Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

224. zk., 2021eko azaroaren 11, osteguna

N.º 224, jueves 11 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5747
5747

AGINDUA, 2021eko urriaren 27koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, 2021erako nekazaritza-azpisektorearen dibertsifikaziorako laguntzetarako deialdia egiten duena, ekoizpenaren eraldaketari edo kalitateari lotutako berrikuntzaren eremuan, minimis laguntzen erregimenaren pean.

ORDEN de 27 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por el que se convocan, para el año 2021, ayudas a la diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación ligada a calidad o transformación productiva, bajo el régimen de ayudas minimis.

Euskal nekazaritza-sektorearen ezaugarri nabarmenetako bat da haren jarduera ekoizpen-azpisektore askotan dibertsifikatuta egotea, eta hori, era berean, gure eremu geografiko txikiak iparraldetik hegoaldera duen egiturazko aniztasun agroklimatikoaren ondorioz gertatzen da.

Una de las características destacadas del sector agrario vasco, es la diversificación de su actividad en un buen número de subsectores productivos, derivada a su vez de la diversidad estructural agroclimática que presenta nuestro reducido espacio geográfico de norte a sur.

Hori dela eta, euskal nekazaritzan, honako azpisektore hauek daude presente: baratzezaintza, frutagintza, zereala, patata, erremolatxa, oleaginosoak, olibadiak eta mahastizaintza; bai eta abeltzaintzako azpisektoreak ere, hala nola esnetarako behiak, haragitarako behiak, ardi-esnea, arrautzetarako eta haragitarako hegaztiak, txerriak, zaldiak, untxiak eta erlezaintza. Horrez gain, basogintzako azpisektore indartsu bat dago, papera eta egurra ekoizteko espezieen landaketei lotua.

Así en el agro vasco, están presentes subsectores agrícolas como la horticultura, fruticultura, cereal, patata, remolacha, oleaginosas, olivar y viticultura; o subsectores ganaderos como el vacuno leche, vacuno carne, ovino-leche, avícola de huevos y carne, porcino, equino, cunicultura, y la apicultura, además de un potente subsector forestal ligado a plantaciones de especies destinadas tanto para papel como madera.

Aniztasun horren ondorioz, eta azpisektoreren batek izan ditzakeen koiuntura ekonomiko txarrak gorabehera, EAEko BPGd-ari ekarpen makroekonomiko orekatua eta egonkorra egiten zaio.

Fruto de esta diversidad, y pese a posibles coyunturas económicas desfavorables de algún subsector, se posibilita una aportación macroeconómica equilibrada y estable al PIB de la CAE.

Hala ere, gure nekazaritzako ikerketa- eta berrikuntza-zentroak ekoizpen-nitxo oso berritzaileak eta errentagarritasun onak izan ditzaketenak detektatzen ari dira, Sail honi hiru helburu estrategiko lortzen laguntzen diotenak:

No obstante, desde nuestros centros de investigación e innovación agraria se están detectando nuevos nichos productivos muy innovadores y con potenciales buenas rentabilidades, que coadyuvan al logro de tres objetivos estratégicos para este Departamento:

– Gure herrialdean elikagaiak eraldatzeko eta merkaturatzeko egitura berriak finka daitezen ahalbidetzea.

– Posibilitar el asentamiento en nuestro país de nuevas estructuras de transformación y comercialización alimentarias.

– Kalitate ziurtatuko erregimenen pean elikagaiak ekoizteko dugun politika indartzea.

– Reforzar nuestra política de producir alimentos bajo regímenes de calidad certificada.

– Ekintzaile gazteak nekazaritza-sektorean sartzeko ekoizpen-aukera berriak ematea, sektore hori gaztetze aldera.

– Aportar nuevas posibilidades productivas de incorporación de jóvenes personas emprendedoras al sector agrario que permitan un rejuvenecimiento de este.

Ildo horretan, agindu honek minimis erregimenaren peko laguntzak planteatzen ditu, jarraitutasun-bokazioarekin, berrikuntza, kalitate edo eraldaketarekin lotutako ekoizpen-nitxo berritzaile berri horietan sartzearen aldeko apustua egiten duten edo haietan jada presente dauden ekintzaileei laguntzeko.

En este sentido, esta Orden se plantea unas ayudas bajo el régimen de minimis, con vocación de continuidad, para apoyar a personas emprendedoras que apuesten por incorporarse, o ya estén presentes, en estos nuevos nichos productivos innovadores ligados a la innovación, la calidad o la transformación.

Agindu honek aurten ustiategiaren titularrak lagunduko ditu diruz, baldin eta ustiategiaren ekoizpena, edo zati bat, azpisektore hauetakoren batean inskribatuta badago: lupulu-ekoizpena, barietate jakin batzuetako ogitarako zerealak, fruitu lehorreko zuhaitzen landaketa (intxaurrondoa eta hurritza), eta ahuntz-esnea.

La presente Orden amparará este año ayudas a titulares de explotación cuya producción, o una parte de la misma, se inscriba en alguno de los siguientes subsectores: producción de lúpulo, cereales panificables de determinadas variedades, plantaciones de árboles para frutos secos (nogal y avellano), y caprino-leche.

Deialdiak aurrekontu-kreditu nahikoa du Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legean.

La convocatoria cuenta con crédito presupuestario suficiente en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.

Era berean, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduak (Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021erako, 2022rako eta 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen du agindu horrek) onetsitako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa aldatzen duen 2021eko ekainaren 30eko Aginduaren barruan dago dirulaguntzen deialdi hau, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz.

Asimismo, la presente convocatoria de subvenciones está incluida en la Orden de 30 de junio de 2021, de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023, de conformidad con lo indicado en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Laguntza horiek honako hauen babesean emango dira: 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; eta Europako Batzordearen 2019ko otsailaren 21eko 2019/316 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baita 1408/2013 (EB) Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa. Eta, era berean, honako hauek ere aplikatzekoak dira: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; Sektore Publikoaren Testu Bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua; azaroaren 11ko 1/1997 Errege Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua; 8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzkoa; eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean eta azken horren Erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudia.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola y al Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, así como resultan de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Real Decreto 1/1997, de 11 de noviembre, Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailari dagozkion gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento. En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Laguntzaren xedea.

Primero.– Objeto de la ayuda.

1.– 2021erako laguntzak deitzea, lupulu, ogitarako zereal, ahuntz-esne eta fruitu lehorreko zuhaitzen (intxaurrondoa eta hurritza) azpisektore produktiboetako ustiategietarako, berrikuntzarekin eta kalitatearekin lotutako nekazaritza-nitxo berriak abian jartzea sustatzeko, eta, era berean, euskal nekazaritza-sektorea eraldatzeko eta gaztetzeko prozesuak bultzatzeko.

1.– Convocar ayudas para el año 2021 a explotaciones de los subsectores productivos de lúpulo, cereales panificables, caprino leche y frutos secos (nogal y avellano), para potenciar la puesta en marcha de nuevos nichos agrarios ligados a la innovación y la calidad, que favorezcan a su vez procesos de transformación y rejuvenecimiento en el sector agrario vasco.

Bigarrena.– Finantzaketa.

Segundo.– Financiación.

1.– Agindu honen arabera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura 2021eko ekitaldian eman beharreko dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa 298.000 eurokoa izango da, eta honela banatuko da ustiategien artean:

1.– El volumen total máximo de las subvenciones a conceder durante el ejercicio 2021 en virtud de la presente Orden con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco ascenderá a la cantidad de 298.000 euros, con la siguiente distribución entre las diferentes explotaciones:

a) Lupulu-ustiategiak: 60.000 euro.

a) Explotaciones de lúpulo: 60.000 euros.

b) Ogitarako zerealen ustiategiak: 28.000 euro.

b) Explotaciones de cereales panificables: 28.000 euros.

c) Fruitu lehorren ustiategiak (intxaurrondoak eta hurritzak): 90.000 euro.

c) Explotaciones de frutos secos (nogales y avellanos): 90.000 euros.

d) Ahuntz-esnearen ustiategiak: 120.000 euro.

d) Explotaciones de caprino-leche: 120.000 euros.

2.– Emango diren laguntzen zenbateko guztia ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Zenbatekoa aldatuz gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En caso de modificaciones en la cuantía, dicha circunstancia será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Onuradunak.

Tercero.– Personas beneficiarias.

1.– Laguntza horien onuradun izan ahalko dira eskabidea egiteko unean Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko eginbeharrak eta honako eginbehar orokor hauek betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridiko eskatzaileak:

1.– Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas físicas o jurídicas solicitantes que en el momento de la solicitud cumplan con los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los siguientes requisitos generales:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako ustiategi baten titularra izatea, edo sektorean sartzeko prozesuan egotea Gaztenek programaren barruan (onetsitako proiektua).

a) Ser titular de una explotación ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o estar en proceso de incorporación al sector dentro del programa Gaztenek (proyecto aprobado).

b) Ustiategia EAEko Nekazaritza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egotea.

b) Que la explotación esté inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias del País Vasco.

c) Abereen osasunari, higieneari, ongizateari eta trazabilitateari buruzko indarreko arauak betetzea, eta zigorrik jaso ez izana arlo horietan beraietan deialdi honen aurretiko azken hiru urteetan.

c) Cumplir la normativa vigente en materia de trazabilidad, bienestar, higiene y sanidad animal, y no haber sido sancionadas por infracciones en esos ámbitos en los últimos tres años anteriores a esta convocatoria.

d) Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

d) Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

e) Beste edozein kontzeptugatik 20.000 euroko laguntzarik jaso ez izana minimis erregimenaren barruan, deialdi honen aurreko bi zerga-ekitaldietan, edo indarrean dagoen zerga-ekitaldian.

e) No haber recibido 20.000 euros en ayudas acogidas al régimen de minimis por cualquier concepto durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a la presente convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso.

f) Jakinaraztea diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten ala ez administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duten ala ez. Hala bada, dirulaguntza ematen duen erakundearen identitatea eta laguntzaren zenbatekoa jakinarazi beharko dira.

f) Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o entes tanto públicos como privados. En caso afirmativo, se deberá comunicar la identidad de la entidad concedente de la subvención y de su importe.

Era berean, jakinarazpen horrekin batera berariazko adierazpen bat egin beharko da aurreko bi zerga-ekitaldietan eta abian den ekitaldian zehar jasotako gainerako minimis laguntzei dagokienez.

Asimismo, dicha comunicación deberá incorporar una declaración expresa referente a las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio en curso.

Eginbehar horiek bete beharko dira bai onuradun izateko bai dirulaguntzaren likidazioa egin arte onuradun izaten jarraitzeko.

Estos requisitos lo serán tanto para acceder a la condición de persona beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención.

2.– Honako hauek ezin izango dira Agindu honetan xedatutako laguntzen onuradun izan:

2.– No podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas:

a) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen ebazpen edo epai irmoren batekin zehatuta edo kondenatuta daudenak; prebarikazioagatik, funtzionario-eroskeriagatik, ondasun publikoak bidegabe erabiltzeagatik, eragimen-trafikoagatik, iruzurragatik, legearen aurkako ordainarazpenak egiteagatik edo hirigintza-delituengatik zigortuak daudenak; eta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekuren bat dutenak, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 4/2005 Legearen (otsailaren 18ko 4/2005 Legea) azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

a) Quienes se encuentren sancionadas o condenadas, mediante resolución o sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes, exacciones ilegales o delitos urbanísticos, o se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Konkurtso-deklarazioa eskatu dutenak, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo direnak edo konkurtsoan deklaratuta egon direnak, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean badaude edo desgaitu egin badira, Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

b) Quienes hayan solicitado declaración de concurso, o hayan sido declarados insolvente en cualquier procedimiento, o hayan sido declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, o estén sujetos a intervención judicial o hayan sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Administrazioarekin egindako edozer kontratu ebazpen irmoz indargabetu bada, dena delako kausagatik errudun deklaratuz gero.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza izan, kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean daudenak, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat izatea, horietan ezarritako baldintzetan.

d) Quienes estén inscritas, bien sea la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

e) Zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean dutenak.

e) Quienes tengan residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) Berreskuratze-agindu baten mende daudenak, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

f) Quienes estén sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.– Arestian adierazitako kondizio orokorrez gain, honako berariazko kondizio hauek bete beharko dira:

3.– Además de las condiciones generales arriba indicadas, se deberán cumplir las siguientes condiciones específicas:

a) Lupulu-ustiategien titularrei dagokienez:

a) Para personas titulares de explotaciones de lúpulo:

– Behar bezala erregistratutako lupulu-ekoizleen elkarte bateko kide izatea.

– Estar asociado/a en una asociación de productores/as de lúpulo debidamente registrada.

– 2021ean, gutxienez 0,15 hektarea lupulu haztea.

– Cultivar durante 2021 al menos 0,15 Has de lúpulo.

– Ustiategia ekoizpen merkaturagarrian badago:

– Si la explotación está en producción comercializable:

• Batzordearen 2006ko abenduaren 14ko 1850/2006 (EE) Erregelamenduaren arabera ziurtatuta egotea ekoizpena.

• Estar certificada su producción conforme al reglamento (CE) No 1850/2006 de la Comisión de 14 de diciembre de 2006.

• Garagardoa ekoizteko, ekoizpena Euskal Garagardo Elkarteko egileei komertzializatzea.

• Para la producción de cerveza, comercializar su producción, a elaboradores de Euskal Garagardo Elkartea.

• Beste ekoizpen batzuetarako, ekoizpena EAEko operadoreei jartzea lehentasunez.

• Para otras producciones, poner su producción de manera preferente a operadores de la CAPV.

b) Ogitarako zerealen ustiategietako titularrei dagokienez:

b) Para personas titulares de explotaciones de cereales panificables:

– 2020. urtean (2020-2021 kanpaina) gutxienez 20 hektarea zereal erein izana, honako ogitarako espezie eta barietate hauetakoren batenak: garia (Espelta, Soissons edo Filon barietateak) eta zekalea (ogitarako edozein barietate).

– Haber sembrado en el año 2020 (campaña 2020-2021) al menos 20 Has de cereales de alguna de las siguientes especies y variedades panificables: trigo (variedades Espelta, Soissons o Filón) y centeno (cualquier variedad panificable).

– Basque Label Okindegiak Elkarteko kide izatea eta ekoizpena Hazi Fundazioak ziurtatuta egotea.

– Pertenecer a la Asociación Basque Label Okindegiak Elkartea y estar su producción certificada por Hazi-Fundazioa.

– Ekoizpena Euskal Ogia Eusko Labelentzat komertzializatzea.

– Comercializar su producción para Euskal Ogia Eusko Label.

c) Fruitu lehorreko zuhaitzen (intxaurrondoak eta hurritzak) ustiategietako titularrei dagokienez:

c) Para personas titulares de explotaciones de frutos secos (nogales y avellanos).

– 2021. urtean, gutxienez, intxaurrondo eta/edo hurritz hektarea bat haztea.

– Cultivar durante 2021 al menos 1 Ha de plantación de nogales y/o avellanos.

– Ekoizpen ekologikoaren ziurtagiriaren pean edo 4.0 nekazaritzari lotutako aholkularitza egiaztatuaren bidez laboratzea (fertiirrigazioa, ureztatzea, hala badagokio, tantaka edo mikroaspertsio bidez, lurzoruen analisia, ongarritze selektiboa eta abar).

– Cultivar bajo la certificación de producción ecológica o mediante asesoramiento acreditado ligado a agricultura 4.0 (fertiirrigación, riego, en su caso, por goteo o microaspersión, análisis de suelos, abonado selectivo, etc.).

– Ekoizpenean egonez gero, ustiategian ontziratzea fruituak edo kontratua izatea enpresa eraldatzailearekin.

– En caso de estar en producción, envasar en la explotación los frutos o tener contrato con empresa transformadora.

d) Ahuntz-esnearen ustiategietako titularrei dagokienez:

d) Para personas titulares de explotaciones de caprino-leche:

– Ustiategia Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroan inskribaturik egotea.

– Estar la explotación inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

– Behar bezala erregistratutako ahuntz-ekoizleen elkarte bateko kide izatea.

– Estar asociado en una asociación de productores de caprino debidamente registrada.

– 2021. urtean, gutxienez, jezteko 50 ahuntz-buru izatea.

– Tener en 2021 al menos 50 cabezas de ganado caprino en ordeño.

– Esnearen errendimendu- eta kalitate-kontrolak egitea, EAEn erregistratutako aholkularitza-zentro baten bidez, eta erreferentziako laborategi baten ziurtagiria izatea.

– Realizar controles de rendimiento y calidad de la leche a través de un centro de asesoramiento registrado en la CAPV, y la certificación de un laboratorio de referencia.

– Esnea ustiategian eraldatzea, artisau-gazta, gazta ekologikoa edo Label Gaztaberri markako gazta ekoizteko, edota esne-ekoizle gisa erregistratuta egotea Label Gaztaberri gazta ekoizteko.

– Transformar la leche en la explotación para la producción de queso artesanal, ecológico o bajo la marca Label Gaztaberri, o estar registrado como productor de leche para la producción de queso Label Gaztaberri.

Laugarrena.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta gastuak eta gauzatze-epea.

Cuarto.– Actividades y gastos subvencionables y plazo de ejecución.

Diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

En relación con los gastos subvencionables, es de aplicación el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Zehazki, honako gastu hauek lagun daitezke diruz:

En concreto, serán gastos subvencionables:

1.– Lupulu-ustiategietarako, ekitaldirako aurkeztutako laborantza-azalera.

1.– Para explotaciones de lúpulo, la superficie de cultivo presentada para el ejercicio.

2.– Ogitarako zerealen ustiategietarako, kanpainan aurkeztutako laborantza-azalera.

2.– Para las explotaciones de cereales panificables, la superficie de cultivo presentada en la campaña.

3.– Fruitu lehorreko zuhaitzen ustiategietarako (intxaurrondoak eta/edo hurritzak), ekitaldirako aurkeztutako laborantza-azalera.

3.– Para explotaciones de frutos secos (nogales y/o avellanos), la superficie de cultivo presentada para el ejercicio.

4.– Ahuntz-esnearen ustiategietarako, ekitaldirako aurkeztutako ustiategiko jezteko abereen kopurua.

4.– Para explotaciones de caprino-leche, el número de animales de ordeño de la explotación para el ejercicio.

Bosgarrena.– Laguntzen izaera eta haiek emateko prozedura.

Quinto.– Naturaleza de las ayudas y procedimiento de concesión.

1.– Programari dagozkion laguntzak honako erregelamendu hauetan ezarritako erregimenaren pean eman dira: 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Batzordearen Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa; eta Europako Batzordearen 2019ko otsailaren 21eko 2019/316 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baita 1408/2013 (EB) Erregelamendua, nekazaritza-sektorerako Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa.

1.– Las ayudas concedidas en aplicación de este programa están acogidas al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola y al Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 1408/2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimos en el sector agrícola.

2.– Estatu kide bakoitzak enpresa bakar bati emandako minimis laguntzen zenbateko osoa ez da 20.000 eurotik gorakoa izango hiru ekitaldi fiskaleko edozein alditan.

2.– El importe total de las ayudas de minimis concedidas por cada Estado miembro a una única empresa no excederá de 20.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Muga hori gaindituz gero, gutxitu egingo da emandako dirulaguntzaren zenbatekoa: gehiegizko kopurua zenbat, hainbat gutxituko da.

En caso de superarse este límite la subvención concedida se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

3.– Minimis laguntzak emantzat joko dira, onuradunari laguntza eman zaiola jakinarazten zaion unetik aurrera.

3.– Las ayudas de minimis se considerarán otorgadas en el momento en que se comunique a la persona beneficiaria la concesión de la misma.

4.– Dirulaguntzak lehiaren eta zenbateko erabilgarriaren arabera emango dira, eta oinarrietan ezarritako mugaraino esleituko dira, kreditu erabilgarriaren barruan. Laguntzak jasotzeko kondizioak betetzen dituztenek eskatutako zenbatekoen batura handiagoa bada deialdiaren lerro bakoitzaren zenbatekoa baino, zenbateko hori onuradunen artean hainbanatuko da, dagokion proportzioan. Hala ere, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legearen 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, titulartasuna emakume batena bada edo titulartasun partekatukoa, edo portzentajea edo emakumeen esku dauden partaidetza sozialak gutxienez % 50 diren pertsona juridiko batena bada titulartasuna, bazkideak bi izanik, edo, gutxienez, orekatua gainerako kasuetan, esleitutako aurrekontu-partida agortuz gero, aipatutako ustiategiek zenbateko osoa jasoko dute, hainbanatu gabe.

4.– Las subvenciones se otorgarán en función de la concurrencia y el importe disponible, y se adjudicará hasta el límite fijado en las bases dentro del crédito disponible. En el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas sea superior al importe de cada una de las líneas de la convocatoria, dicho importe se prorrateará entre las personas beneficiarias en la proporción que corresponda. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras, para las explotaciones cuya titularidad sea de una mujer, o de titularidad compartida, o de una persona jurídica en la que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos, para el caso de que se agote la partida presupuestaria destinada, las explotaciones citadas recibirán el importe íntegro, sin prorratear.

Seigarrena.– Laguntzen zenbatekoa, esleipen-irizpideak eta bateragarritasuna.

Sexto.– Cuantía, criterios de asignación y compatibilidad de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoak ezingo du gainditu onuradun bakoitzeko 7.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa.

1.– El importe de estas ayudas no podrá superar el importe máximo de 7.000,00 euros por persona beneficiaria.

2.– Dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoa honela kalkulatuko da:

2.– La cuantía individualizada de cada una de las subvenciones se calculará de la siguiente forma:

a) Lupulu-ustiategietako titularren kasuan, onuradun bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa laborantza-azaleraren arabera barematuko da, honako tarte hauen arabera:

a) En el supuesto de titulares de explotaciones de lúpulo, la cuantía de la ayuda por persona beneficiaria estará baremada en base a la superficie de cultivo conforme a los siguientes intervalos:

– 0,15 ha-tik 0,50 ha-ra: 5.000 euro.

– De 0,15 Has a 0,50 Has: 5.000 euros.

– >0,50 ha-tik 1 ha-ra: 6.000 euro.

– >0,50 Has a 1 Ha: 6.000 euros.

– >1 ha: 7.000 euro.

– > 1 Ha: 7.000 euros.

b) Ogitarako zerealen ustiategietako titularren kasuan, onuradun bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa laborantza-azaleraren arabera barematuko da, tarte hauen arabera:

b) En el supuesto de titulares de explotaciones de cereales panificables, la cuantía de la ayuda por persona beneficiaria estará baremada en base a la superficie de cultivo conforme a los siguientes intervalos:

– 30 ha-ra arte: 6.000 euro.

– Hasta 30 Has: 6.000 euros.

– >30 ha: 7.000 euro.

– > 30 Has: 7.000 euros.

c) Fruitu lehorreko zuhaitzen (intxaurrondoak eta hurritzak) ustiategietako titularren kasuan, onuradun bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa labore-azaleraren arabera barematuko da, tarte hauen arabera:

c) En el supuesto de titulares de explotaciones de frutos secos (nogales y avellanos), la cuantía de la ayuda por persona beneficiaria estará baremada en base a la superficie de cultivo conforme a los siguientes intervalos:

– 1 ha-tik 2 ha-ra: 5.000 euro.

– De 1 a 2 Has: 5.000 euros.

– >2 ha-tik 3 ha-ra: 6.000 euro.

– >2 a 3 Has: 6.000 euros.

– >3 ha: 7.000 euro.

– >3 Has: 7.000 euros.

d) Ahuntz-esnearen ustiategietako titularren kasuan, jezteko abereen kopuruaren arabera barematuko da onuradun bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa:

d) En el supuesto de titulares de explotaciones de caprino-leche, la cuantía de la ayuda por persona beneficiaria estará baremada en base al número de animales en ordeño:

– 50 eta 100 abelburu artean: 5.000 euro.

– De 50 a 100 cabezas: 5.000 euros.

– 101 eta 200 abelburu artean: 6.000 euro.

– De 101 a 200 cabezas: 6.000 euros.

– >200 abelburu: 7.000 euro.

– > 200 cabezas: 7.000 euros.

3.– Dirulaguntzaren zenbatekoak –Estatuko edo nazioarteko beste administrazio publiko batzuen edo beste erakunde pribatu edo publiko batzuen laguntzekin eta dirulaguntzekin batera– ezin izango du onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditu.

3.– El importe de las subvenciones, en ningún caso, en concurrencia con ayudas y otros ingresos de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá ser superior al coste de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

4.– Dirulaguntza horiek bateragarriak izango dira beste administrazio publiko batzuek helburu berarekin ematen dituztenekin, guztien artean diruz lagundutako jardueraren gainfinantzaketa gertatzen ez bada. Hala izanez gero, Agindu hau betez eman beharreko zenbatekoak laguntzaren xede den jardueraren kostu errealera gutxituko dira. Hala ere, 2013ko abenduaren 18ko 1408/2013 (EB) Batzordearen Erregelamenduan eta 1408/2013 (EB) Erregelamendua aldatzen duen Europako Batzordearen 2019ko otsailaren 21eko 2019/316 (EB) Erregelamenduan ezarritako minimis erregimenarekin bat, onuradun batek ezingo du 20.000 eurotik gorako zenbatekoa jaso hiru ekitaldi fiskaletako aldian, laguntzaren xedea nahiz laguntza ematen duen administrazio-organoa edozein delarik ere.

4.– Estas subvenciones serán compatibles con las que con ese mismo fin puedan ser concedidas por otras administraciones públicas, siempre que entre todas no se produzca una sobrefinanciación de la actividad subvencionada. En tal caso, las cuantías a conceder en virtud de esta Orden se reducirán hasta el coste real de la actividad objeto de la ayuda. No obstante, de conformidad con el régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, y al Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión de 21 de febrero de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 1408/2013, la cuantía de la ayuda que una persona beneficiaria puede percibir, con independencia del objeto o finalidad de la ayuda y del órgano concedente, no podrá exceder de 20.000 euros en un periodo de tres años.

Zazpigarrena.– Eskabideak eta agiriak.

Séptimo.– Solicitudes y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte eskabideak aurkeztu eta ondorengo izapideak egiteko, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 14. artikuluan. Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete eskabideak:

2.– De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes y realizar los trámites posteriores por medios electrónicos. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Bide presentziala: eskabideak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren bulegoetan aurkeztuko dira zuzenean (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz), edo Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako lekuetako edozeinetan. Eskabideak Zuzenean zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu ahalko dira, aldez aurretik Zuzenean zerbitzuan hitzordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean) edo aldez aurreko hitzorduak eskatzeko edo ezeztatzeko berariazko telefono-zenbakira hots eginda: 945 01 90 00.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán, bien directamente en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio, sitas en la calle Donostia-San Sebastián n.º 1, 01010 de Vitoria-Gasteiz, o bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. La presentación de solicitudes en el Servicio Zuzenean, será exclusivamente con cita previa en el Servicio Zuzenean accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, o a través del teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa 945 01 90 00.

– Bide elektronikoa: bitarteko elektronikoak erabilita aurkeztuko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0012070).

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/servicios/0012070).

Helbide horretan eskuratu ahal izango da eskabide-orria, bai eta eskabideak aurrez aurre nahiz modu telematikoan aurkezten eta justifikatzen laguntzeko informazioa ere.

En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud, así como información encaminada a facilitar la presentación y justificación de las solicitudes tanto por canal presencial como de forma telemática.

3.– Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak:

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

4.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak. Ordezkaritza-ahalmena eman behar bazaio beste pertsona bati, jardun dezan, ordezkaritza hori justifikatu beharko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes Cuando sea preciso otorgar la representación a otra persona para que actúe, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Izapide elektronikoaren kasuan, eskabidea aurkeztu ondoko izapideak «Nire karpeta» aplikazioan egingo eta jakinaraziko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta).

5.– En caso de tramitación electrónica, los trámites posteriores a la solicitud, se realizarán y notificarán a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://euskadi.eus/micarpeta).

6.– Eskatzaileak euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzake eskaera eta dokumentazioa. Era berean, prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

6.– La persona solicitante podrá presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Asimismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Emandako datuak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

7.– Los datos facilitados serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable al efecto.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Zerbitzuen zuzendaria da emandako datuen arduraduna, eta zuzendaritza horretan gauzatu ahal izango dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak; horretarako, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

El responsable de los datos facilitados es el Director de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, ante la cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Dirección de Servicios, c/ Donostia-San Sebastián, 1; 01010 de Vitoria-Gasteiz.

Zortzigarrena.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Octavo.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

1.– Eskaera egiten duen erakundearen ezaugarriak eta egin nahi den ekintza kontuan hartuta, eskabide guztiekin batera, ezinbestez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira.

1.– Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio, de la siguiente documentación en consonancia con las características de la entidad solicitante y de la actuación a desarrollar.

2.– Dokumentazioa:

2.– Documentación:

a) Ustiategien erregistroan eta Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroan (ahuntz-esnearen ustiategiak) izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

a) Acreditación de la inscripción en el registro de explotaciones y Registro de Explotaciones Ganaderas (explotaciones de caprino-leche).

b) Ustiategi asoziatiboen kasuan, erakundearen IFKren kopia (ustiategiaren titularraren edo titularkidearen NANa aurkezten den kasuetan, automatikoki egiaztatuko da, 3. apartatuan adierazitako moduan). Halaber, bazkideen kopurua adierazi beharko da, gizonen eta emakumeen banaketarekin batera, bai eta emakumeen esku dauden partaidetza sozialen ehunekoa ere.

b) En el caso de explotaciones asociativas, copia del CIF de la entidad (en los supuestos de DNI del titular o cotitular de la explotación, se verificará automáticamente, en los términos del apartado 3). Asimismo, deberá indicarse el n.º de socios con la distribución de hombres y mujeres, así como el porcentaje de las participaciones sociales en manos de mujeres.

c) Hirugarrenen altaren inprimakia.

c) Impreso de alta de terceros.

d) Abeltzaintza-erroldaren edo ustiategi eskatzaileari atxikitako azaleraren ziurtagiria.

d) Certificación del censo ganadero o de la superficie adscrita a la explotación solicitante.

e) Hala badagokio, hirugarren ebazpen-zatiko 3. apartatuko betekizun espezifikoen arabera elkartuta dagoela egiaztatzen duen agiria.

e) Acreditación de estar asociado, en su caso, conforme a los requisitos específicos del resuelvo tercero, apartado 3.

f) Eraldaketa- eta merkaturatze-baldintzatzaileei buruzko egiaztagiriak, hirugarren ebazpen-zatiko 3. apartatuan xedatutako berariazko betekizunen arabera, hala badagokio.

f) Acreditaciones relativas, en su caso, a condicionantes de transformación y comercialización, conforme a los requisitos específicos del resuelvo tercero, apartado 3.

g) Ziurtapen- edo aholkularitza-baldintzatzaileei buruzko egiaztagiriak, hirugarren ebazpen-zatiko 3. apartatuan xedatutako berariazko betekizunen arabera, hala badagokio.

g) Acreditaciones relativas, en su caso, a condicionantes de certificación o asesoramiento conforme a los requisitos específicos del resuelvo tercero, apartado 3.

h) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko aitorpena. Erakundearen legezko ordezkariak egindako erantzukizunpeko aitorpena, eskabideari atxikita dagoen ereduaren arabera, non honako hauek egiaztatuko diren:

h) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se haga constar:

– Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan kokatutako ustiategi baten titularra dela, edo sektorean sartzeko prozesuan dagoela Gaztenek programaren barruan (onetsitako proiektua).

– Que es titular de una explotación ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o estar en proceso de incorporación al sector dentro del programa Gaztenek (proyecto aprobado).

– Abereen osasunari, higieneari, ongizateari eta trazabilitateari buruzko indarreko arauak betetzen dituela, eta zigorrik ez duela jaso arlo horietan deialdi honen aurretiko azken hiru urteetan.

– Que cumple la normativa vigente en materia de trazabilidad, bienestar, higiene y sanidad animal, y no ha sido sancionada por infracciones en esos ámbitos en los últimos tres años anteriores a esta convocatoria.

– Minimis erregimeneko laguntzen esparruan ez dituela jaso 20.000 euro, kontzeptua edozein dela ere, deialdi honen aurretiko bi ekitaldi fiskaletan eta indarrean dagoen ekitaldi fiskalean.

– No haber recibido 20.000 euros en ayudas acogidas al régimen de minimis por cualquier concepto durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a la presente convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso.

– Diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dion administrazio publiko edo ente publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duen ala ez. Hala bada, dirulaguntza ematen duen erakundearen identitatea eta laguntzaren zenbatekoa jakinarazi beharko dira. Era berean, jakinarazpen horrekin batera berariazko adierazpen bat egin beharko da aurreko bi zerga-ekitaldietan eta abian den ekitaldian zehar jasotako gainerako minimis laguntzei dagokienez.

– Si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o entes tanto públicos como privados. En caso afirmativo, se deberá comunicar la identidad de la entidad concedente de la subvención y de su importe. Asimismo, dicha comunicación deberá incorporar una declaración expresa referente a las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio en curso.

– Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

– No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Inongo itzulketa- edo zehapen-prozeduretan sartuta ez dagoela. Eta, EAEko Administrazio Orokorreko edo beraren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi bada prozedura, oraindik izapidetzan egotea.

– Que no se encuentre incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

– Ez dagoela dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penalik zein administrazio-zehapenik, eta ez duela horretarako legezko inolako debekurik, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan xedatutakoak barne hartuz; sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne direla, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

– Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las previstas en el artículo 13.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean jasotako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko kargurik ez izatea, horietan ezarritako baldintzetan.

– No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en algunos de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

– Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez duela zerga-egoitza.

– No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Berreskuratze-agindu baten mende ez dagoela, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki ondoren laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

– No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

– Konkurtso-deklarazioa eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan hitzarmen batek eraginkortasuna hartu badu, esku-hartze judizialaren mende ez egotea.

– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial.

3.– Organo kudeatzaileak behar beste aldiz egiaztatuko ditu zerga-eginbeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta NANa ere, eta, horretarako, ez du haien baimenik behar izango, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena). Eskatzaileak baimenaren aurka egin dezake, modu arrazoituan betiere, eta, kasu horretan, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– La acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como el DNI, se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La persona solicitante podrá oponerse de manera motivada al consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3. del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

Bederatzigarrena.– Eskabideak zuzentzea.

Noveno.– Subsanación de las solicitudes.

1.– Eskabidea puntu guztietan behar bezala beteta ez badago, edo aurreko artikuluan adierazitako dokumentazio guztia aurkezten ez bada, 10 eguneko epea emango zaio eskatzaileari akatsa zuzentzeko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko. Epe hori igarota hala egin ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko da, eta hala adieraziko da, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzako titularraren ebazpen bidez, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la persona titular de la Dirección de Agricultura y Ganadería, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egoki baloratzeko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

2.– Una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la persona solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

Hamargarrena.– Organo Kudeatzailea eta Ebazpena.

Décimo.– Órgano Gestor y Resolución.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari dagokio.

1.– La gestión de las ayudas previstas en esta Orden corresponderá a la Dirección de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

2.– Eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak laguntza-lerro bakoitzari dagozkion ebazpenak emango ditu. Ebazpen horietan eskatzaileari eskatutako laguntza eman edo ukatuko zaio, gehienez ere hiru hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– Analizada la documentación presentada por las personas solicitantes, el Director de Agricultura y Ganadería dictará las correspondientes resoluciones por cada línea de ayudas, en la que se concederá o denegará a la persona solicitante la ayuda solicitada en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.– Aurreko apartatuan aurreikusitako epean berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, eskaerak ez-onartutzat joko dira, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.9 artikuluan xedatutakoaren arabera.

3.– Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.9 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

4.– Aurreikusitako laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinarazi behar bada ere, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen baten bidez EHAAn argitaratuko da emandako dirulaguntzen eta laguntza jasoko duten onuradunen zerrenda, bai eta horiei dagozkien zenbatekoak ere, herritarrak jakinaren gainean egon daitezen.

4.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de las ayudas previstas, por resolución del Director de Agricultura y Ganadería se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las subvenciones concedidas con indicación personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas, y de las cuantías de las mismas, a los únicos efectos de publicidad.

5.– Laguntza eman den edo ez zehaztuko da ebazpenean; gainera, laguntza eman bada, zehaztuko da zer erakundek jaso duen, diruz lagundutako azalera edo animaliak zein diren eta zenbateko laguntza eman den; eta, aitzitik, eman ez bada, laguntza ez emateko arrazoiak adieraziko dira, bai eta dagozkien errekurtsoak ere.

5.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, la superficie o los animales subvencionados, así como el importe de la subvención concedida, y, en el caso de las segundas, los motivos de su denegación, con indicación de los recursos que procedan.

6.– Ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo, edozein unetan, administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

6.– La resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma las interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha resolución, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamaikagarrena.– Justifikazioa eta ordainketa.

Decimoprimero.– Justificación y pago.

1.– Eskatzaileak, eskabidearekin batera, gastuak justifikatzeko kontu bat aurkeztu beharko du, behar bezala sinatuta. Kontu horrek informazio hau edukiko du:

1.– El solicitante tendrá que presentar, junto con la solicitud, una cuenta justificativa de los gastos debidamente firmada, que contendrá la siguiente información:

a) Diruz lagundutako jardueraren gastuen eta inbertsioen zerrenda sailkatua, eta bertan alderdi hauek zehaztuta: hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, zer datatan eman den, eta ordainketa-data.

a) Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

b) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako diru-sarreren edo dirulaguntzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

b) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Dirulaguntza horiek emateko, dirulaguntza jasotzeko behar diren kondizioak eta betekizunak egiaztatu beharko dira. Hori dela eta, dirulaguntza ematen den unean justifikatutzat joko dira, alde batera utzi gabe Administrazioaren egiaztapen-jarduketak eta finantza-kontrola haren zehaztasuna egiaztatzeko.

Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por ello, se entenderán justificadas en el momento de su concesión, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación de la Administración y el control financiero que podrá extenderse a verificar su exactitud.

2.– Laguntza emateko ebazpena eman eta gehienez ere hiru hilabeteko epean ordainduko dira laguntzak, agindu honen zortzigarren artikuluan aurreikusitako dokumentazioa eta justifikazio-kontua aurkeztu ondoren.

2.– El pago de las ayudas se realizará en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de concesión de la ayuda, una vez presentada la documentación prevista en el artículo octavo de la presente Orden y la cuenta justificativa.

3.– Ordainketa bakarra izango da eta aldi bakarrean egingo da, laguntza jasotzeko kondizioak betetzen direla egiaztatu ondoren.

3.– El pago será único y se efectuará una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la ayuda.

4.– Edonola ere, eskatzaileei ez zaie laguntzarik ordainduko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomoek emandako gisa bereko laguntza edo dirulaguntzengatik hasitako itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta badaude, eta prozedura horiek amaitu gabe badaude.

4.– En todo caso, el pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak egunean ez baditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edo itzulketa-ebazpen batek adierazita zordun bada.

5.– Asimismo, no se efectuará ningún pago en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, o sea deudor por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

6.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak, emaitzak, egiaztapenak eta aurkeztutako dokumentazioa oinarri hartuta, ordainketa bakarra egingo du, dagokion ebazpenaren bidez.

6.– El Director de Agricultura y Ganadería, sobre la base de los resultados y comprobaciones y la documentación aportada, procederá al pago único, mediante la oportuna resolución.

7.– Onuradunak aurkezturiko dokumentazioaren datuak egiazkoak direla frogatzeko, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio eta informazio osagarri guztia eska dezake.

7.– La Dirección de Agricultura y Ganadería requerirá cuanta documentación e información complementaria consideren necesaria en orden a la comprobación de la veracidad de los datos presentados por la persona beneficiaria.

8.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro elektronikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak.

8.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

Hamabigarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Decimosegundo.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Artikulu hauetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunek: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikulua, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak. Zehazki, betebehar hauek bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Emandako laguntza onartzea. Hala, bada, laguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta 15 eguneko epean onuradunak berariaz eta idatziz laguntzari uko egiten ez badio, laguntza onartutzat joko da.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de 15 días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la ayuda, la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza eman den xede zehatzerako erabiltzea.

b) Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren esku jartzea gastuak egin direla egiaztatzeko behar diren agiri guztiak.

c) Poner a disposición del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente toda la documentación necesaria para que pueda verificar la realización del gasto.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari laguntzak nola erabili diren eta laguntzen xedeak bete diren egiaztatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

e) Administrazio baten edo erakunde publiko zein pribatu baten beste laguntza edo dirulaguntzaren bat lortuz gero xede bera betetzeko, horren berri ematea idatziz Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari, bai eta 2019, 2020 eta 2021eko ekitaldietan zehar jasotako beste minimis laguntza batzuen kasuan ere.

e) Comunicar por escrito al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados; y la obtención de otras ayudas de minimis recibidas durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

f) Dirulaguntza emateko kontuan hartutako kondizioren bat aldatuz gero, objektiboa zein subjektiboa izan, horren berri ematea idatziz Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari.

f) Comunicar por escrito al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Eman den dirulaguntzaren indarraldian zehar egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta jasotako funtsak itzultzea, itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorrak izanez gero.

g) Hallarse durante todo el periodo de vigencia de la subvención concedida al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como a proceder al reintegro de los fondos percibidos si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

h) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta hura garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein eginbehar betetzea.

h) Cumplir cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

i) Publizitatea emateko betebeharra –Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan jasotakoa– betez , erakunde onuradunek laguntzen deialdi honen bitartez lortutako babesaren berri emango dute jendaurrean. Horretarako, hau egin beharko dute:

i) En cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias informarán al público general del apoyo obtenido a través de la presente convocatoria de ayudas. Para ello, deberán:

Jardueraren sustapenarekin zerikusia duten argitalpen, liburuxka edo publizitate guztietan, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza berariaz aipatzea. Era berean, kartel bat jarri beharko da, gutxienez, Agindu honetan araututako dirulaguntza lortu dela adierazteko. Kartelak A3 tamaina izan beharko du, gutxienez, eta jendeak ikusteko moduko leku batean egon beharko du jarrita, eraikineko ateetatik edo ateburutik hurbil. Kartel hori 6 hilabetez egongo da ikusgai gutxienez, dirulaguntza ematea jakinarazten denetik aurrera.

Hacer constar en todas aquellas publicaciones, folletos o publicidad relacionadas con la promoción de la actividad, mención expresa de la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Asimismo, se deberá colocar al menos un cartel en el que mencionará la obtención de la subvención regulada por esta Orden, deberá tener un tamaño mínimo A3, y tendrá que estar expuesto en un lugar bien visible para el público y próximo al dintel de la puerta o puertas de acceso del edificio. Dicho cartel deberá ser exhibido durante un mínimo de 6 meses desde el momento en que se notifica la concesión de la subvención.

Zabalkunderako egiten diren kartel, testu eta dokumentu guztiak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.

La totalidad de los carteles, textos y documentos destinados a difusión pública que se elaboren se redactarán en euskera y castellano.

Publizitatea Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburuan xedatutakoarekin bat etorriz egingo da (https://www.euskadi.eus/erakunde-ikurrak-eta-nortasuna/web01-s1ezaleh/eu/).

La publicidad se realizará conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco (https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-contsepr/es/contenidos/informacion/v2_simbolos/es_simboide/simbolos_identidad.html).

Hamahirugarrena.– Dirulaguntzaren kondizioak aldatzea.

Decimotercero.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako kondizioetako bat aldatuz gero edo beste erakunde publiko nahiz pribatu batek beste laguntza edo dirulaguntzaren bat emanez gero, Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio idatziz, eta gerta daiteke horren ondorioz dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea eta betetzat jotzea horren helburua; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako betekizunak bete beharko dira, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak 49.12 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en su caso la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada por escrito a la Dirección de Agricultura y Ganadería, y podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos establecidos en la presente Orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.12 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y se entienda cumplido el objetivo de esta.

Ondore horietarako, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak dagokion ordainketa-ebazpena emango du; ebazpen horretan, emandako dirulaguntzaren kopurua doitu egingo da, edota, hala badagokio, jasotako gehiegizko zenbatekoak itzultzeko eskatuko da, bai eta berandutze-interesak ere.

A estos efectos, el Director de Agricultura y Ganadería dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso, además de los intereses de demora.

Hamalaugarrena.– Atzera egitea eta uko egitea.

Decimocuarto.– Desistimiento y renuncia.

1.– Laguntza-eskatzaileek atzera egin ahalko dute, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskaera helarazi beharko diote Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito al Director de Agricultura y Ganadería, quién mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak galdu egingo du ebazpenaren bidez aitortutako eskubidea, bai eta laguntza osoa edo haren zati bat jasotzeko eskubidea ere, baldin eta laguntzari uko egiteko idazki bat aurkezten badu hamaikagarren ebazpen-zatian ezarritako epean; Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak uko-egitea onartu beharko du, ebazpen bidez.

2.– La persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante la resolución, así como el derecho al cobro del total o parte de la ayuda, según los casos, cuando presente por escrito una renuncia expresa de la ayuda concedida en el plazo establecido en el resuelvo decimoprimero, la cual deberá ser aceptada mediante resolución del Director de Agricultura y Ganadería.

Hamabosgarrena.– Ez-betetzeak.

Decimoquinto.– Incumplimientos.

1.– Baldin eta onuradunek ez badute Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza eskatutako eta emandako xede espezifikorako erabiltzen, ez badute dirulaguntza ematea eragin zuen jarduera egiten, ez badute justifikatzen dirulaguntza jaso zuen xederako baliatu duela, edo, oro har, ez badute betetzen erakunde eskudunak ezarritako kondizioren bat, pertsona horiek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dutela adieraziko da, betiere aldez aurretik interesdunari entzun ondoren; gainera, hala badagokio, dagokion zenbatekoa itzuli beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, gehi legezko berandutze-interesak, proportzionaltasun-printzipioari jarraikiz betiere, hala ezarrita baitago azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, zeinaren bidez onartzen baita Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan.

1.– En caso de que las personas beneficiarias no utilicen la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realicen la actuación que dio origen a la subvención, no justifiquen su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas por el órgano competente, previa audiencia a la persona interesada, se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe que corresponda y el pago de los intereses legales de demora, atendiendo al principio de proporcionalidad y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Era berean, onuradunak itzuli egin beharko du dirulaguntza honen xede den jardueraren kostuaren gainetik jasotako diru kopurua, beste laguntza edo dirulaguntza batzuekiko bateragarritasun-muga gainditzen bada, seigarren ebazpen-zatian adierazitakoarekin bat; horretaz gain, zehapenak eta kalte-ordainak ordainarazi ahal izango zaizkio, sortutako kalteengatik, eta, hala badagokio, zigor-erantzukizuna eskatu ahal izango zaio. Aipatu zenbatekoek diru-sarrera publikoen izaera izango dute, dagozkien ondoreetarako.

2.– Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actuación objeto de la presente subvención en el supuesto de que se rebase el límite de compatibilidad con otras ayudas o subvenciones, de acuerdo con lo señalado en el resuelvo sexto, ello, sin perjuicio de las posibles sanciones que puedan imponerse, así como de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse y, en su caso, de responsabilidad penal. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos pertinentes.

3.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikuluaren arabera, onuradunaren betetze-maila nabarmen hurbiltzen bada guztiz betetzera, eta onuradunek argi eta garbi egiaztatzen badute beren konpromisoak betetzeko jarduna egin dutela, dirulaguntzaren zati bat ordainduko da, edo, hala badagokio, zati baten itzulketa egin beharko da, eta egindako jarduera osoaren aldean dagoen proportzioan zehaztuko da haren kalkulua. Edonola ere, onuradunak kobratzeko eskubidea duen zenbatekoa benetan eta behar bezala justifikatuta eman den dirulaguntzaren zenbatekoa izango da, erakunde emaileak justifikazioa egiaztatu eta onartu ondoren.

3.– De conformidad con el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por estos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar al pago parcial de la subvención, o, en su caso, al reintegro parcial, determinándose su cálculo en la proporción que, con respecto a la total, se encuentre la actividad realizada. En todo caso, la cantidad parcial que la persona beneficiaria tendrá derecho a cobrar se corresponderá con el importe efectivo y debidamente justificado de la subvención concedida, una vez haya sido acreditada su justificación y aceptada por la entidad concedente.

4.– Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak hasi eta ebatziko du ez-betetzeagatiko itzulketa-espedientea.

4.– La incoación y resolución del expediente de reintegro por incumplimiento corresponderá al Director de Agricultura y Ganadería.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental