Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

72. zk., 2022ko apirilaren 11, astelehena

N.º 72, lunes 11 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1605
1605

EBAZPENA, 2022ko martxoaren 28koa, Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen zuzendariarena, Euskadiko EGEF 2021-2027 Programaren ingurumen-azterketa estrategikoa eta proposamena kontsulta publikoaren mende jartzen dituena.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, del Director de Política de Cohesión y Fondos Europeos, por la que se somete a consulta pública el Estudio Ambiental Estratégico y la propuesta del Programa FEDER del País Vasco 2021-2027.

Euskadiko 2021-2027 EGEF Programan zehaztuta daude Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) esku hartzeko estrategia eta helburu politiko eta espezifikoak, 2021-2027 programazio-aldi berrirako, Eskualdeen Garapenerako Europako Funtsaz (EGEF) kofinantzatutako jarduerei dagokienez, bai eta helburu horientzat programatutako finantza-zuzkidurak ere.

El Programa FEDER del País Vasco 2021-2027 es el documento en el que se determinan la estrategia y objetivos políticos y específicos de intervención en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) relativas a las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para el nuevo periodo de programación 2021-2027, así como las dotaciones financieras programadas para esos objetivos.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailak osatu du Euskadiko 2021-2027 EGEF Programaren proposamena, hiru foru-aldundiekin elkarlanean, bai eta Estatuko Administrazio Orokorrarekin zein Batzordeko zerbitzuekin eta EAEko eragile eta solaskide garrantzitsuenekin batera ere. Hori guztia Xedapen Komunen 1060/2021 Erregelamenduaren 8. artikulua (Elkartzea eta gobernantza hainbat mailatan), haren orientazioak zein dokumentu estrategikoaren aurretiazko bertsioei eginiko oharrak aintzat hartuta, eta programa-dokumentuaren zirriborroa aplikatzeko esparruaren barruan.

El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, en colaboración con las tres Diputaciones Forales, y en coordinación con la Administración General del Estado, así como con los servicios de la Comisión y con los diferentes agentes e interlocutores relevantes de la CAPV, ha elaborado la propuesta de Programa del País Vasco FEDER 2021-2027. Todo ello en el marco de la aplicación del artículo 8 (Asociación y gobernanza en varios niveles) del Reglamento de Disposiciones Comunes n.º 1060/2021, habiéndose atendido tanto sus orientaciones como observaciones a las versiones preliminares del documento estratégico, y del borrador de documento programático.

Halaber, aintzat hartu dira EGEFekin batera finantzatutako programak arautzen dituzten arau espezifikoak: Xedapen Komunen 2021/1060 (EB) Erregelamendua, EGEFi aplikatu beharreko finantza-arauak eta xedapenak definitzen dituena eta, 22. artikuluan, programek izan behar duten edukia ezartzen duena; eta EGEFen 2021/1058 (EB) Erregelamendua (EGEF Erregelamendua), EGEF programak prestatzean kontuan hartu beharreko elementuak zehazten dituena (objektibo espezifikoak, gaikako kontzentrazioa, etab.).

Asimismo, se ha tenido en cuenta la normativa específica que regula los programas cofinanciados con FEDER: el Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones Comunes (RDC), que define las normas financieras y disposiciones aplicables a FEDER y en su artículo 22 establece el contenido que deben tener los programas; así como el Reglamento (UE) 2021/1058 de FEDER (Reglamento FEDER) que define los elementos a tener en cuenta en la elaboración de los programas FEDER (objetivos específicos, concentración temática, etc.).

Erkidegoko funtsak kudeatzeko Euskadiko Esparru Estrategikoa abiapuntu hartuta, Programak identifikatzen du zein diren EGEFek kofinantzatutako jarduketen bidez aurre egin beharreko erronka nagusiak 2021-2027 programazio-aldian, betiere erreferentziatzat hartuta Estrategia europarra eta Kohesio Politikaren esku-hartze helburu politikoak.

A partir del Marco Estratégico Vasco para gestión de los fondos comunitarios, el Programa identifica los principales retos a afrontar con las actuaciones cofinanciadas por el FEDER para el periodo de programación 2021-2027, teniendo como punto de referencia la Estrategia europea y su materialización en los Objetivos Políticos de intervención de la Política de Cohesión.

Euskadiko 2021-2027 EGEF Programak erregelamenduan aurreikusitako 5 helburu politikoetatik (HP) 2tan biltzen ditu esku-hartzeak, funtsean, hau da: hazkunde adimentsua lortzeko helburua (1. HP), eta garapen jasangarria lortzekoa (2. HP).

El Programa FEDER del País Vasco 2021-2027 plantea concentrar sus intervenciones fundamentalmente en dos de los 5 objetivos Políticos (OPs) previstos reglamentariamente, y en particular, en el OP 1 dirigido a un crecimiento inteligente y en el OP2 dirigido a un desarrollo sostenible.

Euskadiko 2021-2027 EGEF Programa Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren (IEE) prozesuaren mende dago, 2001/42/EE Zuzentarauarekin bat etorriz. Zuzentarau horren transposizioa Plan eta programa jakin batzuek ingurumenean duten eragina ebaluatzeari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen bidez egin zen.

El Programa FEDER 2021-2027 del País Vasco está sujeto al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), de acuerdo con la Directiva 2001/42/CE, traspuesta mediante Ley 21/2013, de 9 de diciembre sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Plan eta programa jakin batzuek ingurumenean duten eragina ebaluatzeari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak xedatzen duenez, ingurumen-ebaluazioko prozesuaren barruan kontsulta-fase bat egongo da planaren edo programaren aurretiazko bertsioari buruz. Fase horretan, jendaurrean jarriko da delako plan edo programa, eta eragindako administrazio publikoei eta interesa duten herritarrei kontsulta egin zaie, gutxienez 45 eguneko epean, aztertu eta oharrak egin ditzaten. Kontsulta-fasea bukatu ondoren, ingurumen-adierazpen estrategikoa egingo da, eta han baloratuko da zenbateraino integratu diren ingurumen-alderdiak proposamenean, eta, besteak beste, ebaluatuko da zein izan den egindako kontsulten emaitza.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, establece que el proceso de evaluación ambiental ha de integrar una fase de consultas sobre la versión preliminar del Plan o Programa, incluyendo el Estudio Ambiental Estratégico, y que implicará la puesta a disposición del público y la consulta a las administraciones publicas afectadas y al público interesado por un plazo mínimo de 45 días para examinarlo y formular observaciones. Finalizada la fase de consultas, se elaborará una Declaración Ambiental Estratégica con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta y en la que, entre otras cuestiones, se evaluará el resultado de las consultas realizadas.

Horrenbestez, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 69/2021 Dekretuaren 11. artikuluan xedatuaren babesean, honako hau

Por lo expuesto, y al amparo del artículo 11 del Decreto 69/202, de 23 de febrero por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Economía y Hacienda,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean eta eragindako administrazio publikoen eta interesa duten herritarren eskura jartzea Euskadiko 2021-2027 EGEF Programaren ingurumen-azterketa estrategikoa eta proposamena, 45 egun balioduneko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Primero.– Poner a disposición del público y someter a consulta de las administraciones públicas afectadas y del público interesado el Estudio Ambiental Estratégico y la propuesta del Programa FEDER del País Vasco 2021-2027, durante un plazo de 45 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Bigarrena.– Dokumentazio hori interesa duten pertsona fisiko eta juridiko publiko nahiz pribatuek aztertu ahal izango dute, lehenago aipatutako epean, Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzan (Donostia-San Sebastián kalea 1, «O» eraikina, 2. solairua, 01010 Vitoria-Gasteiz) edo Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan. Epe eta leku berean aurkeztu ahal izango dira egoki ikusten diren ohar guztiak.

Segundo.– La citada documentación podrá ser examinada por todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, interesadas, en la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos, sita en la calle Donostia-San Sebastián 1, (Edificio «O» Planta 2.ª), 01010 de Vitoria-Gasteiz, así como en la sede electrónica del Gobierno Vasco, en el plazo anteriormente citado. En el mismo plazo y lugar se podrán presentar cuantas observaciones estimen convenientes.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de marzo de 2022.

Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen zuzendaria,

El Director de Política de Cohesión y Fondos Europeos,

IGNACIO BARREDO ARDANZA.

IGNACIO BARREDO ARDANZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental