Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

169. zk., 2021eko abuztuaren 25a, asteazkena

N.º 169, miércoles 25 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4558
4558

AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 2021eko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, Kantauri itsasoaren ipar-mendebaldean tresna txikiko arrantzaren erroldako flotari ezarritako atseden biologikoaren eraginpean dagoen eta egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duen flotaren arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko.

ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2021, las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco, afectadas por el descanso biológico de la flota perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico NW.

Arrantza Politika Erkidearen funtsezko helburuetako bat da itsasoko baliabide biologikoen ustiapen jasangarria bermatuko duen eta ekonomikoki errentagarria izango den flota profesional bat sustatzea, aprobetxamendu ezin hobea ahalbidetuz, eta ustiatutako populazioen oreka biologikoa eta ingurune fisikoaren osotasuna arriskuan jarri gabe. Zentzu horretan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 11ko 1380/2013 (EB) Erregelamenduak Arrantza Politika Erkideari buruzko arau-esparru berri bat ezarri du, baita haren aplikazio-eremua, helburuak eta gobernantza egokirako printzipioak ere.

La Política Pesquera Común tiene como uno de sus objetivos esenciales potenciar una flota profesional, económicamente rentable, que garantice una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, de manera que permita un aprovechamiento óptimo sin poner en riesgo el equilibrio biológico de las poblaciones explotadas y la integridad del medio físico. En este sentido, el Reglamento (UE) N.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, establece el nuevo marco normativo sobre la Política Pesquera Común, su ámbito de aplicación, sus objetivos y los principios de buena gobernanza.

Beraz, Arrantza Politika berriaren oinarrietako bat den heinean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 zenbakiko Erregelamenduan (EB) Arrantza Politika Erkidea aplikatzeko Batasunaren finantza-neurriak ezartzen dira, baita Itsas Eskubideari buruzko neurriak, arrantza- eta akuikultura-guneen eta barne-arrantzarako guneen garapen jasangarrirako neurriak eta Itsas Politika Integratuaren neurriak ere. Hain zuzen ere, 33. eta 34. artikuluetan ezartzen dira arrantza-jarduera aldi baterako eta betiko geldiarazteagatiko laguntzak.

Por otra parte, y como uno de los pilares de la nueva Política Pesquera, en el Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), se establecen las medidas financieras de la Unión para la aplicación de la Política Pesquera Común, de las medidas relativas al Derecho del Mar, del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca interior, así como de la Política Marítima Integrada y, concretamente, en sus artículos 33 y 34 se establecen las ayudas a la paralización, definitiva y temporal, de la actividad pesquera.

Era berean, 2015eko azaroan Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren gaztelaniazko Programa Operatiboa onartu zen egiturazko neurri horiek eragindako autonomia-erkidego guztien adostasunarekin. Programa horrek Espainiako arrantza-sektorean garatu beharreko neurri guztiak hartzen ditu barne, eta arrantza eta akuikultura lehiakorrak sustatzea du helburu, betiere horiek ingurumenari dagokionez jasangarriak, ekonomikoki bideragarriak eta sozialki arduratsuak badira. Horrez gain, 2015ean Euskadi 2020 Arrantza eta Akuikulturaren Plan Estrategikoa prestatu zen. Hark arrantza-jardueraren eta arrantzaren mendeko arrantza-gune eta -erkidegoen hazkunde ekonomiko integratzailean, adimendunean eta jasangarrian lagunduko du. 2016ko maiatzean, «Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren Programa Operatiboaren esparruko laguntzak emateko hautaketa-irizpideak» jasotzen dituen dokumentu bateratua argitaratu zen; dokumentu horrek aldaketak izan ditu 2017an.

Asimismo, en noviembre de 2015 se aprobó el Programa Operativo español del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), con el consenso de todas las Comunidades Autónomas afectadas por estas medidas estructurales. Este programa engloba el conjunto de medidas a desarrollar en el sector pesquero español, y tiene el objetivo principal de fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente responsables. También en el año 2015, se elaboró el Plan Estratégico de la Pesca y Acuicultura Euskadi 2020 que contribuirá al crecimiento económico integrador, inteligente y sostenible de la actividad pesquera y de las comunidades y zonas pesqueras dependientes de la pesca. En mayo de 2016, se publicó el documento consolidado que recoge los «Criterios de selección para la concesión de las ayudas en el marco del Programa Operativo del FEMP», documento modificado en 2017.

Testuinguru horretan, abenduaren 29ko 1173/2015 Errege Dekretua egin zen (Europako Itsas eta Arrantza Funtsa garatzekoa, arrantza-jarduera behin betiko eta aldi baterako eteteko laguntzei dagokienez). Errege-dekretu horren azken xedapenetako lehenengoan jasotzen denez, oinarrizkoa da arrantza-sektorea antolatzeko arloan. Gero, 2017ko maiatzaren 13an, maiatzaren 12ko 486/2017 Errege Dekretua argitaratu zen (honako hauek aldatzen dituena: 1173/2015 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, Europako Itsas eta Arrantza Funtsa garatzekoa, arrantza-jarduera behin betiko eta aldi baterako eteteko laguntzei dagokienez; 1549/2009 Errege Dekretua, urriaren 9koa, Arrantza sektorea antolatzeari eta Arrantzaren Europako Funtsera egokitzeari buruzkoa).

En este contexto, fue promulgado el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, que tal como recoge su disposición final primera, tiene carácter básico en materia de ordenación del sector pesquero, y posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2017 se publica el Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, y el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

Era berean, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren Espainiarako Programa Operatiboaren Kudeaketa Agintaritzaren zuzentarauekin bat etorriz, beharrezkoa da dokumentazio jakin bat sartzea, maiatzaren 15eko 508/2014 (EB) Erregelamenduaren 10. artikuluan ezarritakoa bete dadin.

Asimismo, de conformidad con las directrices de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, es preciso incorporar determinada documentación a efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo.

Azkenik, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2020ko abenduaren 28ko Ebazpenaren bidez, egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duen eta tresna txikiko arrantzaren erroldakoa den flotari atseden biologikoa ezarri zaio (2021eko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.). Ebazpen horretan, atseden hori 2021eko urtarrilaren 15etik 2021eko otsailaren 15era bitartean ezarri da, bi egun horiek barnean direla.

Por último, mediante Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se establece un descanso biológico de la flota perteneciente al censo de artes menores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2021), en la cual se establece dicho descanso a partir del 15 de enero de 2021 hasta el 15 de febrero de 2021, ambos incluidos.

Arau-esparru horrek aukera ematen du, besteak beste, zenbait eremutan egindako inbertsioetan laguntzeko, eta horietako bat da, hain zuzen ere, arrantza-jarduerak aldi baterako geldiaraztea.

Este marco normativo permite la posibilidad de apoyar, entre otras, las inversiones en diversos ámbitos entre los que se encuentra la Paralización temporal de actividades pesqueras.

Agindu honen bitartez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 zenbakiko Erregelamenduan (EB) araututako laguntza-eskaerak aurkezteko epea irekiko da; erkidegoko Erregelamenduak Europar Batasun osoan zuzenean eta nahitaez aplikatu beharko dira, eta ez dute transposiziorik beharko estatu kideetan.

A través de la presente Orden se procede a abrir el plazo de presentación de solicitudes de las citadas ayudas reguladas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en atención al principio de aplicación directa y obligatoria en toda la Unión Europea de los Reglamentos comunitarios, que no necesitan de transposición en los Estados miembros.

Agindu hau honako hauetan aurreikusitakoaren arabera eman da: Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legean, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021., 2022. eta 2023. urteetarako dirulaguntzen plan estrategikoan (2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartua), Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudian eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan.

La presente Orden se dicta de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021; en el Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para 2021, 2022 y 2023, aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021; y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Ekainaren 30eko 7/1981 Legeak, Jaurlaritzari buruzkoak, 26.4 artikuluan arautzen du sailburuen eskumena dela, besteak beste eta Jaurlaritzako kide diren aldetik dituzten eskumenak galarazi gabe, haien sailei dagozkien gaietan administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak ematea. Horrenbestez, hau

La Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno, en su artículo 26.4 dispone que, sin menoscabo de las competencias que les corresponden como miembros del Gobierno, los Consejeros están investidos, entre otras atribuciones, de la atribución de dictar disposiciones administrativas generales y resoluciones en materias de su Departamento.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Tresna txikiko arrantzaren erroldako flotaren aldi baterako geldialdirako laguntzen deialdia egitea; geldialdi hori Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2020ko abenduaren 28ko Ebazpenaren bidez ezarri zen (2021eko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.).

Primero.– Convocar las ayudas por la paralización temporal de la flota perteneciente al censo de artes menores establecida mediante Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director de Pesca y Acuicultura, y publicada en el Boletín n.º 9, de 14 de enero de 2021.

Bigarrena.– Onartzea Kantauri itsasoaren ipar-mendebaldeko –barnealdeko urak– tresna txikiko arrantzaren erroldako flotaren geldialdirako laguntzen deialdiaren oinarriak. Agindu honen eranskinean jaso dira.

Segundo.– Aprobar las bases de la convocatoria de las ayudas a la paralización temporal de la flota perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico NW en aguas interiores, que se recogen en el anexo de esta Orden.

Hirugarrena.– Deialdi honen zenbatekoa 310.200 eurokoa izango da. Funts horietatik, 155.100 euro Europako Itsas eta Arrantza Funtsari dagozkio eta 155.100 euro Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrari, 2021eko ekitaldiko ordainketa-kredituak baitira.

Tercero.– La cuantía de esta convocatoria será de 310.200 euros. De dichos fondos 155.100 euros corresponden al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y 155.100 euros corresponden a los presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que son créditos de pago del ejercicio 2021.

Deialdi honen barruan emango diren laguntzen guztizko kopuruak ezingo du gainditu aipatutako aurrekontu-zuzkidura. Horrenbestez, orotarako diru-kopuru hori agortutakoan, ezin izango da dirulaguntza gehiago eman, eta, beraz, hortik aurrera, baliorik gabe geratuko da xedapen hau. Orotarako diru-kopuru hori agortzen bada, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez jakinaraziko da.

El volumen total de ayudas a conceder con cargo a la presente convocatoria no podrá superar la citada consignación presupuestaria. No procederá, por tanto, la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe global, suspendiéndose a partir de ese momento la eficacia de la presente disposición. En el caso de haberse agotado dicho importe global, se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.

Laugarrena.– Laguntzaren onuradun izateko betekizunak, eranskinaren 3. artikuluan jasotako orokorrez gain, eranskin horretako 11. eta 12. artikuluetan jasotakoak izango dira. Hauek dira 12.1.c) artikuluan aipatzen diren modalitateak: otarreak, mailabakarra, tresmaila, tretza, esku-aparailuak eta kazako aparailuak.

Cuarto.– Los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria de la ayuda, además de los generales recogidos en el artículo 3 del anexo, serán los de los artículos 11 y 12 del mismo anexo. Las modalidades a que se refiere el artículo 12.1.c) serán: nasas, mallabakarra, trasmallo, palangre, líneas de mano y curricán.

Bosgarrena.– Ezarritako laguntzaren intentsitatea % 100ekoa izango da.

Quinto.– La intensidad de la ayuda será la establecida será del 100 %.

Arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazi izanaren ziurtagiri guztiak egiaztatu ostean ordainduko da laguntza.

El pago se realizará una vez comprobada toda la documentación justificativa de la paralización temporal de la actividad pesquera que sea la subvencionada.

Seigarrena.– 2021eko ekitaldian, agindu honetan araututako laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau ondorioak sortzen hasten denetik hasita.

Sexto.– El plazo de presentación de solicitudes para acogerse durante el ejercicio 2021 a las ayudas reguladas en la presente Orden, será de 1 mes a contar desde el día que surta efectos la presente Orden.

Zazpigarrena.– Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Séptimo.– Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

Zortzigarrena.– Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Octavo.– La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO
KANTAURI ITSASOAREN IPAR-MENDEBALDEAN TRESNA TXIKIKO ARRANTZAREN ERROLDAKO FLOTARI EZARRITAKO ATSEDEN BIOLOGIKOAREN ERAGINPEAN DAGOEN ETA EGOITZA-PORTUA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN DUEN FLOTAREN ARRANTZA-JARDUERA ALDI BATERAKO GELDIARAZTEKO LAGUNTZEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS A LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA FLOTA CON PUERTO BASE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, AFECTADAS POR EL DESCANSO BIOLÓGICO DE LA FLOTA PERTENECIENTE AL CENSO DE ARTES MENORES EN EL CANTÁBRICO NW

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea hau da: 2021eko dirulaguntzetarako deialdia egitea Kantauri itsasoaren ipar-mendebaldean tresna txikiko arrantzaren erroldako flotari ezarritako atseden biologikoaren eraginpean dagoen eta egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duen flotaren arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko. Atseden biologiko hori ebazpen honen bidez ezarri zen: Ebazpena, 2020ko abenduaren 28koa, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza-portua duen tresna txikiko arrantzaren erroldako flotaren atseden biologikoa ezartzen baita (2021eko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.). Laguntza horiek erregelamendu honen 33. artikuluan aurreikusita daude: 508/2014 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko maiatzaren 15ekoa, Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzkoa.

Es objeto de la presente Orden convocar, para 2021, las ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico NW, con puerto base en la CAPV, afectada por el descanso biológico establecido mediante Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se establece un descanso biológico de la flota perteneciente al censo de artes menores con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2021), previstas en el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

Honako hauek izan daitezke agindu honetan iragartzen diren laguntzen onuradunak:

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas convocadas en la presente Orden:

1.– Arrantza Flotaren Erregistro Nagusian aktibo gisa erregistratuta dauden eta geldialdia hasi aurreko bi urte zibiletan itsasoan gutxienez 120 eguneko arrantza-jarduera gauzatu duten arrantza-ontzien armadoreak.

1.– Los armadores de buques pesqueros que estén registrados como activos en el Registro General de la Flota Pesquera y hayan llevado a cabo una actividad pesquera de al menos 120 días en el mar, durante los dos años civiles anteriores a la fecha del inicio de la parada.

Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen elkarteen eta ondasun-erkidegoen kasuan, kide guztiek sinatutako dokumentua aurkeztu beharko dute eskaera egiterakoan. Dokumentu horretan, hauek jasoko dira: kide bakoitzak bere gain hartzen duen egikaritze-konpromisoa partaidetza-ehunekoaren arabera eta elkartearen edo ondasun-erkidegoaren ordezkariaren izena.

En el supuesto de que sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica o comunidades de bienes, deberán aportar en el momento de la solicitud un documento firmado por todas las personas integrantes en el que conste el compromiso de ejecución de cada miembro en base a su porcentaje de participación y el nombre de la persona representante en la agrupación o comunidad de bienes.

2.– Geldialdia hasi aurreko bi urte zibiletan, gutxienez 120 egun itsasoan lan egin duten arrantzaleak, aldi baterako geldialdiaren eraginpeko arrantza-ontzietan ibili badira.

2.– Los pescadores y las pescadoras que hayan trabajado en el mar al menos 120 días durante los dos años civiles anteriores a la fecha del inicio de la parada, a bordo de un buque pesquero afectado por la paralización temporal.

3. artikulua.– Betekizun orokorrak.

Artículo 3.– Requisitos generales.

1.– Agindu honetan jasotzen diren baldintza eta betekizun bereziez zein espezifikoez gain, onuradun izateko honako betekizun orokor hauek bete beharko dira:

1.– Para obtener la condición de personas beneficiarias, además de los requisitos y condiciones particulares y específicos que se establecen en la presente Orden, se deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Arrantza-ontziak Euskal Autonomia Erkidegoan izan behar du egoitza-portua.

a) Los buques pesqueros deberán tener su puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Pertsona juridikoen kasuan, horien egoitza sozialak EAEren lurralde-esparruan egon beharko du.

b) En el supuesto de personas jurídicas, su sede social deberá radicar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Armadoreen kasuan –pertsona fisikoak–, EAEn erroldatuta egon beharko dute.

c) En el supuesto de armadores, personas físicas, deberán estar empadronadas en la CAE.

d) Eskatzaileek egunean egon beharko dute zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan, eta hirugarrenen erregistroan inskribatuta egon beharko dute beren aldeko lehenengo betebeharra onartu baino lehen.

d) Las personas solicitantes deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y deberán estar inscritas en el Registro de terceros con carácter previo al reconocimiento de la primera obligación a su favor.

e) Eskatzaileek jakinarazi behar dute diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, baita eskuratu duten ala ez.

e) Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto públicos como privados.

f) Eskabidean jakinaraztea ea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dauden ala ez. Sartuta badaude, esan zein den edo diren prozedura horiek.

f) Comunicar, en la solicitud, si la persona solicitante se encuentra incursa o no, en algún procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. En caso afirmativo, deberá expresar en cuál o cuáles.

g) EAEko Administrazioak edo haren menpeko erakundeek emandako dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketan egunean izatea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da, baldin eta zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

g) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

h) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-diskriminazioagatiko debekuak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoari jarraikiz.

h) No encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

i) Konkurtso-deklaraziorik eskatuta ez izatea, prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

i) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeta a intervención judicial o no haber sido inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

j) Administrazioarekin eginiko kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin ez izana.

j) No haber dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

k) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen ordezkaritza legala dutenak ez egotea Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako egoeretan edo ez izatea Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak, horietan zehaztutako baldintzetan.

k) No estar incursa la persona física, los administradores y las administradoras de las sociedades mercantiles o aquellos y aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

l) Ezin izango dira agindu honetan araututako laguntzak jaso kasu hauek egiaztatzen badira:

l) No podrán optar a las ayudas reguladas en esta orden si se comprueba que:

– Arau-hauste astun bat egin bada, 1005/2008 Erregelamenduko 42. artikuluari edo 1224/2009 Erregelamenduko 90.1 artikuluari jarraikiz.

– Ha cometido una infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento 1005/2008 o el artículo 90.1 del Reglamento 1224/2009.

– 1005/2008 Erregelamenduko 40.3 artikuluan jasotzen den Europar Batasuneko INDNR ontzien zerrendan sartutako arrantza-ontzien edo Erregelamendu horretako 33. artikuluan zehazten diren hirugarren herrialde ez-kooperanteen pabiloian jasotzen diren ontzien ustiaketan, kudeaketan edo jabetzan nahastuta egon bada.

– Ha estado involucrado en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros incluidos en la lista de buques INDNR de la Unión Europea contemplada en el artículo 40.3 del Reglamento 1005/2008 o de buques que enarbolen el pabellón de países considerados terceros países no cooperantes según se establece en su artículo 33.

– Arrantza Politika Erkidearen aurkako arau-hauste astunak egin baditu.

– Ha cometido infracciones graves de la PPC.

– 2008/99/EE Zuzentarauko 3. artikuluan zehaztutako delituren bat egin badu.

– Ha cometido alguno de los delitos establecidos en el artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE.

Horri dagokionez, iruzur edo irregulartasun gisa har daitekeen edozein gertakari SNCAri jakinarazi ahal izango zaio (iruzurraren aurkako koordinazio zerbitzu nazionalari), honako honen bidez: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/eu-ES/snca/paginas/inicio.aspx

A este respecto, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de fraude o irregularidad, podrá ser puesto en conocimiento del SNCA a través de: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx

2.– f) apartatutik l) apartatura bitartean ezarritako betekizunen eta egoeren egiaztatzea erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egingo da.

2.– La acreditación de los requisitos y circunstancias previstos en los apartados f) hasta la l), ambos incluidos, se llevará a cabo mediante declaración responsable.

3.– 1. apartatuaren c) apartatuan ezarritako betekizuna onuradun izateko eta emandako dirulaguntza likidatu arte onuradun izaten jarraitzeko da. Beraz, betekizun hori betetzen dela egiaztatuko da dirulaguntza ematean eta ordainketak egitean.

3.– El requisito previsto en el apartado c) del apartado 1 lo es tanto para acceder a la condición de personas beneficiarias como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida. En consecuencia, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

4.– 1. zenbakiko l) letran ezarritako baldintzak betetzen jarraitu beharko dute eskabidea aurkeztu eta gero, eta, onuradun gertatzen badira, diruz lagundutako jarduerak gauzatzen diren aldi osoan eta onuradunei dirulaguntzaren azken ordainketa egin eta hurrengo bost urteko epean.

4.– Las circunstancias previstas en el subapartado l) del apartado 1 habrán de seguirse cumpliendo por las personas interesadas después de presentar la solicitud, y de resultar beneficiarias, durante todo el periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas y durante un periodo de cinco años después de la realización del pago final de la ayuda a las personas beneficiarias.

4. artikulua.– Eskabideak eta agiriak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau indarrean sartzen denetik.

1.– El plazo de presentación de solicitudes para acogerse será de 1 mes a contar desde el día que surta efectos la presente Orden.

2.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa –hor eskuratu daitezke tramitaziorako jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak, eta horren bidez sar daiteke eskabide-formulariora– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan dago eskuragarri, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1046425

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1046425

3.– Ordezkari baten bidez ere izapidetu ahal izango da elektronikoki. Horretarako, ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu ahal izango da, zeina helbide honetan baitago: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

3.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Kanal elektronikoaren bidez eskaera egin ondorengo izapideak, jakinarazpenak eta justifikazioak barnean direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

5.– 39/2015 Legearen 14.1 artikuluaren arabera, pertsona fisikoek aukeratu dezakete administrazioarekin harremanetan jartzea bitarteko ez elektronikoen bidez; horrela, dagokion eskabide-inprimakiaren bidez eskatu ahal izango dute laguntza, eta inprimaki hori Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzaren bulegoetan eskura dezakete, ondoren zehazten diren helbideetan eta www.nasdap.ejgv.euskadi.net helbidean; gero, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzara bidali behar dira, zuzenean edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatzen duen edozein bidetatik. Hona hemen Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzaren bulegoen helbideak:

5.– De acuerdo con el artículo 14.1 de la citada Ley 39/2015, las personas físicas podrán optar por dirigirse a la administración por otros medios no electrónicos, de tal forma que podrán solicitar la ayuda a través del correspondiente impreso de solicitud, el cual estará disponible en las oficinas de la Dirección de Pesca y Acuicultura, cuyas direcciones figuran a continuación, y en la página web www.nasdap.ejgv.euskadi.net, y deberán dirigirse a la Dirección de Pesca y Acuicultura del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, presentándose bien directamente o bien por cualesquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cualquiera de las siguientes direcciones:

– Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza, Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

– Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Dirección de Pesca y Acuicultura, c/ Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz.

– Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. Arrantza Egituren Zerbitzua. Concha Jeneralaren kalea 23, 2 – 48010 Bilbao.

– Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Servicio de Estructuras Pesqueras, General Concha, 23, 2.º– 48010 Bilbao.

– Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. Arrantza Antolamenduko Zerbitzua. Easo kalea 10 – 20006 Donostia.

– Gobierno Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Servicio de Ordenación Pesquera, c/ Easo, 10 – 20006 Donostia-San Sebastián.

6.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte armadoreek:

6.– Los armadores presentarán junto con su solicitud la documentación siguiente:

a) Aurkezten dituzten dokumentu guztiak egiazkoak direla dioen erantzukizunpeko adierazpen bat, inprimakiaren arabera.

a) Declaración responsable respecto de la veracidad de todos los documentos presentados, de acuerdo con el formulario.

b) Eraketa-eskrituraren kopia eta Identifikazio Fiskaleko Txartela.

b) Copia de la escritura de constitución y Tarjeta de Identificación Fiscal.

c) Eskatzailearen ordezkaritza-ahalmena egiaztatzen duen eskrituraren kopia.

c) Copia de la escritura que acredite el poder de representación de la persona solicitante.

d) Hirugarrenen datuen alta edo aldaketa, baldin eta Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta badago; ez badago, inskribatu egin beharko da, bere aldeko lehenengo betebeharra onartu baino lehen.

d) Alta o modificación de datos de terceros, si ya se encuentra inscrito en el Registro de Terceros; de no estarlo, deberá darse de alta con carácter previo al reconocimiento de la primera obligación a su favor.

e) Rola entregatzea dagokion portuko Itsas Kapitaintzan.

e) Entrega del rol en la Capitanía Marítima del puerto que corresponda.

f) Ontziaren titulartasunaren ziurtagiria, Merkataritza Erregistroak egina.

f) Certificado de titularidad del buque expedido por el Registro Mercantil.

7.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte arrantzaleek:

7.– Los pescadores y pescadoras presentarán junto con su solicitud la documentación siguiente:

a) Honako hauei buruzko erantzukizunpeko adierazpena: formularioaren arabera aurkeztutako agiri guztiak egiazkoak direla, eta aurreko artikuluaren 1. apartatuaren d) letratik k) letrara bitartean –biak barnean direla– adierazitako betekizun orokorrak betetzen dituztela.

a) Declaración responsable respecto de la veracidad de todos los documentos presentados, de acuerdo con el formulario y respecto del cumplimiento de los requisitos generales señalados en los apartados d) a k), ambos inclusive, del apartado 1 del artículo anterior.

b) Hirugarrenen datuen alta edo aldaketa, baldin eta Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta badago; ez badago, inskribatu egin beharko da, bere aldeko lehenengo betebeharra onartu baino lehen.

b) Alta o modificación de datos de terceros, si ya se encuentra inscrito en el Registro de Terceros; de no estarlo, deberá darse de alta con carácter previo al reconocimiento de la primera obligación a su favor.

8.– Laguntzak eskatzen dituztenek 11. eta 12. artikuluetako betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

8.– Las personas solicitantes de las ayudas deberán presentar la documentación necesaria que acredite que cumplen con los requisitos de los artículos 11 y 12.

Eskatzaileek administrazio honetan edo beste edozein administrazio publikotan aurkeztu badute eskatutako dokumentazioa, eta aldaketarik ez dela egin berariaz adierazten bada, ez dute aurkeztu beharko dokumentazio hori, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. zenbakiarekin bat etorriz. Hala ere, dokumentu horiek noiz eta zer administrazio-organotan aurkeztu zituen adierazi beharko du eskatzaileak. Eskabidea aurkeztuz gero, baimena emango da erregistroa kudeatzen duen organoak dokumentazio hori eskuratzeko. Horrek ez du esan nahi baimena berariaz ukatu ezin denik. Hori egitekotan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Cuando las solicitantes hubieran presentado la documentación requerida en esta o en cualquier otra administración pública y siempre que declare expresamente que no se han producido variaciones, estarán exentos de la obligación de su presentación, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, la solicitante deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó esos documentos. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización para que el órgano gestor obtenga dicha documentación sin perjuicio de que pueda denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

9.– Urriaren 1eko 38/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera, dirulaguntzaren eskaera aurkeztuz gero, eskatzaileak baimena emango du Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duten dokumentuak eta NAN/IFK nortasuna. Hala ere, eskatzaileak horren aurka egin ahal izango du modu arrazoituan, baina, kasu horretan, adierazitako agiriak aurkeztu beharko ditu.

9.– De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 38/2015, de 1 de octubre, la presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización de la persona solicitante para que la Dirección de Pesca y Acuicultura obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias, con la seguridad social, y la identidad DNI/CIF. No obstante, la solicitante podrá oponerse de manera motivada, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

10.– Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartzen diren identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

10.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos.

11.– Nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dira laguntza-eskabidea eta eskatutako agiriak. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jardueretan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeari jarraikiz.

11.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12.– Eskabideak betekizun guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio ezen, horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela; aldez aurretik Arrantza eta Akuikulturako zuzendariak ebazpena emango du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat.

12.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución del Director de Pesca y Acuicultura, dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.– Nolanahi ere, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariak beste edozein agiri edo informazio eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei, beharrezkotzat jotzen badu haiek aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta tramitatu ahal izateko. Agindu honetan berariaz aurreikusi ez diren gaietan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

13.– En cualquier caso, el Director de Pesca y Acuicultura podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no previsto en la presente Orden, resultará de aplicación lo señalado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

Artículo 5.– Procedimiento y resolución.

1.– Deialdi honetan araututako laguntzak modu ordenatuan adjudikatuko zaizkie agindu honetan xedatutakoa betetzen duten eskatzaileei, espedientea osorik beteta dagoen unearen arabera, lehiaketaren teknikara jo gabe.

1.– El procedimiento para la concesión de las ayudas reguladas en la presente convocatoria será la adjudicación de las mismas de forma ordenada, en función del momento en que el expediente esté completo, sin utilizar la técnica concursal, a las personas solicitantes que cumplan con lo dispuesto en la presente Orden.

2.– Arrantza eta Akuikulturako zuzendariari dagokio eskatutako laguntzen ebazpena ematea.

2.– Corresponde al Director de Pesca y Acuicultura la resolución de las ayudas solicitadas.

3.– Ebazpen horren bidez, hala badagokio, laguntza Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren kontura emango da.

3.– En dicha Resolución se concederá, si procede, la ayuda con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

4.– Ebazpenaren gutxieneko edukia:

4.– Contenido mínimo de la resolución:

a) Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa.

a) Importe subvencionable.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren kontura diruz lagundutako zenbatekoa.

b) Cantidad subvencionada con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

5.– Eskabide bakoitza osorik aurkeztu eta gehienez ere sei hilabetean emango eta jakinaraziko da ebazpena. Sei hilabete igaro eta berariazko ebazpenik ez badago, eskabideak onartu egin direla ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde la presentación completa de cada una de las solicitudes que se presenten, transcurrido el cual, sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari. Horretarako, hilabeteko epea izango du ebazpenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera, edo hiru hilabeteko epea administrazio-isiltasunak ondorioak izan eta biharamunetik aurrera.

6.– Contra la Resolución del Director de Pesca y Acuicultura, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de dicha Resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

7.– Hargatik eragotzi gabe aurreikusitako laguntzei buruzko ebazpena banan-banan jakinaraztea, EHAAn argitaratuko da agindu honen babesean eman diren laguntzen onuradun izango diren eskatzaileen zerrenda; emandako zenbatekoak eta diruz lagundutako proiektua ere adieraziko dira.

7.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución de las ayudas previstas, se publicará en el BOPV la relación de personas solicitantes que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden, con indicación de las cuantías concedidas y la referencia al proyecto subvencionado.

8.– Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalera jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

8.– Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

6. artikulua.– Onuradunen betebehar orokorrak.

Artículo 6.– Obligaciones generales de la personas beneficiarias.

Orokorrean, agindu honek arautzen dituen laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Con carácter general, las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, baldin eta dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean onuradunek ez badiote berariaz uko egiten, onartu egiten dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la misma no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Dirulaguntza eman den xede zehatzerako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren eta Europar Batasunaren esku jartzea arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazi dela egiaztatzeko behar diren agiri guztiak.

3.– Poner a disposición, tanto del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente como de la Unión Europea, toda la documentación necesaria para que estos puedan verificar la paralización temporal de la actividad pesquera efectiva.

4.– Ekonomi Kontrolerako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal epaitegiari, agindu honen kargura jasotako laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko eginkizunen barruan, eskatzen dieten informazio guztia eskaintzea.

4.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, del destino de las ayudas recibidas con cargo a esta Orden.

5.– Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten dokumentuak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, zeren eta egiaztapenak eta kontrolak egiteko erabil baitaitezke. Era berean, Europako Batzordearen eta Europako Kontuen Auzitegiaren eskura jarri beharko dira diruz lagundutako gastuei dagozkien egiaztagiriak, bi urteko epean, eragiketaren gastuak jasotzen dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik aurrera, eragiketa amaitu ostean.

5.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Asimismo, deberán mantenerse a disposición de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, los documentos justificativos relativos a los gastos subvencionados durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación una vez concluida.

6.– Eranskin honen 3.1.d) artikuluak xedatzen duena eragotzi gabe, beste dirulaguntza edo laguntza batzuk eskatzen badizkiote administrazioren bati edo erakunde publiko edo pribaturen bati xede bera finantzatzeko, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari jakinarazi behar diote, eta, hala badagokio, eman egin dizkietela ere jakinarazi behar diote, idatziz, beste dirulaguntza edo laguntza horiek eman dizkietela jakin eta hamabost eguneko epean.

6.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.1.d) del presente anexo, comunicar por escrito a la Dirección de Pesca y Acuicultura la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince días siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia.

7.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako inguruabarretako bat, objektiboa zein subjektiboa, aldatuz gero, horren berri eman behar diote idatziz Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari.

7.– Comunicar a la Dirección de Pesca y Acuicultura, la modificación de cualquier circunstancia objetiva o subjetiva que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

8.– Kontabilitate-liburuak, diligentzia-erregistroak eta behar bezala ikuskatutako gainerako dokumentuak izatea, merkataritza-legeriak exijitutako baldintzetan, eta kontabilitate bereiziko sistema bat edo kontabilitateko kode egoki bat izatea, deialdi bakoitzean finantzatzen den inbertsioarekin lotutako inbertsio eta gastu guztietarako, araudiak xedatzen dituen kontrol-lanak egin ahal izateko.

8.– Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa.

9.– Diruz lagundutako gastuen eta jardueren inguruan egindako publizitate edo informazio guztietan ikusteko eta ulertzeko moduan adierazi beharko da horiek finantzatu ahal izateko, batetik, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren funtsak erabiltzen direla –2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 zenbakiko Erregelamenduaren (EB) 119. artikuluarekin bat etorriz, V. eranskinean adierazten den moduan– eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzaren funtsak erabiltzen direla, abuztuaren 31ko 318/1999 Dekretuak araututako Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburuan zehaztutakoari jarraikiz.

9.– Hacer constar de forma visible y perceptible en toda la información o publicidad que se efectúe sobre los gastos y actividades subvencionados, que los mismos están financiados por una parte con los fondos del FEMP, de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo de 2014, según se establece en su Anexo V, y por otra por fondos del Gobierno Vasco, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del Gobierno Vasco regulado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto.

10.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan ezarritako eginbeharrak betetzea.

10.– Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

11.– Laguntza onartzeak berekin dakar onuraduna eragiketen zerrenda publiko batean sartzea. Zerrenda hori elektronikoki edo beste bide batzuetatik argitaratuko da, hauetan aurreikusitakoaren arabera: 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115.2 artikuluan eta XII.1 eranskinean eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren 508/2014 Erregelamenduaren 119.2 artikuluan eta V. eranskinean.

11.– La aceptación de la ayuda implica la inclusión del beneficiario en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo115.2 y el Anexo XII.1 del Reglamento (UE) 1303/2013, y 119.2 y Anexo V del Reglamento FEMP 508/2014.

12.– Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren 508/2014 Erregelamenduaren V. tituluko I. kapituluan jasotako laguntza denez, laguntzaren onuradun den ontziaren jabeak ezin izango du laguntzaren xede den ontzia EBtik kanpo transferitu laguntza hori ordaindu eta hurrengo bost urteetan, gutxienez. Ontzia bost urte igaro aurretik transferitzen bada, «prorrata temporis» bat aplikatuko zaio igarotako denborari dagokionez, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren 508/2014 Erregelamenduaren 25. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

12.– Al tratarse de una ayuda incluida en el Capítulo I del Título V del Reglamento FEMP 508/2014, el propietario del buque beneficiario de la ayuda, no podrá transferir el buque objeto de la ayuda fuera de la UE durante al menos los cinco años siguientes al pago de la citada ayuda. En el caso de que el buque fuera transferido antes de que hubieran transcurrido los cinco años, se le aplicará una «prorrata temporis» en relación con el tiempo transcurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento FEMP 508/2014.

7. artikulua.– Laguntzak ordaintzea.

Artículo 7.– Pago de las ayudas.

1.– Laguntzak ordaintzeko epea hiru hilekoa izango da diruz lagundu daitekeen jarduera justifikatzeko dokumentazioa behar bezala aurkezten denetik, dagokion laguntza ebatzi ostean; zuzenean onuradun direnei egingo zaizkie ordainketak.

1.– El pago de las ayudas se efectuará a las personas beneficiarias directamente, en el plazo máximo de tres meses desde la correcta presentación de la documentación justificativa del hecho subvencionable, a partir de la resolución de la correspondiente ayuda.

2.– Onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten izaera bereko laguntza eta dirulaguntzen esparruko itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta izatea.

2.– La concesión y, en su caso, el pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias, quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

3.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren zure datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzaren hirugarrenen erregistro telematikora jo beharko duzu, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

8. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 8.– Renuncia.

Onuradunak galdu egingo du ebazpenaren bidez aitortutako eskubidea, bai eta, kasuaren arabera, laguntza osoa edo haren zati bat jasotzeko eskubidea ere, baldin eta laguntzari uko egiteko idazki bat aurkezten badu. Uko egiteko idazkia Arrantza eta Akuikulturako zuzendariari bidaliko zaio. Ondoren, bidezkoa bada, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako itzulketa-prozedurari ekingo zaio. Administrazioak uko egitea onartu eta amaitutzat emango du prozedura; hala ere, ez du prozedura amaitutzat emango, baldin eta hirugarren interesdunak aurkeztu eta prozedura aurrera eramateko eskatzen badute, jakinarazpena egin eta 10 eguneko epean.

La persona beneficiaria perderá automáticamente el derecho reconocido mediante la Resolución, así como el derecho al cobro total o parte de la ayuda, según los casos, cuando presente por escrito una renuncia expresa a la ayuda concedida. Dicha renuncia se dirigirá al Director de Pesca y Acuicultura. A continuación, y cuando proceda, se iniciará el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre. La Administración aceptará la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceras personas interesadas, instasen estas su continuación en el plazo de 10 días desde la notificación.

9. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena aldatzea eta ez betetzea.

Artículo 9.– Modificación e incumplimiento de la resolución de concesión de ayuda.

1.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako inguruabarretako bat aldatzen bada edo beste erakunde publiko nahiz pribatu batek beste laguntza edo dirulaguntzaren bat emanez gero, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio idatziz, eta gerta liteke horren ondorioz dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea. Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak aldaketa-ebazpena emango du, zeinean birdoitu egingo baitira oinarri berriaren arabera emandako dirulaguntzaren zenbatekoak.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser comunicada por escrito a la Dirección de Pesca y Acuicultura y podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención. La Dirección de Pesca y Acuicultura dictará la oportuna Resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida sobre la nueva base.

2.– Edonola ere, onuradunek ez badute betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntzak emateko ebazpenak ezartzen duen baldintzaren bat, edota dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen egoeraren batean badaude Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legeko 53. artikuluarekin eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluarekin bat, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariak, onuradunek beren betebeharrak ez betetzeagatiko espedientea bideratu eta interesdunak entzun ondoren, dirulaguntza osoa edo zati bat hartzeko eskubidea kenduko die onuradunei, ebazpen bidez, eta, hala badagokio, aginduko die Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzul diezazkiotela, guztiz edo partzialki, proiektuaren egikaritze-mailaren arabera, hartu dituzten laguntzak eta dirulaguntzen alorrean aplikagarri den berandutze-interesa. Hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan xedatutakoaren arabera, dagozkion gainerako neurriak hartzea bazter utzi gabe.

2.– En todo caso, si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Director de Pesca y Acuicultura, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención, según proceda, y en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco, total o parcialmente, en proporción al grado de ejecución del proyecto, las ayudas percibidas y en su caso, los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Aipatutako diru-zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako.

Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

3.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

3.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

10. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 10.– Compatibilidades.

1.– Arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko laguntza sei hilabeterako eman ahal izango da, gehienez ere, itsasontzi eta arrantzale bakoitzeko, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren 2014-2020 aldirako programazioaren esparruan.

1.– La ayuda por paralización temporal podrá concederse por una duración máxima equivalente a seis meses por buque y pescador, durante el marco de programación 2014–2020 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

2.– Aldi baterako geldiarazteko laguntza bateraezina izango da geldialdian beste edozein administrazio publikotatik edo erakunde pribatutatik jasotako edozein prestaziorekin (langabezia-prestazioa, desgaitasun-prestazioa, etab.).

2.– La ayuda por paralización temporal será incompatible con cualquier otra prestación percibida de cualquier Administración Pública o Entidades privadas durante el período de la parada (prestación por desempleo, incapacidad, etc.).

3.– Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren ekarpenarekin baino ezin izango da diruz lagundu gastua, ordainketa-agenteak 2014ko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean ordaintzen badu dagokion laguntza.

3.– El gasto solo será subvencionable con una contribución del FEMP si la ayuda pertinente es efectivamente abonada por el agente de pago entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023.

11. artikulua.– Dirulaguntza eskatzen dutenek bete behar dituzten baldintza orokorrak.

Artículo 11.– Condiciones generales que deben reunir quienes soliciten la subvención.

1.– Eskatzen den 120 eguneko edo hortik gorako arrantza-jarduera barnealdeko uretan egindakoa izan beharko da, edo Higer badian, ebazpen honetan zehaztutako modalitatean eta kalan: Ebazpena, 2020ko abenduaren 28koa, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza-portua duen tresna txikiko arrantzaren erroldako flotaren atseden biologikoa ezartzen baita.

1.– Los 120 días mínimos de actividad pesquera exigidos deberán haberse realizado en aguas interiores, o en la Bahía de Higuer, en la modalidad y caladero especificado en la Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se establece un descanso biológico de la flota perteneciente al censo de artes menores con puerto base en la Comunidad autónoma del País Vasco.

2.– Jarduera geldiarazi den aldian zehar, arrantza-jarduerarik eza erabatekoa izango da, eta ontziak portuan amarratuta egon beharko du geldialdiari dagokion aldi osoan zehar; hala, ontzia ezin izango da inolako jardueratarako atera. Portu horrek ez du nahitaez egoitza-portua izan behar. Egoera hori behar bezala jasota geratu beharko da despatxo-rolean; gainera, bertan berariaz adieraziko da itsasontzia arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko helburuarekin sartu dela portuan, eta, irteteko egunean, etenaldi hori amaitutzat eman dela adieraziko da.

2.– Durante el período de paralización, la inactividad pesquera debe ser total y el buque debe permanecer amarrado a puerto durante el período computable de la parada, no pudiendo ser despachado para actividad alguna y sin que sea necesario que ese puerto coincida con su puerto base. Esta circunstancia deberá quedar recogida en el rol de despacho, en el que se indicará expresamente que el barco entra a puerto para iniciar una parada temporal de la actividad pesquera e igualmente, el día de salida se indicará que el buque finaliza la parada temporal.

Agintaritza eskudunak eskatutako eta segurtasun-arrazoiek eragindako itsasontziaren mugimenduak salbuetsita geratu ahal izango dira, baita mantentze-lanak eta konponketak egiteko ontzitegira egindako lekualdatzeak ere (kasu horretan, onuradunak agiri bidez egiaztatu beharko du hori). Edonola ere, jarduera zehatz horietarako itsasontziaren despatxoa egin beharko da, eta irteera-eguna eta helmuga-portura iritsi den eguna adierazi beharko dira.

Podrán exceptuarse aquellos movimientos del barco motivados por razones de seguridad exigidas por la autoridad competente, así como los desplazamientos del barco a varadero para efectuar labores de mantenimiento o reparaciones, que deberán ser acreditados documentalmente por el beneficiario. En cualquier caso, el barco deberá ser despachado para estas actividades concretas, con indicación de la fecha de salida y de llegada al puerto de destino.

Era berean, eta salbuespen gisa, itsasontziaren mugimenduak onartu ahal izango dira, baldin eta debekualdian edo aldi baterako geldialdian itsasontziek itsas jai tradizionaletan parte hartzen badute. Mugimendu horiek agiri bidez egiaztatu beharko ditu onuradunak, ekitaldi horretan parte hartu duten itsasontzien zerrenda aurkeztuta. Zerrenda hori ekitaldia antolatzen duen arrantzale-kofradiak ziurtatu beharko du. Zerrendan, ekitaldian parte hartzen duten itsasontzien izena edo kodea jasoko dira, lekualdatzearen eguna eta ordua, eta zein eremutan egin den.

Igualmente, y con carácter excepcional, se podrán exceptuar los movimientos del barco en los supuestos de la participación del buque en la celebración de fiestas marineras tradicionales durante el período de veda o parada temporal. Estos movimientos deberán quedar acreditados documentalmente por el beneficiario mediante la aportación de la relación de buques que hayan participado en el evento certificado por la Cofradía de Pescadores organizadora del mismo, en la que se indicará el nombre o código de cada buque participante, la fecha y el horario del desplazamiento, así como la zona donde se haya realizado.

3.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 (EB) Erregelamenduaren 33.3 artikuluan aipatzen diren itsasoko jarduera-egunak ofizioz egiaztatuko dira ontziak satelite bidez lokalizatzeko gailuen bitartez (VMS). Ontziek gailu horiek instalatuta izateko betebeharra ez badute, egunkari elektronikoen (DEA) bitartez egiaztatuko dira. Ontziek aurreko bi gailu horiek instalatuta izateko betebeharra ez badute, arrantza-egunkarien bitartez egiaztatuko dira jarduera-egunak.

3.– Los días de actividad en el mar a los que hace referencia el artículo 33.3 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, se verificarán de oficio mediante los dispositivos de localización de buques vía satélite (VMS). En el caso de los buques que no tuviesen la obligación de llevar instalados a bordo dichos dispositivos se verificarán por diarios electrónicos de abordo (DEA). En el caso de tratarse de buques que no tuviesen la obligación de llevar instalados a bordo los dispositivos anteriores, los días de actividad se verificarán por el diario de pesca.

Gailu horiek ontzian instalatuta izateko edo arrantza-egunkariak betetzeko betebeharra ez duten gainerako ontzien kasuan, jarduera salmenta-oharren bitartez egiaztatuko da, betiere salmenta-oharrari dagokion eguna eta lehorreratze- edo harrapatze-eguna bat datozela bermatu badaiteke; era berean, itsasoko jarduera-egunak modu fede-emailean egiaztatzea ahalbidetzen duten beste gailu, dokumentu edo bitarteko batzuk erabili ahal izango dira. Itsasontziak satelite bidez lokalizatzeko gailuak dituzten itsasontzi guztiek piztuta izan beharko dituzte gailu horiek aldi baterako geldialdiak irauten duten bitartean. Aurreko bigarren paragrafoan aipatutako salbuespeneko kasuetan, helmugarako ibilbidean piztuta egon beharko du lokalizazio-gailuak, eta itsasontzian mantentze-lanak eta konponketak egiten diren bitartean itzalita edo deskonektatuta egon ahal izango da.

Para el resto de buques que no tengan obligación de llevar instalado a bordo los citados dispositivos o de cumplimentar los diarios de pesca, la actividad se verificará por las notas de venta, siempre y cuando pueda garantizarse la concordancia entre día de nota de venta y día de desembarque o captura, así como por cualquier otro dispositivo, documento o medio que permita verificar fehacientemente los días de actividad en el mar. Todos los buques que dispongan de dispositivos de localización de buques vía satélite deberán mantenerlo encendido durante el período de duración de la parada temporal. En los casos excepcionales a que hace referencia el párrafo segundo anterior, el dispositivo de localización deberá permanecer encendido durante el trayecto al lugar de destino, pudiendo permanecer apagado o desconectado mientras el buque se encuentra realizando labores de mantenimiento o reparación.

Itsasontziak debekualdian edo aldi baterako geldialdian, salbuespen gisa, itsas jai tradizionaletan parte hartzen badu, armadoreak edo patroiak, itsas prozesioa edo itsas jaia egin baino gutxienez zazpi egun lehenago, Arrantzako Idazkaritza Nagusiaren Itsasontzien Jarraipenerako Zentroari jakinarazi beharko dio. Jakinarazpen horretan itsasontziaren izena eta kodea zehaztuko dira, bai eta ekitaldia zein egunetan egingo den eta zer ordutegi izango duen ere. Itsasontziaren lokalizazio-gailuak piztuta egon behar du egun horretan egindako ibilbidean zehar. Hala ere, ez dela arrantzan aritu frogatzeko, kontuan hartuko dira agiri bidezko beste froga batzuk ere; besteak beste, harrapaketen deklarazioak edo salmenta-oharrak, armadoreak jai-egun horretan eta jai-ekitaldi horren ondorengo zazpi egunetan arrantzan egin duen egiaztatzeko; edo ikuskapenak egin daitezke ontzian, arrantza-aparailurik ez dagoela edo guztiz jasota daudela begiratzeko.

En el caso excepcional de la participación del buque en la celebración de fiestas marineras tradicionales durante el período de veda o parada temporal, el armador o patrón del buque comunicará al Centro de Seguimiento de Buques de la Secretaría General de Pesca con al menos siete días de antelación su participación en la fiesta marinera o procesión marítima. Dicha comunicación especificará el nombre y código del buque, así como la fecha y el horario previsto para el evento. El dispositivo de localización del buque deberá permanecer encendido durante el trayecto realizado en dicha jornada. Se tendrán en cuenta, no obstante, otras pruebas documentales para comprobar la inactividad pesquera como posibles declaraciones de capturas o notas de venta que pudiera realizar el armador del buque en la jornada festiva y los siete días siguientes a la fecha del evento festivo, o las posibles inspecciones in situ sobre la ausencia de artes de pesca a bordo o que están totalmente recogidas.

Ontzitegian sartzeagatik lokalizazio-gailua deskonektatzen bada, ontziolak edo ontzitegiak itsasontziaren sarrera eta irteera egunak ziurtatu beharko ditu. Kasu horretan, interesdunak horren berri emango die Itsasontzien Jarraipenerako Zentroari eta laguntzak kudeatzeko organo eskudunari.

En el supuesto de desconexión del dispositivo de localización por entrada en varadero, el astillero o varadero deberá certificar la fecha de entrada y salida del buque. En este supuesto, interesado deberá comunicar dicha circunstancia al Centro de Seguimiento de Buques y al órgano competente en la gestión de ayudas.

Gailuaren beraren edo itsasontziaren arazo teknikoengatik lokalizazio-gailua aldi baterako itzali edo deskonektatzen bada, armadoreak horren berri eman beharko dio Arrantzako Idazkaritza Nagusiaren Itsasontzien Jarraipenerako Zentroari, gailuak emititzeari utzi zion ordutik 48 ordura gehienez ere. Era berean, laguntzen organo kudeatzaileari agiri bidezko froga guztiak bidaliko zaizkio, itzaltzea edo deskonexioa eragin zuten inguruabarrak egiaztatzeko. Agiri bidezko frogatzat onartuko dira itsasontzian egindako konponketen edo mantentze-lanen fakturak, baldin eta interesdunak hori alegatu badu lokalizazio-gailua itzali edo deskonektatzeko arrazoi gisa.

En el supuesto de que el dispositivo de localización se apague o desconecte temporalmente, tanto por motivos técnicos del propio dispositivo como del buque, el armador deberá comunicar dicha circunstancia al Centro de Seguimiento de Buques de la Secretaría General de Pesca en el plazo máximo de 48 horas a contar desde la hora en la que el dispositivo cesó de emitir. Asimismo, remitirán al órgano gestor de las ayudas las pruebas documentales necesarias para la comprobación de las circunstancias que originaron el apagado o desconexión. Como pruebas documentales se aceptarán las facturas de las reparaciones o mantenimiento que el barco hubiera realizado y que el interesado alegue como la circunstancia necesaria que originó el apagado o desconexión del dispositivo de localización.

Lokalizazio-gailuaren bateria agortzeak eragin badu itzaltzea, interesdunak, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez, horren berri emango dio Arrantzako Idazkaritza Nagusiaren Itsasontzien Jarraipenerako Zentroari, gailuak emititzeari utzi zion ordutik 48 ordura gehienez ere, eta bateria berriz kargatuko den edo ordeztu egingo den adierazi beharko da. Gehienez ere, 48 orduko epea izango du beste bat jartzeko edo 24 orduko epea berriz kargatzeko. Bi kasuetan, itzali zen orduan hasiko da epea kontatzen, eta ez dira egun baliogabeak kontuan hartuko.

En el caso de que dicho apagado fuera originado por agotamiento de la batería de alimentación del dispositivo de localización, el interesado deberá comunicar, mediante una declaración responsable, dicha circunstancia al Centro de Seguimiento de Buques de la Secretaría General de Pesca, en el plazo máximo de 48 horas a contar desde la hora en que dicho dispositivo cesó de emitir, indicando si se va a proceder a la recarga o la sustitución de la batería. Dispondrá de un plazo máximo de 48 horas para reponerla o de 24 horas para recargarla. En ambos casos, el plazo comenzará a computarse desde la hora en la que se produjo el apagado, no computándose los días inhábiles.

Beste bateria bat jartzen bada, agiri bidezko frogatzat onartuko da bateria berriaren erosketa-faktura, eta laguntzak kudeatzeko eskumena duen organoari aurkeztu beharko zaio.

En el caso de reemplazo de la batería como prueba documental se admitirá la factura de compra de la nueva batería, que deberá presentarse ante el órgano competente en la gestión de las ayudas.

4.– Arrantza-jarduera geldiarazi izana behar bezala egiaztatu beharko da, iristen den momentuan bertan, portuko Itsas Kapitaintzari rola aurkeztuz; dena den, hura aurrerago ere egiaztatu ahal izango da, aurreko atalean adierazitako gailuen bitartez. Itsasontzia ontzitegira lekualdatu behar bada, despatxo-rola helmugako Itsas Kapitaintzan utzi beharko da.

4.– La suspensión de la actividad pesquera deberá acreditarse a través de la entrega del rol en la Capitanía Marítima del puerto en el momento de su llegada, sin perjuicio de su verificación posterior a través de los dispositivos referidos en el apartado anterior. En el supuesto de que el barco deba desplazarse a varadero, el rol de despacho deberá depositarse en la Capitanía Marítima de destino.

5.– Laguntzak kudeatzeko eskumena duen organoak eskatuta, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko Arrantza Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak ziurtatuko du zein egun eta ordutan itzali zen gailua, baita zein egunetan egon zen itzalita eta zein egun eta ordutan konektatu zen berriro ere. Era berean, interesdunak zein egun eta ordutan egin zuen jakinarazpena ziurtatuko du, eta bertan adieraziko du zer alegatu zuen interesdunak itzaltzea edo deskonexioa gertatzeko arrazoi gisa.

5.– A petición del órgano competente en la gestión de las ayudas, la Dirección General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente certificará el día y la hora en la que se produjo el apagado, los días en los que el dispositivo permanecía apagado y la hora y el día en el que se reinició la conexión, así como la hora y fecha en la que se produjo la comunicación del interesado, indicando las causas alegadas por el mismo que originaron el apagado o desconexión.

6.– Lokalizazio-gailua itzali edo deskonektatzeko arrazoi gisa interesdunak artikulu honetako 3. zenbakian aipatutako gerora azaldutako arrazoi teknikoren bat alegatzen badu, beste proba osagarri batzuk egingo dira egiaztatzeko. Proba horien bidez, egiaztatuko da harrapaketen deklaraziorik eta salmenta-oharrik dagoen gailua itzali edo deskonektatu den egunetik geldialdiari dagokion aldi konputagarria amaitzen den egunera arte, bai eta, gutxienez, aldi konputagarria amaitu eta hurrengo zazpi egunetan ere. Zazpi eguneko tarte hori zabaldu ahal izango da, diruz lagundutako geldialdia egin duen flotak arrantzatzen duena merkaturatzeko dauden inguruabar zehatzak kontuan hartuta.

6.– En los casos en los que se hubiera producido el apagado o desconexión del dispositivo de localización y en los que el interesado alegue alguna de las causas técnicas sobrevenidas, a que hace referencia el apartado 3 de este artículo, se efectuarán, adicionalmente, pruebas complementarias en las que se verificará la existencia de declaraciones de capturas y de notas de venta en el período comprendido entre la fecha del apagado o desconexión del dispositivo y el día de finalización del período computable de la parada, así como durante, como mínimo, los siete días siguientes a la fecha de finalización del período computable de la parada. El citado período de siete días podrá ampliarse, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de comercialización del pescado de la flota objeto de la parada subvencionable.

Laguntzak kudeatzeko eskumena duen organoak eskatuta, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko Arrantza Antolatzeko Zuzendaritza Nagusiak zenbaki honetako aurreko paragrafoan aipatutako aldian egin diren harrapaketen deklarazioak eta salmenta-oharrak ziurtatuko ditu.

A petición del órgano competente en la gestión de ayudas, la Dirección General de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente certificará las declaraciones de capturas y notas de venta que se hubieran declarado durante el período a que hace referencia el párrafo anterior de este apartado.

7.– Laguntza hauen ondorioetarako, aldi konputagarritzat hartuko da Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2020ko abenduaren 28ko Ebazpenean (2021eko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.) flotari ezarritako nahitaezko geldialdia.

7.– A efectos de estas ayudas, se entenderá por período computable, el período de tiempo de parada obligatoria de la flota establecido en la Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director de Pesca y Acuicultura (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2021).

8.– Diruz lagundu daitekeen gehienezko aldia 30 egunekoa izango da aldi konputagarriaren barruan.

8.– El período subvencionable máximo será de 30 días dentro del período computable.

12. artikulua.– Laguntza eskatzen dutenei eskatu beharreko betekizunak.

Artículo 12.– Requisitos exigibles a los solicitantes de ayuda.

1.– Armadoreak:

1.– Armadores:

a) Ontziak Ontzien eta Ontzi-enpresen Erregistroko hirugarren zerrendan egon beharko du.

a) Que el buque pertenezca a la tercera lista del Registro de Buques y Empresas Navieras.

b) Ontziak alta-egoeran egon beharko du Arrantza Flotaren Erregistro Nagusian. Ontzia aktibo dagoela jotzen da, baldin eta Arrantza Flotaren Erregistro Nagusian behin-behineko nahiz behin betiko alta-egoeran badago eta laguntza eskatu aurreko urtean zehar arrantzan jardun badu (aurreko 365 egunak zenbatzen dira edo, aurreko urtea bisurtea bada, aurreko 366 egunak).

b) Que el buque esté en situación de alta en el Registro General de Flota Pesquera. Se considera que el buque está en activo cuando está de alta provisional o definitiva en el Registro General de la Flota Pesquera y haya ejercido la actividad pesquera durante el año inmediatamente anterior a la solicitud de la ayuda, computándose los 365 días inmediatamente anteriores o 366 si el anterior es bisiesto.

c) Arrantza-lizentzia eta Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2020ko abenduaren 28ko Ebazpenean adierazitako kala eta modalitateetarako baimenak izatea.

c) Estar en posesión de la licencia de pesca y de las autorizaciones para las modalidades y caladeros señalados en la Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Director de Pesca y Acuicultura.

d) Itsasoan –barnealdeko uretan edo Higer badian– gutxienez 120 eguneko arrantza-jarduera egin izana geldialdia hasi aurreko bi urte zibiletan, aurreko ebazpenean ezarritako modalitatean eta kalan.

d) Haber llevado a cabo una actividad pesquera de al menos 120 días en el mar, en las aguas interiores o Bahía de Higuer, durante los dos años civiles anteriores a la fecha de inicio de la parada, en la modalidad y caladero establecido en la Resolución anterior.

Arrantza-ontzi batek 2 urte baino gutxiago badarama inskribatuta Arrantza Flotaren Erregistro Nagusian, eskaera aurkezten den egunean, ontzi horretarako eskatzen diren arrantza-jardueraren gutxieneko egunak honela kalkulatuko dira: 120 eguneko proportzioa azken 2 urteetan, eskaera aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Horrela, betekizun hori betetzeko itsasoan eskatzen diren jarduera-egunak honela kalkulatuko dira: seirekin zatituko dira Arrantza Flotaren Erregistroko alta-egunak geldialdia hasi aurreko egunera arte.

Cuando un buque pesquero lleve inscrito menos de 2 años en el Registro General de Flota Pesquera, en la fecha de presentación de la solicitud, se calcularán los días mínimos de actividad pesquera requeridos para dicho buque como la proporción de 120 días en los 2 últimos años computados desde la fecha de presentación de la solicitud, de modo que la actividad exigida de días en el mar para el cumplimiento de este requisito, se calculará dividiendo entre 6 los días de alta en el Registro de Flota Pesquera hasta el día anterior al inicio de la parada.

e) Enpresariak lan-agintaritzari egindako jakinarazpena aurkeztea, zeinaren bidez jakinarazi baita kontratuak eten direla edo lanaldia murriztu dela, eta ezinbesteko kasuetan lan-agintaritzaren ebazpena ere, Langileen Estatutuaren 47. artikuluarekin bat etorriz, geldialdia abiarazteko helburuarekin porturatu den azken egunean ontzian erroldatuta zeuden tripulatzaile guztiei dagokienez.

e) Aportar la comunicación del empresario a la autoridad laboral de su decisión de suspender los contratos de trabajo o reducción de jornada, y en los casos de fuerza mayor también la resolución de la autoridad laboral, de acuerdo con el artículo 47 del Estatuto de los trabajadores, por el total de los tripulantes enrolados en la embarcación, en la fecha de la última arribada a puerto para comenzar la parada.

Kontratuen eteteak edo lanaldiaren murrizketak, ezinbesteko kasuetan, ezinbestea sorrarazi zuen egintzaren egun beretik izango ditu ondorioak, eta arrazoi ekonomikoen, arrazoi teknikoen, antolaketa-arrazoien edo produkzio-arrazoien kasuan, lan-agintaritzari jakinarazi zaion egunetik, salbu eta enpresariaren erabakian geroagoko beste bat ezartzen bada. Hala ere, ez da betekizun hori bete beharrik izango, baldin eta agiri bidez justifikatzen bada geldialdia abiarazteko helburuarekin ontzia porturatu denean ontziko tripulatzaileen lan-kontratuak (daukaten izaeragatik) une horretan azkendu edo eteten direla, edota armadoreak ontziko tripulatzaileak eurak badira eta Gizarte Segurantzan autonomo gisa alta emanda badaude.

La suspensión o reducción de jornada surtirá efectos, en el supuesto de causa de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, y en el supuesto de causas económicas técnicas, organizativas o de producción a partir de la fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en la decisión del empresario se establezca otra posterior. No obstante, podrá eximirse de este requisito cuando se justifique documentalmente que los contratos de trabajo de los tripulantes enrolados en la fecha de la arribada a puerto para comenzar la parada, por su naturaleza, se extinguen o se suspenden en ese momento, así como en el caso de que los armadores sean los mismos tripulantes de la embarcación y estén dados de alta como autónomos en la Seguridad Social.

2.– Tripulatzaileak:

2.– Tripulantes:

a) Arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazi izanak ukitutako arrantza-ontziren batean erroldatuta egotea –Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2020ko abenduaren 28ko Ebazpenean adierazitako geldialdiaren arabera (2021eko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.)–.

a) Figurar enrolados a bordo de alguno de los buques pesqueros afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera señalada en la Resolución de 28 de diciembre de 2020 del Director de Pesca y Acuicultura (BOPV n.º 9, de 14 de enero de 2021).

b) Artikulu honen 1.e) apartatuan jasotako lan-kontratuak eteteko edo lanaldia murrizteko prozesuetan sartuta egotea.

b) Estar incluidos en el procedimiento de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada previsto en el apartado 1.e) del presente artículo.

c) Gizarte Segurantzan alta-egoeran egotea eta geldialdian zehar flota geldiarazi den momentuan erroldatuta zeuden itsasontziko enpresa armadorearekin lan-harremana izatea.

c) Encontrarse en la situación de alta en la Seguridad Social y mantener la relación laboral con la empresa armadora de la embarcación en la que se encontraban enrolados en el momento de sobrevenir la inmovilización de la flota durante la parada.

d) Lan-bizitza osoan zehar, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian gutxienez hamabi hilabeteko kotizazio-aldia egiaztatzea.

d) Acreditar un período de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de, al menos doce meses a lo largo de su vida laboral.

e) Arrantzale batek beste itsasontzi batean arrantza-jarduerari berriro ekiten badio, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du.

e) Cuando un pescador reanude el ejercicio de la actividad pesquera enrolándose en otro buque durante el tiempo que dure la parada temporal, perderá el derecho a percibir la ayuda.

f) Tripulatzaile gisa erroldatuta azaltzen diren armadoreek laguntza tripulatzaile gisa jasotzeko eskubidea ere izango dute.

f) Aquellos armadores que figuren enrolados como tripulantes, además tendrán derecho a percibir la ayuda como tripulantes.

g) Itsasoko Gizarte Institutuaren egiaztagiria, lan egindako eta kotizatutako egun-kopurua zehatz adierazita.

g) Acreditación del Instituto Social de la Marina con indicación exacta del número de días trabajados y cotizados.

13. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 13.– Importe de la ayuda.

1.– Arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazi duten ontzietako armadoreei emandako laguntzaren gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, hurrengo koadroan zehaztutako baremo aplikagarria ontziaren tonaje gordinarekin (ETG) eta diruz laguntzeko moduko ezarritako egun-kopuruarekin biderkatuko da.

1.– El importe máximo de la ayuda concedida a los armadores de los buques objeto de paralización temporal se calculará multiplicando el baremo aplicable, establecido en el siguiente cuadro, por el número de arqueo bruto (GT) del buque y el número de días establecido como período subvencionable.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ondorio horietarako, tonaje gordinaren (ETG) zenbakia itsasontziko inskripzio-orrian agertzen dena izango da.

A estos efectos, el número de arqueo bruto (GT) será el que figura en la hoja de asiento del barco.

2.– Tripulatzaileei eman beharreko laguntzaren zenbatekoa honela kalkulatuko da:

2.– El importe de la ayuda a tripulantes se calculará de la siguiente manera:

Diruz lagundu daitekeen aldia 15 egunekoa edo luzeagoa bada eta gehienez ere 31 egunekoa edo laburragoa, arrantzaleentzako laguntzaren gehieneko zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata baino bi bider handiagoa izango da hileko.

Cuando el período subvencionable tenga una duración igual o superior a 15 días e igual o inferior a 31 días, el importe máximo de la ayuda a pescadores se establece en el doble del salario mínimo interprofesional, en cómputo mensual.

Diruz lagundu daitekeen aldia 15 egun baino laburragoa bada edo 31 egun baino luzeagoa, arrantzaleentzako laguntzaren gehieneko zenbatekoa honela kalkulatuko da: gehienez ere 60 euro biderkatuta diruz laguntzeko moduko ezarritako egun-kopuruarekin.

Cuando el período subvencionable tenga una duración inferior a 15 días o superior a 31 días, el importe máximo de la ayuda a pescadores se calculará multiplicando un máximo de 60 euros por el número de días establecido como período subvencionable.

3.– Armadoreentzako laguntzak kalkulatzeko diruz lagundu daitekeen aldiaren iraupena berbera izango da geldialdiak ukitutako itsasontzi guztientzat, bakoitzaren egoitza-portua edozein dela ere.

3.– La duración del período subvencionable para el cálculo de las ayudas a los armadores será igual para todos los buques afectados por la parada, independientemente del puerto base de cada uno de ellos.

14. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa.

Artículo 14.– Cuantía y pago de la ayuda.

Laguntzaren intentsitatea Europako Itsas eta Arrantza Funtsean ezarritako guztirako ekarpen publikoari egokituko zaio. Arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazi izanaren ziurtagiri guztiak egiaztatu ostean ordainduko da laguntza.

La intensidad de la ayuda se ajustará a la contribución pública total establecida en el FEMP. El pago se realizará una vez comprobada toda la documentación justificativa de la paralización temporal de la actividad pesquera que sea la subvencionada.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental