Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2021eko urriaren 13a, asteazkena

N.º 204, miércoles 13 de octubre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5202
5202

221/2021 DEKRETUA, urriaren 5ekoa, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera, antolamendua, funtzionamendua eta zereginak arautzen dituena.

DECRETO 221/2021, de 5 de octubre, por el que se regula la composición, organización, funcionamiento y funciones del Órgano Interinstitucional del Patrimonio Cultural Vasco.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak zehazten ditu kultura-ondarearen arloan euskal administrazio publikoen hiru mailetako bakoitzari dagozkion jarduerak, eta jarduera horien koordinazioaren ardura izango duen organoa sortzen du. Horrela, kultura babesteko sistema finkatzearen aldeko apustu irmoa egiten da. Sistema horrek kudeaketa- eta koordinazio-tresnak izango ditu, hiru administrazio-maila eskudunen arteko egituraketa bermatzeko eta, hartara, sistema hori koherentziaz ezarri, antolatu eta finkatu ahal izateko.

La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, especifica las actuaciones que en materia de patrimonio cultural corresponden a cada uno de los tres niveles de las Administraciones Públicas vascas, dotándose de un órgano encargado de garantizar la coordinación entre las mismas. De esta manera se traslada la firme apuesta por afianzar un sistema de protección cultural dotado de instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar la vertebración entre los tres niveles administrativos competentes, con vistas a posibilitar la coherente implantación, ordenación y consolidación de dicho sistema.

Alde horretatik, 6/2019 Legeak interes argia du kultura-ondarea babesteko eskumenak dituzten hiru administrazio-mailen –autonomikoa, foru maila eta udal maila– arteko lankidetza- eta koordinazio-bideak eta -formulak ezartzeko, eta interes hori, era berean, euskal administrazio publikoen politika publiko sektorialetan proiektatzen da, non kultura-ondarea babestea kontuan hartu beharreko elementua izango den.

En este sentido, es claro el interés de la Ley 6/2019 por establecer cauces y fórmulas de cooperación y coordinación entre los tres niveles administrativos –autonómico, foral y municipal– con competencias en materia de protección del patrimonio cultural, proyectándose dicho interés igualmente sobre las políticas públicas sectoriales de las Administraciones Públicas vascas en las que la protección del patrimonio cultural deba ser un elemento a tomar en consideración.

6/2019 Legeak, 5. artikuluan, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa sortzen du, kultura-ondarearen eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita, eremu horretan euskal administrazio publikoen erakundearteko elkarlana antolatzeko.

La Ley 6/2019, en su artículo 5, procede a crear el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, al objeto de articular la cooperación interinstitucional entre las Administraciones Públicas vascas en esta materia.

6/2019 Legeak Erakundearteko Organoaren zereginak zehazten ditu, eta, aldi berean, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaerari, antolamenduari, funtzionamenduari eta zeregin osagarriei buruzko alderdiak erregelamendu bidez arautzea agintzen du. Araudi horretan ordezkaritza paritarioa aurreikusten da, alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren eta, bestetik, foru-aldundien eta udalen artean.

Dicha Ley 6/2019, determina las funciones del Órgano Interinstitucional a la vez que ordena la regulación por vía reglamentaria de los aspectos concernientes a la composición, organización, funcionamiento y funciones complementarias del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, debiendo preverse en dicha normativa una representación paritaria entre el Gobierno Vasco, por un lado, y las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, por otro.

6/2019 Legeak, halaber, honako alderdi hauek zehazten ditu: Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko presidentea Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen saileko titularra izango da, eta organo horren deialdia egin beharko da hura osatzen duten hiru erakundeetako batek hala eskatzen badu. Gutxienez, urtean bi koordinazio-bilera egin beharko dira.

La Ley 6/2019, detalla igualmente aspectos tales como que la presidencia del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco debe recaer en la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, que dicho Órgano deberá ser convocado si media solicitud de cualquiera de los tres entes institucionales que lo componen y que deberán celebrarse, como mínimo, dos reuniones de coordinación anuales.

Azkenik, 6/2019 Legearen bosgarren xedapen iragankorrak xedatzen duenez, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak, sortzen denetik hiru urteko epean, kutsadura bisualaren eta akustikoaren aurkako plan bat egingo du, kultura-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak onartu beharko duena.

Finalmente, la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 dispone que, en el plazo de tres años, a contar desde su creación, el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural del País Vasco, elaborará un plan de descontaminación visual y acústica, que deberá ser aprobado por el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural.

Hori dela eta, aipatutako legearen 5. artikuluan ezarritakoaren arabera, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera, antolamendua, funtzionamendua eta zeregin osagarriak erregelamendu bidez ezarriko direnez, aurreikuspen hori betetzen da, 6/2019 Legean bertan ezarritakoaren arabera.

Es por ello que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, que dispone el establecimiento por via reglamentaria de la composición, organización, funcionamiento y funciones complementarias del órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, se procede a dar cumplimiento a dicha previsión, según los términos establecidos en la propia Ley 6/2019.

Ondorioz, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren proposamenez, dagozkion txostenak eman ondoren, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko urriaren 5ean egindako bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Cultura y Política Lingüística, habiendo sido previamente emitidos los informes correspondientes, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el dia 5 de octubre de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera, antolamendua, funtzionamendua eta zereginak arautzea, euskal administrazio publikoen arteko komunikazio-, lankidetza- eta laguntza-betebeharra baliatze aldera, administrazioen artean eta, zeharka, kultura-administrazioaren eta inplikatuta dauden gainerako administrazio sektorialen artean; betiere, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 5. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.

Es objeto del presente Decreto la regulación de la composición, organización, funcionamiento y funciones del Órgano Interinstitucional del Patrimonio Cultural Vasco, con el fin de hacer valer el deber de comunicación, cooperación y asistencia mutua entre las Administraciones Públicas vascas a nivel interadministrativo y transversalmente entre la administración cultural y el resto de Administraciones sectoriales implicadas, todo ello en aplicación de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2. artikulua.– Izaera.

Artículo 2.– Naturaleza.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa kide anitzeko organo aholku-emailea, deliberatzailea eta parte hartzekoa izango da arlo horretan. Organo horren bidez, euskal administrazio publikoen arteko lankidetza eta koordinazioa egituratzen da, euskal kultura-ondarea babesteko sistema homogeneoa lortzeko.

1.– El Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco se constituye como órgano colegiado consultivo, deliberante y de participación en esta materia, por medio del cual se articula la cooperación y la coordinación entre las Administraciones Públicas vascas, con vistas a procurar un sistema homogéneo de protección del patrimonio cultural vasco.

2.– Kide anitzeko organo hori kultura-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita egongo da.

2.– Este órgano colegiado queda adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural.

3.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren proposamenak eta txostenak ez dira lotesleak izango.

3.– Las propuestas e informes del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco no tendrán carácter vinculante.

3. artikulua.– Zereginak.

Artículo 3.– Funciones.

Hauek dira Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren zereginak:

Son funciones del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, las siguientes:

a) Euskal kultura-ondarearen babesari buruzko informazio-trukea eta elkarlana bultzatzea.

a) Favorecer el intercambio de información y la colaboración en la protección del patrimonio cultural vasco.

b) Irizpide bateratuak eta jarduketa-planak proposatzea, euskal kultura-ondarea zaintzeko, transmititzeko, bere balioa nabarmentzeko eta haren zabalkundea egiteko.

b) Proponer criterios comunes y planes de actuación para la salvaguarda, transmisión, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural vasco.

c) Euskal kultura-ondarea sustatzeko koordinazio-neurriak proposatzea.

c) Proponer medidas de coordinación de fomento del patrimonio cultural vasco.

d) Euskal kultura-ondarea babesteko eta kudeatzeko lanean inplikaturiko beste administrazioekin lankidetza eraginkorra bultzatzea, batez ere lurralde-antolamendu eta hirigintzarekin, etxebizitzarekin, industriarekin, ingurumenarekin, turismoarekin eta hezkuntzarekin.

d) Promover una cooperación efectiva con el resto de Administraciones implicadas en la tutela y gestión del patrimonio cultural vasco, con una especial incidencia en la ordenación del territorio y urbanismo, vivienda, industria, medio ambiente, turismo y educación.

e) Parte hartzeko mekanismoak antolatzea, herritarrek kultura-ondasunen babesa proposatu dezaten 6/2019 Legearen irizpide eta kategorien arabera.

e) Habilitar los mecanismos de participación para que la ciudadanía proponga, según los criterios y categorías existentes en la Ley 6/2019, la protección de bienes culturales.

f) Kultura-ondasunen deskontaminazio bisual eta akustikorako plan bat egitea.

f) Elaborar un plan de descontaminación visual y acústica de los bienes culturales.

g) Euskal kultura-ondarea babesteko eta balioesteko hobekuntza-neurriak proposatzea, kontuan hartuta kultura-ondasun mota bakoitzaren berezitasunak eta indarrean dagoen araudian horretarako esleitutako eskumen-banaketa.

g) Proponer medidas de mejora en el ámbito de la protección y puesta en valor del patrimonio cultural vasco, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos tipos de bienes culturales y la distribución competencial asignada a dicho efecto en la normativa en vigor.

h) Jarduteko metodo eta protokoloen homogeneizazioa bultzatzea, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoan ordezkatutako administrazio publikoen artean adostuta.

h) Impulsar la homogeneización de métodos y protocolos de actuación, consensuándolos entre las Administraciones Públicas representadas en el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

i) Kultura-ondarearen arloan erantzukizunak dituzten euskal administrazio publikoetako zerbitzuen arteko lankidetza-hitzarmenak bultzatzea. Nolanahi ere, eraginpeko administrazioek berretsi eta formalizatu beharko dituzte akordio horiek.

i) Impulsar acuerdos de colaboración entre los servicios de las Administraciones Públicas vascas con responsabilidades en el ámbito del patrimonio cultural. En todo caso, dicho acuerdos deberá ser refrendados y formalizados por la Administraciones afectadas.

j) Kultura-ondareari buruzko informazio-eredu komun bat ezartzea zerbitzu guztietan.

j) Promover el establecimiento de un modelo común a todos los servicios, de información sobre patrimonio cultural.

k) Euskal kultura-ondarea babesteko lege-aurreproiektuei eta xedapen orokorren proiektuei buruzko informazioa izatea.

k) Estar informado sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general en materia de protección del patrimonio cultural vasco.

l) Koordinazio-estrategiak eta -proposamenak planteatzea euskal administrazio publikoen politika publiko sektorialen eremuan, euskal kultura-ondarea defendatzeak eta balioesteak horietan nolabaiteko eragina izan dezan.

l) Plantear estrategias y propuestas de coordinación en el ámbito de las políticas públicas sectoriales de las Administraciones Públicas vascas, en las que la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural vasco presente algún tipo de incidencia en las mismas.

m) Kultura-ondarea babesteari buruzko araudien (autonomikoak, foru-mailakoak eta tokikoak) gaineko informazioa jasotzea.

m) Ser informado de las normativas autonómicas, forales y locales en materia de protección del patrimonio cultural.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– 6/2019 Legearen 5.3 artikuluan aurreikusitako Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien eta udalen arteko ordezkaritza paritarioaren irizpideari jarraikiz, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak hamabi kide izango ditu, Idazkaritza alde batera utzita; horietatik, sei Eusko Jaurlaritzaren ordezkari izango dira, hiru foru-aldundien ordezkari eta beste hirurak udalenak.

1.– Atendiendo al criterio de representación paritaria entre el Gobierno Vasco, por un lado, y las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, por otro, previsto en el artículo 5.3 de la Ley 6/2019, el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco contará con doce miembros, excluida la Secretaría, de los que seis lo serán en representación del Gobierno Vasco, tres en representación de las Diputaciones Forales y tres de los Ayuntamientos.

2.– Organoko kideak izendatzerakoan, kontuan hartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun edukitzea, eta gizonen eta emakumeen arteko oreka bilatuko da.

2.– En la designación de las y los miembros del órgano se tendrá en cuenta la capacitación lingüística en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

3.– Aurrekoa kontuan hartuta, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera honako hau da:

3.– Atendiendo a lo anterior, la composición del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco es la que a continuación se detalla:

a) Presidentetza.

a) Presidencia.

Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen saileko titularrari dagokio.

Corresponderá a la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural.

b) Kideak.

b) Vocales.

I.– Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailburuordetzako titularra.

I.– La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco.

II.– Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen zuzendaritzako titularra.

II.– La persona titular de la Dirección competente en materia de patrimonio cultural del Gobierno Vasco.

III.– Eusko Jaurlaritzaren hiru ordezkari, kultura-ondarearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako saileko titularrak izendatuta, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren zereginekin eta eskumenekin lotutako arloetan duen erantzukizun-maila kontuan hartuta.

III.– Tres personas, en representación del Gobierno Vasco, nombradas por la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, atendiendo a su nivel de responsabilidad en áreas relacionadas con las funciones y competencias del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

IV.– Ahal dela zuzendaritza arloko erantzukizunak dituen pertsona bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkari gisa.

IV.– Una persona, preferentemente con responsabilidades directivas, en representación de la Diputación Foral de Álava.

V.– Ahal dela zuzendaritza arloko erantzukizunak dituen pertsona bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa.

V.– Una persona, preferentemente con responsabilidades directivas, en representación de la Diputación Foral Bizkaia.

VI.– Ahal dela zuzendaritza arloko erantzukizunak dituen pertsona bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkari gisa.

VI.– Una persona, preferentemente con responsabilidades directivas, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

VII.– Kultura arloko arduradun bat, udalen ordezkari gisa, Eudel Euskadiko Udalen Elkarteak izendatua, hori baita toki-erakunde autonomikoen elkarteetatik zabalkunde handiena duena.

VII.– Tres personas, preferentemente con responsabilidades directivas, en representación de los Ayuntamientos, designadas por Eudel-Asociación de Municipios Vascos, en su calidad de asociación de entidades locales de ámbito autonómico con mayor implantación.

c) Idazkaritza.

c) Secretaría.

Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailean aritzen den pertsona bat.

Una persona destinada en el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural.

Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko idazkaria bileretara joango da. Hitza izango du, baina botorik ez.

La persona que ostente la Secretaría del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural vasco, asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

4.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa osatzen duten pertsonak kultura-ondarearen arloan eskumena duen saileko titularrak izendatuko ditu, dagokien erakundeek horretarako proposamena egin ondoren.

4.– El nombramiento de las personas que componen el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco será realizado por la persona titular del Departamento competente en materia de patrimonio cultural, previa propuesta en tal sentido efectuada por las respectivas instituciones.

Pertsona horien kargu-uztea izendapenaren prozedura beraren bidez egingo da.

El cese de dichas personas se realizará por el mismo procedimiento que su nombramiento.

5.– Lehenago xedatutakoari kalterik egin gabe, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko presidentearen erabakiz, bileretara joan ahal izango dira, bertan aztertuko diren gaien izaera kontuan hartuta, kultura-ondarearen arloko aditutzat har daitezkeen pertsonak, haien ezagutza, esperientzia eta ospea kontuan hartuta.

5.– Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, por decisión de la Presidencia del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, podrán asistir a las sesiones, atendiendo a la naturaleza de las cuestiones objeto de análisis en las mismas, personas que puedan considerarse, por su conocimiento, experiencia y acreditado prestigio, expertas en el ámbito del patrimonio cultural.

Pertsona horiek hitza izango dute, baina botorik ez.

Estas personas asistirán con voz, pero sin voto.

5. artikulua.– Presidentetza.

Artículo 5.– Presidencia.

Hauek izango dira presidentearen eginkizunak:

Corresponderá a la Presidencia:

a) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren ordezkaria izatea eta, eginkizun hori betetzean, beste administrazio-organo edo erakunde publiko edo pribatu batzuekin harremanetan egotea,

a) ostentar la representación del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco y, en el ejercicio de esta función, dirigirse a otros órganos administrativos o a otras entidades públicas o privadas,

b) ohiko eta ezohiko bilkuretarako deialdia egitea erabakitzea eta gai-zerrenda finkatzea; horretarako, kontuan izango ditu gainerako kideek behar besteko denboraz aurkeztutako eskaerak, aurkeztu badituzte,

b) acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de las y los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelación,

c) bilkuren buru izatea, eztabaidak moderatzea eta, kausa justifikaturik izanez gero, bilkurak bertan behera uztea,

c) presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas,

d) botoa emateko eskubideaz baliatu, beren boto partikularra eman eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaldu,

d) ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican,

e) legeak betetzen direla ziurtatzea,

e) asegurar el cumplimiento de las leyes,

f) aktak eta organoaren erabakien ziurtagiriak ikus-onestea,

f) visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano,

g) bere sinadurarekin bilkuretako aktak berrestea eta erabakiak bidaltzeko agintzea,

g) refrendar con su firma las actas de las sesiones y ordenar la remisión de los acuerdos,

h) erabakiak hartzerakoan berdinketarik bada, bere botoaren bitartez erabakitzea,

h) decidir con su voto los empates que se puedan producir.

i) Dekretu hau betetzea eta betearaztea, zalantzazko kasuetan gainerako kideei bere interpretazioa proposatuz eta Eusko Jaurlaritzari egoki iritzitako aldaketen berri emanez, Erakundearteko organoaren funtzionamendu azkarra, egokia eta eraginkorra bermatze aldera, eta

i) cumplir y hacer cumplir el presente Decreto, proponiendo a las y los demás miembros su interpretación en los casos de duda e informando al Gobierno Vasco sobre las modificaciones que se estimen oportunas, con vistas a garantizar un funcionamiento ágil, adecuado y eficaz del Órgano Interinstitucional, y

j) presidentetzari dagozkion gainerako zereginak egitea.

j) ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia.

6. artikulua.– Kideak.

Artículo 6.– Vocales.

Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideei honako eskubide eta betebehar hauek dagozkie:

A las personas que ostentan la condición de vocales del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, les corresponden los siguientes derechos y obligaciones:

a) Bilera baino gutxienez zazpi egun lehenago, deialdia jasotzea. Deialdian bileraren gai-zerrenda egongo da jasota. Gai-zerrendako aztergaiei buruzko informazioa ere epe berean izango dute eskuragarri.

a) Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de las y los miembros en igual plazo.

b) Ohiko eta ezohiko bilkuretara joatea eta eztabaidetan parte hartzea.

b) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias y participar en los debates.

c) Botoa emateko eskubideaz baliatzea, beren boto partikularra ematea eta botoaren esanahia eta arrazoiak azaltzea.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

d) Proposamenak eta iradokizunak egitea, gai-zerrendan sar daitezen.

d) Presentar propuestas y sugerencias para su inclusión en el orden del día.

e) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren bilkura berezirako deialdia eskatzea.

e) Solicitar la convocatoria de sesión extraordinaria del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

f) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren saioetan kultura-ondarearekin zerikusia duten zenbait gaitako adituak egon daitezen proposatzea.

f) Proponer la presencia en las sesiones del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, de personas expertas en determinadas materias relacionadas con el ámbito del patrimonio cultural.

g) Galderak eta eskariak egitea.

g) Formular ruegos y preguntas.

h) Emandako zereginak betetzeko behar den informazioa lortzea.

h) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

i) Isilpean eta zuhurtziaz jokatzea, aztertzen diren gaien izaerak hala eskatzen duenean.

i) Actuar con el debido sigilo y reserva cuando así lo exija la naturaleza de los asuntos que se traten.

j) Dekretu honen arabera jardutea.

j) Actuar conforme al presente Decreto.

k) Kide izateagatik berezkoak dituzten bestelako zeregin guztiak.

k) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

7. artikulua.– Idazkaritza.

Artículo 7.– Secretaría.

Idazkaritzari dagokio:

Corresponde a la Secretaría:

a) Presidentearen aginduz, organoaren bilkuretarako deialdia egitea eta Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideei zitazioak bidaltzea.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de la Presidencia, así como las citaciones a las y los miembros del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

b) Aholkuak ematea presidenteari, gai-zerrenda zehazteko orduan.

b) Asesorar a la Presidencia en la determinación del orden del día de las sesiones.

c) Dokumentu guztiak (bilkuran landuko diren gaiei buruzko txosten, azterlan edo proposamenak) bildu, ordenatu eta prestatzea, eta horien berri ematea Organoko kideei, aurreko bilkurako deialdiarekin eta, hala egokituz gero, aktarekin batera.

c) Reunir, ordenar y preparar el despacho de todos los documentos, ya se trate de informes, estudios o propuestas, que se refieran a los temas que se vayan a tratar en la sesión y dar traslado de los mismos a las y los miembros del Órgano, junto con la convocatoria y, en su caso, el acta de la sesión anterior.

d) Landu beharreko gaiei buruzko aurretiazko txostenak prestatzea, hala egokitzen denean.

d) Preparar los informes previos de los asuntos que habrán de ser tratados, cuando así proceda.

e) Kideek egindako komunikazioak (jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo bere jakinaren gainean egon beharreko beste idazki oro) jasotzea.

e) Recibir los actos de comunicación de las y los miembros, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

f) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren ohiko eta ezohiko bilkuretara joatea eta horien akta egitea.

f) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco y levantar acta de las mismas.

g) Fede-emaile gisa jardutea, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak egindako txostenak, irizpenak, aktak eta erabakiak egiaztatuz –presidentearen oniritziarekin–, eta, hala badagokio, ziurtagiria dagokion akta onartu baino lehenagokoa dela berariaz adieraziz.

g) Ejercer la labor fedataria, certificando -con el visto bueno de la Presidencia-, los informes, los dictámenes, las actas y los acuerdos adoptados por el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, haciendo constar expresamente que la certificación es anterior, en su caso, a la aprobación del acta correspondiente.

h) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

h) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

i) Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak sortzen duen informazioa helaraztea Organoak zehazten dituen pertsona eta erakundeei.

i) Dar traslado de la información que origine el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, a las personas o instituciones que este determine.

j) Bere ardurapean duen dokumentazioa antolatzea eta zaintzea, eta Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideen eskura jartzea.

j) Organizar y custodiar la documentación a su cargo, manteniéndola a disposición de quienes integran el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

k) Presidenteak agindutako kudeaketa eta koordinazioko gainerako ekintzak edota idazkari izaerari dagozkionak.

k) Cuantos actos de gestión y coordinación le sean encomendados por la Presidencia o sean inherentes a su condición.

8. artikulua.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa osatzen duten pertsonen agintaldia.

Artículo 8.– Mandato de las personas que integran el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa osatzen duten pertsonen agintaldia kasu hauetan amaituko da:

1.– El mandato de las personas que integran el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco expirará en los siguientes supuestos:

a) Baliogabetzea edo kargutik kentzea, kultura-ondarearen eskumena duen saileko titularrak hala erabakita, organo horretan parte hartzen duen administrazio publikoak horretarako proposamena egin ondoren.

a) Revocación o cese acordado por la persona titular del Departamento competente en materia de patrimonio cultural, previa propuesta en tal sentido efectuada por la Administración pública en representación de la cual participa en dicho Órgano.

b) Izendapen horri dagokion izaera –kargua edo lanpostua– galtzea.

b) Pérdida de la condición -cargo o puesto de trabajo- en virtud de la cual se produjo el nombramiento.

c) Ebazpen irmoa, judiziala edo administratiboa, kargu publikoetarako desgaitzea edo etetea dakarrena.

c) Resolución firme, de carácter judicial o administrativa, que conlleve la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

d) Heriotza, edo jardun horretan aritzeko desgaitasuna dakarren gaixotasuna.

d) Fallecimiento o enfermedad incapacitante.

e) Uko egitea.

e) Renuncia.

2.– Aurreko arrazoiren batengatik hutsik geratzen diren postuak hilabeteko epean beteko dira, egoera hori Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko idazkariari jakinarazten zaionetik aurrera.

2.– Las vacantes que se produjeran por cualquiera de las causas anteriores serán cubiertas en el plazo de un mes desde que se comunique tal circunstancia a la persona que ostenta la Secretaría del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

9. artikulua.– Ordezkapenak.

Artículo 9.– Suplencia.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren presidentetzan ordezkapena egitea, baldin eta postu hori hutsik badago, presidentea kanpoan edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, kultura-ondarearen arloko sailburuorde eskudunari egokituko zaio.

1.– La suplencia en la Presidencia del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco en los casos de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal, recaerá en la Viceconsejera o el Viceconsejero competente en materia de patrimonio cultural.

2.– Kiderik ez badago, edo kideak kanpoan edo gaixorik badaude, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, foru-aldundiek eta Eudel-Euskadiko Udalen Elkarteak ordezkoak izendatzeko proposatuko diote Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen saileko titularrari.

2.– En los casos de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal de las y los vocales, las Diputaciones Forales y Eudel-Asociación de Municipios Vascos, propondrán a la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, el nombramiento de las y los respectivos suplentes.

3.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren Idazkaritzan ordezkapena egitea, baldin eta postu hori hutsik badago, idazkaria kanpoan edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen saileko sailburuak izendatzen duen pertsonari egokituko zaio.

3.– La suplencia en la Secretaría del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco en los casos de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal, recaerá en la persona que nombre la Consejera o el Consejero del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural.

4.– Aldi berean izendatuko dira organoko kide titularrak eta ordezkoak.

4.– El nombramiento de las personas suplentes se realizará a la vez que el de las personas nombradas como titulares del Órgano.

10. artikulua.– Deialdia, eraketa eta funtzionamendua.

Artículo 10.– Convocatoria, constitución y funcionamiento.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa modu presentzialean zein ez-presentzialean eratu ahal izango da, bai eta deialdiak egin, bilerak egin, erabakiak hartu eta aktak egin ere.

1.– El Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco podrá constituirse, convocarse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.

2.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa gutxienez urtean bitan bilduko da, ohiko bilkuran.

2.– El Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco se reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año.

3.– Era berean, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa osatzen duen administrazio publiko batek hala eskatzen badu, biltzeko deia egin beharko da.

3.– Asimismo, el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco deberá ser convocado si media solicitud de cualquiera de las Administraciones públicas que lo componen.

4.– Presidentea arduratuko da Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren bilkuretarako deialdia egiteaz.

4.– La convocatoria de las sesiones del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco corresponde a la Presidencia.

5.– Bilkura bakoitzaren gai-zerrenda horretarako prestatutako dokumentuan jasoko da. Dokumentu hori kideei bidali beharko zaie, deialdiaren idazkiarekin batera, eta, hala badagokio, aztertu beharreko gaiei buruz egokitzat jotzen den dokumentazioarekin batera.

5.– El orden del día de cada una de las sesiones, se reflejará en el documento al efecto, que deberá remitirse a las personas que sean miembros, junto con el escrito de convocatoria, y, si procede, con la documentación que se considere oportuna en relación con los temas a tratar.

6.– Kideek gutxienez zazpi egun lehenago jaso beharko dute bilkuretarako deia, salbu eta presidenteak premia dagoela uste badu. Premia baldin badago, deialdian bertan adierazi beharko da hori. Azken kasu horretan, bilkurarako deia gutxienez hogeita lau ordu lehenago jaso beharko dute kideek, eta bilkura-ordenaren lehen puntu gisa, Organoko kideen gehiengoak berretsi egin beharko du.

6.– La convocatoria de las sesiones deberá ser recibida por las personas que sean miembros, con una antelación mínima de siete días, salvo en el caso de urgencia apreciada por la Presidencia, circunstancia que debe hacerse constar en la misma convocatoria. En este último caso, la convocatoria de la sesión deberá ser recibida por las personas que sean miembros con una antelación mínima de veinticuatro horas, y la urgencia de la misma deberá ser ratificada como primer punto del orden de la sesión por la mayoría de las y los miembros del Órgano.

Hala ere, aurreko ataleko baldintzak bete ez arren, kide anitzeko organoa osatzen duten pertsona guztiak modu presentzialean edo ez-presentzialean bilduta daudenean, balio osoz eratu ahal izango dira bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko, aldez aurreko deialdirik egin gabe, betiere kide guztiek hala erabakitzen badute.

No obstante, aun no cumpliéndose los requisitos del apartado anterior, cuando estuvieran reunidas todas las personas que integran el órgano colegiado, de manera presencial o a distancia, podrán constituirse válidamente para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa, siempre que así lo decidan todos sus miembros.

7.– Deialdian, bilkura egiteko eguna, ordua, tokia eta gai-zerrenda adieraziko dira.

7.– En la convocatoria se expresarán el día, la hora, el lugar de celebración de la sesión y el orden del día de la misma.

8.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kide batek proposatu ahal izango dio presidenteari gai-zerrendan punturen bat sartzeko, baldin eta saioaren eguneko gai-zerrenda bidali baino gutxienez 48 ordu lehenago egiten badu eta proposamenarekin batera proposamena justifikatzeko memoria labur bat aurkezten badu.

8.– Cualquier vocal del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco podrá proponer a la Presidencia la inclusión de algún punto en el orden del día, siempre que lo haga con un mínimo de 48 horas de antelación a la remisión del orden del día de la sesión y acompañe a su propuesta una memoria sucinta justificativa de la propuesta.

9.– Deialdiak Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideei bidaliko zaizkie bitarteko elektronikoen bidez, eta eztabaidatzeko behar den dokumentazioa erantsiko zaie. Era berean, zehaztuko da zer baldintzatan egingo den bilkura, zein izango den konexio-sistema eta, hala badagokio, non dauden bilerara joateko eta bertan parte hartzeko behar diren baliabide teknikoak.

9.– Las convocatorias serán remitidas a las y los miembros del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco a través de medios electrónicos, acompañándose de la documentación necesaria para su deliberación. Asimismo, de detallarán las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

10.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren bilkura bat –ohikoa edo ezohikoa– balio osoz eratutzat jotzeko, organo horretako presidentea eta idazkaria (edo haien ordezkoak) eta gutxienez kideen erdiak bertaratu behar dira.

10.– Para entender válidamente constituida una sesión del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, sea ordinaria o extraordinaria, es necesaria la asistencia de las personas que ostentan la Presidencia y la Secretaría del mismo o en su caso, de quienes les suplan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

11.– Ezin da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik, salbu eta Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kide guztiak bertaratu badira eta gehiengoak erabaki badu aztergaia premiazkoa dela.

11.– No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todas y todos las y los miembros del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

11. artikulua.– Erabakiak hartzea.

Artículo 11.– Adopción de acuerdos.

1.– Erabakiak baiezko bidez onartutzat joko dira, salbu eta presidenteak, bere kabuz edo Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kide batek eskatuta, erabaki horiek bozkatzea erabakitzen badu.

1.– Los acuerdos se entenderán adoptados por asentimiento, salvo que la Presidencia, por sí o a petición de cualquiera de las y los vocales del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, decida someterlos a votación.

2.– Erabakiak bozkatzen badira, bertaratutakoen botoen gehiengo soilez hartuko dira, eta berdinketak presidentearen kalitate-botoaren bidez ebatziko dira.

2.– En el caso de que los acuerdos sean sometidos a votación, estos se adoptarán por mayoría simple de votos de las personas asistentes, dirimiéndose los empates mediante voto de calidad de la Presidencia.

3.– Bilkura modu ez-presentzialean egiten bada, erabakiak Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailaren egoitzan hartu direla ulertuko da.

3.– Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia patrimonio cultural.

4.– Botoa zuzenekoa, pertsonala eta eskuordeezina izango da.

4.– El sistema de votación responderá a los principios de voto directo, personal e indelegable.

5.– Bilkuran dagoen kide batek gehiengoaren erabakiaren aurkako boto partikularra eman ahal izango du, baldin eta bilkura amaitu baino lehen iragartzen badu eta Organoaren Idazkaritzara idatziz bidaltzen badu, bilkura amaitu eta gehienez ere bost egun naturaleko epean. Boto partikular horiek gehiengoaren erabakiaren testuari erantsiko zaizkio.

5.– Cualquier vocal presente en la sesión podrá formular su voto particular contra el acuerdo de la mayoría, siempre que lo anuncie antes de levantarse la sesión y se remita a la Secretaría del Órgano por escrito en un plazo no superior a cinco días naturales, tras la finalización de la sesión. Dichos votos particulares se incorporarán al texto del acuerdo de la mayoría.

6.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideek aurkako botoa ematen badute edo abstenitzen badira, ez dute beren gain hartuko erabakietatik erator daitekeen erantzukizunik.

6.– Cuando las personas que sean miembros del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

12. artikulua.– Aktak eta ziurtagiriak.

Artículo 12.– Actas y certificados.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren bilkura guztietako akta egingo du idazkariak. Akta horretan, nahitaez, honako hauek jaso behar dira: bildutakoak, gai-zerrenda, bilera non eta noiz izan den, eztabaidetako argudio nagusiak eta erabakien edukiak.

1.– De cada sesión que celebre el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, se levantará acta por la Secretaría, que especificará necesariamente las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2.– Kide anitzeko organoak egindako bilkura guztiak grabatu ahalko dira. Grabaziotik lortzen den fitxategia, grabazioaren autentikotasunari eta osotasunari buruz idazkariak egindako ziurtagiria eta bilkuran euskarri elektronikoan erabiltzen diren dokumentu guztiak bilkura-aktarekin batera jarri ahalko dira, eztabaidei buruzko gorabehera zehatzak aktan jasotzeko premiarik izan gabe.

2.– Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad en este caso de hacer constar en ella el desarrollo pormenorizado de las deliberaciones.

3.– Bilkura bakoitzeko akta bilkuran bertan onartu ahalko da edo hurrengo bilkuran. Idazkariak presidentearen iritziarekin egingo du akta, eta bide elektronikoen bidez bidaliko die kide anitzeko organoko kideei. Kide horiek bide horien bidez adierazi ahalko dute testuarekiko adostasuna edo eragozpenak, testuaren onespena bideratzeko; baiezkoa emanez gero, bileran bertan onartutzat joko da.

3.– El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. La Secretaría elaborará el acta con el visto bueno de la Presidencia y lo remitirá a través de medios electrónicos, a las y los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

4.– Egindako bilkurak grabatzea hautatu bada edo euskarri elektronikoko dokumentuak erabiltzea hautatu bada, kontserbatu egin beharko dira, fitxategi horien osotasuna eta autentikotasuna bermatzeko eta kide anitzeko organoko kideek horietarako irispidea izateko.

4.– Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de las y los miembros del órgano colegiado.

5.– Interes legitimo baten titulartasuna egiaztatzen dutenek Organoaren idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria egin diezaien. Ziurtagiria baliabide elektronikoen bidez egingo da, salbu eta interesdunak espresuki kontrakoa adierazten badu eta administrazioekin bide horren bitartez harremanetan egoteko obligaziorik ez badu.

5.– Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse a la Secretaría del Órgano para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que la persona interesada manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía.

13. artikulua.– Batzorde bereziak.

Artículo 13.– Comisiones Especiales.

1.– Kideek aldez aurretik adostuta, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak, beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen badu, batzorde bereziak eratu ahal izango ditu, jarduera-eremu espezifikoetan azterlanak eta plangintza-proposamenak egiteko.

1.– Previo acuerdo de sus miembros, el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco podrá constituir, siempre que lo estime necesario o conveniente, Comisiones Especiales para la realización de estudios y propuestas de planificación en ámbitos específicos de actuación.

2.– Batzorde horiek kultura-ondarearen arloko gai zehatz batzuk aztertzeko eta horiei buruzko proposamenak egiteko balioko dute, eta analisirako eta erabakiak hartzeko oinarri izango dira. Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoari aurkeztu beharko zaizkio bilkuretan lortutako emaitzak, eta gai horiei buruzko aholkuak eman beharko zaizkio.

2.– Estas Comisiones tendrán funciones de estudio y propuesta sobre materias concretas del ámbito del patrimonio cultural que sirvan de base al análisis y la toma de decisiones, debiendo presentar al Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco los resultados alcanzados en sus sesiones y asesorarle en base a los mismos.

3.– Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen saileko titularrak finkatu ahal izango du, oro har, batzorde berezien funtzionamendu-araubidea, edo, bestela, batzorde bereziak sortzeko erabakiaren bidez emandako jarraibideen arabera.

3.– El régimen de funcionamiento de las Comisiones Especiales podrá ser fijado con carácter general por la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, o con carácter singular, sujeto a las pautas que hayan podido ser dictadas, por el acuerdo de creación.

4.– Batzorde bereziak osatu ahal izango dituzte euskal administrazio publikoetako kideek eta batzorde horiek sortzeko helburuaren arabera egokientzat jotzen diren kultura-sektoreko profesionalek.

4.– Las Comisiones Especiales podrán estar integradas por las y los miembros de las Administraciones Públicas vascas y por los profesionales del sector de la cultura que se consideren más idóneos según el objeto para el que dichas Comisiones hayan sido creadas.

5.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren batzorde bereziek organo horren Idazkaritzaren laguntza izango dute.

5.– Las Comisiones Especiales del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco contarán con el apoyo de la Secretaría de dicho Órgano.

14. artikulua.– Baliabide tekniko eta pertsonalak.

Artículo 14.– Medios técnicos y personales.

Kultura Ondarearen Zuzendaritza Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen sailaren menpe dago, eta, bere baliabide tekniko eta materialen bidez, beharrezko laguntza eta babesa emango dizkio Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoari.

La Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, prestará, mediante sus medios técnicos y materiales, el apoyo y asistencia necesarios al Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

15. artikulua.– Konpentsazio ekonomikoa.

Artículo 15.– Compensación económica.

1.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kide izateagatik ez da ordainsaririk jasoko, baina Kontseiluko kideek eta batzorde berezietan parte hartzen dutenek konpentsazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute, parte hartzen duten bileretara joateagatik. Konpentsazio hori bateragarria izango da Kontseiluan parte hartzeko edo bertara joateko egiten diren joan-etorriei dagozkien kalte-ordainekin. Bertaratzeagatiko konpentsazioak eta joan-etorriengatiko kalte-ordainak zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan aurreikusitako baldintza, kopuru eta mugen arabera jasoko dira.

1.– La pertenencia al Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco no dará lugar a retribución alguna, si bien sus miembros, así como quienes participen en sus Comisiones Especiales, tendrán derecho a percibir una compensación económica en concepto de asistencia a las sesiones en las que participen, que será compatible con las indemnizaciones correspondientes a los desplazamientos que pueda originar su participación o concurrencia a ellas. Tales compensaciones por asistencia, así como las indemnizaciones por desplazamiento se percibirán en las condiciones, cantidades y límites previstos con carácter general en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

2.– Administrazio publikoetan betetzen den karguagatik edo lanpostuagatik Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kide izan behar denean edo bertan parte hartu behar denean, ez da bertaratzeagatiko ordainsaririk emango.

2.– En ningún caso se devengarán asistencias cuando la pertenencia o participación en el Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco esté determinada por el cargo o puesto de trabajo que se ocupe en las Administraciones Públicas.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoko kideak proposatzea:
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Propuesta de miembros del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

Dekretu hau indarrean jarri eta hilabeteko epean, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen arloko eskumena duen saileko titularrak foru-aldundietara eta Eudel Euskadiko Udalen Elkartera joko du, eta Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa ordezkatuko duen pertsona izendatuko du, bai eta proposatutako ordezkoak ere.

En el plazo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular del Departamento competente en materia de patrimonio cultural de Gobierno Vasco se dirigirá a las Diputaciones Forales y a Eudel-Asociación de Municipios Vascos, recabando la designación de la persona que en su representación vayan a formar parte del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco, así como de las y los suplentes propuestos.

Foru aldundiek eta Eudel-Euskadiko Udalen Elkarteak beren proposamenak sail horretara bidali beharko dituzte hilabeteko epean, izendapen-eskaera jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Tanto las Diputaciones Forales como Eudel-Asociación de Municipios Vascos deberán remitir sus propuestas a dicho Departamento en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente a la recepción de la solicitud de designación.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Funtzionamendu-araubidea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Régimen de funcionamiento.

Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoak osatu egin ditzake dekretu honetan ezarritako funtzionamendu-arauak.

El Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco podrá completar sus normas de funcionamiento establecidas en el presente Decreto.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa eratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Constitución del Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco.

Dekretu hau indarrean jarri eta hiru hilabeteko epean eratuko da Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoa.

El Órgano Interinstitucional de Patrimonio Cultural Vasco se constituirá en un plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de este Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ordezko araubidea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Régimen supletorio.

Dekretu honetan aurreikusi ez den guztirako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da, bereziki prozedura-gaiei edo kide anitzeko organoei buruzko gaiei dagokienez.

En todo lo no previsto en el presente Decreto, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en especial por lo que se refiere a cuestiones procedimentales o relativas a órganos colegiados.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean Dekretu hau.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko urriaren 5ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental