Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2021eko urriaren 21a, osteguna

N.º 210, jueves 21 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5371
5371

57/2021 EBAZPENA, urriaren 6koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Gobernu Kontseiluak hartutako erabaki bat, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari egindako kudeaketa-gomendioa hirugarren aldiz aldatzea, Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeari lotutako hainbat lan egiteko baimentzen duena.

RESOLUCIÓN 57/2021, de 6 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la tercera modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, para la realización de determinadas actividades en relación a la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.

Gobernu Kontseiluak, 2021eko irailaren 28an egindako bileran, erabaki du Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari egindako kudeaketa-gomendioa hirugarren aldiz aldatzea, Bilboko hegoaldeko trenbide saihesbidea eraikitzeari lotutako hainbat lan egiteko baimentzen duena. Ondorioz,

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021, el Acuerdo por el que se autoriza la tercera modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, para la realización de determinadas actividades en relación a la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzen Aldizkarian argitaratzea Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari egindako kudeaketa-gomendioa hirugarren aldiz aldatzea, Bilboko Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea eraikitzeari lotutako hainbat lan egiteko baimentzeko erabakiaren testua (ebazpen honen eranskinean dago jasota).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo por el que se autoriza la tercera modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, para la realización de determinadas actividades en relación a la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, URRIAREN 6KO 57/2021 EBAZPENARENA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 57/2021, DE 6 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ERABAKIA, 2021EKO IRAILAREN 28KOA, GOBERNU KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ BAIMENTZEN BAITA RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREARI EGINDAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA HIRUGARREN ALDIZ ALDATZEA, BILBOKO HEGOALDEKO TRENBIDE SAIHESBIDEA ERAIKITZEARI LOTUTAKO HAINBAT LAN EGITEA
ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO, DE 28 DE SETIEMBRE DE 2021, POR EL QUE SE AUTORIZA LA TERCERA MODIFICACIÓN DE LA ENCOMIENDA A RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA, PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 11.1.g artikuluak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari trenbideen gaineko egitekoak esleitu dizkio.

El artículo 11.1 g del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes las funciones correspondientes a ferrocarriles.

Estatuko Administrazio Orokorrari dagokio autonomia-erkidego bat baino gehiagoren lurraldeak hartzen dituzten interes orokorreko herri-lanen trenbideen eta lurreko garraioen gaineko eskumen esklusiboa, hala xedatzen baitute Espainiako Konstituzioaren 149.1.21 eta 149.1.24 artikuluek.

Corresponde a la Administración General del Estado la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general y de ferrocarriles y de transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.21 y 24 de la Constitución.

Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du erkidegoaren intereseko obra publikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoa soilik hartzen duten trenbide eta garraioen gainean, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoa sustatu, garatu eta plangintza egiteko eskumenak eta lurraldearen antolamendu eta hirigintzaren gainekoak ere, hala xedatzen baitu Autonomia Estatutuaren 10.25, 10.31, 10.32 eta 10.33 artikuluek.

La Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta competencias exclusivas en obras públicas de interés comunitario, en ferrocarriles y transportes que transcurran por el territorio de la Comunidad Autónoma, así como las de promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco y las competencias de ordenación del territorio y urbanismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.25, 31, 32 y 33 del Estatuto de Autonomía.

2017ko maiatzaren 23an eginiko saioan, Gobernu Kontseiluak baimena eman zuen lankide-hitzarmen bat sinatzeko Sustapen Ministerioarekin, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioarekin eta ADIF-Trenbide Azpiegituren Administratzailearekin, Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbidea eraikitzeko egin beharreko zenbait lan garatzeko baldintzako ezartzeko, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari honako lan hauek burutzeko kudeaketa-gomendioa egiteko: Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbideko obrak egikaritzeko beharrezkoak diren informazio-azterlanen idazketarako, trenbide bikoitzarentzako plataforma eraikitzeko proiektuaren idazketarako, lanak kontratatzeko eta egikaritzeko, desjabetze-espedienteen kudeaketa administratiborako lankidetzarako edota obra-zuzendaritzarako eta bestelako ezein zerbitzutarako lanak. Hitzarmen hori 2017ko uztailaren 12an sinatu zen.

En sesión celebrada el día 23 de mayo de 2017, el Consejo de Gobierno autorizó la suscripción de un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con el fin de establecer los términos para desarrollar las actuaciones precisas para la construcción de la Variante Sur de Bilbao, y encomendar a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la redacción de estudios informativos, redacción de proyectos de construcción de plataforma para doble vía, la contratación y ejecución de las obras, la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios, así como las direcciones de obra y cualquier otro tipo de servicios que la ejecución de las obras de la Variante Sur ferroviaria de Bilbao requieren. El citado Convenio se suscribió con fecha 12 de julio de 2017.

Hegoaldeko trenbide-saihesbidearekin lotuta agindu diren lan horiek bi fasetan banatu dira:

Estos trabajos que se han encomendado en relación a la Variante Sur ferroviaria, se han distribuido en dos fases:

Lehen fasea Serantesko tunelaren eta Olabeagaren arteko tarteari dagokio, hau da, gutxi gorabehera, 0+000 eta 12+200 KP artean dagoen tarteari.

La primera fase se corresponde con el tramo que discurre entre el Túnel de Serantes y Olabeaga, que va desde el P.K. 0+000 hasta el 12+200 aproximadamente.

Bigarren fasea Barakaldo-Basauri tarteari dagokio, 9+750 eta 19+500 KP artekoari, gutxi gorabehera.

La segunda fase se corresponde con el tramo Barakaldo-Basauri, desde el P.K. 9+750 hasta el 19+500 aproximadamente.

Sinatutako lankidetza-hitzarmenean aurreikusitakoaren arabera, Sustapen Ministerioak eta ADIFek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren kargu utzi dituen lanak administrazio horrek zuzenean edo Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (aurrerantzean, ETS) zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren bitartez gauzatu ahal izango ditu. Maiatzaren 21eko 6/2004 Legeak sortutako erakundea da ETS, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita dago, eta horren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren trenbide-azpiegituren proiektuak egitea, azpiegiturak eraiki, kontserbatu eta mantentzea, eta haiek administratu eta kudeatzea, Euskal Administrazio Orokorraren organo eskudunak hala erabakitzen badu.

El Convenio de Colaboración suscrito, preveía que los trabajos encomendados por parte del Ministerio de Fomento y ADIF a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrían abordarse directamente por esta o, a través del ente público de derecho privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (en adelante ETS), entidad creada por Ley 6/2004, de 21 de mayo, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, cuyo objeto es la elaboración de proyectos, construcción, conservación y mantenimiento, así como la administración y gestión de las infraestructuras ferroviarias competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si así se acuerda por el órgano competente de la Administración General Vasca.

Kudeaketa-gomendioaren erabakian adierazitako baldintzen arabera, erabaki zen, interes publikoak modu eraginkorragoan lortzeko, egokia zela Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarearen gomendio uztea Bilboko hegoaldeko saihesbidea eraikitzeko egin beharreko lanak, hori guztia Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sareari buruzko maiatzaren 21eko 6/2004 Legean ezarritakoa oinarri hartuta. Gomendio hori Eusko Jaurlaritzak onetsi zuen 2017ko uztailaren 26ko bilkuran eta, horren ondoren, Gobernu Kontseiluak aldatu zuen 2018ko abenduaren 26an eta 2020ko apirilaren 14an.

De acuerdo a los términos señalados en el acuerdo de encomienda, se estimó que para una más eficaz consecución de los intereses públicos, procedía la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, de las actuaciones precisas para la construcción de la Variante Sur de Bilbao, todo ello en base a lo establecido en la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea. La citada encomienda fue aprobada por el Gobierno Vasco en sesión celebrada en fecha 26 de julio de 2017 y posteriormente modificada en Consejos de Gobierno de fecha 26 de diciembre de 2018 y 14 de abril de 2020.

2017ko uztailaren 26an onartu eta 2018ko abenduaren 26an eta 2020ko apirilaren 14an aldatu zen gomendioaren zazpigarren apartatuan adierazitako jarduketetarako zenbatetsitako kostua laurehun eta hirurogeita lau milioi zortziehun eta berrogeita zortzi mila zortziehun eta berrogeita hamazazpi euro eta hogeita lau zentimokoa izan zen (464.848.857,24 €), kontzeptu eta urteko ordainketa hauek oinarritzat hartuta:

El coste previsto de las actuaciones recogidas en el apartado séptimo de la encomienda aprobada el 26 de julio de 2017 y modificada el 26 de diciembre de 2018 y 14 de abril de 2020, se estimó en la cantidad de cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete euros con veinticuatro céntimos (464.848.857,24 euros), en base a los conceptos y anualidades siguientes:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2017ko uztailaren 12ko hitzarmenak lau urteko indarraldia ezarri zuen. Hala ere, hitzarmen horretan adierazitakoaren ildotik segitzeko xedez –horrela aurrera egingo baita hitzarmeneko obrak egiteko azterlanak eta proiektuak definitzen–, 2021eko uztailaren 8an, luzapen- eta aldaketa-eranskin bat sinatu da. Eranskin horren bidez, hasierako hitzarmenaren indarraldia beste lau urtez luzatzeaz gain, zenbait aldaketa egin dira; besteak beste, hasierako urtekoen banaketa berria da nabarmentzekoa.

El Convenio suscrito el 12 de julio de 2017 establecía una vigencia de 4 años. Sin embargo, y al objeto de seguir trabajando en los términos fijados en citado Convenio, y de esa forma seguir avanzando en la definición de estudios y proyectos para la ejecución de las obras objeto del mismo, con fecha 8 de julio de julio de 2021, se ha suscrito una adenda de prórroga y modificación, en la que además de prorrogar en 4 años más la vigencia del Convenio inicial, se han introducido diversas modificaciones, entre las que destaca una nueva distribución de las anualidades inicialmente previstas.

Horren ondorioz, hirugarren aldaketa bat egin behar zaio Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarearen gomendioari, zeina 2017ko uztailaren 26an onartu eta 2018ko abenduaren 26an eta 2020ko apirilaren 14an aldatu baitzen.

Todo esto requiere una tercera modificación de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea aprobada inicialmente el 26 de julio de 2017 y posteriomente modificada el 26 de diciembre de 2018 y 14 de abril de 2020.

Hori dela eta, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak proposatuta, eta gaia eztabaidatu ondoren, Gobernu Kontseiluak hau erabaki du 2021eko irailaren 28ko bilkuran:

En su virtud, a propuesta del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y previa la correspondiente deliberación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA:
ACUERDO

Lehenengoa.– 4. eta 7. puntuak aldatzea (4.– Aurrekariak, erreferentziazko agiriak eta planteamendu orokorra; 7.– Lanen balorazioa eta ordainketa) Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbidea eraikitzeko egin beharreko zenbait lanen gainean Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sareari egindako kudeaketa-gomendioan, zeina 2017ko uztailaren 26an onartu eta 2018ko abenduaren 26an eta 2020ko apirilaren 14an aldatu baitzen.

Primero.– Modificar los puntos 4.– Antecedentes, Documentos de referencia y Planteamiento General y 7.– Valoración y abono de los trabajos de la encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea aprobada el 26 de julio de 2017 y modificada el 26 de diciembre de 2018 y 14 de abril de 2020 para la realización de determinadas actividades en relación a la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao.

Bigarrena.– Erabaki horren eranskinean daude adierazita aipatutako kudeaketa-gomendioa aldatzeko baldintza zehatzak.

Segundo.– Las condiciones concretas en que se llevará a cabo la citada modificación de la encomienda son las que figuran como anexo al citado Acuerdo.

Hirugarrena.– Kudeaketa-gomendio hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Tercero.– Publicar la presente encomienda de gestión en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERABAKIAREN ERANSKINA
ANEXO AL ACUERDO

4.– Aurrekariak, erreferentziazko agiriak eta planteamendu orokorra.

4.– Antecedentes, documentos de referencia y planteamiento general.

2017ko uztailaren 12an, lankidetza-hitzarmena sinatu dute Sustapen Ministerioak, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta ADIF-Trenbide Azpiegituren Administratzaileak, Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbidea eraikitzeko. 2021eko uztailaren 8an, hitzarmen hori luzatu eta aldatu da.

El 12 de julio de 2017 se ha suscrito el Convenio de Colaboración por parte del Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la construcción de la Variante Sur ferroviaria de Bilbao, prorrogado y modificado con fecha 8 de julio de 2021.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra lankidetzan arituko da Estatuko Administrazio Orokorrarekin eta ADIFekin, 1. faseko informazio-azterlanari eginiko alegazioei erantzuteko, eta, hala badagokio, horren aldaketa idazteko ardura hartuko du, bai eta 2. faseko informazio-azterlana idaztekoa ere: plataforma eraikitzeko proiektua idaztea, lanak kontratatu eta egikaritzea, desjabetze-espedienteen kudeaketa administratiborako lankidetza, obra-zuzendaritza eta bestelako zerbitzuak; horiek guztiak beharrezkoak dira Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbideko obren lehenengo fasea egikaritzeko.

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, colaborará con la Administración General del Estado y ADIF en la contestación de las alegaciones al Estudio Informativo de la Fase 1 y en su caso se encargará de la redacción de su modificación, y de la redacción del estudio informativo de la Fase 2; la redacción del proyecto de construcción de plataforma, la contratación y ejecución de las obras, la colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios, la dirección de obra y cualquier otro tipo de servicios que la ejecución de las obras de la Variante Sur ferroviaria de Bilbao para su primera fase requiere.

Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbidea eraikitzeko lan horiei Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak ekingo die, honako fase hauetan:

Estos trabajos de la Variante Sur ferroviaria de Bilbao, serán abordados por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en las siguientes fases:

– Lehen fasea Serantesko tunelaren eta Olabeagaren arteko tarteari dagokio, hau da, gutxi gorabehera, 0+000 eta 12+200 KP artean dagoenari.

La Fase 1 se corresponde al tramo que discurre entre el Túnel de Serantes - Olabeaga que discurre desde el P.K. 0+000 hasta el 12+200 aproximadamente.

– Bigarren fasea Barakaldo-Basauri tarteari dagokio, 9+750 eta 19+500 KP artekoari, gutxi gorabehera.

La Fase 2 se corresponde con el trabajo Barakaldo - Basauri, desde el P.K. 9+750 hasta el 19+500 aproximadamente.

Era berean, eta hitzarmenak aurreikusten duen moduan, Sustapen Ministerioak eta ADIFek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren kargu utzi dituzten lanak Administrazio horrek zuzenean edo Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea (aurrerantzean, ETS) zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren bitartez gauzatu ahal izango ditu. Maiatzaren 21eko 6/2004 Legeak sortutako erakundea da ETS, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskumenekoak diren trenbide-azpiegituren proiektuak egin, eraiki, kontserbatu eta mantendu, eta haien administrazioa eta kudeaketa gauzatu beharko ditu, Euskal Administrazio Orokorraren organo eskudunak hala erabakitzen badu.

Asimismo el Convenio prevé que los trabajos encomendados por parte del Ministerio de Fomento y ADIF a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrán abordarse directamente por esta Administración o, a través del ente público de derecho privado Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (en adelante ETS), entidad creada por Ley 6/2004, de 21 de mayo, cuyo objeto es la elaboración de proyectos, construcción, conservación y mantenimiento, así como la administración y gestión de las infraestructuras ferroviarias competencia de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, si así se acuerda por el órgano competente de la Administración General vasca.

Kudeaketa-gomendioan jasotako jarduera eta obra guztien gutxi gorabeherako kostua, lehen faseari zein bigarrenari dagokienez, 464,85 milioi eurokoa da (BEZa barne), ondoren adierazitako kontzeptuen eta urteko ordainketen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duen maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak laugarren xedapen gehigarrian esaten duenari jarraikiz, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak kupoa gutxituko du 1. faseko obretarako gastuei dagozkien zenbatekoen ordainetan, baita 2017ko uztailaren 12an sinatu eta 2021eko uztailaren 8an luzatu eta aldatutako hitzarmenaren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrak bai 1. fasean bai 2. fasean bere gain hartuko dituen zerbitzuen kostuen zenbatekoan ere, obra edo zerbitzuen kasuan kasuko ziurtagiriak aurkeztu ostean, 1. faseko informazio-azterlanaren aldaketari dagokion kostua izan ezik:

El coste aproximado de todas las actividades y obras encomendadas, tanto en lo que se refiere a la primera fase como a la segunda fase, es de 464,85 millones de euros (IVA incluido), en base a los conceptos y anualidades que se recogen posteriormente. Al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi procederá a realizar las correspondientes minoraciones del cupo en compensación por los gastos de ejecución de las obras de la Fase 1, así como los costes de los servicios que, como consecuencia del Convenio de referencia de fecha 12 de julio de 2017, modificado y prorrogado el 8 de julio de 2021, abordará la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi tanto en la Fase 1, como en la Fase 2, tras la presentación de las correspondientes certificaciones de obras o de servicios, a excepción del coste referido a la modificación del Estudio Informativo de la Fase 1:

1. fasea (Serantesko tunela - Olabeaga).

Fase 1 (Túnel de Serantes – Olabeaga).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. fasea (Barakaldo-Basauri).

Fase 2 (Barakaldo – Basauri).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Hitzarmenak zehazten duenaren arabera, Administrazio Orokorrak hauek hartuko ditu bere gain dauzkan finantza-baliabideen kargura:

La Administración General conforme determina el Convenio afrontará con cargo a sus propios recursos financieros:

Lehen faseari dagokion informazio-azterlana aldatzea: Serantesko tunela – Olabeaga. Informazio-azterlanaren aldaketa idazteko kostu zenbatetsia 812.619,53 eurokoa da (BEZa barne).

La modificación del Estudio Informativo de la primera fase, Túnel de Serantes – Olabeaga. El coste de la redacción de la modificación del Estudio Informativo, se estima en 812.619,53 euros (IVA incluido).

7.– Lanen balorazioa eta ordainketa

7.– Valoración y abono de los trabajos.

Gomendioko lanen zenbatespena laurehun eta hirurogeita lau milioi zortziehun eta berrogeita sei mila bederatziehun eta hemeretzi euro eta lau zentimokoa da (464.846.919,04), kontzeptu hauek oinarritzat hartuta:

Los trabajos encomendados tienen una valoración estimada de cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos diecinueve euros con cuatro céntimos (464.846.919,04), en base a los siguientes conceptos:

Eurotan (BEZa barne).

Cifras en euros (IVA incluido).

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Gomendioko lanei lotutako konpromiso-kredituak, lehenengo faseko informazio-azterlana aldatzeari buruzkoak izan ezik (Serantesko tunela - Olabeaga), Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide Sarearen aurrekontuetan daude. Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko ente publikoa denez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan sartzen dira, eta lege bidez onartzen dira aurrekontu-ekitaldi bakoitzean.

Los créditos de compromiso asociados a los trabajos encomendados, salvo los relativos a la modificación del Estudio Informativo de la primera fase, Túnel de Serantes - Olabeaga, se encuentran en los Presupuestos de Red Ferroviaria Vasca – Euskal Trenbide Sarea, que, como Ente Público de Derecho Privado, se incorporan a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que son aprobados por Ley para cada ejercicio presupuestario.

Enkargu honen ondorioz egiten diren lanak hilez hil ordainduko dira, egindako lanak justifikatu ondoren betiere. ETSk faktura aurkeztu eta Administrazioak fakturarekiko adostasuna agertutakoan egingo dira ordainketa guztiak.

El abono de los trabajos objeto del presente encargo se efectuará mediante pagos mensuales, debiendo en cada caso justificarse los trabajos realizados. Todos los pagos se realizarán previa presentación por parte de ETS de la factura a conformidad de la Administración.


Azterketa dokumentala


Análisis documental