Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

261. zk., 2021eko abenduaren 30a, osteguna

N.º 261, jueves 30 de diciembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
6459
6459

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 15eko, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko abenduaren 15eko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko abenduaren 15eko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratu ziren, zegokien publizitatea emateko ondoreekin.

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 15 de diciembre de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programaren oinarri arautzaileen aldatzeari eta deialdiari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación, que figura como Anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko abenduaren 15a.

En Bilbao, a 15 de diciembre de 2021.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ZUZENDARI NAGUSIAREN 2021EKO ABENDUAREN 15EKO EBAZPENAREN ERANSKINA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SPRI ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKORDIOA, 2021EKO ABENDUAREN 15EKOA, 2021EKO «ADIMEN ARTIFIZIAL APLIKATUA» LAGUNTZA PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ALDATZEN DITUENA ETA ALDAKETA HORREN ARGITARATZEA AGINTZEN DUENA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

2021eko ekainaren 15eko ebazpenaren bitartez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluak, onartu, argitaratu eta deialdia egin zuen 2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» Laguntza Programa arautzen duten oinarrien inguruan programaren argitaratzea aginduz.

Con fecha 15 de junio de 2021, el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), acordó la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021, ordenando su publicación.

Argitaratu zenetik igarotako aldian, eskaera asko jaso ditugu. Hori horrela, egokitzat jotzen da programari esleitutako baliabide ekonomikoak areagotzea, betiere erabilgarri dagoen aurrekontuaren barruan. Azaldutako guztiagatik,

En el plazo transcurrido desde su publicación se ha recibido un importante volumen de solicitudes, por lo que procede, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, aumentar los recursos económicos asignados al programa.

HAUXE ERABAKI DUT:
ACUERDA:

Lehenengoa.– «Adimen Artifizial Aplikatua» 2021 Laguntza Programaren araudiko 3. artikuluko 1.go atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 1 del artículo 3 de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

«Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Dirulaguntza-programa honen helburura bideratutako 2021eko baliabide ekonomikoak 4.300.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.»

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2021, ascienden a la cantidad de 4.300.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bigarrena.– Ebazpen hau argitaratzeko ahalmena ematea SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Orokorrari. Nolanahi ere, erabaki honek ondorioak izango ditu Kontseiluak onartzen duenetik aurrera.

Segundo.– Facultar a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación del presente Acuerdo, sin perjuicio de que este surte efectos desde su aprobación por el Consejo.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra el presente acuerdo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental