Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2021eko urriaren 20a, asteazkena

N.º 209, miércoles 20 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5337
5337

AGINDUA, 2021eko irailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira, 2021erako, Euskal Autonomia Erkidegoko elikaduraren eta zuraren kateko agenteen ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuak sortu eta garatzeko laguntzen deialdiaren oinarriak.

ORDEN de 29 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de los agentes de la cadena alimentaria y madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Plan berriak (ZTBP Euskadi 2030) islatzen duen bezala, gure Autonomia Erkidegoak I+G+Bren aldeko apustu argia egin du, zeina azken hiru hamarkadetan mantendu baita eta orain 2030. urteari begira proiektatzen baita. Euskadi 2030ean berrikuntzan aurreratuen dauden Europako eskualdeen artean kokatzean datza ikuspegia. Azken helburua da bizi-maila eta enpleguaren kalitatea hobetzea. Erakunde publikoek, enpresek, unibertsitateek, ikerketa-zentroek, teknologia-zentroek eta eragile sozioekonomikoek parte hartzen duten estrategia partekatua da.

Tal y como refleja el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030 (PCTI Euskadi 2030), nuestra Comunidad Autónoma tiene una apuesta clara por la I+D+i que se ha mantenido durante las tres últimas décadas y ahora, se proyecta en el horizonte 2030. La visión se concreta en situar a Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación en 2030. El objetivo final es mejorar el nivel de vida y la calidad del empleo. Esta es una estrategia compartida en la que participan las instituciones públicas, empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y agentes socioeconómicos.

Asmo handiko helburu horiek lortzeko, administrazioak baditu tresnak, hala nola enpresentzako I+G+B laguntzak. Horiek dira I+G+B garatzeko tresna garrantzitsuenetako bat, eta ez soilik epe laburrera erantzunak emateko, baizik eta, batez ere, enpresa-eremuko ekimenak bultzatzeko eta lortzeko I+G+B enpresen kulturaren parte izan dadin eta enpresen lehiakortasunerako eta hazkunderako tresna bat izan dadin. Nekazaritzako elikagaien sektoreak, bere elikaduraren eta zuraren kateko industrien bidez, helburuak lortzen lagundu behar du, zalantzarik gabe.

Para la consecución de estos ambiciosos objetivos, la administración cuenta con instrumentos como son las ayudas de I+D+i a las empresas. Estas constituyen una de las herramientas más importantes de desarrollo de la I+D+i, no solo para dar respuestas a corto plazo, sino también y fundamentalmente para apoyar iniciativas del ámbito empresarial y conseguir que la I+D+i forme parte de la cultura de las empresas y sea una herramienta de competitividad y crecimiento empresarial. El sector agroalimentario, a través de sus industrias de la cadena alimentaria y de la madera, debe contribuir sin duda a la consecución de los objetivos.

Elikaduraren balio-katea Euskadiko BPGd-ren % 10,6 da, eta, guztira, 95.000 lanpostu baino gehiago biltzen ditu, guztira 31.000 enpresatan –gutxi gorabehera– banatuak. Zuraren balio-katea, berriz, BPGd-ren % 1,54 da, eta 18.000 lanpostu biltzen ditu. Bi kasuetan, I+G+B beharrezko tresna da enpresen jarduera sustatzeko eta haien hazkundean laguntzeko, produktu, prozesu eta teknologien bidez balioa eman eta soluzio bereizgarrietan inbertitu ahal izan dezaten.

La cadena de valor de la alimentación supone el 10,6 % del PIB de Euskadi con más de 95.000 empleos correspondientes a un total de cerca de 31.000 empresas. La cadena de valor de la madera, por su parte, supone un 1,54 % del PIB, y 18.000 empleos. En ambos casos, la I+D+i es una herramienta necesaria para potenciar la actividad de las empresas y ayudarles en su crecimiento aportando valor con productos, procesos y tecnologías que les permitan invertir en soluciones diferenciadoras.

Tamaina da bi balio-kate horietako enpresen ezaugarri komun bat, gehientsuenak ETEak eta mikroETEak baitira. Bestalde, badakigu nekazaritzako elikagaien sektorea sektore tradizional bat dela, eta, oro har, beste sektore industrializatuago batzuetan baino erritmo motelagoan sartzen direla teknologia berriak eta prozesu berriak.

Una característica común de las empresas de ambas cadenas de valor es su tamaño, estando en gran medida constituidas por pymes y micropymes. Por otro lado, también sabemos que el sector agroalimentario es un sector tradicional, en el que, por lo general, la incorporación de nueva tecnología y nuevos procesos suele darse a un ritmo más lento que en otros sectores más industrializados.

Agindu honen xedea da I+G+B departamentuetako prozesuak eta barne-sistemak sortzeko, garatzeko eta berritzeko proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko laguntzen deialdia egitea, lehiakortasuna hobetze aldera eta baliabideak optimizatze aldera, Euskadiko elikaduren eta zuraren kateko ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-gaitasunak bizkortuz.

Esta orden tiene por objeto convocar ayudas a la realización de gastos e inversiones en proyectos de creación, desarrollo e innovación de procesos y sistemas internos de los departamentos de I+D+i, con fines de mejora de competitividad y optimización de recursos, acelerando las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de la cadena alimentaria y de la madera de Euskadi.

Horrela dago jasota, I+G+B jarduerak sustatuz, nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna handitzeko Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailak egindako, lagundutako eta bultzatutako planetan ere.

Así queda también recogido en los Planes que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha elaborado, y apoya e impulsa para lograr aumentar la competitividad del sector agroalimentario a través del impulso de las actividades de I+D+i.

Agindu honen abiapuntua premisa hau da: elikaduraren eta zuraren katean diharduten euskal enpresa-ehunean I+G+B departamentuen presentzia handitzeak ekarriko du I+G+B proiektuak areagotzea, eta hori da, azken batean, agindu honen bidez emandako laguntzen xedea.

La presente Orden parte de la premisa de que un aumento de la presencia de departamentos de I+D+i en el tejido empresarial vasco dedicado a los sectores de la cadena alimentaria y madera vasca, redundará en un mayor incremento de proyectos de I+D+i que es, en última instancia, la misión de las ayudas concedidas en virtud de esta orden.

Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 9.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko, erakundeen barne-sistemak garatu eta berritzera bideratuta dagoen agindu honetako laguntzak Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduari (EB) atxikitzen zaizkio; erregelamendu horrek laguntza kategoria batzuk Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz barne-merkatuarekin bateragarri deklaratzen ditu. Nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna hobetzeko negozio berriak erakartzera bideratutakoak, berriz, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduari atxikita daude. Erregelamendu horrek, Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoak, Estatuko laguntzek minimis araubide horri atxikitako laguntza gisa onartzeko bete behar dituzten baldintzak jasotzen ditu, baimenik eman edo jakinarazpenik egin beharrik izan gabe.

A efectos de la eventual cumplimentación de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas de esta orden orientadas a desarrollar e innovar los sistemas internos de las organizaciones se acogen al Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. Distintamente, las destinadas a atraer nuevos negocios con el fin de mejorar la competitividad del sector agroalimentario se declaran acogidas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, recoge los requisitos que deben contener las ayudas de estado para ser admitidas como ayudas acogidas al régimen de minimis, sin necesidad de ser autorizadas ni comunicadas.

Era berean, agindu honen bidez iragarritako laguntzak jasota daude Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailaren 2021, 2022 eta 2023 urteetarako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan. Plan estrategiko hori Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartu zen eta Eusko Jaurlaritzaren «www.euskadi.eus» webgunean argitaratuta dago, Sailari buruzko eremuan, «Planak eta proiektuak» atalean.

Así mismo, las ayudas convocadas mediante la presente Orden se encuentran recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023 aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y publicado en la página web de esta Administración, «www.euskadi.eus», dentro del espacio dedicado al departamento, y en la sección «Planes y proyectos».

Aurrekontu-zuzkidura nahikoa dago Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko aurrekontu orokorrak (2021eko ekitaldirako) onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legeak baimendutako kredituen arabera, eta, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-araubideari dagokionez indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuan ezarrita dagoenarekin bat etorriz, laguntza-deialdi honek aurrekontu-estaldura nahikoa du.

Existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio de 2021, y en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, la presente convocatoria de ayudas cuenta con suficiente cobertura presupuestaria.

Eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearekin bat etorriz (lege horren 26.4 artikuluaren arabera, Jaurlaritzako kide gisa dagozkien eskumenei kalterik egin gabe, sailburuek beren sailei dagozkien gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko eskudantzia izango dute), honako hau

En aplicación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, que en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

2021. urterako, Euskal Autonomia Erkidegoko elikaduraren eta zuraren kateko agenteen ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuak sortu eta garatzeko diruz lagun daitezkeen honako lerro hauen deialdiaren oinarriak onartzea, zeinak agindu honen eranskinean baitaude jasota.

Aprobar, para el año 2021, las bases de la convocatoria de las siguientes líneas subvencionables a la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de los agentes de la cadena alimentaria y madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se recogen en el Anexo de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren aurrean, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondoreak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondoreak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO

1. oinarria.– Xedea eta helburua.

Base 1.– Objeto y finalidad.

1.– Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE ere erabiliko da) elikaduraren eta zuraren katean ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuen sorrera eta garapena piztu eta bultzatzeko laguntzen araubiderako deialdia egitea.

1.– Es objeto de la presente Orden convocar el régimen de ayudas dirigido a estimular e incentivar la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de la cadena alimentaria y madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, también CAPV).

2.– Laguntza horien helburua bikoitza da: batetik, erakundeen barne-sistemak garatu eta berritu nahi dira, batez ere, I+G sistemak; bestetik, negozio berriak erakarri nahi dira, nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna hobetzeko, baliabideak optimizatuz.

2.– Estas ayudas tienen una doble finalidad: por un lado, pretenden desarrollar e innovar los sistemas internos de las organizaciones, sobre todo, los sistemas de I+D; por otro lado, buscan también atraer nuevos negocios, con el fin de mejorar la competitividad del sector agroalimentario optimizando los recursos.

2. oinarria.– Laguntzen izaera.

Base 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Dirulaguntzen programa hau gauzatzerakoan eta ebazterakoan, publizitatearen, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioak bete behar dira.

1.– El presente programa subvencional está sometido a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en su ejecución y resolución.

Laguntza horiek lehiaketa-prozeduraren arabera emango dira.

Estas ayudas se concederán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva.

Programa honen esparruan emandako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira.

Las ayudas que se concedan en el marco del presente programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

2.– Erakundeetako barne-sistemak garatzera eta berritzera bideratutako laguntzek jakinarazi beharretik salbuetsita dauden laguntzen tratamendu bera izango dute, Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren indarrez, zeinak merkatu komunarekin bateragarri diren zenbait kategoria bereizten baititu, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta (kategorien araberako salbuespenen erregelamendu orokorra) (EBAO L187, 2014-06-26). Horrenbestez, laguntza horiek behar bezala jakinarazi behar zaizkio Europako Batzordeari, agindu hau argitaratzen denetik hasi eta hurrengo 20 egunetan.

2.– Las ayudas orientadas a desarrollar e innovar los sistemas internos de las organizaciones recibirán el tratamiento reservado para las ayudas exentas de la obligación de notificación en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (DOUE L187, de 26-6-2014), por lo que las mismas serán debidamente comunicadas a la Comisión Europea en el plazo de 20 días desde que surta efectos la presente Orden.

3.– Nekazaritzako elikagaien sektorearen lehiakortasuna hobetzeko negozio berriak erakartzera bideratutako laguntzei Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa, aplikatu beharko zaie. Araubide honetan, 200.000 euroko gehieneko laguntza emango dio estatu kide batek enpresa bakar bati 2019, 2020 eta 2021eko zergaldietako edozein alditan.

3.– Las ayudas destinadas a atraer nuevos negocios con el fin de mejorar la competitividad del sector agroalimentario estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este régimen el importe máximo de las ayudas a conceder por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

4.– Inbertsioak eta gastuak urterokoak edo hainbat urtetarako izango dira, aurkezten diren proiektuak gauzatzeko denboraren arabera.

4.– Las inversiones y gastos serán de carácter anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados.

3. oinarria.– Laguntza-lerroak.

Base 3.– Líneas de ayuda.

Diruz lagun daitezkeen lerro hauek ezarriko dira agindu honetako 1. oinarriko xedea lortzeko:

Para alcanzar el objetivo recogido en la base 1 de la presente Orden se establecerán las siguientes líneas subvencionables:

1.– EAEko elikaduraren eta zuraren kateko sektoreetako erakundeetan I+G+B departamentuak sortzea eta garatzea indartzera eta haien presentzia handitzera bideratutako laguntzak. Laguntza-lerro horren barruan, honako ekintza hauek bultzatuko dira:

1.– Ayudas para potenciar la creación y desarrollo, así como, el aumento de la presencia de departamentos de I+D+i en las organizaciones que pertenezcan al sector de la cadena alimentaria y de la madera vasca. Dentro de esta línea de ayudas, se apoyarán las siguientes acciones:

1.a) Departamentu berriak sortzea, banaka edo modu bateratuan zenbait erakunderen artean.

1.a) La creación de nuevos departamentos de manera individual o de manera conjunta entre varias organizaciones.

1.b) Dagoeneko badauden departamentuak indartzea eta hobetzea, balio eta ahalmen handiagoa emateko.

1.b) El reforzamiento y la mejora de los departamentos existentes, con el objetivo de aportarles mayor valor y capacidad.

1.c) Jakintza transferitzea eta sektoreko erakunde eta eragileen artean partekatzea, sektorearen lehiakortasuna erraztuko duten produktu, teknologia edo baterako prozesu berrien etorkizuneko I+G+B proiektuak identifikatzeko.

1.c) La transferencia de conocimiento y puesta en común entre diferentes organizaciones y agentes del sector, con objeto de identificar futuros proyectos de I+D+i de nuevos productos, tecnologías o procesos conjuntos que favorezcan la competitividad del sector.

EAEko enpresa-ehunean I+G+B kultura finkatzea da laguntza tipologia horren azken helburua; hori lortu nahi da ahalegin eta baliabide guztiak EAEko elikaduraren eta zuraren katearen eremuan I+G+B proiektuak sustatzera bideratuko dituzten departamentuak ad hoc sortuz eta I+G+B departamentuak garatuz.

El fin último de esta tipología de ayuda es conseguir el afianzamiento de la cultura de la I+D+i en el tejido empresarial vasco mediante la creación de departamentos ad hoc y el desarrollo de departamentos de I+D+i que centren sus esfuerzos y recursos íntegramente en la promoción de proyectos de I+D+i en el ámbito de la cadena alimentaria y madera vasca.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan aldez aurretik establezimendurik ez duten kanpoko enpresak erakartzea sustatzeko laguntzak, EAEn I+G+B zentroak instala ditzaten. Lerro horren barruan, honako ekintza hauek babestuko dira:

2.– Ayudas para promover la captación de empresas externas -sin establecimiento previamente fijado en el País Vasco- para la instalación de sus centros de I+D+i en el País Vasco. Dentro de esta línea, se apoyarán las siguientes acciones:

2.a) Beren I+G+B negozioa EAEn instalatzeko interesa izan dezaketenen alderantzizko misioak.

2.a) Misiones inversas de potenciales interesados en instalar su negocio de I+D+i en el País Vasco.

Aurreko tipologiarekin bat etorriz, laguntza honek helburu bera du: EAEko elikaduraren eta zuraren sektorean I+G+B jarduerak indartzea. Berezitasuna izango da azken horretara bideratutakoen helburua izango dela, berez EAEkoak ez izan arren, enpresak erakartzea, jada I+G+B arloan diharduten departamentuak integratuak dituztenak eta beren departamentu, zentro edo instalazioak Euskal Autonomia Erkidegoaren eremu geografikoan instalatzea erabaki dutenak.

En consonancia con la anterior tipología, esta persigue el mismo objetivo de potenciar las actividades de I+D+i en el sector alimentario y de la madera vasca con la particularidad de que estas últimas serán destinadas a atraer y, en definitiva, a captar empresas que, sin pertenecer propiamente al País Vasco, ya tengan integrados departamentos dedicados a I+D+i en sus empresas y hayan decidido instalar sus departamentos, centros o instalaciones de I+D+i en el ámbito geográfico del País Vasco.

Diruz lagun daitekeen lerro honen bidez, eskatzaileek zehaztu beharko dute ea beste de minimis laguntzarik jaso duten 2019, 2020 eta 2021eko ekitaldietan, 200.000 euroko muga egiaztatu ahal izateko.

Los solicitantes a través de esta línea subvencionable deberán especificar si han recibido otras ayudas de minimis durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 para poder hacer la comprobación del límite de 200.000 euros.

4. oinarria.– Onuradunak.

Base 4.– Personas beneficiarias.

1.– 3. oinarrian adierazitako proiektuetara zuzendutako laguntzetarako, EAEko arrantza-, elikadura- eta zur-produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko industriaren sektoreko hauetako edozein izan daiteke onuraduna.

1.– Para las ayudas a los proyectos indicados en la base 3, las personas beneficiarias podrán ser cualquiera de las siguientes del sector de la industria de la transformación y comercialización de productos pesqueros, alimentarios y de la madera de la CAPV.

A) Enpresak, edozein forma juridiko dutela ere. Hona sailkapena:

A) Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que se clasificarán en:

1) Enpresa txiki eta ertainak; mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinaren arabera.

1) Pequeña y mediana empresa, conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión de 17 de junio, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

2) Enpresa handiak; alegia, enpresa txiki eta ertainen definiziotik kanpo geratzen direnak.

2) Gran empresa, que serán las empresas no contempladas en la definición de pequeñas y medianas empresas.

B) Elkarteak eta fundazioak.

B) Las asociaciones y fundaciones.

C) Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeak eta ondasun-erkidegoak. Parte hartzen duten enpresa guztiek bete beharko dituzte agindu honetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Elkarteen eskabideek berariaz adierazi behar dituzte elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa. Dena den, taldearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, zeinak nahikoa botere izango baitu, onuradun gisa, taldeari dagozkion egitekoak betetzeko, eta kide bat izendatu beharko dute funtsen hartzaile izateko, zeinak banatuko baitizkie funtsok taldeko gainerako kideei. Elkarteak ezin dira desegin Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuko 44. artikuluak, 32.m) artikuluarekin batera, finkatzen duen preskripzio-epea igarotzen den arte.

C) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes. Todas y cada una de las empresas que participan deberán cumplir los requisitos y condiciones establecidas en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos. En cualquier caso, deberán nombrar un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, así como designar a un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 en relación con el artículo 32.m) del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– 3. oinarriko 2.a) laguntza-lerroaren eskatzaileen kasuan, EAEko elikaduraren edo zuraren sektorekoak ez diren enpresak izan ahalko dira eskatzaileak, baldin eta EAEn instalatzeko interesa duen enpresaren baten benetako interesa egiaztatzen eta justifikatzen badute. Horretarako, enpresa horren adierazpen bat aurkeztu beharko dute, bai eta jarduketa-plan bat eta haren ezarpena deskribatzen dituen memoria bat ere.

2.– En el caso de solicitantes de la línea de ayudas 2.a) de la base 3, podrán ser solicitantes empresas no pertenecientes a los sectores de la alimentación o de la madera de la CAPV, siempre y cuando acrediten y justifiquen el verdadero interés por parte de alguna empresa interesada en su instalación en la CAPV, presentando una declaración de dicha empresa, así como una memoria en la que se describa un plan de actuación con su implantación.

5. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Base 5.– Costes subvencionables.

1.– Hauek dira 3. oinarriko 1. lerroko laguntzetarako diruz lagun daitezkeen kostuak:

1.– Los costes subvencionables para las ayudas de la línea 1 de la base 3 serán los siguientes:

– 1.a) tipologiako proiektuen kasuan –I+G+B departamentuen sorrera eta garapena indartzea, bai eta haien presentzia handitzea banaka edo modu bateratuan–:

– En el caso de proyectos de tipología 1.a) para potenciar la creación y desarrollo, así como, el aumento de la presencia de nuevos departamentos de I+D+i de manera individual o conjunta:

• Kanpoko laguntza, Zientziako, Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sare barruko elikaduraren eta zuraren kateetan espezializatutako zentro teknologiko batek I+G+B departamentua sortu aurretik bideragarritasun-azterlanak egiteko.

• Asistencia externa para la realización de estudios de viabilidad previo a la creación del departamento de I+D+i por parte de un centro tecnológico especializado en las cadenas alimentaria y de la madera perteneciente a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• I+G+B departamentu horietan sartzeko pertsonal, ikertzaile, teknikari eta gainerako langile laguntzaile espezializatuen gastuak, I+G+B arloko jardueretan dedikazio osoz jardun behar duten heinean.

• Gastos de personal, investigadores, técnicos y demás personal auxiliar especializado para su incorporación a dichos departamentos de I+D+i en la medida en que estén asignados con dedicación plena a actividades de I+D+i.

• Abian jartzeko aktibo materialetan eta ez-materialetan inbertitzearen kostuak.

• Costes de inversión en activos materiales e inmateriales para la puesta en marcha.

– 1.b) tipologiako proiektuen kasuan –dagoeneko badauden I+G+B departamentuak indartzea eta hobetzea–:

– En el caso de proyectos de la tipología 1.b) de reforzamiento y mejora de departamentos de I+D i existentes:

• I+G+B departamentu horietan sartzeko pertsonal, ikertzaile, teknikari eta gainerako langile laguntzaile espezializatuen gastuak, I+G+B arloko jardueretan dedikazio osoz jardun behar duten heinean.

• Gastos de personal, investigadores, técnicos y demás personal auxiliar especializado para su incorporación a dichos departamentos de I+D+i en la medida en que estén asignados con dedicación plena a actividades de I+D+i.

• Beharrezko tresneria, ekipamendua eta materiala erostea;

• Compra de instrumental, equipamiento y material necesario.

• Biltzar, mintegi edo ekitaldi interesgarrietara joateko bidaiak eta dietak.

• Viajes y dietas para la asistencia a congresos, seminarios o eventos de interés.

• I+G+B departamentuen lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten I+G+B arloko sare edo foroetako kide izatearen kuotak/gastuak.

• Cuotas/gastos de pertenencia a redes o foros de I+D+i, que faciliten la mejora competitiva de estos departamentos de I+D+i.

– 1.c) tipologiako proiektuen kasuan –jakintzaren transferentzia eta emaitzak erakundeen artean partekatzea–:

– En el caso de proyectos de la tipología 1.c) de transferencia de conocimiento y puesta en común de resultados entre diferentes organizaciones:

• Bidaia-gastuak eta dietak;

•Gastos de viajes y dietas.

• Ekitaldiak antolatzea;

• Organización de eventos.

• I+G+B arloko agenteak kontratatzea

• Contratación de agentes de I+D+I.

2.– Honako hauek izango dira 3. oinarriko 2. lerroko laguntzetarako diruz lagun daitezkeen kostuak –aurrez EAEn establezimendurik ezarria ez duten kanpoko enpresak erakartzea sustatzea, EAEn I+G+B zentroak instala ditzaten–:

2.– Los costes subvencionables para las ayudas de la línea 2 de la base 3 para promover la captación de empresas externas –sin establecimiento previamente fijado en el País Vasco– para la instalación de sus centros de I+D+i en el País Vasco, serán los siguientes:

– Alderantzizko misioen 2.a) tipologiako proiektuen kasuan, EAEtik kanpoko enpresek elikadurako eta zuraren katearen euskal ekosistema ebaluatzeko egindako bisiten –haiek inbertitzaile izateko erakartzea bilatzen duten bisitak– ondoriozko gastuei dagozkienak:

– En el caso de proyectos de la tipología 2.a) de misiones inversas correspondientes a gastos derivados de visitas de empresas de fuera de la CAPV para evaluar el ecosistema vasco de la cadena alimentaria y de la madera, buscando su atracción como inversores:

• Bidaiak eta dietak

• Viajes y dietas.

• Egonaldiak

• Estancias.

• Ekitaldiak edo bilerak prestatzea.

• Preparación de eventos o reuniones.

3.– Kostu guztiek sorrarazita edo fakturatuta egon beharko dute eskabidea aurkezten den egunetik aurrera eta jarduketak gauzatzeko ezarritako epean. Laguntza-eskaera aurkeztu aurretik sorrarazitako edo fakturatutako gastuak onartuko dira 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

3.– Todos los costes deberán estar devengados o facturados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y durante el plazo establecido para la ejecución de las actuaciones. Se admitirán gastos devengados o facturados antes de la presentación de la solicitud de ayuda a partir del 1 de enero de 2021.

Nolanahi ere, beti bete beharko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa.

En todo caso, se estará a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

4.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean –horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora– kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, gutxienez hiru eskaintza –zenbait hornitzailerenak– eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu aurretik, non eta, haien ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez den aski erakunde haiek egin, eman edo entregatzeko, edo non eta dirulaguntzaren aurretik ez den egin gastua.

4.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión de la subvención.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean, proposamen ekonomiko merkeena ez denean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. oinarria.– Finantzaketa.

Base 6.– Financiación.

1.– Agindu honetan ezarritako laguntzak finantzatzeko, 2021eko eta 2022ko ekitaldietarako, 1.000.000 euro bideratuko dira. Kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko da, eta horietatik 500.000 euro 2021erako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro, berriz, 2022rako konpromiso-kredituari. Honela banatuko da:

1.– Para los ejercicios 2021 y 2022, se destinan a la financiación de las ayudas previstas en la presente Orden, la cantidad de 1.000.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, correspondiendo 500.000 euros a crédito de pago del ejercicio 2021 y 500.000 euros a crédito de compromiso 2022, distribuidos de la siguiente manera:

A) 800.000 euro I+G+B departamentuen sorrera eta garapena sustatzeko proiektuei esleitzen zaizkie; 300.000 euro 2021erako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro 2022rako konpromiso-kredituari.

A) 800.000 euros se atribuyen a los proyectos para potenciar la creación y desarrollo de departamentos de I+D+i, correspondiendo 300.000 euros a crédito de pago para el año 2021 y 500.000 euros a crédito de compromiso para el año 2022.

B) 200.000 euro, beren I+G+B zentroak EAEn instalatu nahi dituzten kanpoko enpresak erakartzeko proiektuetarako; 200.000 euro, berriz, 2021. urterako ordainketa-kredituari dagozkio.

B) 200.000 euros se atribuyen a proyectos de atracción de empresas externas que busquen instalar sus centros de I+D+i en el País Vasco, correspondiendo 200.000 euros a crédito de pago para el año 2021.

2.– Emango diren laguntzen zenbateko guztia ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, deialdiaren ebazpena eman baino lehen egin beharko da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

2.– El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución de la convocatoria, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el Boletín Oficial del País Vasco.

7. oinarria.– Eskakizun orokorrak.

Base 7.– Requisitos generales.

Agindu honen bidez deitutako edozein laguntzaren onuradun izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira; hauek dira horiek guztiak:

Para poder tener la condición de persona beneficiaria de cualquiera de las ayudas convocadas por esta orden, se deben cumplir los requisitos de la presente base establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que son los siguientes:

1.– Diruz laguntzekoak diren jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan egitea.

1.– Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

2.– Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

3.– Dirulaguntzaren onuradun den pertsona fisikoa edo juridiko pribatua ez egotea krisian den enpresatzat hartuta, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

3.– Que la persona física o jurídica privada que sea beneficiaria de la subvención no tenga la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

4.– Inbertsioak ingurumenaren arloko eta arlo higieniko-sanitarioko arauak bete ditzala Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzekoa den berariazko araudiarekin bat (21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa, eta 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa).

4.– Que la inversión cumpla las normas en materia de medio ambiente e higiénico sanitaria de conformidad con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Medio Ambiente del País Vasco).

5.– Egunean egotea itzulketa- edo zehapen-prozeduretako zenbateko zehatzen ordainketari dagokionez, EAEko Administrazioak eta mendeko enteek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, edo dagokion itzultze-ebazpena dela-eta bertan behera uztea erabaki bada. Eskakizun hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Beraz, alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza ematen denean bai ordainketak egiten direnean.

5.– Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

6.– Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-diskriminazioagatiko debekuak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoari jarraikiz.

6.– No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7.– Konkurtso-deklarazioa eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez izana, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren pean ez egotea edo desgaitua ez izatea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

7.– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

8.– Dirulaguntzak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

8.– No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

9.– Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

9.– No haber dado lugar, por causa por la que hubieran sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

10.– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan ezarritako baldintzetan. Horrez gain, ez egotea hauetan aurreikusitako kasuren batean: Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duen martxoaren 30eko 3/2015 Legea eta Administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunen abenduaren 26ko 53/1984 Legea.

10.– No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, así como en los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del estado y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

11.– Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.

11.– No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

12.– Ezingo dira onuradun izan elkarte bateko kide diren eta oinarri honetan ezarritako betekizunak betetzen ez dituzten pertsonak.

12.– No podrán acceder a la condición de beneficiarios aquellas personas que formen parte de una agrupación y no cumplan con los requisitos fijados en esta base.

13.– Elkarteen kasuan, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoko 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan nahastuta ez egotea. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

13.– En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

14.– Berreskuratze-agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

14.– No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

15.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraztea idatziz xede bera betetzeko beste administrazio baten edo erakunde publiko zein pribaturen baten beste laguntza edo dirulaguntzaren bat lortu izana

15.– Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

8. oinarria.– Eskabideen aurkezpena eta epea.

Base 8.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Eskabidearekin batera, oinarri honen 8. lerrokadan eskatzen diren agiriak aurkeztu beharko dira.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Esta solicitud se deberá completar con la documentación requerida en los términos que establece el párrafo 8 de la presente base.

2.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluaren arabera, pertsona fisikoak ez daude behartuta bitarteko elektronikoen bidez erlazionatzera, eta, hala badagokio, nahi duten izapidetze-bidea aukeratu ahal izango dute, paperean edo elektronikoki. Kasu horretan, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bitartekoren bidez egin ahal izango dute.

2.– Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas no están obligados a relacionarse por medios electrónicos pudiendo, en su caso, elegir el medio de tramitación, en papel o electrónico, que deseen. En eses caso, podrán hacerlo mediante cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Pertsona juridikoek eta nortasun juridikorik gabeko taldeek eta erakundeek, lege horren 14.2 artikuluaren arabera, harremana bitarteko elektronikoen bidez izateko betebeharra dute, dirulaguntza hau izapidetzeko.

Las personas jurídicas y las agrupaciones y entidades sin personalidad jurídica tienen, conforme al artículo 14.2 de dicha ley, la obligación de relacionarse por medios electrónicos a efectos de la tramitación de esta subvención.

3.– Eskabidea aurkezteko, eredu normalizatua erabili beharko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena:

3.– Las solicitudes, se presentarán según el modelo normalizado que está disponible accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

4.– Eskabidearen ondorengo izapideak elektronikoki egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartu beharko da, «Nire karpeta» atalera:

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el apartado «Mi carpeta»:

5.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko zehaztasunak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri:

5.– Las especificaciones sobre cómo tramitar la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

6.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza, ahalordeen erregistro elektronikoaren bitartez:

6.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través del Registro electrónico de apoderamientos:

7.– Laguntza-eskabidearen ereduaren oinarrizko edukia oinarri hauen eranskin gisa argitaratu da.

7.– El contenido básico del modelo de solicitud de las ayudas se publica como apéndice de las presentes bases.

8.– Eskabidearekin batera agiri hauek ere aurkeztu behar dira:

8.– La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Pertsona juridikoek, erakundea eratzeko eskrituraren eta estatutuen kopia, dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita.

a) En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro.

b) Hauek biltzen dituen memoria:

b) Una memoria que contenga:

– Egin beharreko ekintzen eta atazen azalpen zehatza.

– La descripción detallada de las acciones y tareas concretas a acometer.

– Aurrekontu xehatua.

– Un presupuesto detallado.

– Proiektua gauzatzeko epea.

– Plazo de ejecución del proyecto.

– Proiektuaren arduradunaren identitatea.

– La identidad de la persona responsable del proyecto.

– Erakunde sustatzaileko langileen sexuaren araberako banaketa.

– La distribución por sexo de la plantilla de la entidad promotora.

– Laguntza emanez gero, enpresaren errendimendu orokorrean zenbateko hobekuntza ekarriko duen.

– La repercusión en la mejora y en el rendimiento global de la empresa en el supuesto de otorgársele la ayuda.

– Agindu honen 9. oinarrian aurreikusitako azpikontratazio osoa edo partziala gertatzen bada, hauek zehaztu beharko dira: azpikontratatuko den jardueraren ehunekoa; zein pertsona fisiko edo juridikorekin azpikontratatuko den, eta azpikontratatuko diren jarduerak zein diren.

– En el supuesto de que se produzca la subcontratación total o parcial prevista en la base 9 de la presente Orden, se deberá detallar el porcentaje de actividad que vaya a ser subcontratada, la persona física o jurídica con la que se vaya a subcontratar, así como las actividades objeto de la subcontratación.

c) Erantzukizunpeko adierazpena, eskatzaileak Agindu honetako betekizun guztiak betetzen dituela, aurkezten dituen agiri guztiak egiazkoak direla eta 7. oinarrian –4. lerrokadatik 15. lerrokadara bitartean– ezarritako betekizunak betetzen dituela adierazteko. Gainera, 4. eta 5. lerrokadetako eta 8.etik 15.era bitarteko lerrokadetako betekizunei dagokienez, adieraziko du hori egiaztatzen duen dokumentazioa baduela eta Administrazioaren esku jarriko duela horrela eskatzen zaionean.

c) Declaración responsable en la que se manifieste que reúne los requisitos exigidos en la presente Orden, la veracidad de todos los documentos presentados, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 7, párrafos 4 a 15). Además, respecto a los requisitos de los párrafos 4, 5 y 8 a 15, declarará que dispone de la documentación que así lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.

d) Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeei eta ondasun-erkidegoei dagokienez, kide guztiek sinatutako agiri bat, non izendatzen baita, batetik, ordezkari edo ahaldun bakarra, taldeari onuradun den aldetik dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde nahiko dituena, eta, bestetik, funtsen hartzaile izango den kide bat, elkarteko gainerako kideen artean funtsok banatuko dituena.

d) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todos sus integrantes en el que se nombre representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y se designe un miembro como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.

e) Laguntza kuantifikatzeko, erakunde eskatzaileak aurkeztu nahi duen agiri osagarri oro.

e) Cualquier otra documentación complementaria que la entidad solicitante desee aportar al efecto de cuantificar la ayuda.

9.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiaztatuko ditu NAN, IFK, bere zerga-betebeharren ordainketak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak, pertsona eskatzaileek edo onuradunek horretarako berariazko baimena eman beharrik izan gabe, haiek berariaz aurka egiten diotenean salbu, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria edo dokumentua aurkeztu beharko dute. Hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikulua aplikatuz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluari dagokionez.

9.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido; todo ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores dela Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

10.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. lerrokadan ezarritakoarekin arabera, oinarri honen 8. lerrokadan eskatutako dokumentazioa administrazio honetan edo beste batean entregatzen denean eta eskatzaileak berariaz deklaratzen badu dokumentu horietan ez dela aldaketarik egin, horiek aurkeztutzat joko dira.

10.– Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base haya sido entregada en esta o en cualquier otra Administración y siempre que el solicitante declare expresamente que no ha existido modificación alguna en los citados documentos, estos se considerarán como presentados.

Eskatzaileak adierazi beharko du zein Administraziotan eta noiz aurkeztu diren dokumentuok, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak elektronikoki bilduko ditu bere korporazio-sareen bidez.

El solicitante deberá indicar la Administración donde hayan sido presentados, y el momento en que se hayan presentado, siendo estos recabados de forma electrónica a través de sus redes corporativas por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Eskatzaileak ez badu nahi oinarri honen 8. lerrokadan eskatutako dokumentazioa biltzea, berariaz agertu beharko da horren aurka, eta dokumentazioa aurkeztu beharko du.

Si el solicitante no desea que se recabe la documentación requerida en el párrafo 8 de la presente base, deberá oponerse de forma expresa a ello, y aportar la documentación.

11.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jarduketetan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak oinarri honetan eskatutako dokumentazioa ez badauka, osorik ez badago edo akastuna bada, interesdunari jakinaraziko zaio hamar eguneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

12.– Si la solicitud no reúne la documentación exigida en la presente base, estuviera incompleta o fuera defectuosa, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea elektronikoki egin behar duenak aurrez aurre aurkezten badu, eskatzaileari eskatuko zaio zuzen dezala, elektronikoki aurkeztuta. Ondore horietarako, zuzenketa egiten den eguna hartuko da eskabidearen aurkezpen-eguntzat.

En el caso de que la solicitud se presentase presencialmente por quien está obligado a hacerlo electrónicamente, se requerirá al solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

13.– Enpresa txiki eta ertainek (ETE) izaera hori egiaztatu beharko dute, agiri hauek aurkeztuta:

13.– Las pymes deberán acreditar su condición, mediante la presentación de la siguiente documentación:

A) Pertsona fisikoentzat: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kopia, ekonomia-jardueren eranskinarekin batera, eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldikoa.

A) Para las personas físicas: Copia del impuesto de la renta de las personas físicas junto con el Anexo de actividades económicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

B) Pertsona juridikoentzat: Eskaera aurkeztu den ekitaldiaren aurrekoari dagokion Sozietateen gaineko Zergaren kopia.

B) Para las personas jurídicas: Copia del impuesto de sociedades del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

Agiriekin batera, dokumentazioak erakusten duen egoera aldatu ez dela dioen adierazpena.

Junto con la documentación, una declaración de que la situación que refleja la documentación no ha variado.

14.– Edonola ere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko, beharrezkotzat jotzen dituen bestelako argibide edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari.

14.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

Agindu honen 4. oinarriaren 1. lerrokadako C apartatuan zehaztutako onuradunen kasuan, proiektuan parte hartzen duten enpresa edo erakunde bakoitzari buruzkoak izango dira oinarri honen 8. apartatuan adierazitako agiri horiek.

En el supuesto de las personas beneficiarias incluidas en la base 4, párrafo 1 apartado C, de la presente Orden, la documentación a la que se hace referencia en el apartado 8 de la presente base, será aportada respecto de todas y cada una de las empresas o entidades participantes en el proyecto.

9. oinarria.– Azpikontratatzea.

Base 9.– Subcontratación.

1.– Diruz lagundutako jardueraren gauzatze osoa edo partziala hirugarrenei azpikontratatu ahal izango die onuradunak, baldin eta hirugarren horiek ez badira onuradun. Proiektua gauzatzeko azpikontratazioa diruz lagunduko den jardueraren % 100ekoa izan daiteke.

1.– El beneficiario podrá subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada a terceros que no tengan la condición de persona beneficiaria. La subcontratación de la ejecución del proyecto podrá alcanzar hasta el 100 % de la actividad subvencionada.

2.– Baldin eta hirugarrenei kontratatutako jardueraren zenbatekoa dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 baino handiagoa bada (dirulaguntza 60.000 eurotik gorakoa izanik), idatzizko kontratua egin beharko da, zeina Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrak baimendu beharko baitu kontratua formalizatu aurretik eta eskabidea aurkeztu ondoren.

2.– Cuando el pago de la actividad contratada al tercero exceda en un 20 % del importe de la subvención y además este sea superior a 60.000 euros, será necesario la formalización de un contrato por escrito que deberá ser autorizado por la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, con carácter previo a su formalización y con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Kontratua formalizatzeko baimen-eskabidea laguntza-eskabidearekin batera aurkeztuko da.

La solicitud de autorización para la formalización del antedicho contrato se presentará junto con la solicitud de la ayuda.

Baimentze- edo ukatze-ebazpena, aldiz, aurkezten den egunetik bi hileko epean emango eta jakinaraziko da; epe hori igarota, berariazko ebazpenik eman ez bada, eskabidea baietsi dela ulertu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera. Prozeduraren ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari edo Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, jakinarazpena egin eta hilabeteko epean, edo egintza adierazia ez bada, edozein unetan.

La resolución de autorización o denegación se dictará y notificará en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día de su presentación, siendo que trascurrido dicho plazo sin resolución expresa, podrá entenderse estimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la resolución del procedimiento podrá la persona interesada interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la notificación o en cualquier momento si el acto no fuera expreso, ante la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o ante la titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, que lo resolverá.

3.– Kontratua ezin izango da zatikatu kontratuaren zenbatekoa murriztu eta 2. lerrokadako betekizunak bete beharrik ez izateko helburuz.

3.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el párrafo 2.

4.– Kontratistek onuradunarekiko besterik ez dute izango betebeharrik, eta onuradunak dauka diruz lagundutako jarduera ondo gauzatzeko erantzukizun osoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren aurrean.

4.– Los contratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

5.– Aurreko apartatuan jasotakoa betetzeko, onuradunen erantzukizuna da diruz lagunduko den jarduera itundua gauzatzean agindu honetan ezarritako mugak errespetatzen direla zaintzea, diruz lagundutako gastuen izaera eta zenbatekoari dagokionez, eta kontratistek, aldiz, agindu honen 15. oinarriaren 7. lerrokadan adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, eta muga horiek benetan errespetatzen dituzten ala ez behar bezala egiaztatzeko aukera eman.

5.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el párrafo 7 de la base 15 de la presente Orden para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

6.– Alabaina, onuradunak ezin izango du honako hauekin itundu diruz lagundutako jarduera partez edo osorik gauzatzea:

6.– En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

A) 7. oinarrian ezarritako betekizunak betetzen ez dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

A) Personas físicas o jurídicas que no cumplan los requisitos establecidos en la base 7.

B) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.

B) Personas físicas o jurídicas que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

C) Bitartekari edo aholkulariekin, horiei ordaindu beharrekoak eragiketaren kostu totalaren ehuneko jakin gisa definitzen badira; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

C) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

D) Onuradunarekin loturaren bat duten pertsona fisiko edo juridikoak, hauek gertatzen direnean izan ezik:

D) Personas físicas o jurídicas vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1) Kontratazioa merkatuko kondizio normalen arabera egin izana.

1) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

2) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularraren aldez aurretiko baimena lortu izana. Azpikontratatu ahal izateko eskaera Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularraren aurrean aurkeztuko da, azpikontratazioa egin aurretik. Eskaerarekin batera, lotutako pertsonarekin azpikontratazioa egitea aholkatzen duten arrazoiak justifikatzeko memoria erantsiko da. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrak, eskaera egin zenetik gehienez ere hilabeteko epean, ebazpena emango du, eskatutako baimena emateko edo ukatzeko.

2) Que se obtenga la previa autorización de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. La solicitud para poder subcontratar se presentará ante la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias con anterioridad a la subcontratación. Junto con dicha solicitud se adjuntará una memoria justificativa de las razones que aconsejan la subcontratación con la persona vinculada. La persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en un plazo máximo de un mes desde la solicitud, dictará resolución concediendo o denegando la autorización solicitada.

Pertsona fisiko edo juridikoekin edo nortasunik gabeko elkarteekin lotura dagoela joko da uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsitako Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) Erregelamenduaren 68.2 artikuluan jasotako zirkunstantziaren bat betetzen bada.

Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las circunstancias que contempla el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

E) Deialdi eta programa honetan laguntza eskatu duten, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezko balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsona fisiko edo juridikoak.

E) Personas físicas o jurídicas solicitantes de ayuda en esta convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

10. oinarria.– Baloratzeko irizpide orokorrak.

Base 10.– Criterios generales de valoración.

1.– 3.1 oinarrian aurreikusitako laguntzen proiektuak baloratzeko, balorazio-irizpide hauek izango dira kontuan, eta dagozkien puntuazioak:

1.– Para la valoración de los proyectos de las ayudas previstas en la Base 3.1, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

A) Aurkeztutako memoria teknikoaren kalitate egiaztatua; memoria horretan argi eta garbi azalduko dira helburuak, espero diren emaitzak, egutegia, egin beharreko zereginak, erantzukizunen banaketa, aurrekontua hainbanatzeko metodoak eta abar: 30 puntu, gehienez.

A) Calidad de la memoria técnica presentada, en la que se expresen con claridad los objetivos, los resultados esperados, el calendario, las tareas a realizar, el reparto de responsabilidades, los métodos, el desglose de presupuesto, etc.: hasta 30 puntos.

– Produktibitateari eta jasangarritasun ekonomiko, sozial eta ingurumenekoari eragindako inpaktua (9 puntu)

– Impacto en productividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental (9 punto)

– Helburuak zehaztea (9 puntu, gehienez).

– Concreción de objetivos (hasta 9 puntos).

– Diseinua eta metodologia (3 puntu, gehienez).

– Diseño y metodología (hasta 3 puntos).

– Aurrekontua egokitzea (3 puntu, gehienez).

– Adecuación del presupuesto (hasta 3 puntos).

– Emaitzak ezartzea (3 puntu, gehienez).

– Establecimiento de resultados (hasta 3 puntos).

– Adierazleak ezartzea (3 puntu, gehienez).

– Establecimiento de Indicadores (hasta 3 puntos).

B) Elikagai-katearen eta zuraren katearen integrazio bertikaleko prozesuak sustatzea, jarduketa-plana batera aurkeztuta: 15 puntu.

B) Que promuevan procesos de integración vertical de la cadena alimentaria y de la madera, a partir de la presentación conjunta del plan de actuación: 15 puntos.

C) Bi enpresek edo gehiagok, elkarlanean arituta, abiaraztea aktibitateak; enpresa horiek ez dute galduko beren izaera juridikoa eta haietako batek eskatu beharko du laguntza eta haren onuradun gisa agertu: 15 puntu

C) Que las actividades sean emprendidas por dos o más empresas fruto de su colaboración, sin que pierdan su personalidad jurídica debiendo actuar una de ellas como persona solicitante y beneficiaria de la ayuda: 15 puntos

D) Onuraduna ETE gisa kalifikatutako enpresa bat izatea, Mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinarekin bat: 10 puntu.

D) Que el beneficiario sea una empresa calificada como pyme conforme el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión de 17 de junio, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas: 10 puntos.

E) Jarduketa-planen arduradunak emakumeak izatea edo erakunde sustatzaileko langileen % 50 emakumeak izatea: 10 puntu

E) Que las personas responsables de los planes de actuación sean mujeres o que el 50 % de las personas trabajadoras de la entidad promotora sean mujeres: 10 puntos

F) Ekindako ekimenen ondorioz, ingurumen-hobekuntzak sustatzea: 10 puntu, gehienez.

F) Que fruto de las iniciativas emprendidas se promuevan mejoras medioambientales: hasta 10 puntos.

• Maila altua: emisio atmosferikoekin, hondakinak sortzearekin, ur-kontsumoarekin eta zaratarekin lotutako ingurumen-alderdietan inpaktu positibo handia izatea (10 puntu).

• Nivel alto: impacto elevado positivo de los aspectos ambientales en relación a emisiones atmosféricas, generación de residuos, consumo de agua y ruido (10 puntos).

• Maila ertaina: emisio atmosferikoekin, hondakinak sortzearekin, ur-kontsumoarekin eta zaratarekin lotutako ingurumen-alderdietan inpaktu positibo txikia izatea (5 puntu).

• Nivel medio: impacto ligero positivo de los aspectos ambientales en relación a emisiones atmosféricas, generación de residuos, consumo de agua y ruido (5 puntos).

• Maila baxua: emisio atmosferikoekin, hondakinak sortzearekin, ur-kontsumoarekin eta zaratarekin lotutako ingurumen-alderdietan inpakturik ez izatea (0 puntu).

• Nivel bajo: sin impacto de los aspectos ambientales en relación a emisiones atmosféricas, generación de residuos, consumo de agua y ruido (0 puntos).

G) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak sektorean prestatutako jarduketa-planekin lerrokatutako jarduerak: 10 puntu.

G) Actividades alineadas con planes de actuación en el sector elaborados por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente: 10 puntos.

2.– 3.2 oinarrian aurreikusitako laguntzen proiektuak baloratzeko, kontuan hartuko da eskabidean proposatutako diruz lagun daitezkeen gastuen eta kostuen kontzeptuak 5.2 oinarrian aurreikusitakoekin bat datozen, honako balorazio-irizpide orokor hauek eta dagozkien puntuazioak kontuan hartuta:

2.– Para la valoración de los proyectos de las ayudas previstas en la base 3.2 se considerará la adecuación de los conceptos de gasto y costes subvencionables propuestos en la solicitud a los previstos en la base 5.2, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales de valoración y sus correspondientes puntuaciones:

A) Merkatuen eta enpresen lehia-analisia: 25 puntu.

A) Análisis competitivo de mercados y empresas: 25 puntos.

B) Lankidetza-prozesuan baterako laguntza-zerbitzuak proposatzea: 25 puntu.

B) Propuesta de servicios conjuntos de apoyo en el proceso de colaboración: 25 puntos.

C) Lankidetza-prozesua sustatzeko jarduerak proposatzea: 25 puntu.

C) Propuesta de actividades para el fomento en el proceso de colaboración: 25 puntos.

D) Produktuen gaineko jakintza sustatzeko jardueren eta lankidetzak eragindako lehia-abantailen zenbatetsitako emaitzak: 25 puntu.

D) Resultados estimados por las actividades de potenciación de conocimiento de productos y ventajas competitivas motivados por la colaboración: 25 puntos.

11. oinarria.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Base 11.– Cuantía de la ayuda.

Hauek izango dira zenbatekoak, laguntza-moten arabera:

La cuantía, según el tipo de proyectos, será la siguiente:

– I+G+B departamentu berriak banaka edo batera sortzeko 3. oinarriko 1.a) tipologiako proiektuak: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 100.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

– Proyectos de la tipología 1.a) de la base 3 de creación de nuevos departamentos de i+d+i de manera individual o conjunta: hasta el 50 % de los costes subvencionables con un importe máximo de 100.000 euros.

– Dagoeneko badauden I+G+B departamentuak indartzeko eta sendotzeko 3. oinarriko 1.b) tipologiako proiektuak: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 100.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

– Proyectos de la tipología 1.b) de la base 3 de fortalecimiento y consolidación de departamentos de I+D i existentes: hasta el 50 % de los costes subvencionables con un importe máximo de 100.000 euros.

– Jakintza transferitzeko eta emaitzak bateratzeko 3. oinarriko 1.c) tipologiako proiektuak: diruz lagun daitezkeen kostuen % 50eraino, 50.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin.

– Proyectos de la tipología 1.c) de la base 3 de transferencia de conocimiento y puesta en común de resultados: hasta el 50 % de los costes subvencionables con un importe máximo de 50.000 euros.

– Euskal Autonomia Erkidegoan I+G+B zentroak instalatuko dituzten kanpoko enpresak erakartzeko 3. oinarriko 2.a) tipologiako proiektuak: gehienez, 10.000 euroko laguntza EAEko enpresa eskatzaile bakoitzeko eta 2.500 eurokoa, kanpoko enpresa interesdun bakoitzeko.

– Proyectos de la tipología 2.a) de la base 3 de atracción de empresas externas para la instalación de sus centros de I+D+i en el País Vasco: ayuda máxima de 10.000 euros por empresa solicitante de la CAPV y 2.500 euros por empresa externa interesada.

12. oinarria.– Laguntzen kudeaketa.

Base 12.– Gestión de las ayudas.

1.– Gai honetarako sortutako balorazio-batzordeari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea, bai eta emakida-proposamenak prestatzea ere.

1.– Corresponderá a la comisión de valoración creada a estos efectos, el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, así como la elaboración de las propuestas de concesión.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak du agindu honetan erregulatutako laguntzak kudeatzeko eskumena.

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias es el órgano competente para la gestión de las ayudas reguladas en la presente Orden.

2.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako ikerketa-programen arduraduna izango da balorazio-batzordearen burua. Batzordekideak izango dira Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako teknikari bat eta Hazi Fundazioko ordezkari bat, eta lehenak idazkari-lanak egingo ditu. Ebaluazio-batzordearen osaeran, gaitasun, konpetentzia eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua bermatuko da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa izatea ere.

2.– La comisión de valoración estará presidida por la persona responsable de programas de investigación de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Medio Ambiente. Serán vocales, un técnico de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias y una persona representante de la Fundación HAZI, realizando el primero de ellos las funciones de secretaría. En la composición de la Comisión de Valoración se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, incluido el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– Hazi Fundazioak (Hazi) erakunde laguntzaile gisa jardungo du, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 12. eta 13. artikuluetan, arau horren 16. artikuluko oinarrizko xedapenetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 53. artikuluko 1. eta 2. apartatuetan ezarritakoaren arabera.

3.– La Fundación Hazi Fundazioa (Hazi) actuará como entidad colaboradora, en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en las disposiciones básicas del artículo 16 de dicha norma, y en el artículo 53, apartados 1 y 2, del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak Haziri aginduko dio lanak, zerbitzuak eta bere helburu sozialarekin lotutako edozein jarduketa egiteko, baldin eta administrazio-ahalak erabiltzea ez badakarte; gainera, alde bakarrez finkatu ahal izango ditu agindutako lanak eta zerbitzuak egiteko behar diren jarraibideak, deialdi honetara aurkez daitezkeen proiektuen espezifikotasuna kontuan hartuta. Hazi administrazio honen berezko bitartekoa denez, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 32. artikuluaren arabera esleituko dira eginkizunak, dagokion mandatuaren bidez.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, encomendará a Hazi la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social, siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas, pudiendo además fijar unilateralmente las instrucciones necesarias para la realización de los trabajos y servicios que se le encargan, dada la especificidad de los proyectos susceptibles de presentarse a esta convocatoria. La atribución de las funciones se materializará, dada la condición de Hazi de medio propio de esta Administración, conforme al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante el oportuno encargo.

Hazik funtzio hauek beteko ditu:

Hazi llevará a cabo las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako proiektuen eskabideak hasieran ebaluatzea, aurkeztutako dokumentazioa gainbegiratuta, eta, hala badagokio, zuzenketak proposatzea organo kudeatzaileari.

a) Evaluar inicialmente las solicitudes de los proyectos presentados supervisando la documentación presentada y, en su caso, proponer la subsanación al órgano gestor.

b) Eskatzaileek laguntzak eskuratu ahal izateko ezarri diren kondizioak eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzea.

b) Verificar el cumplimiento por parte de los solicitantes de las condiciones y requisitos establecidos para acceder a las ayudas.

c) Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea. Eskaerak aztertzeko eta ebaluatzeko lan materialetan ezarritako ebaluazio-organoarekin lankidetzan aritzea, ezarritako irizpideen arabera.

c) Llevar a cabo el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas. Colaborar con el órgano de evaluación establecido en los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes, de conformidad con los criterios establecidos.

d) Entitate onuradunei laguntzak ordaindu aurretik diruz lagundutako ekintzak egin izana eta ekintzen kostua ziurtatzen dituzten agiriak egiaztatzea.

d) Comprobar los documentos acreditativos de la ejecución y costo de las acciones subvencionadas con anterioridad al pago de las ayudas a las entidades beneficiarias.

e) Jarduera egin den eta dirulaguntzaren helburua bete den egiaztatzea, eta onuradunei jarraipena egitea, dirulaguntzak jasotzeko eta proiektuak gauzatzeko baldintzak betetzen jarraitzen dutela egiaztatzeko.

e) Verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención, así como realizar el seguimiento en el mantenimiento de los requisitos de concesión de las ayudas y de la ejecución de los proyectos.

f) Onetsitako proiektuen kontrola eta jarraipena egiteko prozesuak definitu eta ezartzea.

f) Definir e implantar los procesos de control y seguimiento de los proyectos aprobados.

g) Lortutako emaitzen amaierako ebaluazioa egitea.

g) Realizar la evaluación final de los resultados obtenidos.

h) Programa zuzen kudeatzeko behar diren jarduketetan laguntzea, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak hala aginduz gero.

h) Colaborar con cualquier otra actuación necesaria para una correcta gestión del programa, a indicación del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

i) Programa honen kudeaketan Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egiten dituen egiaztatze-jarduketak onartzea.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de este programa puede efectuar el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

4.– Balorazio-batzordearen eraketa baliozkoa izango da bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, batzordeburua, idazkaria eta batzordekidea bertan direla. Kide anitzeko organo honen funtzionamenduarekin zerikusia duen eta apartatu honetan aurreikusi ez den orotan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulua eta hurrengoak aplikatuko dira, osagarri modura.

4.– La constitución de la comisión de valoración será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de quienes ostentan la presidencia, secretaría y la persona que actúa como vocal. En todo lo relativo al funcionamiento de este órgano colegiado, no previsto en este apartado, se aplicarán supletoriamente los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.– Ebaluazio-prozesuan, Hazi fundazioko kideek, komenigarri jotzen bada, planetan aldaketak egitea iradoki diezaieke erakunde eskatzaileei, zehaztutako helburuetara hobeto egokitu daitezen.

5.– En el proceso de evaluación, el personal de la Fundación Hazi, si así se estima conveniente, podrá sugerir a las entidades solicitantes la introducción de modificaciones en los planes para conseguir una mejor adaptación de los mismos a los objetivos establecidos.

Bere eginkizunak betetzearren eta beharrezko irizten dien gaiei dagokienez, balorazio-batzordeak adituak deitu ditzake hala bileretan parte hartzera nola aholku ematera.

La comisión de valoración, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantos expertos en la materia estime necesarios.

6.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek eskabide bakoitzean egiaztatuko dute betekizunak betetzen direla, eta berariaz jasota utziko dute hori.

6.– Los servicios técnicos de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificarán en cada solicitud el cumplimiento de los requisitos, dejando constancia expresa de ello.

Balorazio-batzordearen osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeak emandako ebazpen baten bidez.

La composición de la Comisión de Valoración será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

7.– Balorazio-batzordearen funtzioak honako hauek izango dira:

7.– La comisión de valoración tendrá las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako eskabide guztiak aztertzea, eta aplikatzekoa den araudia betetzen ez dutenak baztertzea. Era berean, araudia betetzen ez duen eskabide bakoitza baztertzeko arrazoiak zerrendatuko ditu.

a) Examinar la totalidad de las solicitudes presentadas, separando las que cumplen la normativa de aplicación de las que no. Respecto de estas últimas se realizará un listado que contendrá la causa de denegación de cada una de ellas.

b) Aplikatu beharreko araudia betetzen duten eskabideak ebaluatzea, eta diruz lagun daitezkeen kostuak eta jarduketak 3. eta 5. oinarrietan ezarritakora egokitzen direla egiaztatzea.

b) Evaluar las solicitudes que cumplen la normativa de aplicación verificando la adecuación de las actuaciones y costes subvencionables a lo establecido en las bases 3 y 5.

c) Baloratzeko eta kuantifikatzeko finkatzen dituen irizpide objektiboetan oinarrituz, onuradun bakoitzari zenbateko laguntza eman proposatzea.

c) Realizar, sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada beneficiario.

8.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari. Proposamenak gutxienez agindu honen 14. oinarrian aipatzen den edukia jasoko du.

8.– La comisión de valoración realizará una propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido al que hace referencia la base 14 de la presente Orden.

9.– Balorazio-batzordeak bere barne funtzionamendu-arau propioak izango ditu. Arau horiek aurreikusten ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatua aplikatuko da.

9.– La comisión de valoración podrá regular sus propias normas internas de funcionamiento, rigiéndose, en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

13. oinarria.– Laguntzak esleitzeko eta kuantifikatzeko prozedura.

Base 13.– Procedimiento de adjudicación y cuantificación de las ayudas.

1.– Agindu honetan erregulatutako laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira.

1.– Para la adjudicación de las ayudas reguladas en la presente Orden el procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.

2.– Laguntzen ebaluazioa eta kuantifikazioa egiteko, balorazio-batzordeak kontuan hartuko ditu jarduketen izaera eta edukia eta diruz lagun daitezkeen kostuak 3. eta 5. oinarrietan aurreikusitakora egokitzen diren, bai eta 10. oinarrian ezarritako ebaluazio-irizpideak ere.

2.– Para llevar a cabo la evaluación y cuantificación de las ayudas la comisión de valoración tendrá en cuenta la adecuación de la naturaleza y contenido de las actuaciones y costes subvencionables a lo previsto en las bases 3 y 5, así como los criterios de evaluación establecidos en la base 10.

3.– 3.1 oinarrian aurreikusitako laguntzetarako gehieneko ehunekoa diruz lagun daitezkeen gastuen % 50 izango da. Dirulaguntza jasotzeko gutxienez 40 puntu lortu beharko dira.

3.– El porcentaje máximo para las ayudas previstas en la base 3.1 será del 50 % de los gastos subvencionables. La puntuación mínima exigida para obtener la ayuda será de 40 puntos.

Jarduketa-planak gehienez ere 100 punturen gainean ebaluatuko dira, eta laguntzaren zenbatekoa honela gauzatuko da:

Los planes de actuación serán evaluados sobre un máximo de 100 puntos y la cuantía de la ayuda se materializará de la siguiente forma:

a) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 50 emango zaie 90 eta 100 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

a) Se les otorgará el 50 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 90 y 100 puntos.

b) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 45 emango zaie 80 eta 89 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

b) Se les otorgará el 45 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 80 y 89 puntos.

c) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 40 emango zaie 70 eta 79 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

c) Se les otorgará el 40 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 70 y 79 puntos.

d) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 35 emango zaie 60 eta 69 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

d) Se les otorgará el 35 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 60 y 69 puntos.

e) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 30 emango zaie 50 eta 59 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

e) Se les otorgará el 30 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 50 y 59 puntos.

f) Diruz lagundu daitezkeen kostuen % 25 emango zaie 40 eta 49 puntu artean lortzen dituzten jarduketa-planei.

f) Se les otorgará el 25 % de los costes subvencionables a los planes de actuación que obtengan entre 40 y 49 puntos.

4.– 3.2 oinarrian aurreikusitako laguntzen zenbatekoa finkatzeko, 5. oinarrian aurreikusitakoaren arabera proposatutako diruz lagun daitezkeen gastuen eta kostuen egokitzapena hartuko da oinarri, eta 11. oinarrian EAEn I+G+B zentroak instalatzeko kanpoko enpresak erakartzeko proiektuetarako ezarritako gehienekoak hartuko dira kontuan.

4.– La cuantía de las ayudas previstas en la base 3.2 se fijará en base a la adecuación de los conceptos de gastos y los costes subvencionables propuestos con arreglo a lo previsto en la base 5 y considerando los máximos establecidos en la base 11 para los proyectos de atracción de empresas externas para la instalación de sus centros de I+D+i en el País Vasco.

5.– 3. oinarrian adierazitako laguntza-lerroren batean soberakin ekonomikorik badago, soberakin horiek beste lerroei egotzi ahal izango zaizkie, erabat agortu arte, honako ordena honen arabera: 1a), 1b), 1c) eta 2a). Organo eskudunak baimena eman beharko du aurrez, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

5.– En el supuesto de que existan sobrantes económicos en alguna de las líneas de ayuda indicadas en la base 3, estos se podrán imputar a las otras líneas, hasta su total agotamiento, por el siguiente orden: 1a), 1b), 1c) y 2a) previa la correspondiente autorización del órgano competente y se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

14. oinarria.– Ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko era, errekurtsoak.

Base 14.– Resolución, plazos para resolver y notificar, modo de notificación, recursos.

1.– Aurkeztutako eskaera bakoitza eta dokumentazioa aztertu ondoren, balorazio-batzordeak behar bezala egiaztatuko du Agindu honetan ezarritako eskakizunak betetzen direla. Era berean, laguntzak baloratzeko eta kuantifikatzeko irizpide objektiboetan oinarrituz, proposamen bat egingo du onuradun bakoitzari eman beharreko laguntzaren zenbatekoari dagokionez.

1.– La comisión de valoración, tras el examen de cada solicitud y documentación presentada, verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden y realizará sobre la base de los criterios objetivos de valoración y cuantificación de las ayudas, una propuesta sobre la cuantía de la ayuda a conceder a cada beneficiario.

2.– Aurreko apartatuan aurreikusitako proposamena jaso ostean, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrak ebazpena emango du, eta, hor, laguntza eman edo ukatuko zaio eskatzaileari.

2.– Una vez recibida la propuesta prevista en el apartado anterior, la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias dictará resolución, en la que se concederá o denegará a la persona solicitante la ayuda solicitada.

Erabakitzen den ebazpenak honako informazio hau izan beharko du gutxienez:

La resolución que se adopte deberá contener, al menos, la siguiente información:

A) Baietsitako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

1) Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NAN.

1) Nombre o denominación social de los beneficiarios, CIF o DNI.

2) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatzen den zenbatekoa.

2) Cantidad subvencionada por los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3) Diruz lagun daitezkeen kostuak eta jarduketak, kasuan kasuko laguntzaren zenbatekoa adierazita.

3) Actuaciones y costes subvencionables con indicación de la cuantía de la ayuda en cada caso.

4) Proiektua gauzatzeko epea eta proiektuak gauzatzeko epearen bukaera-data.

4) Plazo de ejecución del proyecto y fecha de finalización del plazo de ejecución de los proyectos.

5) Laguntza nortasun juridikorik gabeko elkarte bati emanez gero, elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa islatu beharko dira.

5) En el supuesto de concesión a una agrupación sin personalidad jurídica, reflejará los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar a cada uno de ellos.

B) Ezetsitako eskabideei dagokienez:

B) Respecto de las solicitudes desestimadas:

1) Eskabidea aurkezten duen pertsonaren edo sozietatearen izena, IFK edo NANa.

1) Nombre o denominación social de los solicitantes, CIF o DNI.

2) Ezesteko arrazoiak.

2) Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Lehiaketa-prozeduraren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jakinarazpenaren ondoreetarako, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluko 1. lerrokadako b) apartatuarekin bat, aurreikusitako laguntzen ebazpenaren jakinarazpen indibidualizatuari kalterik egin gabe.

3.– La resolución del procedimiento en concurrencia competitiva se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, a los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de las ayudas previstas.

4.– Prozedura ebazteko eta ebazpena jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdiaren agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori bukatu eta ebazpen berariazkorik eman eta jakinarazten ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dute eskabidea, hala ezarrita baitago Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 25.5 artikuluari dagokionez.

4.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden. Transcurrido el mismo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, las personas solicitantes podrán entender desestimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en relación con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5.– Prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari edo Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, jakinarazpena egiten denetik hilabeteko epean edo, egintza adierazia ez bada, edozein unetan. Azken horrek ebatziko du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

5.– Contra la resolución del procedimiento, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la notificación o en cualquier momento si el acto no fuera expreso, ante el Director de Calidad e Industrias Alimentarias o ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, que lo resolverá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak eman, eta, hala behar badu, ordaindu ahal izateko, onuradunak amaituta eduki beharko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi diren itzultze- edo zehapen-prozedura guztiak, prozedura horiek oraindik izapidetze-aldian badaude, behintzat.

6.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko desgaikuntza badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, eta dirua ez bada itzuli borondatez itzuli beharreko epean, emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradunaren izaera eskuratzeko debekua izateagatik.

Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá, por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

15. oinarria.– Onuradunen betebeharrak.

Base 15.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetan erregulatutako laguntzen onuradunek oinarri honetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte. Betebehar horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan jasota daude; hauek dira horiek guztiak:

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir, las obligaciones establecidas en esta base, que recogen las obligaciones incluidas en el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y que son las siguientes:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretan, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la publicación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Dirulaguntza zertarako eman den, xede horrexetarako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Laguntza emateko ebazpenak eta, hala badagokio, laguntza luzatzeko ebazpenak xedatzen duen epean egitea diruz laguntzen den jarduera; deialdiaren urtean hasi behar da inbertsioa edo gastua.

3.– Realizar la actividad objeto de la ayuda en el plazo establecido en la resolución de concesión, y en su caso, en la resolución de prórroga, debiendo iniciarse la inversión o gasto en el año de la convocatoria.

4.– Emandako laguntzaren zenbatekoarekin ondasun inbentariagarriak eskuratu, eraiki, birgaitu eta hobetzen badira, dirulaguntza eman den helbururako bideratu beharko dira ondasunak, gutxienez horiek gauzatu eta hurrengo 5 urteetan –erregistro publiko batean inskribatu beharreko ondasunen kasuan– edo hurrengo 2 urteetan gainerako ondasunen kasuan.

4.– En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, con el importe de la ayuda concedida, se deberán destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un período mínimo de 5 años siguientes a su materialización, en el caso de bienes inscribibles en un registro público o de 2 años para el resto de los bienes.

5.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinaraztea jarduera edo proiektua partez edo osorik gauzatu dela eta haren esku jartzea hala egin dela egiaztatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak.

5.– Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la ejecución parcial o total de la actividad o proyecto y poner a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución.

6.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari jasotako laguntzak nola erabili diren eta haien helburuak bete diren fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

6.– Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda, y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.

7.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatzen badizkiote administrazioren bati edo erakunde publiko edo pribaturen bati diruz laguntzen den ekintza bera finantzatzeko, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazi behar diote, eta, hala badagokio, eman egin dizkietela ere jakinarazi behar diote, idatziz, beste dirulaguntza edo laguntza horiek eman dizkietela jakin eta hamabost egun balioduneko epean.

7.– Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia.

8.– Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri ematea Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, idatziz.

8.– Comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

9.– Gastuei eta diruz lagundutako jarduerei buruz ematen den informazio edo publizitate guztian, argiki jasotzea Eusko Jaurlaritzaren funtsekin finantzatu direla jarduerok, Eusko Jaurlaritzaren erakunde-nortasunaren eskuliburua arautzen duen abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuan xedatuarekin bat.

9.– Hacer constar de forma visible y perceptible en toda la información o publicidad que se efectúe sobre los gastos y actividades subvencionados, que los mismos están financiados por fondos del Gobierno Vasco, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco regulado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto.

10.– Merkataritza-legeriak eskatutako terminoetan ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentu guztiak izatea, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako inbertsio eta gastu guztietarako kontabilitate-kode egoki bat edo kontabilitate-sistema bereizi bat mantentzea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko.

10.– Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa.

11.– Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarduketetan erabil baitaitezke.

11.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

12.– Eskabidean jakinaraztea ea sartuta dauden edo ez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera ematen zaion edozein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan, eta, hala bada, zeintzuk diren zehaztea.

12.– Comunicar, en la solicitud, si se encuentra incurso o no, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, y en caso afirmativo, indicar cuál o cuáles.

16. oinarria.– Gauzatzeko gehieneko epeak.

Base 16.– Plazos máximos de ejecución.

1.– Inbertsioak edo gastuak urtean behin edo urte bat baino gehiagotan gauzatu ahal izango dira 3.1 oinarrian aurreikusitako laguntzei dagokienez. 3.2 oinarrian aurreikusitako laguntzak urtekoak izango dira. 2021eko aurrekontu-ekitaldian hasi behar dira diruz laguntzekoak diren ekintzak.

1.– Las inversiones o gastos podrán tener una ejecución de carácter anual o plurianual para las ayudas previstas en la base 3.1. Las ayudas previstas en la base 3.2 tendrán carácter anual. El inicio de las acciones subvencionables coincidirá con el presente ejercicio presupuestario 2021.

2.– Urteko proiektuen gauzatze-epea 2021eko abenduaren 31n amaituko da.

2.– El plazo de ejecución de los proyectos anuales será el 31 de diciembre del presente ejercicio 2021.

3.– Urte bat baino gehiagoko proiektuen gauzatze-epea 2022ko abenduaren 31n amaituko da.

3.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos plurianuales será el 31 de diciembre de 2022.

17. oinarria.– Gastuaren justifikazioa.

Base 17.– Justificación del gasto.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikulua betez, dirulaguntza jaso duen inbertsio- edo gastu-proiektuaren gauzatzea eta onuradun izateko eskatutako betekizun eta baldintzak betetzen direla justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko zaizkio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari:

1.– En cumplimiento del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la obligación de justificación de la ejecución del proyecto de inversión o gasto objeto de la ayuda concedida y del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para ser beneficiario, se realizará mediante la presentación, ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, de la siguiente documentación:

a) Egindako jarduketak justifikatzeko memoria bat, jarduketa-planaren betetze-mailari eta jardueren gauzatze-mailari buruzko informazioa eta laguntza emateko kontuan hartutako betekizunen eta baldintzen betetze-mailari buruzko informazioa bilduko dituena.

a) Una memoria justificativa de las actuaciones realizadas que contenga información relativa al cumplimiento del plan de actuación y al grado de ejecución de las actividades, así como del cumplimiento de los requisitos y condiciones tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.

b) Faktura originalak eta froga gisa balio bera duten gainerako agiriak, merkataritzako trafiko juridikoan balio dutenak edo administrazio-eraginkortasuna dutenak, faktura jaulkitzeko beharrik ez dagoen kasuetan, Fakturazio-betebeharrak arautzeko Erregelamendua onartzen duen Errege Dekretuaren 3. artikuluarekin bat etorriz betiere (azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretua), eta dagokien ordainketa-frogagiria.

b) Facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, para los casos en que no hay obligación de expedir factura, conforme al artículo 3 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y el correspondiente justificante de pago.

c) Erantzukizunpeko adierazpen bat, zehazten duena fakturak eta ordainketak justifikatzeko gainerako egiaztagiriak ez direla aurkeztu diruz lagundu daitezkeen beste programa batzuk justifikatzeko edo, hartarako aurkeztu badira, zehazten duena zer programa justifikatzeko aurkeztu diren eta faktura edo egiaztagiri bakoitzaren zer ehuneko lagundu den diruz.

c) Declaración responsable en la que se explicite que las facturas y demás documentos justificativos de los pagos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, o en el caso de que hayan sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales, el programa o programas subvencionales al que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo del pago.

d) Dirulaguntzak itzultzeagatik dagozkion betebeharrak ordaindu dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena.

d) Una declaración responsable en la que se explicite que se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

2.– Foru-ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean dauden Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko du, automatikoki eta ofizioz. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskaeran inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. lerrokadan xedatutakoaren arabera.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.– Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dokumentu gehiago eskatu ahal izango ditu, egoki baderitzo. Eskaera horrek arrazoitua izan beharko du.

3.– La persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, podrá solicitar documentación adicional en caso de estimarlo oportuno. Dicha petición deberá estar motivada.

4.– Aurreko lerrokadetan aipatutako agiriak aurkeztu ondoren, proiektuaren azken ebaluazioa egingo dute Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako langileek, eta proiektuak berarekin soilik inbertsioa edo soilik gastua badakar, edo inbertsioa eta gastua elkarrekin, proiektua gauzatu dela adierazten duen azken ziurtagiria egingo dute.

4.– Con posterioridad a la presentación de la documentación enumerada en los párrafos anteriores, el personal de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, procederá a la evaluación final del proyecto y, tanto en el supuesto de que en el proyecto lleve aparejada exclusivamente inversión o exclusivamente gasto o conjuntamente inversión y gasto, realizará una Certificación final de la ejecución del proyecto.

5.– Laguntzen kudeaketa eta ordainketa egokia bermatze aldera, egindako gastua justifikatzeko agiriak aurkezteko gehieneko epea honako hau izango da, beranduenez: 3.2. oinarrian aurreikusitako jarduketetarako, 2022ko urtarrilaren azken egun balioduna; eta 3.1. oinarrian aurreikusitako jarduketetarako emandako dirulaguntzetarako, 2023ko urtarrilaren azken egun balioduna.

5.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa del gasto realizado será, a más tardar, el último día hábil del mes de enero de 2022 para las actuaciones previstas en la base 3.2, o el último día hábil del mes de enero de 2023 para las subvenciones concedidas a las actuaciones previstas en la base 3.1.

18. oinarria.– Ordainketa eta bermeak.

Base 18.– Pago y garantías.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Administrazio honetako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistro Telematikoan egon beharko du. Alta emateko edo hirugarrenaren datuak aldatzeko, interesdunak erregistro horretara jo beharko du, helbide honetan:

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en el Registro Telemático de Terceros, del Departamento de Economía y Hacienda de esta Administración. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero el interesado deberá dirigirse a dicho registro, en la siguiente dirección

1.– Ordainketak honela egingo dira:

1.– Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

A) Ebazpenarekin batera, emandako dirulaguntzaren % 37,50 ordainduko da lehen aldiz, 15.3 oinarrian ezarritako epea igaro eta dirulaguntzari berariaz uko egin ez bazaio.

A) Junto con la resolución, se procederá a un primer pago por importe equivalente al 37,50 % de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo establecido en la base 15.3 sin haber mediado renuncia expresa a la misma.

B) Emandako dirulaguntzaren gainerako zatia ordaintzeko, proiektua gauzatzeko erritmoaren arabera egin ahal izango da ordainketa, eta interesdunak eskatu ondoren egingo da. Gehienez ere, konturako ordainketa bat egingo da urtean. Konturako ordainketa egiteko eskabidearekin batera, 17. oinarriaren 1. lerrokadan aipatzen diren agiriak aurkeztuko dira.

B) Para el abono del resto de la subvención concedida, podrá realizarse el pago a cuenta asociado al ritmo de ejecución del proyecto, que se materializarán previa solicitud de la persona interesada, con un máximo de un pago a cuenta por año. Junto con la solicitud de pago a cuenta se presentará la documentación a la que hace referencia la base 17, párrafo 1.

2.– Zehapen-prozeduraren batean edo dirulaguntzen itzultze-prozeduraren batean egonez gero, laguntza jasotzeko, lehenik hura amaitu beharko da. Prozeduraren ondorioz laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntza edo itzultzeko betebeharra ezarriko balitz, itzulketa ez bada borondatezko aldian egiten, baldintzapean emandako laguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakarten egoeretako batean egoteagatik. Hala dagokionean, dirulaguntza hauek onuradunei ordaintzeko, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean izan beharko dira.

2.– En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro de subvenciones, el pago de la ayuda estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, si el reintegro no fuera materializado en el período voluntario de ingreso, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario. En su caso, el pago de estas subvenciones a los beneficiarios también quedará condicionada a hallarse al corriente del pago de las obligaciones por reintegro.

3.– Inbertsioak ez badira egiten gehieneko epeen barruan edo inbertsioa edo gastua egin izana egiaztatzeko agiriak ez badira aurkezten epe barruan, onuradunek dirulaguntza hartzeko eskubidea galduko dute, eta, hala badagokio, agindu honen 21. oinarriko itzulketa-prozedura jarriko da abian.

3.– La no realización de la inversión dentro de los plazos máximos establecidos o la falta de presentación en el plazo establecido de la documentación acreditativa de la realización de la inversión o gasto, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, y en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la base 21 de la presente Orden.

4.– Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeei eta ondasun-erkidegoei dagokienez, funtsen hartzaile izateko izendatu den kideari egingo zaio ordainketa, eta hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean.

4.– Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, el pago se realizará al miembro designado como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de los miembros de la agrupación.

5.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 34.5 artikuluaren arabera, ezingo da dirulaguntzarik ordaindu onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu edo itzulketa-ebazpen baten bidez zorduna bada.

5.– Conforme al artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

19. oinarria.– Dirulaguntzak emateko baldintzak aldatzea eta inbertsioa edo gastuak gauzatzeko epeak luzatzea.

Base 19.– Alteración de las condiciones de la subvención y aplazamiento en la ejecución de la inversión o gasto.

1.– Beste erakunde publiko nahiz pribatu batetik beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, idatziz justifikatu eta jakinarazi beharko zaio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, eta, horren ondorioz, gerta liteke dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak eta laguntza ematea eragin zuen helburua gorde beharko dira. Horretarako, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, hala egokituz gero, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berriaren arabera doitzeko. Hala bada, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako itzultze-prozedurari ekingo zaio.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos establecidos en la presente Orden y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Jarduketek laguntza-eskabidean eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian jasotakoak izan beharko dute nahitaez, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak aldaketak baimendu ahal izango ditu, baldin eta erakunde onuradunak, jarduketak amaitu aurretik, aldaketak justifikatu baditu eta jarduketen izaera eta lortu nahi diren helburuak aldatzen ez badira.

2.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúen la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos.

3.– Baldin eta egindako inbertsioaren edo gastuaren behin betiko benetako kostua txikiagoa bada onartutako eta dirulaguntza emateko erreferentziatzat hartutako aurrekontua baino, eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren likidazio-ebazpen baten bidez, eta, gero, oinarri berriari aplikatuko zaio dirulaguntzaren ehunekoa.

3.– En el supuesto de que el coste definitivo real de la inversión o gasto realizada fuera inferior al presupuesto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, y siempre y cuando se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

20. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 20.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileak atzera egin ahal izango du, betiere laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi aurretik. Horretarako, atzera egiteko eskaera bat helarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud, desistimiento que deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas y que se presentará por escrito dirigido a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento para ella.

2.– Onuradunak laguntzari uko egin ahal izango dio, laguntza onartu ondoren ere –agindu honen 15. oinarriko 3. lerrokadan ezarritako betebeharrarekin bat etorriz, emandako laguntza onartzeko betebeharra du onuradunak–, baina, betiere, inbertsioa amaitu aurretik, eta baldin eta Administrazioak inolako ordainketarik egin ez badu. Horretarako, emandako laguntzei uko egiteko eskaera helarazi beharko dio Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari, idatziz, eta hark, ebazpen baten bidez, bete-betean onartuko du eskaera, eta amaitutzat emango du hari dagokion prozedura.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida, que podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida, conforme a la obligación establecida en la base 15, apartado 3 y antes de la finalización de la inversión, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. La renuncia se presentará por escrito dirigido a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien mediante resolución aceptará de plano la renuncia y declarará concluso el procedimiento para ella.

Ukoa onartuta, onuradunak automatikoki galduko du ebazpen bidez onartutako eskubidea, bai eta emandako laguntza kobratzeko eskubidea ere.

Una vez aceptada la renuncia, la persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante resolución, así como el derecho al cobro de la ayuda concedida.

21. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 21.– Incumplimientos.

1.– Ez-betetzeen kausak izango dira, gutxienez, hauek guztiak:

1.– Son causas de incumplimiento, al menos, las siguientes:

a) Agindu honetan ezarritako betebeharretako edozein ez betetzea.

a) Incumplir cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

b) Dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen diren baldintzak, halakorik izanez gero, ez betetzea.

b) Incumplir las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

c) Laguntza emateko xedea ez betetzea.

c) No cumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.

d) Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatutako itzulketa-kausaren bat izatea.

d) Incurrir en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Onuraduna aurreko atalean zerrendatutako ez-betetzeen kausetako baten egoeran egongo balitz, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, 15 eguneko epean, interesdunari entzunaldia emango dion itzulketa-espedientea egin ondoren, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan, ebazpen baten bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio onuradunari, partez edo osorik, eta, hala badagokio, kobratu dituen laguntzak eta dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko berandutze-interesak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, partez edo osorik, proiektuaren gauzatze-mailaren proportzioan, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53. artikuluan eta 2003ko Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan xedatuarekin bat. Gainera, dagozkion gainerako neurriak hartuko dira. Ez-betetzea inbertsioei eusteko epeari badagokio, emandako dirulaguntzaren itzulketa prorrata temporis egingo da.

2.– Si la persona beneficiaria incurriera en cualesquiera causas de incumplimiento enumeradas en el apartado anterior, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, previo expediente de reintegro en el que se dará audiencia al interesado, por un plazo de 15 días, para que formule las alegaciones que estime oportunas, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, el interés de demora aplicable en materia de subvenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Cuando el incumplimiento haga referencia al plazo de mantenimiento de las inversiones, el reintegro de la subvención concedida se realizará prorrata temporis.

Aipatutako diru-zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondore guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

22. oinarria.– Bateragarritasunak.

Base 22.– Compatibilidades.

Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk xede bererako emandako beste edozeinekin, betiere dirulaguntza guztien baturak gainditzen ez baditu agindu honek egoera bakoitzerako ezarritako gehieneko ehunekoak. Muga hori gaindituko balitz, gaindikinari dagokion zenbatekoa kenduko zaio laguntzari, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren ebazpen baten bidez, erakunde onuradunari entzun ondoren.

Las subvenciones previstas en la presente Orden son compatibles con cualquier otra que, teniendo el mismo fin, pudiera ser otorgada por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que el montante total de todas ellas no supere los porcentajes máximos de ayuda que para cada supuesto se establece en esta orden. Caso de superarse dicho límite, se reducirá la concedida en el exceso producido, mediante resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, previa audiencia de la entidad beneficiaria.

23. oinarria.– Datuen babesa.

Base 23.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu behar diren gainerako legeetan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

ESKABIDEA EGITEKO INPRIMAKIAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD

Laguntzaren eskabidea egiteko inprimakia webgune honetan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207101

El formulario de solicitud de ayuda está disponible en la dirección web: https://www.euskadi.eus/servicios/1207101

Oinarrizko eduki hau du:

Su contenido básico es el siguiente:

Eremu generikoak:

Campos genéricos:

• Identifikazio-agiriaren mota.

• Tipo de documento de identificación.

• Zenbakia.

• Número.

• Izena (pertsona fisikoentzat bakarrik).

• Nombre (solo para personas físicas).

• Lehen abizena (pertsona fisikoentzat bakarrik).

• Primer apellido (solo para personas físicas).

• Bigarren abizena (pertsona fisikoentzat bakarrik).

• Segundo apellido (solo para personas físicas).

• Sexua (pertsona fisikoentzat bakarrik).

• Sexo (solo para personas físicas).

• Entitatearen izena (pertsona juridikoentzat bakarrik).

• Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

• Telefono finkoa.

• Teléfono fijo.

• Telefono mugikorra.

• Teléfono móvil.

• Helbide elektronikoa.

• Email.

• Lurralde historikoa.

• Territorio histórico.

• Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala.

• Canal de notificación y comunicación.

• Abisuak jasotzeko posta elektronikoa.

• Correo electrónico para recibir avisos.

• Abisuak jasotzeko telefono mugikorreko zenbakia.

• Móvil para recibir avisos.

• Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza.

• Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

Eremu osagarriak:

Campos complementarios:

Honako hauek ziurtatzeko erantzukizunpeko adierazpenak:

Declaración responsable de que:

• Proiektuak Euskadin ingurumen-gaietan aplikatu beharreko berariazko araudia betetzea (21/2013 Legea, 2013ko abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa; 3/1998 Lege Orokorra, 1998ko otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babestekoa) –dagokionean, inbertsio-proiektuek ingurumenean duten eragina ebaluatuko da, aurrez–, baita higiene-araudia eta inbertsio bakoitzari aplikatu beharreko Erkidegoko arauak ere.

• Cumple las normas en materia de medio ambiente de conformidad con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Medio Ambiente del País Vasco), los proyectos de inversión irán precedidas, en su caso, de la evaluación de impacto medioambiental e higiene, así como las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate.

• Jakinaraztea ea diruz lagun daitekeen proiektu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez. Baiezkoa bada, zehaztu beharko da zeintzuk eta zenbatekoak.

• Sí/No ha solicitado y Sí/No ha obtenido, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo proyecto subvencionable, procedentes de cualesquier administración pública o entes, tanto públicos como privados. En caso positivo, se deberá especificar cuáles y qué importes.

• Ez dagoela/Badagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza eta dirulaguntzen esparruan enpresa haiek itzultzeko edo zigortua izateko prozeduraren batean. Baiezkoa bada, zehaztu beharko da zeintzuk eta zenbatekoak.

• Sí/No se encuentra incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos. En caso positivo, se deberá especificar cuáles y qué importes.

EAEko Administrazioak eta haren menpeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, dirulaguntzak itzultzeko edo zehatzeko prozeduretako zenbateko zehatzen ordainketari dagokionez egunean dagoela egiaztatzen duen agiria. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

En su caso, justificante de hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro de subvenciones o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAPV y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

• Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoen onuradun izateko aukera galdu, ez zigor- edo administrazio-arloko zehapen bidez, ez eta epai irmo bidez ere, eta ez dagoela horretarako desgaitzen duen inongo lege-debekuren mende, sexu-bereizkeriagatik legokiokeena barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean jasotakoarekin bat etorriz.

• No se encuentra sancionada penal ni administrativamente o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

• Konkurtso-deklaraziorik ez duela eskatu, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez dagoela, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez dagoela edo desgaitua ez dagoela Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

• No ha solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

• Dirulaguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapena jaso ez duela ebazpen irmo baten bidez.

• No ha sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

• Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

• No ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez egotea Kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, lege horretan edo arlo hau arautzen duen araudi autonomikoan ezarritako baldintzetan.

• No esta incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regula esta materia.

• Laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera galduta ez izatea ebazpen irmo baten bidez ezarritako zehapena dela-eta, edo honako delitu hauetakoren bat egin izanagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

• No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

• Zerga-egoitza ez izatea erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

• No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

• Elkarteen kasuan, horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluaren 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan nahastuta ez egotea. Ez-zilegitasun penalaren zentzuzko zantzuak egoteagatik, administrazio-prozedura ez etetea, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, betiere ebazpen judizial sendorik esleitzen ez bada, haren arabera, kasuan kasuko inskripzioa egin ahal izango baita dagokion erregistroan.

• En el supuesto de las asociaciones, que no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

• Berreskuratze agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

• No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Era berean, erantzukizunpeko adierazpen hau aurkezteak –39/2015 Legearen 69. artikulua aplikatuta– esan nahi du betebehar horiek betetzen dituela, hala ziurtatzen duen dokumentazioa duela, hura eskatzen zaionean Administrazioaren eskura jarriko duela, eskubidea aitortzen zaion bitartean betebehar horiek betetzeko konpromisoa hartzen duela; badakiela funtsezko zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo ez-egiteak erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak izan ditzakeela; eta Administrazioak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko ahalmena duela.

Asimismo, la presentación de la presente declaración responsable, en aplicación del artículo 69 de la Ley 39/2015, supone la declaración de que cumple con esas obligaciones, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, que se compromete a mantener el cumplimiento de estas obligaciones durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del derecho; que es conocedor de que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial puede dar lugar a responsabilidades penales, civiles o administrativas; y de que la Administración tiene atribuidas facultades de comprobación, control e inspección.

Laguntza honen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko ditu NAN, IFK, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak. Horretarako, pertsona eskatzaileek edo onuradunek ez dute berariazko baimenik eman beharrik izango, berariaz uko egiten diotela adierazten denean salbu, eta, kasu horretan, dagokien ziurtagiria edo eskatutako dokumentua aurkeztu beharko dute. Hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 28.2 artikulua aplikatuz.

El órgano gestor de la presente ayuda, verificará automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, sin necesidad de que medie consentimiento explícito para ello por parte de las personas solicitantes o beneficiarias, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido. Ello en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997 Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en relación con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Berariaz ukatzen dut baimena, eta adierazpen honekin batera aurkeztuko ditut ziurtagiriak.

Deniego expresamente el consentimiento y aportaré los certificados junto con la presente declaración.


Azterketa dokumentala


Análisis documental