Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2021eko irailaren 30a, osteguna

N.º 196, jueves 30 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4997
4997

EBAZPENA, 2021eko irailaren 20koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Sestaoko (Bizkaia) «La Naval» industria-konplexua babes bereziko kultura-ondasun deklaratzeko espedienteari, Monumentu Multzoaren kategorian, eta jendaurrean eta interesdunen entzunaldipean jartzen baita espedientea.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Cultura, por la que se incoa y se somete a información pública y audiencia a las personas interesadas el expediente para la declaración de Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor del complejo industrial de «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia).

Euskal Autonomia Erkidegoak kultura-ondarearen arloko eskumen osoa bereganatu zuen, Konstituzioaren 148.1.16 artikuluaren babespean eta Autonomia Estatutuaren 10.19 artikulua kontuan hartuta. Onartutako eskumena baliatuz, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legea onartu zen, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) kultura-intereseko ondasunak deklaratzeko prozedurak.

La Comunidad Autónoma del País Vasco, al amparo del artículo 148.1.16 de la Constitución y a tenor del artículo 10.19 del Estatuto de Autonomía, asumió la competencia exclusiva en materia de Patrimonio Cultural. En ejercicio de la competencia asumida, se aprueba la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco que rige los procedimientos de declaración de bienes de interés cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

«La Naval» industria-konplexuaren balio kulturalak ikusita, eta EAEko Kultura Ondarearen Zentroko zerbitzu teknikoek aurkeztutako ebazpen-proposamena kontuan hartuta, honako hau

Vistos los valores culturales del complejo industrial de «La Naval», y atendiendo a la propuesta de resolución presentada por los Servicios Técnicos del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Hasiera ematea Sestaoko (Bizkaia) La Naval industria-konplexua babes bereziko kultura-ondasun izendatzeko espedienteari, Monumentu Multzoaren kategorian, kontuan hartuta ebazpen honen I. eranskineko mugaketa, II. eranskineko deskribapena, III. eranskineko babes-araubide partikularra eta IV. eranskineko babestutako kultura-ondasunen zerrenda.

Primero.– Incoar el expediente de declaración como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental a favor del complejo industrial de «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia), teniendo en cuenta la delimitación que se establece en el Anexo I de la presente Resolución, así como la descripción que figura en el Anexo II, el régimen particular de protección que se incorpora en el Anexo III y los listados de bienes culturales protegidos recogidos en el Anexo IV.

Espediente hau hasteak berekin ekarriko du «La Naval» industria-konplexuari berehala eta behin-behinean aplikatzea babes-araubide partikularra, bai eta Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean babes bereziko ondasunetarako aurreikusitako araubide erkide eta espezifikoa ere.

La incoación de este expediente determinará respecto al complejo industrial de «La Naval» la aplicación inmediata y provisional del régimen particular de protección, así como del régimen común y específico previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, para los bienes de Protección Especial.

Bigarrena.– Hasiera ematea Sestaoko (Bizkaia) «La Naval» industria-konplexua, Monumentu Multzoaren kategorian, Babes Bereziko Kultura Ondasun deklaratzeko hasitako espedientea jendaurrean jartzeko aldiari, I. eranskinean agertzen den mugaketan oinarrituta, II. eranskineko deskribapena kontuan hartuta, babes-araubide partikular gisa III. eranskinean agertzen dena ezarrita eta IV. eranskineko babestutako kultura-ondasunen zerrendari erreparatuta. 20 eguneko epea egongo da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, alegazioak egin eta egokitzat jotzen diren agiriak aurkeztu ahal izateko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 82. eta 83. artikuluetan jasotzen denari jarraikiz. Aipaturiko espedientea EAEko Euskal Kultur Ondarearen Zentroan dago ikusgai (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz).

Segundo.– Abrir un período de información pública del expediente incoado para la declaración de Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Conjunto Monumental, a favor del complejo industrial de «La Naval», sito en Sestao (Bizkaia) en base a la delimitación que figura en el Anexo I, teniendo en cuenta la descripción del Anexo II, estableciendo el régimen particular de protección que se incorpora como Anexo III y observando los listados de bienes culturales protegidos recogidos en el Anexo IV, para que durante el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, se puedan efectuar las alegaciones y presentar la documentación que se estime oportuna, tal y como como previenen los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, encontrándose el expediente de manifiesto en el Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco, sito en la Calle Donostia-San Sebastián n.º 1 de Vitoria-Gasteiz.

Hirugarrena.– Sestaoko Udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari eta Azpiegitura eta Lurralde Garapeneko Sailari jakinaraztea prozedura hau hasteak eten egiten dituela, ondasun higiezinen kasuan, eremu babestuetan partzelatzeko, eraikitzeko edo eraisteko lizentziak, bai eta lehendik emandako lizentzien ondorioak ere, babes-araubidean ezarritakoaren arabera.

Tercero.– Hacer saber al Ayuntamiento de Sestao y a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, que la incoación del presente procedimiento causa la suspensión para los bienes inmuebles del otorgamiento de las licencias de parcelación, edificación o demolición en las zonas protegidas, así como de los efectos de las ya otorgadas, en los términos establecidos en el régimen de protección.

Finkaren batean ezinbestean atzeraezina den obraren bat egin behar bada, Bizkaiko Foru Aldundiaren baimena eskuratu behar da derrigorrez.

Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en los bienes precisarán, en todo caso, autorización de la Diputación Foral de Bizkaia.

Laugarrena.– Espedientea izapidetzen jarraitzea indarrean diren xedapenen arabera.

Cuarto.– Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Bosgarrena.– Espedienteari hasiera ematen dion ebazpen hau honako hauei jakinaraztea: VPG Taldeari; Sestaoko Udalari; Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Sailari eta Azpiegitura eta Lurralde Garapeneko Sailari; Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari; Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioaren Euskal Herriko Itsasertz Mugarteari; Bilboko Portuko Agintzaritzari eta ADIFi.

Quinto.– Notificar la presente Resolución de incoación del expediente al Grupo VPG, al Ayuntamiento de Sestao, a los Departamentos de Euskera, Cultura y Deporte y de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, a los Departamentos del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, a Demarcación de Costas del País Vasco del Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, a la Autoridad Portuaria de Bilbao y a ADIF.

Seigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, jendeak haren berri izan dezan.

Sexto.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial de Bizkaia para su general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2021.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
MUGAKETA
DELIMITACIÓN

Sestaoko La Naval industria-konplexuak osatzen duen Monumentu Multzoak bi eremu bereizi dituen mugaketa ez-jarraitua du: eremuetako bat multzoaren mendebaldean dago eta oinezkoentzako pasabidea, jantokien eta botikinaren pabilioia, bulego nagusiak, zentral elektrikoa eta makina- eta galdara-tailerra hartzen ditu babes-ingurune gisa. Bigarrena partzelaren ekialdean dago kokatuta, eta 1. eta 2. dike lehorren babes-inguruneak hartzen ditu barne.

El Conjunto Monumental del complejo industrial de La Naval de Sestao está definido por una delimitación discontinua constituida por dos ámbitos: el primero, situado al oeste del conjunto, abarca el entorno de protección de la pasarela peatonal, el pabellón de comedores y botiquín, las oficinas generales, la central eléctrica y el taller de maquinaria y calderas; el segundo, ubicado en el extremo este de la parcela, integra el entorno de protección de los diques secos n.º 1 y 2.

Zehazki, honako hauek dira lehen eremuaren mugak: iparraldean, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren behin-behineko mugaketa; ekialdean, jarraian, makina-tailerreko motorren nabearen fatxadarekiko paraleloan eta 50 m-ra dagoen lerro bat, 2. eraikuntza-harmailaren alboko bandako kanpoaldeko ertza, prefabrikazio-tailerraren iparraldeko fatxada, trenaren trazatuarekiko paraleloan eta 5 m-ra dagoen lerro bat eta jantokiaren eta botikinaren pabilioiaren fatxadarekiko paraleloan eta 50 m-ra dagoen lerro bat; hegoaldean, partzelaren muga eta oinezkoentzako pasabidearekiko paraleloan doan lerro bat, norabide guztietan, pasabidearen taularen kanpoko ertzetik eta sarbide-eskaileratik 15 m-ra dagoena; eta mendebaldean, partzelaren muga.

En concreto, el primer ámbito queda delimitado al norte por el deslinde provisional del Dominio Público Marítimo-Terrestre; al este, sucesivamente, por una línea paralela a la fachada de la nave de motores del taller de maquinaria a 50 m de esta, por la arista exterior de la banda lateral de la grada de construcción n.º 2, por la fachada norte del taller de prefabricación, por una línea paralela al trazado del ferrocarril a 5 m de este y por una línea paralela a la fachada este del pabellón de comedor y botiquín a 50 m de esta; al Sur, por el límite de la parcela y una línea paralela a la pasarela peatonal, en todas sus orientaciones, a una distancia de 15 m de la arista exterior de su tablero y de las escaleras de acceso y, al oeste, por el límite de la parcela.

Bigarren eremuaren mugak, aldiz, honako hauek dira: iparraldean, ekialdean eta hego-ekialdean, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren behin-behineko mugaketa; hegoaldean, partzelaren muga eta 1. dike lehorrarekiko paraleloan eta 25 m-tara dagoen lerro bat; eta mendebaldean, armamentu-tailer osagarrien fatxadaren planoa.

El segundo ámbito queda delimitado al norte, este y sureste por el deslinde provisional del Dominio Público Marítimo-Terrestre; al sur, por el límite de la parcela y por una línea paralela al borde sur del dique seco n.º 1 a 25 m de Este y, al Oeste, por el plano de fachada de los talleres auxiliares de armamento.

Goian deskribatutako mugatzeak erantzun egiten dio Monumentu Multzoan babestutako ondareak, ingurumen-balioak eta paisaia-balioak babestu eta beren berezko ezaugarrien balioa behar bezala azpimarratzen direla bermatzeko beharrari. Horretarako, babestutako zerbitzu- eta ekoizpen-eraikinez eta obra zibilaz gain, babestutako inguruneko interakzioa eta espazioaren eta funtzioen antolaketa nolakoa zen ikustea eta multzoa unitate kultural gisa identifikatzea ahalbidetzen duten ingurune horretako espazioak ere hartzen dira barne.

La delimitación descrita responde a la necesidad de garantizar la preservación y puesta en valor de las características intrínsecas de los bienes culturales protegidos del Conjunto Monumental, así como de los valores ambientales y paisajísticos del mismo. A tal efecto, se incluyen, además de los edificios de servicios y producción y la obra civil protegidos, aquellos espacios de su entorno que permiten la lectura de su interacción y organización espacial y funcional, de forma que puede identificarse como una unidad cultural.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DESKRIBAPENA
DESCRIPCIÓN

Sestaoko La Naval industria-konplexua ontzigintza-sektoreak Bizkaian izan zuen garrantzi historikoaren eta Euskal Autonomia Erkidego osoaren industrializazioaren bultzatzaile gisa izan zuen eraginaren azken testigantza da. Nerbioi Ibarra izeneko eremuan dago kokatuta, Ibaizabal-Nerbioi itsasadarraren ertzean. Multzoak, gaur egun, 290.000 m2 ditu. Iparraldean eta ekialdean itsasadarraren ibilgua ditu, eta gainerako orientazioetan, berriz, industria-partzelak. Besteak beste, Bizkaiko Labe Garaiak (AHV) enpresa historikoaren instalazio batzuk dira aipatzekoak.

El complejo industrial de La Naval de Sestao constituye el último testimonio de la relevancia histórica del sector naval en Bizkaia y de su influencia como motor de la industrialización de todo el País Vasco. Ubicado en la zona denominada Vega del Nervión, a orillas de la ría Ibaizabal-Nervión, el conjunto ocupa, actualmente, una superficie aproximada de 290.000 m2, delimitada al norte y al este por el cauce fluvial y, en el resto de orientaciones, por diferentes parcelas industriales entre las que destacan algunas instalaciones de la histórica Altos Hornos de Vizcaya (AHV).

Euskal Autonomia Erkidegoan XIX. mendeko 40. hamarkadan hasi zen industrializazio-prozesua, eta Bizkaian izan zuen ezaugarri bereizgarria hiru sektore nagusiren garapen azkarra izan zen: meatzaritza, sidero-metalurgia eta ontzigintza. Hain zuzen, mende bukaerako hamarkadetan hasi ziren burdina erabiltzen ontzien kroskoak eraikitzeko, eta horrek azkartu egin zuen ontziola tradizionaletatik ontziola industrialetarako nahitaezko eboluzioa. Bada, 3 ontziola handi sortu ziren Bilbo inguruan: 1888an, Astilleros del Nervión; 1900ean, Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques; eta 1916an, Sociedad Española de Construcción Naval.

El proceso de industrialización que arranca en el País Vasco en la década de los años 40 del siglo XIX se caracterizó en Bizkaia por el rápido desarrollo de tres sectores principales: minería, sidero-metalurgia y construcción naval. Precisamente, en las décadas finales del siglo, la introducción del hierro en la construcción de los cascos de buques aceleraría la evolución forzosa desde los astilleros tradicionales a nuevos astilleros industriales. Así, en el entorno de Bilbao, se instalarían 3 grandes astilleros: en 1888, Astilleros del Nervión; en 1900, la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques y, en 1916, la Sociedad Española de Construcción Naval.

Sestaon José María Martínez de las Rivas enpresari bizkaitarrak eta Charles Palmer sir ingelesak abiarazi zuten ontzigintza. Astilleros del Nervión enpresa sortu zuten Bilbon, eta bertan eraiki zuten lurrun-makinaren bidez propultsatutako burdinazko ontziak fabrikatzen zituen lehen ontziola. Paraleloki sortu zen Madrilen, 1908an, Sociedad Española de Construcción Naval enpresa. 1915ean, Astilleros del Nervión enpresaren instalazioen ondoko lursail batzuk erosi zizkion AHVri. Garai hartan, 3 ontzi eraiki ziren ontziolako harmailetan: Alfonso XIII gurutzaontzia eta Conde de Zubiría eta Marqués de Chávarri lurrunontziak.

La actividad naval en Sestao se inicia de la mano del empresario vizcaíno José María Martínez de las Rivas y del inglés sir Charles Palmer, que constituirían en Bilbao la empresa Astilleros del Nervión, construyendo el primer astillero para la fabricación de buques de hierro propulsados por maquinaria a vapor. Paralelamente, en 1908, se constituía en Madrid la Sociedad Española de Construcción Naval que, en 1915, adquiriría unos terrenos propiedad de AHV colindantes con los de Astilleros del Nervión donde construiría su nueva factoría. En ese momento, en las gradas del astillero se construían 3 buques: el crucero Alfonso XIII y los vapores Conde de Zubiría y Marqués de Chávarri.

Garai hartan 99.000 bat m2 zituen instalazioak, eta kontratista ugari ibili ziren bertako eraikuntza-lanetan; besteak beste, Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía da aipatzekoa, XX. mendearen lehenengo erdialdean hormigoi armatuzko eraikuntza eta egitura ugari egin baitzituen Estatu osoan. La Navalen 160 eta 200 m luze ziren 2 harmaila handi eraiki ziren, eta horrez gain, 200 eta 130 m luze ziren beste 2 zeuden hasita. Gainera, trenbidearen gainetik zihoan oinezkoentzako zubi bat eta eraikin hauek ere bazeuden, batzuk aipatzearren: atezaintza-ikuskaritza; bulego nagusiak; zentral elektrikoa; erriberako errementarien tailerra; ebanisteria- eta galibo-tailerra; zerren, ontzien eta harmailako arotzeriaren tailerra; makina eta ur gaineko armazoien tailerra; errematxeen biltegia eta torlojutegia; galbanizazio- eta bernizadura-tailerra (azken horretan emakumeak baino ez zeuden) eta biltegi nagusiak.

El conjunto de instalaciones de esta época, con unos 99.000 m2, fue construido por numerosos contratistas entre los que destaca la Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, responsable de importantes construcciones y estructuras de hormigón armado en todo el Estado durante la primera mitad del siglo XX. En La Naval, se construyeron 2 grandes gradas de 160 y 200 m de longitud y otras 2 en construcción, de 200 y 130 m, un puente peatonal sobre la vía de ferrocarril y, entre otros, los siguientes edificios: portería-revistería, oficinas generales, central eléctrica, talleres de herreros de ribera, taller de ebanistería y gálibos, de sierras, botes y carpintería de grada, de maquinaria y monturas a flote, de calderería y plomería, almacenes para remaches y tornillería, taller de galvanizado, de barnizado (atendido caso exclusivamente por mujeres) y almacenes generales.

1919an, enpresak bere egin zituen Astilleros de Nervión enpresaren instalazioak, eta, horrela, herrialde osoko ontziolarik osoena bilakatu zen; 4.000 langile zituen plantillan. 20. hamarkadan, ekoizpena dibertsifikatu zuen enpresak: Diessel motorrak eta ur-hodiko galdarak egiten eta engranaje-turbinarako eta beste tren-material batzuetarako (lokomotorrak eta bidaiarientzako kotxeak) gurpiletako eta piñoietako hortzak tailatzen hasi zen.

En 1919, la empresa se anexionó las instalaciones de Astilleros del Nervión, convirtiéndose en la factoría naval más completa del país, con una plantilla de 4.000 trabajadores. En la década de los años 20, la fábrica diversifica su producción dedicándose también a la fabricación de motores Diessel, calderas acuo-tubulares, tallado de dientes de rueda y piñones para turbina de engrane así como de distinto material ferroviario (locomotoras y coches de viajeros).

Gerra Zibilak eragindako etena eta gero (garai hartan artilleria-jaurtigaiak, munizioak eta kanoiak garraiatzeko gurdiak fabrikatu zituen), ontziak eta diessel motorrak eta turbinak egitera eta konpontzera dedikatu zen nagusiki. 40. hamarkadan eta 50. hamarkadako lehen urteetan, ontziola modernizatzeko lanen lehen fasea hasi zen; 1. dike lehorra luzatu zen, erriberako errementarien eta makinen tailerrak handitu ziren eta beste eraikin ugari eraiki ziren: langileentzako jantokiak, obra zibiletarako tailerrak eta biltegiak, autokamioientzako garajeak, transformaziorako azpiestazioa eta zentral termikoa, erreminten tailerra, motorrak muntatzeko tailerra, etab.

Superado el parón debido a la Guerra Civil (durante la cual se fabricaron proyectiles de artillería, municiones y carros para transporte de cañones), la fábrica se centra principalmente en la construcción y reparación de buques y de motores diessel y turbinas. En la década de los 40 y primeros 50, se inicia una primera fase de modernización del astillero en la que se prolongó el dique seco n.º 1, se ampliaron los talleres de herreros de ribera y de maquinaria y se construyeron numerosos edificios: comedor para obreros, talleres y almacenes de obras civiles, garaje para autocamiones, subestación de transformación y central térmica, taller de herramientas, taller para montaje de motores, etc.

1955. urtearen inguruan eman zitzaion hasiera instalazioak berritzeko hurrengo faseari. Honako hauek egin ziren orduan: biltegi batzuk eta erriberako errementarien eta arotzen tailerrak eraistea; erreminten eta makinen tailerrak handitzea; zerbitzu-eraikin batzuk eraberritzea (bulego orokorrak eta jantokien eta botikinaren pabiloia); beste batzuk eraikitzea (atezainaren etxea; aldagelak eta datuen prozesuak; suhiltzaileen estazioa; kobrezko galdaren, ekipoen eta berunlarien tailerra; txapa eta profilen tailerra; obra zibiletarako biltegiak, etab.); atrakalekua transatlantikoak hartzeko egokitzea; 1., 2. eta 4. harmailak tamaina handiagoko 2 harmaila bihurtzeko bilmoldaketak egitea; eta 2. dike lehorra eraikitzea, horretarako aurretik zeuden 2 ontzitegiak birmoldatuta.

Hacia 1955, se inicia una nueva fase de renovación de las instalaciones durante la cual se derriban algunos almacenes y los talleres de herreros de ribera y de monturas, se amplían los de herramientas y maquinaria, se reforman algunos edificios de servicios (oficinas generales y pabellón de comedores y botiquín), se construyen otros nuevos (casa del conserje, vestuarios y procesos de datos, estación de bomberos, taller de calderería de cobre, equipos y plomeros, de chapas y perfiles, almacenes para obras civiles, etc.), se acondiciona el muelle de atraque para nuevos trasatlánticos, se remodelan las gradas 1, 2 y 4 para reconvertirlas en 2 gradas de mayores dimensiones y se construye un nuevo dique seco n.º 2, mediante la remodelación de los 2 varaderos preexistentes.

60. hamarkadatik aurrera, nabarmen hazi zen tonaje handiko ontzien eraikuntza. Gauzak horrela, 130.000 tpm-ko petrolio-ontziak eraikitzera iritsi ziren 70. hamarkadan. 1969an, konpainia Astilleros Españoles SA enpresan integratu zen, eta, horrela, merkataritza-ontziak ekoizten zituen Estatuko talderik handiena eta Europako handienetako bat bilakatu zen. Dena den, 70. hamarkadan elkarren atzeko hainbat krisialdi egon ziren, eta horrek gogor astindu zuen Espainiako industria-sektorea. Ondorioz, 80. hamarkadan berregituratu egin zen ontzigintza-sektorea, eta horrek Nerbioiko ontziola asko ixtea eta eutsi ziotenak erabat eraldatzea eragin zuen. Horrela, 1988an, Astilleros Españolesek Bilbo inguruan egiten zituen jarduera guztiak Sestaoko Faktorian egiten ziren.

A partir de los años 60, aumenta considerablemente la construcción de barcos de gran tonelaje llegándose a construir, en los 70, petroleros de 130.000 T.p.m. En 1969, la compañía se integra en Astilleros Españoles S.A., convirtiéndose en el mayor grupo productor de la construcción mercante del Estado y entre los primeros de Europa. Sin embargo, las sucesivas crisis acaecidas en los 70 golpearían de lleno al sector industrial español y abocarían, en los 80, a una restructuración del sector naval que provocaría el cierre de muchos de los astilleros del Nervión y la reconversión total de los que se mantuvieron en activo. Así, en 1988, todas las actividades de Astilleros Españoles en la zona de Bilbao fueron concentradas en la Factoría de Sestao.

XXI. mendearen lehen urteetara iritsita, Espainiako ontzigintza-jarduera guztiak bildu zituen sozietate publiko handi baten (IZAR) parte izatera pasatu zen ontziola. Gerora, gainerakoetatik bereizi zen ontzigintza militarraren atala, eta pribatizatu egin zuen Construcciones Navales del Norte SA enpresak 2006an. Azkenik, ontziolak 2018an behin betiko eten zuen bere jarduera.

En los primeros años del siglo XXI, el astillero pasó primero a formar parte de una gran sociedad pública en la que se concentraron todas las actividades navales españolas (IZAR) y, después, se separó de la sección de construcción naval militar y se privatizó en manos de Construcciones Navales del Norte, S.A. en 2006. Finalmente, el astillero cesó definitivamente su actividad en el año 2018.

Honako hauek dira, balio kultural nabarmena dutelako, Monumentu Multzoan babestuta dauden kultura-ondasunak:

Los siguientes bienes, identificados por su mayor significación cultural, constituyen los bienes culturales protegidos del Conjunto Monumental:

– Zentral elektrikoa: Sociedad Española de Construcción Navalek hasiera-hasieran, 1916 inguruan, eraiki zuen eraikinetako bat da; hain zuzen, gaur egun geratzen diren zerbitzu-eraikinetatik zaharrena da.

– Central eléctrica: constituye uno de los edificios fundacionales levantados por la Sociedad Española de Construcción Naval hacia 1916 y, en concreto, el más antiguo de los edificios de servicios conservados.

Hasieran, hormigoizko 8 portiko zituen planta laukizuzeneko eraikin bat egin zen; alabaina, egungo eraikinean jatorrizko 3 hormarte baino ez dira geratzen, 1956an, espazio hori erabili baitzen erreminten tailerra handitzeko. Dena den, bolumenak jatorrizko 2 altuerak eta 2 isurkitako teilatupekoa ditu oraindik ere. Fatxadetan lerro zainduz osatutako konposizioa dago, eta honako ezaugarri bereizgarri hauek ditu: baoek proportzio bertikala dute, solairuen arabera daude hierarkizatuta –bereziki aipagarriak dira beheko solairuko bao lerdenak– eta hormigoizko portikodun egiturak kanporako proiekzioa du. Beheko solairuan espazio handi bat dago: oso altua da eta ez du inolako barne-banaketarik.

En origen, se construyó un edificio de planta rectangular, con 8 pórticos de hormigón; sin embargo, el edificio actual conserva, únicamente, 3 de las crujías originales dado que fue absorbido por la ampliación, en 1956, del taller de herramientas. El volumen mantiene las 2 alturas y la bajocubierta rematada a 2 aguas. La composición de líneas depuradas de las fachadas se caracteriza por la proporción vertical de los huecos, la jerarquía de estos por plantas destacando los esbeltos vanos de planta baja, y la proyección al exterior de la estructura porticada de hormigón. El interior de la planta baja presenta un gran espacio sin compartimentar de gran altura.

– Jantokien eta botikinaren pabilioia: ontziolaren 1. modernizazio-fasean egindako eraikinetako bat da. 40. hamarkadako lehen urteetan egin zen langileentzako jantokiak eta botikina bertan kokatzeko. Eraikina jantoki gisa erabiltzen zen batez ere, eta 2 altuerako bolumen prismatiko irmo batean zegoen kokatuta. Lerro zuzenak ditu eta ez du ornamentuzko xehetasunik; alabaina, bolumenaren horizontaltasuna izugarria da, eta horizontaltasun hori are gehiago indartzen dute erlaitz eta inposta jarraituz markoztatutako leiho jarraituen errenkada luzeek, bistako adreiluen bandek eta zuriz emokatutako paramentuek. Botikin gisa, arrazionalismo garaiko espresionismorik handienaren erakusle den eraikin atxiki txikia erabiltzen zen. Altuera handiagoa eman zitzaion 60. hamarkadan. Eraikinaren konposizioaren eta formaren balio hori osatu egiten dute bertan aurki daitezkeen beste elementu batzuek: portiko zentralak, errekarrizko zokaloak, horizontalki eta bertikalki jarritako plaketen jokoak, sarbideak estaltzen dituzten lauzek, eta izkinako baoek.

– Pabellón de comedores y botiquín: uno de los edificios construidos en la 1.ª fase de modernización del astillero, en los primeros años 40, para alojar los comedores y botiquín para personal. El uso principal de comedor se aloja en un rotundo volumen prismático de 2 alturas, de líneas rectas y desnudo de detalles ornamentales, con imponente horizontalidad reforzada por hileras de ventanas corridas y bandas de ladrillo visto y paramentos revocados en blanco enmarcadas por cornisas e impostas continuas. El uso auxiliar de botiquín se dispone en un pequeño anexo de racionalismo más expresionista que fue ampliado en altura en los años 60. Este valor compositivo-formal se completa con el empleo de otros recursos como el pórtico central, el zócalo de cantos rodados, el juego de plaquetas colocadas en horizontal y vertical, las losas cubriendo los accesos y los vanos en esquina.

Barnealdean, jatorrizko antolaketa orokorra mantentzen da: sarbide zentral bat eta alboko sarbide bat ditu, beheko solairuan atondo zentral bat dago eta eskailerak hainbat tarte zuzen ditu. Aldageletako eta jantokietako barnealdeko espazio gardenak zatitu egin ziren azken etapan ekoizpen-bulegoak bertan jartzeko. Ekialdeko aldean, berriz, jatorrizko banaketa mantentzen da, oraintsura arte bertan egon baitziren kokatuta zerbitzu medikoak.

Al interior, conserva la organización general caracterizada por los accesos central y lateral, el amplio vestíbulo central en planta baja y la escalera en varios tramos rectos. Los diáfanos espacios interiores de los vestuarios y comedores fueron compartimentados para alojar, en su última etapa, las oficinas de producción; mientras el extremo Este conserva en general, su distribución original al haberse ubicado en él hasta época reciente los servicios médicos.

– Bulego nagusiak: egungo eraikina 1956koa da, XX. mendeko bigarren hamarkadan eraikitako lehenengo bulego nagusien erreforma egin zenekoa. Erreforma horretan, mantendu egin zen eraikinak jatorrian zuen oinarrizko tipologia, baina berrinterpretatu egin zuten lengoaia estilistiko berri baten bitartez. Oin laukizuzeneko bolumen handi bat da. Gorputz zentralak 4 altuera ditu, eta albokoek, berriz, 3. Fabrikaren fatxadek bistako adreilua eta proportzio horizontaleko baoak, estalki lauak eta hormigoi armatuzko arkupedun egitura dauzkate. Sarbide nagusia ekialdeko fatxadan dago: eskalinatak, pilareak, balaustrada eta frontoia dituen harrizko portiko bat da. Multzoa arrazionalismo berantiarraren erakusle ona da, eta konposizioaren eta formaren balioa du, hain zuzen, kontraste handia dagoelako multzoaren bolumetria etzanaren eta izkinan jarritako gorputz kurbatuen xehetasun estilistikoen eta portiko klasizista eta proportzio bertikala dituen bolumen zentralaren artean.

– Oficinas generales: el edificio actual data de 1956, si bien es resultado de la reforma de las primeras oficinas generales, construidas en la segunda década del siglo XX, cuya tipología original básica se conservó, aunque reinterpretada a través de un nuevo lenguaje estilístico. Se trata de un rotundo volumen de planta rectangular con cuerpo central de 4 alturas y alas laterales de 3, fachadas de fábrica en ladrillo caravista y vanos de proporción horizontal, cubiertas planas y estructura porticada de hormigón armado. El acceso principal se sitúa en la fachada este, a través de un pórtico en piedra dotado de escalinatas, pilares, balaustrada y frontón. El conjunto constituye un correcto ejercicio de racionalismo tardío, dotado del valor compositivo-formal proporcionado por el contraste entre la rotundidad de su volumetría apaisada y los detalles estilísticos de los cuerpos curvos en esquina y del volumen central de proporción vertical con pórtico clasicista.

Barnealdean, solairu guztietan daude korridore zentral handi bat eta gelak alboetan; bertikalki daude komunikatuta, igogailu baten eta atzeko fatxadaren planotik irteten den eskailera baten bidez. Eskailera kristalezko bolumen zilindriko batean dago eta bi tarte zuzen ditu. Beheko solairuan bulegoak, biltzar-gelak eta bisita-gelak daude, batez ere. Horregatik, bertan erabili ziren kalitate handieneko akaberak, besteak beste, marmolezko plakazko estaldurak. Lehenengo eta bigarren solairuan, bulego teknikoak eta langileentzako gainerako gelak daude. Hirugarren solairuan, aldiz, instalazioak eta bi terraza daude, eta sotoan, zerbitzu osagarriak.

Al interior, las plantas se organizan con un gran pasillo central y dependencias laterales y se comunican verticalmente mediante un ascensor y una escalera central de doble tramo recto alojada en un volumen cilíndrico acristalado que sobresale del plano de la fachada posterior. En planta baja, se ubican principalmente los despachos, salas de juntas y visitas, donde se emplearon acabados de mayor calidad como los aplacados de mármol. En las plantas primera y segunda, se disponen las oficinas técnicas y el resto de dependencias para el personal. La planta tercera aloja instalaciones y sendas terrazas y el sótano, otros servicios auxiliares.

– Makina- eta galdara-tailerrak: Sociedad Española de Construcciones Navales enpresak Sestaora 1916 inguruan iritsi zenean eraiki zituen hasierako eraikinen multzoan zeuden.

– Talleres de maquinaria y calderas: formó parte del grupo de edificios fundacionales que levantó la Sociedad Española de Construcciones Navales al instalarse en Sestao hacia 1916.

Jatorrian, 20 m argiko 5 hormarte paralelok eta 12 portiko metalikoz osatutako oin karratua (110 x 110 m) zuen. Portikoak estalkian jarritako bi isurkiko pendoloi-zertxez eginda zeuden; zehazki, sareta-pilareen gainean zeuden arima beteko habeak zituzten euskarri, eta, aldi berean, sareta-pilare horiek garabi-zubien mekanismoari heltzen zioten. Nabe guztietako estalkietan zeuden luzetarako argi-zuloak isurki triangeluetan. Fatxadek hormigoizko itxitura itsua zuten, eta beheko solairuan baino ez zeuden zuloak.

En origen, presentaba planta cuadrada (110 x 110 m) compuesta por 5 crujías paralelas de 20 m de luz y 12 pórticos metálicos constituidos por cerchas de pendolón a dos aguas en cubierta, apoyadas sobre vigas de alma llena que descansan en pilares de celosía que, a su vez, soportan el mecanismo de las grúas-puente. La cubierta de cada nave estaba dotada de sendos lucernarios longitudinales en cada faldón. Las fachadas, con cerramientos ciegos de hormigón, solo estaban perforadas a la altura de planta baja.

1945 inguruan handitu zen lehenengo aldiz tailerra; orduan, tailerraren fatxadari motorrak muntatzeko zeharkako nabe altuago bat atxiki zitzaion. Aurrerago, 50. hamarkadako lehen urteetan, luzatu egin ziren nabeak mendebaldetik, eta, horrez gain, 3 solairuko gorputz estu bat atxiki zitzaien iparraldetik eta mendebaldetik, bertan bulegoak jartzeko. Berrikiago, kaira ematen zuen fatxadako eranskina bi isurkitako estalki batekin ordeztu zen, hodi-biltegi gisa erabiltzeko. Horrez gain, hego-ekialdean, murriztu egin zen hegoalderago zeuden 2 nabeen luzera.

Hacia 1945, el taller sería objeto de una primera ampliación, al adosarse en su fachada este una nueva nave transversal de mayor altura que alojaría el montaje de motores. Posteriormente, en los primeros 50, las naves se prolongarían en su extremo oeste y se añadiría a estas un estrecho cuerpo de oficinas de 3 plantas en sus orientaciones norte y oeste. Más recientemente, el anexo de la fachada al muelle fue sustituido por una nueva nave con cubierta a dos aguas para almacén de tubos y, en el extremo sureste, se recortaron las 2 naves situadas más al sur.

Gaur egun, tailerren kanpoko itxura aldatuta dago; izan ere, fatxada-itxiturak txapa-panelekin ordeztuta edo estalita daude.

En la actualidad, la imagen exterior de los talleres se encuentra alterada al ser sustituidos o recubiertos los cerramientos de fachada por paneles de chapa.

– 1. dike lehorra: 1888an eraiki zuen Astilleros del Nervión enpresak 110 m inguruko 3 harmailarekin batera. Gaur egun, harmailak desagertuta daude, eta, beraz, dike lehor hori da La Navaleko konplexuko instalaziorik zaharrena eta lehenengo etapatik hona kontserbatu den bakarra.

– Dique seco n.º 1: fue construido en 1888 por la empresa Astilleros del Nervión junto a 3 gradas de unos 110 m actualmente desaparecidas, por lo que constituye la instalación más antigua del complejo de La Naval y la única conservada de la primera etapa del astillero.

Haren geometriari erreparatuta, 9,75 m-ko sakonera, hasiera batean 145 m inguru zituen oin laukizuzen irregularra (1954an 152 m-ra arte luzatu zen hegoaldeko aldea, hormigoi armatuzko kaxen bidez) eta trapezoide formako zeharkako sekzio bat ditu. Sekzio horren barne-zabalera 22,36 m-koa da konportatik gertuen dagoen tartean, eta 29,26 m-koa erdiguneko eremurik altuenean. Aldiz, hegoaldean eta ahokaduran, estutu egiten da dikea, eta 20 bat m ditu. Barne-perimetro osoan harmaila bat osatzen duten mailak daude. Horregatik, erdiguneko eremu baxuaren barne-zabalera ere txikiagoa da; zehazki, 20,10 m-koa.

En cuanto a su geometría, presenta 9,75 m de profundidad, planta rectangular irregular de longitud inicial aproximada de 145 m (en 1954, se prolongó su extremo sur hasta los 152 m mediante cajones de hormigón armado) y sección transversal trapezoidal, con anchura interior de 22,36 m en la parte alta del tramo más próximo a la compuerta y de 29,26 m en la parte alta de la zona central mientras, en el extremo sur y en la embocadura, el dique se estrecha hasta aproximadamente unos 20 m. Todo el perímetro interior está recorrido por escalones a modo de gradas, de forma que el ancho interior en la parte baja de la zona central se reduce también hasta los 20,10 m.

Ipar-ekialdean, dikea betetzeko eta husteko ponpak gordetzeko erabiltzen zen sestra azpiko kamera dago. Eskotila eta argi-zuloak ditu goialdean, baina bertan ez dago makinarik eta ez da erabiltzen. Ziurrenik, dikea betetzeko hodiak dikearen egituraren barnealdean egongo dira. Ahoaren alboko intradosean, trapezoide formako 3 hutsune pare daude. Altzairuzko txapa lodiz daude eginda, eta sokazko edo kalamuzko bilbadura dute. Bertan, itxitura-konporta sartzen da, 3 posizio ezberdinetan, ontziaren luzeraren arabera.

En su extremo noreste, se ubica bajorasante la cámara que alojaba las bombas para el llenado y vaciado del dique, dotada de escotilla con lumbreras en su parte alta pero carente de maquinaria e inoperativa. Los conductos de inundación discurren, presumiblemente, por el interior de la estructura del dique. En el intradós lateral de la boca, se ubican 3 pares de cajeras de sección trapezoidal, de chapa de acero gruesa cubiertas con entramado de cuerda o cáñamo, donde encajaría la compuerta de cierre en 3 posibles posiciones según la eslora del buque.

Dikea ixteko kasetoia jatorrizkoa da, 1891 inguruan eraikitakoa; horregatik, Estatuan dagoen kasetoi zaharrena izan daiteke. Diseinu bereziko konporta bat du; 20 m-ko luzera duen txapa erremetxatuzko kroskoa du, upel-erakoa, eta barrualdean, bizkar baten bidez bereizitako bi solairu. Behealdeko hutsunea dikea ixtean urez betetzeko eta dikea irekitzean hustu eta flotatzen erretiratzeko lasta-tanga gisa erabiltzen zen, ontzia ateratzea posible izan zedin. Goialdean, lastatzea eta deslastatzea egiteko erabiltzen ziren ponpak gordetzeko makina-gela zegoen. Bizkarrean izan ezik, dikearen hormetan eta zolatan dauden altzairuzko hutsuneetan ahokatzen diren egurrezko irtenguneak daude kasetoiaren inguru osoan; horrela, kasetoiaren pisuak berak egindako presioa dela eta, kasetoia tinko geratzen da posizio horretan, eta bermatu egiten da akoplamenduaren estankotasuna.

El caisson de cierre es el original, construido hacia 1891, por lo que puede tratarse del más antiguo conservado en el Estado. Se trata de una compuerta de diseño singular, con casco abombado de chapa roblonada de 20 m de longitud y dos pisos al interior separados por una cubierta. El hueco inferior está dispuesto como tanque de lastre para su inundación en la operación de cierre del dique y para su vaciado y retirada flotando en la operación contraria de apertura, al objeto de permitir la salida del buque del dique. El espacio superior alojaba la sala de máquinas con las bombas para el lastrado y deslastrado. El caisson dispone en todo su contorno, salvo en cubierta, de resaltes en madera que se encastran en las cajeras de acero ubicadas en los muros y solera del dique, de forma que por la presión de su peso el caisson queda fijo en su posición garantizando la estanqueidad del acoplamiento.

Gainera, dikeak zenbait elementu osagarri ditu oraindik ere: pikaerak; estatxak eta sokak lotzeko mutiloiak; defentsa metalikoak hormen eta ur-instalazioen gailurrean; aire konprimatua; mozteko eta soldatzeko gasak eta elikadura elektrikoa. Horrez gain, instalazioa osatzen duten alboko bi banda daude. Bertatik, 2 garabi ibiltzen dira zirkulatzen eta maniobrak egiten. Garabiok ELYMA euskal enpresak egin zituen, eta ahate-moko itxurakoak dira (ababorren bat, 15/4 tona eta 20-40 m-ko erradioa dituena, eta bestea istriborren, 15/5 tona eta 12-28 m-ko erradioa dituena).

El dique conserva además otros elementos auxiliares como picaderos, norays de amarre de estachas y cabos, defensas metálicas en la coronación de los muros e instalaciones de agua, aire comprimido, gases para corte y soldadura y alimentación eléctrica. Completan la instalación las dos bandas laterales por donde circulan y maniobran 2 grúas tipo pico-pato construidas por la empresa vasca ELYMA (una a babor, de 15/4 Tons. y 20-40 m de radio y, otra a estribor, de 15/5 Tons. y 12-28 m de radio).

Gaur-gaurkoz, dikea beteta dago, eta ez da erabiltzen; alabaina, dike lehorrean edo esklusan lan egiteko erabiltzen zen teknikaren erakusgarri da oraindik ere. Gainera, badu berezitasun bat: hormek harmailak dituzte. Horrela, konponketa-lanak egiteko ontzia dikean sartu eta konporta itxi eta gero, ura sartzen da barrualdetik, ontzia txumil gainean geratu arte. Kasetoia oso narriatuta dago eta ezin da konpondu; korrosioa dago txapa osoan eta materiala falta da zati batzuetan.

Actualmente, el dique se encuentra inundado y no operativo; sin embargo, conserva su capacidad de ilustrar la técnica de trabajo en dique seco o esclusa, con la particularidad de los muros escalonados, en la que se introduce el buque para su reparación y, una vez cerrada la compuerta, se bombea el agua del interior hasta dejar apoyada la embarcación en una cama. El caisson presenta un avanzado e irreversible estado de deterioro con corrosión generalizada de la chapa y falta de material en algunos puntos.

– 2. dike lehorra: ontziola modernizatzeko 2. fasean eraiki zen, 1956 inguruan, 1. dike lehorraren ondoan zeuden 3 harmaila zaharren gainean. Berezitasun batzuk ditu 1. dike lehorraren aldean, hala nola: tamaina handiagoa (L: 170 eta A: 30-15 m), perimetroko horma lauak eta konporta metaliko zabukaria. Horrek bertan armatu eta konpondu ziren ontzien tamaina erakusten du: 130.000 t-koak izatera ere iritsi ziren. Dikearekiko paraleloan, gerora bete egingo zen aldapa-ontzitegi bat jarri zuten.

– Dique seco n.º 2: se construyó durante la 2.ª fase de modernización del astillero, hacia 1956, sobre las 3 antiguas gradas situadas junto al dique seco n.º 1. Presenta algunas singularidades respecto al dique seco n.º 1 tales como sus mayores dimensiones (L: 170 y A: 30-15 m.), sus muros perimetrales lisos y la compuerta metálica abatible. Su gran capacidad da testimonio de la enorme escala de las embarcaciones que se armaron o repararon en él que llegaron a alcanzar las 130.000 Tn. En paralelo al dique, se dispuso una rampa-varadero, posteriormente rellenada.

Alde bietan daude arestian aipatutako garabien tipologia eta jatorri berbera zuten beste 2 garabirentzako maniobra-bandak (ababorren bat, 15/6 tona eta 19-32 m-ko erradioa dituena, eta bestea istriborren, 15/5 tona eta 12-28 m-ko erradioa dituena).

A ambos lados, se conservan las bandas de maniobra de 2 grúas de la misma tipología y origen que las anteriores (una a babor, de 15/6 Tons. y 19-32 m de radio y, otra a estribor, de 15/5 Tons. y 12-28 m de radio).

Gaur egun, multzoak mantendu egiten ditu bai bere balio espazial-funtzionala, bai bere elementu operatibo nagusiak, barne hartuta hego-ekialdean lurperatuta dagoen kamera. Bertan, ponpaketa-ekipo berri bat dago, eta, horri esker, ontziak konpontzen jarrai daiteke.

Actualmente, conserva su valor espacio-funcional y sus principales elementos operativos, incluida la cámara enterrada en su extremo sureste, dotada de un equipo de bombeo renovado que le permite mantenerse en activo para la reparación de buques.

– Oinezkoentzako pasabidea: lehen zatia 1916an eraiki zuen Sociedad Española de Construcción Naval enpresak langileak errazago sar zitezen ekoizpen-eremura Sestaoko herrigunetik; izan ere, hegaletan zegoen, eta konplexutik banatzen zuen Bilbo-Santurtzi trenbideak.

– Pasarela peatonal: el primer tramo fue construido en 1916 por la Sociedad Española de Construcción Naval para facilitar el acceso del personal al recinto fabril desde el casco urbano de Sestao, situado en las laderas y separado del complejo por la línea férrea Bilbao-Santurtzi.

Hormigoi armatuzko portikoetan oinarritutako egitura du, eta aldatu eta handitu egin zuten, enpresaren beharrizanen arabera, denborak aurrera egin ahala eraiki ziren barneko tren-zerbitzuetarako trenbideetarako tokia egon zedin. Halaxe jarraitu zuten egungo 7 hormarteak eraiki zituzten arte.

Construida con un sistema estructural de pórticos de hormigón armado, fue modificada y ampliada en función de las necesidades de la empresa para permitir el paso de las vías de servicio ferroviario interno que se iban construyendo, hasta alcanzar las 7 crujías que presenta en la actualidad.

III. ERANSKINA
ANEXO III
BABES-ARAUBIDE PARTIKULARRA
RÉGIMEN PARTICULAR DE PROTECCIÓN
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
BABES-ARAUBIDEAREN EZAUGARRIAK
CARÁCTER DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Babes-neurriei buruzko eranskin honek osatu egiten du Sestaoko La Naval industria-konplexua, Monumentu Multzoaren kategoriarekin, babes bereziko kultura-ondasun izendatzeko deklarazioa, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 16. artikulua betez. Bertan, ondasun horretan onartuta eta debekatuta dauden jarduerak zehazten dira.

1.– El presente régimen de protección forma parte de la declaración de Bien Cultural de Protección Especial a favor del complejo industrial de La Naval en Sestao, con la categoría de Conjunto Monumental, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 6/2019, de 9 mayo, del Patrimonio Cultural Vasco, con especificación de las actuaciones admisibles y prohibidas sobre el mismo.

2.– Babes-araubide honetako aginduak La Naval industria-konplexuaren Monumentu Multzoa osatzen duten eta I. eranskinean definitutako mugaketaren barruan dauden ondasun guztiei aplikatuko zaie.

2.– Las prescripciones del presente régimen de protección serán de aplicación para la totalidad de los bienes del Conjunto Monumental del complejo industrial de La Naval incluidos dentro de la delimitación definida en el Anexo I.

2. artikulua.– Izaera loteslea.

Artículo 2.– Carácter vinculante.

1.– Eranskin honetako aginduak lotesleak dira, eta bertan aurreikusitako babes-neurrien arabera kontserbatu beharko da babestutako kultura-ondasuna.

1.– Las prescripciones del presente anexo tienen carácter vinculante, debiendo conservarse el bien cultural protegido con sujeción a las medidas de protección previstas en el mismo.

2.– Hirigintza-, lurralde- eta ingurumen-antolamenduko tresnek beren baitan jaso beharko dituzte babestutako kultura-ondasunaren babesa eta kontserbazioa bermatzeko behar diren zehaztapenak. Horretarako, Eusko Jaurlaritzan kultura-ondarearen eskumena duen sailaren aldeko txostena izan beharko dute, 6/2019 Legearen 47. artikuluarekin bat etorriz.

2.– Los instrumentos de ordenación urbanística, territorial y medioambiental deberán contener las determinaciones necesarias para garantizar la protección y conservación del bien cultural protegido. A tal fin, deberán contar con informe favorable del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 6/2019.

3. artikulua.– Babestuko diren balio kulturalak eta ondasunak.

Artículo 3.– Valores culturales y bienes objeto de protección.

1.– Kultura-ondasunaren deklarazio hau eragin duen ondare-balorazioaren arabera, La Naval Monumentu Multzoa ondasun garrantzitsua da EAEko industria-ondarean, eta balio kultural hauek ditu:

1.– De acuerdo con la valoración patrimonial que motiva la presente declaración de bien cultural, el Conjunto Monumental de La Naval constituye un bien sobresaliente del patrimonio industrial de la CAPV poseedor de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: 125 urte baino gehiagoko bizitza erabilgarria izan du. Horregatik, La Navalen historiak euskal industria-ontziola handien historia osoa kontatzen du, XIX. mendearen bukaeran lehen altzairuzko ontziak eraikitzen hasi eta XXI. mendeko gainbehera eta itxierara bitartekoa.

– Valor histórico: con una vida útil de más de 125 años, la historia de La Naval ilustra la historia completa de los grandes astilleros industriales vascos, desde el inicio de la construcción de buques de acero a finales del siglo XIX hasta su ocaso y cierre en el siglo XXI.

– Berezitasun-balioa: enpresak lortutako mugarri handiek ematen diote berezitasun-balioa. Izan ere, 20. hamarkadan Estatuko ontzi-faktoriarik osoena izatea lortu zuen, eta, beranduago, diesel itsas motorrak eraiki zituen Espainiako lehen enpresa; Euskaldunarekin batera, motordun ontziak eraiki zituen Espainiako lehen enpresa; eta Astilleros Españoles SA enpresaren parte izanik, merkataritza-ontziak ekoizten zituen Estatuko talderik handiena eta Europako handienetako bat. Azkenik, Ibaizabal-Nerbioi itsasadarrean zeuden ontziola guztien azken ordezkaria izan da, eta, hori gutxi balitz bezala, XXI. mendera aktibo iritsi den bakarra.

– Valor de singularidad: por los numerosos hitos alcanzados por la empresa que, ya en los años 20, sería la factoría naval más completa del Estado y, sucesivamente, la primera empresa española en construir motores diésel marinos, el primer astillero, junto con Euskalduna, en construir buques a motor en España y, como parte de Astilleros Españoles, S.A, el mayor grupo productor estatal de la construcción mercante y entre los primeros del contexto europeo. Finalmente, ha sido el último representante de los astilleros instalados en la ría Ibaizabal-Nervión y el único en alcanzar en activo el siglo XXI.

– Balio soziala: ontziola sustatu eta ontziolaren instalazioetan lan egin zutenen bizitzei dago lotuta, beren bizitzeko eta lan egiteko moduei, langile-mugimenduei eta ontzigintzak Bizkaia osoaren garapen ekonomikoan izan zuen eraginari.

– Valor social: vinculado a la trayectoria vital de las personas que impulsaron el astillero y de las que trabajaron en sus instalaciones, a sus modos de vida y trabajo, a los movimientos obreros y al impacto de la actividad naval en el desarrollo económico de toda Bizkaia.

– Balio zientifikoa: iraganeko ekoizpen-teknika eta -prozesuen garapenari eta eboluzioari buruzko informazio kualitatiboa ematen du, oinarri teknologikoarekin.

– Valor científico: como fuente de información cualitativa de base tecnológica sobre el desarrollo y evolución de técnicas y procesos productivos de otro tiempo.

– Paisaia-balioa: balio kulturalen eta balio naturalen arteko interakzioa erakusten du eta itsasadarrean geratu den azken fronte erabat industriala da; izan ere, azken hamarkadetan, desagertu egin dira garai bateko jarduera industrial biziaren gainerako aztarnak.

– Valor paisajístico: por la interacción de valores culturales y naturales y su condición de último frente netamente industrial del entorno de la ría donde, en las últimas décadas, han desaparecido el resto de vestigios de su intensa actividad.

– Hirigintza-balioa: hirigintza arrazionala eta funtzionala egiteko esfortzu nabarmena egin zen, eta erabakigarria izan zen zerbitzu-erabilerak eremuaren perimetroan eta ekoizpen-lanak, berriz, konplexuaren erdigunean egingo zirela erabakitzeko.

– Valor urbanístico: por el destacado ejercicio de urbanismo racional y funcional que determinaría la organización de los usos de servicio en el perímetro del recinto, mientras las tareas de producción se desarrollaban en el espacio central del complejo.

– Berrerabilia izateko potentziala: higiezinek, espazioek eta instalazioek funtzionaltasuna eta moldagarritasuna dutelako eta osorik daudelako da posible konplexua berrerabilltzea.

– Potencial de reutilización: por la funcionalidad, versatilidad e integridad de inmuebles, espacios e instalaciones.

2.– La Naval Eraikin Multzoan identifikatutako balio horiek mantentzeko babestuko diren kultura-ondasunak IV. eranskinean zerrendatutakoak eta I. eranskinean zehaztutako mugaketaren barruan dauden inguruneak dira.

2.– Los bienes culturales objeto de protección para la preservación de los valores identificados en el Conjunto Monumental de La Naval son los enumerados en el Anexo IV así como sus entornos de protección incluidos en la delimitación del Anexo I.

3.– Babestutako kultura-ondasunak honako tipologia hauetan sailkatzen dira:

3.– Dichos bienes culturales protegidos se clasifican en las siguientes tipologías:

– Zerbitzu-eraikinak: erabilera nagusiari osagarri zitzaizkion lanak egiteko eraikinak, besteak beste, administraziorako, osasungintzarako, heziketarako, energiarako, biltegiratzeak egiteko... erabiltzen zirenak.

– Edificios de servicios: inmuebles destinados a usos auxiliares al principal tales como administrativo, sanitario, educativo, energético, de almacenamiento, etc.

– Ekoizpen-eraikinak: ontzien eraikuntzarekin eta konponketa-lanekin edo beste edozein produkturen fabrikazioarekin –trenbideetarako materialak, motorrak, etab.– zuzenean lotutako jardueretarako erabiltzen zirenak.

– Edificios de producción: inmuebles destinados a las actividades directamente relacionadas con la construcción y reparación de buques o con la fabricación de cualquier otro producto como material ferroviario, motores, etc.

– Obra zibila: kanpoaldeko jarduera osagarriak egiteko diseinatutako azpiegiturak. Besteak beste, atrakalekuak, armamenturako eta konponketa-lanetarako kaiak, dike lehorrak, harmailak eta materialak, langileak edo beharrezkoak ziren makinak lekualdatzeko komunikazio-bideak.

– Obra civil: infraestructuras diseñadas para albergar actividades complementarias en el exterior como muelles de atraque, armamento y reparación, diques secos, gradas, vías de comunicación para materiales o personal y la maquinaria asociada.

4.– Babes-araubide espezifikoetan, babestu egingo diren ondare-balio partikularrak deskribatzen dira ondasun-tipologia guztietan.

4.– En los regímenes de protección específicos, se describen los valores patrimoniales particulares a proteger para cada una de las tipologías de bienes.

5.– Babestutako kultura-ondasunen babes-ingurunea ere Eraikin Multzoan sartzen da, eta bertan aplikatzekoak izango dira 8. artikuluan xedatutako agindu espezifikoak.

5.– El entorno de protección de los bienes culturales protegidos tiene el carácter de parte integrante del Conjunto Monumental en el que serán de aplicación las prescripciones específicas previstas en el artículo 8.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
BABES-ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN

4. artikulua.– Aplikatu beharreko arau orokorrak.

Artículo 4.– Normativa general de aplicación.

1.– Babestutako kultura-ondasunak Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legean ezarritakoaren menpe daude, baimen, erabilera, jarduera, defentsa, zehapen, arau-hauste eta bestelakoei dagokienez.

1.– Los bienes culturales protegidos están sujetos, en cuanto a régimen de autorización, uso, actividad, defensa, sanciones, infracciones y demás extremos, a lo previsto en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.– Babestutako kultura-ondasunen jabeak, edukitzaileak eta haren gaineko eskubide errealen gainerako titularrak behartuta daude hura kontserbatu, zaindu, babestu eta erabiltzera, hirigintzaren eta kultura-ondarearen arloan indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzetan, haren osotasuna ziurtatu dadin, eta ez dadin hura galdu, suntsitu edo hondatu.

2.– Las personas propietarias, poseedoras y demás titulares de derechos reales sobre los bienes culturales protegidos están obligados a su conservación, cuidado, protección y uso en las condiciones impuestas por la legislación vigente en materia de urbanismo y patrimonio cultural, para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

3.– Babestutako kultura-ondasunei ematen zaizkien erabilerek eta haiek ustiatzeko aukera ematen duten administrazio-emakidek bateragarriak izan beharko dute babestu beharreko balio kulturalekin, betiere bermatuz kontserbatu egingo direla eta balioa emango zaiela.

3.– Los usos a los que se destinen los bienes culturales protegidos así como las concesiones administrativas que permitan su explotación deberán ser compatibles con los valores culturales objeto de protección, garantizando en todo caso su conservación y puesta en valor.

4.– Babestutako kultura-ondasunaren titularrek ondasunerako sarbidea bermatu behar dute Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32. artikuluan aurreikusitako baldintzetan, informazioa eta sarbidea emanez agintari eskudunei edo beren eskumenak egikaritzeko ardura duten funtzionarioei, eta ondasuna modu publikoan bisitatzeko eta aztertzeko aukera emanez foru-organo eskudunak berariaz baimendutako ikertzaileei.

4.– Las personas titulares de los bienes culturales protegidos deben garantizar el acceso al mismo en los términos previstos en el artículo 32 de Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, facilitando información y acceso a las autoridades competentes o al personal funcionario responsable para la ejecución de sus competencias y permitiendo la visita pública y el estudio del bien a las personas investigadoras expresamente autorizadas por el órgano foral competente.

5.– Babestutako kultura-ondasuna osorik edo partzialki eraitsi ahal izateko, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 51. artikuluan xedatutakoa bete beharko da ezinbestean.

5.– Únicamente puede procederse al derribo total o parcial de los bienes culturales protegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.

5. artikulua.– Esku-hartzeak baimentzea.

Artículo 5.– Autorización de las intervenciones.

Babestutako kultura-ondasunean edozein esku-hartze egiteko, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen organoaren baimena beharko da, dagokion hirigintza-lizentzia edo administrazio-baimena eman aurretik.

Cualquier intervención sobre los bienes culturales protegidos o su entorno de protección requerirá la autorización del órgano competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia de forma previa al otorgamiento de la licencia urbanística o autorización administrativa.

6. artikulua.– Esku hartzeko proiektua.

Artículo 6.– Proyecto de intervención.

1.– Babestutako kultura-ondasunaren gaineko esku-hartzeek ondasun horren izaerari eta esku-hartzeari egokitutako proiektu tekniko espezifiko bat izan beharko dute, eta ondasunaren titularrak aurkeztu beharko du proiektu hori, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen arloko eskumena duen departamentuan.

1.– Las intervenciones sobre los bienes culturales protegidos deben contar con proyecto técnico específico adecuado a la naturaleza del bien y de la propia intervención, que deberá ser presentado por la persona titular del bien para su aprobación al departamento competente en materia de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia.

2.– Edonola ere, babestutako kultura-ondasunean egin beharreko esku-hartzeen aurretik, ondasunaren azterketa historiko-arkitektonikoa egin beharko da, eta lan horiek profesional eta enpresa espezializatuen esku utzi beharko dira. Profesional eta enpresa horiek, gainera, egiaztatu beharko dute beharrezko gaitasun teknikoa dutela lanak bermerik handienekin egiteko.

2.– En todo caso, las intervenciones sobre el bien cultural protegido deben precederse de un Estudio Histórico-Arquitectónico del mismo y ser confiados a profesionales y empresas especializadas que acrediten la capacidad técnica necesaria para llevarlos a cabo con las máximas garantías.

7. artikulua.– Babestutako kultura-ondasunean esku hartzeko irizpide orokorrak.

Artículo 7.– Criterios generales de intervención en los bienes culturales protegidos.

1.– Babestutako kultura-ondasunetan egiten diren esku-hartzeek bermatu egingo dute ondasun horien gaineko ezagutza, kontserbazioa, zaharberritzea eta birgaitzea, ondasun horiek eta inguruko ingurumen-balioak azpimarratzeko, betiere, multzoaren itxura eta interpretazioa hutsaldu edo degradatu gabe.

1.– Las intervenciones sobre los bienes culturales protegidos garantizarán su conocimiento, conservación, restauración y rehabilitación para su puesta en valor, así como la de los valores paisajísticos y ambientales de su entorno, sin desvirtuar ni degradar la imagen e interpretación del conjunto.

2.– Babestutako kultura-ondasunaren balio kulturalak transmititzen direla bermatzeko, oinarrizko jarduketa-printzipio hauek ezartzen dira: ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzea, prozeduren itzulgarritasuna, eta osotasuna eta benetakotasuna mantentzea.

2.– Se establecen como principios básicos de actuación, para asegurar la transmisión de los valores culturales del bien cultural protegido: la intervención mínima indispensable, la reversibilidad de los procedimientos y el mantenimiento de su integridad y autenticidad.

3.– Esku-hartzeetan, errespetatu egingo dira ondasunean dauden garai guztietako eranskin interesgarriak, ondasunaren bilakaerari buruzko informazio esanguratsua ematen dutenak.

3.– Las intervenciones respetarán los añadidos de interés de todas las épocas que perviven en el bien y que proporcionan información relevante sobre la evolución del mismo.

4.– Babestutako kultura-ondasunen gaineko esku-hartze orotan, ondasunaren konfigurazio bolumetrikoa eta lerrokadurak mantendu beharko dira.

4.– En toda intervención sobre los bienes culturales protegidos, se deberá mantener su configuración volumétrica y sus alineaciones.

5.– Segurtasunaren, irisgarritasunaren, efizientzia energetikoaren, osasungarritasunaren eta bestelakoen oinarrizko baldintzak ahalik eta egokitasun handienera mugatuko dira, babestutako kultura-ondasunetan edo haien ondare-balioetan eragin negatiborik izan gabe.

5.– El cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, salubridad u otros, se limitará al mayor grado de adecuación posible sin afección negativa sobre los bienes culturales protegidos o sus valores patrimoniales.

6.– Babestutako kultura-ondasunaren zati edo elementu babestuak puntualki desmuntatzeko, eraikuntza-egitura edo -soluzio gisa erabiltzea eragozten dien kolapso edo kalte itzulezinak egon beharko dira, eta foru-organoak horretarako baimena eman behar du ezinbestean. Kasu horietan, kaltetutako elementurik ordeztu behar bada, ezaugarri bereko besteren bat jarriko da, kontuan hartuta materiala, portaera, forma eta ehundura; eta testigantza fisiko eta dokumental zehatza utzi beharko da, hau da, planoak, argazkiak edo deskripzioak.

6.– El desmontaje puntual de partes o elementos protegidos del bien cultural solo será admisible en supuestos excepcionales de colapso o daños irreversibles que no permitan su funcionamiento como estructura o solución constructiva y, en todo caso, previa autorización del órgano foral. En estos casos, la sustitución de los elementos dañados se hará por otros de las mismas características en cuanto a material, comportamiento, forma y textura; dejando testigos físicos y documentales detallados en forma de planos, fotografías o descripciones.

7.– Debekatuta dago babestutako ondasunaren teknika edo materialekin edo babestu beharreko balioekin bateragarriak ez diren teknikak eta materialak erabiltzea. Esku-hartzeetan erabilitako teknikek eta materialek behar bezala bermatutako portaerak eta emaitzak eman beharko dituzte; zehazki, esperientziak edo ikerketak bermatutakoak.

7.– Se prohíbe el uso de técnicas y materiales que no sean compatibles con los que conforman el bien cultural protegido o con los valores objeto de protección. Las técnicas y materiales utilizados en las intervenciones deberán ofrecer comportamientos y resultados suficientemente avalados por la experiencia o por la investigación.

8.– Kultura-ondasun babestuaren itsusgarri gisa identifikatutako elementuak ezingo dira sendotze- edo berritze-jarduketen xede izan, eta kendu egin beharko dira ondasunaren gaineko esku-hartze integrala egiten denean, eskumena duen foru-organoak aldez aurreko baimena emanda.

8.– Aquellos elementos identificados como degradantes del bien cultural protegido no pueden ser objeto de actuaciones de consolidación ni renovación y deberán eliminarse con ocasión de una intervención integral sobre el bien, previa autorización del órgano foral competente.

8. artikulua.– Babes-ingurunean esku hartzeko irizpide orokorrak.

Artículo 8.– Criterios generales de intervención en los entornos de protección.

1.– Babestutako kultura-ondasunen babes-ingurunean multzoaren izaera industriala azpimarratuko da; horretarako, integratu eta harmonizatu egingo dira zoladura, altzariak, argiztapena eta seinaleak eta eremuaren ingurune-balioak.

1.– En los entornos de protección de los bienes culturales protegidos, se potenciará el carácter industrial del conjunto, integrando y armonizando la pavimentación, el mobiliario, la iluminación y la señalización con su valor ambiental.

2.– Zehazki, honako esku-hartze hauek baimenduko dira, baldin eta babestutako ondasunaren babes-araubide espezifikoarekin bateragarriak badira:

2.– En concreto, se permitirán las siguientes intervenciones, siempre que resulten compatibles con el régimen de protección específico del bien protegido:

– Galtzada-harrizko zoladura eta trenbideen eta garabien desplazamendurako errail-lerroak zaharberritzea.

– Restauración del adoquinado y de los raíles de las líneas de ferrocarril o de desplazamiento de las grúas.

– Hiri-altzariak, argiak, seinaleak eta segurtasun-elementuak jartzea.

– Instalación de elementos de mobiliario urbano, iluminación, señalización y de seguridad.

– Babestutako kultura-ondasuna edo haren babes-ingurunea ikusteari, hautemateari, aztertzeari edo gozatzeari eragiten dion eta interes kulturalik ez duen edozein gehigarri kentzea.

– Eliminación de cualquier añadido sin interés cultural que afecte a la contemplación, apreciación, estudio o disfrute de los bienes culturales protegidos o su entorno de protección.

3.– Babes-inguruneen barruan, debekatuta dago eraikinik ez duten eremuetan eraikuntzak egitea eta babestutako ondasunen kutsadura bisual edo pertzeptiboa eragitea; hau da, babes-ingurunea ikustea eragotzi, zaildu edo distortsionatzen duen edozein esku-hartze, erabilera edo ekintza puntual dago debekatuta.

3.– En los espacios no edificados dentro de los entornos de protección, se prohíben las nuevas construcciones así como la contaminación visual o perceptiva de los bienes protegidos, entendida como aquella intervención, uso o acción puntual sobre el bien o su entorno que, impida, interfiera o distorsione su contemplación.

4.– Babes-inguruneen barruan egonda ere, IV. eranskineko babestutako kultura-ondasunen zerrendan berariaz jasota ez dauden ondasunen gainean edozein motatako esku-hartzeak egin daitezke, eraispenak barne, betiere ez badu eragin negatibo eta itzulezinik babestutako kultura-ondasunen edo Eraikin Multzoaren ondare-balioetan eta kultura-ondasunaren gaineko eskumena daukan foru-organoak esku-hartzea baimentzen badu. Ondasun horiek eraberritzeko edo ordezteko lanak egiten badira, ezingo da aldaketarik egin ez bolumenetan, ez lerrokaduretan. Horrez gain, Eraikin Multzoaren ezaugarri bereizgarriekin edo ezaugarri horiekin bat etorrita diseinatuko dira morfologiari eta materialei dagokienez.

4.– En los bienes existentes dentro de un entorno de protección pero no específicamente enumerados como bienes culturales protegidos en el listado del Anexo IV, se admitirá todo tipo de intervención, incluida la demolición, siempre que no suponga afección negativa irreversible sobre los valores patrimoniales de los bienes culturales protegidos o del Conjunto Monumental y sea autorizado por el órgano foral competente en patrimonio cultural. En las actuaciones de reforma o sustitución de estos bienes, no se permitirán alteraciones de volumen ni alineaciones y se diseñarán, en cuanto a morfología y materiales, de acuerdo a las características representativas del Conjunto Monumental o armonizando con las mismas.

5.– Babes-ingurunean egindako obra txikiak, betiere kultura-ondasun babestuan eragin materialik edo bisualik ez badute, Bizkaiko Foru Aldundian kultura-ondarearen eskumena duen organoari jakinarazi beharko zaizkio, gutxienez hilabete (1) lehenago.

5.– Las obras de escasa entidad realizadas en el entorno de protección, que no tengan incidencia material o visual sobre los bienes culturales protegidos deberán comunicarse al órgano competente en patrimonio cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, con una antelación mínima de 1 mes.

9. artikulua.– Irisgarritasun unibertsaleko arrazoizko neurriak.

Artículo 9.– Medidas razonables de accesibilidad universal.

1.– Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 32.4 artikuluan xedatutakoa betetze aldera, mugikortasun mugatua duten pertsonei kultura-ondasunetarako sarbide autonomoa ahalbidetzeko arrazoizko neurriak jaso dira Eraikin Multzoaren babes-araubidean.

1.– En cumplimiento del artículo 32.4 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, el régimen de protección del Conjunto Monumental incluye las medidas razonables para favorecer el acceso a los bienes culturales protegidos de forma autónoma por personas de movilidad reducida.

2.– Neurriok babestutako kultura-ondareen tipologiaren araberako araubide espezifikoan daude jasota, eta, betiere, bateragarriak izan beharko dira babestutako balio kulturalekin.

2.– Dichas medidas se definen en el régimen de protección específico para cada tipología de los bienes culturales protegidos, quedando en todo caso supeditadas a su compatibilidad con los valores culturales protegidos.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ZERBITZU-ERAIKINEN BABES-ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS

10. artikulua.– La Navaleko zerbitzu-eraikinak.

Artículo 10.– Edificios de servicios de La Naval.

1.– La Naval Eraikin Multzoan babestutako eraikin-zerbitzu guztiak babes-maila bakarrean daude bilduta, balio intrintseko nabarmenak dituztelako edo multzoaren zati interesgarria direlako beren antzinatasunagatik, berezitasunagatik edo dagokien tipologia ordezkatzeagatik, kanpo-irudiagatik, osotasunagatik edo beren funtsezko ezaugarriak errespetatuz birgaitu izanagatik. Zehazki, honako hauek dira, IV. eranskineko 1. zerrendan jasotakoak: zentral elektrikoa, jantokien eta botikinaren pabilioia eta bulego nagusiak.

1.– Los edificios de servicios protegidos en el Conjunto Monumental de La Naval se incluyen en un único nivel de protección por poseer valores intrínsecos relevantes o constituir una parte interesante del complejo por su antigüedad, singularidad o la representatividad de su tipología, su imagen exterior, su integridad o su autenticidad al haber sido rehabilitados con respeto a sus atributos esenciales. En concreto, se trata de la central eléctrica, el pabellón de comedores y botiquín y las oficinas generales, tal y como se recoge en el Listado 1 del Anexo IV.

2.– Zerbitzu-eraikinetan balio kultural hauek guztiak edo batzuk identifikatu dira:

2.– En los edificios de servicios se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: Sociedad Española de Construcción Naval enpresak ontziola eratzean eraiki zituen eraikinak direlako edo eraikin horien eraberritzeak direlako, edo ontziolaren modernizazio-etapa jakin baten erakusle onak direlako.

– Valor histórico: por tratarse de edificios fundacionales construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval o ser resultado de la reforma de estos o bien ejemplos representativos de una etapa de modernización del astillero.

– Balio tipologikoa: erabilera osagarri jakin baterako diseinatutako arkitekturaren erakusgarri direlako.

– Valor tipológico: como modelo representativo de la arquitectura diseñada para un determinado uso auxiliar.

– Kalitate arkitektonikoa: diseinu arkitektoniko nabarmena du, zehazki, zentral elektrikoaren aurre arrazionalismoan, jantokien pabilioiaren arrazionalismo dotorean eta bulego nagusien estilo berantiarragoan.

– Calidad arquitectónica: destacado ejercicio de diseño arquitectónico, desde el sencillo pre-racionalismo de la central eléctrica hasta el elegante racionalismo del pabellón para comedores y botiquín o el estilo más tardío de las oficinas generales.

– Eraikuntzaren kalitatea: Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía enpresaren lehen lanak dira. Enpresa 1914an eratu zen, eta Estatu osoan XX. mendearen lehen erdialdean egin ziren hormigoi armatuzko obra garrantzitsu askoren egile izan zen gerora.

– Calidad constructiva: primeros trabajos de la Sociedad de Estudios y Construcciones de Ingeniería Vallhonrat, Castrillo y Compañía, fundada en 1914 y responsable de destacadas obras de hormigón armado en todo el Estado en la primera mitad del siglo XX.

– Egiletza berezia: zehazki, jantokien eta botikinaren pabilioia XX. mendeko lehen erdialdean Bizkaian famatu izan zen Manuel M.ª de Smith Ibarra arkitektoak diseinatu zuen.

– Autoría singular: en concreto, la del pabellón de comedores y botiquín, diseñado por Manuel M.ª de Smith Ibarra, afamado arquitecto vizcaíno de la primera mitad del siglo XX.

– Konposizioaren eta formaren balioa: bolumenek konfigurazio zaindua eta fatxadek konposizio landua dute, ekoizpen-nabeen estilo soilarekiko kontrapuntu formal gisa.

– Valor compositivo-formal: por la cuidada configuración de volúmenes y la depurada composición de fachadas como contrapunto formal a las austeras naves de producción.

– Balio espazial-funtzionala: espazioen eta zirkulazioen konfigurazio orokorra mantentzen da, baita multzoa osatzen duten elementuen arteko kanpoko lotura espazial-funtzionala ere.

– Valor espacio-funcional: por conservarse la configuración general de espacios y circulaciones así como las relaciones espacio-funcionales exteriores entre los distintos elementos del conjunto.

– Berezitasuna: tipologia edo estilo arkitektoniko baten testigantza bakarra delako, esklusiboa den ezaugarriren bat duelako edo, bulego nagusien kasuan, enpresaren egoitza korporatibo gisa erabiltzeko diseinatu zen eraikin enblematikoa delako.

– Singularidad: como único testimonio de una determinada tipología o estilo arquitectónico, por la exclusividad de alguno de sus atributos o, en el caso de las oficinas generales, por tratarse de un edificio emblemático diseñado como sede corporativa de la empresa.

3.– Ondare-balio horiek puru kontserbatzen dira multzoa osatzen duten elementu guztien kontserbazio-egoera ona delako eta funtsezko ezaugarriak mantendu egin direlako, nahiz eta erabilera eta beharrizan berrietara moldatzeko eraldatu den.

3.– Estos valores patrimoniales se conservan genuinos por el buen estado de conservación general de todos los elementos del conjunto y por el mantenimiento de los atributos esenciales, a pesar de las trasformaciones sufridas para su adaptación a nuevos usos y necesidades.

4.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, zerbitzu-eraikinen honako ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

4.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos de los edificios de servicios:

– Egungo bolumetria: bulego nagusien eta jantokien pabilioiaren kasuan, barne hartzen ditu jatorrizko eraikinaren handitzeak; zentral elektrikoaren kasuan, aldiz, hormarte batzuk eraitsi eta gero geratu den bolumena bakarrik.

– Volumetría actual: en el caso de las oficinas generales y el pabellón de comedores incluye las ampliaciones del edificio original y, en la central eléctrica, el volumen resultante del derribo de algunas crujías.

– Kanpoko inguratzailea: barne hartzen ditu konposizio-eskema, materialak, arotzeriak eta beira-unitatea osatzen duten atalak, baita II. eranskineko deskribapenean identifikatutako ornamentuzko elementu edo baliabide estilistiko bereziak ere.

– Envolvente exterior: incluyendo esquema compositivo, materiales, carpinterías y despiece del acristalamiento y aquellos elementos ornamentales o recursos estilísticos singulares identificados, en cada caso, en la descripción del Anexo II.

– Hormigoi armatuzko egitura-sistema, elementu bertikalak eta horizontalak barne.

– Sistema estructural de hormigón armado incluyendo elementos verticales y horizontales.

– Antolaketa orokorra: barne hartzen ditu lehen eta bigarren mailako sarbideak, atondoak, solairuak banatzeko korridoreak, eskailerak, igogailuak eta barnealdeko espazio bereziak, kokalekuari, tamainari eta zirkulazio-eskema orokorrari dagokienez.

– Distribución general: incluyendo accesos principales y secundarios, vestíbulos, pasillos de distribución de plantas, escaleras, ascensores y espacios interiores singulares en lo relativo a su ubicación, dimensiones y esquema general de circulación.

– Barnealdeko estaldura bereziak: bulego nagusien beheko solairuko marmolezko plakazko estaldurak.

– Revestimientos interiores singulares: aplacado de mármol en la planta baja de las oficinas generales.

5.– Itsusgarritzat jotzen dira jarraian datozen elementuak, bateraezinak direlako zerbitzu-eraikinetako ondare-balioekin eta/edo kutsadura bisuala eragiten dietelako:

5.– Se identifican como degradantes los siguientes elementos por resultar incompatibles con los valores patrimoniales de los edificios de servicios y/o generadores de contaminación visual sobre los mismos:

– Zentral elektrikoa: sarbideetako arotzerien kolorea.

– Central eléctrica: color de las carpinterías de los accesos.

– Bulego nagusiak: atzeko fatxadan dauden bi larrialdietako eskailerak eta fatxadetan dauden aireztapen-aparatuak.

– Oficinas generales: sendas escaleras de emergencias de la fachada posterior y aparatos de ventilación en fachadas.

– Jantokien eta botikinaren pabilioia: sarrera nagusiko portikoa, beheko solairuko plaketazko estaldura, estalkiko lauza gaineko farola eta malda duten maila gaineko planoak, eta fatxadetan gainjarritako elementuak (kableatua, instalazioen erregistroak eta aireztapen-aparatuak).

– Pabellón de comedores y botiquín: en el pórtico de acceso principal, revestimiento de plaqueta en planta baja, farola sobre losa de cubierta y planos en pendiente sobre los escalones, y elementos superpuestos en fachadas (cableado, registros de instalaciones y aparatos de ventilación).

11. artikulua.– Zerbitzu-eraikinetan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 11.– Actuaciones permitidas y prohibidas en los edificios de servicios.

1.– Eraikinak kontserbatzea, euren balioa azpimarratzea eta euren funtzionalitatea bermatzea izango da babestutako zerbitzu-eraikinetan egiten diren jardueren helburua; edonola ere, oinarrizko elementu tipologikoak, morfologikoak, egiturazkoak eta eraikuntzakoak errespetatu beharko dira.

1.– Las actuaciones que se realicen sobre los edificios de servicios protegidos estarán dirigidas a su conservación, puesta en valor y aseguramiento de su funcionalidad respetando, en cualquier caso, sus elementos tipológicos, morfológicos, estructurales y constructivos fundamentales.

2.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

2.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Hondatutako atalak zaharberritzea eta desagertu diren atalak berreraikitzea, fatxadetan eta estalkietan, hor dauden balio arkitektonikoekin bateratu daitezkeen materialez eta teknikez. Posible izango da aldaketa partzialak egitea, betiere konposizioaren osotasuna aldatzen ez bada eta balio bereziko elementuak errespetatzen badira.

– Restauración de las partes deterioradas y reconstrucción de las partes desaparecidas de fachadas y cubiertas, con materiales y técnicas compatibles con los valores arquitectónicos de lo existente, permitiéndose modificaciones parciales siempre que no se altere la unidad de su composición y se respeten los elementos de especial valor.

– Barnealdeko jatorrizko banaketa espazialera itzultzea edo egungo banaketa aldatzea, betiere sarbideen eta espazioen antolaketa orokorra mantentzen bada eta espazio apartak, bereizgarriak edo balio berezia dutenak ikusten badira.

– Restitución de la distribución espacial interior original o modificación de la actual, siempre que se conserve la organización general de accesos y distribuciones así como la legibilidad de aquellos espacios singulares, característicos o de especial valor.

– Lotura espazialak, funtzionalak eta bisualak berrezartzea eraikinaren eta industria-jarduerarekin lotutako gainerako elementuen artean.

– Restitución de la vinculación espacial, funcional y visual del edificio con el resto de elementos vinculados a la actividad industrial.

– Egitura indartzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin daitezkeen zatiak ordeztea, eskema eta material orokorrei eutsita. Posible izango da forjatuen kota aldatzea, baoena eta erlaitzena ukitu gabe.

– Consolidación de la estructura y, en su caso, sustitución de las partes no recuperables, con mantenimiento del esquema y material genéricos con posibilidad de modificación de la cota de los forjados, siempre que se mantenga la de huecos y cornisas.

– Funtsezko instalazio teknologikoak eta higieniko-sanitarioak jartzea.

– Introducción de instalaciones tecnológicas e higiénico-sanitarias fundamentales.

– Azkenaldian egindako edozein obra ezabatzea, baldin eta interesik ez badu, eraikinen edo inguruaren jatorrizko balio kulturalarekin bat ez badator edo ingurunean kutsadura bisuala edo akustikoa eragiten badu.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural de los edificios o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

3.– Debekatuta dago soilik fatxadak mantendu eta barnealdea hustea, baita eraikinaren edozein zati kentzea ere, irizpide estetikoengatik bada.

3.– Se prohíbe el vaciado interior con la exclusiva conservación de las fachadas así como la eliminación de cualquier parte de la edificación por criterios meramente estéticos.

4.– Ezin da ez publizitate komertzialik, ez instalazio berri nabarmenik –besteak beste, eguzki-energia hartzeko gailuak, antenak eta kondukzioak– jarri fatxada eta estalkietan.

4.– No se permitirá la colocación de publicidad comercial o de nuevas instalaciones como captadores de energía solar, antenas y conducciones aparentes en las fachadas o cubiertas.

12. artikulua.– Zerbitzu-eraikinen irisgarritasun unibertsalerako arrazoizko neurriak.

Artículo 12.– Medidas razonables de accesibilidad universal en los edificios de servicios.

1.– Kasu guztietan dago bermatuta zerbitzu-eraikinetara kanpoaldetik sartzeko aukera, dela desnibelik ez dagoelako (zentral elektrikoa), dela dagoeneko sarbide-arrapalak jarrita daudelako (bulego nagusiak eta jantokien pabilioia); beraz, ez da beste jarduerarik egin behar.

1.– La accesibilidad a los edificios de servicios desde el exterior está garantizada en todos los casos, bien por la inexistencia de desnivel (central eléctrica), bien porque ya han sido habilitadas rampas de acceso (oficinas generales y pabellón de comedores), por lo que no se consideran necesarias nuevas actuaciones.

2.– Irisgarritasun bertikalari dagokionez, bulego nagusien eraikinak igogailua du dagoeneko. Jantokien pabilioian eta zentral elektrikoan, arkitektura-diseinuaren kalitatea dela eta, eremua egokitzeko baldintzak betetzeko soluzio oro egungo bolumenaren barruan gauzatu beharko da, babestutako barne-espazioetan distortsiorik eragin gabe, ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzearen eta itzulgarritasunaren printzipioei jarraikiz, eraikinaren ondare-balioekin bateragarriak diren teknika eta materialak erabilita eta egituraren egonkortasuna kaltetu gabe.

2.– En cuanto a la accesibilidad vertical, el edificio de oficinas generales ya dispone de ascensor. En el pabellón de comedores y la central eléctrica, dada la calidad de su diseño arquitectónico, cualquier solución para el cumplimiento de las exigencias de adaptabilidad deberá ejecutarse dentro del volumen existente, sin distorsionar los espacios interiores protegidos, en base a criterios de intervención mínima y reversibilidad, con técnicas y materiales compatibles con los valores patrimoniales del inmueble y sin perjudicar las condiciones de estabilidad de la estructura.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EKOIZPEN-ERAIKINEN BABES-ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LOS EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN

13. artikulua.– La Navaleko ekoizpen-erakinak.

Artículo 13.– Edificios de producción de La Naval.

1.– Ekoizpen-eraikinak nabeak ontzigintza-industriako tipologia arkitektoniko nagusi gisa izan zuen garrantziaren erakusgarri dira; bereziki egokiak ziren erabilera asko eman zekizkiekeelako, barnealdeko espazioaren aprobetxamendu integrala egiten zelako, seriean eta azkar fabrikatzen zirelako, erraz handitzen zirelako eta goitikako argiztapena jar zitekeelako bertan.

1.– Los edificios de producción constituyen ejemplos representativos de la nave como tipología arquitectónica por excelencia de la industria naval, especialmente adecuada por su versatilidad de usos, el aprovechamiento integral del espacio interior, su rápida construcción seriada y su facilidad de ampliación así como por la posibilidad de iluminación cenital.

2.– La Naval Eraikin Multzoan babestutako ekoizpen-eraikina makina- eta galdara-tailerra da, IV. eranskineko 2. zerrendan jasota dagoen bezalaxe.

2.– El edificio de producción protegido en el Conjunto Monumental de La Naval es el taller de maquinaria y calderas, tal y como se recoge en el Listado 2 del Anexo IV.

3.– Makina- eta galdara-tailerrean honako balio kultural hauek identifikatu dira:

3.– En el taller de maquinaria y calderas, se identifican los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: Socidad Española de Construcciones Navales enpresak eraiki zuen lehen ekoizpen-eraikina da. 1916 inguruan eraiki zen.

– Valor histórico: primer edificio de producción construido por la Sociedad Española de Construcciones Navales hacia 1916.

– Balio tipologikoa: luzetarako nabe atxikiak ordezkatzen dituen modeloa da; isurkidun estaldura, euskarri eta zertxa metalikoak eta argiztapen naturala ditu, estalkian luzetara jarritako argi-zuloei esker.

– Valor tipológico: modelo representativo de las naves longitudinales adosadas, con cubierta a vertientes, soportes y cerchas metálicas e iluminación natural a través de lucernarios longitudinales en cubierta.

– Egiturazko balioa: jatorrizko egitura metaliko bikaina dauka oraindik. Bi isurkiko pendoloi-zertxez eginda dago, arima beteko habeak eta sareta-profilak dituzten pilareen gainean.

– Valor estructural: conserva la imponente estructura metálica original, compuesta de cerchas de pendolón a dos aguas apoyadas en vigas de alma llena y pilares de perfiles en celosía.

– Balio espazial-funtzionala: barnealdeko espazio gardenen monumentaltasuna eta bulego gisa erabiltzen ziren solairuarteak mantentzen dira.

– Valor espacio-funcional: se conserva la monumentalidad de los espacios interiores diáfanos así como las entreplantas destinadas a oficinas.

– Berrerabiltzeko potentziala: erraz egokitu daiteke erabilera berrietara.

– Potencial de reutilización: por su adaptabilidad a nuevos usos.

4.– Ondare-balio horiek puru kontserbatzen dira nabeen kontserbazio-egoera, oro har, ona delako eta funtsezko ezaugarriak mantendu egin direlako, nahiz eta erabilera eta beharrizan berrietara moldatzeko eraldatu diren. Batez ere, portikoak gehitu eta kendu ziren.

4.– Dichos valores patrimoniales se conservan genuinos por el buen estado de conservación general de las naves y por el mantenimiento de sus atributos esenciales, a pesar de las modificaciones sufridas para su adaptación a nuevos usos y necesidades, en su mayor parte, operaciones de adición o sustracción de pórticos.

5.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, makina- eta galdara-tailerraren honako ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

5.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos del taller de maquinaria y calderas:

– Bolumetria: jatorrizko 5 nabe paraleloak, motorren zeharkako nabea (seigarrena) eta mendebaldeko fatxadako bulegoen gorputza.

– Volumetría: se corresponde con las 5 naves paralelas originales, la sexta nave transversal de motores y el cuerpo de oficinas de la fachada oeste.

– Hegoaldeko, ekialdeko eta mendebaldeko jatorrizko fatxadak, konposizio-eskema orokorrari eta materialei (hormigoia eta bilbadura metalikoa nabeetan eta fabrika gainestalia bulegoen gorputzean) dagokienez.

– Fachadas originales de las orientaciones sur, este y oeste, en cuanto al esquema compositivo general y a los materiales (hormigón y entramado metálico en las naves y fábrica revestida en el cuerpo de oficinas).

– Itxitura itsua kanpoaldeko gainerako inguratzailean. Zulo bakarrak estalkiaren isurkian jarrita dauden luzetarako argi-zuloak dira, eta fatxadan irekierak daude beheko solairuan, jatorrizko konposizioan bezalaxe.

– Condición de cerramiento ciego del resto de la envolvente exterior, solo perforado mediante lucernarios corridos longitudinales en los faldones de cubierta y, en fachada, con aperturas en planta baja de acuerdo a la composición original.

– Egitura-sistema nagusia: sareta-euskarriak, habeak eta bi isurkiko ezproi-zertxak, geometriari, posizioari, sekzioei, kotei, argiei, modulazioari eta euste- eta lotura-sistemei dagokienez, baita motorren nabean dagoen garabi-zubi zaharrena ere.

– Sistema estructural principal compuesto de soportes en celosía, vigas y cerchas de espolón a dos aguas, en cuanto a su geometría, posición, secciones, cotas, luces, modulación y sistemas de apoyo y de unión así como la grúa-puente más antigua situada en la nave de motores.

– Antolaketa orokorra: barne hartuta lehen eta bigarren mailako sarbideak, nabeen barnealdeko espazio gardenak, bulegoen solairuarteak eta bien arteko komunikazioak.

– Distribución general: incluyendo accesos principales y secundarios, espacios diáfanos interiores de las naves y entreplantas de oficinas así como las comunicaciones entre ambos.

14. artikulua.– Ekoizpen-eraikinetan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 14.– Actuaciones permitidas y prohibidas en los edificios de producción.

1.– Makina- eta galdara-tailerrean egiten diren jardueren helburua tailerra kontserbatzea, bere balioa azpimarratzea eta funtzionalitatea bermatzea izango da; edonola ere, oinarrizko elementu tipologikoak, morfologikoak, egiturazkoak eta eraikuntzakoak errespetatu beharko dira.

1.– Las actuaciones que se realicen en el taller de maquinaria y calderas estarán dirigidas a su conservación, puesta en valor y aseguramiento de su funcionalidad respetando, en cualquier caso, sus elementos tipológicos, morfológicos, estructurales y constructivos fundamentales.

2.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

2.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Hegoaldeko bi nabeak eta motorren zeharkako nabea luzatzea, bere garaian kendu ziren portikoak gehituta, jatorrizko bolumetriara iritsi arte.

– Prolongación de las dos naves al sur y la nave transversal de motores mediante la adición de los pórticos desaparecidos hasta recuperar la volumetría original.

– Fatxadako eta estalkiko jatorrizko itxiturak zaharberritzea eta inguratzailean kaltetuta edo aldatuta dauden zatiak berritzea, betiere eraikinaren balio arkitektonikoekin bateragarriak diren materialak eta teknikak erabilita. Ildo horretan, posible izango da bao berriak irekitzea, bat baldin badatoz jatorrizko konposizio-sistemarekin.

– Restauración de los cerramientos originales de fachada y cubierta y renovación de las partes deterioradas o alteradas de la envolvente con materiales y técnicas compatibles con los valores arquitectónicos de lo existente, permitiéndose la apertura de nuevos huecos siempre que se adecúen al esquema compositivo original.

– Egitura egonkortzea, kendutako jatorrizko egitura-elementuak jartzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin diren atalak ordeztea, eskema eta material generikoak mantentzen badira.

– Consolidación de la estructura, restitución de los elementos estructurales originales sustraídos y, en su caso, sustitución de las partes no recuperables, con mantenimiento del esquema y material genéricos.

– Zolata estaltzea edo ordeztea.

– Cubrición o sustitución de solera.

– Barnealdean konpartimentuak egitea, soil-soilik nabeen espazio gardenen arteko euskarrien lerroetan.

– Compartimentación interior, exclusivamente, a lo largo de las líneas de los soportes entre los espacios diáfanos de las naves.

– Lotura espazialak, funtzionalak eta bisualak berrezartzea eraikinaren eta industria-jarduerarekin lotutako gainerako elementuen artean.

– Restitución de la vinculación espacial, funcional y visual del edificio con el resto de elementos vinculados a la actividad industrial.

– Instalazio teknologikoak jartzea; zehazki, suteen aurkako instalazioak eta oinarrizko instalazio higieniko-sanitarioak.

– Introducción de instalaciones tecnológicas, de seguridad contra incendios e higiénico-sanitarias fundamentales.

– Nabeen barrualdean itzulgarriak diren biltegiratze-egitura autosostengarriak jartzea.

– Instalación en el interior de las naves de estructuras autoportantes de almacenamiento de carácter reversible.

– Egitura metalikoa suaren kontrako teknika itzulgarriekin estaltzea, suarekiko erresistentzia hobetze aldera.

– Revestimiento de la estructura metálica con técnicas ignífugas reversibles al objeto de mejorar su resistencia al fuego.

– Azkenaldian egindako edozein obra ezabatzea, baldin eta interesik ez badu edo ondasun higiezinen edo inguruaren jatorrizko balio kulturalarekin bat ez badator.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural del edificio o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

3.– Egituraren kargak transmititzeko eta banatzeko sistema mantendu egingo da, eta ez da gainkarga puntualekin bortxatuko, ezta gehiago zurrunduko ere.

3.– Se mantendrá el sistema de transmisión y reparto de cargas de la estructura, sin forzarlo con sobrecargas puntuales ni rigidizarlo.

15. artikulua.– Ekoizpen-eraikinen irisgarritasun unibertsalerako arrazoizko neurriak.

Artículo 15.– Medidas razonables de accesibilidad universal en los edificios de producción.

1.– Kasu guztietan dago bermatuta ekoizpen-nabe guztietara kanpoaldetik sartzeko aukera, ez baitago desnibelik barnealdeko eta kanpoaldeko koten artean.

1.– La accesibilidad a las naves de producción desde el exterior está garantizada por la inexistencia de desnivel entre las cotas interior y exterior.

2.– Bulego-solairuarteen irisgarritasun bertikalari dagokionez, gehikuntzak egitea onartuko da, posible bada, barnealdean, betiere ezinbesteko eta gutxieneko esku-hartzearen eta itzulgarritasunaren printzipioei jarraikiz, eraikinaren ondare-balioekin bateragarriak diren teknika eta materialak erabilita eta egituraren egonkortasuna kaltetu gabe egiten bada.

2.– En cuanto a la accesibilidad vertical de las entreplantas de oficinas, podrán admitirse añadidos, preferentemente al interior, siempre que se ejecuten en base a criterios de intervención mínima y reversibilidad, con técnicas y materiales compatibles con los valores patrimoniales del inmueble, no impidan, interfieran o distorsionen su contemplación ni alteren las condiciones de estabilidad de la estructura.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
OBRA ZIBILAREN ARAUBIDE ESPEZIFIKOA
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECÍFICO DE LA OBRA CIVIL

16. artikulua.– La Navali eragiten dion obra zibila.

Artículo 16.– Obra civil de La Naval.

1.– La Naval Eraikin Multzoan babestutako obra zibilak barne hartzen ditu kanpoaldean ontziak eraikitzeko eta konpontzeko lanak egiteko eta materialak, langileak edo beharrezkoak ziren makinak lekualdatzeko diseinatutako ingeniaritzako azpiegiturak. Zehazki, honako hauek dira, IV. eranskineko 3. zerrendan jasotakoak, hain zuzen: 1. eta 2. dike lehorrak beren 4 garabi-portikoekin eta oinezkoentzako pasabidea.

1.– La obra civil protegida en el Conjunto Monumental de La Naval se corresponde con las infraestructuras de ingeniería diseñadas para la ejecución de las tareas de construcción y reparación naval en el exterior, o para el desplazamiento de material y personal, así como su maquinaria asociada. En concreto, se trata de los diques secos n.º 1 y 2 con sus 4 grúas-pórtico y la pasarela peatonal, tal y como se recoge en el Listado 3 del Anexo IV.

2.– Obra zibilean honako balio kultural hauek identifikatu dira:

2.– En la obra civil, se identifican todos o algunos de los siguientes valores culturales:

– Balio historikoa: batez ere, 1. dike lehorrarena eta bere kasetoiarena, eta oinezkoen pasabidearena; izan ere, Astilleros del Nervión eta Sociedad Española de Construcciones Navales enpresen hasierako etapetan eraiki ziren. Dikeei zerbitzu ematen dieten garabiak, gaur egun desagertuta dagoen ELYMA euskal enpresak ekoitzi zituenak, La Navalen dauden garabirik zaharrenak direlako.

– Valor histórico: especialmente, del dique seco n.º 1 y su caisson y de la pasarela peatonal, por tratarse de infraestructuras construidas en las etapas iniciales de Astilleros del Nervión y la Sociedad Española de Construcciones Navales. Las grúas que dan servicio a los diques, fabricadas por la empresa vasca ELYMA ya desaparecida, son las más antiguas de las conservadas en La Naval.

– Proiektuaren eta eraikuntzaren kalitate teknikoa: dikeetako egituren exekuzioa oso konplexua da.

– Calidad técnica del proyecto y de la construcción: por la complejidad de ejecución de las estructuras de los diques.

– Ordezkagarritasun-balioa: dikeek eta garabiek lotura argia dute ontzigintza-sektorearekin.

– Valor de representatividad: en el caso de los diques y sus grúas, por su identificación inequívoca con el sector naval.

– Paisaia- eta ingurune-balioa: dikeak eta garabiak itsasadarreko paisaiaren erreferentzia ikonografikoak dira.

– Valor paisajístico y ambiental: en el caso de los diques y sus grúas, como referencia iconográfica destacada en el paisaje de la ría.

– Balio tipologikoa: dikeak dike lehorrean lan egiteko teknikaren adibide adierazgarriak eta ontzien tamainaren lekuko dira. Ahate-moko edo antzar-lepo motako garabiak bat datoz portuetan erabiltzen diren garabi mota esanguratsuenarekin, karga-gaitasun eta altuera handia dituztelako.

– Valor tipológico: en el caso de los diques, como ejemplos ilustrativos de la técnica de trabajo en dique seco y testimonio de la entidad de las embarcaciones. Las grúas de pico-pato o cuello de cisne se corresponden con el tipo de grúa característica de los espacios portuarios, por su gran capacidad de carga y alcance en altura.

– Balio espazio-funtzionala: oro har, ondo kontserbatuta daude espazio eta elementu funtzional operatiboak, eta berrerabiliak izateko potentzial handia dute.

– Valor espacio-funcional: se conservan, en general, los espacios y los elementos funcionales operativos, con un elevado potencial de reutilización.

– Berezitasun-balioa: 1. dike lehorraren itxitura-kasetoia Estatuan kontserbatzen den zaharrena izan daiteke eta Elyma garabiak konplexu honetan dauden zaharrenak dira.

– Valor de singularidad: el caisson de cierre del dique seco n.º 1 puede ser el más antiguo conservado del Estado y las grúas ELYMA son las más antiguas de las conservadas en el complejo.

3.– Ondare-balio horiek puru kontserbatzen dira hobekien kontserbatutako ondasunak direlako eta multzoan gutxien eraldatutakoak direlako; izan ere, oro har, diseinatu ziren erabilera berbererako erabili dira.

3.– Estos valores patrimoniales se conservan genuinos al tratarse de los bienes mejor conservados y menos transformados del conjunto dado que, en general, han mantenido el uso para el que fueron diseñados.

4.– Arestian deskribatutako balioak mantentze aldera, obra zibilaren honako ezaugarri eta elementu hauek babestuko dira:

4.– Al objeto de preservar los valores descritos, son objeto de protección los siguientes atributos y elementos de la obra civil:

– Egungo konfigurazio geometrikoa: beharrizan berrietara egokitzeko, historian zehar egin diren handitzeen emaitzak, 17.3 artikuluan xedatutako baldintzetan eta bertan jasotako salbuespenekin.

– Configuración geométrica actual: resultado de las ampliaciones ejecutadas a lo largo de la historia para su adecuación a nuevas necesidades, con las condiciones y salvedades del artículo 17.3.

– Egitura-sistema nagusia: hormak, zolatak edo portikoak, geometriari, posizioari, sekzioei, kotei, argiei, modulazioari eta euste- eta lotura-sistemei dagokienez.

– Sistema estructural principal: compuesto por muros, soleras o pórticos, en cuanto a su geometría, posición, secciones, cotas, luces, modulación y sistemas de apoyo y de unión.

– Dikeen zerbitzura dauden ondasun higigarriak: 1. dike lehorreko kasetoia eta 2. dike lehorreko konporta, barne hartuta irekiera- eta itxitura-mekanismoak eta ahate-moko motako 4 garabiak.

– Bienes muebles al servicio de los diques: caisson del dique seco n.º 1 y compuerta del dique seco n.º 2 con sus mecanismos de apertura y cierre y las 4 grúas tipo pico-pato.

– Elementu osagarriak: ponpaketa-ekipoetarako kamerak; ura sartzeko eta ateratzeko hodiak; pasabideak eta sarbide-eskailerak; garabien maniobretarako alboko bandak, barne hartuta desplazamendu-errailak eta instalazioetarako kanaletak, galtzada-harrizko zoldura, petrilak, defentsak, amarratzeko mutiloiak eta pikaerak.

– Elementos auxiliares: cámaras para equipos de bombeo, conducciones de inundación y vaciado, pasarelas y escaleras de acceso, bandas laterales para maniobra de grúas incluyendo rieles de desplazamiento y canaletas para instalaciones, adoquinado, pretiles, defensas, norays de amarre y picaderos.

5.– Itsusgarritzat jotzen dira jarraian datozen elementuak, bateraezinak direlako obra zibilaren ondare-balioekin eta/edo kutsadura bisuala eragiten diotelako:

5.– Se identifican como degradantes los siguientes elementos por resultar incompatibles con los valores patrimoniales de la obra civil y/o generadores de contaminación visual sobre la misma:

– Oinezkoentzako pasabidea: karel eta alboko babes-itxituren gaineko azpiegitura, karelaren kanpoko aldetik zintzilik dauden hodiak eta lehen eskailera-tartearen azpian dagoen bolumena.

– Pasarela peatonal: subestructura sobre antepechos y cierres laterales de protección, conducciones suspendidas por la cara exterior del antepecho y volumen bajo primer tramo de escalera.

17. artikulua.– Obra zibiletan baimendutako eta debekatutako jarduerak.

Artículo 17.– Actuaciones permitidas y prohibidas en la obra civil.

1.– La Naval industria-konplexuaren ondare-balioak zabaltzeko ekintza kulturalak egin eta sustatu daitezke.

1.– Podrán desarrollarse y promoverse actividades de carácter cultural tendentes a la difusión de los valores patrimoniales del complejo industrial de La Naval.

2.– Obra zibiletan baimendutako jarduerek honako hauek mantendu eta sustatu behar dituzte:

2.– Las actuaciones permitidas en la obra civil deberán mantener y potenciar:

– Obra zibilaren funtzionaltasuna eta bertatik segurtasunez igarotzeko aukera.

– La funcionalidad y transitabilidad de la obra civil en condiciones de seguridad.

– Obra zibilak babestutako ondasunekin dituen lotura funtzional eta bisualak.

– Las relaciones funcionales y visuales de la obra civil con los bienes protegidos.

– Bertan egiten ziren atazen eta teknika industrialen interpretazioa.

– La interpretación de las tareas y técnicas industriales desarrolladas en ella.

3.– Zehazki, honako jarduera hauek daude baimenduta:

3.– En concreto, se admitirán las siguientes actuaciones:

– Egiturak egonkortzea eta, hala badagokio, berreskuratu ezin diren atalak puntualki ordeztea, eskema eta material generikoak mantentzen badira.

– Consolidación de las estructuras y sustitución puntual, en su caso, de las partes no recuperables, con mantenimiento del sistema y material genérico de las mismas.

– Beharra behar bezala justifikatzen bada, posible izango da 1. dike lehorreko ahokadura eta mailen beheko tartearen barnealdea handitzea zabalera handiagoa duten ontziak sartzeko, baina soil-soilik egituraren egonkortasuna bermatzen bada.

– En caso de necesidad convenientemente justificada, el dique 1 podrá ser objeto de ensanchamiento de la embocadura y de la cavidad interior en el tramo inferior de escalones para posibilitar el acceso de buques de mayor manga, siempre que se garantice la estabilidad de la estructura.

– Defentsa edo petrilak eta dikeen elementu osagarriak puntualki zaharberritzea edo berritzea, jatorrizkoen materialei, formei, tamainari eta itxurari jarraituta.

– Restauración o renovación puntual de defensas o pretiles y elementos auxiliares de los diques adecuándose en cuanto a materiales, formas, tamaño y aspecto al de los originales.

– Prebentziozko kontserbazio-lanak eta konponketa-lanak egitea dikeen zerbitzura dauden ondasun higigarrietan (16.3 artikuluan adierazitakoak), funtzionaltasuna bermatzeko, betiere osotasun tipologiko eta formala errespetatuta. Salbuespenez, eta elementu horiek beren ezaugarri nagusiak aldatu gabe zaharberritzea teknikoki ezinezkoa bada, elementuok ordezkatzea baimendu daiteke. Kasu horretan, jatorrizko ondasunak baldintzarik onenetan kontserbatu beharko dira, eta, betiere, Eraikin Multzoaren mugaketaren barruan, testuingurutik kanpo gera ez daitezen. Horrek ez du ezertan eragozten 6. puntuan xedatutakoa.

– Conservación preventiva y reparación de los bienes muebles al servicio de los diques (identificados en el artículo 16.3), al objeto de garantizar su funcionalidad, respetando su integridad tipológica y formal. Excepcionalmente y en caso de que la restauración de los mismos no sea técnicamente viable sin modificar sus características principales, podrá autorizarse su sustitución. En este caso, los bienes originales deberán conservarse en las mejores condiciones para su preservación y dentro del ámbito de la delimitación del Conjunto Monumental para evitar su descontextualización, sin perjuicio de lo previsto en el punto 6.

– Ondasunaren ingurumen-balioarekin bat datozen hornidura-hodiak eta argiztapen-, seinaleztapen- eta segurtasun-elementuak instalatzea.

– Instalación de conducciones de abastecimiento y elementos de iluminación, señalización y seguridad en armonía con el valor ambiental del bien.

– Azkenaldian egindako edozein obra ezabatzea, baldin eta interesik ez badu, eraikinen edo inguruaren jatorrizko balio kulturalekin bat ez badator edo ingurunean kutsadura bisuala edo akustikoa eragiten badu.

– Eliminación de cualquier género de obra de época reciente que no revista interés, contraste negativamente con el valor cultural de los bienes o de su entorno o genere contaminación visual o acústica sobre el mismo.

4.– Ez da baimenik emango hasierako egituren egonkortasuna eta osotasuna kaltetzen edo aldatzen duten edo egiturok ikustea distortsionatzen duen ekarpenik egiteko.

4.– No se autorizarán nuevas aportaciones a la obra civil que supongan daño o modificación de las condiciones de estabilidad e integridad de las estructuras iniciales o distorsionen su contemplación.

5.– Debekatuta dago oinezkoen pasabidea lekualdatzea, ezin baita egun dagoen tokitik bereizi.

5.– Se prohíbe el desplazamiento de la pasarela peatonal dado que es inseparable del lugar donde se ubica.

6.– Dikeen zerbitzurako ondare higigarria lotuta dagoen La Naval Eraikin Multzoari ematen zaion helburuaren menpe egongo da, 6/2019 Legearen 54. artikuluan xedatutako baldintzetan.

6.– El patrimonio mueble al servicio de los diques queda sometido al destino del Conjunto Monumental de La Naval al que se encuentra vinculado, en los términos previstos en el artículo 54 de la Ley 6/2019.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV:
BABESTUTAKO KULTURA-ONDASUNEN ZERRENDAK
LISTADOS DE BIENES CULTURALES PROTEGIDOS

Jarraian datozen zerrendetan daude jasota La Naval Eraikin Multzoan babestutako kultura-ondasunak, 3. artikuluan ezarritako tipologien arabera bereizita:

En los siguientes listados, se incluyen los bienes culturales protegidos del Conjunto Monumental de La Naval, en función de su tipología de acuerdo al artículo 3:

1. zerrenda: Zerbitzu-eraikina.

Listado 1: Edificio de Servicios.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. zerrenda: Ekoizpen-eraikinak.

Listado 2: Edificios de Producción.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3. zerrenda: Obra zibila.

Listado 3: Obra Civil.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental