Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

223. zk., 2021eko azaroaren 10a, asteazkena

N.º 223, miércoles 10 de noviembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5730
5730

EBAZPENA, 2021eko urriaren 29koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, euskal etxeei dirulaguntzak ematen dizkiena atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonak laguntzeko.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se adjudican prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuak euskal etxeei dirulaguntzak emateko deialdia arautzen du. Dirulaguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko dira. 222/2003 Dekretuaren 7.1 artikuluan xedatutakoa betez, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak, 2021eko martxoaren 3ko Ebazpenaren bidez (EHAA 54. zk., martxoaren 16koa), 2021erako dirulaguntzen deialdia egin zuen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, por el que se regula el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, por Resolución de 3 de marzo de 2021 (BOPV n.º 54, de 16 de marzo), de la Secretaria General de Acción Exterior, se procedió a la convocatoria de las mismas para el año 2021.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 10. artikuluan arautzen den Ebaluaketa Batzordeak –batzorde horretako kideak deialdi-ebazpenean izendatu ziren arren, gerora 2021eko martxoaren 26ko Ebazpenaren bitartez berriztatua izan dira– dirulaguntzak esleitzeko proposamena egin du, aipaturiko dekretuaren 10. eta 11. artikuluetan xedatutakoa betez.

La Comisión de Evaluación, regulada en el artículo 10 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, cuyos miembros fueron nombrados mediante la Resolución de convocatoria mencionada, y cuya composición fue renovada por Resolución de 26 de marzo de 2021 (BOPV n.º 70, de 12 de abril), ha elevado la correspondiente propuesta de Resolución del procedimiento de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Decreto regulador de estas ayudas.

Kanpo Harremanetako idazkari nagusiari dagokio deialdi hau ebaztea, Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 5/2021 Dekretuaren 5.2 artikuluan xedatutakoa betez.

Corresponde a la Secretaria General de Acción Exterior resolver la presente convocatoria, atendiendo a lo estipulado en el artículo 5.2 del Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza.

Hori guztia dela eta, honako hau

A la vista de todo lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Deialdi honetatik kanpo uztea I. eranskinean zerrendatutako pertsonak; eranskinean bertan adierazi dira horretako arrazoiak.

Primero.– Inadmitir de la presente convocatoria a las personas que se relacionan en el Anexo I por los motivos indicados en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskinean zehazten diren euskal etxeei esleitzea dirulaguntzak.

Segundo.– Adjudicar las prestaciones económicas a los Centros Vascos que figuran en el Anexo II.

Hirugarrena.– III. eranskinean zehazten diren eskaerak ukatzea, aurrekontu kreditua agortu delako, dirulaguntzak puntuazioaren arabera esleitu ondoren.

Tercero.– Denegar las solicitudes que figuran en el Anexo III por haberse agotado el crédito presupuestario tras otorgar las ayudas en orden de puntuación.

Laugarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraz, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Cuarto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
KANPOAN UTZITAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES INADMITIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ESLEITUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES ADJUDICADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
UKATUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES DENEGADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental