Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

227. zk., 2021eko azaroaren 16a, asteartea

N.º 227, martes 16 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
5835
5835

EBAZPENA, 2021eko azaroaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko urriaren 27ko erabakia, 2021eko «Basque Digital Innovation Hub - Konexio» laguntzen programaren oinarri arautzaileen aldaketa onetsi eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de octubre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) - Konexio» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko urriaren 27ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Basque Digital Innovation Hub - Konexio» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratu ziren, eta dagokion publizitatea emateko ondoreekin,

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 27 de octubre de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) - Konexio» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Basque Digital Innovation Hub - Konexio» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatzeari eta argitaratzeari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la modificación de las bases reguladoras del programa de ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) - Konexio» 2021 y se ordena su publicación, que figura como anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko azaroaren 3a.

En Bilbao, a 3 de noviembre de 2021.

SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

SPRI-ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ZUZENDARI NAGUSIAREN 2021EKO AZAROAREN 3KO EBAZPENAREN ERANSKINA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SPRI ENPRESA GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKORDIOA, 2021EKO URRIAREN 27KOA, 2021EKO «BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - KONEXIO » LAGUNTZA PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ALDATZEN DITUENA ETA ALDAKETA HORREN ARGITARATZEA AGINTZEN DUENA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE 27 DE OCTUBRE DE 2021 POR EL QUE SE PROCEDE A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB (BDIH) - KONEXIO» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

2021eko ekainaren 30eko ebazpenaren bitartez, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluak, onartu, argitaratu eta deialdia egin zuen 2021eko «Basque Digital Innovation Hub - Konexio» Laguntza Programa arautzen duten oinarrien inguruan programaren argitaratzea aginduz.

Con fecha 30 de junio de 2021, el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), acordó la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation HUB (BDIH) - KONEXIO» 2021, ordenando su publicación.

Argitaratu zenetik igarotako aldian, eskaera asko jaso ditugu. Hori horrela, egokitzat jotzen da programari esleitutako baliabide ekonomikoak areagotzea, betiere erabilgarri dagoen aurrekontuaren barruan.

En el plazo trascurrido desde su publicación se ha recibido un importante volumen de solicitudes, por lo que procede, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, aumentar los recursos económicos asignados al programa.

Azaldutako guztiagatik,

Por lo expuesto,

HAUXE ERABAKI DUT:
ACUERDA:

Lehenengoa.– «Basque Digital Innovation Hub - Konexio» 2021 Laguntza Programaren araudiko 4. artikuluko 1.go atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 1 del artículo 4 de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation HUB (BDIH) - Konexio» 2021, que quedará redactado en los siguientes términos:

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

«1.– Dirulaguntza-programa honen helburura bideratutako 2021eko baliabide ekonomikoak 1.000.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan horretarako ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. SPRIren aurrekontuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude».

«1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2021, ascienden a la cantidad de 1.000.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Bigarrena.– Ebazpen hau argitaratzeko ahalmena ematea SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Orokorrari.

Segundo.– Facultar a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación del presente Acuerdo.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra el presente acuerdo, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Euskadiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental