Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

230. zk., 2021eko azaroaren 18a, osteguna

N.º 230, jueves 18 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5881
5881

EBAZPENA, 2021eko urriaren 8koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena; honen bidez, beste herrialde batzuetako merkatuetan ardoak sustatzen laguntzeko neurriak ezartzeko 2022 NBBEF ekitaldian aurkeztu diren eskaerak ebazten dira.

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelven las solicitudes presentadas al efecto de acogerse a las medidas de apoyo a la promoción de vinos en mercados de terceros países, ejercicio FEAGA 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailaren Elikagaien Kalitate eta lndustriako Zuzendaritzan aurkeztu diren eskaerak aztertu dira, Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko azaroaren 25eko Aginduaren babesean (hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako eta –ekintzetarako laguntzen deialdia egiten duena 2021. urterako).

Vistas las solicitudes presentadas ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas.

Eskaera horiei honako hauetan xedatutakoa aplikatu behar zaie: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamendua (EB), Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketa, kudeaketa eta jarraipenari buruzkoa; Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 Erregelamendu Eskuordetua; eta Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 Betearazpen Erregelamendua (EB).

Considerando que a dichas solicitudes les es de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios; el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016.

Horrez gain, honako hauek ere aplika daitezke: 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, 608/2019 Errege Dekretuak aldatu duena (608/2019 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, Espainiako mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2019-2023ko programako neurriak aplikatzeko azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua aldatzen duena); eta 227/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa.

Considerando que, así mismo, es aplicable lo establecido en el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 608/2019 de 25 de octubre, por el que se establecen las normas para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español; así como el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ikusi da Nekazaritza, Elikagai eta Ingurumen Ministerioko Nekazaritza eta Landa Garapeneko Arloko Batzarrak 2021eko maiatzaren 20an onartutako programen behin betiko zerrenda. Hau

Vista la lista definitiva de los programas aprobados con fecha 20 de mayo de 2021 por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1.– Ebazpen honen eranskinean zerrendatu diren eskatzaileek aurkeztutako eskabideak onartzea, aipatutako eranskinean zehaztuta daude dirulaguntza jaso dezaketen gastuen zenbatekoa eta zuzeneko laguntza moduan emandako laguntzen zenbatekoa. Dirulaguntza 10.126.532,12 eurokoa da guztira, NBBEF-aren kontura finantzatua.

1.– Aceptar las solicitudes presentadas por los solicitantes que se relacionan en el anexo a la presente Resolución, especificándose en el citado anexo, el importe del gasto subvencionable y la cantidad reconocida como ayuda directa, siendo que la cuantía total asciende a 10.126.532,12 euros financiada con cargo al FEAGA.

2.– Ebazpen hau jakinarazi eta hilabeteko epean, onuradunek telematikoki jakinarazi beharko diote Ekonomiaren Garapen Jasangarritasun eta Ingurumeneko Saileko Elikagaien Kalitate eta lndustriako Zuzendaritzari deialdi-aginduan ezarritako baldintzak onartzen dituztela.

2.– En el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, los beneficiarios deberán comunicar telemáticamente a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la aceptación de los términos establecidos en la Orden de convocatoria.

3.– Aurrez aipatutako onarpen-jakinarazpen horrekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailean berme bat eratu izanaren justifikazio bat aurkeztu beharko da; bermea ez da izango erkidegoaren urteko finantzaketaren zenbatekoaren ehuneko 15eko baino gutxiagokoa.

3.– La anteriormente citada comunicación de aceptación deberá ir acompañada de una justificación de la constitución de una garantía a favor del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por un importe no inferior al 15 por ciento del montante anual de la financiación comunitaria.

4.– Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraren aurka, gorako errekurtsoa jar dakioke Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, o en su defecto al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2021.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental