Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

227. zk., 2021eko azaroaren 16a, asteartea

N.º 227, martes 16 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5834
5834

EBAZPENA, 2021eko urriaren 28koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita ikus-entzunezkoen arloko proiektuak garatzeko dirulaguntzetarako deialdia egiten duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko apirilaren 20ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al desarrollo de proyectos audiovisuales al amparo de la Orden de 20 de abril de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de ayudas al desarrollo de proyectos audiovisuales.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– 2021eko apirilaren 30ean argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko apirilaren 20ko Agindua, 2021. urtean ikus-entzunezkoen arloko proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 30 de abril de 2021 se publicó en el BOPV la Orden de 20 de abril de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca el régimen de concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, al desarrollo de proyectos audiovisuales.

2.– 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan ezarritakoaren arabera –1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena–, laguntzak emateari eta aldatzeari buruzko ebazpenak, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat, EHAAn argitaratu beharko dira.

2.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes establezcan otra forma.

Horiek horrela izanda, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko apirilaren 20ko Aginduaren arabera, onuradun izan direnen zerrenda eta emandako dirulaguntzak (I. eranskina), ukatu diren eskabideak (II. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (III. eranskina).

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y personas beneficiarias (Anexo I), junto con la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) y las archivadas (Anexo III) referida a la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 20 de abril de 2021.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental