Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2021eko irailaren 8a, asteazkena

N.º 179, miércoles 8 de septiembre de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4669
4669

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita mahastizaintza eta ardogintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzen 2022. urteko deialdia.

ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.

Europako mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko, mahastizaintza eta ardogintzako merkatuaren erakunde komun bat ezarri da. Europako Erregelamenduak ezarritako babes-neurrien artean, mahastizaintza eta ardogintzako sektoreko enpresen errendimendu orokorra hobetzera eta horiek merkatuko eskaeretara egokitzera bideratutako inbertsiorako laguntzak daude.

Con el objetivo de reconducir la situación para aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas europeos y consolidar la calidad de sus vinos se ha establecido una organización común del mercado vitivinícola. Entre las medidas de apoyo establecidas por la Reglamentación Europea se incluye la de inversiones en el sector vitivinícola con el fin de mejorar el rendimiento global de las empresas y su adaptación a las demandas del mercado.

Merkatu-antolakunde erkide hori (MAE), egun, honako erregelamendu hauen arabera arautzen da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamendua, Nekazaritza-produktuen merkatu-antolakunde erkidea sortzen duena eta erregelamendu hauek baliogabetzen dituena: 922/72 (EEE), 234/79 (EE), 1307/2001 (EE) eta 1234/2007; Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 Erregelamendu Delegatua (EB), zeinaren bidez osatzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamendua (EB) mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez, eta aldatzen baita Batzordearen 555/2008 (EE) Erregelamendua, eta Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 Betearazpen Erregelamendua (EB), zeinaren bidez ezartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamenduko (EB) zer xedapen aplikatu behar diren mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez.

Esta OCM está actualmente regulada por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1307/2001 y (CE) n.º 1234/2007; el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola,

Estatuan, 2018ko azaroaren 3an, argitara eman zen azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua, Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023ko programako neurriak aplikatzekoa, eta aldaketa ugari izan ditu argitaratu zenetik: 608/2019 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa; 137/2020 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa; 558/2020 Errege Dekretua, ekainaren 9koa; 617/2020 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa; eta 283/2021 Errege Dekretua, apirilaren 20koa. Arau honen II. kapituluko 4. atalean, «Inbertsioak» neurria jasotzen da.

En el ámbito estatal, con fecha 3 de noviembre de 2018 se publicó el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, que ha sufrido numerosas modificaciones desde su publicación: Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre; Real Decreto 137/2020, de 28 de enero; Real Decreto 558/2020, de 9 de junio; Real Decreto 617/2020, de 30 de junio y Real Decreto 283/2021, de 20 de abril. En el Capítulo II, Sección 4.ª de esta norma se recoge la medida de «Inversiones».

Euskal Autonomia Erkidegoan, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuak ezartzen ditu Europako erregelamenduak eta Estatuko oinarrizko araudia garatzeko eta aplikatzeko arauak (227/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko Europako laguntza-neurriak aplikatu eta garatzekoa). Arau horrek abenduaren 22ko 630/2009 Dekretua indargabetu eta ordeztu du, hain zuzen ere laguntza hauek arautzen dituzten arau substantiboetan egindako aldaketak txertatzea ahalbidetzeko.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación europea y de la normativa estatal básica han sido establecidas por el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo europeas al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta norma ha derogado y sustituido al Decreto 630/2009, de 22 de diciembre, para posibilitar la incorporación de los cambios en las normas sustantivas que regulan estas ayudas.

Bestalde, agindu honen bidez, deialdia egiten da azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuan ezarritako laguntzak emateko, baina laguntza horien gastua FEAGA 2023 aurrekontuari egotziko zaio. Horrenbestez, laguntza horiek eraginkorrak izateko, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko Aurrekontu Orokorretan behar besteko kreditua eduki behar da, hala xedatuta baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko 2007ko apirilaren 26ko Aginduan.

Por otra parte, dado que esta es una Orden que convoca las ayudas previstas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, pero cuyo gasto se imputará al presupuesto FEAGA 2023, su efectividad quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022, de conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, que regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Agindu honen xedea da inbertsioetarako laguntzen 2022ko deialdia egitea, betiere azaroaren 2ko 1363/2018 Dekretuan xedatutakoa betetzeko.

La presente Orden tiene por objeto convocar para año 2022 las ayudas a las inversiones en aplicación de lo dispuesto el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

Bigarrena.– Eskabideak aurkeztea eta horretarako epea.

Segundo.– Presentación de solicitudes y plazos.

1.– Inbertsioak egiteko laguntza-eskabideak aurkezteko epea, berriz, agindu hau argitaratu eta biharamunean hasi eta 2022ko otsailaren 1a baino lehen bukatuko da. Hala ere, 2021eko otsailaren 1etik aurrera (egun hori barnean dela) aurkeztutako eskabideak onartuko dira. Agindu honen III. eranskinean dago jasota laguntza hau eskatzeko inprimakiaren edukia.

1.– Las solicitudes para las ayudas a las a las inversiones se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden y antes del 1 de febrero de 2022. No obstante, se admitirán las solicitudes presentadas desde el 1 de febrero de 2021, este día incluido. El contenido del formulario de solicitud de esta ayuda es el que figura en el Anexo III de esta Orden.

2.– Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, ebazpen-zati honen 3. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

2.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las direcciones indicadas en el apartado 3 de este resuelvo.

3.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (bertan daude izapideak egiteko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, eta haren bidez sar daiteke eskaera egiteko inprimakira) honako esteka honetan dago:

3.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

Eskabidearen ondorengo izapideak helbide elektroniko honetan egiten dira, bitarteko elektronikoen bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, zeina helbide honetan baitago: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskuratu daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Llos medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Hirugarrena.– Egokitzapena.

Tercero.– Adaptación.

1.– Laguntza hauek xedapen eta erregelamendu hauetan xedatutakoaren arabera arautuko dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamendua (EB) (apirilaren 15eko 2016/1149 EB Erregelamendu Delegatuak osatua), Batzordearen 2008ko ekainaren 27ko 555/2008 (EE) Erregelamendua, Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 Betearazpen Erregelamendua (EB), azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua –denak ere Espainiako estatu osoan bete beharrekoak–, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretua, edo horiek aldatzen edo ordezten dituzten araudiak.

1.– La regulación de estas ayudas se adaptará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (completado por el Reglamento Delegado 2016/1149/UE, de 15 abril), en el Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, que son de obligatoria aplicación en todo el Estado Español; en el Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, o en la normativa que los modifique o sustituya.

2.– 2022ko laguntzak arautzen dituen araudia ezagutarazteko, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuaren 7.2 eta 17.2 artikuluetan xedatutakoa betez, agindu honen I. eranskinean jasotzen da araudia, ekitaldi honetan aplikatzekoa zein erreferentziazkoa.

2.– A efectos de dar a conocer la normativa que regula estas ayudas para el año 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.2 y 17.2 del Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, en el Anexo I a esta Orden se recoge la normativa, tanto la de referencia como la de aplicación en dicho ejercicio.

Laugarrena.– Baldintza.

Cuarto.– Condición.

Agindu hau eraginkorra izateko, kreditu egokia eta nahikoa izan beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorretan, behin betiko ebazpenaren unean, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako gastu-espedienteen aldez aurretiko izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan.

De conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la efectividad de la presente Orden queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2022 en el momento resolutorio definitivo.

Bosgarrena.– Bateraezintasunak.

Quinto.– Incompatibilidad.

Laguntza hauek ezingo dira bateratu otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuaren bidez deitutakoekin. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen da. Laguntza hauek bereziki bateraezinak dira programa horretako «Lehiatu Berria» laguntzekin.

Estas ayudas serán incompatibles con las ayudas que se convoquen en aplicación del Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, y en particular con la medida de ayudas incluida en dicho programa denominada «Lehiatu Berria».

Seigarrena.– Inbertsioetarako laguntzetan lehentasuna izateko irizpideen haztapena.

Sexto.– Ponderación de los criterios de prioridad en las ayudas a las inversiones.

Agindu honetako II. eranskinean jasota dago Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren inbertsioetarako laguntzetan lehentasuna izateko irizpideen haztapena, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 68.5 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 68.5 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, la ponderación de los criterios de prioridad de las solicitudes de ayudas a las inversiones en la Comunidad Autónoma de Euskadi será la que figura en el Anexo II de esta Orden.

Zazpigarrena.– Errekurtsoak.

Séptimo.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke nekazaritza-gaietan eskumena duen sailburuari, hilabeteko epean, edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Zortzigarrena.– Ondorioak.

Octavo.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
INBERTSIOETARAKO LAGUNTZEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS A LAS INVERSIONES

I.– Aplikazio-eremua.

I.– Ámbito de aplicación.

Mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko enpresen errendimendua oro har hobetzeko, merkatuaren eskarira egokitu daitezen laguntzeko eta haien lehiakortasuna areagotzeko, laguntza finantzarioa emango zaie ardogintzaren eraldaketa-instalazioetan eta azpiegituretan egindako inbertsio ukigarri eta ez-ukigarriei, bai eta merkaturatze-egitura eta -tresnetan egindakoei ere. Laguntza finantzarioa emango da, halaber, energia-aurrezpena, efizientzia energetiko orokorra eta prozesu jasangarriak hobetzeko.

Con objeto de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad, se concederá apoyo financiero a las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

Inbertsio horiek mahastizaintzako eta ardogintzako zenbait produktu ekoizteko, merkaturatzeko edo bietarako izango dira; zehazki Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/20013 (EB) Erregelamenduaren VII. eranskineko II. zatian aipatutako produktuak, Espainiako lurraldean ekoitzi direnak.

Dichas inversiones se referirán a la producción, comercialización o ambas de los productos vitivinícolas mencionados en el Anexo VII, parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/20013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que se hayan producido en territorio español.

Ekitaldi honetan, inbertsioen neurriei dagokien araudi aplikagarria azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuko 4. atalean jasotakoa izango da, Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari 2019-2023 aldian laguntza-neurrien programa eskaintzekoa, urriaren 25eko 608/2019 Errege Dekretuak aldatua.

La normativa aplicable en el presente ejercicio para la medida de Inversiones será la contenida en la Sección 4.ª del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, modificado por el Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre.

II.– Onuradunak.

II.– Beneficiarios.

Inbertsioaren gaineko neurriaren onuradun izango dira:

Podrán ser beneficiarios de la medida de inversiones:

a) Mahastizaintzako eta ardogintzako enpresak, baldin eta, eskabidea egiten duten unean, honako erregelamendu honetan jasotako produktuak ekoitzi edo merkaturatzen badituzte: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren VII. eranskineko II. zatian. Onuradun izan daitezke, orobat, laguntza-eskaeraren xede den eragiketa gauzatzearen ondorioz halako produktuak ekoizten edo merkaturatzen hasi diren enpresak. Eskabidea aurkezteko eguna baino lehen eratuta behar dute enpresek.

a) Las empresas vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos contemplados el Anexo VII parte II del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, o que, como consecuencia de la ejecución de la operación objeto de la solicitud de ayuda, comiencen esa producción o comercialización. Las empresas deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

b) Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak, baldin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren 152. artikuluari jarraituz aitortuta badaude.

b) Las organizaciones de productores vitivinícolas, reconocidas de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

c) Ekoizle bi edo gehiago biltzen dituzten elkarteak, baldin eta nortasun juridikoa badute eta lehenago adierazitako erregelamenduaren VII. eranskineko II. zatian aipatutako produktuak ekoizten badituzte. Eskabidea aurkezteko eguna baino lehen eratuta behar dute erakundeek.

c) Las asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II de dicho Reglamento. Las asociaciones deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

d) Lanbidearteko erakundeak.

d) Las organizaciones interprofesionales.

Dena den, jarduera bakartzat merkaturatzea duten enpresak badira, itxitako azken ekitaldiko fakturazioaren % 80, gutxienez, honako produktu hauek merkaturatzetik atera beharko da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren VII. eranskineko II. zatian zehaztutako produktuak.

No obstante, cuando se trate de empresas cuya actividad sea únicamente la comercialización al menos, un 80 por ciento de su facturación del último ejercicio cerrado deberá proceder de la comercialización de los productos del Anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Ez zaie laguntzarik emango zailtasun-egoeran dauden enpresei, betiere aintzat hartuta Krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Batzordearen 2014ko uztailaren 31ko 2014/C-249/01 Jakinarazpenean halako enpresei buruz jasotako definizioa.

No se concederá la ayuda a las empresas en dificultad, según se definen en la Comunicación 2014/C-249/01 de la Comisión de 31 de julio de 2014 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

III.– Iraunkortasuna.

III.– Durabilidad.

Laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, bost urteko epean, onuradunak azken ordainketa jasotzen duenetik hasita, baldin eta 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Errege Dekretuaren 71. artikuluan adierazitako gorabeheraren bat gertatzen bada, hala ezarrita baitago Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 50. artikuluko 5. apartatuan, zeinak ezartzen baitu honako artikulu honen mutatis mutandis aplikazioa: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 71. artikulua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 50, apartado 5 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que establece la aplicación mutatis mutandis del artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, deberá reembolsarse la ayuda, más los correspondientes intereses de demora, en los cinco años siguientes al pago final al beneficiario en caso de producirse alguna de las circunstancias indicadas en el mencionado artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Era berean, laguntzaren xede den ekoizpen-jarduera eta horrekin lotutako azpiegiturak eskualdatzen diren kasuetan, eskuratzaileei ere eskatuko zaie iraunkortasuna, eta agintari eskudunen aurrean behar bezala egiaztatu beharko dute horren berri dutela eta onartzen dutela. Hala egin ezean, laguntza itzultzeko eskatu ahal izango zaio laguntzaren jatorrizko onuradunari.

Asimismo, la durabilidad será exigible a los adquirentes, en los supuestos de transmisión de la actividad productiva y de las infraestructuras ligadas a la misma, objeto de la ayuda, y se deberá acreditar fehacientemente ante la autoridad competente que esta circunstancia es conocida y aceptada por los adquirentes. En caso contrario, cualquier supuesto de reintegro sería exigible sobre el beneficiario original de la ayuda.

IV.– Eragiketen xedeak.

IV.– Objetivos de las operaciones.

Laguntzaren xede diren eragiketek lagundu behar dute azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XVII. eranskinean bildutako helburu estrategietako bat lortzen, gutxienez.

Las operaciones objeto de ayuda deberán contribuir, al menos, a uno de los objetivos estratégicos previstos en el Anexo XVII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

Helburu estrategiko horiek lortzeko, eragiketa bakoitzean helburu orokor bat edo batzuk identifikatu beharko dira. Helburu horietako zenbait, baina ez denak, zerrendatuta daude abenduaren azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XVIII. eranskinean. Eragiketa jakin baten helburu orokorretakoren bat jasota ez badago zerrenda horretan, eskatzaileak zehaztu beharko du zein den helburu hori.

Para la consecución de dichos objetivos estratégicos, en cada operación deberán identificarse uno, o varios, objetivos generales cuya relación no exhaustiva se presenta en el Anexo XVIII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. En el supuesto de que alguno de los objetivos generales de una operación concreta no se encuentre recogido en esta relación, dicho objetivo deberá ser especificado por el solicitante.

V.– Eragiketen ezaugarriak.

V.– Características de las operaciones.

Laguntza-eskabideak aurkezteko epea FEAGAren zer ekitalditan amaitzen den, ekitaldi horren ondorengo aurrekontu-ekitaldiari eragingo diote gehienez eragiketek. Eskaera aurkezten den egunetik has daiteke eragiketak gauzatzen, eta, hala badagokio, eragiketak hasi gabe daudela dioen akta egiten denetik aurrera.

Las operaciones deberán afectar presupuestariamente al ejercicio FEAGA inmediatamente posterior a aquel en que se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda. La ejecución de las operaciones podrá tener lugar desde la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, tras el levantamiento del acta de no inicio correspondiente.

Urteko eragiketetarako eskaerak kasu honetan bakarrik onartuko dira: gastu-kontzeptuak mugatzen badira deialdiko laguntza-eskabideak aurkezteko epea bukatzen deneko FEAGA ekitaldiaren ondoko ekitaldira.

Solo serán admisibles solicitudes por operaciones anuales en que los conceptos de gasto se limiten al ejercicio inmediatamente siguiente al ejercicio FEAGA en el que se cierre el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.

VI.– Eskabideak onartzeko irizpideak.

VI.– Criterios de admisibilidad de las solicitudes.

Eskabideak irizpide hauen arabera aztertuko dira:

Se examinarán las solicitudes basándose en los criterios siguientes:

1.– Inbertsio-eragiketak argiro zehaztuko dira, ekintzak eta haien iraupena azalduz, eta ekintza bakoitzaren gastu-kontzeptuak eta aurreikusitako kostuak zehaztuz.

1.– Las operaciones de inversión estarán claramente definidas especificando las acciones y su duración y detallando los conceptos de gasto que componen cada acción y los costes estimados de cada una de ellas.

Zehaztuko da, orobat, eragiketa bakoitzak nolako helburu estrategiko eta orokorrak bete nahi dituen.

Igualmente se especificará el objetivo, u objetivos, estratégicos y generales acción pretende contribuir a los que cada operación pretenda contribuir.

2.– Bermatuko da proposatutako eragiketaren kostuek ez dituztela gaindituko merkatuaren prezio normalak, eta kostuen moderazioa betetzen dela.

2.– Garantías de que los costes de la operación propuesta no superan los precios normales de mercado y se cumple la moderación de costes.

Diruz lagundu daitezkeen gehieneko zenbatekoak (azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XIX. eranskinean jasota daudenak) ezartzeak ez du esan nahi kostuen moderazioa ebaluatu behar ez denik.

Los importes máximos subvencionables contemplados en el Anexo XIX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, no eximen de la obligación de evaluar la moderación de los costes.

Agintari eskudunek uste badute kostuek merkatuaren prezio normalak gainditzen dituztela edo ez dela betetzen kostuen moderazioa, eskatzaileari eskatuko diote eskabidea zuzentzeko edo behar bezala justifikatzeko.

En caso de que las autoridades competentes consideren que los costes superan los precios normales de mercado, o que no se cumple la moderación de costes, requerirán al solicitante la subsanación de la solicitud o que lo justifique debidamente.

Kostuen moderazioa ebaluatzeko, sistema hauetako bat edo haien konbinazioa erabiliko da:

La moderación de costes se evaluará mediante al menos uno de los siguientes sistemas, o una combinación de los mismos:

a) Zenbait eskaintzaren konparazioa.

a) Comparación de diferentes ofertas.

Oro har, eskatzaileak hiru hornitzaileren eskaintzak aurkeztu beharko ditu gutxienez, zerbitzua eman baino lehen edo produktua entregatu aurretik.

Con carácter general, el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien.

Gutxienez, honako alderdi hauek ebaluatuko dira: eskaintzen independentzia; eskaintzen elementuak konparagarriak izatea; eta eskaintzen deskribapenaren argitasuna eta zehaztasuna.

Se deberá evaluar al menos la independencia de las ofertas, que los elementos de las ofertas sean comparables y la claridad y el detalle de la descripción de las ofertas.

Eskaintzen artean hautaketa egiteko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideak erabiliko dira, eta, eskaintza merkeena hautatzen ez bada, berariaz justifikatu beharko da zergatik, bai eta, hala badagokio, zergatik ez dagoen hornitzaile nahikorik. Alderdi hori berdin aplikatuko da, halaber, gauzatutakoa ez badator bat onartutakoarekin.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficacia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, así como en su caso, la inexistencia de suficientes proveedores. Este aspecto será igualmente aplicado cuando lo finalmente ejecutado no coincida con lo aprobado.

b) Erreferentzia-kostuak.

b) Costes de referencia.

Agintari eskudunek erreferentzia-prezioen datu-base bat ezarri edo erabiltzen dute. Datu-base hori osoa eta behar bezain zehatza izan behar da, aldian-aldian eguneratu beharko da, eta bermatu beharko du prezioak merkatuaren prezioen isla direla.

La autoridad competente establece o utiliza una base de datos de precios de referencia. Esta base de datos deberá ser completa, estar suficientemente detallada, actualizarse periódicamente y garantizar que los precios reflejen los precios de mercado.

c) Ebaluazio-batzordea.

c) Comité de evaluación.

Ebaluazio-batzorde bat eratzen bada edo merkatu-azterlan bat egiten, kontuan hartu beharko da batzordekideek dagokion arloan esperientzia izan behar dutela. Batzordearen lana behar bezala dokumentatu beharko da.

Si se establece un comité de evaluación o se lleva a cabo un estudio de mercado, deberá tenerse en cuenta la experiencia de los miembros del comité en el área correspondiente. El trabajo del comité deberá documentarse correctamente.

3.– Eskatzaileak frogatzen du eskura dituela baliabide teknikoak eta finantzarioak, eragiketa zuzen gauzatzeko adinakoak, eta enpresa ez dagoela krisi-egoeran Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren 50. artikuluko 2. apartatuaren hirugarren zenbakian ezarritakoari jarraituz.

3.– El solicitante demuestra que tiene acceso a recursos técnicos y financieros suficientes para garantizar que se ejecute la operación correctamente y que la empresa no está en situación de crisis, tal como se contempla en el artículo 50, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

Eskatzaileak frogatu beharko du enpresa ekonomikoki bideragarria dela, non ez den, estatutuei jarraituz, irabazi-asmorik gabeko erakunde bat.

El solicitante deberá demostrar viabilidad económica de la empresa, excepto cuando sea estatutariamente una organización sin ánimo de lucro.

Ekoizle bi edo gehiago (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren VII. eranskineko II. zatian aipatzen diren ekoizleak) biltzen dituen eta nortasun juridikoa duen elkarte bat baldin bada eskatzailea, elkarteko ekoizle bakoitzak frogatu beharko du gaitasuna duela beharrezkoak diren baliabide tekniko eta finantzarioak eskuratzeko, inbertsioan duen partaidetzaren arabera, edo, bestela, elkarteak gaitasuna duela beharrezkoak diren baliabide tekniko eta finantzarioak eskuratzeko.

Cuando el solicitante sea una asociación de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II del Reglamento UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, cada uno de los integrantes deberán demostrar la capacidad de acceso a los recursos técnicos y financieros necesarios independiente de acuerdo a su participación en la inversión, o bien, alternativamente, que dicha asociación cuenta con esa capacidad de acceso a los recursos técnicos y financieros necesarios.

Honako egoera hauetan ulertuko da alderdi horiek frogatu gabe geratu direla eta, ondorioz, eskatzailea ezin dela dirulaguntzaren onuradun izan:

Se entenderá que estos extremos no quedan demostrados, y, por ende, el solicitante no podrá ser beneficiario de la subvención, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Krisialdian baldin badago, betiere Krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko jarraibideetan xedatutakoaren arabera (Batzordearen 2014ko uztailaren 31ko 2014/C-249/01 Jakinarazpena).

a) Cuando se encuentre en situación de crisis, según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

b) Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaria egin badu, prozeduraren batean kaudimengabekotzat jota badago, hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta badago (salbu eta horretan itun batek eragingarritasuna hartu badu), epailearen esku-hartzearen mende badago edo uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta badago, konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe dagoelarik.

b) Cuando se encuentre en proceso de haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela egiaztatu ez badu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduan ezarritako eran.

c) Cuando no quede acreditado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en los términos previstos por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Eskatzaileak proposatutako estrategien eta finkatutako helburuen arteko koherentzia, eta eragiketak izan dezakeen eragina eta arrakasta eraldaketaren edo merkaturatzearen errendimendu orokorra hobetzeko, eskatzailearen instalazioak merkatuaren eskarietara egokitzeko eta lehiakortasuna areagotzeko.

4.– Coherencia de las estrategias propuestas por el solicitante con los objetivos fijados por este y el probable efecto y éxito de la operación en la mejora del rendimiento general de la transformación o comercialización, en las instalaciones del solicitante y su adaptación a las demandas del mercado y el aumento de su competitividad.

Ez da inolako laguntzarik emango, laguntza-eskabideetan inkoherentzia-egoerak atzemanez gero, edo haietan aurreikuspenak behar bezala dokumentatuta ez badaude.

No se concederá ayuda alguna en aquellos casos en que sean detectadas situaciones de incoherencia dentro de las solicitudes de ayuda o que reflejen expectativas no suficientemente documentadas.

VII.– Laguntza-eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

VII.– Documentación a presentar junto a la solicitud de ayuda.

• Pertsona fisikoentzat:

• Para personas físicas:

– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiarena.

– Impuesto de la renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

• Pertsona juridikoentzat:

• Para personas jurídicas:

– Legezko ordezkariaren NANa.

– DNI del representante legal.

– Enpresa eratzeko eskritura.

– Escritura de constitución de la empresa.

– Legezko ordezkariaren ahalordetze-eskritura.

– Escritura de apoderamiento del representante legal.

– Entitatearen estatutuak.

– Estatutos de la entidad.

– Eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zerga.

– Impuesto de sociedades del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

• Bien kasuan:

• Comunes a ambos:

– Ez badu Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso azken 5 urteetan, hirugarrenaren altaren dokumentua.

– En caso de no haber recibido subvención del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta de Terceros.

– Enpresa merkaturatzailearen kasuan:

– En caso de empresa comercializadora:

– Fakturazioaren % 80 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) VII. eranskinaren II. zatiko produktuetatik datorrela ziurtatzeko idatzizko konpromisoa.

– Compromiso escrito de que el 80 % de su facturación procede de productos del Anexo VII, parte II del R(UE) 1308/2013.

– Proiektua deskribatzeko memoria, atal hauek dituena:

– Memoria descriptiva del proyecto que contenga como mínimo:

– Ekintza eta inbertsioen deskripzio zehatza.

– Descripción detallada de las acciones e inversiones a acometer.

– Betearazteko aurreikusitako epea.

– Plazo de ejecución previsto.

– Aurrekontu zehatza, euskarri-dokumentazioarekin batera; besteak beste, proformako fakturak, kontratuen kopia edo eskabide irmoak.

– Presupuesto detallado con documentación soporte, tales como facturas pro-forma, copia de los contratos o pedidos en firme.

– Obra zibila duten proiektuen kasuan:

– En caso de proyectos con obra civil:

– Lurren jabetza-titulua edo lurzoruaren erabileraren lagapena.

– Título de propiedad de los terrenos o cesión de uso del suelo.

– Obra betearazteko proiektu ikus-onetsia.

– Proyecto de ejecución de obra visado.

– Obra-lizentziaren eskabidea.

– Solicitud de licencia de obras.

– Inbertsio guztien kostuen moderazioa (hiru eskaintza, hiru hornitzaile desberdinena).

– Moderación de costes de todas las inversiones (tres ofertas de tres proveedores diferentes).

– Enpresaren bideragarritasun-memoria tekniko-ekonomikoa; honako hauek jasoko dira gutxienez:

– Memoria de viabilidad técnico-económica de la empresa, que contenga como mínimo:

– Sustatzaileen identifikazioa (enpresaren aurrekariak).

– Identificación de los promotores (antecedentes de la empresa).

– Enpresaren egitura.

– Estructura empresarial.

– Ekoizpen-prozesuaren eta landutako produktuen deskribapena.

– Descripción del proceso productivo y de los productos elaborados.

– Prestatutako produktuen merkatuak.

– Mercados de los productos elaborados.

– Proiektuaren kokalekua.

– Localización del proyecto.

– Inbertsioarekin aurreikusten diren emaitzak (ekonomikoak, modernizazioa, enplegu-sorkuntza...).

– Resultados previstos con la inversión (económicos, modernización, generación de empleo....).

– Azken bi urteetako balantzea eta emaitza-kontua.

– Balance y cuenta de resultados de los dos últimos años.

– Euskadiko berariazko lehenespen-irizpideak egiaztatzen dituen justifikazio-memoria (azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuko XXII. eranskina, urriaren 25eko 608/2019 Errege Dekretuak aldatua).

– Memoria justificativa que acredite los criterios de priorización específicos para el País Vasco (Anexo XXII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre).

VIII.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

VIII.– Gastos subvencionables.

Honako ekintza hauen kostuak lagundu daitezke diruz:

Se considerarán subvencionables los costes de las siguientes acciones:

a) Ondasun higiezinak eraiki, erosi eta hobetzea.

a) Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles,

b) Makina eta ekipamendu berriak erostea, produktuaren merkatu-balioraino.

b) Compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto,

c) a eta b letretan jasotako gastuen kostu orokorrak, hala nola arkitekto, ingeniari eta aholkularien ordainsariak eta bideragarritasun-azterlanak, betiere inbertsio-eragiketarako onartutako aurrekontuaren % 8ko muga dutela.

c) Costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a y b, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, así como estudios de vialidad, con el límite del 8 % del presupuesto aprobado para la operación de inversión.

d) Ordenagailuetarako euskarri logikoak erosi edo garatzea, patenteak, lizentziak eta egile-eskubideak erostea eta marka kolektiboak erregistratzea.

d) La adquisición o el desarrollo de soportes lógicos de ordenador y la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y el registro de marcas colectivas.

Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XIX. eranskinean adierazitako kontzeptuetarako, inbertsio-eragiketetan diruz lagundu daitezkeen gehieneko zenbatekoek ezingo dituzte gainditu eranskin horretan adierazitako mugak. Hala, eragiketa batean muga horiek gainditzen badira, gaindikina ez da diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko.

Los importes máximos subvencionables dentro de las operaciones de inversión, para los conceptos señalados en el Anexo XIX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, se atendrán a los límites que se indican en dicho anexo, de manera que cuando en una operación concreta se superen esos límites, el exceso será considerado gasto no subvencionable.

Ezingo dira diruz lagundu azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekreturen XX. eranskinean ezarritako gastuak.

No tendrán la consideración de subvencionable los gastos establecidos en el Anexo XX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

IX.– Ebazpena.

IX.– Resolución.

1.– Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziak hautatutako eskabideen behin betiko zerrenda jakinarazi ondoren, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak dagozkion ebazpenak emango ditu eta onuradunei jakinaraziko dizkie. Ebazpenetan honako hauek adieraziko dira gutxienez: diruz lagun daitezkeen inbertsioen zenbatekoa, emandako laguntza eta onartutako exekuzio-egutegia.

1.– Una vez informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la lista definitiva de las solicitudes seleccionadas, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias dictará las resoluciones correspondientes y las notificará a los beneficiarios. En las resoluciones se indicará al menos lo siguiente: el importe de las inversiones consideradas subvencionables, la ayuda concedida y el calendario de ejecución aprobado.

2.– Prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea eskabideak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo egunetik sei hilabetekoa izango da. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari dagokio dirulaguntza ukatzeko edo, errekurtsorik aurkeztuz gero, errekurtsoak ezesteko ebazpen arrazoituak egitea.

2.– El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias emitirá las correspondientes resoluciones denegatorias motivadas para aquellos casos en que se desestime la solicitud de ayuda y los recursos que en su caso procedan.

3.– Behin sei hilabeteko epea igaro ondoren, ebazpenik izan ezean, interesdunek eskabideak ezetsi direla pentsatu ahal izango dute, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 25.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

3.– Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse notificado a los interesados resolución alguna, estos podrán entender desestimada su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4.– Ebazpena aldekoa bada, laguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hilabeteko epean, onuradunak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

4.– En el caso de resolución positiva, en el plazo de un mes siguiente a la notificación de la resolución de concesión, el beneficiario deberá aportar la siguiente documentación:

a) Dirulaguntza emateko baldintzak berariaz onartzea.

a) Una aceptación expresa de los términos de la concesión de la subvención.

b) Egikaritze onaren berme bat gordailutu dela egiaztatzen duen agiri bat, Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 907/2014 (EB) Erregelamendu Delegatuan aurreikusitako baldintzen arabera. Erregelamendu horrek Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua osatzen du, erakunde ordaintzaileei eta beste organo batzuei, finantza-kudeaketari, kontuen likidazioari, bermeei eta euroaren erabilerari dagokienez. Aipatu bermea Europar Batasuneko finantzaketaren zenbatekoaren ehuneko 15 izango da, eta onuradunak eragiketaren parte diren ekintza guztiak gauzatzen dituela ziurtatuko du.

b) Un documento acreditativo del depósito de una garantía de buena ejecución, de acuerdo con las condiciones previstas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, por un importe del 15 por ciento del montante de la financiación comunitaria, con el fin de asegurar que el beneficiario ejecute todas las acciones que forman parte de la operación.

X.– Eragiketak aldatzea.

X.– Modificación de las operaciones.

1.– Onuradunak eskatu ahal izango du hasiera batean onartutako inbertsio-eragiketa aldatzea, hala ezarrita baitago Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 Erregelamendu Delegatuaren (EB) 53. artikuluaren 1. apartatuan.

1.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 53, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la operación de inversión inicialmente aprobada.

2.– Aldaketa guztiak behar bezala justifikatu beharko dira, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio. Zuzendaritza horrek ebaluatuko ditu aurkeztutako aldaketa guztiak.

2.– Todas las modificaciones deberán estar debidamente justificadas y se presentarán ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien evaluará todas las modificaciones presentadas.

3.– Aldaketek honako muga hauek bete beharko dituzte:

3.– Las modificaciones deberán cumplir las siguientes limitaciones:

– Eragiketa onartzeko aurkeztu ziren helburu estrategiko edo orokorrak ez aldatzea.

– No alterar los objetivos estratégicos o generales con que fue aprobada la operación.

– Hautagarritasun-baldintzak ez aldatzea.

– No alterar las condiciones de elegibilidad.

– Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziak jakinarazitako behin betiko zerrendan Euskal Autonomia Erkidegorako mozketa markatzen duen eskabidean baino puntuazio txikiagoa ez sortzea.

– No generar una puntuación menor que la de la solicitud que marca el corte para la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la correspondiente lista definitiva informada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

– Onuraduna ez aldatzea, kasu hauetan izan ezik: onuradun berria bat-egite- edo salerosketa-prozesu baten ondoriozkoa bada, edo sozietate motaren edo nortasun juridikoaren eraldaketa baten ondoriozkoa, eta, betiere, laguntza ematerakoan aintzat hartu ziren baldintzak aldatzen ez badira.

– No suponer un cambio de beneficiario, salvo que el nuevo sea resultante de un proceso de fusión, de compraventa o una transformación del tipo de sociedad o personalidad jurídica, y no alterar las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

– Ez eragitea ordainketak FEAGAren ekitaldi batetik geroagoko beste batera aldatzea.

– No suponer un traslado de pagos de un ejercicio FEAGA a otro posterior.

– Laguntzaren xede den inbertsioa hasieran onartutakoaren % 40 baino gehiago ez murriztea.

– No suponer una reducción de la inversión objeto de ayuda superior al 40 % de la inicialmente aprobada.

4.– Bi aldaketa mota bereizten dira:

4.– Se diferencian dos tipos de modificaciones:

a) Aldaketa handiak: egin aurretik baimendu behar dira, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren berariazko aldeko ebazpena beharko dute.

a) Modificaciones mayores: deben ser autorizadas con carácter previo a su ejecución y requerirán una resolución favorable expresa de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Aldaketa handiak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari aurkeztu beharko zaizkio, aldatu nahi diren inbertsioak ordaintzeko eskatu behar den FEAGA ekitaldiko otsailaren 1a baino lehen.

Las modificaciones mayores deberán presentarse a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias antes del 1 de febrero del ejercicio FEAGA en el que se debe solicitar el pago de las inversiones objeto de modificación.

b) Aldaketa txikiak: jarduketen amaiera jakinarazi edo ordainketa-eskaera aurkeztu baino lehen aurkeztu behar dira, beranduenez. Hauek hartuko dira aldaketa txikitzat:

b) Modificaciones menores: deben presentarse a más tardar antes de la comunicación del fin de las actuaciones o de la presentación de la solicitud de pago. Solo podrán considerarse modificaciones menores:

– Onartutako eragiketa bateko ekintzen arteko aurrekontu-transferentziak, betiere ekintza bakoitzerako hasieran definitutako aurrekontuaren % 20 bada gehienez, eta hasieran onartutako edo, hala badagokio, aldatutako ekintza guztiak egin badira, edo hasieran aurreikusitako epeen barruan egiteko moduan badaude.

– Las transferencias de presupuesto entre las acciones de una operación ya aprobada, siempre que sea como máximo el 20 % del presupuesto definido inicialmente para cada acción y siempre que se hayan ejecutado todas las acciones inicialmente aprobadas, o en su caso, modificadas, o se esté en disposición de ejecutar dentro de los plazos inicialmente previstos.

– Ekintza bakoitzerako hasieran onartutako zenbatekoaren % 20ra arte aurreztea dakarten aldaketak.

– Cambios que supongan un ahorro global de hasta el 20 % del importe inicialmente aprobado para cada acción.

– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XXIII. eranskinaren B zatian aurreikusitako aldaketak. Beste aldaketa txiki batzuk:

– Las modificaciones previstas en la parte B del Anexo XXIII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. Otros cambios menores:

– Makina edo instalazio baten marka edo hornitzailea aldatzea, betiere ezaugarri teknikoak mantentzen edo hobetzen badira, errendimendua, energia-kontsumoa eta mantentze-lanak, etab., kontuan hartuta.

– Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y cuando se mantengan o mejoren sus características técnicas considerando aspectos como rendimiento, consumos energéticos y mantenimiento.

– Upelen kopurua aldatzea, betiere guztizko edukiera eta ezaugarriak azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XIX. eranskineko V. epigrafean aurreikusitako tipologiaren arabera mantentzen badira.

– Cambio en el número de barricas, siempre y cuando se mantenga la capacidad total y sus características de acuerdo con la tipología prevista en el epígrafe V del Anexo XIX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

– Aldaketa txiki horiek aldez aurreko onespenik gabe egin ahal izango dira, baina kontzeptu horietarako diruz lagun daitekeen inbertsioaren zenbatekoa ezin izango da inoiz dirulaguntza ematean aurreikusitakoa baino handiagoa izan.

– Estos cambios menores podrán ser efectuados sin aprobación previa, no obstante, el importe de inversión considerado subvencionable para estos conceptos nunca podrá ser superior al previsto en la concesión de subvención.

5.– X. apartatu honetan adierazitakoa gorabehera, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak salbuespenez baimena eman dezake aurreko apartatuetan adierazitako baldintzekin bat ez datozen aldaketak egiteko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan zehazten diren salbuespeneko inguruabarretan edo ezinbesteko kasuetan.

5.– Independientemente de lo citado en este apartado X, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá excepcionalmente autorizar modificaciones que no se ajusten a las condiciones indicadas en los apartados anteriores en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

6.– Onartutako aurrekontuak murriztea dakarten aldaketek emandako dirulaguntzaren murrizketa proportzionala ekarriko dute.

6.– Las modificaciones que supongan una disminución de los presupuestos aprobados supondrán la reducción proporcional de la subvención concedida.

7.– Onartutako aurrekontuak gehitzea dakarten aldaketek ez dute ekarriko onartutako dirulaguntza handitzea.

7.– Las modificaciones que supongan un incremento de los presupuestos aprobados no supondrán incremento de la subvención concedida.

8.– Onuradunak bere horretan mantenduko du egikaritze onaren bermea gordailutzeko betebeharra, hasierako dirulaguntza ematearen gainean kalkulatutako zenbatekoen arabera.

8.– El beneficiario mantiene su obligación de depósito de garantía de buena ejecución en razón de los importes calculados sobre la concesión de subvención inicial.

XI.– Finantzaketa.

XI.– Financiación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan, laguntza mota % 40koa izango da, kontuan hartuta 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 50.4 artikuluan jasotzen diren inbertsio-kostu onargarriak.

1.– El tipo de ayuda en relación con los costes de inversión admisibles al que se refiere el artículo 50.4 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 será el 40 % en la Comunidad autónoma del País Vasco.

2.– Gainera, laguntza mota horri honako kontsiderazio hauek aplikatuko zaizkio:

2.– Adicionalmente, al tipo de ayuda se le aplicarán las siguientes consideraciones:

A) Urtarrilaren 12ko 5/2018 Errege Dekretuaren 72. artikuluko 1. apartatuan adierazitako laguntza motak mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei aplikatuko zaizkie, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan halako enpresei buruz ematen den definizioari jarraituz.

A) Los tipos de ayuda establecidos en el apartado 1 del artículo 72 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, se aplicarán las microempresas y pequeñas y medianas empresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

B) 2003/361/EE Gomendioaren I. tituluko 2. artikuluaren 1. apartatuak estaltzen ez dituen enpresen kasuan –750 langile baino gutxiago dituzten enpresak edo 200 milioi eurotik beherako negozio-bolumena dutenak–, laguntzaren intentsitatea azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 72. artikuluko 1) apartatuan aipatzen den laguntzaren % 50ekoa izango da.

B) Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1 de la Recomendación 2003/361/CE con menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios sea inferior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 50 % del tipo de ayuda al que se refiere el apartado 1) del artículo 72 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

C) 2003/361/EE Gomendioaren I. tituluko 2. artikuluaren 1. apartatuak estaltzen ez dituen enpresen kasuan –750 langile edo gehiago dituzten enpresak edo 200 milioi eurotik gorako negozio-bolumena dutenak–, laguntzaren intentsitatea azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 72. artikuluko 1) apartatuan aipatzen den laguntzaren % 25ekoa izango da.

C) Para las empresas que no están cubiertas por el título I, artículo 2, apartado 1 de la Recomendación 2003/361/CE con 750 o más empleados y cuyo volumen de negocios sea igual o superior a 200 millones de euros, la intensidad de ayuda será el 25 % del tipo de ayuda al que se refiere el apartado 1) del artículo 72 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

3.– Kasu guztietan, baita enpresa handietan ere, eskatzaileen langile kopurua eta negozio-bolumena zehazteko, Batzordearen 2003/361/EE Gomendioan finkatutako kalkulu-irizpideak erabiliko dira.

3.– En todos los casos, incluidos los supuestos de grandes empresas, para determinar el número de empleados y el volumen de negocios de los solicitantes, se utilizarán los criterios de cálculo establecidos en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión.

4.– Eskatzailea bi ekoizle edo gehiago biltzen dituen eta jarduera ekonomikorik ez duen nortasun juridikodun elkarte bat baldin bada, eta ekoizle horien produktuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) VII. eranskineko II. atalean aipatzen direnak badira, laguntzaren kalkulua ekoizle bakoitzak inbertsioan duen partaidetzaren proportzioari jarraituz egingo da, betiere ekoizle bakoitzak bere aldetik izango lukeen laguntza motarekin bat etorriz.

4.– Cuando el solicitante sea una asociación de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los productos mencionados en el Anexo VII parte II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sin actividad económica, para calcular la ayuda se hará proporcionalmente a la participación de cada uno de los productores en la inversión, de acuerdo al tipo de ayuda que tendría cada productor de forma independiente.

XII.– Ordainketak.

XII.– Pagos.

1.– Inbertsioa bi FEAGA ekitalditan justifikatu eta ordaindu beharko da gehienez ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 2.2 artikuluan adierazitako ezinbesteko edo salbuespen-egoeretan izan ezik.

1.– La inversión deberá ser justificada y pagada como máximo en dos ejercicios FEAGA, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Onuradunek inbertsio-eragiketa orokorra edo dagokion jarduketa justifikatu eta ordaintzeko eskatu beharko dute, FEAGA ekitaldi bakoitzeko maiatzaren 1a baino lehen, baina Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak epe laburragoak aurreikusi ahal izango ditu.

Los beneficiarios deberán justificar y solicitar el pago de la operación global de inversión o de la actuación correspondiente conforme al calendario de ejecución aprobado antes del 1 de mayo de cada ejercicio FEAGA, si bien la autoridad competente de la comunidad autónoma podrá contemplar otros plazos más restrictivos.

Onuradun batek hasieran aurreikusitako jarduketa bati edo batzuei exekuzio-egutegian ezarri duena baino lehenago ekiten badie deialdiaren xede den bigarren FEAGA ekitaldian justifikatzeko, jarduera horiek ordaintzeko eskaera aurkeztu ahal izango du, deialdiaren xede den lehen FEAGA ekitaldian justifikatzeko aurreikusitako jarduketen epe berean. Jarduera horiek ordaindu ahal izango dira baldin eta deialdiaren xede den lehen ekitaldian funts erabilgarriak badaude, 68.9 artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, autonomia-erkidegoek ukitutako eskabideak eta eskabide horiei dagozkien zenbatekoak jakinaraziko dizkiote Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioko Elikadura Industriako Zuzendaritza Nagusiari FEAGA ekitaldi bakoitzeko maiatzaren 10a baino lehen.

En el caso de que un beneficiario adelante la ejecución de una o varias actuaciones inicialmente previstas, según su calendario de ejecución, para su justificación en el segundo ejercicio FEAGA objeto de la convocatoria, podrá presentar la solicitud de pago de dichas actuaciones en el mismo plazo que las actuaciones previstas para su justificación en el primer ejercicio FEAGA objeto de la convocatoria. Estas actuaciones podrán pagarse siempre que existan fondos disponibles en el primer ejercicio objeto de la convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68.9. A tal efecto, las comunidades autónomas comunicarán a la Dirección General de la Industria Alimentaria de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación antes del 10 de mayo de cada ejercicio FEAGA las solicitudes afectadas y el correspondiente importe.

2.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak ebazpen bat eman beharko du aurkeztutako ordainketa-eskaera bakoitzeko, inbertsio-eragiketarena edo, hala badagokio, inbertsio-eragiketa osatzen duten jarduketa batena edo batzuena, betiere egiaztatzen bada egin direla hasieran aurreikusitako ekintzak edo jarduerak edo 70. artikuluari jarraikiz aldatu direnak. Onuradunari ordaintzeko eskaera egin eta gehienez ere 12 hilabeteko epean egin beharko zaio ordainketa.

2.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias deberá emitir una resolución por cada solicitud de pago presentada, ya sea de la operación de inversión o, en su caso, de una o varias de las actuaciones que formen parte de la misma, y siempre que se certifique que las acciones o las actuaciones inicialmente previstas o que hayan sido objeto de modificación conforme al artículo 70 se han ejecutado. El pago al beneficiario deberá realizarse en un plazo máximo de 12 meses desde la fecha de la solicitud de pago.

3.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira, gutxienez:

3.– La solicitud de pago irá acompañada, al menos, de la siguiente documentación:

a) Exekuzio-memoria baloratua, non gastuak, fakturak eta ordainketak justifikatzeko agiriak jaso eta zerrendatuko diren. Gainera, exekuzio-memoriak hasierako eskaeraren aldean egindako aldaketen zerrenda zehatza jasoko du. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 2.2 artikuluaren adieran, aurreikusitako jarduketen eta salbuespenezko edo ezinbesteko arrazoiengatik egindakoen artean alderik badago, autonomia-erkidegoaren aurrean justifikatu beharko dira, hark balorazioa egin dezan.

a) Memoria de ejecución valorada, con la relación de gastos, facturas y justificantes de pago. Además, la Memoria de ejecución incluirá la relación detallada de las modificaciones respecto de la solicitud inicial. Si existen diferencias entre las actuaciones previstas y las realizadas por causas excepcionales o de fuerza mayor, en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, deberán justificarse a la comunidad autónoma para su valoración.

b) Onuradunaren deklarazioa, zeinaren bidez jasota geratuko baita ez duela eskatu ez jaso inbertsio bererako beste laguntzarik, eta ez dagoela sartuta dirulaguntzak itzultzeko inongo prozesutan.

b) Declaración del beneficiario en la que haga constar que no ha solicitado ni recibido ninguna otra ayuda para la misma inversión ni se encuentra inmerso en un proceso de reintegro de subvenciones.

c) Dirulaguntzaren zenbatekoa jaso nahi den banku-kontuari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

c) Declaración responsable referida a la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la subvención.

d) Eraikinak erosten diren kasuetan, behar bezala egiaztatutako tasatzaile independente baten edota behar bezala baimendutako organo edo erakunde publiko baten ziurtagiria ere aurkeztu beharko da; ziurtagiri horren bidez, frogatuko da erosketa-prezioak ez duela gainditzen merkatuko balioa, lurzoruaren balioa merkatu-prezioen arabera banakatuta.

d) En el caso de adquisición de edificaciones se deberá aportar, además, un certificado de un tasador independiente debidamente acreditado, o de un órgano u organismo público debidamente autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor del suelo a precios de mercado.

e) Gastuaren fakturak edo egiaztapen-balio baliokidea duten kontabilitate-dokumentuak, eta ordainketen ziurtagiriak.

e) Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, respecto del gasto, y acreditación de los pagos.

f) Onuradunak egiaztatu beharko du egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ere.

f) Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y, en su caso, al corriente del reintegro de subvenciones.

g) Bete behar den arautegian exijitutako beste edozein dokumentu, eta emakida-ebazpenean adierazitakoak, laguntza emateko beharrezko diren baldintza eta zirkunstantzietako batzuk egiaztatzeko.

g) Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así como la indicada en la resolución de concesión con objeto de acreditar alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.

Dirulaguntza ordaintzeko, nahitaezkoa da inbertsioa justifikatzen duten kontuak aurkeztea. Kontu horiek egiaztatu egin beharko dira, hain zuzen ere Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean izena emanda duen kontu-auditore baten edo auditoria-sozietate baten bitartez; halakorik ezean, autonomia-erkidegoak egiaztatuko ditu aipatutako fakturak eta dokumentuak. Egiaztapen horretan, laguntza-espediente bakoitzaren gainean in situ ikuskapen bat egingo da, gutxienez.

El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, en su defecto, a la verificación por parte de la comunidad autónoma de las facturas y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.

4.– Eragiketa osorik gauzatu ondoren, ezin bada egiaztatu diruz lagundu daitekeen inbertsioa hasieran onartutakoaren % 60koa dela gutxienez, ez da inolako laguntzarik ordainduko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan zehazten diren salbuespenezko inguruabarretan edo ezinbesteko kasuetan salbu.

4.– Cuando la operación se ha ejecutado totalmente pero no quede acreditada una inversión subvencionable equivalente, al menos, al 60 % de la inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

5.– Kontrolen bidez egiaztatzen bada egin direla hasieran onartutako edo aldatutako laguntza-eskaerak estalitako eragiketa orokorra osatzen duten ekintza guztiak, eskatutako laguntza ordainduko da. Era berean, gauzatutako ekintza indibidualei dagokien laguntza ordaindu ahal izango da kontrolek frogatzen badute gainerako ekintzak ezin izan direla egin Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2003 Erregelamenduaren (EB) 2.2 artikuluan zehazten diren salbuespenezko inguruabarrengatik edo ezinbesteko kasuengatik, edo kontrolek frogatzen badute, gainerako ekintzak egin ez arren, eragiketaren helburu orokorra lortu dela, hau da, eragiketaren helburu estrategikoak betetzen direla eta egindako ekintzak laguntza-eskaeran adierazitako helburu orokorren barnean daudela.

5.– Si se comprobara mediante los controles que se han ejecutado todas las acciones que forman parte de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada se abonará la ayuda solicitada. Asimismo, podrá pagarse la ayuda correspondiente a las acciones individuales ejecutadas si los controles demuestran que las acciones restantes no han podido realizarse por causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales a tenor del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2003, o si los controles demuestran que, aun cuando las acciones restantes no se hayan llevado a cabo, se ha alcanzado el objetivo general de la operación, es decir, que se cumplen los objetivos estratégicos de la operación y que las acciones ejecutadas formen parte de los objetivos generales indicados en la solicitud de ayuda.

6.– Kontroletan egiaztatzen bada ez dela guztiz gauzatu hasieran onartutako edo aldatutako laguntza-eskaera bateko eragiketa orokorra, baina eragiketaren helburu orokorra lortu dela, egindako ekintza indibidualetarako laguntza ordainduko da 5. apartatuaren arabera, eta hasiera batean onartutako edo aldatutako laguntza-eskaeran dauden eta guztiz gauzatu ez diren ekintzei hasiera batean esleitutako zenbatekoaren % 100eko zigorra aplikatuko da.

6.– Si se comprobara en los controles que la operación global que figura en una solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, no se ha ejecutado totalmente, pero sí se ha alcanzado el objetivo general de la operación, se pagará la ayuda para las acciones individuales que se hayan ejecutado de conformidad con el apartado 5 y se aplicará una penalización del 100 % del importe asignado inicialmente a aquellas acciones que figuren en la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada, y no se hayan ejecutado totalmente.

7.– Eragiketa orokorraren helburua lortzen ez bada, ez da laguntzarik emango eta, eragiketari dagokion deialdiaren arabera, egikaritze onaren bermea betearaziko da, 73. bis artikuluaren arabera, edo zehapen-prozedura abiaraziko da, hala badagokio.

7.– Si no se logra el objetivo de la operación global, no se concederá ninguna ayuda y, en función de la convocatoria a la que corresponda la operación, se ejecutará la garantía de buena ejecución, de acuerdo al artículo 73 bis o se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente, en su caso.

Laguntza-eskabidean jasotako eragiketa orokorra osatzen duten ekintza edo jarduketa indibidualengatiko laguntzak dagoeneko ordaindu badira, ordaindutako zenbatekoak gehi dagozkien interesak itzultzeko eskatuko da.

En el caso de que ya se hubieran abonado ayudas por acciones o actuaciones individuales que formen parte de la operación global contemplada en la solicitud de ayuda, se exigirá el reintegro de las cantidades abonadas más los intereses correspondientes.

XIII.– Bermeak liberatzea eta betearaztea.

XIII.– Liberación y ejecución de garantías.

1.– Egikaritze onaren bermeak balioa izango du azken ordainketa egin arte.

1.– La garantía de buena ejecución tendrá validez hasta el momento del pago final.

2.– Bermea liberatuko da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak hura ezereztea erabakitzen duenean. Horretarako, egiaztapen administratiboa eta bertatik bertarakoa egin beharko dira, onuradunak hasiera batean onartutako edo aldatutako laguntza-eskaerak estalitako eragiketa orokorreko ekintza guztiak gauzatu dituela egiaztatzeko. Era berean, egiaztatu beharko da ezen, onuradunak betetzen dituela zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeko obligazioak, salbu eta Kontseiluaren eta Europako Parlamentuaren 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 2. apartatuan zehazten diren aparteko zirkunstantzietan edo ezinbesteko kasuetan.

2.– La garantía se liberará cuando la dirección de Calidad e Industrias Alimentarias acuerde su cancelación, previa comprobación administrativa y sobre el terreno de que se ha realizado la operación y el beneficiario ha ejecutado todas las acciones que formen parte de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda, inicialmente aprobada o modificada y está acreditada la situación del beneficiario respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como respecto al reintegro de subvenciones, excepto en los casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del artículo 2 apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3.– Onuradunak ez baditu egiten hasieran onartutako edo aldatutako laguntza-eskaerak estalitako eragiketa orokorreko ekintza guztiak, egikaritze onaren bermea exekutatuko da, hasieran onartutako edo aldatutako inbertsiotik justifikatu ez den inbertsio diruz lagunduaren ehuneko berean.

3.– En el caso de que el beneficiario no ejecute todas las acciones que formen parte de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda inicialmente aprobada o modificada, se ejecutará la garantía de buena ejecución en un porcentaje igual a la inversión subvencionable no justificada respecto a la inversión inicialmente aprobada o modificada.

II. ERANSKINA
ANEXO II

Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatutako haztapena, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren XXII. eranskinean bildutako lehentasun-irizpideena.

Ponderación aplicable en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los criterios de prioridad contenidos en el Anexo XXII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

1.– Eskaerak lehenestea.

1.– Priorización de solicitantes.

1.1 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 1.1: Ponderación: 1.

1.2.1 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 1.2.1: Ponderación: 1.

1.2.2 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 1.2.2: Ponderación: 1.

1.4.1 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 1.4.1: Ponderación: 1.

1.4.2 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 1.4.2: Ponderación: 1.

1.5 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 9.

Criterio de prioridad 1.5: Ponderación: 9.

1.6 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 3.

Criterio de prioridad 1.6: Ponderación: 3.

1.7 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 4.

Criterio de prioridad 1.7: Ponderación: 4.

1.8 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 6.

Criterio de prioridad 1.8: Ponderación: 6.

1.9 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 4.

Criterio de prioridad 1.9: Ponderación: 4.

2.– Eragiketak lehenestea.

2.– Priorización de Operaciones.

2.1 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 14.

Criterio de prioridad 2.1: Ponderación: 14.

2.2 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 14.

Criterio de prioridad 2.2: Ponderación: 14.

2.3 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 14.

Criterio de prioridad 2.3: Ponderación: 14.

2.4 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 2.4: Ponderación: 1.

2.5 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 5.

Criterio de prioridad 2.5: Ponderación: 5.

2.6.1 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 14.

Criterio de prioridad 2.6.1: Ponderación: 14.

2.6.2 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 7.

Criterio de prioridad 2.6.2: Ponderación: 7.

2.6.3 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 3.

Criterio de prioridad 2.6.3: Ponderación: 3.

2.7 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 3.

Criterio de prioridad 2.7: Ponderación: 3.

2.8 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 2.8: Ponderación: 1.

2.9 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 1.

Criterio de prioridad 2.9: Ponderación: 1.

2.10 lehentasun-irizpidea: Haztapena: 3.

Criterio de prioridad 2.10: Ponderación: 3.

III. ERANSKINA
ANEXO III
MAE INBERTSIOA FORMULARIOAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE OCM INVERSION

Eremu generikoak:

Campos genéricos:

• Identifikazio-agiriaren mota.

• Tipo de documento de identificación.

• Zenbakia.

• Número.

• Izena (pertsona fisikoek soilik).

• Nombre (solo para personas físicas).

• Lehen abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Primer apellido (solo para personas físicas).

• Bigarren abizena (pertsona fisikoek soilik).

• Segundo apellido (solo para personas físicas).

• Sexua (pertsona fisikoek soilik).

• Sexo (solo para personas físicas).

• Entitatearen izena (pertsona juridikoek soilik).

• Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

• Telefono finkoa.

• Teléfono Fijo.

• Telefono mugikorra.

• Teléfono Móvil.

• Helbide elektronikoa.

• Email.

• Ordezkaria.

• Representante.

• Lurralde historikoa.

• Territorio Histórico.

• Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala.

• Canal de notificación y comunicación.

• Abisuak jasotzeko posta-helbidea.

• Postal para recibir avisos.

• Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

• Electrónico para recibir avisos.

• Abisuak jasotzeko mugikorra.

• Móvil para recibir avisos.

• Jakinarazpen, komunikazio eta abisuetarako hizkuntza.

• Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

• Aurreikusitako exekuzio- eta justifikazio-egutegia.

• Calendario previsto de ejecución y justificación.

• Sistemen ustiapenaren arduraduna.

• Responsable de la ejecución de los programas.

• Zerga-egoitza.

• Domicilio fiscal.

• Egoitza soziala.

• Domicilio social.

• Onuradunak.

• Beneficiarios.

• Enpresa eskatzailearen kapital sozialaren egungo egitura.

• Estructura actual del capital social de la empresa solicitante.

• Nekazaritza-ustiapena (hala badagokio).

• Explotación agraria (en su caso).

• Egun garatutako eta/edo aurreikusitako jarduerak.

• Actividades desarrolladas actualmente y/o previstas.

• Erabiltzen eta/edo merkaturatzen dituzten mahastizaintza eta ardogintzako lehengaiak.

• Materias primas vitivinícolas utilizadas y/o comercializadas.

• Prestatzen eta/edo merkaturatzen dituzten produktuak.

• Productos elaborados y/o comercializados.

• Inbertsioaren kokalekua.

• Localización de la inversión.

• Inbertsioaren deskribapena.

• Descripción de la inversión.

• Eragiketen xede estrategikoak.

• Objetivos estratégicos de las operaciones.

• Eskatutako inbertsioaren zenbatekoa ekitaldien eta ekintzen arabera.

• Importe de la inversión solicitada por ejercicios y acciones.

• Inbertsio-proiektuaren finantzaketa.

• Financiación del proyecto de inversión.

Lehenespen-irizpideak:

Criterios de priorización:

• Eskatzailea lehenestea.

• Priorización del solicitante.

• Eragiketak lehenestea.

• Priorización de las operaciones.

Eremu osagarriak: erantzukizunpeko adierazpenak:

Campos complementarios: declaración responsable de que:

– Ez du xede eta helburu bererako laguntza edo dirulaguntzarik jaso administrazio publiko eta erakunde pribatuetatik.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Laguntza-eskabidean adierazitakoa egia da, eta eskabidearekin batera aurkeztutako agiriak benetakoak dira; faltsutasunik edo datu okerrik azalduz gero, erantzukizun osoa bere gain hartuko du; eta ez du adieraziko faltsutasun edo datu oker horiek eragin dituzten gertaerak ez zituela ezagutzen.

– Que las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud.

– Konpromisoa hartzen du proiektua gauzatu dela egiaztatzeko beharrezko den dokumentazio guztia Eusko Jaurlaritzaren eta Europar Batasunaren esku jartzeko.

– Que se compromete a poner a disposición, tanto del Gobierno Vasco como de la Unión Europea, toda aquella documentación que fuese necesaria para la verificación de la realización del programa.

– Proposatutako programaren iraupen osorako finantzaketa bermatzen du.

– Que garantiza la financiación para toda la duración del programa propuesto.

– Ez da krisian den enpresatzat hartzen, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Europako zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauekin bat etorriz (Batzordearen 2014/C 249/01 Komunikazioa, 2014ko uztailaren 31koa).

– No tiene la consideración de empresa en crisis, según se define en las directrices europeas sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

– 1363/2018 Errege Dekretuak 62. artikuluan inbertsioen iraunkortasunari buruz xedatutakoarekiko konpromisoa hartzen du.

– Que se compromete con lo previsto en el artículo 62 del Real Decreto 1363/2018 referente al compromiso de durabilidad de la inversión.

– Ez dago zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin bat.

– Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Konkurtso-deklaraziorik ez duela eskatu, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jota ez dagoela, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez dagoela edo desgaitua ez dagoela Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude ekainaren 26ko 1/2014 Legean (kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituena) ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, horietan ezarritako baldintzetan.

– No está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

– Ez du zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

– No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Enpresa merkaturatzailearen kasuan: fakturazioaren % 80 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) VII. eranskinaren II. zatiko produktuetatik datorrela.

– En caso de empresa comercializadora, que el 80 % de su facturación procede de productos del Anexo VII, parte II del R (UE) 1308/2013.

Enpresa mota:

Tipo de empresa:

– Enpresa ez da ez enpresa txikia ez ertaina, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa no tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de PYME.

– Enpresa txikia edo ertaina da, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Enpresaren kategoria:

Categoría de empresa:

– ETE-mikroenpresa (10 enplegatu baino gutxiago; 2 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo balantze orokorra).

– PYME-microempresa (emplea menos de 10 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 2 millones euros).

– ETE txikia (50 enplegatu baino gutxiago; 10 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo balantze orokorra).

– PYME pequeña (emplea menos de 50 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 10 millones euros).

– ETE ertaina (250 enplegatu baino gutxiago; 50 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo 43 milioi eurotik beherako urteko balantze orokorra).

– PYME mediana (emplea menos de 250 trabajadores, con volumen de negocios anual < 50 millones euros o balance general anual menor de 43 millones euros).

Halaber, baimen inplizitua eman beharko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki ziurta ditzan NAN, IFK, zerga-betebeharrak bete izana eta Gizarte Segurantzako ordainketak egin izana; baimen hori berariaz ukatzeko aukera izango du, eta, kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko du dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria.

Deberá figurar, asimismo, el consentimiento implícito para que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verifique automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, con la posibilidad de que deniegue expresamente ese consentimiento, y la consecuencia de que, en ese caso, deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.


Azterketa dokumentala


Análisis documental