Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

24. zk., 2022ko otsailaren 3a, osteguna

N.º 24, jueves 3 de febrero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
591
591

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 30ekoa, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearena, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzen 2021eko ekitaldiko deialdia ebazten duena. Dekretu horrek ingurumena babesteko inbertsioak egiteko dirulaguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen ditu.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, por la que se resuelve la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

EGITATEAK
HECHOS

1.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko ekainaren 9ko Aginduaren bidez, ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien dirulaguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzen deialdia egin zen 2021eko ekitaldirako.

1.– Por Orden de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

2.– Eskaerak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 19an amaitu zen. Guztira, 145 eskaera jaso dira Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzan; horietatik 76 prozedura arrunterako eskaerak dira, eta 69 prozedura errazturako, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 4. artikuluan eta 2021eko ekainaren 9ko Aginduaren 4. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– Con fecha 19 de julio de 2021 ha culminado el plazo para la presentación de solicitudes, habiéndose recibido un total de 145 solicitudes en la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular, de las cuales 76 son solicitudes para el procedimiento ordinario y 69 son solicitudes para el procedimiento simplificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, y con el artículo 4 de la Orden de 9 de junio de 2021.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.– Urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 16. artikuluaren arabera, horretarako eratutako Balorazio Epaimahaiak dagokion ebazpen-proposamena egin du, aurrekontu-mugei egokituta, Dekretu horren arabera dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak, dirulaguntzaren zenbatekoa, eta ezetsitako eskaerak eta ezesteko arrazoiak zehazten dituena.

1.– De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, el Tribunal de Valoración, constituido al efecto, ha elaborado la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose a los límites presupuestarios, determina los proyectos que son susceptibles de obtener una subvención en aplicación del citado Decreto, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación.

2.– Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak du eskumena onuradunak eta eman beharreko dirulaguntzen zenbatekoak behin betiko erabakitzeko, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.– La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental es competente para determinar, de forma definitiva, las personas beneficiarias y las cuantías de las subvenciones a conceder, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Decreto 202/2015, de 27 de octubre.

Aztertu dira 202/2015 Dekretua, urriaren 27koa, ingurumena babesteko inbertsioak egiteko dirulaguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen dituena; Agindua, 2021eko ekainaren 9koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita 2021eko ekitaldirako 202/2015 Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzen deialdia; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; eta oro har aplikatzekoa den gainerako araudia,

Visto el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente; la Orden de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre; el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Dirulaguntza ematea ebazpen honetako I. eta III. eranskinetan aipatzen diren enpresei bertan zehaztutako proiektuetarako eta zenbatekoetarako.

Primero.– Conceder a las empresas recogidas en los anexos I y III de la presente Resolución la subvención para los proyectos y por los importes que en el mismo se detallan.

Eskatutako inbertsioaren kostu diruz lagungarri garbien ehuneko bat dira dirulaguntza horiek.

Dichas subvenciones representan un porcentaje de los costes subvencionables, calculados netos, de la inversión solicitada.

Bigarrena.– Eskatutako dirulaguntza ukatzea ebazpen honetako II. eta IV. eranskinetan aipatzen diren enpresei, bertan zehazten diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar a las empresas señaladas en los anexos II y IV de la presente Resolución la subvención solicitada, por los motivos que en el mismo se detallan.

Hirugarrena.– Ebazpen honen V. eranskinean argitaratzea atzera egindako dirulaguntza-eskaeren zerrenda.

Tercero.– Publicar, en el Anexo V de la presente Resolución, la relación de solicitudes de subvención que han sido objeto de desistimiento.

Laugarrena.– Dirulaguntza ordaindu ahal izateko, onuradunak agiri bidez egiaztatu beharko du diruz lagundutako inbertsioa benetan gauzatu dela eta haren kostua zein izan den.

Cuarto.– El pago de la subvención queda subordinado a la acreditación documental por parte de la persona beneficiaria de la efectiva materialización y coste de la inversión subvencionada.

Bosgarrena.– Onuradunek, halaber, urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 20. artikuluan jasotzen diren gainerako betebeharrak ere bete beharko dituzte.

Quinto.– Las personas beneficiarias deberán cumplir asimismo el resto de las obligaciones que para las mismas se recogen en el artículo 20 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre.

Seigarrena.– Laguntzak Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEFek) kofinantzatzen ditu, eta funts horren ekarpena diruz lagundutako zenbatekoaren ehuneko berrogeita hamar da laguntzaren onuraduna enpresa txiki edo ertaina denean. Horrenbestez, laguntzak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren eta EGEF funtsaren kofinantzaketatik eratorritako betebeharren mendean daude (ekainaren 9ko Aginduaren I. eranskina). Onuraduna behartuta dago kontrolari, erantzukizunari, zehapen-araubideari eta ez-betetzeari buruzko Estatuko eta Erkidegoko legedia betetzera, bai eta ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei emandako dirulaguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 20. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak betetzera ere.

Sexto.– Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) l, suponiendo la contribución de dicho fondo el cincuenta por ciento del importe subvencionado cuando el beneficiario de la ayuda sea pequeña o mediana empresa. En consecuencia, las ayudas están sometidas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y las obligaciones derivadas de la cofinanciación del FEDER (Anexo I de la Orden de 9 de junio). El beneficiario está obligado al cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento, así como al resto de obligaciones establecidas en el artículo 20 del Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Diruz lagundutako jarduerei buruz informatzeko eta komunikatzeko hartzen diren neurri guztietan EGEF funtsaren bidezko Europar Batasunaren kofinantzaketa aipatu behar da, ekainaren 9ko Aginduaren II. eranskinaren arabera.

En todas las medidas de información y comunicación de las actuaciones subvencionadas que se lleven a cabo se debe hacer mención a la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEDER de acuerdo al Anexo II de la Orden de 9 de junio.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea dirulaguntzak emateko prozedura orok izan behar duen publikotasun-printzipioa betez.

Séptimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, dando cumplimiento al principio de publicidad que debe presidir todo procedimiento de concesión de subvenciones.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten den egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Octavo.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre del 2021.

Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental,

AMAIA BARREDO MARTÍN.

AMAIA BARREDO MARTÍN.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental