Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

61. zk., 2022ko martxoaren 25a, ostirala

N.º 61, viernes 25 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1380
1380

2/2022 LEGEA, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena.

LEY 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud.

Eusko Legebiltzarrak 2/2022 Legea, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud.

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, 10.39 artikuluaren bidez, gazte-politika garatzeko eskumena eman die EAEko botere publikoei. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion eskumen esklusiboa da, zeinari ez baitio inolako oinarrizko legeriak edo esparru-legeriak eragiten, ez eta ekonomia-printzipio antolatzaileek eta Estatuaren goi-ikuskaritzak ere.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10.39, atribuye a los poderes públicos vascos la competencia de desarrollar la política juvenil. Se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi no afectada por ninguna legislación básica o marco, ni por principios ordenadores económicos, ni tampoco por la alta inspección del Estado.

EAEko administrazio publikoen arteko eskumenen banaketa Autonomia-erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legean jasota dago. Han ezartzen denaren arabera, lurralde historikoei dagokie beren lurraldean erakunde komunen legeria betearaztea –Eusko Legebiltzarrak emandako legeak nahiz Autonomia Erkidegoko Gobernuak onarturiko xedapen arauemaileak– gazte-politikei eta gazteentzako baliabideei buruz, ezertan eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde komunen zuzeneko ekintza. Lurralde historikoei dagozkien betearazpen-eskumenen artean daude beren zerbitzuak antolatzeko erregelamenduak egiteko ahala, administrazio-ahala –ikuskaritza barne– eta administrazio-bidean berrikusteko ahala.

La distribución competencial entre las administraciones públicas vascas viene dada por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, que atribuye a estos últimos la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las instituciones comunes, tanto de las leyes emanadas del Parlamento Vasco como de las disposiciones normativas aprobadas por el Gobierno autonómico, en materia de políticas y recursos de juventud, sin perjuicio, en todos los casos, de la acción directa de las instituciones comunes del País Vasco, incluyendo en esas competencias ejecutivas las potestades reglamentaria para la organización de sus propios servicios, administrativa –incluida la inspección– y revisora en la vía administrativa.

Udal-esparruari gagozkiolarik, udalerriek eskumen propioak erabili ahal izango dituzte esparru honetan: «gazteria-politikak planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea»; izan ere, halaxe xedatzen du Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.36 artikuluak (artikuluaren izenburua: «Udalerrien eskumen propioak»).

En cuanto al ámbito municipal, los municipios pueden ejercer competencias propias en materia de «planificación, ordenación y gestión de políticas de juventud», según el apartado 36 del artículo 17, «Competencias propias de los municipios», de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak baliatu du gazte-politiken arloko eskumen hori.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha venido haciendo uso de esa competencia en materia de políticas de juventud.

Horrela, araugintzaren esparruan honako ondarea sendotuz joan da: Kultura eta Turismo Sailaren 1986ko urtarrilaren 15eko Agindua, Euskal Herriko Gazte Elkarteen eta Gazteriari Zerbitzuak eskaintzen dizkioten Entitateen Zentsu Nagusia sortzeko dena; 6/1986 Legea, maiatzaren 27koa, Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari buruzkoa, eta lege hori zati batean garatzen duen uztailaren 8ko 162/1986 Dekretua; 14/1988 Dekretua, otsailaren 2koa, Gazteen Informazio eta Dokumentaziorako Euskadiko Zentro Koordinatzailea sortzen duena; 211/1993 Dekretua, uztailaren 20koa, gazteentzako informazio-zerbitzuen onespen ofiziala arautzen duena; 406/1994 Dekretua, urriaren 18koa, haur eta gazte taldeen ostatu-hartze eta egonaldietarako aterpetxeen eta instalakuntzen antolaketari buruzkoa; 419/1994 Dekretua, azaroaren 2koa, batetik, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena; 2016ko urriaren 27ko Agindua, 419/1994 Dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzekoa; 260/1995 Dekretua, maiatzaren 2koa, Euskadiko «Gazte txartela/Carnet joven» eratu eta arautzeko dena; Kultura sailburuaren 1997ko azaroaren 12ko Agindua, haur eta gazte taldeen ostatu-hartze eta egonaldietarako aterpetxeen eta instalakuntzen antolaketari buruzko urriaren 18ko 406/1994 Dekretua garatzen duena; 239/1999 Dekretua, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordearen funtzionamendu-erregimen eta osaketari buruzkoa, urriaren 15eko 240/2002 Dekretuak aldatua; eta Kultura sailburuaren 1999ko abenduaren 10eko Agindua, Gazteriaren Euskal Behatokia sortu eta horren eginkizunak zehaztekoa.

Así, en el ámbito normativo ha ido consolidando el siguiente acervo: la Orden de 15 de enero de 1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se crea el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco; la Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y el Decreto 162/1986, de 8 de julio, que la desarrolla parcialmente; el Decreto 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi; el Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los servicios de información juvenil; el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles; el Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de educadores/as en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitores/as y directores/as de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos, al igual que la Orden de 27 de octubre de 2016, por la que se actualizan el Anexo I y II de dicho decreto; el Decreto 260/1995, de 2 de mayo, de creación y regulación del «Gazte-txartela / Carnet joven» de Euskadi; la Orden de 12 de noviembre de 1997, de la Consejera de Cultura, por la que se desarrolla el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles; el Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de funcionamiento de la Junta Rectora del Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca, modificado por el Decreto 240/2002, de 15 de octubre; y la Orden de 10 de diciembre de 1999, de la Consejera de Cultura, por la que se crea y determinan las funciones del Observatorio Vasco de la Juventud.

Eta plangintzaren esparruan, gazte-planak tresna kontsolidatua dira zeharkako gazte-politika bultzatzeko; gazte-plan horiek legegintzaldi bakoitzean taxutu dituzte EAEko erakunde publikoek, 1999. urtetik, «III. Gazte Plana 2020ren Marko Orokorra. Gazteriaren arloko Euskal Estrategia» lanaren orientazioei jarraituta.

Y en el ámbito de la planificación, los planes jóvenes constituyen una herramienta consolidada para el impulso de una política transversal de juventud, que desde el año 1999 las diversas instituciones públicas vascas han ido elaborando cada legislatura, siguiendo las orientaciones del «Marco general del III Plan Joven de Euskadi 2020. La Estrategia Vasca en materia de Juventud».

Testuinguru sozialaren bilakaerari dagokionez, gazteen ibilbidea aurreikusteko modukoa zen 80ko hamarkadara arte; izan ere, prestakuntza-aldia amaitu eta ia berehala lanean hasten ziren, ibilbide profesional bat diseinatzea ahalbidetzen zuten eta etxebizitza bat eskuratzeko aukera handiagoa ematen zuten kontratu egonkorrekin.

En cuanto a la evolución del contexto social, hasta la década de los 80, la trayectoria de las personas jóvenes se podía calificar como previsible. Es decir, tras la etapa de formación se producía la inserción laboral de manera casi directa, con contratos estables que permitían diseñar una carrera profesional y hacían más factible el acceso a una vivienda.

Alabaina, aldaketa sozialek sortu duten gizarteak ezaugarri du arriskuaren gizartea edo gizarte likidoa izatea, zeinak ziurgabetasuna baitu bereizgarri, bai eta askotariko alternatibak ere, eta horiek ez dakarte berekin justizia edo ekitate, partaidetza sozial edo askatasun handiagoa ezinbestean.

Pero las transformaciones sociales han dado lugar a una sociedad, caracterizada como sociedad del riesgo o sociedad líquida, marcada por la incertidumbre y, también, por las alternativas múltiples, que no necesariamente entrañan una mayor justicia o equidad, participación social o libertad.

Beraz, gazteen egoera gaur egun bestelakoa da, eta konplexutasun eta ziurgabetasun handiagoak dira haren ezaugarriak. Gazteek dependentzia ekonomiko eta familiarra dute, eta, ondorioz, luzaroago bizi dira jatorrizko etxean. Egiturazko baldintzek eragindakoa da egoera hori, eta, bereziki, lan-merkatuaren eta etxebizitzarenaren bilakaera bezalako faktore objektiboek eragindakoa. Izan ere, datu berrienek erakusten dute bost urte baino gehiagoko aldea dagoela gazteek emantzipatu nahi luketen batez besteko adinaren eta hori benetan egiten duten adinaren artean.

De este modo, hoy en día, podemos hablar de una nueva situación de la juventud, caracterizada por una mayor complejidad e incertidumbre. Se detecta en la juventud una situación de dependencia económica y familiar en la que se prolonga la convivencia en el hogar de origen. Una situación que viene forzada por circunstancias estructurales y, en particular, por factores objetivos como la evolución del mercado de trabajo y del de la vivienda. De hecho, los datos más recientes constatan un desajuste superior a cinco años entre la edad media en que la juventud desearía emanciparse y aquella en que lo hace efectivamente.

Hori hala izanik, beharrezkoak dira aldaketa sozial sakonei eta, bereziki, trantsizio sozialari eta demografikoari egoki erantzuteko balioko duten trantsizioko gazte-politikak.

En ese sentido, son necesarias políticas juveniles de transición capaces de ofrecer respuestas adecuadas a transformaciones sociales profundas y, en particular, a la transición social y demográfica.

Beharrezkoa da, hortaz, berritzea, gazteen igurikimen, gaitasun eta aukeretan izandako aldaketei erantzuteko; haien bizitza-ibilbideen garapena laguntzeko, ibilbide horiek gero eta askotarikoagoak, konplexuagoak eta prekarioagoak baitira; errazteko, emantzipaziorako berariazko politiken bitartez, familiaren etxetik irtetea, faktore estrukturalek atzeratzen baitute; haien eskubideak benetan egikaritzea ziurtatzeko, zeharkako eta sektoreko politiken bidez; eta, adineko pertsonekin egingo den bezala, erronka demografikoari, zahartzeari eta euskal gizarteak behar duen gaztetzeari erantzuteko.

Es preciso, por tanto, innovar para responder a los cambios en las expectativas, capacidades y oportunidades de las personas jóvenes; para apoyar el desarrollo de sus itinerarios vitales, cada vez más diversos, complejos y precarios; para facilitar, mediante políticas específicas de emancipación, la salida del hogar familiar, retardada por factores estructurales; para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas transversales y sectoriales; y, al igual que con las personas mayores, para responder al reto demográfico, al envejecimiento y al necesario rejuvenecimiento de la sociedad vasca.

Beste alde batetik, gaztaroa –indibidualizazioa eta autonomia areagotzen dituen etapa hori– muin-muineko fasea da, estrategikoa, lagundu behar den sozializazio-prozesuan.

Por otro lado, la etapa juvenil, en la que se produce un aumento de la individualización y de la autonomía, constituye una fase central y estratégica en el proceso de socialización que es necesario acompañar.

Horretarako, helduarora igarotzeko prozesua prestatzeaz gain, beharrezkoa da Gazteriaren Sistema aitortzea, antolatzea eta indartzea, nerabezaroaurretik gaztarora arreta-continuum bat eskaintzen duen zerbitzuen sare gisa; orobat egokitzea sozializazio-prozesuetan eta -eragileetan nahiz eboluzio-etapetan izandako aldaketetara, azken horietako batzuk (nerabezaroaurrea eta nerabezaroa) aurreratzen ari baitira eta beste batzuk (gaztaroa) luzatzen.

Para ello, además de preparar el tránsito a la vida adulta, es necesario reconocer, ordenar y fortalecer el Sistema de Juventud, como red de servicios que ofrece un continuo de atención desde la preadolescencia a la juventud, y adecuarlo a los cambios en los procesos y agentes de socialización, así como en las etapas evolutivas, que se adelantan (preadolescencia y adolescencia) o se alargan (juventud).

Helburu horrekin, erakundeek, zeharkako gazte-politikekin batera, gazteentzako honako jarduera, zerbitzu eta ekipamendu sektorialak sustatu dituzte, besteak beste: gazteentzako informazio-zerbitzuak, aisialdiko eta hezkuntza ez-formaleko jarduerak, Gazteentzako Ekipamenduen Sarea, mugikortasun- eta truke-programak, auzolandegiak eta partaidetzan oinarrituriko aisialdiko programak, gazteen ekimenen sustapena edo emantzipaziorako edo ahalduntzerako gaikuntza.

Con esa finalidad, las instituciones, junto a las políticas transversales de juventud, han impulsado actividades, servicios y equipamientos sectoriales para jóvenes, como los servicios de información juvenil, las actividades de ocio y educación no formal, la Red de Equipamientos Juveniles, los programas de movilidad e intercambio, los campos de trabajo y los programas de ocio participativo, la promoción de iniciativas juveniles o la capacitación para la emancipación o empoderamiento, entre otros.

Horrela, gazteriaren sistema edo sarea, hain zuzen, bideratuta dago, berariazko zerbitzuen bitartez, bizitzaren etapa horiek (nerabezaroa eta gaztaroa) eta helduarora igarotzeko prozesua laguntzera; hartara, gazte-sustapeneko eginkizuna betetzen du, adingabeei zuzendutako prebentziotik eta babesetik desberdina, baina etapa horren berezko premiei ere arreta ematen diena, bai eta horien bilakaerari ere, prozesuak eta sozializazio-eragileak aldatzen ari diren testuinguru batean.

De este modo, el sistema o red de juventud se orienta precisamente a acompañar, mediante servicios específicos, estas etapas del ciclo vital (adolescencia y juventud), así como el tránsito a la vida adulta, desarrollando una función de promoción juvenil, diferenciada de la prevención y de la protección de las personas menores de edad, pero que atiende también a las necesidades propias de esta etapa, y su evolución, en un contexto de transformación de los procesos y agentes de socialización.

Prebentzioaren, babesaren eta sustapenaren eginkizun hirukoitzari dagokionez, aipatu beharra dago Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legea, lege horretako edukiak lege honekin eta hiru eginkizunekin uztartu behar baitira; hala eta guztiz ere, azpimarratu behar da lege honek sustapen-gaiak arautzen dituela.

Respecto a la triple función de prevención, protección y promoción, se ha de referir la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, al objeto de engarzar el contenido de ambas leyes y las tres funciones, si bien subrayando que la presente ley regula materias de promoción.

Orobat, kontuan hartu da honako lege hauetan xedatutakoa: Adingabeen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriaren aurrean Guztiz Babesteari buruzko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoa eta Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoa.

En el mismo sentido, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Azkenik, aipatu behar dira Euskararen Erabilera Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea eta haren araugintza-garapena; izan ere, euskara oso garrantzitsua da aspalditik gazteen arteko harremanetan eta gazteek gizartearekin eta sektore publikoarekin dituztenetan, bai eta haien prestakuntza elebidunean ere.

Por último, cabe mencionar la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, así como su desarrollo normativo, por la importancia que el euskera ha tenido y tiene en el ámbito de las relaciones entre jóvenes, con la sociedad y el sector público, y en su formación bilingüe.

Azken batean, Gazteriaren Euskal Legeak koherentzia du gazte-politikaren eta Gazteriaren Sistemaren kontzeptuen eta zereginen zabaltze progresiboarekin, bai eta testuinguru sozialaren bilakaerak eskatutako aldaketekin ere. Horrela, hiru ardatzen gainean antolatzen da: gazteen heltze- eta garatze-prozesuak laguntzea; haien emantzipazioa eta helduarorako igarotze-prozesua sustatzea; eta haien partaidetza soziala erraztea esparru guztietan.

En definitiva, la Ley Vasca de Juventud guarda coherencia con la ampliación progresiva de los conceptos y cometidos de la política de juventud y el Sistema de Juventud, así como con las transformaciones requeridas por la evolución del contexto social, y se articula sobre tres ejes: acompañar el proceso de maduración y desarrollo de las personas jóvenes; promover su emancipación y tránsito a la vida adulta; y propiciar su participación social en todos los ámbitos.

Hiru ardatz horiei erantzuten diete legeak jasotzen dituen hiru jardun funtsezkok: Gazteriaren Sistema definitzeak eta indartzeak (gazte-sustapena); emantzipaziorako berariazko politiken bidez helduarora igarotzea eta familiaren etxetik irtetea bultzatzeak (gazteen emantzipazioa); eta partaidetza eskubide, helburu eta bitarteko gisa sustatzeak –parte hartzeko modu eta bide berriak lagunduko dira, zuzenagoak, operatiboagoak eta eraginkorragoak, berekin politika eta ekimen zehatzak, bideragarriak eta, zergatik ez, partekatuak ekarriko dituztenak– (gazteen partaidetza).

A estos tres ejes responden tres actuaciones clave que contempla la ley: la definición y fortalecimiento del Sistema de Juventud (promoción juvenil); el impulso del tránsito a la vida adulta y de la salida del hogar familiar de origen mediante políticas específicas de emancipación (emancipación juvenil); y la promoción de la participación como derecho, fin y medio, propiciando nuevas formas y vías de participación más directas, operativas y eficaces, que se traduzcan en políticas e iniciativas concretas, viables y, por qué no, compartidas (participación juvenil).

Nabarmentzekoa da gazte guztiei eskubideak aitortzen zaizkiela lege honetan ezarritakoaren arabera eta Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarea sortzen dela.

Cabe destacar el reconocimiento de derechos para todas las personas jóvenes en los términos establecidos en la presente ley y la creación de la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

Horretan guztian, ziurtatu nahi da gazte guztiek eskubideak eraginkortasunez eta berdintasunez egikaritzen dituztela, eta hori egin nahi da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eraginkorki indartuko duen ikuspuntu batekin eta zailtasun handienak dituzten gazte-kolektiboak bereziki babestuta, eta betiere intersekzionalitatea kontuan izanda.

En todo ello, buscando asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad por toda la población joven, con una mirada que potencie efectivamente la igualdad de mujeres y hombres y con especial protección hacia los colectivos de jóvenes con más dificultades, teniendo en cuenta la interseccionalidad.

Ildo horretan, bereziki aipatu behar da emakume eta gizon gazteen arteko berdintasunak duen egoera. Emakume eta gizonentzako eskubide-berdintasuneko espazioak izatea lortu da euskal gizartean, baina hori, errealitatean, ez da gauzatzen, ezta gazteen artean ere. Berdintasuna onartzea funtsezko urratsa izan bada ere, oraindik ez da nahikoa. Gaur egungo gazteek aurreko belaunaldietakoek baino zeregin parekideagoak betetzen dituzte gizartean, baina, hala ere, oraindik indar handia dute matxismoaren ondorio diren genero-estereotipoek, rol sexistek, emakume gazteek lan-merkatuan sartzeko garaian eta lansarietan bizi dituzten diskriminazio-egoerek, pobrezia feminizatuak –emakume gazteei ere eragiten baitie– eta emakume gazteen gorputzak gauza bihurtzeko eta sexualizatzeko joerak, eta hori guztia argi islatzen da aisian, kirolean, kulturan, lan-mundura sartzean eta familia-ereduetan. Neska gazteek ere aurre egin behar izaten diote indarkeria matxistari, sexistari eta sinbolikoari, eta horrek oztopatu egiten ditu herritar gisa dituzten eskubideak. Emakumeek jasaten duten diskriminazioaren ildo berean, legeak heltzen dio pertsona homosexualek, transek, migratzaileek edo desgaitasuna dutenek pairatzen dutenari ere.

En este sentido, se ha de hacer mención especial a la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en edades jóvenes. La conquista de los espacios de derechos iguales para mujeres y hombres es un hecho en la sociedad vasca, pero no lo es en su materialización real, tampoco entre las personas jóvenes. El reconocimiento de la igualdad, habiendo sido un paso imprescindible, resulta todavía insuficiente. Cierto es que entre las personas jóvenes el papel que desempeñan en la sociedad es más igualitario que en generaciones precedentes, pero aún pesan con fuerza los estereotipos de género, los roles sexistas, las discriminaciones en el acceso al mercado laboral y en las retribuciones de las jóvenes, una pobreza feminizada que también afecta a las jóvenes, así como la cosificación y sexualización que persiste sobre los cuerpos de las jóvenes, producto de un machismo que se traslada en los espacios de ocio, de deporte, en la cultura, el acceso al trabajo o en los modelos familiares. Las chicas jóvenes también deben enfrentarse a la violencia machista, sexista y simbólica que lastra sus derechos inherentes de ciudadanía. En consonancia con la discriminación soportada por las mujeres, la ley también aborda la que sufren las personas homosexuales, trans, migrantes o con discapacidad.

Gazteek gizarteko esparru guztietan ekarpena egiteko eta parte hartzeko eskubidea dute; zehazki, esparru ekonomikoan, sozialean, zibilean, politikoan eta kulturalean. Horiek guztiak dira eskubideak onartzeko eta egikaritzeko esparruak, bai eta adierazpen pertsonalerakoak eta partaidetza sozialerakoak ere. Eta euskal gizarteak haien ekarpena behar du: esparru guztietan eta gazte guztiena.

Las personas jóvenes tienen derecho a contribuir y participar socialmente en todos los ámbitos y, en concreto, en el económico, social, civil, político y cultural. Ámbitos, todos ellos, de reconocimiento y ejercicio de derechos, de expresión personal y participación social. Y la sociedad vasca precisa de su contribución: en todos los ámbitos y de la de todas las personas jóvenes.

Aipatutakoak helburu dituela, lege-testua ondokoek osatzen dute: atariko tituluak, bost tituluk, sei kapituluk, hiru atalek eta bost xedapen gehigarrik, bi xedapen indargabetzailek eta bi azken xedapenek.

Con estos objetivos, el texto legal se compone de un título preliminar, cinco títulos, seis capítulos, tres secciones y cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones derogatorias y dos disposiciones finales.

Atariko tituluak legearen xedea eta helburua ezartzen ditu, gazteek dituzten eskubide objektibo eta subjektiboak zehazten ditu –horiek arautzen dituen euskal araudi berezian ezarritakoaren arabera, eta beste arau batzuetan aitortutako eskubideei kalterik egin gabe–, araututako arloari buruzko oinarrizko kontzeptu batzuk definitzen ditu, legearen aplikazio-eremua ezartzen du eta printzipio gidariak eta orokorrak zehazten ditu –batetik, gazte-politika eta, bestetik, EAEko administrazio publikoek gazteriaren arloan egingo duten jarduna informatuko dutenak–.

El título preliminar establece el objeto y finalidad de la ley, determina los derechos, objetivos y subjetivos, de los que son titulares las personas jóvenes, en los términos contemplados en la normativa vasca particular que los regula y sin perjuicio de los reconocidos en otras normas, define algunos conceptos básicos relativos a la materia regulada, fija el ámbito de aplicación de la ley y especifica los principios rectores y generales que informarán la política de juventud, por un lado, y la actuación de las administraciones públicas vascas en materia de juventud, por otro.

Lehenengo tituluak EAEko administrazio publikoen eskumenak eta eskudantziak ezartzen ditu. Horretarako, eskumenak banatzen ditu, EAEko administrazio publiko guztiek erantzunkidetasunez hartzen dituzten konpromisoak xedatzen ditu eta maila bakoitzeko eskudantziak zehazten; hartara, ezartzen du zuzeneko ekintzako zein jarduera, zerbitzu eta ekipamendu dagozkion hornitzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari, eta, lege honetan jasota ez dauden beste jarduera, zerbitzu eta ekipamendu batzuen kasuan, zein diren horiek zuzeneko ekintzakotzat jotzeko irizpideak eta prozedura.

El título primero establece las competencias y atribuciones de las administraciones públicas vascas, mediante la distribución de competencias, la determinación de una serie de compromisos que adoptan, corresponsablemente, todas ellas y la especificación de las atribuciones de cada nivel, estableciendo las actividades, servicios y equipamientos de acción directa cuya provisión corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y los criterios y procedimiento para declarar de acción directa otros no contemplados en la presente ley.

Bigarren titulua gazte-politika garatzeko tresna eta neurriei buruzkoa da, hiru ataletan banatutako kapitulu bakarra du, eta honako edukiek osatzen dute:

El título segundo, sobre los instrumentos y medidas para desarrollar la política de juventud, está conformado, a través de un único capítulo dividido en tres secciones, por los siguientes contenidos:

a) Gazteriaren Euskal Sistemaren definizioa, egitura, jardun-arloak eta zerbitzu-katalogoa, bai eta gazte-politiken arloko profesionalei buruzko zenbait xedapen gehigarri ere.

a) La definición, estructura, áreas de actuación y catálogo de servicios del Sistema Vasco de Juventud, así como algunas disposiciones adicionales relativas a profesionales de las políticas de juventud.

b) Gazteriaren arloko zeharkako politika sustatzeko tresnak eta neurriak. Horien artean, ondokoak nabarmendu behar dira: Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarea, emantzipaziorako berariazko politika sustatzearekin lotutako berritasun nagusi gisa, eta Gazteriaren arloko Euskal Estrategia; azken horri dagokionez, artikulu zabal bat eskaintzen zaio estrategiaren esku-hartze ildoak zehaztasunez definitzeari, arauan neurri zehatzak ezartzeko helburuz –estrategia testuinguru sozialaren bilakaerara egokitzeko beharrari kalterik egin gabe–, eta bertan jasotzen dira azken urteotan puri-purian egon diren gaiak, hala nola aniztasun sexuala, gizarte-inklusioa edo ingurumenaren babesa. Orobat jasotzen dira gazte-politiken plangintza, programazioa eta ebaluazioa erkidego-, foru- eta toki-administrazioetan.

b) Los instrumentos y medidas para impulsar la política transversal de juventud, entre los que destacan la Red Vasca para la Emancipación Juvenil, como principal novedad relacionada con el impulso de una política específica de emancipación, y la Estrategia Vasca en materia de Juventud, en relación con la cual se dedica un artículo extenso a la definición detallada de cada una de sus líneas de intervención, a fin de establecer medidas concretas en la norma sin perjuicio de la necesaria adaptación de la estrategia a la evolución del contexto social, y se recogen en ella temas que en los últimos años han estado en auge, como la diversidad sexual, la inclusión social o la protección del medio ambiente. Así mismo, se recoge la planificación, programación y evaluación de las políticas de juventud en las administraciones autonómica, foral y local.

c) Gazte-sustapeneko tresnak eta neurriak. Horien artean daude haur eta gazteen aisialdi-jarduerak, berariaz gazteei zuzendutako zerbitzuak eta ekipamenduak, gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzuak, gazte-aterpetxeak eta haur eta gazte taldeen egonaldietarako instalazioak, eta haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak. Halaber, Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorra sortzen da, eta gazteak identifikatzeko nazioarteko eta lurraldez gaindiko sistemak arautzen dira, bai eta «Gazte-txartela/Carnet Joven» zerbitzuari dagozkion zenbait alderdi ere.

c) Los instrumentos y medidas de promoción juvenil, entre los que se incluyen las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, los servicios y equipamientos específicos para jóvenes, los servicios de información y documentación juvenil, los albergues juveniles e instalaciones para la estancia de grupos infantiles y juveniles, así como las escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil; se establece, a su vez, un Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles, y se regulan los sistemas de identificación para las personas jóvenes de carácter internacional o supraterritorial, así como algunos aspectos relativos al servicio «Gazte-txartela / Carnet Joven».

Hirugarren titulua gazteen partaidetza sozialari eta gizarte-ekimenari buruzkoa da. Horren barruan, lehenengo kapituluak arautzen ditu gazteen partaidetza sustatzeko neurriak eta, zehatzago, gazteen asoziazionismoaren sustapena, partaidetzan heztea, gazteen partaidetzarako egituren funtzionamenduari dagozkion zenbait irizpide, informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera, eta Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren eta sektore publikoaren arteko solaskidetza.

El título tercero versa sobre la participación social de las personas jóvenes y la iniciativa social, y su capítulo primero regula las medidas para promover la participación juvenil y, en concreto, el fomento del asociacionismo juvenil, la educación en la participación, algunos criterios relativos al funcionamiento de las diversas estructuras de participación juvenil, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la interlocución con el sector público del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.

Bigarren kapituluak heltzen dio gizarte-ekimenaren, gazteen boluntariotzaren eta gazteriaren arloko garapenerako lankidetzaren sustapenari.

El capítulo segundo aborda el fomento de la iniciativa social y del voluntariado juvenil, así como de la cooperación para el desarrollo en materia de juventud.

Era berean, kapitulu horrek gazteen partaidetza definitzen du, kultura demokratikoan eta partaidetzan oinarritutako kulturan sakontzeko esparru baten barruan hura sustatzeko; orobat definitzen ditu gazte-entitateak eta gazteen aldeko entitateak, edo gazte taldeak, eragile gisa. Aipatutakoez gain, hainbat bide eta baliabide jasotzen ditu gazteen partaidetza bultzatu eta eraldatzeko, hala nola gazteek parte hartzeko moduak edo partaidetza- eta kontsulta-prozesuak.

Asimismo, dicho capítulo define la participación juvenil, a fin de fomentarla dentro de un marco de profundización en una cultura democrática y participativa, así como las entidades juveniles y las entidades en favor de la juventud o los grupos de jóvenes, como agentes. Y recoge diversas vías y medios orientados a impulsar y transformar la participación juvenil, como las formas de participación juvenil o los procesos de participación y consulta.

Hori guztia, kalterik egin gabe Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekiko baliozko solaskidetzat aitortzeari, hala xedatuta baitago Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari buruzko maiatzaren 27ko 6/1986 Legean. Izan ere, EAEko Administrazioak entzun egin beharko dio aipatutako kontseiluari, gazteriaren arazoekin eta interesekin zuzeneko zerikusia duen edozein xedapen onartu aurretik.

Todo ello sin perjuicio de reconocer al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua como interlocutor válido ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tal y como establece la Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, y que deberá ser oído antes de la aprobación de cualquier disposición directamente relacionada con los problemas e intereses de la juventud.

Laugarren titulua administrazio-antolamenduari dagokio, eta kapitulu bakarra du, gazte-politikak hedatzeko behar den erakundearteko eta sailarteko koordinazioari buruzkoa. Kapitulu horrek arautzen ditu EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordea.

El título cuarto, relativo a la organización administrativa, consta de un único capítulo sobre la coordinación interinstitucional e interdepartamental necesaria para el despliegue de las políticas de juventud, que regula el Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi y la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarren tituluak, bere lehenengo kapituluan, ikuskaritza –goi-ikuskaritza eta ikuskatze-jarduera arrunta barne dituela– arautzen du, eta, bigarren kapituluan, zehapen-araubidea. Azken horretan xedatzen ditu, araubidea definitzeari eta aplikatzeari dagozkion beste alderdi garrantzitsu batzuen artean, arau-hauste motak –arinak, astunak eta oso astunak–, zehapen motak, horien mailakatzea eta zehapen-prozedura.

El título quinto regula, en su capítulo primero, la inspección, incluyendo la alta inspección y la actividad inspectora ordinaria, y, en su capítulo segundo, el régimen sancionador, estableciendo, entre otros aspectos relevantes relativos a la definición y aplicación de dicho régimen, la tipología de las infracciones, leves, graves y muy graves, así como el tipo y graduación de las sanciones y el procedimiento sancionador.

Azkenik, arauak zenbait xedapen ezartzen ditu. Horien artean, nabarmendu beharra dago laugarren xedapen gehigarria, bertan xedatzen baita gazteriaren arloko eskumena duen sailak Lehendakaritzarekin egin beharreko elkarlana, ziurtatzeko lege honen helburuak koherentziaz eta zorroztasunez betetzen direla, bai eta legearen gaineko zuzendaritza eta bultzada politikoa, eta hura hedatzearen koordinazioa, jarraipena eta ebaluazio iraunkorra ere.

Por último, la norma establece una serie de disposiciones, entre las que cabe destacar la disposición adicional cuarta, que establece la colaboración del departamento competente en materia de juventud con Lehendakaritza, con el fin de asegurar un cumplimiento coherente y riguroso de los objetivos de la presente ley, su dirección e impulso político y la coordinación, seguimiento y evaluación permanente de su despliegue.

ATARIKO TITULUA
TÍTULO PRELIMINAR

1. artikulua.– Xedea eta helburua.

Artículo 1.– Objeto y finalidad.

1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan gazte-politika garatzeko behar den arau- eta eskumen-esparrua antolatzea, bai eta gazte guztien eskubideak aitortzea ere.

1.– La presente ley tiene por objeto articular el marco, normativo y competencial, para desarrollar la política de juventud y reconocer los derechos de todas las personas jóvenes en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Legearen helburua da:

2.– La finalidad de la ley es:

a) Gazteen eskubideak bermatzea, haien izaera edo baldintzak edozein direla ere, horiek eraginkortasunez egikaritzeko babesa eta erraztasunak emanda.

a) Garantizar los derechos de las personas jóvenes, cualquiera que sea la naturaleza o condición de estas, protegiendo y facilitando su ejercicio efectivo.

b) Gazteek euskal gizartearen garapen politiko, sozial, kultural eta ekonomiko jasangarrian aktiboki parte har dezatela sustatzea.

b) Fomentar su participación activa en el desarrollo político, social, cultural y económico sostenible de la sociedad vasca.

c) Gazteen autonomia eta emantzipazioa posible egingo duten baldintzak sorraraztea, beren bizitza-proiektu indibidual eta kolektiboa eraiki ahal izan dezaten, haurtzaroan hasi behar den autonomia eta partaidetza gero eta handiagoko prozesuaren amaiera gisara.

c) Generar las condiciones que posibiliten su autonomía y emancipación, para construir su propio proyecto de vida, individual y colectivo, como culminación de un proceso de autonomía y participación creciente que ha de iniciarse en la infancia.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Lege honen ondorioetarako, honela ulertu behar dira kontzeptu hauek:

A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Gazte-politika: gazteek beren bizitzako esparru guztietan dituzten premiei arreta ematen dieten eragileen esku-hartze guztiak, bai eta haurrei eta nerabeei eskaintzen zaien arreta ere, aisialdiaren erabilerari eta sustapen-eremuari dagokienez. Gazte-politikak bi esparru hartzen ditu barnean: gazteriaren arloko zeharkako politika eta gazteen eta haurren sustapena.

a) Política de juventud: todas las intervenciones de los agentes que atienden las necesidades de las personas jóvenes en los diversos ámbitos de su vida, así como la atención a la infancia y la adolescencia en lo referente a la utilización de su tiempo libre y en el ámbito de la promoción. Tal política de juventud abarca dos ámbitos: la política transversal en materia de juventud y la promoción infantil y juvenil.

1.– Gazteriaren arloko zeharkako politika: EAEko administrazio publikoetako sailek eta bestelako organismoek eta eragile sozialek gazteen autonomia eta emantzipazioa erraztera bideratzen dituzten esku-hartzeak dira.

1.– Política transversal en materia de juventud: las intervenciones de los departamentos y otros organismos de las administraciones públicas vascas y agentes sociales que propician la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes.

2.– Gazteen eta haurren sustapena: haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen eskaintza da, zeinak egokituta egongo baitira, haur, nerabe eta gazteen iritziarekin, haien askotariko premia, jomuga, baldintza eta egoeretara. Eskaintza horren xedea da haien garapen kultural eta soziala laguntzea, bai norbanako gisa, bai talde gisa. Horretarako, bultzatuko dira haur, nerabe eta gazteen ekimena eta sormena, mugikortasuna, informaziorako irispidea, akonpainamendua, hezkuntza ez-formala eta partaidetzan oinarritutako aisialdia; era berean, lagunduko da beste ondasun edo zerbitzu batzuetarako irispidea, barne direla enplegu- eta etxebizitza-programak edo emantzipaziora eta gizarte-integrazio edo -inklusiora bideratutako beste baliabide batzuen programak.

2.– Promoción infantil y juvenil: la oferta de actividades, servicios y equipamientos dirigidos a la población infantil, adolescente y juvenil, y adaptados, con su opinión, a sus diversas necesidades, aspiraciones, condiciones y situaciones. El objeto de dicha oferta es propiciar su desarrollo social y cultural, personal y grupal, mediante el impulso de su iniciativa y creatividad, su movilidad, su acceso a la información, el acompañamiento, la educación no formal y el disfrute del ocio participativo, así como el apoyo para el acceso a otros bienes o servicios, incluidos los programas de empleo, vivienda u otros recursos orientados a la emancipación y la integración o inclusión social.

b) Gazteen emantzipazioa: gazteak osotasunez eta aukera-berdintasunez gizarteratzea lortzea da, beren bizi-proiektua autonomiaz eraikitzen eta eskubide guztiak egikaritzen joateko aukera izan dezaten, arreta berezia ipinita gazte kalteberenei.

b) Emancipación juvenil: la consecución de una plena integración de las personas jóvenes en la sociedad, en igualdad de oportunidades, que les permita ir construyendo, de manera autónoma, su propio proyecto de vida y el ejercicio de todos sus derechos, con especial incidencia en las personas jóvenes que tienen más vulnerabilidades.

c) Gaztea: 12-30 urte, biak barne, bitarteko pertsonari esaten zaio, hargatik eragotzi gabe lege honen 3. artikuluan jasotako zehaztasunak.

c) Persona joven: persona de 12 a 30 años, ambos inclusive, sin perjuicio de las precisiones recogidas en el artículo 3 de la presente ley.

d) Gazteen partaidetza: prozesu, ekintza eta jarrera jakin batzuk dira, zeinek gazteengan gaitasuna sortzen baitute beren inguruneari, harremanei eta pertsonalki zein kolektibo gisa garatzeko aukerei buruz erabakitzeko eta guztietan eragiteko, haietan esku hartzeko eta horiek aldatzeko, eta, bereziki, aldatzeko zuzenean zein zeharka beren bizi-proiektuetan kolektibo diren aldetik eragiten duten inguruabarrak. Era berean, gazteak ukitzen dituzten araugintza-proiektuen eta politiken berri izateko eta horiei buruzko erabakietan parte hartzeko eskubidea da, elkarrizketa zibilaren printzipioaren arabera, haien ekarpenak kontuan hartuta eta emaitzen gaineko informazioa itzultzeko mekanismoak ezarrita.

d) Participación juvenil: aquellos procesos, acciones y actitudes que generan capacidad en las personas jóvenes para decidir e incidir sobre su entorno, sus relaciones y sus posibilidades de desarrollo personal y colectivo, para intervenir en aquellas y transformar estas y, en particular, las circunstancias que afectan directa o indirectamente a su proyecto de vida dentro de una colectividad. Asimismo, la prerrogativa de ser informadas y participar en la toma de decisiones respecto a los proyectos normativos y las políticas que les afectan, de acuerdo con el principio de diálogo civil, tomando en consideración sus aportaciones y estableciendo mecanismos de devolución de información sobre los resultados.

e) Hezkidetza: hezkuntza-prozesu batzuen aldeko apustua da, bai eremu formalean, bai informalean eta ez-formalean; prozesu horiek pertsonen garapen integrala errazten duten balioen irakaskuntza eta transmisioa ahalbidetu eta horietan sakontzen dute, sexuaren eta generoaren araberako estereotipoak eta rolak alde batera utzita, eta diskriminazio mota oro baztertuta.

e) Coeducación: la apuesta por procesos educativos, tanto en el ámbito formal, como informal y no-formal, que permitan y ahonden en la enseñanza y transmisión de los valores que favorecen el desarrollo integral de las personas, al margen de los estereotipos y roles en función del sexo y del género, y desde el rechazo a toda forma de discriminación.

f) Diseinu unibertsala: jarduera honen bitartez, hasiera-hasieratik pentsatzen edo proiektatzen dira, ahal den neurrian, inguruak, prozesuak, ondasunak, produktuak, zerbitzuak, objektuak, lanabesak, gailuak edo tresnak, pertsona guztiek erabili ahal izateko moduan. Honako printzipio hauetan oinarritu behar da: bidezko erabilera, erabilera malgua, erabilera erraz eta intuitiboa, informazio hautemangarria, akatsarekiko tolerantzia, ahalegin fisiko txikiena eta hurbiltzeko eta erabiltzeko tamaina egokia.

f) Diseño para todas las personas: la actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todos y todas. Debe basarse en los siguientes principios: uso equitativo, uso flexible, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso.

g) Bizimodu independentea: desgaitasuna duten pertsona guztiek eskubidea dute, baldintza-berdintasunean, komunitatean bizitzeko, gainerakoekiko aukera-berdintasunez; eta, horretarako, neurri eraginkorrak eta egokiak hartuko dira, desgaitasuna duten pertsonek eskubide hori osotasunean erabil dezaten eta komunitatean inklusio eta parte-hartze osoak izan ditzaten errazteko.

g) Vida independiente: el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, para lo cual se adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad.

h) Gazte-ikuspegia txertatzea: gazteen askotariko jomugak, premiak, baldintzak eta egoerak modu sistematikoan kontuan hartzea, eragiten dieten desberdintasunak ezabatzea edo murriztea bultzatzeko eta gazteen autonomia eta emantzipazioa sustatzeko haiei lotutako politika eta ekintza guztietan, berariazko helburu eta jardunen bitartez.

h) Integración de la perspectiva joven: la consideración sistemática de la diversidad de aspiraciones, necesidades, condiciones y situaciones de las personas jóvenes, a fin de promover, en todas las políticas y acciones relacionadas, mediante objetivos y actuaciones específicos, la eliminación o reducción de las desigualdades que les afectan y su autonomía y emancipación.

i) Ekintza positiboa: denboran mugatutako berariazko neurriak abiaraztea, bizitzaren eremu guztietan gaztea izateagatik gertatzen diren egitatezko desberdintasunak ezabatzeko edo murrizteko.

i) Acción positiva: la adopción de medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por la condición juvenil existentes en los diferentes ámbitos de la vida.

3. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 3.– Ámbito de aplicación.

1.– Lege hau EAEko administrazio publiko guztiei aplikatuko zaie, eta, orobat, lege honetan arautzen diren jarduerak garatzen edo zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiei, publiko zein pribatuei.

1.– La presente ley es de aplicación a todas las administraciones públicas vascas y a todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades o presten servicios regulados en esta ley.

2.– Lege honetan arautzen den gazte-politika Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 7. artikuluan ezarritakoaren arabera euskal herritar kondizio politikoa duen gazte orori zuzendurik dago, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean aurkitzen den gazte orori ere, nazionalitatea edo egoera administratiboa kontuan hartu gabe.

2.– La política de juventud regulada por la presente ley se dirige a toda persona joven que tenga la condición política de vasca de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como a toda persona joven que se encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con independencia de la nacionalidad o la situación administrativa.

3.– Gazteriaren arloko zeharkako politika bultzatzeko neurriak eta tresnak 16-30 urte, biak barne, bitarteko gazteei zuzenduak daude. Hala ere, programa eta jardun jakin batzuek, haien izaera edo helburuak direla eta, beste adin-muga batzuk izan ditzakete ezarrita, hala nola 30 urtetik gorakoen irispidea etxebizitzara, nekazaritza-ustiategietara edo desgaitasuna duten pertsonen artean bizimodu independentearen eredua bultzatzera zuzendutako gizarte-politiken esparruko programetara; baina adin-muga horiek ezingo dira, inolaz ere, lege honetan jasotzen diren printzipioen eta bermeen kaltetan izan.

3.– Las medidas e instrumentos para impulsar la política transversal en materia de juventud están dirigidos a las personas jóvenes de 16 a 30 años, ambos inclusive; todo ello sin perjuicio de que, por razón de su naturaleza u objetivos, determinados programas y actuaciones contemplen otros límites de edad que en ningún caso puedan suponer menoscabo de los principios y garantías previstos en esta ley, como el acceso de personas mayores de 30 años a la vivienda, a explotaciones agrícolas o a programas del ámbito de las políticas sociales dirigidas a impulsar el modelo de vida independiente entre las personas con discapacidad.

4.– Gazte-sustapeneko neurriak eta tresnak 12-30 urte, biak barne, bitarteko pertsonei zuzenduak daude.

4.– Las medidas e instrumentos de promoción juvenil están dirigidos a las personas de 12 a 30 años, ambos inclusive.

5.– Lege hau adingabe guztiei aplikatuko zaie, aisialdiaren erabilerari eta haur-sustapenaren eremuari dagokienez.

5.– La presente ley será de aplicación a todas las personas menores de edad en lo referente a la utilización de su tiempo libre y en el ámbito de la promoción infantil.

4. artikulua.– Printzipio gidariak.

Artículo 4.– Principios rectores.

Honako hauek dira gazte-politikaren printzipio gidariak:

Los principios rectores de la política de juventud son los siguientes:

a) Gazteen egoeraren arreta integrala. Gazteen gizarte-, lan-, ekonomia-, politika- edo kultura-inklusioa, beste eremu batzuen artean, bultzatzeko neurriak antolatzea; lidergo publikotik abiatuta, neurri horiek gazteen bizi-arlo, interes eta premia guztiez arduratuko dira, unibertsaltasunaren eta berdintasunaren mesedetan, eta eragile sozialen eta gizarte osoaren inplikazioarekin egingo da hori.

a) La atención integral a la situación de la juventud, entendida como la articulación de medidas que impulsen la inclusión, entre otras, social, laboral, económica, política o cultural de las personas jóvenes y se ocupen de todos los ámbitos vitales, intereses y necesidades de la juventud desde el liderazgo público, en aras de la universalidad y la igualdad, y con la implicación de los agentes sociales y la sociedad en su conjunto.

b) Zeharkakotasuna hura egin edo diseinatzean, gauzatzean eta ebaluatzean, integraltasuna ziurtatzeko. EAEko administrazio publikoetako sailek aurrera eramandako lerro eta neurrien orientazioa eta koordinazioa da; hau da, biztanle talde jakin batzuetan espezializatuta dauden sailen eta jarduera-sektore jakin batzuetan zentratuta dauden sailen lerro eta neurrien koordinazioa eta orientazioa.

b) La transversalidad en su elaboración o diseño, ejecución y evaluación, a fin de asegurar la integralidad y entendida como la orientación y coordinación de líneas y medidas llevadas a cabo desde los departamentos de las administraciones públicas vascas especializados en determinados sectores poblacionales con las de aquellos otros centrados en sectores de actividad.

c) Lurraldetasuna, hurbiltasuna eta deszentralizazioa. Politikak eta zerbitzuak lurralde bakoitzaren ikuspuntura eta errealitatera egokituko dira, eta pertsonek, taldeek eta komunitate hartzaileek parte hartuko dute; arreta berezia ipiniko zaie landa-eremuaren berezitasunei.

c) La territorialidad, proximidad y descentralización, adecuando las políticas y servicios a la perspectiva y realidad de cada territorio y con la participación de las personas, grupos y comunidades destinatarias, prestando una atención especial a las especificidades del ámbito rural.

d) Gardentasuna, ebaluazioa eta informazioaren demokratizazioa, bereziki gazte hartzaileei eta parte-hartzaileei dagokienez.

d) La transparencia, la evaluación y la democratización de la información, particularmente en relación con las personas jóvenes destinatarias y participantes.

5. artikulua.– Printzipio orokorrak.

Artículo 5.– Principios generales.

EAEko administrazio publikoek gazteriaren arloan egingo duten jarduna printzipio orokor hauek gidatu eta bideratuko dute:

Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de las administraciones públicas vascas en materia de juventud son los siguientes:

a) Aukera-berdintasuna. Aukera-berdintasuna esaten zaio, batetik, gazte guztiek eskubide politikoak, zibilak, laboralak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak, eta arauetan onar lekizkiekeen gainerako oinarrizko eskubideak, eraginkortasunez eta berdintasunez egikaritzen dituztela bermatuko duten neurri egokien multzo bat aplikatzeari, eta, bestetik, baliabide eta onura soziokulturaletara irispidea izateko abiagune edo hasierako baldintzetan ez ezik, horiek egikaritzeko eta eraginkortasunez kontrolatzeko baldintzetan aukera-berdintasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurriak aplikatzeari.

a) Igualdad de oportunidades. Se entiende por igualdad de oportunidades la aplicación de las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de todas las personas jóvenes, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, laborales, económicos, sociales y culturales, y del resto de los derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, así como la aplicación de las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades tanto respecto a las condiciones de partida o inicio en el acceso a los recursos y beneficios socioculturales como a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquellos.

b) Unibertsaltasuna, eta aniztasuna nahiz desberdintasuna errespetatzea. Behar diren baliabideak jarri beharko dira gazteen emantzipazioa laguntzeko politikak eta zerbitzuak gauzatzean desberdintasunak baldintzatzaileak eta baztertzaileak izan ez daitezen eta aniztasuna eta desberdintasuna errespeta daitezen; izan ere, gazte guztiak izango dira gazte-politiken hartzaileak, eta ez da inolako bereizketarik egingo arraza, sexu-identitatea, hizkuntza, dibertsitate funtzionala, orientazio sexuala, genero-adierazpena, erlijioa, iritzi politikoa edo beste edozeri buruzko iritzia, jatorri etnikoa, maila ekonomikoa, jaioterria edo beste edozein egoera pertsonal nahiz sozial dela eta, bai gazteen kolektiboen euren barruan, bai beste biztanle-kolektibo batzuekiko.

b) Universalidad y respeto a la diversidad y a la diferencia. Se deberán disponer los medios necesarios para que las políticas y los servicios de acompañamiento a la emancipación de las personas jóvenes se realicen sin que las desigualdades sean determinantes ni excluyentes y respetando la diversidad y las diferencias existentes, entendiendo como destinatario de las políticas de juventud el conjunto de las personas jóvenes, sin establecer distinción alguna motivada por la raza, identidad sexual, idioma, diversidad funcional, orientación sexual, expresión de género, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición personal o social, tanto dentro de los propios colectivos de jóvenes como respecto a otros colectivos de población.

c) Gazte-ikuspegia txertatzea. Gazteei eragiten dieten desberdintasunak ezabatzea edo murriztea eta haien autonomia nahiz emantzipazioa sustatzeko helburuz, berariazko helburu eta jardunen bitartez, xede horiekin lotutako EAEko administrazio publikoen politika eta ekintza guztietan modu sistematikoan hartuko dira kontuan gazteen askotariko jomugak, premiak, baldintzak eta egoerak.

c) Integración de la perspectiva joven. Se incorporará la consideración sistemática de la diversidad de aspiraciones, necesidades, condiciones y situaciones de las personas jóvenes, a fin de promover, mediante objetivos y actuaciones específicos, la eliminación o reducción de las desigualdades que les afectan, así como su autonomía y emancipación, en todas las políticas y acciones de las administraciones públicas vascas relacionadas con dichos fines.

d) Ekintza positiboa. Ekintza positiboaren printzipioa aplikatuko da gazteen benetako emantzipazio eraginkorra lortzea sustatze aldera eta diskriminazioko, pobreziako edo gizarte-bazterketako egoeretan edo kondizioetan dauden gazteen berdintasunik eza murriztea sustatze aldera. Lege honen ondorioetarako, ez dira diskriminatzailetzat hartuko justifikazio objektiboa eta zentzuzkoa duten neurriak, gazteei tratamendu desberdina ematea badakarte ere. Neurri horien artean sartzen dira ekintza positiboan oinarritzen direnak.

d) Acción positiva. Se aplicará el principio de acción positiva al objeto de promover la consecución de la emancipación real y efectiva de las personas jóvenes y la reducción de las desigualdades de las personas jóvenes en situaciones o condiciones de discriminación, pobreza o exclusión social. A los efectos de esta ley no se considerarán constitutivas de discriminación las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las personas jóvenes, tengan una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen las que se fundamentan en la acción positiva.

e) Emakumeen eta gizonen berdintasuna. Sexuaren ziozko diskriminazio mota guztiak desagerraraztea sustatuko da, emakumeen aurkako indarkeria matxista barne. Horrez gain, adinaren arabera gizartean dauden genero-estereotipoak eta rol sozialak desagerraraztea bultzatuko da, eta halaber sustatuko da desberdintasun- eta diskriminazio-egoerak sorrarazten edo bultzatzen dituzten rol sozialak, genero-estereotipoak eta beste edozein egoera pertsonal edo sozial gazteen artean desagerraraztea.

e) Igualdad de mujeres y hombres. Se promoverá la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, incluida la violencia machista contra las mujeres, así como la eliminación de roles sociales y estereotipos de género que operan en el ámbito social en función de la edad, al igual que se promoverá la eliminación entre las personas jóvenes de los roles sociales, los estereotipos de género y cualquier otra circunstancia personal o social que genere o promueva situaciones de desigualdad y discriminación.

f) Elkarlana eta koordinazioa. EAEko administrazio publikoak elkarlanean arituko dira gazte-politikak garatzean, jardunak koordinatuta, beren esku-hartzeak eraginkorragoak izan daitezen eta baliabideen erabilera arrazionalarekin bat etor daitezen. Era berean, koordinazioa eta elkarlana sustatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz kanpoko beste erakunde eta entitate batzuekin; eta, bereziki, gizarte-ekimenarekin.

f) Colaboración y coordinación. Las administraciones públicas vascas colaborarán en el desarrollo de las políticas de juventud mediante la coordinación de sus actuaciones al objeto de que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos. Se promoverá asimismo la coordinación y la colaboración con otras instituciones y entidades, tanto de la Comunidad Autónoma de Euskadi como de fuera de ella, y especialmente con la iniciativa social.

g) Erantzukizun publikoa. Gazteen autonomia eta emantzipazioa laguntzeko beharrezkoak diren neurriak sustatuko dira; eta, bereziki, gazte-politiken garapena eta gazteenganako arreta bultzatuko dira, eta gazteek lege honetan eta geroko garapenetan arautzen diren laguntza, jarduera, zerbitzu eta ekipamenduetara irispidea izatea erraztuko da.

g) Responsabilidad pública. Se promoverán cuantas medidas resulten necesarias para favorecer la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes, y, particularmente, se promoverá el desarrollo de las políticas de juventud, se impulsará la atención a las personas jóvenes y se facilitará el acceso a las ayudas, actividades, servicios y equipamientos regulados en la presente ley y posteriores desarrollos.

h) Plangintza eta ebaluazioa. Antolamendu-esparru egokitua eta egonkorra ezarriko da gazte-gaietarako, aurrera eramango diren ekintza eta planteamendu guztietan koherentzia, eraginkortasuna, jarraitutasuna, baliabideen optimizazioa eta etengabeko hobekuntza bermatze aldera.

h) Planificación y evaluación. Se establecerá un marco de ordenación adaptado y estable en materia de juventud que garantice una coherencia, eficacia, continuidad y optimización de recursos, así como la mejora continua, en todas las acciones y planteamientos que se lleven a cabo en esta materia.

i) Hurbiltasuna. Berariaz gazteei zuzenduta dauden jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak nagusiki toki-mailan eskaini behar dira; hau da, deszentralizazioa eta herritarrekiko gertutasuna garatu behar dira.

i) Proximidad. La prestación de actividades, servicios y equipamientos específicos de juventud se debe realizar, fundamentalmente, en el ámbito de lo local, es decir, desarrollando la descentralización y la cercanía a la ciudadanía.

j) Gazteen partaidetza demokratikoa. Gazteek gizartearen eraikuntzan osotasunez eta aktiboki parte hartzeko duten eskubidea bermatzeko helburuz, gazteen eta EAEko administrazio publikoen arteko solaskidetza- eta elkarlan-guneak sortu eta sendotuko dira, elkarteak eta gazteen ekimenak sustatuko dira eta partaidetzaren kultura bultzatuko da, baita elkarteetan ez dauden gazteen artean ere. Era berean, gazteek parte hartuko dute gazteentzako politika eta baliabideak taxutu eta abiarazteko garaian, horiek gazteen eskari eta igurikimenetara egokitu daitezen.

j) Participación democrática de las personas jóvenes. Con el fin de garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar plena y activamente en la construcción de la sociedad, se crearán y fortalecerán los espacios de interlocución y colaboración entre las personas jóvenes y las administraciones públicas vascas, se apoyarán el asociacionismo y las iniciativas de las personas jóvenes y se fomentará la cultura de la participación, también, entre las personas jóvenes no asociadas. Asimismo, se contará con las personas jóvenes en el diseño y puesta en marcha de las políticas y recursos de juventud con el fin de que se ajusten a las expectativas y demandas de la juventud.

k) Balioen sustapena. Gazteek balio demokratikoak gara ditzaten sustatuko da; hots, elkarbizitza, askatasuna, berdintasuna, tolerantzia, elkartasuna, jasangarritasuna eta bakearen eta giza eskubideen defentsa bultzatzera bideratutako programak eta ekintzak sustatuko dira.

k) Promoción de valores. Se promoverá entre las personas jóvenes el desarrollo de valores democráticos, concebido como la promoción de programas y acciones tendentes a potenciar la convivencia, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la sostenibilidad y la defensa de la paz y los derechos humanos.

l) Informazioa. Gazteek edozein unetan eskuratu ahal izango dute berei eragiten dieten politika eta jardun publikoei buruzko informazio osoa. EAEko administrazio publikoek lege honen ondorioz gazteen eskura jartzen duten informazio guztia Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egongo da.

l) Información. Se facilitará el acceso permanente de las personas jóvenes a la información completa en relación con las políticas y actuaciones públicas que les afecten. Toda la información que las administraciones públicas vascas pongan a disposición de las personas jóvenes como consecuencia de esta ley estará disponible en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

m) Kalitatea, berrikuntza eta ikaskuntza soziala. Gutxieneko kalitate-estandarrak bermatuko dira eta, horretarako, autonomia-erkidegoaren mailan eta erabat bermatuta toki-autonomiaren printzipioa, finantza-nahikotasunaren printzipioa eta toki-erakundeen kudeaketa-ahalmenaren printzipioa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoaren arabera, gutxieneko baldintza material eta funtzionalak eta langileei buruzko gutxieneko baldintzak arautuko dira, zeinak bete beharreko oinarrizkoak izango baitira. Era berean, estandar horien hobekuntza eta, gazte-politikak garatzeko orduan, kalitatera bideratutako kudeaketa sustatuko dira. Gainera, gazte-politikak eraikitzeko oinarri gisa txertatuko dira etengabeko berrikuntza, ikaskuntza soziala, esperimentazioa eta negoziazioa.

m) Calidad, innovación y aprendizaje social. Se garantizará la existencia de unos estándares mínimos de calidad mediante la regulación, en el ámbito autonómico y siempre desde el respeto al principio de autonomía local y a los de suficiencia financiera y capacidad de gestión de las entidades locales conforme establece la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, de los requisitos materiales, funcionales y de personal que con carácter de mínimos deberán respetarse. Asimismo, se fomentará la mejora de dichos estándares y se promoverá el desarrollo de una gestión orientada a la calidad en el desarrollo de las políticas de juventud. Igualmente, se incorporarán como base para la construcción de las políticas de juventud la innovación permanente, el aprendizaje social, la experimentación y la negociación.

n) Euskararen erabileraren normalizazioa. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak ikasi eta erabiltzea bermatuko da, eta gazteen artean euskararen erabileraren normalizazioa bultzatuko, bizitzaren esparru guztietan. Horrez gainera, gazteek EAEko administrazio publikoekin dituzten ahozko eta idatzizko harremanetan, euskara zein gaztelania erabiltzeko eta batean zein bestean hartua izateko eskubidea bermatuko da.

n) Normalización del uso del euskera. Se garantizará el aprendizaje y el uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se impulsará la normalización del uso del euskera entre las personas jóvenes en todos los ámbitos de su vida. Del mismo modo, en las relaciones que mantengan con las administraciones públicas vascas, se garantizará el derecho a utilizar y a ser atendidas tanto en euskera como en castellano, de manera oral o por escrito.

o) Kulturartekotasuna. Gazteek Euskal Autonomia Erkidegoko eta kanpoko errealitate kulturalak ezagutzea ahalbidetuko duten ekintzak eta programak bultzatuko dira, eta gazteek gure errealitatea kanpoan ezagutaraztea ahalbidetuko dutenak ere bai. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak ez ezik, beste hizkuntza batzuk ikastea ere sustatuko da, hizkuntzak jakitea oinarrizkoa baita hainbat herrialde eta kulturatako gazteak elkarrekin komunikatzeko.

o) Interculturalidad. Se potenciarán acciones y programas dirigidos a posibilitar que las personas jóvenes conozcan las realidades culturales existentes dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi y fuera de ella, así como que den a conocer la nuestra fuera de la misma. Igualmente, se fomentará, junto a las dos lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el aprendizaje de otros idiomas como herramienta básica de comunicación entre las personas jóvenes de diferentes países y culturas.

p) Atzerritar jatorriko gazteen integrazio osoa eta inklusioa, eta arreta ematea babesgabetasun-, bazterketa- nahiz pobrezia-egoerei, edo pobrezian sartzeko arrisku-egoerei, edo kalteberatasuneko beste egoera batzuei. Gazteen euskal gizarterako integrazio osoa eta inklusioa lagunduko da; arreta berezia emango zaie kalteberatasun handieneko egoerei, eta, bereziki, familia-erreferenterik ez duten pertsonei, indarkeria matxistaren biktimei, pobreziako edo gizarte-bazterketako egoeran daudenei eta desgaitasuna dutenei. Babesgabetasunaren eta bazterketaren arloko erantzukizun publikotik antolatuko da arreta, eta, behar den neurrian, administrazio-prozedura egokitu egingo da, babes-saretik irtendako pertsonei etengabeko arreta emateko; era berean, aukera-berdintasunaren mesedetan, erraztu egingo da familia-erreferenterik ez duten gazteei inklusio- eta emantzipazio-prozesuek aurrera jarraitzea ahalbidetuko dieten bizi-baldintza duinetara irispidea izatea, gazte horiek atzerritarrak izan edo ez, eta babes-saretik irtendakoak izan edo ez.

p) Integración plena e inclusión de las personas jóvenes de origen extranjero y atención a las situaciones de desprotección, exclusión, pobreza o riesgo u otras situaciones de vulnerabilidad. Se favorecerá la integración plena e inclusión de las personas jóvenes en la sociedad vasca, con particular atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad y, de forma especial, a las personas que carecen de referentes familiares, a quienes son víctimas de violencia machista, a quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión social y a las personas con discapacidad. Se articulará la atención desde la responsabilidad pública en el ámbito de la desprotección y la exclusión, adecuando en lo necesario el procedimiento administrativo para ofrecer una atención continuada a las personas egresadas de la red de protección, y, en aras de la igualdad de oportunidades, se facilitará el acceso a unas condiciones de vida dignas que posibiliten la continuidad de los procesos de inclusión y emancipación a las personas jóvenes sin referentes familiares, extranjeras o no, egresadas de la red de protección o no.

q) Elkarrizketa zibila. Elkarrizketa zibilaren printzipioari jarraikiz, EAEko administrazio publikoek parte hartzeko beharrezko guneak antolatuko dituzte, gazteek, haien ordezkari diren erakundeen eta sareen bitartez, eta, bereziki, Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren bitartez, eragiten dieten politiketan parte har dezaten, fase guztietan, gauzatze-fasea barne, elkarrizketa zibileko mahaien eta parte hartzeko beste gune eta prozesu batzuen bidez.

q) Diálogo civil. En virtud del principio de diálogo civil, las administraciones públicas vascas articularán los espacios de participación necesarios para que las personas jóvenes, a través de las organizaciones y redes que las representan, y en particular del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, participen en las políticas que les afectan, en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, a través de las mesas de diálogo civil y de otros espacios y procesos de participación.

r) Irisgarritasun unibertsala, gizarte-inklusioa eta bizimodu independentea. Desgaitasuna duten gazteei dagokienez, EAEko administrazio publikoen jarduna bideratuko da irisgarritasun unibertsala, haien gizarte-inklusioa eta, bereziki, bizimodu independentea sustatzera, horretarako beharrezko baldintzak bultzatuta.

r) Accesibilidad universal, inclusión social y vida independiente. En relación con las personas jóvenes con discapacidad, la actuación de las administraciones públicas vascas se orientará a promover la accesibilidad universal, su inclusión social y, en particular, la vida independiente, impulsando las condiciones necesarias a tal efecto.

s) Euskal sektore publikoak eta hirugarren sektore sozialeko erakundeek sustatuko dituzte beren lankidetza, elkarlana eta partaidetza sostengatzeko, formalizatzeko eta bultzatzeko beharrezko baldintzak, erantzukizun publikoko jarduerei eta interes orokorreko beste jarduera sozial batzuei dagokienez, bai eta lankidetza edo elkarlanerako modu eta tresna berriak garatzeko eta egun ditugunak esku-hartze sozialeko esparru berrietara eta erantzukizun publikoko sistema berrietara zabaltzeko beharrezko baldintzak ere.

s) El sector público vasco y las organizaciones del tercer sector social promoverán las condiciones necesarias para sostener, formalizar e impulsar su cooperación, colaboración y participación, en relación con actividades de responsabilidad pública y con otras actividades sociales de interés general, así como para desarrollar nuevas formas e instrumentos de cooperación o colaboración, y extender los existentes a nuevos ámbitos de la intervención social y sistemas de responsabilidad pública.

6. artikulua.– Gazte guztien eskubideak.

Artículo 6.– Derechos de todas las personas jóvenes.

1.– Gazte guztiei, premia espezifikoak dituen kolektiboa izanik, haien babeserako eta autonomiadun gizarte-inklusiorako, honako eskubide hauek aitortzen zaizkie, horiek arautzen dituen euskal araudi berezian ezarritakoaren arabera, eta beste arau batzuetan aitortutako eskubideei kalterik egin gabe:

1.– Se reconoce a todas las personas jóvenes, como colectivo con necesidades específicas, en los términos contemplados en la normativa vasca particular que los regula, y sin perjuicio de los reconocidos en otras normas, los siguientes derechos ordenados a su protección e inclusión social con autonomía:

a) Prestazioak eta laneratzera bideratutako zerbitzuak jasotzeko eskubidea, Lanbideren edo erantzukizun publikoko beste ekimen batzuen bitartez.

a) Derecho a prestaciones y servicios orientados a la inclusión laboral, a través de Lanbide u otras iniciativas de responsabilidad pública.

b) Etxebizitza- edo ostatu-alternatiba duina, eta hala badagokio irisgarria, izateko eskubidea, alokairuaren eskaintza publikoaren, prestazio ekonomikoen edo EAEko administrazio publikoen beste neurri batzuen bitartez.

b) Derecho a una alternativa de vivienda o alojamiento digna, y en su caso accesible, a través de la oferta pública en alquiler, prestaciones económicas u otras medidas de las administraciones públicas vascas.

c) Diru-sarrerak bermatzeko prestazioak jasotzeko eskubidea, bai eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren beste prestazio batzuk jasotzekoa ere, gizarte-inklusiorako.

c) Derecho a las prestaciones de garantía de ingresos, así como a otras prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, para la inclusión social.

d) Gizarte Segurantzarako eskubidea.

d) Derecho a la Seguridad Social.

e) Osasuna babesteko eta sustatzeko eskubidea, bai eta sexu- eta ugalketa-osasuna izatekoa ere, Euskal Osasun Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren prestazioen bitartez.

e) Derecho a la protección y promoción de la salud, así como a la salud sexual y reproductiva, mediante las prestaciones del Servicio Vasco de Salud y del Departamento de Educación.

f) Hezkuntzarako eskubidea, osasunerako eta parte hartzeko hezkuntzarakoa barne, Euskal Hezkuntza Sistemaren eta Gazteriaren Sistemaren eta Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarearen bidez.

f) Derecho a la educación, incluida la educación para la salud y para la participación, a través del Sistema Educativo Vasco y del Sistema de Juventud y la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

g) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea, herritar guztiei zuzendutakoak eta/edo gazteei bereziki zuzendutakoak.

g) Derecho a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales dirigidos a toda la población y/o a la juventud en particular.

h) Adingabeen eta gazteen justiziarako eta justizia errestauratiborako eskubidea, eta, bereziki, gizarte-bitartekaritzara eta gizarteratzera bideratutako erantzukizun publikoko prestazio eta zerbitzuak jasotzeko eskubidea.

h) Derecho a la justicia de menores y juvenil, a la justicia restaurativa y en particular a las prestaciones y servicios de responsabilidad pública orientados a la mediación y la reinserción social.

i) Emantzipaziorako eskubidea, a) letratik h) letrara aipatzen diren prestazio eta zerbitzuetarako irispidearen bitartez, eta, bereziki, gazteen emantzipazioa sustatzera berariaz bideratuta dauden Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarearen zerbitzuak eta prestazioak jasotzeko eskubidea, lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan aurreikusitako moduan.

i) Derecho a la emancipación, mediante el acceso al conjunto de prestaciones y servicios referidos en las letras a) hasta la h), y en particular a los servicios y prestaciones de la Red Vasca para la Emancipación Juvenil orientadas, específicamente, a promover su emancipación, en los términos previstos en la presente ley y en su desarrollo normativo.

j) Autonomiarako eta autodeterminaziorako eskubidea.

j) Derecho a la autonomía y a la autodeterminación.

k) Gizartean parte hartzeko eta herritartasun aktiboa baliatzeko eskubidea, bai eta, zehazki, elkarrizketa zibilaren printzipioari jarraikiz, eragiten dieten politika publikoetan fase guztietan, gauzatze-fasean barne, parte hartzeko eskubidea ere, aniztasuna eta berdintasuna oinarri hartuta, haien ordezkari diren erakundeen eta sareen eta Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren bitartez.

k) Derecho a la participación social y al ejercicio de la ciudadanía activa, así como, específicamente, a participar, en virtud del principio de diálogo civil, en las políticas públicas que les afectan en todas sus fases, incluida la ejecución, tomando como base la diversidad y la igualdad, a través de las organizaciones y redes que representan a las personas jóvenes y del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.

l) Informaziora irispidea izateko eta administrazio publikoen gardentasunerako eskubidea.

l) Derecho al acceso a la información y a la transparencia de las administraciones públicas.

m) Internetera eta informazioaren eta komunikazioaren teknologietara irispidea izateko eskubidea, eten digitalean, desberdintasun-faktore denez, eta zuntz optikoaren hedapenean eragingo duten erantzukizun publikoko programen bidez.

m) Derecho de acceso a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación, mediante programas de responsabilidad pública que incidan sobre la brecha digital como factor de desigualdad y sobre la extensión de la fibra óptica.

n) Adierazpen-askatasunerako eskubidea.

n) Derecho a la libertad de expresión.

o) Hizkuntza ofizialetan osotasunean ikasteko eta adierazteko eskubidea.

o) Derecho a aprender y a expresarse en su integridad en las lenguas oficiales.

p) Erlijio- edo sineste-, kontzientzia- eta pentsamendu-askatasunerako eskubidea.

p) Derecho a la libertad de religión o creencia, de conciencia y de pensamiento.

q) Aukera-berdintasuna izateko eta diskriminaziorik ez jasateko eskubidea.

q) Derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación.

r) Indarkeria matxistarik gabe bizitzeko eskubidea.

r) Derecho a una vida libre de violencias machistas.

s) Askotariko genero-identitatea aitortua eta errespetatua izateko eskubidea.

s) Derecho al reconocimiento y respeto de la identidad de género múltiple.

t) Norberaren gorputzari buruz erabakitzeko eskubidea.

t) Derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

u) Kulturartekotasuna bermatzeko eta aitortzeko eskubidea.

u) Derecho a la garantía y reconocimiento de la interculturalidad.

v) Mugikortasunerako eskubidea.

v) Derecho a la movilidad.

w) Ingurumen jasangarri eta osasuntsua izateko eskubidea, eta ingurune kutsatu batetik babestekoa.

w) Derecho a un entorno ambiental sostenible y saludable, y a la protección ante un entorno contaminado.

x) Garraio publikorako eta mugikortasun jasangarrirako eskubidea.

x) Derecho al transporte público y a la movilidad sostenible.

y) Kirolerako, jarduera fisikorako eta aisialdi hezigarrirako eskubidea.

y) Derecho al deporte, la actividad física y el ocio educativo.

2.– Aurreko apartatuko a) letratik i) letrara aipatzen diren erantzukizun publikoko sistemen prestazioak edo zerbitzuak, eta, oro har, baliabideak, eskuratzeko eskubidea eraginkortasunez egikaritzen dela bermatuko da horietarako irispidea arautzen duten arau espezifikoetan aurreikusitakoaren arabera.

2.– El ejercicio efectivo del derecho de acceso a las prestaciones o servicios, y en general recursos, de los sistemas de responsabilidad pública a los que hacen referencia las letras a) hasta la i) del apartado anterior se garantizará conforme a lo previsto en las normas específicas que regulen el acceso a estos.

I. TITULUA
TÍTULO I
EAE-KO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ESKUMENAK ETA ESKUDANTZIAK
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

7. artikulua.– Administrazio publikoen erantzunkidetasuna gazte-politiketan.

Artículo 7.– Corresponsabilidad de las administraciones públicas en las políticas de juventud.

Administrazio publikoek konpromiso hauek hartzen dituzte:

Las administraciones públicas se comprometen a:

1.– Sustatzea gazteen emantzipazioa eta autonomia pertsonala banakako ibilbideen bidez ahalbidetuko duten politika publikoak, gutxieneko diru-sarrerak bermatuko dituen gizarte-babeseko sistema bat eta eskolatik lanerako trantsiziorako laguntza profesionala, helburu izanda gizarteratzea eta laneratzea, etxebizitzarako irispidea eta gizarte-inklusioa lortzea.

1.– Promover políticas públicas que favorezcan la emancipación joven y la autonomía personal con itinerarios individualizados, un sistema de protección social que garantice unos ingresos mínimos y un apoyo profesional en la transición de la escuela al trabajo para la inserción sociolaboral, el acceso a la vivienda y la inclusión social.

2.– Hezkuntza, hala formal nola ez-formal, inklusibo, kalitateko eta eleaniztuna bultzatzea, gizarte-desberdintasunei aurre egiteko eta gizarte-kohesioa sortzeko tresna gisa.

2.– Impulsar una educación, formal y no formal, inclusiva, de calidad y plurilingüe, como instrumento para combatir las desigualdades sociales y generar cohesión social.

3.– Kirola eta jarduera fisikoa, jolasa eta aisialdi hezigarri eta inklusiboa sustatzea, eta urratsak ematea aisialdi hezigarri eta inklusiboa haurren eta gazteen eskubidetzat aitortzeko; horretarako, baliabide-sarea progresiboki indartuko da lankidetza publiko-sozialetik, ekipo profesionalak, baliabideak eta zerbitzu didaktikoak esleituta.

3.– Promover el deporte y la actividad física, el juego y el ocio educativo e inclusivo, dando pasos hacia el reconocimiento del ocio educativo e inclusivo como un derecho de la infancia y juventud, fortaleciendo progresivamente la red de recursos, desde la cooperación público-social, asignando equipos profesionales, recursos y servicios didácticos.

4.– Genero-ikuspegia duten gazte-politika publikoak garatzea, gazteen artean benetako berdintasuna sustatzeko, erantzunkidetasuna eta genero-rolen dekonstrukzioa oinarri hartuta, bai eta prebentzio-, detekzio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak oinarri hartuta ere, mota guztietako indarkeriei buruzko zeharkako izaerarekin, batez ere indarkeria matxistari eta haurren aurkako indarkeriari buruz, sexu-jazarpena eta -ziberjazarpena barne.

4.– Desarrollar políticas públicas de juventud con perspectiva de género para promover la igualdad real entre las personas jóvenes desde la corresponsabilidad y la deconstrucción de roles de género, así como desde programas de prevención, detección, sensibilización y formación, con carácter transversal sobre todo tipo de violencias, especialmente la violencia machista y la infantil, incluyendo el acoso y el ciberacoso sexual.

5.– Aniztasunaren balioa sustatzea, arreta berezia eskainita sexu- eta genero-identitateari, -adierazpenari eta -orientazioari.

5.– Promover el valor de la diversidad, prestando una especial atención a la identidad, la expresión y la orientación sexual y de género.

6.– Zaintzea, zeharkakotasunez, kolektibo kalteberetako gazteen, edo arrisku-egoeran daudenen, eta/edo desgaitasuna dutenen inklusioa, eta bermatzea gazte guztiek gizarte-baliabideetara irispidea izan dezatela, gazte horien lehentasunak eta premiak kontuan hartuta.

6.– Velar, transversalmente, por la inclusión de jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables o en situación de riesgo y/o con discapacidad, y garantizar el acceso a los recursos sociales de todas las personas jóvenes, considerando sus prioridades y necesidades propias.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoan osasun publikorako irispide unibertsala bermatzea, bai eta kirolarekin eta gaixotasunen eta arrisku-jokabideen prebentzioarekin lotutako bizi-eredu eta -aztura osasungarriak sustatzeko programak bultzatzea ere.

7.– Garantizar el acceso universal a la sanidad pública en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como impulsar programas de promoción de modelos y hábitos de vida saludables vinculados al deporte y a la prevención de enfermedades y conductas de riesgo.

8.– Kulturarako irispidea sustatzea, programa demokratizatzaileen bidez, eta gazteen sorkuntza eta hizkera artistiko eta sortzaileen garapena bultzatzea.

8.– Impulsar el acceso a la cultura, con programas democratizadores, y dar apoyo a la creación joven y al desarrollo de lenguajes artísticos y creativos.

9.– Euskara eta euskal kultura sustatzea gazte etorri berrien inklusio-tresna gisa, eta errespetua, ezagutza eta kultura-trukea ere sustatzea; hainbat ekintza eta programa bultzatzea gazteek beste kultura-errealitate batzuk ezagut ditzaten ahalbidetzeko; erkidegoko hizkuntza ofizialekin batera, beste hizkuntza eta kultura batzuen ikaskuntza ere sustatzea, bereziki gure erkidegoan presente daudenena, bai eta zeinu-hizkuntzarena eta erromaniarena ere, jatorri desberdinetako gazteen arteko komunikaziorako oinarrizko tresna gisa.

9.– Potenciar el euskera y la cultura vasca como herramientas de inclusión de las personas jóvenes recién llegadas y la promoción del respeto, el conocimiento y el intercambio cultural; impulsar acciones y programas dirigidos a posibilitar que las personas jóvenes conozcan otras realidades culturales; fomentar, junto con las lenguas oficiales en la comunidad, el aprendizaje de otras lenguas y culturas, especialmente las presentes en nuestra comunidad, además de la lengua de signos y el romaní, como herramienta básica de comunicación entre jóvenes de diferentes orígenes.

10.– Kontsumo arduratsua, hurbilekoa, ekologikoa eta bidezkoa bultzatzeko programak sustatzea, gazteen artean bizi-eredu jasangarriak eta solidarioak bultzatzeko.

10.– Promover programas de apoyo al consumo responsable, de proximidad, ecológico y justo, para fomentar modelos de vida sostenibles y solidarios entre las personas jóvenes.

11.– Gazteek eta haien erakunde antolatuek zuzenean parte har dezaten segurtatzea, elkarteen, gazte-entitateen, Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren eta tokiko beste gazte-kontseilu batzuen bidez.

11.– Asegurar la participación directa de las personas jóvenes y sus formas organizadas, a través de asociaciones, entidades juveniles, el Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua y otros consejos de juventud a nivel local.

12.– Gazteen boluntariotza indartzea eta gizarte-aitortza bultzatzea, eskuratutako trebetasunak egiaztatuta.

12.– Potenciar el voluntariado juvenil y promocionar el reconocimiento social, acreditando las habilidades adquiridas.

13.– Gizarte digitalean, informaziorako eskubidea eraginkortasunez egikaritu dadin sustatzea, Internetera, software librera eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiei buruzko prestakuntzara irispidea izatea erraztuta.

13.– Promover el ejercicio efectivo del derecho a la información en una sociedad digital, facilitando el acceso a Internet, al software libre y a la formación en las tecnologías de la información y la comunicación.

14.– Gazteek gure lurraldean garraio publikorako eta mugikortasun jasangarrirako irispide eskuragarria izan dezaten sustatzea, bereziki kolektibo kalteberetakoak diren gazteek, arrisku-egoeran daudenek eta/edo desgaitasuna edo dibertsitate funtzionala dutenek.

14.– Fomentar el acceso asequible de las personas jóvenes al transporte público y a la movilidad sostenible por nuestro territorio, especialmente de las personas jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables, en situación de riesgo y/o con discapacidad o diversidad funcional.

15.– Landa-eremuko gazteentzako programa espezifikoak sustatzea, aukera-berdintasuna eta zerbitzu publikoetarako irispidea bermatzeko, bai eta bizitza proiektu propioa garatzea bermatzeko ere.

15.– Promover programas específicos para la juventud en el ámbito rural, para garantizar una igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos, así como el desarrollo de un proyecto de vida propio.

16.– Gazteen mugikortasun-, topaketa- eta truke-programak bultzatzea, mundu osoko lurraldeetan zehar.

16.– Impulsar programas de movilidad, encuentro e intercambio de jóvenes por territorios de todo el mundo.

17.– Gizarte kolaboratiboa bultzatzea, errespetua izango duena ingurumenarekiko, naturarekiko eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekiko.

17.– Potenciar una sociedad colaborativa, con respeto al medioambiente, la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.

18.– Seme-alabak ardurapean dituzten eta pobrezia-, kalteberatasun- edo gizarte-bazterketako egoeran dauden familia gazteei zuzendutako politikak hedatzea.

18.– Desplegar políticas dirigidas a familias jóvenes en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social con hijos o hijas a su cargo.

8. artikulua.– Eskumenen banaketa.

Artículo 8.– Distribución de competencias.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagozkio legegintzako ekimena eta erregelamenduak emateko ahala, eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, berriz, gazteriaren arloko zuzeneko ekintza.

1.– Corresponde al Gobierno Vasco la iniciativa legislativa y la potestad para el dictado de reglamentos, y a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la acción directa en materia de juventud.

2.– Foru-aldundiei dagokie gazteriaren arloko arauak betearaztea, lege honetan eta berau garatzeko araudian ezarritakoaren arabera.

2.– Corresponde a las diputaciones forales la ejecución de las normas en materia de juventud, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo.

3.– Toki-administrazioak gazteriaren arloko arauak antolatzeko eginkizuna beteko du, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.1.36 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– La Administración local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1.36 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, ejercerá la función de ordenación normativa en materia de juventud.

4.– Lege honen ondorioetarako, honako hau da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zuzeneko ekintza: interes orokorrekoak direlako edo baldintza ekonomiko, sozial edo tekniko bereziak dituztelako, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan modu bateratuan eskaini behar diren gazteentzako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak gauzatzeko eskumena, hurrengo artikuluan zehaztuko den moduan.

4.– A los efectos de la presente ley, se considera acción directa de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia de ejecución respecto de aquellas actividades, servicios y equipamientos para personas jóvenes que por su interés general o por sus específicas condiciones económicas, sociales o técnicas tengan que ser prestados con carácter unitario para toda la Comunidad Autónoma de Euskadi, según se concreta en el artículo siguiente.

5.– Baldin eta lege honetan jasota ez dagoen zuzeneko ekintzako jarduera, zerbitzu edo ekipamendu berriren bat sortzen bada, aurreko apartatuan adierazi diren baldintzak betetzen direla arrazoitu beharko da eta hala adierazi beharko du Eusko Jaurlaritzak dekretu baten bidez, EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoaren nahitaezko txostena jaso ondoren.

5.– En caso de que surjan nuevas actividades, servicios o equipamientos de acción directa no contemplados en la presente ley, la concurrencia de los requisitos expresados en el párrafo anterior tendrá que ser motivada y declarada por decreto del Gobierno Vasco, previo informe preceptivo del Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi.

6.– Toki-administrazioari eta foru-aldundiei dagokie gazte-politikak planifikatu, antolatu eta kudeatzea, bakoitzaren eskumenen eremuan.

6.– Corresponde a las diputaciones forales y a la Administración local la planificación, ordenación y gestión de las políticas de juventud, en sus respectivos ámbitos de competencia.

9. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskudantziak.

Artículo 9.– Atribuciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak gazteriaren arloan dituen eskumenak eskudantzia hauetan gauzatzen dira:

1.– Las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de juventud se concretan en las siguientes atribuciones:

a) Gazteriaren arloko Euskal Estrategia taxutzea, EAEko gainerako erakunde publikoekin elkarlanean. Estrategia horretan, zenbait esku-hartze ildo eta gidalerro jasoko dira, EAEko administrazio publikoek gazteriaren arloan garatuko duten jarduera bideratzeko balioko dutenak, zeinei esker lehentasunak ezarriko baitira eta bermatuko baita lege honetan jasota dauden helburuak eta eskudantziak eraginkortasunez gauzatzeko behar diren jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak autonomia-erkidego osoan homogeneoki eskainiko direla.

a) La elaboración, en colaboración con el resto de las instituciones públicas vascas, de la Estrategia Vasca en materia de Juventud, que contendrá las líneas de intervención y directrices que servirán para orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud al objeto de determinar prioridades y garantizar niveles homogéneos en la prestación de las actividades, servicios y equipamientos necesarios para el ejercicio efectivo de las finalidades y atribuciones recogidas en la presente ley en todo el territorio autonómico.

b) Gazte-politikak ebaluatzea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, erabat bermatuta toki-autonomiaren printzipioa, finantza-nahikotasunaren printzipioa eta toki-erakundeen kudeaketa-ahalmenaren printzipioa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoaren arabera, bai eta lege honen eta berau garatzen duten arauen betetze-maila ebaluatzea ere.

b) La evaluación de las políticas de juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siempre desde el respeto al principio de autonomía local y a los de suficiencia financiera y capacidad de gestión de las entidades locales conforme establece la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, así como la evaluación del grado de cumplimiento de la presente ley y demás normas que la desarrollen.

c) Koordinazio-lanak egitea, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde osoan jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak orekaz garatzea bermatzeko, halako eran non haietarako irispidean aukera-homogeneotasuna bermatuko baita; gazte-politikarekin lotutako eragileen eta profesionalen prestakuntza bultzatzea, eta esku-hartzearen arlo jakin batzuetan gazte-politikarekin bat egin dezaketen bestelako sistema eta politika publikoekin koordinazio-mekanismoak ezartzea.

c) La coordinación con el fin de garantizar, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, un desarrollo equilibrado de las actividades, servicios y equipamientos que garantice la homogeneidad en las oportunidades de acceso a estos; el fomento y la promoción de la formación de agentes y personal profesional relacionado con la política de juventud, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación con otros sistemas y políticas públicas que pudieran confluir con la política de juventud en áreas concretas de intervención.

d) Gazteriaren Euskal Sistemaren ordezkari izatea, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Erkidegotik kanpo.

d) La representación del Sistema Vasco de Juventud dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Gazteriaren arloko zerbitzuak eskainiko dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatutzat aitortuak izateko bete behar diren betekizunak eta gutxieneko baldintzak ezartzea.

e) El establecimiento de los requisitos y las condiciones mínimas aplicables al reconocimiento de personas físicas y jurídicas públicas o privadas para prestación de servicios en materia de juventud.

f) Berariaz gazteei zuzendutako zerbitzu eta ekipamenduak antolatzea. Horretarako, zerbitzuak eta ekipamenduak ireki, aldatu, jardunean jarri eta ixteko baldintzak eta langileen gaikuntza arautuko ditu, eta onespenak, itunak eta ikuskaritza, goi-ikuskaritza barne, egiteko arauak ezarriko. Erabat bermatu beharko dira toki-autonomiaren printzipioa, finantza-nahikotasunaren printzipioa eta toki-erakundeen kudeaketa-ahalmenaren printzipioa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoaren arabera.

f) La ordenación de los servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes, regulando las condiciones de apertura, modificación, funcionamiento y cierre de los servicios y equipamientos, la capacitación del personal y el establecimiento de las normas de reconocimiento, concertación e inspección, incluida la alta inspección, siempre desde el respeto al principio de autonomía local y a los de suficiencia financiera y capacidad de gestión de las entidades locales conforme establece la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

g) Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorra sortzea, arautzea eta mantentzea. Han, gutxienez, lege honetan eta berau garatzeko arauetan xedatutakoaren babesean onartu diren zerbitzu eta ekipamenduen onespenak, aldaketak, preskribatu gabeko zehapenak eta ixteak jasoko dira.

g) La creación, regulación y mantenimiento del Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles, donde constará como mínimo el reconocimiento, modificación, sanciones no prescritas y cierre de los servicios y equipamientos reconocidos en virtud de lo dispuesto en la presente ley y en las normas que la desarrollen.

h) Gazte Elkarteen eta Gazteriari Zerbitzuak eskaintzen dizkioten Entitateen Zentsua sortzea, arautzea eta mantentzea, erregelamendu bidez garatuko denaren arabera.

h) La creación, regulación y mantenimiento del Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud, según se desarrolle reglamentariamente.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokio zuzeneko ekintzako jarduera, zerbitzu eta ekipamendu hauek hornitzea, 8. artikuluaren 4. apartatuan ezarritakoaren arabera:

i) Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la provisión de las siguientes actividades, servicios y equipamientos de acción directa según lo previsto en el párrafo 4 del artículo 8:

1.– Emantzipatzeko informazioa, dokumentazioa, orientazioa eta laguntza ematea, bai eta Gazteriaren Sisteman sartzen diren gainerako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak ere, edo izaera pilotukoak, gazteen emantzipazioa sustatzera zuzenduak, betiere biztanleria-sektore horretan espezializatuta dagoen eta Euskal Autonomia Erkidego osorako irisgarria edo proiektatua den politikaren esparruan, eta kalterik egin gabe gainerako administrazioekin, hau da, foru- eta toki-administrazioekin, izan litekeen elkarlanari.

1.– La información, documentación, orientación y acompañamiento para la emancipación, y el resto de actividades, servicios y equipamientos incluidos en el Sistema de Juventud, o de carácter piloto, dirigidos a propiciar la emancipación juvenil, siempre en el marco de una política especializada en este sector de población y que alcance o se proyecte para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de una eventual colaboración con el resto de las administraciones, forales y locales.

2.– Nazioarteko jarduerak eta programak eta plaza-trukean dautzan programak; gazteentzako ostatu eta aterpetxeekin eta gazteei zuzenduriko turismoarekin zerikusia duten jarduerak, eta gazteen arteko trukeak, hala lurralde historikoen artean nola Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiten direnak, bereziki, beste autonomia-erkidego batzuekin eta nazioartean. Gainera, erraztasunak emango ditu gazteek gai horiei buruzko informaziora, kontsultara eta aholkularitzara irispidea izan dezaten.

2.– Las actividades y programas de carácter internacional y los programas que conlleven el intercambio de plazas, así como las actividades de alojamiento y alberguismo juvenil, turismo para las personas jóvenes y los intercambios juveniles entre territorios históricos y fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en especial con otras comunidades autónomas y los de carácter internacional, además de facilitar el acceso a la información, la consulta y el asesoramiento en esas materias.

3.– Gazteriarekin zerikusia duten arloei buruzko prestakuntza eta gazteekin lan egiten duten langileen prestakuntza, eta lurraldez gaindiko diplomak egitea.

3.– La formación en materias relacionadas con la juventud y la del personal que desarrolla su tarea en relación con la juventud, así como la expedición de los correspondientes diplomas de ámbito supraterritorial.

4.– Eusko Jaurlaritzako organo eskudunarekin elkarlanean aritzea, gazteen ekintzailetza sustatzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan.

4.– La colaboración con el órgano competente del Gobierno Vasco para impulsar el emprendimiento juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.– Dirulaguntzak ematea lurraldez gaindiko eremuan edo nazioartean Euskal Autonomia Erkidegoko gazteentzat programak eta jarduerak garatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuei; dirulaguntzak ematea lurraldeen, erkidegoen eta herrialdeen artean gazteak mugi daitezen sustatzeko eta aterpetxeak bultzatzeko, eta laguntzak ematea EAEko gazteek nazioarteko programetan parte hartzeko.

5.– La concesión de subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas que desarrollen programas y actividades destinadas a las personas jóvenes de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito supraterritorial o en el ámbito internacional, así como para fomentar el alberguismo y la movilidad juvenil entre territorios, comunidades y países, y la concesión de ayudas a la juventud vasca para el acceso a los programas internacionales.

j) Gazteriaren Euskal Sistemaren egitekoak sustatzea.

j) El impulso de los cometidos del Sistema Vasco de Juventud.

k) Gazteen egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan.

k) La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

l) Entitate publiko eta pribatuak ikuskatzea, goi-ikuskaritza barne, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zuzeneko ekintzaren eskumenari lotuta dagoen zehatzeko ahala egikaritzea, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan jasotzen den moduan.

l) La inspección de las entidades públicas y privadas, incluida la alta inspección, y el ejercicio de la potestad sancionadora vinculada a la competencia de acción directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los términos recogidos en la presente ley y demás normas que la desarrollen.

m) Lege honek eta berau garatzeko araudiak agindutako beste edozein eskudantzia.

m) Cuantas otras le atribuyan la presente ley y su normativa de desarrollo.

2.– Gazteriaren Euskal Sistemaren definizioarekin bat etorriz, gazteriaren arloan eskumenak dituen sailari dagokio aurreko apartatuan aipatutako eskudantziak gauzatzea.

2.– La ejecución del conjunto de atribuciones referidas en el apartado anterior corresponderá, en coherencia con la definición del Sistema Vasco de Juventud, al departamento con competencias en materia de juventud.

10. artikulua.– Foru-administrazioen eskudantziak.

Artículo 10.– Atribuciones de las administraciones forales.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zuzeneko ekintza ezertan eragotzi gabe, lurralde historikoetako foru-organoek gazteriaren arloko arauak betearazteko duten eskumena eskudantzia hauetan gauzatzen da, kasuan kasuko lurralde-eremuaren barruan:

Sin perjuicio de la acción directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la competencia de ejecución de las normas en materia de juventud por parte de los órganos forales de los territorios históricos se concreta en las siguientes atribuciones, siempre dentro de su ámbito territorial:

a) Gazte-politikaren plangintza, jarraipena eta ebaluazioa gauzatzea kasuan kasuko lurralde-eremuan, Gazteriaren arloko Euskal Estrategian ezarritakoari jarraituz.

a) La planificación, seguimiento y evaluación de la política de juventud en su ámbito territorial de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Vasca en materia de Juventud.

b) Gazteentzako informazio-zerbitzuak ofizialki onestea.

b) El reconocimiento oficial de los servicios de información juvenil.

c) Haur eta gazte taldeen ostatu-hartze eta egonaldietarako aterpetxeak eta instalazioak ofizialki onestea.

c) El reconocimiento oficial de albergues e instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.

d) Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak izendapen ofizialez onartzea, bai eta haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begiraleak eta zuzendariak trebatzeko moduluak ere; horrez gainera, lurraldez gaindikoak ez diren diplomak egitea ere badagokie.

d) El reconocimiento oficial de escuelas de formación de educadores y educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, así como de los módulos formativos de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, además de la expedición de diplomas que no sean de ámbito supraterritorial.

e) Berariaz gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak sortzea, mantentzea eta kudeatzea, baldin eta kudeaketa hori ez bazaio esleitu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari edo toki-entitateei lege honen bidez edo berau garatzeko beste arau batzuen bidez.

e) La creación, mantenimiento y gestión de actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes cuya gestión no venga atribuida por esta ley y demás normas que la desarrollen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a los entes locales.

f) Gazteen emantzipazioa sustatzea lurralde historikoan, gazteriaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin koordinatuta, 9. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

f) Impulsar la emancipación juvenil en el ámbito del territorio histórico, en coordinación con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

g) Gazteen egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea kasuan kasuko lurralde-eremuan.

g) La realización de estudios e investigaciones sobre la situación de la juventud en su ámbito territorial.

h) Lurralde historikoko gazteentzat berariazko jardunak garatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuei dirulaguntzak ematea.

h) La concesión de subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas que desarrollen actuaciones específicas para las personas jóvenes del territorio histórico.

i) Kasuan kasuko jardunaren lurralde-eremuko prestazio eta zerbitzuei buruzko informazio eguneratua ematea, eta informazio hori erregelamendu bidez zehaztuko diren eguneratze-aldizkakotasunera eta Gazteriaren Euskal Sistemako datuen ezaugarrietara egokitzea.

i) La aportación de información actualizada relativa a las prestaciones y servicios de su ámbito territorial de actuación, ajustándola a las características de los datos integrados en el Sistema Vasco de Juventud y a la periodicidad de actualización que se definan reglamentariamente.

j) Lege honetan eta berau garatzeko arauetan definituta dauden gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduak ikuskatzea eta kontrolatzea, beren eskumenen esparrukoak direnean.

j) La inspección y control de los servicios y equipamientos para las personas jóvenes de su competencia, definidos en la presente ley y demás normas que la desarrollen.

k) Beren eskumen-esparruan zehatzeko ahala egikaritzea, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan jasotzen den moduan.

k) El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en la presente ley y demás normas que la desarrollen.

l) Lege honetan eta berau garatzen duten arauetan jasotako beste edozein eginkizun, edo beren eskumen-esparruaren barruan esleitutakoak.

l) Cualquier otra función incluida en la presente ley y demás normas que la desarrollen o que les sea encomendada en el ámbito de su competencia.

11. artikulua.– Toki-administrazioaren eskudantziak.

Artículo 11.– Atribuciones de la Administración local.

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateei dagozkie, bakarka, kide diren mankomunitateen bidez edo udalerria baino lurralde-eremu handiagoko erakundeen bidez edo lege honen ondorioetarako eratuko direnen bidez, eskudantzia hauek:

Corresponden a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, individualmente o a través de las mancomunidades u otros entes supramunicipales de los que formen parte o que se constituyan a los fines de la presente ley, las siguientes atribuciones:

a) Gazte-politikaren eremuko plangintza, antolaketa eta kudeaketa, lege honen 2. eta 3. artikuluetan definitu den bezala, hurrengo apartatuetan adieraziko diren eskudantziak barne, eta betiere Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

a) La planificación, ordenación y gestión en su ámbito de la política de juventud, según ha sido definida en los artículos 2 y 3 de la presente ley, con las atribuciones que se concretan en los apartados siguientes, siempre en consonancia con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

b) Gazteriaren arloko arauen antolamendua, beren eremuaren barruan.

b) La ordenación normativa en materia de juventud dentro de su ámbito.

c) Gazteriaren arloko zeharkako politika koordinatzea erakundearen sailen artean.

c) La coordinación interdepartamental de la política transversal de juventud dentro de su institución.

d) Berariaz gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak sortzea, mantentzea eta kudeatzea beren eremuaren barruan, baldin eta kudeaketa hori ez bazaio esleitu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari edo foru-administrazioei lege honen bidez edo berau garatzeko beste arau batzuen bidez.

d) La creación, mantenimiento y gestión de actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes dentro de su ámbito cuya gestión no venga atribuida por esta ley y demás normas que la desarrollen a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi o a las administraciones forales.

e) Gazteen emantzipazioa bultzatzea udal-eremuan edo udalaz gaindikoan, foru-aldundiekin eta gazteriaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailarekin koordinatuta, 9. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

e) Impulsar la emancipación juvenil en el ámbito municipal o supramunicipal, en coordinación con las diputaciones forales y el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

f) Kasuan kasuko jardunaren lurralde-eremuko prestazio eta zerbitzuei buruzko informazio eguneratua ematea, eta informazio hori erregelamendu bidez zehaztuko diren eguneratze-aldizkakotasunera eta Gazteriaren Euskal Sistemako datuen ezaugarrietara egokitzea.

f) La aportación de información actualizada relativa a las prestaciones y servicios de su ámbito territorial de actuación, ajustándola a las características de los datos integrados en el Sistema Vasco de Juventud y a la periodicidad de actualización que se definan reglamentariamente.

g) Gizarte-ekimenarekin parte hartzeko bideak ezartzea eta gazteen eta gazte-elkarteen partaidetza bultzatzea toki-eremuan.

g) El establecimiento de cauces de participación con la iniciativa social y el impulso de la participación de las personas jóvenes y las asociaciones juveniles en el ámbito local.

h) Lege honetan eta berau garatzeko arauetan definituta dauden gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduak ikuskatzea eta kontrolatzea, beren eskumenen esparrukoak direnean.

h) La inspección y control de los servicios y equipamientos para las personas jóvenes de su competencia, definidos en la presente ley y demás normas que la desarrollen.

i) Beren eskumen-esparruan zehatzeko ahala egikaritzea, lege honetan eta berau garatzen duten arauetan jasotzen den moduan.

i) El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia, en los términos recogidos en la presente ley y demás normas que la desarrollen.

j) Lege honetan eta berau garatzeko arauetan jasotako beste edozein eginkizun, eta araudi espezifikoaren bidez agindutako bestelako eskudantziak.

j) Cualquier otra función incluida en la presente ley y sus normas de desarrollo, así como otras atribuciones que les sean encomendadas por su normativa específica.

II. TITULUA
TÍTULO II
GAZTE-POLITIKA GARATZEKO TRESNAK ETA NEURRIAK
INSTRUMENTOS Y MEDIDAS PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA DE JUVENTUD
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
GAZTERIAREN EUSKAL SISTEMA
EL SISTEMA VASCO DE JUVENTUD
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

12. artikulua.– Gazteriaren Euskal Sistemaren definizioa.

Artículo 12.– Definición del Sistema Vasco de Juventud.

1.– Gazteriaren Euskal Sistema da partaidetza soziala izan dezaketen eta titulartasun publiko zein pribatukoak izan daitezkeen erantzukizun publikoko jardun eta egituren multzo antolatu eta egonkorra, eta zeharkako esku-hartzeez eta berariaz haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduez osatua dago. Honako hauek lortzea da sistemaren helburua:

1.– El Sistema Vasco de Juventud constituye un conjunto articulado y estable de actuaciones y estructuras de responsabilidad pública, que pueden contar con participación social y ser de titularidad pública o privada, y que está integrado por las intervenciones de carácter transversal y por las actividades, servicios y equipamientos específicos para las niñas, los niños, las personas adolescentes y las personas jóvenes en aras de la consecución de las siguientes finalidades:

a) Gazteen premiak detektatzea.

a) La detección de las necesidades de las personas jóvenes.

b) Gazte izateagatik dagozkien eskubide guztiak egikaritzea, bereziki egoera ahulenean dauden gazteenak.

b) El ejercicio de todos los derechos que les correspondan como personas jóvenes, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

c) Gazteen autonomia eta emantzipazioa egikaritu dadin sustatzea.

c) La promoción del ejercicio de la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes.

d) Gazteen bizi-kalitatea hobetzea.

d) La mejora de la calidad de vida del colectivo joven.

e) Haurren eta gazteen sustapena, eta haurrak, nerabeak eta gazteak sozialki eta kulturalki garatzea, bai norbanako gisa, bai talde gisa.

e) La promoción infantil y juvenil, así como el desarrollo social y cultural de la infancia, la adolescencia y la juventud, tanto a nivel individual como grupal.

f) Gazteen partaidetza sustatzea, gazteen eta administrazio publikoen elkarrekiko harremanerako bideak ezarriz gazteei zuzenean eragingo dieten politika publikoen diseinua, gauzatzea, jarraipena eta ebaluazioa zehazteko, elkarrizketa zibilaren printzipioaren arabera.

f) El fomento de la participación juvenil, estableciendo cauces de interrelación entre la juventud y las administraciones públicas para concretar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que afecten directamente a la juventud, de acuerdo con el principio de diálogo civil.

g) Ekintza positiboko berariazko neurriak martxan jartzea, eskubideak eraginkortasunez egikaritu daitezen ahalbidetzeko; arreta berezia emango zaie gazte kalteberenei eta diskriminazio anizkoitzeko egoerei, ikuspegi intersekzional batetik.

g) La puesta en marcha de medidas específicas de acción positiva para hacer posible el ejercicio efectivo de los derechos, con particular atención a las personas jóvenes más vulnerables y a las situaciones de discriminación múltiple, desde un enfoque interseccional.

2.– Lege honen ondorioetarako, Gazteriaren Euskal Sistemaren zuzeneko eskaintzaren hartzaile dira lege honen 2. eta 3. artikuluetan definituta dauden gazteak. Laguntza-zerbitzuen hartzaileak, aldiz, hauek dira nagusiki: gazteekin profesionalki edo ez-profesionalki lan egiten duten pertsonak; gazteriaren arloan erantzukizun politikoak dituzten pertsonak, eta gazte-elkarteetako kideak.

2.– A efectos de la presente ley, las destinatarias de la oferta directa del Sistema Vasco de Juventud son las personas jóvenes definidas en los artículos 2 y 3 de la presente ley. Las personas destinatarias de los servicios de apoyo son principalmente las personas que trabajan, profesionalmente o no, con las personas jóvenes, las personas con responsabilidades políticas relacionadas con la juventud y las personas miembros de asociaciones juveniles.

13. artikulua.– Gazteriaren Euskal Sistemaren egitura.

Artículo 13.– Estructura del Sistema Vasco de Juventud.

1.– Berariaz gazteei zuzenduta dauden jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak eta zeharkako gazte-politikak, Gazteriaren Euskal Sistema osatzen dutenak, toki- eta foru-mailan eta autonomia-erkidegoaren mailan egituratuko dira.

1.– Las políticas transversales de juventud y las actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes integrados en el Sistema Vasco de Juventud se estructurarán en el ámbito local, foral y autonómico.

2.– Berariaz gazteei zuzenduta dauden titulartasun publikoko zein pribatuko jarduera, zerbitzu eta ekipamendu guztiak eta zeharkako gazte-politika guztiak, Gazteriaren Euskal Sistema osatzen dutenak, EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoaren bitartez koordinatuko dira, sistemaren kohesioa eta antolamendu eraginkorra bermatzeko eta, erantzukizun publikoari men eginez, haren batasuna ziurtatzeko.

2.– Todas las políticas transversales de juventud y todas las actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes que integran el Sistema Vasco de Juventud, sean de titularidad pública o privada, se coordinarán a través del Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi, con el objeto de garantizar la articulación efectiva y la cohesión de dicho sistema, en aras de asegurar, desde la responsabilidad pública, su unidad.

3.– Gazteriaren Euskal Sistemaren jardunak koordinatu egin behar dira antzeko edo osagarrizko beste sistema eta politika publikoek zuzenean edo zeharka EAEko gazteei zuzenduta egiten dituzten jardunekin.

3.– Las actuaciones del Sistema Vasco de Juventud serán objeto de coordinación con las que correspondan a otros sistemas y políticas públicas afines o complementarias dirigidas, directa o indirectamente, a la juventud vasca.

14. artikulua.– Gazteriaren Euskal Sistemaren jardun-arloak.

Artículo 14.– Áreas de actuación del Sistema Vasco de Juventud.

Gazteriaren Euskal Sistemaren jardun-arloan zerbitzu hauek daude:

Las áreas de actuación del Sistema Vasco de Juventud se concretan en los siguientes servicios:

a) Zuzenean eskaintzeko zerbitzuak:

a) Servicios de oferta directa:

1.– Informazioa, dokumentazioa, orientabidea eta akonpainamendua.

1.– Información, documentación, orientación y acompañamiento.

2.– Aisialdi hezigarria eta hezkuntza ez-formala.

2.– Ocio educativo y educación no formal.

3.– Adierazpen- eta partaidetza-bideak.

3.– Canales para la expresión y la participación.

4.– Sorkuntzarako eta ekoizpenerako laguntza.

4.– Apoyo a la creación y la producción.

5.– Gazteen enplegurako laguntza.

5.– Apoyo al empleo juvenil.

6.– Mugikortasuna, ostatua eta etxebizitzaren bilaketa.

6.– Movilidad, alojamiento y búsqueda de vivienda.

7.– Gazteen autonomiaren eta emantzipazioaren zein bizitza independenteko proiektuen sustapena.

7.– Impulso de la autonomía y de la emancipación de las personas jóvenes y de sus proyectos de vida independiente.

b) Laguntza-zerbitzuak:

b) Servicios de apoyo:

1.– Gazte-politikaren sustapena eta koordinazioa.

1.– Impulso y coordinación de la política de juventud.

2.– Azterlanak eta dokumentazioa.

2.– Estudios y documentación.

3.– Gazteekin profesionalki edo ez-profesionalki lan egiten duten pertsonen, gazteriaren arloan erantzukizun politikoak dituzten pertsonen eta gazte-elkarteetako kideen prestakuntza.

3.– Formación de las personas que trabajan, profesionalmente o no, con las personas jóvenes, de las personas con responsabilidades políticas relacionadas con la juventud y de miembros de asociaciones juveniles.

4.– Aholkularitza eta kontsultoretza, aholkularitzako senior-boluntariotza barne.

4.– Asesoría y consultoría, incluido el voluntariado senior de asesoramiento.

5.– Laguntza-baliabideak.

5.– Recursos de apoyo.

15. artikulua.– Gazteriaren Euskal Sistemaren Zerbitzu Katalogoa.

Artículo 15.– El Catálogo de Servicios del Sistema Vasco de Juventud.

1.– Gazteriaren Euskal Sistemaren Zerbitzu Katalogoa zera da: EAEko administrazio publikoek lege honen 2. eta 3. artikuluetan ageri diren hartzaileei eskaintzen dizkieten eta aurreko artikuluan jasota dauden zerbitzuak identifikatzeko balio duen tresna.

1.– El Catálogo de Servicios del Sistema Vasco de Juventud es el instrumento por el que se identifican los servicios señalados en el artículo anterior, que prestan las administraciones públicas vascas, dirigidos a las personas destinatarias contempladas en los artículos 2 y 3 de la presente ley.

2.– Zerbitzu hauek jasoko dira katalogoan, lege honetan araututakoaren arabera:

2.– En el catálogo se incluirán los siguientes servicios, según lo regulado en la presente ley:

a) Haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako baliabideen eta jarduera soziokulturalen eskaintza eta topagune diren espazioak.

a) Los espacios de encuentro y de oferta de actividades socioculturales y recursos a las niñas, los niños, las personas adolescentes y las personas jóvenes.

b) Gazteentzako informazioa, dokumentazioa, orientabidea eta akonpainamendua.

b) La información, la documentación, la orientación y el acompañamiento a las personas jóvenes.

c) Haur eta gazte taldeentzako ostatu-hartze eta egonaldiak.

c) El alojamiento y estancia para grupos infantiles y juveniles.

d) Gazteen prestakuntza eta gazteekin lan egiten duten langileen prestakuntza.

d) La formación juvenil y la del personal que desarrolla su tarea en relación con la juventud.

16. artikulua.– Gazte-politiken arloko profesionalak.

Artículo 16.– Profesionales de las políticas de juventud.

1.– Gazte-politiken arloko profesionalak dira gazteentzako planak, programak edo proiektuak ikertu, diseinatu, zuzendu, aplikatu edo ebaluatzen dituzten pertsonak, administrazio publikoetan eta elkarteetan, gazte-politiken esparruan.

1.– Las profesionales y los profesionales de las políticas de juventud son las personas que se dedican a la investigación, el diseño, la dirección, la aplicación o la evaluación de planes, programas o proyectos destinados a las personas jóvenes, desde las administraciones públicas y desde el tejido asociativo, en el marco de las políticas de juventud.

2.– Gazteriaren arloko eskumena duten administrazio publikoek sustatu behar dute gazte-politiken arloko profesionalek, bai eta aisialdi hezigarria bezalako esparruetako boluntarioek ere, etengabeko prestakuntza izatea, bai oinarrizkoa bai espezializatua, zeinak bermatuko baitie gazteriaren arloko gaiei buruzko ezagutza teoriko eta praktiko nahikoa izatea.

2.– Las administraciones públicas competentes en materia de juventud deben promover que las personas profesionales de las políticas de juventud, así como el voluntariado en ámbitos como el ocio educativo, dispongan de una formación continua, tanto básica como especializada, que les garantice un conocimiento teórico y práctico suficiente en materia de juventud.

3.– Gazte-politiken arloko profesional talde bakoitzarentzako eginkizun zehatzak hauen artetik definituko dira:

3.– Las funciones concretas para cada grupo de profesionales de las políticas de juventud deben ser definidas entre las siguientes:

a) Plangintza estrategikoa diseinatu, koordinatu eta ebaluatzea gazte-politiketan.

a) Diseñar, coordinar y evaluar la planificación estratégica en políticas de juventud.

b) Profesionalen lanaren xede diren gazteen egoerari buruzko ikerketa eta azterketa garatzea.

b) Desarrollar la investigación y el análisis de la situación de las personas jóvenes a quienes vaya destinado el trabajo de los profesionales.

c) Proiektuak planifikatu, aplikatu eta ebaluatzea gazte-politiketan.

c) Planificar, aplicar y evaluar proyectos en políticas de juventud.

d) Haien gazteria-sailaren edo -arloaren baliabideak kudeatzea.

d) Gestionar los recursos de su departamento o área de juventud.

e) Lurralde jakin batean, eremu publikotik zein pribatutik, gazteriaren arloan esku hartzen duten eragileen sareko lana eta zeharkako koordinazioa bultzatzea.

e) Impulsar el trabajo en red y la coordinación transversal entre los agentes que intervienen en materia de juventud en un determinado territorio, desde el ámbito público o privado.

f) Gazteen eta haien erreferentziazko lurraldeko gazte-politikak gauzatzen dituzten eragileen artean behar diren solaskidetza-guneak ahalbidetzea.

f) Facilitar los espacios de interlocución necesarios entre las personas jóvenes y los agentes ejecutores de las políticas de juventud de su territorio de referencia.

g) Gazteentzako ekipamenduak eta zerbitzuak kudeatu eta dinamizatzea.

g) Gestionar y dinamizar los equipamientos y servicios para personas jóvenes.

h) Haien lurraldeko gazteekin harreman zuzena izatea eta arreta pertsonalizatua ematea, kalitatezko erantzuna, gazteen premia espezifikoetara egokituko dena, bermatzeko.

h) Mantener un contacto directo con las personas jóvenes de su territorio y atenderlas de forma personalizada, para garantizar una respuesta de calidad y adaptada a sus necesidades específicas.

i) Gazteen intereseko informazioa zabaltzea egoki diren une, formatu eta bideetan.

i) Difundir la información de interés para las personas jóvenes en los momentos, formatos y canales adecuados.

j) Gazteen intereseko informazioa kudeatzea, dagozkion ikerketa eta tratamendu dokumentala eginda eta informazioaren kalitatea zainduta.

j) Gestionar la información de interés para las personas jóvenes, realizando la investigación y el tratamiento documental correspondientes y velando por la calidad de dicha información.

k) Zehaztu daitezkeen bestelako eginkizunak.

k) Las demás funciones que puedan determinarse.

4.– Gazte-politiken arloko profesional guztiek eta halako politikekin zerikusia dutenek gaikuntza espezifikoa izango dute, lege honetan eta aplikatu behar den gainerako araudian araututakoaren arabera.

4.– Toda persona profesional o relacionada con las políticas de juventud contará con capacitación específica, según se regula en la presente ley y en el resto de la normativa que le sea de aplicación.

5.– Berdintasunaren arloko gutxieneko gaikuntza espezifikoa bermatuko zaie gazte-politikak aplikatu behar dituzten profil profesionalei edo gazte-politikekin harremana dutenei.

5.– Se asegurará la capacitación mínima y específica en materia de igualdad para los perfiles profesionales o relacionados con la aplicación de las políticas de juventud.

6.– Bultzatuko da lantaldeak sortzea Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoan eta Gazteriaren Sailarteko Batzordean arau honetan berdintasunaren arloan xedatzen diren neurrien eta jardunen gaineko aholkularitza, ebaluazioa eta jarraipena egiteko. Halaber, arloan eskumena duen saileko adituen aholkularitza ere baliatuko da berdintasunaren eta gazteriaren arloko neurrien eta jardunen gaineko aholkularitza, ebaluazioa eta jarraipena egiteko.

6.– Se impulsará la creación de grupos de trabajo en el seno del Órgano de Coordinación Interinstitucional y en la Comisión Interdepartamental de Juventud para el asesoramiento, la evaluación y el seguimiento de las medidas y actuaciones en materia de igualdad contempladas en la presente norma. Se contará, asimismo, con el asesoramiento experto del departamento competente en la materia para el asesoramiento, evaluación y seguimiento de las medidas y actuaciones en materia de igualdad y juventud.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
GAZTERIAREN ARLOKO ZEHARKAKO POLITIKA SUSTATZEKO TRESNAK ETA NEURRIAK
INSTRUMENTOS Y MEDIDAS PARA IMPULSAR LA POLÍTICA TRANSVERSAL EN MATERIA DE JUVENTUD

17. artikulua.– Xedapen orokorrak.

Artículo 17.– Disposiciones generales.

1.– Gazteengan eragin zuzena duten arauak, planak eta programak, dirulaguntzen programak eta administrazio-egintzak prestatu eta aplikatzean, EAEko administrazio publikoek modu aktiboan izango dute kontuan gazteen autonomia eta emantzipazioa lortzen laguntzearen helburua.

1.– Las administraciones públicas vascas han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de favorecer la autonomía y la emancipación de la juventud en la elaboración y aplicación de las normas, planes y programas, así como en los programas de subvenciones y en los actos administrativos que tengan incidencia directa en el colectivo juvenil.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa betetzeko, EAEko administrazio publikoen mende edo horiei lotuta dauden sail, organismo autonomo eta erakunde publikoek lege honetan ezarritakoari jarraitu behar diote. Nolanahi ere, foru- eta toki-erakundeek, beren eskumenak egikarituz eta beren arauetan dauden berezitasun formal eta materialak aplikatuz, artikuluotan ezarritakoa beren antolakuntza-beharretara eta behar funtzionaletara egokitu ahal izango dute.

2.– Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, los departamentos, organismos autónomos y entes públicos dependientes de las administraciones públicas vascas o vinculados a ellas han de ajustarse a lo establecido en esta ley, sin perjuicio de la adecuación a las necesidades organizativas y funcionales que las instituciones forales y locales realicen en el ejercicio de sus competencias y de las especificidades formales y materiales que caracterizan a sus normas.

3.– Lege honi jarraikiz gazteen autonomia eta emantzipazioa sustatzeko neurriak ezartzean, kontuan hartu behar dira 5. artikuluan adierazitako printzipio orokorrak.

3.– En la introducción de medidas para promover la autonomía y emancipación de la juventud previstas en esta ley se han de tener en cuenta los principios generales contemplados en el artículo 5.

4.– Arau honen babesean garatuko diren laguntzei dagokienez, ezin izango zaie inolako laguntza edo dirulaguntzarik eman sexuan oinarritutako diskriminazioa eragiten duten edonolako jarduerei, ez eta sexuan oinarritutako diskriminazioa eragiteagatik administrazio-zehapena edo zigor penala jaso duten pertsona fisiko eta juridikoei ere. Era berean, EAEko administrazio publikoek ezin izango diete inolako laguntzarik eman sexuan oinarritutako diskriminazioa eragiten duten kultura-jarduerei, jarduera artistikoei, jai-girokoei, kirol-jarduerei eta euskararen normalizazioaren arloan egindakoei, eta administrazio horien ordezkariek ezin izango dute jarduerotan administrazioaren ordezkari gisa parte hartu.

4.– Respecto de las ayudas que se desarrollen al amparo de la presente norma, se prohíbe la concesión de cualquier tipo de ayuda o subvención a cualquier tipo de actividad que sea discriminatoria por razón de sexo, y también a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativamente o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. A su vez, queda prohibida la concesión de cualquier tipo de ayuda y la participación de representantes de las administraciones públicas vascas en calidad de tales en actividades culturales, festivas, artísticas, deportivas y las realizadas en el ámbito de la normalización lingüística del euskera que sean discriminatorias por razón de sexo.

18. artikulua.– Arau eta plan sektorialen eragina.

Artículo 18.– De la repercusión de las normas y planes sectoriales.

1.– Gazteengan zuzeneko eragina duten Eusko Jaurlaritzaren lege-aurreproiektuekin, erregelamendu-proiektuekin eta planekin batera aurkeztu behar diren memorietan, araudiak edo planak gazteengan zer-nolako eragina izango duen adierazi behar da.

1.– Las memorias que deben acompañar a los anteproyectos de ley, a los proyectos de reglamentos y a los planes del Gobierno Vasco que tengan incidencia directa en el colectivo de las personas jóvenes incluirán el impacto de la normativa o el plan en la juventud.

2.– Bestalde, Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak jarraipena egingo die aurreko apartatuan adierazitako legeen, erregelamenduen eta planen taxutze-, gauzatze- eta ebaluazio-lanei, lege honen eta beronen garapenaren edukia betetzen dela bermatzeko egokitzat jotzen dituen orientabideak eta alegazioak egite aldera. Horretarako, eskuragarri dauden mekanismoak eta tresnak erabiliko ditu.

2.– Por su parte, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud hará un seguimiento tanto de la elaboración como de la ejecución y evaluación de las leyes, reglamentos y planes contemplados en el párrafo anterior mediante la utilización de los mecanismos y herramientas existentes al objeto de aportar las orientaciones y alegaciones que estime oportunas para garantizar el cumplimiento del contenido de la presente ley y su desarrollo.

3.– Aurreko apartatuen ondorioetarako, bermatu egingo da EAEko botere publikoek beren azterlanak eta estatistikak lantzean egiten dituzten estatistika, inkesta eta datu-bilketetan sexu-aldagaia sistematikoki sartzen dela, bai eta eragiketa estatistikoetan adierazle berriak sartzen direla ere, emakume eta gizon gazteen balio, rol, egoera, baldintza, jomuga eta premietan dauden ezberdintasunak, aztertuko den errealitatean horiek duten adierazpena eta errealitate horrekin duten elkarreragina hobeto ezagutzea ahalbidetzeko, eta beste aldagai batzuen eragina ezagutzea ahalbidetzeko beharrezkoak diren adierazleak eta mekanismoak diseinatu eta sartzen direla, aldagai horiek agertzeak diskriminazio anizkoitzeko egoerak sorrarazten baditu esku-hartze eremuetan.

3.– A efectos de los apartados anteriores, se garantizará la inclusión sistemática de la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo los poderes públicos vascos en la elaboración de sus estudios y estadísticas, así como la inclusión en las operaciones estadísticas de nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres jóvenes, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar, y el diseño e introducción de los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulte generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

4.– EAEko botere publikoen betebeharra izango da lagin nahikoa zabalak hartzea, sartutako aldagai guztiak sexuaren aldagaiaren arabera ustiatu eta aztertu ahal izateko eta datuak emakume eta gizon gazteek esku-hartze eremuetan dituzten egoera, baldintza, jomuga eta premiak ezagutu ahal izateko moduan ustiatzeko, eta gaur egun dauden definizio estatistikoak berrikusi eta, hala badagokio, egokitu ahal izateko, emakume gazteen lana aitortzen eta balioesten laguntzeko eta emakume gazteen zenbait kolektiboren estereotipatze negatiboa saihesteko helburuz.

4.– Será obligación de los poderes públicos vascos realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo y para la explotación de los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres jóvenes en los diferentes ámbitos de intervención y la revisión y, en su caso, adecuación de las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres jóvenes y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres jóvenes.

Ohiz kanpoko kasuetan soilik justifikatu ahal izango da gorago zehaztutako betebeharretako bat ez betetzea. Horretarako, txosten arrazoitua aurkeztu beharko da, organo eskudunak onetsia.

Solo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas.

19. artikulua.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategia.

Artículo 19.– La Estrategia Vasca en materia de Juventud.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak onartuko du Gazteriaren arloko Euskal Estrategia, non bilduko baitira, koordinatuta eta globalki, EAEko administrazio publikoek gazteriaren arloan garatu behar duten jarduera gidatuko duten esku-hartze ildoak eta gidalerroak, izaera orokorrekoak eta administrazio bakoitzaren eskumen-esparrua errespetatuko dutenak. Gero, Eusko Legebiltzarrari emango dio horren berri, bai eta estrategiaren ebaluazioaren edo betetze-mailaren berri ere, urteko memoria bidalita.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi aprobará la Estrategia Vasca en materia de Juventud, que recogerá, de forma coordinada y global, las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas vascas en materia de juventud, que tendrán carácter general y serán respetuosas con el marco competencial de las diferentes administraciones, e informará de ello al Parlamento Vasco, así como de la evaluación o grado de cumplimiento a través de la remisión de la correspondiente memoria anual.

2.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategia prestatzeko lanetan, udalerriek, aldundiek eta gazteek parte hartuko dute, koordinatuta, eta Erakundearteko Koordinazio Organoak eta Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak txostena egingo dute.

2.– La Estrategia Vasca en materia de Juventud se elaborará en coordinación y con la participación de los municipios, las diputaciones y la juventud, y será informada tanto por el Órgano de Coordinación Interinstitucional como por el Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.

3.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategiak gazteen emantzipazioa eta autonomia bultzatuko duten neurri eta helburu zehatz batzuk izango ditu, bat etorriko direnak hurrengo artikuluan jasota dauden esku-hartze ildoekin, EAEko gazteen batez besteko emantzipazio-adina progresiboki murriztu eta haien igurikimenetara egokitzeko.

3.– La Estrategia Vasca en materia de Juventud contendrá medidas y objetivos concretos para impulsar la autonomía y la emancipación de las personas jóvenes, de acuerdo a las líneas de intervención contenidas en el artículo siguiente, a fin de reducir progresivamente la edad media de emancipación de las jóvenes y los jóvenes vascos, adecuándola a sus expectativas.

4.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategiak genero-ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala txertatuko ditu hura diseinatzean, hedatzean eta ebaluatzean, eta gaitu egingo ditu eragileak xede horretarako.

4.– La Estrategia Vasca en materia de Juventud incorporará en su diseño, despliegue y evaluación el enfoque de género e interseccional, capacitando a tal efecto a los diferentes agentes.

5.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategiak beharrezko baliabideak eta aurrekontuak izango ditu bere diseinua, gauzatzea, ebaluazioa eta jarraipena egiteko eta bermatzeko.

5.– La Estrategia Vasca en materia de Juventud contará con los recursos y presupuestos necesarios para desarrollar y garantizar su diseño, ejecución, evaluación y seguimiento.

20. artikulua.– Gazteriaren arloko Euskal Estrategiaren esku-hartze ildoak.

Artículo 20.– Líneas de intervención de la Estrategia Vasca en materia de Juventud.

Aurrerantzeko estrategiak gazteen gaitasunak, ekimena, autonomia eta emantzipazioa sustatzera bideratuko dira, aniztasuna aintzat hartuta. Eta, beraz, honako hauei arreta eskainiko diete beti:

Las sucesivas estrategias se orientarán al impulso de las capacidades, iniciativa, autonomía y emancipación de las personas jóvenes, en su diversidad. Y prestarán atención siempre, por tanto, a:

– Hezkuntza formala eta ez-formala, arreta berezia emanda autonomiarako balioei eta gaitasunei.

– La educación, formal y no formal, con especial atención a los valores y las competencias para la autonomía.

– Partaidetza soziala.

– La participación social.

– Enplegua, etxebizitza eta babes soziala.

– El empleo, la vivienda y la protección social.

– Berdintasuna, kohesio soziala, aniztasuna eta elkarbizitza, genero- eta intersekzionalitate-ikuspegia sustatuta eta besteak beste adinaren, generoaren eta jatorriaren ziozko diskriminazioari aurre eginda. Ziurtatuko da emakumeen eta gizonen berdintasuna, sexu- eta genero-aniztasuna, eta autonomia eta erantzunkidetasuna esku hartzeko ildo orientatzaile direla lehenetsitako gainerako esku-hartze ildoetan genero-ikuspegia txertatzeko.

– La igualdad, la cohesión social, la diversidad y la convivencia, promoviendo el enfoque de género e interseccional y combatiendo la discriminación en razón de la edad, el género y el origen, entre otros aspectos, asegurando que la igualdad de mujeres y hombres, la diversidad sexual y de género y la autonomía y la corresponsabilidad permanecen como líneas de intervención orientadoras para la integración de la perspectiva de género en el resto de las líneas de intervención priorizadas.

Gazteriaren arloko Euskal Estrategiak lehentasuna emango die eskari eta premien bilakaerari ondoen erantzuten dieten esku-hartze ildoei, honako ildo hauen eta dagokion aldian egindako diagnostikotik eratorritako beste batzuen artetik.

La Estrategia Vasca en materia de Juventud priorizará las líneas de intervención que mejor respondan a la evolución de las necesidades y demandas, entre las siguientes y otras derivadas del diagnóstico en cada período.

a) Gazteak eta enplegua.

a) Juventud y empleo.

EAEko administrazio publikoek programa espezifikoak eta ekintza zehatzak sustatuko dituzte, gazteak laneratu daitezela erraztu eta bultzatzeko eta gazteek kalitatezko enplegua eskura dezatela sustatzeko; horrez gainera, lan-egonkortasunaren alde egingo dute besteren konturako kontratuetan, bai eta gazteen lan-eskubideak, osasuna eta prebentzioa bermatzearen alde ere, eta kontratazioaren arloko iruzurraren aurkako neurri zehatzak hartuko dituzte, praktiken iruzurrezko erabileraren aurkakoak barne, iruzurren biktimak babestu eta laguntzearekin batera.

Las administraciones públicas vascas promoverán programas específicos y acciones concretas destinadas a facilitar e impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes y fomentar el empleo juvenil de calidad, favoreciendo la estabilidad laboral en la contratación por cuenta ajena y la garantía de los derechos laborales de la población joven, así como de la salud y la prevención, adoptando medidas concretas contra el fraude en materia de contratación, incluido el uso fraudulento de las prácticas, y protegiendo y apoyando a las víctimas del fraude.

Zehazki, ondokoak bultzatuko dira:

Concretamente, se impulsarán:

– Lan-esperientzia hartzea, gazte bakoitzak Gazteentzako Berme Sistemaren bitartez lan-eskaintza bat jasotzen duela ziurtatuta, bai eta prestakuntza-programak, praktikak eta kontratazioa bultzatzeko neurriak ere, hala nola Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko zerga-pizgarriak eta dirulaguntzak, helburu hori duten pizgarriei eta dirulaguntzei lotutako kontratuen egonkortasun-klausulekin.

– La adquisición de experiencia laboral, asegurando que cada joven recibe una oferta mediante el Sistema de Garantía Juvenil, así como programas de formación, prácticas y medidas para fomentar la contratación como incentivos fiscales y subvenciones para el pago de las cuotas a la Seguridad Social, con cláusulas de estabilidad de los contratos vinculados a incentivos y subvenciones con este objeto.

– Etengabeko prestakuntza eta ikaskuntza, bereziki hezkuntzaren aldetik gabeziaren bat duten gazteei edo ikasketak utzi dituztenei begira; horretarako, prestakuntza erraztuko dieten neurriak hartuko dira, halako gazteek lanpostu egoki bat lor dezaten.

– La formación y el aprendizaje continuo, en especial para las personas jóvenes que tengan alguna carencia educativa o hayan abandonado los estudios, mediante medidas que les faciliten la formación con el fin de poder acceder a un trabajo adecuado.

– Gazteen ekintzailetza, duina eta kalitatezkoa, autoenplegua barne dela, bai eta proiektu kooperatiboak eta ekonomia sozial eta eraldatzaileko beste proiektu batzuk ere.

– El emprendimiento juvenil, digno y de calidad, incluyendo el autoempleo, así como los proyectos cooperativos y otros de economía social y transformadora.

– Berariazko neurriak, emakumeen eta gizonen tratu-berdintasunerako eskubidea eta ordainsariaren arloan emakumeen eta gizonen artean diskriminaziorik ez izateko eskubidea egikaritzeko, gazteen enpleguko ordainsari-berdintasunari dagokionez, 902/2020 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, eta Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 28.1 artikuluan jasotako printzipioa, balio bera duen lanagatik ordainsari bera ordaintzearena, betez.

– Medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, en lo referido a la igualdad retributiva en el empleo juvenil, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 902/2020 y en virtud del cumplimiento del principio de igual retribución por trabajo de igual valor previsto en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

– Desgaitasuna duten gazteek lan-ingurune ireki, inklusibo eta irisgarrietan enplegua lor dezatela eta hari euts diezaiotela sustatzeko neurriak, haien lanerako eskubidea bermatzeko helburuz.

– Medidas para promover el acceso y mantenimiento del empleo de las personas jóvenes con discapacidad en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles, para garantizar su derecho al empleo.

b) Gazteak eta hezkuntza.

b) Juventud y educación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gazteen aldeko hezkuntza- eta prestakuntza-politikak planifikatzeko eta gauzatzeko garaian, hezkuntza formala eta ez-formala laguntzeko ekintzak koordinatuko ditu. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen ikaskuntza eta erabilera bermatuko ditu, bai eta beste hizkuntza batzuena ere, gure autonomia-erkidegoko gazteek hezkuntza eleaniztuna izan dezaten. Gutxienez honako gaitasun-maila hauek izatea ezarriko da helburutzat: B1 bi hizkuntza ofizialetan Lehen Hezkuntza amaitzean eta B2 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean; atzerriko hizkuntzan, berriz, A2 eta B1 hurrenez hurren.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a la hora de planificar y ejecutar políticas de educación y formación a favor de las personas jóvenes, coordinará acciones de apoyo relativas tanto a la educación formal como a la no formal. Así mismo, garantizará el aprendizaje y uso de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de otras lenguas con el fin de conseguir una educación plurilingüe de la juventud de nuestra comunidad, estableciendo como objetivos, al menos, los siguientes niveles de competencia tras Educación Primaria y tras Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente: B1 y B2 en las dos lenguas oficiales; A2 y B1 en la lengua extranjera.

2.– Arreta berezia emango zaio balio hauetan hezteari: bakea eta gatazkak konpontzeko modu baketsuak; giza eskubideen errespetua; elkartasuna; erantzukizuna; sexu-hezkuntza integrala, aukera-berdintasuna, bereziki emakumeen eta gizonen artekoa, barne hartuko duena; hezkidetza; autozaintza; aniztasun sexuala; bizi-ohitura osasungarriak, eta jokaera matxisten prebentzioa nahiz emakumeen edo sexu- eta genero-estereotipoak betetzen ez dituzten beste pertsona batzuen aurkako indarkeriaren prebentzioa. Orobat bultzatuko dira jasangarritasuna eta jokaera xenofoboen edo arrazisten prebentzioa, bai eta arraza, sexua, orientazio sexuala edo beste edozein egoera edo inguruabar pertsonal edo sozial oinarrian dituen bestelako edozein diskriminazio motaren prebentzioa ere. Hartara, gazteengan elkartasuna eta bestelakoa denarekiko errespetua eta balioespena sustatuko dira. Halaber, eskola-jazarpenaren, ziberjazarpenaren eta suizidioaren prebentziorako hezkuntza-programak ahalbidetuko dira.

2.– Se prestará especial atención a la educación en valores como la paz y la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la responsabilidad, la educación sexual integral, que incluya la igualdad de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, la coeducación, el autocuidado, la diversidad sexual, los hábitos de vida saludables y la prevención de comportamientos machistas y de la violencia contra las mujeres u otras personas que rompan con los estereotipos sexuales y de género. También se promocionarán la sostenibilidad y la prevención de comportamientos xenófobos o racistas, así como de cualquier otro tipo de discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando entre la juventud la solidaridad y el respeto y valoración de la diferencia. Asimismo, se posibilitarán programas educativos de prevención del acoso escolar, el ciberacoso y el suicidio.

3.– Gazteek atzerrian prestakuntza jasotzea sustatuko da, eta EAEra itzultzeko neurri zehatzak ere bultzatuko dira.

3.– Se incentivará la formación en el extranjero del colectivo joven, impulsando medidas concretas para su retorno a Euskadi.

4.– Neurriak bultzatuko dira dibertsitate funtzionala edo desgaitasuna duten gazteei irakaskuntza-maila guztietan hezkuntza inklusiborako duten eskubidea bermatzeko.

4.– Se impulsarán medidas para asegurar a las personas jóvenes con diversidad funcional o discapacidad su derecho a una educación inclusiva en todos los niveles de enseñanza.

c) Gazteak eta etxebizitza.

c) Juventud y vivienda.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gazteen autonomiarako eskubidea bermatzeko, gazteek etxebizitza duina eskuratzeko politika aktiboa garatuko du, gazteen profil espezifikoei eta gazteen aniztasunari arreta ipinita; horretarako, etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatuko du, eta, Etxebizitzari buruzko ekainaren 18ko 3/2015 Legea garatzeko, gazteen zailtasun bereziak, nagusiki ekonomikoak, arintzeko politikak eta neurriak abiaraziko ditu, eta merkatu libreak etxebizitza eskuratzeko eskaintzen dituenak baino baldintza hobeak eskainiko dizkie gazteei.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de garantizar el derecho a la autonomía de las personas jóvenes, desarrollará una política activa de acceso de la juventud a una vivienda digna, atendiendo a los perfiles específicos de la juventud y a esta en su diversidad, mediante el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda y adoptando, en desarrollo de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, políticas y medidas para paliar las especiales dificultades, fundamentalmente de índole económico, que enfrentan las personas jóvenes, procurándoles condiciones de acceso mejores que las del mercado libre.

2.– Xede horrekin, gazteentzat alokairu-formula duinak jasoko dituzten neurri, programa eta planak bultzatuko ditu, alokairuko etxebizitza-parke publikoa handitzea eta etxebizitza hutsak mobilizatzea barne hartuta, eta gazteen errealitateetara zuzendutako programa espezifikoak egokituta; halaber, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa eguneratuko ditu, beren eginkizuna betetzen jarrai dezaten. Horretan guztian, arreta berezia ipiniko zaie merkatu pribatuan alokairuko etxebizitza eskuratzea eragozten duten egoera ekonomikoak dituzten pertsonei. Era berean, zehapen espezifikoak ezarriko dizkie alor honetan atzemandako diskriminazio- eta abusu-egoerei.

2.– Con ese fin impulsará medidas, programas y planes que incluyan formulas dignas de alquiler para las personas jóvenes, incluyendo el aumento del parque público de vivienda en alquiler y la movilización de vivienda vacía y adaptando programas específicos dirigidos a las diferentes realidades juveniles; también actualizará la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda, a fin de que sigan cumpliendo su función. En todo ello, con particular atención a aquellas personas con situaciones socioeconómicas que impiden su acceso a una vivienda de alquiler en el mercado privado. Asimismo, impondrá sanciones específicas a las situaciones de discriminación y abuso detectadas en este ámbito.

3.– EAEko administrazio publikoek aldi baterako zuzkidura-bizitokiak eta gazteentzako etxebizitza komunitarioak nahiz belaunaldiartekoak bultzatuko dituzte, bai eta, alor honetan, gazte- eta gizarte-kooperatibismoa ere. Halaber, neurriak sustatuko dituzte desgaitasuna edo dibertsitate funtzionala duten gazteei etxebizitza duin, egoki eta irisgarri baterako eskubidea bermatzeko.

3.– Las administraciones públicas vascas fomentarán alojamientos dotacionales con carácter temporal y viviendas comunitarias para jóvenes e intergeneracionales, así como el cooperativismo juvenil y social en este ámbito. Asimismo, impulsarán medidas para asegurar a las personas jóvenes con discapacidad o diversidad funcional su derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.

d) Gazteak eta emakumeen eta gizonen berdintasuna.

d) Juventud e igualdad de mujeres y hombres.

1.– EAEko administrazio publikoek gazte-politiketan genero-ikuspegia txertatzea sustatuko dute, emakumeen eta gizonen berdintasunerako indarreko legedi autonomikoarekin eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako legediaren printzipio orokorrekin bat.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán la integración de la perspectiva de género en las políticas de juventud, de acuerdo con la legislación autonómica vigente para la igualdad de mujeres y hombres, y los principios generales de la legislación para la igualdad de mujeres y hombres.

2.– EAEko administrazio publikoek gazteek prestakuntza jasotzea sustatuko dute, haien garapen integralean oinarrituta eta sexu- edo genero-identitatearen araberako estereotipoak eta rolak baztertuta. Horretarako, hezkidetza eta etengabeko sexu-hezkuntza integrala bultzatuko dituzte ikastetxeetan.

2.– Las administraciones públicas vascas promoverán una formación de las personas jóvenes basada en su desarrollo integral al margen de estereotipos y roles en función de la identidad sexual o de género. Para ello, impulsarán la coeducación y la educación sexual integral y continua en los centros educativos.

3.– EAEko administrazio publikoek hainbat neurri bultzatuko dituzte, gazteen artean indarkeria sexista gerta ez dadin, hainbat estrategia sustatuta.

3.– Las administraciones públicas vascas impulsarán diferentes medidas para prevenir la violencia sexista entre las personas jóvenes, promoviendo distintas estrategias.

4.– EAEko administrazio publikoek, gazteekin batera gizarte-eraldaketarako eragile diren neurrian, aurrera egingo dute gizarte berdinzaleagoa, parekidea eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabekoa eraikitzeko; hartara, politika intersekzionalak garatuko dira, diskriminazio eta bazterketa mota guztiei aurre egiteko.

4.– Las administraciones públicas vascas, junto con las personas jóvenes como agentes de cambio social, avanzarán en la construcción de una sociedad más igualitaria, paritaria y libre de violencia machista contra las mujeres, desarrollando políticas interseccionales para combatir la discriminación y la exclusión en todas sus formas.

5.– Lan-lerro bat sustatuko da emakume gazteekin soldata-arrakalaren aurkako borrokan, berariazko helburu eta aurrekontuak izango dituena, bai eta berariazko neurriak ere desgaitasuna duten emakume gazteak, landa-ingurunean bizi direnak eta emakume migratuak, besteak beste, gazteriari, berdintasunari eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko politiketan txertatu eta ikusarazteko.

5.– Se impulsará una línea de trabajo con mujeres jóvenes en la lucha contra la brecha salarial, con objetivos y presupuestos específicos, así como medidas específicas para incluir y visibilizar en las políticas de juventud, igualdad y lucha contra la violencia machista a las mujeres jóvenes con discapacidad, a quienes residen en medio rural y a las mujeres migradas, entre otras.

e) Gazteak eta sexu- eta genero-aniztasuna.

e) Juventud y diversidad sexual y de género.

1.– EAEko administrazio publikoek gazteei zuzendutako jardunetan eta, zeharkakotasunez, politika publiko guztietan sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea sustatuko dute.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán la integración de la diversidad sexual y de género en las actuaciones dirigidas a la juventud y, de forma transversal, en todas las políticas públicas.

2.– Horretarako:

2.– A tal efecto:

a) Zaindu egingo dute ezein gazte ez diskriminatzea bermatzen dela, bat etorriz transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluko 3. puntuan aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetuari buruz esaten denarekin.

a) Velarán por la garantía de no discriminación de ninguna persona joven, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, y en el punto 3 del artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en relación con el respeto a la diversidad y a la diferencia.

b) Sustatu egingo dituzte bizitzan zeharreko sexu-hezkuntza integrala eta gazte guztien ongizate sexuala, haien sexu- eta ugaltze-eskubideen eta sexu- eta ugaltze-osasunaren errespetuan, babesean eta sustapenean oinarrituta, hala nola planifikatu gabeko haurduntzen, sexu-transmisiozko infekzioen edo emakumeen mutilazio genitala bezalako praktika kaltegarrien prebentzioa, edo amatasunari eta/edo aitatasunari eman beharreko arreta.

b) Fomentarán la educación sexual integral a lo largo de la vida y el bienestar sexual de todas las personas jóvenes basado en el respeto, la protección y la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, así como de su salud sexual y procreativa, como la prevención de embarazos no planificados, de infecciones de transmisión genital o de prácticas dañinas como la mutilación genital femenina, o la atención a la maternidad y/o paternidad.

c) Hezkuntza formalean eta ez-formalean protokoloak ezarriko dituzte, zeinak sektoreko profesionalekin landuko baitira.

c) Establecerán protocolos en la educación, formal y no formal, que se trabajarán con profesionales del sector.

d) Berariazko neurriak bultzatuko dituzte gazteriari, berdintasunari eta indarkeria matxistari buruzko politiketan emakume gazteen sexu- eta genero-aniztasuna txertatu eta ikusarazteko.

d) Impulsarán medidas específicas para incluir y visibilizar la diversidad sexual y de género de las mujeres jóvenes en las políticas de juventud, igualdad y violencia machista.

e) Sustatu egingo dituzte behatokien lana eta elkarteekin batera egindako erakundeen jarduna, LGTBIfobiari aurre egiteko eta arreta-, jarraipen- eta ahalduntze-prozesuak garatzeko. Ekonomikoki hornitutako jardunak edukiko dituen estrategia bat izango du Berdinduk.

e) Impulsarán la labor de los observatorios y la acción institucional junto con las asociaciones para hacer frente a la LGTBIfobia y desarrollar procesos de atención, seguimiento y empoderamiento. Berdindu contará con una estrategia con actuaciones dotadas económicamente.

f) Gazteak eta gizarte-zerbitzuak.

f) Juventud y servicios sociales.

EAEko administrazio publikoek gizarte-zerbitzuen politikak gazteen premien arabera egokitzea bultzatuko dute, eta sendotu egingo dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak gazte guztien autonomia pertsonalari, gizarte-integrazio eta -inklusioari eta komunitate-garapenean duten parte-hartzeari egiten dien ekarpena.

Las administraciones públicas vascas impulsarán la adecuación de las políticas de servicios sociales a las necesidades de las personas jóvenes, potenciando la contribución del Sistema Vasco de Servicios Sociales a la autonomía personal, integración e inclusión social y participación en el desarrollo de la comunidad de todas las personas jóvenes.

g) Gazteak eta kultura.

g) Juventud y cultura.

EAEko administrazio publikoek neurriak hartu eta beharrezko baliabide zehatzak ezarriko dituzte, gazteek baldintza-berdintasunean kulturara irispidea izan dezaten; hartara, gazteek kulturaren, bereziki euskal kulturaren, sorkuntzan, sustapenean, erabileran, kontsumoan, zabalkundean eta transmisioan parte har dezaten sustatuko dute, eta xede horri eta gazteen ezaugarriei egokitutako parte hartzeko gune eta mekanismoak taxutuko dituzte.

Las administraciones públicas vascas adoptarán las medidas y establecerán los medios concretos necesarios para que las personas jóvenes accedan a la cultura en igualdad de condiciones, promoviendo su participación en la creación, promoción, uso, consumo, difusión y transmisión de la cultura y, en particular, de la cultura vasca, habilitando espacios y mecanismos de participación adecuados a ese objeto y a las características de las personas jóvenes.

h) Gazteak eta kirola.

h) Juventud y deporte.

Gazteek kirola aukera-berdintasunez egitea sustatuko dute EAEko administrazio publikoek, beste erakunde publiko zein pribatu batzuekin elkarlanean; izan ere, gazteek ohitura osasungarriak hartzeko sentsibilizazio-lanetan lagundu dezake kirolak, eta, gainera, balioak sustatzen ditu.

Las administraciones públicas vascas fomentarán la práctica del deporte entre la juventud en igualdad de oportunidades, en colaboración con otras entidades públicas o privadas, como elemento contributivo a la sensibilización de las personas jóvenes en la adopción de hábitos de vida saludables que contribuye a la promoción de valores.

i) Gazteak eta aisialdia.

i) Juventud, ocio y tiempo libre.

1.– EAEko administrazio publikoek neurri zehatzak hartuko dituzte gazteei eskaintzen zaizkien aisialdiko jardueren hedadura eta kalitatea handitzeko asmoz, eremu horretan gazteek dituzten nahiak eta premiak kontuan hartuta, eta aintzat hartuta aisialdia aprobetxatzea, eta modu osasungarrian eta hezkuntza- eta prestakuntza-helburuekin erabiltzea, funtsezko elementua dela nortasuna garatzeko eta modu kolektiboan bizitzen ikasteko.

1.– Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas concretas encaminadas a ampliar la dimensión y la calidad de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a la población joven atendiendo a sus deseos y necesidades en este ámbito, entendiendo que el aprovechamiento del ocio, y su uso saludable y con fines educativos y formativos, es un elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad y para aprender a vivir de forma colectiva.

2.– Halaber, aisialdi-eredu inklusibo, bidezko, zuzen, unibertsal eta kolektibo baten alde lan egingo dute, inor atzean utziko ez duena, eta gazteak aisialdi-politika, -zerbitzu eta -jardueren diseinuan, gauzatzean, jarraipenean eta ebaluazioan integratuko dituzte.

2.– Asimismo, trabajarán a favor de un modelo de ocio inclusivo, justo, equitativo, universal y colectivo, que no deje a nadie atrás, e integrarán a las propias personas jóvenes en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, servicios y actividades de ocio.

j) Gazteak, osasuna eta prebentzioa.

j) Juventud, salud y prevención.

1.– EAEko administrazio publikoek osasun fisikoa eta mentala eta ohitura osasungarriak sustatuko dituzte. Bereziki, arreta ipiniko diote osasun mentalari edo emozionalari, bai eta osasunerako eta sexualitaterako heziketari, eta, zehazki, honako hauek prebenitzeari eta, hala badagokio, jorratzeari edo tratatzeari: portaera- eta elikadura-desorekak, droga-mendekotasunak eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuk, suizidioa, transmisio sexualeko infekzioak eta planifikatu gabeko haurduntzak, bullying edo eskola-jazarpena eta jazarpen digitalaren modu berriak, eta trafiko-istripuak.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán la salud, física y mental, y los hábitos de vida saludable. En especial, prestarán atención a la salud mental o emocional, así como a la educación para la salud y la sexualidad, y, en concreto, a la prevención y, en su caso, abordaje o tratamiento de los desequilibrios comportamentales y alimentarios, las drogodependencias y otras adicciones sin sustancias, el suicidio, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados, el bullying o acoso escolar y las nuevas formas de acoso digital, y los accidentes de tráfico.

2.– Era berean, lan-osasuna babesteko, hobetzeko eta zaintzeko neurriak bultzatuko dira, eta laneko ezbeharrak saihestekoak ere bai; hartara, prekaritatean eragingo da horien jatorrian dagoen faktore denez. Orobat bultzatuko dira mobbing edo laneko jazarpena prebenitzeko eta lantzeko neurriak.

2.– Igualmente se promoverán medidas encaminadas a proteger, mejorar y vigilar la salud laboral, así como a evitar la siniestralidad laboral, incidiendo sobre la precariedad como factor que se encuentra en su origen, y a prevenir y abordar el mobbing o acoso laboral.

3.– Hori guztia osasunaren eta lanaren eremuan gazteei zuzendutako programa, proiektu eta kanpainen bidez, eta generoaren eta dibertsitate funtzionalaren ikuspegitik, kontuan hartuta emakume gazteen eta desgaitasuna duten gazteen egoera, premiak eta jomugak.

3.– Todo ello mediante programas, proyectos y campañas dirigidas a la juventud en el ámbito de la salud y laboral, y desde una perspectiva de género y de diversidad funcional, teniendo en cuenta la situación, necesidades y aspiraciones de las mujeres jóvenes y de las personas jóvenes con discapacidad.

k) Gazteak, ingurumena eta ekologia.

k) Juventud, medio ambiente y ecología.

1.– EAEko administrazio publikoek gazteei, ekologiari eta ingurumenari begira garatzen dituzten politiken eta jardunen helburua izango da sentsibilizazioa eta kezka zabaltzea gazteen artean ingurunea babesteari eta hartaz erantzukizunez gozatzeari buruz eta inguruan dituzten arazo ekologikoei buruz, honako xede hauek lortzeko helburuarekin: natura-baliabideak modu jasangarrian erabiltzea, belaunaldien arteko elkartasuna sustatzea eta gazteak ingurumenarekin engaiatzea.

1.– Las políticas y las actuaciones en materia de juventud, ecología y medio ambiente de las administraciones públicas vascas tendrán por objeto propagar la sensibilización y preocupación entre las personas jóvenes sobre la protección y el disfrute responsable del entorno y sobre los problemas ecológicos que las rodean, con el fin de lograr un uso sostenible de los recursos naturales, el fomento de la solidaridad intergeneracional y el compromiso de la juventud con el medio ambiente.

2.– Era berean, gazteen partaidetza sustatuko da klima-larrialdiaren aurkako eta trantsizio ekologiko eta sozial justuaren aldeko ekimen herritar nahiz instituzionaletan, bai eta jasangarritasun-planetan eta partaidetza-organo eta -foroetan ere.

2.– Asimismo, se fomentará la participación de las personas jóvenes en iniciativas ciudadanas e institucionales contra la emergencia climática y a favor de una transición ecológica y social justa, en los planes de sostenibilidad y en los órganos y foros de participación.

l) Gazteak eta kontsumoa.

l) Juventud y consumo.

1.– EAEko administrazio publikoek gazteen prestakuntza sustatuko dute, informazio-kanpainen edo programa espezifikoen bitartez, kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa dituzten eskubideak ezagutu eta arduraz, ikuspegi kritikoz eta elkartasunez erabil ditzaten.

1.– Las administraciones públicas vascas fomentarán la formación de las personas jóvenes a través de campañas de información o programas específicos con el fin de hacerlas conocedoras de sus derechos como personas consumidoras y usuarias, promoviendo su ejercicio de forma responsable, crítica y solidaria.

2.– Era berean, sustatu egingo da arrazoizko kontsumoaren kultura, bai eta kontsumo-eredu jasangarria eta bidezko merkataritza-eredua ere; hartara, elikadura-burujabetzaren aldeko ekimenak bultzatu eta gazteek kontsumo- eta ekoizpen-dinamiketan parte hartzeko baliabideak lagunduko dira, haien proiektuak garatzeko baliabideak ezarrita.

2.– Igualmente se fomentará una cultura de consumo racional y un modelo de consumo sostenible y comercio justo, promoviendo iniciativas a favor de la soberanía alimentaria y propiciando recursos para la participación de las personas jóvenes en las dinámicas de consumo y producción, estableciendo recursos para el desarrollo de sus proyectos.

m) Gazteak eta informazioaren gizartea.

m) Juventud y sociedad de la información.

1.– EAEko administrazio publikoek sustatuko dute:

1.– Las administraciones públicas vascas fomentarán:

a) Gazteek informazioaren eta komunikazioaren teknologietara irispidea izatea, behar diren baliabide teknologikoak eta konexioak emanda, gero eta digitalagoa den gizartean funtsezko desberdintasun-faktore den eten digitala saihesteko; halaber sare sozialetara eta ohiko komunikabideetara irispidea izatea.

a) El acceso de la juventud a las tecnologías de la información y la comunicación, dotando de los recursos tecnológicos y conexiones necesarios para evitar la brecha digital como un factor clave de desigualdad en una sociedad crecientemente digital, así como a las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales.

b) Gazteen ekimena eta teknologia, sare eta komunikabide horien sormenezko erabilera berritzailea, gazteak informazioaren gizartearen benetako partaide izan daitezen.

b) La iniciativa y el uso innovador y creativo de dichas tecnologías, redes y medios por las personas jóvenes para que sean partícipes reales de la sociedad de la información.

2.– Halaber, bultzatuko dute gazteek beren ikuspegia helaraztea eta iritzi publikoa eratzen parte hartzea funtsezko gaiei buruz, hala nola gizarte-kontratua osatzen duten eta osatu behar duten eskubide eta betebeharrei buruz, gizarteari egiten dioten ekarpenari eta harengandik behar dutenari buruz, eta lortu nahi duten gizarte-ereduari eta haren oinarri diren funtsezko zutabe eta balioei buruz, hala nola giza eskubideak, bakea, askatasuna, berdintasuna, justizia eta elkartasuna, belaunaldien artekoa ere bai, aniztasuna balioestea eta kohesioa, euskara eta euskal kultura balioestea, parte-hartzea, jasangarritasuna edo herrialdeen eta herrien arteko lankidetza.

2.– Asimismo, impulsarán que trasladen su perspectiva y participen en la conformación de la opinión pública sobre cuestiones fundamentales, como los derechos y obligaciones que forman y han de formar parte del contrato social, su propia contribución a la sociedad y lo que necesitan de ella, y el modelo de sociedad al que aspiran y los pilares y valores fundamentales que lo sustentan, como los derechos humanos, la paz, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad, también entre generaciones, la cohesión y la valoración de la diversidad, así como del euskera y de la cultura vasca, la participación, la sostenibilidad o la cooperación entre países y pueblos.

n) Gazteak eta boluntariotza.

n) Juventud y voluntariado.

EAEko administrazio publikoek gazteek beren intereseko gaietan boluntario gisa lan egitea sustatuko dute.

Las administraciones públicas vascas fomentarán el voluntariado de las personas jóvenes en todos los ámbitos de su interés.

o) Gazteak, landa-ingurunea eta kostaldeko ingurunea.

o) Juventud y medio rural y litoral.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak neurriak planifikatu eta garatuko ditu, batez ere, enpleguari eta etxebizitzarako eskubideari dagokienez, gazteak landa-ingurunean eta kostaldeko ingurunean geratu eta finkatu daitezen; arreta berezia emango zaie gazte nekazariei, abeltzainei, akuikultura-ekoizleei, arrantzaleei eta beste edozein sektoretako gazte ekintzaileei. Horrez gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bermatuko du ingurune horretako gazteek eta hiriko gazteek ekitatez izango dutela irispidea baliabide sozial, ekonomiko eta kulturaletara.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi planificará y desarrollará medidas, especialmente en lo que se refiere al empleo y al derecho a la vivienda, para impulsar y favorecer la permanencia y el asentamiento de las personas jóvenes en el medio rural y litoral, prestando una especial atención a la juventud agricultora, ganadera, acuicultora y pescadora, así como a las personas jóvenes emprendedoras en cualquier ámbito sectorial. Así mismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará el acceso equitativo a los recursos sociales, económicos y culturales con respecto a la población juvenil urbana.

2.– Lege honen 2. eta 3. artikuluetan xedatutakoaren ondorioetarako, landa-inguruneko eta kostaldeko inguruneko programa eta planei dagokienez, gaztetzat hartuko dira landa-inguruneko eta kostaldeko inguruneko programa eta planetan ezartzen diren adin-tarteetan kokatuta dauden pertsonak.

2.– A los efectos de lo que se establece en los artículos 2 y 3 de esta ley, en los programas y planes de medio rural y litoral, tienen la consideración de joven las personas comprendidas en los tramos de edad que se establezcan en los propios planes y programas de medio rural y litoral.

3.– Era berean, EAEko administrazioek gazteek lehen sektoreko jardueran hasteko abiatutako ekintzailetza-proiektuak sustatuko dituzte, bai eta ustiategietako erreleboan sartzeko baliabideak ezarriko ere.

3.– Asimismo, las administraciones vascas fomentarán proyectos de emprendizaje implementados por jóvenes para iniciar su actividad en el sector primario, y establecerán recursos para el relevo en las explotaciones.

p) Gazteak eta mugikortasuna.

p) Juventud y movilidad.

EAEko administrazio publikoek EAEko gazteen aukera-berdintasuna bermatuko dute, beste autonomia-erkidego eta herrialde batzuetan ikasketak, ikastaroak eta jarduerak burutzeko programak garatuko dituzte, eta mugikortasuna bultzatuko dute. Hartara, EAEko gazteek aniztasuna eta kultura-aberastasuna ezagutzea sustatuko da, haien prestakuntza eta laneratzea erraztuko dira, eta hainbat balioren sustapena eta giza eskubideekiko errespetua lagunduko dira.

Las administraciones públicas vascas garantizarán la igualdad de oportunidades de la población joven vasca potenciando la movilidad y desarrollando programas para la realización de estudios, cursos y actividades en otras comunidades autónomas y otros países, con el objetivo de potenciar el conocimiento de la juventud vasca de la diversidad y la riqueza cultural, facilitando su formación y su inserción laboral y contribuyendo a la promoción de los distintos valores y al respeto de los derechos humanos.

q) Gazteak, mugikortasuna eta garraio publikoa.

q) Juventud, movilidad y transporte público.

EAEko administrazio publikoek garraio publikoa bultzatuko dute, bai eta automobil indibidualaren aurrean garraio publikoa lehenestea ere; orobat sustatuko dituzte gazteak garraio publikoaren ohiko erabiltzaile izateko behar diren baldintza guztiak. Halaber, lan egingo dute herri txikietan eta auzoetan irisgarritasun unibertsala hobetzeko.

Las administraciones públicas vascas impulsarán el transporte público y promoverán la priorización del transporte público frente al automóvil individual, promoviendo todas las condiciones necesarias para que las personas jóvenes sean usuarias habituales del transporte público. Asimismo, trabajarán para mejorar la accesibilidad universal en los municipios pequeños y barrios.

r) Gazteak eta elkarbizitza.

r) Juventud y convivencia.

EAEko administrazio publikoek neurri zehatzak hartuko dituzte gazte guztiek aukera berberak izan ditzaten. Hartara, bazterketa ekartzen duten alderdietan eragingo dute, adinaren arabera bazterketak duen eragin bereizgarria aintzat hartuta, baina baita generoaren edo jatorriaren arabera duena ere, beste faktore batzuen artean; halaber, bizitza duina garatzeko beharrezko baliabideak bideratuko dituzte, arreta berezia ipinita gazte kalteberenen eta pobrezia- edo bazterketa-egoeran, edo horietan sartzeko arriskuan, daudenen bizi-baldintzei eta errealitateari. Orobat bultzatuko dituzte gizarte-kohesioa eta belaunaldien arteko elkartasuna eta berdintasuna.

Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas concretas para que todas las personas jóvenes tengan las mismas oportunidades, incidiendo en los determinantes de la exclusión, atendiendo al impacto diferencial de esta en función de la edad, pero también del género o del origen, entre otros factores, y facilitando los recursos oportunos para desarrollar una vida digna, prestando especial atención a las condiciones de vida y a la realidad de las personas jóvenes más vulnerables y en situación o riesgo de exclusión o pobreza. Asimismo, impulsarán la cohesión social y la solidaridad e igualdad entre generaciones.

s) Gazteak, autonomia eta erantzunkidetasuna.

s) Juventud, autonomía y corresponsabilidad.

EAEko administrazio publikoek bultzatuko dute pertsona guztiek, sexua gorabehera, eguneroko bizitzak berekin dakartzan zereginetan, hala nola etxeko lanetan eta norberaren nahiz besteen zaintzan, parte hartzea eta erantzukizuna hartzea.

Las administraciones públicas vascas impulsarán la necesaria participación y responsabilidad de todas las personas, independientemente de su sexo, en la realización de las tareas que requiere la vida cotidiana, como es el trabajo doméstico y de cuidado tanto propio como ajeno.

t) Atzerrian dauden gazte euskaldunak.

t) Personas jóvenes vascas en el exterior.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sustatuko du EAEko gazteen egoerari buruzko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak gazteei begira egiten dituen planei eta politikei buruzko informazio- eta erreferentzia-guneak egotea atzerriko euskal etxeetan, atzerrian bizi diren gazteek informazio zehatza eta gaurkotua izan dezaten.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi fomentará que las casas vascas en el exterior dispongan de puntos de información y referencia sobre la situación de la juventud vasca y sobre las políticas y los planes de juventud que la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi esté desarrollando, al objeto de que las personas jóvenes residentes en el exterior tengan información precisa y actualizada al respecto.

2.– Halaber, atzerriko euskal etxeetako gazteekin elkarlanean aritzeko eta trukeak egiteko bideak sustatuko dira.

2.– Igualmente, se fomentarán vías de colaboración e intercambio con las personas jóvenes pertenecientes a las casas vascas en el exterior.

3.– EAEra itzuli nahi duten gazteei horretarako laguntza emango zaie.

3.– Se facilitará el retorno voluntario de las personas jóvenes a Euskadi.

u) Gazteak eta sexualitateentzako arreta integrala.

u) Juventud y atención integral a las sexualidades.

1.– EAEko administrazio publikoek behar diren politika publikoak bultzatuko dituzte xede hauetarako: gazte guztiek sexualitatea askatasunez adieraz dezaten sustatzea; bermatzea eta irispidea ematea sexu-hezkuntza eta -informazio integraletara eta sexu-aholkularitzara, norberaren ongizatea eta subjektu sexudunen arteko harreman sinergikoak sustatzeko, bai eta harreman erotiko gogobetegarriak ere; eta sustatzea gazteek parte har dezaten beren sexu- eta ugalketa-eskubideen gainean.

1.– Las administraciones públicas vascas promoverán las políticas públicas necesarias para el fomento de la libre expresión de la sexualidad de todas las personas jóvenes, el acceso y garantía a la educación e información sexual integrales, al asesoramiento sexual para promover el bienestar individual y las relaciones sinérgicas entre sujetos sexuados, así como relaciones eróticas satisfactorias, y el fomento de la participación de la juventud sobre sus propios derechos sexuales y procreativos.

2.– EAEko administrazio publikoek beren jardun guztietan ziurtatuko dituzte gizon eta emakume gazteen arteko aukera-berdintasuna eta gazte guztien sexu-aniztasuna eta sexu- eta ugalketa-osasuna, bai eta indarkeria matxistaren eta LGTBIfobiaren prebentzioa eta horien biktima diren gazte guztientzako arreta ere.

2.– Las administraciones públicas vascas asegurarán en todas sus actuaciones la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres jóvenes, y la diversidad sexual y la salud sexual y procreativa de todas las personas jóvenes, así como la prevención de la violencia machista y la LGTBIfobia y la atención a todas las personas jóvenes víctimas de estas.

v) Gazteak eta komunitatearekiko errotzea.

v) Juventud y arraigo a la comunidad.

EAEko administrazio publikoek baliabide zehatzak ezarriko dituzte hala nahi duten gazteek beren auzo, herri eta hirietan bizi-proiektuak gara eta finka ditzaten.

Las administraciones públicas vascas establecerán medios concretos para que las personas jóvenes que así lo deseen desarrollen y consoliden sus proyectos de vida en sus barrios, pueblos y ciudades.

w) Gazteriaren Sistemarako irispidea.

w) Acceso al Sistema de Juventud.

EAEko administrazio publikoek neurriak hartuko dituzte pobreziako eta gizarte-bazterketako egoeran dauden gazteek Gazteriaren Euskal Sistemaren eta Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarearen zerbitzu guzti-guztiak jaso ahal izan ditzan.

Las administraciones públicas vascas adoptarán medidas para que el colectivo de jóvenes en situación de pobreza y exclusión social pueda disfrutar de cada uno de los servicios del Sistema Vasco de Juventud y de la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

x) Gazteak eta euskara.

x) Juventud y euskera.

1.– EAEko administrazio publikoek bermatu egingo dituzte, batetik, gazteen hizkuntza-eskubideak, eta, bestetik, haien euskararen ezagutza eta erabilera zabaltzea, hala hezkuntza formaletik nola ez-formaletik, euskara ikasteko eta haren erabilera eta normalizazioa sustatzeko baliabideak eskainita.

1.– Las administraciones públicas vascas garantizarán los derechos lingüísticos y la extensión del conocimiento y uso del euskera entre las personas jóvenes, tanto desde la educación formal como no formal, facilitando recursos para su aprendizaje y la promoción de su uso y normalización.

2.– Xede horrekin, euskara hartuko dute lehentasunezko hizkuntzatzat administrazio publikoek berek bultzatutako jardunetan, eta gazteen erreferentzia pertsonal zein kolektiboak euskaraz jasotzeko eta zabaltzeko ahaleginarekin eta konpromisoarekin jardungo dute.

2.– Con ese fin, adoptarán el euskera como lengua preferente en las actuaciones promovidas por ellas, y actuarán con el esfuerzo y el compromiso de recoger y difundir en euskera las referencias personales y colectivas de la juventud.

y) Gazte migratzaileak.

y) Juventud migrante.

1.– EAEko administrazio publikoek bultzatu egingo dute Euskal Autonomia Erkidegoan dauden migratutako gazte guztiek, edozein delarik haien egoera administratiboa edo migrazio-estatusa, eragiten dieten erabaki eta politiketan parte hartzea, eta gazte horiek ahalduntzea eta komunitateko bizitzan parte hartzea sustatuko dute.

1.– Las administraciones públicas vascas impulsarán la participación de todas las personas jóvenes migradas que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Euskadi, con independencia de su situación administrativa o estatus migratorio, en las decisiones y políticas que les afectan, y fomentarán su empoderamiento y su participación en la vida comunitaria.

2.– Bultzatuko dute, era berean, euskal gizartearen ezagutza eta sentsibilizazioa haien kezka eta premiei, bizi dituzten migrazio-prozesuei eta migratutako gazte guztien inklusioa lortzeko guztion artean heldu beharreko erronkei buruz.

2.– Impulsarán, a su vez, el conocimiento y sensibilización de la sociedad vasca en torno a sus inquietudes y necesidades, sobre los procesos migratorios que viven y sobre los retos que de forma común es necesario abordar para la inclusión de todas las personas jóvenes migradas.

3.– EAEko administrazio publikoek estrategia integral bat landuko dute, gainerako sektoreekin, hala nola hirugarren sektorea, komunitateak eta familiak, eta enpresak, eta migratzaileen elkarteekin elkarlanean, familia-erreferenterik ez duten gazteei zuzenduta, migratzaileak izan edo ez, babes-saretik irtendakoak edo ez, eta helduarora igarotzeko laguntza-programak haien premietara egokituko dituena.

3.– Las administraciones públicas vascas elaborarán una estrategia integral, en colaboración con el resto de los sectores, como tercer sector, comunidades y familias, y empresas, y con las asociaciones de personas migrantes, destinada a las personas jóvenes sin referentes familiares, migrantes o no, egresadas de la red de protección o no, y que adecúe los programas de apoyo al tránsito a la vida adulta a sus necesidades.

4.– Gazteriaren arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailak gazteen mugikortasunari eta migrazioei buruzko programa bat bultzatuko du, eragin egingo duena beste erkidego edo herrialde batzuetan dauden gazteen erakarpen, atxikipen, itzulera eta konexioaren gainean, gazte horiek autoktonoak izan edo ez.

4.– El departamento del Gobierno Vasco con competencias en materia de juventud impulsará un programa en relación con la movilidad juvenil y las migraciones que incida sobre la retención, así como la atracción, retorno y conexión de personas jóvenes, autóctonas o no, en otras comunidades y países.

21. artikulua.– Gazte-politikaren plangintza eta ebaluazioa erkidego-, foru- eta toki-administrazioetan.

Artículo 21.– La planificación y evaluación de la política de juventud en las administraciones autonómica, foral y local.

EAEko administrazio publikoek, modu koordinatuan eta Gazteriaren arloko Euskal Estrategiaren orientabide orokorrei jarraikiz, eta dituzten autoantolaketarako ahalak erabiliz eta autonomia osoz, beren lurralde-eremuan eta legegintzaldi bakoitzean gauzatu beharko dute gazteen arloko plangintza eta ebaluazio egokia; hori egitean, generoaren araberako eraginaren ebaluazioa ziurtatuko dute, izaera publikoko urteko memoria bat egingo dute, eta bultzatutako irizpide, neurri eta programen gardentasuna bermatuko dute, horien emaitzak argitara emanda.

Las administraciones públicas vascas, de forma coordinada y siguiendo las orientaciones generales de la Estrategia Vasca en materia de Juventud, llevarán a cabo en su ámbito territorial, en uso de sus potestades de autoorganización y con plena autonomía, una adecuada planificación y evaluación en materia de juventud para cada legislatura, asegurando la evaluación de impacto de género, elaborando una memoria anual de carácter público y garantizando la transparencia de los criterios, medidas y programas que impulsen, haciendo públicos sus resultados.

22. artikulua.– Urteko programazioa eta ebaluazioa erkidego-, foru- eta toki-administrazioetan.

Artículo 22.– Programación y evaluación anual en las administraciones autonómica, foral y local.

1.– Erkidego-, foru- eta toki-administrazioetako sail bakoitzak, urtero, banaka zein mankomunitateetan elkartuta, bere jardun-programak landuko ditu, eta, aurreko artikuluetan jasotzen den plangintzaren garapenari jarraikiz, urtero programatzen dituen neurriak betetzeko erabiliko dituen diru-baliabideak zehaztuko ditu; zehaztuko du, halaber, horietako zein neurri dauden esklusiboki gazteei zuzenduta eta zeinetan erabili den genero-ikuspegia. Aurrekontu-ekitaldi bakoitza amaitu eta gero, administrazio publiko bakoitzak, dituen autoantolaketarako ahalak erabiliz, neurri horiek ebaluatuko ditu, hala badagokio erregelamendu bidez ezarriko diren irizpide orokorrei jarraikiz.

1.– Cada departamento de las administraciones autonómica, foral y local, bien de forma individual bien mancomunadamente, elaborará anualmente sus propios programas de actuación y especificará los recursos económicos que destinará a la ejecución de cada una de las medidas que, en desarrollo de la planificación prevista en los artículos anteriores, se programen anualmente, especificando las dirigidas exclusivamente a personas jóvenes y señalando en cuáles de estas se ha adoptado un enfoque de género. Una vez finalizado cada ejercicio presupuestario, cada administración pública, en uso de sus potestades de autoorganización, procederá a evaluar tales medidas, siguiendo a tal efecto los criterios generales que, en su caso, se establezcan reglamentariamente.

2.– Eusko Jaurlaritzari dagokionez, gazteriaren arloko sail eskudunak aurrekontu-ekitaldi bakoitzean egingo diren ekintzei buruz beharrezkoak diren datuak, aurreikusitako diru-baliabideak barne, bilduko ditu beste sailetatik; gero, ekitaldia bukatutakoan, ekintzen betetze-mailaren berri emango dio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordeari.

2.– En el caso del Gobierno Vasco, el departamento competente en materia de juventud recabará de los departamentos los datos necesarios, incluidos los recursos económicos previstos, de las acciones que vayan a ejecutarse en cada ejercicio presupuestario, cuyo grado de cumplimiento será presentado a la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi una vez finalizado el ejercicio correspondiente.

3.– Foru- eta toki-administrazioei dagokienez, erakunde bakoitzak arautuko ditu bere lurralde-eremuan zeharkako politika koordinatzeko eta bultzatzeko ezarriko dituen mekanismoak.

3.– En el caso de las administraciones forales y locales, cada institución regulará los mecanismos de coordinación e impulso de su política transversal dentro de su ámbito territorial.

23. artikulua.– Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarea.

Artículo 23.– Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

1.– Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarea sortzen da, gazte guztiei emantzipazio-prozesua errazteko bide gisa.

1.– Se crea la Red Vasca para la Emancipación Juvenil como medio para facilitar el proceso de emancipación a todas las personas jóvenes.

2.– Sarea osatzen dute 9. artikuluko i) letraren 1. apartatuan aipatutako Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko jarduera eta zerbitzuek , eta EAEko gainerako administrazio publikoek gazteen emantzipazioa laguntzera zuzendutakoek, biztanleria-sektore horretan espezializatutako politika baten esparruan eta haien eskumeneko eremu geografikoan.

2.– Dicha red está integrada por las actividades y servicios referidos en el artículo 9, letra i), apartado 1, de competencia del Gobierno Vasco, y por los que el resto de las administraciones públicas vascas dirijan también a propiciar la emancipación juvenil, en el marco de una política especializada en este sector de población y en el ámbito geográfico de su competencia.

3.– Gazteriaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak sustatuko du gazteen emantzipaziorako eta mugikortasunerako, itzulera barne, informazioa, orientabidea, bitartekotza, aholkularitza eta akonpainamendu integral, etengabeko eta pertsonalizatua eskaintzeko online zerbitzua. Orobat bultzatu eta koordinatuko du gazteen emantzipaziorako zentroen sare bat; zentro horiek aurrez aurreko arreta eskainiko dute eta Euskadiko Gazte Informazio eta Dokumentazioaren Sarearekin, Gazteen Informazio eta Dokumentaziorako Euskadiko Zentro Koordinatzailearekin eta lurraldeetako zentroekin artikulatuko dira. Halaber, izapidetu eta kudeatuko ditu hala badagokio Eusko Jaurlaritzak ezartzen dituen gazteen emantzipaziorako laguntzak edo beste organismo edo erakunde batzuekin erabaki daitezkeenak.

3.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud impulsará un servicio online de información, orientación, intermediación, asesoramiento y acompañamiento integral, continuado y personalizado para la emancipación y la movilidad juvenil, incluyendo el retorno, y promoverá y coordinará una red de centros de emancipación juvenil que ofrecerán atención presencial articulándose con la Red de Información y Documentación Juvenil de Euskadi, con el Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi y con los centros territoriales. Asimismo, tramitará y gestionará las ayudas para la emancipación juvenil que en su caso establezca el Gobierno Vasco o puedan acordarse con otros organismos o instituciones.

4.– Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarearen esparruan beste laguntza batzuk sustatuko dira, emantzipazioa laguntzen duten faktoreetan eragiteko helburuz, eta emantzipatzeko batez besteko adina murrizten zein neurritan lagundu duten ebaluatuko da eta jardunbide egokiak sistematizatuko dira, emantzipaziorako politikei eta berariazko laguntzei buruzko ezagutza partekatua sortzeko.

4.– En el marco de la Red Vasca para la Emancipación Juvenil se impulsarán otros apoyos a fin de incidir sobre los factores que favorecen la emancipación, evaluando el grado en que han contribuido a reducir la edad media de emancipación y sistematizando las buenas prácticas de modo que se genere un conocimiento compartido sobre políticas y apoyos específicos para la emancipación.

5.– Botere publikoek Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sarerako irispidea bermatuko dute, informazioaren eta ezagutzaren teknologiak erabiltzea sustatuta.

5.– Los poderes públicos garantizarán el acceso a la Red Vasca para la Emancipación Juvenil promoviendo el uso de las tecnologías de la información y del conocimiento.

6.– Gazteen Emantzipaziorako Euskal Sareak, gazteriaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak koordinatua, gune birtuala izango du gazteen emantzipazioaren inguruko ekosistema dinamizatzeko sailarteko, erakundearteko eta sektore arteko ikuspegiarekin, eta gazteak arlo honetan ekimenak dituzten sektore eta eragile sozial guztiekin lotuko ditu.

6.– La Red Vasca para la Emancipación Juvenil, coordinada por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, dispondrá de un espacio virtual para dinamizar un ecosistema en torno a la emancipación juvenil con un enfoque interdepartamental, interinstitucional e intersectorial, conectando a las personas jóvenes con todos los sectores y agentes sociales con iniciativas en este ámbito.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
GAZTE-SUSTAPENEKO TRESNAK ETA NEURRIAK
INSTRUMENTOS Y MEDIDAS DE PROMOCIÓN JUVENIL

24. artikulua.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerak.

Artículo 24.– Actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

1.– Haur eta gazteen aisialdi-jardueratzat hartuko dira lege honen 2. eta 3. artikuluetan aipatzen diren pertsonek talde gisa egiten dituzten jarduerak, baldin eta haien helburua prestakuntza ematea edo aisialdia modu antolatuan betetzea bada, familia-izaerakoak ez badira eta ikastetxeek antolatuta ez badaude.

1.– Se entiende por actividad de tiempo libre infantil y juvenil aquella en la que participen colectivamente las personas a las que hacen referencia los artículos 2 y 3 de la presente ley, que tenga un fin formativo o de ocupación del tiempo libre de forma organizada y que no tenga carácter familiar ni esté organizada por algún centro educativo.

2.– Haur eta gazteek beren denbora librean egiten dituzten aisialdi-jarduerak, ikuspegi zabal batetik ulertuta, kontuan izango dituzte administrazio publikoek. Artikulu honetako 1. puntuan ezarritakoa aintzat hartuta.

2.– Las actividades de ocio que lleven a cabo las niñas, los niños y las personas jóvenes en su tiempo libre, entendidas desde una perspectiva amplia, serán tenidas en cuenta por las administraciones públicas. Teniendo en cuenta lo establecido en el punto 1 de este artículo.

3.– Erregelamenduak garatuz zehaztuko dira jarduerak egiteko leku egokiak, segurtasun-neurriak, jarduerak behar bezala egiteko bete behar diren baldintzak, eta langile arduradunen profila, gutxieneko kopurua, prestakuntza, titulazioa eta jarduerari eskainiko dioten dedikazioa.

3.– Mediante desarrollo reglamentario se determinarán los lugares aptos para la realización de las actividades, las medidas de seguridad, las condiciones para un adecuado desarrollo de la actividad, el perfil y número mínimo de personal responsable necesario, así como su formación, titulación y dedicación a la actividad.

4.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerak egiteko, aseguru bat eduki behar da, pertsonei eragindako kalteen erantzukizun zibila estaliko duena.

4.– Las actividades de tiempo libre infantil y juvenil deberán contar con un seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a las personas.

5.– Jardueraren arduradunaren zuzeneko betebeharrak dira, gutxienez, honako hauek:

5.– Son obligaciones directas de la persona responsable de la actividad, al menos, las siguientes:

a) Jarduerari aplikatu behar zaion araudia betetzea eta betearaztea.

a) Cumplir y hacer cumplir la normativa aplicable a la actividad.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko organismo publikoetako langileei ikuskatze-lana erraztea.

b) Facilitar la inspección al personal de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Jardueretan parte hartzen dutenen osotasun fisikoa bermatzea, horretarako egokiak diren neurriak hartuz.

c) Garantizar la integridad física de las personas participantes en las actividades que desarrollen, mediante la adopción de las medidas adecuadas a ese fin.

d) Jarduerako parte-hartzaileen kopurua aintzat hartuta, behar beste langile arduradun eta laguntzako langile izatea, bai eta beharrezkoak diren baliabide materialak ere.

d) Contar con suficiente personal responsable o de apoyo en proporción al número de personas participantes en la actividad, además de con los medios materiales precisos para llevarla a cabo.

e) Ziurtatzea jardueren izaera inklusiboa edo ez-diskriminatzailea eta, bereziki, irisgarritasun-araudia betetzen dela, irisgarritasun unibertsalaren eta diseinu unibertsalaren printzipioen arabera.

e) Asegurar el carácter inclusivo o no discriminatorio de las actividades y, en particular, el cumplimiento de la normativa de accesibilidad de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

6.– Haur eta gazteen aisialdi-jardueretan 18 urtetik beherakoek parte hartzen badute, arduradun talde bat egongo da, eta taldekideen gutxieneko kopurua eta titulazioa erregelamendu bidez arautuko dira.

6.– Toda actividad de tiempo libre infantil y juvenil en la que participen menores de 18 años dispondrá de un equipo de responsables, cuyo número mínimo y titulación serán regulados reglamentariamente.

7.– Emantzipatu gabeko adingabeek beren guraso-ahala edo tutoretza duen pertsona baten laguntzarik gabe haur eta gazteen aisialdi-jardueretan parte hartu nahi badute, nahitaez aurkeztu beharko dute guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonaren berariazko idatzizko baimena.

7.– La participación en actividades de tiempo libre infantil y juvenil de personas menores no emancipadas que no estén acompañadas de alguna persona que tenga su patria potestad o tutela deberá contar con la autorización expresa y escrita de la persona que tenga dicha patria potestad o tutela.

8.– Gaua familiaren egoitzatik kanpo pasatzea berekin dakarten jardueretan 18 urtetik beherako adingabeek parte hartuz gero, horren berri eman behar zaio aurretiaz jarduera egingo den lurraldeko foru-aldundiari edo, bestela, Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumenak dituen sailari, baldin eta jarduera lurralde batean baino gehiagotan egitekoa bada, erregelamenduak dioenaren arabera. Jakinarazpen horretan, gutxienez, datu hauek jasoko dira: jardueraz arduratuko diren pertsonen identifikazio-datuak eta titulazioak, parte-hartzaile kopurua, haietatik zaharrenaren eta gazteenaren adina, jardueraren datak eta iraupena, gaua non pasako den, lokalizazioa zein izango den, eta jarduera behar bezala hasteko eta garatzeko kontuan hartu behar den beste edozein datu garrantzitsu. Aire zabalean kanpatu nahi izanez gero, udalak edo administrazio-batzarrak lekuaren baldintzei buruzko aldeko txostena eman beharko du, eta lurraren jabeak, norbanakoa edo entitatea izan, bere baimena.

8.– Las actividades en las que participen personas menores de 18 años que conlleven pernoctación fuera del domicilio familiar deberán ser comunicadas previamente a la diputación foral correspondiente al territorio en el que se vayan a realizar o al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud en caso de que se realicen en más de un territorio, según se desarrolle reglamentariamente. En dicha comunicación se deberán incluir, al menos, los datos identificativos de las personas responsables de la actividad y sus titulaciones, el número de personas participantes en la actividad y edad de la persona mayor y de la menor, las fechas y duración de las actividades, los lugares de pernoctación, su localización, así como cualquier otro dato relevante a tener en cuenta para el adecuado inicio y desarrollo de la actividad. En caso de acampar al aire libre, se deberá contar con el informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa sobre las condiciones del lugar y autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.

25. artikulua.– Berariaz gazteei zuzenduta dauden zerbitzuak eta ekipamenduak.

Artículo 25.– De los servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes.

1.– Berariaz gazteei zuzendutako zerbitzutzat jotzen dira erregularki eta modu jarraituan egiten diren jardun hauek:

1.– Se entiende por servicios específicos para las personas jóvenes las siguientes actuaciones prestadas de forma regular y continuada:

a) Haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendutako baliabideen eta jarduera soziokulturalen eskaintza eta topagune diren espazioak.

a) Los espacios de encuentro y de oferta de actividades socioculturales y recursos a las niñas, los niños, las personas adolescentes y las personas jóvenes.

b) Gazteentzako informazioa, dokumentazioa, orientabidea eta akonpainamendua.

b) La información, la documentación, la orientación y el acompañamiento a las personas jóvenes.

c) Haur eta gazte taldeentzako ostatu-hartze eta egonaldiak.

c) El alojamiento y estancia para grupos infantiles y juveniles.

d) Gazteen prestakuntza eta gazteekin lan egiten duten langileen prestakuntza.

d) La formación juvenil y la del personal que desarrolla su tarea en relación con la juventud.

2.– Gazteentzako ekipamendua espazio fisiko bat da, horniturik dagoena gazteei jarduerak edo zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak diren azpiegiturez eta baliabideez.

2.– Se entiende por equipamiento juvenil un espacio físico dotado de infraestructura y recursos necesarios para prestar actividades o servicios a las personas jóvenes.

26. artikulua.– Gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduen onespen ofiziala.

Artículo 26.– Reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles.

1.– Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolen eta dagozkien prestakuntza-moduluen onespena salbu, titulartasun publiko zein pribatuko zerbitzu edo ekipamendu batek gazteentzako zerbitzu edo ekipamenduen onespen ofiziala lortu nahi badu, erantzukizunpeko adierazpenaren araubidea bete beharko du, erregelamendu bidez ezarriko denaren arabera, hargatik eragotzi gabe osasunari, elikadurari, segurtasunari, ingurumenari, irispideari eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeari buruzko araudi orokorrean eta aplikatzekoa den beste edozein araudi sektorialetan aurreikusitako baldintzak.

1.– Salvo el reconocimiento de las escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, así como de los correspondientes módulos formativos, cualquier otro servicio y equipamiento, tanto de titularidad pública como privada, que quiera ser reconocido oficialmente como servicio o equipamiento juvenil, estará sometido al régimen de declaración responsable en los términos que reglamentariamente se establezcan, sin perjuicio de las condiciones previstas en la normativa general sanitaria, alimenticia, de seguridad, medioambiental, de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas y en cualquier otra normativa sectorial que le pudiera ser de aplicación.

2.– Onespen ofiziala lortzeko, gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduek indarrean dagoen araudi sektorialaren arabera aplikatu behar zaizkien lizentziak, baimenak, komunikazioak edo jakinarazpenak eskuratu beharko dituzte aurretiaz, eta, horrez gainera, erregelamendu bidez ezarritako betekizunak bete, gutxienez alderdi hauei dagokienez: espazio fisikoaren baldintza materialak eta segurtasun-neurriak; zerbitzu-prestazioaren funtzionamendua; barne-erregelamendua; zerbitzuen prezioak; zerbitzuaren edo ekipamenduaren izendapen ofiziala eta bereizgarria, iragarkiak edo jendaurrean jarri behar den bestelako dokumentazioa; funtzionamendurako behar diren langileen profila, gutxieneko kopurua, titulazioa eta dedikazioa; zerbitzuaren parte-hartzaileen edo erabiltzaileen ezaugarriak, eskubideak eta betebeharrak, eta erantzukizun zibileko asegurua edukitzea.

2.– Para ser reconocido oficialmente, todo servicio y equipamiento juvenil, además de obtener previamente las licencias, autorizaciones, comunicaciones o notificaciones que le sean de aplicación según la normativa sectorial vigente, deberá cumplir los requisitos que reglamentariamente se establezcan, al menos, respecto a las condiciones materiales del espacio físico y las medidas de seguridad, al funcionamiento para la prestación del servicio, al reglamento interno, a los precios de los servicios, a la denominación oficial y distintivo, anuncios u otra documentación de exposición pública del servicio o equipamiento, al perfil y número mínimo de personal necesario para su funcionamiento, así como su titulación y dedicación al servicio, a las características de las personas participantes o usuarias del servicio, así como a sus derechos y obligaciones, y a contar con un seguro de responsabilidad civil.

3.– Halako zerbitzu eta ekipamenduak diseinatzean, aintzat hartuko dira emakumeen eta gizonen premia ezberdinak, eta, hala badagokio, diskriminazio- eta desberdintasun-egoerak desagerrarazten lagunduko da.

3.– El diseño de estos servicios y equipamientos tendrá en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres y contribuirá, en su caso, a la remoción de las situaciones de discriminación o desigualdad.

4.– Onespen ofiziala lortu duten zerbitzu eta ekipamenduak Gazteentzako Ekipamenduen Sarean sartuko dira, eta 30. artikuluan jasota dagoen Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorrean inskribatuko.

4.– Todo servicio y equipamiento, una vez reconocido oficialmente, pasará a formar parte de la Red de Equipamientos Juveniles y será inscrito en el Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles contemplado en el artículo 30.

5.– Gazteentzako edozein motatako ekimen eta jardunak egiteko gune, zerbitzu, instalazio, ekipamendu eta altzari guztiek bermatuko dute betetzen dela irisgarritasun-araudia, irisgarritasun unibertsalaren eta diseinu unibertsalaren printzipioei jarraikiz.

5.– Todos los espacios, servicios, instalaciones, equipamientos y mobiliario para la celebración de todo tipo de iniciativas y actuaciones para la juventud garantizarán el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

27. artikulua.– Gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzuak.

Artículo 27.– De los servicios de información y documentación juvenil.

1.– Gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzu dira gazteei zuzendutako informazioko, zabalkundeko eta aholkularitzako jarduerak egiteko helburua duten eta ofizialki onetsita dauden zentro publiko eta pribatuak.

1.– Son servicios de información y documentación juvenil aquellos centros públicos o privados, reconocidos oficialmente, que tengan por objeto el ejercicio de actividades de carácter informativo, difusión y asesoramiento dirigidas a la juventud.

2.– Gazteentzako informazio-bulegoek, 26. artikuluan adierazitako betekizunez gain, honako hauek ere bete behar dituzte:

2.– Las oficinas de información juvenil deberán cumplir, además de los requisitos recogidos en el artículo 26, los siguientes:

a) Xede horretarako bakarrik erabiliko den lokal bat izatea.

a) Disponer de un local de uso exclusivo para tal fin.

b) Emango dituzten funtzioei arreta egiteko behar adina langile eta baliabide material izatea.

b) Disponer de personal y medios materiales suficientes para atender el volumen de cuantas funciones vayan a prestar.

3.– Gazteentzako informazio-guneek espazio propio eta bereizi bat izan behar dute, gutxienez.

3.– Los puntos de información juvenil, como mínimo, deberán disponer de un espacio propio diferenciado.

4.– Ofizialki onetsitako gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzu guztiek osatuko dute Euskadiko Gazte Informazioaren Sarea.

4.– La Red de Información Juvenil de Euskadi estará compuesta por todos los servicios de información y documentación juvenil reconocidos oficialmente.

5.– Gazteen Informazio eta Dokumentaziorako Euskadiko Zentro Koordinatzaileari egokituko zaio zerbitzu hauen koordinazioa: zuzenean zentroaren mende dauden Euskadiko gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzuena, eta hari lankidetza-hitzarmenen bidez atxikitako zerbitzuena.

5.– El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi tendrá la función de coordinar los servicios de información y documentación juvenil de Euskadi dependientes directamente del centro, así como los vinculados al mismo mediante convenios de colaboración.

28. artikulua.– Gazte-aterpetxeak eta haur eta gazte taldeen egonaldietarako instalazioak.

Artículo 28.– De los albergues juveniles e instalaciones para la estancia de grupos infantiles y juveniles.

1.– Gazte-aterpetxetzat hartuko da gune edo dependentzia finko bat, urtaroka edo etengabe ostaturako erabiltzen dena, non haur eta gazte talde antolatuek bertan gutxienez gau bat eta inoiz ez jarraian hilabete baino gehiago igaro baitezakete, aisialdiko hezkuntza-jarduerak zein kultura-, aisialdi- edo laguntza-jarduerak egiteko, edo eskolako irakaskuntza osatzeko jarduerak. Kasu jakin batzuetan, beste pertsona eta talde batzuek ere erabil ditzakete iragaitzaz, egonaldiak egiteko edo jardueraren bat egiteko.

1.– Tiene la consideración de albergue juvenil aquella dependencia fija que estacional o permanentemente se destine a alojamiento durante al menos una noche y nunca más de un mes consecutivo a colectivos organizados de niños, niñas y personas jóvenes en el marco de sus actividades de educación en el tiempo libre, culturales, de ocio, de apoyo o de complemento a la enseñanza escolar y también, en determinadas condiciones, a otras personas y colectivos, como lugar de paso, de estancia o para la realización de alguna actividad.

2.– Ofizialki onetsitako instalazio orok erregistro-liburu bat izan beharko du, eta bertan inskribatuko dira erabiltzaile guztiak iristen direnean. Taldearen eta taldeko arduradunaren identifikazio-datuak jasoko dira bertan, eta taldea osatzen dutenen zerrenda erantsiko da. Erabilera indibiduala izanez gero, identifikazioko datu pertsonalak apuntatuko dira.

2.– Toda instalación reconocida oficialmente dispondrá de un libro de registro en el que se inscribirá a las personas usuarias a su llegada, anotándose los datos identificativos del grupo y de su persona responsable y adjuntándose listado de las personas integrantes del grupo. En caso de utilización individual, se anotarán los datos identificativos personales.

3.– Gazte-aterpetxe gisa edo haur eta gazte taldeen egonaldietarako instalazio gisa ofizialki onetsita dauden instalazio guztiek osatuko dute Haur eta Gazte Taldeentzako Euskadiko Aterpetxe eta Instalazio Sarea.

3.– Todas las instalaciones reconocidas oficialmente como albergue juvenil o instalación para la estancia de grupos infantiles y juveniles compondrán la Red de Albergues e Instalaciones para Grupos Infantiles y Juveniles de Euskadi.

4.– Gazte-aterpetxeek zein bestelako espazioek irisgarritasun-baldintza guztiak beteko dituzte.

4.– Tanto los albergues juveniles como otro tipo de espacios cumplirán todas las condiciones de accesibilidad.

29. artikulua.– Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak.

Artículo 29.– De las escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil.

1.– Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskola dira aisialdiaren eremuko titulazio ofiziala duten prestakuntza-moduluak emateko onetsita dauden entitateak.

1.– Son escuelas para la formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil aquellas entidades reconocidas para el desarrollo de módulos formativos con titulación oficial en el ámbito del tiempo libre.

2.– Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak abian jarri aurretik baimendu behar dira, eta gauza bera gertatuko da aisialdiaren eremuko titulazio ofiziala duten prestakuntza-moduluen kasuan. Aurretiazko baimenaren ordez erantzukizunpeko adierazpenaren prozedura erabili ahal izango da, erregelamendu bidez hala ezarriz gero.

2.– Las escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil deberán ser autorizadas con carácter previo a su inicio, al igual que los módulos formativos con titulación oficial en el ámbito del tiempo libre. Reglamentariamente, podrá sustituirse la autorización previa por un procedimiento de declaración responsable.

3.– Eskolek, funtzionatzeko, horretarako eman den araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, 26. artikuluan ezarritakoaren arabera; bereziki informazio-, prestakuntza-, administrazio- eta ebaluazio-egitekoak betetzeari dagozkion baldintzak, bai eta jarduera-esparru nagusi izango duen lurraldean eskola beharrezkoa dela erakusteari dagozkionak ere.

3.– Para su funcionamiento, las escuelas deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa dictada al efecto, según lo dispuesto en el artículo 26, en especial los referidos al cumplimiento de las correspondientes tareas informativas, formativas, administrativas y de evaluación, así como a la necesidad de la existencia de la escuela en el ámbito territorial donde vaya a desarrollar principalmente su actividad.

4.– Erregelamendu-garapenaren bidez honako hauek ere ezarriko dira: Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan emango diren titulazioak edo diplomak; emango diren prestakuntza-programak, mailak, modalitateak eta metodologia; ordu-kopurua eta aldizkakotasuna; prestakuntza-moduluetan sartzeko baldintzak; irakasleen klaustroaren osaera eta titulazioak; prestakuntza-modulu bakoitza ebaluatzeko irizpideak eta onesteko prozedura, eta haien ebaluazioa.

4.– Mediante desarrollo reglamentario se establecerán, además, las titulaciones o diplomas a expedir en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los niveles, modalidades, metodología y programas formativos a impartir, su cuantificación horaria y periodicidad, las condiciones de acceso a los módulos formativos, la composición y titulaciones del claustro del profesorado, los criterios de evaluación y el procedimiento para el reconocimiento de cada módulo formativo y su evaluación.

5.– Haurren eta gazteen aisialdirako hezitzaileentzat beharrezkoak diren gaikuntzen arloko Estatuko araudiaren erregelamendu bidezko garapenean berdintasunari buruzko hasierako gaikuntza sartuko da, bai eta hezkidetzari eta sexu-jazarpenaren eta -abusuaren prebentzioari buruzkoa ere, protokolo eguneratuen eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 31. eta 32. artikuluetan xedaturikoaren arabera. Gai horiei buruz aurreikusten den prestakuntza orok irakasle dibertsifikatuak izan beharko ditu, eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatua bermatu beharko du irakaskuntzan.

5.– En el desarrollo reglamentario de la normativa estatal en materia de capacitaciones necesarias para las personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil se incluirá una capacitación inicial en materia de igualdad, así como en coeducación y en prevención del acoso y abuso sexual, conforme a los protocolos actualizados y a lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Toda formación prevista en este sentido deberá contar con profesorado diversificado y asegurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la docencia.

6.– Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskola gisa onespen ofiziala lortuz gero, prestakuntza-zentroak Euskadiko Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolen Sarean sartuta geratuko dira.

6.– Todo centro formativo, una vez reconocido oficialmente como escuela de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil, pasará a formar parte de la Red de Escuelas de Formación de Personas Educadoras en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de Euskadi.

30. artikulua.– Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorra.

Artículo 30.– Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles.

1.– Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorra sortzen da, non ofizioz inskribatuko baitira lege honetan araututako onespen ofiziala jaso duten zerbitzu eta ekipamendu publiko eta pribatuak.

1.– Se crea el Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles, en el que se inscribirá de oficio todo servicio y equipamiento público o privado una vez obtenido el correspondiente reconocimiento oficial regulado en la presente ley.

2.– Erregistro Orokorrean, gutxienez, informazio hau jaso behar da onespen ofiziala jaso duten zerbitzu eta ekipamenduei buruz: onespen ofizialaren data; jardueraren azalpen zehatza; aldaketarako arrazoiak; preskribatu gabe dauden zehapenak, eta gazteentzako zerbitzua edo ekipamendua ixteko arrazoiak.

2.– En el Registro General deberá constar, como mínimo, la siguiente información sobre cada servicio y equipamiento reconocido oficialmente: fecha del reconocimiento oficial, descripción detallada de su actividad, causas de su modificación, sanciones impuestas aún no prescritas y causas del cierre del servicio o equipamiento juvenil.

31. artikulua.– Gazteen prestakuntzaren arloko diplomak egitea.

Artículo 31.– Expedición de diplomas en materia de formación juvenil.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokio gazteen prestakuntzako eta aisialdiko diplomak egitea.

1.– Compete a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la expedición de los diplomas en materia de formación juvenil y de tiempo libre.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak gutxienez heziketa ez-formaleko diploma hauek egin ahal izango ditu, erregelamendu bidez garatuko den moduan: aisialdiko prestatzaileen prestakuntzako diplomak, aisialdiko jardueretakoak, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begiraleen eta zuzendarien diplomak barne, eta gazteentzako informaziokoak, zerbitzuetakoak eta instalazioetakoak.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi podrá expedir diplomas en el ámbito de la educación no formal, al menos, en materia de formación de formadores de tiempo libre, en materia de actividades de tiempo libre, en la que se incluye el diploma de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, en materia de información juvenil y en materia de servicios e instalaciones juveniles, según se desarrolle reglamentariamente.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erregelamendu bidez ezarriko du zer baldintza bete behar dituzten prestakuntza-moduluak, espezialitateak eta bestelako prestakuntza-jarduerak ematen dituzten eskolek onetsiak izateko, betiere gazteriaren arloan eskumena duen sailak proposatuta.

3.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi establecerá reglamentariamente los requisitos para el reconocimiento de escuelas que impartan módulos formativos y especialidades, así como otras actividades de carácter formativo, a propuesta del departamento competente en materia de juventud.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gazteriaren arloan eskumena duen sailaren bidez, beste autonomia-erkidego batzuekin akordioak sinatzea bultzatuko du, gazteen prestakuntzako eta aisialdiko diplomak elkarri aitortzeko; akordioak nazioartekoak ere izan daitezke.

4.– Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del departamento competente en materia de juventud, promover acuerdos con otras comunidades autónomas y en el ámbito internacional para el reconocimiento recíproco de diplomas en materia de tiempo libre y formación juvenil.

32. artikulua.– Identifikazio-sistemak.

Artículo 32.– Sistemas de identificación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan gazteriaren arloko eskumena duen sailak identifikazio-mekanismo fisikoak edo birtualak garatuko ditu, bai nazioartekoak bai lurraldez gaindikoak, zeinei esker, besteak beste, erraztu egingo baita kultura-, kirol-, aisia-, kontsumo- eta garraio-zerbitzuetarako irispidea, gazteek hainbat abantaila izan ditzaten ondasunak, programak eta zerbitzuak eskuratzeari dagokionez, hargatik eragotzi gabe beste erakunde edo entitate batzuek beren lurralde-eremuetan mekanismoak garatzea.

1.– El departamento competente en materia de juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi desarrollará mecanismos de identificación, física o virtual, que, en el ámbito internacional o supraterritorial, faciliten el acceso, entre otros, a servicios de carácter cultural, deportivo, recreativo, de consumo y de transporte, con el fin de promover determinadas ventajas entre la juventud relacionadas con el acceso a bienes, programas y servicios, y sin perjuicio de los mecanismos que otras instituciones o entidades desarrollen en su ámbito territorial.

2.– Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak onesten dituen pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuek garatuko dituzte gazteak identifikatzeko nazioarteko eta lurraldez gaindiko mekanismoak.

2.– El desarrollo de los mecanismos de identificación para las personas jóvenes de carácter internacional o supraterritorial será realizado por las personas físicas y jurídicas públicas o privadas debidamente reconocidas por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud.

3.– Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailarekin atxikitze-dokumentua sinatzen duten entitate publiko zein pribatuek gazteen aldeko jarduerak egiten badituzte, «Gazte-txartela/Carnet Joven» zerbitzuaren babesa baliatuz baldintza hobeetan eskaini ahal izango dituzte ondasunak eta zerbitzuak, aipatutako dokumentuan zehaztutako betekizun bereziekin. Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak ezarriko duen bereizgarriaren bidez identifikatuko dira entitate horiek.

3.– Las entidades públicas y privadas que suscriban el correspondiente documento de adhesión con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud y desarrollen actividades a favor de las personas jóvenes podrán ofertar bienes y servicios en condiciones más ventajosas al amparo del servicio «Gazte-txartela / Carnet Joven», con los requisitos especiales que se especifiquen en tal documento. Las anteriores entidades se identificarán por el distintivo que al objeto se establezca por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud.

III. TITULUA
TÍTULO III
GAZTEEN PARTAIDETZA ETA GIZARTE-EKIMENA
DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LA INICIATIVA SOCIAL
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
GAZTEEN PARTAIDETZA SUSTATZEKO NEURRIAK
MEDIDAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

33. artikulua.– Partaidetza sustatzea.

Artículo 33.– Fomento de la participación.

1.– EAEko administrazio publikoek gazteen partaidetza sustatu behar dute, gazte-politikei uneko egoera sozial errealari dagokionez koherentzia emate aldera, erakundeen eta gazteen arteko elkarrizketa sustatze aldera, eta gazteen garapen indibidual eta soziala eta gizartearen berrikuntza bultzatze aldera, eta, prozesu horretan, berdintasuna bultzatu behar dute.

1.– Las administraciones públicas vascas han de fomentar la participación de las personas jóvenes de cara a dar coherencia a las políticas de juventud en relación con la realidad social del momento, a fomentar el diálogo entre las instituciones y las personas jóvenes, y a contribuir al desarrollo individual y social de la juventud y a la renovación social, y deben hacerlo promoviendo la paridad.

2.– Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua aitortzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekiko baliozko solaskidetzat, hala xedatuta baitago Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari buruzko maiatzaren 27ko 6/1986 Legean.

2.– Se reconoce al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua como interlocutor válido ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tal y como establece la Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua.

3.– Gazte-politiken plangintza, ezarpena, jarraipena eta ebaluazioa egiteko prozesu irekiak martxan jarriko direla bermatuko dute EAEko administrazio publikoek. Prozesu ireki horietan, gazteen iritziak, elkarteetan daudenenak eta ez daudenenak, kontuan hartuko dira.

3.– Las administraciones públicas vascas garantizarán la puesta en marcha de procesos abiertos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud en los que se tengan en cuenta las opiniones de las personas jóvenes, sean estas asociadas o no asociadas.

4.– EAEko administrazio publikoek herritarren partaidetzaren kultura bultzatuko dute gazteen artean, zuzenean zein zeharka, eta partaidetzan oinarrituriko metodologiei buruzko prestakuntza emango diete beren langileei, bai eta parte-hartzea praktikan jartzeko eta kasuan kasuko jardunaren lurralde-eremuko gazte-entitateekin eta pertsona fisikoekin koordinatuta lanean aritzeko beharrezkoak diren trebetasunez jabetzeko prestakuntza ere.

4.– Las administraciones públicas vascas fomentarán de manera directa e indirecta entre la población joven la cultura de la participación ciudadana y formarán a su personal en metodologías participativas y en la adquisición de las habilidades necesarias para llevar a la práctica la participación, así como para trabajar en coordinación con las personas físicas y entidades juveniles en su ámbito territorial de actuación.

5.– Administrazio publikoek gazteen partaidetzarako prozesuak sustatuko dituzte gazteak eta gazte taldeak eguneroko dinamikan sartzeko, eta hori aukera-berdintasunean ahalbidetuko duten baldintzak erraztuko dizkiete.

5.– Las administraciones públicas promoverán procesos de participación juvenil a través de los cuales incorporar a las personas jóvenes y a los grupos de jóvenes en la dinámica cotidiana, y les facilitarán las condiciones que lo posibiliten en igualdad de oportunidades.

34. artikulua.– Gazteen asoziazionismoa sustatzea.

Artículo 34.– Fomento del asociacionismo juvenil.

EAEko administrazio publikoek honako betebehar hauek dituzte:

Las administraciones públicas vascas tienen las siguientes obligaciones:

a) Gazteen artean asoziazionismoa sustatzea.

a) Promover el asociacionismo entre las personas jóvenes.

b) Gazte taldeen bidez gazteen partaidetza areagotzea, lege honek xedatutakoaren arabera.

b) Incrementar la participación juvenil mediante grupos de jóvenes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

c) Gazteen toki- eta lurralde-kontseiluen sorrera sustatzea.

c) Fomentar la creación de consejos locales y territoriales de juventud.

d) Gazteen elkarteen egituraketa bultzatzea lurralde- eta sektore-eremuetan.

d) Impulsar la vertebración del asociacionismo juvenil en los ámbitos territorial y sectorial.

e) Gazteen asoziazionismoa laguntzeko estrategiak eta planak pentsatzea.

e) Idear estrategias y planes de apoyo al asociacionismo juvenil.

f) Europar Batasunaren eremuan gazteen asoziazionismoa eta interesak laguntzeko beste edozein ekimen.

f) Cualquier iniciativa que favorezca el asociacionismo juvenil y los intereses de las personas jóvenes dentro del ámbito de la Unión Europea.

35. artikulua.– Partaidetzan heztea.

Artículo 35.– Educación en la participación.

1.– Partaidetzan heztea izango da gazte-politiken oinarrizko ardatzetako bat eta partaidetzaren ikaskuntza-egiturak sortzea erraztuko da.

1.– La educación en la participación será uno de los ejes básicos de las políticas de juventud y se facilitará la creación de estructuras de aprendizaje de la participación.

2.– Laguntza emango zaie haurren udal-kontseiluei, ordezkarien batzarrei, ikasleen elkarteei, ikasle aktiboen taldeei, gazteen egitura eta guneetako batzar eta koordinazio-taldeei, eta gazteen elkarteekin eta gazteen tokiko kontseiluekin partaidetzan hezteko aukerei dagokienez elkarlanean aritzen diren ekimen guztiei.

2.– Se dará apoyo a los consejos municipales de infancia, a las asambleas de delegados y delegadas, al asociacionismo estudiantil, a los grupos de alumnado activo, a las asambleas y grupos coordinadores de estructuras y espacios jóvenes, y a todas aquellas iniciativas que colaboran con el asociacionismo juvenil y los consejos locales de juventud en las oportunidades de educación en la participación.

36. artikulua.– Gazteen partaidetzarako egituren funtzionamendua.

Artículo 36.– Funcionamiento de las estructuras de participación juvenil.

1.– Gazteria-kontseilu edo gazteen partaidetzarako egitura edo gune ororen funtzionamenduari dagokionez, edozein dela ere haren eremua, erabakiak hartzeko garaian, aintzat hartuko dira gazte guztien, emakume zein gizon, eta desberdintasun-egoeran dauden gazteen iritziak eta premiak.

1.– En el funcionamiento de cualquier consejo de juventud, estructura o espacio de participación juvenil, sea del ámbito que sea, se tendrán presentes en la toma de decisiones las opiniones y necesidades de mujeres y hombres jóvenes, así como de las personas jóvenes en situación de desigualdad.

2.– Gazteria-kontseilu edo gazteen partaidetzarako egitura edo gune orok, edozein dela ere haren eremua, hala entitateen nola elkarteetan dauden nahiz ez dauden gazteen partaidetza aktiboa sustatuko du, bereziki teknologia berriak erabilita.

2.– Todo consejo de juventud, estructura o espacio de participación juvenil, sea del ámbito que sea, fomentará la participación activa tanto de las entidades como de las personas jóvenes asociadas y no asociadas, especialmente mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

3.– Kasu guztietan, gazteen partaidetzarako egitura horien osaeran, emakumeen eta gizonen presentzia parekidea sustatuko da, bai eta gazteak modu ahalik eta askotarikoenean ordezkatuak izan daitezela ere, bereziki kolektibo kalteberenen presentzia bermatuta.

3.– En todo caso, en la composición de estas estructuras de participación juvenil, se fomentará una presencia paritaria de mujeres y hombres, así como que las personas jóvenes sean representadas de la forma más plural posible, garantizando especialmente la presencia de los colectivos más vulnerables.

37. artikulua.– Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea.

Artículo 37.– Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

1.– EAEko administrazio publikoek informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea sustatuko dute gazteen partaidetza eta informazioa errazteko, eta, horretarako, aukera hauek emango dituzten webguneak baliatuko dituzte:

1.– Las administraciones públicas vascas fomentarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para propiciar la información y la participación de la juventud, a través de espacios web que permitan:

a) Administrazio-izapideak egin ahal izatea eta Administrazioarekin egin beharreko gestioak ahalik eta gehien erraztea.

a) Posibilitar la realización de trámites administrativos y facilitar al máximo las gestiones con la Administración.

b) Administrazioaren gardentasuna hobetzea, gazteriaren arloan sortzen den izaera publikoko informazio oro Gazte Informazioaren Sarean sartuta.

b) Mejorar la transparencia de la Administración mediante la incorporación a la Red de Información Juvenil de toda la información de carácter público que se genere en materia de juventud.

c) Sare telematikoen bidez administrazioen arteko harremana bultzatzea, herritarren onurarako.

c) Potenciar la relación entre administraciones a través de redes telemáticas para beneficio de la ciudadanía.

d) Elkarteen sarea herritarren artean ezagutzera ematea.

d) Facilitar a la población el conocimiento de la red asociativa.

2.– Baliabide teknologikoen erabilera orokortzen den neurrian, EAEko administrazio publikoek herritarrentzako sare informatikoak garatuko dituzte, gazteek aukera izan dezaten, gazte-gaietan, zerbitzuetako arduradunekin elkarreragina izateko, eztabaidetan parte hartzeko eta ekarpenak egiteko. Kasu guztietan, datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatuko da.

2.– En la medida en que se generaliza el uso de los recursos tecnológicos, las administraciones públicas vascas desarrollarán redes informáticas ciudadanas que permitan la interacción con las personas responsables de los servicios, así como la participación en los debates y contribuciones a los asuntos relativos a materias de juventud. En cualquier caso, se garantizará el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

3.– EAEko administrazio publikoek bereziki bultzatuko dute gazteek euskaraz egitea informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen dituztenean.

3.– Las administraciones públicas vascas fomentarán especialmente el uso del euskera por parte de las personas jóvenes en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

38. artikulua.– Gazteen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko solaskidetza.

Artículo 38.– Interlocución de la juventud con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari entzun beharko dio gazteriaren arazoekin eta interesekin zuzeneko zerikusia duen edozein xedapen onartu aurretik, hala ezarrita baitago Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari buruzko maiatzaren 27ko 6/1986 Legean eta geroko araugintza-garapenetan.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberá oír al Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua antes de la aprobación de cualquier disposición directamente relacionada con los problemas e intereses de la juventud, según lo establecido en la Ley 6/1986, de 27 de mayo, del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, y posteriores desarrollos normativos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GIZARTE-EKIMENA, GAZTEEN BOLUNTARIOTZA ETA NAZIOARTEKO LANKIDETZA
DE LA INICIATIVA SOCIAL, EL VOLUNTARIADO JUVENIL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

39. artikulua.– Gizarte-ekimena.

Artículo 39.– De la iniciativa social.

1.– EAEko administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, lankidetza-formulak ezar ditzakete gizarte-ekimenarekin, gazteentzako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak eskaintzeko beste batzuen baliabideekin.

1.– Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer fórmulas de cooperación con la iniciativa social para la prestación de actividades, servicios y equipamientos para las personas jóvenes con medios ajenos a ellas.

2.– Gazteriaren arloan jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak eskaintzeko beharrezkoa denean EAEko administrazio publikoek gizarte-ekimenarekin itunak egitea, lege honetan, beronen garapen-arauetan eta sektore publikoko kontratuei buruzko legerian xedatutakoa bete beharko dute jarduera, zerbitzu eta ekipamendu horiek eskainiko dituzten pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuek.

2.– En aquellos casos en que se considere necesario que las administraciones públicas vascas acuerden con la iniciativa social la prestación de actividades, servicios y equipamientos en materia de juventud, las personas físicas y jurídicas públicas o privadas que presten dichas actividades, servicios y equipamientos han de cumplir lo dispuesto en la presente ley y en sus normas de desarrollo, así como lo regulado por la legislación de contratos del sector público.

40. artikulua.– Gazteen boluntariotza.

Artículo 40.– Del voluntariado juvenil.

1.– EAEko administrazio publikoek sustatuko dute, beren eskumenen esparruan, gazteek boluntariotza-jardueretan parte hartzea Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legean aurreikusten den moduan.

1.– Las administraciones públicas vascas fomentarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, la participación de la juventud en las actividades de voluntariado en los términos previstos en la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

2.– Gazteen boluntariotzarako baldintzak eta betekizunak erregelamendu bidez ezarriko dira.

2.– Las condiciones y requisitos para el ejercicio del voluntariado juvenil se establecerán reglamentariamente.

41. artikulua.– Gazteen boluntariotza sustatzea.

Artículo 41.– Fomento del voluntariado juvenil.

Gazteen boluntariotza sustatu eta errazago egite aldera, EAEko administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan eta eskura dituzten aurrekontu-baliabideen arabera, honako jardun hauek sustatuko dituzte gutxienez:

Con el fin de fomentar y facilitar el voluntariado juvenil, las administraciones públicas vascas promoverán, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, al menos, las siguientes actuaciones:

a) Gazteen boluntariotza antolatua indartzeko neurriak hartzea.

a) La adopción de medidas encaminadas a potenciar el voluntariado juvenil organizado.

b) Boluntariotzako gazte-entitateekin elkarlanean aritzea, gazteen boluntariotzako programak eta proiektuak gauzatzeko, garatzeko eta sustatzeko.

b) La colaboración con cualquier entidad juvenil de acción voluntaria para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de voluntariado juvenil, así como su fomento.

c) Gazteen boluntariotzari buruzko informazio-kanpainak antolatzea, eta boluntariotzak berekin dakartzan balioak zabaltzea.

c) La organización de campañas de información sobre el voluntariado juvenil y la difusión de los valores que comporta.

d) Gazte boluntarioen lana garatzeko lagungarri izango diren araugintzako ekimenak abiaraztea, bereziki lan- eta zerga-arloetan.

d) La puesta en marcha de iniciativas de carácter normativo, especialmente laborales y fiscales, que resulten favorables para el desarrollo de la acción del voluntariado juvenil.

e) Lege honen aplikazio-eremuaren barruan dauden gazte-entitateei informazioa, aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzea.

e) La prestación de servicios de información, asesoramiento y apoyo técnico a las entidades juveniles incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.

f) Gazteen boluntariotzari buruzko ikerketak, azterlanak, argitalpenak eta web-orriak egitea, eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea.

f) La realización de investigaciones, estudios, publicaciones y páginas web, así como la utilización de las tecnologías de la comunicación, sobre el voluntariado juvenil.

g) Ekimenak sustatzea, Europako eta nazioarteko boluntariotza-proiektuak bultzatzeko, lankidetza-sareak sortuko dituzten ekintza berritzaileak laguntzeko eta gazteak boluntariotzaren espirituaz heztera eta prestatzera bideratutako prozesu espezifikoak laguntzeko.

g) El fomento de iniciativas destinadas a la potenciación de proyectos de voluntariado de ámbito europeo e internacional y de acciones innovadoras en la creación de redes de cooperación y apoyo a procesos específicos de formación y preparación de las personas jóvenes en el espíritu voluntario.

h) Elkartasunezko jarrerak sustatzea, lege honek arautzen dituen jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak gauzatzerakoan boluntariotzako ekintzak garatuta.

h) El fomento de actitudes de solidaridad mediante el desarrollo de acciones de voluntariado en la ejecución de las actividades, servicios y equipamientos regulados por la presente ley.

42. artikulua.– Garapenerako lankidetza.

Artículo 42.– Cooperación para el desarrollo.

1.– Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin elkarlanean, garapenerako lankidetza bultzatuko du gazteriaren arloan, premia espezifikoei jaramon eginez.

1.– El departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, en colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, fomentará la cooperación para el desarrollo en materia de juventud, atendiendo a las necesidades específicas.

2.– Orobat, Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin elkarlanean, garapenerako hezkuntza sustatuko du, ezagutza espezifikoa emateko pobretutako herrialdeen edo krisi humanitarioen, hala nola gerra-gatazken, biktima diren herrialdeen egoerei buruz, egoera horien arrazoiei buruz, eta EAEn bizi diren gazteek, hiritar diren aldetik, herrialde horietako bizi-baldintzak hobetzen laguntzeko har dezaketen konpromisoari buruz.

2.– Asimismo, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud, en colaboración con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, promoverá la educación para el desarrollo como conocimiento específico de las condiciones de los países empobrecidos o víctimas de las crisis humanitarias, como conflictos bélicos, de las causas de esas condiciones y del compromiso que como ciudadanas y ciudadanos pueden asumir las personas jóvenes residentes en Euskadi para contribuir a la mejora de las condiciones de vida en esos países.

3.– Helburu horrekin ezartzen diren garapenerako lankidetzako programen bidez, lankidetzaren herrialde hartzaileetako biztanle gazteei zuzendutako proiektuak sustatuko dira. Hartara, programen helburuak eta lege honen xedeak koherenteak izango dira.

3.– Los programas de cooperación para el desarrollo que se establezcan a estos efectos procurarán la promoción de proyectos dirigidos a la población joven de los países destinatarios de la cooperación, de manera que sus objetivos sean coherentes con los fines de esta ley.

43. artikulua.– Kultura demokratikoa eta partaidetzan oinarritutakoa sustatzeko definizioak.

Artículo 43.– Definiciones para fomentar la cultura democrática y participativa.

Gazteen partaidetza da gazteek beren ingurunean, harremanetan eta garapen pertsonal eta kolektiboan eragiteko, esku hartzeko eta horiek eraldatzeko gaitasuna sortzen duten ekintzen eta prozesuen multzoa. Partaidetza hori banaka nahiz taldean gauzatu daiteke, aukera-berdintasunez, eta modu horizontal, aske eta demokratikoan.

La participación juvenil es el conjunto de acciones y de procesos que generan, entre las personas jóvenes, la capacidad para incidir en su entorno, en sus relaciones y en su desarrollo personal y colectivo, para intervenir y transformarlos. Esta participación puede llevarse a cabo tanto individualmente como colectivamente, con igualdad de oportunidades, y de una manera horizontal, libre y democrática.

44. artikulua.– Gazte-entitateak.

Artículo 44.– Entidades juveniles.

1.– Lege honen ondorioetarako, gazte-entitateak dira:

1.– A efectos de esta ley, son entidades juveniles:

a) Gazte-elkarteak eta haien federazioak, konfederazioak eta batasunak.

a) Las asociaciones juveniles y sus federaciones, confederaciones y uniones.

b) Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko ikasleen elkarteak, eta haien federazioak, konfederazioak eta batasunak, elkartekide gazteak badituzte.

b) Las asociaciones de alumnado universitario y no universitario, y sus federaciones, confederaciones y uniones, cuyas personas asociadas sean jóvenes.

c) Beste gizarte-entitate batzuetako gazte-sekzioak, -arloak, -sailak eta -erakundeak, hala nola elkarte orokorretakoak, alderdi politikoetako, sindikatuetako, kontsumitzaileen elkarteetako, kultura-elkarteetako, kirol-elkarteetako, jai-elkarteetako, gazte enpresarien elkarteetako edo erlijio-elkarteetako gazte-sekzioak, eta haien federazio, konfederazio eta batasunetakoak.

c) Las secciones, áreas, departamentos y organizaciones juveniles de otras entidades sociales, como por ejemplo asociaciones de carácter general, secciones juveniles de partidos políticos, sindicatos, asociaciones de personas consumidoras, culturales, deportivas, festivas, de juventud empresaria o de confesiones religiosas, y de sus federaciones, confederaciones y uniones.

2.– Ulertuko da gazteen aldeko entitateak direla irabazi-asmorik ez duten eta gazteentzako zerbitzuak ematen dituzten entitateak, hau da, legez eratutako entitateak, baldin eta haien estatutuetan argi eta esplizituki ezartzen bada haien helburu sozialen artean dagoela gazteei bakarrik zuzendutako programak eta jardunak modu etengabean gauzatzea.

2.– Se entenderán por entidades en favor de la juventud las entidades prestadoras de servicios a la juventud sin ánimo de lucro, entendidas como las entidades legalmente constituidas en cuyos estatutos se establezca de forma clara y explícita que entre sus fines sociales se encuentra el de llevar a término, de manera continuada, programas y actuaciones dirigidas de forma exclusiva a personas jóvenes.

45. artikulua.– Gazte taldeak.

Artículo 45.– Grupos de jóvenes.

Gazte taldeak dira nortasun juridikorik izan gabe gazteek osatu eta aurreko artikuluan jasota ez dauden taldeak. Toki-administrazioek eta tokiko eta lurraldeko gazteriaren kontseiluek haien ordezkaritza erraztuko dute tokiko partaidetza-guneetan, eta, ahal den neurrian, laguntza emango diete haien ekimenei.

Los grupos de jóvenes son aquellos colectivos sin personalidad jurídica formados por personas jóvenes no incluidos en el artículo precedente. Las administraciones locales y los consejos de la juventud locales y territoriales facilitarán su representación en los espacios de participación local y darán apoyo a sus iniciativas en la medida posible.

46. artikulua.– Gazteek parte hartzeko moduak.

Artículo 46.– Formas de participación juvenil.

1. Gazteek parte hartzeko modutzat hartzen dira gazteek gai publikoetan parte hartzeko dituzten adierazpideak, hala nola:

1.– Se consideran formas de participación juvenil las diversas expresiones que tienen las personas jóvenes para participar en los asuntos públicos, que pueden ser:

a) Ekintza, hau da, ekimenak eta proiektuak beren kabuz garatzeko gaitasuna, politika publikoen aplikazioan zuzenean eta modu loteslean esku hartzeko asmoz.

a) La acción, entendida como la capacidad para desarrollar por sí mismas iniciativas y proyectos, con la voluntad de intervenir, de forma directa y vinculante, en la aplicación de las políticas públicas.

b) Solaskidetza, hau da, administrazio publikoekin hitz egiteko gaitasuna, garatzen dituzten edo garatu behar dituzten zeharkako gazte-politikei buruz erabakitzeko asmoz.

b) La interlocución, entendida como la capacidad de dialogar con las administraciones públicas, con la voluntad de decidir sobre las políticas transversales de juventud que desarrollan o deban desarrollar.

c) Erantzukizun publikoko programen eta proiektuen kogestioa eta kudeaketa, elkarrizketa zibilaren printzipioaren arabera.

c) La cogestión y gestión de programas y proyectos de responsabilidad pública, de acuerdo con el principio de diálogo civil.

2.– Administrazio publikoek, gazteekiko solaskidetzan, kontuan hartuko dituzte bai gazte-entitateak, bai gazte taldeak, bai eta banaka aintzat hartutako gazteak ere.

2.– Las administraciones públicas, en la interlocución con las personas jóvenes, tendrán en cuenta tanto a las entidades juveniles como a los grupos de jóvenes y a las personas jóvenes consideradas individualmente.

3.– Euskal Administrazio publikoa adi egongo da gazteen parte-hartzea bideratzeko ager daitezkeen aukera berriei, horiek txertatzeko; bereziki, informazioaren eta komunikazioaren teknologien aurrerapenei.

3.– La Administración pública vasca estará atenta a las nuevas posibilidades de canalizar la participación juvenil que puedan aparecer para incorporarlas, en especial, a los avances de las tecnologías de la información y la comunicación.

47. artikulua.– Partaidetza- eta kontsulta-prozesuak.

Artículo 47.– Procesos de participación y consulta.

1.– Lege honen ondorioetarako, partaidetza- eta kontsulta-prozesuak partaidetza-tresna bat dira, iraupen jakin batekoa; haren bidez, administrazio publikoek eta gazteek elkarrekin hitz egiten eta lan egiten dute lurralde- eta sektore-politika publikoak eraikitzeko.

1.– Los procesos de participación y consulta, a los efectos de la presente ley, son una herramienta de participación con una duración concreta, mediante la que las administraciones públicas y las personas jóvenes dialogan y trabajan conjuntamente para construir las políticas públicas territoriales y sectoriales.

2.– Gazte-entitateek eta administrazio publikoek gazteen partaidetza- eta kontsulta-prozesuak bultza ditzakete beren lurralde-eremuko gazteekin.

2.– Las entidades juveniles y las administraciones públicas pueden impulsar procesos de participación y consulta juvenil con las personas jóvenes de su ámbito territorial.

3.– Botere publikoek zaindu behar dute partaidetza- eta kontsulta-prozesuak gardentasun, ordezkagarritasun, eraginkortasun eta eragin handienaren printzipioen araberakoak izatea.

3.– Los poderes públicos han de velar por que los procesos de participación y consulta se rijan por los principios de máxima transparencia, representatividad, eficacia e incidencia.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ADMINISTRAZIO-ANTOLAMENDUA
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ERAKUNDEARTEKO ETA SAILARTEKO KOORDINAZIOA
LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERDEPARTAMENTAL

48. artikulua.– EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoa.

Artículo 48.– Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi.

1.– EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoa sortzen da kide anitzeko organo gisa, EAEko administrazio publikoen erakundearteko lankidetza eta koordinazioa antolatzeko gazteriaren arloan, eta EAEko administrazio publikoen gazte-politika integrala bultzatuko dela bermatzeko.

1.– Se crea el Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi como un órgano colegiado a efectos de articular la cooperación y la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas vascas en materia de juventud y con el fin de garantizar el impulso de la política integral de juventud de las administraciones públicas vascas.

2.– EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoa Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailari atxikiko zaio, eta ez da egongo Administrazioaren egitura hierarkikoaren barruan.

2.– El Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi se adscribirá al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud y no participará en la estructura jerárquica de la Administración.

3.– EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoaren eginkizunak, funtzionamendu-araubidean zehaztuko direnez gain, honako hauek izango dira:

3.– El Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi ejercerá, además de las que, en su caso, se señalen en su norma de funcionamiento, las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren gazte-politika integralaren garapena eta ebaluazioa bultzatzea.

a) Impulsar el desarrollo y la evaluación de la política integral de juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Gazteriaren arloko Euskal Estrategiaren edukiari eta lanketari buruz txostena idaztea.

b) Informar sobre la elaboración y el contenido de la Estrategia Vasca en materia de Juventud.

c) Zeharkako gazte-politikak koordinatzea.

c) Coordinar las políticas transversales de juventud.

d) EAEko administrazio publikoek prestatutako gazteriaren arloko ekintzen plangintzari, programazioari eta betetze-mailari buruz txostena idaztea.

d) Informar sobre la planificación, la programación y el grado de cumplimiento de las acciones en materia de juventud realizadas por las administraciones públicas vascas.

e) Gazteriaren Euskal Sistemaren barnean egonik berariaz gazteei zuzenduta dauden jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak koordinatzea, sistemaren kohesioa eta antolamendu eraginkorra bermatzeko eta, erantzukizun publikoari men eginez, haren batasuna ziurtatzeko.

e) Coordinar las actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes que integran el Sistema Vasco de Juventud, con el objeto de garantizar la articulación efectiva y la cohesión de dicho sistema, en aras de asegurar, desde la responsabilidad pública, su unidad.

f) Gazteriaren Euskal Sistemaren Zerbitzu Katalogoari buruz nahitaezko txostena egitea; katalogoa ezartzeko eta eguneratzeko erabakietarako, ezinbestean izan beharko da betebeharrak esleitzen zaizkion administrazio publikoaren ordezkariaren aldeko botoa.

f) Informar con carácter preceptivo el Catálogo de Servicios del Sistema Vasco de Juventud, debiendo requerir los acuerdos que se adopten para el establecimiento y posterior actualización de dicho catálogo el voto favorable de la representación de la administración pública para la que se deriven obligaciones.

g) Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ekintzako eskumen berriei buruz nahitaezko txostena idaztea, lege honen 8.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.

g) Informar con carácter preceptivo sobre nuevas competencias de acción directa del Gobierno Vasco, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la presente ley.

4.– Kide hauek izango ditu EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoak:

4.– El Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi estará compuesto por las siguientes personas:

a) Lehendakaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona, zeina organoaren presidente-lanetan arituko baita.

a) El lehendakari o la lehendakari, o persona en quien delegue, que ejercerá como su presidente o presidenta.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sei ordezkari, gazte-politika integralarekin zerikusia duten gaietan ardura gorena dutenak; gazteriaren arloan eskumena duen sailburuak izendatuko ditu pertsona horiek, edo hark eskuordetzen duen pertsonak, zeinak, betiere, gutxienez zuzendari-kategoria edo parekoa izan beharko baitu.

b) Seis personas en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi con máxima responsabilidad en materias relacionadas con la política integral de juventud, nombradas por el consejero o la consejera del departamento competente en materia de juventud, o persona en quien delegue, con categoría, como mínimo, de director o directora o de asimilado o asimilada.

c) Foru-aldundietako bakoitzean gazteriaren arloko eskumena duen saileko foru-diputatua, edo hark eskuordetzen duen pertsona, edo, bestela, arlo horretan eskumena duen foru-aldundiko administrazio-organoaren titularra den eta gutxienez zuzendari kargua edo horren parekoa duena, edo hark eskuordetzen duen pertsona.

c) El diputado o la diputada foral, o persona en quien delegue, del departamento competente en materia de juventud de cada una de las tres diputaciones forales o, en su caso, la persona con cargo de director o directora, como mínimo, o asimilado o asimilada, titular del órgano administrativo de cada diputación foral competente en la misma materia, o persona en quien delegue.

d) Gazteriaren arloko ardura gorena duten hiru pertsona, Eudel-Euskadiko Udalen Elkarteak izendatuak Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriak ordezkatzeko.

d) Tres personas con máxima responsabilidad en materia de juventud en representación de los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi designadas por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

e) Eusko Jaurlaritzako kasuan kasuko sailean gazteriaren arloko eskumena duen zuzendaritzaren titularra, edo hark eskuordetzen duen pertsona, zeina organoaren idazkari-lanetan arituko baita.

e) La persona titular de la dirección competente en materia de juventud del departamento del Gobierno Vasco que corresponda o persona en quien delegue, que actuará como el secretario o la secretaria del órgano.

5.– Organoko kide izateak ez du ordainsariak jasotzeko eskubiderik emango.

5.– La condición de persona miembro del órgano no da derecho a percibir una retribución.

6.– Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea edo hark eskuordetzen duen pertsona gonbidatuko da organoaren saio eta zeregin guztietara; pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez.

6.– Se invitará a todas las sesiones y tareas que realice el órgano al presidente o presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, o persona en quien delegue, que participará con voz y sin voto.

7.– EAEko Gazteriaren arloko Erakundearteko Koordinazio Organoaren antolamendua eta funtzionamendu-araubidea organoaren funtzionamendu-arauan ezarriko dira. Han aurreikusten ez diren gaiei Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa aplikatuko zaie.

7.– La organización y el régimen de funcionamiento del Órgano de Coordinación Interinstitucional en materia de Juventud de Euskadi quedarán establecidos en su norma de funcionamiento. En lo no previsto en ella, será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8.– Mahaiak, batzorde tekniko edo sektorialak, lantaldeak eta erakundearteko koordinaziorako bestelako bide organiko eta funtzionalak eratu ahal izango dira, gazte-politika integrala eraginkortasunez bermatze aldera. Koordinazioa bizkorra eta eraginkorra izan dadin, baliabide telematikoen erabilera bultzatuko da; horrenbestez, sareko lana eta parte-hartzea sustatuko dira Erakundearteko Koordinazio Organoaren barruan.

8.– Se podrán constituir mesas, comisiones técnicas o sectoriales, grupos de trabajo y restantes cauces orgánicos y funcionales de coordinación interinstitucional en pro de una efectiva garantía en materia de política integral de juventud. En aras de lograr una coordinación ágil y eficaz, se promoverá la utilización de medios telemáticos que fomenten el trabajo en red y la participación en el seno del Órgano de Coordinación Interinstitucional.

49. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordea.

Artículo 49.– Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Lege honen bidez, Sailarteko Batzordea sortzen da; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak gazteriaren arloan egin behar dituen jardunak garatzen direla eta eraginkortasunez aplikatzen direla bermatuko duen koordinazio-organoa da, bai eta jardun horien sustapen-organoa ere.

1.– Se crea la Comisión Interdepartamental como órgano de coordinación que garantice el desarrollo y efectiva aplicación de las actuaciones en materia de juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la vez que órgano impulsor de estas.

2.– Gazteriaren Sailarteko Batzordea Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailari atxikiko zaio, eta ez da egongo Administrazioaren egitura hierarkikoaren barruan.

2.– La Comisión Interdepartamental de Juventud se adscribirá al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud y no participará en la estructura jerárquica de la Administración.

3.– Eginkizun hauek izango ditu Gazteriaren Sailarteko Batzordeak:

3.– La Comisión Interdepartamental de Juventud ejercerá las siguientes funciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren gazte-politika integralaren garapena bultzatzea.

a) Impulsar el desarrollo de la política integral de juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren legegintzaldiko gazte-planean jasota dauden ekintzen programazioa, jarraipena eta ebaluazioa egitea.

b) Efectuar la programación, seguimiento y evaluación de las acciones incluidas en el plan joven de legislatura de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Elkarlanerako eta koordinaziorako formulak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren gazte-politika integralarekin zerikusia duten sailen artean.

c) Establecer fórmulas de colaboración y coordinación entre los departamentos implicados en la política integral de juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordea gutxienez arlo hauetako sailburuorde eskudunez osatuta egongo da, edo haiek eskuordetzen dituzten zuzendari maila edo goragokoa duten pertsonez: gazteria; enplegua; lana; gizarte-ekonomia; etxebizitza, hezkuntza; lanbide-heziketa; unibertsitateak; ikerketa; gizarte-politikak; osasuna; justizia; segurtasuna; industria; teknologia; nekazaritza; arrantza; garraioak; kultura; hizkuntza-politika; kirola; aisialdia; turismoa; kontsumoa; elikadura; klima; ingurumena; landa-ingurunea; kostaldeko ingurunea; giza eskubideak; berdintasuna; immigrazioa; boluntariotza; partaidetza; lankidetza, eta kanpo-ekintza. Batzordeko kideren batek arlo batean baino gehiagotan eskumena izanez gero, bakarrean hartuko du parte batzordean, ondore guztietarako. Gainera, Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea edo hark eskuordetzen duen pertsona gonbidatuko da batzordearen saio eta zeregin guztietara; pertsona horrek hitza izango du, baina botorik ez.

4.– La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi estará compuesta por las personas con rango de viceconsejero o viceconsejera competentes, al menos, en materia de juventud, empleo, trabajo, economía social, vivienda, educación, formación profesional, universidades, investigación, políticas sociales, salud, justicia, seguridad, industria, tecnología, agricultura, pesca, transportes, cultura, política lingüística, deporte, tiempo libre, turismo, consumo, alimentación, clima, medio ambiente, medio rural, medio litoral, derechos humanos, igualdad, inmigración, voluntariado, participación, cooperación y acción exterior, o por las personas en quienes deleguen, con rango, como mínimo, de director o directora. En el caso de que alguna persona perteneciente a la comisión tenga la competencia en más de una materia, su participación en la comisión lo será, a todos los efectos, única. Además, se invitará a todas las sesiones y tareas que realice la comisión al presidente o presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, o persona en quien delegue, que participará con voz y sin voto.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordeko presidente izango da Jaurlaritzako lehendakaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona. Idazkari-lanak, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan gazteriaren arloko eskumena duen zuzendariak egingo ditu, edo hark eskuordetzen duen pertsonak.

5.– Corresponderá la presidencia de la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi al lehendakari o a la lehendakari, o a la persona en quien delegue. La secretaría corresponderá al director o directora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi competente en materia de juventud o persona en quien delegue.

6.– Batzordekide izateak ez du ordainsariak jasotzeko eskubiderik emango.

6.– La condición de persona miembro de dicha comisión no da derecho a percibir una retribución.

7.– Gazteriaren Sailarteko Batzordearen antolamendua eta funtzionamendu-araubidea batzordearen funtzionamendu-arauan ezarriko dira. Han aurreikusten ez diren gaiei Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa aplikatuko zaie.

7.– La organización y el régimen de funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de Juventud quedarán establecidos en su norma de funcionamiento. En lo no previsto en ella, será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8.– Mahaiak, batzorde tekniko edo sektorialak, lantaldeak eta sailarteko koordinaziorako bestelako bide organiko eta funtzionalak eratu ahal izango dira, gazte-politika integrala eraginkortasunez bermatze aldera. Koordinazioa bizkorra eta eraginkorra izan dadin, baliabide telematikoen erabilera bultzatuko da; horrenbestez, sareko lana eta parte-hartzea sustatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordearen barruan.

8.– Se podrán constituir mesas, comisiones técnicas o sectoriales, grupos de trabajo y restantes cauces orgánicos y funcionales de coordinación interdepartamental en pro de una efectiva garantía en materia de política integral de juventud. En aras de lograr una coordinación ágil y eficaz, se promoverá la utilización de medios telemáticos que fomenten el trabajo en red y la participación en el seno de la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

50. artikulua.– Gazteriaren arloko koordinazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako bakoitzean, eta Sailarteko Batzordean izango duten ordezkaritza.

Artículo 50.– Coordinación en materia de juventud dentro de cada departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y representación ante la Comisión Interdepartamental

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak bermatuko du, bere sailetako bakoitzaren barruan, saileko zuzendaritzen eta arloen arteko bultzada, koordinazioa eta elkarlana, eta organismo autonomo, ente publiko eta sailari atxikitako organoekikoa, lege honetan eta onartzen dituen planetan xedatutakoa betetzeko helburuarekin.

1.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi garantizará, dentro de cada uno de sus departamentos, el impulso, la coordinación y la colaboración entre las distintas direcciones y áreas del departamento y con los organismos autónomos, entes públicos y órganos adscritos a este, para la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en los planes que apruebe.

2.– Era berean, sail bakoitzak bermatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordean dagozkion solaskide- eta ordezkaritza-eginkizunak gauzatuko dituela, bai arlo politikoan, bai teknikoan.

2.– Igualmente, cada departamento garantizará el ejercicio de sus funciones de interlocución y representación ante la Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tanto en el ámbito político como técnico.

51. artikulua.– Sailarteko koordinazioa foru- eta toki-administrazioetan.

Artículo 51.– Coordinación interdepartamental en las administraciones forales y locales.

Foru- eta toki-administrazio bakoitzak, autoantolaketarako eskumenak betez, bere administrazioko sailen arteko koordinazioa bermatuko du, gazte-politika integralaren programazioa eta ebaluazioa egiteko.

Cada administración foral y local, en ejecución de sus competencias de autoorganización, garantizará la coordinación interdepartamental dentro de su administración para la elaboración de la programación y la evaluación de la correspondiente política integral de juventud.

V. TITULUA
TÍTULO V
IKUSKATZEA ETA ZEHAPEN-ARAUBIDEA
INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
IKUSKATZEA
INSPECCIÓN

52. artikulua.– EAEko administrazio publikoen ikuskatzeko ahala.

Artículo 52.– Potestad inspectora de las administraciones públicas vascas.

1.– EAEko administrazio publiko bakoitzari dagokio ikuskatzeko administrazio-ahala egikaritzea bere lurralde-eremuan; hau da, gazteriaren arloan ezartzen diren lege-mailako xedapenak betetzen direla zaintzea, kontrolatzea eta egiaztatzea.

1.– Corresponde a cada administración pública vasca, dentro de su ámbito territorial, la potestad administrativa de inspección, que comprende el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de juventud.

2.– Lege honen ondorioetarako, administrazio bakoitzean ikuskatze-eginkizunetan diharduten langileek agintaritza-agenteen izaera izango dute. Hori dela eta, indarrean dagoen araudian ezarritako babesa eta eskudantziak izango dituzte.

2.– A los efectos de esta ley, el personal que en cada administración realice las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad y gozará, como tal, de la protección y atribuciones establecidas en la correspondiente normativa vigente.

3.– Ikuskatzaileek, beren eginkizunetan dihardutela, beti beren burua identifikatu beharko dute dagokion egiaztagiri ofiziala erakutsita; horrez gain, modu proportzionatuan eta legez ezarritako aginduen arabera jardungo dute, eta, kasu guztietan, isilpean gorde beharko dute lortutako informazio guztia.

3.– El personal inspector, cuando actúe en el ejercicio de sus funciones, deberá identificarse siempre exhibiendo la acreditación oficial correspondiente, actuará de un modo proporcionado y conforme a las prescripciones legalmente establecidas y, en todo caso, estará obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones recibidas.

4.– Behin ikuskatze-lana amaituta, haren emaitza ikuskatze-aktan jasota geratuko da agiri bidez. Aktan agertuko da, orobat, legez ezarrita dagoen arau-hausteren bat, ustez, egin den ala ez. Erregelamendu bidez ezarriko den eredu ofizialaren arabera idatziko da akta. Legez formalizatu diren ikuskatze-aktetan jasotako gertakariak egiazkotzat joko dira; hala ere, interesdunek frogak aurkeztu ahal izango dituzte beren eskubideak eta interesak defendatzeko.

4.– Finalizada la actividad de inspección, su resultado se hará constar documentalmente en un acta de inspección. En ella se dará constancia tanto de la posible comisión de alguna infracción legalmente prevista como de su ausencia. El acta se sujetará al modelo oficial que se determine reglamentariamente. Los hechos contenidos en las actas de inspección formalizadas legalmente se presumirán ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zainduko du lege honetan xedaturiko eskubideak betetzen direla, eta ikuskatze-lana egiteko behar diren baliabide material eta pertsonalak bideratuko ditu.

5.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi velará por el cumplimiento de los derechos dispuestos en la presente ley, destinando los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la función inspectora.

53. artikulua.– Goi-ikuskaritza.

Artículo 53.– De la alta inspección.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagokio berariaz gazteei zuzendutako jardueren, zerbitzuen eta ekipamenduen goi-ikuskaritza egitea, gazteen eskubideak eta lege honetan jasotako printzipio orokorrak eraginkortasunez egikaritzen direla bermatzeko, bai eta aplikatu behar den ordenamendu juridikoa bete eta gordetzen dela bermatzeko ere.

1.– Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la alta inspección en materia de actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos que tienen las personas jóvenes y los principios generales señalados en la presente ley, así como el cumplimento y la observancia del ordenamiento jurídico aplicable.

2.– Goi-ikuskaritzari, bere eginkizunetan diharduela, honako hauek dagozkio:

2.– En el ejercicio de sus funciones, corresponde a la alta inspección:

a) Gazteek berei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduetara irispidea izango dutela eta haiek baliatu ahal izango dituztela bermatuko duten baldintzak betetzen direla zaintzea.

a) Velar por el cumplimiento de las condiciones que garanticen el acceso y uso de actividades, servicios y equipamientos específicos para las personas jóvenes.

b) Gazteriaren Euskal Sistemak eskaintzen dituen zerbitzu eta prestazioen mailak indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera egokiak direla egiaztatzea.

b) Comprobar que los niveles de servicio y prestación ofrecidos por el Sistema Vasco de Juventud son adecuados a lo establecido en la normativa vigente.

c) Gazteriaren Euskal Sistemaren antolamendu orokorrean ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzea; hain zuzen ere, plangintzari, programazioari eta ebaluazioari, berariaz gazteei zuzendutako jardueren, zerbitzuen eta ekipamenduen onespenari eta gazte-elkarteen eta gazteentzako zerbitzuak eskaintzen dituzten entitateen inskripzioari dagozkien baldintzak.

c) Comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenación general del Sistema Vasco de Juventud en relación con la planificación, la programación y la evaluación, con el reconocimiento de las actividades, servicios y equipamientos específicos de juventud, y con la inscripción de las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios en materia de juventud.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan gazteriaren arloko eskumena duen zuzendariari jakinaraziko zaizkio goi-ikuskaritzak garatutako jardunak eta idatzitako txostenak eta irizpenak.

3.– Las actuaciones desarrolladas por la alta inspección, así como los informes y dictámenes que elabore, serán puestas en conocimiento del director o directora competente en materia de juventud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak arautuko ditu gazteriaren arloko goi-ikuskaritzaren antolamendua eta langileen araubidea.

4.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi regulará la organización y régimen de personal de la alta inspección en materia de juventud.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gazteriaren arloko eskumenak dituzten EAEko gainerako administrazio publikoei entzun ondoren, goi-ikuskaritzaren funtzionamendu-araubidea eta jarduteko prozedurak arautuko ditu.

5.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, previa consulta al resto de las administraciones públicas vascas competentes en materia de juventud, regulará el régimen de funcionamiento y los procedimientos de actuación de la alta inspección.

6.– Goi-ikuskaritzako langileek ahalmena izango dute, beren eginkizunetan dihardutela, EAEko administrazio publikoen gazteriaren arloko jarduera, zerbitzu eta ekipamenduekin lotutako dokumentu, datu estatistiko eta txosten guztietara irispidea izateko, bai eta beharrezkotzat jotzen dituzten azalpen guztiak eskatzeko ere. Goi-ikuskaritzari laguntzeko eta haren egitekoa errazteko eginbeharra izango dute ikerketapean dauden pertsona fisiko eta juridiko guztiek. Laguntzarik ez ematea eta egiaztatze- eta ikuskatze-jardunei eragozpenak edo trabak ipintzea oztopatzea dela ulertuko da.

6.– En el ejercicio de sus funciones, el personal de la alta inspección estará facultado para acceder a todos los documentos, datos estadísticos e informes relativos a actividades, servicios y equipamientos en materia de juventud por parte de las administraciones públicas vascas, así como para exigir la realización de cuantas aclaraciones considere necesarias. Todas las personas físicas y jurídicas sometidas a la investigación tendrán el deber de colaborar y facilitar su labor. La falta de colaboración y el impedimento o entorpecimiento de las actuaciones de comprobación e inspección se considerarán obstrucción.

7.– Goi-ikuskaritza Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailari atxikiko zaio.

7.– La alta inspección quedará adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud.

54. artikulua.– Ikuskatze-jarduera arrunta.

Artículo 54.– Actividad inspectora ordinaria.

1.– Ikuskatze-jarduerak eginkizun nagusi hauen arabera gauzatuko dira, zeinak erregelamendu bidez garatuko baitira:

1.– La actividad inspectora se desempeñará de acuerdo con las siguientes funciones generales, que se desarrollarán reglamentariamente:

a) Lege hau eta beronen garapen-arauak betetzen direla zaintzea eta egiaztatzea.

a) Vigilar y comprobar el cumplimiento de la presente ley y sus normas de desarrollo.

b) Arau-hauste izan daitezkeen eta partikularren erreklamazio edo salaketen xede izan diren gertakariak egiaztatzea.

b) Verificar los hechos que hayan sido objeto de reclamación o denuncia de particulares y puedan ser constitutivos de infracción.

c) Lege honetan xedatutakoa betetzen dela bermatzeko beharrezkoak diren kautelazko neurriak proposatzea.

c) Proponer la adopción de las medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

d) Dagozkion zehapen-prozedurak hasteko proposamena egitea.

d) Proponer la incoación de los procedimientos sancionadores que procedan.

e) Edozein laguntza publiko jaso duten gazte-jardueren garapenaren kontrola bermatzea.

e) Asegurar el control sobre el desarrollo de actividades juveniles que hayan sido objeto de cualquier tipo de ayuda pública.

f) Gazteentzako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak erabiltzen dituzten pertsonen eskubideak errespetatzen direla zaintzea.

f) Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias de las actividades, servicios y equipamientos para las personas jóvenes.

g) Jarduerak, zerbitzuak edo ekipamenduak onespen-arauetara egokitzen direla egiaztatzea.

g) Comprobar la adecuación de la actividad, servicio o equipamiento a las normas de reconocimiento.

h) Ebaluazioa eta lan pedagogikoa egitea, zerbitzua hobetze aldera.

h) Realizar una función evaluadora y pedagógica con la finalidad de conseguir la mejora del servicio.

i) Gazteen partaidetza sustatzen dela zaintzea.

i) Velar por el cumplimiento del fomento de la participación juvenil.

2.– Gazteentzako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen arduradunek eta haien ordezkariek eta enplegatuek ikuskatze-lana errazteko betebeharra dute. Horretarako, bulego, obra eta instalazioetan sartzen utziko diete ikuskatzaileei, eta dokumentu, liburu eta erregistroetara irispidea izaten ere bai; oro har, gertakariak hobeto ezagutzeko eta ikuskapena burutzeko bide guztiak irekiko dizkiete. Horrez gain, ikuskatze-bisiten liburua izan beharko dute, behar bezala bideratuta, non ikuskatze-lanen emaitzak idatziko baitira.

2.– Las personas responsables de las actividades, servicios y equipamientos para las personas jóvenes, así como sus representantes y personal empleado, tienen la obligación de facilitar las funciones de inspección, posibilitando el acceso a las dependencias, obras e instalaciones, a los documentos, libros y registros, y, en general, a cuanto pueda conducir a un mejor conocimiento de los hechos y a la consecución de la finalidad de la inspección. Igualmente, deberán tener a disposición de esta un libro de visitas de inspección, debidamente diligenciado, en el que se reflejará el resultado de las inspecciones que se realicen.

3.– Ikuskatzaileek, beren burua identifikatu ondoren eta aurretiazko jakinarazpenik egin beharrik gabe, lege honetako aginduen mendeko jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak aztertu ahal izango dituzte. Horrez gainera, edozein motatako egiaztapenak egin ahalko dituzte, eta erabiltzaileekin edo haien legezko ordezkariekin elkarrizketak izan. Hitz batean, esleitu zaizkien eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren jardun guztiak burutu ahal izango dituzte.

3.– El personal inspector está facultado para acceder libremente, en cualquier momento, después de identificarse y sin previa notificación, a todas las actividades, servicios y equipamientos sujetos a las prescripciones de esta ley, así como para efectuar toda clase de comprobaciones, entrevistarse particularmente con las personas usuarias o sus representantes legales y realizar las actuaciones que sean necesarias para cumplir las funciones que tiene asignadas.

4.– Ikuskatzaileek edozein informazio eskuratzeko eskari arrazoitua egin ahal izango dute, edo interesdunak dagokion bulego publikoan agertzekoa, zitazioan zehazten den xedearen arabera. Zitazioa egiteko, beren-beregi egingo den akta edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein jakinarazpen modu erabili ahal izango da.

4.– El personal inspector podrá requerir motivadamente cualquier clase de información o la comparecencia de las personas interesadas en la oficina pública correspondiente al objeto de lo que se determine en la correspondiente citación. La citación podrá practicarse en el acta levantada al efecto o a través de cualquier forma de notificación válida en derecho.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
INFRACCIONES Y SANCIONES

55. artikulua.– Erantzukizuna.

Artículo 55.– Responsabilidad.

Titulu honetan tipifikatuta dagoen arau-haustea egin duen pertsona fisikoari edo juridikoari egotziko zaio lege honetan ezarrita dauden arau-hausteak egiteagatiko administrazio-erantzukizuna, ezertan eragotzi gabe aldi berean izan daitezkeen erantzukizun zibilak, penalak edo bestelakoak.

La responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones previstas en esta ley se imputa a la persona física o jurídica que cometa la infracción tipificada en este título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

56. artikulua.– Arau-hausteak.

Artículo 56.– Infracciones.

Arau-hausteak arinak, astunak eta oso astunak izan daitezke.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

57. artikulua.– Arau-hauste arinak.

Artículo 57.– Infracciones leves.

Jokabide eta ez-egite hauek arau-hauste arin dira:

Tienen el carácter de infracción leve las siguientes conductas y omisiones:

1.– Oro har:

1.– Con carácter general:

a) Lege honetan ezarrita dauden edo erregelamenduz ezartzen diren epeak ez betetzea.

a) Incumplir los plazos que establece la presente ley o que pudieran establecerse reglamentariamente.

b) EAEko administrazio publikoetako edozeinek eskatutako informazioa bidaltzeko eginbeharra ez betetzea, eta Gazteriaren Euskal Sisteman sartuta dauden jarduera, zerbitzu eta ekipamenduei buruzko datuak egokiro eguneratzeko eskatzen den informazioa ez ematea.

b) Incumplir el deber de remisión de la información solicitada por cualquiera de las administraciones públicas vascas, así como no suministrar la información que se solicite para actualizar de manera adecuada los datos de las actividades, servicios y equipamientos incluidos en el Sistema Vasco de Juventud.

c) Gazteentzako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen erabiltzaileek elkar errespetatzeko arauak ez betetzea, baldin eta jokaera horiek ez badute nahasten jardueraren, zerbitzuaren edo ekipamenduaren funtzionamendua edo elkarbizitza.

c) Incumplir, por parte de las personas usuarias de las actividades, servicios y equipamientos para las personas jóvenes, las normas de respeto mutuo, cuando esas conductas no supongan una alteración en la convivencia o el funcionamiento de la actividad, servicio o equipamiento.

d) Lege honetan ezarritako betebeharrak guztiz edo zati batean ez betetzea, baldin eta egitate hori ez badago arau-hauste astun edo oso astun gisa tipifikaturik.

d) Incumplir total o parcialmente las obligaciones establecidas en la presente ley cuando dicho incumplimiento no esté tipificado como infracción grave o muy grave.

e) Ikerlana oztopatzea.

e) Obstruir la acción investigadora.

2.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerei dagokienez:

2.– En materia de actividades de tiempo libre infantil y juvenil:

a) Aurretiazko komunikazioan adierazitako betekizun guztiak ez betetzea.

a) No contar con todos los requisitos declarados en la comunicación previa.

b) Nahitaezko dokumentazioa ez edukitzea jarduera egiten den lekuan.

b) No disponer, en el lugar donde se desarrolla la actividad, de la documentación preceptiva.

c) Gazteentzako jarduerak garatzeko eskatutako edozein betekizun ez betetzea.

c) Incumplir cualquier requisito requerido para el desarrollo de las actividades juveniles.

3.– Gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduei dagokienez:

3.– En materia de servicios y equipamientos juveniles:

a) Zerbitzuari edo ekipamenduari ekiteko erantzukizunpeko adierazpenean edo baimenean, dagokionaren arabera, jasota dauden datuen aldaketak ez jakinaraztea.

a) No notificar los cambios respecto a los datos incluidos en la autorización o en la declaración responsable para su inicio, según proceda.

b) Zerbitzuari edo ekipamenduari ekiteko erantzukizunpeko adierazpenean edo baimenean, dagokionaren arabera, ezarritakoak ez diren beste xede batzuetarako erabiltzea gazteentzako ekipamenduak, edo adierazpen edo baimen horretan ezarritakoak ez diren pertsonek erabiltzea.

b) Utilizar los equipamientos juveniles para finalidades diferentes o por personas distintas a las establecidas en la autorización o en la declaración responsable para su inicio, según proceda.

c) Funtzionamendurako eskatutako edozein betekizun ez betetzea.

c) Incumplir cualquier requisito requerido para su funcionamiento.

d) Nahitaez jendaurrean erakutsi beharreko bereizgarriak, iragarkiak edo dokumentazioa ekipamenduan ikusteko moduan ez erakustea, horiei buruzko informazioa emateari uko egitea edo, erakusten badira, indarrean dagoen araudian exijitzen diren formalitateak ez betetzea.

d) No exhibir en un lugar visible del equipamiento los distintivos, los anuncios o la documentación de exposición pública preceptiva, negarse a facilitar información sobre estos o exhibirlos sin cumplir las formalidades exigidas en la normativa vigente.

4.– Gazteentzako informazio, dokumentazio, orientabide eta akonpainamenduari dagokienez:

4.– En materia de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil:

Gazteentzako informazio-, dokumentazio-, orientabide- eta akonpainamendu-zerbitzuen funtzionamendurako eskatutako edozein betekizun ez betetzea.

Incumplir cualquier requisito requerido para el funcionamiento de los servicios de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil.

5.– Gazteen prestakuntzari eta aisialdiko hezitzaileen prestakuntzari dagokienez:

5.– En materia de formación juvenil y de educadores y educadoras de tiempo libre:

a) Zerbitzu edo zentroari dagozkion informazio-, prestakuntza-, administrazio- eta ebaluazio-lanak ez egitea.

a) No realizar las tareas informativas, formativas, administrativas y de evaluación asignadas al servicio o centro que corresponda.

b) Prestakuntza-programak eta lege honen garapenean horiek emateko erregelamenduz ezarrita dauden betekizunak guztiz edo zati batean ez betetzea edo ez gordetzea.

b) No observar o incumplir total o parcialmente los programas formativos y cualquier requisito para su impartición establecido reglamentariamente en desarrollo de la presente ley.

c) Prestakuntza-eskolen funtzionamendurako beharrezkoa den edozein betekizun ez betetzea.

c) Incumplir cualquier requisito necesario para el funcionamiento de las escuelas de formación.

6.– Gazteen identifikazio fisiko edo birtualerako mekanismoei dagokienez:

6.– En materia de mecanismos de identificación física o virtual para las personas jóvenes:

a) Pertsona fisiko eta juridiko publiko zein pribatuek ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin hartutako konpromisoak.

a) El incumplimiento por parte de las personas físicas y jurídicas públicas o privadas de los compromisos adquiridos con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b) Entitate onetsiek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sustatutako gazte-txartelak edo gazteentzako bestelako tresnak ematea, horiek egiteari buruzko araudiari men egin gabe.

b) La emisión por entidades reconocidas para su expedición de carnés u otros instrumentos para las personas jóvenes promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin ajustarse a la normativa sobre su expedición.

c) Gazteentzako ondasun, programa eta zerbitzuetarako irispidearekin lotutako abantailak sustatzeko txartelak edo beste edozein tresna iruzur eginez erabiltzea.

c) El uso fraudulento de cualquier carné u otro instrumento de promoción de ventajas relacionadas con el acceso a bienes, programas y servicios para las personas jóvenes.

58. artikulua.– Arau-hauste astunak.

Artículo 58.– Infracciones graves.

Honako hauek arau-hauste astun dira:

Tienen el carácter de infracciones graves:

1.– Oro har:

1.– Con carácter general:

a) Ikerlanari uko egitea.

a) Negarse a la acción investigadora.

b) Gutxienez bi arau-hauste arin berriro egitea.

b) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones leves.

c) Zerbitzu-prestazioan eta ekipamenduetan funtsezko aldaketak egitea, erregelamenduz ezarritako formalitateak bete gabe.

c) Efectuar modificaciones substanciales en la prestación de servicios y en los equipamientos sin cumplir las formalidades reglamentarias establecidas.

d) Lege honetan arautzen diren jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen prestazioan huts nabarmenak egitea, eta huts horiek erabiltzaileen heren bati baino gehiagori eragitea.

d) Mostrar deficiencias manifiestas y que afecten a más de un tercio de las personas usuarias en la prestación de las actividades, los servicios y los equipamientos regulados en esta ley.

e) Arau-hauste arinak astuntzat hartuko dira, inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

e) Son infracciones graves las establecidas como leves cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.– Gazteentzako jarduera, zerbitzu edo ekipamenduen erabiltzaileei kalte fisiko edo psikiko larria eragin zaienean.

1.– Que se haya causado un grave daño físico o psíquico a las personas usuarias de las actividades, servicios o equipamientos para las personas jóvenes.

2.– Eragindako kalte fisikoa edo psikikoa oso larria izan ez arren, erabiltzaile gehienek jasan dutenean.

2.– Cuando se haya ocasionado un daño físico o psíquico que, no pudiendo calificarse como muy grave, afecte a la mayoría de personas usuarias.

3.– Zabarkeria astuna edo intentzionalitatea egon denean.

3.– Negligencia grave o intencionalidad.

2.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerei dagokienez:

2.– En materia de actividades de tiempo libre infantil y juvenil:

a) Emantzipatu gabeko adingabeei haur eta gazteen aisialdi-jardueretan parte hartzen uztea, beren guraso-ahala edo tutoretza duen pertsona baten laguntzarik gabe eta guraso-ahala edo tutoretza duen pertsonaren berariazko idatzizko baimenik gabe.

a) Permitir en actividades de tiempo libre infantil y juvenil la participación de personas menores no emancipadas que no estén acompañadas de alguna persona que tenga su patria potestad o tutela sin contar con la autorización expresa y escrita de la persona que tenga dicha patria potestad o tutela.

b) Lege honetan araututako aisialdiko jarduerak egitea, administrazio eskudunari eskatu den informazioa jarduera hasi aurretik jakinarazi gabe.

b) Realizar actividades de tiempo libre reguladas en la presente ley sin haber comunicado a la administración competente la información requerida antes del inicio de la actividad.

c) Administrazioari jakinarazitako jarduera-baldintzak ez betetzea, nabarmen.

c) Incumplir de forma importante las condiciones de la actividad que se comunicaron a la Administración.

d) Haur eta gazteen aisialdi-jarduerak garatzeko langile tituludunik ez edukitzea, erregelamendu bidez ezarriko diren baldintzei jarraikiz.

d) No contar con el personal titulado, según las condiciones que se determinen reglamentariamente, para el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

e) Langile arduradunek ez betetzea jarduerak eskatzen duen dedikazioa, eta ez-betetzea larria izatea.

e) Incumplir de forma grave la necesaria dedicación a la actividad por parte del personal responsable.

f) Jarduerak material egokirik eduki gabe egitea.

f) Realizar actividades careciendo del material apropiado.

g) Segurtasunaren arloan indarrean diren arauak ez betetzea, baldin eta horrek parte-hartzaileei kalte fisiko edo psikiko larria eragiten badie.

g) Incumplir las normas vigentes en materia de seguridad cuando ello cause un daño físico o psíquico grave a las personas participantes.

3.– Gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduei dagokienez:

3.– En materia de servicios y equipamientos juveniles:

a) Gazteentzako zerbitzuak eskaintzea, araudia bete gabe eta zerbitzuaren edo ekipamenduaren izaera aldatuta.

a) Prestar servicios para las personas jóvenes con incumplimiento de la normativa establecida que altere la naturaleza del servicio o equipamiento.

b) Langileek ez edukitzea jarduera-sektorearekin lotutako lanak egiteko eskatzen diren tituluak edo diplomak, erregelamendu bidez ezarriko den moduan.

b) Que el personal no cuente con los títulos o diplomas exigidos para la realización de tareas vinculadas con este sector de actividad, tal y como se determine reglamentariamente.

c) Indarrean dagoen araudiak zerbitzu mota bakoitzerako izendatutako bulegoak, lokalak, altzariak edo ibilgailuak barik, normalean beste batzuk erabiltzea.

c) Utilizar habitualmente dependencias, locales, muebles o vehículos distintos de los que establezca la normativa vigente para cada tipo de servicio.

d) Zerbitzuari edo ekipamenduari ekiteko erantzukizunpeko adierazpenean edo baimenean, dagokionaren arabera, ezarrita dauden baldintzak zuzentzeko dagokion ikuskaritzak eman dituen jarraibideak ez betetzea.

d) Incumplir las instrucciones de corrección que hayan sido dictadas por la oportuna inspección respecto a las condiciones incluidas en la autorización o en la declaración responsable para su inicio, según proceda.

e) Zerbitzuari edo ekipamenduari ekiteko erantzukizunpeko adierazpenean edo baimenean, dagokionaren arabera, jasota dauden prestazioak doloz aldatzea.

e) Alterar de manera dolosa las prestaciones incluidas en la autorización o en la declaración responsable para su inicio, según proceda.

f) Egokia ez den laguntza ematea eta, ondorioz, erabiltzaileari kalte handiak eragitea.

f) Prestar una asistencia inadecuada, causando importantes perjuicios a la persona usuaria.

g) Ematen diren zerbitzuen prezio-araubidea aldatzea.

g) Alterar el régimen de precios de los servicios prestados.

h) Legeak edo erregelamenduak onartutako eskubideen gozamena zaildu edo eragoztea zerbitzuon erabiltzaileei.

h) Dificultar o impedir a las personas usuarias de los servicios el disfrute de los derechos reconocidos por ley o reglamento.

i) Erabiltzaileek barne-erregelamenduan jasota dauden arauak ez errespetatzea, baldin eta jokaera horrek zerbitzuaren edo ekipamenduaren funtzionamendua edo elkarbizitza nahasten badu.

i) No observar, por parte de las personas usuarias, las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente, cuando generen una alteración en la convivencia o en el funcionamiento del servicio o equipamiento.

j) Jardueren irabazi-asmoa ezkutatzea; hau da, Administrazioari eta gizarteari irabazi-asmorik gabeko jarduera gisa aurkeztea halakoak ez direnak.

j) Encubrir el ánimo de lucro en aquellas actividades presentadas ante la Administración y la sociedad sin tal carácter.

k) Onespen ofizialik ez duen instalazio batek zerbitzu edo ekipamendu ofizialaren izendapena erabiltzea.

k) Utilizar la denominación oficial de un servicio o equipamiento por parte de una instalación no reconocida oficialmente.

4.– Gazteentzako informazio, dokumentazio, orientabide eta akonpainamenduari dagokienez:

4.– En materia de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil:

a) Gazteentzako informazio-, dokumentazio-, orientabide- eta akonpainamendu-zerbitzuak ezartzeko bete behar diren betekizunetatik edozeinen araudi erregulatzailea ez betetzea.

a) Incumplir la normativa reguladora de cualquier requisito necesario para el establecimiento de servicios de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil.

b) Langileek ez edukitzea eskatzen diren tituluak edo diplomak.

b) Que el personal no cuente con los títulos o diplomas exigidos.

5.– Gazteen prestakuntzari eta aisialdiko hezitzaileen prestakuntzari dagokienez:

5.– En materia de formación juvenil y de educadores y educadoras de tiempo libre:

a) Langileek ez edukitzea prestakuntza-jarduerak egiteko eskatzen diren tituluak edo diplomak.

a) Que el personal no cuente con los títulos o diplomas exigidos para la realización de tareas de formación.

b) Dagokion araudian eskatutako dokumentazioa jakinarazi edo entregatzeko exijitzen diren epeak gutxienez hiru aldiz ez betetzea.

b) Incumplir tres o más veces los plazos exigidos para comunicar o entregar la documentación exigida en la correspondiente normativa.

c) Zentroak eskola gisa funtzionatzeko ezarrita dauden betebeharrak ez betetzea.

c) No observar las obligaciones para el funcionamiento como escuela.

6.– Gazteen identifikazio fisiko edo birtualerako mekanismoei dagokienez:

6.– En materia de mecanismos de identificación física o virtual para las personas jóvenes:

Eusko Jaurlaritzan gazteriaren arloko eskumena duen sailak gazteei abantailak eskaintzeko sustatzen dituen txartelak edo bestelako tresnak ematea, aldez aurretik sail horren onespena eduki gabe.

Emitir carnés u otros instrumentos de promoción de ventajas para las personas jóvenes promovidos por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de juventud sin contar con el reconocimiento previo de dicho departamento.

59. artikulua.– Arau-hauste oso astunak.

Artículo 59.– Infracciones muy graves.

Honako hauek arau-hauste oso astun dira:

Tienen el carácter de infracciones muy graves:

1.– Oro har:

1.– Con carácter general:

a) Aurreko artikuluan astuntzat tipifikatu diren arau-hausteak, baldin eta gazteentzako jarduera, zerbitzu edo ekipamenduko erabiltzaileen erdiei baino gehiagori eragiten badiete.

a) Las infracciones tipificadas en el artículo anterior como graves cuando afecten a un número superior a la mitad de las personas usuarias de la actividad, servicio o equipamiento para las personas jóvenes.

b) Gutxienez bi arau-hauste astun berriro egitea.

b) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones graves.

2.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerei dagokienez:

2.– En materia de actividades de tiempo libre infantil y juvenil:

a) Gazteentzako zerbitzuetan edo gazteei zuzendutako jarduerak garatzean, pertsona fisikoek edo juridikoek, egitez edo ez-egitez, arrazismoa, xenofobia, indarkeria matxista edo beste edozein indarkeria mota sustatzen duten jardunak egitea.

a) Llevar a cabo, en servicios para las personas jóvenes o durante el desarrollo de actividades destinadas a las personas jóvenes, actuaciones de personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier otro tipo de violencia.

b) Aisialdi-jardueretako parte-hartzaileen oinarrizko premiei dagozkien prestazio tekniko, ekonomiko edo asistentzialak ez ematea edo zabarkeriaz aplikatzea, baldin eta horrekin erabiltzaileen eskubide edo interes legitimoei kalte egiten bazaie.

b) Omitir o aplicar de manera negligente las prestaciones de carácter técnico, económico o asistencial que correspondan a las necesidades básicas de las personas participantes en actividades de tiempo libre, siempre que se produzca una lesión de los derechos o de los intereses legítimos de esas personas usuarias.

3.– Gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduei dagokienez:

3.– En materia de servicios y equipamientos juveniles:

Lege honetan ezartzen dena ez betetzea, baldin eta horrek gazteentzako ekipamenduen erabiltzaileei kalte fisiko edo psikiko larria eragiten badie.

Incumplir lo dispuesto en la presente ley cuando cause un daño físico o psíquico grave a las personas usuarias de los equipamientos juveniles.

4.– Gazteentzako informazio, dokumentazio, orientabide eta akonpainamenduari dagokienez:

4.– En materia de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil:

Gazteentzako informazio-, dokumentazio-, orientabide- eta akonpainamendu-zerbitzuak ezartzeko bete behar diren betekizunetatik edozeinen araudi erregulatzailea gutxienez hiru aldiz ez betetzea.

Incumplir tres o más veces la normativa reguladora de los requisitos necesarios para el establecimiento de servicios de información, documentación, orientación y acompañamiento juvenil.

5.– Gazteen prestakuntzari eta aisialdiko hezitzaileen prestakuntzari dagokienez:

5.– En materia de formación juvenil y de educadores y educadoras de tiempo libre:

Prestakuntza-moduluak eta praktikak gainditu ez dituzten pertsonei gaitasun-maila egiaztatzea.

Acreditar el grado de aptitud a personas que no hayan superado los módulos formativos y las prácticas correspondientes.

60. artikulua.– Berrerortzea.

Artículo 60.– Reincidencia.

Lege honen ondorioetarako, hau da berrerortzea: arau-hausteen erantzuleek urtebeteko epean izaera bereko arau-hauste bat baino gehiago egitea eta horrela deklaratuta egotea administrazio-bidean irmoa den ebazpen baten bidez.

A los efectos de la presente ley, existe reincidencia cuando las personas responsables de las infracciones cometan en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza y así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

61. artikulua.– Zehapen motak.

Artículo 61.– Tipos de sanciones.

Arau-hausteei zehapen hauek ezarriko zaizkie:

Las infracciones darán lugar a la imposición de las sanciones siguientes:

1.– Ohartarazpena.

1.– Apercibimiento.

2.– Isuna.

2.– Multa.

3.– EAEko edozein administrazio publikoren laguntza publikoak jasotzeko debekua, urtebetetik bost urtera arte.

3.– Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de cualquiera de las administraciones públicas vascas en un periodo comprendido entre uno y cinco años.

4.– Ekipamendua edo zerbitzua aldi baterako ixtea, guztiz edo zati batean, gehienez ere 12 hilabetez.

4.– Cierre temporal, total o parcial, del equipamiento o servicio, por un periodo de hasta 12 meses.

5.– Ekipamendua edo zerbitzua behin betiko ixtea, guztiz edo zati batean.

5.– Cierre definitivo, total o parcial, del equipamiento o servicio.

6.– Ekipamenduaren edo zerbitzuaren titular den pertsona fisiko edo juridikoari gazteentzako zerbitzu edo ekipamenduen titulartasuna egikaritzeko aldi baterako desgaikuntza ezartzea, hiru urtetik bost urtera arte.

6.– Inhabilitación temporal de la persona física o jurídica titular del equipamiento o servicio, por un periodo de entre tres y cinco años, para ejercer la titularidad de servicios o equipamientos para las personas jóvenes.

7.– Haur eta gazteen aisialdi-jarduerak egiteko ardura duten pertsonei haur eta gazteen aisialdi-jarduerak antolatzeko eta burutzeko aldi baterako desgaikuntza ezartzea, hiru urtetik bost urtera arte.

7.– Inhabilitación temporal de las personas responsables de la realización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, por un periodo de entre tres y cinco años, para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

62. artikulua.– Zehapenak mailakatzea.

Artículo 62.– Graduación de las sanciones.

1.– Isunen zenbatekoa zehazteko eta bestelako zehapenak ezartzeko, organo eskudunak mailakatze-irizpide hauek erabiliko ditu:

1.– Para la determinación de la cuantía de las multas y la aplicación de las demás sanciones, el órgano competente ha de atender a los siguientes criterios de graduación:

a) Eragindako kalte fisiko, moral eta materialen izaera.

a) La naturaleza de los perjuicios físicos, morales y materiales causados.

b) Sortutako arriskua.

b) El riesgo generado.

c) Arau-hauslearen berrerortzea.

c) La reincidencia de la persona infractora.

2.– Zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabilita egiaztatzen bada prozedura hasarazi zuten akatsak auzialdiko ebazpena eman aurretik zuzenduta daudela, hori kontuan hartuko da zehapena balioetsi eta mailakatzeko orduan.

2.– Para valorar y graduar la sanción se tendrá en cuenta el hecho de que se acredite, por cualquiera de los medios válidos en derecho, que los defectos que dieron lugar a la iniciación del procedimiento, y con anterioridad a que recaiga resolución en la instancia, se hallan completamente subsanados.

3.– Subjektu erantzulea behartuta egongo da arau-hausteak eragin dituen kalte-galerak ordaintzera, ezartzen den zehapena edozein dela ere.

3.– Con independencia de la sanción que se imponga, el sujeto responsable estará obligado a resarcir los daños y perjuicios causados por la infracción.

63. artikulua.– Zehapenak aplikatzea.

Artículo 63.– Aplicación de las sanciones.

Zehapenak honela aplikatuko dira:

La aplicación de las sanciones se realizará de la siguiente forma:

1.– Arau-hauste arinak ohartarazpenarekin zehatuko dira, edo ohartarazpenarekin eta 900 eurorainoko isunarekin.

1.– Las infracciones leves son sancionadas con apercibimiento o con apercibimiento y multa de hasta 900 euros.

2.– Arau-hauste astunen zehapena 901 eurotik 9.000 eurorainoko isuna izango da, eta urtebete eta hiru urte arteko epean EAEko administrazio publikoen ezein laguntza publiko eskuratzeko debekua. Horrez gain, baliteke pertsona fisiko edo juridiko erantzuleari aldi baterako desgaikuntza ezartzea, denbora-tarte bererako, gazteentzako zerbitzuak eta ekipamenduak eskaintzen dituzten zerbitzuen eta ekipamenduen titulartasuna egikaritzeko. Gainera, zehapen hauetakoren bat edo batzuk ezarri ahal izango dira, arau-haustearen izaeraren eta erantzulearen arabera:

2.– Las infracciones graves son sancionadas con multa desde 901 hasta 9.000 euros, así como con la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las administraciones públicas vascas por un período comprendido entre uno y tres años. Además, pueden ser sancionadas con la inhabilitación temporal, por ese mismo período, de la persona física o jurídica responsable para ejercer la titularidad de servicios o equipamientos dedicados a la prestación de servicios y equipamientos para personas jóvenes. Así mismo, podrá imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones, según proceda en función de la naturaleza de la infracción y de su responsable:

a) Zerbitzuaren edo ekipamenduaren onespena etetea, gehienez ere sei hilabetez.

a) La suspensión del reconocimiento del equipamiento o servicio por un período de tiempo de hasta seis meses.

b) Ekipamendua edo zerbitzua aldi baterako ixtea, guztiz edo zati batean, gehienez ere 12 hilabetez.

b) El cierre temporal, total o parcial, del equipamiento o servicio por un período de hasta 12 meses.

c) Lege honetan arautzen diren jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen langile arduradunak gehienez ere hiru urtez desgaitzea.

c) Inhabilitación por un período de hasta tres años del personal responsable de las actividades, servicios y equipamientos regulados en la presente ley.

3.– Arau-hauste oso astunen zehapena 9.001 eurotik 45.000 eurorainoko isuna izango da, eta hiru eta bost urte arteko epean EAEko administrazio publikoen ezein laguntza publiko eskuratzeko debekua. Horrez gain, baliteke pertsona fisiko edo juridiko erantzuleari aldi baterako desgaikuntza ezartzea, denbora-tarte bererako, gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduak eskaintzen dituzten zerbitzuen eta ekipamenduen titulartasuna egikaritzeko. Gainera, zehapen hauetakoren bat edo batzuk ezarri ahal izango dira, arau-haustearen izaeraren eta erantzulearen arabera:

3.– Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde 9.001 hasta 45.000 euros, así como con la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de las administraciones públicas vascas por un período comprendido entre tres y cinco años. Además, pueden ser sancionadas con la inhabilitación temporal, por el mismo período, de la persona física o jurídica responsable para ejercer la titularidad de servicios o equipamientos dedicados a la prestación de servicios y equipamientos para personas jóvenes. Así mismo, podrá imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones, según proceda en función de la naturaleza de la infracción y de su responsable:

a) Zerbitzua edo ekipamendua aldi baterako ixtea, guztiz edo zati batean, gehienez ere 12 hilabetez.

a) El cierre temporal, total o parcial, del servicio o equipamiento por un período de hasta 12 meses.

b) Zerbitzua edo ekipamendua behin betiko ixtea, guztiz edo zati batean. Hala erabaki daiteke, egindako arau-hausteak ezin badira inola ere zuzendu edo, zuzentzeko modurik egon arren, agindutako epean zuzendu ez badira.

b) El cierre definitivo, total o parcial, del servicio o equipamiento, cuando las infracciones cometidas sean de imposible subsanación o cuando, aun siendo posible, no se hayan resuelto en los plazos señalados.

c) Lege honetan arautzen diren jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen langile arduradunak gehienez ere bost urtez desgaitzea.

c) Inhabilitación por un período de hasta cinco años del personal responsable de las actividades, servicios y equipamientos regulados en la presente ley.

64. artikulua.– Preskripzio-araubidea.

Artículo 64.– Régimen de prescripciones.

1.– Arau-hausteen preskripzio-epea honako hau izango da: oso astunen kasuan, hiru urte; astunen kasuan, bi urte; eta arinen kasuan, sei hilabete. Ezarritako zehapenen preskripzio-epea, berriz, honako hau izango da: oso astunen kasuan, hiru urte; astunen kasuan, bi urte; eta arinen kasuan, urtebete.

1.– La comisión de infracciones muy graves prescribirá a los tres años, la de las graves a los dos años y la de las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2.– Arau-hausteen preskripzio-epea zenbatzen hasiko da arau-haustea egin den egunetik aurrera. Arau-hauste etengabe edo iraunkorren kasuan, epea zenbatzen hasiko da jokabide arau-hauslea amaitu den egunetik aurrera.

2.– El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Preskripzioa eten egingo da zehapen-izaerako administrazio-prozedura bati hasiera ematen zaionean, interesduna jakinaren gainean delarik; eta preskripzio-epea berriro hasiko da, baldin eta zehapen-espedientea hilabete baino gehiagoz geldirik badago ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion zioren batengatik.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable.

3.– Zehapenen preskripzio-epea zenbatzen hasiko da ebazpen zehatzailea betearaztekoa den egunaren edo errekurtsoa jartzeko epea agortu den egunaren biharamunetik.

3.– El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Preskripzioa eten egingo da betearazpen-prozedurari hasiera ematen zaionean, interesduna jakinaren gainean delarik; eta epeak jarraitu egingo du, baldin eta prozedura hilabete baino gehiagoz geldirik badago ustezko erantzuleari egotzi ezin zaion zioren batengatik.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

Ebazpen zehatzailearen aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa ustez ezesten bada, zehapenaren preskripzio-epea zenbatzen hasiko da errekurtso hori ebazteko legez aurreikusitako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

65. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 65.– Órganos competentes.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenei dagokienez, honako hauek izango dira eskudun lege honetan jasotako zehapen-prozedura hasteko eta zehapenak ebatzi eta ezartzeko:

1.– Será competente tanto para iniciar el procedimiento sancionador como para la resolución e imposición de sanciones a que se refiere la presente ley respecto a las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Arau-hauste arin eta astunen zehapenetarako, gazteriaren arloko zuzendaritza eskudunaren titularra.

a) Para las sanciones de las infracciones leves y graves, la persona titular de la dirección competente en materia de juventud.

b) Arau-hauste oso astunetarako, gazteriaren arloko sail eskudunaren titularra.

b) Para las muy graves, la persona titular del departamento competente en materia de juventud.

2.– EAEko gainerako administrazio publikoetan, haien araudiek xedatutakoaren arabera zehaztuko da zein izango diren agintari eskudunak lege honetan jasotako arau-hausteen ondorioz zehapen-prozedura hasteko eta zehapenak ezartzeko.

2.– En el resto de las administraciones públicas vascas, la determinación de las autoridades competentes para iniciar el procedimiento sancionador e imponer sanciones por infracciones previstas en la presente ley se ajustará a lo dispuesto en su propia normativa.

66. artikulua.– Zehapen-prozedura.

Artículo 66.– Procedimiento sancionador.

Zehapen-prozedurak bat etorri behar du arau hauetan ezarritako printzipioekin: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko ahalari buruzko araudi erregulatzaile autonomikoa.

El procedimiento sancionador se ha de ajustar a los principios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa autonómica reguladora de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

67. artikulua.– Zehapenen erregistroa.

Artículo 67.– Registro de sanciones.

Lege honetan arautzen den Gazteentzako Zerbitzu eta Ekipamenduen Erregistro Orokorrean zehapenei buruzko atal bat egongo da, non jasoko baitira era guztietako arau-hausteak direla-eta eman diren ebazpen irmoak.

En el Registro General de Servicios y Equipamientos Juveniles regulado en esta ley existirá una sección correspondiente a sanciones, en la que se anotarán las resoluciones firmes que por las diversas clases de infracciones hayan sido adoptadas.

68. artikulua.– Kautelazko neurriak.

Artículo 68.– Medidas cautelares.

1.– Ikuskapenen bitartez edo pertsona fisiko edo juridiko baten komunikazioaren bitartez atzematen bada erabiltzaileei edozein motatako kaltea eragiteko berehalako arriskua dagoela indarrean dagoen araudiaren ez-betetze larria dela medio, gai horren gaineko eskumena duen organoak kautelazko neurri hauek erabaki ditzake, ebazpen arrazoitu baten bidez eta proportzionaltasun-irizpideei jarraituz:

1.– Cuando, a través de las actuaciones inspectoras o a través de la comunicación de cualquier persona física o jurídica, se aprecie la existencia de riesgo inminente de perjuicio de cualquier naturaleza para las personas usuarias por incumplimiento grave de la normativa vigente, el órgano competente en la materia, mediante resolución motivada, podrá acordar las siguientes medidas cautelares, atendiendo en su adopción a criterios de proporcionalidad:

a) Ekipamendua edo zerbitzua ixtea, guztiz edo zati batean.

a) El cierre, total o parcial, del equipamiento o servicio.

b) Jarduera edo zerbitzua etetea, guztiz edo zati batean.

b) La suspensión, total o parcial, de la actividad o servicio.

c) Jarduerarako, zerbitzurako edo ekipamendurako dirulaguntzak edo laguntzak etetea, guztiz edo zati batean.

c) La suspensión, total o parcial, de la percepción de subvenciones o ayudas para la actividad, servicio o equipamiento.

2.– Aurreko apartatuan aipatzen diren neurrien iraupena kasuan-kasuan ezarriko da, eta ez da luzatuko kasu zehatz bakoitzari dagozkion kautelazko helburuak bete ahal izateko behar-beharrezko denbora baino gehiago.

2.– La duración de las medidas a las que se refiere el párrafo anterior será fijada en cada caso, no pudiendo prolongarse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

3.– Kautelazko neurriak hartuz gero, interesdunei aurreztiazko entzunaldia emango zaie, jakinarazpenetik bost egun balioduneko epearen barruan, salbu eta, tartean den arrisku-egoera kontuan hartuta, beharrezkoa denean neurriak berehala betearaztea; halakoetan, kautelazko neurriak erabakitzeko ebazpenaren jakinarazpenean emango da horren berri. Azken kasu horretan, erabakitako eran eta epean bete behar ditu neurriak titularrak, baina eskubidea izango du alegazioak egiteko eta egokiak iruditzen zaizkion agiriak eta justifikazioak aurkezteko. Neurriak hartu zituen organo berak balioetsi beharko ditu alegazio, agiri eta justifikazio horiek, hartutako neurriak mantendu, zuzendu edo baliogabetzeko ondorio hutsetarako.

3.– En caso de adopción de medidas cautelares, se dará audiencia previa a las personas interesadas por un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación, salvo que la situación de riesgo considerada haga necesaria la ejecución inmediata de tales medidas, lo que se indicará en la notificación de la resolución por la que se acuerde su adopción. En este último supuesto, la persona titular debe cumplir las medidas adoptadas en la forma y plazo acordados, sin perjuicio de su derecho a formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que considere oportunos, los cuales deberán ser valorados por el mismo órgano que las adoptó a los solos efectos de su mantenimiento, rectificación o anulación.

4.– Halako neurriak ez dira sekula zehapen izango. Kautelazko neurriak hartzeak ez du eragotziko zehapen-prozedura hastea, baldin eta neurriak hartzea eragin duten egitateak arau-hauste izan badaitezke.

4.– En ningún caso estas medidas tendrán carácter de sanción. La adopción de medidas cautelares no impedirá el inicio del procedimiento sancionador cuando los hechos que las motivaron pudieran ser constitutivos de infracción.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zehapenen zenbatekoa eguneratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Actualización de la cuantía de las sanciones.

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege honetan ezarrita dauden zehapenen zenbatekoak eguneratzeko, aintzat hartuta, betiere, kontsumoko prezioen indize orokorraren aldakuntza eta gazteriaren arloan eskumena duen sailaren aurretiazko txostena.

Se autoriza al Gobierno Vasco a actualizar la cuantía de las sanciones que se fijan en la presente ley, atendiendo a la variación que experimente el índice general de precios al consumo y previo informe del departamento competente en materia de juventud.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Datos de carácter personal.

Lege honetan jasotakoaren arabera datuak edo informazioa eman behar badira eta haietan datu pertsonalak badaude, legearen eremuaren eta xedeen arabera egokiak, beharrezkoak eta neurrikoak izatea bermatuko da.

En todo caso, las aportaciones de informaciones o suministro de datos previstos en esta ley que incluyeran datos de carácter personal serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades de esta.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– 27. artikuluan ezarritako betekizunak aplikatzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 27.

5.000 biztanle baino gutxiago eta 2.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriei, lege hau indarrean jarri eta hurrengo bost urteetan, ez zaizkie eskatuko lege honen 27. artikuluan gazteentzako informazio- eta dokumentazio-zerbitzuentzat ezarrita dauden betekizunak. Denbora-tarte horretan, aipatutako zerbitzuak sortu beharko dituzte edo, hala badagokio, mankomunatu. 2.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalerriek ez dituzte nahitaez bete behar izango eskakizun horiek.

Los requisitos establecidos para los servicios de información y documentación juvenil en el artículo 27 de la presente ley no serán exigibles a los municipios de menos de 5.000 y más de 2.000 habitantes durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, período en el cual tales municipios procederán a crear tales servicios o, en su caso, a mancomunarlos. Los municipios de 2.000 o menos habitantes quedarán exentos de cumplir preceptivamente tales exigencias.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Gazteriaren arloko eskumena duen sailaren elkarlana Lehendakaritzarekin.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Colaboración del departamento competente en materia de juventud con Lehendakaritza.

Lege honen helburuak koherentziaz eta zorroztasunez betetzen direla ziurtatzeko, gazteriaren arloko eskumena duen sailak Lehendakaritzarekin egindako elkarlanetik garatuko dira legearen gaineko zuzendaritza eta bultzada politikoa, eta hura hedatzearen koordinazioa, jarraipena eta ebaluazio iraunkorra.

Con el fin de asegurar un cumplimiento coherente y riguroso de los objetivos de la presente ley, su dirección e impulso político y la coordinación, seguimiento y evaluación permanente de su despliegue se desarrollarán desde la colaboración del departamento competente en materia de juventud con Lehendakaritza.

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.– De garantía de ingresos y para la inclusión social.

Familientzako laguntza ekonomikoek eta haurrentzako berme-programek, bai eta Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren prestazioek ere, gazteen premiak kontuan hartuko dituzte Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Legean zehazten denaren arabera.

Las ayudas económicas a las familias y los programas de garantía infantil, así como las prestaciones del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, tendrán en consideración las necesidades de las personas jóvenes en los términos que se determinen en la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA

Indargabetuta geratzen da 239/1999 Dekretua, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordearen funtzionamendu-erregimen eta osaketari buruzkoa.

Queda derogado el Decreto 239/1999, de 2 de junio, de composición y régimen de funcionamiento de la Junta Rectora del Plan Joven de la Comunidad Autónoma Vasca.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Zenbait arlori buruzko erregulazioari dagokionez, geroko erregelamenduzko xedapenetara igortzen du lege honek. Bada, xedapen horiek ematen ez diren bitartean, lege hau indarrean jarri aurretik indarrean zeuden maila bereko arauak aplikatuko dira kasu bakoitzean, betiere, legean xedatutakoaren aurkakoak ez badira:

En las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en vigor de esta ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella:

a) 170/1985 Dekretua, ekainaren 25ekoa, neska-mutikoen eta gazteen kanpamentuen, kolonien, kolonia irekien, lan-kanpaketen eta ibilaldietako kanpaketen araubidea ezartzen duena.

a) Decreto 170/1985, de 25 de junio, por el que se regula el régimen de campamentos, colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.

b) 14/1988 Dekretua, otsailaren 2koa, Gazteen Informazio eta Dokumentaziorako Euskadiko Zentro Koordinatzailea sortzen duena.

b) Decreto 14/1988, de 2 de febrero, por el que se crea el Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil de Euskadi.

c) 211/1993 Dekretua, uztailaren 20koa, gazteentzako informazio zerbitzuen onespen ofiziala arautzen duena.

c) Decreto 211/1993, de 20 de julio, por el que se regula el reconocimiento oficial de los servicios de información juvenil.

d) 406/1994 Dekretua, urriaren 18koa, haur eta gazte taldeen ostatu-hartze eta egonaldietarako aterpetxeen eta instalakuntzen antolaketari buruzkoa.

d) Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.

e) 419/1994 Dekretua, azaroaren 2koa, batetik, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.

e) Decreto 419/1994, de 2 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de educadores/as en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitores/as y directores/as de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos.

f) 260/1995 Dekretua, maiatzaren 2koa, Euskadiko «Gazte txartela/Carnet joven» eratu eta arautzeko dena.

f) Decreto 260/1995, de 2 de mayo, de creación y regulación del «Gazte-Txartela/Carnet joven» de Euskadi.

g) Agindua, 1986ko urtarrilaren 15ekoa, Kultura eta Turismo Sailarena, Euskal Herriko Gazte Elkarteen eta Gazteriari Zerbitzuak eskaintzen dizkioten Entitateen Zentsu Nagusia sortzeko dena.

g) Orden de 15 de enero de 1986, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se crea el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) Agindua, 1997ko azaroaren 12koa, Kultura sailburuarena, haur eta gazte taldeen ostatu-hartze eta egonaldietarako aterpetxeen eta instalakuntzen antolaketari buruzko urriaren 18ko 406/1994 Dekretua garatzen duena.

h) Orden de 12 de noviembre de 1997, de la consejera de Cultura, por la que se desarrolla el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre ordenación de albergues e instalaciones destinados a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.

i) Agindua, 2016ko urriaren 27koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak prestatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak prestatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautu zuen dekretuaren I. eta II. eranskinak eguneratzekoa.

i) Orden de 27 de octubre de 2016, de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se actualizan el Anexo I y II del decreto por el que se regula el reconocimiento oficial de escuelas de formación de personas educadoras en el tiempo libre infantil y juvenil y de los cursos de formación de monitoras y monitores y de directoras y directores de actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil, así como el acceso a los mismos.

j) Agindua, 1999ko abenduaren 10ekoa, Kultura sailburuarena, Gazteriaren Euskal Behatokia sortu eta horren eginkizunak zehaztekoa.

j) Orden de 10 de diciembre de 1999, de la consejera de Cultura, por la que se crea y determinan las funciones del Observatorio Vasco de la Juventud.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Erregelamendu bidezko garapena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario.

Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hau garatzeko beharrezkoak diren erregelamenduzko xedapenak eman ditzan.

Se autoriza al Gobierno Vasco a dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo de esta ley.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 10a.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

ERANSKINA
ANEXO

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 18.3 artikulua betetzeko, ez da beharrezkoa ikusten berariazko baliabideak hornitzea udalerrien finantza-nahikotasuna ziurtatzeko, gazte-politiken plangintzaren, antolamenduaren eta kudeaketaren eskumen propioak emateari dagokionez; izan ere, azken urteotan, toki-entitateak gazteriaren arloko administrazio-unitateak edo -zerbitzuak eta EAEko gazteentzat oinarrizkotzat jotzen diren zerbitzuak eta ekipamenduak sortuz joan dira. Orobat, lege hau onartzeak ez du berekin ekarriko jarduera, zerbitzu edo ekipamendu berriak sortzea, lehendik daudenak sistematizatzea eta egituratzea baizik.

En cumplimiento del artículo 18.3 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, se considera que no se precisa de dotación específica de recursos para asegurar la suficiencia financiera de los municipios respecto a la atribución de competencias propias en materia de planificación, ordenación y gestión de políticas de juventud, dado que las entidades locales han ido creando a lo largo de estos últimos años tanto los servicios o unidades administrativas de juventud como los servicios y equipamientos que se pueden considerar básicos para la juventud vasca. En el mismo sentido, la aprobación de esta ley no contempla ninguna actividad, servicio o equipamiento nuevo, sino que se sistematizan y estructuran los ya existentes.

Hala eta guztiz ere, etorkizuneko erregelamendu-arauak aztertu egin beharko dira, duten finantza-eragina kuantifikatzeko, EAEko udalerrien finantza-nahikotasuna bermatu ahal izateko hala dagokionean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 18. artikuluko 1, 3 eta 4. apartatuetan ezarritakoaren arabera. Nolanahi ere, Tokiko Gobernuen Batzordeak bidezko txostenaren bidez aztertuko ditu, dagokionean, erregelamendu-proiektuak; horrela, bidezkoa bada, ohartarazi egingo du toki-autonomiari, eskumen propioei eta finantza-nahikotasunari eragin diezaieketela.

No obstante, las futuras normas reglamentarias habrán de ser analizadas en su día para cuantificar su impacto financiero al objeto de garantizar, en su caso, la suficiencia financiera a los municipios vascos, de conformidad con lo establecido en los párrafos 1, 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. En todo caso, la Comisión de Gobiernos Locales examinará en su día mediante el correspondiente informe los proyectos de reglamentos con el fin de alertar, en su caso, sobre su posible afectación a la autonomía local, a las competencias propias y a la suficiencia financiera.


Azterketa dokumentala


Análisis documental