Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2021eko urriaren 15a, ostirala

N.º 206, viernes 15 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5256
5256

EBAZPENA, 2021eko urriaren 5ekoa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, zeinaren bidez laguntzak emateko deialdia egiten baita, Flandria, Gales eta Korsikako eskualde estrategikoekiko lankidetza teknikoko proiektuak 2021-2022an egiteko.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2021, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación técnica con las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega para 2021-2022.

Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuak arautzen du Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea (2019ko apirilaren 1eko EHAA, 63. zk.).

El Decreto 47/2019, de 26 de marzo, regula la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior (BOPV n.º 63, de 1 de abril de 2019).

Aipatutako dekretuaren 6. artikuluarekin bat etorriz, bidezkoa da laguntzak emateko deialdia egitea, 2021-2022an lankidetza-proiektuak egiteko kanpoko eskualde estrategiko batekin edo gehiagorekin; laguntza horiek Lehendakaritzako 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan sartuta daude, zeina Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren 2021eko otsailaren 18ko Ebazpenaren bidez onartu baitzen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del citado Decreto, procede convocar las ayudas a proyectos de colaboración con una o varias de las Regiones Estratégicas en el exterior para 2021-2022, ayudas que se encuentran incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de Lehendakaritza para el año 2021, aprobado por Resolución del Secretario General de la Presidencia de 18 de febrero de 2021.

Flandria, Gales eta Korsika Europako eskualde estrategikoak dira, eta EAEk haiekin sinatu du elkar ulertzeko memorandum bat edo asmoen adierazpen bat, dekretuan jasota dagoen bezala. Deialdi hau da, hain zuzen, bi komunitateen onerako proiektuak eta ekintzak koordinatu eta gauzatzeko lankidetzaren zehaztapen bat, eta aipatutako memorandumean eta asmoen adierazpenean jasota dago.

Flandes, Gales y Córcega son Regiones Estratégicas en el ámbito europeo, con las que el País Vasco ha suscrito un Memorando de Entendimiento o Declaración de Intenciones, tal como aparece recogido en el Decreto. La presente convocatoria es una concreción de la colaboración para la coordinación y realización de proyectos y acciones en beneficio de ambas comunidades, recogida en los referidos Memorandos y Declaración de Intenciones.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da laguntzak emateko deialdia egitea, Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoetako pertsona juridikoekin egiten diren bi aldeko jarduera- eta lankidetza-proiektuak 2021-2022an finantzatzeko, honako hauetan jasotako gaiei buruz:

Es objeto de la presente Resolución convocar ayudas destinadas a la financiación de proyectos de actuación y colaboración bilateral que se lleven a cabo con personas jurídicas de las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega, para 2021-2022, en las materias recogidas en:

a) EAEren eta Flandriaren artean 2015eko ekainaren 1ean sinatutako asmo-adierazpena:

a) La Declaración de Intenciones firmada entre Euskadi y Flandes el 1 de junio de 2015:

– Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza (industria eta teknologia, osasuna, gizarte-politikak, genero-berdintasuna, sektore publikoaren kudeaketa, azpiegiturak eta garraioa).

– Investigación, Desarrollo e Innovación (industria y tecnología, salud, políticas sociales, igualdad de género, gestión del sector público, infraestructuras y transporte).

– Lan-merkatua eta ekonomia-politika (lanbide-heziketa, produktibitate- eta lehiakortasun-politikak).

– Mercado laboral y política económica (formación profesional, políticas de productividad y competitividad).

– Ingurumena (klima-aldaketa, uren, materialen eta hondakinen tratamendua, eta ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin bateragarriak diren teknologiak).

– Medio Ambiente (cambio climático, tratamiento de aguas, materiales y residuos, así como tecnologías compatibles con el medio ambiente y energías renovables).

– Osasuna (batez ere, zainketa kronikoak).

– Salud (sobre todo, cuidados crónicos).

– Kultura- eta sormen-sektoreak.

– Sectores Cultural y Creativo.

– Kultura anitzeko gizarte tolerantea bultzatzea (bakea eraikitzea eta giza eskubideak errespetatzea).

– Impulso de una sociedad multicultural y tolerante (construcción de paz y respeto de los derechos humanos).

– Europako eskualdeen papera indartuko duten ekimenak eta aliantzak.

– Iniciativas y alianzas que refuercen el papel de las regiones en Europa.

b) Euskadiren eta Galesen artean 2018ko uztailaren 12an sinatutako elkar ulertzeko memoranduma:

b) El Memorando de Entendimiento firmado entre Euskadi y Gales el 12 de julio de 2018:

– Mugikortasuna eta garraioak (batez ere, trenbide-azpiegiturak eta -zerbitzuak).

– Movilidad y Transportes (principalmente, infraestructura y servicios ferroviarios).

– Ingurumena eta klima-aldaketa.

– Medio Ambiente y Cambio Climático.

– Teknologia, berrikuntza eta lehiakortasuna.

– Tecnología, Innovación y Competitividad.

– Itsas energiak.

– Energías Marinas.

– Nekazaritzako elikagaien industria.

– Industria Agroalimentaria.

– Hezkuntza eta prestakuntza.

– Educación y Formación.

– Zerga-estrategia eta -politika, zerga-administrazioaren politika, aurrekontu-kudeaketa eta gizarte-zerbitzuak.

– Estrategia y Política Fiscal, Política de Administración Tributaria, Gestión Presupuestaria y Servicios Sociales.

– Osasuna eta Gizarte Laguntzako Zerbitzuak, balioetan eta zahartze aktibo eta osasungarrian oinarritutako arreta medikoa.

– Salud y Servicios de Asistencia Sociales, atención médica basada en valores y envejecimiento activo y saludable.

– Negozio-aukerak.

– Oportunidades de Negocio.

– Gizarte kulturanitza eta tolerantea bultzatzea (batez ere, hizkuntza-politikaren eta kultura-sektorearen sustapenaren arloan).

– Impulso de una sociedad multicultural y tolerante (sobre todo, en materia de política lingüística y promoción del sector cultural).

c) Euskadik eta Korsikak 2021eko apirilaren 13an sinatutako elkar ulertzeko memoranduma.

c) El Memorando de Entendimiento firmado entre Euskadi y Córcega el 13 de abril de 2021:

– Euskararen eta korsikeraren hizkuntza-normalizaziorako politikak.

– Políticas de normalización lingüística del euskera y del corso.

– Kanpoan bizi den diasporarekin edo kolektibitatearekin harremanak eta loturak izateko politikak.

– Las políticas de relaciones y vínculos con la diáspora o colectividad residente en el exterior.

– Lankidetza garatzea Europako gaien esparruan.

– El desarrollo de la cooperación en el marco de los asuntos europeos.

– Beste lankidetza batzuk interes komuneko eremuetan, hala nola kulturan, turismoan, politika ekonomikoan edo ingurumenean.

– Otras cooperaciones en ámbitos de interés común como la cultura, el turismo, la política económica o el medio ambiente.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

Kreditu osoa 40.000 eurokoa da, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura, Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoekin 2021-2022rako lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzeko.

El crédito total de ayudas a proyectos de cooperación técnica con las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega para 2021-2022 se establece en 40.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3. artikulua.– Dirulaguntzen mugak eta zenbatekoak.

Artículo 3.– Límites y cuantías de las subvenciones.

a) Eskatzaile bakoitzak proiektu bakarra garatzeko laguntza jaso ahalko du, aurkeztu daitezkeen eskabideen kopuruan mugarik jartzen ez bada ere.

a) Cada solicitante podrá recibir ayuda para desarrollar un solo proyecto, si bien no se establecen límites en el número de solicitudes a presentar.

b) Proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 5.000 eurokoa baino handiagoa.

b) El importe total de la subvención a recibir por proyecto no podrá superar la cifra de 5.000 euros.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

Kontzeptu hauek jaso dezakete dirulaguntza:

Podrán ser subvencionables los siguientes conceptos:

a) Diruz lagundu daitezkeen proiektuen arabera, Flandria, Gales eta Korsikako Europako eskualde estrategikoetara joan behar duten Euskal Autonomia Erkidegoko pertsonen bidaia- eta egonaldi-gastuak:

a) Gastos de viaje y estancia de las personas de la CAPV que, en virtud de los proyectos subvencionables, se desplacen a las Regiones Estratégicas Europeas de Flandes, Gales y Córcega:

– Proiektu bakoitzeko garraio-gastuak: hegazkin-txartelen edo beste edozein garraiobideren kostu erreala, gehienez ere 1.000 euro arte.

– Gastos de transporte por proyecto: el coste real de los billetes de avión o de cualquier otro medio de transporte hasta un máximo de 1.000 euros.

– Ostatu- eta otordu-gastuak, proiektuko: 180 euro egunean, 7 egunetan gehienez.

– Gastos de alojamiento y comida por proyecto: 180 euros por día por una duración máxima de 7 días.

b) Alde biko proiektuak egikaritzeko, sustatzeko eta hedatzeko gastuak, proiektu bakoitzeko jaso daitekeen dirulaguntzaren zenbateko osoa bete arte, 5.000 eurokoa dena, deialdi honen 3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Gastos para la ejecución, promoción y difusión de los proyectos bilaterales hasta completar el importe máximo de la subvención a recibir por proyecto que asciende a 5.000 euros, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la presente convocatoria.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko tokia eta epea.

Artículo 5.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

a) Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuan eskatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek telematikoki egingo dituzte eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1089604, hor eskuragarri baitaude kanal elektronikoaren bidez izapidetzeko zehaztapenak, ereduak eta formularioak.

a) Las personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 47/2019, de 26 de marzo, realizarán las solicitudes de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1089604 y donde están disponibles las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, los modelos y formularios.

b) Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

b) Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

c) Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

c) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Aurkeztutako eskabideetako hutsak zuzentzea.

Artículo 6.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

a) Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, Europako Gaietarako Zuzendaritza izango da laguntzaren organo kudeatzailea, aurkeztutako dokumentazioa osorik ez badago; horrelakoetan, eskatzaileari eskatuko dio hamar eguneko epean agiri osagarriak bidaltzeko.

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo, en el supuesto de que la documentación fuera incompleta, el órgano gestor de la ayuda, en este caso, la Dirección de Asuntos Europeos, requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días, remita la documentación complementaria.

b) Epe hori igaro eta gero (jakinarazpen-egunaren biharamunetik aurrera), eta eskatutako agiriak aurkeztu ez badira, eskaerari uko egiten diola ulertuko da, baldin eta lehenago ebazpena ematen bada Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan aurreikusten diren baldintzetan.

b) Transcurrido dicho plazo, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin que se hubiera presentado la documentación requerida, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 7.– Comisión de Evaluación.

Dirulaguntza-eskaerak martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 11.3 artikuluan aipatzen den ebaluazio-batzordeak aztertu eta ebaluatuko ditu, zeinak kide hauek izango baititu:

La Comisión de Evaluación a la que se refiere el artículo 11.3 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo, que analizará y evaluará las solicitudes de subvención, estará compuesta por las siguientes personas:

– Batzordeburua: Myriam Larroulet Rotaeche, Kanpo Harremanetarako zuzendaria.

– Presidenta: Myriam Larroulet Rotaeche, Directora de Relaciones Exteriores.

– Bokala: Eloísa Susaeta Azcoitia, Europako Gaietarako Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.

– Vocal: Eloisa Susaeta Azcoitia, Técnica Superior de la Dirección de Asuntos Europeos.

– Idazkaria: Iñaki Serrano Lasa, Europako Gaietarako Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria.

– Secretario: Iñaki Serrano Lasa, Técnico Superior de la Dirección de Asuntos Europeos.

8. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 8.– Criterios de evaluación.

Martxoaren 26ko 47/2019 Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoak dira ebaluazio-irizpideak.

Los criterios de evaluación son los establecidos en el artículo 10 del Decreto 47/2019, de 26 de marzo.

9. artikulua.– Proiektuak burutzeko epea.

Artículo 9.– Plazo de ejecución de los proyectos.

2020an hasiera emango zaio proiektua egikaritzeko lanari, eta laguntza eman dela jakinarazi eta hurrengo hamabi hilabeteetan egikaritu beharko da.

La ejecución del proyecto deberá iniciarse en 2021 y deberá ejecutarse en los doce meses siguientes a la notificación de la concesión de la ayuda.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Araudi hauek ezarritakoaren mende daude ebazpen honek aipatzen dituen laguntzak: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duena; eta 47/2019 Dekretua, martxoaren 26koa, Bazkide Estrategikoen Sareko kanpoko eskualdeekin lankidetza teknikoan aritzeko proiektuei laguntzak ematea arautzen duena.

Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 47/2019, de 26 de marzo, que regula la concesión de ayudas a proyectos de cooperación técnica con regiones de la Red de Socios Estratégicos en el exterior.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien epaitegian, bi hileko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da eta hor argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Eta denek jakin dezaten, www.euskadi.eus helbidean ere argitaratuko da.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación. Para general conocimiento también se publicará en www.euskadi.eus

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urriaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2021.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental