Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

12. zk., 2022ko urtarrilaren 19a, asteazkena

N.º 12, miércoles 19 de enero de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
280
280

EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren 10ekoa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeak herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa gomendioa.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2022, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión celebrado entre el Instituto Vasco de Administración Pública y Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) para la formación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeak (HABE) kudeaketa gomendio hori sinatu dute; beraz, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) el acuerdo de encomienda de gestión referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artíkulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzeko Erakundeak (HABE) herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa gomendioa. Hitzarmen horren testua honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de Encomienda de Gestión celebrado entre el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) para la formación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2022.

IVAPeko zuzendariaren kargua hutsik dagoelako,

Por estar vacante el puesto de Director/a del IVAP,

(133/2021 Dekretuaren 8.2.f artikulua eta 40/2015 Legearen 13. artikulua).
(Decreto 133/2021, artículo 8.2.f y Ley 40/2015, artículo 13).

IVAPeko idazkari nagusia,

El Secretario General del IVAP,

FULGENCIO ALEDO AMORÓS.

FULGENCIO ALEDO AMORÓS.

ERANSKINA
ANEXO
HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN (IVAP) ETA HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEAREN (HABE) ARTEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA, HERRI-ADMINISTRAZIOETAKO LANGILEEN EUSKARA IKASTAROAK BIDERATZEKO
ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (IVAP) Y HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA (HABE), PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE EUSKERA DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ALDERDIAK:
REUNIDOS:

Alde batetik, Egoitz Laburu Rodríguez, IVAPeko zuzendaria.

De una parte, Egoitz Laburu Rodríguez, Director del IVAP.

Bestetik, Jokin Azkue Arrastoa, HABEko zuzendaria.

De otra, Jokin Azkue Arrastoa, Director de HABE.

ADIERAZI DUTE:
EXPONEN:

Euskara, Euskal Herriaren berezko hizkuntza, hizkuntza ofiziala da EAEn eta, Autonomia Estatutuaren 6. artikuluaren arabera, eta Autonomia Erkidegoko herritar guztiek dute bi hizkuntzok jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. Bestalde, Autonomia Erkidegoko erakunde komunek bi hizkuntzok erabili ahal izatea bermatu beharko dute, ofizial izatea arautuz. Eta horrekin batera, beharrezko neurriak hartu eta baliabideak bideratuko dituzte, euskararen ezagutza ziurtatzeko.

Que de conformidad con el artículo 6 del Estatuto de Autonomía, el euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tiene carácter de lengua oficial en Euskadi, y todas y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Por otra parte, las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial. Además, arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

Aipatutako Estatutua garatzeko, azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, gaztelaniaren eta euskararen ofizialtasuna berretsi zuen, bai eta herri-aginteek herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko betebeharra ere.

Que, en desarrollo del mandato estatutario citado anteriormente, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera, consagró la oficialidad del castellano y el euskera, así como la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Betebehar horien artean daude honako hauek: herri-administrazioari atxikitako langileak euskalduntzeko neurriak hartzea, hizkuntza biak ezagutzeko derrigortasuna duten lanpostuak zehaztea eta gainerako lanpostuak lortzeko euskaraz jakitea meritutzat hartzea.

Entre tales obligaciones se recogen las siguientes: la de adoptar las medidas tendentes a la euskaldunización del personal adscrito a la administración pública, la de determinar las plazas para las que es preceptivo el conocimiento de ambas lenguas, así como la de considerar mérito evaluable el conocimiento del euskera en el acceso a las demás plazas.

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legearen xedapenak euskal herri-administrazioen eta horien zerbitzura dauden langileen errealitatera egokitzeko, 1989ko uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoaren Legeak ezartzen ditu herri-administrazioetan eta jarduera administratiboaren hainbat sektoretan aplikatu beharreko oinarrizko ildoak.

A fin de adecuar las disposiciones emanadas de la Ley básica de normalización del uso del Euskera a la realidad de las Administraciones Públicas Vascas y del personal a su servicio, la Ley de la Función Pública Vasca de 6 de julio de 1989 determina las líneas básicas aplicables en las administraciones públicas y en los distintos sectores de la actividad administrativa.

Halaber, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko Legea nahiz Euskal funtzio publikoaren Legea garatzeko, hainbat arau eman dira; horien artean, hitzarmen honen xederako, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena, azpimarratu behar da.

Asimismo, a fin de desarrollar la Ley básica de normalización del uso del Euskera y la Ley de la Función Pública Vasca, se han dictado diferentes reglamentos de desarrollo entre los que destaca, a los efectos que nos ocupan, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la CAPV.

Arau horiek, herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAP) nahiz Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABE) esleitzen dizkiete eskumenak.

En dichas normas se atribuyen diferentes competencias, en orden al desarrollo del plan de normalización lingüística, tanto al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) como a Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE).

HABE administrazio-erakunde autonomiadunaren helburuak azaroaren 25eko 29/1983 Legean daude zehaztuta eta, besteak beste, hauexek dira:

El organismo autónomo Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) tiene por fines los fijados en la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, que son, entre otros, los que se señalan a continuación:

Euskara irakastea helduei, eta helduen alfabetatzea eta euskalduntzea sustatzea, Jaurlaritzako hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen organoak emandako jarraibideen ildotik.

La enseñanza del euskera a la población adulta, así como el impulso y la promoción de la euskaldunización y alfabetización de la misma, de acuerdo con las directrices emanadas del órgano del Gobierno competente en materia de política lingüística.

Berezkoak dituen helburuak lortzeko bideak, moduak eta tresnak aztertzea eta bilatzea.

El fomento de la investigación y la búsqueda de vías, métodos e instrumentos adecuados para el cumplimiento de sus fines.

Ikasmaterialak sortu eta argitaratzea.

La creación y publicación de materiales pedagógico-didácticos.

Helduak euskaldundu eta alfabetatzeko programak ikastegietan erabiltzea.

La aplicación de los distintos programas de euskaldunización y alfabetización de personas adultas en centros docentes creados para el cumplimiento de estos fines.

Euskaltegiak era daitezen sustatzea, arrazoizko plangintzari jarraikiz eta irizpide soziolinguistikoak kontuan hartuta.

Promover la creación de centros de euskaldunización y alfabetización de la población adulta, procurando una planificación racional y teniendo en cuenta criterios de tipo sociolingüístico.

Helduak euskaldundu eta alfabetatzeko lanak egiten dituzten erakunde publiko zein pribatuen aldeko laguntzak ematea, eta plan zehatzak egiteko hitzarmenak izenpetzea.

La ayuda a las entidades públicas y privadas que desarrollen tareas de euskaldunización y alfabetización de personas adultas, así como la suscripción de convenios para planes específicos.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen erakunde autonomo administratiboaren helburuak uztailaren 27ko 16/1983 Legean, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Lege Jaurpideei buruzkoan, biltzen dira eta helburu horien artean nabarmenenak, kudeaketa-gomendio honen xedearekin duten loturagatik, honako hauek dira:

Los fines del organismo autónomo administrativo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) se encuentran recogidos en la Ley 16/1983, de 27 de julio, y entre tales fines, relacionados con el fin de la presente encomienda de gestión, destacan los siguientes:

Euskararen Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legean agintzen dena betez, euskara herri-administrazioan sarraraztea, hedatzea, erabiltzea eta arauzkotzea, baita administrazio-hizkera zehaztea ere.

La introducción, difusión, uso y regulación del euskera en la administración pública, así como la fijación de su lenguaje administrativo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley básica de normalización del uso del Euskera.

EAEko Administrazioak eta beste edozein herri-administraziok edo araubide juridikok bere esku utz dezakeen funtzionarioen eta kontratudunen prestakuntza eta hobekuntza.

La formación y el perfeccionamiento del personal funcionario y laboral que puedan encomendar la Administración de la CAPV, cualquier otra administración pública o el régimen jurídico.

Halaber, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak berariaz esleitzen dizkio hizkuntza-eskakizunak ebaluatu eta egiaztatzeko eskumenak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAP):

Asimismo, la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, atribuye expresamente al IVAP la competencia sobre las pruebas destinadas a la evaluación del conocimiento del euskera a efectos de acreditación de perfiles lingüísticos:

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak erabakiko ditu kasu bakoitzean beharrezko izango den euskararen jakintza haztatzeko saioen edukia eta nolakoa, eta horiek euskal Administrazio Publiko guztientzat berdinak eta guztiek ezarri beharrekoak izango dira.

El Instituto Vasco de Administración Publica establecerá los programas y métodos de formación destinados a facilitar el conocimiento de cada perfil lingüístico, que serán de común y obligada aplicación en las Administraciones Públicas Vascas.

Erakunde horretako ordezkari bat izango da epaimahaikide deian eskatutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko saioetan. Lanpostuak betetzeko lehiaketak epaitzeko batzordeen osaketan ere, ordezkotza hori, ondorio beretarako, beharrezko izango da.

Una persona representante de dicho instituto formará parte del tribunal en las sesiones de acreditación del perfil lingüístico exigido en la convocatoria. La existencia de dicha representación será igualmente necesaria, a los mismos efectos, en la composición de los tribunales calificadores de los concursos para la provisión de puestos trabajo.

Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko 297/2010 Dekretuan, azaroaren 9koan, ezarritakoaren arabera, Kultura Sailaren helduei euskara irakasteko oinarrizko curriculumak ezarritako euskara-mailen ziurtagiriek eta IVAPek emandako hizkuntza-eskakizunen ziurtagiriek baliokidetasunak dituzte hala Europako Markoan –eta, maila horien arteko baliokidetasunaren bidez– nola elkarren artean.

Homologar los títulos y certificados del nivel de conocimiento del euskera, y equipararlos a los niveles establecidos en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De esta manera, los certificados de nivel de euskera determinados por el currículo básico para la enseñanza de euskera a personas adultas establecido por el Departamento de Cultura serán equivalentes tanto al Marco Europeo –mediante las homologaciones entre dichos niveles– como entre sí.

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) zortzi hitzarmen sinatu dituzte:

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) y el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) han acordado ocho convenios hasta la fecha:

Lehen hitzarmena, 1987ko otsailaren 9an sinatu zuten (1988ko martxoaren 10ean eta 1989ko otsailaren 24an berritu), eta EAEko herri-administrazioari atxikitako langileak euskaraz jarduteko gaitzeari buruzkoa zen.

El primer convenio, firmado el 9 de febrero de 1987 (renovado el 10 de marzo de 1988 y el 24 de febrero de 1989), relativo a la capacitación para el desempeño de las labores administrativas en euskera del personal adscrito a la Administración Pública de la CAPV.

Bigarren hitzarmena 1989ko abenduaren 21ean sinatu zuten eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) arteko lankidetza ezartzen zuen, urriaren 17ko 224/1989 Dekretuaren 24. artikuluaren eta Seigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, eta zati batean barne hartzen zuen 1987ko otsailaren 9ko hitzarmena (1989ko otsailaren 24an berritua).

El segundo convenio, firmado el 21 de diciembre de 1989, en el que se establece la colaboración entre el Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) y el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), de acuerdo con el artículo 24 y la Disposición Adicional Sexta del Decreto 224/1989, de 17 de octubre, y en el que queda parcialmente integrado el convenio de 9 de febrero de 1987, renovado el 24 de febrero de 1989.

Hirugarren hitzarmena erakunde autonomo biek 1999ko ekainaren 22an sinatu zuten, herri-administrazioetako langileak euskalduntzeko.

El tercer convenio, firmado entre ambos organismos autónomos el 22 de junio de 1999, para la euskaldunización del personal al servicio de las administraciones públicas.

Laugarren hitzarmena, herri-administrazioetako langileak euskalduntzekoa, erakunde biek 2003ko otsailaren 5ean sinatu zuten, eta 2006ko ekainaren 28ko Addendak aldatu zuen, alegia, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) herri-administrazioetako langileak euskalduntzeko sinatutako hitzarmena aldatzekoak, eta 2007ko azaroaren 28an sinatu zuten lehen aipatutako hitzarmenaren aldaketa.

El cuarto convenio, dirigido a la euskaldunización del personal al servicio de las administraciones públicas, fue suscrito por los dos organismos el 5 de febrero de 2003; fue modificado por addenda del 28 de junio de 2006, de modificación del convenio suscrito entre el Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) y el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) para la euskaldunización de las personas empleadas al servicio de las administraciones públicas, y dicha modificación fue firmada el 28 de noviembre de 2007.

Bosgarrena 2010eko abenduaren 14an izenpetu zen eta herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako eta Hizkuntza-gaitasunaren ebaluaketarako kudeaketa-gomendio forma izan du, 2015eko abenduaren 31ra arteko indarraldia izan duelarik.

El quinto, firmado el 14 de diciembre de 2010, se conformó como encomienda de gestión para la evaluación de la competencia lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Seigarrena 2016ko abenduaren 19an izenpetu zen eta herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako kudeaketa-gomendio forma izan du, 2016ko abenduaren 31ra arteko indarraldia izan duelarik.

El sexto, firmado el 19 de diciembre de 2016, se conformó como encomienda de gestión para la formación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Zazpigarrena 2017ko urriaren 10ean izenpetu zen eta herri-administrazioetako langileen Hizkuntza-prestakuntzarako kudeaketa-gomendio forma izan du, 2020ko abenduaren 31ra arteko indarraldia izan duelarik.

El séptimo, firmado el 10 de octubre de 2017, se conformó como encomienda de gestión para la formación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Azkenik, zortzigarrena 2021eko urtarrilaren 25ean izenpetu zen eta herri-administrazioetako langileen hizkuntza-prestakuntzarako kudeaketa-gomendio forma izan du, eta 2021eko abenduaren 31ra arteko indarraldia.

Finalmente, el octavo, firmado el 25 de enero de 2021, se conformó como encomienda de gestión para la formación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas, y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.1 artikuluak esaten duenez, «Administrazioko organoen edo zuzenbide publikoko entitateen eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak administrazio bereko edo beste bateko organoen edo entitateen gomendio utz daitezke, jarduera horiek haien eskumenen barruan badaude, eraginkortasunari begira komeni bada, edo jarduera horiek gauzatzeko baliabide tekniko egokirik ez badago».

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone en su artículo 11.1 que «la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño».

IVAPek kudeaketa-gomendio honetan aurreikusten diren lan guztiak egiteko behar diren baliabide teknikoak ez dituela eta, ondorioz, bidezkoa dela helburu horretarako baliabideak dituen erakundeari, hau da, HABEri, ematea.

Dado que el IVAP no cuenta con los recursos técnicos suficientes para la ejecución de las funciones previstas en la presente encomienda de gestión, corresponde ceder la misma a HABE, puesto que sí dispone de dichos recursos.

Hori guztia ikusita, IVAP eta HABE honako akordio honetara iritsi dira:

Por todo ello, el IVAP y HABE han alcanzado el siguiente

AKORDIOA
ACUERDO

Lehenengoa.– EAEko herri-administrazioetako langileei euskara ikastaroak antolatzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAPen) eskumenekoak diren jarduera material eta teknikoak Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABEri) kudeaketa-gomendioa ematea.

Primero.– Conceder una encomienda de gestión de actividades materiales y técnicas de competencia del Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP) a favor de Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), para la organización de los cursos de euskera del personal al servicio de las administraciones públicas de la CAPV.

Bigarrena.– Kudeaketa-gomendio hori burutzeko baldintza zehatzak akordio honen eranskinean jasotzea.

Segundo.– Recoger en el anexo del presente acuerdo las condiciones específicas para la realización de dicha encomienda de gestión.

Hirugarrena.– Akordio honen testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Tercero.– Publicar el texto de este acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.

Laugarrena.– Kudeaketa-gomendio honek eragina izango du 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, beti ere EHAAn argitaratu ondoren, eta 2022ko abenduaren 31ra arte izango du indarra.

Cuarto.– La presente encomienda de gestión surtirá efectos desde el 1 de enero de 2021, siempre que se haya publicado en el BOE, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Esandakoarekin bat datozela frogatzeko, bi aldeek kudeaketa-gomendio hau izenpetzen dute,

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman la presente encomienda de gestión.

Vitoria-Gasteizen, sinadura digitalaren datan.

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma digital.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen izenean,

En representación del Instituto Vasco de Administración Pública,

EGOITZ LABURU RODRÍGUEZ.

EGOITZ LABURU RODRÍGUEZ.

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen izenean,

En representación de Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

AKORDIOAREN ERANSKINA
ANEXO AL ACUERDO
GOMENDIOAREN HELBURUA ETA NONDIK NORAKOA
FINALIDAD Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA

Lehenengoa.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluak xedatzen duenaren baitan, HABEk eta IVAPek adostu dute, efikaziaren mesedetan, EAEko herri-administrazioetako langileei euskara ikastaroak antolatzeko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eskumenekoak diren jarduera material eta teknikoak Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeari (HABEri) kudeatzeko gomendioa ematea.

Primera.– En virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, HABE e IVAP acuerdan, en aras de la eficacia, encomendar a Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE) la gestión de las actividades materiales y técnicas competencia del Instituto Vasco de Administración Pública para la organización de cursos de euskera dirigidos al personal al servicio de las Administraciones Públicas de la CAPV.

Kudeaketa-gomendioa hurrengo arlo honetan gauzatuko da:

La encomienda de gestión se llevará a cabo en el siguiente ámbito:

Herri-administrazioetako langileentzako euskara ikastaroak antolatzea, bai aurrez aurrekoak eta bai autoikaskuntza bidezkoak ere, hizkuntza-eskakizunetan ezarritako mailak gainditzeko.

La organización de cursos, tanto presenciales como de autoaprendizaje, destinados al personal al servicio de las administraciones públicas, y dirigidos a la superación de los niveles de competencia requeridos por los diferentes perfiles lingüísticos.

Bigarrena.– Kudeaketa-gomendio honen barruko lanak, araubide juridikoak alderdi bakoitzari aitortzen dizkion eskumenak errespetatuz burutuko dira. Beraz, kudeatzeko gomendio horrek ez du esan nahi ez eskumenaren titulartasuna, ez eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak, lagatzen direnik.

Segunda.– Los trabajos objeto del presente convenio se desarrollarán garantizando el respeto absoluto a las competencias que a cada parte interviniente atribuye el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, esta encomienda de gestión no supone la cesión ni de la titularidad de la competencia, ni de los elementos fundamentales para ejecutar dicha competencia.

Hirugarrena.– Herri-administrazioetako langileentzako euskara ikastaroen deialdiak IVAPek egingo ditu, eta berak jaso eta bideratuko ditu parte hartzeko eskariak.

Tercera.– Las convocatorias de los cursos de euskera para el personal al servicio de las administraciones públicas serán realizadas por el IVAP, que recogerá y gestionará las solicitudes de participación.

Laugarrena.– Herri-administrazioetako langileentzako euskara ikastaroak bat etorriko dira HABEk homologatzen dituenekin eta IVAPek bere deialdian zehazten dituen moduluekin.

Cuarta.– Los cursos de euskera para el personal al servicio de las administraciones públicas serán conformes a los homologados por HABE y contarán con los módulos definidos por el IVAP en su convocatoria.

Bosgarrena.– Ikasturtea hasi aurretik IVAPekin euskara ikastaroetara artean joan ez den eskatzailerik balego, HABEk, IVAPen eskariz, behar diren mailaketa probak antolatuko ditu, eskatzaile bakoitza bere mailan taldekatu ahal izateko.

Quinta.– En el supuesto de que, antes del inicio del curso, se diera el caso de que algunas personas solicitantes no hubieran asistido a cursos de euskera del IVAP previamente, HABE, a petición del IVAP, organizará las pruebas necesarias, a fin de agrupar a dichas personas en el nivel que les corresponda.

Seigarrena.– Ikasturtearen hasieran herri-administrazioetako langileez osatzen diren berariazko taldeen aurreikuspena aplikazio informatikoan eskura jarriko dio IVAPek HABEri. Aurreikuspen hori batera egingo dute IVAPek eta HABEk, hamahirugarren klausulan ageri den jarraipen-batzordearen baitan; gutxienez, bi erakundeen ordezkari banak parte hartuko du.

Sexta.– El IVAP pondrá a disposición de HABE en la aplicación informática la previsión de grupos específicos que se formen al inicio del curso con personal al servicio de las administraciones públicas. Esta previsión se realizará conjuntamente entre el IVAP y HABE, en el seno de la Comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula decimotercera, con la participación de al menos una persona representante de sendos organismos.

Ikasturte bakoitzaren hasieran, IVAPek ikastaroetarako onartu diren herri-langileen zerrenda zehaztua jarriko du HABEren eskueran. Zerrenda horretan, gutxienez, honako datu hauek azalduko dira: izen-abizenak, NAN, ikasiko den euskara-maila eta prestakuntza zein herritan jasoko den. Zerrenda horretan gertatzen diren alten, bajen, eskola-uzteen eta gainerako aldaketen zehaztapen eguneratua izango du ikusgai IVAPek bere aplikazio informatikoan, HABEk kontsulta dezan eta behar diren egokitzapenak egin ditzan.

Al inicio de cada curso, el IVAP enviará a HABE la relación detallada de personal empleado público admitido para los cursos. Dicha lista incluirá, al menos, la siguiente información: nombre y apellidos, DNI, nivel de euskera a estudiar, y localidad donde vaya a recibir la formación. El IVAP mantendrá en su aplicación informática la lista actualizada con las altas, bajas y demás modificaciones que se produzcan en la misma, con el fin de que HABE pueda consultarla y realizar las adaptaciones oportunas.

Zerrenda horretan sartutako herri-langileek, Kudeaketa-gomendio honen ondorioetarako, eskolak hartzen hasten direnetik eskuratzen dute ikasle-izaera.

Las personas empleadas públicas integradas en la citada relación adquieren la condición de alumnas, a los efectos de la presente encomienda de gestión, a partir del momento en que se incorporan a clase.

Ikastaroetarako onartuta dauden baina hainbat arrazoirengatik berariazko ezein taldetan lekurik ez duten ikasleei, matrikula-orria igorriko die IVAPek, bakoitzak bere matrikula kudea dezan euskaltegi publiko edo pribatu homologatu batean. Kasu horretan, euskaltegiari egokituko zaio matrikula-orria behar bezala beteta HABEri igortzea, hark IVAPi bidal diezaion.

En caso de que haya alguna persona alumna admitida en los cursos pero que por cualquier razón no tenga cabida en ningún grupo específico, el IVAP le remitirá la hoja de matrícula, para que cada persona interesada se matricule en un euskaltegi público o privado homologado. En este caso será responsabilidad del euskaltegi la remisión de la hoja de matrícula correctamente cumplimentada a HABE, para que este se lo envíe al IVAP.

Autoikaskuntza sistema hautatzen duten eta baimentzen zaien ikasleak matrikula-orri bidez eskolatuko dira.

El alumnado que opte por el sistema de autoaprendizaje se inscribirá por medio de la hoja de matrícula.

Autoikaskuntza modulua onartua duten ikasle horien berri zehatza emango dio IVAPek HABEri ikasturtearen hasieran.

El IVAP proporcionará a HABE información detallada del alumnado a quien se le haya admitido el módulo de autoaprendizaje.

IVAPek matrikula-orriek zehazten dituzten baldintzapeko ikastaro edo moduluak bakarrik onartuko ditu.

El IVAP admitirá únicamente los cursos y módulos que reúnan las condiciones detalladas en las hojas de matrícula.

Zazpigarrena.– HABEk euskara ikastaroak emateko giza bitartekoak eta baliabide materialak ipiniko ditu.

Séptima.– HABE aportará los recursos humanos y materiales necesarios para la impartición de los cursos de euskera.

HABEk ziurtatuko du EAEko herri-administrazioetako langileek osatutako taldeei euskarako eskolak emateaz arduratzen diren irakasleek beharrezko profesionaltasuna eta esperientzia daukatela, kalitateko irakaskuntza ziurtatzeko.

HABE garantizará que el profesorado encargado de impartir clases de euskera a los grupos compuestos por personal al servicio de las administraciones públicas cuenta con el nivel de profesionalidad y experiencia necesario para garantizar una enseñanza de calidad.

Zortzigarrena.– HABEk ikastaroen ikuskaritza eta jarraipen tekniko-pedagogikoa egingo ditu, bai eta ikasleen bertaratzearen eta aprobetxamenduaren kontrola ere, eta hartara behar diren giza bitartekoak eta baliabide materialak ipiniko ditu. Egoki jotzen denean edo erakunderen batek eskolatutako bere langile baten azalpenak eskatzen dituenean edo beste beharren bat sortzen denean, IVAPek berariazko txostenak eska diezazkioke HABEri. Eginkizun horiek guztiak betetzeko, HABEk beharrezko datuak bildu eta mekanizatuko ditu, eta informazio osagarria prestatu.

Octava.– HABE realizará la inspección, el seguimiento técnico-pedagógico de los cursos y el control de la asistencia y el aprovechamiento del alumnado, disponiendo a tal fin los medios materiales y humanos que sean necesarios. El IVAP podrá solicitar informes específicos cuando se considere oportuno, o cuando alguna institución solicite explicaciones relativas a alguna de las personas a su servicio que estén inscritas. Para el cumplimiento de estas tareas HABE recabará y mecanizará los datos necesarios y elaborará la información correspondiente.

Edonola ere, ikasleen ikasprozesuari jarraipena, ahalik eta osoena eta banakakoena, egiteko, IVAP eta HABE koordinatuko dira, beharrezko sistemak eta metodoak garatzeko.

En cualquier caso, al objeto de realizar un seguimiento lo más completo e individualizado posible sobre los procesos de aprendizaje del alumnado, el IVAP y HABE se coordinarán para desarrollar los sistemas y métodos que estimen necesarios.

Halaber, ikasleen matrikulen kudeaketari dagokionez, euskaltegiek igorritako matrikula-orriak jaso, aztertu, zuzenarazi hala badagokio, onartuko ditu HABEk eta IVAPi bidaliko dizkio.

Asimismo, en lo referente a la gestión de matrículas del alumnado, HABE recogerá, analizará, hará corregir y en su caso aceptará las hojas de matrícula enviadas, y las remitirá al IVAP.

Bederatzigarrena.– Kudeaketa-gomendio honen urteko zuzkidura ekonomikoa zehazteko aurreko urteko datuak izango dira oinarria, eta erabiliko den erreferentzia ikasle-orduak izango dira.

Novena.– La dotación económica anual de la presente encomienda de gestión se determinará en base a los datos del año anterior, y se tomará como referencia el número de horas/persona alumna.

Ikasle-ordu horien informazio egokia izateko, ikastaro bakoitzaren hasieran HABEk IVAPi bidaliko dizkio ikasle-ordu nominalak, hau da, ikasle bakoitzaren ikastaro osoko ordu kopurua, matrikula-orrien bidez eskolaratzen diren ikasleen kasuan.

Para obtener una información adecuada sobre las mencionadas horas/persona alumna, cada inicio de curso HABE hará llegar las horas/persona alumna nominales al IVAP; es decir, el número de horas que completan el curso de cada persona alumna, en el caso del alumnado que se inscribe mediante hojas de matrícula.

Administrazio taldeetako ikasle bakoitzaren ikasturte osorako orduen aurreikuspena eta ikasle horien eskola-orduen hilez hileko kitapena ere bidaliko dizkio HABEk IVAPi.

Asimismo, HABE hará llegar al IVAP la previsión de horas para el curso completo de cada persona alumna de los diferentes grupos administrativos y la liquidación mensual de las horas lectivas de dichas personas.

Ikasle solte eta administrazio taldeetako ikasleen informazio hori guztia jasotzeko hilero eguneratuko den euskarria zein izango den adostuko dute HABEk eta IVAPek.

HABE y el IVAP acordarán cuál será el soporte que se actualizará mensualmente para la recepción de toda esa información sobre el alumnado libre y el perteneciente a los diversos grupos de la administración.

Hamargarrena.– HABEk IVAPen eskueran jarriko ditu herri-administrazioetako langileen hileko bertaratzeari eta aprobetxamenduari buruzko datuak. Datuen transmisio elektronikorako egitura eta diseinu egokia duen bide bat ezarriko da, dagozkien aplikazio informatikoen arteko komunikazioa ahalbideratzen duena.

Décima.– HABE pondrá a disposición del IVAP, mensualmente, los datos referidos a la asistencia y el aprovechamiento del personal al servicio de las administraciones públicas, y establecerá un cauce de transmisión electrónica de los datos, con la estructura y el diseño más adecuados, que permita la comunicación entre las distintas aplicaciones informáticas.

Era berean, HABEk langile guztien eguneko/orduko bertaratzea bidaliko du, modu mekanizatuan eta hilean behin, erakundeek informazio hori laneko bertaratzearen eta gorabehera justifikatuen kontrolari buruzkoarekin erka dezaten.

Asimismo, HABE enviará la información sobre asistencia diaria/horaria de todas las personas empleadas, de forma mecanizada y mensual, para que los diversos organismos puedan cotejar dicha información con la referida a la asistencia al trabajo y al control de incidencias justificadas.

IVAPeko ikasleen euskalduntzea ordu-kreditu sistema baten menpe dago. Ordu-kreditu hori Agindu batek arautzen du eta betiko urratsen (101...112) sisteman oinarritzen da. IVAPek agindua egokitzen duen arte ikasle bakoitzaren ibilbide formatiboa, mailaketa-proben emaitzak eta beste. HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarriko Curriculumak (HEOC-k) ezartzen dituen mailekin eta horiei zegozkien urratsekin helaraziko zaizkio IVAPi.

La euskaldunización del alumnado del IVAP se regula mediante un sistema de créditos horarios. El mencionado crédito horario se regula por medio de una orden, y se basa en el tradicional sistema de etapas (101-112). Hasta que el IVAP adecue la orden, tanto la trayectoria formativa como los resultados de las pruebas de nivel y demás datos serán remitidos al IVAP según los niveles establecidos por el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC) de HABE y las etapas correspondientes.

Jarraipen-batzordeari egokituko zaio bidalitako informazioa aztertzea eta neurri zuzentzaileak edo hobekuntzakoak proposatzea, bai edukiari dagokionez, bai bidaltze-prozesuari dagokionez.

Corresponderá a la Comisión de Seguimiento el análisis de la información enviada y la presentación de medidas correctoras y de mejora, referidas tanto al contenido como al proceso de envío.

Hamaikagarrena.– HABEk izendaturiko koordinatzaile bat edo arduradun nagusi bat egongo da gutxienez, HABEren eta IVAPen arteko koordinazioa errazteko. Orobat, lurralde historikoetan ere koordinatzaile bana egongo da, HABEk izendaturik.

Undécima.– Existirá al menos una persona coordinadora o responsable general designada por HABE, que facilitará la coordinación entre HABE y el IVAP. Igualmente, habrá una persona coordinadora designada por HABE en cada uno de los territorios históricos.

Hamabigarrena.– Akordiokideek egoki jotzen dituzten ebaluazio-sistemak adostuko eta abian jarriko dituzte, ikasprozesuan parte hartzen dutenen asebetetze-maila ezagutzeko. Hain zuzen, ikasturtearen amaiera aldera, herri-langileek osatutako taldeetan galdetegi bat banatuko da. Galdetegi horretan, beste neurkizun batzuen artean, oro har, ikastaroarekiko –eta, bereziki, irakasleekiko– duten asebetetze-maila neurtuko da. Horretarako, galdetegiak anonimoak izango dira, baina egin direneko talde zehatzei lotuta joango dira. Horrela, inkestaren emaitzak dagokion euskaltegi edo irakaslearekin lotu ahal izango dira.

Duodécima.– Las partes acordantes consensuarán y pondrán en marcha los sistemas de evaluación que consideren oportunos para conocer el nivel de satisfacción de quienes participen en el proceso de aprendizaje, a cuyo efecto, al finalizar el curso, se repartirá un cuestionario en los grupos formados por personal empleado público, en el que, entre otros parámetros, se evaluará en general el nivel de satisfacción relativo al curso y, especialmente, relativo al profesorado. En este sentido, los cuestionarios serán anónimos, pero irán asociados a los grupos específicos que se constituyan. De esta manera, se podrán asociar los resultados de la encuesta con el correspondiente euskaltegi o profesor(a).

Irakasleei buruzko informazioa eta balorazioa garrantzi berezikoa izango da, jarraipen-batzordeak irakasleak hobetzeko neurriak objektibatzeko, eta, puntuazio baxuak badituzte, programan jarraitu behar duten edo ez erabakitzeko.

La información y la valoración del profesorado serán particularmente importantes, pues en base a ellas la Comisión de Seguimiento podrá objetivizar las medidas de mejora del profesorado y, en caso de que un profesor o una profesora obtenga puntuaciones bajas, podrá decidir si continúa o no en el programa.

JARRAIPEN-BATZORDEA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Hamahirugarrena.– Jarraipen-batzorde bat eratuko da, IVAPeko eta HABEko kideek osatua, Kudeaketa-gomendio hau behar bezala kudeatu eta interpretatu ahal izateko, bai eta antolaketa-gaien eta abarren inguruan sor litezkeen arazoak konpontzeko ere. Jarraipen-batzordearen egitekoak honako hauek dira:

Decimotercera.– Se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por miembros del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) y de HABE, para poder gestionar e interpretar debidamente la presente encomienda de gestión, así como para solventar las cuestiones que pudieran surgir en torno a aspectos organizativos, etc. Son funciones de esta Comisión de Seguimiento:

– Ikastaro bakoitzaren hasieran eratu daitezkeen herri-langileen berariazko taldeei buruzko aurreikuspena egitea. Horretarako nahikoa izango da bi erakundeetako kide banak, gutxienez, parte hartzea.

– Elaborar una previsión de los grupos específicos de personal empleado público que pueden constituirse al comienzo de cada curso. Para ello, será suficiente la participación de, al menos, una persona representante de cada organismo perteneciente a la Comisión de Seguimiento.

– Ikasketa-prozesuak hizkuntza-eskakizunak egiaztatzearen inguruan aztertzea, bien arteko koherentzia bilatuz.

– Analizar los procesos de aprendizaje en relación con los procesos de acreditación de perfiles lingüísticos, persiguiendo la coherencia entre ambos.

– Jarraipen-batzordeari egokituko zaio irakasleek hobetzeko eta birziklatzeko dituzten benetako beharrizanak aztertzea, bereziki Kudeaketa-gomendio honen mende dagoen ikasleen berariazko ezaugarrietara egokitzeari dagokionez; era berean, batzorde horri dagokio helburu hori lortzera bideratutako ekintzak proposatzea.

– Analizar las necesidades reales de mejora y perfeccionamiento del profesorado, en especial aquellas relativas a la adaptación a las circunstancias específicas del alumnado dependiente de esta encomienda de gestión, y proponer acciones encaminadas a lograr tal objetivo.

– Informazioa elkartrukatzeko prozesuak aztertzea eta antzemandako arazoak konpontzeko neurriak proposatzea.

– Analizar los procesos de intercambio de información y proponer medidas para resolver los problemas detectados.

– Ikasleen gogobetetze-mailari buruzko inkesten emaitzak aztertzea eta identifikatutako hobekuntza-esparruetako hobekuntza-ekintzak proposatzea eta bultzatzea.

– Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado, así como proponer y fomentar las medidas de mejora dentro de los ámbitos de mejora detectados.

– Oro har, kudeaketa-gomendio honetan adostutakoak gauzatzeko orduan sor daitezkeen oztopo eta arazoak aztertu eta konpontzeko bideak proposatzea eta bideratzea.

– En general, proponer e implementar vías para el análisis y la superación de obstáculos y problemas que puedan darse a la hora de ejecutar lo acordado en la presente encomienda de gestión.

– Jarraipen-batzorde honek bilerak egingo ditu martxoan, ekainean, irailean eta abenduan, eta, horretaz gain, HABEk edo IVAPek beharrezko jotzen duten guztietan.

– La Comisión de Seguimiento se reunirá en marzo, junio, septiembre y diciembre, así como en todas las ocasiones que HABE o el IVAP lo consideren oportuno.

Jarraipen-batzorde horrek honako osaera hau izango du:

Dicha Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente composición:

– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (IVAP) izenean:

– Por parte del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP):

a) IVAPeko Hizkuntza Prestakuntza eta Normalizazio zerbitzuburua.

a) Jefe o Jefa del Servicio de Capacitación y Normalización Lingüística del IVAP.

b) IVAPeko Hizkuntza Prestakuntza arloko arduraduna.

b) Responsable del Área de Capacitación Lingüística del IVAP.

c) IVAPeko Hizkuntza Prestakuntza arloko teknikari bat.

c) Un técnico o una técnica del Área de Capacitación Lingüística del IVAP.

– HABEren izenean:

– Por parte de HABE:

a) HABEko Kudeaketa Zerbitzuko burua.

a) Jefe o Jefa del Servicio de Gestión de HABE.

b) HABEko Ikuskatzailetza arloko arduraduna.

b) Responsable del Área de Inspección de HABE.

c) HABEko Ikuskatzailetza arloko teknikari bat.

c) Un técnico o una técnica del Área de Inspección de HABE.

FINANTZAKETA, ORDAINALDIAK ETA XEDAPEN OROKORRAK.
FINANCIACIÓN, PAGOS Y DISPOSICIONES GENERALES

Hamalaugarrena.– Kudeaketa-gomendio honen jarduerak finantzatzeko IVAPek guztira 3.800.000,00 euro ordainduko dizkio HABEri 2022. urtean herri-administrazioetako langileen euskalduntzeak dakartzan ikasleen matrikula-orriak estaltzeko eta egiturazko gastuetarako. Zenbateko horrek barne hartzen du 200.000 euroko gehigarri bat, COVID-19ak eragindako ikasle-ratio txikiagoa eta autoikaskuntza tutorizatuko ikasle-kopuru handiagoa konpentsatzeko.

Decimocuarta.– Para la financiación de las actividades objeto de la presente encomienda de gestión, el IVAP abonará a HABE un total de 3.800.000,00 euros en el año 2021, para cubrir la matriculación del alumnado a fin de lograr la euskaldunización del personal de las administraciones públicas y como contribución del IVAP a los gastos estructurales. Esta cantidad incluye un suplemento de 200.000 euros, para compensar el hecho de que, como consecuencia de la COVID-19, el ratio de alumnos y alumnas sea menor y el número de alumnos y alumnas con autoaprendizaje tutorizado sea mayor.

Diru-zenbateko horretan sartuko dira kudeaketa-gomendio honen pean HABEk IVAPi emango edo egingo dizkion zerbitzu guztiak.

En la mencionada cuantía económica estarán incluidos todos los servicios que HABE prestará al IVAP en el marco de la presente encomienda de gestión.

Hala badagokio, hurrengo urteko talde-orduak eta ikasle-orduak zehazteko, aurreko azaroan aztertuko dute IVAPek eta HABEk, Jarraipen-batzordean bildurik urteko ikasle eta ikastaroen eboluzioa.

Para la determinación de las horas/persona alumna del año siguiente, el IVAP y HABE, reunidos en Comisión de Seguimiento, analizarán, en el mes de noviembre anterior, la evolución anual del alumnado y los cursos.

Hamabosgarrena.– Urtean hiru ordainaldi berdinetan ordainduko dio IVAPek HABEri, martxoaren, uztailaren eta azaroaren bukaeran. Azaroko ordainketan egingo da, Jarraipen-batzordean adostu ondoren, urteko kitapena.

Decimoquinta.– El IVAP abonará la cantidad correspondiente a HABE por medio de tres pagos por el mismo importe, a finales de marzo, julio y noviembre de cada año. La liquidación anual se efectuará en el pago de noviembre, tras ser acordada en la Comisión de Seguimiento.

Gehienez ere, 21 egun naturaleko epea ezartzen da, HABEk faktura aurkezten duenetik hasita, IVAPek datuok EIKA sisteman sar ditzan eta HABEk fakturatutako zenbatekoari dagozkion gastuen kudeaketa-agiria izapidetu dezan.

Se establece un plazo máximo de 21 días naturales, contados desde la presentación de la factura por parte de HABE, para que el IVAP realice la introducción en el Sistema EIKA y la tramitación del documento de gestión de gastos correspondiente al importe facturado por HABE.

Faktura horiek lurraldekako gastuak jaso eta erakutsiko dituzte.

En las mencionadas facturas los gastos se reflejarán desglosados por territorio.

Beste aldetik, kudeaketa-gomendio honen aplikaziorako, HABEK 2022ko maiatzaren 1erako eskuratuko dizkio IVAPi 2021. urteko ikasle-orduen datuak, lurraldeka, mailaka, moduluka eta euskaltegika, IVAPek datu base egokia sor dezan.

Por otra parte, para la aplicación de la presente encomienda de gestión, HABE proporcionará al IVAP, con fecha límite del 1 de mayo de 2021, los datos correspondientes a las horas/persona alumna del año 2020, desglosados por territorio, nivel, modulo y euskaltegi, con el fin de que el IVAP cree la correspondiente base de datos.

Hamaseigarrena.– Kudeaketa-gomendio honen egikaritzea ondorengo arauak betez burutuko da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko den abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa.

Decimosexta.– La ejecución de la presente encomienda de gestión estará regulada por las normas siguientes: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Gomendioa egiten duen erakundea (IVAP) datuen tratamenduko Arduraduna izango da, eta kudeaketa-gomendioa jasotzen duen erakundea (HABE) tratamenduko Eragilea izango da; bi erakundeen artean, hitzarmen honen eranskinean agertzen den tratamendu-enkarguaren kontratua sinatu beharko da.

La entidad encomendante (IVAP) será la Responsable del Tratamiento de Datos y la entidad encomendada (HABE) será el Agente de Tratamiento, debiendo suscribirse entre ambos organismos el contrato de encargo de tratamiento que figura como anexo al presente convenio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental