Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

192. zk., 2021eko irailaren 24a, ostirala

N.º 192, viernes 24 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4903
4903

208/2021 DEKRETUA, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua.

DECRETO 208/2021, de 21 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Urriaren 14ko 226/1997 Dekretuaren bidez, karrerako funtzionarioei eta langile lan-kontratudunei gordetako lanpostuen zerrendak onartu ziren. Dekretu hori hainbat aldiz aldatu da, besteak beste ekainaren 26ko 105/2007 Dekretuaren bidez eta maiatzaren 21eko 79/2019 Dekretuaren bidez (dekretu horiek aldatzen dituzte funtzionarioei eta langile lan-kontratudunei gordetako lanpostuen zerrendak, hurrenez hurren, batzuen zein besteen analisi funtzionalak egiteko prozesuak amaitu eta gero).

Mediante Decreto 226/1997, de 14 de octubre, se aprobaron las relaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera y a personal laboral. Este Decreto ha sido objeto de diversas modificaciones, entre las cuáles se encuentran el Decreto 105/2007, de 26 de junio y el Decreto 79/2019, de 21 de mayo, que modifican las relaciones de puestos de trabajo reservados a personal funcionario y personal laboral, respectivamente, derivadas de los procesos de Análisis Funcionales de ambos colectivos.

Administrazioaren barne-egiturak antolatzeko baliabideak dira lanpostuen zerrendak. Beraz, aldian-aldian, indarrean dauden prozeduren arabera izapidetu ondoren aldeko ebazpena jaso duten aldaketak sartu behar dira lanpostuen zerrendetan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 18. artikuluan agindutakoa betetzeko.

Las relaciones de puestos de trabajo se configuran como un instrumento de ordenación de las estructuras internas de la Administración, por lo que se debe proceder a la incorporación periódica de aquellas modificaciones que, tramitadas conforme a los procedimientos vigentes, han sido favorablemente resueltas, todo ello a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Horiek horrela, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2021eko irailaren 21ean egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Onartzea funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrenden aldaketak. Aldaketa horiek dekretu honen I. eta III. eranskinetan daude jasota, eta urriaren 14ko 226/1997 Dekretua aldatu zuen ekainaren 26ko 105/2007 Dekretuaren bidez onartu ziren.

Artículo primero.– Aprobar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, que se contienen en los Anexos I y III al presente Decreto, aprobadas mediante Decreto 105/2007, de 26 de junio, de modificación del Decreto 226/1997, de 14 de octubre.

Bigarren artikulua.– Onartzea langile lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuen zerrendetan egindako aldaketak. Aldaketa horiek dekretu honen II. eta IV. eranskinetan daude jasota, eta urriaren 14ko 226/1997 Dekretua aldatzen duen maiatzaren 21eko 79/2019 Dekretuaren bidez onartu ziren.

Artículo segundo.– Aprobar las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo reservados a personal laboral, que se contienen en los Anexos II y IV al presente Decreto, aprobadas mediante Decreto 79/2019, de 21 de mayo, de modificación del Decreto 226/1997, de 14 de octubre.

Hirugarren artikulua.– Onartzea 807 betekizunari beste idazkuntza bat ematea, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikora egokitzeko (2021eko ekainaren 5eko BOEn argitaratua, 134. zk.): «Ziurtagiri negatiboa, Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Begiratzeko Babes Integralaren ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluaren arabera».

Artículo tercero.– Aprobar una nueva redacción del requisito 807 para adaptarlo a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Publicación BOE n.º 134 de 5 de junio de 2021): «Certificado negativo de acuerdo al artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia».

Laugarren artikulua.– Urtarrilaren 28ko 6/2020 Dekretuan egindako akatsak zuzentzea, V. eranskinean zehazten den moduan.

Artículo cuarto.– Rectificar los errores cometidos en el Decreto 6/2020, de 28 de enero, conforme al detalle consignado en el Anexo V.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DIPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

I.– Dekretu honen I. eta II. eranskinetan jasotako aldaketek eta 807 betekizunaren idazkuntza berriak ondorioak izango dituzte dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

I.– Las modificaciones que se relacionan en los Anexos I y II, así como la nueva redacción del requisito 807, surtirán efecto al día siguiente al de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco.

II.– Dekretu honen III. eranskinean jasotako aldaketek 2021eko azaroaren 10etik aurrera izango dituzte ondorioak.

II.– Las modificaciones contenidas en el Anexo III surtirán efecto a partir del día 10 de noviembre de 2021.

III.– Dekretu honen IV. eranskinean jasotako aldaketek 2021eko ekainaren 14tik aurrerako atzeraeragina izango dute.

III.– Los efectos de las modificaciones contenidas en el Anexo IV se retrotraen al día 14 de junio de 2021.

IV.– Dekretu honen V. eranskinean jasotako aldaketek (huts-zuzenketa) 2020ko otsailaren 1etik aurrerako atzeraeragina izango dute.

IV.– Los efectos de las modificaciones contenidas en el Anexo V (corrección de errores) se retrotraen al día 1 de febrero de 2020.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko irailaren 21ean.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ALDAKETEN ZERRENDA
RELACIÓN DE MODIFICACIONES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ALDAKETEN ZERRENDA
RELACIÓN DE MODIFICACIONES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ALDAKETEN ZERRENDA
RELACIÓN DE MODIFICACIONES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ALDAKETEN ZERRENDA
RELACIÓN DE MODIFICACIONES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
HUTSEN ZUZENKETA
CORRECCIÓN DE ERRORES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental