Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2021eko irailaren 30a, osteguna

N.º 196, jueves 30 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4984
4984

52/2021 EBAZPENA, irailaren 16koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Jaurlaritzaren Kontseiluaren Akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko bide segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2021-2025 plan estrategikoa onartzen duena.

RESOLUCIÓN 52/2021, de 16 de septiembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi 2021-2025.

2021eko irailaren 14ko batzarrean, Gobernu Kontseiliuak erabaki du Euskal Autonomia Erkidegoko bide segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2021-2025 plan estrategikoa onartzea. Hori horrela, behar bezalako publikotazuna izan dezan, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2021, el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi 2021-2025, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoko bide segurtasuneko eta mugikortasun seguru eta jasangarriko 2021-2025 plan estrategikoa onartzeko Akordioa testua (honen eranskinean dago jasota)

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi 2021-2025, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN IRAILAREN 16KO 52/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 52/2021, DE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
AKORDIOA, JAURLARITZAREN KONTSEILUARENA, EAE-KO BIDE SEGURTASUNEKO ETA MUGIKORTASUN SEGURU ETA JASANGARRIKO 2021-2025 PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EUSKADI 2021-2025

Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legeak segurtasun publikoaren antolamendu-esparruaren ikuskera integrala definitzen du. Horren bidez, administrazio publikoek bideratzen dituzten xedapenak, prozedurak eta baliabideak egituratzen dira, baldintzak sustatzeko eta oztopoak kentzeko direnak, pertsonek beren eskubideak eta askatasunak osorik baliatu ahal izateko helburu, baita bizikidetza baketsuko, ongizateko eta gizarte-kohesiorako espazioetan bizitzeko ere. Horrekin batera, pertsonen eskubideak eta askatasunak, beren segurtasuna eta beren ondasunena, eta ondare kolektiboa asalda ditzaketen arriskuak, nahitakoak ala ez, ahal den neurrian murriztuz.

La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, define una concepción integral del marco organizativo de la seguridad pública, que articula el conjunto de disposiciones, procedimientos y recursos destinados por las administraciones públicas a promover condiciones y a remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar, así, su vida en espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo, en la medida de lo posible, los riesgos y peligros, intencionados o no, que pudieran perturbar sus derechos y libertades, su seguridad y la de sus bienes, y el patrimonio colectivo.

Aipatutako 15/2012 Legearen 64. artikuluak bide-segurtasunaren arloko plan estrategikoa eta jarduera-planak arautzen ditu. Bide-segurtasunaren arloko planak bide-segurtasunean inplikatuta dauden eragile publiko zein pribatuen ildo estrategikoak, programak eta ekintzak zehazten ditu, zirkulazioaren segurtasuna areagotzeko, ezbehar-tasa murrizteko, mugikortasun jasangarria lortzeko eta gidatzean eta zirkulazioan kultura-aldaketa bultzatzeko, biktimekin izandako istripuak etengabe gutxitzen eta zirkulazioan ematen diren arrisku-portaerak arbuiatzen laguntzeko.

El artículo 64 de la citada Ley 15/2012, regula el Plan estratégico y los planes de actuación en materia de seguridad vial. El plan en materia de seguridad vial determina las líneas estratégicas, programas y acciones del conjunto de actores, tanto públicos como privados, implicados en la seguridad vial, con el fin de incrementar la seguridad en la circulación, reducir la siniestralidad, procurar una movilidad sostenible, y el cambio cultural en la conducción y circulación, que favorezca la disminución constante de los accidentes con víctimas y el rechazo a los comportamientos de riesgo en el tráfico.

EAEko Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 2021-2025 Plan Estrategiko honen aurrekaria, 2015-2020 aldirako Euskadiko Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko Plan Estrategikoa da, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2015eko otsailaren 3an egindako bileran onartu zuena.

El antecedente del presente Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2021-2025, es el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2015-2020, que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 3 de febrero de 2015.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Trafiko Zuzendaritzak aipatutako planean ezarritako helburuak bete ondoren, eta aurreko urteekin alderatuta trafiko-istripuen biktimen kopuruak beheranzko joerari eutsi diola kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da plan berri bat prestatzea, erronka berriei aurre egin ahal izateko. Bide Segurtasuneko 2021-2025 Plan Estrategikoak bere gain hartzen du Euskadiko Segurtasun Publikoko 2020-2025 Plan Orokorraren erreferentzia-esparrua, eta horren helburua da istripu-tasa murriztea, trafiko-istripu baten ondoriozko biktimekin Zero Ikuspegia mantentzea, Euskadi bide-segurtasunaren eta trafikoaren kudeaketaren arloko Europako erreferente gisa kokatzeko, hildako eta larri zauritutako pertsonen kopurua murrizteko helburuak betez.

Una vez cumplidos con los objetivos que la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco marcó en el mencionado plan, y que han supuesto el mantenimiento de la tendencia a la baja en el número de víctimas de accidentes de tráfico respecto a años anteriores, resulta necesaria la redacción de un nuevo plan para cumplir con los nuevos retos. El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2025, asume plenamente el marco de referencia del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025, y tiene como objetivo reducir la accidentalidad con una Visión Cero víctimas como consecuencia de un accidente de tráfico, para así situar a Euskadi como un referente europeo en materia de seguridad vial y gestión del tráfico, cumpliendo los objetivos de reducción del número de personas fallecidas y heridas graves.

Horretarako, Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoak lau Erronka Estrategiko identifikatzen ditu, EAEko Segurtasun Publikoko Plan Orokorrak zehaztutakoekin bat datozenak, baina haien ikuspegia eta edukia Bide Segurtasunaren eta Trafikoaren Kudeaketaren errealitatera egokitzen ditu, eta erronka estrategiko bakoitzari aurre egiteko proposatzen diren jarduera-ildoak, ekimenak eta ekintzak biltzen dituen ekintza plan bat diseinatzen du.

Para ello, el Plan Estratégico de Seguridad Vial identifica cuatro Retos Estratégicos, que coinciden con los definidos por el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, si bien adecuando su enfoque y contenido a la realidad de la Seguridad Vial y la Gestión del Tráfico, y diseña un Plan de Acción que contiene las líneas de actuación, iniciativas y acciones que se proponen para hacer frente a cada uno de esos retos estratégicos.

EAEko Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 2021-2025 Plan Estrategiko berria eratzeko, deskribatutako alderdiak hartu dira kontuan. Plana Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu behar du, sailburuak proposatuta, Euskadiko Bide Segurtasuneko Batzordeari jakinarazi ondoren 2021eko martxoaren 3an egindako bileran.

En la elaboración de este nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2021-2025, se han tenido en cuenta los aspectos descritos. El plan debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento, previo conocimiento de la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi, que fue informada en sesión celebrada el 3 de marzo de 2021.

Kontrol Ekonomikoko Bulegoak Planaren testua fiskalizatu du, ekonomiaren eta arauen kontu-hartzailetza kontrola eginez.

El texto del Plan ha sido objeto de fiscalización por parte de la Oficina de Control Económico, en ejercicio de su control interventor económico-normativo.

Behin onartuta, eta 15/2012 Legearen 64.2 artikuluaren 2 atalari jarraituz, EAEko Bide Segurtasuneko Plan Estrategikoa Eusko Legebiltzarrera bidaliko da, jakinaren gainean egon dadin.

Una vez aprobado, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 64.2 de la Ley 15/2012, el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi será remitido al Parlamento Vasco, para su conocimiento.

Ondorioz, Gobernu Kontseiluak, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren proposamenez, eta gaia eztabaidatu ondoren, honako erabaki hau hartu du:

En su virtud, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, y previa deliberación, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– EAEko Bide Segurtasuneko eta Mugikortasun Seguru eta Jasangarriko 2021-2025 Plan Estrategikoa onartzea.

Primero.– Aprobar el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2021-2025.

Bigarrena.– Plana Eusko Legebiltzarrera bidaltzea, haren berri izan dezan, Jaurlaritzaren jardunaren jarraipen egokia egin dezan.

Segundo.– Remitir el Plan al Parlamento Vasco para su conocimiento, al efecto de realizar el oportuno seguimiento de la acción de Gobierno.

Hirugarrena.– Jaurlaritzaren Idazkaritzak aginduko du hitzarmenaren testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Tercero.– Por la Secretaría del Gobierno se ordenará la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental