Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

238. zk., 2021eko azaroaren 30a, asteartea

N.º 238, martes 30 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
6022
6022

241/2021 DEKRETUA, azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duena.

DECRETO 241/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional.

Sektore produktiboak aldaketa sakonak eskatzen ari dira, eta hauek dira egoera horren arrazoiak: gertatzen hasiak diren gizarte-aldaketak, kalitatezko enplegua eskuratzeko aukera, lan-merkatuaren berregituraketa, berrikuntza teknologikoen aurrerabidea, ekoizpen-prozesuen automatizazio-maila gero eta handiagoa, antolamendu eta kudeaketa mota berriak, lanbide-esparru berrien agerpena eta tekniken nahiz ekipamenduen eraldaketa bizkorra.

Los cambios sociales que se están produciendo, el acceso al empleo de calidad, la reestructuración del mercado de trabajo, el avance de las innovaciones tecnológicas, la cada vez mayor automatización de los procesos productivos, los nuevos tipos de organización y gestión, la aparición de nuevos campos de profesionales y la rápida transformación de las técnicas y de los equipamientos, hace que los sectores productivos vengan demandando cambios muy importantes.

Erronka horiei erantzun ahal izateko, EAEk behar duen Lanbide Heziketak malgua izan behar du, eta behar bezalako lotura izan behar du bertako ekonomiaren ezaugarri bereziekin, EAEko lan–merkatuaren egiturara eta berariazko eskakizunetara eta etorkizunean nozituko diren aldaketetara egokitutako tresna izan dadin. Horrek exijitzen du eskaintzaren plangintza eta espezializazioa lan-merkatuaren premien araberakoa izatea, batez ere gorabidean diren sektore eta okupazioetan, enplegu gehien sortzen duten eta euskal ekonomiaren etorkizunerako estrategikoak diren horietan. Eta lanbide-heziketako zentro integratuetan eta prestakuntza hori ematen duten beste zentro batzuetan egingo den prestakuntza-eskaintza behar bezala planifikatzeko, ezinbestekoa da lanbide-kualifikazio berrien beharrizanei buruzko prospekzio onak egitea, kontuan hartuta lan-merkatuko etengabeko aldaketak eta lanbide-profilen eboluzioa, bai eta enpresen eraberritze eta egokitze etengabearen ondorioz gorabidean diren profilak ere.

Para dar respuesta a estos retos, la formación profesional que Euskadi necesita, requiere de una flexibilidad y una debida conexión con las características peculiares de su economía, con objeto de que sea un instrumento adecuado a la estructura y requerimientos específicos de su mercado de trabajo y a las transformaciones a que va a estar sometido en el futuro. Lo cual exige una planificación y especialización de la oferta más ajustada a las necesidades del mercado laboral, especialmente en los sectores y ocupaciones emergentes que generan más empleo y que son estratégicos para el futuro de la economía vasca. Y para planificar correctamente la oferta de formación que se realice en los centros integrados de formación profesional y en otros centros que impartan dicha formación es indispensable llevar a cabo buenas prospecciones de las necesidades de nuevas cualificaciones profesionales, atendiendo a los cambios constantes en el mercado de trabajo y a la evolución de los perfiles profesionales, así como a los perfiles emergentes, fruto de la innovación y la adaptación permanente de las empresas.

Horrek eragileen arteko elkarlana areagotzeko lehentasunezko beharrizana dakar, formazioak, kualifikazioak, sektore produktiboek eta lan merkatuak era koordinatuan bide egokitik aurrera egin dezaten.

Esto conlleva la necesidad prioritaria de aumentar la colaboración entre los distintos agentes de manera que consigamos que formación, cualificación, sectores productivos y mercado de trabajo avancen coordinadamente por el camino adecuado.

Lanbide-heziketako sistema koherentea osatzeko beharrak eraginda (sistema horrek, halaber, helburu komunak lortzen lagunduko du), lanbide-heziketak sailen arteko elkarlana eta koordinazioa eskatzen du. Helburu horrekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena osatu zuen 18. artikuluan.

Por la necesidad de configurar un sistema coherente de formación profesional, que tendrá repercusión en la consecución de objetivos comunes, la formación profesional requiere de la colaboración y coordinación de diferentes departamentos. A estos efectos, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco crea, en su artículo 18, el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional.

Organo horri dagokio sailen estrategietan eragiten duten lanbide-heziketaren arloko politikak koordinatzea, bai eta Eusko Jaurlaritzak erregelamenduz esleitzen dion beste edozein eginkizun ere. Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak, eginkizun horiek aurrera eramateko, kontuan izango ditu Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren proposamenak, baita Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikei buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legearen 70. artikuluan adierazitako batzorde mistoak egin ditzakeen proposamenak ere.

Corresponde a dicho órgano la coordinación de las políticas en materia de formación profesional que incidan en las estrategias desarrolladas por los diferentes departamentos, así como cualesquiera otras funciones que le sean asignadas reglamentariamente por el Gobierno Vasco. Para el desarrollo de estas funciones, el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional tendrá en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo Vasco de Formación Profesional, así como las que pudiera realizar la comisión mixta contemplada en el artículo 70 de la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria.

Dekretu hau prestatzeko orduan, kontuan hartu da Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoa (18/2020 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

En la elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 10 del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de las funciones y áreas de actuación de los mismos.

Horren arabera, Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. artikuluan xedatutakoari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak adierazitakoari jarraikiz, Hezkuntzako sailburuaren proposamenez eta Gobernu Kontseiluak 2021eko azaroaren 23an egindako bilkuran proposamena eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Educación y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Arauaren xedea eta araubide juridikoa.

Artículo 1.– Objeto de la norma y régimen jurídico.

1.– Dekretu honen xedea Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzea da. Hain zuzen ere, organo hori kide anitzeko sailarteko organo gisa sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko 4/2018 Legearen 18. artikuluaren bidez.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional creado, con carácter de órgano colegiado interdepartamental, por el artículo 18 de la Ley 4/2018 de Formación Profesional del País Vasco.

2.– Organoak honen arabera jokatuko du: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen Atariko Tituluaren II. kapituluaren 3. sekzioko 1. azpisekzioan xedatutakoaren arabera, horiei buruz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritako aurreikuspenen arabera, eta dekretu honetan ezarritakoaren arabera.

2.– El funcionamiento del órgano se ajustará a lo dispuesto en la Subsección 1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, a las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a lo establecido en el presente Decreto.

2. artikulua.– Adskripzioa eta osaera.

Artículo 2.– Adscripción y composición.

Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak osaera hau izango du:

El Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional tendrá la siguiente composición:

a) Lehendakaria.

a) Presidente o Presidenta.

Lanbide-heziketaren arloan eskumena duen kargu publikoren bat betetzen duen pertsona bat, Jaurlaritzak izendatua, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularraren proposamenez.

Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia de formación profesional designada por el Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

b) Bokalak.

b) Los y las Vocales.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duten hiru kargudun publiko, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatuak.

– Tres personas que desempeñen cargos públicos con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designadas por la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duten hiru kargudun publiko, enplegurako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatuak.

– Tres personas que desempeñen cargos públicos con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designadas por la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional para el empleo.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, nekazaritza-arloko lanbide-heziketa ez-arautuan eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en formación profesional no reglada en materia agraria.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, industria-arloko eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en materia de industria.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, teknologia, berrikuntza eta eraldaketa digitalaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en materia de tecnología, innovación y transformación digital.

c) Idazkaria.

c) El Secretario o Secretaria.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan eskumena duen saileko teknikari bat. Kide anitzeko organoko lehendakariak izendatuko du, kargutik kenduko du edo aldi baterako ordeztuko du, postua hutsik dagoenean edo idazkaria ez dagoenean edo gaixorik dagoenean.

Un técnico o técnica del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo. Será designado, cesado o sustituido de forma temporal, en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, por el presidente o presidenta del órgano colegiado.

3. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 3.– Funciones.

1.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak eginkizun hauek izango ditu:

1.– El Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional tendrá las siguientes funciones:

a) Jaurlaritzako sailek garatzen dituzten estrategietan eragina izango duten lanbide-heziketako politika orokorrei buruzko irizpideak ezartzea.

a) Establecer criterios sobre las políticas generales en materia de formación profesional en su conjunto que incidan en las estrategias desarrolladas por los diferentes Departamentos del Gobierno.

b) Jaurlaritzako sailek garatzen dituzten estrategietan eragina izango duten lanbide-heziketako politikak koordinatzea.

b) Coordinar las políticas en materia de formación profesional que incidan en las estrategias desarrolladas por los diferentes departamentos del Gobierno.

c) Legez edo organo horri organikoki dagokion sailaren egitura organiko eta funtzionalaren dekretu bidez ezarritako beste edozein eginkizun.

c) Cualesquiera otras funciones asignadas por ley o por el decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento al que se adscriba orgánicamente el órgano.

2.– Eginkizunak gauzatzeko, kontuan izango ditu Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak eginiko proposamenak, bai eta Nekazaritza eta Elikagaigintzari buruzko 17/2008 Legearen 70. artikuluan jasotako Batzorde Mistoak egin ditzakeenak ere.

2.– Para el desarrollo de sus funciones tendrá en cuenta las propuestas realizadas por el Consejo Vasco de Formación Profesional, así como las que pudiera proponer la Comisión Mixta contemplada en el artículo 70 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria.

4. artikulua.– Izendatzea eta kargutik kentzea.

Artículo 4.– Nombramientos y ceses.

1.– Kide anitzeko organoko presidente-kargua bete behar duen pertsona Gobernu Kontseiluaren dekretu bidez izendatuko da, organoa atxikia duen Hezkuntza Sailaren proposamenez, lanbide-heziketaren arloko eskumena duten kargudun publikoen artean.

1.– El nombramiento de la persona que ha de desempeñar el cargo de presidencia del órgano colegiado será realizado por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Educación al que se encuentra adscrito el órgano, entre personas que desempeñen cargo público con competencia en materia de formación profesional.

Kide anitzeko organoko bokal-kargua bete behar duten pertsonak dekretu honen azken xedapenetako lehenengoan aipatzen diren sailetako titularrek izendatuko dituzte, kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako gaietan eskumena duten kargudun publikoen artean. Izendapenek emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua ahalbidetu behar dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 23. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

El nombramiento de las personas que han de desempeñar el cargo de vocal del órgano colegiado será realizado por la persona titular de cada uno de los Departamentos a los que se refiere la disposición final primera del presente Decreto, entre personas que desempeñen cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado. Los nombramientos han de procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Kide anitzeko organoko idazkari-kargua bete behar duen pertsonaren izendapena kide anitzeko organoko presidenteak egingo du, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko teknikarien artean.

El nombramiento de la persona que ha de desempeñar el cargo de secretario o secretaría del órgano colegiado será realizado por la presidencia del órgano colegiado entre personal técnico del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

Pertsona hori ez da kide anitzeko organoko kide izango; ahotsa izango du, baina botorik ez.

Esta persona no será miembro del órgano colegiado, tendrá voz, pero no voto.

2.– Titularren posturen bat hutsik badago, edo absente edo gaixorik badaude, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian xedatua bete beharko da.

2.– En casos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares, se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Decreto 71/2021 de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación.

3.– Izendapena egiteko eskumena duten organoek edozein unetan kargugabetu ahal izango dituzte izendatutako pertsonak, bai eta ordeztu ere.

3.– Los órganos competentes para efectuar los nombramientos pueden, en cualquier momento, cesar y sustituir a las personas nombradas.

Ordezkapenen kasuan, ordeztutako pertsonaren agintaldia bete arteko denbora-tarterako iraungo du izendatu berriak.

En caso de sustitución, el nuevo nombramiento lo será para el tiempo que reste hasta cumplir el mandato de la persona sustituida.

Kargua utzi duten pertsonek beren eginkizunak betetzen jarraituko dute, haien ordez izendatu den pertsonak izendapena onartu arte.

Las personas cesantes seguirán desempeñando sus funciones hasta la aceptación de la persona que haya sido nombrada en su lugar.

5. artikulua.– Kide anitzeko organoko lehendakariaren eginkizunak eta eskumenak.

Artículo 5.– Funciones y atribuciones de la presidencia del órgano colegiado.

Kide anitzeko organoko presidenteari dagokio:

Corresponderá al Presidente o Presidenta del órgano colegiado:

a) Organoaren ordezkari izatea.

a) Ostentar la representación del órgano.

b) Ohiko eta ezohiko bileretarako deia egitea, eta gai-zerrenda finkatzea; horretarako, hala beharko balitz, kontuan izango ditu gainerako kideek behar besteko denboraz aurkeztutako eskaerak.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación.

c) Bileretan buru izatea, eztabaiden moderatzaile izatea, eta eztabaidok bertan behera uztea arrazoi justifikaturik badago.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Berdinketak bere botoarekin haustea.

d) Dirimir con su voto los empates.

e) Legeak beteko direla bermatzea.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Organoak hartzen dituen erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

g) Organoko lehendakari izateari dagozkion bestelako eginkizunak gauzatzea.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.

6. artikulua.– Kide anitzeko organoko kideen eginkizunak eta eskumenak.

Artículo 6.– Funciones y atribuciones de los miembros del órgano colegiado.

1.– Kide anitzeko organoko kideei dagokie:

1.– Corresponden a los miembros del órgano colegiado:

a) Deialdia jasotzea gutxienez bilkura baino zazpi egun natural lehenago; hain zuzen ere, deialdian, bilkuretako gai-ordena eta gai horien gaineko informazioa jaso beharko dira.

a) Recibir, con una antelación mínima de siete días naturales, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones y la información sobre los temas del mismo.

b) Saioetako eztabaidetan parte hartzea eta komenigarritzat jotako proposamenak formulatzea, gai-zerrendan sartutako edozein gairen inguruan.

b) Participar en los debates de las sesiones y formular las propuestas que estimen convenientes sobre cualquier asunto incluido en el orden del día.

c) Boto-eskubidea gauzatzea, abstenitzeko aukerarik izan gabe, zer eta zergatik bozkatu duten azaltzea, eta boto partikularra formulatzea.

c) Ejercer su derecho a voto, sin que puedan abstenerse, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican, y formular voto particular.

d) Galderak eta eskariak egitea.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Lehendakariari proposatzea hurrengo bilkuren gai-zerrendetan sartuko diren puntuak, puntu horiek jasota geratuko direla bermatuko duen edozein bitartekoren bidez.

e) Proponer a la Presidencia, por cualquier medio que permita su constancia, los puntos a incluir en el orden del día de futuras reuniones.

f) Bilkuretan, premiazko gairen bat sartzeko proposamena egitea.

f) Proponer durante las reuniones la inclusión de un asunto urgente.

g) Emandako eginkizunak betetzeko behar den informazioa lortzea.

g) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

h) Dagozkion beste edozein eginkizun egitea.

h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

2.– Kideek hala eskatuta, hartutako erabakiaren kontrako botoa, eta hori justifikatzen duten arrazoiak, edo aldeko botoaren azalpena jasoko dira aktan.

2.– A solicitud de los respectivos miembros, en el acta figurará el voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Era berean, edozein kidek dauka bere parte-hartzearen edo proposamenaren transkripzio osoa eskatzeko eskubidea; horretarako, eta betiere aktak ez badakar bilkuraren grabaziorik, bere parte-hartzearekiko fidela den testua eman beharko du une horretan bertan edo presidenteak adierazitako epean, eta horrela geratu beharko da jasota aktan edo horren kopia erantsi beharko da.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el/la Presidente/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Gehiengoaren erabakiarekin ados ez dauden kideek idatziz formulatu ahal izango dute beren boto partikularra, bi eguneko epean, eta hura ere onartutako testuari erantsiko zaio.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto aprobado.

3.– Kide anitzeko organoko kideek ezin izango dituzte beren gain hartu organoari aitortzen zaizkion ordezkaritza-funtzioak, salbu eta, kasu zehatz bakoitzerako, organoak berak halakorik esleitu dienean berariaz, modu baliozkoan hartutako erabaki bidez.

3.– Los miembros del órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les haya otorgado por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

7. artikulua.– Kide anitzeko organoko idazkariaren eginkizunak eta eskumenak.

Artículo 7.– Funciones y atribuciones de la persona que desempaña la Secretaría del órgano colegiado.

Kide anitzeko organoko idazkariari dagokio:

Corresponde al Secretario o Secretaria del órgano colegiado:

a) Bileretara joatea, hitz egiteko eskubidearekin baina botorik gabe.

a) Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.

b) Organoaren bilkuren deialdia egitea lehendakariaren aginduz, eta organoko kideei zitazioak egitea.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Organoaren ekintzen legaltasun formal eta materiala beteko dela zaintzea.

c) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano.

d) Erabakiak hartu eta eratzeko prozedurak eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

d) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

e) Kideek organoari egindako komunikazioak jasotzea: jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo ezagutu behar dituen bestelako idazkiak.

e) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

f) Gaiak bideratzea eta bilkuretako aktak idatzi eta baimentzea.

f) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

g) Onartutako erabakiei buruzko ziurtagiriak ematea.

g) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados.

h) Idazkariari berez dagokion beste edozein eginkizun.

h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a.

8. artikulua.– Organoa eratzea, deialdiak eta bilkurak egitea eta erabakiak hartzea.

Artículo 8.– Constitución, convocatorias, sesiones y acuerdos.

1.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena behar bezala eratu eta bilkurak egiteko, eztabaidak izateko eta erabakiak hartzeko helburuz, lehenengo deialdian, organoko lehendakaria eta idazkaria bertaratu beharko dira, modu presentzialean edo urrutitik; edo, bestela, haien ordezkoak eta, gutxienez, kideen erdiak.

1.– Para la válida constitución del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, en primera convocatoria, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, de las personas que ostentan la Presidencia y la Secretaría del órgano, Presidente/a y Secretario/a o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus vocales.

Deialdian berariaz hala jasota baldin badago, lehenengo deialdirako adierazitako ordutik ordubete igaro bada eta ez bada beharrezko quorumik lortu organoa modu baliagarrian eratzeko, bigarren deialdian eratu ahal izango da, eta, modu baliagarrian eratzeko, nahikoa izango da presidentea eta idazkaria bertaratzea, bai eta, gutxienez, hiru kide ere, hiru sailen titularrek izendatutako kargudun publikoak izan beharko direnak.

Sí así se contempla expresamente en la convocatoria, transcurrida una hora desde la señalada para la primera convocatoria sin que se alcance el quorum necesario para su valida constitución, podrá constituirse en segunda convocatoria siendo suficiente para la valida constitución con la asistencia de las personas que ostentan la Presidencia y la Secretaria, así como un mínimo de tres vocales, que sean cargos públicos que hayan sido designados por las personas titulares de los tres departamentos diferentes.

2.– Deialdiak 7 egun naturaleko gutxieneko epean egingo dira bilkuraren aurretik, eta deialdiarekin batera gai-zerrenda erantsiko da. Premia izango balitz, presidenteak 48 ordura murriztu ahal izango luke epea, gutxienez.

2.– Las convocatorias se realizarán en el plazo mínimo de 7 días naturales anteriores a la reunión e incluirán el orden del día. En caso de urgencia, la persona que ostenta la Presidencia podrá reducir el plazo hasta un mínimo de 48 horas.

Ezin da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik, salbu eta kide anitzeko organoko kide guztiak bertaratu direnean eta gehiengoak erabaki duenean aztergaia presazkoa dela.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

3.– Organoak zehaztuko du ohiko bilkuren maiztasuna: gutxienez, urtean bi bilkura izango dira.

3.– El órgano establecerá la periodicidad de las sesiones ordinarias con un mínimo de dos sesiones anuales.

4.– Ezohiko bilkuren deialdiak egingo dira lehendakariak beharrezko irizten dionean, bai eta gutxienez kideen % 50ek eskatzen duenean ere.

4.– Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando la persona que ostenta la Presidencia lo considere necesario, así como, cuando lo soliciten al menos el 50 por ciento de los y las vocales.

5.– Idazkaria eta kide anitzeko organoko kide guztiak, edo, bestela, haien ordezkoak, modu presentzialean edo urrutitik bilduta daudenean, modu baliagarrian eratu ahal izango dira kide anitzeko organo gisa, aldez aurreko deialdirik gabe bilkurak egiteko, eztabaidak izateko eta erabakiak hartzeko, kide guztiek hala erabakitzen dutenean.

5.– Cuando estuvieren reunidos de manera presencial o a distancia la persona que ostenta la Secretaría y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso, las personas que los suplan, estos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

6.– Bilkurak presentzialak edo urrutikoak izan ahalko dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen 17. artikuluan ezarritakoaren arabera.

6.– Las sesiones podrán celebrarse tanto en forma presencial como a distancia con sujeción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.– Gai bereziak aztertzean organoko kide ez diren pertsonak eramatea komeni bada, presidenteak egingo du deialdia, soilik aipatutako gai horietarako. Pertsona horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

7.– En aquellos asuntos cuya especificidad aconseje la concurrencia de personas que no forman parte del órgano, estas podrán ser convocadas por el Presidente o Presidenta, a efectos exclusivamente del tratamiento de dichos asuntos. Estas personas tendrán voz, pero no voto.

8.– Bertaratutakoen botoen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak.

8.– Los acuerdos de adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes.

9. artikulua.– Aktak.

Artículo 9.– Actas.

Bilkuretako aktak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren arabera idatzi eta onartuko dira.

Las actas de las sesiones se elaborarán y aprobarán conforme establece el artículo 18 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Hezkuntza Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezarri zuen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretua aldatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación.

Laugarren xedapen gehigarri berria gehitu da otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuan, eta testu hau izango du:

Se adiciona una nueva disposición adicional cuarta en el Decreto 71/2021, de 23 de febrero, con el siguiente contenido:

«Laugarren xedapen gehigarria: Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenaren adskripzioa eta osaera.

«Disposición adicional cuarta: adscripción y composición del Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional.

1.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena lanbide-heziketaren arloan eskumena duen sailburuordetzari atxikita geratzen da organikoki.

1.– El Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional queda adscrito orgánicamente a la Viceconsejería competente en materia de formación profesional.

2.– Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorenak osaera hau izango du:

2.– El Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional tendrá la siguiente composición:

a) Lehendakaria.

a) Presidente o Presidenta.

Lanbide-heziketaren arloan eskumena duen kargu publikoren bat betetzen duen pertsona bat, Jaurlaritzak izendatua, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularraren proposamenez.

Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia de formación profesional designada por el Gobierno, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

b) Kideak, kopuru eta ordezkaritza honetan:

b) Vocales en el número y representación siguiente:

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duten hiru kargudun publiko, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatuak.

– Tres personas que desempeñen cargos públicos con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designadas por la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duten hiru kargudun publiko, enplegurako lanbide-heziketaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatuak.

– Tres personas que desempeñen cargos públicos con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designadas por la persona titular del departamento competente en materia de formación profesional para el empleo.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, nekazaritza-arloko lanbide-heziketa ez-arautuan eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en formación profesional no reglada en materia agraria.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, industria-arloko eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en materia de industria.

– Kide anitzeko organoaren eginkizunekin lotutako arloetan eskumena duen kargudun publiko bat, teknologia, berrikuntza eta eraldaketa digitalaren arloko eskumena duen saileko titularrak izendatua.

– Una persona que desempeñe un cargo público con competencia en materia vinculada con las funciones del órgano colegiado designada por la persona titular del departamento competente en materia de tecnología, innovación y transformación digital.

c) Idazkaria.

c) Secretario o Secretaria.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketan eskumena duen saileko teknikari bat. Kide anitzeko organoko lehendakariak izendatuko du, kargutik kenduko du edo aldi baterako ordeztuko du, postua hutsik dagoenean edo idazkaria ez dagoenean edo gaixorik dagoenean.

Un técnico o técnica del departamento competente en materia de formación profesional del sistema educativo. Será designado, cesado o sustituido de forma temporal, en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, por el presidente o presidenta del órgano colegiado.

Kide anitzeko organoa osatzen duten pertsonak izendatu eta kargugabetzeko, Lanbide Heziketari buruzko Legean eta Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duen Dekretuan ezarritakoaren arabera jokatuko da».

Para el nombramiento y cese de las personas que integran el órgano colegiado se estará a lo dispuesto en la Ley de Formación Profesional y en el Decreto que regula el Órgano Superior de Coordinación de la Formación Profesional».

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko azaroaren 23an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.


Azterketa dokumentala


Análisis documental