Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2022ko martxoaren 2a, asteazkena

N.º 44, miércoles 2 de marzo de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1019
1019

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 30ekoa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Agindua, udalei, mankomunitateei, kontzejuei eta udalerria baino eremu txikiagoko beste edozein lurralde-erakunde publikori, kuadrillei, eskualdeei, metropolialdeei, toki-erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei, tokiko merkataritza-sozietateei, tokiko enpresa-erakunde publikoei, tokiko partzuergoei eta tokiko fundazio publikoei dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, Cuadrillas, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, Sociedades Mercantiles Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Consorcios Locales y Fundaciones Públicas Locales, que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren bidez, udalei, mankomunitateei, kontzejuei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko beste edozein toki-erakunderi, kuadrillei, eskualdeei, metropolialdeei, toki-erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei, tokiko merkataritza-sozietateei, tokiko enpresa-erakunde publikoei, tokiko partzuergoei eta tokiko fundazio publikoei dirulaguntzak emateko deialdia egin zen, 2021eko ekitaldirako, garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzeko. Agindu hori 2021eko irailaren 28ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 194. zenbakian.

Resultando que mediante Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, Cuadrillas, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, Sociedades Mercantiles Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Consorcios Locales y Fundaciones Públicas Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. La citada Orden se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco, número 194, de 28 de septiembre de 2021.

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko urriaren 29an amaitu zen, eta 221 eskabide jaso ziren Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzaren egoitza elektronikoan.

Resultando que con fecha 29 de octubre de 2021 culminó el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido en sede electrónica de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental 221 solicitudes.

2021eko irailaren 21eko Aginduaren 14. artikuluarekin bat etorriz, horretarako eratutako organo ebaluatzaileak dirulaguntza-eskabideak aztertu eta ebaluatu ditu, eta dagokion ebazpen-proposamena egin du. Proposamen horrek, esleipen-irizpideei eta aurrekontu-mugei egokituta, honako hauek zehazten ditu: agindu hori aplikatuz dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak, dirulaguntzen zenbatekoa, ezetsitako eskabideak eta ezesteko arrazoiak.

Considerando que de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, el Órgano Evaluador, constituido al efecto, ha analizado y evaluado las solicitudes de subvención y ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación y a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener subvención en aplicación de la citada Orden, así como la cuantía de la misma, las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

Deialdiaren 17.2 artikuluaren arabera, ebazpenean, lehenik eta behin aurrekontu-zuzkidurarik ez izateagatik dirulaguntzarik jaso ez zuten proiektuen lehentasun-ordena jaso behar da, onuradunek uko eginez gero, diruz lagundu ahal izateko.

Considerando que, de acuerdo con el artículo 17.2 de la convocatoria, la resolución debe recoger el orden de prelación de los proyectos que no resultaron subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria para, en caso de existir renuncias por parte de los beneficiarios, poder ser subvencionados.

2021eko irailaren 21eko Aginduaren 3.2 artikuluak honakoa ezartzen du: eskabiderik ez dagoelako edo eskakizunak betetzen ez direlako, adierazitako jarduketa-ildoetako bati esleitutako zenbatekoa agortzen ez bada, beste jardun-ildo bati esleitutako zenbatekoa handitu ahal izango da, organo ebaluatzaileak horri buruz egiten duen proposamenarekin bat etorriz.

Considerando que el artículo 3.2 de la Orden 21 de septiembre de 2021, establece que en el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, esta podrá incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este sentido emita el órgano evaluador.

Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2021eko abenduaren 23ko Ebazpenaren bidez, handitu egin da natura-ondarearen eta ekonomia zirkularraren lerroetarako aurrekontu-zuzkidura.

Considerando que, mediante la Resolución, de 23 de diciembre de 2021, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental se ha incrementado la dotación presupuestaria para las líneas de patrimonio natural y economía circular.

Lurzoru kutsatuen ildoan, ez da agortu hasieran aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura, eta organo ebaluatzaileak erabaki du soberakin hori erabiltzea natura-ondarearen eta ekonomia zirkularraren lerroen aurrekontu-zuzkidura handitzeko.

Considerando que, en la línea de Suelos Contaminados, no se ha agotado la dotación presupuestaria inicialmente prevista y que el Órgano Evaluador ha acordado emplear este remanente para incrementar la dotación presupuestaria de las líneas de Patrimonio Natural y Economía Circular.

Aurrekontu-zuzkidura doitu ondoren, nahikoa aurrekontu-zuzkidura dago lurzoru kutsatuen lerroan diruz lagundu daitezkeen proiektu guztien zenbatekoa diruz laguntzeko. Klima-aldaketaren ildotik, 68,94 puntu edo gehiago dituzten proiektuak baino ez ditu diruz laguntzen. Natura-ondarearen ildoan, 61 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak baino ez dira diruz lagunduko. Ekonomia zirkularraren ildoan, 65 puntu edo gehiago lortu dituzten proiektuak baino ez ditu diruz lagunduko.

Considerando que, una vez ajustada la dotación presupuestaria, existe dotación presupuestaria suficiente para subvencionar el importe de todos los proyectos subvencionables de la línea de suelos contaminados. En la línea de cambio climático, solo alcanza para subvencionar los proyectos con una puntuación igual o superior a 68,94 puntos. En la línea de patrimonio natural, solo alcanza para subvencionar los proyectos con una puntuación igual o superior a 61 puntos. En la línea de economía circular, solo alcanza para subvencionar los proyectos con una puntuación igual o superior a 65 puntos.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, 10. artikuluan aurreikusitako dokumentuak aurkeztu ez dituzten erakundeei edo 2.2 artikuluan adierazitako baldintzak edo agindu horretan ezarritako beste inguruabar batzuk betetzen dituztela egiaztatu ez dutenei dokumentazioa zuzentzeko eskatu zaie. Dokumentazioa zuzentzeko emandako epea igaro eta eskatutako dokumentuak aurkeztu ez badira, II. eranskinean agertzen diren erakundeek eskaerari uko egin diotela ulertuko da.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, reguladora de las subvenciones, se ha requerido la subsanación de documentación a aquellas entidades que no han presentado los documentos previstos en el artículo 10, o que no han acreditado el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 2.2 o de otras circunstancias establecidas en la citada Orden. Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación de documentación sin que se hayan aportado los documentos requeridos, se tiene por desistido de su solicitud a las entidades que figuran en el Anexo II.

Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak eskumena du onuradunak eta eman beharreko dirulaguntzen zenbatekoak behin betiko zehazteko, 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 17. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Considerando que la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 21 de septiembre de 2021.

Deialdi-aginduaren 16. artikuluaren arabera, bertan araututako laguntzak, iraunkortasunerako hezkuntzaren lerroa izan ezik, norgehiagoka-prozeduraren bidez eman behar dira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 51.4 artikuluaren arabera.

Considerando que según el artículo 16 de la Orden de convocatoria, las ayudas reguladas en la misma, salvo la línea de educación para la sostenibilidad, deben concederse por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme al artículo 51.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

Xedapen hauek ikusi dira: Agindua, 2021eko irailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, garapen jasangarriko ekintzak sustatzen dituzten udalei, mankomunitateei, kontzejuei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko beste edozein toki-erakunderi, kuadrillei, eskualdeei, metropolialdeei, toki-erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei, tokiko merkataritza-sozietateei, tokiko enpresa-erakunde publikoei, tokiko partzuergoei eta tokiko fundazio publikoei dirulaguntzak emateko 2021eko deialdia egiten duena; 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, eta aplikatu beharreko gainerako arauak kontuan hartuta, honako hau,

Vistos la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que regulan y se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, Cuadrillas, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, Sociedades Mercantiles Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Consorcios Locales y Fundaciones Públicas Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible; el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean aipatzen diren erakundeei dirulaguntza ematea, eranskinean bertan zehazten diren proiektuetarako eta zenbatekoetan.

Primero.– Conceder subvención a las entidades recogidas en el Anexo I de la presente Resolución para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Dirulaguntzak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 23. artikuluan xedatutakoaren arabera ordainduko dira.

El pago de las subvenciones se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Bigarrena.– Ebazpen honen II. eranskinean argitaratzea atzera egin duten dirulaguntza- eskabideen zerrenda.

Segundo.– Publicar, en el Anexo II de la presente Resolución la relación de solicitudes de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Hirugarrena.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 11.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, eskatutako dirulaguntza ukatzea ebazpen honen III. eranskinean adierazitako erakundeei, bertan zehazten diren arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a las entidades señaladas en el Anexo III de la presente Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Laugarrena.– IV. eranskinean, aurrekontu-zuzkidurarik ez izateagatik hasiera batean dirulaguntzarik jaso ez duten proiektuen lehentasun-ordena ezartzea, erakunde onuradunek uko eginez gero (I. eranskinean jasota daude), diruz lagundu ahal izateko.

Cuarto.– Establecer en el Anexo IV el orden de prelación de los proyectos que no han resultado subvencionados en primer término por falta de dotación presupuestaria para que, en caso de renuncia de las entidades beneficiarias recogidas en el Anexo I, puedan ser subvencionadas.

Bosgarrena.– Ebazpen honen bidez emandako dirulaguntzen zenbatekoaren lehen ordainketa egiteko agintzea, ebazpenaren I. eranskinean zerrendatzen diren erakunde onuradunei.

Quinto.– Ordenar el primer pago del importe de las subvenciones concedidas por la presente Resolución a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo I de la misma.

Dirulaguntzaren ondorengo ordainketak egiteko, onuradunak agiriak aurkeztu beharko ditu, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 22. eta 23. artikuluetan ezarritako baldintzetan.

Los sucesivos pagos de la subvención quedan subordinados a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Onuradunek, halaber, aipatutako aginduaren 19. artikuluan jasotzen diren gainerako betebeharrak bete beharko dituzte.

Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 19 de la citada Orden.

Seigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, interesdunei jakinarazteko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 17.1 artikuluaren arabera, eta dirulaguntzak emateko prozedura orok izan behar duen publikotasun-printzipioa betetzeko.

Sexto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, al objeto de notificar la misma a los interesados según el artículo 17.1 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y dar cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Zazpigarrena.– Baldintzen pleguen banakako jakinarazpena agintzea, hala badagokio, diruz lagundutako proiektua gauzatzeko, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko irailaren 21eko Aginduaren 18. artikuluaren arabera.

Séptimo.– Ordenar la notificación individualizada de los pliegos de condiciones, si procede, para la realización del proyecto subvencionado de conformidad con el artículo 18 de la Orden de 21 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Zortzigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten den egunetik hasita, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

Octavo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2021.

Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental,

AMAIA BARREDO MARTÍN.

AMAIA BARREDO MARTÍN.

I. ERANSKINA
ANEXO I
EMANDAKO LAGUNTZAK
AYUDAS CONCEDIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ATZERA EGINDAKO LAGUNTZA-ESKAERAK
AYUDAS DESISTIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
UKATUTAKO LAGUNTZAK
AYUDAS DENEGADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV.ERANSKINA
ANEXO IV
LEHENTASUN-ORDENA
ORDEN PRELACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental