Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

72. zk., 2022ko apirilaren 11, astelehena

N.º 72, lunes 11 de abril de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1598
1598

AGINDUA, 2022ko apirilaren 1ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez indarrik gabe uzten baita honako agindu hau: Agindua, 2021eko abenduaren 28koa, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti-gripearen aurka hartu beharreko prebentzio-neurriak ezartzen baitira.

ORDEN de 1 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se deja sin efecto la Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se establecieron diversas medidas de prevención a adoptar en explotaciones avícolas de la Comunidad Autónoma de Euskadi contra la influenza aviar.

2021ean, H5N8 azpimotako hegazti-gripearen hainbat foku –eta are gehiago H5N1 azpimotakoak– agertu ziren estatu kideetako etxe-hegaztietan, basa-hegaztietan eta hegazti gatibuetan, Euskal Autonomia Erkidegoa zeharkatzen duten hegaztien migrazio-ibilbide beretan.

Durante el año 2021 aparecieron diferentes focos de influenza aviar subtipo H5N8 y en mayor número de H5N1 en aves de corral, silvestres y cautivas en Estados miembros, que forman parte de las mismas rutas migratorias de aves, que las que atraviesan la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horregatik, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko abenduaren 28ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko hegazti-ustiategietan hegazti-gripearen aurka hartu beharreko hainbat prebentzio-neurri ezarri ziren (2022ko urtarrilaren 10eko EHAA, 5. zk.). Neurri horiek biosegurtasuna, erregistroak eta datu-baseak, zaintza aktiboa eta zaintza pasiboa indartzera bideratuta zeuden.

Por ello, mediante la Orden de 28 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se establecieron diversas medidas de prevención a adoptar en explotaciones avícolas de la Comunidad Autónoma de Euskadi contra la influenza aviar (BOPV n.º 5 de 10 de enero de 2022). Esas medidas estaban enfocadas al reforzamiento de la bioseguridad, de los registros y bases de datos, de la vigilancia activa, y de la vigilancia pasiva.

Era berean, aipatutako 2021eko abenduaren 28ko Aginduaren bosgarren ebatzian ezartzen da neurriak aldatu edo kendu egin daitezkeela inguruabar epizootikoak eta gaixotasunaren bilakaera kontuan hartuta.

Asimismo, en el Resuelvo Quinto de la mencionada Orden de 28 de diciembre de 2021 se establece que las medidas podran ser modificadas o levantadas atendiendo a las circunstancias epizoóticas y a la evolución de la enfermedad.

Gaixotasunak ez du inolako eraginik Euskal Autonomia Erkidegoan, hegaztien migrazio-denboraldia amaitu da, eta, ondorioz, gaur egun dagoen osasun-arrisku txikia denez, 2021eko abenduaren 28ko Aginduan aurreikusitako neurriak kendu behar dira. Alde horretatik, Foru Aldundietako abeltzaintza-zerbitzuek eta Eusko Jaurlaritzak 2022ko martxoaren 25ean egindako bileran, gai hori jorratu zen, eta aho batez erabaki zen debeku hori kentzea gomendatzea.

La nula incidencia de la enfermedad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la finalización de la temporada migratoria de aves y, en consecuencia, el bajo riesgo sanitario existente en la actualidad, hace posible y aconsejable el levantamiento de las medidas previstas en la mencionada Orden de 28 de diciembre de 2021. En este sentido, en la reunión entre los servicios de ganadería de las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, celebrada 25 de marzo de 2022, se abordó esta cuestión y acordó por unanimidad recomendar el levantamiento de tal prohibición.

Hori dela bide, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Neurriak kentzea.

Primero.– Levantamiento de las medidas.

Indarrik gabe uzten da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko abenduaren 28ko Agindua, zeinaren bidez ezarri baitziren Euskal Autonomia Erkidegoko hegazti-ustiategietan hegazti-gripearen aurkako hainbat prebentzio-neurri (2022ko urtarrilaren 10eko EHAA, 5. zk.).

Dejar sin efecto la Orden de 28 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen diversas medidas de prevención a adoptar en explotaciones avícolas de la Comunidad Autónoma de Euskadi contra la influenza aviar (BOPV n.º 5 de 10 de enero de 2022).

Bigarrena.– Errekurtsoak.

Segundo.– Recursos.

Agindu honek agortu egiten du administrazio-bidea, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoa betez. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Hirugarrena.– Ondorioak.

Tercero.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko apirilaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental