Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

33. zk., 2022ko otsailaren 15a, asteartea

N.º 33, martes 15 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
758
758

19/2022 DEKRETUA, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.

DECRETO 19/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el decreto por el que se aprueba el reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.35 artikuluaren arabera, eskumen esklusiboa du kasino, joko eta apustuen arloan, kirol eta ongintzako elkarrekiko apustuen kasuan izan ezik. Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoa Arautzeko Agintaritzak, besteak beste, honako eginkizun hauek ditu: jokoari buruzko politika publikoak egitea; joko arduratsu eta bermedun baten aldeko sentsibilizazioa sustatzea; eta jokoak gizartean duen eraginari buruzko ikerketa egitea, herritarren portaerei, adingabeei eta adikzio-portaeren kontrolari dagokienez; eta jokoen antolaketa baimentzea eta kontrolatzea.

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas, de conformidad con el artículo 10.35 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. La Autoridad Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene entre sus atribuciones elaborar las políticas públicas relativas al juego; promover la sensibilización en aras de un juego responsable y con garantías, y la investigación sobre la incidencia social del juego en relación con los comportamientos ciudadanos, las personas menores de edad y el control de las conductas adictivas; así como autorizar y controlar la organización de los juegos.

Jokoaren elementuek osasun eta segurtasun publikoan duten eragina oinarri hartuta, Europako Parlamentuaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentarauak, barne merkatuko zerbitzuei buruzkoak, bere aplikazio-eremutik kanpo utzi zituen diruaren bidezko joko-jarduerak. Hala ere, horrek ez du esan nahi kokatzeko eta zerbitzuak emateko askatasunak ez zaizkienik aplikatuko ausazko zerbitzuei. Nolanahi ere, askatasun horiek murrizteko neurriak proportzionatuak izan behar dira, agintari eskudunek osasuna eta segurtasuna babesteko lortu nahi dituzten helburuei dagokienez.

En base a la incidencia de elementos del juego en la salud y seguridad pública, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior excluyó las actividades de juego por dinero de su ámbito de aplicación. No obstante, esto no implica que las libertades de establecimiento y de prestación de servicios no resultan de aplicación a los servicios de juegos de azar. En cualquier caso, la adopción de medidas restrictivas de estas libertades debe de ser proporcionada en relación a los objetivos de protección de la salud y seguridad perseguidos por las autoridades competentes.

Testuinguru horretan, jokoaren politika publikoen definizioak eta ebaluazioak xede duten errealitatea sistematikoki ezagutzea eskatzen du. Horretarako, bai jokoaren eskaintzari, bai haren eskaera sozialari eta horren inguruan Autonomia Erkidegoaren esparruan zein beste eremu geografiko batzuetan azaltzen diren joera prospektiboei erreparatu behar die.

En ese contexto, la definición de las políticas públicas del juego y su evaluación requiere un conocimiento sistemático de la realidad a la que se dirigen, atendiendo tanto a la oferta del juego como a su demanda social y a las tendencias prospectivas que se manifiesten al respecto tanto en el ámbito propio de la Comunidad Autónoma como en otros ámbitos geográficos.

Helburu honekin, Jokoaren Euskal Behatokia sortu zen, urriaren 16ko 147/2018 Dekretuaren bidez (2018ko urriaren 23ko EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaren errealitatearen informazioaren, azterketaren eta ikerketaren zerbitzu zentralizatu gisa. Helburua du Euskadiko Jokoa Arautzeko Agintaritzari fenomenoaren ikuspegi orokorra ematea, bere politika publikoak garatu eta ezartzeko orduan.

Con este objetivo, se creó el Observatorio Vasco del Juego mediante el Decreto 147/2018, de 16 de octubre (BOPV de 23 de octubre de 2018) como servicio centralizado de información, estudio e investigación de la realidad del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Su finalidad es proporcionar a la Autoridad Reguladora del Juego en Euskadi una visión de conjunto del fenómeno a la hora de desarrollar e implementar sus políticas públicas.

Jokoaren Euskal Behatokiaren baitan egindako azterketetatik ondorioztatzen da jokoaren eskaintza eta eskuragarritasuna handitu egin direla, batez ere informazioaren kanal eta teknologia berriak agertu direnetik. Nabarmentzekoa da online jokoan izandako gorakada, eta, zehazkiago, online kirol-apustua, eguneko 24 orduetan eskuragarri egoteaz gain, praktika ezkutatzeko eta pribatizatzeko aukera ematen baitu. Era berean, agerian geratzen da modalitate hori ugaritzen ari dela gazteen eta nerabeen artean. Horren guztiaren ondorioz, errehabilitazio-elkarteek azpimarratu dutenez, gora egiten ari da adikzioagatiko edo neurriz kanpo jokatzeagatiko tratamenduen eskaria. 2017ko datuen arabera, EAEko biztanleen % 0,2 neurriz kanpoko jokalaritzat jo daiteke. Hori dela eta, EAEko biztanleen % 53,2k uste du adingabeei eta gazteei zuzendutako prebentzio-ekintzak Administrazioaren lehentasunezko jarduera-eremua direla.

De los estudios llevados a cabo en el seno del Observatorio Vasco del Juego, se evidencia un aumento en la oferta y accesibilidad al juego, especialmente debido a la irrupción de nuevos canales y tecnologías de la información. Es destacable el auge experimentado en el juego online, y más concretamente la apuesta deportiva online, que además de ser accesible las 24 horas del día, permite la ocultación y privacidad de la práctica. Asimismo, se evidencia que dicha modalidad prolifera entre jóvenes y adolescentes. Como consecuencia de todo ello, la demanda por tratamiento por adicción o por comportamiento abusivo del juego está en aumento, según subrayan las asociaciones de rehabilitación. Los datos de 2017 indican que un 0,2% de la población de la CAE podría ser calificada como jugadora excesiva. Estas circunstancias han provocado que el 53,2% de la población vasca considere que las acciones de prevención dirigidas a menores y jóvenes constituya el ámbito de actuación prioritario de la Administración.

Laguntza garrantzitsua duten beste arlo batzuk dira, bai arrisku praktiken sentsibilizazio jarduerak, bai publizitateari eta establezimenduetara sartzeko kontrolari buruzko arauketa. Horregatik guztiagatik, prebentzio-ekintzak ezin dira autokontrol-neurrietan edo joko arduratsuaren sustapen orokorrean soilik oinarritu.

Otros ámbitos que cuentan con un importante apoyo son las actuaciones de sensibilización sobre prácticas de riesgo y la regulación de la publicidad y control de acceso a los establecimientos. Por todo ello, las acciones de prevención no pueden reposar únicamente en medidas de autocontrol o en la promoción genérica del juego responsable.

Bestalde, jokoa osasun publikoaren ikuspegitik arautu behar da, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak ezartzen duen moduan. Lege horrek, 50. artikuluan, agintzen dio joko-arautzaileari, neurri zehatzak har ditzala joko arazotsu edo patologikoko egoerak gerta ez daitezen. Agindu hori aplikatuz, eta onartu zen uneko egoera ekonomiko eta sozialean oinarrituta, 120/2016 Dekretuak joko arduratsuaren eta erantzukizun korporatiboaren printzipioak sartu zituen III. kapituluan, bai eta publizitatearen erregulazio murriztailea ere. Era berean, jokoaren hiru urteko plangintzaren tresna sartu zuen, jokoaren dimentsionamendu orekatua lortzeko helburuarekin.

Por otro lado, la regulación del juego debe llevarse a cabo desde el enfoque de la salud pública tal y como establece la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. El artículo 50 de dicha Ley, realiza un mandato al regulador del juego para que adopte medidas concretas para prevenir la aparición de situaciones de juego problemático o patológico. En aplicación de este mandato, y en base a las circunstancias económicas y sociales del momento en el que se aprobó, el Decreto 120/2016 introdujo en su capítulo III, los principios del juego responsable y de la responsabilidad corporativa, así como una regulación restrictiva de la publicidad. Asimismo, introdujo el instrumento de la planificación trienal del juego con el objetivo de lograr un dimensionamiento equilibrado del juego.

Jokoaren Euskal Behatokiak Ekintza Plan bat egin du, egindako azterlanetatik ondorioztatzen diren ebidentzietan oinarrituta, eta Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkulariari eta Jokoaren Euskal Kontseiluari helarazi zaie. Azken horrek, Plana onartu ondoren, erregelamendua berrikusteko prozesuari hasiera ematea erabaki zuen, proposatutako jarduera-ildoen arabera.

El Observatorio Vasco del Juego, en base a las evidencias que se desprenden de los estudios llevados a cabo, ha elaborado un Plan de Acción que ha sido elevado a la Comisión Técnica Asesora de Juego y al Consejo Vasco del Juego, quien, tras aprobarlo, acordó iniciar el proceso de revisión reglamentaria de acuerdo con las líneas de actuación propuestas.

Zehazki, Jokoaren Euskal Behatokiak beharrezkotzat jotzen du jokoaren eskaintza moldatzeko neurriak hartzea, gizartearen eskaria kontuan hartuta, bai eta Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legeak berak emandako agindua ere. Zehazki, Jokoaren Euskal Behatokiak agerian uzten du neurriak hartu behar direla jokorako sarbidearen kudeaketa eta kontrola hobetzeko, batez ere adingabeen eta joko patologikoko arazoak dituzten pertsonen kasuan. Gainera, oraintsuko garapen teknologikoa dela eta, beharrezkoa da jokoaren adikzio-potentziala moderatzea eta hura kontrolatzeko eta ikuskatzeko protokoloak indartzea, hori guztia informazioaren eta komunikazioaren teknologien potentziala ustiatuz.

Concretamente, el Observatorio Vasco del Juego considera necesario adoptar medidas que modulen la oferta del juego teniendo en cuenta las demandas de la sociedad, así como el mandato realizado por la propia Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. Concretamente, el Observatorio Vasco del Juego evidencia la necesidad de adoptar medidas para mejorar la gestión y el control de acceso al juego, especialmente de menores de edad y de personas con problemas de juego patológico. Además, debido a los desarrollos tecnológicos recientes, se hace necesario moderar el potencial adictivo del juego y reforzar los protocolos de control y auditoría del mismo, todo ello explotando el potencial de las Tecnologías de la información y la comunicación.

Alde horretatik, Jokoaren Euskal Behatokiak nabarmendu du aurrerapen teknologikoek ez dutela soilik errazten jokorako sarbidea, baizik eta haien garapenean bertan ere eragiten dutela. Izatez, batzuetan, zaildu egiten dute arauen gardentasuna eta sarien banaketaren kontrola, kontsumitzailea edo erabiltzailea nahastu dezaketelako. Hori dela eta, komeni da teknologia bermatzea aurrez aurreko edo sareko edozein joko-sistematan egindako joko-eragiketa guztien monitorizazio eta trazabilitate zuzenerako tresna gisa, kontsumitzaileen/erabiltzaileen babesa indartuz eta, aldi berean, operadoreen administrazio-karga murriztuz.

En este sentido, el Observatorio Vasco del Juego destaca que los avances tecnológicos no sólo facilitan el acceso al juego, sino que repercuten en el propio desarrollo de los mismos dificultando en ocasiones la transparencia de las reglas y reparto de premios pudiendo inducir a error a la persona consumidora/usuaria. Por esta razón, conviene asegurar la tecnología como instrumento para la correcta monitorización y trazabilidad de todas las operaciones de juego realizadas en cualquier sistema de juego presencial y/u online, reforzando la protección de las personas consumidoras/usuarias al mismo tiempo que se reduce la carga administrativa de las operadoras.

Jokoaren Euskal Behatokiari emandako aginduaren ildotik, eta Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretua indarrean sartu zenetik 5 urte betetzen direla, beharrezkoa da jokoaren plangintzaren berrikuspen-prozesuari ekitea. Helburua da sektorea behar bezala dimentsionatzea, neurri dinamikoak hartuz, joko-eskaintzaren ikuspegi orokorrarekin edo osoarekin, joko-eskaintzari sozialki onargarriak diren marjinetan eustea ahalbidetuko duena, betiere, arreta osasunaren babesean eta joko problematikoaren prebentzioan jarriz.

En línea con el mandato encomendado al Observatorio Vasco del Juego y habiéndose cumplido 5 años de la entrada en vigor del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se hace necesario iniciar el proceso de revisión de la planificación del juego para lograr el dimensionamiento adecuado del sector mediante la adopción de medidas dinámicas, con una visión global o de conjunto de la oferta de juegos y que permita mantener la oferta de juego en unos márgenes socialmente tolerables poniendo el foco en la protección de la salud y la prevención del juego problemático.

Horretarako, sail sustatzaileak joko-lokalen eta haien kokapenaren arteko gutxieneko distantzien inpaktua ebaluatu du, distantzia egokiak finkatzeko, eta, horrela, eremu jakin batean joko-lokal ugari ez pilatzeko. Azterlanean, joko- eta apustu-lokalen kontzentrazio handia duten udalerriak agertzen dira: Vitoria-Gasteiz, Irun, Eibar, Gernika, Bilbo eta Donostia. Era berean, erakusten du 2016an ezarritako plangintzak, neurri batean, beste udalerri batzuetara eta hirien kanpoaldera eraman zuela joko-eskaintza.

Para ello, el Departamento promotor ha evaluado el impacto de las distancias mínimas entre locales de juego y su ubicación, con el fin de fijar una distancia sostenible que evite puntos de alta colmatación de locales de juego. En el estudio figuran los municipios con una alta concentración de locales de juegos y apuestas: Vitoria-Gasteiz, Irún, Eibar, Gernika, Bilbao y Donostia. Asimismo, muestra que la planificación establecida en el año 2016 trasladó, en cierta medida, la oferta de juego a otros municipios y al extrarradio de las ciudades.

Egindako azterketa geoespazialean eta hainbat simulaziotan oinarrituta –dokumentu honi erantsi zaizkio–, joko-lokalen arteko distantziak aldatu egiten dira: lokalaren tipologiaren arabera bereizitako distantzia-sistema bat ezarri beharrean, orain 500 metroko distantzia bakarra finkatu da, eta horrek ez du diskriminatzen lokalaren tipologiaren arabera, edozein lokaletan egiten baitira joko-jarduerak. Halaber, lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako eta lanbide-heziketako ikastetxeekiko gutxieneko distantzia bat ezartzen da, 150 metrokoa, jokorako sarbiderik izan ez dezaten, eta, gainera, bingo eta kasinoetako sarbide-kontrola joko-aretoetara eta apustu-lokaletara ere hedatzen da.

En base al análisis geoespacial realizado y a distintas simulaciones, que se adjuntan al presente documento, se modifican las distancias entre locales de juego, pasando de un sistema de distancias diferenciado según la tipología de local a una distancia única de 500 metros que no discrimina por tipología de local puesto que en cualquiera se desarrollan actividades de juego. Asimismo, se introduce una distancia mínima con respecto a los centros educativos de educación primaria, secundaria y formación profesional con el fin de evitar su acceso al juego de 150 metros, y se extiende el control de acceso de bingos y casinos a los salones de juego y locales de apuestas.

Bestalde, beharrezkotzat jotzen da joko-lokaletarako baimenen gehieneko kopurua murriztea, lokalen pilaketa handia arintzeko. Horretarako, ratio onargarri hau ezarriko da: joko-lokal bat 10.000 biztanleko. Ratio hori aplikatuta, gehieneko atalase berri batzuk ezarriko lirateke: 170 joko-areto, 14 bingo eta 20 apustu-lokal operadore bakoitzeko; kasino-kupoari eutsi egingo zaio (3).

Por otro lado, se observa necesario reducir el número máximo de autorizaciones de locales de juego para mitigar la alta colmatación estableciendo una ratio aceptable deseado de 1 local de juego por cada 10.000 habitantes. Aplicando dicha ratio, se fijarían unos nuevos umbrales máximos: 170 salones de juego, 14 bingos, y 20 locales de apuestas por operador, manteniendo el cupo de casinos (3).

Joko-lokalei buruzko zenbait alderdi aldatzen dira, besteak beste: lizentzia kopurua, barne eta kanpoko gunearen ezaugarriak, edukierak, joko-makina motak eta sari motak. Zentzu honetan, eta «B» motako makinen kopuru osoa murrizteko, I. eranskina berriz berrikusi arte, makina-mota honen baimen berriak ematea eteten da.

Se modifican ciertos aspectos relativos a los locales de juego, en cuanto al número de licencias, características del espacio interno y externo, aforos, tipos de máquinas de juego y premios. En este sentido, y con intención de reducir la cantidad total de máquinas de tipo «B», se suspende hasta nueva revisión del Anexo I, el otorgamiento de nuevas autorizaciones de este tipo de máquinas.

Jokoen funtzionamendurako alderdiak aldatzen dira, adikzio-potentziala moderatzen duten elementuak sartuz. Hori guztia sarien egiazkotasuna bermatzearren, monitorizazioa hobetzearren edo kontsumitzailearentzat/erabiltzailearentzat ulergarriak diren joko-arauak ziurtatzearren.

Se modifican aspectos relativos al funcionamiento de los juegos con el fin de asegurar la veracidad de los premios, mejorar su monitorización y asegurar unas reglas del juego entendibles para la persona consumidora/usuaria, incorporando elementos que moderen su potencial adictivo.

Jokalarien eta joko-lokalen arteko erreklamazioen testuinguruan sortutako eztabaidak ebazteko, arbitrajearen figura sartzea aurreikusten da.

Se prevé la introducción de la figura del arbitraje para resolver las disputas surgidas en el contexto de las reclamaciones entre personas jugadoras y locales de juego.

Bestalde, aldatu egin da Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkulariaren osaera, bai fabrikatzaileen sektoreko ordezkariak bai hezkuntzaren eta gazteriaren arloetan eskumena duten Sailetako ordezkariak sartzeko, haien ekarpena garrantzitsua izan baitaiteke eta jatorrizko osaeran sartuta ez zeudelako.

Por otra parte, se modifica la composición de la comisión técnica asesora del juego para incorporar tanto a representantes del sector de fabricantes, como de los Departamentos competentes en materia de educación y de juventud, dado que su aportación puede ser relevante y no estaban incluidos en la composición original.

Administrazioak, distantzia horiek neurtzeko, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren distantziak neurtzeko informatika-tresnak erabili ahal izango ditu.

Se habilita la posibilidad de que la Administración contemple a los efectos de la medición de dichas distancias podrán utilizarse las herramientas informáticas para medir distancias de la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi.

Xedapen iragankor bat sartu da, joko-lokalen lekualdaketak eta handitzeak debekatzeko, betiere baimendutako lokalen gehienekoaren azpitik ez badago.

Se incluye una Disposición Transitoria por la que se prohíben los traslados y las ampliaciones de locales de juego en tanto no se esté por debajo del máximo de locales permitidos.

Hamargarren xedapen iragankor berri bat sartzen da, sektoreari laguntzeko neurri bat berrezartzen duena –lehenago ere ezarri zen 2020an eta 2021ean, alarma-egoeretan–, COVID-19ak eragindako pandemiaren olatu berriaren kutsadura-tasen gehikuntza geldiarazteko adostutako neurri murriztaileek eragindako kalteak arintzeko.

Se introduce una nueva Disposición Transitoria Décima que restablece una medida de apoyo al sector, que ya se adoptó anteriormente en 2020 y 2021 en las situaciones de estado de alarma, al objeto de amortiguar los perjuicios causados por las medidas restrictivas acordadas para contener el incremento de las tasas de contagio de la nueva ola de la pandemia causada por la COVID-19.

Dauden kontzeptu eta definizio batzuk findu nahi dira, artikuluei argitasun eta zehaztasun handiagoa emateko.

Se pretende afinar algunos de los conceptos y definiciones existentes en aras de dotar de una mayor claridad y exactitud al articulado.

Aldatu egiten da joko-makinak kokatzeko buletinean ezarritako baldintzak ez betetzearen ondorioak arautzen dituen manua.

Se modifica el precepto que regula las consecuencias del incumplimiento de las condiciones establecidas en el boletín de emplazamiento de las máquinas de juego.

Arau hau Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015eko irailaren 9ko 2015/1535 (EB) Zuzentarauan aurreikusitako arau eta araudi teknikoen eta informazioaren gizarteko zerbitzuei buruzko erregelamenduen arloko informazio-prozedurarako onartu da, betiere zuzentarauan ezarritako hiru hilabeteko epea errespetatuz, erregelamendu-proiektua Batzordeari jakinarazten zaionetik hura onartu arte. Prozedura honek helburu du arauari eta araudi teknikoei buruzko gardentasuna eta kontrola garatzea, estatu kideen artean arrazoirik gabeko oztopoak sortzeko arriskua murriztuz.

La presente norma ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, respetando el plazo de tres meses establecido en la Directiva entre la comunicación del proyecto de reglamento a la Comisión y la adopción del mismo. Este procedimiento tiene por objeto proporcionar transparencia y control en relación con dichas normas y reglamentaciones técnicas, reduciendo así el riesgo de creación de obstáculos injustificados entre los Estados miembros.

Ondorioz, lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko otsailaren 8an egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Vicelehendakari primero y Consejero de Seguridad, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 8 de febrero de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra. – Aldatu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuaren manu hauek:

Artículo Único. – Se modifican los siguientes preceptos del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi:

1.– 3. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

1. Se modifica el párrafo segundo del artículo 3, que pasa a tener la siguiente redacción:

"2.– Zehazki, debekatuta dago honako hauek antolatzea eta praktikatzea:

"2.- Particularmente está prohibida la organización y práctica de:

a) Kasino-jokoen modalitateak, izen berarekin edo desberdinarekin, txapelketa-modalitatea barne, kasinoetatik kanpo egiten badira edo Erregelamendu honetan ezarritako baimenetatik, betekizunetatik edo baldintzetatik kanpo egiten badira.

a) Modalidades de juegos propios de casino, con el mismo o distinto nombre, incluso en su modalidad de torneo, cuando se realicen fuera de los casinos o realizadas al margen de las autorizaciones, requisitos y condiciones establecidos en este Reglamento.

b) Bingo-jokoaren modalitateak, izen berarekin edo desberdinarekin, Erregelamendu honetan aurreikusita ez badaude edo Erregelamendu honetan ezarritako baimenetatik, betekizunetatik edo baldintzetatik kanpo egiten badira.

b) Modalidades del juego del bingo, con el mismo o distinto nombre, no previstas en el presente Reglamento, o realizadas al margen de las autorizaciones y requisitos establecidos en el mismo.

c) Erregelamendu honetan ezarritako baimenetatik, betekizunetatik edo baldintzetatik kanpo egiten diren apustuak edo Erregelamendu honetan aurreikusita ez dauden ekitaldietan egiten diren apustuak.

c) Apuestas realizadas al margen de las autorizaciones y requisitos establecidos en el presente Reglamento o sobre eventos que no estén contemplados en el mismo.

d) Pertsonen duintasunaren aurka, intimitaterako eskubidearen aurka, ohorerako eskubidearen aurka, eta norbere irudiaren eskubidearen aurka doazen apustuak, dela apustuaren beraren berezko ezaugarriengatik dela apustua jokatzen den ekitaldiaren ezaugarriengatik.

d) Apuestas que, en sí mismas o los acontecimientos sobre los que se realicen, atenten contra la dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen.

e) Delituak edo faltak egitean oinarritzen diren apustuak, gertakari politikoetan edo erlijiosoetan oinarritzen direnak edo indarreko arauek debekaturiko ekitaldietan jokatzen direnak, eta apustuan parte hartzen duten aldeekin zerikusirik ez duen amaiera ezezaguna ziurtatzen ez dutenak.

e) Apuestas que se basen en la comisión de delitos o faltas, en acontecimientos políticos o religiosos, en eventos prohibidos por la legislación vigente, y en las que no se asegure el desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes en la apuesta.

f) Zaldiek parte hartzen duten eta Erregelamendu honetan jasota ez dauden kirol-jardueretan edo lehiaketetan eginiko apustuak.

f) Apuestas sobre actividades deportivas o de competición en las que participen caballos, que no estén contempladas en el presente Reglamento.

g) Saldutako produktuen artean txartelak eta loteriak saltzen dituzten salmenta-makinak eta -gailuak jartzea eta ustiatzea, horretarako baimenik ez duten establezimenduetan badaude.

g) La instalación y explotación de dispositivos y máquinas expendedoras que entre sus productos ofrezcan boletos y loterías, en establecimientos sin título para ello.

h) Erregelamendu honetan araututako makinak erabiliz, edozein jarduera baimen egokirik gabe egitea, edo baimen hori izanda ere, bertan jasotako parametroak gainditzea.

h) La realización de cualquier actividad desarrollada mediante el empleo de máquinas reguladas en este Reglamento sin la debida autorización, o que aun disponiendo de ella exceda de los parámetros en ella recogidos.

2.– 5. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

2. Se modifica el artículo 5, que pasa a tener la siguiente redacción:

"5. artikulua.- Jokoa Arautzeko Agintaritza.

"Artículo 5.- Autoridad Reguladora del Juego.

Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen Jokoa Arautzeko Agintaritza joko-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritza da. Hortaz, Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legean, Erregelamendu honetan, eta Zuzendaritza hori atxikita dagoen saileko egitura-dekretuan xedatutakoaren arabera, Zuzendaritza horri dagokio:

La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de juego es la Autoridad Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi y como tal le corresponde, de conformidad con lo que dispone la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, este Reglamento y el Decreto de estructura del departamento al que se adscribe, el ejercicio de las siguientes facultades y funciones:

a) Jokoari buruzko politika publikoak egituratzea.

a) Elaborar las políticas públicas relativas al juego.

b) Joko-modalitateen enpresa ustiatzaileak eta jokoen ustiapena eta praktika baimentzea.

b) Autorizar las empresas explotadoras de las diversas modalidades de juego, así como la explotación y práctica de los juegos.

c) Joko-jarduerak egingo dituzten lokalak baimentzea, baita lokal horiek irekitzeko aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak jasotzea ere.

c) Autorizar los locales en los que se celebren las actividades de juego, así como recibir las declaraciones responsables para su apertura.

d) Joko-makinak eta makina laguntzaileak jartzeko baimena ematea, baita AR motako makinak edo erredentzioko jolas-makinak eta jolas-aretoetan ustiatzen direnak jartzeko erantzukizunpeko adierazpenak jasotzea ere.

d) Autorizar la instalación de máquinas de juego y auxiliares, así como recibir las declaraciones responsables para la explotación de las máquinas tipo AR o recreativas de redención y las relativas a la explotación de salones recreativos.

e) Bitarteko elektronikoen, informatikoen, telematikoen eta elkarreragileen bidez egiten diren joko-jarduerak baimentzea, dagokien arauketaren eta plangintzaren baitan.

e) Autorizar las actividades de juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en el marco de la normativa y planificación correspondiente.

f) Jokoaren Erregistro Nagusia kudeatzea.

f) Gestionar el Registro Central de Juego.

g) Joko-elementuak eta apustuak homologatzea.

g) Homologar los elementos de juego y apuestas.

h) Saiakuntza-laborategiak eta ikuskapen-erakundeak gaitzea.

h) Habilitar los laboratorios de ensayo y entidades de inspección.

i) Joko arduratsu eta bermedun baten aldeko sentsibilizazioa sustatzea, eta jokoak gizartean duen eragina aztertzea, batik bat herritarren jokabideetan, adingabeengan eta, genero-ikuspegiarekin, adikzio-portaerak kontrolatzeko garaian.

i) Promover la sensibilización en aras de un juego responsable y con garantías y la investigación sobre la incidencia social del juego en relación con los comportamientos ciudadanos, las personas menores de edad y el control de las conductas adictivas con perspectiva de género.

j) Joko-arloa kontrolatzea; ikuskatzea; eta, zehatzeko ahala beste organo batzuei ez dagokienean, zehatzeko ahala egikaritzea".

j) Controlar, inspeccionar y ejercer la potestad sancionadora en materia de juego cuando la imposición de sanciones no corresponda a otros órganos".

3.– 7. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

3. Se modifica el párrafo segundo del artículo 7, que pasa a tener la siguiente redacción:

"2.– Batzordekideak izendatzeko orduan, gizonen eta emakumeen kopurua orekatua izatea bilatuko da jatorrian okupatzen duten kargua dela-eta izendatuak ez diren batzordekideen kasuan. Honela osatuko da batzordea:

"2.- Su composición es la siguiente, procurando una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la designación de las personas miembros que no lo sean en función de su cargo:

a) Batzordeburua. Joko-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaria, edo zuzendariak izendatutako beste bat.

a) Presidencia. La persona titular de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de juego o persona en quien delegue.

b) Joko arloan eskumena duen sailburuak izendatutako hiru ordezkari.

b) Tres personas representantes del Departamento competente en materia de juego, designadas por su titular.

c) Tributu-, osasun-, hezkuntza-, turismo- eta gazteria-arloan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailetako titularrek izendatutako bost ordezkari.

c) Cinco personas representantes de los Departamentos del Gobierno Vasco, con competencias en materia tributaria, de salud, de educación, turismo y juventud, designadas por las respectivas personas titulares.

d) Erregelamendu honetan jasotako arau zehatzak zenbat izan, jokoaren sektore profesionaleko beste horrenbeste ordezkari, bakoitza arau zehatzak dituen azpisektorearen ordezkaritzan. Baita enpresa fabrikatzaile, inportatzaile eta merkaturatzaileen sektoreko ordezkari bat ere. Ordezkari bakoitza eremu bakoitzeko elkarte nagusiak izendatuko du. Elkarterik ez badago, enpresen artean txandakatuko da ordezkaritza. Horrenbestez, urte bakoitzean ordezkari bat izendatuko dute.

d) Tantas personas representantes del sector profesional de juego como reglamentaciones específicas contiene este Reglamento, cada una en representación de cada subsector con reglamentación específica, así como un representante del sector de las empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras. La designación de cada representante se realizará por la asociación mayoritaria de cada ámbito. Si no existiera una asociación, rotará la representación entre sus empresas, designando anualmente una persona representante.

e) Sektorean ordezkagarritasun handiena duten kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteek izendatutako bi ordezkari.

e) Dos personas representantes de las asociaciones de defensa de las personas consumidoras y usuarias, designadas entre las entidades más representativas del sector.

f) Adikzioak errehabilitatzeko elkarteek –sektorean ordezkagarritasun handiena dutenek– izendatutako hiru ordezkari, lurralde historiko bakoitzeko bana.

f) Tres personas representantes de las asociaciones de rehabilitación de adicciones, una por cada territorio histórico, designadas entre las entidades más representativas del sector.

g) Idazkaria: joko-arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzako ordezkari bat, hitz egiteko eskubidearekin, baina botoa emateko eskubiderik gabe."

g) Secretaría: una persona adscrita a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de juego, con voz, pero sin voto."

4.– 9. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

4. Se modifica el párrafo primero del artículo 9, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.– Gobernu Kontseiluak jokoen plangintza onartuko du, honako hauek aintzat hartuta: Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 4. artikuluan aurrez ikusitako irizpideak; horiez gain, kontuan hartuko du Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 50. artikuluan xedatutakoa, baita Jokoaren Euskal Behatokitik ateratako datuak ere».

«1.- El Consejo de Gobierno aprobará la planificación de los juegos atendiendo a los criterios previstos en el artículo 4 de Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, así como de los datos que se desprendan del Observatorio Vasco del Juego».

5.– Seigarren paragrafoa sartzen da 11. artikuluan, eta honela geratzen da idatzita:

5. Se incluye un párrafo sexto en el artículo 11, que pasa a tener la siguiente redacción:

«6.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak sustatuko du Erregelamendu honetan araututako joko-enpresak kontsumoko arbitrajeari atxiki daitezen, joko-jardueretan erabiltzaile eta kontsumitzaileekiko sor daitezkeen gatazkak konpontzeko».

«6.- La Autoridad Reguladora del Juego promoverá la adhesión de las empresas de juego reguladas en este Reglamento al arbitraje de consumo para la resolución de los conflictos que puedan surgir en las actividades de juego respecto a las personas usuarias y consumidoras».

6.– 12. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

6. Se modifica el artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:

"12. artikulua.- Informazioa.

"Artículo 12.- Información.

1.– Joko-lokal guztiek honako hauek bete beharko dituzte:

1.- Todos los locales de juego deberán:

a) Jendaurrean erakustea joko-lokal moduan jartzeko gaitzen dituen titulua, Jokoa Arautzeko Agintaritzak jaulkitakoa.

a) Exhibir públicamente el título habilitante para la instalación expedida por la Autoridad Reguladora del Juego.

b) Ohartaraztea joko ez arduratsuak mendekotasuna sorraraz dezakeela.

b) Advertir que la práctica del juego no responsable puede crear adicción.

c) Ohartaraztea joko-lokalak adin nagusikoentzako lokalak direla, jolas-aretoen kasuan izan ezik.

c) Hacer constar en los locales de juego, salvo en los salones recreativos, que se trata de locales para personas mayores de edad.

d) Erabiltzaileen esku jartzea lokal horietan eskaintzen diren joko-modalitateen araudi ofizialak, eta, halakorik balego, establezimenduaren barne erregelamendua, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan.

d) Tener a disposición de las personas usuarias las reglamentaciones oficiales de las modalidades de juego que se desarrollen en los mismos y el reglamento interior del establecimiento, si lo hubiere, redactados en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

e) Joko edo apustu bakoitzaren baldintza zehatzen berri ematea, modu argi eta ulergarrian, bai horiek jokatzen diren gailuetan bai horiek jokatzen diren leku fisikoetan edo birtualetan, baita sariak banatzeko arauen berri ematea ere.

e) Informar en términos claros y comprensibles sobre las condiciones específicas de cada juego o apuesta en los aparatos y lugares físicos o virtuales donde se realicen, así como sobre las reglas de reparto de premios.

f) «B» eta «C» motako makinen aurrealdean edo bideo-pantailan, modu grafikoan jaso beharko da, ikusteko moduan, eta idatziz, jarraian adierazten den informazioa: konbinazio irabazleen deskripzioa; onartutako txanponen, fitxen, txartelen edo euskarri fisikoen edo elektronikoen balioak; partida bakoitzari dagozkion sarien zenbatekoa; sarietan itzultzeko gutxieneko portzentajea; adingabeek erabiltzeko debekua; eta jokoa praktikatzeak mendekotasuna sorraraz dezakeela egiten duen ohartarazpena.

f) Hacer constar en el frontal o en la pantalla de vídeo de las máquinas de tipo «B» y «C» de forma gráfica, visible y por escrito las reglas de juego; la descripción de las combinaciones ganadoras; la indicación de los tipos de valores de monedas, fichas, tarjetas o soportes físicos o electrónicos que acepta; el importe de los premios correspondiente a cada una de las partidas; el porcentaje mínimo de devolución en premios y la prohibición de su utilización a los menores de edad, así como la advertencia de que la práctica del juego puede crear adicción.

2.– Jokoaren webguneko orrialdeetan, informazio hau erakutsi beharko da (toki nabarmenean, eta webguneko orrialde guztietatik eskuratzeko moduan):

2.- En las páginas del sitio web de juego deberá exhibirse en lugar destacado y accesible desde todas las páginas del sitio web la siguiente información:

a) Jokoaren enpresa operadorearen datuak, besteak beste honako hauek: izen soziala, erregistro-tokia, helbide elektronikoa eta gaikuntza-titulua.

a) Los datos de la empresa operadora de juego, incluidos: su denominación social, NIF, el lugar de registro, la dirección de correo electrónico, y el título habilitante.

b) Jokoan parte hartu ahal izateko gutxieneko adina adierazten duen abisua.

b) Un aviso de límite de edad para participar en el juego, que indique la edad mínima por debajo de la cual no se permite jugar;

c) «Joko arduratsuari» buruzko mezua, zeinaren bidez adieraziko baita jokoa, kontrolatzen ez bada, kaltegarria izan daitekeela; webgunean erabiltzaileei laguntzeko neurriei buruzko informazioa; autoebaluazio-probak, erabiltzaileek jokoarekiko duten portaera egiaztatzeko aukera izan dezaten; eta jokoarekin lotutako nahasmenduei buruzko informazioa eta laguntza eskaintzen dituzten erakundeekin harremanetan jartzeko esteka.

c) Un mensaje de «juego responsable» que ofrezca acceso directo a información avisando de que el juego puede ser pernicioso si no se controla; información sobre las medidas de apoyo a los usuarios en el sitio web; pruebas de autoevaluación para que los usuarios puedan comprobar su comportamiento en relación con el juego; y un enlace a organizaciones que ofrezcan información sobre los trastornos asociados con el juego, y asistencia al respecto.

d) Jokoaren kontratu-baldintzei buruzko informazio zehatza eta irakurtzeko modukoa. Baldintza horiek onartu eta baieztatu egin beharko ditu jokalariak jokalari-kontua irekitzeko eta erregistratzeko prozesuan, eta bide elektronikoetatik eskuragarri egon beharko dute, kontsumitzaileak gorde eta berreskuratu ahal izan ditzan. Informazio horren barruan, hauei buruzko argibideak jasoko dira: kontutik funtsak ateratzeari buruzko mugak eta epeak, kontu horretan eginiko transakzioekin lotutako edozein gastu, eta joko bakoitzerako sarien itzulketa-ehunekoetarako esteka.

d) Información concisa y legible sobre las condiciones contractuales del juego, que deberán ser aceptadas y confirmadas por la persona jugadora durante el proceso de registro y apertura de la cuenta de jugador o jugadora y estar disponibles por medios electrónicos de manera que el consumidor pueda guardarlas y recuperarlas. Entre dicha información estará la relativa a los plazos y límites relativos a las retiradas de fondos de la cuenta, cualquier gasto relacionado con las transacciones realizadas en dicha cuenta y un enlace a los porcentajes de devolución en premios para cada juego;

e) Jokoaren webgunean eskuragarri dauden apustuei eta jokoei buruzko arauen informazioa, modu argi eta ulergarrian.

e) Información en términos claros y comprensibles sobre las normas relativas a los juegos y las apuestas disponibles en el sitio web de juego.

3.– Joko-lokal guztiek eta joko- eta apustu-enpresen webgune edo web orrialdeek erabiltzaileen eskura izango dituzte erreklamazio-orriak. Horiek eskuratzea, betetzea eta izapidetzea uztailaren 1eko 142/2014 Dekretuan ezarritakoaren arabera arautuko da, Kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzkoan.

3.- Todos los locales de juego, así como los sitios o páginas web de empresas de juego y apuestas tendrán hojas de reclamaciones a disposición de las personas usuarias. La obtención, cumplimentación y tramitación se regularán conforme a lo dispuesto en el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de consumo y del procedimiento de atención a quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias.

7.– 15. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

7. Se modifica el artículo 15, que pasa a tener la siguiente redacción:

"15. artikulua.- Jokalariaren estatutua.

"Artículo 15.- Estatuto de la persona jugadora.

1.– Jokoaren enpresa operadorearekin, joko-establezimenduarekin eta haren langileekin dituzten harremanetan, jokalari orok jarraian adierazten diren eskubideak izango ditu:

1.- Toda persona jugadora tendrá, ante la empresa operadora de juego, su establecimiento de juego y su personal, los siguientes derechos:

a) Begirunez eta adeitasunez hartua izateko eskubidea.

a) A ser tratada respetuosamente y conforme a las normas de cortesía.

b) Partidaren prezioari dagokion erabilera-denbora izateko eskubidea.

b) Al tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de que se trate.

c) Dagozkion sariak kobratzeko eskubidea, joko bakoitzaren arau zehatzen arabera.

c) Al cobro de los premios que le correspondan, conforme a la normativa específica de cada juego.

d) Askatasunez jokatzeko eskubidea, gainerako jokalariengandik, joko-establezimenduko langileengandik edo bestelako norbanakoengandik hertsapenik edo mehatxurik jaso gabe, baita jokoa modu garbian joan dadin, erregelamenduetan ezarritakoa betez.

d) A jugar libremente, en ausencia de coacciones o amenazas, provenientes de otras personas jugadoras, del personal del establecimiento de juego o de cualquier otra tercera persona, así como el derecho a que el juego se desarrolle de manera limpia y con sujeción a los reglamentos que lo rigen.

e) Jokoa edo apustua arautuko duten arauei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea, modu argi eta ulergarrian.

e) A obtener la información que precise sobre las reglas que regirán el juego o apuesta en términos claros y comprensibles.

f) Une oro jakiteko zenbat diru jokatu edo apustu egin duen, euskarri elektronikoaren bidez jokatutako jokoetan; baita ere, joko-establezimenduan araudiak baimendutako kontu bat irekita izanez gero, kontu horretan zenbat saldo geratzen zaion ezagutzeko eskubidea.

f) A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado en aquellos juegos en que se juegue a través de soporte electrónico, así como, en el caso de disponer de una cuenta abierta en el establecimiento de juego cuando así se autorice reglamentariamente, derecho a conocer el saldo restante en dicha cuenta.

g) Bitarteko elektronikoen, informatikoen, telematikoen eta elkarreragileen bidez gauzatutako jokoetan, bere burua modu ziurrean identifikatzeko eskubidea nortasun agiri nazionala, pasaportea edo agiri baliokidea erakutsiz, sinadura elektroniko aitortuko sistemen bidez; bai eta bere datu pertsonalak babestuak izateko eskubidea ere, datuak babesteko arauetan xedatutakoarekin bat etorriz.

g) A identificarse de modo seguro mediante la exhibición del documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente, en los juegos desarrollados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, mediante sistemas de firma electrónica reconocida, así como derecho a la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

h) Une oro jokoaren enpresa operadorearen izena ezagutzeko eskubidea, bereziki, bitarteko elektronikoen, informatikoen, telematikoen eta elkarreragileen bidez garatutako jokoetan; baita ere, erreklamazioen edo ustezko arau-hausteen kasuan, haiekin elkarreragiten duten langileen identitatea ezagutzeko eskubidea.

h) A conocer en todo momento la identidad de la empresa operadora de juego, especialmente, en los juegos desarrollados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, mediante sistemas de firma electrónica reconocida, así como derecho a conocer, en el caso de reclamaciones o de posibles infracciones, la identidad del personal que interactúe con ellas.

i) Erreklamazio-orriak berehala eskuragarri izateko eskubidea.

i) A tener a su disposición, de modo inmediato, las hojas de reclamaciones.

j) Joko-establezimenduetan joko arduratsua praktikatzeko beharrezkoa den informazioa jasotzeko eskubidea.

j) A recibir en los establecimientos de juego la información necesaria sobre la práctica responsable del juego.

k) Joko-galarazpenen erregistroan sartzeko edo baja emateko eskatzeko eskubidea, 18. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.

k) A solicitar su inclusión o baja en el registro de interdicciones de acceso al juego conforme al procedimiento establecido en el artículo 18.

l) Jokoaren enpresa operadorearekin sortzen diren eztabaidak kontsumoko arbitrajearen mende jartzeko eskubidea, betiere enpresa hori kontsumoko arbitraje-sistemari atxikita badago.

l) A someter al arbitraje de consumo las disputas que surjan con la empresa operadora de juego, siempre que ésta estuviera adherida al sistema arbitral de consumo.

2.- Jokalariek une oro errespetatu beharko dituzte joko-arauak, joko arduratsuaren printzipioak, eta gailuen eta makinen erabilera egokia. Halaber, jarrera adeitsua izan beharko dute lokaletako langileekin eta gainerako erabiltzaileekin.

2.- Las personas jugadoras deberán respetar en todo momento las reglas del juego, los principios del juego responsable, hacer un uso adecuado de los aparatos y las máquinas, así como mantener una actitud respetuosa hacia al personal de los locales y al resto de las personas usuarias.

Era berean, joko-lokaletako sarrera-kontrolean identifikatu beharko dira, 17. artikuluan ezarritako debeku-arrazoirik ez dagoela egiaztatzeko".

Asimismo, deberán identificarse en el control de acceso de los locales de juego, a fin de constatar que no se da ningún motivo de prohibición de los establecidos en el artículo 17".

8.– 17. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

8. Se modifica el artículo 17, que pasa a tener la siguiente redacción:

"17. artikulua. – Joko-aretoetara eta web orrialdeetara sartzeko debekua.

"Artículo 17.- Prohibición de acceso a locales de juego y a páginas web.

1.– Honako hauei galaraziko zaie joko-lokaletara sartzea:

1.- Se impedirá el acceso a locales de juego a:

a) Adingabeei, joko-kasinoen, bingo-lokalen, joko-aretoen, apustu-lokalen eta zaldi-apustuen lokalen kasuan.

a) Las personas menores de edad en el caso de casinos de juego, locales de bingo, salones de juego, locales de apuestas y locales de apuestas hípicas.

b) Edanda joatearen zantzuak antzematen zaizkienei edo substantzia psikotropikoak hartu izanaren eraginpean daudela antzematen zaienei, edo haien jarrera oldarkorrarekin edo bortitzarekin jokoen ordena, lasaitasuna eta jardun ona oztopatu dezaketenei.

b) Las personas que presenten signos de embriaguez o de estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, o que manifiesten un comportamiento agresivo o violento que pueda perturbar el orden, la tranquilidad y el desarrollo de los juegos.

c) Joko-galarazpenen Erregistroan inskribatutako norbanakoei.

c) Las personas incluidas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

2.– Aurreko artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, jokatzeko debekua duten norbanakoei ez zaie utziko web orrialdeetan jokalari-kontu bat irekitzen ezta erregistratzen ere.

2.- No se permitirá la apertura y registro de cuenta de jugador o jugadora en páginas web a las personas incursas en prohibición de jugar conforme al artículo anterior.

3.– Lokal horietako sarreran eta web orrialdeko atarian, modu argian idatzita jaso behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan, adingabeek debekatuta dutela sartzea".

3.- La prohibición de acceso a las personas menores de edad deberá constar de forma claramente visible en la entrada del local y en el portal de la página web, y en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi".

9.– 18. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

9. Se modifica el artículo 18, que pasa a tener la siguiente redacción:

" 18. artikulua.– Joko-galarazpenen erregistroa.

"Artículo 18.- Registro de interdicciones de acceso al juego.

1.– Joko-galarazpenen Erregistroaren xedea da hor inskribatzen diren pertsonei sarrera debekatzea joko-lokaletara edo bitarteko elektronikoen, informatikoen, telematikoen eta elkarreragileen bidezko joko-arloko webguneetara.

1.- El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego se establece con la finalidad de impedir el acceso de las personas que en él se inscriban a los locales de juego y a los sitios web de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.

2.– Jokoa Arautzeko Agintaritzak honako hauek inskribatuko ditu Joko-galarazpenen Erregistroan:

2.- La Autoridad Reguladora del Juego inscribirá en tal registro de interdicciones del juego a:

a) Euren borondatez jokoa galaraz diezaietela eskatu duten pertsonak.

a) Las personas que voluntariamente hubieran solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.

b) Jokoarekiko adikzio patologikoa duten pertsonak, interes legitimoa duen hirugarren batek eskatuta.

b) Las personas que presenten adicción patológica al juego, a solicitud de tercero con interés legítimo.

c) Epai judizial irmoaren bidez ezgai edo zarrastel deklaratutako pertsonak, eta, hala badagokio, joko-jarduera mugatzeko behin-behineko neurrien eraginpean daudenak (ezgaitasun- edo zarrastelkeria-prozeduran hartutako neurriak), neurriok indarrean dauden aldian.

c) Las personas declaradas incapaces o pródigas por sentencia judicial firme y, en su caso, las que se vean afectadas por medidas provisionales consistentes en la limitación de acceso a actividades de juego adoptadas en el marco del correspondiente procedimiento de incapacidad o prodigalidad y durante la vigencia de la medida.

d) Epai judizial irmoaren bidez (modu nagusian edo osagarrian) joko-jarduera mugatu zaien pertsonak eta, hala badagokio, joko-jarduera mugatzeko behin-behineko neurrien eraginpean daudenak, neurriok indarrean dauden aldian.

d) Las personas a las que, por sentencia judicial firme, de modo principal o accesorio, se les hubiera limitado el acceso al juego y, en su caso, las que se vean afectadas por medidas provisionales consistentes en la limitación de acceso a actividades de juego adoptadas en el marco del correspondiente procedimiento y durante la vigencia de la medida.

e) Joko-araudi honetan jasotako arau-hauste astunengatik edo oso astunengatik zehatutako norbanakoak.

e) Las personas sancionadas por infracciones graves o muy graves contempladas en esta normativa de juego.

f) Jokoaren enpresa operadoreen eskariz erregistroan inskribatzen diren pertsonak, jokoan duten portaera oinarri hartuta.

f) Las personas cuya inscripción sea solicitada por las empresas operadoras de juego atendiendo a su comportamiento en el juego.

3.- Interesdunaren borondatezko inskripzio-eskaera interesdunak berak edo bere ordezkariak egin dezake Jokoa Arautzeko Agintaritzan. Osakidetza/Euskal osasun zerbitzuak eta jokoarekiko adikzio-arazoak dituzten pertsonak errehabilitatzea helburu duten elkarteek ere (elkarte horietan errehabilitatzen ari diren pertsonei dagokienez) aurkez dezakete eskaera, betiere interesdunak aldez aurretik horretarako baimena ematen badu.

3.- La solicitud de inscripción voluntaria a instancia de la persona interesada podrá realizarse directamente por ella o su representante ante la Autoridad Reguladora del Juego. Igualmente podrán presentarla, previo consentimiento de la persona interesada, Osakidetza/Servicio Vasco de Salud y las asociaciones cuyo objeto sea la rehabilitación de personas con problemas de adicción al juego respecto a personas que se encuentren en rehabilitación en ellas.

Inskripzioa erabakitzeko epea hiru egunekoa izango da, eskaera Jokoa Arautzeko Agintaritzaren erregistroan sartzen denetik zenbatzen hasita, eta indarraldi mugagabea izango du. Nolanahi ere, inskribatzea egin zenetik sei hilabete igarotakoan, interesdunak inskribatzea ezeztatzeko eska dezake.

El plazo para acordar la inscripción será de tres días contados desde que la solicitud tenga entrada en el registro de la Autoridad Reguladora del Juego y tendrá una vigencia indefinida. No obstante, la persona interesada podrá solicitar la cancelación de la inscripción una vez transcurridos seis meses desde que se realizó.

4.- Borondatezko inskripzioaren eskabidea joko-lokalen sarrera-kontrolean aurkeztu ahal izango da, bai eta bitarteko elektroniko, informatiko, telematiko eta interaktiboen bidez egindako sarbide-kontrolean ere, baldin eta eskatzailea behar bezala identifikatzen badute. Joko-lokal edo -enpresatik elektronikoki bidali beharko diote Jokoa Arautzeko Agintaritzari, aurkezten denetik 3 eguneko epean. Jokoa Arautzeko Agintaritzak hiru eguneko epean erabakiko du inskripzioa, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren erregistroan sartzen den egunetik zenbatzen hasita. Inskripzioak indarraldi mugagabea izango du, baina interesdunak hura ezeztatzeko eskatu ahal izango dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari, inskripzioa egin eta sei hilabete igaro ondoren.

4.- La solicitud de inscripción voluntaria podrá presentarse en el control de acceso de los locales de juego, así como en el control de acceso realizado por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos siempre que identifiquen fehacientemente a la persona solicitante. Desde el local o empresa de juego correspondiente deberán enviarla electrónicamente a la Autoridad Reguladora del Juego en el plazo de 3 días desde su presentación. La Autoridad Reguladora del Juego acordará la inscripción en el plazo de 3 días a contar desde la fecha de entrada en el registro de la Autoridad Reguladora del Juego. La inscripción tendrá una vigencia indefinida, no obstante, la persona interesada podrá solicitar a la Autoridad Reguladora del Juego la cancelación una vez transcurridos seis meses desde que se realizó.

5.- Ertzain-etxeetan ere aurkeztu ahal izango da jokoan parte hartzeko borondatezko galarazpenari buruzko eskaera, bai borondatez inskribatzeko, bai Joko-galarazpenen Erregistroan ezeztatzeko. Dagokion ertzain-etxetik Jokoa Arautzeko Agintaritzari bidali beharko diote 3 eguneko epean, eskatzailea modu frogagarrian identifikatu dela egiaztatzen duen identifikazio-eginbidea erantsita."

5.- La solicitud relativa a la interdicción voluntaria de acceso al juego, tanto para la inscripción voluntaria como para su cancelación en el Registro de Interdicciones de acceso al juego podrá presentarse también en las comisarías de la Ertzaintza. Desde la comisaría correspondiente deberán enviarla en el plazo de 3 días a la Autoridad Reguladora del Juego, adjuntando diligencia de identificación que acredite que la persona solicitante ha sido identificada fehacientemente".

6.- Interes legitimoa egiaztatzen duen edozein pertsonak ere aurkeztu ahal izango du inskribatzeko eskaera. Kasu horietan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak alegazioak aurkezteko epe bat ezarriko du, eta alderdiei entzunaldia emango die ebazpena eman aurretik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen arabera. Jokoa Arautzeko Agintaritzak eskaera ukatu ahal izango du, eskatzailearen legitimaziorik ezagatik edo hura oinarritzen duten oinarri faktiko edo juridikoak nahikoak ez izateagatik.

6.- La solicitud de inscripción podrá presentarse igualmente por cualquier persona que demuestre interés legítimo. En tales casos, la Autoridad Reguladora del Juego establecerá un periodo de alegaciones y dará audiencia a las partes conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con carácter previo a la resolución. La Autoridad Reguladora del Juego podrá denegar la solicitud por la falta de legitimación del solicitante o por la insuficiencia de los presupuestos fácticos o jurídicos en que se fundamente aquélla.

Inskribatzea erabakitzeko epea hilabetekoa izango da, dagokion prozedura hasten denetik. Inskripzioak indarraldi mugagabea izango du, baina interesdunak hura ezeztatzeko eskatu ahal izango dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari, inskripzioa egin eta sei hilabete igaro ondoren.

El plazo para acordar la inscripción será de un mes desde el inicio del correspondiente procedimiento. La inscripción tendrá una vigencia indefinida, no obstante, la persona interesada podrá solicitar a la Autoridad Reguladora del Juego su cancelación una vez transcurridos seis meses desde que se realizó.

7.- Ebazpen judizialetatik eta joko-araudiaren ondoriozko zehapenetatik datozen inskripzioak ofizioz egingo dira, 3 eguneko epean, eta haietan zehaztutako indarraldia izango dute.

7.- Las inscripciones que sean consecuencia de resoluciones judiciales y de sanciones derivadas de la normativa de juego, se realizarán de oficio en el plazo de 3 días y tendrán la vigencia que en ellas se determinen.

8.- Inskribatzeko eskaera jokoaren enpresa operadoreek egin ahal izango dute, jokoan portaera jakin bat duten pertsonei dagokienez. Kasu horietan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak alegazioak aurkezteko epe bat ezarriko du, eta alderdiei entzunaldia emango die ebazpena eman aurretik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen arabera. Jokoa Arautzeko Agintaritzak eskaera ukatu ahal izango du, eskatzailearen legitimaziorik ezagatik edo hura oinarritzen duten oinarri faktiko edo juridikoak nahikoak ez izateagatik.

8.- La solicitud de inscripción podrá solicitarse por las empresas operadoras de juego respecto de las personas que presenten un determinado comportamiento en el juego. En tales casos, la Autoridad Reguladora del Juego establecerá un periodo de alegaciones y dará audiencia a las partes conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con carácter previo a la resolución. La Autoridad Reguladora del Juego podrá denegar la solicitud por la falta de legitimación del solicitante o por la insuficiencia de los presupuestos fácticos o jurídicos en que se fundamente aquélla.

Inskribatzea ebazpenean ezarritako aldirako egingo da, gutxienez 3 hilabeterako eta gehienez urtebeterako, kontuan hartuta jokabidea (nahita jokatu ote duen), sorrarazitako kaltea eta arau-haustean berrerori den. Ebazpenak zehaztuko du debeku-esparrua (eraginpeko joko-lokala edo webgunea izan daiteke).

La inscripción lo será por el periodo que se fije en la resolución, entre un mínimo de 3 meses y un máximo de un año, atendiendo a intencionalidad, daño creado y reincidencia. La resolución determina el ámbito de la prohibición, que puede referirse al local de juego o sitio web afectado.

9.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak koordinazio-lana egingo du Joko-galarazpenen Erregistroaren eta Espainiako Estatuan dauden baliokideen artean. Horretarako, hitzarmenak egingo dira datuak komunikatzeko, eta, hala badagokio, joko-galarazpenen erregistroak interkonektatzeko.

9.- La Autoridad Reguladora del Juego coordinará el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego con los equivalentes existentes en el Estado español con arreglo a los convenios que se formalicen para la comunicación de datos y, en su caso, la interconexión de los registros de interdicciones de acceso al juego.

10.– Joko-galarazpenen Erregistroak honako datu hauek jasoko ditu: ukitutako pertsonaren izen-abizenak, sexua, nortasun agiri nazionalaren zenbakia edo agiri baliokidearena eta ohiko bizilekua duen udalerriaren posta-kodea."

10.- El Registro de Interdicciones de Acceso al Juego contendrá el nombre y apellidos de la persona afectada, su sexo, el número del documento nacional de identidad o equivalente, así como el código postal de la localidad donde tenga su domicilio habitual."

10.– 19. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

10. Se modifica el artículo 19, que pasa a tener la siguiente redacción:

"19. artikulua.– Sarrera-baldintzak eta sarrera ukatzeko eskubidea.

"Artículo 19.- Condiciones de acceso y derecho de admisión

1.– Sarrera ukatzeko eskubidea bereizkeriarik ezaren printzipioarekin eta berdintasun printzipioarekin bat etorriz egikarituko da beti. Hori dela eta, debekatuta dago pertsonen duintasunaren aurkako erasoa sor dezakeen edozein egikaritza edo pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen dituen edozein egikaritza.

1.- El derecho de admisión se ejercerá en todo caso de conformidad con los principios de no discriminación e igualdad de trato, quedando excluida igualmente cualquier aplicación que suponga un ataque a la dignidad de las personas o una vulneración de sus derechos fundamentales.

2.– Lokaleko sarreretan, dagokion udal-agintaritzak jaulkitzen duen establezimenduaren idazkunean edo plakan, ikusteko moduan egon beharko da debekuei, mugei eta sarrera-baldintzei buruzko informazioa".

2.- Las prohibiciones, restricciones y condiciones de acceso deberán constar de forma visible en las entradas de público al local, en el letrero o placa del establecimiento que emita la autoridad municipal correspondiente".

11.– 20. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

11. Se modifica el artículo 20, que pasa a tener la siguiente redacción:

"20. artikulua.– Sarrera ukatzeko eskubidearen kontrola joko-lokaletan.

"Artículo 20.- Control de admisión en locales de juego

1.– Joko-lokal guztiek, jolas-aretoek izan ezik, sarrera ukatzeko eskubidea kontrolatzeko sistema bat izan beharko dute lokalera sartzeko ate bakoitzaren sarreran, 17. artikuluko kasuetan dauden pertsonei sartzen ez uzteko. Instalazioetara sartzeko sarbide bat baino gehiago dutenean, lokalek sarrera ukatzeko eskubidea kontrolatzeko sistema bat baino gehiago izan dezakete.

1.- Todos los locales de juego, excepto los salones recreativos, deberán contar con un sistema de control de admisión situado a la entrada de cada una de las puertas de acceso al local, con el fin de impedir el acceso a las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 17. Los locales deberán tener más de un sistema de admisión y control cuando cuenten con más de un acceso a las instalaciones.

2.- Sartzeko egon daitezkeen debekuak egiaztatze aldera, sarrera ukatzeko eskubidearen kontrolak sistema informatiko bat izan beharko du, joko-galarazpenen erregistroarekin konektatzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren ebazpen bidez ezarritako ezaugarrietara egokituko dena.

2.- A los efectos de comprobar las posibles prohibiciones de acceso, el control de admisión deberá disponer de un sistema informático que permita la conexión con el registro de interdicciones de acceso al juego, según especificaciones establecidas por resolución de la persona titular de la Autoridad Reguladora del Juego.

3.- Lokaleko arduradunak egin beharko du kontrol hori, eta joko-lokalera sartu nahi dutenei Nortasun Agiri Nazionala edo pertsonaren identifikazioa modu frogagarrian egiaztatzen duen agiri baliokidea aurkezteko eskatuko die.

3.- La labor del control de admisión deberá realizarse por la persona responsable del local de juego que solicitará a quienes deseen acceder al local de juego la presentación del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente que acredite fehacientemente la identificación de la persona.

4.- Bezeroaren datuak digitalizatuta edo euskarri elektronikoan eta Galarazpenen Erregistroarekin gurutzatuta dauden joko-lokaletan, sartzeko debeku posibleak egiaztatzeko eta frogatzeko, identifikatze- eta egiaztapen-sistema elektronikoak erabili ahal izango dira, baldin eta aldez aurretik Jokoa Arautzeko Agintaritzak edo beste Administrazio Publiko batzuek baimendu badituzte; azken kasu horretan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak baliozkotu ahal izango ditu, 61.5 artikuluan aurreikusitako moduan.

4.- En aquellos locales de juego en los que consten los datos del cliente digitalizados o en soporte electrónico y cruzados con el Registro de interdicciones, la comprobación y verificación de las posibles prohibiciones de acceso podrá realizarse mediante sistemas de reconocimiento y verificación electrónicos previamente autorizados por la Autoridad Reguladora del Juego o por otras Administraciones Públicas pudiendo, en este último caso, ser convalidadas por la Autoridad Reguladora del Juego en los términos previstos en el artículo 61.5.

5.- Euskarri informatikoak, identifikatze eta egiaztapen elektronikoko sistemak eta erabiltzaileak erregistratzeko beste edozein sistema erabiltzeko, datu pertsonalak babesteko araudiaren aginduak bete beharko dira. Betiere, kontrolean edo sarrera-erregistroan jasotako datuak Erregelamendu honetan zehaztutako helburuetarako soilik erabili ahal izango dira, eta, hala badagokio, Kapital Zuriketa eta Terrorismoaren Finantzaketa prebenitzeko araudiaren arabera.

5.- La utilización de los soportes informáticos y de los sistemas de reconocimiento y verificación electrónicos, así como de cualquier otro sistema de registro de personas usuarias, estará sujeta a las prescripciones de la normativa de protección de datos de carácter personal. En todo caso, los datos obrantes en el control o, en su caso, registro de admisión, solo podrán utilizarse para los fines previstos en el presente Reglamento y, en su caso, a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

6.- Joko-lokaletako langileek erantzukizunez adierazi beharko dute prestakuntza jaso dutela erregelamendu honek ezartzen dituen sarrera ukatzeko eskubidearen kontroleko betebeharrei buruz, 2. apartatuan aipatzen den sistema informatikoaren funtzionamenduari buruz eta, hala badagokio, 3. paragrafoan aipatzen diren identifikatze- eta egiaztapen-sistema elektronikoei buruz.".

6.- El personal de los locales de juego deberá declarar responsablemente haber recibido formación sobre las obligaciones de control de admisión que establece el presente Reglamento y sobre el funcionamiento del sistema informático a que se refiere el apartado 2, y en su caso sobre los sistemas de reconocimiento y verificación electrónicos a los que se refiere el apartado 3".

12.– 24. artikuluaren lehenengo paragrafoko i) letra aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

12. Se modifica el punto i) del párrafo primero del artículo 24, que pasa a tener la siguiente redacción:

«i) Joko bakoitzaren araudi espezifikoak hala eskatzen duenean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Diruzaintzan dagokion zenbatekoarengatik fidantza eratu izanaren egiaztagiria».

«i) Documento acreditativo de haber formalizado fianza ante la Tesorería del País Vasco por la cuantía que corresponda cuando así lo exija la reglamentación específica de cada juego».

13.– 25. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

13. Se modifica el artículo 25, que pasa a tener la siguiente redacción:

"25. artikulua.– Lehiaketa publikoaren bidez baimena emateko prozedura.

"Artículo 25.- Procedimiento de autorización mediante concurso público.

1.– Lehiaketa publikoaren deialdia joko-arloan eskumena duen sailburuaren Aginduz egingo da. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta lehiaketaren oinarri-arauak zehaztuko ditu.

1.- La convocatoria de concurso público se realizará mediante Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, en la que se contendrán las bases del concurso.

2.– Deialdia egiten duen Aginduan eskabideak aurkezteko epea zehaztuko da. Epe hori ezingo da izan hilabetetik beherakoa, ezta hiru hiletik gorakoa ere. Halaber, eskabidean jaso beharreko datuak eta aurkeztu beharreko datuak zehaztuko dira. Gutxienez, datu hauek jaso beharko dira:

2.- La Orden de convocatoria fijará el plazo de presentación de las solicitudes, no pudiendo ser inferior a un mes ni superior a tres, así como los datos que deberán constar en la solicitud y la documentación a presentar por los solicitantes, que como mínimo serán los siguientes:

a) Eskatzailearen izen-abizenak, nazionalitatea, egoitza eta nortasun agiri nazionalaren zenbakia, eta bere izenean jarduten duen edo enpresa nahiz erakunde interesdunaren izenean eta ordezkaritzan.

a) Nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y número del documento nacional de identidad o equivalente en caso de ser persona extranjera, de la persona que presenta la solicitud, así como la calidad en la que actúa en nombre de la empresa o entidad interesada.

b) Eskatzailea pertsona fisikoa bada, izen-abizenak, nazionalitatea, egoitza eta nortasun agiri nazionalaren zenbakia –atzerritarren kasuan, agiri horren baliokidearena–.

b) Nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y número de documento nacional de identidad o equivalente en caso de ser persona extranjera, de la persona física solicitante.

c) Eskatzailea pertsona juridikoa bada, merkataritza-sozietatearen edo kooperatibaren izena eta egoitza, eta sozietatearen kapital-kopurua.

c) Para el supuesto de personas jurídicas, denominación y domicilio de la sociedad mercantil o cooperativa y cuantía del capital social.

d) Sozietatea eratzen duten edo eratuko duten bazkideen edo partaideen zerrenda. Horien nortasun agiri nazionalaren zenbakia jaso beharko da, edo, hala dagokionean, horien pasaporte-zenbakia, baita horietako bakoitzak sozietatean duen partaidetza-kuota ere.

d) Relación de los socios, socias o partícipes que constituyan o vayan a constituir la sociedad, haciendo constar el número de documento nacional de identidad de los mismos o, en su caso, pasaporte, y cuota de participación de cada uno de ellos en la sociedad.

e) Merkataritza-sozietatea edo kooperatiba administratzen, zuzentzen edo kudeatzen dutenen, edo haien legezko ordezkaritzan jarduten dutenen zerrenda, horien nortasun agiri nazionalaren zenbakia adierazita –atzerritarren kasuan, agiri horren baliokidearena–.

e) Relación de las personas que ostenten la administración, dirección, gerencia o representación legal de la sociedad mercantil o cooperativa, con indicación del número de documento nacional de identidad o equivalente en caso de ser persona extranjera.

f) Sozietatearen eratze-eskrituraren eta haren estatutuen kopia edo notarioaren testigantza, baita sozietatea merkataritza-erregistroan inskribatuta dagoela adierazten duen egiaztagiria ere. Sozietatea eratu gabe badago, eskrituren eta estatutuen proiektuak aurkeztuko dira.

f) Copia o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos, con certificado de su inscripción en el Registro Mercantil. Si la sociedad no se hubiese constituido, se presentará proyecto de la escritura y de los estatutos.

g) Legezko ordezkari edo ordezkari estatutario gisa jarduten ez duenean, eskatzailearen ahalordearen egiaztagiria.

g) Documento acreditativo del poder de representación de la persona solicitante, cuando no actúe como representante legal o estatutario.

h) Pertsona fisiko eskatzailearen edo sozietateko bazkideen nahiz partaideen adierazpena, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 19. artikuluko 4. eta 5. zenbakietako desgaikuntzetan ez egoteari buruzkoa. Adierazpena Jokoa Arautzeko Agintaritzaren eredu normalizatuan adierazi bezala egin beharko da.

h) Declaración de la persona física solicitante, o de los socios, socias o partícipes de las sociedades, de no hallarse incursos en los supuestos de inhabilitación establecidos en los números 4 y 5 del artículo 19 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, conforme al modelo normalizado facilitado por la Autoridad Reguladora del Juego.

i) Artikulu honetako bigarren apartatuko b), d) eta e) letretan zehaztutako pertsonak Espainiako egoiliarrak ez badira, haien jatorri-egoitzako herrialdeak igorritako zigor-aurrekarien egiaztagiri baliokidea aurkeztu beharko dute, zinpeko itzultzaile edo interpretari batek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetara itzulia.

i) Las personas relacionadas en los puntos b), d) y e) del apartado segundo de este artículo, en el caso de que sean extranjeras no residentes en España, deberán presentar documento equivalente al certificado de antecedentes penales expedido por la autoridad competente del país de su residencia y traducido por traductor o intérprete jurado a cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– Eskatzailearen bazkideak pertsona juridikoak badira, aurreko paragrafoko d), h) eta i) letretan zehaztutako dokumentazioa pertsona juridiko horien titularrak diren pertsona fisikoei eskatuko zaie; betiere, gutxienez, joko-makinen eta makina laguntzaileen enpresa operadoreetako sozietate kapitalaren % 10eko partaidetza kuota badute.

3.- En el caso de que los socios y socias de la solicitante sean personas jurídicas la documentación requerida en los apartados d), h), i) del párrafo anterior se exigirá con respecto a las personas físicas titulares de dichas personas jurídicas, que tengan al menos, un 10% de participación en el capital social de las empresas operadoras de máquinas de juego y auxiliares.

4.– Baimen-mota bakoitzerako gara daitezkeen irizpide espezifikoak eragotzi gabe, lehiaketa-deialdia egiten duen Aginduak esleipena egiteko irizpide objektiboak zehaztuko ditu. Irizpideak, oro har, honako hauek izango dira:

4.- Sin perjuicio de los criterios específicos que se puedan desarrollar para cada tipología de autorización, la Orden de convocatoria del concurso desarrollará los criterios objetivos de adjudicación, que con carácter general serán los siguientes:

a) Lanbide-gaitasuna eta kaudimena.

a) Solvencia, tanto profesional como financiera.

b) Negozio-plana; plan horretan ondokoak agertu behar dira, gutxienez: proiektuaren bideragarritasuna; inbertsio-programa; proiektua gauzatzeko faseak; sortuko diren lanpostuak; langileak hautatzeko eta trebatzeko plana.

b) Plan de negocio, en el que se incluirán, al menos, viabilidad del proyecto, programa de inversiones, fases de implantación del proyecto, puestos de trabajo previstos y plan de selección y formación del personal.

c) Erabiliko diren joko-elementuen eta -sistemen teknologia eta segurtasuna. Joko-materialaren kalitatea eta aldian aldiko berrikuspenak.

c) Tecnología y seguridad de los elementos y sistemas de juego a implantar. Calidad y revisiones periódicas del material de juego.

d) Proiektaturiko kontrol- eta segurtasun-neurriak, eta, hala badagokio, erabiltzaileei sarrera ukatzeko eta kontrolatzeko sistemak.

d) Medidas de control y seguridad proyectados y, sistemas de control y admisión de usuarios.

e) Instalazioen kalitatea eta, hala badagokio, aurreikusitako zerbitzu osagarriena.

e) Calidad de las instalaciones y, en su caso, servicios complementarios que se prevean.

f) Gizarte-erantzukizun korporatiboa, joko arduratsuaren printzipioak eta araudia betetzeko programak, horiek guztiak, garatzea eta ezartzea.

f) Desarrollo e implantación de la responsabilidad social corporativa, principios de juego responsable y programas de cumplimiento normativo.

g) Legez baimendutako joko-modalitatearen ustiapenean pilatutako eskarmentua.

g) Experiencia en la explotación de las modalidades de juego de que se trate legalmente autorizadas.

5.– Kasino bat, bingo-lokala edo joko-aretoa jartzeko baimena esleitzeko lehiaketa ebatzi aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzak txostena eskatuko dio kasinoa jarriko den herriko udalari, hirigintza-arauekin bat datorren azter dezan. Txosten hori hogeita hamar eguneko epean egin beharko da. Epe hori igarota berariazko komunikaziorik egiten ez bada, txostena aldekoa dela joko da.

5.- Con carácter previo a la resolución del concurso para la adjudicación de la autorización para la instalación de un casino, local de bingo o salón de juego, la Autoridad Reguladora del Juego solicitará de los ayuntamientos afectados la emisión de informe sobre la idoneidad de la instalación considerando cuestiones urbanísticas. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de treinta días, considerándose favorable si finalizado el mismo no hubiera comunicación expresa.

6.– Manuzko txostenak eta espedientea hobeto ebazteko egokiak diren agiriak batu ondoren, Jokoa Arautzeko Agintaritzak lehiaketa esleitzeko ebazpena emango du, edo, hala badagokio, hutsik uzteko ebazpena, eskaera egin duten pertsonek edo erakundeek eskaturiko betekizunak betetzen ez dituztenean edo haien proposamenek deialdiaren oinarri-arauetan ezarritako bermeak betetzen ez dituztenean.

6.- Previa la emisión de los informes preceptivos, y recabados los documentos que fueran procedentes para la mejor resolución del expediente, la persona titular de la Autoridad Reguladora del Juego dictará resolución adjudicando el concurso o declarándolo desierto, en el supuesto de que ninguna de las entidades o personas solicitantes reúnan las condiciones exigidas o sus propuestas no ofrezcan las garantías establecidas en las bases de la convocatoria.

Lehiaketa ebazteko eta jakinarazteko epea ez da sei hiletik gorakoa izango, deialdia argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita.

El plazo de resolución del concurso y su notificación no será superior a seis meses a contar desde la publicación de la convocatoria.

7.– Baimena ematen duen ebazpenak, gutxienez, zehaztasun hauek izango ditu:

7.- La resolución de autorización contendrá, al menos, las siguientes especificaciones:

a) Pertsona fisikoa bada, esleipendunaren izen-abizenak; aldiz, pertsona juridikoa bada, izena, helbidea, sozietatearen kapitala eta atzerriko kapitalaren partaidetza sozietate titularrean.

a) Nombre y apellidos del adjudicatario o adjudicataria, si fuera persona física, o denominación, domicilio, capital social y participación de capital extranjero en la sociedad titular, caso de ser persona jurídica.

b) Bazkideen zerrenda, bazkide bakoitzak kapitalean duen partaidetza zehaztuta, eta administrazio-kontseiluko kideen, kontseilari delegatuaren, zuzendari nagusien eta, halakorik balego, ahalordedunen zerrenda.

b) Relación de los socios, socias o promotores, con especificación de sus participaciones respectivas en el capital, y de las personas miembros del consejo de administración, consejero o consejera delegada, directores o directoras generales o apoderados o apoderadas, si los hubiere.

c) Organo ebazleak beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak, alegia zerbitzu osagarrietan egin beharreko aldaketen onespena, segurtasun-neurrien onespena, edo egoki jotzen den beste edozer.

c) Aprobación o modificaciones a realizar en los servicios complementarios, medidas de seguridad o cualesquiera que se considere preciso por el órgano decisorio.

d) Baimendutako jokoak eta apustuak.

d) Juegos y apuestas autorizados.

e) Baimenaren data eta Joko Erregistroko inskripzio-zenbakia.

e) Fecha de autorización y número de inscripción en el Registro de Juego.

f) Baimenaren iraungipen-data.

f) Fecha de caducidad de la autorización.

g) Kasinoen kasuan, irekierarako azken eguna. Baimenean ohartaraziko da ireki aurretik jarduteko baimena eskatu beharko dela.

g) En la del casino, fecha máxima para la apertura, haciendo constar la obligación de solicitar previamente la autorización de apertura.

h) Sozietatea eraturik ez balego, sozietatea hogeita hamar eguneko gehieneko epean eratzeko betebeharra. Horretarako, lehiaketa publikoaren deialdia egiten duen Aginduan zehaztutako agiriak aurkeztu beharko zaizkio Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

h) En el caso de que la sociedad no estuviera constituida, obligación de constituirla en el plazo máximo de treinta días, aportando, a la Autoridad Reguladora del Juego, la documentación que se exija en la Orden que convoque el concurso público.

i) Baimenaren eskualdaezintasuna.

i) Intransmisibilidad de la autorización.

8.– Nolanahi ere, esleipen-ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, pertsona edo erakunde esleipendunak bere adostasuna adierazi beharko die planteatu ahal izan dizkioten aldaketei, betiere aldaketa horiek bat baldin badatoz baimena hari esleitzea ekarri duten irizpideekin. Aldaketok onartzen ez baditu, ordea, baimena jasotzeko eskubidea ezerezean geratuko da.

8.- En todo caso la persona o entidad adjudicataria, en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución de adjudicación deberá manifestar su conformidad a las modificaciones que se le hubieren planteado, siempre que sean acordes con los criterios que han servido de base a la adjudicación de la autorización, quedando, en otro caso, decaído en su derecho a la autorización.

9.– Halaber, baimena jasotzeko eskubidea ezerezean geratuko da sozietatea artikulu honetako 7. paragrafoko h) letran ezarritako epean eratzen ez bada.

9.- Asimismo, decaerá el derecho a la autorización si no se procediere a la constitución de la sociedad en el plazo establecido en la letra h) del párrafo 7 de este artículo.

10.– Jarduera ustiatzen hasi aurretik, baimenaren titularrak edo erakunde titularrak arauetan ezarritako fidantza eratu beharko du".

10.- Con carácter previo al comienzo de la explotación de la actividad, la persona o entidad titular de la autorización para la instalación del mismo deberá constituir la fianza reglamentariamente correspondiente".

14.– Aldatu egiten da 26. artikulua; honela geratzen da idatzita:

14. Se modifica el título del artículo 26, que pasa a tener la siguiente redacción:

«26. artikulua.– Baimenaren eskualdaezintasuna eta aldaketak baimenean.»

«Artículo 26.- Intransmisibilidad y modificación de la autorización.»

15.– 26. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

15. Se modifica el párrafo segundo del artículo 26, que pasa a tener la siguiente redacción:

"2.- Baimenaren titular diren enpresen sozietate-kapitala eratzen duten akzioak edo partaidetza eskualdatzeko, aurretiaz Jokoa Arautzeko Agintaritzari jakinarazi beharko zaio, formalizatu baino 15 egun lehenago, gutxienez. Jakinarazpen horrekin batera, 24. artikuluan aipatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da. Dokumentazio horren bitartez pertsona fisiko edo juridiko eskuratzaileek egiaztatu ahal izango dute joko-enpresa operadoreek baimenean ezarritako baldintzak betetzen dituztela.

"2.- La transmisión de las acciones o participaciones representativas del capital social de las empresas titulares de autorización requerirá su previa comunicación a la Autoridad Reguladora del Juego, como mínimo 15 días antes de su formalización. Dicha comunicación deberá ir acompañada de la documentación mencionada en el artículo 24 que permitirá comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la autorización de empresa operadora de juego por parte de las personas físicas o jurídicas adquirentes.

Eskualdaketa formalizatu eta hamar eguneko epean, enpresa eskualdatzaileen eta eskuratzaileen legezko ordezkariek informazio hau aurkeztu beharko diote Jokoa Arautzeko Agintaritzari:

En el plazo de diez días siguientes a la formalización de la transmisión, los representantes legales de las empresas transmitente y adquirente deberán presentar ante la Autoridad Reguladora del Juego, la siguiente información:

a) Kontratu pribatuaren kopia edo, hala badagokio, akzioen edo partaidetzen eskualdaketaren eskritura publikoarena.

a) Copia del contrato privado o en su caso de la escritura pública de la transmisión de las acciones o participaciones.

b) Eskualdatzen diren akzio zenbakituak edo partaidetzen zenbakiak.

b) Acciones numeradas o números de participaciones que se transmiten.

c) Sozietatearen akziodunen edo partaidetzen eraketa, eskualdatu eta eskuratu ondoren".

c) Conformación del accionariado o de las participaciones sociales tras haberse efectuado su transmisión y adquisición".

16.– 29. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

16. Se modifica el artículo 29, que pasa a tener la siguiente redacción:

"29. artikulua.– Joko-lokalak.

"Artículo 29.- Locales de juego.

Honako lokal hauetan baimendu ahal izango da jokoak praktikatzea:

La práctica de los juegos podrá autorizarse en los locales siguientes:

a) Joko-kasinoetan: kasinoei dagozkien jokoak praktikatzeko baimendutako establezimenduak.

a) Casinos de juego: establecimientos autorizados para practicar los juegos exclusivos de casino.

b) Bingo-lokaletan: bingo-jokoak kudeatzeko eta ustiatzeko baimena duten establezimenduak.

b) Locales de bingo: establecimientos autorizados para gestionar y explotar juegos del bingo.

c) Joko-aretoetan: saria ematen duten makinak soilik ustiatzen dituzten establezimenduak, «BG» eta «C» motako makinak salbuetsita.

c) Salones de juego: establecimientos dedicados exclusivamente a la explotación de máquinas con premio, con excepción de las máquinas de tipo «BG» y «C».

d) Jolas-aretoak: «AR» edo erredentzioko jolas-makinak soilik ustiatzen dituzten establezimenduak.

d) Salones recreativos: establecimientos destinados a la explotación exclusiva de máquinas «AR» o recreativas de redención.

e) Apustuak egin daitezkeen hipodromoetan, zaldi-lehiaketetako pistetan, pilotalekuetan edo bestelako establezimenduetan.

e) Hipódromos, pistas de concursos hípicos, frontones u otros establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades susceptibles de ser objeto de apuestas.

f) Apustu-lokalak: apustuak formalizatzeko baimena duten establezimenduak".

f) Locales de apuestas: Establecimientos autorizados al objeto de la formalización de las apuestas".

17.– 31. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

17. Se modifica el artículo 31, que pasa a tener la siguiente redacción:

"31. artikulua.– Betekizunak.

"Artículo 31.- Requisitos.

1.– Joko-lokalek jendarteari irekitako lokalek bete beharreko arau orokorrak bete beharko dituzte.

1.- Los locales de juego deberán reunir las condiciones que se establezcan con carácter general para los locales de pública concurrencia.

2.– Joko-lokalek haien arteko eta ikastetxeekiko gutxieneko distantziei buruz ezarritako eskakizunak bete beharko dituzte, Plangintzaren I. eranskinean ezarritakoak, hain zuzen ere.

2.- Los locales de juego deberán cumplir con las exigencias sobre distancias mínimas entre sí y a los centros de enseñanza recogidos en el anexo I dedicado a la planificación.

3.– Joko-lokalek ondoren adierazten diren baldintza teknikoak bete beharko dituzte:

3.- Los locales de juego deberán cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

a) Kokapena. Joko-lokalen sarbidea eta irteera Eraikingintzaren Kode Teknikoan eta arau osagarrietan ezarritako segurtasun- eta distantzia-neurrietara egokitzen diren kaleetan edo espazio baliokideetan egongo dira.

a) Situación. Los locales de Juego deberán tener acceso y salida por calles o espacios equivalentes que satisfagan las condiciones de seguridad y distancia que establece el Código Técnico de la Edificación y normativa complementaria.

b) Ebakuazio-bideak, ateak eta eskailerak. Joko-lokaletako ebakuazio-bideak, ateak, eskailerak eta arrapalak kalkulatzeko ondorioetarako, Eraikingintzaren Kode Teknikoan eta araudi osagarrian xedatutakoa beteko da.

b) Vías de evacuación, puertas y escaleras. A efectos de cálculos de vías de evacuación, puertas, escaleras y rampas de los locales destinados a locales de juego se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación y normativa complementaria.

c) Azalerak. Araudi espezifikoetan ezarritakoaren arabera zehaztuko da joko-lokalen, joko-modalitateak ustiatzen diren eremuen eta horietan jartzen diren zerbitzu osagarrien guztizko azalera.

c) Superficies. La superficie total de los locales de juego, de las zonas en las que se explotan las distintas modalidades de juego, y de los servicios complementarios que en ellos se instalen, se determinará conforme a lo establecido en las reglamentaciones específicas.

Azalera erabilgarria: barruko eta kanpoko itxituren barruko aldeak definitutako perimetroak mugatutako lurzoruaren azalera, estalitako erabilera pribatiboko kanpoko espazioetako lurzoruaren azaleraren erdia barne (hala nola terrazak, balkoiak, portxeak, zamalanetarako kaiak, hegalak, etab.), estalkiaren proiekzio horizontalaren gainean neurtuta.

Se entiende por superficie útil: superficie del suelo delimitada por el perímetro definido por la cara interior de los cerramientos interiores y exteriores, incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones, porches, muelles de carga, voladizos, etc.), medida sobre la proyección horizontal de su cubierta.

Erabilera publikoko azalera erabilgarria: erabiltzaileak baldintza normaletan erabil dezakeen azalera erabilgarria. Harrera-gunea, makinen eremua, joko-eremua, zerbitzu osagarriak, zerbitzuak edo komunak, pasabideak, korridoreak eta eskailerak barne hartzen ditu. Ez da sartzen kanpoko hallik edo kanpoko eremu atzeraemangarririk (sarrerako atea, jendearentzat mugatuta dauden eremuak: biltegiak, aldagelak, sukaldea, bulegoak, etab.).

Se entiende por superficie útil de uso público: la superficie útil susceptible de ser utilizada por el usuario en condiciones normales. Incluye la zona de recepción, la zona de máquinas, zona de juegos, servicios complementarios, servicios o baños, zonas de paso, pasillos y escaleras. No incluye hall exterior o zona retranqueada exterior a la puerta de acceso, zonas restringidas para el público: almacenes, vestuarios, cocina, oficinas, etc.

Azalera eraikia: azalera erabilgarria da, definizio horretan aipatutako barneko elementuek okupatutako azalera alde batera utzi gabe, eta kanpoko itxiturak % 100ean edo % 50ean sartuta, hurrenez hurren fatxadako itxiturak edo mehelinak diren edo eraikin bereko beste elementu batzuekin partekatutako itxiturak diren kontuan hartuta.

Se entiende por superficie construida: Es la superficie útil sin excluir la superficie ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e incluyendo los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, respectivamente, de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos compartidos con otros elementos del mismo edificio.

Zerbitzu osagarrien azalera: joko-lokaletako zerbitzu osagarrietarako azalera araudi espezifikoen arabera zehaztuko da.

Se entiende por superficie de servicios complementarios: la superficie destinada a los servicios complementarios en los locales de juego se determinará conforme a las reglamentaciones específicas.

d) Komunak. Joko-lokal guztiek komunak izan behar dituzte, arauetan xedatutakoarekin bat etorriz.

d) Aseos. Todos los locales de juego deberán contar con aseos de acuerdo con lo que disponga la normativa correspondiente.

e) Edukiera: Lokalaren edukiera horrelako lokaletan aplikatu beharreko araudiak ezarritakoaren arabera zehaztuko da.

e) Aforo. El aforo del local se determinará en función de lo que determine la normativa de aplicación para este tipo de locales.

f) Makina kopurua eta banaketa. I. eranskinak, berariazko araudiek eta hura garatzeko eta planifikatzeko hartzen diren aginduek zehazten dute ustiapen-baimenen gutxieneko edo gehieneko kopurua, joko-makinak, lokalean instala daitezkeen joko-postuak, azaleraren, okupazio-indizearen eta makina-motaren arabera.

f) Número de máquinas y distribución. El anexo I, las reglamentaciones específicas y las órdenes que se adopten para su desarrollo y planificación determinan la existencia o no de un número mínimo o máximo de permisos de explotación, máquinas de juego, puestos de juego que puedan instalarse en el local, en razón de la superficie, el índice de ocupación y el tipo de máquinas.

Makina horiek lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez eragozteko moduan jarri behar dira. Betiere, zirkulazio-pasilloek Eraikingintzaren Kode Teknikoak eta arau osagarriek ezarritako ezaugarriak bete beharko dituzte.

Las máquinas se dispondrán de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local. En cualquier caso, los pasillos de circulación deberán adecuarse a lo dispuesto en el Código Técnico de Edificación y normativa complementaria.

g) Instalakuntza elektrikoa. Behe-tentsioko sektoreko arauketa eta horrekin bat datorrena izango da aplikagarri.

g) Instalación Eléctrica. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa sectorial relativa a Baja Tensión y normativa concordante.

h) Bestelako segurtasun-neurriak. Bolumenei, konpartimentazioei, suteen aurkako babes-neurriei eta, orokorrean, lokalen segurtasun-neurriei dagokienez, Eraikingintzaren Kode Teknikoan eta sektoreko arauetan ezarritakoa aplikatuko da.

h) Otras medidas de seguridad. En lo relativo a volúmenes, compartimentación, medidas de protección contra incendios y, en general, normas de seguridad de los locales, será de aplicación lo dispuesto en el Código Técnico de Edificación y la normativa sectorial de aplicación.

i) Autobabes-plana. Autobabes-planetan indarrean den arautegia aplikatuko da."

i) Plan de Autoprotección. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa en vigor referente a planes de autoprotección."

18.– 32. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

18. Se modifica el artículo 32, que pasa a tener la siguiente redacción:

"32. artikulua.- Joko-lokalen eta ikastetxeen arteko distantziak betetzea.

"Artículo 32.- Cumplimiento de distancias entre locales de juego y a centros de enseñanza.

1.- Joko-lokal bat ustiatzeko interesa duen pertsona fisikoak edo juridikoak informazioa eskatu ahal izango dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari, jakiteko ea kokapen jakin batek betetzen dituen joko-lokalen arteko araututako distantziak. Eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu beharko ditu:

1.- La persona física o jurídica interesada en la explotación de un local de juego, podrá realizar una consulta informativa a la Autoridad Reguladora del Juego sobre si una ubicación concreta cumple con las distancias exigidas entre locales de juego reglada, aportando junto con la solicitud:

a) Pertsona fisikoaren edo pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo agiri baliokidearen fotokopia.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de la persona física o del representante legal de la persona jurídica.

b) Kokapen-planoa, kontsultaren xede den lokalaren eta sartzeko ate nagusiaren kokapen zehatzarekin.

b) Plano de situación con el emplazamiento exacto del local objeto de consulta y de la puerta principal de acceso.

2.- Joko-lokalen eta horien eta ikastetxeen arteko gutxieneko distantziak une bakoitzean indarrean dagoen plangintzan ezarritakoak dira. Distantzia erradiala, zirkunferentzia baten erradioaren neurria izango da, eta haren erdigunea baimena lortu nahi duen lokalaren sarrera-ate nagusiaren erdiko puntua izango da. Ikastetxeekiko gutxieneko distantziak betetzen dituztela ulertuko da, baldin eta lokalen erradioan ez badago ikastetxerako sarbide nagusia.

2.- Las distancias mínimas entre locales de juego y entre éstos y los centros de enseñanza son las fijadas en la planificación vigente en cada momento. Se entenderá por distancia radial la medida del radio de una circunferencia cuyo centro sea el punto central de la puerta principal de acceso del local cuya autorización se pretende. Se entenderá que cumplen las distancias mínimas con centros de enseñanza aquellos locales en cuyo radio no se encuentre el acceso principal al centro educativo.

3.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak gehienez ere 10 eguneko epean jakinaraziko dio eskatzaileari kokapen horrek joko-lokalen arteko distantziak betetzen dituen. Jakinarazpenak interesdunari jakinarazten zaion eguneko eraginak sortuko ditu, eta ez dio eskubiderik ematen kontsultaren xede izan den lokala jartzeko, ezta kokapen hori erreserbatzeko ere.

3.- La Autoridad Reguladora del Juego comunicará a la persona solicitante, en un plazo máximo de 10 días, si dicha ubicación cumple con las distancias de locales de juego exigidas. Esta comunicación se refiere a la fecha en que se notifica al interesado, y la misma no constituye ni genera derecho alguno para instalar el local objeto de consulta, ni reserva de dicho emplazamiento.

4.- Distantzia horiek neurtzeko, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren (DEA) distantziak neurtzeko tresna informatikoak erabili ahal izango dira".

4.- A los efectos de la medición de dichas distancias podrán utilizarse las herramientas informáticas para medir distancias de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi".

19.– 33. artikulua indargabetzen da.

19. Se deroga el artículo 33.

20.– 34. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

20. Se modifica el artículo 34, que pasa a tener la siguiente redacción:

"34. artikulua.– Joko-lokalak irekitzeko eta jarduteko baimena.

"Artículo 34.- Autorización de funcionamiento y apertura de locales de juego

Joko-lokal bat instalatzeko eta ustiatzeko baimena lehiaketa publikoaren prozeduraren bidez lortuko da, hargatik eragotzi gabe apustu orokorretarako eta zaldi-apustuetarako lokaletarako prozedura espezifikoak. Enpresa esleipendunek lokalaren funtzionamendurako eta irekierarako baimena eskatu beharko dute, berariazko araudian ezarritako prozeduraren arabera".

La autorización para la instalación y explotación de un local de juego, se obtendrá mediante el procedimiento de concurso público, sin perjuicio de los procedimientos específicos para los locales de apuestas generales y apuestas hípicas. Las empresas adjudicatarias deberán solicitar la autorización de funcionamiento y apertura del local conforme al procedimiento establecido en su reglamentación específica".

21.– 35. artikulua indargabetzen da.

21. Se deroga el artículo 35.

22.– 37. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

22. Se modifica el artículo 37, que pasa a tener la siguiente redacción:

"37. artikulua.– Aldaketak joko-lokaletan.

"Artículo 37.- Modificaciones de los locales de juego.

1.- Lokala eraberritzea eta handitzea, baldin eta azalera erabilgarria erabat edo zati batean aldatzea badakar, erabilera publikokoa izan edo ez; sartzeko ateen kokapena edo funtsezko beste edozein alderdi Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu beharko du aldez aurretik.

1.- Las reformas y ampliaciones del local que impliquen una modificación total o parcial de la superficie útil, ya sea de uso público o no, de la ubicación de las puertas de acceso o cualquier otro aspecto sustancial, deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego.

2.- Era berean, lehiaketa publikoaren bidez lortutako baimenean zehaztutako edozein alderdi aldatzeko ere Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena beharko da.

2.- Asimismo, la modificación de cualquier extremo contemplado en la resolución de autorización de los locales de juego precisa autorización por la Autoridad Reguladora del Juego.

3.- Entregatu beharreko dokumentazioa honako hau izango da:

3.- La documentación a entregar será la siguiente:

a) Jokoaren Erregistro Nagusiko inskripzio-zenbakia.

a) Número de inscripción en el Registro Central de Juego.

b) Lokaleko obren eta instalazioen oinarrizko proiektua, teknikari eskudunak idatzia eta dagokion lanbide-elkargoak onetsia, Elkargoaren nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak hala ezartzen badu. Gutxieneko edukia honako hau izango da:

b) Proyecto básico de las obras e instalaciones del local redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. El contenido mínimo del mismo será el siguiente:

– Joko-lokala jarri nahi den lokalaren planoa, 1/50 eskalan, berariaz adieraziko da: lokala osatzen duen gela bakoitzaren metro koadro eraikiak eta azalera-tresnak.

–Plano del local donde se pretenda instalar el local de juego, a escala 1/50, con indicación expresa de los metros cuadrados construidos y útiles de superficie de cada una de las dependencias que forman el local.

– Suteen aurka babesteko eta ebakuatzeko bitartekoen kokapena adierazten duen planoa.

–Plano indicativo de la ubicación de los medios de protección contra incendios y evacuación.

– Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, indarrean dagoen araudi aplikagarriak eskatzen dituen segurtasun-neurriak betetzeari buruzkoa, berariaz aipatuta egiturazko sendotasuna, larrialdietako ebakuazio- eta seinaleztapen-bideak, suteen aurkako babes-neurriak, instalazio elektrikoak eta intsonorizazioa, bai eta dagokion autobabes-plana ere, hala badagokio.

–Certificación emitida por técnico o técnica competente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable vigente, con específica referencia a la solidez estructural, las vías de evacuación y señalización de emergencia, las medidas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y la insonorización, así como la disposición del correspondiente plan de autoprotección, en su caso.

– Distantziei buruzko 32. artikulua betetzen dela adierazten duen planoa.

–Plano indicativo del cumplimiento del artículo 32 referente a distancias.

c) Dagokion udalak emandako agiria, joko-lokala jarri nahi den lokalean jarduera egiteko aukerari buruzkoa, baldin eta baimendutako lokala ez den beste lokal bat handitu nahi bada.

c) Documento, emitido por el Ayuntamiento correspondiente, relativo a la posibilidad de ejercer la actividad en el local en que se pretenda instalar el local de juego, en caso de tratarse de una ampliación sobre un local distinto del autorizado.

d) Lokala erabilgarri dagoela egiaztatzen duen agiria, baimendutako lokala ez den beste lokal baten gaineko zabalkuntza bada".

d) Documento acreditativo de la disponibilidad del local, en caso de tratarse de una ampliación sobre un local distinto del autorizado".

23.– Aldatu egiten dira 38. artikuluaren lehenengo eta bigarren paragrafoak; honela geratzen dira idatzita:

23. Se modifican los párrafos primer y segundo del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Joko-lokalak jartzeko eta jarduteko baimenaren indarraldia baimen-ebazpenak zehazten duena izango da».

«1.- Las autorizaciones de instalación y funcionamiento de locales de juego tendrán la vigencia que determine la resolución de autorización».

«2.- Lehiaketa publikoaren prozeduraren ondoren baimendutako enpresa operadoreei lotutako joko-lokalak irekitzeko, instalatzeko eta funtzionatzeko baimenen indarraldiak kasuan kasuko enpresen baimenen indarraldi bera izango du».

«2.- La vigencia de autorizaciones de apertura, y de instalación y funcionamiento de locales de juego vinculados a empresas operadoras autorizadas previo procedimiento de concurso público tendrán igual vigencia que las de las autorizaciones de las correspondientes empresas».

24.– 39. artikuluaren hirugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

24. Se modifica el párrafo tercero del artículo 39, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.- Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legea garatzeko Erregelamenduaren arabera udal-agintariek adostu ditzaketen ordutegi-luzapenak berariaz eman beharko zaizkie joko-lokalei».

«3.- Las ampliaciones horarias que en su caso puedan acordar las autoridades municipales conforme al Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas deberán otorgarse de forma expresa a los locales de juego».

25.– 47. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

25. Se modifica el artículo 47, que pasa a tener la siguiente redacción:

"47. artikulua.– Berariazko debekuak.

"Artículo 47.- Prohibiciones específicas.

Hamaseigarren artikuluan ezartzen zaizkien debeku orokorrez gain, joko-langileei honako hauek ere aplikatuko zaizkie:

Además de las prohibiciones generales establecidas en el artículo 16, al personal de juego le serán aplicables las siguientes:

a) Joko-lokaletan kredituak, maileguak, eskudirua edo bestelako finantza-laguntza ematea, eskudirua ateratzeko eta erositako ondasun edo zerbitzuengatik ordaintzeko zerbitzu konbinatuak edo "cashback" zerbitzua barne.

a) Conceder créditos, préstamos, dinero en efectivo, o cualquier otro tipo de asistencia financiera en locales de juego, incluidos los servicios combinados de retirada de efectivo y pago por los bienes o servicios adquiridos o servicio de cashback.

b) Erabiltzaileari hobariak edo doako partidak eskaintzea, indarreko arauei jarraikiz enpresak egiten dituen promozio-jarduerak eragotzi gabe.

b) Conceder bonificaciones o partidas gratuitas al usuario o usuaria, sin perjuicio de aquellas acciones promocionales que sean realizadas por la empresa, de acuerdo a la normativa de aplicación."

26.– 53. artikuluaren lehenengo paragrafoari g) letra gehitzen zaio:

26. Se añade la letra g) al párrafo primero del artículo 53:

«g) Joko-programaren softwarearen identifikazioa, gutxienez algoritmo hauetako 2 erabiliz: CRC32, MD5 eta/edo SHA1. Algoritmo horiek eguneratzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren ebazpen baten bidez ordeztu ahal izango dira. »

«g) Identificación del software del programa de juego mediante al menos 2 de los siguientes algoritmos: CRC32, MD5 y/o SHA1. Estos algoritmos podrán ser sustituidos para su actualización mediante resolución de la Autoridad Reguladora del Juego. »

27.– 53. artikuluko laugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

27. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 53, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.- Makina ustiatzeko baimena lortzeko eta makina aldatzea dakarren kokatze-buletin berria sinatzeko prozedurarako, nahitaezko betekizuna izango da deklarazio hori aurkeztea».

«4.- La presentación de esta declaración será requisito necesario para la obtención del permiso de explotación de la máquina y para el procedimiento de firma de nuevo boletín de emplazamiento que implique cambio de máquina».

28.– 56. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

28. Se modifica el artículo 56, que pasa a tener la siguiente redacción:

"56. artikulua.– Joko-elementuen homologazioa.

"Artículo 56.- Homologación de elementos de juego.

Erregelamendu honetan araututako jarduerak garatzeko beharrezko material, sistema, makina, terminal, software-material, eta tresna guztiek homologatuta eta Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatuta egon beharko dute, jokaldiak edo apustuak ordaintzeko eta kobratzeko sistemak eta gailuak barne. Betekizun bera bete beharko da horiek guztiak fabrikatzeko, ustiatzeko, merkaturatzeko eta lokaletan jartzeko.

Todos los materiales, sistemas, máquinas, terminales, material software, instrumentos o materiales necesarios para el desarrollo de las actividades reguladas en este Reglamento deberán estar homologadas e inscritas en el Registro Central de Juego, incluidos los sistemas y dispositivos para el pago y cobro de las jugadas y/o apuestas; siendo el mismo requisito necesario para su fabricación, explotación, comercialización e instalación en locales.

Homologatu eta inskribatu aurretik, saiakuntzak egingo dira aurretiaz gaitutako saiakuntza-laborategian."

Con anterioridad a su homologación e inscripción se someterán a ensayo por Laboratorio de Ensayos previamente habilitado".

29.– 58. artikuluko laugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

29. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 58, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak, egoki deritzon informazioak jaso eta egiaztapenak egin ostean, aurkeztutako eskabidearen gainean ebatziko du. Eskatzaileak eskatutakoaren arabera, saiakuntza-laborategi moduan gaitzen duen titulua edo ikuskapen-erakunde moduan gaitzen duen titulua emango dio, eta eskabidea aurkeztu eta 3 hileko epean inskribatu egingo du. Epe horretan ebazpena eman eta jakinarazi ez bada, baietsitzat jo beharko da».

«4.- La Autoridad Reguladora del Juego, previas las informaciones y comprobaciones que estime necesarias, resolverá sobre la solicitud presentada, habilitando e inscribiendo, en su caso, al solicitante como laboratorio de ensayo o entidad de inspección, en el plazo de 3 meses desde la presentación de la solicitud, transcurridos los cuales sin que se haya dictado y notificado la resolución, deberá entenderse estimada».

30.– 59. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

30. Se modifica el párrafo segundo del artículo 59, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.- Saiakuntza-laborategiek egiaztagiri bat igorriko dute. Egiaztagiri horretan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak onartutako protokoloek zehaztutako formatuan adierazi beharko da modeloaren ezaugarriak eta makinaren edo joko-sistemaren funtzionamendua bat datozela Erregelamendu honetan jasotako homologatze-betekizunekin, joko-arloko sailburu eskudunaren Aginduan ezarritakoekin, eta aurkeztutako agirietan jasotako zehaztasunekin».

«2.- Los laboratorios de ensayos deberán emitir un certificado en el que se determinará, en el formato que determinen los protocolos establecidos por la Autoridad Reguladora del Juego, de forma taxativa si las características del modelo y el funcionamiento de la máquina o sistema de juego se adecuan a los requisitos de homologación exigidos en el presente Reglamento y en la Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego, y a las especificaciones contenidas en la documentación presentada».

31.– 62. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

31. Se modifica el artículo 62, que pasa a tener la siguiente redacción:

62. artikulua.– Homologatutako modeloaren aldaketa.

"Artículo 62.- Modificación del modelo homologado.

1.– Joko-makinak.

1. Máquinas de juego:

a) Homologatutako eta inskribatutako modelo bat aldatzeko, aurretiaz baimena eskatu behar da, eta, ondoren, inskribatu, aurreikusitako prozedura orokorrari jarraikiz. Horrez gain, makinaren erregistro-liburuan inskribatu beharko da.

a) Toda modificación respecto al modelo homologado e inscrito requiere ser previamente autorizada e inscrita por el procedimiento previsto con carácter general e inscribirse en el libro registro de la máquina.

b) Eredu homologatu baten funtsezko aldaketatzat joko da, zuzenean edo zeharka, joko-programari edo haren parametroei eragiten diena, hala nola, partidaren prezioari, itzultze-ehunekoari, jokoaren abiadurari, irabazi-planari, jokoak gehitzeari edo jokoaren garapenari dagozkion beste baldintza batzuei. Funtsezko aldaketa horiek 67. artikuluan ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.

b) Se considera modificación sustancial de un modelo homologado la que afecta de forma directa o indirecta al programa de juego o a sus parámetros, tales como el precio de la partida, el porcentaje de devolución, la velocidad del juego, el plan de ganancias, la adición de juegos u otras condiciones inherentes al desarrollo del juego. Dichas modificaciones sustanciales se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 67.

c) Makinaren aldaketa ez-funtsezkotzat jotzen da b) apartatuan deskribatutako alderdiak aldatzea ez dakarrena.

c) Se entiende por modificación no sustancial de la máquina la que no conlleva la modificación de los aspectos descritos en el apartado b)

Aldaketa ez-funtsezkoa egiteko eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: jokoaren memoriaren kopia, aldaketaren justifikazio-memoria teknikoa, joko-programa biltegiratzeko euskarria, enpresa fabrikatzaile edo inportatzaileko teknikari eskudunak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, artikulu honetako 1. apartatuaren arabera aldaketa ez-funtsezkoa dela adierazten duena. Justifikazio-memoria teknikoak honako hauek jasoko ditu: egindako zuzenketaren deskribapena, aldaketaren aurreko eta ondorengo portaera, ukitutako joko-programaren zatiak eta gailuak.

A la solicitud de modificación no sustancial se adjuntará copia del programa de juego, memoria técnica justificativa de la modificación, soporte de almacenamiento del programa de juego, una declaración responsable firmada por el técnico competente de la empresa fabricante o importadora, indicando que se trata de una modificación no sustancial conforme al apartado 1 del presente artículo. La memoria técnica justificativa incluirá la descripción de la corrección practicada, el comportamiento antes y después de la modificación, las partes del programa de juego y dispositivos afectados.

Makina-modelo baten aldaketa ez-funtsezkoa egiteko prozedura gehienez ere 3 hileko epean ebatzi eta jakinaraziko da. Epe hori igarota interesdunak jakinarazpenik jaso ez badu, eskaera baietsi egin dela ulertu ahal izango du.

El procedimiento de modificación no sustancial de un modelo de máquina se resolverá y notificará en el plazo máximo de 3 meses. Si transcurrido dicho plazo la persona interesada no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud.

d) Birritan baino gehiagotan eskatzen denean makina-modelo baten aldaketa ez-funtsezkoa egitea, programa horren homologatze-saiakuntza eskatuko da, eta artikulu honetako 1 b) paragrafoan ezarritako moduan jokatuko da.

d) Cuando se solicite modificación no sustancial de un modelo de máquina más de dos veces, se exigirá el correspondiente ensayo de homologación de dicho programa, procediéndose del modo establecido en el párrafo 1 b) de este artículo.

Salbuespenez, aldaketa egitea beharrezkoa balitz erabiltzaileei edo enpresei kalte eragiten dien izaera teknikoko akats bat zuzentzeko, erregistroan dagokion komunikazioa aurkeztu eta berehala ekingo zaio akatsa zuzentzeari, bereziki ustiapenean dauden joko-makinetan. Akatsa zuzendutakoan, eginiko zuzenketari buruzko justifikazio-dokumentazioa aurkeztuko dio fabrikatzaileak Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

Excepcionalmente, si la modificación fuera necesaria para solventar un problema de índole técnico con perjuicio a los usuarios o a las empresas, se podrá proceder a la corrección de la incidencia de forma inmediata, especialmente en las máquinas de juego en explotación, una vez presentada en registro la comunicación oportuna. Una vez subsanado el problema, el fabricante presentará ante la Autoridad Reguladora del Juego la documentación justificativa de la corrección practicada.

2.– Joko-sistemak:

2. Sistemas de Juego:

Jokoaren arloko sail eskuduneko titularraren aginduz, 40. artikuluan homologatutako joko-sistemak aldatzeko betekizunak ezarriko dira, eta prozesu hori berariazko saiakuntzen eta egiaztapenen protokolo eta prozedura baten bidez arautuko da".

Por Orden de la persona titular del departamento competente en materia de juego se establecerá los requisitos para la modificación de los sistemas de juego homologados a los que se refiere el artículo 40, la cual se regirá por un protocolo y procedimiento de ensayos y comprobaciones específicos".

32.– 64. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

32. Se modifica el artículo 64, que pasa a tener la siguiente redacción:

"64. artikulua.– Modeloen proba komertziala.

"Artículo 64.- Prueba comercial de modelos

1.- Makinak eta joko-sistemak homologatu aurretik, eta joko berri bat dela egiaztatuta, proba komertzialean jartzeko baimena eman ahal izango zaie Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatuta dauden fabrikatzaileei edo inportatzaileei.

1.- Podrá autorizarse a fabricantes o importadores inscritos en el Registro Central de Juego la instalación de máquinas y sistemas de juego en prueba comercial de manera previa a su homologación siempre que se acredite que se trata de un modelo nuevo.

Jendaurreko lokal baimenduetan proba komertziala egiteko baimenak ez du berarekin ekarriko makina edo joko-sistema horiek jartzeko eskubiderik.

La autorización para la realización de prueba comercial en locales públicos autorizados no supondrá la adquisición de derechos respecto a la instalación de dichas máquinas o sistemas de juego.

2.– Joko-makinen proba komertzialak honako baldintza hauetan egin beharko dira:

2.- Las pruebas comerciales de las máquinas de juego deberán realizarse en las siguientes condiciones:

a) Proba komertziala lau hileko aldian baimendu ahal izango da, eta aldi hori ezin izango da luzatu. Modelo bakoitzetik hamar makina instalatu ahal izango dira gehienez. Eskatzaileak proba komertzialaren hasiera- eta amaiera-datak adieraziko ditu.

a) La prueba comercial podrá autorizarse durante un período de cuatro meses, no prorrogable, pudiendo instalarse un máximo de diez máquinas por modelo. La persona solicitante indicará la fecha de inicio y fin de la prueba comercial.

b) Probaldian, modeloaren establezimendu-aldaketa bat bakarrik baimenduko da.

b) Durante el periodo de la prueba únicamente se permitirá un cambio de establecimiento del modelo.

c) Proba komertzialean dagoen makina bakoitzak ustiapen-baimena altan duen beste makina bat ordezkatuko du. Ez da aldaketarik onartuko makinak proba komertzialean oinarritzen diren ustiapen-baimenetan.

c) Cada máquina en prueba comercial sustituirá a otra máquina con permiso de explotación en alta. No se permitirán cambios en relación a los permisos de explotación que sustentan las máquinas en prueba comercial.

d) Joko-sistema jartzeko eskaeran, fabrikatzaileak ziurtatu beharko du baimendu beharreko modeloak arauzko betekizun guztiak betetzen dituela.

d) En el escrito de solicitud para la instalación el o la fabricante deberá certificar que el modelo a autorizar cumple todos los requisitos reglamentarios.

e) Makina horietan argi eta garbi adieraziko da modelo ez homologatuak direla.

e) En dichas máquinas se hará constar claramente que se trata de modelos no homologados.

f) Jokoa Arautzeko Agintaritzak makina horiekin saiakuntzak egin ahal izango ditu jarraian adierazten diren arauzko betekizunak behar bezala betetzen dituztela egiaztatzeko: gehieneko apustua, jokoaren azkartasuna, eta, oro har, indarreko legeria. Era berean, makina horiek Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak kontrolatu eta ikuskatu ahal izango ditu.

f) La Autoridad Reguladora del Juego podrá someter a ensayos dichas máquinas al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios referentes a apuesta máxima, velocidad de juego, y cumplimiento, en general, de la normativa vigente. Asimismo, podrá someter dichas máquinas al control e inspección de la Unidad de juego y espectáculos de la Ertzaintza.

g) Prototipoa proba komertzialean dagoen epean, fabrikatzaileak edo inportatzaileak egiten doazen zuzenketak jakinaraziko dizkio Jokoa Arautzeko Agintaritzari, eta egindako eragiketen erregistro-liburu bat gordeko du; gehienez ere 10 eragiketa izango dira.

g) En el período de la prueba comercial, el fabricante o importador comunicará las correcciones que vayan haciendo a la Autoridad Reguladora del Juego y conservará un libro registro de las operaciones realizadas que serán como máximo 10.

h) Hainbat joko homologatu dituzten makinetan, joko berriak probatu ahal izango dira, bai aurretik dauden jokoetako batzuei beste batzuk gehituz edo aurretik dauden jokoetako batzuk beste batzuengatik ordezkatuz, bai aurretik dauden jokoen bertsio berriak ezarriz.

h) En máquinas con varios juegos homologados, se podrán probar nuevos juegos, en adición o sustitución de algunos de los existentes, o nuevas versiones de los ya instalados.

3.– Joko-sistemen proba komertzialak baldintza hauetan egin beharko dira:

3.- Las pruebas comerciales de los sistemas de juego deberán realizarse en las siguientes condiciones:

a) Proba komertziala lau hileko aldian baimendu ahal izango da, eta aldi hori ezin izango da luzatu. Eskatzaileak proba komertzialaren hasiera- eta amaiera-datak adieraziko ditu.

a) La prueba comercial podrá autorizarse durante un período de cuatro meses, no prorrogable. La persona solicitante indicará la fecha de inicio y fin de la prueba comercial.

b) Joko-sistema jartzeko eskaeran, fabrikatzaileak egiaztatu beharko du baimendu beharreko modeloak arauzko betekizun guztiak betetzen dituela.

b) En el escrito de solicitud para la instalación el o la fabricante deberá certificar que el modelo a autorizar cumple todos los requisitos reglamentarios.

c) Argi eta garbi adieraziko da joko-sistemen modelo ez homologatuak direla.

c) Se hará constar claramente que se trata de modelos de sistemas de juego no homologados.

d) Jokoa Arautzeko Agintaritzak makina horiekin saiakuntzak egin ahal izango ditu jarraian adierazten diren arauzko betekizunak behar bezala betetzen dituztela egiaztatzeko: gehieneko apustua, jokoaren azkartasuna, eta, oro har, indarreko legeria. Era berean, makina horiek Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak kontrolatu eta ikuskatu ahal izango ditu.

d) La Autoridad Reguladora del Juego podrá someter a ensayos dichos sistemas de juego al objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios referentes a apuesta máxima, velocidad de juego, y cumplimiento, en general, de la normativa vigente. Asimismo, podrá someter dichas máquinas al control e inspección de la Unidad de juego y espectáculos de la Ertzaintza.

e) Prototipoa proba komertzialean dagoen epean, fabrikatzaileak edo inportatzaileak egiten doazen zuzenketak jakinaraziko dizkio Jokoa Arautzeko Agintaritzari, eta egindako eragiketen erregistro-liburu bat gordeko du; gehienez ere 10 eragiketa izango dira.

e) En el período de la prueba comercial, el fabricante o importador comunicará las correcciones que vayan haciendo a la Autoridad Reguladora del Juego y conservará un libro registro de las operaciones realizadas que serán 10 como máximo.

f) Hainbat joko homologatu duten sistemetan, joko berriak probatu ahal izango dira, bai aurretik dauden jokoetako batzuei beste batzuk gehituz edo aurretik dauden jokoetako batzuk beste batzuengatik ordezkatuz, bai aurretik dauden jokoen bertsio berriak ezarriz.

f) En sistemas con varios juegos homologados, se podrán probar nuevos juegos, en adición o sustitución de algunos de los existentes, o nuevas versiones de los ya instalados.

4.- Prozedura interesdunak Jokoa Arautzeko Agintaritzari zuzendutako eskaeraren bidez hasiko da. Eskaera horri erantsiko dizkio eskaera arrazoitzen duen memoria bat eta memoria tekniko bat; hala badagokio, proba zer lokaletan instalatuko den eta noiz egingo den ere adieraziko du. Jokoa Arautzeko Agintaritzak, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, ebazpen zioduna emango du, betiere erabiltzaileen eskubideak babestuz.

4.- El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la persona interesada dirigida a la Autoridad reguladora de juego a la que se acompañará una memoria motivando la solicitud y una memoria técnica con indicación, en su caso, del local donde se instalará la prueba y las fechas en las que se realizará. La Autoridad Reguladora del Juego tras realizar las comprobaciones precisas resolverá la solicitud motivadamente y atendiendo a la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias.

Joko-sistemetan, memoria teknikoak, gutxienez, jokoaren funtzionamenduari, segurtasun-elementuei eta sistema teknikoak Jokoa Arautzeko Agintaritzarekin eta zerga-arloan eskudun den agintaritzarekin konektatzeko sistemei buruzko informazioa jaso beharko du.

En los sistemas de juego, la memoria técnica deberá contener, al menos, información sobre el funcionamiento del juego, elementos de seguridad y conexión de los sistemas técnicos con la Autoridad Reguladora del Juego y la Autoridad en materia fiscal.

5.– Prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea hilabetekoa da. Epe hori igarota interesdunak jakinarazpenik jaso ez badu, eskaera baietsi egin dela ulertu ahal izango du".

5.- El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es de un mes. Si transcurrido dicho plazo la persona interesada no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud".

33.– 65. artikuluaren bosgarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

33. Se modifica el párrafo quinto del artículo 65, que pasa a tener la siguiente redacción:

«5.- Prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilekoa da. Epe hori igarota interesdunak jakinarazpenik jaso ez badu, eskaera baietsi egin dela ulertu ahal izango du».

«5.- El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución es de tres meses. Si transcurrido dicho plazo la persona interesada no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud».

34.– 67. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

34. Se modifica el artículo 67, que pasa a tener la siguiente redacción:

"67. artikulua.- Makinak homologatzea.

"Artículo 67.- Homologación de máquinas

1.– Joko-makinek eta makina laguntzaileek CE zigilu-marka izan beharko dute, bai eta indarreko arauak betetzen dituztela ziurtatzeko deklarazioak ere (2014/30/EE Zuzentaraua, bateragarritasun elektromagnetikoari buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/35/EB Zuzentaraua, 2014ko otsailaren 26koa, tentsio-muga zehatz batzuekin erabiltzeko material elektrikoa merkaturatzearen arloan Europar Batasuneko estatuen legeriak harmonizatzeari buruzkoa; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/65/EB Zuzentaraua, 2011ko ekainaren 8koa, gailu elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsu zehatz batzuk erabiltzeko mugei buruzkoa; eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/53/EB Zuzentaraua, 2014ko apirilaren 16koa, ekipo erradioelektrikoak merkaturatzearen arloan Europar Batasuneko estatuen legeriak harmonizatzeari buruzkoa, zeinaren bidez 1999/5/EE Zuzentaraua indargabetzen baita).

1.- Las máquinas de juego y máquinas auxiliares deberán incorporar el marcado CE y las declaraciones de conformidad correspondientes (Directivas 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética, Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE.).

2.– Homologatzeko eta Modeloen Sekzioan inskribatzeko eskaera Jokoa Arautzeko Agintaritzari egin beharko zaio. Eskaerak, gutxienez, honako eduki hau izan beharko du:

2.- La solicitud de homologación e inscripción en la Sección de Modelos deberá formularse ante la Autoridad Reguladora del Juego, haciendo constar como mínimo, los siguientes extremos:

a) Modeloaren izen komertziala eta makinen bertsioa edo bertsioak.

a) Nombre comercial del modelo y versión o versiones de las máquinas.

b) Fabrikatzailearen edo inportatzailearen izena, eta Jokoaren Erregistro Nagusiko Sekzioko erregistro-zenbakia.

b) Nombre del fabricante o importador y número de registro en la Sección correspondiente del Registro Central de Juego.

c) Makinaren eta haren altzarien, kabineteen eta postuen posizioen behar adina argazki, baita makinaren neurriak ere.

c) Tantas fotografías de la máquina y sus diferentes muebles, gabinetes y posiciones de puestos como sean necesarias, así como dimensiones de la misma.

d) Makinetako jokoaren edo jokoen eta partiden ezaugarrien azalpena, eta, hala badagokio, horiek erabiltzeko moduarena.

d) Descripción del juego o juegos de las máquinas, de las partidas y en su caso de su forma de uso.

e) Makinaren eta bere sistema elektrikoaren planoak.

e) Planos de la máquina y de su sistema eléctrico.

f) Behe-tentsioaren arloan indarrean dagoen erregelamendu elektroteknikoa eta jarraibide tekniko osagarriak betetzen direla adierazten duen deklarazioa (842/2002 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoa onesten duena).

f) Declaración del cumplimiento del reglamento electrotécnico vigente en materia de baja tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión)

g) Makinaren eskuorri teknikoa, makinak nola funtzionatzen duen eta nola jokatzen den azaltzen duena.

g) Manual técnico de la máquina, en el cual figure el modo de funcionamiento y de juego de la máquina.

h) Makinak beste elementu batzuekin, makinekin, pilatutako sariak ikusteko pantailekin, kontrol-gailu nagusiekin, joko sistemekin edo bestelako gailuekin zein mekanismoekin izan litzakeen interkonexio guztiei buruzko xehetasunak; baita horien funtzionamendu- eta erabilera-protokoloak ere, instalatuko diren interkonexioak adierazita.

h) Detalle de todas las posibles interconexiones de la máquina con otros elementos, máquinas, sistemas de juego, visualizadores de premios acumulados, dispositivos centrales de control, u otros dispositivos o mecanismos, así como sus protocolos de funcionamiento y uso, con indicación de aquéllas interconexiones que serán objeto de instalación.

i) Hala dagokionean, joko-programen zerrenda, joko-programa duen gailua eta hura identifikatzeko eta egiaztatzeko elementuak zehaztuta. Oso ohikoak ez diren prozedura teknikoak erabiltzen badira, enpresa fabrikatzaileak edo inportatzaileak homologatze-prozesuan horiek egiaztatzeko bitartekoak jarriko ditu. Edonola ere, enpresa fabrikatzaileak joko-programak eta horiek identifikatzeko eta egiaztatzeko elementuak modu independentean ikuskatzeko aukera emango dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

i) En su caso, relación de programas de juego, especificando el dispositivo que contiene el programa de juego y sus elementos de identificación y verificación. En el caso de utilización de procedimientos técnicos poco usuales, la empresa fabricante o importadora facilitará los medios para su verificación durante el proceso de homologación. En todo caso la empresa fabricante facilitará a la Autoridad Reguladora del Juego el acceso independiente a los programas de juego y sus elementos de identificación y verificación.

j) Homologatu nahi den modeloak indarreko arauak betetzen dituela jasotzen duen adierazpena.

j) Declaración de que el modelo de máquina cuya homologación se solicita cumple con la normativa vigente.

k) Gaitutako saiakuntza-laborategian eginiko saiakuntzari buruzko txostena, zeinaren xedea baita ziurtatzea modeloaren ezaugarriak eta funtzionamendua bat datozela Erregelamendu honetan eta garatzen duten arauetan ezarritakoarekin, baita aurkeztutako agirietan eginiko zehaztapenekin ere."

k) Informe sobre el ensayo realizado en laboratorio de ensayo habilitado relativo a la adecuación del modelo y el funcionamiento de la máquina a los requisitos de homologación exigidos en el presente Reglamento y sus disposiciones de desarrollo y a las especificaciones contenidas en la documentación presentada."

3.– «B» eta «C» makinen eta makina laguntzaileen kasuan, gainera, honako datu hauek jasotzen dituen azalpen-memoria erantsiko da:

3.- En el caso de máquinas de tipos «B» y «C» y de máquinas auxiliares, además se adjuntará Memoria explicativa que recogerá los siguientes extremos:

a) Partida soilaren prezioa, eta hala dagokionean, aldibereko partidena, baita makinan egin litezkeen apustuena ere, zentimo, euro, fitxa, kreditu edo antzeko euskarrietan egiteko aukera adierazita.

a) Precio de la partida simple y, en su caso, de las partidas simultáneas, así como de las posibilidades de apuesta de la máquina con indicación de la posibilidad de realizarlas en céntimos, euros, fichas, créditos u otros soportes análogos.

b) Makinak eman dezakeen sari handiena, baita irabazien planaren eta sarien ezaugarrien zehaztapena ere. Postu anitzeko makinen kasuan, honako hauek deskribatuko dira: joko arruntaren funtzionamendua, poltsa, sari komuna edo "jackpot" bat dagoen ala ez, zozketaren funtzionamendua eta hura kudeatzeko modua.

b) Premio máximo que puede otorgar la máquina, así como descripción del plan de ganancias y de los distintos premios. En el caso de las máquinas multipuesto, se describirá el funcionamiento del juego común, la existencia o no de una bolsa, premio común o jackpot, el funcionamiento del sorteo del mismo y su modo de gestión

c) Sarien itzulketaren ehunekoa, horiek lortzeko egin beharreko zikloa edo partida kopurua zehaztuz, eta ausazko makinen kasuan, ehuneko hori kalkulatzeko beharrezkoa den ziklo estatistikoa zehaztuz. Postu anitzeko makinen kasuan, ehuneko hori modu independentean kalkulatuko da postu bakoitzerako.

c) Porcentaje de devolución de premios, especificando el ciclo o número de partidas a realizar, para su obtención, y en el caso de las máquinas de azar la determinación del ciclo estadístico, para el cálculo de dicho porcentaje. En el caso de las máquinas multipuesto dicho porcentaje se calculará de forma independiente para cada puesto.

d) Sari-portzentajea aldatzea ahalbidetzen duen gailurik edo mekanismorik duen ala ez, alda daitekeen portzentajea zehaztuta.

d) Existencia o no de mecanismos o dispositivos que permitan modificar el porcentaje de premios con indicación de dicho porcentaje.

e) Makinak duen beste edozein gailu edo mekanismo, haien funtzionamenduari buruzko azalpenarekin.

e) Cualquier otro mecanismo o dispositivo con que cuente la máquina, especificando su modo de funcionamiento.

f) Joko-programaren softwarearen identifikazioa. Jarraian adierazten diren algoritmoetako bi jaso beharko dira, gutxienez: CRC32, MD5 eta/edo SHA1. Algoritmo horiek eguneratzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren Ebazpenaren bidez ordezkatu ahal izango dira.

f) Identificación del software del programa de juego mediante al menos 2 de los siguientes algoritmos: CRC32, MD5 y/o SHA1. Estos algoritmos podrán ser sustituidos para su actualización mediante resolución de la Autoridad Reguladora del Juego

g) Jokoaren edo jokoen ezaugarrien azalpen-memoria, makinetan nola erabili eta nola jokatzeari buruzkoa.

g) Memoria descriptiva del juego o de los juegos con la forma de uso y juego en las máquinas.

h) Joko-programa biltzen duten memoria, mikrokontrolagailu, disko gogor, DVD, edo bestelako gailu guztietako bakoitzean itsatsita egon beharko duen estalkia identifikatzeko modeloa.

h) Modelo identificativo de la cubierta que deberá figurar adherida sobre cada una de las memorias, microcontroladores, disco duro, DVD, u otros dispositivos que almacenen el programa de juego.

i) Jokoaren sekuentziaren estatistiken laburpena, zeinak gutxienez joko-arloko sailburu eskudunaren Aginduan ezarritako segidako partida-zikloa jasoko baitu.

i) Resumen estadístico de una simulación de la secuencia del juego que incluirá, al menos, el ciclo de partidas consecutivas establecidas en la Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego.

Simulazio horren originala gordailuan lagako da, formatu digitalean, Jokoa Arautzeko Agintaritzan.

El original de esa simulación se entregará en depósito, en formato digital, en la Autoridad Reguladora del Juego.

j) Jokoaren programa gordeta dagoen euskarriaren ale bat edo lineako sarbidea. Euskarri hori bakarrik ordezkatu ahal izango da aurretiaz beste homologazio bat ematen bada. Eskatzaileak doan laga beharko dio Jokoa Arautzeko Agintaritzari dagokion memoria-irakurgailua.

j) Un ejemplar del soporte en que se almacena el programa de juego o bien el acceso en línea al mismo. Este soporte sólo podrá ser sustituido previa nueva homologación. La persona solicitante vendrá obligada a proporcionar a la Autoridad Reguladora del Juego, de forma gratuita, el correspondiente lector de memoria.

k) Modeloak dakarren kontagailu homologatuaren ezaugarrien zehaztapena, eta metrologiari buruz indarrean dagoen araudiarekin bat datorrela dioen adierazpena. Betekizun hori betetzen dela egiaztatzeko, horretarako baimendutako erakunde edo organismoek emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, Europar Batasuneko eta Europako Esparru Ekonomikoko estatu kideentzat eta Turkiarentzat izan ezik; horietan nahikoa izango baita beren araudietan jasotako zehaztapen baliokideak betetzen dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria. Kontagailuan, zer makinatan instalatuta dauden identifikatuko da."

k) Descripción del tipo de contador homologado que incorpora el modelo y declaración de su conformidad con la normativa vigente sobre metrología. El cumplimiento de este requisito deberá acreditarse mediante la oportuna certificación emitida por las entidades u organismos autorizados al efecto, salvo para los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y para Turquía en los que bastará la certificación acreditativa del cumplimiento de las especificaciones equivalentes contenidas en sus reglamentaciones. En el contador se identificará la máquina en que se encuentran instalado."

4.– Jokoa Arautzeko Agintaritzak eskaera erregistroan sartu eta gehienez ere hiru hileko epean ebatzi eta jakinaraziko du ebazpena. Epe hori igarotakoan ebazpenik ematen eta jakinarazten ez bada, eskaera baietsitzat joko da.

4. La Autoridad Reguladora del Juego dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en que tuvo entrada la solicitud en el registro y transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución dicha solicitud, se entenderá estimada.

5.– Jokoari eragiten dion makinari erantsitako edozein gailuk Jokoa Arautzeko Agintaritzak identifikatzeko eta eskura izateko modukoa izan beharko du. Beharrezkoa jotzen duenean, Administrazioak makinaren iturri-kodea eskatu ahal izango du.

5.- Cualquier dispositivo incorporado a la máquina que incida en el juego deberá ser identificable y accesible por la Autoridad Reguladora del Juego. Cuando se considere necesario, la Administración podrá requerir el código fuente de la máquina.

6.– Jokoaren programa ordezkatuz edo haren plaka elektroniko bat edo euskarri informatiko bat aldatuta alda daitezkeen jokoak dituzten makinen kasuan, modelo moduan inskribatu ahal izango da joko-mekanismo batez eta joko-gailuez osatutako euskarri solidarioa; baina, modelo horietan, Modeloen Sekzioan behar bezala inskribatutako programa aldagarriak dituzten jokoak baino ezingo dira ustiatu.

6.- En el caso de máquinas cuyo juego pueda ser cambiado mediante la sustitución de su programa o mediante cambio de una placa electrónica o de un soporte informático, podrá inscribirse como modelo el soporte solidario compuesto de un mecanismo y dispositivos de juego, si bien únicamente podrán explotarse en dichos modelos aquellos juegos cuyos programas intercambiables hayan sido debidamente inscritos en la Sección de Modelos.

Era berean, makina homologatu baten jokoa aldatu eta softwarea bakarrik aldatzen bada, softwarea bakarrik homologatuko da, betiere aldaketa horrek hardwareari edo haren funtzionamenduari eragiten ez badio.

Igualmente, cuando se modifique el juego de una máquina homologada y se modifique solo el software, únicamente se homologará el software, siempre y cuando no afecte al hardware o a su funcionamiento.

Euskarri horiek edo software hori bateragarriak baldin badira aurretik homologatutako makinekin, jada homologatutako modeloaren funtsezko aldaketatzat hartu ahal izango da aldaketa hori. Horrenbestez, kasu horretan, fabrikatzaileak artikulu honetako 3. puntuan jasotako dokumentaziotik berari dagokiona soilik aurkeztu beharko du (azalpen- eta xehetasun-memoria, jokoen sinadura elektronikoak jasotzen dituena; eta betekizunak betetzen direla egiaztatzen duen gaitutako laborategiaren saiakuntza).

Si estos soportes o este software se corresponden con máquinas ya homologadas, podrá dársele el tratamiento de modificación sustancial del modelo ya homologado, debiéndose entregar en este caso por el fabricante solamente la documentación que corresponda de la contenida en el punto 3 del presente artículo (memoria explicativa y descriptiva, que contenga las firmas digitales de los juegos, y ensayo de laboratorio acreditativo del cumplimiento).

7.- «AR» motako makinen modeloek, aurkeztutako agiriekin batera, beste hauek aurkeztu beharko dituzte: dagokion euskarri digitala eta hura irakurtzeko sistema, CD-ROM, DVD edo antzeko formatuan; eta paperezko euskarrian, jokoen programa guztia eta beren funtzionalitateak, Jokoa Arautzeko Agintaritzak egiazta dezan inskribatu nahi den modeloa ez dela Erregelamendu honetako 57. artikuluan jasotako debekuetan sartzen, eta, aldi berean, Erregelamendu honetan makina-mota horiei eskatzen zaizkien betekizun eta baldintza tekniko guztiak betetzen dituela.

7.- Los modelos de máquinas de tipo «AR», con la documentación deberán adjuntar el correspondiente soporte digital, junto con el sistema que posibilite su lectura, en formato CD-ROM, DVD o similar, así como en soporte papel, en el que se contenga todo el programa de los juegos y sus distintas funcionalidades, con el fin de que la Autoridad Reguladora del Juego proceda a la comprobación de que el modelo que se pretende inscribir no incurre en las prohibiciones recogidas en el artículo 57 de este Reglamento y, al mismo tiempo cumple con todos los requisitos y condiciones técnicas exigidas para este tipo de máquinas en el presente Reglamento."

35.– 68. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

35. Se modifica el artículo 68, que pasa a tener la siguiente redacción:

"68. artikulua.- Joko-sistemak homologatzea.

"Artículo 68.- Homologación de sistemas de juego.

1.– Jokoa Arautzeko Agintaritzari dagokio 40. artikuluan deskribatutako joko-sistemak homologatzea eta jarduteko beharrezko betekizun zehatzak ezartzea.

1.- Corresponde a la Autoridad Reguladora del Juego la homologación de los sistemas de juego descritos en el artículo 40, y el establecimiento de las especificaciones necesarias para su funcionamiento.

2.– Homologatzeko eta Jokoaren Erregistro Nagusiko Sekzioan inskribatzeko eskaerak, gutxienez, eduki hau izan beharko du:

2.- La solicitud de homologación e inscripción en la sección correspondiente del Registro Central de Juego deberá contener como mínimo, los siguientes extremos:

a) Modeloaren izen komertziala eta joko-sistemaren eta hura osatzen duten jokoen bertsioa edo bertsioak.

a) Nombre comercial del modelo y versión o versiones del sistema de juego y de los juegos que lo compongan.

b) Fabrikatzailearen edo inportatzailearen izena, eta Jokoaren Erregistro Nagusiko Sekzioko erregistro-zenbakia.

b) Nombre del fabricante o importador y número de registro en la sección correspondiente del Registro Central de Juego.

c) Joko-sistemaren funtzionalitateen azalpena eta hura osatzen duten elementu teknikoen zehaztapena, baita dituen jokoena ere; eta, hala badagokio, horiek erabiltzeko moduarena ere, eta egon daitezkeen interkonexioen xehetasunak.

c) Descripción de las funcionalidades y elementos técnicos que componen el sistema de juego; así como de los juegos que contiene y su forma de uso, y en su caso, si incorpora elementos de azar y detalle de las posibles interconexiones.

d) Joko-sistemak jokoa praktikatzeko lokal baimenduetan jartzeko terminalak baditu, terminal horien ezaugarrien azalpena.

d) En caso de que el sistema de juego disponga de terminales para su instalación en locales autorizados para la práctica del juego, descripción de las características de los mismos.

e) Oso ohikoak ez diren prozedura teknikoak erabiltzen badira, enpresa fabrikatzaileak edo inportatzaileak homologatze-prozesuan egiaztapenak egin ahal izateko bitartekoak jarriko ditu.

e) En el caso de utilización de procedimientos técnicos poco usuales, la empresa fabricante o importadora facilitará los medios para su verificación durante el proceso de homologación.

f) Homologatu nahi den modeloak indarreko arauak betetzen dituela jasotzen duen adierazpena.

f) Declaración de que el modelo de sistema de juego cuya homologación se solicita cumple con la normativa vigente.

g) Gaitutako saiakuntza-laborategi batek aurretiazko saiakuntzei buruz Erregelamendu honetan eta garapen-araudian xedatutakoarekin bat etorriz eginiko egiaztagiria.

g) Certificado emitido por laboratorio de ensayo habilitado relativo a los ensayos previos, conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y normativa de desarrollo.

h) 67. artikuluaren 3. apartatuan eskatutako gainerako alderdiak.

h) Los demás extremos exigidos en el apartado 3 del artículo 67.

3.– Homologatu beharreko joko-sistemek honako sistema hauek izan beharko dituzte:

3.- Los sistemas de juego objeto de homologación deberán disponer de los siguientes sistemas:

a) Jokalari-kontuak irekitzea eskatzen duten joko-sistemetan, jokalarien kontuak banatzeko sistema.

a) Sistema de cuentas separadas de las personas jugadoras, en los sistemas de juego que exijan su apertura.

b) Erabiltzailearen sarrera-kontrola eta erregistroa eramateko sistemak, hala eskatzen duten joko-sistemetan.

b) Sistemas de control de acceso y registro de la persona usuaria, en los sistemas de juego que sean exigibles.

c) Partidak eta joko-eragiketak artxibatzeko eta egiaztatzeko sistemak.

c) Sistemas de archivo y verificación de las partidas y operaciones de juego.

d) Datuen segurtasun-, prebentzio- eta berreskuratze-sistemak.

d) Sistemas de seguridad, prevención y recuperación de datos.

4.– Saiakuntza-laborategiak igorritako egiaztagiria eskatutako baimenari dagozkion betekizun teknikoak betetzeari buruzkoa izango da, eta, gutxienez, honako baldintza hauek betetzen diren aztertuko du:

4.- El Certificado emitido por el laboratorio de ensayo deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes a la autorización solicitada y analizará el cumplimiento de, al menos, las siguientes condiciones:

a) Joko-jarduerarekin jarraitu ahal izateko erreplika bat dagoen, sistema nagusiak txarto funtzionatzen duenerako.

a) Disponer de una réplica para continuar el desarrollo de la actividad de juego ante cualquier mal funcionamiento del sistema principal.

b) Erregistraturiko joko-eragiketen trazabilitatea ezagutzeko mekanismoak dauden. Mekanismo horiek bermatu beharko dute aurretiaz eginiko joko-eragiketak ezagutzea, sekuentzia-kate guztietan eginiko eragiketa guztien kokapena eta ibilbidea ezagutzea, eta sisteman gordetako edozein eragiketa osorik berregiteko gaitasuna izatea.

b) Disponer de mecanismos de trazabilidad sobre el registro de las operaciones de juego realizadas, garantizando la posibilidad de conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de todas las operaciones a lo largo de toda cadena de secuencias, así como la capacidad para reconstruir enteramente cualquier operación almacenada en el sistema.

c) Makinaren zaurgarritasunak antzemateko eta berehala konpontzeko modua ote dagoen.

c) Permitir la determinación y subsanación inmediata de sus vulnerabilidades.

d) Hornidura elektrikoan edozein matxura gertatzen bada, ekipoek eta plataformek funtzionatzen jarraituko dutela bermatuko duen etenik gabeko elikadura-sistemarik dagoen.

d) Contar con sistemas de alimentación de respaldo que garanticen la continuidad de funcionamiento de los equipos y plataformas ante cualquier avería en el suministro eléctrico.

e) Egiten diren joko-jarduerei dagozkien datu guztiak Jokoen Unitate Nagusian biltzen diren, erabilitako kanala edo modalitatea edozein dela ere.

e) Integrar la totalidad de los datos correspondientes a las actividades de juego que se realicen, con independencia del canal o modalidad empleado, en la Unidad Central de Juegos.

f) Euskal Autonomia Erkidegoan, joko-sistemak ustiatzeko zerbitzariek konexioa izan beharko dute Jokoen Unitate Nagusiarekin.

f) Los servidores para la explotación de sistemas de juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán disponer de conexión con la Unidad Central de Juegos.

g) Jokoa Arautzeko Agintaritzak jokoaren ikuskapena, kontrola eta jarraipena egitea ahalbidetzen den.

g) Garantizar la accesibilidad a efectos de inspección, control y seguimiento del juego y de sus resultados por la Autoridad Reguladora del Juego.

h) Herri-administrazioekin online konexiorik dagoen, administrazioek erabiltzaileek jokoan aritzeko dituzten sarbide-baldintzak betetzen direla egiazta ditzaten.

h) Permitir conexiones en línea con las Administraciones Públicas con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de acceso al juego de los usuarios.

i) Joko-sisteman konexio informatiko segururik jasotzen ote den, administrazioak zehaztuko dituen sistemekin bateragarria izango dena, eginiko joko-eragiketen erregistroen gaineko kontrola eta jarraipena egiteko. Hori guztia, Jokoa Arautzeko Agintaritzak, ebazpen bidez, ezarritako edukiarekin eta formatuarekin bat etorriz.

i) Incorporar en el sistema de juego una conexión informática segura y compatible con los sistemas de las Administraciones que se determinen, para el control y seguimiento de los registros de las operaciones de juego realizadas. Todo ello, conforme al contenido y formato que disponga la Autoridad Reguladora del Juego mediante resolución.

j) Transakzio ekonomikoak egiteko sistemarik dagoen, apustuak ordaintzea, sariak kobratzea eta apustu egindako edo jokatutako zenbatekoen itzulketa jokalariaren kontuan egingo dela bermatuko duena.

j) Disponer de un sistema de transacciones económicas que garantice que el pago de la apuesta, el cobro de los premios y la devolución de los importes apostados o jugados se haga efectiva, a través de la cuenta del jugador.

k) Joko-arloko sailburu eskudunaren Aginduan zehazten diren gainerako baldintza teknikoak betetzen diren.

k) Las demás condiciones técnicas que se concreten por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego.

5.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak gehienez ere hiru hileko epean ebatzi eta jakinaraziko du ebazpena. Epe hori igarotakoan ebazpenik eman eta jakinarazi ez bada, eskaera baietsitzat joko da.

5.- La Autoridad Reguladora del Juego dictará y notificará la resolución en el plazo máximo de tres meses y transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución dicha solicitud, se entenderá estimada".

36.– 70. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

36. Se modifica el artículo 70, que pasa a tener la siguiente redacción:

"70. artikulua.– Interkonexio-sistemak.

"Artículo 70.- Sistemas de interconexión.

Barneko nahiz kanpoko interkonexio-sistemak homologatzeko eta jartzeko beharrezko betekizunak eta baldintza teknikoak kapitulu honetan joko-sistemetarako orokorrean ezarritakoak eta bigarren tituluko I. kapituluan makinen interkonexio-sistemetarako ezarritakoak izango dira. Era berean, Erregelamendu hau garatzeko arau zehatzetan ezarritakoa ere bete beharko dute".

Los requisitos y condiciones técnicas necesarias para homologar el sistema de interconexión internos y externos, y para autorizar su instalación serán, tanto las establecidas en este capítulo de manera general para los sistemas de juego, como las comprendidas en el Capítulo I del Título Segundo en relación con los sistemas de interconexión de máquinas. Así mismo, deberán cumplirse las especificaciones contenidas en la normativa de desarrollo del presente Reglamento".

37.– 74. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

37. Se modifica el artículo 74, que pasa a tener la siguiente redacción:

"74. artikulua.– Araubide orokorra.

"Artículo 74.- Régimen general.

Erregelamendu honetan araututako joko-jarduerei buruz egiten diren publizitate-, promozio-, eta babesletza-jarduerak, baita egiten den beste edozein komunikazio komertzial mota ere, erabilitako kanala, formatua edo euskarria edozein delarik ere, kapitulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz egingo dira".

Las actividades de publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra forma de comunicación comercial que se realicen sobre las actividades de juego reguladas en el presente Reglamento cualquiera que sea el canal, formato o soporte empleado se realizarán de conformidad con lo dispuesto en este capítulo".

38.– 75. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

38. Se modifica el artículo 75, que pasa a tener la siguiente redacción:

"75. artikulua.– Definizioak.

"Artículo 75.- Definiciones.

Erregelamendu honen ondorioetarako, definizio hauek aplikatu dira:

A los efectos de este Reglamento se entiende por:

a) Publizitatea: jokoarekin zerikusia duten zerbitzuen zuzeneko edo zeharkako zabalkundea eta promozioa egiteko komunikatzeko modu oro, ordaindua ala ez.

a) Publicidad: toda forma de comunicación, retribuida o no, con el fin de divulgar y promover, de forma directa o indirecta, la prestación de servicios relacionados con el juego.

Zeharkako publizitatetzat hartuko da jokoa praktikatzera edo apustuak egitera bultzatzen duen edo joko-lokalak sustatzen dituen komunikazio oro; baita, mezu bat edo irudi batzuk baliatzea publizitatea egitea xede duen azpiko beste mezu bat edo irudi batzuk ezkutuan zabaltzeko.

Se considera publicidad indirecta toda forma de comunicación dirigida a fomentar o incentivar la práctica del juego o de las apuestas, los locales de juego, así como el empleo de imágenes o elementos que permitan difundir de forma encubierta un mensaje o unas imágenes con el mismo fin.

b) Babesletza: Joko-jarduerak garatzeko gaitutako pertsona fisiko edo juridiko batek ondasunak, zerbitzuak, jarduerak, ekitaldiak, programak edo beste edozein eduki finantzatzeko egiten duen edozein motatako ekarpena, haren izena, marka, irudia, jarduerak edo produktuak sustatzeko.

b) Patrocinio: cualquier tipo de contribución que una persona física o jurídica habilitada para desarrollar actividades de juego, haga a la financiación de bienes, servicios, actividades, eventos, programas o cualesquiera otros contenidos, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, actividades o productos.

c) Promozio komertziala: ondasunak edo zerbitzuak doan ematea, edo beste edozein jarduera doan egitea, jokoen eta apustuen establezimenduak eta enpresa-jarduera promozionatzeko. Gerta liteke produktu edo ondasun horiek publizitatea edukitzea.

c) Promoción comercial: entrega gratuita de bienes o prestación de servicios o cualquier otra actuación realizada con el fin de promover los establecimientos de juegos y apuestas y la actividad empresarial, con independencia de que dichos productos o bienes contengan publicidad.

d) Informazio komertziala: informatzeko xede hutsarekin, edozein bide erabilita, jokoaren sektorean diharduten eta behar bezala baimenduta dauden pertsona fisikoei eta juridikoei buruzko identifikazio-datuen komunikazioa. Erregelamendu honen ondorioetarako, identifikazio-datuak izango dira honako hauek:

d) Información comercial: comunicación, por cualquier medio, a los efectos meramente informativos, de datos identificativos de las personas físicas y jurídicas que operan en el sector del juego y que se hallen debidamente autorizadas. A los efectos de este Reglamento, se considerarán datos identificativos los siguientes:

– Izen komertziala edo sozietatearen izena.

- Nombre comercial o razón social.

– Establezimenduaren errotulua.

- Rótulo de establecimiento.

– Logotipoa edo anagrama.

- Logotipo o anagrama.

–Posta helbidea, web orrialdea, helbide elektronikoa eta harremanetarako telefonoa.

- Dirección postal, página web, dirección de e-mail y teléfonos de contacto.

– Jardueren ordutegia.

- Horarios de las actividades que desarrollen.

– Eskainitako apustu-katalogoaren informazioa.

- Información del catálogo de apuestas ofertado.

– Eskainitako jokoen zerrenda.

- Relación de juegos ofertados.

– Joko-lokalek eskaintzen dituzten zerbitzuen eta jarduera osagarrien zehaztapena eta programazioa.

- Descripción y programación de los servicios y actividades complementarias prestados por los locales de juego.

– Jokalarien kontuen jarduerekin eta erregistroarekin loturiko jarduera telematikoko eragiketei dagozkien bestelako informazioak.

- Otras informaciones propias de carácter operacional que se deriven de la actividad telemática relacionadas con el registro y actividades de las cuentas de las personas jugadoras.

e) Iragarlea, babeslea edo promotorea: bere interesen alde publizitatea, babesletza edo promozioa egiten duen pertsona fisiko edo juridiko oro, dela haren kabuz dela hirugarrenen bitartez.

e) Anunciante, patrocinador o promotor: toda persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad, el patrocinio o la promoción por sí misma o a través de tercero.

Kontzeptu horren barruan sartzen dira ere, haien kabuz edo hirugarrenen bitartez beren azpisektoreko publizitate-, babesletza- eta promozio-jarduerak kontratatzen dituzten joko- eta apustu-sektoreetako federazioak edo elkarteak.

También se incluyen en este concepto, las federaciones o asociaciones representativas de los distintos sectores del juego y las apuestas que, por sí mismas o a través de terceros, contraten la realización de actividad publicitaria, de patrocinio o promoción de su propio subsector.

f) Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak: zerbitzu-emaile bati dagokionean argitalpen-erantzukizuna, haren helburu nagusia izanik, komunikazio elektronikoen sareen bitartez, programak eta edukiak eskaintzea. Programa eta eduki horiek izango dira publiko orokorra informatzeko, entretenitzeko edo hezteko, bai eta merkataritza-komunikazioak igortzeko ere, bat etorriz ikus-entzunezko komunikazioaren araudi orokorrarekin".

f) Servicios de comunicación audiovisual: aquellos cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador del servicio y cuya principal finalidad es proporcionar, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas y contenidos con objeto de informar, entretener o educar al público en general, así como emitir comunicaciones comerciales, conforme a la normativa general de la comunicación audiovisual".

39.– 76. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

39. Se modifica el artículo 76, que pasa a tener la siguiente redacción:

"76. artikulua.– Oinarrizko printzipioak.

"Artículo 76.- Principios básicos.

Jokoaren publizitate-, promozio- eta babesletza-jarduerak honako printzipioekin bat etorriz gauzatuko dira:

Las actividades de publicidad, promoción y patrocinio del juego se ajustarán a los siguientes principios:

a) Egiazkotasun-printzipioa; horren arabera, egiazkoak izan beharko dute, ez dute errakuntzarik eragin beharko hartzaileengan, eta ez dute jarduerari buruzko funtsezko daturik edo datu esanguratsurik ezkutatuko edo isilduko.

a) Principio de veracidad, conforme al cual deben ser veraces; no inducir a error a las personas destinatarias, ni omitir o silenciar datos sustanciales o hechos relevantes de la actividad en cuestión

b) Identifikazio-printzipioa; horren arabera, erraz ezagutzeko eta identifikatzeko modukoak izan beharko dute, eta ezin izango dira erabiltzaileei zuzendutako joko-eskaintzen jarduerekin nahastu.

b) Principio de identificación, conforme al cual deben ser fácilmente identificables y reconocibles como tales, sin que se puedan confundir con acciones de oferta de los juegos a las personas usuarias.

c) Joko informatuaren printzipioa; horren arabera, argi eta garbi ohartarazi beharko zaio kontsumitzaileari jokoak dakartzan arriskuez, eta jokoa ez da aurkeztuko arazo ekonomikoetarako konponbide gisa, diru-sarreren iturri gisa edo arrakasta soziala lortzeko modu gisa.

c) Principio de juego informado, conforme al cual deberá advertirse al consumidor, de forma clara y visible, de los riesgos derivados del juego, evitando presentarlo como solución a problemas económicos, fuente de ingresos o una manera de obtener el éxito social.

d) Gizarte-erantzukizunaren printzipioa: promozio-mezuak pertsona guztiei zuzenduko zaizkie, generoagatik, erlijioagatik, arrazagatik edo gizabanakoaren eskubideak kaltetu ditzakeen beste edozein arrazoirengatik inolako bereizkeriarik egin gabe.

d) Principio de responsabilidad social, por el cual los mensajes de tipo promocional serán dirigidos a todas las personas sin discriminación alguna por motivo de género, religión, raza o cualquier otro motivo que pueda menoscabar los derechos del individuo.

e) Adingabea babesteko printzipioa: adingabeek eskubidea dute jokoari buruzko publizitaterik gabeko nahiz adin nagusikoei zuzendutako beste edozein jarduerarik gabeko espazioak izateko.

e) Principio de protección del menor, por el cual las personas menores de edad tienen derecho a gozar de espacios libres de publicidad relativa al juego, o cualquier otra actividad dirigida a personas mayores de edad.

Edonola ere, jokoaren publizitate-, promozio- eta babesletza-jarduerek men egin beharko diote Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Lege Orokorrak xedatutakoari".

En todo caso, las actividades de publicidad, promoción y patrocinio del juego estarán sujetas a lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad".

40.– 77. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

40. Se modifica el artículo 77, que pasa a tener la siguiente redacción:

"77. artikulua.– Debekuak.

"Artículo 77.- Prohibiciones.

Debekatuta dago jokoaren eta joko-lokalen publizitatea eta promozioa egitea honako kasu hauetan:

Se prohíbe la publicidad o promoción del juego y de sus locales en los siguientes casos:

a) Jokoa praktikatzeko grina pizteko mezu zuzenak dituenean.

a) Contenga mensajes directos de incitación a la práctica del juego.

b) Herri-administrazioaren zentroetan eta bulegoetan, osasun-etxeetan edo osasun-zerbitzuetan, zerbitzu soziosanitarioetan eta ikastetxeetan egiten denean, dela ikastetxe publikoetan zein pribatuetan. Aldez aurretik komunikatuz gero, publizitatea edo promozioa egin daiteke turismoa eta aisia sustatzeko administrazio-erakundeetan eta haien webguneetan.

b) Se lleve a cabo en centros y dependencias de la administración pública, centros y servicios sanitarios y sociosanitarios, y centros de enseñanza, públicos o privados. Se permite previa comunicación, la publicidad o promoción en los organismos administrativos de promoción turística y ocio, y en sus páginas web.

c) Gehienbat adingabeei zuzenduta dauden zentroetan eta ikuskizunetan egiten denean.

c) Se desarrolle en los centros y espectáculos destinados mayoritariamente a personas menores de edad.

d) Gehienbat hemezortzi urtetik beherakoek parte hartzen duten kirol-jardueren edo kultur jardueren babesletza-jarduerak direnean.

d) Implique actividades de patrocinio de actividades deportivas o culturales en las que participen mayoritariamente menores de dieciocho años.

e) Irudien eta soinuen bidez pertsonak jokoren bat praktikatzen erakusten dituenean, zuzenean nahiz zeharka, baimendutako txapelketa baten erretransmisioa denean izan ezik.

e) Reproduzca, mediante videos o sonidos, a personas practicando algún juego, o participando de forma directa o indirecta en el mismo, exceptuando imágenes y salvo que se trate de la retransmisión de un torneo autorizado.

f) Eskudirua edo tiketak edo beste edozein euskarri baliokide, promozio-artikuluak edo promozio-opariak ematen direnean Erregelamendu honetako 81. artikulutik ezarritakotik kanpo. Ondorio horietarako, operadoreek beren webguneetako erabiltzaileei bakarrik eskaini ahal izango dizkiete promozio-artikulu edo -opariak, baldin eta, metatuta, erabiltzaile horiek:

f) Entrega de dinero en efectivo y/o tickets o cualquier otro soporte equivalente, artículos o regalos promocionales al margen de lo establecido en el artículo 81 de este Reglamento. A estos efectos, los operadores solo podrán ofertar artículos o regalos promocionales a aquellos usuarios de sus páginas web que, de forma acumulada:

a. Gutxienez 30 egunez joko-kontu bat irekita badute.

a. Tengan una cuenta de juego abierta durante, al menos, 30 días.

b. Agiri bidez egiaztatu badira.

b. Hayan sido verificados documentalmente.

g) Jokoen erabiltzaileei eginiko mailegu-, kreditu-eragiketak, diru-aurrerapenak edo finantza-laguntza eta zerbitzu konbinatuak direnean.

g) Consista o implique operaciones de préstamo, crédito, anticipos de dinero o asistencia financiera y servicios combinados a las personas usuarias de los juegos.

h) Mezu arrazistak, sexistak, edo pornografikoak dituenean; bortizkeriaren apologia egiten duenean; edo jokabide konpultsiboak edo gizakiaren oinarrizko eskubideen aurkakoak diren jokabideak bultzatzen dituenean.

h) Contenga mensajes racistas, sexistas, pornográficos, haga apología de la violencia, fomente comportamientos compulsivos o cualquier trato discriminatorio o contrario a los derechos fundamentales de la persona.

i) Publizitate-euskarrietan ezagunak diren pertsonen irudia erabiltzen bada.

i) Utilice la imagen de personas de pública notoriedad en los soportes publicitarios.

j) Iradokitzen badu jokoa metodo erraza dela baliabide ekonomikoak azkar eta esfortzurik gabe lortzeko.

j) Sugiera que el juego es un método fácil para la obtención rápida y sin esfuerzo de recursos económicos.

k) Ezingo da babesletza-jarduerarik egin, baldin eta operadore baten izena, marka edo izen komertziala erabiltzen bada kirol-instalazio bat edo entretenimenduko edozein zentro identifikatzeko. Era berean, kirol-talde baten, kirol-lehiaketa baten edo ausazko jokoen eta apustuen sektoretik kanpoko beste edozein erakunderen izenari ezin izango zaio gehitu –ez eta ordeztu ere– operadore baten izena edo izen komertziala.

k) No podrán realizarse actividades de patrocinio que consistan en la utilización del nombre, marca o denominación comercial de un operador para identificar a una instalación deportiva o a cualquier centro de entretenimiento. Tampoco podrán realizarse actividades de patrocinio que impliquen sustituir o añadir al nombre de un equipo o competición deportiva o de cualquier otra entidad ajena al sector de los juegos de azar y las apuestas el nombre o la denominación comercial de un operador.

l) Ez da onartuko babesletza-jarduerarik kamisetetan edo kirol-ekipamenduetan.

l) No será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas.

41.– 78. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

41. Se modifica el artículo 78, que pasa a tener la siguiente redacción:

"78. artikulua.– Adingabeen babesa.

"Artículo 78.- Protección de las personas menores de edad.

Adingabeak babesteko, debekatuta daude joko-jardueren publizitate-, promozio- eta babesletza-jarduera hauek:

Al objeto de proteger a las personas menores de edad, se prohíbe que las actividades de publicidad, promoción y patrocinio de actividades de juego:

a) Adingabeek joka dezaketela iradokitzen dutenak.

a) Sugieran que las personas menores de edad puedan jugar.

b) Adingabeak erabiltzen edo sartzen dituztenak.

b) Utilicen o incluyan a personas menores de edad.

c) Gehienbat adingabeei zuzendutako ikus-entzunezko, hitzezko edo idatzizko euskarriak erabiltzen dituztenak.

c) Empleen soportes visuales, sonoros, verbales o escritos cuyos destinatarios sean preferentemente estas personas.

d) 18 urtetik beherakoei zuzendutakoak.

d) Sean dirigidas a personas menores de 18 años.

e) Jolasa heldutasun-seinale bat dela iradokitzen dutenak

e) Sugieran que el juego es un signo de madurez.

f) 00:00etatik 06:00etara bitarteko ordu-tartetik kanpo ematen direnak".

f) Se emitan fuera de la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 06:00".

42.– 80. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

42. Se modifica el artículo 80, que pasa a tener la siguiente redacción:

"80. artikulua.- Publizitatea joko-lokalen barruan.

"Artículo 80.- Publicidad en el interior de locales de juego.

Kapitulu honetan ezarritako murrizketak eragotzi gabe:

Sin perjuicio de las limitaciones contenidas en este capítulo:

1.– Joko-lokalen barruan, joko-enpresen eta joko-establezimenduen, zerbitzu osagarrien, eta jardueren, jokoen eta sarien edozein publizitate-jarduera egin ahal izango da, baimenik eskatzeko betebeharrik gabe edo aurretiaz komunikatu beharrik gabe, betiere Erregelamendu honetan ezarritako printzipioak eta debekuak errespetatzen baditu.

1.- En el interior de los locales de juego se podrá realizar, sin necesidad de autorización o comunicación previa, cualquier actividad publicitaria de empresas y establecimientos de juego, servicios complementarios y actividades, juegos y premios siempre que respete los principios y prohibiciones establecidos en este Reglamento.

2.– Nolanahi ere, joko-lokalen barruan eta joko-elementuak dituzten establezimenduetan, joko arduratsuari buruz eta jokoa gehiegikeriaz praktikatzearen ondorioei buruz ohartarazteko kartelak eta mezuak jartzeko eskatuko da".

2.- En todo caso será exigible en el interior de los locales de juego y establecimientos donde haya elementos de juego, la preceptiva instalación de cartelería y mensajes referentes a la práctica del juego responsable y a los efectos que pudieran acarrear las prácticas excesivas de juego".

43.– 81. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

43. Se modifica el artículo 81, que pasa a tener la siguiente redacción:

"81. artikulua.– Promozio-artikuluen banaketa joko-lokaletara bertaratutakoen eta jokoaren web-orrietako parte-hartzaileen artean.

"Artículo 81.- Distribución de artículos promocionales entre los asistentes a locales de juego y participantes en páginas web de juego.

1.– Joko-lokalen barruan, eta jokoan aritzeko web orrialdeen bidez, balio eskaseko promozio artikuluak edo edariak banatu ahal izango dira, ohiko gizarte-usadioekin bat.

1.- En el interior de los locales de juego podrán entregarse artículos promocionales de escasa cuantía, de acuerdo con los usos sociales habituales.

2.– Era berean, joko-lokalen barruan eta jokorako web-orrien bidez, operadoreak merkaturatzen dituen jokoen eskaintza sustatzeko jarduerak burutu ahal izango ditu, baldin eta praktika horiek araudiaren kontrakoak ez badira, jokoaren dinamika aldatzen ez badute eta parte-hartzaileari jokoaren izaeraren inguruan nahasterik eragiten ez badiote.

2.- Asimismo, en el interior de los locales de juego y a través de las páginas web de juego, el operador de los mismos podrá realizar actividades de promoción para la oferta de juegos que comercialice, siempre que tales prácticas no sean contrarias a la normativa, no alteren la dinámica del juego y no induzcan a la confusión del participante respecto a la naturaleza de dicho juego.

3.– Debekatuta dago:

3.- Se prohíbe:

a) Loteria-txartelen edo beste edozein jokoren partaidetzak edo txartelak ematea. Salbuetsi egiten dira joko-lokal baten barruan promozio moduan egin daitezkeen errifak edo zozketak, aurretiaz Jokoa Arautzeko Agintaritzari komunikatzen bazaizkio.

a) La entrega de participaciones o boletos de loterías o de cualquier otro juego. Se excepciona de lo anterior, las rifas y sorteos que, como promoción dentro de un local de juego, se puedan establecer al efecto, previa comunicación a la Autoridad Reguladora del Juego.

b) Bezero berriak erakartzeko promozioak, promozioaren baldintzak edozein izanda ere, "AR" motako makinetarako xedatutakoa izan ezik.

b) Las promociones de captación de clientes nuevos cualesquiera que fueran las condiciones de la promoción, excepto lo dispuesto para las máquinas de tipo AR.

4.– Artikulu honen lehenengo paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, jokoaren arloan eskuduna den saileko titularrak balio eskaseko promozio-artikulutzat har daitezkeenak zehaztu ahal izango ditu".

4.- La persona titular del Departamento competente en materia de juego podrá concretar lo que deba entenderse como artículos promocionales de escasa cuantía, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo".

44.– 82. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

44. Se modifica el artículo 82, que pasa a tener la siguiente redacción:

"82. artikulua.– Publizitatea ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuetan.

"Artículo 82.- Publicidad en servicios de comunicación audiovisuales.

1.- Ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuen publizitateak eta promozioak espezifikoa izan beharko du, eta erregelamendu honetan ezarritako printzipioak errespetatu beharko ditu; gainera, 00:00etatik 06:00etara bitartean soilik eman ahal izango da.

1.- La publicidad y promoción en servicios de comunicación audiovisual deberá ser específica y respetar los principios establecidos en este Reglamento, pudiendo emitirse únicamente en la franja horaria entre las 00:00 y las 06:00.

2.- Kirol-izaerako gertaera bat xede duten apustuei buruzko publizitatea eta promozioa 00:00etatik 06:00etara soilik eman ahal izango da".

2.- La publicidad y promoción sobre la práctica de apuestas cuyo objeto sea un acontecimiento de carácter deportivo podrá emitirse únicamente entre las 00:00 y las 06:00".

45.– 83. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

45. Se modifica el párrafo segundo del artículo 83, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.- Idatzizko hedabideetan, publizitate- edo promozio-iragarkiaren gehieneko tamainak ezingo du gainditu hura argitaratzen den orrialdearen azaleraren ehuneko hogeita bosta».

«2.- El tamaño máximo de la inserción en medios escritos no podrá superar el veinticinco por ciento de la superficie de la página donde se incluya el anuncio de publicidad o promoción».

46.– 84. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

46. Se modifica el párrafo primero del artículo 84, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Jokoaren publizitate- eta promozio-jarduera egin ahal izango da informazio-izaerako publizitate estatikoaren bidez, dagozkion udal-ordenantzetan eta gainerako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz, betiere lehen eta bigarren hezkuntzako eta lanbide-heziketako ikasketa arautuetako ikastetxeekiko 150 metro erradialeko gutxieneko distantzia errespetatzen bada; salbuetsita geratzen dira legez baimendutako ekoizpen- eta salmenta-puntuen seinaleak».

«1.- Podrá realizarse actividad de publicidad del juego mediante publicidad estática de carácter informativo con sujeción a lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas municipales y demás normativa de aplicación siempre que se respete la distancia mínima de 150 metros radiales con respecto a centros de estudios reglados de enseñanza primaria, secundaria y formación profesional exceptuando las señales propias de los puntos de producción y venta legalmente autorizados».

47.– 85. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

47. Se modifica el artículo 85, que pasa a tener la siguiente redacción:

"85. artikulua.- Banaketa masiboko eskuorriak.

"Artículo 85.- Folletos de distribución masiva.

1.– Kalean jendeari eskuorriak banatzea helburu hauekin soilik egin ahal izango da: apustuak egin daitezkeen kirol-ekitaldi bereziak iragartzeko, joko berriak iragartzeko eta joko-lokal berrien irekieraren berri zabaltzeko; eskuorriek informazio komertziala baino ezingo dute izan, erregelamendu honen 75.d) artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.- La distribución de folletos en la vía pública únicamente podrá efectuarse para el anuncio de determinados eventos deportivos especiales susceptibles de apuestas, de nuevos juegos e inauguraciones de locales de juegos y solo podrá contener información comercial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 d) del presente Reglamento.

Aurreko apartatuan ezarritakoa gorabehera, joko-lokalek han egiten dituzten ekitaldien eta zerbitzu osagarrien berri zabaltzeko eskuorriak egin ahal izango dituzte, eta eskuorri horiek leku hauetan soilik utzi ahal izango dituzte: hoteletan, bidaia-agentzietan, bidaiarien garraio-guneetan, ikuskizun publikoetako lokaletan edo instalazioetan, eta, orokorrean, turismo-establezimenduetan.

No obstante, lo establecido en el apartado anterior, los locales de juego podrán elaborar y emitir folletos sobre sus eventos y servicios complementarios, los cuales podrán depositarse únicamente en hoteles, agencias de viaje, centros de transporte de viajeros, locales o instalaciones de espectáculos públicos y establecimientos turísticos en general.

Banaketa hori ezingo da egin lehen eta bigarren hezkuntzako ikasketa arautuetako ikastetxeetatik 150 metro baino gutxiagora, lanbide-heziketako ikastetxeak barnean direla.

No podrá realizarse dicha distribución en una distancia inferior a 150 metros de centros de enseñanza de estudios reglados de primaria y secundaria, incluidos los centros de formación profesional.

2.– Debekatuta dago banaketa masiboko bitartekoen bidez eginiko publizitatea, dela postontzietan sartzen den publizitatea, dela posta elektronikora bidaltzen dena, dela sare sozialetan jartzen dena. Azken bi kasu horietan, bitarteko hori baliatuz eginiko publizitatea ez da debekaturik egongo jasotzailea adin nagusikoa bada eta berariaz onartzen badu lokalaren sarbide-zerbitzuan edo dagokion webgunearen erregistro-inprimakian bide horretatik publizitatea jasotzea".

2.- Se prohíbe la utilización de medios de distribución masiva de publicidad tales como el buzoneo, el correo electrónico y las redes sociales, salvo que, en estos dos últimos caso, la persona receptora sea mayor de edad y lo consienta expresamente a través del servicio de admisión del local de juego o en el formulario de registro del sitio web correspondiente".

48.– 86. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

48. Se modifica el artículo 86, que pasa a tener la siguiente redacción:

"86. artikulua.– Publizitatea web orrialdeetan, posta elektronikoaren, bideoak trukatzeko zerbitzuen eta sare sozialen bidez.

"Artículo 86.- Publicidad en páginas web, a través de correo electrónico, servicios de intercambio de vídeos y redes sociales.

1.- Joko-enpresa moduan inskribatutako pertsona fisikoek edo juridikoek haiek egiten duten jarduerari buruzko publizitatea egin ahal izango dute haien web orrialdeetan, Jokoa Arautzeko Agintaritzari aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, honako irizpide hauen arabera:

1.- Las personas físicas o jurídicas inscritas como empresas de juego podrán efectuar publicidad de su actividad a través de sus propias páginas web sin necesidad de comunicación previa a la Autoridad Reguladora del Juego conforme a los siguientes criterios:

a) Iragarlearen web orrialdeetan, iragarleari berari eta egiten dituen jarduerei buruzko informazioaz gain, honakoa eskaini ahal izango da: joko motak, sariak, zerbitzu osagarriak eta jarduerak, garatzen dituen jokoen mekanikaren eta funtzionamenduaren deskribapen interaktiboa, eta jokoaren sektorearekin lotutako albisteak eta ekitaldiak, foroak, iradokizunen postontzia eta erabiltzaileak aktiboki parte hartzeko beste gune batzuk.

a) En las páginas web propias del anunciante podrá ofrecerse, además de información relativa al mismo anunciante y a las actividades que realiza, tipos de juego, premios, servicios complementarios y actividades, una descripción interactiva de la mecánica y funcionamiento de los juegos que desarrolla, así como difundir las noticias y eventos relacionados con el sector del juego, foros, buzón de sugerencias y otras áreas de participación activa del usuario.

b) Joko-enpresen web orrialdeek ezingo dute jokalariak banketxeen edo, orokorrean, kreditu-zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeen web orrialdeetara birbideratzen dituzten estekak txertatu.

b) Las páginas web propias de las empresas de juego no podrán insertar vínculos que direccionen a páginas que ofrezcan a entidades bancarias o en general a entidades que ofrezcan servicios de crédito a las personas jugadoras.

c) Jokoaren webguneetatik edo webguneetara birbideratutako orrialdeak joko-jarduerei buruzko merkataritza-informaziotzat baino ezin izango dira hartu, erregelamendu honen 75 d) artikuluan xedatutakoaren arabera.

c) Las páginas redireccionadas desde o hacia páginas webs de juego solo podrán tener carácter de información comercial relativa a actividades de juego de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 d) del presente Reglamento.

2.- Apustuen xede diren kirol-ekitaldiekin lotutako albisteak ezin izango dira jokoaren web-orrialdeetara birbideratu.

2.- No podrán redireccionarse hacia páginas web de juego las noticias relacionadas con eventos deportivos que sean objeto de apuestas.

3.- Bideoak trukatzeko plataformetan eta hartzaileak adinaren arabera bereizteko sistemak dituzten plataformetan soilik bidali ahal izango zaizkie joko-komunikazio komertzialak aldez aurretik horretarako adostasuna adierazi duten pertsonei.

3.- Sólo podrán enviarse comunicaciones comerciales de juego en plataformas de intercambio de vídeos a las personas que previamente hayan manifestado su consentimiento y en aquéllas plataformas que cuenten con sistemas que permitan diferenciar a los destinatarios por edad.

4. – Aldez aurretik adostasuna adierazi duten edo kontu horien jarraitzaile diren pertsonei baino ezin izango zaizkie bidali jokoaren komunikazio komertzialak posta elektronikoz, edo beste bitarteko baliokideren batez.

4.- Sólo podrá realizarse el envío de comunicaciones comerciales de juego a través de correo electrónico, u otro medio equivalente a las personas que previamente hayan manifestado su consentimiento.

5.- Erabiltzaile-profila duten sare sozialetan egiten diren komunikazio komertzialak adin nagusikoei bakarrik egin ahal izango zaizkie, eta, horretarako, hartzaileak adinaren arabera bereizteko aukera ematen duten sistemak izan beharko dituzte".

5.- Las comunicaciones comerciales realizadas en redes sociales con perfil de usuario sólo podrán hacerse a mayores de edad, para lo que deberán disponer de sistemas que permitan diferenciar a los destinatarios por edad".

49.– 88. artikuluaren bosgarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

49. Se modifica el párrafo quinto del artículo 88, que pasa a tener la siguiente redacción:

"5.- Ez dira aurretiaz komunikatu beharko jarraian adierazten diren promozio-jarduerak:

"5.- No requerirán de comunicación previa las siguientes actividades promocionales:

a) Joko-lokala kokatuta dagoen eraikinaren aurrealdean edo hirigintza-esparruko sarbidean jartzen diren errotuluak, udaleko arauek edo sektoreko arauek ezarritakoarekin bat etorriz, betiere kapitulu honetan ezarritakoa errespetatzen bada.

a) La instalación de uno o varios rótulos en la fachada del edificio o en el acceso al recinto urbanístico donde se enclave el local de juego, de acuerdo con lo que disponga la normativa municipal o sectorial correspondiente, y siempre que se respete lo establecido en este capítulo.

b) Joko-arloko aldizkari adituetan egiten den publizitatea eta promozioa.

b) La publicidad y promoción que se realice en revistas especializadas en materia de juego.

c) Baimendutako jokoen enpresa titularren web orrialdeetan emandako informazio komertziala.

c) Información comercial realizadas en páginas web de las empresas titulares de los juegos autorizados.

d) 80. artikuluaren arabera lokalen barruan egiten diren publizitate-jarduerak".

d) Las actividades de publicidad que se realicen en el interior de los locales conforme al artículo 80".

50.– 95. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

50. Se modifica el párrafo primero del artículo 95, que pasa a tener la siguiente redacción:

"1.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzeko azaroaren 8ko 4/1991 Legearen arabera, jokoaren alderdi administratibo eta teknikoen eta jarduera honekin lotutako enpresen eta lokalen ikuskapena, zaintza eta kontrola, erregelamendu honetan arautuak, Jokoa Arautzeko Agintaritzari dagozkio, eta haren mendean jardungo du, gorago xedatutakoa betetze aldera, Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitateak.

"1.- De acuerdo con la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la inspección, vigilancia y control de los aspectos administrativos y técnicos del juego, y de las empresas y locales relacionados con esta actividad, regulados por el presente Reglamento, corresponde a la Autoridad Reguladora del Juego de quién dependerá, a efectos de cumplir lo dispuesto anteriormente, la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza.

Jokoa Arautzeko Agintaritzak kontrol- eta ikuskapen-lanak agindu ahalko dizkie funtzionarioei".

La Autoridad Reguladora del Juego podrá encomendar a personal funcionario labores de control e inspección".

51.– 96. artikuluko laugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

51. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 96, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.- Aktaren ale bat lokalaren titularrari emango zaio beti, eta, beste bat, ustiapen-baimenaren titularrari. Eskubide horri uko egiten badio, horren berri jaso beharko da aktan.»

«4.- Un ejemplar del acta se entregará en todo caso a la persona titular del local y otra al titular del permiso de explotación. Si renunciase a ese derecho deberá consignarse tal circunstancia en el acta.»

52.– Aldatu egiten dira 99. artikuluaren f), m) eta v) letrak.

52. Se modifican las letras f), m) y v) del artículo 99:

f) Jokoa Arautzeko Agintaritzari aurretiazko jakinarazpenik egin gabe edozein akzio nahiz partaidetza eskualdatzea.

f) Proceder a cualquier transmisión de acciones o participaciones sin realizar la comunicación previa a la Autoridad Reguladora del Juego.

m) Joko-makinak edo -elementuak jarrita dauden jokoaren enpresa operadorearen akziodunek, partaidetzadunek edo titularrek, enpresako pertsonalak, zuzendaritzako kideek eta enplegatuek, bai eta horien ezkontideek, lehen mailako aurreko ahaideek eta ondorengo ahaideek maileguak, kredituak, eskudirua, edozein euskarri elektronikoren bidez edo kontura, bai eta beste edozein finantza-laguntza, eskudirua ateratzeko eta erositako ondasun edo zerbitzuengatik ordaintzeko zerbitzu konbinatuak edo cashback zerbitzuak ematea jokalariei zein apustugileei, zuzenean nahiz hirugarren pertsonen bitartez.

m) La concesión de préstamos, créditos, dinero en efectivo, mediante cualquier soporte electrónico o a cuenta, así como cualquier otro tipo de asistencia financiera, servicios combinados de retirada de efectivo y pago por los bienes o servicios adquiridos o servicios de cashback a las personas jugadoras o apostantes, directamente o por medio de terceras personas, por parte de los accionistas, partícipes o titulares de la propia empresa operadora de juego donde se encuentren instaladas las máquinas o elementos de juego, su personal, directivos y empleados, así como los cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.

v) Informazio-promozioak egitea adingabeen joko-debekua eta joko arduragabearen ondorio kaltegarriak berariaz jaso gabe, edo erregelamendu honetan publizitateari buruz ezarritako arauak hautsiz, bereziki mezu iradokitzaileak edo zuzenean jokora bultzatzen dutenak erabiliz."

v) Realizar promociones informativas sin hacer constancia expresa de la prohibición de juego a menores de edad y de los efectos perjudiciales que puede acarrear el juego no responsable, o infringiendo las normas sobre publicidad establecidas en el presente Reglamento, especialmente las que incluyan mensajes persuasivos o directos de incitación al juego."

53.– 104. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

53. Se modifica el artículo 104, que pasa a tener la siguiente redacción:

"104. artikulua.– Zehapenak, kautelazko neurriak eta neurri osagarriak.

"Artículo 104.- Sanciones y medidas cautelares y complementarias.

1.– Aurreko artikuluetan tipifikatutako arau-hausteei honenbesteko isun-zehapena ezarriko zaie:

1.- Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con multas en las siguientes cuantías:

a) Oso astunengatik, 60.101,22 eurotik 601.012,10 eurora. 601.012,10 eurotik gorako legez kontrako irabazia egiaztatzen den kasuetan, zehapena irabazi hori hiru halako izango da.

a) Las muy graves, desde 60.101,22 euros hasta 601.012,10 euros. En caso de acreditarse un beneficio ilícito superior a 601.012,10 euros, la multa ascenderá al triple de dicho beneficio.

b) Astunengatik, 6.010,13 eurotik 60.101,21 eurora.

b) Las graves, desde 6.010,13 euros hasta 60.101,21 euros.

c) Arinengatik, 60,10 eurotik 6.010,12 eurora.

c) Las leves, desde 60,10 euros hasta 6.010,12 euros.

2.– Arau-hauste astun eta oso astunak egiten diren kasuetan honako zehapen hauek ere jarri ahal izango dira:

2.- En los casos de infracciones graves y muy graves podrán imponerse asimismo las siguientes sanciones:

a) Jokoarekin zerikusia duten jarduerak ustiatzeko baimena eta saiakuntza-laborategiko baimena bi urteko gehieneko denboraldi baterako etetea edo behin betiko errebokatzea.

a) La suspensión por un periodo máximo de dos años o revocación definitiva de la autorización para la explotación de actividades de juego y la autorización de laboratorio de ensayo.

b) Joko-makinak ustiatzeko baimena urtebeteko gehieneko denboraldi baterako etetea edo behin betiko errebokatzea, bai eta ostalaritza alorreko establezimenduetan joko-makinak ustiatzeko baimena etetea ere urtebeteko gehieneko eperako.

b) La suspensión por un periodo máximo de un año o revocación definitiva de los permisos de explotación para máquinas de juego, así como la suspensión de la explotación de máquinas de juego en los establecimientos de hostelería por un periodo máximo de un año.

c) Kasino-jokoetan aritzeko lokala aldi baterako ixtea –gehienez ere bi urterako–, edo behin betiko ixtea.

c) La clausura temporal por un periodo máximo de dos años o definitiva del establecimiento donde tenga lugar la celebración de juegos de casino.

d) Aldi baterako –gehienez bi urterako– edo behin betiko kentzea jokorako eduki behar den baimenaren titularra izateko gaikuntza, eta, hala badagokio, joko-enpresa eta -lekuetan jardutekoa.

d) La inhabilitación temporal por un periodo máximo de dos años o definitiva para ser titular de autorización respecto del juego y, en su caso, para ejercer la actividad en empresas o lugares dedicados al juego.

e) Arau-haustearen ondorioak, arau-haustea gauzatzeko erabili diren tresnak eta arau-haustearen euskarri diren objektuak konfiskatzea, eta, zehapena irmoa denean, arau-haustearen osagaiak, makinak edo joko-elementuak suntsitzea edo baliogabetzea.

e) El comiso de los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con que se haya ejecutado, de los objetos que constituyan su soporte material y, cuando la sanción sea firme, la destrucción o inutilización de los componentes, las máquinas o elementos de juego de la infracción.

3.– Zehapena jartzeko orduan, dauden inguruabarrak haztatuko dira, lurralde- eta gizarte-eremuan daukaten eragina kontuan hartuz, eta, betiere, proportzionaltasun-irizpideak erabiliz; halere, zehapena inoiz ez da izango modu ez-zilegian lortutako irabazien hiru halakotik beherakoa.

3.- Para la imposición de las sanciones, se ponderarán las circunstancias que concurran, teniendo en cuenta su incidencia en el ámbito territorial o social, aplicando en todo caso criterios de proporcionalidad, no pudiendo ser inferior la sanción al triple del beneficio ilícitamente obtenido.

4.– Falta astunaren edo oso astunaren zantzuak daudenean, kautelazko neurritzat hartu ahalko da jokoa egiten den establezimenduak ixtea edo joko-elementuak edo jokatzeko erabilitako materialak zigilatu, gordailutu edo konfiskatzea.

4.- Cuando existan indicios de falta grave o muy grave podrá acordarse como medida cautelar el cierre de los establecimientos donde se practique el juego, así como el precinto, depósito o incautación de los elementos de juego o materiales utilizados para su práctica.

Arau-hauste astuna edo oso astuna egin delako zantzurik ageri denean, erabaki ahal izango da kautelazko neurri gisa legez kanpoko gunerako sarbidea blokeatzea edo jokoa eskaintzen duen webguneko ordainbideak blokeatzea.

Cuando existan indicios de infracción grave o muy grave podrá acordarse como medida cautelar el bloqueo del acceso al sitio ilegal o el bloqueo de los medios de pago utilizados en la página web donde se practique el juego.

Hori guztia, Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzeko azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 33.5 artikuluan ezarritako moduan.

Todo ello en los términos establecidos en el artículo 33.5 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco".

54.– 108. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

54. Se modifica el artículo 108, que pasa a tener la siguiente redacción:

"108. artikulua.- Eremua eta modalitateak.

"Artículo 108.- Ámbito y modalidades.

1.– Joko-makinak dira diru truke edo ordainketa-modu baliokideen bitartez erabiltzaileari aparatua denbora-tarte batez erabiltzeko aukera ematen diotenak; eskuzkoak zein automatikoak izan daitezke eta kasu batzuetan hainbat motatako sariak lortzeko aukera ematen diote: eskudirutan, espezietan, zerbitzutan edo horiekin trukatzeko moduko beste edozein produktutan ordaindutakoak.

1.- Son máquinas de juego aquellos aparatos, manuales o automáticos, que, a cambio de dinero u otros medios de pago equivalentes, permiten a la persona usuaria un tiempo de uso y, eventualmente, la posibilidad de obtener premios en metálico, en especie, servicios o en cualquier otro producto canjeable por éstos.

2.– Terminal edo makina laguntzaileak dira indarrean dagoen Joko Katalogoan agertzen diren beste modalitate batzuetan parte hartzeko aukera ematen duten gailuak (eskuzkoak edo automatikoak). Salmenta-terminalak terminal horiek instalatuta dauden establezimenduko edo enpresako operadore batek manipulatzen ditu. Makina laguntzaileak zuzenean erabiltzen ditu erabiltzaileak, instalatuta dauden establezimenduan.

2.- Son terminales o máquinas auxiliares aquellos aparatos, manuales o automáticos, que permiten participar en otras modalidades incluidas en el vigente Catálogo de Juego. Las terminales de expedición son aquellas manipuladas por un operador de la empresa o del establecimiento en las que se encuentren instalados. Las máquinas auxiliares son aquellas operadas directamente por la persona usuaria en el establecimiento en las que se encuentren instaladas.

3.– Joko-makinak honela sailkatzen dira:

3.- Las máquinas de juego se clasifican en:

a) Erredentzioko jolas-makinak edo «AR» motakoak: erabiltzailearen trebetasunaren arabera, makina erabili edo jokatzeko denbora bat lortzeaz gain txartelak, fitxak edo antzeko elementuak irabazteko aukera ematen dute, eta horiek metatu eta trukatu egin daitezke. Erabiltzaileek irabaz daitezkeen ondasunen balioa ezagutzen dute eta aldez aurretik ezarrita dago. Ondasun horien diruzko kostua ez da izango haiek lortzeko gutxienez jokatu behar diren partiden prezioa baino altuagoa.

a) Máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención: aquellas que dependiendo de la habilidad de la persona usuaria ofrecen la posibilidad de obtener, además de un tiempo de uso o de juego, tique, fichas o elementos similares que podrán ser acumulables y canjeables por bienes de un valor preestablecido y conocido por la persona usuaria, cuyo coste dinerario no supere el precio de las partidas mínimas necesarias para su obtención.

b) «B» motako makinak edo saria duten jolas-makinak: prezio baten truke, jokalariari erabiltzeko denbora bat eta, kasu batzuetan, eskudiruzko saria ematen diote. Azpimota hauek daude:

b) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio: aquellas que, a cambio de un precio, conceden al usuario un tiempo de uso y, eventualmente, un premio en metálico, e incluyen los siguientes subtipos:

– «BH» makinak. Honako hauetan instalatu ahal izango dira: joko-aretoetan, ostalaritza-establezimendu publikoetan, dantzalekuetan eta diskoteketan. «BHZ» izeneko makinek «BH» motako makinek baino sari txikiagoa emango dute, eta lokal berdinetan instalatu ahal izango dira. «BH+» izeneko makinek «BH» motako makinek baino sari handiagoa emango dute, eta lokal berdinetan instalatu ahal izango dira.

- Máquinas «BH». Podrán instalarse tanto en locales de juego como en establecimientos públicos de hostelería, en salas de fiestas, de baile y discotecas. Las máquinas denominadas «BHZ», concederán un premio inferior a las máquinas de tipo «BH», y podrá instalarse en los mismos locales. Las máquinas denominadas «BH+», concederán un premio superior a las máquinas de tipo «BH», y podrán instalarse en los mismos locales.

– «BS» motako makinak, edo sari berezidun jolas-makinak: «BH» motako makinek baino sari handiagoak eskaini ahal izango dituzte, eta joko-aretoetan, bingo-lokaletan eta kasinoetan baino ezingo dira instalatu. Makina horien aurreko aldean, bideo-pantailan edo antzeko euskarri fisiko batean hauxe adierazi beharko da argi eta garbi: «joko-lokalerako makina berezia».

- Máquinas «BS» recreativas con premio especial, las cuales podrán conceder premios superiores a las máquinas de tipo «BH», y sólo podrán instalarse en salones de juego, locales de bingo y casinos. En estas máquinas deberá constar de forma expresa en la parte frontal, pantalla de vídeo o soporte físico análogo la expresión «máquina especial para local de juego».

– «BS+» izendatutako makinak: «BS» motako makinek baino sari handiagoak eskaini ahal izango dituzte, eta lokal berdinetan instalatu ahalko dira.

- Máquinas denominadas «BS+», podrán conceder premios superiores a las máquinas de tipo «BS y podrán instalarse en los mismos locales.

– «BG» motako makinak edo sari berezidun jolas-makinak bingo-lokaletarako eta kasinoetarako: «BS+» motako makinek baino sari handiagoak eman ahal izango dituzte, erabiltzaileek apustu egindakoaren proportzioan, edo aldez aurretik ezarritako sari-programaren arabera. Makina horiek bingo-jokoa gehitzen badute, joko hori bideo-seinalez edo antzera kontrolatutako pantailak erabiliz gauzatuko da, eta ezingo da, inola ere, informatikoki jokatzen den jokoaren kartoirik edo euskarri fisikorik esleitu, aretoko langileen esku-hartzerik gabe.

- Máquinas de tipo «BG» o recreativas con premios especiales para locales de bingo y casinos, y podrán conceder premios superiores a las máquinas de tipo «BS+», en proporción a lo apostado por el conjunto de personas usuarias o de acuerdo con el programa de premios previamente establecido. En caso de que estas máquinas incorporen el juego de bingo, este se desarrollará mediante la utilización de pantallas controladas por señal de vídeo o similar, sin que puedan, en ningún caso, expedir cartones o soportes físicos del juego desarrollado informáticamente y sin intervención del personal de la sala.

c) «C» motako makinak edo ausazko makinak: prezio baten truke erabiltzaileari erabilera-denbora bat ematen diote eta, kasu batzuetan, eskudiruzko saria, beti ausaren arabera.

c) Máquinas de tipo «C» o de azar: aquellas que, a cambio de un precio, conceden a la persona usuaria un tiempo de uso y, eventualmente, un premio en metálico que dependerá siempre del azar.

4.– Joko-makinen motak eta azpimotak modalitate hauetakoak izan daitezke:

4.- Los tipos y subtipos de máquinas de juego son susceptibles de adoptar alguna de las siguientes modalidades:

a) B motako postu anitzeko makinak, «BM» izenekoak, hau da, B motako makinen ezaugarri teknikoak izanik, bi jokalarik edo gehiagok modu independentean edo aldi berean parte hartzea ahalbidetzen dutenak, joko komun bat izanik altzari bakarra osatzen dutenak.

a) Máquinas multipuesto de tipo B, denominadas «BM» entendiendo por tales aquellas que, reuniendo las características técnicas de las máquinas B, permiten la participación independiente o simultanea de dos o más jugadores, disponen de un juego común y conforman un único mueble.

BM makinek altzari bakarra osatzen dute, makina bakar bati dagokion saria ematen dute, eta postu bakoitzari dagokion itzulketa-ehunekoa bereizia da. Horrez gain, jokatutako kopuruetatik datorren diru-kopuru bat metatu ahal izango dute, sari edo poltsa komun bat eratzeko. Sari hori postu bakoitzetik ehuneko bat kenduz lortuko da, eta makinan bertan kokatuko den eta Jokoa Arautzeko Agintaritzak homologatu beharko duen sistema baten bidez kudeatuko da.

Las máquinas BM conformando un único mueble, conceden el premio correspondiente a una única máquina, siendo el porcentaje de devolución independiente a cada puesto. Adicionalmente podrán acumular una cantidad de dinero proveniente de las sumas jugadas al objeto de constituir un premio o bolsa común. Dicho premio se obtendrá mediante la detracción de un porcentaje de cada puesto, y será gestionado mediante un sistema que se ubicará en la propia máquina y que deberá homologarse por parte de la Autoridad Reguladora del Juego.

Joko-aretoetan instalatutako «BM» postu anitzeko makinek, gehienez, hamar postu izango dituzte.

Las máquinas multipuesto «BM» instaladas en locales de juego, como máximo tendrán diez puestos.

b) C motako postu anitzeko makinek, «CM» izenekoek, konfigurazio modularra izan dezakete, aldez aurretik baimendu beharko dena, eta zilindro birtual edo mekaniko batekin edo gehiagorekin funtzionatu ahal izango dute; azken horiek elektromekanikoki edo eskuz bultza daitezke. Makina horiek ez dute gehieneko postu-kopururik izango.

b) Máquinas multipuesto de tipo C, denominadas «CM» podrán tener una configuración modular que deberá ser previamente autorizada, y podrán funcionar con uno o varios cilindros virtuales o mecánicos, pudiendo ser estos últimos impulsados electromecánicamente o manualmente. Estas máquinas no tendrán un número máximo de puestos.

c) Makina partekatuak, «BC» edo «CC» izenekoak: programa bakarrarekin eta altzari bakarra izanik, elkarrekin eta aldi berean jokatzen duten bi pertsonei elkarrekin lehiatzeko aukera ematen die, eta makina bakarrari dagokion saria ematen dute.

c) Máquinas compartidas, denominadas «BC» o «CC» entendiendo por tales aquellas, que con un único programa y conformando un único mueble, concedan la posibilidad de competir entre sí a dos personas jugadoras de manera conjunta y simultánea y concedan el premio correspondiente a una única máquina.

5.– Makina laguntzaileak honako modalitate hauetan sailkatzen dira:

5.- Las maquinas auxiliares se clasifican en las siguientes modalidades:

a) Apustu orokorretarako makina laguntzaileak (P).

a) Máquinas auxiliares de apuestas generales (P).

b) Zaldi-apustuetarako makina laguntzaileak (H).

b) Máquinas auxiliares de apuestas hípicas (H).

c) Txarteletarako makina laguntzaileak (T).

c) Máquinas auxiliares de boletos (T).

d) Loteriako makina laguntzaileak (L).

d) Máquinas auxiliares de lotería (L).

Hala ere, joko-katalogoan jasotako modalitate adina makina laguntzaile mota egon daitezke".

No obstante, podrá haber tantos tipos de máquinas auxiliares como modalidades contempladas en el catálogo de juego".

55.– 109. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

55. Se modifica el párrafo primero del artículo 109, que pasa a tener la siguiente redacción:

"109. artikulua.– Ustiatzeko baimena eta erregistro-inskripzioa.

"Artículo 109.- Autorización de explotación e inscripción registral.

1.- Joko-makinak eta makina laguntzaileak ustiatzeko, aurretiazko baimena behar da makinen enpresa operadore gisa, «AR» motako joko-makinen kasuan izan ezik; kasu horretan, nahikoa da aldez aurretik erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea.

1.- La explotación de máquinas de juego y de máquinas auxiliares requiere de autorización previa como empresa operadora de máquinas, salvo en el caso de las máquinas de juego de tipo «AR» en el que basta con la previa presentación de declaración responsable.

Aurrekoa gorabehera, joko-kasino, bingo-lokal edo joko-areto izateko baimena duen eta hala inskribatuta dagoen enpresak eskumena du lokal horietan instalatutako joko-makinak ustiatzeko, honako baldintzetan:

No obstante lo anterior, la autorización e inscripción como empresa de casino de juego, de local de bingo o de salón de juego les faculta para explotar las máquinas de juego instaladas en dichos locales en los términos siguientes:

a) IV. kapituluaren arabera, jokoaren enpresa operadoreak beren lokaletan instalatutako joko-makinen BH eta BS motako ustiapen-baimenen titularrak izan ahalko dira.

a) Las empresas operadoras de juego conforme al Capítulo IV, podrán ser titulares de los permisos de explotación de tipo BH y BS de las máquinas de juego instaladas en sus locales.

b) III. kapituluaren arabera, bingoaren enpresa operadoreak beren lokaletan instalatutako joko-makinen BH, BS eta BG motako ustiapen-baimenen titularrak izan ahalko dira.

b) Las empresas operadoras de bingo conforme al Capítulo III, podrán ser titulares de los permisos de explotación de tipo BH, BS y BG de las máquinas de juego instaladas en sus locales.

c) II. kapituluaren arabera kasinoak instalatzeko eta ustiatzeko baimena duten enpresak beren lokaletan instalatutako joko-makinen BH, BS, BG eta C motako ustiapen-baimenen titularrak izan daitezke.

c) Las empresas autorizadas para la instalación y explotación de casinos conforme al Capítulo II podrán ser titulares de los permisos de explotación de tipo BH, BS, BG y C de las máquinas de juego instaladas en sus locales.

56.– 111. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

56. Se modifica el artículo 111, que pasa a tener la siguiente redacción:

"111. artikulua.– «B» eta «C» motako makinen betekizunak.

"Artículo 111.- Requisitos de las máquinas de tipo «B» y tipo «C».

1.– Jokoaren arloko sail eskuduneko titularraren aginduz, «B» eta «C» motako makinek bete beharreko baldintzak eta jokorako mugak zehaztu ahal izango dira, bai eta eduki beharko dituzten zehaztapen tekniko, gailu tekniko eta segurtasun-mekanismoak ere. Zehaztapen horiek halabeharrez bete beharko dira modeloa homologatzeko eta makina ustiatzeko.

1.- Por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego se determinarán los requisitos y límites del juego, las especificaciones técnicas y los dispositivos técnicos y de seguridad que deban cumplir las máquinas de tipo «B» y de tipo «C», cuyo cumplimiento será preciso tanto para la homologación del modelo como para la explotación de la máquina.

2.– Agindu horretan hau finkatu beharko da, gutxienez:

2.- En dicha Orden se deberá fijar, al menos:

a) Jokoaren mugak: hala nola partidaren gehieneko eta gutxieneko prezioa, aldi berean gehienez zenbat partida egin daitezkeen, partida sinpleetan edo aldi bereko partidetan gehienez zenbateko saria jaso daitekeen; bai eta partidaren batez besteko iraupena ere.

a) Los límites del juego, tales como el precio máximo y mínimo de la partida, el número máximo de partidas simultáneas, el premio máximo a recibir en partidas simples o simultáneas; así como la duración media de la partida.

b) Ondoz ondoko partida-ziklo jakin bat betetzean, sari gisa itzuli beharreko gutxieneko ehunekoa eta denbora jakin batean gehienez zenbat partida joka daitekeen «B» motako makinen kasuan.

b) El porcentaje mínimo de devolución en premios en relación a un ciclo determinado de partidas consecutivas, y el máximo número de partidas en un tiempo determinado en el caso de las máquinas de tipo «B».

c) Jokaldi-serie estatistiko mugatu bat betetzean, sarietan itzuli beharreko gutxieneko ehunekoa, konbinazio posibleen arabera, «C» motako makinen kasuan.

c) El porcentaje mínimo de devolución en premios en relación con una serie estadística delimitada de las jugadas, en función de las combinaciones posibles en el caso de las máquinas de tipo «C»

d) Kreditu eta ordainketen sistema. Nahitaezkoa izango da diru-metaketarako kontagailu espezifikoak edukitzea, hala nola sarrera-kredituetarako, ezartzen diren metatze-mugetarako, eta hala badagokio, erreserbako kontagailu gehigarriak. «C» motako makinen kasuan, gainera, ordainketa erreserbatzeko gordailua, irabazien gordailua eta argi- eta soinu-mekanismo ohartarazleak.

d) El sistema de créditos y pagos, con la obligación de disponer de contadores específicos de acumulación de dinero como créditos de entrada, los límites de acumulación que se estipulen, así como de, en su caso, contadores adicionales de reserva. En el caso de las máquinas de tipo «C» adicionalmente el depósito de reserva de pago, depósito de ganancias y mecanismos avisadores luminosos o acústicos

e) Makinek jokoa eragozteko blokeatze-mekanismoa izan beharko dute nahitaez, ordainketa behar bezala egiten ez den kasuetarako.

e) La obligación de contar con mecanismos de bloqueo que impidan la continuación del juego cuando no se haya podido completar cualquier pago.

f) Makinan zer nolako informazioa jarri beharko den idatziz, modu grafiko eta ikusgarrian; informazio horrek joko-arauak azalduko ditu, erabiltzailearen babesa eta joko-debekuak.

f) La información al público que deba mostrarse de forma gráfica, visible y por escrito en la máquina, en relación a las reglas del juego, protección a la persona usuaria y prohibiciones de juego.

g) Hala badagokio, beharrezkoak diren segurtasun-gailuak, bai eta mendekotasun-potentzialean eragin handiena duten ezaugarriak arintzeko sistemak ere.

g) Los dispositivos de seguridad necesarios en su caso, así como los sistemas para mitigar las características que más inciden en su potencial adictivo.

h) Makinara eta haren eremu kritikoetara sartzeko sistemak.

h) Los sistemas de acceso a la máquina y a sus áreas críticas.

i) Makinaren komunikazio-sistemak.

i) Los sistemas de comunicación de la máquina.

j) Dirua onartzeko eta sariak ordaintzeko sistemak eta gailuak.

j) Los sistemas y dispositivos de aceptación de dinero y pago de premios.

k) Joko-eragiketen segurtasunerako beharrezkotzat jotzen diren gainerako software-betekizunak.

k) Los demás requisitos de software que se consideren necesarios para la seguridad de las operaciones de juego.

3.– «C» motako makinak edo ausazkoak homologatu ahal izango dira baldin eta jokatutako kopuruen ehuneko bat metatzeko aukera ematen badute, hartara sari gehigarri progresiboak osatzeko. Sari horiek modelo bakoitzerako espezifikoak izango diren konbinazioen bitartez eskuratu ahal izango dira.

3.- Se podrán homologar máquinas de tipo «C» o de azar que permitan la acumulación de un porcentaje de las cantidades jugadas al objeto de constituir premios adicionales con carácter progresivo, que se obtendrán mediante combinaciones específicas de juego para cada modelo.

4.- BG, BS, BS+ eta C motako makinek aurretiaz Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendutako informazio-sistema bat inplementatu ahal izango dute euren zerbitzarian. Informazio-sistema horrek, makinetara konektatuta, 67, 3, k) artikuluan adierazitako kontagailuen funtzionalitate berdinak erregistratuko ditu, eta sistema horren ezaugarriak eta funtzionalitateak makinen ezaugarriak arautzen dituen garapen-araudian zehaztuko dira.

4.- Las máquinas de tipo BG, BS, BS+, y C, podrán implementar en su servidor un sistema de información, previamente autorizado por la Autoridad Reguladora del Juego, que conectado a las mismas registre las mismas funcionalidades que los contadores indicados en el artículo 67, 3, k), y cuyas características y funcionalidades serán definidas en la normativa de desarrollo reguladora de las características de las máquinas".

57.– 112. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

57. Se modifica el artículo 112, que pasa a tener la siguiente redacción:

112. artikulua.– «B» eta «C» motako makinen sariak ordaintzea.

"Artículo 112.- Pago de premios de las máquinas de tipo «B» y tipo «C».

1.– Konbinazio irabazlea lortzen denean, makinaren aurrealdea argituko da edo, bestela, ondo nabarmen geratuko da sari hori lortu dela.

1.- La superficie frontal de la máquina deberá quedar iluminada o mostrarse en ella cualquier signo ostensible que indique la obtención del premio cuando se obtenga una combinación ganadora en la máquina.

2.– Sariak legezko erabilerarako dirutan ordaindu beharko dira nahitaez, eta makinak eman beharko ditu. Hala ere, interkonexio-sistemetan, saria «gauzatan» edo «espezietan» ere eman ahal izango da, betiere aretoan horren berri ematen bada, horretarako ezarritako errotuluan eta Jokoa Arautzeko Agintaritzak aldez aurretik baimendu badu.

2.- Los premios habrán de consistir necesariamente en dinero de curso legal entregado por la máquina. No obstante, en los sistemas de interconexión el premio también podrá ser otorgado «en especie» siempre que se anuncie en el local en el rótulo establecido al efecto y haya sido previamente autorizado por la Autoridad Reguladora del Juego.

3.- Aurreko paragrafoan ezarritakoaren salbuespen gisa, joko-lokaletan instalatutako makinen kasuan, sariaren ordainketa Jokoa Arautzeko Agintaritzak aldez aurretik baimendutako legezko edozein bide erabilita egin ahal izango da, jokalariak aldez aurretik eskatuta eta lokalak ontzat ematen badu.

3.- En el caso de máquinas instaladas en locales de juego podrá realizarse el pago del premio a través de cualquier medio legal de pago autorizado previamente por la Autoridad Reguladora del Juego, previa petición del jugador o jugadora y siempre que el local así lo considere.

Kasu horietan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak, legezko diruaren ordez, txartelak edo ordaintzeko eta dirua itzultzeko euskarri fisiko edo elektronikoak erabiltzeko baimena eman ahal izango du, eta euskarri horiek aurretiaz eskuratu ahal izango dira establezimenduetan bertan. Horrelakoetan, sariak modu horretan eman ahal izango dira, eta joko-aretoan bertan legezko diruz edo bestelako legezko ordainketa-moduez trukatu beharko dira. Horrek ez du ekarriko inolako gasturik saria lortu duen pertsonarentzat.

La Autoridad Reguladora del Juego podrá autorizar en tales casos la utilización de tarjetas o soportes físicos o electrónicos de pago y reintegro en sustitución del dinero de curso legal, que previamente se adquirirán en el propio establecimiento. En tal caso los premios podrán ser entregados del mismo modo, debiendo ser canjeables por dinero de curso legal en la misma sala de juego u otros medios legales de pago que no supongan gastos para la persona que ha obtenido el premio.

4.– «C» motako makinek adierazle argidun bat eduki beharko dute makinak dirua, fitxak, txartelak edo euskarri fisiko edo elektronikoa onartu duela jakinarazteko eta, hala dagokion kasuetan, apustua onartu dela adierazteko.

4.- Las máquinas de tipo «C» deberán disponer de un indicador luminoso de que el dinero, fichas, tarjetas o soportes físicos o electrónicos utilizados han sido aceptados por la máquina y, en su caso, de que la apuesta ha sido aceptada.

Saria osatzen duten txanponen bolumena sariak ordaintzeko erreserba-gordailuaren edukiera baino handiagoa bada edo makinaren saria apustuak eta ordainketak egiteko erabilitako unitatearen zatikia bada, aretoko langileak eskuz ordaindu ahal izango dizkio apustuak erabiltzaileari (halakoetan, makinek argi- edo soinu-ohartarazle bat izan beharko dute, eta automatikoki aktibatuko da erabiltzaileak sari hori eskuratzen duenean)".

Si el volumen de monedas constitutivas del premio excediese de la capacidad del depósito de reserva de pago de premios o si el premio de la máquina constituyera una parte fraccionaria de la unidad utilizada para la realización de las apuestas y pagos, éstos podrán ser pagados manualmente a la persona usuaria por un empleado o empleada de la sala, en cuyo caso deberán disponer de un avisador luminoso o acústico que se active de manera automática cuando la persona usuaria obtenga dicho premio".

58.– 113. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

58. Se modifica el artículo 113, que pasa a tener la siguiente redacción:

"113. artikulua.– Interkonexio-sistemak.

"Artículo 113.- Sistemas de interconexión.

1.– «B» motako makinen interkonexioa baimendu ahal izango da, sari gehigarri bat emateko xedearekin, dirutan edo espezietan ordaindutakoa. Sari hori elkarri konektatutako makina guztien gehieneko sarien batura izango da, eta baldintza hauek bete beharko dira:

1.- Podrá autorizarse la interconexión de máquinas de tipo «B» con la finalidad de otorgar un premio adicional, que podrá ser en metálico o en especie, por la suma acumulada de los premios máximos de la totalidad de las máquinas interconectadas, con las siguientes condiciones:

a) Makinen interkonexioari esker gehienez lor daitekeen zenbatekoak ez du ekarriko makina bakoitzak bere aldetik eman behar dituen sarien ehunekoa txikitzea. Gainera, partida-ziklo jakin batean eman beharko da.

a) El importe máximo que permita obtener la interconexión de máquinas no supondrá una disminución del porcentaje de premios en cada una de las máquinas interconectadas separadamente y deberá otorgarse en un ciclo determinado de partidas.

b) Elkarri konektatuta dauden makinetako bakoitzean argi eta garbi adierazi beharko da gehienez zenbateko saria eskura daitekeen, eta azaldu beharko da horrek ez duela ekarriko elkarri konektatutako makina bakoitzaren sarien ehunekoa txikitzea. «Espezietan» adierazlea, hala badagokio, aretoan bertan iragarriko da, horretarako ezarritako errotuluan.

b) En cada máquina interconectada deberá constar expresamente el premio máximo que podrán obtener con la indicación de que éste no supondrá una disminución del porcentaje de premios de cada máquina interconectada. El indicativo de «en especie», en su caso, se anunciará en el mismo local en un rótulo establecido al efecto.

c) Elkarri konektatutako makinen bitartez modu guztietara eskura daitekeen gehieneko saria ezingo da izan elkarri konektatutako makina bakoitzaren gehieneko sarien batura baino handiagoa. Jokoaren arloko sail eskuduneko titularraren aginduz ezarri ahal izango dira horretarako mugak.

c) El importe máximo que pueda conseguirse por todos los conceptos a través de las máquinas interconectadas, no podrá ser superior al resultado de sumar el premio máximo de cada una de las máquinas interconectadas, con los límites que se fijen por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego.

d) Interkonektatutako sistema bakoitzak erabiltzaileek argi eta garbi irakurtzeko moduko argibide-panel bat izan beharko du, eta bertan informazio hauxe jaso, gutxienez: elkarri konektatutako makinen kopurua eta dagozkien postuak, baimendutako sariaren gehieneko zenbatekoa eta dirutan edo espezietan ordainduko den.

d) En cada sistema interconectado deberá existir un panel informativo claramente legible para las personas usuarias, que incluya, al menos, la siguiente información: número de máquinas interconectadas y correspondientes, puestos, cuantía máxima del premio autorizado y naturaleza dineraria o en especie del mismo.

e) Jokoaren arloko sail eskuduneko titularraren aginduz emango diren gainerako zehaztapen teknikoak.

e) Las demás especificaciones técnicas que se concreten por Orden de la persona titular del Departamento competente en juego.

f) Interkonexioaren xede diren makinek kategoria berekoak izan beharko dute, eta ustiapen-baimen mota berarekin baimenduta egon beharko dute.

f) Las máquinas objeto de interconexión deberán ser de la misma categoría y estar autorizadas bajo el mismo tipo de permiso de explotación.

2.– «C» motako makinen interkonexioa baimendu ahal izango da joko-kasino berean edo hainbat kasinotan instalatutako makinen artean, sari gehigarri bat emateko xedearekin, dirutan edo espezietan ordaindutakoa. Sari hori elkarri konektatutako makina guztien gehieneko sarien batura izango da, eta baldintza hauek bete beharko dira:

2.- Podrá autorizarse la interconexión de máquinas de tipo «C» del mismo casino de juego o entre máquinas instaladas en varios casinos con la finalidad de otorgar un premio adicional, que podrá ser en metálico o en especie, por la suma acumulada de los premios máximos de la totalidad de las máquinas interconectadas, con las siguientes condiciones:

a) Eskura daitezkeen sariak bi motatakoak izan daitezke: apustuak egiteko erabiltzen diren mota berekoak edo «espezietan» ordaindutakoak, erabiltzaileak aldez aurretik ezarritako zenbateko batekin trukatu ahal izango dituenak. Lokalean bertan adierazi beharko da sariaren zenbatekoa eta saria «espezietan» ordainduko dela, berariaz horretarako jarritako errotulu batean, bai eta elkarri konektatutako makina bakoitzean ere.

a) La naturaleza de los premios que se obtengan podrá ser del mismo tipo que el utilizado para la realización de las apuestas o bien del tipo «en especie» que la persona usuaria tendrá la opción de cambiar por un importe previamente establecido. El importe del premio, así como el indicativo de «en especie» se anunciará en el mismo local en un rótulo establecido al efecto, así como en cada máquina interconectada.

b) Elkarri konektatutako makina bakoitzean argi eta garbi adieraziko da hori hala dela. Halaber, erabiltzaile bakoitzak begi bistan izan beharko du uneoro elkarri konektatutako makinek guztira zenbat diru metatu duten.

b) En cada máquina interconectada se hará constar de forma claramente visible esta circunstancia. Igualmente, deberá ser visible para cada persona usuaria el importe acumulado en cada momento por el conjunto de máquinas interconectadas.

c) Hainbat makinatan ausazkotasuna sortzeko elementu bakarra dagoenean eta makina guztiek hura partekatzen dutenean, makina horiek elkarri konektatzeko baimena eman ahal izango da, nahiz eta elementu hori kanpoan eta makinetatik bereizita egon.

c) Podrá autorizarse la interconexión de máquinas en la que el elemento generador de aleatoriedad sea único y común para todo el grupo de máquinas, aunque el mismo sea externo y separado de las mismas.

d) Elkarri konektatutako makinek interkonexiorako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ahal izateko mekanismo edo sarrera espezifiko bat izan beharko dute.

d) Las máquinas interconectadas dispondrán de una entrada o mecanismo específico que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de la interconexión.

e) Interkonektatutako sistema bakoitzak erabiltzaileek argi eta garbi irakurtzeko moduko argibide-panel bat izan beharko du, eta bertan informazio hauxe jaso, gutxienez: elkarri konektatutako makinen kopurua eta dagozkien postuak eta baimendutako sariaren zenbatekoa.

e) En cada sistema interconectado deberá existir un panel informativo claramente legible para las personas usuarias, que incluya, al menos, la siguiente información: número de máquinas interconectadas y sus correspondientes puestos y cuantía del premio autorizado.

f) Jokoaren arloko sail eskuduneko titularraren aginduz emango diren gainerako zehaztapen teknikoak.

f) Las demás especificaciones técnicas que se concreten por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego.

3.– Makinen interkonexio-sistemaren eskaeran adierazi beharko da zenbat makina konektatu behar diren, makina bakoitzaren banakako identifikazioa zein den, zein establezimendutan dauden instalatuta, zer nolako interkonexio-sistema edo -modeloa erabiliko den, eta lor daitekeen gehieneko saria zenbatekoa den eta zer motatako sariak dauden.

3.- La solicitud del sistema de interconexión de máquinas deberá especificar el número de máquinas a interconectar; la identificación individualizada de cada máquina, establecimiento o establecimientos en los que se hallen instaladas; el modelo del sistema de interconexión que se va a emplear, así como los tipos y cuantía del premio máximo a obtener.

4.– Interkonexioa beste autonomia-erkidego batzuetan kokatuta dauden establezimenduetan instalatutako makinen artean egingo bada, beste hauek ere bete beharko dira:

4. Cuando la interconexión se vaya a realizar entre máquinas instaladas en establecimientos ubicados en otras Comunidades Autónomas será necesario además los siguientes:

a) Ukitutako autonomia-erkidegoetako araudiak interkonexio hori ahalbidetzea, eta ukitutako autonomia-erkidego guztiek interkonexio-sistema baimentzea bakoitzaren lurralde-esparruetan.

a) Que la normativa de las comunidades autónomas afectadas permita dicha interconexión y que todas las comunidades autónomas afectadas autoricen el sistema de interconexión en sus respectivos ámbitos territoriales.

b) Elkarrekin konektatu beharreko makinek parametro baliokideak betetzea, eta Euskadin indarrean dagoen araudiarekin bat etortzea; horrez gain, interkonexio-azpiegiturak aukera eman behar dio Euskal Autonomia Erkidegoari lineako konexioa ezartzeko, jokoaren kontrolerako irispidea izateko.

b) Que las máquinas a interconectar cumplan parámetros equivalentes y sean conformes a la normativa vigente en Euskadi y la infraestructura de interconexión permita a la Comunidad Autónoma de Euskadi una conexión en línea para acceder al control del juego.

59.– 115. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

59. Se modifica el artículo 115, que pasa a tener la siguiente redacción:

"115. artikulua.– Ustiatzeko baimena.

"Artículo 115.- Permiso de explotación.

1.- Ustiatzeko baimenak joko-makina edo terminal bat edo makina laguntzaile bat ustiatzeko baimena ematen du, establezimendu presentzial batean instalatuz, bai joko-lokaletan bai legez onargarriak diren beste toki batzuetan, modelo homologatu batekin bat datorrela egiaztatu ondoren.

1.- El permiso de explotación autoriza a explotar una máquina de juego, terminal o máquina auxiliar mediante su instalación en un tipo de establecimiento presencial, ya en locales de juego, ya en otros lugares legalmente permisibles, tras comprobar su correspondencia con un modelo homologado.

2.- Ustiapen-baimenak kategoria hauen arabera sailkatzen dira:

2.- Los permisos de explotación se clasifican conforme a las siguientes categorías:

a) BH baimena, soilik BH motako makinak ustiatzeko.

a) Permiso BH bajo el cual pueden explotarse únicamente máquinas de tipo BH

b) BS baimena, BH, BS motako makinak ustiatzeko.

b) Permiso BS bajo el cual pueden explotarse máquinas de tipo BH, BS.

c) BG baimena, BH, BS eta BG motako makinak ustiatzeko.

c) Permiso BG bajo el cual pueden explotarse máquinas de tipo BH, BS y BG.

d) C baimena; horren bidez, BH, BS, BG eta C motako makinak ustiatu ahal izango dira.

d) Permiso C, bajo el cual pueden explotarse máquinas de tipo BH, BS BG y C.

e) P baimena; horren bidez, apustu orokorretarako makina laguntzaileak ustiatu ahal izango dira.

e) Permiso P, bajo el cual pueden explotarse máquinas auxiliares de apuestas generales.

f) H baimena; horren bidez, zaldi-apustuetarako makina laguntzaileak ustiatu ahal izango dira.

f) Permiso H, bajo el cual pueden explotarse máquinas auxiliares de apuestas hípicas.

g) T baimena; horren bidez, txartel-makina laguntzaileak ustiatu ahal izango dira.

g) Permiso T, bajo el cual pueden explotarse máquinas auxiliares de boletos.

h) L baimena; horren bidez, loteria-makina laguntzaileak ustiatu ahal izango dira.

h) Permiso L, bajo el cual pueden explotarse máquinas auxiliares de loterías.

2.- Ustiatzeko baimenen eskaera bat etorriko da erregelamendu honetan eta hori garatzeko araudian aurrez ikusitako zehaztapenekin. Eskaeran, makina instalatuko den lokalaren izaera adierazi behar da.

2.- La solicitud de permisos de explotación se ajustará a las especificidades previstas en este Reglamento y su normativa de desarrollo. En la solicitud se indicará la naturaleza del local en el que se instalará.

3.– Jokoa Arautzeko Agintaritzak ofizioz egingo ditu alegatutako egintzak edo datuak egiaztatzeko bidezkotzat jotzen dituen jarduerak; zeregin horretan, espedientea ebazteko beharrezkoa den dokumentazio osagarria aurkeztea edo instrukzio-egintzak burutzea eska dezake.

3.- La Autoridad Reguladora del Juego realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados, pudiendo solicitar la documentación complementaria o la práctica de los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente.

4.– Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimen-prozedura ebatzi eta ebazpena jakinaraziko du, gehienez ere sei hilabeteko epean. Epe hori igarota enpresa operadoreak ez badu jakinarazpenik jaso, eskaera baietsitzat jo ahal izango du.

4.- La Autoridad Reguladora del Juego resolverá el procedimiento de autorización y notificará la resolución en el plazo máximo de seis meses. Si transcurrido dicho plazo la empresa operadora no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud.

5.– Ustiatzeko baimenak bi urteko indarraldia izango du, eta, automatikoki, bi urteko aldietan berrituko da behin eta berriz, baldin eta, berritze hori gauzatzerakoan, indarrean dagoen araudiak eskatutako baldintzak betetzen badira, behin betiko baja eman arte.

5.- El permiso de explotación tendrá una vigencia de dos años, renovándose automáticamente por períodos sucesivos de igual duración al de su vigencia, siempre que en el momento de la renovación se cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente hasta que causen baja definitiva.

6.– Ustiatzeko baimenen eskualdatzea Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu behar izango du, baimen-emaileak aldez aurretik eskatuta; eta baimen-hartzaileak eta baimen-emaileak enpresa operadore moduan inskribatuta egon behar dute. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan beharko dituzte, eta ustiapen-baimen berriak bermatzeko beharrezko fidantzak izan beharko dituzte. Inola ere ezingo da baimendu enbargatuta dauden ustiapen-baimenak eskualdatzea.

6.-La transmisión de los permisos de explotación deberá ser autorizada por la Autoridad Reguladora del Juego, previa solicitud del transmitente, en cuyo caso, el adquirente y transmitente deberán estar inscritas como empresas operadoras. Deberán encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, y contar con las fianzas necesarias para garantizar las nuevas autorizaciones de explotación. En ningún caso podrá autorizarse la transmisión de permisos de explotación que se encuentren embargados.

Ustiatzeko baimenak eskualdatzeko baimenaren ebazpena eta horren jakinarazpena gehienez ere 6 hilabeteko epean egin beharko dira. Epe hori igarota enpresa operadoreak ez badu jakinarazpenik jaso, eskaera baietsitzat jo ahal izango du.

La resolución de autorización de la transmisión de permisos de explotación y su notificación deberá realizarse en el plazo máximo de 6 meses. Si transcurrido dicho plazo la empresa operadora no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud.

7.- «B» motako makinen enpresa operadoreek gehienez ere euren titulartasuneko ustiapen-baimenen % 10 bideratu ahal izango dute «BHZ» eta «BHM» motako makinak ustiatzera, mota bakoitzeko.

7.- Las empresas operadoras de máquinas de tipo «B» podrán tener un máximo del 10% de los permisos de explotación de su titularidad destinados a la explotación de máquinas de tipo «BHZ» y de «BHM» por cada tipo.

8.– «B» motako makinen enpresa operadoreek, gehienez ere, euren titulartasuneko baimenen % 10 izan ahalko dute ustiakizun egoeran, baldin eta sailburuaren aginduz ehunekoa handitzen ez bada ezinbesteko arrazoien arabera. 20 ustiapen-baimen baino gutxiagoren titular diren enpresa operadoreek gehienez ere 2 baimen izan ahalko dituzte ustiakizun.

8.- Las empresas operadoras de máquinas de tipo «B» podrán tener un máximo del 10% de los permisos de su titularidad en expectativa de explotación, salvo que por Orden del titular del departamento se aumente el porcentaje en base a razones de fuerza mayor. Las empresas operadoras que sean titulares de menos de 20 permisos de explotación, podrán tener un máximo de 2 permisos en expectativa de explotación.

60.– 116. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

60. Se modifica el artículo 116, que pasa a tener la siguiente redacción:

"116. artikulua.- Ustiatzeko baimenen kokapena.

"Artículo 116.- Emplazamiento de permisos de explotación

1.- «AR» motako makinak lokal hauetan instalatu ahal izango dira:

1.- Las máquinas de tipo «AR» podrán instalarse en los locales siguientes:

a) Jolas-aretoetan.

a) En salones recreativos.

b) «B» motako joko-makinak instalatzeko baimena duten lokaletan.

b) En los locales autorizados para la instalación de máquinas de juego de tipo «B».

c) Kanpin, jolas-parke, azoka-esparru edo antzekoetan horretarako egokitutako lekuetan.

c) En dependencias habilitadas al efecto en camping, parques de atracciones, recintos feriales, o similares.

d) Bakar-bakarrik ostalaritzara, edo, besteak beste, ostalaritzara ere dedikatzen diren lokal publikoetan.

d) En locales públicos con actividad exclusiva o complementaria de hostelería.

2.- «BH» motako makinak, joko-aretoetan instalatzeaz gain, baita ere jarri ahal izango dira ostalaritzako establezimendu publikoetan, dantzalekuetan, dantza-aretoetan eta diskoteketan, betiere baldintza hauek betetzen badira:

2.- Los permisos BH podrán instalarse además de en locales de juego, en establecimientos públicos de hostelería, en salas de fiestas, de baile y discotecas, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a) Establezimendu iraunkorrak izatea, jendearen iraganbideetatik aparte badaude, eta makinak lokalen barruan badaude.

a) Se trate de establecimientos permanentes y aislados de zonas de tránsito de público y las maquinas se ubiquen en el interior del establecimiento.

b) Garraio publikoaren geltokietan, aireportuetan edo merkataritza-zentroetan edo -guneetan edo ikuskizun publikoak eta jolas jarduerak egiten diren tokietan ez egotea, salbu eta lokala itxita eta jendearengandik isolatuta badago.

b) No estén situados en estaciones de transporte público, aeropuertos y centros o áreas comerciales o de espectáculos públicos y actividades recreativas, salvo si el local está cerrado y aislado del público general o de paso.

c) Terrazetan edo bide publikoak okupatzeko eremuetan kokatuta ez egotea, edo edozein eratako instalazio desmuntagarriak izatea.

c) No estén ubicados en terrazas o zonas de ocupación de vías públicas, o se trate de instalaciones desmontables de cualquier naturaleza.

d) Adingabeentzako berariazko lokalak ez izatea edo ohiko erabiltzaile gehienak adingabeak ez izatea.

d) No sean locales específicos para las personas menores de edad o cuyos usuarios habituales sean mayoritariamente menores de edad.

Ostalaritzako lokaletan edo antzekoetan instalatzen d(ir)en makina(k) euskarri espezifiko baten gainean jarriko d(ir)a. Ezingo da euskarritzat hartu barrarik, mahairik edo helburu horretarako erabiltzen ez den gainerako objekturik.

La máquina o máquinas que se instalen en estos locales de hostelería y similares se colocarán sobre un soporte específico. No se podrá considerar base de soporte el mostrador, las mesas u otros objetos de usos ajenos a esta finalidad.

3.- «BS» baimenak joko-aretoetan, bingo-lokaletan eta kasinoetan soilik instalatu ahal izango dira. Joko-aretoetan, sarrera-kontrola igaro ondoren instalatu beharko dira. Bingo-lokaletan eta kasinoetan, sarrera-kontrola gainditu ondoren instalatu beharko dira, lokal horietako joko-partiden ohiko garapenari eragin gabe.

3.- Los permisos «BS», únicamente podrán instalarse en salones de juego, locales de bingo y casinos. En los salones de juego deberán instalarse una vez pasado el control de admisión. En los locales de bingo y en los casinos deberán instalarse una vez sobrepasado el control de admisión, de forma que no afecten al normal desarrollo de las partidas de los juegos propios de dichos locales.

4.- "BG" baimenak bingo-lokalen barruan eta kasinoetan instalatu ahal izango dira.

4.- Los permisos BG podrán instalarse en el interior de los locales de bingo y en casinos.

Bingo-lokaletan eta kasinoetan, partida horien ohiko garapenari ez eragiteko moduan instalatuko dira.

En los locales de bingo y en los casinos se instalarán de forma que no afecten al normal desarrollo de dichas partidas.

Bingo-lokaletan eta kasinoetan, banaketa desmuntagarriak onartuko dira, baldin eta indarreko araudian ezarritako segurtasun-neurriak betetzen badira, eta zerbitzu osagarriak ere eskaini ahal izango dira, betiere, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena izanez gero.

En los locales de bingo y en los casinos se admitirán las separaciones desmontables siempre y cuando se mantengan las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, pudiendo disponer de servicios complementarios, los cuales precisarán de autorización de la Autoridad Reguladora del Juego.

5.- «C» motako baimenak joko-kasinoetan eta baimendutako ontzietan bakarrik instala daitezke.

5.- Los permisos de tipo «C» únicamente podrán ser instalados en casinos de juego y buques autorizados.

Kasinoaren joko-aretoan dauden makinek soinu-maila murriztu behar dute, gainerako jokoak garatzeko eragozpen izan ez daitezen.

Las máquinas ubicadas en la sala de juegos del casino reducirán su nivel sonoro, de forma que su funcionamiento no perturbe el desarrollo de los restantes juegos.

«C» motako makinak kasinoaren joko-aretotik kanpoko beste areto zehatz batzuetan badaude, areto horien kanpoaldean argi eta garbi jaso beharko da adingabeek sarrera galarazita dutela; Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan adierazi beharko da hori. Halaber, kontrolerako eta zaintzarako berariazko zerbitzu edo sistema bat izango dute, eta kasinoaren erantzukizunpean, galarazi egingo zaie kasinora sartzea adingabeei eta legez debekatuta daukaten beste pertsona batzuei. Sistema horren bidez, lokalak baimenduta daukan edukiera ere kontrolatuko da. Horregatik, titularrek, sarrera-zerbitzuaren bitartez, identifikatu egingo dituzte makina-aretora sartu nahi duten pertsonak.

Cuando las máquinas de tipo «C» estén situadas en salas definidas y diferentes de la sala de juegos del casino, deberá constar claramente en los accesos exteriores la prohibición de entrada a menores de edad, redactado en los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma. Igualmente, dispondrán de un servicio o sistema de control y vigilancia específico que, bajo la responsabilidad del casino, impedirá la entrada a menores de edad y otras personas que lo tengan legalmente prohibido, y controlará el aforo autorizado del local. A estos efectos, los titulares procederán a la identificación por parte del servicio de admisión, de las personas que deseen acceder a la sala de máquinas.

Indarrean dagoen araudian ezarritakoak izango dira makina-aretoetako segurtasun-baldintzak. Horretaz gain, ondoko baldintzak ere bete behar dituzte:

Las condiciones de seguridad de la sala de máquinas serán las establecidas en la normativa vigente, debiendo reunir, además, los siguientes requisitos:

a) Aretoaren barruan dirua eta fitxak trukatzeko zerbitzu bat egon behar da.

a) Deberá existir en el interior de la sala un servicio para efectuar los cambios de dinero y fichas.

b) Kasinoko makina-aretoetan zerbitzu osagarriak edo erregelamendu honetan adierazitako beste zerbitzu batzuk instalatzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena beharko da.

b) La instalación de servicios complementarios o diferentes a los señalados en este Reglamento para la sala de máquinas de casino, precisará de autorización de la Autorización Reguladora del Juego.

c) Makinen irabazien gordailuak jendearentzako ordutegiz kanpo irekiko dira, eta erregistratu egingo da hori dagokion kontrol-liburuan edo behar bezala baimendutako beste sistema baliokide batzuetan.

c) La apertura de los depósitos de ganancias de las máquinas se realizará fuera del horario al público y quedará registrada en el correspondiente libro de control o en sistemas equivalentes debidamente autorizados.

d) Makina-aretoan erreklamazio-orriak izan beharko dituzte, erregelamendu honen 12.2 artikuluan jasotakoaren arabera.

d) En la sala de máquinas deberán disponer de hojas de reclamaciones conforme a lo previsto en el artículo 12.2 del presente Reglamento.

6.– P, H, T eta L baimenak kasuan kasuko jokorako egokitutako lokal edo postu espezifikoetan instalatu ahal izango dira, betiere, joko bakoitzerako araudiak ezartzen dituen baldintzak betez. Halaber, joko bakoitzaren araudi espezifikoan zehaztuko dira jendea biltzen duten beste lokal batzuetan makina laguntzaileak instalatzeko baldintzak.

6.- Los permisos P, H, T y L podrán instalarse en los locales o puestos específicos habilitados para el juego de que se trate en las condiciones que prevea la normativa de cada juego. Igualmente, en la normativa específica de cada juego se regularán las condiciones de instalación de las máquinas auxiliares en otros locales de pública concurrencia.

7.- Joko-aretoan instalatuta dauden joko-makinei lotutako ustiapen-baimenak areto horren izena jasoko du, eta, hala badagokio, baita makinaren enpresa operadorearena ere.

7.- En el permiso de explotación que acompañe a las máquinas de juego instaladas en un local de juego figurará el nombre del local donde se halle instalada y, en su caso, el de la empresa operadora de la máquina.

8.- Jokalari biren edo gehiagoren parte-hartzea ahalbidetzen duten joko-makinak, «BM», «CM», «BC» edo «CC», postu-kopurua gorabehera, ustiapen-baimen bakarraren babespean daude.

8.- Las máquinas de juego, «BM», CM», «BC» o «CC» que permiten la participación de dos o más personas jugadores, independientemente del número de puestos están amparados en un único permiso de explotación.

9.– Establezimendu bakoitzean instala daitezkeen ustiapen-baimenen, makinen eta postuen gehieneko kopurua I. eranskinean ezarriko da".

9. El número máximo de permisos de explotación, máquinas y puestos que se pueden instalar en cada establecimiento se establecerá en el Anexo I".

61.– 117. artikuluaren bigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

61. Se modifica el párrafo segundo del artículo 117, que pasa a tener la siguiente redacción:

"2.- Ostalaritzako establezimendu batean, dantza-areto, dantzaleku edo diskoteka batean, «B» motako makina bat edo makina laguntzaile bat instalatzeko kasuan, aurretiazko jakinarazpenarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

"2.- En el caso de la instalación de una máquina de tipo «B» o máquina auxiliar en un concreto establecimiento de hostelería, sala de fiestas, de baile o discoteca, o en un local de juego, se acompañará a la comunicación previa la siguiente documentación:

a) Establezimenduaren titularraren NANaren kopia —pertsona fisikoa baldin bada— edo identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia —pertsona juridikoa baldin bada, titulartasun-aldaketa bat bada edo lokalean egiten den lehenengo makina-instalazioa baldin bada—.

a) Copia del DNI de la persona titular del establecimiento, si se trata de persona física, o del Número de Identificación Fiscal si es persona jurídica, si se trata de un cambio de titularidad o es la primera instalación de una máquina en el local.

b) Kokatze-buletina, zeinaren bidez enpresa operadorea eta lokalaren titularra instalazio horretarako lotzen baitira aldi jakin baterako.

b) Boletín de emplazamiento por el que se vinculen la empresa operadora y la persona titular del local para tal instalación durante un período determinado.

c) Kokatze-buletina izenpetzen duenaren aitorpena, zeinetan aitortuko baitu baduela lokal hori. Horrek ez du esan nahi jarduera burutzeko beharrezko lizentziak edo dagozkion baimenak ere eskatuko ez zaizkionik."

c) Declaración de la disponibilidad del local del que suscribe el boletín de emplazamiento, sin perjuicio de las preceptivas licencias o autorizaciones correspondientes para el ejercicio de su actividad."

62.– 119. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

62. Se modifica el artículo 119, que pasa a tener la siguiente redacción:

"119. artikulua.- Kokatze-buletina iraungitzea.

"Artículo 119.- Extinción del boletín de emplazamiento.

1.- Kokatze-buletinaren bidez hartutako konpromisoa ondoko arrazoi hauetako baten ondorioz iraungiko da:

1.- El compromiso adquirido por el boletín de emplazamiento se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Kokatze-buletinaren indarraldia amaitzea.

a) Por el cumplimiento del plazo máximo de vigencia.

b) Alderdiek aho batez hala erabakitzea; Administrazioari idatziz jakinarazi behar zaio hori.

b) Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito ante la Administración.

c) Kokatze-buletina iraungi dela adierazten duen ebazpen judiziala.

c) Por resolución judicial que declare la extinción del boletín de emplazamiento.

d) Jokoa Arautzeko Agintaritzak ebazpen arrazoitua ematea. Ebazpen horretan adieraziko du funtsezko zehaztasun-gabeziak daudela makinan, edo buletina bideratzeko erantsitako dokumentazioan edo datuetan, dagokion espedientea bideratu eta gero.

d) Por resolución motivada de la Autoridad Reguladora del Juego que declare inexactitudes sustanciales en la máquina, o en los datos o documentación adjuntada para el diligenciamiento del boletín, previa la instrucción del oportuno expediente.

e) Kokatze-buletina babesten zuen ustiapen-baimena iraungitzea, edo enpresa operadorearen baimena errebokatzea.

e) Por la extinción del permiso de explotación en el que se amparaba o revocación de la autorización de la empresa operadora.

f) Kokatze-buletina babesten duen ustiapen-baimena iraungitzea edo etetea dakarren zehapena dela-eta.

f) Por sanción que conlleve la extinción o suspensión del permiso de explotación en el que se ampare.

g) Alderdietako batentzat errentagarria ez izatea kokatze-buletina duen joko-makina ustiatzea. Kasu horretan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak, espedientea ebazteko, errentagarritasun eza argudiatzen duenari eska diezaioke makina horren ustiapenari buruzko kontu-ikuskapena egiteko.

g) Por falta de rentabilidad económica para alguna de las partes, en la explotación de la máquina de juego amparada en el boletín de emplazamiento. En este supuesto, para la resolución del expediente, la Autoridad Reguladora del Juego podrá solicitar de quien aduzca la falta de rentabilidad, la auditoría de explotación de la máquina afectada.

h) Establezimendua 9 hilabetez (etenik gabe) itxita egotea, dagokion espedientea bideratu eta gero. Ez da iraungitzerik egongo baldin eta alderdiek indarraldiari eustea adosten badute, edo lokala obrak egiteko itxi bada, betiere lokalaren titularrari egotzi ezin bazaio.

h) Por transcurso de 9 meses ininterrumpidos en el que el establecimiento permanezca cerrado, previa la instrucción del oportuno expediente. No procederá la extinción cuando exista acuerdo entre las partes para el mantenimiento de la vigencia o cuando el cierre se deba a la realización de obras y no sea imputable al titular del local.

2.– Establezimenduan titularra aldatzen bada, titular berria lehengo titularraren eskubide eta betebeharretan subrogatuko da kokatze-buletinari dagokionez. Hala ere, subrogazio hori titulartasuna aldatzen denetik bi urteko epera mugatuko da, baldin eta titular berriak enpresa operadoreari eta Jokoa Arautzeko Agintaritzari adierazten badie titulartasuna aldatu zenetik hiru hilabeteko epean.

2.- En caso de que se produzca un cambio de titular en el establecimiento el nuevo titular se subrogará en los derechos y obligaciones del antiguo titular con relación al boletín de emplazamiento. No obstante, esta subrogación quedará limitada al plazo de dos años desde el cambio de titularidad si el nuevo titular lo manifiesta ante la empresa operadora y la Autoridad Reguladora del Juego en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo el cambio de titularidad.

Baimena eskualdatzen bada, baimenaren titular berria subrogatuko da lehengo titularrak kokatze-buletinari dagokionez dituen eskubide eta betebeharretan. Hala ere, subrogazio hori titulartasuna aldatzen denetik bi urteko epera mugatuko da, baldin eta titular berriaren nahia hori bada eta establezimenduaren titularrari eta Jokoa Arautzeko Agintaritzari adierazten badie titulartasuna aldatzen denetik hiru hilabeteko epean.

En caso de que se produzca una transmisión del permiso, el nuevo titular del permiso se subrogará en los derechos y obligaciones del antiguo titular con relación al boletín de emplazamiento. No obstante, esta subrogación quedará limitada al plazo de dos años desde el cambio de titularidad si éste es el deseo del nuevo titular y lo manifiesta ante el titular del establecimiento y la Autoridad Reguladora del Juego en el plazo de tres meses desde la fecha en que ese produjo el cambio de titularidad.

Aipatutako arauaren salbuespen gisa, kokatze-buletina izenpetzen denetik jarduerari utzi arte sei hilabete baino gutxiago igaro badira, subrogazioa aurretiko buletinarekiko egingo da. Izan ere, buletin horrek indarraldia berreskuratuko du, geratzen zaion eperako. Arau hori ez da aplikatuko establezimenduaren titular berriaren eta jarduerari utzi zionaren artean bigarren mailarainoko ahaidetasun-lotura edo merkataritza-lotura badago; kasu horretan, arau orokorraren arabera jardungo da".

Como excepción a la antedicha regla, en el caso de que el boletín de emplazamiento hubiera sido suscrito con una antelación inferior a 6 meses respecto a la fecha del cese de la actividad, tal subrogación se producirá respecto del boletín previo, que recobrará su vigencia por el plazo que le restare. Esta regla no será aplicable si existiera vinculación de parentesco hasta segundo grado o vinculación mercantil entre el nuevo titular del establecimiento y el que ceso en la actividad, en cuyo caso se procederá conforme a la regla general".

Kokatze-buletineko subrogazioa gertatu bada ustiatzeko baimenaren nahitaezko eskualdatze baten ondorioz, horren titular berriak Jokoa Arautzeko Agintaritzari eskatu ahal izango dio, alde bakarretik, kokatze-buletina aldatzeko, baina joko-makinari edo makina laguntzaileari dagokienez soilik. Horrela, makina horren ordez, kokatze-buletinean ageri zenaren antzeko ezaugarriak dituen modelo eta motako makina bat jarri ahal izango du.

En el supuesto en el que la subrogación en el boletín de emplazamiento se haya producido con motivo de una transmisión forzosa del permiso de explotación, el nuevo titular del mismo podrá solicitar a la Autoridad Reguladora del Juego de manera unilateral la modificación del boletín de emplazamiento en lo que se refiere únicamente a la máquina de juego o máquina auxiliar, pudiendo sustituir la misma por una de tipo y modelo de semejantes características a aquella que figuraba en el boletín de emplazamiento.

3.- Alderdietako batek indarrean dagoen kokatze-buletinarekin joko-makina bat ustiatu nahi ez badu, artikulu honen lehen paragrafoan ezarritakoa gorabehera, Jokoa Arautzeko Agintaritzak hau ebatziko du:

3.- En caso de negativa por cualquiera de las partes, al margen de lo previsto en el párrafo primero de este artículo, a explotar una máquina de juego con un boletín de emplazamiento vigente la Autoridad Reguladora del juego resolverá:

a) Erantzukizuna establezimenduaren titularrarena bada, kokatze-buletin berriak zigilatzeko desgaitzea, harik eta aurrekoak zeukan epea bete arte.

a) Si la responsabilidad recae en la persona titular del establecimiento, su inhabilitación para el sellado de nuevos boletines de emplazamiento hasta que se cumpla el plazo que el anterior tuviere señalado.

b) Erantzukizuna enpresa operadorearena bada, ustiapen-baimena ezin edukitzea kokatze-buletinean adierazitako epea bete arte.

b) Si la responsabilidad recae en la empresa operadora, la imposibilidad de disponer del permiso de explotación hasta que se cumpla el plazo que tuviera señalado el boletín de emplazamiento.

Bi kasuetan, baimena «ustiapenik gabeko igurikimena» egoerara igaroko da.

En ambos casos el permiso pasará a la situación de «expectativa sin explotación».

Operadoreak baimenik ez badu, desgaikuntza ondoriorik gabe geratu ahal izango da, bi alderdiak ados jarrita, eta makinaren ustiapenari berrekingo zaio kokatze-buletinean aurreikusitako moduan".

Siempre y cuando el operador no haya dispuesto del permiso, la inhabilitación podrá, de mutuo acuerdo, quedar sin efecto, reanudándose la explotación de la máquina en los términos previstos en el boletín de emplazamiento".

63.– 120. artikuluko hamargarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

63. Se modifica el párrafo décimo del artículo 120, que pasa a tener la siguiente redacción:

"10.- Makinetan egiten diren eragiketa guztiak –baita ustiatzen ari ez diren makinetan egiten direnak ere– ziurtatu eta jaso egin behar ditu –ahal dela, erregistroko liburu batean– horretarako baimena duen pertsona edo enpresa batek, Ertzaintzako Joko eta Ikuskizun Unitateak egiten dituenak izan ezik.

"10.- Todas las operaciones realizadas sobre máquinas, aunque no estuvieran en explotación, deberán ser certificadas y anotadas convenientemente en un libro de registro por la persona o empresa autorizada, salvo las que realicen la Unidad de Juego y Espectáculos de la Ertzaintza.

Liburu horretan honako datu hauek idatziko dira:

En dicho libro se anotarán los siguientes datos:

a) Makina bakoitzaren instalazioa, data, modeloa, serie-zenbakia eta ustiapen-baimena adierazita, bai eta enpresa operadore titularraren izena eta erregistro-zenbakia ere.

a) La instalación de cada máquina, con indicación de la fecha, modelo, número de serie y de permiso de explotación, así como el nombre de la empresa operadora titular y su número de registro.

b) Makinaren kontagailuen data eta irakurketa, horiek instalatzerakoan, erretiratzerakoan edo ordezkatzerakoan.

b) La fecha y lectura de los contadores de la máquina en el momento de su instalación, en el de su retirada o sustitución.

c) Joko-makina bakoitza noiz kendu den eta zergatik (ordezkatzea, matxura, baimenaren amaiera, etab.).

c) La fecha de retirada de cada máquina de juego y su motivo (sustitución, avería, fin de la autorización, etc.).

d) Makina erabiltzean sor daitekeen edozein gorabehera edo erreklamazio.

d) Cualquier incidencia o reclamación que pueda surgir en el uso de la máquina.

e) Makina ikuskatu duten agintaritzaren agenteek jasota uzten dituzten eginbideak".

e) Las diligencias que hagan constar los agentes de la autoridad que hagan inspección de la máquina."

64.– Laugarren paragrafo bat eransten zaio 123. artikuluari, eta honela geratzen da idatzita:

64. Se incluye un cuarto párrafo en el artículo 123, con la siguiente redacción:

«4.- 29. artikuluan jasotakoez bestelako lokaletan instalatutako apustu-makina laguntzailea egonean dagoenean, bistaratzaile edo monitoreetan informazio-etiketa birtual dinamiko bat agertuko da. Etiketa horrek bistaratzaile edo monitore nagusien tamaina osoaren % 50 hartuko du, eta adingabeek jokoa debekatuta dutela ohartaraziko du, Jokoaren arloan eskumena duen saileko titularraren aginduan zehaztutako testu eta formatuarekin bat etorriz».

«4.- En el momento en el que la máquina auxiliar de apuestas instalada en local distinto de los recogidos por el artículo 29 esté en reposo, en los visualizadores o monitores se mostrará una etiqueta virtual informativa dinámica, que ocupará el 50 % del tamaño completo de los visualizadores o monitores principales, advirtiendo de la prohibición de juego a las personas menores de edad, conforme al texto y formato especificados en la Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de Juego».

65.– 125. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

65. Se modifica el artículo 125, que pasa a tener la siguiente redacción:

"125. artikulua.– Eremua eta modalitateak.

"Artículo 125.- Ámbito y modalidades

1.– Joko-kasinoetan honako hauek antolatu eta egin ahal izango dira: kasino-jokoak, bingo-lokaletan eta joko-aretoetan jokatzeko baimena duten jokoak eta txapelketak; erregelamendu honetan zehaztutako makinak ere instalatu ahal izango dira.

1. En los casinos de juego podrán organizarse y practicarse los juegos de casino, los juegos autorizados para los locales de bingo y salones de juego, torneos, así como instalar las máquinas definidas en el presente Reglamento.

2.– Kasino-joko esklusiboen arau propioak dekretu honen II. eranskinean jasota dagoen kasino-jokoen katalogoan zehazten dira.

2. Las reglas propias de los juegos exclusivos de casinos serán las que se contienen en el catálogo de juegos de casino que se incorpora como anexo II al presente Decreto

3.– Joko-kasinoetan ausazko makinak ustiatzeko araubidea joko-makinen araudi espezifikoan jasotakoa izango da.

3. El régimen de explotación de las máquinas de azar en los casinos de juego es el previsto en la reglamentación específica de máquinas de juego.

4.– Joko-kasinoetan bingo-jokoa ustiatzeko araubidea bingo-jokoaren araudi espezifikoan jasotakoa izango da".

4. El régimen de explotación del juego del bingo en los casinos de juego es el previsto en la reglamentación específica del juego del bingo".

66.– 127. artikuluko hirugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

66. Se modifica el párrafo tercero del artículo 127, que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.- Gutxienez hamabost egun lehenago, joko-kasinoek egin nahi duten/ dituzten txapelketa/k egiteko baimena Jokoa Arautzeko Agintaritzari eskatu beharko diote, egunak eta orduak adierazita eta beharrezko agiriak aurkeztuta, artikulu honen lehen paragrafoan xedatutakoari jarraituz».

«3.- Con una antelación mínima de quince días, los casinos de juego deberán solicitar a la Autoridad Reguladora del Juego autorización para el torneo o torneos que pretendan celebrar, indicando la fecha y horarios de celebración, y aportando la documentación necesaria, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo».

67.– 128. artikuluko laugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

67. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 128, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.- Kasinoa ustiatzeko baimenaren indarraldia 10 urtekoa izango da, eta iraupen bereko epe bakar baterako berritu ahal izango da, baldin eta berritzea eskatzeko unean indarrean dagoen araudiak eskatutako baldintzak betetzen badira».

«4.- La vigencia de la autorización de explotación de casino será de 10 años, renovable por un único plazo de la misma duración, siempre que en el momento de la solicitud de renovación se cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente».

68.– 129. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

68. Se modifica el artículo 129, que pasa a tener la siguiente redacción:

"129. artikulua.– Lokala irekitzeko baimena.

"Artículo 129.- Autorización de apertura del local.

1.- Ustiatzeko baimenaren titularrak sei hilabeteko epea izango du joko-kasinoa irekitzeko baimena eskatzeko. Epe hori beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da, baina, horretarako, eskatu egin behar izango da, epea amaitu baino lehen.

1.- El titular de la autorización de explotación dispondrá de un plazo de seis meses, prorrogable previa solicitud, antes de que finalice dicho plazo, por otros tres, para solicitar la autorización de apertura del casino de juego.

2.- Irekitzeko baimen-eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.- La solicitud de autorización de apertura deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Sozietatearen eratze-eskrituraren eta estatutuen kopia edo notario-testigantza, eta, aurretik aurkeztu ez bada, sozietatea Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoela dioen egiaztagiria.

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos y certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, para el caso de que no se hubiera aportado anteriormente.

b) Kasinoa kokatzen deneko udalerriaren arabera aginpidedun den udalaren egiaztagiria, aretoak edo establezimenduak irekitzeko beharrezko lizentziak badituela ziurtatzekoa.

b) Certificación del ayuntamiento competente por razón del municipio de ubicación del casino relativa a que el local o establecimiento tiene las licencias oportunas para proceder a su apertura

c) Erregelamenduaren arabera eskatu beharreko fidantza eratu duela egiaztatzen duen agiria.

c) Certificación acreditativa de haber constituido la fianza reglamentariamente exigible.

d) Joko bakoitzeko apustuen gutxieneko eta gehieneko mugak eta jarri nahi den «C» motako makina-kopurua.

d) Límites mínimos y máximos de las apuestas en cada juego, y número de máquinas de tipo «C» que se pretenda instalar.

e) Joko-materialez hornitzen duten enpresen zerrenda.

e) Relación de empresas suministradoras del material de juego.

f) Egiaztagiria, obrak bukatuta daudela eta egindako obrak kasinoa jartzeko emandako baimenaren araberako oinarrizko proiektuarekin funtsean bat datozela ziurtatzen duena.

f) Certificación de obra acabada y de que las obras realizadas se corresponden sustancialmente con el proyecto básico por el que se concedió la autorización de instalación.

g) Teknikari eskudunaren egiaztagiria, dagokion lanbide-elkargoak ikus-onetsita, elkargoaren nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak horrela ezartzen badu, jokoaren inguruko instalazio guztiek eta kasinoko segurtasun-neurriek ondo funtzionatzen dutela ziurtatzen duena.

g) Certificación de técnico competente visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad del casino.

h) Obra berriaren deklarazio-eskrituraren kopia edo notario-testigantza, obra ordaindu eta jabetza-erregistroan inskribatu izana zehaztasunez jasotzen duena.

h) Copia o testimonio notarial de la escritura de declaración de obra nueva, con constancia fehaciente de su liquidación e inscripción en el registro de la propiedad.

i) Lehiaketa publikoaren deialdiaren aginduak eskatzen dituen bestelako agiriak, edota instalatzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintza teknikoak bete direla egiaztatzen dutenak.

i) Cuantos otros documentos que exija la orden de convocatoria del concurso público o que acrediten el cumplimiento de los condicionantes técnicos establecidos en la resolución de autorización de instalación.

3.- Adierazitako epe horretan esleipendunak lokala irekitzeko baimena eskatzen ez badu, instalatzeko baimena iraungita gelditu dela ulertuko da. Kasu horretan, Administrazioak lehiaketan parte hartu duen beste enpresaren bati esleitu ahalko dio, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

3.- Si la persona o entidad adjudicataria no instara la autorización de apertura en el plazo señalado, la autorización de instalación se considerará caducada, en cuyo caso la Administración podrá adjudicarla a otra de las empresas licitadoras, siempre que cumpliera los requisitos exigidos para ello.

4.– Eskabidea eta aurreko artikuluetan aipatutako agiriak jaso ondoren, Jokoa Arautzeko Agintaritzak ikuskapena egingo du lokala ustiatzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintzak eta bestelako legezko betebeharrak bete diren ikusteko. Ikuskapen horren emaitza aktan jasoko da. Pertsona edo entitate esleipendunari hamabost eguneko epea eman ahalko zaio ikusitako hutsak zuzen ditzan.

4.- Recibida la solicitud y documentación a que se refieren los artículos anteriores, la Autoridad Reguladora del Juego practicará la inspección oportuna para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de autorización de explotación y demás obligaciones legales, levantándose acta de la misma. Podrá otorgarse a la persona o entidad adjudicataria un plazo de quince días para que subsane las deficiencias advertidas.

Instruitutakoa ikusita, Jokoa Arautzeko Agintaritzak 3 hilabeteko epean emango du irekitzeko baimena emateko edo ukatzeko ebazpena, eta, epe horretan ebazpena jakinarazi ez bada, baimena eman dela ulertuko da.

A la vista de lo instruido, la Autoridad Reguladora del Juego dictará resolución concediendo la autorización de apertura o denegándola en el plazo de 3 meses, entendiéndose concedida si la resolución no ha sido notificada en dicho plazo.

5.– Kasinoa irekitzeko baimena ematen duen ebazpenak honako zehaztasun hauek jasoko ditu:

5.- En la resolución de autorización de apertura del casino se harán constar:

a) Entitate esleipendunaren izena; izen-abizenak, pertsona fisikoa bada.

a) La denominación social de la entidad adjudicataria, o nombre y apellidos, caso de ser persona física.

b) Kasinoaren izen komertziala, kokapena eta edukiera.

b) El nombre comercial, localización y aforo del casino.

c) Baimendutako jokoen zerrenda eta jokoan aritzeko mahai- edo elementu-kopurua.

c) La relación de los juegos autorizados y número de mesas o elementos para ello.

d) Jar daitezkeen «C» motako gehienezko makina- eta postu-kopurua eta, behar bada, horiek jartzeko areto espezifikoak.

d) El número máximo de máquinas y puestos de tipo «C» a instalar y la existencia, en su caso, de salas específicas para su instalación.

e) Apustuen muga maximoak eta minimoak.

e) Los límites mínimos y máximos de las apuestas.

f) Kasinoaren zerbitzu guztiak irekitzeko epeak, baldin eta guztiak batera martxan jartzen ez badira.

f) Los plazos para la apertura de la totalidad de los servicios del casino, si no entran todos simultáneamente en servicio.

g) Kasinoko joko-zuzendariaren izen-abizenak, zuzendariordearenak eta zuzendaritza-batzordeko kideenak, behar izanez gero.

g) El nombre y apellidos del director o directora de juegos del casino, de los subdirectores o subdirectoras y de las personas miembros del comité de dirección, en su caso.

h) Baimenaren iraunaldia.

h) El plazo de duración de la autorización.

i) Emandako baimena lagatzeko debekua, kostubidez zein doan.

i) La prohibición de ceder, a título oneroso o gratuito, la autorización otorgada.

6.– Irekitzeko baimena, ustiatzeko baimenaren indarraldiari lotuta egongo da beti.

6.- La autorización de apertura estará vinculada en todo momento a la vigencia de la autorización de explotación.

7.– Irekitzeko baimena emateko ebazpenean zehaztutakoari edozein aldaketa egin ahal izateko, aldez aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena beharko da.

7.- Todas las modificaciones relativas a extremos contemplados en la resolución de autorización de apertura deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego."

69.– 130. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

69. Se modifica el artículo 130, que pasa a tener la siguiente redacción:

"130. artikulua.- Fidantza.

"Artículo 130.- Fianza.

Kasinoa irekitzeko baimen-eskaerarekin batera, erregelamendu honetan aurreikusitako fidantza jarriko da, 300.000 eurokoa."

Con la solicitud de autorización de apertura del casino se constituirá fianza del modo previsto en este Reglamento por importe de 300.000 €."

70.– 135. artikuluko hirugarren paragrafoa indargabetzen da.

70. Se deroga el párrafo tercero del artículo 135.

71.– Aldatu egiten da 147. artikuluaren hirugarren paragrafoaren a) letra; honela geratzen da idatzita:

71. Se modifica la letra a) del párrafo tercero del artículo 147, que pasa a tener la siguiente redacción:

«a) Bola-jokoan, irekitzeko baimenean ezarritako gutxieneko apustuaren zenbatekoa bider 4.000 eginda ematen duena.»

«a) En el juego de bola, el resultado de multiplicar por 4.000 la cuantía de la apuesta mínima fijada por la autorización de apertura.»

72.– 162. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

72. Se modifica el artículo 162, que pasa a tener la siguiente redacción:

"162. artikulua.– Eremua, sailkapena eta modalitateak.

"Artículo 162.- Ámbito, clasificación y modalidades

1.– Bingo-jokoa hainbat modalitatetan egin daiteke, modu esklusiboan bingo-jokorako lokalen joko-aretoetan eta informatika-sareen bidez, sare telematikoz, satelite bidez edo bestelako urruneko komunikazio edo konexio sistemen bidez.

1.- El juego del bingo en sus diversas modalidades puede ser desarrollado exclusivamente en las salas de juego de los locales del juego del bingo y mediante el uso de redes informáticas, telemáticas, vía satélite o cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia.

Nolanahi ere, bingo-lokalek, gutxienez, ohiko bingo-jokoaren edo e-plus bingo-jokoaren modalitatea izan beharko dute, eta areto bereizi batean kokatuko dira, lokaleko gainerako jokoek partiden garapen normalari eragin ez diezaioten.

En todo caso los locales de bingo deberán disponer como mínimo de la modalidad de juego de bingo tradicional o bingo e-plus y se ubicarán en sala diferenciada de forma que el resto de juegos del local no afecten al normal desarrollo de las partidas.

2.– Erregelamendu honetan sartzen diren arauen arabera, bingo-jokoaren modalitate hauek ezartzen dira:

2.- De acuerdo con las normas incluidas en el presente Reglamento, se establecen las siguientes modalidades del juego del bingo:

a) Bingo tradizionala.

a) Bingo tradicional.

b) Bingo pilatua.

b) Bingo acumulado.

c) Interkonektatutako bingo pilatua eta sari «berezia».

c) Bingo acumulado interconectado y premio «berezia».

d) Bingo eratorria, bertsio guztietan.

d) El bingo derivado, en sus diferentes versiones.

e) e-plus bingoa.

e) Bingo e-plus.

3.- Bingo-joko tradizionalaren arauak e-plus bingoari aplikatuko zaizkio, eta, modu osagarrian, interkonektatutako bingo pilatuari eta sari «bereziari».

3.- Las reglas del juego de bingo tradicional son de aplicación al bingo e-plus, y de forma supletoria al bingo acumulado interconectado, al premio «berezia».

4.– Bingo-jokoaren lokalak bi kategoriatan sailkatzen dira.

4.- Los locales de juego del bingo se clasifican en dos categorías:

a) 150 eta 300 pertsona arteko edukiera duten lokalak bigarren kategoriakoak dira.

a) Son locales de segunda categoría los que dispongan de un aforo entre 150 y 300 personas.

b) 300 pertsonatik gorako edukiera duten lokalak lehen kategoriakoak dira.

b) Son locales de primera categoría los que dispongan de un aforo superior a 300 personas.

73.– 163. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

73. Se modifica el artículo 163, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Bingo-jokoa antolatzeko eta ustiatzeko, enpresa operadoreak egingo den lokalaren instalatze- eta ustiatze-baimenak behar ditu aldez aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren aurrean».

«1.- La organización y explotación del juego del bingo requiere de autorización previa de la empresa operadora de las correspondientes autorizaciones de explotación e instalación del local donde se vaya a realizar ante la Autoridad Reguladora del Juego».

2.- Jokoaren erregistro nagusiko lehen liburuko bingoen atalean soilik inskribatzen dira bingoa ustiatzeko baimena lortu duten enpresak, administrazioak lehiaketa publiko baterako deialdia egin eta ebazpena eman ondoren.

2.- Sólo se inscriben en la sección de bingos del libro primero del registro central de juego aquellas empresas que hayan obtenido la correspondiente autorización de explotación de bingo previa convocatoria y resolución por la administración de un concurso público.

3.- Bingo-lokal bat ustiatzeko baimena lortzeko lehiaketa publikoetan parte hartzeko betekizunak oro har joko-enpresentzat aurreikusitakoak dira, honako berezitasun hauekin:

3.- Los requisitos para participar en los concursos públicos para la autorización de explotación de un local de bingo son los previstos con carácter general para las empresas de juego con las siguientes particularidades:

a) Bingo-lokala jartzeko baliatuko den eraikina edo lokala erabilgarri izan beharko dute, jabetza-erregistroaren ziurtagiriarekin espedientean egiaztatuta, edo eraikin hori erabilgarria dela egiaztatzen duten agiriak izan beharko dituzte.

a) Deben tener la disponibilidad del edificio o local donde se proyecte la instalación del local de bingo, acreditada en el expediente con certificación del Registro de la Propiedad, o documentos que acrediten suficientemente la disponibilidad de dicho inmueble.

b) Pertsona juridikoen kasuan, helburu sozial bakarra eta esklusiboa izan behar dute: joko hori eta horrekin lotutako joko eta zerbitzu osagarriak ustiatzeko jarduerak egitea. Horrez gain, 90.000 euroko gutxieneko kapital soziala izan beharko dute lehen kategoriako lokalek, eta, 48.000 eurokoa, berriz, bigarren kategoriakoek.

b) en el caso de las personas jurídicas su objeto social único y exclusivo deberá ser el desarrollo de actividades de explotación de tal juego y sus juegos y servicios complementarios y el capital social mínimo de 90.000 euros para los locales de primera categoría y 48.000 euros para los locales de segunda categoría.

4.- Baimen horrek berariaz baimendutako lokaletan bingo-jokoaren modalitatea egiteko gaitzen du.

4.- La autorización habilita para la práctica de la modalidad de juego del bingo en los locales específicamente autorizados.

5.- Bingoa ustiatzeko baimenek indarrean jarraituko dute, baldin eta baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen badira.

5.- Las autorizaciones de explotación de bingo se mantendrán vigentes siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento.

74.– 164. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

74. Se modifica el artículo 164, que pasa a tener la siguiente redacción:

"164. artikulua.– Lokala irekitzeko baimena.

"Artículo 164.- Autorización de apertura del local.

1.– Baimenaren titularrak sei hilabeteko epea izango du, esleipen-ebazpena jakinarazten denetik, bingo-lokala irekitzeko baimena eskatzeko. Epe hori beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da, enpresa esleipendunak eskaera egin ondoren, betiere hasierako epea amaitu baino lehen egiten bada eta interesdunari egotzi ezin zaion atzerapena, ezinbesteko kasua edo aurreikusi ezin den eta saihestezina den beste egoera bat egiaztatzen bada.

1.- El titular de la autorización dispondrá de un plazo de seis meses desde la notificación de la resolución de adjudicación, para solicitar la autorización de apertura del local de bingo. Dicho plazo será prorrogable por otros tres meses previa solicitud de la empresa adjudicataria siempre que se realice antes de que finalice el plazo inicial y se acredite demora no imputable a la interesada, fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable.

2.- Irekitzeko baimen-eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.- La solicitud de autorización de apertura deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Sozietatearen eratze-eskrituraren eta estatutuen kopia edo notario-lekukotza, eta Merkataritzako Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria, aurretik aurkeztu ez bada.

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos y certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, para el caso de que no se hubiera aportado anteriormente.

b) Bingo-lokala kokatuta dagoen udalerriaren arabera, eskumena duen udalaren ziurtagiria, lokalak edo establezimenduak irekitzeko lizentzia egokiak dituela adierazten duena.

b) Certificación del ayuntamiento competente por razón del municipio de ubicación del local de bingo relativa a que el local o establecimiento tiene las licencias oportunas para su apertura.

c) Erregelamendu bidez eska daitekeen fidantza eratu izanaren egiaztagiria.

c) Certificación acreditativa de haber constituido la fianza reglamentariamente exigible.

d) Obra bukatuaren ziurtagiria eta egindako obrak lehiaketa publikoaren prozeduran aurkeztutako oinarrizko proiektuarekin bat datozela egiaztatzen duen ziurtagiria.

d) Certificación de obra acabada y de que las obras realizadas se corresponden con el proyecto básico presentado en el procedimiento de concurso público.

e) Teknikari eskudunaren ziurtagiria, dagokion lanbide-elkargoak ikus-onetsita, elkargoaren nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak horrela ezartzen badu, jokoaren inguruko instalazio guztiek eta bingoko segurtasun-neurriek ondo funtzionatzen dutela ziurtatzen duena.

e) Certificación de técnico competente visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad del bingo.

f) Obra berriaren deklarazio-eskrituraren kopia edo notario-lekukotza, obra ordaindu eta jabetza-erregistroan inskribatu izana zehaztasunez jasotzen duena.

f) Copia o testimonio notarial de la escritura de declaración de obra nueva, con constancia fehaciente de su liquidación e inscripción en el registro de la propiedad.

g) Lehiaketa publikoa deitzeko aginduak eskatzen dituen beste agiri guztiak edo lokala ustiatzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintza teknikoak betetzen direla egiaztatzen dutenak.

g) Cuantos otros documentos exija la orden de convocatoria del concurso público o que acrediten el cumplimiento de los condicionantes técnicos establecidos en la resolución de autorización de explotación de local.

3.- Adierazitako epe horretan esleipendunak lokala irekitzeko baimena eskatzen ez badu, instalatzeko baimena iraungita gelditu dela ulertuko da. Kasu horretan, Administrazioak lehiaketan parte hartu duen beste enpresaren bati esleitu ahalko dio, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

3.- Si la persona o entidad adjudicataria no instara la autorización de apertura en el plazo señalado, la autorización de instalación se considerará caducada, en cuyo caso la Administración podrá adjudicarla a otra de las empresas licitadoras, siempre que cumpliera los requisitos exigidos para ello.

4.- Aurreko artikuluetan aipatutako eskaera eta dokumentazioa jaso ondoren, Jokoa Arautzeko Agintaritzak ikuskapena egingo du, irekitzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintzak eta gainerako legezko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko, eta horri buruzko akta egingo du. Pertsona edo entitate esleipendunari hamabost eguneko epea eman ahalko zaio ikusitako hutsak zuzen ditzan.

4.- Recibida la solicitud y documentación a que se refieren los artículos anteriores, la Autoridad Reguladora del Juego practicará la inspección oportuna para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de autorización de apertura y demás obligaciones legales, levantándose acta al respecto. Podrá otorgarse a la persona o entidad adjudicataria un plazo de quince días para que subsane las deficiencias advertidas.

Instruitutakoa ikusita, Jokoa Arautzeko Agintaritzak 3 hilabeteko epean ebatzi beharko du irekitzeko baimena ematea edo ukatzea. Epe horretan ebazpena jakinarazi ez bada, baimena eman dela ulertuko da.

A la vista de lo instruido, la Autoridad Reguladora del Juego dictará resolución de concesión o denegación de la autorización de apertura en el plazo de 3 meses, entendiéndose concedida si la resolución no ha sido notificada en dicho plazo.

5.- Bingo-lokalaren irekiera baimentzeko ebazpenean honako hauek jasoko dira:

5.- En la resolución de autorización de apertura del local de bingo se harán constar:

a) Erakunde esleipendunaren izen soziala.

a) La denominación social de la entidad adjudicataria.

b) Merkataritza-izena, kokapena eta edukiera.

b) El nombre comercial, localización y aforo.

c)Baimendutako jokoen zerrenda eta horretarako mahai edo elementuen kopurua.

c) La relación de los juegos autorizados y número de mesas o elementos para ello.

d) Joko-postuen eta, hala badagokio, makinen eta ustiapen-baimenen gehieneko kopurua.

d) El número máximo de puestos de juego y, en su caso, de máquinas y de permisos de explotación.

e) Zerbitzu osagarriak.

e) Los servicios complementarios.

g) Baimenaren iraupen-epea.

g) El plazo de duración de la autorización.

h) Emandako baimena kostu bidez edo doan lagatzeko debekua.

h) La prohibición de ceder, a título oneroso o gratuito, la autorización otorgada.

6.- Irekitzeko baimena, ustiatzeko baimenaren indarraldiari lotuta egongo da beti.

6.- La autorización de apertura estará vinculada en todo momento a la vigencia de la autorización de explotación.

7.– Irekitzeko baimena emateko ebazpenean zehaztutakoari edozein aldaketa egin ahal izateko, aldez aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena beharko da".

7.- Todas las modificaciones relativas a extremos contemplados en la resolución de autorización de apertura deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego".

75.– 166. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

75. Se modifica el artículo 166, que pasa a tener la siguiente redacción:

"166. artikulua.- Joko-lokalen arteko distantzia.

"Artículo 166.- Distancia entre locales de juego

Bingo-jokoaren lokalek plangintzari buruzko I. eranskinean ezarritako gutxieneko distantziak errespetatu beharko dituzte".

Los locales de juego de bingo deberán guardar las distancias mínimas establecidas en el Anexo I dedicado a la Planificación".

76.– 167. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

76. Se modifica el artículo 167, que pasa a tener la siguiente redacción:

"167. artikulua.– Edukiera.

"Artículo 167.- Aforo.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-areto guztien edukiera dekretu honen I eranskinean ezarritakoa izango da.

1.- El aforo de la totalidad de las salas de bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi será el establecido en el anexo I de este Decreto.

2.– Bingo-jokoaren lokal bakoitzaren edukiera ez da 150 pertsona baino gutxiagokoa izango, bingo-jokoaren modalitate guztiak aintzat hartuta.

2.- El aforo de cada local de juego del bingo no será inferior a 150 personas, incluyendo la totalidad de modalidades del juego del bingo.

3.– Bingoan jokatzeko lokaletan ezin da sartu baimenean agertzen den gehieneko edukiera baino erabiltzaile gehiago.

3.- No se podrá admitir en los locales del juego del bingo un número de usuarios que exceda del aforo máximo señalado en la autorización.

4.– Bingo-lokalek 250 metro koadroko azalera erabilgarri bereizia izan beharko dute, bingo-joko tradizionala edota "e-plusa" ustiatzeko soilik erabiltzeko. Azalera horretan sartuko dira bingo-jokorako mahaiak eta bolak ateratzeko eta bistaratzeko mahaiak.

4.- Los locales de bingo deberán disponer de una superficie útil diferenciada de 250 metros cuadrados dedicada exclusivamente a la explotación del juego de bingo tradicional y/o e-plus. En dicha superficie se incluirán las mesas destinadas al juego del bingo y los mostradores de extracción de bolas y visualización de las mismas.

Bingoaren gela guztietan makinetara bideratutako azalera erabilgarria ez da inola ere izango bingo tradizionalera edo e-plusera bideratutakoa baino handiagoa".

En ningún caso, la superficie útil destinada a máquinas en la totalidad de las dependencias del bingo, podrá ser superior a la destinada al bingo tradicional o e-plus".

77.– 169. artikuluko hirugarren paragrafoa indargabetzen da.

77. Se deroga el párrafo tercero del artículo 169.

78.– 172. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

78. Se modifica el párrafo primero del artículo 172, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Bingo-jokorako aretoek honako elementu hauek izan beharko dituzte, gutxienez:»

«1.- Las salas dedicadas al juego del bingo deberán estar dotadas, como mínimo, de los siguientes elementos:»

79.– 175. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

79. Se modifica el artículo 175, que pasa a tener la siguiente redacción:

"175. artikulua.– Joko-makinak eta makina laguntzaileak.

"Artículo 175.- Máquinas de juego y auxiliares.

1.– Bingo-jokoan, jokorako makina laguntzaileak erabili ahal izango dira. Makina horiek bingoan jokatzeko lokaletan dagoen kontrol-mahaira konektatuta egongo dira eta txartel fisikoen ordez erabili ahal izango dira.

1.- El juego del bingo, podrá practicarse mediante el uso de máquinas auxiliares de juego. Dichas máquinas estarán conectadas a la mesa de control de los locales del juego del bingo y podrán utilizarse en sustitución de las tarjetas físicas.

2.– Bingo-jokorako makina laguntzaileak erabiltzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzak aldez aurretik homologatu beharko ditu.

2.- Las máquinas auxiliares del juego del bingo deberán ser previamente homologadas por la Autoridad Reguladora del Juego.

3.– Plangintzaren I. eranskinean jasotako plangintzak zehazten du bingo-jokoaren zenbat makina laguntzaile egon daitezkeen bingo-lokal bakoitzean gehienez.

3.- El número máximo de máquinas auxiliares del juego del bingo por cada local de bingo será el determinado en la planificación contenida en el anexo I de planificación.

4.– Partida batean, makina eta erabiltzaile bakoitzeko gehienez 6 serie eta serie bakoitzean 6 kartoi jokatu ahal izango dira.

4.- El número máximo de que podrán jugarse en una partida por máquina y usuario o usuaria será de 6 series de 6 cartones cada serie.

5.– Makina laguntzaileetan, jokatu diren txartelen identifikazioa ikusteko moduan egongo da, txartelen seriea eta zenbakia azalduz eta partida bakoitzean jokatu diren txartelak zein diren adieraziz.

5.- En las máquinas auxiliares permanecerá visible la identificación de las tarjetas jugadas mediante su serie y número, y el número de tarjetas jugadas por partida.

6.– Bingo-lokaletan, «B» motako makinak edo saria duten jolas-makinak instalatu ahal izango dira, modalitate guztietan, bai eta apustu orokorren eta zaldi-apustuen makina laguntzaileak ere, plangintzaren I. eranskinean ezarritako baldintzetan. Era berean, apustu-lokal gisa gaitu ahal izango dira, 209. artikuluaren arabera.".

6.- En los locales de bingo podrán instalarse las máquinas tipo «B» o recreativas con premio en todas sus modalidades, así como máquinas auxiliares de apuestas generales y de apuestas hípicas, en las condiciones establecidas en el anexo I de planificación. Asimismo, podrán habilitarse como locales de apuestas conforme al artículo 209".

80.– 182. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

80. Se modifica el párrafo primero del artículo 182, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Joko-modalitate hau eduki nahi duten enpresa operadoreek aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharko diote Jokoa Arautzeko Agintaritzari eta, horrekin batera, aurreko ekitaldiko salmenten bolumenari buruzko dagokion Foru Aldundiaren ziurtagiria ere bidaliko dute. Aurretiazko komunikazioa, gainera, enpresarien elkarteak ere aurkeztu ahal izango du berak ordezkatzen dituen bingo-lokal guztien izenean».

«1.- Las empresas operadoras de bingo que deseen desarrollar esta modalidad de juego deberán presentar una comunicación previa a la Autoridad Reguladora del Juego, adjuntando certificado de la Diputación Foral respectiva del volumen de ventas correspondiente al ejercicio anterior. La comunicación previa, asimismo, podrá ser presentada, respecto a todos los locales de bingo, por la entidad empresarial que las represente».

81.– 189. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

81. Se modifica el artículo 189, que pasa a tener esta redacción:

"189. artikulua.– Lokala irekitzeko baimena.

"Artículo 189.- Autorización de apertura del local.

1.- Lokal bat joko-areto gisa instalatu eta funtzionatzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren aldez aurreko baimena behar da, lehiaketa publiko baterako deialdia eta ebazpena egin ondoren, eta joko-aretoen plangintzari buruzko I. eranskinean ezarritako «BS» edo «BS+» makinak ustiatzeko baimenen gutxienekoa izan behar da.

1.- La instalación y funcionamiento de un local como salón de juego requiere autorización previa de la Autoridad Reguladora del Juego previa convocatoria y resolución de un concurso público, y la disposición del mínimo de permisos de explotación de máquinas «BS» o «BS+" que establezca el Anexo I dedicado a la planificación para los salones de juego.

2.- Joko-aretoak ustiatzeko baimena lortzeko lehiaketa publikoetan parte hartzeko betekizunak, oro har, joko-enpresentzat aurreikusitakoak dira. Gainera, araudi sektorial honetan joko-aretoetarako aurreikusitako betekizunak eta baldintzak bete beharko dituzte.

2.- Los requisitos para participar en los concursos públicos para la autorización de explotación de un salón de juego son los previstos con carácter general para las empresas de juego. Además, deberán cumplir los requisitos y condiciones previstos para los salones de juego en esta reglamentación sectorial.

3.- Joko-aretoak ustiatzeko baimenek indarrean jarraituko dute, baldin eta baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen badira.

3.- Las autorizaciones de explotación de salón de juego se mantendrán vigentes siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento.

4.- Baimenaren titularrak sei hilabeteko epea izango du, esleipen-ebazpena jakinarazten denetik, joko-aretoa irekitzeko baimena eskatzeko. Epe hori beste hiru hilabetez luzatu ahal izango da, enpresa esleipendunak eskaera egin ondoren, betiere hasierako epea amaitu baino lehen egiten bada eta interesdunari egotzi ezin zaion atzerapena, ezinbesteko kasua edo aurreikusi ezin den eta saihestezina den beste egoera bat egiaztatzen bada.

4.- El titular de la autorización dispondrá de un plazo de seis meses desde la notificación de la resolución de adjudicación, para solicitar la autorización de apertura del salón de juego. Dicho plazo será prorrogable por otros tres meses previa solicitud de la empresa adjudicataria siempre que se realice antes de que finalice el plazo inicial y se acredite demora no imputable a la interesada, fuerza mayor u otra circunstancia imprevista e inevitable.

5.- Irekitzeko baimen-eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

5.- La solicitud de autorización de apertura deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Sozietatearen eratze-eskrituraren eta estatutuen kopia edo notario-testigantza, eta, aurretik aurkeztu ez bada, sozietatea Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoela dioen egiaztagiria.

a) Copia o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad y de sus estatutos y certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, para el caso de que no se hubiera aportado anteriormente.

b) Bingo-lokala kokatuta dagoen udalerriaren arabera, eskumena duen udalaren ziurtagiria, lokalak edo establezimenduak irekitzeko lizentzia egokiak dituela adierazten duena.

b) Certificación del ayuntamiento competente por razón del municipio de ubicación del local de bingo relativa a que el local o establecimiento tiene las licencias oportunas para su apertura.

c) Erregelamenduaren arabera eskatu beharreko fidantza eratu duela egiaztatzen duen agiria.

c) Certificación acreditativa de haber constituido la fianza reglamentariamente exigible.

d) Obra bukatuaren ziurtagiria eta egindako obrak lehiaketa publikoaren prozeduran aurkeztutako oinarrizko proiektuarekin bat datozela egiaztatzen duen ziurtagiria.

d) Certificación de obra acabada y de que las obras realizadas se corresponden con el proyecto básico presentado en el procedimiento de concurso público.

e) Teknikari eskudunaren ziurtagiria, dagokion lanbide-elkargoak ikus-onetsita, elkargoaren nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak horrela ezartzen badu, jokoaren inguruko instalazio guztiek eta joko-aretoko segurtasun-neurriek ondo funtzionatzen dutela ziurtatzen duena.

e) Certificación de técnico competente visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, acreditativo del funcionamiento idóneo de todas las instalaciones relacionadas con el juego, así como de las medidas de seguridad del salón de juego.

f) Obra berriaren deklarazio-eskrituraren kopia edo notario-lekukotza, obra ordaindu eta jabetza-erregistroan inskribatu izana zehaztasunez jasotzen duena.

f) Copia o testimonio notarial de la escritura de declaración de obra nueva, con constancia fehaciente de su liquidación e inscripción en el registro de la propiedad.

g) Lehiaketa publikoa deitzeko aginduak eskatzen dituen beste agiri guztiak edo lokala ustiatzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintza teknikoak betetzen direla egiaztatzen dutenak.

g) Cuantos otros documentos exija la orden de convocatoria del concurso público o que acrediten el cumplimiento de los condicionantes técnicos establecidos en la resolución de autorización de explotación del local.

6.- Adierazitako epe horretan esleipendunak lokala irekitzeko baimena eskatzen ez badu, instalatzeko baimena iraungita gelditu dela ulertuko da. Kasu horretan, Administrazioak lehiaketan parte hartu duen beste enpresaren bati esleitu ahalko dio, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

6.- Si la persona o entidad adjudicataria no instara la autorización de apertura en el plazo señalado, la autorización de instalación se considerará caducada, en cuyo caso la Administración podrá adjudicarla a otra de las empresas licitadoras, siempre que cumpliera los requisitos exigidos para ello.

7.- Aurreko artikuluetan aipatutako eskaera eta dokumentazioa jaso ondoren, Jokoa Arautzeko Agintaritzak ikuskapena egingo du, irekitzeko baimena emateko ebazpenean ezarritako baldintzak eta gainerako legezko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko, eta horri buruzko akta egingo du. Pertsona edo entitate esleipendunari hamabost eguneko epea eman ahalko zaio ikusitako hutsak zuzen ditzan.

7.- Recibida la solicitud y documentación a que se refieren los artículos anteriores, la Autoridad Reguladora del Juego practicará la inspección oportuna para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución de autorización de apertura y demás obligaciones legales, y se levantará acta. Podrá otorgarse a la persona o entidad adjudicataria un plazo de quince días para que subsane las deficiencias advertidas.

Instruitutakoa ikusita, Jokoa Arautzeko Agintaritzak 3 hilabeteko epean ebatzi beharko du irekitzeko baimena ematea edo ukatzea. Epe horretan ebazpena jakinarazi ez bada, baimena eman dela ulertuko da.

A la vista de lo instruido, la Autoridad Reguladora del Juego dictará resolución de concesión o denegación de la autorización de apertura en el plazo de 3 meses, entendiéndose concedida si la resolución no ha sido notificada en dicho plazo.

8.- Joko-aretoa irekitzea baimentzeko ebazpenean, honako hauek jasoko dira:

8.- En la resolución de autorización de apertura del salón de juego se harán constar:

a) Erakunde esleipendunaren izen soziala.

a) La denominación social de la entidad adjudicataria.

b) Merkataritza-izena, kokapena eta edukiera.

b) El nombre comercial, localización y aforo.

c) Baimendutako jokoen zerrenda.

c) La relación de los juegos autorizados.

d) Joko-postuen eta, hala badagokio, makinen eta ustiapen-baimenen gehieneko kopurua.

d) El número máximo de puestos de juego y, en su caso, de máquinas y de permisos de explotación.

e) Zerbitzu osagarriak.

e) Los servicios complementarios.

f) Distantzien txostena.

f) El informe de distancias.

g) Baimenaren iraunaldia.

g) El plazo de duración de la autorización.

h) Emandako baimena kostu bidez edo doan lagatzeko debekua.

h) La prohibición de ceder, a título oneroso o gratuito, la autorización otorgada.

9.- Irekitzeko baimena ustiatzeko baimenaren indarraldiari lotuta egongo da beti.

9.- La autorización de apertura estará vinculada en todo momento a la vigencia de la autorización de explotación.

10.– Irekitzeko baimena emateko ebazpenean zehaztutakoari edozein aldaketa egin ahal izateko, aldez aurretik, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren baimena beharko da".

10.- Todas las modificaciones relativas a extremos contemplados en la resolución de autorización de apertura deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego".

82.– 191. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

82. Se modifica el artículo 191, que pasa a tener la siguiente redacción:

"191. artikulua.– Joko-lokalen arteko distantzia.

"Artículo 191.- Distancia entre locales de juego.

Joko-aretoek plangintzari buruzko I. eranskinean ezarritako gutxieneko distantziak errespetatu beharko dituzte".

Los Salones de Juego deberán guardar las distancias mínimas establecidas en el anexo I dedicado a la Planificación".

83.– 192. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

83. Se modifica el artículo 192, que pasa a tener la siguiente redacción:

"192. artikulua.– Erabilera publikoko azalera erabilgarria.

"Artículo 192.- Superficie útil de uso público.

1.- Jolas-aretoetan, jolas-makinak ustiatzeko gutxieneko azalera erabilgarria berrogeita hamar metro koadrokoa izango da.

1.- En los salones recreativos la superficie útil mínima dedicada a la explotación de máquinas recreativas será de cincuenta metros cuadrados.

2.- Joko-aretoak ustiatzeko lokalen gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarria ehun metro koadrokoa izango da. Aretoak solairu bat baino gehiago hartu ahal izango ditu, baldin eta sarrerako solairu nagusiak gutxieneko azalera hori betetzen badu.

2.- La superficie útil de uso público mínima de los locales destinados a la explotación de Salones de Juego será de cien metros cuadrados. El salón podrá ocupar más de una planta, siempre y cuando la planta principal de acceso cumpla dicha superficie mínima.

3.- Ostalaritzako zerbitzu osagarriek, apustuetarako egokitutako joko-aretoek eta gainerako esparruek, egongo balira, aurreko atalean eskatutako gutxieneko azalerari gehituko zaion azalera izan beharko dute".

3.- Los servicios complementarios de hostelería, los salones de juego habilitados de apuestas y el resto de recintos existentes, en caso de existir, deberán ocupar una superficie adicional a la superficie mínima exigida en el apartado anterior".

84.– 193. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

84. Se modifica el artículo 193, que pasa a tener la siguiente redacción:

"193. artikulua.– Zerbitzu osagarriak.

"Artículo 193.- Servicios complementarios.

Jolas- edo joko-aretoetan, ostalaritza-zerbitzua jarri ahal izango da, eta horren azalera erabilgarria ez da izan behar aretoaren erabilera publikoko azalera erabilgarriaren ehuneko hogeita hamar baino handiagoa.

En los Salones Recreativos o de Juego se podrá instalar un servicio de hostelería, cuya superficie útil no deberá superar el treinta por ciento de la superficie útil de uso público del salón.

Ostalaritzarako azaleraren ezaugarriak eta mugak jokoaren arloan eskuduna den Saileko titularraren Agindu baten bidez ezarriko dira.

Las características y la delimitación de dicha superficie de hostelería serán establecidas mediante Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego.

Jolas-aretoetan ezin izango da edari alkoholdunik saldu.

Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los Salones Recreativos.

2.- Apustu-lokal gisa gaitutako joko-aretoetan, apustu-gune bat jarri ahal izango da, eta haren gutxieneko azalera erabilgarria 35 metro koadrokoa izango da.

En los salones de juego habilitados como locales de apuestas se podrá instalar una zona de apuestas cuya superficie útil mínima será de 35 metros cuadrados.

Apustu-lokal gisa gaitutako joko-areto bateko ostalaritza-zerbitzu osagarriaren azalera erabilgarria, apustu-gune bat badu, aretoaren erabilera publikoko azalera erabilgarriaren ehuneko hogeita hamar izango da gehienez, apustu-eremurako azalera erabilgarri gehigarria kendu eta gero.

La superficie útil del servicio complementario de hostelería de un Salón de Juego habilitado como local de apuestas que disponga de una zona de apuesta no deberá superar el treinta por ciento de la superficie útil de uso público del salón, una vez descontada la superficie útil adicional dedicada a la zona de apuestas.

Joko-aretoetan, jarduera kulturalak edo sozialak edo antzerki edo musika ikuskizunak egin ahal izango dira jarduera nagusiaren osagarri eta akzesorio gisa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 25.4 artikuluan ezarritako baldintzetan, eta betiere jokoa sustatu gabe edo ludopatia edo joko patologikorako arriskua areagotu gabe. Jarduera horiek aldez aurretik jakinarazi beharko zaizkio Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

En los salones de juego podrán celebrarse actividades culturales o sociales o espectáculos de teatro o música complementarios y accesorios a la actividad principal, en las condiciones previstas en el artículo 25.4 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, sin que ello suponga fomento de la actividad de juego o aumento de los riesgos de ludopatía o juego patológico. Tales actividades se deberán comunicar previamente, además, a la Autoridad Reguladora del Juego".

85.– 195. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

85. Se modifica el artículo 195, que pasa a tener la siguiente redacción:

"195. artikulua.– Sarrera-kontrola.

"Artículo 195.- Control de admisión.

Joko-aretoek sarrera kontrolatzeko zerbitzua izan beharko dute 20. artikuluaren arabera, jolas-aretoek izan ezik".

Los salones de juego deberán disponer de un servicio de control de admisión conforme al artículo 20, excepto los salones recreativos".

86.– 196. artikulua indargabetzen da.

86. Se deroga el artículo 196.

87.– 197. artikuluaren lehenengo eta bigarren paragrafoak indargabetzen dira. Hirugarren eta laugarren paragrafoei lehenengo eta bigarren zenbakiak jarriko zaizkie, hurrenez hurren.

87. Se derogan los párrafos primero y segundo del artículo 197. Los párrafos tercero y cuarto pasan a ser renumerados como primero y segundo, respectivamente.

88.– 201. artikuluaren hirugarren paragrafoaren b) apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

88. Se modifica el apartado b) del párrafo tercero del artículo 201, que pasa a tener la siguiente redacción:

«b) Apustu orokorren esleipendun diren sozietate ustiatzaileek, edo sozietate horien akziodunek, ezin dute eduki Euskadin kokatutako beste apustu-enpresa batzuen akzioen edo partaidetzen % 10 baino gehiago, eskumena duen euskal agintaritzak emandako lizentziaren emakidadunak baldin badira, edo sozietate-talde bereko kide izan, Merkataritza Kodearen arabera. Aurreko muga hori bera aplikatuko zaie norberaren izenean baina beste baten onurarako ari diren tarteko pertsonei ere; horrelako kasuetan, akzioak edo partaidetzak tartekaritza-lanaren onura jasotzen duenarenak direla pentsatuko da».

«b) Ninguna sociedad explotadora, o accionista de la misma, adjudicataria de las apuestas generales, podrá tener, directa o indirectamente, acciones o participaciones de más del 10% de las acciones o participaciones de otras sociedades explotadoras de apuestas radicadas en Euskadi que sean concesionarias de la licencia otorgada por la autoridad vasca competente o formar parte del mismo grupo societario conforme al Código de comercio. El límite indicado se refiere asimismo a la persona interpuesta, que actúe en nombre propio, pero en interés de un tercero, computándose en tal caso, a efectos de dichos límites, las acciones o participaciones como propias de la persona en cuyo interés actúen».

89.– 201. artikuluaren bosgarren paragrafoko a) apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

89. Se modifica el apartado a) del párrafo quinto del artículo 201, que pasa a tener la siguiente redacción:

"5.a) Apustu-lokalak instalatzea. Jardunean egongo diren lokalen gehieneko kopurua dekretu honen I. eranskinean ezarritakoa izango da.

"5.a) Instalar locales de apuestas. El número máximo de locales en funcionamiento será el establecido en el anexo I de este Decreto.

Gehieneko kopuru horietan, apustu-lokal gisa gaitutako kasinoak, apustu-lokal gisa gaitutako bingoak eta apustu-lokal gisa gaitutako joko-aretoak zenbatuko dira, erregelamendu honetan ezarritako baldintzen arabera".

Se incluyen a los efectos de máximos señalados los casinos habilitados como locales de apuestas, bingos habilitados como locales de apuestas y salones de juego habilitados como locales de apuestas, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento".

90.– 201. artikuluaren seigarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

90. Se modifica el párrafo sexto del artículo 201, que pasa a tener la siguiente redacción:

«6.- Apustu orokorrak ustiatzeko baimenaren indarraldia 10 urtekoa izango da, eta iraupen bereko epe bakar baterako berritu ahal izango da, baldin eta berritzeko eskaera egiteko unean indarrean dagoen araudiak eskatutako baldintzak betetzen badira.»

«6.- La vigencia de la autorización de explotación de apuestas generales será de 10 años, renovable por un único plazo de la misma duración, siempre que en el momento de la solicitud de renovación se cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente.»

91.– 203. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

91. Se modifica el artículo 203, que pasa a tener la siguiente redacción:

"203. artikulua.– Lokala instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena.

"Artículo 203.- Autorización de instalación y funcionamiento del local.

1.- Apustu-lokal bat instalatzeko eta jardunean jartzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren aldez aurreko baimena behar da, eta apustu orokorren ustiapenaren enpresa esleipendunak eskatu beharko du.

1.- La instalación y funcionamiento de un local de apuestas requiere autorización previa de la Autoridad Reguladora del Juego y deberá solicitarse por la empresa adjudicataria de la explotación de apuestas generales.

2.- Apustu-lokal bat instalatzeko eta jardunean jartzeko baimen-eskaera aurkezten denean, Jokoa Arautzeko Agintaritzak joko-lokalen arteko distantziak betetzen direla egiaztatuko du. Hala ere, interesdunak teknikari eskudun batek egindako ziurtagiri bat aurkeztu ahal izango du.

2.- Cuando se presente la solicitud de autorización de instalación y funcionamiento de un local de apuestas, la Autoridad Reguladora del Juego comprobará el cumplimiento de las distancias entre locales de juego. No obstante, la persona interesada podrá aportar un certificado realizado por técnico competente.

Eskabidearekin batera, instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena lortu nahi duen pertsonak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

Junto con la solicitud, la persona interesada en obtener la autorización de instalación y funcionamiento acompañará la siguiente documentación:

a) Jokoaren Erregistro Nagusiko inskripzio-zenbakia.

a) Número de inscripción en el Registro Central de Juego.

b) Lokalean egin beharreko obren eta egokitu beharreko instalazioen oinarrizko proiektua, tekniko adituak sinatua eta dagokion elkargo profesionalak ontzat emandakoa, abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak hala eskatzen badu. Gutxieneko edukia honako hau izango da:

b) Proyecto básico de las obras e instalaciones del local redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. Su contenido mínimo será el siguiente:

– Apustu-lokala jarri nahi den lokalaren planoa, 1/50 eskalan egina, lokala osatzen duten areto eta eremu bakoitzaren metro koadro eraikiak eta azalera erabilgarria berariaz adierazita.

–Plano del local donde se pretenda instalar el local de apuestas, a escala 1/50, con indicación expresa de los metros cuadrados construidos y útiles de superficie de cada una de las dependencias y zonas que forman el local.

– Suteen aurkako babeserako eta ebakuaziorako bitartekoen kokapena adierazten duen planoa.

–Plano indicativo de la ubicación de los medios de protección contra incendios y evacuación.

– Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, indarrean dagoen araudi aplikagarriak eskatzen dituen segurtasun-neurriak betetzen direla egiaztatzen duena, honako hauek berariaz aipatuta: egituraren sendotasuna, ebakuazio-bideak eta larrialdi-seinaleak, suteen aurkako babes-neurriak, instalazio elektrikoak eta intsonorizazioa, bai eta, hala badagokio, dagokion autobabes-plana ere.

–Certificación emitida por técnico o técnica competente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable vigente, con específica referencia a la solidez estructural, las vías de evacuación y señalización de emergencia, las medidas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y la insonorización, así como la disposición del correspondiente plan de autoprotección, en su caso.

– Distantziei buruzko 32. artikulua betetzen dela adierazten duen planoa.

–Plano indicativo del cumplimiento del artículo 32 referente a distancias.

c) Dagokion udalak igorritako agiria, joko-lokala jarri nahi den lokalean jarduera hori egin daitekeela jasotzen duena.

c) Documento, emitido por el Ayuntamiento correspondiente, relativo a la posibilidad de ejercer la actividad en el local en que se pretenda instalar el local de juego.

d) Lokala erabilgarri dagoela egiaztatzen duen agiria.

d) Documento acreditativo de la disponibilidad del local.

3.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak, espedientea bideratu ondoren, eskatutako baimenari buruzko ebazpena emango du. Ebazteko eta jakinarazteko epea 3 hilabetekoa da, eta eskaera baietsitzat joko da ebazpena epe horretan jakinarazi ez bada. Eskabideak sarrera-ordenaren arabera ebatziko dira; hala ere, bat baino gehiago distantzia-mugen eraginpean badaude eta bat bertan behera geratzen bada irekiera garaiz ez jakinarazteagatik, baimena emango zaio eskaera-ordenaren arabera hurrengoa denari.

3.- La Autoridad Reguladora del Juego, previa la oportuna instrucción del expediente, resolverá sobre la autorización solicitada. El plazo de resolución y notificación es de 3 meses, entendiéndose estimada la solicitud si la resolución no ha sido notificada en dicho plazo. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada, no obstante, si varias se viesen afectadas por las limitaciones de distancia y una decayese por no comunicar en tiempo la apertura, se concederá la autorización a la siguiente por orden de solicitud.

4.- Baimena ematen duen ebazpena Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatuko da, eta bertan jasoko dira, gutxienez:

4.- La resolución autorizante se inscribirá en el Registro Central de Juego y en ella se harán constar, al menos:

a) Baimendutako pertsona fisiko edo juridikoaren identifikazioa eta Jokoaren Erregistro Nagusiko inskripzio-zenbakia.

a) La identificación de la persona física o jurídica autorizada y número de inscripción en el Registro Central de Juego.

b) Kokalekua eta izen komertziala.

b) El emplazamiento y nombre comercial.

c) Indarraldia, zeina betiere emakidarena izango baita.

c) El plazo de vigencia que será en todo caso el de la concesión.

d) Baimendutako gehieneko edukiera.

d) El aforo máximo autorizado.

e) Baimendutako jokoak.

e) Los juegos autorizados.

f) Gehienez instalatu beharreko joko-makinen kopurua eta, hala badagokio, horien kategoria.

f) El número máximo de máquinas de juego a instalar y categoría, en su caso.

g) Zerbitzu osagarriak.

g) Los servicios complementarios.

h) Hala badagokio, ezartzen diren neurri zuzentzaileak.

h) Las medidas correctoras que, en su caso, se impongan.

i) Distantzien txostena.

i) El informe de distancias.

5.- Instalazioa gaitu ostean, eta, hala badagokio, instalatzeko eta jarduteko neurri zuzentzaileak ezarri ostean, lokala ireki aurretik, aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharko da instalatzeko eta jarduteko baimenaren jakinarazpena jaso eta sei hileko epean, eta komunikazioari agiri hauek erantsiko zaizkio:

5.- Una vez habilitada la instalación y en su caso, implantadas las medidas correctoras impuestas en la autorización de instalación y funcionamiento deberá presentarse comunicación previa a la apertura del local en el plazo de 6 meses desde la notificación de la autorización de instalación y funcionamiento, acompañando la siguiente documentación:

a) Teknikari eskudunak eginiko egiaztagiria, artikulu honetako 1. paragrafoko b) letran proiektatutakoa eta azkenean egikaritutakoa bat datozela jasoko duena. Hala badagokio, organo eskudunaren aginduz hartutako neurri zuzentzaileak ere adieraziko dira.

a) Certificado emitido por técnico o técnica competente en el que constará la correspondencia entre el proyecto a que se refiere el párrafo 1 letra b) de este artículo y la ejecución final de aquél, con indicación, en su caso, de las medidas correctoras adoptadas a instancia del órgano competente.

b) Eskatu beharreko fidantza gordailuan utzi izanaren egiaztagiria.

b) Justificante del depósito de la fianza exigible.

Salbuespenez, epe hori hiru hilabetez luzatu ahal izango da, betiere komunikazioa aurkezteko epea amaitu baino lehen eskatzen bada eta interesdunari egotz ezin dakiokeen atzerapena egiaztatzen bada, ezinbesteko kasuagatik edo aurreikusi ezin diren inguruabar saihetsezinengatik.

Excepcionalmente, se podrá prorrogar dicho plazo por tres meses, siempre y cuando la solicite antes de la finalización del plazo para la presentación de la comunicación, y se acredite demora no imputable al interesado, por causa de fuerza mayor ajena u otra circunstancia imprevista e inevitable.

6.- Komunikazioa egin ondoren, aurkezten den egunetik hasi ahal izango da jardueran, administrazio publikoen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

6.- Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su presentación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

7.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak dagokion ikuskapena egingo du eskatutako baldintzak eta dokumentazioa betetzen direla egiaztatzeko, bai eta instalazioa baimentzeko ebazpenean eta gainerako legezko betebeharretan adierazitakoak ere.

7.- La Autoridad Reguladora del Juego practicará la inspección oportuna para comprobar el cumplimiento de los requisitos y la documentación exigidos, así como los señalados en la resolución de autorización de instalación y demás obligaciones legales.

8.- Baimen hori emandakotzat joko da, indarrean dagoen araudiaren arabera eskatzen diren udal gaikuntza-tituluak alde batera utzi gabe.

8.- Esta autorización se entenderá otorgada sin perjuicio de los títulos habilitantes municipales exigidos según la normativa vigente.

9.- Instalatzeko eta jarduteko baimenaren ebazpenean jasotako alderdiei buruzko aldaketa guztiak Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu beharko ditu aldez aurretik."

9.- Todas las modificaciones relativas a extremos contemplados en la resolución de autorización de instalación y funcionamiento deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego".

92.– 204. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

92. Se modifica el artículo 204, que pasa a tener la siguiente redacción:

"204. artikulua.- Distantziak.

"Artículo 204.- Distancias.

Apustu-lokalek plangintzari buruzko I. eranskinean ezarritako gutxieneko distantziak edo tarteak errespetatu beharko dituzte."

Los locales de apuestas deberán guardar las distancias mínimas establecidas en el anexo I dedicado a la Planificación".

93.– 205. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

93. Se modifica el artículo 205, que pasa a tener la siguiente redacción:

"205. artikulua.– Erabilera publikoko gutxieneko azalera erabilgarria.

"Artículo 205.- Superficie útil de uso público mínima.

Apustu-lokalek gutxienez 50 metro koadroko erabilera publikoko azalera erabilgarria izan behar dute".

Los locales de apuestas requerirán de una superficie útil de uso público mínima de 50 metros cuadrados".

94.– 207. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

94. Se modifica el artículo 207, que pasa a tener la siguiente redacción:

"207. artikulua.– Zerbitzu osagarriak.

"Artículo 207.- Servicios complementarios.

1.– Ostalaritza-zerbitzua jarri ahal izango da lokalaren erabiltzaileei zerbitzua emateko, modu esklusiboan. Zerbitzu hori jartzen bada, beraren eremuak ezin du hartu lokalaren azalera erabilgarriaren % 30 baino gehiago.

1.- Podrá instalarse un servicio de hostelería exclusivamente como servicio a los usuarios del local. En este caso, la superficie útil destinada para el servicio de hostelería no podrá ser superior al 30 por 100 de la superficie útil de uso público del local.

2.– Ostalaritza-zerbitzu osagarriak, egongo balitz, erregelamendu honen 205. artikuluan eskatutako gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarriari gehituko zaion azalera erabilgarria izan beharko du.

2.- El servicio complementario de hostelería, en caso de existir, deberá ocupar una superficie útil adicional a la superficie útil de uso público mínima exigida en el artículo 205 de este Reglamento.

Ostalaritzarako azalera horren ezaugarriak eta mugak jokoaren arloan eskuduna den saileko titularraren agindu bidez ezarriko dira".

Las características y la delimitación de dicha superficie de hostelería serán establecidas mediante Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego".

95.– 209. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

95. Se modifica el artículo 209, que pasa a tener la siguiente redacción:

"209. artikulua.– Gaitutako kasinoak, bingoak eta joko-aretoak.

"Artículo 209.- Casinos, bingos y salones de juego habilitados.

1.– Apustuen enpresa operadore batek eskatu ahal izango du kasinoak, bingoak eta joko-aretoak apustu-lokal gisa gaitzeko, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

1.- Una empresa operadora de apuestas podrá solicitar la habilitación de casinos, bingos y salones de juego como locales de apuestas siempre que los mismos reúnan las siguientes condiciones:

a) Kasinoak, bingoak edo joko-aretoak apustu-lokaletarako ezarritako betekizunak betetzea, alde batera utzi gabe gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarriari buruzko betekizuna.

a) Que el casino, bingo o salón de juego cumpla los requisitos establecidos para los locales de apuestas, sin perjuicio del requisito relativo a su superficie útil de uso público mínima.

b) Kasinoak, bingoak edo joko-aretoak 35 m2 erabilgarri gehiago izatea joko-lokalak nahitaez bete behar duen gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarria baino.

b) Que el casino, bingo o salón de juego disponga de un espacio de 35 metros cuadrados útiles adicionales a la superficie útil de uso público mínima de obligado cumplimiento para el local de juego.

2.– Apustu-lokal gisa gaitutako lokal horiek espazio bereizian kokatuta egon ahal izango dira, betiere sarrera independentea badaukate eta 32. artikuluan ezarritako distantzien gutxieneko baldintzak betetzen badituzte.

2.- Estos locales habilitados como locales de apuestas podrán ocupar un espacio diferenciado, siempre y cuando tengan una entrada independiente y cumplan con los requisitos mínimos de distancias fijados en el artículo 32.

3.– Gaitutako kasino, bingo edo joko-areto bakoitzak apustuen enpresa operadore batekin soilik adostu ahal izango du apustu-lokalaren izaera.

3.- Cada casino, bingo o salón de juego habilitado solo podrá acordar su carácter de local de apuestas con una empresa operadora de apuestas.

4.– Artikulu honen arabera gaitutako lokaletan, instalatutako apustu-makina laguntzaileen kopurua ezin izango da izan 5 baino handiagoa.

4.- En los locales habilitados conforme a este artículo, el número de máquinas auxiliares de apuestas instaladas no podrá ser superior a 5.

96.– 212. artikuluko laugarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

96. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 212, que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.- Gertaera bat geroratzeagatik edo bertan behera uzteagatik gertaera hori ezin bada amaitutzat eman 4 eguneko epean, gertaera programatu zenetik aurrera zenbatzen hasita, deuseztzat hartuko dira gertaera horren pronostikoarekin formalizatu diren apustu guztiak. Apustua deuseztatutzat hartzen bada, erabiltzaileak apustuaren zenbatekoa itzultzeko eskatu ahal izango du. Apustu konbinatuen kasuan, soilik deuseztatuko dira geroratutako edo bertan behera utzitako gertaeren gaineko apustuak edo pronostikoak».

«4.- Cuando por aplazamiento o suspensión de un evento no se pueda dar por finalizado dicho evento en el plazo de 4 días desde la fecha programada, se considerarán nulas todas las apuestas formalizadas con pronósticos sobre dicho evento. Si la apuesta se considera anulada, el usuario o usuaria podrá reclamar la devolución del importe de la apuesta. En el caso de apuestas combinadas únicamente se anularán las apuestas o pronósticos sobre eventos aplazados o suspendidos».

97.– 216. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

97. Se modifica el artículo 216, que pasa a tener la siguiente redacción:

"216. artikulua.– Barneko apustuak.

"Artículo 216.- Apuestas internas.

1.– Jokoa Arautzeko Agintaritzak barneko apustuak baimendu ahal izango ditu kirol-ekitaldiak izaten diren kirol-esparruetan, ondoko baldintza hauek betez gero:

1.- La Autoridad Reguladora del Juego podrá autorizar apuestas internas en aquellos recintos deportivos donde se celebren eventos deportivos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko apustu-enpresa batek egin behar ditu, ekitaldiaren antolatzailearekin akordioa lortu ondoren; enpresak apustuen erantzukizuna bereganatu behar du erregelamendu honetan ezarrita dagoen bezala.

a) Previo acuerdo con el organizador del evento, deberán ser desarrolladas por empresas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, quienes asumirán la responsabilidad sobre las mismas, en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.

b) Apustu-makina laguntzaile homologatuak jar daitezke, bai eta apustuak norberak erregistratzeko zerbitzuak ere, hain zuzen ere bi unitate esparruaren edukieraren zatikiko edo 5.000 pertsonako.

b) Podrán instalarse máquinas auxiliares de apuestas homologadas, así como disponer de servicios para el registro manual de las apuestas, indistintamente, a razón de dos unidades por cada 5.000 personas o fracción del aforo del recinto.

c) Apustu-makina laguntzaileak eta apustuak eskuz erregistratzeko zerbitzuak Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu behar ditu berariaz; aldi baterako eta behin-behinekoak direnez gero, ez dira kontabilizatuko erregelamendu honetan ezarritako plangintzarako.

c) Las máquinas auxiliares de apuestas, así como los servicios para el registro manual de las apuestas deberán ser expresamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego y, dado su carácter temporal y provisional, no se contabilizarán a los efectos de la planificación establecida en el presente Reglamento.

2.– Artikulu honetan zehaztutako kirol esparruetan egiten diren barneko apustuei erregelamendu honetan apustu motez, apustuen zenbatekoen mugez, apustuen baliozkotzeaz, koefizienteez eta sarien ordainketaz ezarritakoa aplikatuko zaie. Horrez gainera, apustularientzako informazioaz eta joko-langileez ezarritakoa ere aplikatuko zaie.

2.- A las apuestas internas en recintos deportivos especificados en el presente artículo, les será de aplicación lo preceptuado en el presente Reglamento en lo referente a tipos de apuestas, límites cuantitativos de las mismas, validación, coeficientes aplicables y pago de las apuestas ganadoras. Igualmente, les serán de aplicación lo relativo a información al usuario y personal de juego.

3.– Artikulu honetan aipatutako instalazioak eta apustu-makina laguntzaileak ekitaldia baino bi ordu lehenago has daitezke funtzionamenduan, eta hura amaitu eta ordubete geroago gelditu behar dira.

3.- Las instalaciones eventuales y máquinas auxiliares de apuestas a que se refiere este artículo, podrán comenzar su actividad dos horas antes del comienzo del evento y deberán finalizar una hora después de la finalización del mismo.

4.- Behin-behineko instalazioek ikusgarri jarri beharko dute joko arduratsuaren arauei buruzko informazioa, Jokoa Arautzeko Agintaritzak emandako testuaren eta formatuaren arabera, bai eta adingabeek parte hartzeko duten debekua ere.

4.- Las instalaciones eventuales deberán exponer de forma visible al público la información sobre las reglas del juego responsable conforme al texto y formato facilitado por la Autoridad Reguladora del Juego y la prohibición de participación de las personas menores de edad.

5.- Apustuen enpresa operadoreak, ekitaldia baino gutxienez hilabete lehenago, egin beharko du baimen-eskaera. Prozedura ebazteko gehieneko epea hilabetekoa izango da. Epe hori igaro eta interesdunak jakinarazpenik jaso ez badu, eskaera baietsitzat jo ahal izango du".

5.- La solicitud de autorización deberá realizarse por parte de la empresa operadora de apuestas con una antelación mínima de un mes antes de la celebración del evento. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de un mes. Si transcurrido dicho plazo la persona interesada no hubiera recibido la notificación podrá entender estimada su solicitud".

98.– 219. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

98. Se modifica el artículo 219, que pasa a tener la siguiente redacción:

"219. artikulua.– Apustu-makina laguntzaileak.

"Artículo 219.- Máquinas auxiliares de apuestas.

Apustu-makina laguntzaileak Jokoen Unitate Nagusiari konektatu ahalko dira, apustulariei baimendutako gertaeren gainean apustuak egiteko beharrezko prozesu guztiak burutzea ahalbidetu behar diete eta apustua baliozkotzeko dagokion frogagiria eman behar dute.

Las máquinas auxiliares de apuestas deberán poder conectarse a la Unidad Central de juegos, permitir a los usuarios todos los procesos necesarios para la realización de apuestas sobre los eventos autorizados y emitir el correspondiente resguardo de validación de la apuesta.

Apustuen enpresa operadoreak apustu-makina laguntzaileen enpresa operadoreak izango dira euren makinei dagokienez".

Las empresas operadoras de apuestas serán consideradas como empresas operadoras de máquinas auxiliares de apuestas referidas a sus propias máquinas".

99.– 220. artikuluko hirugarren paragrafoa indargabetzen da.

99. Se deroga el párrafo tercero del artículo 220.

100.– 221. artikuluaren lehenengo paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

100. Se modifica el párrafo primero del artículo 221, que pasa a tener la siguiente redacción:

«1.- Ustiatzeko baimenek apustu-makina laguntzaileak ustiatzeko baimena ematen dute, eta erregelamendu honen 201. artikuluan aurreikusitakoaren arabera baimendutako apustu orokorren enpresa operadoreei bakarrik eman ahal izango zaizkie».

«1.- Los permisos de explotación autorizan la explotación de máquinas auxiliares de apuestas, y únicamente podrán ser otorgados a empresas operadoras de apuestas generales autorizadas conforme a lo previsto en el artículo 201 de este Reglamento».

101.– 222. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

101. Se modifica el artículo 222, que pasa a tener la siguiente redacción:

"222. artikulua.– Instalatzeko baimena.

"Artículo 222.- Autorización de instalación.

1.- Apustuak ustiatzeko gaitutako joko-lokaletan eta apustu-lokaletan instalatutako apustu-makina laguntzaileek ez dute kokatze-buletinik beharko. Hala ere, kokapena jakinarazi beharko diote Jokoa Arautzeko Agintaritzari.

1.– Las máquinas auxiliares de apuestas instaladas en locales de apuestas y en locales de juego habilitados para la explotación de apuestas no precisarán boletín de emplazamiento. No obstante, deberán comunicar su emplazamiento a la Autoridad Reguladora del Juego.

2.- Kokatze-buletinaren araubidea joko-makinen eta makina laguntzaileen araudian aurreikusitakoa da".

2.– El régimen del boletín de emplazamiento es el previsto en la reglamentación de máquinas de juego y máquinas auxiliares".

102.– 226. artikuluko f) apartatua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

102. Se modifica el apartado f) del artículo 226, que pasa a tener la siguiente redacción:

«f) Zaldi-apustuetarako makina laguntzaileak: zaldi-apustuak egiteko berariaz homologatutako joko-makinak dira».

«f) Máquinas auxiliares de apuestas hípicas: son aquellas máquinas de juego específicamente homologadas para la realización de apuestas hípicas».

103.– 237. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

103. Se modifica el artículo 237, que pasa a tener la siguiente redacción:

"237. artikulua.– Lokala instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena.

"Artículo 237.- Autorización de instalación y funcionamiento del local.

1.- Kanpoko zaldi-apustuetarako lokal bat instalatzeko eta jardunean jartzeko, Jokoa Arautzeko Agintaritzaren aldez aurreko baimena behar da, eta kanpoko zaldi-apustuen ustiapenaren enpresa esleipendunak eskatu beharko du.

1.- La instalación y funcionamiento de un local de apuestas hípicas externas requiere autorización previa de la Autoridad Reguladora del Juego y deberá solicitarse por la empresa adjudicataria de la explotación de la apuesta hípica externa.

2.- Baimen horrek eskatzen du araudi sektorial honetan apustu-jokorako lokaletarako aurreikusitako betekizunak eta baldintzak betetzea.

2.- Tal autorización exige el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos para los locales del juego de apuestas en esta reglamentación sectorial.

3.- Apustu-lokal bat instalatzeko eta jardunean jartzeko baimen-eskaera aurkezten denean, Jokoa Arautzeko Agintaritzak joko-lokalen arteko distantziak betetzen direla egiaztatuko du. Hala ere, interesdunak teknikari eskudun batek egindako ziurtagiri bat aurkeztu ahal izango du.

3.- Cuando se presente la solicitud de autorización de instalación y funcionamiento de un local de apuestas, la Autoridad Reguladora del Juego comprobará el cumplimiento de las distancias entre locales de juego. No obstante, la persona interesada podrá aportar un certificado realizado por técnico competente.

Eskabidearekin batera, instalatzeko eta jardunean jartzeko baimena lortu nahi duen pertsonak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

Junto con la solicitud, la persona interesada en obtener la autorización de instalación y funcionamiento acompañará la siguiente documentación:

Jokoaren Erregistro Nagusiko inskripzio-zenbakia.

Número de inscripción en el Registro Central de Juego.

Lokalean egin beharreko obren eta instalazioen oinarrizko proiektua, teknikari eskudunak idatzia eta dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsia, elkargoaren nahitaezko oniritziari buruzko abuztuaren 5eko 1000/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak hala eskatzen badu. Gutxieneko edukia honako hau izango da:

Proyecto básico de las obras e instalaciones del local redactado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, si así lo establece el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. Su contenido mínimo será el siguiente:

– Joko-lokala jarri nahi den lokalaren planoa, 1/50 eskalan; berariaz adieraziko da: lokala osatzen duen gela bakoitzaren metro koadro eraikiak eta erabilgarriak.

– Plano del local donde se pretenda instalar el local de juego, a escala 1/50, con indicación expresa de los metros cuadrados construidos y útiles de superficie de cada una de las dependencias que forman el local.

–Suteen aurka babesteko bitartekoen eta ebakuazio bideen kokapenaren planoa.

– Plano indicativo de la ubicación de los medios de protección contra incendios y evacuación.

–Segurtasun-neurriak betetzeari buruz indarreko arauek eskatutakoa betetzen dela ziurtatzen duen teknikari eskudunaren egiaztagiria. Aipamen berezia egingo zaie egituraren sendotasunari, ebakuazio-bideei eta emergentzia-seinaleei, suteen aurkako babes-neurriei, instalazio elektrikoei eta intsonorizazioari, eta, hala badagokio, autobabes-planari.

– Certificación emitida por técnico o técnica competente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable vigente, con específica referencia a la solidez estructural, las vías de evacuación y señalización de emergencia, las medidas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y la insonorización, así como la disposición del correspondiente plan de autoprotección, en su caso.

– Distantziei buruzko 32. artikulua betetzen dela adierazten duen planoa.

– Plano indicativo del cumplimiento del artículo 32, referente a distancias.

Dagokion udalak igorritako agiria, joko-lokala jarri nahi den lokalean jarduera hori egin daitekeela jasotzen duena.

Documento, emitido por el Ayuntamiento correspondiente, relativo a la posibilidad de ejercer la actividad en el local en que se pretenda instalar el local de juego.

Lokala erabilgarri dagoela egiaztatzen duen agiria.

Documento acreditativo de la disponibilidad del local.

4.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak, espedientea bideratu ondoren, eskatutako baimenari buruzko ebazpena emango du. Ebazteko eta jakinarazteko epea 3 hilabetekoa da, eta eskaera baietsitzat joko da ebazpena epe horretan jakinarazi ez bada. Eskabideak sarrera-ordenaren arabera ebatziko dira; hala ere, bat baino gehiago distantzia-mugen eraginpean badaude eta bat bertan behera geratzen bada irekiera garaiz ez jakinarazteagatik, baimena emango zaio eskaera-ordenaren arabera hurrengoa denari.

4.- La Autoridad Reguladora del Juego, previa la oportuna instrucción del expediente, resolverá sobre la autorización solicitada. El plazo de resolución y notificación es de 3 meses, entendiéndose estimada la solicitud si la resolución no ha sido notificada en dicho plazo. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada, no obstante, si varias se viesen afectadas por las limitaciones de distancia y una decayese por no comunicar en tiempo la apertura, se concederá la autorización a la siguiente por orden de solicitud.

5.- Baimena ematen duen ebazpena Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatuko da, eta bertan jasoko dira, gutxienez:

5.- La resolución autorizante se inscribirá en el Registro Central de Juego y en ella se harán constar, al menos:

a) Baimendutako pertsona fisiko edo juridikoaren identifikazioa eta Jokoaren Erregistro Nagusiko inskripzio-zenbakia.

a) La identificación de la persona física o jurídica autorizada y número de inscripción en el Registro Central de Juego.

b) Kokalekua eta izen komertziala.

b) El emplazamiento y nombre comercial.

c) Indarraldia.

c) El plazo de vigencia.

d) Baimendutako gehieneko edukiera.

d) El aforo máximo autorizado.

e) Baimendutako jokoak.

e) Los juegos autorizados.

f) Gehienez instalatu beharreko joko-makinen kopurua eta, hala badagokio, horien kategoria.

f) El número máximo de máquinas de juego a instalar y categoría en su caso.

g) Zerbitzu osagarriak.

g) Los servicios complementarios.

h) Hala badagokio, ezartzen diren neurri zuzentzaileak.

h) Las medidas correctoras que, en su caso, se impongan.

i) Distantzien txostena.

i) El informe de distancias.

6.- Instalazioa gaitu ostean, eta, hala badagokio, instalatzeko eta jarduteko neurri zuzentzaileak ezarri ostean, lokala ireki aurretik, aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharko da instalatzeko eta jarduteko baimenaren jakinarazpena jaso eta sei hileko epean, eta komunikazioari agiri hauek erantsiko zaizkio:

6.- Una vez habilitada la instalación y en su caso, implantadas las medidas correctoras impuestas en la autorización de instalación y funcionamiento deberá presentarse comunicación previa a la apertura del local en el plazo de 6 meses desde la notificación de la autorización de instalación y funcionamiento, acompañando la siguiente documentación:

a) Teknikari eskudunak eginiko egiaztagiria, artikulu honetako 1. paragrafoko b) letran proiektatutakoa eta azkenean egikaritutakoa bat datozela jasoko duena. Hala badagokio, organo eskudunaren aginduz hartutako neurri zuzentzaileak ere adieraziko dira.

a) Certificado emitido por técnico o técnica competente en el que constará la correspondencia entre el proyecto a que se refiere el párrafo 1 letra b) de este artículo y la ejecución final de aquel, con indicación, en su caso, de las medidas correctoras adoptadas a instancia del órgano competente.

b) Eskatu beharreko fidantza gordailuan utzi izanaren egiaztagiria.

b) Justificante del depósito de la fianza exigible.

Salbuespenez, epe hori hiru hilabetez luzatu ahal izango da, betiere komunikazioa aurkezteko epea amaitu baino lehen eskatzen bada eta interesdunari egotz ezin dakiokeen atzerapena egiaztatzen bada, ezinbesteko kasuagatik edo aurreikusi ezin diren inguruabar saihetsezinengatik.

Excepcionalmente, se podrá prorrogar dicho plazo por tres meses, siempre y cuando la solicite antes de la finalización del plazo para la presentación de la comunicación, y se acredite demora no imputable al interesado, por causa de fuerza mayor ajena u otra circunstancia imprevista e inevitable.

7.- Komunikazioa egin ondoren, aurkezten den egunetik hasi ahal izango da jardueran, administrazio publikoen araubide juridikoaren eta administrazio-prozedura erkidearen arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

7.- Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su presentación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

8.- Jokoa Arautzeko Agintaritzak dagokion ikuskapena egingo du eskatutako baldintzak eta dokumentazioa betetzen direla egiaztatzeko, bai eta instalazioa baimentzeko ebazpenean eta gainerako legezko betebeharretan adierazitakoak ere.

8.- La Autoridad Reguladora del Juego practicará la inspección oportuna para comprobar el cumplimiento de los requisitos y la documentación exigidos, así como los señalados en la resolución de autorización de instalación y demás obligaciones legales.

9.- Baimen hori emandakotzat joko da, indarrean dagoen araudiaren arabera eskatzen diren udal gaikuntza-tituluak alde batera utzi gabe.

9.- Esta autorización se entenderá otorgada sin perjuicio de los títulos habilitantes municipales exigidos según la normativa vigente.

10.- Jardunean jartzeko eta irekitzeko baimenaren ebazpenean jasotako alderdiei buruzko aldaketa guztiak Jokoa Arautzeko Agintaritzak baimendu beharko ditu aldez aurretik.

10.- Todas las modificaciones relativas a extremos contemplados en la resolución de autorización de funcionamiento y apertura deberán ser previamente autorizadas por la Autoridad Reguladora del Juego".

104.– 239. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

104. Se modifica el artículo 239, que pasa a tener la siguiente redacción:

"239. artikulua.– Erabilera publikoko gutxieneko azalera erabilgarria.

"Artículo 239.- Superficie útil de uso público mínima.

Zaldi-apustuen lokalek 50 metro koadroko gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarria izan behar dute".

Los locales de apuestas hípicas requerirán de una superficie útil de uso público mínima de 50 metros cuadrados".

105.– 240. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

105. Se modifica el artículo 240, que pasa a tener la siguiente redacción:

"240. artikulua.- Ordutegia.

"Artículo 240.- Horario

Zaldi-apustuen lokalak irekitzeko eta ixteko ordutegien araubidea jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren ordutegiak arautzen dituen euskal araudian ezarritakoa izango da".

El régimen de horarios de apertura y cierre de los locales de apuestas hípicas será el establecido en la normativa vasca reguladora de los horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas".

106.– 241. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

106. Se modifica el artículo 241, que pasa a tener la siguiente redacción:

"241. artikulua.- Zerbitzu osagarriak.

"Artículo 241.- Servicios complementarios

1.– Ostalaritza-zerbitzua jarri ahal izango da lokalaren erabiltzaileei zerbitzua emateko, modu esklusiboan. Zerbitzu hori jartzen bada, beraren azalera erabilgarriak ezin du hartu lokalaren erabilera publikoko azalera erabilgarriaren % 30 baino gehiago.

1.- Podrá instalarse un servicio de hostelería exclusivamente como servicio a las personas usuarias del local. En este caso, la superficie útil destinada para el servicio de hostelería no podrá ser superior al 30 por 100 de la superficie útil de uso público del local.

2.– Ostalaritza-zerbitzu osagarriak, egongo balitz, erregelamendu honen 239. artikuluan eskatutako gutxieneko erabilera publikoko azalera erabilgarriari gehituko zaion azalera izan beharko du.

2.- El servicio complementario de hostelería, en caso de existir, deberá ocupar una superficie adicional a la superficie útil de uso público mínima exigida en el artículo 239 de este Reglamento.

Ostalaritzarako azalera horren ezaugarriak eta mugak jokoaren arloan eskuduna den saileko titularraren agindu bidez ezarriko dira".

Las características y la delimitación de dicha superficie de hostelería serán establecidas mediante Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego".

107.– 242. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

107. Se modifica el artículo 242, que pasa a tener la siguiente redacción:

"242. artikulua.– Makinak instalatzea.

"Artículo 242.- Instalación de máquinas.

1.– Apustu-lokaletan, gehienez ere, plangintzaren I. eranskinean ezarritako zaldi-apustuen makina laguntzaileen kopurua instalatu ahal izango da.

1.- En los locales de apuestas podrán instalarse el número máximo de máquinas auxiliares de apuestas hípicas que se establece en el anexo I de planificación.

2.– Zaldi-apustuen makina laguntzaileak lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez eragozteko moduan jarri behar dira. Makina bakoitzean apustularientzako eremua 0,60 metrokoa izan behar da, gutxienez.

2.- Las máquinas auxiliares de apuestas hípicas se dispondrán de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local. El espacio para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

3.– Ilaran jarritako makinen artean 0,60 m utzi behar dira gutxienez.

3.- La separación mínima entre máquinas, cuando se coloquen en línea, será de 0,60 m

4.– Ostalaritza-establezimenduetan ere apustuetarako makina laguntzaileak jar daitezke, hain zuzen ere bat lokal bakoitzean, plangintza orokorraren arabera.

4.- En los establecimientos de hostelería podrá autorizarse la instalación de una máquina auxiliar de apuestas por local, de acuerdo con la planificación general.

5.– Joko-kasinoetan, bingoetan eta joko-aretoetan, plangintzaren I. eranskinean ezarritako kopurua beteko da zaldi-apustuak egiteko apustu-makina laguntzaileak instalatzea baimentzerakoan.

5.- En los locales de casinos de juego, bingos y salones de juego podrá autorizarse la instalación de máquinas auxiliares de apuestas hípicas en el número que se establece en el anexo I de planificación.

6.– 4. eta 5. zenbakietan aipatutako zaldi-apustuen makina laguntzaileen kopurua ezin da izan plangintzaren I. eranskinean ezarritakoa baino handiagoa Euskal Autonomia Erkidegoan.

6- Las máquinas auxiliares de apuestas hípicas a que se refieren los párrafos 4 y 5 no podrán superar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi el número fijado en el anexo I de planificación.

7.- Apustu-makina laguntzaileak ustiatzeko baimenak zaldi-apustuen enpresa operadoreei bakarrik eman ahal izango zaizkie.

7.- Los permisos de explotación de máquinas auxiliares de apuestas únicamente podrán ser otorgados a empresas operadoras de apuestas hípicas.

8.- Ustiapen-baimenen araubidea joko-makinen eta makina laguntzaileen araudian aurreikusitakoa da.".

8.- El régimen de los permisos de explotación es el previsto en la reglamentación de máquinas de juego y auxiliares".

108.– 252. artikuluaren bosgarren paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

108. Se modifica el párrafo quinto del artículo 252, que pasa a tener la siguiente redacción:

"5.– Ausazko konbinazioa egiteko interesa duen pertsonak, erantzukizunpeko adierazpenarekin batera, zeinak gutxienez identifikazio-datuak eta, hala badagokio, ordezkaritza-datuak jasoko baititu, bai eta promozio-jardueraren deskribapena eta hasiera- eta amaiera-data ere, agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

"5.- La persona interesada en llevar a cabo una combinación aleatoria, junto con la declaración responsable, que contendrá, al menos, sus datos de identificación y, en su caso, de representación, la descripción de la actividad promocional y su fecha de inicio y fin, deberá aportar la siguiente documentación:

a) Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia edo baliokidea; pertsona juridikoen kasuan, merkataritza-sozietatearen identifikazio fiskaleko zenbakiaren fotokopia, eta sozietatearen eratze-eskrituraren eta estatutuen kopia konpultsatua edo notario-lekukotza.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente; en el caso de las personas jurídicas, fotocopia del Número de Identificación Fiscal de la mercantil y copia compulsada o testimonio notarial de la escritura de constitución de la sociedad, y de sus estatutos.

b) Sariaren eskuragarritasuna, zerbitzu edo espezietan.

b) Disponibilidad del premio, especie o servicio.

c) 252. artikuluko 3. apartatuko agiriak."

c) La documentación del apartado 3 del artículo 252."

109.– Aldatu egiten da bosgarren xedapen gehigarriaren lehenengo paragrafoaren b) letra; honela geratzen da idatzita:

109. Se modifica la letra b) del párrafo primero de la disposición adicional quinta, que pasa a tener la siguiente redacción:

«b) Xedapen gehigarri honen ondorioetarako, artekariak dira ekitaldia antolatzen duen enpresak lokalean bertan ekitaldira bertaratu direnen artean egiten diren apustu gurutzatuetan bitartekari gisa aritzeko baimentzen dituen pertsonak. Halaber, Jokoa Arautzeko Agintaritzak apustuak kudeatzeko sistema edo gailu mugikor osagarriak baimendu ahal izango ditu, betiere ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta ekitaldia antolatzen duen enpresak kudeatzen baditu.»

«b) A los efectos de esta disposición adicional, se considerarán corredores de apuestas aquellas personas autorizadas por la empresa organizadora de un evento para actuar como intermediarios en las apuestas cruzadas entre asistentes al evento en el propio local. Asimismo, la Autoridad Reguladora del Juego podrá autorizar sistemas o dispositivos móviles complementarios para la gestión de las apuestas siempre que cumplan los requisitos establecidos y sean gestionados por la empresa organizadora del evento.»

110.– Aldatu egiten da bosgarren xedapen gehigarriaren bigarren paragrafoa; honela geratzen da idatzita:

110. Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional quinta, que pasa a tener la siguiente redacción:

«2.- Halaber, xedapen gehigarri honen lehenengo paragrafoan zehaztutako betekizunen arabera egin ahalko dira apustuak herri kirolen kirol-lehiaketa federatuen emaitzen gainean, esparru itxietan egiten badira.»

«2.- Asimismo, podrán realizarse apuestas de acuerdo con los requisitos especificados en el párrafo primero de esta disposición adicional sobre los resultados de competiciones deportivas federadas de herri kirolak, cuando se realicen en recintos cerrados.»

111.– Aldatu egiten da zortzigarren xedapen gehigarria, eta honela geratzen da idatzita:

111. Se modifica la disposición adicional octava, que pasa a tener la siguiente redacción:

ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Apustu birtualak.

"DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Apuestas virtuales.

"Apustuen enpresa operadoreek kirol-ekitaldien, galgo-lasterketen eta zaldi-lasterketen emanaldi birtualen emaitza ezezagunaren gaineko apustuak ustiatzea, jokoaren alorrean eskumena duen saileko titularraren aginduz ezartzen diren termino eta baldintzetan bakarrik egin ahal izango da, betiere ekitaldi birtualaren amaiera ezezaguna bermatzen bada.

"La explotación por las empresas operadoras de apuestas de la realización de apuestas sobre el resultado incierto de representaciones virtuales de eventos deportivos, carreras de galgos y carreras de caballos, únicamente será posible en los términos y condiciones que se establezcan por Orden de la persona titular del Departamento competente en materia de juego, siempre que se garantice el desenlace incierto del evento virtual.

112.– Aldatu egiten da I. ERANSKINA; honela geratzen da idatzita:

112. Se modifica el ANEXO I, que pasa a tener la siguiente redacción:

" I. ERANSKINA

"ANEXO I

JOKOEN PLANGINTZA.

PLANIFICACIÓN DE LOS JUEGOS.

1.- Distantziak.

1.- Distancias.

Joko-lokalek, kasinoek izan ezik, gutxieneko distantzia hauek errespetatu beharko dituzte:

Los locales de juego, excepto los casinos, deberán respetar las siguientes distancias mínimas:

500 metro erradialeko distantzia edozein joko-lokaletatik, edozein motatakoa dela ere. Zenbaketa horretatik kanpo geratzen da Estatuaren legezko erreserba duten jokoen salmenta-puntuekiko distantzia.

Una distancia de 500 metros radiales entre cualquier local de juego independientemente de su naturaleza. De este cómputo se excluyen la distancia respecto a puntos de venta de juegos con reserva legal del Estado.

150 metro erradialeko distantzia lehen eta bigarren hezkuntzako eta lanbide-heziketako ikasketa arautuen ikastetxeekiko.

Una distancia de 150 metros radiales respecto a los centros de enseñanza de estudios reglados de primaria, secundaria y formación profesional.

2.- Makinen ratioa.

2.- Ratio de máquinas.

Joko-lokaletako makina-postuen gehieneko kopurua zenbatzeko, 3 metro koadroko postu baten ratioa aplikatuko da.

Para el cómputo del número máximo de puestos de máquinas en los locales de juego, se aplicará la ratio de un puesto por cada 3 metros cuadrados.

3.- Joko-kasinoak.

3.- Casinos de Juego.

3.1.- Gehienez ere hiru baimen emango dira Euskal Autonomia Erkidegoan joko-kasinoak instalatzeko (lurralde historikoek bana izango dute), baimendu daitezkeen ontziak barnean direla.

3.1.- Se limita a 3 el número de casinos de juego y sus correspondientes autorizaciones en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, a razón de uno por cada Territorio Histórico, incluidos los buques que puedan ser autorizados.

3.2.- Lokal horietan, kasinoetan baimenduta dauden jokoez gain, makina-mota hauek instalatu ahalko dira:

3.2.- En estos locales, además de los juegos permitidos en casinos, podrán instalarse los siguientes tipos de máquinas:

a) «B» motako joko-makinak edo saria duten jolas-makinak, modalitate guztietan.

a) Máquinas de juego de tipo «B» o recreativas con premio en todas sus modalidades.

b) «C» motako ausazko makinak edo ausazkoak: Kasino batean instalatu beharreko «C» motako makinen postuen gehieneko kopurua, arau hauen arabera:

b) Máquinas de azar de tipo «C» o de azar: El número máximo de puestos de máquinas de tipo «C» a instalar en un casino atiende a las siguientes reglas:

– Makinak kasinoaren joko-aretoarenak ez diren sarrera espezifikoak ditu(zt)en areto batean/batzuetan kokatuta badaude, ezin izango da «C» motako 15 postu baino gehiago instalatu 30 pertsonako, betiere kasinoaren gehieneko edukiera kontuan hartuta.

- Cuando las máquinas estén situadas en una o varias dependencias con accesos específicos y diferentes de la sala de juegos del casino, el número total de puestos de tipo «C» en estas dependencias no podrá ser superior a 15 por cada 30 personas del aforo máximo del casino.

– Kasinoaren aretoetan barrena makinek hartuko duten azalera ez da inolaz ere izango gainerako jokoek hartuko duten azalera baino handiagoa.

- En ningún caso, la superficie destinada a máquinas en la totalidad de las dependencias del casino, podrá ser superior a la destinada al resto de juegos.

c) Makina laguntzaileak. Gehienez apustu orokorretarako hiru makina laguntzaile instalatu ahalko dira, hargatik eragotzi gabe apustu-lokal gisa gaituko diren kasinoak, bai eta zaldi-apustuetarako makina laguntzaile bat ere.

c) Máquinas auxiliares. Podrán instalarse un máximo de tres máquinas auxiliares de apuestas generales, sin perjuicio de los casinos que se habiliten como locales de apuestas, así como una máquina auxiliar de apuestas hípicas.

d) «AR» motakoak edo erredentzioko jolas-makinak. Instalatu beharreko makinen gehieneko kopurua lokalaren azaleraren arabera zehaztuko da. Lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez oztopatzeko moduan jarri behar dira makinak, eta makina bakoitzean jokalarientzako eremuak 0,60 metrokoa izan behar du, gutxienez.

d) Máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención. El número máximo de máquinas a instalar se determinará en función de la superficie del local de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local y que el espacio ocupado por la máquina para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

4.- Bingo lokalak.

4.- Locales de Bingo.

4.1.- Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-areto guztien edukiera ez da 10.000 plazatik gorakoa izango, eta gehienez ere 14 lokal izango dira guztira.

4.1.- El aforo de la totalidad de las salas de bingos de la Comunidad Autónoma de Euskadi no podrá ser superior a 10.000 plazas, en el cómputo total máximo de 14 locales.

4.2.- Bingo-lokaletan, dekretu honetan araututako makina-mota hauek instalatu ahal izango dira:

4.2.- En los locales de Bingo podrán instalarse los siguientes tipos de máquinas regulados en el presente Decreto:

a) «B» motako joko-makinak edo modalitate guztietan saria duten jolas-makinak. Hauek izango dira mugak:

a) Máquinas de juego de tipo «B» o recreativas con premio en todas sus modalidades, con las siguientes limitaciones:

- «BG» motako makinak kontrol- eta sarrera-zerbitzua igaro ondoren jarri beharko dira.

- Las máquinas de tipo «BG» deberán colocarse una vez pasado el servicio de control y admisión.

- «BH», «BS» edo «BS+» motako 10 makina instalatu ahal izango dira, gehienez, lokalaren barruan, kontrol- eta sarrera-zerbitzutik igaro eta gero. Gehienez ere 30 postu izango dira. Zenbaketa horren barruan, gehienez 7 postu edo gehiagoko bi BSM makina instalatu ahal izango dira.

- Podrán instalarse hasta un máximo de 10 máquinas de tipo «BH», «BS» o «BS+» en el interior del local, una vez pasado el servicio de control y admisión. En ningún caso el número total de puestos podrá superar los 30. Dentro de dicho cómputo podrán instalarse como máximo dos máquinas BSM de 7 o más puestos.

- Gehienez ere «BH» motako 3 makina instalatu ahal izango dira, gehienez 3 postu izanik, harrera-eremuan, sarrera-kontrolaren aurretik.

- Podrán instalarse hasta un máximo de 3 máquinas de tipo «BH» con un máximo de 3 puestos en la zona de recepción, previa al control de admisión.

b) Makina laguntzaileak. Lokalaren barruan instalatu ahal izango dira, kontrol- eta sarrera-zerbitzua igaro ondoren:

b) Máquinas auxiliares. Podrán instalarse en el interior del local, una vez pasado el servicio de control y admisión:

- Bingo-jokoaren makina laguntzaileak.

- Máquinas auxiliares del juego del bingo.

- Apustu orokorretarako edo zaldi-apustuetarako 3 makina laguntzaile gehienez, hargatik eragotzi gabe apustu-lokal gisa gaitutako joko-lokalak.

- Un máximo de 3 máquinas auxiliares de apuestas generales o hípicas sin perjuicio de los locales de juego que se habiliten como locales de apuestas.

c) «AR» motakoak edo erredentzioko jolas-makinak. Instalatu beharreko makinen gehieneko kopurua lokalaren azaleraren arabera zehaztuko da. Lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez oztopatzeko moduan jarri behar dira makinak, eta makina bakoitzean jokalarientzako eremuak 0,60 metrokoa izan behar du, gutxienez.

c) Máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención. El número máximo de máquinas a instalar se determinará en función de la superficie del local de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local y que el espacio ocupado por la máquina para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

5.- Joko-aretoak.

5.- Salones de Juego.

5.1.- Gehienez ere, 170 joko-areto baimenduko dira Euskal Autonomia Erkidegoan.

5.1.- Se limita a 170 el número máximo de Salones de Juego en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.2.- Sartzeko eta onartzeko kontrola gainditu ondoren, makina mota hauek instalatu ahal izango dira:

5.2.- Una vez superado el control de acceso y admisión podrán instalarse los siguientes tipos de máquinas:

a) «B» motako makinak: joko-aretoetan, gutxienez, 12 «BS» baimen instalatuko dira. Zenbaketa horren barruan, gehienez, bi "BSM" makina instalatu ahal izango dira 7 postu edo gehiagokoak.

a) Máquinas de tipo «B»: En los salones de juego se instalará un número mínimo de 12 permisos «BS». Dentro de dicho cómputo únicamente podrán instalarse como máximo dos máquinas BSM de 7 o más puestos.

Plangintzaldian, Jokoa Arautzeko Agintaritzak, joko-aretoko operadore batek hala eskatuta, ustiatzeko baimenen gutxieneko kopurua murrizteko baimena eman ahal izango du, betiere 10 baino gutxiago izan gabe. Kasu horretan, Jokoa Arautzeko Agintaritzak baja emango die soberan geratu diren baimenei, eta aldatu egingo du lokalaren instalazioari eta funtzionamenduari buruzko ebazpena; horrela, joko-areto horretarako ustiapen-baimenen eta makina-postuen kopurua finkatuta geratuko da, eta ezin izango da aldatu.

Durante el periodo de planificación, la Autoridad Reguladora del Juego podrá, a instancia de un operador de salón de juego, autorizar la disminución del número mínimo de permisos de explotación sin que pueda ser menor de 10. En ese caso, la Autoridad Reguladora del Juego dará de baja los permisos sobrantes y modificará la resolución de instalación y funcionamiento de local quedando fijados e inalterables el número de permisos de explotación y de puestos de máquinas para dicho salón de juego.

b) Apustu orokorretarako edo zaldi-apustuetarako 3 makina laguntzaile instalatu ahal izango dira gehienez, hargatik eragotzi gabe apustu-lokal gisa gaituko diren joko-lokalak.

b) Podrán instalarse un máximo de 3 máquinas auxiliares de apuestas generales o hípicas sin perjuicio de los locales de juego que se habiliten como locales de apuestas.

c) «AR» motakoak edo erredentzioko jolas-makinak. Instalatu beharreko makinen gehieneko kopurua lokalaren azaleraren arabera zehaztuko da. Lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez oztopatzeko moduan jarri behar dira makinak, eta makina bakoitzean jokalarientzako eremuak 0,60 metrokoa izan behar du, gutxienez.

c) Máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención. El número máximo de máquinas a instalar se determinará en función de la superficie del local de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local y que el espacio ocupado por la máquina para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

6.– Apustu orokorren antolakuntza.

6.- Organización de apuestas Generales.

6.1.– Guztira, 3 ustiatze-baimen, eta gehienez, oro har, 60 apustu-lokal, hau da, apustu-operadore bakoitzeko 20. Hori da Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kokatutako apustu-lokaletan edo antolatzaileak ezartzen dituen beste establezimendu fisiko batzuetan instalatutako makina laguntzaileak erabiliz apustuak antolatzeko edo ustiatzeko muga. Apustu-lokal gisa gaitzen diren joko-lokalak kontuan hartuko dira aipatutako gehieneko kopuru horretan.

6.1.- La organización o explotación de apuestas mediante el empleo de máquinas auxiliares en locales de apuestas u otros establecimientos físicos dispuestos por el organizador ubicados en el ámbito de la de la Comunidad Autónoma de Euskadi se circunscribe a 3 autorizaciones de explotación con un número máximo de 60 locales, a razón de 20 por cada operador de apuestas. En dicho número máximo se incluyen los locales de juego que se habiliten como locales de apuestas.

6.2.– Apustu-makina laguntzaileak sarrera-kontrola igaro ondoren jarri beharko dira. Establezimendu bakoitzeko, apustu-makina laguntzaileen gehieneko kopurua honako hau izango da:

6.2.- Las máquinas auxiliares de apuestas deberán colocarse una vez superado el control de admisión. El número máximo de máquinas auxiliares de apuestas por establecimiento será el siguiente:

a) Apustu-lokaletan: 10 apustu-makina laguntzaile.

a) En los locales de apuestas: 10 máquinas auxiliares de apuestas.

b) Apustu-lokal gisa gaitutako joko-lokaletan: 5 makina.

b) En locales de juego habilitados como locales de apuestas: 5 máquinas.

c) Ostalaritza-lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan, apustuak egiteko makina laguntzaile bat instalatu ahal izango da, eranskin honen 10. apartatuan ezarritako parametroen arabera.

c) En los locales de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles, podrá instalarse una máquina auxiliar de apuestas bajo los parámetros previstos en el apartado 10 de este Anexo.

6.3.– Apustu-lokaletan, sarrera-kontrola igarotakoan, 3 "BH" makina instalatu ahal izango dira gehienez, guztira 3 postu izanik.

6.3.- En los locales de apuestas podrán instalarse, una vez superado el control de admisión, un número máximo de 3 máquinas de máquinas BH y con un máximo de 3 puestos.

6.4.- «AR» motakoak edo erredentzioko jolas-makinak instalatu ahal izango dira. Instalatu beharreko makinen gehieneko kopurua lokalaren azaleraren arabera zehaztuko da. Lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez oztopatzeko moduan jarri behar dira makinak, eta makina bakoitzean jokalarientzako eremuak 0,60 metrokoa izan behar du, gutxienez.

6.4.- Podrán instalarse máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención. El número máximo de máquinas a instalar se determinará en función de la superficie del local de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local y que el espacio ocupado por la máquina para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

7.- Zaldi-apustuen antolakuntza.

7.- Organización de apuestas hípicas.

7.1.– Euskal Autonomia Erkidegoan, kanpoko zaldi-apustuen enpresa operadore bat bakarrik baimendu ahal izango da.

7.1.- Sólo podrá autorizarse una empresa operadora de apuesta hípica externa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7.2.– Euskal Autonomia Erkidegoan, hipodromo batean bakarrik egin ahal izango dira apustuak.

7.2.- Se limita a uno el número de hipódromos con apuestas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

7.3.– Euskal Autonomia Erkidegoan, gehienez ere, zaldi-apustuetarako 10 lokalek baino ez dute izango zaldi-apustuen joko-txartelak jasotzeko edo baliozkotzeko baimena. Nolanahi ere, hipodromo barruan ere ezarri ahalko dira hori egiteko esparruak.

7.3.- Los locales de apuestas hípicas que se autoricen para la exclusiva actividad de recepción o validación de los boletos de tales apuestas, no podrán superar el número de 10 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin perjuicio de las dependencias que se habiliten al efecto dentro del recinto del hipódromo.

7.4.– Establezimendu bakoitzak apustu-makina laguntzaile hauek izan ahalko ditu gehienez:

7.4.- Número máximo de máquinas auxiliares de apuestas por establecimiento:

Zaldi-apustuetarako lokaletan, 10 makina gehienez.

En los locales de apuestas hípicas: un máximo de 10.

Ostalaritzako lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan, zaldi-apustu makina- laguntzaile bat.

En los locales de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles, una máquina auxiliar de apuestas hípicas.

7.5.– Zaldi-apustuetarako lokaletan, gainera, «BH» motako 3 joko-makina instalatu ahal izango dira, gehienez 3 postu izanik, betiere sarrera-kontrola igaro ondoren.

7.5.- En los locales de apuestas hípicas podrán instalarse, además, un máximo de 3 máquinas de juego de tipo «BH» con un máximo de 3 puestos, una vez pasado el control de admisión.

7.6.- Zaldi-apustuen lokaletan, «AR» motako makinak edo erredentzioko jolas-makinak instalatu ahal izango dira. Instalatu beharreko makinen gehieneko kopurua lokalaren azaleraren arabera zehaztuko da. Lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez oztopatzeko moduan jarri behar dira makinak, eta makina bakoitzean jokalarientzako eremuak 0,60 metrokoa izan behar du, gutxienez.

7.6.- En los locales de apuestas hípicas podrán instalarse máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención. El número máximo de máquinas a instalar se determinará en función de la superficie del local de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local y que el espacio ocupado por la máquina para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

8.- Loterien antolakuntza.

8.- Organización de loterías.

Baimen bat emango da gehienez Euskal Autonomia Erkidegoan loteria-jokoa antolatu eta ustiatzeko.

Se limita a una el número máximo de autorizaciones para la organización y explotación de juego de loterías en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

9.- Txartel-jokoaren antolakuntza.

9.- Organización del juego de boletos.

Baimen bat emango da gehienez Euskal Autonomia Erkidegoan txartel-jokoa antolatu eta ustiatzeko.

Se limita a una el número máximo de autorizaciones para la organización y explotación de juego de boletos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

10.- Ostalaritza-lokalak eta antzekoak:

10.- Locales de hostelería y asimilados:

10.1.- Ostalaritza-lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan, hauek bakarrik instalatu ahal izango dira: «BH» motako saria duten jolas-makinak, edo makina laguntzaileak.

10.1.- En los locales de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles sólo podrán instalarse máquinas de juego recreativas con premio de tipo «BH» o máquinas auxiliares.

10.2.- Lokal edo establezimendu horietan, gehienez ere bi joko-makina instalatu ahal izango dira, banaketa honen arabera.

10.2.- En dichos locales o establecimientos únicamente se podrá instalar un máximo de dos máquinas de juego, conforme a la siguiente distribución.

a) BH motako makina bat, gehienez 2 posturekin.

a) Una máquina de tipo BH con un máximo de 2 puestos.

b) «AR» motako edo erredentzioko bi jolas-makina.

b) Dos máquinas de tipo «AR» o recreativas de redención.

c) Bata zein beste, apustu orokorretarako makina laguntzaile bat, 6.3 apartatuaren arabera; zaldi-apustuetarako makina bat, 7.5 apartatuaren arabera; loterien makina bat, edo txartelen makina bat.

c) Indistintamente, una máquina auxiliar de apuestas generales conforme al apartado 6.3, una de apuestas hípicas conforme al apartado 7.5, una de loterías, o una de boletos.

11.- Ustiatzeko baimenen gehieneko kopurua:

11.- Número máximo de permisos de explotación:

11.1.- Honako hauen baimenek ez dute gehieneko kopururik: «C» motako ausazko makinak edo ausazkoak; ez eta txartel eta loterien eta ausazko konbinazioen makina laguntzaileak ere.

11.1.- No se sujetan a un número máximo los permisos de las máquinas de azar de tipo «C» o de azar, ni los de las máquinas auxiliares de boletos y loterías y de combinaciones aleatorias.

11.2.- «BH» edo «BS» motako ustiapen-baimenak:

11.2.- Permisos de explotación de tipo «BH» o «BS»:

Ustiapen-baimenen gehieneko kopurua urtero aldatuko da sortzen diren behin betiko bajen eta trukeen ondorioz, eta horrela finkatuko da gehieneko kopurua.

El número máximo de permisos de explotación variará anualmente a resultas de las bajas definitivas y canjes que se produzcan, quedando fijado de esa manera el número máximo.

11.3.- «BG» motako joko-makinetako baimenak: Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-areto guztietan ezingo dira 225 ustiapen-baimen baino gehiago eman.

11.3.- Permisos de máquinas de juego de tipo «BG»: El número máximo de permisos de explotación en el total de los bingos de la Comunidad Autónoma de Euskadi es de 225.

11.4.- Makina laguntzaileak:

11.4.- Máquinas auxiliares:

Apustu orokorretarako makina laguntzaileak. Gehienez ere, 2.250 ustiapen-baimen eman ahal izango dira.

Máquinas auxiliares de apuestas generales. El número máximo de permisos de explotación es de 2.250.

Zaldi-apustuetarako makina laguntzaileak. Ustiapen-baimenen gehieneko kopurua ez da izango 150 baino handiagoa apustu-lokaletan eta 100 baino handiagoa ostalaritza-lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan, hoteletako espazio publikoetan, kasinoetan, bingoetan eta joko-aretoetan.

Máquinas auxiliares de apuestas Hípicas. El número máximo de permisos de explotación es de 150 en locales de apuestas y de 100 en locales de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles, casinos, bingos y salones de juego.

12.- «B» motako makinak ustiatzeko baimenen trukea eta baimen berriak.

12.- Nuevas autorizaciones y canje de permisos de explotación de máquinas tipo «B»

12.1 Plangintzaldi honetan ez da BH eta BS motako makinak ustiatzeko baimenik emango, truke-prozeduraren ondorio direnak izan ezik.

12.1 Durante el presente periodo de planificación no se otorgarán permisos de explotación de máquinas de tipo BH y BS, salvo los que resulten del procedimiento de canje.

12.2 BG makinak ustiatzeko baimen berriak eman ahal izango dira, betiere eranskin honetan ezarritako baimendutako gehieneko makina-kopurua gainditzen ez bada.

12.2 Se podrán otorgar nuevos permisos de explotación de máquinas BG siempre que no se supere el número máximo de máquinas permitido establecido en el presente Anexo.

12.3.- Plangintzaldia indarrean dagoen bitartean, Jokoa Arautzeko Agintaritzak ustiapen-baimenak trukatzeko baimena eman ahal izango die joko-makinen enpresa operadoreei eta aretoen enpresa operadoreei, honako baldintza hauetan:

12.3.- Durante la vigencia del periodo de planificación la Autoridad Reguladora del Juego podrá autorizar el canje de permisos de explotación a las empresas operadoras de máquinas de juego y a las empresas operadoras de salones, en las siguientes condiciones:

Ostalaritzako instalazio eta lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan instala daitezkeen ustiapen-baimenak aldatu ahal izango dira joko-aretoetan instala daitezkeen ustiapen-baimenen truke, proportzio honetan: 6ren truke, 1.

Los permisos de explotación instalables en locales e instalaciones de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles, podrán ser canjeados por permisos de explotación instalables en salones de juego, a razón de 6 por 1.

Joko-aretoetan instala daitezkeen ustiapen-baimenak aldatu ahal izango dira ostalaritzako instalazio eta lokaletan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan instala daitezkeen ustiapen-baimenen truke, proportzio honetan; 1en truke, 3.

Los permisos de explotación instalables en salones de juego serán canjeables por permisos de explotación instalables en locales e instalaciones de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles, a razón de 1 por 3.

Trukea baimendu ostean, enpresa interesdunak trukatu beharreko baimenak entregatuko ditu, eta horren bidez lortutako baimenak emango zaizkio.

Con la autorización del canje la empresa interesada entregará los permisos a canjear y se le otorgarán los permisos resultantes del mismo.

Ustiatzeko baimen berriak gehienez ere bi hilabeteko epean instalatu beharko dira, baimen horiek eskatzaileari ematen zaizkion egunetik zenbatzen hasita. Hala ere, instalazioa joko-areto ireki berri batean egiten bada, epea urtebetekoa izango da. Epe horiek igaro eta instalaziorik ez badago, eskatzaileek eskubidea galduko dute, lortutako baimenak kendu egingo zaizkie eta trukerako hasieran emandako baimenak itzuliko zaizkie.

Los nuevos permisos de explotación deberán ser instalados en el plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha de entrega de los mismos a la persona solicitante. No obstante, cuando la instalación se realice en un salón de juego de nueva apertura el plazo será de un año. Una vez transcurridos estos plazos sin instalación, las personas solicitantes decaerán en su derecho, los permisos obtenidos serán retirados y se le devolverán los permisos inicialmente entregados para el canje.

Truke-prozedura honen bidez lortutako baimenak ezin izango dira ez eskualdatu ez trukatu, harik eta, xedapen honetan xedatutakoaren arabera, baimena eman zenetik gutxienez bost urte igaro arte.

Los permisos obtenidos mediante este procedimiento de canje no podrán transmitirse ni canjearse hasta pasados, al menos, cinco años desde la fecha de su autorización conforme a lo dispuesto en esta disposición.

12.4.- Truke-prozeduretatik ateratzen diren «B» motako makinak ustiatzeko baimenek zenbakitze eta formatu espezifiko bat izango dute, eta oso ondo bereiziko dira, alde batetik, joko-aretoetan instala daitezkeenak, eta, bestetik, ostalaritzako lokal eta instalazioetan, dantza-aretoetan, dantzalekuetan, diskoteketan eta hoteletako espazio publikoetan instala daitezkeenak.

12.4.- Los permisos de explotación de máquinas de tipo «B» resultantes de los procedimientos de canje, adoptarán una numeración y un formato específico, de manera que resulten perfectamente diferenciados, de una parte, los instalables en salones de juego, y de otra, los instalables en locales e instalaciones de hostelería, salas de fiestas, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles.

12.5.- Plangintzaldiaren barruan ekitaldi bakoitzean indarrean dauden ustiapen-baimenen gehieneko kopurua, joko-aretoetan instala daitezkeenak eta ostalaritza-lokaletan eta antzekoetan instala daitezkeenak bereizita, aurreko ekitaldikoaren araberakoa izango da, truke-prozedurei dagozkien aldaketekin eta behin betiko bajekin.

12.5.- El número máximo de permisos de explotación vigente en cada ejercicio dentro del periodo de planificación, diferenciado entre los instalables en salones de juego, y los instalables en locales de hostelería y asimilados, vendrá determinado por el del ejercicio precedente con las variaciones relativas a los procedimientos de canje, y con las bajas definitivas.

113.– II. ERANSKINEKO 01 eta 02 apartatuak aldatzen dira, eta honela geratzen dira idatzita:

113. Se modifican los apartados 01 y 02 del ANEXO II, con la siguiente redacción:

"01.- Erruleta frantsesa.

"01.- Ruleta francesa.

(...)

(...)

II.- Jokoaren elementuak.

II.- Elementos de juego.

Erruletaren tresnak.

Instrumentos de la ruleta.

Joko honetako materiala egurrezko zilindro batez edo biz osatuta dago, eta zilindro bakoitzak 56 cm-ko diametroa du. Zilindro horien barruan metalezko ardatz batek eusten dion disko birakari bat dago. Disko honen goialdeak gainazal ahur samarra dauka eta metalezko trenkada txikiek bereizten dituzten 37 laukitxo erradialetan banatuta dago. Konpartimendu horiek gorriak eta beltzak dira, txandaka, eta 1etik 36ra zenbakituta daude; beste batek zeroa dauka eta zuria edo berdea izaten da, baina ezin da ez gorria ez beltza izan. Ondoz ondoko bi zenbaki ez dira inoiz elkarren ondoan egongo, eta, beste alde batetik, zifra-batura bikoitia duten zenbakiak beltzak dira beti, bai eta 10 eta 29 zenbakiak ere, 19 zenbakia izan ezik. Ardatzetik ateratzen den gailu bat du (elkargurutzatutako bi langet, erruletaren erdi-erdian), eta, horri esker, erruletak bira egiten du, plano horizontalean.

El material de este juego se compone de uno o dos cilindros de madera, en su caso, de unos 56 cm. de diámetro cada uno, en cuyo interior se encuentra un disco giratorio sostenido por un eje metálico. Este disco, cuya parte superior presenta una superficie ligeramente cóncava, está dividido en 37 casillas radiales, separadas por pequeños tabiques metálicos. Dichos compartimientos, alternativamente rojos y negros, están numerados del 1 al 36, más el cero, que suele ser blanco o verde, pero que no podrá ser ni rojo ni negro. Nunca dos números consecutivos son vecinos, y, por otra parte, los números cuya suma de cifras sea par son siempre negros, así como el 10 y el 29 y a excepción del 19. Un dispositivo que sobresale del eje, consistente en dos travesaños entrecruzados en el centro mismo de la ruleta, permite darle a ésta un movimiento giratorio en un plano horizontal.

Erruleta mahai luze eta angeluzuzen batean jokatzen da, eta gurpil horiek mahai horren erdian edo muturretan daude. Horren alde batean taula edo taulak daude. Taula horretan, erruletan dauden 36 zenbaki gorri eta beltzak ezarrita daude, hamabina zenbakiko hiru zutabetan jarrita, zeroarentzako espazio bat gordeta dago eta beste espazio batzuk konbinazio edo "zorte" desberdinetarako; espazio horietan konbinazio edo "zorte" horien adierazgarri diren hitz edo laburtzapen desberdinak Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan inprimatuta egongo dira.

La ruleta se juega en una mesa larga y rectangular, en cuyo centro o extremos están las mencionadas ruedas. A un lado de ésta o a ambos se encuentra el tablero o tableros en el que están fijados los mismos 36 números rojos y negros, dispuestos en tres columnas de doce, un espacio reservado para el cero y otros para las diversas combinaciones o suertes en los que estarán impresos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma los distintos términos o abreviaturas indicativos de aquellas.

Mahaian taula bat edo bi dauden kontuan hartuta, erruleta, hurrenez hurren, «oihal batera» edo «bi oihaletara» deituko da, eta azken horietan soilik egongo dira bi zilindroak.

Según que en la mesa existan uno o dos tableros, la ruleta se denomina «a un paño» o «a dos paños», respectivamente, siendo en estos últimos donde se ubiquen los dos cilindros exclusivamente.

02.- Zero bakarreko erruleta amerikarra

02.- Ruleta Americana con un solo cero

(...)

(...)

a) Joko-mahaia txikia da eta, erruleta frantsesa bezala, zilindro batekoa edo bikoa izan daiteke; halere, baina mahai bikoitzaren erabilera baimen daiteke. Apustuak tapetearen bi aldeetako baten gainean jartzen dira, betiere croupierrak mahaian duen posizioaren kontrako aldean; adibidez, ezkerreko aldeko apustuen kasuan, irudian agertzen dena da."

a) La mesa de juego es de pequeñas dimensiones, y puede conformarse al igual que la ruleta francesa de uno o dos cilindros, aunque puede ser autorizado el uso de una mesa doble. Las apuestas se colocan sobre uno de los dos lados del tapete, siempre en el lado opuesto a la posición del croupier en la mesa, como ejemplo, para el caso de las apuestas en el lado izquierdo, es la que se refleja en la figura."

114.– III. eranskineko 45. puntua kentzen da.

114. Se suprime el punto 45 del anexo III.

115.– III. eranskineko 46. puntua kentzen da.

115. Se suprime el punto 46 del anexo III.

116.– III. eranskineko 47. puntua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

116. Se modifica el punto 47 del anexo III, que pasa a tener la siguiente redacción:

«47. Erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera baimendutako kirol-ekitaldien, galgo-lasterketen eta zaldi-lasterketen emanaldi birtualak».

«47. Representaciones virtuales de eventos deportivos, carreras de galgos y carreras de caballos permitidos conforme a lo dispuesto en este reglamento».

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.- Aurreko baimenen indarraldia.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Vigencia de las autorizaciones anteriores.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik joko-aretoak eta bingoak ustiatzeko, instalatzeko eta jardunean jartzeko emandako baimenek indarrean jarraituko dute, haiek ematea ekarri zuten betekizunak betetzen dituzten bitartean.

Las autorizaciones de explotación y las de instalación y funcionamiento de los salones de juego y bingos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conservarán su vigencia mientras cumplan los requisitos que determinaron su otorgamiento.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik lehiaketa publiko bidez emandako apustu orokorrak ustiatzeko baimenak beste hamar urtez luzatuko dira, indarrean dagoen baimena edo luzapena iraungitzen denean. Gauza bera egingo dute haiei lotutako apustu-lokalen instalazio- eta funtzionamendu-baimenek.

Las autorizaciones de explotación de apuestas generales otorgadas mediante concurso público con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se prorrogarán por un plazo de diez años adicionales una vez se extinga la autorización o prórroga que se encuentre vigente. De la misma forma lo harán las autorizaciones de instalación y funcionamiento de los locales de apuestas vinculadas a ellas.

Dekretu hau indarrean jarri aurretik lehiaketa publiko bidez emandako kasinoak ustiatzeko baimenak beste hamar urtez luzatuko dira, indarrean dagoen luzapena iraungitzen denean."

Las autorizaciones de explotación de casinos otorgadas mediante concurso público con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se prorrogarán por un plazo de diez años adicionales una vez se extinga la prórroga que se encuentre vigente."

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Distantziak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Distancias

Erregelamendua indarrean jarri aurretik joko-lokalak instalatzeko eta jardunean jartzeko emandako baimenak ez dira egokitu beharko erregelamenduan araututako gutxieneko distantzietara.

Las autorizaciones de instalación y funcionamiento de los locales de juego otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento no precisarán adaptarse a las distancias mínimas reguladas en el mismo.

HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Sarrera-kontrola.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Control de admisión

Erregelamendu honen 20. artikuluan ezarritako baldintzetan sarrera-kontrolik ez duten joko-lokalek kontrol hori instalatu eta funtzionamenduan jarri beharko dute, erregelamendua indarrean jarri eta 9 hilabeteko epean.

Los locales de juego que no dispongan de un control de admisión en los términos establecidos en el artículo 20 del presente Reglamento, deberán instalarlo y ponerlo en funcionamiento en el plazo de 9 meses desde su entrada en vigor.

LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- Lokalen aldaketak baimentzea
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.– Autorización de modificaciones de locales

Joko-lokalen kopurua I. eranskinaren arabera lokal mota bakoitzerako –modu independientean hartuta– ezarritako gehieneko mugatik behera ez dagoen bitartean, ez da baimenduko lekualdatzerik, eraikitako azaleren handitzerik edo sarrerako atearen edo ateen kokapen-aldaketarik, nahiz eta erregelamenduz ezarritako baldintzak bete. Baimendutako azalera erabilgarrian soilik egin ahal izango dira aldaketak.

En tanto el número de locales de juego, no se sitúe por debajo del límite máximo establecido conforme al Anexo I para cada tipo de local de forma independiente, no se autorizarán traslados, ampliaciones de superficies construidas y cambios en la ubicación de la puerta o puertas de acceso, aun cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente. Únicamente se podrán autorizar modificaciones de la superficie útil autorizada.

BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- «BS» joko-makinak
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.– Máquinas de juego «BS»

2017ko abenduaren 1a baino lehen homologatutako eta instalatutako «BS» motako joko-makinak, baldin eta joko-makinen betekizunak eta ezaugarri teknikoak eta interkonexiorako baldintzak arautzen dituen Segurtasuneko sailburuaren 2017ko martxoaren 17ko Aginduan ezarritakoa baino itzulketa-ehuneko txikiagoa badute, agindu horretan ezarritako zehaztapen teknikoetara egokitu beharko dira, hilabeteko epean, dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera.

Las máquinas de juego de tipo «BS» homologadas e instaladas con anterioridad al 1 de diciembre de 2017 que tengan un porcentaje de devolución inferior al establecido en la Orden de 17 de marzo de 2017, de la Consejera de Seguridad, por la que se regulan los requisitos y características técnicas de las máquinas de juego y sus condiciones de interconexión, deberán adecuarse a las especificaciones técnicas establecidas en dicha Orden en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.

SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- «BSM» joko-makinak
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.– Máquinas de juego «BSM»

7 eta 10 postu bitarteko «BSM» motako bi joko-makina baino gehiago instalatuta dituzten joko-aretoek edo bingoek 3 hilabeteko epean egokitu beharko dute I. eranskinean ezarritakora.

Los salones de juego o bingos que tengan instaladas más de dos máquinas de juego de tipo «BSM» de 7 a 10 puestos deberán adecuarse a lo establecido en el Anexo I en el plazo de 3 meses.

ZAZPIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Makina-postuen ratio orokorrera egokitzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.– Adecuación a la ratio general de puestos de máquinas

3 hilabeteko epean, joko-lokalak I. eranskinean ezarritako metro koadroko makina-postuen ratio orokorrera egokitu beharko dira.

En el plazo de 3 meses, los locales de juego deberán adecuarse a la ratio general de puestos de máquinas por metro cuadrado establecido en el Anexo I.

ZORTZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Kirol-babesletzak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.– Patrocinios deportivos

Dekretu hau indarrean jartzen denean indarrean dauden joko-operadoreen kirol-babesletzak dekretu honetan aurreikusitakora egokituko dira 6 hilabeteko epean.

Los patrocinios deportivos de los operadores de juego vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto se adaptarán a lo previsto en él, en el plazo de 6 meses.

BEDERATZIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Ustiakizun dauden baimenak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.– Permisos en expectativa de explotación.

«B» motako makinen enpresa operadoreek gehienez ere beren titulartasuneko baimenen % 20 ustiakizun eduki ahal izango dute urtebeteko epean, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota, gehieneko kopurua 115. artikuluan ezarritakoa izango da."

Las empresas operadoras de máquinas de tipo «B» podrán tener un máximo del 20% de los permisos de su titularidad en expectativa de explotación durante 1 año desde la entrada en vigor del presente Decreto. Transcurrido dicho plazo, el número máximo será el establecido en el artículo 115."

HAMARGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.- COVID-19aren eraginaren aurkako presako neurriak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.– Medidas de urgencia frente al impacto de la COVID-19.

1.- 2021eko abenduaren 31n etenda dauden joko-makinak ustiatzeko baimenak etenda egongo dira 2022ko ekainaren 30era arte.COVID-19aren pandemiak sortutako ezohiko egoerak irauten badu, Jokoa Arautzeko Agintaritzak, ebazpen baten bidez, baimenak eteteko egoera luzatu ahal izango du beharrezkotzat jotzen duen denborarako, eta ondoz ondoko luzapenak egin ahal izango ditu 2022ko abenduaren 31ra arte.

1.- Aquellos permisos de explotación de máquinas de juego que se encuentren suspendidos a 31 de diciembre de 2021, continuarán en situación de suspensión hasta el 30 de junio de 2022.En caso de persistir la situación extraordinaria generada por la pandemia de la COVID-19, la Autoridad Reguladora de Juego podrá prorrogar, mediante Resolución, la situación de suspensión de los permisos por el período que considere necesario, pudiendo hacer sucesivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.- Egun horretara arte, ustiapen-baimenaren titularrak etendura kentzeko eskatu ahal izango du hura ustiatzea eragozten duten baldintzak desagertzen direnean, eta etendura berriz eskatu ahal izango du baldintza horiek berriro gertatzen badira. Ustiapen-baimenaren titularra ez bada baimen horren babesean makina ustiatzen ari den lokalaren titularra, kokatze-buletina sinatzen duten pertsonetako edozeinek eskatu ahal izango du etendura kentzeko. Ustiatzeko baimen baten etendura kentzeko edo etendura berria jartzeko eskatu ondoren, gutxienez 7 egun eman beharko ditu egoera horretan.

2.- Hasta dicha fecha, la persona titular del permiso de explotación podrá solicitar el levantamiento de la suspensión cuando desaparezcan las condiciones que impiden su explotación, pudiendo solicitar nuevamente la suspensión si dichas condiciones vuelven a producirse. En el caso de que la persona titular del permiso de explotación no lo sea del local en el que se está explotando la máquina al amparo de dicho permiso, cualquiera de las personas firmantes del boletín de emplazamiento podrá solicitar el levantamiento de la suspensión. Una vez solicitados el levantamiento de la suspensión o la nueva suspensión de un permiso de explotación, deberá permanecer en dicha situación un mínimo de 7 días.

3.- Neurri horiek 2022ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izango dute.

3.- Estas medidas tendrán carácter retroactivo a 1 de enero de 2022.

AZKEN XEDAPENA.- Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko otsailaren 8an.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de febrero de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental