ámbitos transversales:

b.1.– Digitalizazio aplikatua.

b.1.– Digitalización aplicada.

b.2.– Konpetentzia eta enplegu berdeak, A.1. lerrora bideratutako kredituaren % 50 horretarako gordetzen delarik.

b.2.– Competencias y empleos verdes, a las que se reserva el 50 % del crédito destinado a esta línea A.1.

Ingurumen-jasangarritasuna lan profesionalaren funtsezko ardatzaren parte den eremu profesionalei buruzkoa da prestakuntza hau, tartean honako arlo hauei lotutako prestakuntza sartzen delarik: nekazaritza, energia eta ura, itsasoa eta arrantza, elikagaien industriak, erauzketa-industriak, ostalaritza eta turismoa, garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak, merkataritza eta marketina, kimika eta osasungintza.

Esta formación está referida a ámbitos profesionales en los que la sostenibilidad medioambiental forma parte del eje fundamental del desempeño profesional, entre ellos, la formación ligada a las siguientes familias: agraria, energía y agua, marítimo pesquera, industrias alimentarias, industrias extractivas, hostelería y turismo, transporte y mantenimiento de vehículos, comercio y marketing, química y sanidad.

c) Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen pean pertsona gehien dauden sektoreak, zeinak Enplegua defendatzeko, ekonomia suspertzeko eta langile autonomoak babesteko presako neurriei buruzko maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege Dekretuaren eranskinean jasota baitaude.

c) Sectores con mayor número de personas en situación de regulación temporal de empleo (ERTE), relacionados en el anexo del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

2.– Prestakuntza-planetan, lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko ekintza osagarriak sartu ahal izango dira, prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten pertsonen egiaztapena bultzatzeko. Ekintza horiek, besteak beste, honako hauek izan ahalko dira:

2.– Los Planes de formación podrán incluir acciones de acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, a desarrollar con objeto de impulsar la acreditación de las personas que participan en las acciones formativas, que podrán corresponder, entre otras, a las siguientes:

a) Prozeduraren ezaugarriei buruzko informazioa eta hedapena.

a) Información y difusión de las características del procedimiento.

b) Hautagaiaren portafolio dokumentala osatzeko laguntza.

b) Asistencia para configuración del portafolios documental del candidato o de la candidata.

c) Prozeduran izena emateko laguntza.

c) Asistencia para la inscripción en el procedimiento.

d) Orientazioko, eta, hala badagokio, ebaluazioko faseak prestatzeko laguntza.

d) Asistencia para la preparación de las fases de orientación, y en su caso, de evaluación.

e) Lan-esperientziaren bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzen banaka edo kolektiboki lagun dezaketen beste ekintza batzuk.

e) Otras acciones que puedan contribuir, de forma individual o colectiva, a la acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

Laguntza emateko ekintza horiek ez dute finantzaketa osagarririk eragingo 18. artikuluan ezarritako modulu ekonomikoen gainean.

Estas acciones de acompañamiento no supondrán una financiación adicional a los módulos económicos establecidos en el artículo 18.

4. artikulua.– Enpresa eta erakunde onuradunak. Azpikontratazioa.

Artículo 4.– Entidades y empresas beneficiarias. Subcontratación.

1.– Honako erakunde eta enpresa hauek izan ahalko dira kapitulu honetan jasotako laguntzen onuradun, 15. artikuluan oro har jasotako baldintzak betez gero:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en el presente Capítulo, cumpliendo las condiciones contempladas con carácter general en el artículo 15, las siguientes entidades y empresas:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten eta langileentzako prestakuntza-planak aurkezten dituzten enpresak, banaka. Pertsona fisikoen, sozietate anonimoen, erantzukizun mugatuko sozietateen eta zuzenbidean onartutako beste forma juridiko batzuen titulartasunekoak izan daitezke enpresak.

a) Empresas, a título individual, con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que presenten Planes de formación para sus trabajadores. Las empresas podrán ser de titularidad de personas físicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras formas jurídicas admitidas en derecho.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan lantokia duten enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten enpresa-taldeak, partzuergoak, organismoak eta erakunde sektorialak, edozein dimentsiotakoak, baldin eta onuradunari atxikitako edo lotutako enpresetako 20 langilerentzako prestakuntza-planak aurkezten badituzte, gutxienez.

b) Agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades sectoriales que representen o agrupen empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de cualquier dimensión, que presenten Planes de formación para un número conjunto no inferior a 20 trabajadores de las distintas empresas pertenecientes o vinculadas a la beneficiaria.

Nortasun juridikorik gabeko enpresa-taldeen kasuan, elkartutako enpresa bakoitza onuradun izango da, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11. artikuluaren 3. apartatuan xedatutakoa aplikatuko zaio; zehazki, honako baldintza hauek:

Cuando se trate de agrupaciones de empresas sin personalidad jurídica, cada una de las empresas agrupadas tendrá la condición de beneficiaria y les resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, concretamente, las siguientes condiciones:

– taldearen ordezkari edo ahaldun bat izendatu behar da, nahiko ahal duena taldeari onuradun gisa dagozkion obligazioak betetzeko.

– deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, correspondan a la agrupación.

– taldea eratzeko sinatzen duten agirian, elkartutako enpresek diruz lagundutako jarduera gauzatzeari buruz duten konpromisoa eta, hala badagokio, enpresa bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa jaso beharko dira.

– en el documento que suscriban para constituir la agrupación deberá constar el compromiso de las empresas agrupadas en relación con la ejecución de la actividad subvencionada y el importe de subvención a aplicar, en su caso, a cada una de ellas.

– taldea ezin izango da desegin, harik eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuz onartu zen) 44. artikuluan aurreikusitako preskripzio-epea igarotzen den arte.

– la agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

c) Lana bilatzen ari den biztanleria aktiboarentzako eta zaurgarritasun bereziko taldeentzako prestakuntza-planak aurkezten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeak.

c) Entidades sin ánimo de lucro que presenten Planes de formación para población activa en búsqueda de empleo, así como para colectivos de especial vulnerabilidad.

2.– Azpikontratazioa.

2.– Subcontratación.

Enpresek, enpresa-elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek behar bezala egiaztatutako eta/edo prestakuntza-erakundeen erregistroan inskribatutako prestakuntza-erakundeen bidez azpikontratatu eta bideratu ahal izango dituzte beren proiektuak.

Las empresas, agrupaciones de empresas y entidades sin ánimo de lucro podrán subcontratar y canalizar sus proyectos a través de entidades de formación debidamente acreditadas y/o inscritas en el Registro de entidades de formación correspondiente.

Prestakuntza-planaren ehuneko 100era arte azpikontratatu ahal izango da, eta kontzeptu horri soilik egotziko zaizkio Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritakoari egokitzen zaizkion azpikontratazio-gastuak.

Se podrá subcontratar hasta el 100 por cien del Plan de formación y exclusivamente se imputarán a este concepto los gastos de subcontratación que se ajusten a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Kontratuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118. artikuluan ezarritako kontratu txikien zenbatekoa gainditzen duenean, enpresa edo erakunde onuradunak gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, salbu eta ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzua ematen duten erakundeen kopuru nahikoa ez badago. Aurkeztutako eskaintzen arteko aukera eraginkortasun- eta ekonomia-irizpideen arabera egingo da, eta berariaz justifikatuko da memoria batean, aukeratutakoa ez bada proposamen ekonomiko onena.

Cuando la cuantía del contrato supere la de los contratos menores establecida en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la empresa o entidad beneficiaria estará obligada a solicitar como mínimo tres ofertas, salvo que por las especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que presten el servicio. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen mende dauden erakundeek lege horretan kontratu publikoen esleipenari buruz xedatutakoa bete beharko dute.

En el supuesto de entidades sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberán cumplir con lo dispuesto en la misma sobre adjudicación de contratos públicos.

Lanbidek aldez aurretik eman behar du kontratua egiteko baimena. Horretarako, onuradunak, dirulaguntzaren eskabidearekin batera, sinatu gabeko kontratuaren kopia aurkeztu beharko du, baimena lortzeko. Baimena emandakotzat joko da, baldin eta ebazpenean onuradun deklaratzen bada.

La celebración del contrato ha de ser autorizada previamente por Lanbide. A estos efectos, el beneficiario deberá presentar junto con la solicitud de subvención copia del contrato sin firmar para autorización. La autorización se entenderá concedida si en la resolución es declarado beneficiario.

Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztea ezinezkoa bada, onuradunak aldez aurreko baimena eskatuko dio Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariari, azpikontratatutako prestakuntza ematen hasi aurretik. Organo horrek hamar egun balioduneko epean ebatziko du, eta epe horretan ebazten ez badu, eskaera ezetsitzat joko da.

En el caso de que no sea posible presentarlo junto con la solicitud de subvención, el beneficiario solicitará la autorización previa al Director de Formación Profesional para el Empleo antes de iniciar la impartición de la formación subcontratada. Este órgano resolverá sobre la misma en el plazo de diez días hábiles y en el caso de no resuelva en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada.

Ezingo da azpikontrataziorik egin 38/2003 Legearen 29. artikuluaren 7. apartatuan eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan jasotako egoeraren batean dauden erakundeekin.

No podrá realizarse la subcontratación con entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 7 del citado artículo 29 de la Ley 38/2003, así como en las establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Azpikontratazioa adosteko sinatutako kontratuan edo hitzarmenean, datu pertsonalen tratamendurako berme zehatzak biltzen direla egiaztatu beharko du, eta hori betetzeko behar diren klausulak sartu beharko ditu, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera.

En el contrato o convenio suscrito para acordar la subcontratación, deberá acreditar que se recogen las garantías precisas para el tratamiento de datos de carácter personal, debiendo incluir las cláusulas necesarias para su cumplimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Laguntzaren erakunde edo enpresa onuradunak dirulaguntzaren xede den jarduera osoa edo haren zati bat azpikontratatzen badu, azpikontratistek «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela ziurtatzeko mekanismoak aurreikusi beharko ditu, baita irailaren 29ko MFP1030/2021 Aginduaren 8. artikuluan aurreikusitakoa ere, bereziki 2. apartatuan xedatutakoa. Halaber, 5.3 c) artikuluan aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko du.

En caso de que la entidad o empresa beneficiaria de la ayuda subcontrate parte o la totalidad de la actividad objeto de esta subvención, habrá de prever los mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», así como lo previsto en el artículo 8 de la Orden MFP1030/2021, de 29 de septiembre, especialmente lo dispuesto en el apartado 2 y deberá presentar la documentación prevista en el artículo 5.3 c).

3.– Hala ere, azpikontrataziora jotzen ez bada, erakunde edo enpresek beren bitartekoen bidez garatu ahal izango dituzte produktuak. Hala eginez gero, dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako. Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

3.– No obstante, en caso de no recurrir a la subcontratación, las entidades o empresas podrán desarrollar los proyectos por sus propios medios, en cuyo caso deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo los Planes de Formación por los que solicitan la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa. Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la comunidad autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, erantzukizunpeko adierazpen bat egingo da (erantzukizunpeko adierazpena eskaera-orrian jasota dago). Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable que está incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

5. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– II. kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntzen eskabideak 19. artikuluan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere este Capítulo II se presentarán del modo previsto en el artículo 19.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1211701

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1211701

2.– Dirulaguntzaren eskabidean, enpresa edo erakunde eskatzaileak prestakuntza-plana osatzen duen prestakuntza-ekintza bakoitzari ematen dion lehentasun-ordena adieraziko da, eskatutako dirulaguntza osoa eman ezin bada aplikatuko dena. Dena den, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako prestakuntza-ekintzek lehentasuna izango dute beti, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskabideetan adierazitako ordena aldatu ahal izango du, 2.2 artikuluan aurreikusitako kreditu-erreserbaren zenbatekora iritsi arte.

2.– En la solicitud de subvención se indicará el orden de prioridad que la empresa o entidad solicitante otorgue a cada una de las acciones formativas que componen el Plan de formación, que se aplicará en el supuesto de que no pueda ser concedida la totalidad de la subvención solicitada. Si bien, las acciones formativas dirigidas a competencias y empleos verdes serán prioritarias en todo caso, de manera que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá alterar el orden indicado en las solicitudes hasta alcanzar el importe de la reserva de crédito prevista en el artículo 2.2.

3.– Eskabidearekin eta 19.2 artikuluan oro har aurreikusitako dokumentazioarekin batera, honako hau aurkeztuko da:

3.– Junto con la solicitud y la documentación prevista con carácter general en el artículo 19.2, se presentará la siguiente:

a) Planak lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko ekintza osagarriak biltzen baditu, ekintza horiek deskribatzen dituen agiria.

a) En el supuesto de que el Plan contenga acciones de acompañamiento para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, documento descriptivo de las mismas.

b) 4.1 artikuluko b) letran aipatzen diren onuradunek (enpresa-taldeak, partzuergoak, enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten erakunde eta organismo sektorialak) aurkeztutako dirulaguntzen eskaeren kasuan, eskabidean adierazi beharko dute prestakuntza-plana osatzen duten enpresa zehatzak zein diren eta horietako bakoitzean prestakuntzan parte hartuko duten langileen kopurua. Era berean, parte hartzen duen enpresa bakoitzaren «de minimis» laguntzen aitorpena aurkeztu beharko da.

b) En el caso de solicitudes de subvención presentadas por los beneficiarios a los que hace referencia el apartado b) del artículo 4.1 (agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades sectoriales que representen o agrupen empresas), deberán indicar en la solicitud las concretas empresas que forman parte del Plan de formación y el número de trabajadores/as de cada una de ellas que participarán en la formación. Asimismo, se deberá presentar la declaración de ayudas de «minimis» de cada una de las empresas participantes.

Nortasun juridikorik gabeko enpresa-taldeen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitakoaz gain, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:

En el supuesto de que se trate de una agrupación de empresas sin personalidad jurídica, además de lo indicado en el párrafo anterior, deberán presentar:

– taldea eratzeko sinatzen duten agiria, bertan adierazi beharko direlarik taldearen ordezkari gisa izendatutako pertsona, elkartutako enpresek diruz lagundutako jarduera gauzatzeari buruz duten konpromisoa eta, hala badagokio, enpresa bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa.

– documento que suscriban para constituir la agrupación, en el que conste la persona designada como representante de la agrupación, el compromiso de las empresas agrupadas en relación con la ejecución de la actividad subvencionada y el importe de subvención a aplicar, en su caso, a cada una de ellas.

– 15.2 artikuluaren azken paragrafoan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpena eta 19.2 artikuluaren b), c), d) eta e) letretan eskatzen den dokumentazioa (III., IV., V. eta VI. eranskinak), taldeko kide den enpresa bakoitzak sinatuta.

– la declaración responsable a que hace referencia el párrafo final del artículo 15.2 y la documentación exigida en los apartados b), c), d) y e) del artículo 19.2 (anexos III, IV, V y VI), que deberán estar suscritas por cada una de las empresas miembros de la agrupación.

c) Diruz lagundutako prestakuntza-jarduera azpikontratatuz gero:

c) En el caso de que se recurra a la subcontratación de la actividad formativa subvencionada:

– Aldez aurreko baimena eskuratzeko kontratuaren kopia (sinatu gabe).

– Copia del contrato sin firmar para autorización previa.

– Hiru eskaintzaren eskaera justifikatzen duen dokumentazioa, hala badagokio, 4.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta hautaketaren justifikazio-memoria, proposamen ekonomiko onuragarriena ez denean. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen mende dauden erakundeen kasuan, kontratu publikoen esleipenari buruz xedatutakoa betetze dela egiaztatzen duten agiriak.

– Documentación justificativa de la solicitud de tres ofertas, en el caso de que proceda, según lo dispuesto en el artículo 4.2 y memoria justificativa de la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En el supuesto de entidades sujetas a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, documentación acreditativa de haber cumplido las disposiciones relativas a la adjudicación de contratos público.

– «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, III. eranskineko ereduari jarraituz.

– Declaración responsable del contratista sobre el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do not significant harm – DNSH»), según el modelo del Anexo III.

– Kontratistak eskubideak eta sarbideak emateko hartzen duen konpromisoa, Europako eta nazioko agintariek kontrol-eskumenak baliatzen dituztela bermatzeko, IV. eranskineko ereduaren arabera.

– El compromiso del contratista de concesión de los derechos y accesos para garantizar el ejercicio de las competencias de control por parte de las autoridades europeas y nacionales, según el modelo del Anexo IV.

– Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena eta -tratamendua onartzea kontratistak, aplikatzekoa den Europako araudian xedatutakoa betetzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluko 2.d) eta 3. apartatuetan xedatutakoari dagokionez, V. eranskineko ereduaren arabera.

– Aceptación por parte del contratista de la cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación, en relación con lo dispuesto en los apartados 2 d) y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, según el modelo del Anexo V.

– Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden eta kudeatu beharreko eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, VII. eranskineko ereduaren araberakoa.

– Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, según el modelo del Anexo VI.

3.c) apartatu honetan aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan eskuratu ahal izango dira.

Los modelos a que se hace referencia en este apartado 3.c) estarán disponibles en el aplicativo LanF.

3 c) apartatuan aipatzen den dokumentazioa ezin bada aurkeztu dirulaguntzaren eskabidearekin batera, onuradunak aurkeztu egingo du, kontratatutako prestakuntza-ekintzak hasi aurretik Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariaren aurretiazko baimena lortzeko.

En el supuesto de que no sea posible presentar la documentación a que hace referencia este apartado 3 c) junto con la solicitud de subvención, el beneficiario la presentará para obtener la autorización previa del Director de Formación Profesional para el Empleo antes de iniciar las acciones formativas contratadas.

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

4.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 6.– Procedimiento y resolución.

1.– Prozedura izapidetu eta ebazteko eskumena duen organoa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren Zuzendaritza izango da.

1.– El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento será la Dirección de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura lehiarik gabekoa izango da, eta emakida-ebazpenak eskaerak aurkezteko hurrenkeran emango dira, diruz laguntzeko moduko jardueraren konkurrentzia dagoela eta eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, 7. artikuluan zehaztutako laguntzak emateko prozedurari jarraikiz, deialdian esleitutako aurrekontuko kreditua agortu arte.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva y las resoluciones de concesión se dictarán por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, atendiendo al proceso de concesión de las ayudas detallado en el artículo 7, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariaren ebazpen baten bidez, EHAAn argitaratuko da laguntza horiek finantzatzeko baliabide ekonomikoak agortu direla, eta, beraz, ukatu egingo dira ebazteke dauden eskabideak.

Mediante resolución del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se dará publicidad en el BOPV del agotamiento de los recursos económicos destinados a la financiación de estas ayudas, procediéndose a la denegación de las solicitudes pendientes.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak laguntzak emateko edo ukatzeko ebazpena emango du, eta banan-banan jakinaraziko du, bitarteko telematikoen bidez.

El Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará Resolución de concesión o denegación de las ayudas, que será notificada de forma individualizada por medios telemáticos.

3.– Eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa da, eskabidea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erregistroan sartzen den egunetik aurrera; epe hori igarotakoan erakunde interesdunari ebazpena jakinarazi ez bazaio, dirulaguntzaren eskaera ezetsi dela ulertuko da.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de tres meses, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, transcurrido el cual sin haber notificado resolución alguna a la entidad interesada se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpenek ez dute amaitzen administrazio-bidea, eta haien aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Las resoluciones del Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo no ponen fin a la vía administrativa y, contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

5.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren organismo autonomoen antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasitako itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

5.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Enplegurako Lanbide Heziketaren zuzendariaren ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian emango da jakitera zer erakundek jaso duten dirulaguntza deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

6.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director de Formación profesional para el Empleo, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

7. artikulua.– Laguntzak emateko prozesuaren deskribapena.

Artículo 7.– Descripción del proceso de concesión de las ayudas.

1.– 4.1 artikuluko a), b) eta c) ataletan aurreikusitako onuradunen kategoria bakoitzerako eskabideak aurkeztu diren hurrenkeraren arabera emango dira dirulaguntzak, 2.1 artikuluan kategoria bakoitzerako aurreikusitako aurrekontu-kredituaren mugaraino, A.1 lerroaren barruan.

1.– Las subvenciones se concederán por orden de presentación de las solicitudes de cada una de las categorías de beneficiarios previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 4.1, hasta el límite del crédito presupuestario previsto para cada una de ellas en el artículo 2.1, dentro de la Línea A.1.

2.– Onuradunen kategoria bakoitzari esleitutako gehieneko kreditua lortzen ez bada, honela jokatuko da:

2.– En el supuesto de que no se alcanzase el máximo del crédito asignado a cada categoría de beneficiarios, se procederá de la siguiente forma:

– a) eta b) kategorietara bideratutako kreditu-gerakinak haien eskaerei aplikatuko zaizkie, elkarren artean.

– Los remanentes de crédito destinado a las categorías a) y b) se aplicarán a las solicitudes de estas mismas, de forma recíproca.

–. A.1 lerro osoko kredituaren azken gerakina A.2 lerroko dirulaguntzak emateko erabili ahal izango da, 12.6. eta 13.5 artikuluetan aurreikusitako baldintzetan.

–. El remanente final del crédito de toda la línea A.1, podrá destinarse a la concesión de subvenciones de la línea A.2, en los términos previstos en los artículos 12.6 y 13.5.

3.– Laguntzak emateko prozesuan, kontuan hartuko da 2.2 artikuluan aurreikusitako kredituaren % 50eko erreserba, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako prestakuntza-jarduerak onartzeko.

3.– Durante el proceso de concesión se tendrá en cuenta la reserva del 50 % del crédito para la aprobación de actuaciones formativas dirigidas a competencias y empleos verdes, prevista en el artículo 2.2.

4.– Era berean, enpresek eta enpresa-taldeek aurkeztutako prestakuntza-planetarako hurrengo artikuluan aurreikusitako «de minimis» laguntzen muga hartuko da kontuan, baita onuradun bakoitzeko 500.000 euroko dirulaguntzaren gehieneko muga ere, 18.4 artikuluan izaera orokorrarekin ezarritakoa, irabazi-asmorik gabeko erakundeek aurkeztutako prestakuntza-planen bidez eman beharreko laguntzetarako.

4.– Igualmente, se tendrá en cuenta el límite de las ayudas de «minimis» previsto en el artículo siguiente para las ayudas por los Planes de formación presentados por empresas y agrupaciones de empresas y el límite máximo de subvención de 500.000 euros por beneficiario establecido con carácter general en el artículo 18.4, para las ayudas a conceder por los Planes de formación presentados por las entidades sin ánimo de lucro.

5.– Kreditua agortu delako edo aurreko paragrafoan aurreikusitako mugak aplikatu direlako ezin bada dirulaguntzarik eman prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintza guztiengatik, eskabidean adierazitako lehentasun-hurrenkera aplikatuko da, 5.2 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

5.– En el supuesto de que, por agotamiento del crédito o aplicación de los límites previstos en el apartado anterior, no pueda concederse subvención por la totalidad de las acciones formativas que componen el Plan de formación, se aplicará el orden de prioridad indicado en la solicitud, en los términos previstos en el artículo 5.2.

8. artikulua.– Lehiari buruzko EBko araudia.

Artículo 8.– Normativa europea sobre la competencia.

1.– Kapitulu honetan zehaztutako laguntzak, «de minimis» laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18an egindako 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren (DOUE L352, 2013-12-24) pean dauden 4.1 artikuluko a) eta b) ataletan aurreikusitako onuradunei emandakoak. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakarrari «de minimis» laguntzetan emandako guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru ekitaldi fiskalen barruan.

1.– Las ayudas contempladas en este Capítulo, concedidas a los beneficiarios previstos en los apartados a) y b) del artículo 4.1, quedarán sujetas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis». A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

Muga hori aplikatzeko, kontuan hartu beharko da nola definitzen den «enpresa bakarra» Erregelamendu horren 2.2 artikuluan.

Para la aplicación de este límite habrá de estarse a la definición de «única empresa» prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento.

2.– Laguntza eskatzen duen eta prestakuntza-planean parte hartzen duen enpresak, eta, hala badagokio, elkarteko kide den enpresa bakoitzak berariaz adierazi beharko dute honako hau: «Dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bietan jasotako «de minimis» laguntza horiei buruzko aitorpena egin beharko du laguntza eskatzen duenak, honako hau frogatzeko: «de minimis» laguntza berriarekin ez dela gainditzen aipatutako erregelamenduan ezarritako gehieneko muga».

2.– La empresa y, en su caso, cada una de las empresas miembros de la agrupación que solicite la ayuda y que participen en el Plan de formación, deberán declarar sobre estas ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el citado Reglamento.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PRESTAKUNTZA-ERAKUNDEEK EGIN BEHARREKO PRESTAKUNTZA-PLANAK, SEKTORE ESTRATEGIKOEN, PERTSONEN ZAINTZAREN ETA 5.000 BIZTANLETIK BEHERAKO UDALERRIETAN BIZI DIREN PERTSONEN EREMUAN
PLANES FORMATIVOS A REALIZAR POR ENTIDADES DE FORMACIÓN, EN EL ÁMBITO DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS, CUIDADO DE LAS PERSONAS Y DIRIGIDOS A PERSONAS RESIDENTES EN MUNICIPIOS CON MENOS DE 5.000 HABITANTES
(A.2, B ETA C LERROAK)
(LÍNEAS A.2, B Y C)

9. artikulua.– Diruz lagun daitekeen jarduera: prestakuntza-plana.

Artículo 9.– Actuación subvencionable: Plan de Formación.

Kapitulu honen babespean, dirulaguntza jaso ahal izango dute 16. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten eta tipologia hauei erantzuten dieten prestakuntza-ekintzez osatutako prestakuntza-planek:

Podrán ser objeto de subvención al amparo de este Capítulo, los Planes de formación que estén compuestos por acciones formativas que, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 16, respondan a las siguientes tipologías:

a) Sektore eta eremu estrategikoetako prestakuntza-ekintzak (A.2 lerroa), 3.1 artikuluaren a), b) eta c) letretan deskribatuak, arreta berezia jarrita konpetentzia eta enplegu berdeen arloko prestakuntzan, zeinari lerro horretara bideratutako kredituaren % 50 gordeko baitzaio.

a) Acciones formativas en sectores y ámbitos estratégicos (Línea A.2), descritos en los apartados a), b) y c) del artículo 3.1, con especial atención a la formación en competencias y empleos verdes, a la que se reserva el 50 % del crédito destinado a esta línea.

b) Pertsonak zaintzeari buruzko prestakuntza-ekintzak. (B lerroa)

b) Acciones formativas relativas al ámbito del cuidado de personas (Línea B).

c) 5.000 biztanletik beherako udalerritan bizi diren pertsonentzako prestakuntza-ekintzak (C lerroa), arreta berezia jarrita konpetentzia eta enplegu berdeen arloko prestakuntzan, zeinari lerro horretara bideratutako kredituaren % 50 gordeko baitzaio.

c) Acciones formativas dirigidas a personas residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes (Línea C), con especial atención a la formación en competencias y empleos verdes, a la que se reserva el 50 % del crédito destinado a esta línea.

10. artikulua.– Prestakuntza-erakunde onuradunak.

Artículo 10.– Entidades de formación beneficiarias.

1.– Kapitulu honetan jasotako laguntzen onuradun izan ahalko dira, 15. artikuluan oro har aurreikusitako baldintzak betez, prestakuntza-erakunde pribatu edo publikoak, baldin eta dirulaguntzaren eskaera aurkezteko unean eskatzen dituzten prestakuntza-espezialitateak emateko inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-erakundeen erregistroan, autonomia-erkidegoko enplegurako prestakuntza-erakundeen beste edozein erregistrotan edo Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas contenidas en el presente Capítulo, cumpliendo las condiciones contempladas con carácter general en el artículo 15, las entidades de formación privadas o públicas inscritas para la impartición de las especialidades formativas que soliciten, a fecha de la presentación de la solicitud de subvención, en el Registro de entidades de formación gestionado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cualquier otro Registro de entidades de formación para el empleo de carácter autonómico o en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

2.– Prestakuntza-erakundeek dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako.

2.– Las entidades de formación deberán disponer de los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo los Planes de Formación por los que solicitan la ayuda o comprometerse a disponer de los mismos tras la adjudicación de la subvención, en el momento de inicio de la actividad formativa.

Ezin da azpikontratatu prestakuntza-jarduera gauzatzea. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea.

No está permitida la subcontratación de la ejecución de la actividad formativa. A esos efectos, no se considera subcontratación la contratación del personal docente (personas físicas) para la impartición de la formación.

Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren erakunde pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Tales instalaciones y recursos podrán ser propios o de titularidad de terceras entidades privadas o públicas y se deberá disponer de ellos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Informazio hori egiaztatzeko, erakundearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (erantzukizunpeko adierazpena eskaera-orrian jasota dago). Edonola ere, erakunde eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

Esta información se acreditará mediante la declaración responsable del representante legal de la entidad que está incorporada al formulario de la solicitud. En todo caso, la entidad solicitante deberá tener a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la documentación que sustente la veracidad de los datos contenidos en la citada declaración.

11. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Kapitulu honetan aipatzen diren dirulaguntzen eskabideak 19. artikuluan aurreikusitako moduan aurkeztuko dira.

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere este Capítulo se presentarán del modo previsto en el artículo 19.

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1211702

La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación electrónica, estará accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1211702

2.– 19.2 artikuluan oro har aurreikusitako dokumentazioaz gain, balorazio-irizpideak egiaztatzeko:

2.– Además de la documentación prevista con carácter general en el artículo 19.2, a los efectos de acreditar los criterios de valoración:

a) 14. artikuluaren A.3 atalean xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko: artikuluan aipatzen diren aitorpen edo akreditazio ofizialen kopia.

a) Para la acreditación del criterio de valoración previsto en el apartado A.3 del artículo 14: copia de reconocimientos o acreditaciones oficiales a que se hace referencia en dicho artículo.

b) 14. artikuluaren B atalean (B.1 eta B.2) xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, prestakuntza-espezialitateko esperientzia egiaztatzen duena, II. eranskinean jasotako ereduaren arabera; LanF aplikaziotik ere atera daiteke eredua. Ziurtagiriak II. eranskineko ereduari jarraitu ahal izango dio, edo beste formatu bat izan, baina, kontuan har dadin, eredu horretan ezarritako eduki guztiak jaso beharko ditu.

b) Para la acreditación de los criterios de valoración previstos en el apartado B (B.1, y B.2) del artículo 14, cuando se refiera a convocatorias de otras Administraciones Públicas: certificado de la Administración competente en materia de formación profesional para el empleo gestor de la convocatoria, que acredite la experiencia en la impartición de la especialidad formativa, según el modelo publicado como Anexo II, que se puede también extraer del aplicativo LanF. Este certificado podrá ajustarse al modelo del Anexo II o revestir otro formato, si bien, para ser tenido en consideración, deberá incluir la totalidad de los contenidos establecidos en dicho modelo.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

3.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

12. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 12.– Procedimiento y resolución.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Formación profesional para el Empleo y el órgano competente para resolver la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza bakarrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

2.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva, resolviendo en un solo acto el conjunto de las solicitudes presentadas para la ejecución de los Planes de Formación.

Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzari banakako balorazioa egingo zaio.

Cada acción formativa del Plan de Formación será objeto de una valoración individual.

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde tekniko bat osatuko da. Batzordea honako kide hauek osatuko dute: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko arduraduna eta Zerbitzuko bi teknikari. Ebaluazio-batzordeko kideen izenak EHAAn argitaratuko dira.

3.– Con objeto de analizar y evaluar las solicitudes, se creará una comisión evaluadora de carácter técnico. Esta comisión estará formada por el Director de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persona responsable del Servicio de Formación Profesional para el Empleo y dos técnicas/os de este Servicio. La composición nominal de los miembros de esta comisión evaluadora se publicará en el BOPV.

4.– Eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, eta, hala badagokio, proposatutako espezialitate berriak baliozkotuta, ebaluazio-batzordeak 14. artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera egingo du balorazioa, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 13. artikuluan araututako laguntza zehazteko sistema kontuan hartuta, behin-behinean onestea edo ukatzea proposatzen diren ekintzak adierazita.

4.– Una vez comprobado que las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria, y validadas, en su caso, las nuevas especialidades propuestas, la comisión evaluadora procederá a la valoración, según los criterios previstos en el artículo 14 y elaborará la propuesta de resolución provisional, atendiendo al sistema de determinación de la ayuda regulada en el artículo 13, incluyendo las acciones para las que se propone provisionalmente tanto su aprobación como su denegación.

Behin-behineko ebazpen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuz jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta bost egun baliodun emango dira erakundeek LanF aplikazio informatikoaren bitartez alegazioak egin ditzaten edo eskabideari uko egin diezaioten, prestakuntza-planean behin-behinean onetsitako prestakuntza-ekintza guztiei dagokienez.

Esta resolución provisional será notificada mediante su publicación en la web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo www.lanbide.euskadi.eus, concediendo un plazo de cinco días hábiles para que las entidades interesadas, a través de la aplicación informática LanF, puedan formular alegaciones o desistir de su solicitud en relación con todas las acciones formativas provisionalmente aprobadas en el Plan de Formación.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa eskubiderik emango proposatutako erakundeei.

Esta propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias.

5.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

5.– Examinadas las alegaciones, la comisión evaluadora elaborará la propuesta de resolución definitiva de la que dará traslado a la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, órgano competente para la resolución.

6.– Behin betiko ebazpenak dirulaguntza emango zaien prestakuntza-ekintzak eta horien zenbatekoa jasoko ditu, balorazioaren ondoriozko lehentasun-hurrenkeraren arabera, bai eta ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere; hori guztia prestakuntza-erakunde interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuta (www.lanbide.euskadi.eus). Erakundeek 5 egun balioduneko epea izango dute prestakuntza-plan osoaren balioa duen dirulaguntza onartzeko, modu telematikoan, LanF aplikazioan. Epe hori igaro eta dirulaguntza onartzen ez badute, dirulaguntzari uko egiten diotela ulertuko da.

6.– La resolución definitiva recogerá las acciones formativas por las que se concede subvención y su importe, según el orden de prelación resultante de la valoración, así como aquellas que se deniegan y los motivos de denegación y se notificará a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: www.lanbide.euskadi.eus. Las entidades dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para aceptar la subvención por la totalidad del Plan de formación, de forma telemática en el aplicativo LanF. Transcurrido dicho plazo sin que acepten la subvención, se entenderá que renuncian a la misma.

Behin betiko ebazpenean aurrekontu-kreditua falta delako ezetsi diren dirulaguntza-eskaerak dirulaguntza-lerroen arabera ordenatuta agertuko dira, balorazio-irizpideak aplikatuz ateratzen den hurrenkeran. Hartara, prestakuntza-erakunde onuradunen batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza hurrengoari emango zaio, laguntza zehazteko ezarritako irizpideen arabera, betiere kreditu nahikoa liberatu bada horri erantzuteko eta, sortzen den unean, zilegi bada hura gauzatzea, deialdiaren baldintzen eta aurrekontu-egikaritzako arauen arabera.

En la resolución definitiva las solicitudes de subvención que hayan sido desestimadas por falta de crédito presupuestario aparecerán ordenadas por líneas subvencionales, según el orden de prelación resultante de la aplicación de los criterios de valoración, de manera que, si alguna de las entidades de formación beneficiarias renunciase a la subvención, se concederá la subvención a la siguiente que corresponda según los criterios establecidos para la determinación de la ayuda, siempre que se haya liberado crédito suficiente para atenderla y que, por el momento en que se produzca, sea posible su ejecución atendiendo a las condiciones de la convocatoria y a las nomas de ejecución presupuestaria.

Era berean jokatuko da A.1. lerroko gerakinen kasuan, halakorik badago, II. kapituluan araututako prozeduran, 7.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Gerakin horiek 9. artikuluko a) atalean aurreikusitako sektore eta eremu estrategikoetako prestakuntza-ekintzei aplikatuko zaizkie soilik (A.2. lerroa).

Del mismo modo se procederá en el caso supuesto de que resulten remanentes de la línea A.1, en el procedimiento regulado en el Capítulo II, según lo dispuesto en el artículo 7.2, que únicamente se aplicarán a las acciones formativas en sectores y ámbitos estratégicos previstas en el apartado a) del artículo 9 (línea A.2).

Liberatutako kredituarekin emandako dirulaguntzak Lanbideren webgunean (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuz jakinaraziko zaizkie prestakuntza-erakunde interesdunei, eta 5 egun balioduneko epean onartu beharko dira; bestela, uko egiten diotela ulertuko da. Hartara, esleipen-prozedura amaitutzat emango da.

Las subvenciones concedidas con el crédito liberado se notificarán a las entidades de formación interesadas mediante su publicación en la página web de Lanbide: www.lanbide.euskadi.eus y deberán ser aceptadas en el plazo de 5 días hábiles, entendiendo que renuncian a la misma en caso contrario. De este modo se dará por finalizado el proceso de adjudicación.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

En ningún caso podrá concederse la subvención por una solicitud posterior en el orden de prelación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

7.– Prozedura ebazteko eta behin betiko ebazpena jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igaro ondoren ebazpen espresurik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

7.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva es de tres meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPV. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

8.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

8.– La resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y, contra la misma cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

9.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasi diren eta oraindik izapidetzen ari diren itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

9.– La concesión y pago de la subvención a las entidades beneficiarias quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

10.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer erakundek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

10.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria y con expresión de las cuantías percibidas.

13. artikulua.– Laguntza zehaztea.

Artículo 13.– Determinación de la ayuda.

1.– 14. artikuluan aurreikusitako irizpideei jarraituz egingo da prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa, haien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko; horrela, aurkeztutako ekintzen eskaerak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena izan dutenera ordenatuko dira.

1.– La valoración técnica de las acciones formativas contenidas en los Planes de Formación se realizará aplicando los criterios previstos en el artículo 14, a los efectos de establecer una prelación entre las mismas, ordenando las solicitudes de acciones presentadas de mayor a menor puntuación.

2.– Ez dira finantzatuko balorazioan 15 puntu baino gutxiago lortzen dituzten prestakuntza-planetako prestakuntza-ekintzak.

2.– No se financiarán las acciones formativas contenidas en los Planes de Formación que obtengan menos de 15 puntos en la valoración.

3.– Prestakuntza-planeko prestakuntza-ekintza bakoitzeko eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 18. artikuluan jasotako modulu ekonomikoa aplikatuko da.

3.– Para la determinación del importe de la subvención a conceder por cada una de las acciones formativas del Plan de Formación se aplicará el módulo económico previsto en el artículo 18.

4.– Erakunde eskatzaile bakoitzak eman beharreko prestakuntza-ekintzei dagozkien zenbatekoen batura izango da prestakuntza-planerako dirulaguntzaren azken zenbatekoa.

4.– La suma de los importes correspondientes a las acciones formativas a impartir por cada entidad solicitante, constituirá el importe final de subvención por el Plan de Formación.

5.– Balorazio-fasearen ondorioz eskatutako ekintzen lehentasun-hurrenkerari jarraituz emango dira dirulaguntzak, 2.1 artikuluan A.2 B eta C laguntza-lerroetako bakoitzera bideratutako baliabideak agortu arte, II. kapituluan (A.1 lerroa) araututako prozeduraren soberakinen ondorioz A.2 lerrorako kreditu-gehikuntza egon daitekeela alde batera utzi gabe.

5.– Las subvenciones se irán concediendo siguiendo el orden de prelación de las acciones solicitadas resultante de la fase de valoración hasta el agotamiento de los recursos destinados a cada una de las líneas subvencionales A.2, B y C en el artículo 2.1, sin perjuicio del posible incremento de crédito para la línea A.2 derivado de remanentes del procedimiento regulado en el Capítulo II (línea A.1).

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

En ningún caso podrá concederse la subvención a una solicitud posterior en el orden de prelación a otra que no pueda atenderse por resultar insuficiente el crédito disponible.

6.– Laguntzak esleitzeko prozesuan, kontuan hartuko da 2.2 artikuluan aurreikusitako kredituaren % 50eko erreserba, konpetentzia eta enplegu berdeetara bideratutako jarduerak onartzeko (A.2. eta C lerroak).

6.– Durante el proceso de asignación se tendrá en cuenta la reserva del 50 % del crédito para la aprobación de actuaciones dirigidas a competencias y empleos verdes en las líneas A.2 y C, prevista en el artículo 2.2.

7.– Era berean, onuradun bakoitzak gehienez 500.000 euroko dirulaguntza jaso ahal izango du, 18.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

7.– Igualmente, se tendrá en cuenta el límite máximo de subvención de 500.000 euros para cada beneficiario establecido en el artículo 18.4.

8.– Berdinketa gertatuko balitz, 14. artikuluan aurreikusitako honako balorazio-irizpide hauetan puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna, ordena honetan: B.1, B.2.1, B.2.2 eta A atala. Berdinketak bere horretan badirau, lehentasuna izango du prestakuntza jaso duten pertsonen kopuru handiena duenak, B.2.1ean jasoak, eta, azkenik, B.2.2n jasoak.

8.– En los supuestos de empate, tendrá prioridad aquella solicitud con mayor puntuación en los siguientes criterios previstos en el artículo 14, en el orden que se señala: B.1, B.2.1, B.2.2 y apartado A. Si persistiese el empate, tendrá prioridad aquella con mayor número de personas formadas recogidas en el B.2.1, y por último en el B.2.2.

14. artikulua.– Eskabideak balioesteko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de valoración de las solicitudes.

Eskatutako prestakuntza-ekintzak baloratzeko, jarraian araututako irizpideak hartuko dira kontuan, zeinak I. eranskinean zehazten baitira:

Para la valoración de las acciones formativas solicitadas se tendrán en cuenta los criterios regulados a continuación, que son objeto de concreción en el Anexo I.

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdiei erreferentzia egiten zaien guztietan, langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdi orokorrari dagozkion datuak hartzen dira kontuan, eta ez da beste deialdirik kontuan hartzen, hala nola kontratazio-konpromisoarena, proiektu bereziena, kualifikazio txikiko gazteena, etab.

Siempre que se hace referencia a convocatorias de oferta formativa dirigida a personas desempleadas se tienen en cuenta los datos inherentes a la convocatoria general de oferta formativa dirigida a personas desempleadas, no considerándose ninguna otra convocatoria como, por ejemplo, las de compromiso de contratación, proyectos singulares, jóvenes de baja cualificación, etc.

A) Prestakuntzaren kalitate- eta eragin-adierazleak langabeei zuzendutako 2018-2020ko enplegurako lanbide-heziketako prestakuntza-eskaintzaren deialdian, bai eta erakundeak kalitatearekin duen konpromisoa ere. Gehieneko puntuazioa: 46 puntu.

A) Indicadores de calidad e impacto de la formación en convocatoria de oferta formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas desempleadas 2018-2020, así como compromiso de la entidad con la calidad. Puntuación máxima de 46 puntos.

Horren xedea da enplegurako lanbide-heziketako 2018-2020ko eskaintzaren deialdian langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak ematean lortu zuten kalitatea baloratzea, bai eta enplegagarritasunaren eta laneratzearen aldetik izandako eragina ere, eta erakundeak kalitatearekin duen konpromisoa.

Su objetivo es valorar la calidad conseguida en la impartición de las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas en convocatoria de oferta 2018-2020 en materia de formación profesional para el empleo y el impacto alcanzado en términos de empleabilidad e inserción, así como el compromiso de la entidad con la calidad.

A.1.– Sintesi-adierazlea, lanbide-arloaren arabera: gehienez 15 puntu.

A.1.– Indicador de síntesis por familia profesional: hasta 15 puntos máximo.

Prestakuntza-erakunde batek langabeentzako 2018-2020ko prestakuntza-eskaintzaren deialdian emandako prestakuntza-ekintzetan lanbide-arlo bakoitzean lortu duen sintesi-adierazleen batezbestekoa.

Media del indicador de síntesis de una entidad de formación por familia profesional obtenida en las acciones formativas impartidas en la convocatoria de oferta formativa dirigida a personas desempleadas del año 2018-2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz lortuko du adierazle hori bere datu-baseetatik.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo obtendrá este indicador de oficio de sus bases de datos.

Prestakuntza-erakunde jakin batek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdian parte hartu ez badu, 4 puntu emango zaizkio.

En el supuesto de entidades de formación que no hayan participado en la convocatoria de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se aplicarán 4 puntos.

Adierazle hori ezin izan bada lortu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, erreferentziako deialdian lanbide-arloaren adierazleen batezbesteko globala hartuko da sintesi-adierazle gisa, hartan parte hartzen duten prestakuntza-erakunde guztiek emandako ekintza guztietatik abiatuta.

En el supuesto de que este indicador no haya podido ser obtenido por causa imputable a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se tomará como indicador de síntesis la media global de los indicadores de la familia profesional correspondiente en la convocatoria de referencia, obtenida a partir del total de las acciones impartidas por todas las entidades de formación participantes en la misma.

A.2.– Enplegagarritasun-indizea, lanbide-arloaren arabera: Gehienez ere 25 puntu.

A.2.– Índice de empleabilidad por familia profesional: 25 puntos máximo.

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 2018-2020ko deialdian emandako prestakuntza-ekintzek lanbide-arlo bakoitzean lortu duten enplegagarritasun-indizeen batezbestekoa; 25 puntu gehienez.

Media del índice de empleabilidad por familia obtenido por las acciones formativas impartidas en la convocatoria de oferta formativa dirigida a personas desempleadas 2018-2020, hasta un máximo de 25 puntos.

Enplegagarritasun-indizea tasa hauek osatzen dute:

El índice de Empleabilidad se compone de las siguientes tasas:

Enplegagarritasun-indizea = (Prestakuntzaren arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzaren tasa x p3),

Índice de Empleabilidad = (Tasa de éxito formativo x p1) + (Tasa de inserción por cuenta ajena x p2) + (Tasa de multiparticipación x p3),

Azalpena:

Donde:

– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza arrakastaz amaitzen duten pertsonen kopurua zati prestakuntza-jarduera hasi duten guztizko parte-hartzaile kopurua.

– Tasa de éxito formativo de la acción formativa: N.º de personas que concluyen la formación con resultado positivo sobre el total de participantes que finalizan la acción formativa.

– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontraturen bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Tasa de inserción por cuenta ajena: N.º de personas que finalizan la acción formativa y que han obtenido un contrato por cuenta ajena iniciado dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la acción formativa.

– Parte-hartze anitzaren tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, kurtsoa amaitu ondorengo sei hilabeteetan enplegurako bigarren prestakuntza-ekintza bat hasten duten pertsonen kopurua.

– Tasa de multiparticipación: N.º de personas que realizan un itinerario formativo, es decir, que concatenan una segunda acción de formación para el empleo en los seis meses siguientes a la finalización del curso.

– p1, p2 eta p3, tasa bakoitzari emandako pisuak dira, espezialitatearen kualifikazio-mailaren arabera kalkulaturik.

– p1, p2 y p3, corresponde al peso dado a cada una de las tasas calculadas en relación al nivel de cualificación de la especialidad.

Tasak espezialitate-motaren eta haren kualifikazio-mailaren arabera haztatzen dira. Hartara, zenbat eta handiagoa izan espezialitatearen kualifikazio-maila, orduan eta pisu handiagoa du laneratzearen tasak, behar beste konpetentzia ematen baitituzte lanpostuak betetzeko, eta, horrenbestez, baita lan-merkatuan sartzeko ere. Gako-konpetentzien edo zeharkako edo gizarteratzeko eta laneratzeko konpetentzien espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzaren tasak pisu handiagoa hartzen du, kualifikazioa ematen duen prestakuntzaren aurreko prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide luzeago baten esparruan; edo, bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautuaren, hasierako prestakuntzaren edo profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa.

La ponderación de las tasas se establece en virtud del tipo de especialidad y del nivel de cualificación de las mismas. Así, la tasa de inserción tiene mayor peso cuanto mayor es el nivel de cualificación de la especialidad, ya que proporcionan competencias suficientes para desempeñar ocupaciones laborales y, por tanto, incorporarse al mercado de trabajo. En el caso de las especialidades de competencias claves, transversales y de inserción socio laboral, pesa más la tasa de multiparticipación, al concebirse como formación previa a la formación cualificante y en el marco de un itinerario formativo de mayor recorrido, o bien formación complementaria de la formación reglada/inicial o de los certificados de profesionalidad, en el caso de las especialidades transversales.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz ateratzen du adierazle hori bere datu-baseetatik.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo extrae de oficio este indicador de sus bases de datos.

2018-2020ko deialdiaren babesean prestakuntza-erakundeek ez badute eman dirulaguntza eskatzen duten espezialitateari dagokion arloaren prestakuntza-ekintzarik, 11 puntu aplikatuko dira.

En el supuesto de que las entidades de formación no hubiesen impartido al amparo de la convocatoria 2018-2020 ninguna acción formativa de la familia a la que pertenece la especialidad por la que solicitan subvención, se aplicarán 11 puntos.

A.3.– Kalitatearekiko konpromisoa: Gehienez ere 6 puntu.

A.3.– Compromiso con la calidad: 6 puntos máximo.

Erakunde eskatzaileek lortutako kalitate-arloko aintzatespenak baloratuko dira, baldin eta haiek indarrean badaude eskaera egiten den egunean. Kudeaketa-kalitatearen aitorpenengatik, 3 puntu lortu ahalko dira gehienez; honako hauek baino ez dira baloratuko (EFQM eredukoak, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sistemakoak eta ISO araukoak): EFQM +500 eta Urrezko A, EFQM +400 eta Zilarrezko A, EFQM +300 eta Brontzezko A, Urrezko Q, Zilarrezko Q, ISO 9001 eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma. Ziurtagiri horien artean, puntuaziorik handiena ematen duena bakarrik baloratuko da.

Se valorarán los reconocimientos en calidad conseguidos por las entidades solicitantes que se encuentren en vigor a fecha de solicitud. Por reconocimientos a la calidad en la gestión se podrán obtener hasta 3 puntos, valorándose únicamente los del modelo EFQM, del Sistema de Gestión Avanzada de Euskalit y la norma ISO siguientes: EFQM +500 y A Oro, EFQM +400 y A Plata, EFQM +300 y A Bronce, Q de Oro, Q de plata, ISO 9001 y Diploma a la Gestión Avanzada. Entre estos certificados únicamente se valorará aquel que otorgue mayor puntuación.

Puntu gehigarri bana lortu ahal izango da ziurtagiri hauek edukitzeagatik: ISO 14001 ziurtagiria izateagatik Ingurumen Kudeaketako Sistemak, ISO 45001 ziurtagiria izateagatik Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistemak, eta ISO 45001 ziurtagiria lortzeko hiru urteko trantsizio-aldian OHSAS 18001 ziurtagiria, eta ISO 27001 Segurtasun Informatikoaren ziurtagiria.

Podrá obtenerse un punto adicional por disponer de certificación ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental, otro punto por disponer de certificación ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o bien OHSAS 18001 dentro del periodo de transición de tres años para la obtención de la ISO 45001, y otro punto por disponer de la certificación de Seguridad Informática ISO 27001.

B) Prestakuntza-jarduketen ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak. Gehieneko puntuazioa: 25 puntu.

B) Indicadores de resultados de gestión derivados de actuaciones formativas. Puntuación máxima de 25 puntos.

B.1.– Esperientzia lanbide-arloa irakasten. Gehienez 10 puntu.

B.1.– Experiencia en impartición en la familia profesional. Hasta 10 puntos.

Kontuan hartuko da eskatutako prestakuntza-espezialitate bereko prestakuntza-ekintzak ematen izandako esperientzia 2018., 2017. eta 2016. urteetan langabeei edo landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan.

Se considerará la experiencia en la impartición de acciones formativas de la misma familia profesional que la especialidad formativa que se solicita, en convocatorias de oferta formativa dirigida a personas desempleadas o a personas ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016.

B.2.– Prestakuntza emateko kaudimen egiaztatua. Gehienez 15 puntu.

B.2.– Solvencia de impartición acreditada. Hasta 15 puntos.

B.2.1.– 2018., 2017. eta 2016. urteetan, langabeei zuzendutako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua: 10 puntu gehienez.

B.2.1.– Número de participantes en convocatorias de oferta formativa dirigidas a personas desempleadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016: hasta 10 puntos.

Kontuan hartuko da enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsi zituzten langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua.

Se considerará el número de participantes de las acciones formativas impartidas en las convocatorias de oferta formativa dirigida a personas desempleadas, aprobadas por las administraciones competentes en materia de formación profesional para el empleo, en los años 2018, 2017 y 2016.

B.2.2.– 2018., 2017. eta 2016. urteetan, okupatutako pertsonei zuzendutako eskaintzaren deialdietan prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua: 5 puntu gehienez.

B.2.2.– Número de participantes en convocatorias de oferta dirigidas a personas ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016: hasta 5 puntos.

Kontuan hartuko da landunei zuzendutako enplegurako lanbide-heziketako eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua (prestakuntza amaitu duten guztiak); arlo horretan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsitakoak izango dira deialdi horiek.

Se considerará el número de participantes (todos los que han finalizado la formación) en las acciones formativas impartidas en las convocatorias de oferta de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas aprobadas en los años 2018, 2017 y 2016.

B atal honetako irizpideetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onetsitako deialdiei dagokienez, datu hori ofizioz ateratzen da haren datu-baseetatik. Beste administrazio publiko eskudun batzuen (autonomia-erkidegoak edo, hala badagokio, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) deialdien kasuan, 11. artikuluaren 2.2.b) atalean horretarako ezarritako ziurtagiria aurkeztu beharko du erakunde eskatzaileak.

En los criterios de este apartado B, en relación con las convocatorias aprobabas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo este dato se extrae de oficio de sus bases de datos. En el caso de convocatorias de otras administraciones públicas competentes (Comunidades Autónomas o, en su caso, el Servicio Público de Empleo Estatal), la entidad solicitante deberá presentar el certificado establecido al efecto en el apartado 2. 2. b) del artículo 11.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES

15. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 15.– Entidades beneficiarias.

1.– Onuradun izateko, beharrezkoa izango da egoitza fiskala eta zentro operatibo nagusia Espainian izatea eta, gutxienez, diruz lagundutako jarduerak egiten diren bitartean bertan egotea.

1.– Para obtener la condición de beneficiario se requerirá tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

2.– Ezingo dira onuradun edo erakunde azpikontratatu izan honako egoera hauetako batean diren erakundeak:

2.– No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria o entidad subcontratada, aquella en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Nolanahi ere, eskatzaileak espresuki aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización de cada uno de los pagos. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

c) Estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, con inclusión de las que se hayan producido:

– Sexu-bazterkeriagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o:

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiriko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezarri izana, ebazpen irmo bidez.

– Por imposición de sanción accesoria prevista en los artículos 46.1.b) y 46 bis.1.b) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, mediante resolución firme.

d) Legez ezarritako kausaren bat izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean aurreikusitakoak barne:

d) Estar incursa en causa legalmente establecida que le impida el acceso a ayudas o subvenciones, incluidas las previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres:

– Ez izatea berdintasun-planik indarrean, baldin eta Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta dagoen enpresa bada.

– No tener un plan de igualdad vigente, siendo una empresa obligada a ello según la normativa del Estado.

– 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

– No haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo, en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores.

e) Europako Batzordeak laguntza bat ilegal eta merkatu erkidearekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, berreskuratze-agindu baten zain egotea.

e) Estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

f) Encontrarse en alguna de las restantes circunstancias a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 2. atalean xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

Los requisitos previstos en este apartado 2 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

3.– Erakunde onuradunek «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) erabat betetzen dutela bermatu beharko dute, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean, Espainiako Suspertze eta Erresilientzia Planaren ebaluazioa onesteari buruzko Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko exekuzio-erabakian (Council Implementing Decision-CID) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat, baita hura garatzeko araudian ezarritakoarekin bat ere. Proiektuak diseinatu eta gauzatzeko fase guztietan bete beharko dira, modu indibidualean jarduketa bakoitzerako.

3.– Las entidades beneficiarias deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm–DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.

4.– Halaber, erakunde onuradunek konpromisoa hartu beharko dute behar diren eskubideak eta sarbideak onartzeko, Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak, Europako Fiskaltzak eta estatuko agintari eskudunek dagozkien kontrol-eskumenak betetzeko aukera dutela bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 129.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

4.– Asimismo, las entidades beneficiarias deberán comprometerse a la concesión de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo 129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

16. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen baldintzak.

Artículo 16.– Requisitos de las acciones formativas.

1.– Programatzen diren prestakuntza-ekintza guztiek Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko Lanbide Kualifikazioen konpetentzia-unitateei egin beharko diete erreferentzia beren prestakuntza-edukietan.

1.– Todas las acciones formativas que se programen deberán estar referenciadas en sus contenidos formativos a Unidades de Competencia de las Cualificaciones Profesionales incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Ildo horretan, azpimarratu behar da erreferentziako konpetentzia-unitateetan definitutako errealizazio profesional guztiek lan profesionalerako moduak definitzen dituztela. Horien barruan beti sartzen da, baldintza eta emaitza gisa, ingurumen-jasangarritasuna dagokion fabrikazio-prozesuan edo zerbitzua emateko prozesuan, eta alderdi hori nahitaez jaso behar da eskatutako prestakuntza-ekintzen prestakuntza-edukietan.

En este sentido, es preciso resaltar que todas las realizaciones profesionales definidas en las unidades de competencia de referencia, definen modos de desempeño profesional que siempre, como condición y resultado, incluyen la sostenibilidad medioambiental en el proceso de fabricación o de prestación del servicio que corresponda, debiendo quedar este aspecto necesariamente contemplado en los contenidos formativos de las acciones formativas solicitadas.

2.– Prestakuntza-ekintzek 30-60 orduko iraupena izan beharko dute.

2.– Las acciones formativas deberán tener una duración entre 30 y 60 horas.

Hala ere, prestakuntza-ekintzaren iraupenak 60 ordutik gorakoa izan behar badu erreferentziazko konpetentzia-unitateko prestakuntza-eduki guztiak behar bezala jasotzeko, gehienez 120 orduko prestakuntza-ekintza bat sortu ahal izango da, baina jaso beharreko modulu ekonomikoa 18. artikuluan jasotako 60 orduko ekintzei dagokiena izango da.

No obstante, en el supuesto de que la duración de la acción formativa deba ser superior a 60 horas con objeto de recoger adecuadamente todos los contenidos formativos de la unidad de competencia de referencia, se podrá generar una acción formativa de hasta 120 horas máximo, si bien el módulo económico a percibir será el correspondiente a las acciones de 60 horas que se recoge en el artículo 18.

3.– Prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean eman beharko dira.

3.– Las acciones formativas deberán ser impartidas en modalidad presencial.

Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle-talde bati ezaguera berak aldi berean transmititzen dizkiotenean, erabiltzen dituzten baliabide didaktikoak zer motatakoak diren gorabehera.

Se entiende por formación presencial aquella que tiene lugar en un aula, con la presencia de profesorado, que transmite los mismos conocimientos y en el mismo tiempo a un grupo de alumnos y alumnas, independientemente del tipo de recursos didácticos que utilice.

4.– Ekintzek dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren hasi beharko dute, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

4.– Las acciones deberán iniciarse a partir de la notificación de la resolución de concesión de la subvención y finalizar antes del 31 de diciembre de 2022.

5.– Prestakuntza-ekintzak onestean, diruz lagundu beharreko gehieneko partaide-kopurua 20 izango da, eta gutxienekoa 8. Horrela, prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 8 partaide baino gutxiagok izena eman badute.

5.– Las acciones formativas se aprobarán con un número máximo de participantes a subvencionar de 20 y un número mínimo de 8. No se podrá dar inicio a las acciones formativas con menos de 8 participantes.

Hala ere, laguntza jasoko dutenez gain, beste bi parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko inskribatuta badaude, eta hala eskatzen badute prestakuntza-ekintza hasteko komunikazioan. Partaide gehigarri horiengatik ez dute dirulaguntza osagarririk jasoko.

No obstante, se permitirá la incorporación de 2 participantes adicionales a los subvencionados en las acciones formativas de los centros que dispongan de la inscripción para dicho número de participantes y así lo soliciten en la comunicación de inicio de la acción formativa. Por los participantes adicionales no se concederá subvención adicional.

6.– Ezin izango da diruz lagundu Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikoko Ministerioaren DNSH gidan jasotako jarduera hautaezinetako prestakuntza (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf):

6.– No será subvencionable la formación en actividades no elegibles recogidas en la guía DNSH del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf):

– Petrolio gordinaren findegien eraikuntza, ikatza erabiltzen duten zentral termikoak eta petrolioa edo gas naturala erauztea dakarten proiektuak.

– Construcción de refinerías de crudo, centrales térmicas de carbón y proyectos que impliquen la extracción de petróleo o gas natural.

– Erregai fosilekin lotutakoak (geroagoko erabilera barne).

– Las relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso posterior).

– EBko isuri-eskubideen merkataritza-araubidearen (RCDE) esparruko jarduerak, berotegi-efektuko gasen isuri proiektatuak doako esleipenerako ezarritako erreferentzia-balioak baino nabarmen txikiagoak ez badira.

– Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) con emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas que no sean sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para la asignación gratuita.

– RCDEren zeharkako kostuen konpentsazioa.

– Compensación de los costes indirectos de RCDE.

– Hondakinen zabortegien instalazioetan, tratamendu biologiko mekanikorako (MBT) instalazioetan eta hondakinen tratamendurako erraustegietan egindakoak, gidan adierazitako salbuespenekin.

– Las realizadas en instalaciones de vertederos de residuos, en plantas de tratamiento mecánico-biológico (MBT) e incineradoras para el tratamiento de residuos, con las excepciones indicadas en la guía.

– Hondakinen epe luzerako ezabaketak ingurumenari epe luzerako kalte egin diezaioketeneko jarduerak.

– Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente.

17. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Artículo 17.– Personas destinatarias de la formación.

1.– Eman beharreko prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duten pertsonek soilik parte hartu ahal izango dute.

1.– Únicamente podrán participar las personas que no tengan acreditada la Unidad de Competencia a la que se referencia la acción formativa a impartir.

2.– Enpresen eta enpresa-taldeen prestakuntza-planetan onartutako prestakuntza-ekintzetan, plan horietan parte hartzen duten enpresetako langileek parte hartu ahal izango dute.

2.– En las acciones formativas aprobadas en los Planes formativos de empresas y agrupaciones de empresas podrán participar las trabajadoras y los trabajadores de las empresas que forman parte de dichos planes.

3.– Irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planetan eta prestakuntza-erakunde pribatu eta publikoen planetan onartutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeek, bai eta beste enplegu-zerbitzu publiko batean izena emanda dauden langabeek ere. Irabazi-asmorik gabeko erakundeen prestakuntza-planak kolektibo ahulenei zuzenduko zaizkie bereziki, izaera esklusiboarekin ez bada ere.

3.– En las acciones formativas aprobadas en los Planes formativos de las entidades sin ánimo de lucro y en los planes de las entidades de formación privadas y públicas podrán participar las personas desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo, así como las personas desempleadas inscritas en otro Servicio Público de Empleo. Los Planes formativos de las entidades sin ánimo de lucro se dirigirán especialmente, aunque no sea con carácter exclusivo, a los colectivos más vulnerables.

Era berean, eta lehentasunez izan gabe, lanean ari diren langileek ere parte hartu ahal izango dute prestakuntza-ekintza horietan, betiere prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako parte-hartzaile guztien ehuneko 30 gainditu gabe. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langabetzat edo landuntzat hartzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Igualmente, y con carácter no prioritario, podrán participar en estas acciones formativas los trabajadores y trabajadoras ocupados y ocupadas, sin que en ningún caso puedan superar el 30 por ciento del total de los participantes programados en cada acción formativa. A tal efecto, la consideración de las personas que participan en las acciones como desempleadas u ocupadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.

Ondorio horietarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

18. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 18.– Cuantía de la subvención.

1.– Prestakuntza-planaren edo -proiektuaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duten prestakuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

1.– La cuantía total de la subvención del proyecto o plan de formación vendrá determinada por la suma del importe de la subvención de cada una de las acciones formativas que lo componen.

2.– 30 orduko prestakuntza-ekintzek 245 euroko modulu ekonomikoa dute prestakuntza jaso duen pertsona bakoitzeko. 60 orduko prestakuntza-ekintzek 549 euroko modulu ekonomikoa dute prestakuntza jaso duen pertsona bakoitzeko.

2.– Las acciones formativas de 30 horas tienen un módulo económico por persona formada de 245 euros. Las acciones formativas de 60 horas tienen un módulo económico por persona formada de 549 euros.

30 eta 60 ordu bitarteko iraupena duten ekintzek prestatutako pertsona bakoitzeko eta ordu bakoitzeko 8,82 euroko modulu ekonomikoa izango dute. Osatutako pertsona bakoitzeko modulu ekonomiko osoa zenbaki oso bat izango da, hamartarrik gabe, eta emaitza zenbaki oso handiagora biribilduko da dezimalak 5 edo gehiago direnean.

Las acciones con una duración comprendida entre las 30 y 60 horas tendrán un módulo económico por persona formada y hora de 8,82 euros/hora, siendo el módulo económico total por persona formada un número entero sin decimales, de manera que el resultado se redondeará al número entero superior cuando los decimales sea una cifra igual o superior a 5.

3.– Programatu beharreko prestakuntza-ekintza guztiak jasoko dituen prestakuntza-plan bakar baterako eskatu ahal izango dute dirulaguntza prestakuntza-erakundeek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, enpresek eta enpresa-elkarteek.

3.– Las empresas, agrupaciones de empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades de formación solo podrán solicitar subvención por un único Plan de Formación que contendrá todas las acciones formativas a programar.

4.– Eskatzaile bakoitzari gehienez ere 500.000 euro onartuko zaizkio, hargatik eragotzi gabe 8. artikuluan «de minimis» laguntzetarako ezarritakoa.

4.– El límite máximo a aprobar a cada solicitante será de 500.000 euros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 para las ayudas de «minimis».

19. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 19.– Presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-aplikazio informatikoaren bidez (Lan-F).

1.– Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica, mediante la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten erakundeek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/

Aquellas entidades que no tengan acceso a esta aplicación podrán solicitarlo a través de la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo https://www.lanbide.euskadi.eus/formacion-lanbide/-/informacion/registro-de-entidades/

2.– Eskabide-formularioa osorik bete beharko da, eta bertan, laguntzaren xede den prestakuntza-plana deskribatuko da, eta honako dokumentazio hau aurkeztuko da, oro har:

2.– En el formulario de solicitud, que deberá ser cumplimentado en todos sus términos, se describirá el Plan de Formación por el que solicita ayuda y se aportará la siguiente documentación con carácter general:

a) Eskatutako prestakuntza-ekintza bakoitzaren prestakuntza-programa, argi eta garbi identifikatuz Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean jasotako lanbide-kualifikazioaren konpetentzia-unitatea, erreferentzia egiten diona. LanF aplikazioan eskuratu daiteke prestakuntza-programaren eredua. Erreferentziazko konpetentzia-unitatea biltzen duen profesionaltasun-ziurtagiri bat emateko egiaztatuta dauden erakundeen edo, hala badagokio, enpresen kasuan, ez da beharrezkoa izango prestakuntza-programa betetzea, baldin eta prestakuntza-ekintza zehazki egokitzen bazaio konpetentzia-unitate horri lotutako prestakuntza-moduluaren ordu-kopuruari.

a) Programa formativo de cada acción formativa solicitada, identificando con claridad la Unidad de Competencia de la Cualificación Profesional incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a la cual se encuentra referenciada. En LanF se encuentra disponible el modelo de programa formativo. En el caso de las entidades o, en su caso, empresas, que ya se encuentren acreditadas para la impartición de un certificado de profesionalidad que contenga la unidad de competencia de referencia, no será preciso cumplimentar el programa formativo cuando la acción formativa se ajuste exactamente al número de horas del módulo formativo asociado a dicha unidad de competencia.

b) 15.3 artikuluan aipatzen den «kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, III. eranskineko ereduari jarraituz.

b) Declaración responsable sobre el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do not significant harm – DNSH») al que se hace referencia en el artículo 15.3, según el modelo del Anexo III.

c) 15.4 artikuluan aipatzen den eskubideak eta sarbideak emateko konpromisoa, IV. eranskineko ereduaren arabera.

c) El compromiso de concesión de los derechos y accesos a que hace referencia el artículo 15.4, según el modelo del Anexo IV.

d) Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapenaren eta -tratamenduaren onarpena, aplikatzekoa den Europako araudian xedatutakoa betetzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluko 2.d) eta 3. ataletan xedatutakoari dagokionez, V. eranskineko ereduaren arabera.

d) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación, en relación con lo dispuesto en los apartados 2 d) y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, según el modelo del Anexo V.

e) Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden eta kudeatu beharreko eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, VI. eranskineko ereduaren araberakoa.

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, según el modelo del Anexo VI.

2. atal honetan aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan eskuratu ahal izango dira.

Los modelos a que se hace referencia en este apartado 2 estarán disponibles en el aplicativo LanF.

3.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

3.– Las solicitudes se podrán tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la dirección siguiente: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, erakunde interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

4.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su notificación, subsane la falta o defecto o acompañe los documentos preceptivos. De no hacerlo, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

20. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

Artículo 20.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Eman beharreko prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duten pertsonek soilik parte hartu ahal izango dute; beraz, parte-hartzaile bakoitzak erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu beharko du, egingo duen prestakuntza-ekintzaren erreferentziazko konpetentzia-unitatea egiaztatuta ez duela adierazteko. Era berean, prestakuntza-jardueretan parte hartzeko, prestakuntza-espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte hautagaiek.

1.– Únicamente podrán participar las personas que no tengan acreditada la Unidad de Competencia a la que se referencia la acción formativa a impartir, por lo cual cada participante deberá firmar una declaración responsable de que no tiene acreditada la Unidad de Competencia de referencia de la acción formativa que va a cursar. Asimismo, para participar en las acciones formativas las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad formativa.

2.– Enpresek edo enpresa-elkarteek, partzuergoek eta enpresak ordezkatzen edo biltzen dituzten sektoreko organismo eta erakundeek sustatutako jarduketetan, haien prestakuntza-planak osatzen dituzten enpresetako langileek hartuko dute parte.

2.– En las actuaciones promovidas por empresas o agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades sectoriales que representen o agrupen empresas, participarán las trabajadoras y los trabajadores de las empresas que forman parte de sus Planes formativos.

3.– Irabazi-asmorik gabeko erakundeek eta prestakuntza-erakundeek sustatutako jarduketetan, prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak honako bide hauetatik etorri ahal izango dira:

3.– En las actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro y las entidades de formación, las personas candidatas a participar en cada acción formativa podrán proceder de las siguientes vías:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

a) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario formativo.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

b) Demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren deitutako enplegu-eskatzaileak.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar la formación prescrita tras un proceso de asesoramiento.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta ez dauden langile okupatuak, baldin eta eskaria aurrez aurre egin badute, bai Lanbideren sareko bulegoren batean eskaera bat aurkeztuta, bai eskaera organismo autonomo honen webgunean beteta (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, bai eta prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

d) Trabajadores y trabajadoras ocupados y ocupadas no inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide o bien a través de la página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

4.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa erakunde onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen erakundeak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

4.– La selección final de las alumnas/os participantes en los cursos la llevará a cabo la entidad beneficiaria a partir de las/os de candidatas/os preinscritas. A estos efectos, la entidad impartidora podrá acceder desde el aplicativo de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las/os candidatas/os inscritas y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaproba bat ere egingo dute, erakundearen instalazioetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin aurrez adostuta, ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzeko eta kualifikazioa ematen duten ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoa den aurretiazko ezagutza-maila erreala zehazteko. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da, prestakuntza-ekintzak gauzatzeari buruz ematen diren jarraibideen arabera.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente del aplicativo LanF de acuerdo con las instrucciones que se dicten en relación con la ejecución de las acciones formativas.

5.– Prestakuntza-erakundeek eta irabazi asmorik gabeko erakundeek sustatutako jardueretan, prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, hala badagokio, aurreko atalean deskribatutako hautaproba gainditzen duten pertsonen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

5.– En las actuaciones promovidas por entidades sin ánimo de lucro y las entidades de formación, entre las personas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y, en su caso, superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

1.a Kualifikazio baxuko langabeek lehentasuna edukiko dute.

1.º Tendrán prioridad las personas desempleadas de baja cualificación.

2.a Bigarrenik, eta lehentasun-maila berean, honako hauek sartuko dira ekintzetan: iraupen luzeko langabeak (ILL), desgaitasunen bat duten pertsonak, 45 urtetik gorakoak eta 30 urtera arteko gazteak, Gizarteratzeko Errenta Aktiboaren (GEA) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) onuradunak, terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak, eta langabezia-sorospen bereziaren (LSB) hartzaileak. Halaber, ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko arrazoiak edo ezinbesteko arrazoiak direla-eta, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek, lan-kontratuen etenaldiek edo lanaldi-murrizketek eragindako pertsonak ondorio horietarako langabetzat hartuko dira, bai eta krisialdian dauden sektoreetatik datozen pertsonak birkualifikatzeko eta birkokatzeko Aukeraberri programan parte hartzen dutenak ere (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2021eko uztailaren 13ko bilkuran onartutako programa).

2.º En segundo lugar, y en el mismo nivel de preferencia, se incorporarán a las acciones las personas desempleadas de larga duración (PLDs), las personas con discapacidad, las mayores de 45 años y los jóvenes de hasta 30 años, las beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como perceptoras del subsidio extraordinario de desempleo (SED). Igualmente, las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, suspensiones de los contratos de trabajo o reducciones de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las cuales tendrán la consideración de personas desempleadas, a estos efectos, así como las personas participantes en el Programa Aukeraberri, para la recualificación y recolocación de personas provenientes de sectores en crisis, aprobado por el Consejo de Administración de Lanbide en su sesión de 13 de julio de 2021.

3.a Hirugarrenik, gainerako langabeak, oro har.

3.º En tercer lugar, resto de personas desempleadas, en general.

4.a Azkenik, pertsona landunak, langabeek bete gabeko plaza libreak geratzen badira.

4.º Finalmente, las personas ocupadas, en caso de que queden plazas libres no ocupadas por las personas desempleadas.

6.– Inork ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituen beste norbaiten eskaerarik badago.

6.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de otras personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

7.– Hautaketa bukatu ondoren, erakunde onuradunek LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez jakinarazi beharko dute hautaketaren emaitza, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak aintzat hartuta.

7.– Una vez finalizada la selección, las entidades beneficiarias deberán comunicar el resultado de la misma a través del aplicativo informático de gestión LanF y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8.– Hautatuak izan direnen zerrenda eta erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrenda erakutsi behar dituzte prestakuntza-erakundeek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Hor, zehaztuta egon behar du non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren prestakuntza-ekintzak.

8.– La entidad de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

21. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 21.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan edo haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako aseguruak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, así como el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Parte-hartzaileek, lehen eskola-egunean, ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte, eta jaso izanaren dokumentua sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, a cuya recepción firmarán.

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Hori bermatzeko, erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute.

4.– Las/os alumnas/os participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, la entidad beneficiaria se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes.

5.– Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, honako kasu hauetan izan ezik: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren batengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Las/os alumnas/os no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

22. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Artículo 22.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egitea hilabetean.

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

b) La inasistencia acumulada superior al 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak Lanbideko prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, hartarako dagoen eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta ontzat ematen badu, Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak gehienez hamabost eguneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak hala eskatzen badu, behin-behineko neurriak har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian, prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behinean baztertzea, erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den arte. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación de Lanbide la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación profesional para el Empleo emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director de Formación profesional para el Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean eta ikasleak ekintzara joaten jarraitzen badu, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25 % de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, y el alumno/a continúe asistiendo a la acción, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación profesional para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta ez-bertaratzeen % 25 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25 % de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

23. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

Artículo 23.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Dirulaguntzaren onuraduna den erakundeak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Organismo autonomo horrek duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko (hasiko den eguna baino 7 egun baliodun lehenago gutxienez), bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren (gertatzen den unean bertan), prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere (prestakuntza-orduetara bertaratu izana kontrolatzeko ikasleek sinatu behar dituzten orrien bidez). Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu LanF aplikazioan Hasierako Komunikazioa baimendu.

1.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta convocatoria y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando el aplicativo informático de formación de este organismo autónomo (LanF) para comunicar el inicio (con al menos 7 días hábiles de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de los participantes a través de las hojas de asistencia a las horas de formación firmadas por los alumnos y alumnas. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la Comunicación de Inicio en el aplicativo LanF.

2.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza emango duten prestatzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, kasuan kasuko prestakuntza-programan ezarritako baldintzen arabera.

2.– Las personas formadoras que impartan formación subvencionada al amparo de esta convocatoria, deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e incluidas en el fichero de formadores de acuerdo con los requisitos establecidos en el programa formativo correspondiente.

3.– Ikasleek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu.

3.– La participación de una alumna/o en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias.

4.– Prestakuntza-erakundeak prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu beharko dira, bereziki gizatalde kalteberei zuzendutakoak. Prestakuntza eta ikasleen bizitza pertsonala uztartzeko moduko ordutegiak ezartzen saiatu beharko dira.

4.– Las entidades de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregulartasunez emango da, eta prestakuntza-erakundeak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por la entidad formadora, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

5.– Ikastaroaren hasieran, erakunde onuradunek gutxienez material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

5.– Las entidades beneficiarias entregarán al inicio del curso a cada participante en las acciones formativas, al menos:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan,

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– ikastaroa zuzen gauzatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– behar diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta 21. eta 22. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión regulados en los artículos 21 y 22.

6.– Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten langabeei dagokienez, batez ere langabezia-prestazioa edo -subsidioa edo diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute, prestakuntza emateko ardura duten enpresa eta erakunde onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horiek zergatik gertatu diren zehaztuta.

6.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, las empresas y entidades beneficiarias responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

7.– Prestakuntza amaitzean, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Dokumentu horretan, datu hauek adieraziko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren izena, dagokion konpetentzia-unitatearen gaineko erreferentzia, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

7.– Al finalizar la formación se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, la referencia a la correspondiente Unidad de Competencia, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

8.– Prestakuntza-ekintza ematen duen erakundeak edo enpresak lan-esperientziaren edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko prozedurarekin lotutako informazioa emango die parte-hartzaileei, prestakuntza gainditu duten pertsonek prestakuntza-ekintzari dagokion konpetentzia-unitatea egiaztatzeko eskaera aurkeztu ahal izan dezaten.

8.– La entidad o empresa impartidora de la acción formativa proporcionará a los participantes la información relacionada con el procedimiento de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, con objeto de que las personas que hayan superado la formación puedan presentar solicitud de acreditación de la correspondiente Unidad de Competencia a la que se encuentra referenciada la acción formativa.

24. artikulua.– Prestakuntza-jardueren jarraipena eta kontrola.

Artículo 24.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin edo enpresarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con la empresa o el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad.

2.– Bisitak egingo zaizkio prestakuntza-erakunde edo -enpresa bakoitzari, onetsitako prestakuntza-ekintzen % 30eko laginketa eginez. Gehienez ere bost ekintza bisitatuko dira erakunde bakoitzean, kopuru horrek % 30 gainditzen badu.

2.– Se realizarán visitas mediante un muestreo del 30 % de las acciones formativas aprobadas a cada empresa o entidad de formación, con un máximo de cinco acciones a visitar a cada entidad en caso de superar el 30 % el número de cinco acciones.

Bisitan, zeregin hauek beteko dira:

En la visita se realizarán las siguientes tareas:

A1.– Ikastaroaren eta haren edukien eta gauzatzearen inguruko datu guztien berri emango die ikasleei, baita beren eskubide eta betebeharren berri ere, eta haien zalantza eta kontsultak argituko ditu.

A1.– Informará a los alumnos/as de todos los datos referentes al curso y sus contenidos y desarrollo, de sus derechos y obligaciones y atenderá sus dudas y consultas.

A2.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren finantzaketatik eratorritako komunikazio-betebeharrak betetzen diren begiratuko du.

A2.– Comprobará el cumplimiento de las obligaciones de comunicación derivadas de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

A3.– Parte-hartzaileei jakinaraziko die nor den prestakuntza-ekintza kudeatzen duen Lanbideko erreferentziazko pertsona.

A3.– Informará a las personas participantes de quien es la persona de referencia de Lanbide que gestiona la acción formativa.

A4.– Parte hartzen duten ikasleei prestakuntza-kontuari buruzko informazioa emango die, Nire Lanbidenet-en bidez nola sar daitezkeen erakutsiko die, eta arlo hauekin lotuta dituen lanabesak azalduko dizkie: curriculuma inprimatzea; egiaztapen-eskaerak; prestakuntzaren eta lan-esperientziaren historia; egingo duten ikastaroaren eremuan lan-merkatua nola dagoen; eta konpetentzia profesionalen arloan informazio- eta orientazio-sistema hori ulertzen eta behar bezala erabiltzen lagunduko dien beste edozein informazio garrantzitsu, horrela, bizialdi osoko ikaskuntzan erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

A4.– Informará al alumnado participante de la cuenta de formación, su modo de acceso a través de Mi Lanbidenet, sus utilidades en relación a la impresión de su currículum, solicitudes de acreditación, historial formativo y de experiencia laboral, situación del mercado de trabajo en el ámbito del curso que van a realizar o de cualquier otra información relevante relacionada con la misma que ayude a su comprensión y correcta utilización de este sistema de información y orientación en competencias profesionales de forma que les permita la toma de decisiones en su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileek bisitarik egiten ez duten ekintzetan, prestakuntza-erakundeak edo -enpresak emango die ikasleei 2. atalean aipatutako gaien berri.

3.– En aquellas acciones en las cuales no se realice visita por parte de personal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la empresa o entidad de formación informará al alumnado de las cuestiones señaladas en el apartado 2 anterior.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditoretzen eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

4.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá establecer, además del seguimiento de la acción durante su desarrollo, un plan de auditorías e inspecciones destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como a constatar las condiciones reales de ejecución de las acciones subvencionadas.

25. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Artículo 25.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen kalitatea ebaluatuko du, kontuan hartuta ikasleek berek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE).

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad de esta convocatoria en base a los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos y alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009).

Telematikoki beteko dituzte galdetegiak ikasleek.

Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente.

Prestakuntza ematen duen erakundearen ardura da kalitatearen galdetegia betetzen dela bermatzea, eta gela bat jarri beharko da partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten.

Es responsabilidad de la entidad impartidora asegurarse de que se cumplimente el cuestionario de calidad, debiendo poner a disposición de las personas participantes un aula con tantos ordenadores como alumnado finalice el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática.

26. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 26.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntza bi ordainketatan ordainduko da, horiek eskatu eta gero, honela:

1.– La subvención concedida se abonará en dos pagos, previa solicitud de los mismos, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa: prestakuntza-planagatik emandako dirulaguntza osoaren % 60, lehen prestakuntza-ekintza hasi dela jakinarazi ostean.

a) Un primer pago del 60 % del total de la subvención concedida por el Plan de formación, una vez comunicado el inicio de la primera acción formativa.

b) Bigarren ordainketa: jarduera-lerro bakoitzean emandako dirulaguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzean, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren, 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

b) Un segundo pago por el resto de la subvención concedida en cada línea de actuación, a la finalización de todas las acciones formativas, una vez justificadas las actuaciones subvencionadas en los términos previstos en el artículo 27.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, erakunde eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

2.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad beneficiaria deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco.

Erakundea erregistratuta ez badago, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetan adierazi bezala egin ahal izango du: https://euskadi.eus/hirugarrenak

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda, deberá proceder según se indica en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

27. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 27.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Prestakuntza-planak egiteko emandako dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten parte-hartzaileen arabera eta ekintza guztiak amaitu dituzten ala ez kontuan hartuta egingo da, modulukako egiaztapen-modalitatearen arabera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduaren 69.2) eta 78. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onartu zuen erregelamendu hori).

1.– La justificación y liquidación de la subvención concedida para la realización de los Planes de Formación se realizará en función de los y las participantes que hayan participado en las acciones formativas y según hayan finalizado o no la totalidad de las mismas, según la modalidad de acreditación por módulos, de conformidad con lo establecido en los artículos 69.2) y 78 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasieran onartu zen dirulaguntzaren zenbatekoa.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención inicialmente reconocida para la ejecución del Plan de Formación.

2.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

2.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

– 18.2 artikuluan jasotako pertsona bakoitzeko modulu ekonomikoa biderkatuko da prestakuntza-ekintza osoa amaitu duen ikasle bakoitzeko.

– Se multiplicará el módulo económico por persona formada recogido en el artículo 18.2, por cada alumno que haya finalizado la totalidad de la acción formativa.

– Prestakuntza amaitu ez duten eta, beraz, prestatuta ez dauden gainerako ikasleei 18.2 artikuluan aurreikusitako modulu ekonomikoaren % 15 aplikatuko zaie. Edonola ere, prestakuntza-programan ezarritako irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduera ebaluagarri bat gutxienez egin dutela egiaztatu beharko dute.

– Por el resto de alumnos/as que no hayan finalizado la formación y, por tanto, no tengan la condición de personas formadas, se aplicará por cada uno el 15 % del módulo económico previsto en el artículo 18.2, debiendo acreditarse la realización de, al menos, una actividad de enseñanza y aprendizaje evaluable establecida en el programa de formación.

Ekintza bakoitza ikasle-kopuru batentzat onetsi da, eta muga horiek errespetatuz egingo da kalkulua.

Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnos para los que se ha aprobado la acción.

3.– Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomikoa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitzean prestakuntza-erakundeak ikasleei buruz egingo duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 10 eguneko epean, gehienez ere. Honako informazio hau jasoko du memoriak:

3.– La entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, una memoria económica justificativa de cada acción formativa, en el plazo máximo de 10 días tras la validación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la evaluación final del alumnado realizada por la entidad de formación al finalizar la acción formativa, en la que se incluirá:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira prestakuntza-ekintza zenbat ikaslek bukatu duten eta ez duten, eta zer zenbateko dagokien ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetan jasotako irizpideak aplikatuz.

– Cuadro resumen del número alumnos/as que han finalizado y que no han finalizado la acción formativa, con el cálculo del importe que corresponde en aplicación del módulo económico establecido y los criterios previstos en este artículo.

– Hala badagokio, diruz lagundutako jarduera osorik edo zati batean finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena, horretan zenbatekoa eta jatorria adierazita, edo bestela, halakorik ez dagoela dioen adierazpena. Kontuan hartu behar da 31. artikuluan xedatutakoaren arabera deialdi honen babesean emandako dirulaguntza bateraezina dela beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin.

– Declaración sobre otros ingresos o subvenciones que, en su caso, hayan financiado, en todo o en parte, la actividad subvencionada, con indicación del importe y procedencia, o bien, declaración sobre la inexistencia de los mismos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, la subvención otorgada al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra ayuda o subvención.

4.– Ezarritako epean dagozkion agiriak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

4.– Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al beneficiario/a para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

28. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

Artículo 28.– Obligaciones de las entidades beneficiarias. Seguimiento y control.

1.– Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, lege-xedapen hauetan oro har ezarritakoak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak; Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikulua; enplegurako lanbide-heziketaren sistema erregulatzen duen araudia, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana erregulatzen dituen araudia. Bereziki, betebehar hauek izango ditu onuradunak:

1.– Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas a lo largo del articulado de esta convocatoria, las que, con carácter general, se establecen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en la normativa reguladora del sistema de formación profesional para el empleo, y en la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en particular las siguientes:

a) Dagozkion mugarriak eta helburuak betetzea ahalbidetzen duten datuen aldizkako bilakaera jakinaraztea eta ziurtatzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak adierazitako moduan eta aldizkakotasunarekin.

a) Comunicar y certificar, en la forma y con la periodicidad que sea indicada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la evolución periódica de los datos que permiten el cumplimiento de los hitos y objetivos correspondientes.

b) Iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak saihesteko neurriak aplikatzea jasotako dirulaguntzak proiektu eta jardueren finantzaketan aplikatzean.

b) Aplicar medidas para evitar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses a la hora de aplicar las subvenciones recibidas a la financiación de proyectos y actuaciones.

c) Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak egiten uztea; kontrol finantzarioak egiten uztea, Estatuko Administrazioko Orokorraren Esku Hartzailetza Nagusiari dagozkionak, Kontuen Auzitegiaren legedian aurreikusitakoak, baita honako hauek egin ditzaketenak ere: batetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Sailak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak; eta bestetik, Europako Erkidegoen Batzordeak eta Kontuen Auzitegiak eta Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Auditoretza Bulego Nazionalak eta, hala badagokio, Europako Fiskaltzak.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a las de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que puedan efectuar Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Trabajo y Empleo y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y las actuaciones a efectuar por la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

Kasu orotan, deialdi honetan araututako dirulaguntzak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planerako ezartzen diren jarraipen, kontrol eta ebaluazioaren mende egongo dira, bai eta, informazioaren eta publikotasunaren arloan, kontrol, egiaztapen, jarraipen eta ebaluazioaren arloan barne-araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten betebeharren mende, nahitaez betetzekoak badira.

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta convocatoria estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión Europea que se establezcan para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

d) Erakunde onuradunek diruz lagundutako jardueraren frogagiriak eta finantzaketari dagokion gainerako dokumentazioa, formatu elektronikoko dokumentuak eta erregistroak barne, 5 urtez gorde beharko dituzte, dirulaguntza ordaintzen zaionetik aurrera, edo, bestela, dirulaguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada, hiru urtez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 132. artikuluan ezartzen den moduan.

d) Conservar los documentos justificativos de la actuación subvencionada, y demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico, durante un periodo de 5 años a partir del pago de la subvención, o de tres años cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»).

e) «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela bermatzea, eta ea betetzen diren ikusteko mekanismoak ezartzea eta mekanismo horiek ezartzen direla bermatzeko neurri zuzentzaileak aurreikustea.

e) Garantizar el respeto al principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «do not significant harm – DNSH») y prever mecanismos de verificación de su cumplimiento y medidas correctoras para asegurar su implementación.

f) Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

f) Comunicar cualquier eventualidad que altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la actividad subvencionada, así como la modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Laguntzarekin lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereizi batekin edo kontabilitate-kode egoki batekin.

g) Identificar las transacciones relacionadas con la ayuda con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

h) Dirulaguntza onartzeko unean, prestakuntza-erakunde edo -enpresa onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko du datu pertsonalak arloa arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera tratatzeko konpromisoa, prestakuntza-erakundeak datuen tratamenduaren arduradun diren aldetik.

h) La persona representante o apoderada de la empresa o de las entidades beneficiarias deberá suscribir, en el momento de aceptar la subvención el compromiso relativo al tratamiento de datos de carácter personal, de obligada aceptación, en los términos previstos en la normativa vigente reguladora de esta materia, en su calidad de encargados de tratamiento.

2.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.d) artikuluan ezarritakoa betetzeko, dirulaguntza-onuradunaren datuak eta dirulaguntzaren zenbatekoa, bai eta, hala badagokio, kontratistaren datuak ere, datu-base batean erregistratuko dira, auditoretza- eta kontrol-ondorioetarako. Halaber, administrazio eta organo eskudunek irispidea izango dute Titulartasun Errealen Erregistroko informaziora. Eskuratzen den informazio guztia Europako Funtsen Sistemari lagako zaio.

2.– A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos del beneficiario de la subvención y su cuantía, así como, en su caso, los datos del contratista, serán registrados en una base de datos a efectos de auditoría y control. Asimismo, las Administraciones y órganos competentes podrán acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales. Toda la información obtenida será cedida al Sistema de Fondos Europeos.

29. artikulua.– Komunikazio eta publizitatearen arloko betebeharrak.

Artículo 29.– Obligaciones de comunicación y publicidad.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako jarduketak eta jarduketa horiek direla-eta egiten den publizitate guztia behar bezala identifikatuta egon beharko dira, Estatuko araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten informazioaren, komunikazioaren eta publikotasunaren arloko betebeharrekin bat etorrita.

Las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria, así como cuanta publicidad se haga sobre las mismas y sobre la presente convocatoria, deberán encontrarse debidamente identificadas de conformidad con las obligaciones que en materia de información, comunicación y publicidad determine la normativa estatal y la de la Unión Europea para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Ildo horretan, dirulaguntza hauek jasotzen dituzten erakundeek finantzaketa horren jatorriaren berri eman beharko dute jarduketen publizitatean, eta ikusteko moduan egiten dela bermatu beharko dute. Hala dagokionean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren logoaren identifikazio grafikoaz gainera, Europar Batasunaren ikurra eta finantzaketa-adierazpen egoki bat txertatuko dute, non hau adierazi behar baita: «Europar Batasunak – NextGenerationEUk finantzatuta». Helbide honetan eskuratu ahal dira elementu horiek: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

En este sentido, las entidades beneficiarias de estas subvenciones quedan obligadas a hacer mención en su publicidad del origen de esta financiación, velando por darle visibilidad, incluyendo, cuando proceda, junto a la identificación grafica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU», disponibles en el link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Era berean, diruz lagundutako jarduketari buruzko edozein hedabidetan egin beharreko erreferentzia guztietan adierazi beharko da Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak finantzatu duela.

Asimismo, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre la actuación subvencionada deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ikusgarri egite hori, bereziki, prestakuntza gauzatzen den lokaletan, sortutako material didaktiko guztietan eta bestelako materialetan, eta prestakuntza-ekintzak eta horien emaitzak sustatzen direnean egingo da; hartara, informazio koherente, eraginkor eta proportzionatua emango zaie hartzaile askori, komunikabideak eta publikoa barne.

Esta visibilidad se hará, en particular, en los locales en los que se desarrolle la formación, en todos los materiales didácticos y de otro tipo generados y cuando promuevan las acciones formativas y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público.

30. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 30.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da; betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo haren zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones. En el supuesto de que de tal alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

31. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 31.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak bateraezinak dira administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta xede beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza lortzearekin.

Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

Bereziki, deialdi honen babesean emandako dirulaguntzak bateraezinak dira Europar Batasunaren funtsekin finantzatutako beste laguntza batzuekin, gastu berberak finantzatzeko badira.

Especialmente, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son incompatibles con otras ayudas financiadas con fondos de la Unión Europea para la cobertura de los mismos gastos.

32. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 32.– Reintegro de subvenciones.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera dirulaguntzen arloan ezar daitezkeen berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

1.– No será exigible el abono de la subvención y, en su caso, procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. En particular, en los siguientes:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

a) Incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que determinan la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunei uko egitea edo haiek oztopatzea.

c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de seguimiento y control.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

d) Facilitar datos sobre las condiciones de ejecución de las acciones subvencionadas no ajustados a la realidad.

e) Deialdi honen 29. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

e) El incumplimiento de adoptar las obligaciones de comunicación y difusión recogidas en el artículo 29 de esta convocatoria.

f) Deialdi honetan finkatutako beste edozein betebehar, baldintza eta betekizun ez betetzea, eta, bereziki, Europako funtsekin finantzatzearekin zerikusia dutenak.

f) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones, condiciones y requisitos fijados en esta convocatoria y, en especial, los relacionados con la financiación con fondos europeos.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

2.– La graduación de los posibles incumplimientos, se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Erabateko ez-betetzea gertatu bada: dirulaguntza emateko xedearen edo hori justifikatzeko betebeharraren erabateko ez-betetzeak, emandako dirulaguntzaren % 100 itzuli behar izatea ekarriko du.

a) En el supuesto de incumplimiento total: el incumplimiento total de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 % de la subvención otorgada.

b) Ez-betetze partziala: dirulaguntzaren helburuaren edo justifikatzeko betebeharraren ez-betetze partziala gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu egingo da, edo dirulaguntzaren zati bat itzuli beharko da; zehazki, 27.2 artikuluan adierazitako moduan egindako dirulaguntzaren justifikazioak emandako dirulaguntza baino emaitza txikiagoa ematen badu, dirulaguntza hori murriztu egingo da justifikatutako zenbatekoraino.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial: el incumplimiento parcial de la finalidad por la cual se otorgó la subvención o de la obligación de su justificación de la misma dará lugar a la modificación o al reintegro parcial de la subvención otorgada y, en concreto, cuando la justificación de la subvención realizada en los términos señalados en el artículo 27.2 arroje un resultado inferior a la subvención concedida, la misma se minorará hasta la cuantía justificada.

3.– Dirulaguntza eman zuen organoak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren enpresa edo erakunde onuradunari, ez-betetzea eragin duten gertaeren berri emateko. Era berean, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio.

3.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano que concedió la subvención y será comunicado a la empresa o entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, ebazpena emango da.

4.– Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo para efectuar las mismas, se dictará resolución.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro es de doce meses.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, dagozkion diru-kopuruak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, gehienez bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

5.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

33. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 33.– Información sobre protección de datos.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko eta ezerezteko, haien aurka egiteko eta haien tratamendua mugatzeko eskubideak balia ditzakete. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP 01009, Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074300-capa2-es.shtml

34. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

Artículo 34.– Normativa de aplicación.

1.– Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa arautzen duten arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio: dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia), arloko oinarrizko legeria baitira; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta haiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen baitu eta haien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen baititu.

1.– A este programa de ayudas le resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas reguladoras del régimen jurídico subvencional: la Ley 38/2003, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo que constituyen legislación básica, el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Laguntzak Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatzen direnez, deialdi honek bete egin behar ditu Europar Batasunaren erregelamenduak, Suspertzeko Tresna Europarraren («NextGenerationEU») ziozko funts europarrak kudeatzean, eta, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamendua, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena; Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 Erregelamendua (EB, Euratom) («Finantza Erregelamendua»); abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege-dekretua, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituena; eta irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema osatzen duena.

2.– Al estar financiadas las ayudas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, esta convocatoria se sujeta igualmente a los reglamentos de la Unión Europea en relación con la gestión de los fondos europeos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («NextGenerationEU»), y en concreto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 («Reglamento Financiero»), así como al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3.– Halaber, honako hauek ere aplikatuko zaizkio deialdiari: irailaren 9ko 30/2015 Legea, Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena; lege hori garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua, zeinaren bitartez garatzen baita Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea; eta martxoaren 28ko TMS/368/2019 Agindua, Lan-arloko Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen duena.

3.– Asimismo, a la presente convocatoria es de aplicación la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito Laboral y la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

I. ERANSKINA
ANEXO I
III. KAPITULUKO PRESTAKUNTZA-EKINTZAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK (A.2, B ETA C LERROAK)
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL CAPÍTULO III (LÍNEAS A.2, B Y C)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
BALORAZIO-IRIZPIDEA, 14. ARTIKULUA, B BLOKEA
CRITERIO DE VALORACIÓN ART. 14 BLOQUE B.
LANGILE LANGABEEI ETA LANDUNEI ZUZENDUTAKO DEIALDIETAN PRESTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA
PERSONAS FORMADAS EN CONVOCATORIAS DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
erantzukizunpeko adierazpena
Declaración Responsable
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
KONTROL-ESKUMENAK BERMATZEKO, ESKUBIDEAK ETA SARBIDEAK EMATEKO KONPROMISOA
COMPROMISO DE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS Y ACCESOS PARA GARANTIZAR LAS COMPETENCIAS DE CONTROL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
DATUEN LAGAPENARI ETA TRATAMENDUARI BURUZKO ADIERAZPENA, SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN (SEEP) BARRUKO JARDUKETAK EGITEARI DAGOKIONEZ
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANEAN (SEEP) EZARRITAKO ZEHARKAKO PRINTZIPIOAK BETETZEARI BURUZKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental