Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

164. zk., 2021eko abuztuaren 18a, asteazkena

N.º 164, miércoles 18 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4482
4482

AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, 2021eko ekitaldirako partaidetzazko toki-garapenaren estrategiaren (PTGE) babeseko proiektuetarako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena. Estrategia hori Arrantza Sektoreko Toki Ekintzako Taldeak (ATET) onetsi du, arrantza-eremuen garapen jasangarrirako, Europako 2014-2020 aldirako Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsaren (IAEF) esparruan.

ORDEN de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen, para el ejercicio 2021, las bases reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.

Partaidetzazko toki-garapena (PTG) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) III. tituluaren II. kapituluan ezarri zen; bertan, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dira, baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ere, eta Kontseiluaren 1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzen da.

El Desarrollo Local Participativo (DLP) se establece en el Título III, Capítulo II del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo y Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del Consejo.

Azpieskualdeko eremu jakinetan zentratuko da partaidetzazko toki-garapen hori, tokiko ekintza taldeek gobernatuko dute, ongi integratutako toki-garapeneko estrategien eta sektore anitzeko estrategien eta eremuetan oinarritutakoen bidez gauzatuko da; tokiko beharrizanak eta potentziala aintzat hartuz diseinatuko da, eta alderdi berritzaileak barne hartuko ditu tokiko testuinguruan, baita sareak, eta, hala behar denean, lankidetza ezarri ere.

Este desarrollo local participativo deberá centrarse en zonas subregionales concretas, estar gobernado por grupos de acción local, llevarse a cabo a través de estrategias de desarrollo local integradas, multisectoriales y basadas en zonas; y diseñarse tomando en consideración las necesidades y potencial locales e incluir aspectos innovadores en el contexto local, así como el establecimiento de redes y, cuando proceda, la cooperación.

Bestalde, arrantza- eta akuikultura-eremuetako garapen jasangarria Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko 508/2014 Erregelamenduaren (EB) 58-64. artikuluetan xedatzen da; Erregelamendu hori Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzkoa da, eta indargabetu egiten ditu Kontseiluaren 2328/2003 (EE), 861/2006 (EE) 1198/2006 (EE) eta 791/2007 (EE) erregelamenduak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1255/2011 Erregelamendua (EB).

Por otra parte, el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas se establece en los artículos 58 a 64 del Reglamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se derogan los reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

IAEFk barne hartzen ditu, modu eraginkorrean, partaidetzazko toki-garapenaren estrategiak (PTGE), arrantza-sektoreko toki-ekintzako taldeek (ATET) diseinatu eta gauzatu dituztenak, arrantzari eta ur-eremuari lotutako komunitateetan EBren laugarren lehentasuna (hau da, itsas- eta akuikultura-komunitateetan hazkunde ekonomikoa, gizarteratzea, enpleguaren sorkuntza eta enplegagarritasunerako eta lan-mugikortasunerako laguntza sustatzea) lortzeko tresna nagusi bezala, barne harturik arrantzaren esparruan eta itsas ekonomiarekin lotutako bestelako sektoreekin lotuta egindako jardueren dibertsifikazioa.

El FEMP incorpora, de manera efectiva, las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) concebidas y puestas en práctica por los grupos de acción local del sector pesquero (GALP), como principal instrumento para el logro de la prioridad cuarta de la UE de aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el apoyo a la empleabilidad y a la movilidad laboral en las comunidades pesqueras y acuícolas, incluyendo la diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto a otros sectores de la economía marítima.

2015eko azaroaren 13ko 8118 (2015) C burutzapen-erabakiaren bidez onetsi zen IAEFn Espainiarako programa eragilea, eta horren 5.1 apartatuan partaidetzazko toki-garapenaren estrategiak aplikatzeari buruzko informazio zehatza jasotzen da.

El programa operativo para España del FEMP, aprobado por decisión de ejecución de la Comisión de 13-11-2015 C (2015) 8118 final, contempla en el apartado 5.1 la información específica sobre la aplicación de estrategias de desarrollo local participativo.

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-eremuen garapen jasangarria martxan jartzeko, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak arrantza-sektoreko partaidetzazko toki-garapenaren estrategiak eta horiek kudeatzeko ardura duten Tokiko Ekintza Taldeak hautatzeko eta onartzeko deialdi publikoa argitaratu zuen 2016ko otsailaren 12ko EHAAn (29. zenbakia).

Para la puesta en marcha del desarrollo sostenible de las zonas de pesca en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad publicó en el BOPV n.º 29, de 12 de febrero de 2016, la convocatoria pública para la selección y aprobación de las estrategias de desarrollo local participativo y de los Grupos de acción local del sector pesquero responsables de su gestión.

Iragarritako hautaketa-prozedura horren bidez, partaidetzazko toki-garapenaren estrategia bat aurkeztu zuen Itsas Garapen Elkartea Tokiko Ekintza Taldeak; estrategia hori Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2016ko uztailaren 15eko Ebazpenaren bidez hautatua izan zen eta 2016ko abuztuaren 12ko 153. zenbakiko EHAAn argitaratu zen, ostiralez (https://www.euskadi.eus/informazioa/arrantza-guneen-garapena-europako-itsas-eta-arrantza-funtsaren-esparruan-eiaf-2014-2020/web01-a2arraku/eu/).

En el marco de este procedimiento selectivo, el Grupo de Acción Local Itsas Garapen Elkartea, presentó una estrategia de desarrollo local participativo, que fue seleccionada mediante Resolución de 15 de julio de 2016, del Director de Pesca y Acuicultura del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 153, viernes 12 de agosto de 2016 (https://www.euskadi.eus/informacion/desarrollo-de-las-zonas-pesqueras-en-el-marco-del-fondo-europeo-maritimo-y-de-la-pesca-femp-2014-2020/web01-a2arraku/es/).

Ondoren, Itsas Garapen Elkarteak partaidetzazko toki-garapenerako estrategiaren gainean egindako tarteko berrikusketaren ondorioz, partaidetzazko toki-garapenerako estrategia aldatu da. Estrategiaren aldaketa hori Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen 2021eko maiatzaren 5eko Ebazpenaren bidez onartu da.

Posteriormente, a raíz de un proceso de revisión intermedia de la Estrategia de desarrollo local participativo por parte del Grupo de Acción Local Itsas Garapen Elkartea se ha modificado la Estrategia de desarrollo local participativo. Esta modificación de la Estrategia ha sido aprobada mediante Resolución de 5 de mayo de 2021 del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Aipatutako estrategiaren aplikazio-eremua osatzen dute Bermeo, Mundaka, Ondarroa, Getaria, Mutriku, Berriatua, Elantxobe, Orio, Hondarribia, Pasaia, Zumaia, Lekeitio, Lemoiz, Zierbena, Santurtzi eta Plentziako udalerriek eta Donostiako arrantza-portuak.

La zona de aplicación de la citada estrategia son los municipios de Bermeo, Mundaka, Ondarroa, Getaria, Mutriku, Berriatua, Elantxobe, Orio, Hondarribia, Pasaia, Zumaia, Lekeitio, Lemoiz, Zierbena, Santurtzi, Plentzia y el puerto pesquero de Donostia.

2017ko urtarrilaren 1ean, Itsas Garapen Elkartea Tokiko Ekintza Taldeak eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak hitzarmen bat sinatu zuten partaidetzazko toki-garapeneko estrategia aplikatzeko, Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsaren 2014-2020 aldirako programa eragilearekin bat eginez.

El día 1 de enero de 2017 el Grupo de Acción Local Itsas Garapen Elkartea y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras firmaron el convenio para la aplicación de la estrategia de desarrollo local participativo de acuerdo con el Programa Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.5 artikuluak ezartzen duenez, ekitaldi ekonomiko bakoitzean Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak indarrean jartzen direnean, eguneratu, berrikusi, edo, hala badagokio, ezarri egingo dira programen dirulaguntzak emateko arauak, eta kasuan kasuko deialdia egingo da bere garaian izaera mugagabez arautu zirenentzat.

El Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, establece en su artículo 49.5 que, una vez en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de cada ejercicio económico, se procederá a actualizar, revisar o en su caso establecer las normas reguladoras de la concesión de subvenciones de los programas y a realizar la convocatoria correspondiente de aquellas que fueron en su momento reguladas con carácter indefinido.

Kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legean eta Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoa, honako hau

Teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 y en la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo Único.– Convocatoria.

Onartzea, 2021. urterako, arrantza-sektoreko partaidetzazko toki-garapenaren estrategian ezarritako helburuak betetzeko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak. Estrategia hori Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren 2016ko uztailaren 15eko Ebazpenaren bidez onartu zen, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordearen 2021eko maiatzaren 5eko Ebazpenaren bidez aldatu zen (2016ko uztailaren 15eko Ebazpenaren bidez, arrantza-sektoreko Itsas Garapen Elkartea, Flag toki-ekintzako taldea izendatu dela aditzera eman zen, partaidetzazko toki-garapeneko estrategia kudeatzeko; talde hori hautatua eta onartua izan da, zehazki, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko otsailaren 3ko Aginduaz egindako deialdi publikoarekin bat etorriz). I. eranskinean jaso dira biak.

Aprobar, para el año 2021, las bases de la convocatoria de las ayudas destinadas a cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del sector pesquero, aprobada mediante Resolución de 15 de julio de 2016, del Director de Pesca y Acuicultura, modificada mediante resolución de 5 de mayo de 2021 del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se da a conocer la designación del grupo de acción local del sector pesquero Itsas Garapen Elkartea, Flag, para la gestión de la estrategia de desarrollo local participativo seleccionada y aprobada, según la convocatoria pública realizada mediante Orden de 3 de febrero de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad que se adjuntan como Anexo I.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.

Agindu honen aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jar diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I

1. oinarria.– Xedea eta izaera.

Base 1.– Objeto y naturaleza.

1.– Agindu honen bidez, deialdia egin nahi da Itsas Garapen Elkartea Tokiko Ekintza Taldeari (aurrerantzean, ATET) Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak onartutako partaidetzazko toki-garapenaren estrategien (PTGE) babesean gauzatuko diren proiektuen dirulaguntzetarako.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a proyectos que se ejecuten al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente al Grupo de Acción Local Itsas Garapen Elkartea, en adelante GALP.

2.– Deialdi honen xede dira jarraian zehazten diren lerro hauek:

2.– Las líneas objeto de esta convocatoria son las que se detallan a continuación:

a) Ekoizpeneko inbertsioak: jarduera ekonomiko bat gauzatzea dakarten jarduerak, ondasunak edo zerbitzuak ekoizteko helburuarekin. Ekoizpeneko inbertsioen barruan sartzen dira mikroenpresak, enpresa txiki edo ertainak sortu eta/edo garatzeko edozein proiektu, bai eta enpresa-izaera hartuko duten pertsona fisikoak ere. Kanpo geratuko dira jardueraren dibertsifikaziotzat hartzen ez diren arrantza eta akuikulturako produktuen eraldaketa-proiektuetako inbertsioak.

a) Inversiones productivas: actividades que suponen la realización de una actividad económica, tendentes a la producción de bienes o servicios. Dentro de las inversiones productivas se incluye cualquier proyecto de creación y/o desarrollo de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y a las personas físicas que vayan a adquirir la condición de empresa. Se excluyen las inversiones en proyectos de transformación de productos de la pesca y de la acuicultura que no se consideren como diversificación de su actividad.

b) Enplegua sortzea:

b) Creación de empleo:

1) Besteen konturako langileak kontratatzea, aurretik lanik izan ez dutenak edo aurretik zeukatena galdu dutenak. Nolanahi ere, kasu bakoitzean aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan xedatutako lanaldiaren % 50eko enplegua izan beharko da, gutxienez.

1) La contratación por cuenta ajena de aquellas personas trabajadoras que nunca han dispuesto de empleo o han perdido el que ocupaban anteriormente. En todo caso, deberá tratarse de un empleo de al menos el 50 % de las horas estipuladas en el convenio colectivo que sea de aplicación en cada caso.

2) Beren kabuzko jarduerak sortzea, langile autonomoak jartzea edo ekonomia sozialeko araubide juridikoko enpresak sartzea sustatzen dutenak.

2) La creación de actividades independientes que incentiven la instalación de personas trabajadoras autónomas o la incorporación a empresas bajo un régimen jurídico de economía social.

c) Ekoizpenekoak ez diren inbertsioak: jarduera ekonomiko bat martxan jartzea ez dakarten eta/edo jarduera ekonomiko bati lotuta ez dauden jarduerak. Era berean, izaera hori izango dute jarduera ekonomiko bat izanik edo jarduera ekonomiko bati lotuta egonik ere, dagokion eskualdeko lehiaren araubidean eraginik ez duten interes publikoko proiektuak; besteak beste, honako hauek:

c) Inversiones no productivas: actividades que no supongan el inicio o el desarrollo de una actividad económica y/o no estén afectas a una actividad económica. Asimismo, tendrán este carácter los proyectos de interés público que, incluso constituyendo una actividad económica o estando afectados a una actividad económica, no incidan sobre el régimen de competencia en el territorio de que se trate, tales como:

1) Arrainaren kontsumoa sustatzeko helburua duten promozio-kanpainak, haren onura eta ezaugarri nutrizionalen balioa ezagutzera ematen dutenak.

1) Campañas promocionales dirigidas a potenciar el consumo de pescado, dando valor a sus cualidades y propiedades nutricionales.

2) Pertsonen garapena sustatzeko gaikuntza eta prestakuntza ematen duten enpresen sustapena.

2) Promoción de empresas de capacitación y formación de las personas para su desarrollo personal.

3) Itsasoko eta arrantzako ondarea eta arrantza-teknikak ezagutzera emateko jarduerak.

3) Divulgación del patrimonio marítimo pesquero y las artes de pesca.

4) Arrantza-eremuetako ekosistemen ingurumen-azterlanak.

4) Estudios medioambientales de los ecosistemas de las zonas pesqueras.

5) Erabiltzen ez diren arrantzako aktiboak berrerabiltzeko azterlanak.

5) Estudios para el reaprovechamiento de activos pesqueros en desuso.

6) Arrantza-baliabideak modu jasangarrian ustiatzeko azterlanak.

6) Estudios para la explotación sostenible de los recursos pesqueros.

7) Energia-efizientziari buruzko azterlanak.

7) Estudios de eficiencia energética.

8) Ura aurrezteko eta berrerabiltzeko azterlanak.

8) Estudio de ahorro y reutilización del agua.

9) Logistika, garraio eta banaketako lanek eragindako inpaktua murrizteko azterlanak.

9) Estudio de reducción del impacto generado por operaciones de logística, transporte, y distribución.

10) Proiektu berriak sortzeko bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruzko azterlanak.

10) Estudios de viabilidad técnicos y económicos para la creación de nuevos proyectos.

11) COVID-19aren pandemian lan-baldintzak, segurtasuna, osasuna eta higienea hobetzeko jarduketak.

11) Actuaciones que mejoren la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones laborales durante la pandemia del COVID-19.

3.– Oro har, proiektuek baldintza hauek bete behar dituzte:

3.– Con carácter general, los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Gauzatuko diren arrantza-eremurako onartu den partaidetzazko toki-garapeneko estrategiaren koherentzia mantentzea, eta estrategia horretan zehaztutako helburuak lortzen laguntzea.

a) Ser coherentes con la estrategia de desarrollo local participativo aprobada para la zona pesquera donde se vayan a desarrollar y contribuir a los objetivos establecidos en la citada estrategia.

b) ATETren lurralde-eremu onartuan kokatuta egotea. Barne hartzen dira ekoizpenekoak ez diren eta eremu horretatik kanpo egiten diren jarduketak, azterlanak, bisitak edo topaketak antolatzen dituzten proiektuak, baldin eta taldearen jarduketa-esparruan eragin positiboa badute.

b) Estar localizados en el ámbito territorial elegible del GALP. Se encuentran incluidos aquellos proyectos no productivos que incluyan actuaciones, estudios, visitas, o encuentros que se realicen en otras zonas y repercutan positivamente en la zona de actuación del grupo.

c) Teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak izatea.

c) Ser viables técnica y económicamente.

d) Proiektu mota bakoitzari aplikatu beharreko sektoreko araudia betetzea (Europar Batasunekoa, estatukoa eta autonomia-erkidegokoa).

d) Ajustarse a la normativa sectorial (comunitaria, estatal y autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto.

e) Arau honetan ezarritako dirulaguntzetarako irizpideak betetzea.

e) Cumplir los criterios de subvencionalidad establecidos en la presente norma.

4.– Gainera, diruz lagundu daitezkeen proiektu eta jarduketek jarraian zehazten diren helburu hauetakoren bat lortzen lagundu beharko dute:

4.– Además, los proyectos y actuaciones subvencionables deberán conseguir alguno de los objetivos indicados a continuación:

a) Arrantzako produktuen balioa handitzea, enplegua sortzea, gazteak erakartzea eta berrikuntza sustatzea arrantzaren eta akuikulturaren produktuen hornidura-katearen fase guztietan.

a) Aumento del valor de los productos de la pesca, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la innovación en todas las fases de la cadena de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura.

b) Hauetan laguntzea: arrantza-sektorearen dibertsifikazioa merkataritza-arrantzako sektorean edo hortik kanpo, ikaskuntza iraunkorra eta arrantza- eta akuikultura-eremuetan enplegua sortzea.

b) Apoyo a la diversificación del sector pesquero dentro o fuera del sector de la pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas.

c) Tokiko ekonomiaren dibertsifikazioan laguntzea, lehentasunez arrantzari eta itsasoari atxikitako jarduera ekonomiko berriak lortze aldera.

c) Apoyo a la diversificación de la economía local hacia nuevas actividades económicas vinculadas, preferentemente, con el recurso pesca y mar.

d) Arrantza-eremuetako arrantza, akuikultura eta itsasoaren kultura-ondarea sustatzea.

d) Fomento del patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo de las zonas pesqueras.

e) Arrantza-komunitateek tokiko garapenean duten eginkizuna eta arrantza-baliabideen tokiko itsas-jardueren gobernamendua indartzea.

e) Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales.

5.– Laguntzek barne hartu ahal izango dituzte 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko I., II. eta IV. kapituluetan aurreikusitako neurriak, 66. eta 67. artikuluetakoak izan ezik, bakarrik tokiko kudeaketa era guztiz argian justifikatzen denean. Neurri horiek arrantza eta akuikulturako produktuak eraldatu eta merkaturatzen dituen arrantzaren eta akuikulturaren sektoreari zuzenduta daude. Neurri horiei dagozkien ekintzetako laguntzaren bat ematen denean, dena delako neurrientzat ezarritako kotizazio-eskalak eta laguntzen araubidea errespetatuko dira.

5.– Las ayudas podrán incluir medidas previstas en los capítulos I, II y IV del Título V del Reglamento (UE) n.º 508/2014, excepto los artículos 66 y 67, solo en caso de que se justifique claramente su gestión a escala local. Se trata de medidas dirigidas al sector pesquero, acuícola, transformador y comercializador de los productos de la pesca y de la acuicultura. Cuando se conceda ayuda para operaciones correspondientes a dichas medidas, se respetarán las escalas de contribución y el régimen de ayudas establecido para las medidas en tela de juicio.

6.– Oinarri hauen xede diren dirulaguntzak, 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko I., II. eta IV. kapituluetan araututakoak ez badira –5. apartatuan aipatu ditugu–, minimis laguntzei aplikatzen zaien Europar Batasuneko araudiari jarraitzen diote, eta hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan (EB) dago arautua, baita Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak arrantzaren eta akuikulturaren sektoreko minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2014ko ekainaren 27ko 717/2014 Erregelamenduan ere.

6.– Las ayudas objeto de estas bases, cuando no se trata de ayudas reguladas en los capítulos I, II y IV del Título V del Reglamento (UE) n.º 508/2014 y que citamos en el apartado 5 anterior, se acogen al régimen comunitario aplicable a las ayudas de minimis regulado en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis; y, en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.

7.– Agindu honen babesean ematen diren laguntzak ez dira itzuli beharrekoak izango.

7.– Las ayudas que se concedan al amparo de la presente Orden tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables.

2. oinarria.– Eremu geografikoa.

Base 2.– Ámbito geográfico.

Proiektuak nahitaez gauzatu beharko dira agindu honen II. eranskinean zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldeko eremuetan.

Los proyectos deberán desarrollarse en las zonas del litoral pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco dispuestas en el Anexo II de la presente Orden.

3. oinarria.– Baliabide ekonomikoak.

Base 3.– Recursos económicos.

1.– 2021eko ekitaldian, laguntza-programa honetarako, 2.240.000,00 euro bideratu dira guztira. Funts horietatik 1.904.000,00 euro Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari (IAEF) dagozkio, eta 336.000,00 euro, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrei. Era berean, 847.000,00 euro 2021eko ekitaldiko ordainketa-kredituei dagozkie. eta, 1.393.000,00 euro, berriz, 2022ko ekitaldirako konpromiso-kredituei. Zuzkidura honen guztizkotik, zenbatekoak esleituko dira, eta laguntza-lerro bakoitzari urte bakoitzean dagokion banaketa koadro honetan jasotakoa izango da:

1.– Durante el ejercicio 2021 se destina a financiar este programa de ayudas un total de 2.240.000,00 euros. De dichos fondos 1.904.000,00 euros corresponden al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y 336.000,00 euros corresponden a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Asimismo, 847.000,00 euros son créditos de pago del ejercicio 2021 y 1.393.000,00 euros son crédito de compromiso para el ejercicio 2022. Del total de esta dotación, se atribuyen las cantidades y su distribución entre anualidades a las líneas de ayuda que se describen en el siguiente cuadro:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Laguntza-lerro hauen barruan soberakinik geratzen bada, gainerakoei esleituko zaizkie, eta horien artean banatuko, lehentasun-hurrenkera honekin: 1, 2 eta 3.

2.– En el caso de existir excedentes económicos dentro de cada una de estas líneas de ayuda, estos se imputarán y distribuirán entre el resto, con en el siguiente orden de prioridad: 1, 2 y 3.

4. oinarria.– Onuradunak.

Base 4.– Personas beneficiarias.

1.– Ekoizpeneko inbertsioetako laguntzen onuradun izan ahalko dira pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, edo edozein unitate ekonomiko eta ondare bereizi, nortasun juridikorik izan gabe ere, aurreikusitako proiektu eta jarduerak egin baditzakete. Haietan partaide diren pertsona fisiko edo juridiko pribatu guztiak joko dira onuraduntzat, eta guztiek bete beharko dituzte agindu honetan eta agindua garatzeko eta aplikatzeko arauetan ezarritako betekizun eta baldintzak. Onuradunak mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak izan beharko dira, Europako Batzordearen mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioan egiten den definizioaren arabera.

1.– Para los proyectos de inversión productiva podrán resultar beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas, o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos y actividades previstos. Todas y cada una de las personas físicas o jurídicas privadas que participan en ellos tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones establecidas en la presente Orden y sus normas de desarrollo y aplicación. Las personas beneficiarias deberán ser micro, pequeñas y medianas empresas según la definición que efectúa la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

2.– Enplegua sortzeko proiektuei dagokienez, onuradun izan ahalko dira mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak diren pertsona fisiko zein juridikoak, lehen aipatutako Gomendioan egiten den definizioaren arabera.

2.– Para los proyectos de creación de empleo podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que sean micro, pequeñas y medianas empresas según la definición que efectúa la Recomendación antes citada.

3.– Ekoizpenekoak ez diren proiektuetan, onuradun izan ahalko dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektoreko eragile hauek:

3.– Para los proyectos de inversión no productiva podrán ser beneficiarios los siguientes agentes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Arrantzaleen kofradiak eta horien federazioak.

a) Cofradías de pescadores y sus federaciones.

b) Arrantzaren sektoreko erakunde profesionalak eta horien federazioak.

b) Asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones.

c) Ekoizleen erakundeak eta horien elkarteak.

c) Organizaciones de Productores y sus asociaciones.

d) Irabazi-asmorik gabeko erakundeak, baldin eta arrantzaleen kofradiak eta/edo arrantza-sektoreko erakundeak badira horien bazkide bakarrak.

d) Entidades sin ánimo de lucro integradas solo por cofradías de pescadores y/o asociaciones del sector pesquero.

e) Irabazi-asmoa duten edo ez duten pertsona fisiko edo juridikoak, egoitza soziala II. eranskinean adierazitako lurralde-eremuan dutenak, edo azken baldintza hori betetzen ez badute, jendeari irekitako establezimenduak edo ordezkaritzak dituztenak aipatutako udalerrietan, baldin eta beren helburuen artean hauetako bat badute gutxienez:

e) Personas físicas o jurídicas con o sin ánimo de lucro, con domicilio social y fiscal en municipios dentro del ámbito territorial indicado en el Anexo II, o que sin cumplir este último requisito dispongan de establecimientos abiertos al público o delegaciones en los citados municipios, y que tengan, entre sus objetivos, alguno de los siguientes:

i) Jarduera nautikoak sustatzea.

i) Fomentar las actividades náuticas.

ii) Lurraldeko arrantza-produktuen promozioa egitea.

ii) Promocionar los productos pesqueros del territorio.

iii) Itsasoko eta kostaldeko ingurumena sustatzea.

iii) Fomentar el medio ambiente marino y costero.

iv) Itsasoarekin eta arrantzarekin lotutako ondare kulturala sustatzea.

iv) Promover el patrimonio cultural marítimo pesquero.

v) Pertsonen prestakuntza eta gaikuntza.

v) Formación y capacitación de personas.

vi.– Turismoa sustatzea.

vi) Promoción turística.

5. oinarria.– Onuradun izateko betekizunak.

Base 5.– Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria.

Onuradun izateko, hemen ezartzen diren eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren baldintzak bete beharko dira:

Para obtener la condición de personas beneficiarias, se deberán cumplir los requisitos que aquí se establecen y el resto de requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Baldintza hori bete beharko da hala onuradun izateko nola izaera horri eusteko dirulaguntzaren likidazioa egin arte. Alde horretatik, egiaztapenak egingo dira bai dirulaguntza onartzen denean bai ordainketak egiten direnean.

a) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Este requisito lo es tanto para obtener la condición de beneficiaria como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida y su cumplimiento se verificará al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos.

b) Diruz lagundu daitezkeen jarduketak gauzatzea 2. oinarrian ezarritako eremu geografikoan.

b) Llevar a cabo las actuaciones subvencionables en el ámbito geográfico establecido en la base 2.

c) Laguntza-eskaera aurkeztean, diruz lagundu daitezkeen inbertsioa eta gastuak hasi ez izana. Azken baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko, Arrantza Sektoreko Toki Ekintzako Taldeak (ATET) oraindik hasi gabe egon behar duten proiektuen eta jardueren kokalekuak bisitatuko ditu, eta, inbertsio materialen kasuan, aldez aurreko edo ez hasitako akta egingo du. Egiaztatu beharrekoa une horretan Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan ez dagoen ontzi bat bada, sailkapen-sozietate batek horretarako egindako txostena onartuko da aldez aurreko edo ez hasitako aktatzat. Inbertsio ez-materialak egin ez direla egiaztatzeko, dagokien fakturaren data bidez egingo da, eta, enplegua sortzeko proiektuen kasuan, gizarte-segurantzaren araudian alta emandako data bidez.

c) No haber iniciado la inversión y gastos subvencionables objeto de subvención en el momento de presentar la solicitud de ayuda. Para comprobar este extremo, el Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) realizará una comprobación in situ de que los proyectos y actividades para los cuales se solicita la ayuda no se hayan iniciado, levantando acta previa o de no inicio en caso de inversiones materiales. En aquellos supuestos en los que el objeto de la comprobación sea una embarcación que se encuentre en ese momento fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aceptará como acta previa o de no inicio el informe realizado al efecto por una Sociedad de Clasificación reconocida. La no realización de inversiones inmateriales se demostrará mediante la fecha de la factura correspondiente, y, en el caso de creación de empleo, mediante la fecha de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

d) Enplegua eta jarduera independenteak sortzekotan, xedapen honetan zehaztutako Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-udalerrietako batean erroldatua egotea.

d) En el caso de creación de empleo y de creación de actividades independientes, estar empadronado en uno de los municipios pesqueros de la Comunidad Autónoma del País Vasco, concretados en la presente disposición.

e) Enpresak krisialdian ez egotea, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauen arabera (2014/C 249/01).

e) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

f) Elkarteen kasuan, horiek elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren 4. artikuluko 5. eta 6. apartatuetan aurreikusitako debekuen kausetan nahastuta ez egotea. Eta inskribatzeko administrazio-prozedura eten ez izana, ez-zilegitasun penalaren arrazoizko zantzuak aurkitzeagatik, 1/2002 Lege Organikoaren 30.4 artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, harik eta ebazpen judizial irmoa egon arte; kasu horretan, dagokion inskripzioa egin ahalko da, dagokion erregistroan.

f) En el supuesto de las asociaciones, que estas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

g) EAEko Administrazioak edo haren mendeko erakundeek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan, itzultze- edo zehapen-prozeduretako kantitate zehatzen ordainketari dagokionez egunean egotea. Betebehar horien ordainketak egunean dituztela ulertuko da zorrak atzeratuta eta zatituta badaude, eta, gainera, gaineratutako zor, interes eta gastu guztiak estaliko dituen bermea eratu bada.

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos.

h) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen epai irmorik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean zehaztutakoarekin bat etorriz.

h) No encontrarse sancionada o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

i) Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana; prozeduraren batean kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea; konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek; esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea, edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

i) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

j) Kausaren batean errudun deklaratua izateagatik, Administrazioarekin egindako edozein kontraturen amaiera irmoa ebatzita ez izatea.

j) No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

k) Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen ordezkaritza legala dutenak ez egotea Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legean zehaztutako egoeretan edo ez izatea Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak, horietan zehaztutako baldintzetan.

k) No estar incursa la persona física, los administradores o las administradoras de las sociedades mercantiles o aquellos y aquellas que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

l) Erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean ez izatea zerga-egoitza.

l) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

m) Jakinaraztea diruz laguntzen den gastu bera ordaintzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ekonomikorik eskatu dioten ala ez administrazio publiko edo erakunde publiko edo pribaturen bati, eta eskuratu duten ala ez.

m) Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o entes tanto públicos como privados.

n) Ezin izango dute IAEFren dirulaguntza bat eskuratu Europako Parlamentuaren eta Batzordearen maiatzaren 15eko 508/2014 Erregelamenduaren (EB) 10. artikuluan ezarritako baldintzaren bat betetzen duten pertsonek, hura aplikatzeko aurreikusitako epealdi guztian zehar.

n) No podrán optar a una ayuda del FEMP las personas que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, durante todo el período de tiempo previsto en aplicación de este.

o) Berreskuratze-agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

o) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

6. oinarria.– Eskabideak, agiriak eta horiek aurkezteko epea.

Base 6.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete eskabideak:

1.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurreko modua: eskatzaileek «Itsas Garapen Elkartea» Arrantza Sektoreko Toki Ekintzako Taldearen egoitzetako batean aurkeztu beharko dute eskabidea (Zamudioko parke teknologikoa, Ibaizabal bidea, 101. eraikina, 111. bulegoa; edo Zuatzu Enpresa Parkea, Zuatzu kalea, Ulia eraikina 1, 4. lokala, Donostia).

– Canal presencial: las personas solicitantes deberán presentar sus solicitudes ante el Grupo de Acción Local Pesquero «Itsas Garapen Elkartea» en sus sedes de Zamudio, Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, Edificio 101, Oficina 111 o de Donostia / San Sebastián, Parque Empresarial Zuatzu, calle Zuatzu, Edificio Ulia 1, local 4.

– Modu elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, oinarri honen 3. apartatuan adierazitako helbidearen bidez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de la dirección indicada en el apartado 3 de esta base.

Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko moduak (elektronikoa zein presentziala izan) ez du behartuko aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak modu berean egitera, edonoiz alda daiteke eta. Eskabidearen ondorengo izapideak helbide elektroniko honetan egingo dira, «Nire karpetaren» bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento. Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de «mi carpeta»: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Pertsona juridikoek baliabide elektronikoz aurkeztuko dituzte eskabideak, oinarri honen 3. apartatuan adierazitako helbide elektronikoaren bidez.

2.– Las personas jurídicas presentarán las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada en el apartado 3 de esta base.

Eskabidearen ondorengo izapideak helbide elektroniko honetan egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, se realizarán, en todo caso, a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Eskabideak eta horiek izapidetzeari buruzko jarraibideak –aurrez aurreko moduan nahiz modu elektronikoan– eta behar diren gainerako ereduak edo memoriak eskura egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, helbide hauen bitartez: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1051705

3.– Las solicitudes y las indicaciones sobre como tramitarlas, así como el resto de modelos o memorias necesarias, tanto por canal presencial como electrónico, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/servicios/1051705

Izapideak elektronikoki egiteko, helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak.

Para la tramitación electrónica, los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro Electrónico de Apoderamientos del Gobierno Vasco, accesible a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Laguntza-eskatzaileek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

4.– Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

a) Eskabide-inprimakia; eskuragarri egongo da oinarri honen 3. apartatuan adierazitako helbide elektronikoan. Aurrez aurreko modua erabiliz gero, eskabidea modu informatikoan bete eta grabatu ostean, paperean bidali beharko da, sinatuta.

a) El impreso de solicitud que estará disponible en la dirección electrónica señalada en el apartado 3 de esta base. En el caso de utilizar el canal presencial, una vez cumplimentado y grabado de manera informática, deberá remitirse en papel y firmado.

b) Hirugarrenaren alta eta NANaren fotokopia, pertsona fisikoa bada. Pertsona juridikoa izanez gero, hirugarrenaren alta, erakundearen IFKren fotokopia, ahalordetze-eskriturarena eta legezko ordezkariaren NANarena, baita erakundearen eratze-eskrituraren eta estatutuen fotokopia ere, dagokion erregistroan zigilatuta.

b) Alta de tercero y copia del DNI en el caso de persona física. En el caso de ser persona jurídica, alta de tercero, copia del CIF de la entidad, de la escritura de apoderamiento y del DNI de su representante legal, así como copia de la escritura de constitución y de los estatutos de la entidad, que deberán estar sellados en el registro correspondiente.

Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu daiteke, helbide honetan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

c) Eskatzailea arrantza-sektoreari lotutako pertsona baten familia-unitateko kide bada, bertan gutxienez urtebete daramala egiaztatzen duen agiria. Horretarako, dagokion Gizarte Segurantzaren araubidean alta emanda dagoela egiaztatu beharko du, eta arrantza-etekinen deklarazioa PFEZn, azken ekitaldian.

c) En el caso de que la persona solicitante sea un miembro de la unidad familiar de personas vinculadas al sector pesquero, acreditación de una antigüedad mínima de un año en la misma mediante el alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, así como declaración de rendimientos de origen pesquero en el IRPF del último ejercicio.

d) Armadorearen edo arrantza-sektorearekin lotutako enpresaren kasuan, izaera hori egiaztatu beharko du.

d) En el supuesto de armador o armadora, o empresa vinculada al sector pesquero, deberá acreditar esta condición.

e) Enplegua sortzeko kasuetan, emakumeak, epe luzeko langabeak, 55 urtetik gorako pertsonak eta % 33ko edo gehiagoko desgaitasun fisikoa edo psikikoa duten pertsona desgaituak badira, inguruabar horiek egiaztatu beharko dituzte, eta II. eranskinean jasotako eremuetako errolda-agiria aurkeztu.

e) En los casos de creación de empleo, si se trata mujeres, personas paradas de larga duración, personas de más de 55 años o personas discapacitadas con un grado de discapacidad física o psíquica igual o superior al 33 %, deberán acreditar dichas circunstancias y certificado de empadronamiento en las zonas del Anexo II.

f) Besteren konturako kontratazioaren kasuan, «Alta emanda dauden plantillako langileen batez besteko kopuruari buruzko txostena» aurkeztu beharko du enpresak (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egina). Txostena dirulaguntza eskatu aurreko bi urteetakoa izan behar da.

f) En el caso de contratación por cuenta ajena, «Informe de la plantilla media de trabajadores y trabajadoras en situación de alta de la empresa» emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda.

g) Izaera juridikorik ez duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuen taldeak eta ondasun-erkidegoak direla eta, kide guztiek sinatutako agiria. Bertan jasoko dira talde bakoitzeko kideek beren gain hartutako konpromisoak, baita horietako bakoitzak aplikatuko duen dirulaguntzaren zenbatekoa, taldeari onuradun den aldetik dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde nahiko dituen ordezkari edo ahaldunaren izena eta funtsen hartzaile gisa izendatutako kidearen izena ere (hark banatuko ditu taldeko gainerako kideen artean).

g) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por la totalidad de sus integrantes en el que conste los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, el nombre de la persona representante o de la apoderada única de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación, y el del miembro designado como destinatario de los fondos que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.

h) Jarduera gauzatuko den lekuan ondasun higiezina erabiltzeko baimena ematen duen tituluaren kopia, hura jabetza osoan edo partekatuan, errentamenduan, gozamenean edo prekarioan izan.

h) Copia del título que permite la utilización del bien inmueble donde se vaya a llevar a cabo, en su caso, la actividad, bien se tenga en propiedad plena o compartida, en arrendamiento, usufructo o precario.

i) Eraikuntza- edo birgaitze-obrak egingo badira, proiektu teknikoa aurkeztuko da, bai eta hura gauzatzeko behar diren baimen eta lizentziak ere, edo, bestela, haiek eskuratzeko eskabidea.

i) En caso de que se vayan a realizar obras de construcción o rehabilitación deberá presentarse el proyecto técnico, así como los permisos y licencias necesarios para su ejecución o la solicitud para obtenerlos.

j) Proiektua baloratzeko memoria (III., IV. edo V. eranskina). Horren barne sartuko da proiektuaren deskribapena, eta baloratu nahi diren puntu guztiak jaso beharko ditu. Ez dira baloratuko jaso ez direnak.

j) Memoria para la valoración del proyecto (Anexo III, IV o V), que incluirá la descripción del mismo y deberá contener cada uno de los puntos cuya valoración se pretenda. No se valorarán los que no hayan sido incluidos.

k) e) apartatutik o) apartatura bitartekoetan (biak barne) aipatutako eskakizunak betetzen dituztela azaltzen duen erantzukizunpeko adierazpena.

k) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados e) a o), ambos inclusive, de la base anterior.

l) Ekoizpenekoak diren eta ez diren inbertsio-proiektuen kasuan, funts propioen eta finantzaketaren ziurtagiria.

l) En el caso de proyectos de inversión productiva y no productiva, certificado de fondos propios y financiación.

m) Aurrekontuak eta/edo proformako fakturak. Horri dagokionez, hiru aurrekontu aurkeztu beharko dira hornikuntza eta zerbitzuen kasuan gastuak 15.000 euro edo gehiagokoak badira (BEZik gabe), eta, obren kasuan, gastuak 40.000 euro edo gehiagokoak badira (BEZik gabe). Eta hori guztia Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikietarako ezarritako zenbatekoen arabera.

m) Presupuestos y/o facturas proforma. A este respecto será preciso la presentación de tres presupuestos en el caso de que los gastos sean iguales o superen los 15.000 euros (IVA excluido) si se trata de suministros y servicios; y si los gastos son iguales o superan los 40.000 euros (IVA excluido) en el caso de obras. Todo ello de acuerdo con las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor.

n) Lurzoruaren eta eraikuntzaren balioak bereizten dituen higiezinaren tasazioa.

n) Tasación del inmueble en la que se desglosen los valores del suelo y de la construcción.

5.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoarekin bat eginez, dirulaguntzaren eskaera aurkeztuz gero, eskatzaileak baimena emango du Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak zuzenean eskura ditzan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete direla egiaztatzen duten dokumentuak eta NANa edo IFK agiria. Hala ere, eskatzaileak baimen hori berariaz uka dezake, baina, kasu horretan, adierazitako agiriak aurkeztu beharko ditu.

5.– De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización de la persona solicitante para que la Dirección de Pesca y Acuicultura obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias, con la seguridad social, y la identidad DNI/CIF. No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

6.– Eskatzaileek administrazio honetan edo beste edozein administrazio publikotan aurkeztu badute eskatutako dokumentazioa, eta aldaketarik ez dela egin berariaz adierazten bada, ez dute aurkeztu beharko dokumentazio hori, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 3. apartatuari jarraikiz. Hala ere, dokumentu horiek noiz eta zer administrazio-organotan aurkeztu dituzten adierazi beharko dute. Eskabidea aurkeztuz gero, baimena emango da erregistroa kudeatzen duen organoak dokumentazio hori eskuratzeko. Horrek ez du esan nahi baimena berariaz ukatu ezin denik. Hori egitekotan, adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

6.– Cuando las solicitantes hubieran presentado la documentación requerida en esta o en cualquier otra administración pública y, siempre que declare expresamente que no se han producido variaciones, estarán exentos de la obligación de su presentación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, deberán indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó esos documentos. La presentación de la solicitud de ayuda conlleva la autorización para que el órgano gestor obtenga dicha documentación sin perjuicio de que pueda denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.

7.– Eskabideak akatsen edo zehaztasun ezaren bat badu, interesdunari aginduko zaio hamar egun balioduneko epean hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, baldin eta hirugarren baten alta ematen ez bada, ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

7.– Si en la solicitud de ayuda se advirtiera algún defecto o inexactitud se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, salvo en el caso del alta de tercero, previa Resolución dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.– Edonola ere, ATETk beharrezkotzat jotako bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari, aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko.

8.– En cualquier caso, el GALP podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

9.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Alabaina, onartu egingo dira epe horren aurretik aurkeztutako eskabideak, deialdiaren ekitaldiaren barruan egin badira. Eskabide horiek agindu honetan jasotako baldintzetara egokitu beharko dira.

9.– El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, se admitirán las solicitudes de ayuda presentadas antes de dicho plazo, pero dentro del ejercicio de la convocatoria. Estas solicitudes deberán adecuarse a los requisitos fijados en la presente Orden.

10.– Laguntza jasotzeko eskabidea eta eskatutako dokumentazioa nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dira. Ildo horretatik, eskatzaile bakoitzak hautatutako hizkuntza erabiliko da eskabidea aurkeztu ondoko jarduketetan, prozedurak irauten duen bitartean, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearekin bat.

10.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayuda, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por las personas solicitantes, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11.– Eskatzaile bakoitzak laguntza-lerro bakoitzeko eskabide bat aurkeztu ahalko du. Dena den, ekoizpenekoak ez diren laguntzei dagokienez, bi eskabide aurkeztu ahalko dira gehienez. Kasu horretan, eskatutako lerroei lotutako dokumentazioaren ale bakarra erantsiko da.

11.– Cada solicitante únicamente podrá presentar una solicitud por cada línea de ayuda, si bien en relación con las ayudas no productivas, dicho límite quedará elevado a dos solicitudes. En este caso se adjuntará un único ejemplar de aquella documentación que sea común a las líneas solicitadas.

7. oinarria.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Base 7.– Costes subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira agindu honen bidez araututako laguntzen xede diren jardueretan egindako inbertsioak eta/edo gastuak, betiere agindua indarrean jarri aurretik eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera eskatu badira, bai eta agindua indarrean jarri ondoren ezarritako epearen barruan eskatu direnak ere.

1.– Serán considerados costes subvencionables las inversiones y/o gastos realizados en las actividades objeto de las ayudas reguladas en la presente Orden que hayan sido solicitadas previamente a la entrada en vigor de la orden a partir del 1 de enero de 2021, y las que hayan sido solicitadas en el plazo establecido en la Orden una vez haya entrado en vigor la misma.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak onuradunak benetan bere gain hartutakoak izango dira, eta baldintza orokor hauek bete behar dituzte:

Los gastos subvencionables son los costes efectivamente asumidos por el perceptor de una subvención y que se ajustan a los siguientes requisitos generales:

a) Ekintza gauzatzearen ondoriozkoak izatea.

a) Ser consecuencia del desarrollo de la acción.

b) Onuradunak justifikazio-epea amaitu aurretik ordainduak izatea, eta zalantzarik gabe diruz lagundutako eragiketaren izaerari erantzutea.

b) Deben ser abonados por la persona beneficiaria con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, y responden de manera indudable a la naturaleza de la operación subvencionada.

c) Proiektuaren zenbatetsitako guztizko aurrekontuan jasota egotea.

c) Se recogen en el presupuesto estimado total del proyecto.

d) Dirulaguntzaren xede diren jarduketak gauzatzeko beharrezkoak izatea.

d) Son necesarios para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención.

e) Identifikagarriak eta egiaztagarriak izatea eta, dagokionean, onuradunaren kontabilitatean jasota egotea.

e) Son identificables y verificables, constando en su caso, en la contabilidad de la beneficiaria.

2.– Ekoizpeneko inbertsioen dirulaguntzen kasuan, honako hauek joko dira diruz lagundu daitezkeen kostutzat:

2.– En el caso de las ayudas a inversiones productivas, se consideran costes subvencionables los siguientes:

a) Enpresa-planari lotutako ondasun higiezinak eraikitzea, erostea edo birgaitzea, higiezinaren lurzoruaren balioa alde batera utzita. Ez dira barne hartuko, ezta ere, tokiko jarduera ekonomiko berrietarantz (turismoaren sektorea, ostalaritza, etab.) dibertsifikatzea helburu duten eta arrantza-sektorea dibertsifikatzea eragiten ez duten proiektuekin lotutako ondare-erosketak. Arrantza-sektoreko pertsonen laguntza-eskaeren kasuan, diruz lagungarriak izango dira dibertsifikazio-proiektuekin lotutako ondare-eskuratzeak.

a) La construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles vinculados al plan empresarial quedando excluido el valor del suelo del inmueble. Se excluyen también las adquisiciones patrimoniales vinculadas a proyectos que tengan por objeto la diversificación de la economía local hacia nuevas actividades económicas (sector turismo, hostelería, etc.) y que no supongan diversificación del sector pesquero. En el caso de solicitudes de ayuda de personas pertenecientes al sector pesquero, las adquisiciones patrimoniales vinculadas a proyectos de diversificación sí se consideran subvencionables.

b) Makinaria eta ekipamendu berrien erosketa eta finantza-errentamendua, ondasunaren merkatu-balioraino.

b) La compra y el arrendamiento financiero de maquinaria y equipos nuevos hasta el valor de mercado del bien.

c) a) eta b) apartatuetan jasotako gastuetako kostu orokorrak (adibidez, arkitektoen, ingeniarien eta aholkularien ordainsariak), % 10eko mugarekin gehienez ere.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los apartados a) y b), tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, hasta un máximo del 10 %.

d) Ibilgailu industrial bat erostea, betiere diruz lagundutako jarduera ibilgailu horretan egiten bada.

d) La adquisición de un vehículo industrial siempre que la actividad subvencionada se desarrolle en el mismo.

e) Ibilgailuak egokitzea dirulaguntzaren helburu den jarduera egiteko.

e) La adaptación de vehículos para el desarrollo de la actividad objeto de la subvención.

f) Itsasontzien Matrikulen Erregistroko hirugarren zerrendako arrantza-ontzi bat egokitzea, arrantza-turismoa egiteko, eta laugarren zerrendako akuikultura-ontzi osagarriak erosi eta aldatzea, bai eta bigarren zerrendako pasaiariak eramateko ontziak eta seigarren zerrendako ontzi berriak edo matrikulazio berria dutenak ere; 24 metro baino gutxiagoko luzerakoak, 25 urte baino gutxiagokoak eta, erosten diren unean, dagokion itsas agintariak aztertu dituenak.

f) La adaptación de un barco de pesca de la lista tercera del Registro de Matriculas de buques para el desarrollo de pesca-turismo, y la compra o modificación de barcos auxiliares de acuicultura de la lista cuarta, barcos de transporte de pasajeros de la lista segunda y barcos de la lista sexta nuevos o de nueva matriculación con eslora inferior a 24 metros y edad inferior a 25 años, que en el momento de la compra esté despachado por la Autoridad marítima correspondiente.

g) Ondasun ukiezinetan eginiko inbertsio hauek: programa informatikoak erosi edo egitea eta patenteak, lizentziak, egile-eskubideak eta marka erregistratuak eskuratzea.

g) Las siguientes inversiones en bienes intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas.

h) Tresnak eta altzariak.

h) Utillaje y mobiliario.

i) Laguntza-eskaeraren xede den inbertsioari lotutako azterlanak, gehienez ere % 10eko mugarekin.

i) Estudios vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, hasta un máximo del 10 %.

j) Horiei lotutako beste azpiegitura batzuk.

j) Otras infraestructuras vinculadas.

k) Aplikatu beharreko legeriaren arabera berreskuratu ezin den BEZa.

k) El IVA no recuperable con arreglo a la legislación aplicable.

3.– Ekoizpenekoak ez diren inbertsioen kasuan, kasu zehatz bakoitzean diruz lagundu daitezkeen kostuak aztertuko dira, betiere 1.2.c) eta 7. oinarriei dagokienez.

3.– En los casos de inversiones no productivas se estudiarán los costes subvencionables de cada caso concreto siempre en relación con las bases 1.2.c) y 7.

4.– Enplegua sortzeko proiektuen kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuak kontratazioari lotutakoak izango dira.

4.– En los casos de creación de empleo los costes subvencionables serán los vinculados a la contratación.

5.– Hauek ez dira diruz lagunduko:

5.– No serán subvencionables:

a) Interes zordunak, finantza-gastuak eta banku-bermearen gastuak.

a) Los intereses deudores, los gastos financieros y los gastos de garantía bancaria.

b) Berandutze-interesak, errekarguak, hertsapen-isunak, zehapen administratibo eta penalak, eta prozedura judizialen eta judizioz kanpokoen gastuak.

b) Los intereses de demora, los recargos, las multas coercitivas, las sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales y extrajudiciales.

c) Zuzeneko zergak eta gizarte-aurreikuspeneko edozein araubidetara eginiko ekarpenak, laguntzaren onuradunari dagokionez.

c) Los impuestos directos y las contribuciones a cualquier régimen de previsión social respecto a la beneficiaria de la ayuda.

d) Berreskura daitezkeen zeharkako zergak.

d) Los impuestos indirectos recuperables.

e) Egoitzako erabilera baino ez duten etxebizitzak, eta erabilera pertsonaleko eta etxeko erabilerako ondasunak eta ibilgailuak.

e) Las viviendas de uso exclusivamente residencial, y los vehículos y bienes de uso exclusivamente personal y doméstico.

f) Ondasunak eta zerbitzuak erostearen ondoriozko faktura edo kontratuetan eginiko deskontuak eta kontratu publiko edo pribatuetan kontratistak eginiko itzulketak edo ordainketak, aldaketen edo bestelako kausen ondorio direnak.

f) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios y las devoluciones o pagos del contratista en contratos públicos o privados derivados de modificaciones o cualquier otra causa.

g) Ekipamenduak eta makinak ordezkatzeko edo jartzeko inbertsioak, erosketa berria hobekuntza teknologikorako edo etekina hobetzeko egiten denean izan ezik. Ezingo dira diruz lagundu narriatutako elementuak ordezkatzeko lanak edo mantentze- eta konponketa-lanak (adibidez, oholak ordeztea, kroskoa berriz iltzatzea edo itsasontziak margotzea edo bikeztatzea).

g) Las inversiones en reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo cuando la nueva adquisición se haga por razón de mejora tecnológica o de rendimiento. Tampoco serán subvencionables los gastos originados por obras que supongan el reemplazo de elementos deteriorados, obras de mantenimiento y reparación, como por ejemplo, sustitución de tablas, reclavado del casco o el pintado, calafateado de los buques.

h) Finantza-errentamendua, baldin eta kontratuan zehazten ez bada eragiketa amaitzean ondasuna erosi beharra. Bestalde, ez dira diruz lagungarriak izango errentatzailearen marjina, interesak birfinantzatzeko kostuak, gastu orokorrak eta aseguru-gastuak.

h) El arrendamiento financiero cuando no figure en el correspondiente contrato la obligatoriedad de la adquisición del bien al finalizar la operación. Tampoco serán subvencionables el margen del arrendador, los costes de refinanciación de intereses, los gastos generales y los gatos del aseguramiento.

i) Telefono-terminalak erostea, horiek aplikazio informatikoak barne hartzen badituzte ere.

i) Adquisición de terminales telefónicos aun cuando estos incluyan aplicaciones informáticas.

j) Erabilitako materialak eta ekipamenduak erostea.

j) Las compras de materiales y equipos usados.

k) Eragiketarekin zuzenean lotuta ez dauden garraio-elementuen kostua.

k) El coste de los elementos de transporte, que no estén directamente relacionados con la operación.

l) Sozietate bat eratu eta lehen aldiz ezartzeko gastuak ez dira diruz lagunduko, IAEFren Erregelamenduaren 52. artikuluan aurreikusitako jarduketak izan ezik (akuikultura-enpresa berriak sustatzea).

l) Los gastos de constitución y primer establecimiento de una sociedad no serán subvencionables, a excepción de las actuaciones previstas en el artículo 52 RFEMP (fomento de nuevas empresas acuícolas).

m) Ez dira diruz lagunduko inbertsio-proiektuarekin lotuta ez dauden lanak, etxebizitzenak, jantokienak, edertzeko lanak, aisialdirako ekipamenduak eta antzekoak.

m) No serán subvencionables las obras no vinculadas con el proyecto de inversión viviendas, comedores, obras de embellecimiento, equipos de recreo y similares.

n) Ezingo dira diruz lagundu finantzatu nahi den proiektuaren jarduerarekin loturarik ez duten urbanizazio-lanak.

n) No será subvencionable la urbanización que no esté relacionada con la actividad del proyecto que se pretende financiar.

o) Ezingo da diruz lagundu eraikin edo lokalen erosketa, horiek dirulaguntzarik jaso badute azken hamar urteetan.

o) No será subvencionable la compra de edificios o locales si los mismos han sido subvencionados en los últimos 10 años.

p) Higiezinen lurzoruaren balioa ez da diruz lagunduko.

p) No será subvencionable el valor del suelo de inmuebles.

6.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen baditu, hornitzaile desberdinen hiru eskaintza izan beharko ditu gutxienez, obrarako, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik eskatuak, salbu eta ezaugarri bereziak direla eta halakorik ez badago, horiek egin, mailegatu edo hornitzen dituzten erakundeen kopuru nahikoan, edo gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada.

6.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, la beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera hautatuko da aurkeztutako eskaintzen artean, eta proposamen ekonomiko merkeena ez bada, berariaz justifikatu beharko da hautu hori, memoria batean. Eskaintza horiek justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza-eskabidearekin batera.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. oinarria.– Balorazio-irizpideak.

Base 8.– Criterios de valoración.

1.– Eskabidearekin batera aurkeztutako proiektuak baloratzeko memoria (III., IV. edo V. eranskina) erabiliko da proiektuak baloratzeko. Plan horretan jasotako alderdiak bakarrik izango dira kontuan, eta, maila handiagoan, dokumentuen bidez frogatutakoak.

1.– La valoración de los proyectos se realizará con la Memoria para la Valoración del Proyecto (anexos III, IV o V) que se adjunta a la solicitud. Solo serán valorados los aspectos tenidos en cuenta en esta memoria y, en mayor medida, los soportados documentalmente.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Proiektuek, hautatuak izateko, gutxienez 50 puntu lortu behar dituzte.

2.– Para que un proyecto pueda ser apoyado deberá obtener un mínimo de 50 puntos.

3.– Proiektuak baloratzerako orduan, gaztetzat hartuko dira 40 urtetik beherako pertsonak. 55 urtetik gorako pertsonei dagokienez, 55 urte edo gehiago izan beharko dituzte laguntza-eskaera egiteko unean.

3.– A los efectos de valoración de proyectos, tendrán la consideración de jóvenes las personas de edad inferior a 40 años. Respecto a las personas mayores de 55 años, deberán tener cumplidos 55 o más años en el momento de realizar la solicitud de ayuda.

9. oinarria.– Laguntzen kudeaketa eta esleitzeko prozedura.

Base 9.– Gestión de las ayudas y procedimiento de adjudicación.

1.– ATETk, kudeaketako erakunde kolaboratzaile den heinean, eskabideak eta dokumentazioa aztertuko ditu, beharrezkoa den informazioa ageri den egiaztatzeko, eta eskatzen diren laguntzak neurrientzat egokiak diren ikusteko. Nahitaez aurkeztu behar diren agiriez gain, nahi adina informazio eta dokumentazio eskatu ahal izango zaio laguntza-eskatzaileari diruz lagundu beharreko jarduera eta horrek merkatuko prezioen arabera duen kostua hobeto ezagutzeko, bai eta laguntzaren xedea argitzen lagunduko duen edozein alderdi ere. Era berean, egokitzat jotako behar adina txosten eskatu ahal izango dira aurkeztutako proiektuaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren inguruan.

1.– El GALP, como entidad colaboradora en la gestión, analizará las solicitudes y la documentación requerida para comprobar si tienen la información necesaria y se adecuan a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretendan acogerse. Con independencia de la documentación exigida, se podrá solicitar cuanta información y documentación complementaria sea necesaria para conocer la actividad a subvencionar, su coste a precios de mercado, al solicitante de la ayuda y cualquier aspecto que contribuya a clarificar el destino de la ayuda, así como recabar los informes que estime oportunos acerca de la viabilidad técnica y económica del proyecto presentado.

2.– ATETk proiektuen eta jardueren kokalekuetan bisitak egingo ditu, dirulaguntzaren xede diren proiektuak oraindik hasi ez direla egiaztatzeko, eta, inbertsio materialen kasuan, aldez aurreko edo ez hasitako akta egingo du. Egiaztatu beharrekoa une horretan Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan ez badago, sailkapen-sozietate batek egindako txostena onartuko da aldez aurreko edo ez hasitako aktatzat. Inbertsio ez-materialak egin ez direla egiaztatzeko, dagokion fakturaren data baliatuko da, eta, enplegua sortzeko proiektuen kasuan, gizarte-segurantzaren araudian alta emandako data.

2.– El GALP deberá realizar una comprobación in situ de que los proyectos y actividades para los cuales se solicitó la ayuda no se iniciaron y levantará el acta previa de no inicio en caso de inversiones materiales. En aquellos supuestos en los que el objeto de la comprobación se encuentre, en ese momento, fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aceptará como acta previa o de no inicio el informe realizado por una Sociedad de Clasificación reconocida. La no realización de inversiones inmateriales se demostrará mediante la fecha de la factura correspondiente y, en el caso de creación de empleo, mediante la fecha de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

3.– ATETk alderdi hauei buruzko txosten tekniko bat egingo du:

3.– El GALP emitirá un informe técnico que preverá los siguientes aspectos:

a) PTGEren helburuei zenbaterainoko ekarpena egiten zaion justifikatuko da, bai eta 2.1 puntuan aurreikusitako helburu batzuk betetzen diren ere. Eragiketa zer estrategia-neurritan kokatzen den adierazi behar da.

a) Justificará en qué medida el proyecto contribuye a los objetivos de la EDLP, así como al cumplimiento de algunos de los objetivos previstos en el resuelvo 2.1. Se debe de indicar la medida de la estrategia en la que se incluye la operación.

b) Proiektuak helburuari zer ekarpen egiten dion adieraziko da, eta EBren laugarren lehentasunerako programa eragilean aurreikusitako emaitzen adierazle espezifikoak aipatuko.

b) Indicará la contribución del proyecto al objetivo e indicadores de resultados específicos contemplados en el programa operativo para la prioridad cuarta de la UE.

c) IAEFren beste lehentasun batzuen helburu espezifikoei zer ekarpen egiten zaion justifikatuko da, bai eta emaitzen adierazleak ere, hala badagokio.

c) Justificará la contribución a los objetivos específicos de otras prioridades del FEMP e indicadores de resultado, en su caso.

d) Baloratuko da zenbateraino betetzen duen proiektuak aukeratutako lurralde-eremuan kokatuta egotearen baldintza.

d) Valorará en qué medida se cumple el requisito de localización del proyecto en el ámbito territorial elegible.

e) Eskatzaileak onuradun izateko betekizunak betetzen dituen adieraziko da, 5. oinarriaren arabera.

e) Indicará si la persona solicitante cumple los requisitos para poder ser beneficiaria, conforme a la base 5.

f) Gastuak diruz lagundu daitezkeen adieraziko da, 1.2, 1.3 eta 7. oinarrien arabera.

f) Indicará si los gastos son subvencionables conforme a la Base 1.2, 1.3 y Base 7.

g) Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa baloratuko da.

g) Valorará la viabilidad técnica y económica del proyecto.

4.– Jarraian, Dirulaguntzen Batzordea eratuko da, eta hura ATETko ordezkari batek eta Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzako teknikarien artean hautatutako bi pertsonek osatuko dute; horiek Zuzendaritzako pertsona titularraren ebazpen bidez izendatuko dira, eta, gainera, Batzordeko idazkaria eta lehendakaria izendatuko dira. Organo horrek ATETk egindako txostenak aztertuko ditu, zuzenketak proposatuko ditu eta proiektu bakoitzak dirulaguntza jasotzeko duen eskubidearen irizpen bat emango du. Erabaki hori akatsak zuzentzeko epea amaitu eta bi hilabeteko epean egingo da. Organoak ATETri jakinaraziko dizkio dirulaguntza jasotzeko duen eskubidearen irizpenak eta zuzenketa-proposamenak, eta Arrantza eta Akuikultura zuzendariari aurkeztuko.

4.– Seguidamente, se constituirá una Comisión de Subvencionalidad compuesta por una representante del GALP y dos personas elegidas entre el personal técnico de la Dirección de Pesca y Acuicultura, y que serán nombradas mediante resolución de la persona titular de la Dirección, en la cual se designará quien ejercerá la Secretaría y la Presidencia de la Comisión. Este órgano evaluará los informes emitidos por el GALP, propondrá en su caso las correcciones que procedan, y emitirá un dictamen de subvencionabilidad por cada proyecto. Esta decisión se emitirá en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de subsanación. Los dictámenes de subvencionabilidad y las propuestas de corrección serán notificadas al GALP y elevadas a la persona titular de la Dirección de Pesca y Acuicultura.

Dirulaguntzen Batzordearen eraketan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua izateko ahalegina egingo da.

Se procurará que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de la Comisión de Subvencionalidad.

5.– Aurreko lan horiek amaitutakoan, ATETk proiektu guztiak ebaluatuko ditu, eta baremoa ezarriko du deialdiaren irizpideak eta jarritako balorazioarekin bat etorriz. Agindu honetan araututako laguntzak lehiaketa bidez esleituko da, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 51.1 artikuluan ezartzen denez. Horretarako, hiru zerrenda egingo dira, agindu honen 1. oinarrian araututako laguntza mota bakoitzeko bat. Hiru zerrendak goitik beherako hurrenkeran antolatuko dira, proiektuak puntu gehien duenetik puntu gutxien duenera ordenatuta. Ondoren, laguntzen zenbatekoa zehaztuko da, adierazitako ordenari jarraituz, funtsak guztiz agortu arte. Hiru laguntza-modalitateetako bati dagokion kopurua agortzen ez bada, soberakina beste modalitateko diru kopuruari batu ahal izango zaio, 3.2 oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

5.– Finalizados los trabajos anteriores, el GALP evaluará y baremará todos los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos y la valoración fijada en la convocatoria. La adjudicación de las ayudas reguladas en la presente Orden se realizará mediante el procedimiento de concurso, tal y como prevé el artículo 51.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Para ello, se elaborarán tres listados que corresponderán a las tres ayudas reguladas en la base 1 de la presente Orden. Los tres listados estarán ordenados en sentido descendente, en función de la puntuación obtenida por cada uno de ellos. A continuación, se determinará la cuantía de las ayudas siguiendo el indicado orden, hasta el agotamiento total de los fondos. En caso de que no se agotara la cantidad correspondiente a una de las tres modalidades de ayuda, el excedente podrá acumularse a la cantidad existente para las otras modalidades, de conformidad con lo establecido en la base 3.2.

6.– Bi proiektuk edo gehiagok puntuazio bera lortuko balute, 1. eremuko udalerri batean kokatutakoak lehenetsiko dira.

6.– En el caso de que dos o más proyectos obtuvieran la misma puntuación se priorizará aquel que se ubique en un municipio de la Zona 1.

7.– Jarraian, ATETk ebazpen-proposamena bidaliko dio Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari. Bertan, gutxienez, informazio hau jaso beharko da:

7.– Seguidamente, el GALP elevará la propuesta de resolución a la Dirección de Pesca y Acuicultura que deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Ezetsi beharreko eskaeren zerrenda, dela onuradun izateko baldintzak betetzen ez dituztelako dela IAEFren, programa eragilearen edo PTGEren helburuak lortzen laguntzen ez duten proposamenak direlako, ezesteko arrazoia adieraziz.

a) Relación de las solicitudes que se propone desestimar porque no cumplen las condiciones para ser beneficiarias o contengan propuestas que no contribuyan a los objetivos del FEMP, del programa operativo o de la EDLP, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación.

b) Diruz laguntzea proposatu den proiektuen zerrenda. Bertan, proiektu bakoitzak lortutako puntuazioa, eskatzailea zein den, inbertsioaren zenbatekoa, gauzatzeko epea eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa jasoko dira.

b) Relación de los proyectos para los que se propone la concesión de subvenciones, indicando para cada uno de ellos la puntuación obtenida, la identidad de la persona solicitante, el importe de la inversión, el plazo de ejecución y la cuantía de la subvención propuesta.

c) Atzera egin duten eskaeren zerrenda.

c) Relación de las solicitudes que han desistido.

10. oinarria.– Ebazpena.

Base 10.– Resolución.

1.– Arrantza eta Akuikulturako zuzendariak, ATETk egindako proposamena ikusita, ebazpen bakar bat emango du. Ebazpen hori arrazoitua egon beharko da ebazpen-proposamenarekin bat egiten ez duenean, azken hori ez baita loteslea.

1.– El Director de Pesca y Acuicultura, a la vista de la propuesta elevada por el GALP, dictará una única resolución que deberá ser motivada cuando la decisión se aparte de la propuesta de resolución, la cual no tiene carácter vinculante.

2.– Ebazpenak informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) Onartutako eskabideen kasuan:

a) Respecto de las solicitudes aprobadas:

i) Pertsona edo erakunde onuradunen izena.

i) Nombre de las personas o entidades beneficiarias.

ii) Diruz lagundutako proiektua.

ii) Proyecto subvencionado.

iii) Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa.

iii) Importe del gasto subvencionable.

iv) Diruz lagundutako zenbatekoa, urtekotan banatuta.

iv) Cantidad subvencionada distribuida por anualidades.

v) Aurreikusitako jarduketak egiteko epea.

v) Plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones previstas

vi) Onuradunari pertsona juridikoaren eraketa egiaztatuko duen dokumentazioa, hala badagokio, eta proiektua gauzatzeko beharrezko lizentzia eta baimenak aurkezteko betebeharra ezartzen dion klausula bat.

vi) Una cláusula en la que se establezca la obligación de la persona beneficiaria de presentar la documentación acreditativa de la constitución de persona jurídica, en su caso, y de las licencias o permisos necesarios para la ejecución del proyecto.

vii) Zehapen-prozeduraren batean edo itzultze-prozeduraren batean egonez gero, emakidaren ebazpena emateko eta, hala badagokio, ordainketarako, hura amaitu egin beharko da. Prozedurak, amaieran, laguntza publikoak eskuratzeko gaitasungabetzea badakar, edo laguntza itzultzeko betebeharra ezartzen badu, emandako laguntza baliogabetu egingo da, onuradun izateko debekua izateagatik.

vii) En el caso de hallarse incurso en algún procedimiento sancionador o de reintegro, la resolución de concesión, y en su caso el pago, estará condicionada a la finalización del mismo. Si el procedimiento concluyese con la imposición consistente en inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de persona beneficiaria.

viii) Nortasun juridikorik gabeko elkarteen kasuan, berariaz adierazi beharko dira elkarteko kide bakoitzak proiektua gauzatzeko hartzen dituen konpromisoak eta dirulaguntzatik kide bakoitzari aplikatu beharreko zenbatekoa. Kide guztiek izango dute onuradun-izaera.

viii) En el caso de las agrupaciones sin personalidad jurídica, se harán constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de personas beneficiarias.

b) Onartu ez diren eskabideen kasuan:

b) Respecto de las solicitudes denegadas:

– Pertsona eskatzaileen izena.

– Nombre de las personas solicitantes.

– Laguntza ukatzeko arrazoiak.

– Los motivos que fundamentan la denegación.

3.– Agindu hau indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena. Epe hori bukatu eta ebazpen berariazkorik eman ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dituzte eskabideak, hala ezartzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 51.9 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua).

3.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 51.9 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

4.– Lehia-konkurrentziako prozeduraren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta argitalpena jakinarazpentzat hartuko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren b) apartatuko 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera. Dena dela, interesdun guztiei ebazpen osoa helaraziko zaie, eta, gainera, ebazpenean interesdun bakoitzari berariaz eragiten dioten alderdiak identifikatuko dira. Nolanahi ere, lehenengo egin den jakinarazpenaren data joko da jakinarazpen-datatzat.

4.– La resolución del procedimiento en concurso competitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo la publicación efectos de notificación. Ello no obstante, se dará traslado individualizado a cada interesado de la resolución íntegra, si bien se identificará para cada uno de ellos los aspectos de la resolución que singularmente le afecten. En cualquier caso, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

5.– Laguntza eman edo ezesteko ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio arrantza eta akuikulturako eskumenak dituen sailburuordetzako titularrari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan ezarritako epeen barruan.

5.– Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda, podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante la persona titular de la viceconsejería competente en materia de pesca y acuicultura, en los plazos establecidos en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. oinarria.– Ekoizpeneko inbertsioetarako laguntzen gehieneko zenbatekoa.

Base 11.– Cuantía máxima de las ayudas para inversiones productivas.

1.– Honako hau izango da 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko III. kapituluaren babesean eta dagokion PTGEren arabera egiten diren ekoizpeneko inbertsioetarako finantzaketa-maila:

1.– El grado de financiación de los proyectos para inversión productiva al amparo de la correspondiente EDLP para operaciones que se lleven a cabo en virtud del Título V, Capítulo III del Reglamento (UE) n.º 508/2014, será el siguiente:

a) Arrantza-sektorearen dibertsifikazio-proiektuen kasuan, ekoizpeneko inbertsio-proiektuetarako gehieneko laguntzaren ehunekoa diruz lagundu daitekeen gastuaren % 50ekoa izango da, eraikinetan egindako inbertsioak salbuetsita (gehienez % 25era mugatuko dira); gainerako kasuetan, berriz, % 40koa.

a) El porcentaje de ayuda máxima para proyectos de inversión productiva ascenderá en el caso de proyectos de diversificación del sector pesquero al 50 % del gasto subvencionable total de la operación, exceptuando las inversiones en inmuebles que se limitarán a un máximo del 25 %, y en el resto de casos, al 40 %.

b) Kostaldeko artisautzako arrantzarekin lotutako eragiketen kasuan, laguntza % 80raino handitu daiteke.

b) En el caso de operaciones vinculadas a la pesca costera artesanal la ayuda puede incrementarse hasta el 80 %.

c) Ekoizleen erakundeek, ekoizleen erakundeen elkarteek edo lanbide arteko elkarteek gauzatutako eragiketen kasuan, laguntza % 75eraino handitu daiteke.

c) En el caso de operaciones ejecutadas por organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores o asociaciones interprofesionales la ayuda puede incrementarse hasta el 75 %.

d) Arrantza-sektorearen dibertsifikazio-proiektuen kasuan, ekoizpeneko produktuetarako gehieneko ehunekoa diruz lagundu daitezkeen proiektuaren gastuen % 100eraino handitu daiteke eragiketak irizpide hauetakoren bati betetzen badu: interes kolektiboa, onuradun kolektiboa edo ezaugarri berritzaileak izatea, hala badagokio, toki mailan, eta, edonola ere, emaitzetarako sarbide publikoa ematea.

d) En el caso de proyectos de diversificación del sector pesquero, el porcentaje máximo de ayuda para los proyectos productivos podrá ascender al 100 % de los costes de los gastos subvencionables del proyecto, cuando la operación responda a uno de los siguientes criterios: interés colectivo, o beneficiario colectivo, o disponer de características innovadoras, cuando proceda, a nivel local y, en cualquier caso, ofrecer acceso público a sus resultados.

e) Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduaren (EB) (abenduaren 24ko EBAO, 352 L) arabera ematen diren ekoizpeneko proiektuen kasuan, aurreko ehunekoak aplikatuko dira, eta gehienez ere 200.000 euro emango zaizkio sustatzaile bati hiru ekitaldi fiskaleko epean. Aldiz, arrantza eta akuikulturaren arloan minimis laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko 2014ko 707/2014 Erregelamenduaren (EB) arabera (Europako Batzordearen 707/2014 Erregelamendua, 2014ko ekainaren 14koa) ematen diren ekoizpeneko proiektuen kasuan, gehienez ere 30.000 euro emango zaizkio sustatzaile bakoitzari, hiru ekitaldi fiskaleko epean.

e) Los proyectos productivos que se amparen en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre), se aplicarán los porcentajes anteriores y se limitarán a un máximo de 200.000 euros por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales. En el caso de ampararse en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura el límite queda establecido en 30.000 euros por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales.

2.– 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko I., II. eta IV. kapituluetan sartzen diren ekoizpeneko inbertsio-proiektuen kasuan, 1. oinarriaren 5. apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

2.– En el caso de proyectos para inversiones productivas para medidas incluidas en los capítulos I, II y IV del Título V del Reglamento (UE) n.º 508/2014 se aplicará lo dispuesto en el apartado 5 de la base 1.

12. oinarria.– Ekoizpenekoak ez diren inbertsioetarako laguntzen zenbatekoa.

Base 12.– Cuantía de las ayudas para inversiones no productivas.

1.– Honako hau izango da 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko III. kapituluaren babesean dagokion PTGEren arabera egiten diren eta ekoizpenekoak ez diren inbertsioetarako finantzaketa-maila:

1.– El grado de financiación de los proyectos presentados para inversiones no productivas al amparo de la correspondiente EDLP para operaciones que se lleven a cabo en virtud del Título V, Capítulo III del Reglamento (IU) n.º 508/2014, será el siguiente:

a) Ekoizpenekoak ez diren inbertsio-proiektuen laguntzaren gehieneko ehunekoa eragiketan diruz lagundu daitekeen gastuaren % 50ekoa izango da.

a) El porcentaje de ayuda máxima para proyectos de inversión no productivo ascenderá al 50 % del gasto subvencionable total de la operación.

b) Kostaldeko artisautzako arrantzarekin lotutako eragiketen kasuan, laguntza % 80raino handitu daiteke.

b) En el caso de operaciones vinculadas a la pesca costera artesanal la ayuda puede incrementarse hasta el 80 %

c) Ekoizleen erakundeek, ekoizleen erakundeen elkarteek edo lanbide arteko elkarteek gauzatutako eragiketen kasuan, laguntza % 75eraino handitu daiteke.

c) En el caso de operaciones ejecutadas por organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores o asociaciones interprofesionales la ayuda puede incrementarse hasta el 75 %.

d) Ekoizpenekoak ez diren proiektuetarako laguntzen gehieneko zenbatekoa % 100eraino handitu daiteke eragiketak irizpide hauetakoren bat betetzen badu: interes kolektiboa, onuradun kolektiboa edo ezaugarri berritzaileak izatea, hala badagokio, toki mailan, eta, edonola ere, emaitzetarako sarbide publikoa ematea.

d) El porcentaje máximo de ayuda para los proyectos de inversión no productiva podrá ascender al 100 % de los costes de los gastos subvencionables del proyecto cuando la operación responda a uno de los siguientes criterios: interés colectivo, o beneficiario colectivo, o disponer de características innovadoras, cuando proceda, a nivel local y, en cualquier caso, ofrecer acceso público a sus resultados.

e) Minimis laguntzei Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduaren (EE) (abenduaren 24ko EBAO, 352 L) arabera ematen diren proiektuen kasuan, aurreko ehunekoak aplikatuko dira, eta gehienez ere 200.000 € emango zaizkio sustatzaile bakoitzari, hiru ekitaldi fiskaleko epean. Aldiz, arrantza eta akuikulturaren arloan minimis laguntzei Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko 2014ko 707/2014 Erregelamenduaren (EB) arabera (Europako Batzordearen 707/2014 Erregelamendua, 2014ko ekainaren 14koa) ematen diren ekoizpeneko proiektuen kasuan, gehienez ere 30.000 euro emango zaizkio sustatzaile bakoitzari, hiru ekitaldi fiskaleko epean.

e) Los proyectos que deban ampararse en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 352, de 24 de diciembre), se aplicarán los porcentajes anteriores y alcanzarán como máximo los 200.000 euros por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales. En el caso de ampararse en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura el límite queda establecido en 30.000 euros por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales.

f) Arrantza-sektorearekin lotutako azoka edo ekitaldiak eta itsasoarekin lotutako jarduerak, 6.000 euro, gehienez ere.

f) Ferias o eventos vinculados al sector pesquero o actividades relacionadas con el mar hasta 6.000 euros.

2.– 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko I., II. eta IV. kapituluetan sartzen diren ekoizpeneko inbertsio-proiektuen kasuan, 1. oinarriaren 5. apartatuan xedatutakoa aplikatuko da.

2.– En el caso de proyectos para inversiones no productivas para medidas incluidas en los capítulos I, II y IV del Título V del Reglamento (UE) n.º 508/2014, se aplicará lo dispuesto en el apartado 5 de la base 1.

13. oinarria.– laguntzaren zenbatekoa enplegua sortzeko proiektuen kasuan.

Base 13.– Cuantía de la ayuda en los casos de creación de empleo.

Enplegua sortzeko proiektuen kasuan, laguntzaren zenbatekoa ez da diruz lagundu daitezkeen gastuen ehuneko baten arabera kalkulatuko; aitzitik, sortutako lanpostu bakoitzeko ordainduko den zenbateko finko bat izango da, ordainketa bakar batean emango dena, kontratatutako lanaldiaren arabera. Honako taula honen arabera emango da:

En los casos de creación de empleo la cuantía de la ayuda no se calculará en porcentaje a los gastos subvencionables sino que se tratará de una cantidad fija que se concederá una sola vez por puesto de trabajo creado y siempre en proporción a la jornada de horas contratada. Se concederá con arreglo a la siguiente tabla:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

14. oinarria – Onuradunen betebeharrak.

Base 14.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Agindu honetan arautzen diren laguntzen onuradunek betebehar hauek izango dituzte, betiere:

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1) Emandako dirulaguntza onartzea. Dirulaguntzaren onuradunak ez badio berariaz eta idatziz uko egiten laguntza eman izanaren jakinarazpena hartu eta hamabost egunean, onartu egiten duela ulertuko da.

1) Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de quince días desde la fecha de notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2) Dirulaguntzen xede diren inbertsioak egin eta gutxienez hurrengo 5 urteetan mantentzea, betiere Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 71. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Horren bitartez, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsari eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dira, baita Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen orokorrak ere, eta Kontseiluaren 1083/2006 Erregelamendua (EE) indargabetzen da.

2) Mantener las inversiones objeto de subvención durante al menos 5 años posteriores a su realización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

3) Ondasun higiezinak eraikitzeko, erosteko edo birgaitzeko proiektuen kasuan, dirulaguntzaren xede diren inbertsioak egin eta gutxienez hurrengo 10 urteetan mantentzea; epe horretan ezingo dira ez besterendu ez amortizatu, ez eta dirulaguntzen xedea ez den beste ezertarako erabili ere. Ondorio horietarako, onuradunak dirulaguntza ematen dion administrazio-ebazpena aurkeztu beharko du dagokion jabetza-erregistroan. Erregistro horretan, agiri hori ikusita, jabaria erabiltzeko mugaren erregistro-idazpena egingo da, bat etorriz hipoteka-legeriarekin.

3) En el caso de la construcción, adquisición o rehabilitación de bienes inmuebles, mantener las inversiones objeto de subvención un mínimo de 10 años siguientes a su materialización no pudiendo durante ese tiempo ser enajenadas, amortizadas, ni destinarse a una finalidad distinta para las que fueron subvencionadas. A tales efectos, la persona beneficiaria deberá presentar la resolución administrativa de concesión de ayuda ante el Registro de la Propiedad correspondiente, en el que se practicará, a la vista de dicho documento, el asiento registral de limitación de disposición de dominio que sea conforme a la legislación hipotecaria.

4) Enplegua sortzeko laguntzen kasuan, enpleguei gutxienez hiru urtez eutsi beharko zaie.

4) En el caso de las ayudas para la creación de empleo deberá mantenerse el empleo o empleos un tiempo mínimo de tres años.

5) Dirulaguntzaren xede den proiektua gauzatzea laguntza emateko ebazpenean edo, hala badagokio, luzapena emateko ebazpenean ezarritako epean, eta bertan, deialdia egiteko aginduan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan jasotako baldintzak eta betebeharrak betetzea.

5) Ejecutar el proyecto objeto de la ayuda en el plazo establecido en la resolución de concesión y, en su caso, en la resolución de prórroga, con cumplimiento de las condiciones y prescripciones establecidas en ella, en la orden de convocatoria o demás normativa de aplicación

6) ATETri betekizunak eta baldintzak betetzen direla frogatzea, eta dirulaguntzaren xede den jarduera egin dela eta haren helburua bete dela ere bai, agindu honetan ezarritakoaren arabera.

6) Justificar ante el GALP el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute de la subvención, conforme a lo establecido en esta orden.

7) Dirulaguntza esleitzen duen organoak, ATETk, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak edo Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egingo dituzten egiaztapen-ekintzak betetzea, eta eskumena duten autonomia-erkidegoko, estatuko edo Europar Batasuneko kontrol-organoek finantza-arloa egiaztatzeko eta kontrolatzeko egin dezaketen beste edozein ekintza ere bai. Horretarako, ekintza horiek gauzatzean eskatzen zaien informazio guztia eskaini behar dute onuradunek.

7) Someterse a las actuaciones de comprobación, que efectuará el órgano concedente, el GALP, la Oficina de Control Económico, o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su caso, así como a cualquier otra actuación, sea de comprobación y control financiero, que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto autonómicos como estatales o comunitarios, para lo cual se adjuntará cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

8) Administrazio baten edo erakunde publiko zein pribatu baten beste laguntza edo dirulaguntzaren bat lortuz gero helburu bera betetzeko, horren berri ematea, idatziz, ATETri. Era berean, abian den ekitaldian eta aurreko bietan eskatutako edo eskuratutako minimis laguntza guztiak jakinarazi beharko dituzte, haien xedea edozein dela ere. Aldaketa horren berri izan eta hamabost egun naturaleko epean egin beharko da jakinarazpen hori, eta, edonola ere, jasotako funtsei eman zaien erabilera justifikatu baino lehen.

8) Comunicar por escrito al GALP, la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados. Del mismo modo, deberá comunicar todas las ayudas de minimis solicitadas u obtenidas en el ejercicio fiscal en curso y en los dos anteriores, independientemente de la finalidad de las mismas. Esta comunicación deberá realizarse en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

9) Dirulaguntza emateko kontuan hartzen den egoera subjektibo edo objektiboren bat aldatzen bada, aldaketaren berri ematea, idatziz, ATETri eta Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari. Aldaketa horren berri izan eta hamabost egun naturaleko epean egin beharko da jakinarazpen hori, eta, edonola ere, jasotako funtsei eman zaien erabilera justifikatu baino lehen.

9) Comunicar por escrito al GALP y a la Dirección de Pesca y Acuicultura la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese tenido en cuenta para la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá realizarse en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

10) Nortasun juridikorik ez duten elkarteak ezin dira desegin Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 32.m) artikuluarekin lotuta 44. artikuluan finkatzen den preskripzio-epea igarotzen den arte.

10) En el caso de las agrupaciones sin personalidad jurídica, estas no podrán disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 en relación con el artículo 32.m) del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

11) Merkataritza-legeriak eskatutako terminoetan ikuskatutako kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta gainerako dokumentazio guztia izatea, eta deialdi bakoitzean finantzatutako inbertsioarekin lotutako inbertsio eta gastu guztietarako kontabilitate-kode egoki bat edo kontabilitate-sistema bereizi bat mantentzea, araudiak finkatzen dituen kontrolak egin ahal izateko eta, zehazkiago, auditoretza-pista bat emateko, 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 125. artikuluaren arabera.

11) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la normativa y en concreto al objeto de facilitar la pista de auditoria, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

12) Dirulaguntza justifikatzeko edozein sistema ezarrita ere, IAEFk diruz lagundutako gastuei buruzko ziurtagiri guztiak Europako Kontuen Batzordearen eta Auzitegiaren esku jarriko dira, hala eskatuz gero, bi urteko epean, eragiketaren gastuak jasotzen dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik aurrera zenbatzen hasita. Epe horiek eten egingo dira prozedura judizial bat hasten bada edota Europako Batzordeak, behar bezala justifikatuta, hala eskatzen badu.

12) Independientemente del sistema establecido para la justificación de la subvención, todos los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por el FEMP estarán a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, si así lo solicitan, durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación una vez concluida. Estos plazos quedarán interrumpidos si se inicia un procedimiento judicial o a petición, debidamente justificada, de la Comisión.

Agiri horiek jatorrizkoetan edo jatorrizkoen kopia konpultsatuetan gordeko dira, edo oro har onartutako datu-euskarrietan, bereziki jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak edo bertsio elektronikoan soilik dauden agiriak.

Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de originales, o bien en soporte de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.

13) Egindako inbertsioaren finantzaketaren izaera publikoaren behar adinako publizitatea egitea, Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsa (IAEF) espresuki aipatuta, 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 115. artikuluan eta XII. eranskinean eta 821/2014 Erregelamenduaren (EB) II. kapituluan xedatutakoarekin bat.

13) Darle la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la inversión realizada con expresa mención a la participación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en los términos establecidos en el artículo 115 y Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y del Capítulo II del Reglamento (UE) n.º 821/2014.

14) Eskabidea onartzeko baldintzak betetzea –508/2014 Erregelamenduaren (EB) 10.1 artikuluari jarraikiz– eragiketaren gauzatze-aldi guztian eta onuradunari azken ordainketa egin eta hurrengo bost urteetan. Horrela, dirulaguntza eman ondorengo kontroletan arau-hausteak edo iruzurrak hautematen badira, eta 966/2012 Erregelamenduaren 135. artikuluarekin bat etorriz, behar gabe ordaindutako laguntza berreskuratzeko prozedurari ekin ahal izango zaio.

14) Cumplir las condiciones de admisión de la solicitud del artículo 10.1 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, durante todo período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la realización del pago final a la beneficiaria. Así, en el caso de detectarse infracciones o fraudes en controles posteriores a la concesión de la ayuda, y de conformidad con el artículo 135 del Reglamento n.º 966/2012, se podrá proceder a la recuperación de la ayuda abonada indebidamente.

Horri dagokionez, iruzur edo irregulartasun gisa har daiteken edozein gertakari SNCAri jakinarazi ahal izango zaio, honako helbide honen bidez:

A este respecto, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de fraude o irregularidad, podrá ser puesto en conocimiento del SNCA, a través de:

15) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua) 50. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzea.

15) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16) Laguntza onartuz gero, onuraduna eragiketa-zerrenda publiko batean sartuko da, eta elektronikoki edo beste baliabide batzuen bidez argitaratuko da, 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 115.2 artikuluaren eta XII. eranskinaren arabera.

16) La aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII.1 del Reglamento (UE) 1303/2013.

2.– ATETk egingo du diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena. Horretarako, egoki irizten dien ikuskatzeak egin ahal izango ditu, betiere diruz lagundutako proiektuak egoki gauzatzen direla egiaztatzearren, eta, ondorio horietarako, onuradunek eman egin beharko dute eskatzen zaien informazio eta dokumentazio oro.

2.– El GALP efectuará el control y seguimiento de las actividades subvencionadas. Para ello, podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas en orden a comprobar la correcta ejecución de los proyectos subvencionados, a cuyos efectos las personas beneficiarias estarán obligados a facilitar cuanta documentación e información les sea solicitada.

15. oinarria.– Proiektuak gauzatzeko gehieneko epeak.

Base 15.– Plazos máximos de ejecución.

1.– Proiektuak 2021eko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra egin ahalko dira. Nolanahi ere, diruz lagundu daitezkeen jarduketak 2021eko ekitaldian hasi beharko dira.

1.– Los proyectos se podrán ejecutar desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. En todo caso las actuaciones subvencionables deberán iniciarse en el ejercicio 2021.

2.– Laguntza emateko ebazpenean ezarritako epean gauzatu beharko dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak. Epe horiek finantzaketa-kredituen izaerari egokituko zaizkio.

2.– Las actuaciones subvencionables habrán de ejecutarse en los plazos previstos en la resolución de concesión de ayuda, acomodándose dichos plazos a la naturaleza de los créditos destinados a su financiación.

3.– Salbuespenezko kasuetan, diruz lagundutako jarduera egin eta amaitzeko epeari dagokionez, erakunde onuradunaren kontroletik kanpoko kausak daudenean eta behar bezala justifikatzen direnean, inbertsioa eta/edo gastua amaituta egon behar duen data baino gutxienez 30 egun lehenago idatzizko eskaria aurkeztuta, Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak, horretarako emandako ebazpenaren bidez, epea luzatu ahal izango du. Luzapen hori ez da inola ere izango hasieran adostutako epearen erdia baino luzeagoa, ezta 2023ko ekainaren 30a baino beranduago ere.

3.– Excepcionalmente, en relación con el plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, previa solicitud escrita efectuada a más tardar 30 días naturales antes de la fecha en la que deba estar finalizada la inversión y/o gasto, la Dirección de Pesca y Acuicultura, en resolución dictada al efecto, podrá conceder una ampliación del mismo que en ningún caso podrá ser superior a la mitad del plazo inicialmente acordado, o superior al 30 de junio de 2023.

16. oinarria.– Dirulaguntza jaso duten jardueren azpikontratazioa.

Base 16.– Subcontratación de la actividad subvencionada.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamenduak onartzen duena) 68. artikuluan xedatutakoa aplikatuta, onuradunak azpikontratatu duela ulertuko da dirulaguntzaren helburu den jardueraren gauzatze osoa edo partziala hirugarrenekin hitzartzen badu. Hortik kanpo gelditzen dira diruz lagundutako jarduera bere kontura gauzatu ahal izateko onuradunak egin behar dituen gastuak.

1.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se entiende que la beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir la beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2.– Diruz lagundutako jardueraren % 100 azpikontratatu dezake onuradunak. Ezin izango da jarduerarik azpikontratatu, baldin eta diruz lagundutako jardueraren kostua gehituta, inongo balio erantsirik ematen ez badio jardueraren edukiari. Hirugarrenekin azpikontratatutako jarduerak dirulaguntzaren % 20tik gora hartzen badu eta kopuru hori 60.000 eurotik gorakoa bada, azpikontratazioak betekizun hauek bete beharko ditu:

2.– La beneficiaria podrá subcontratar hasta el 100 % de la actividad subvencionada. No podrá subcontratarse actividades que, aumentado el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Kontratua idatziz egitea.

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Kontratua egiteko baimena aldez aurretik ematea erakunde emaileak.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente.

Beste administrazio publiko batek aurretik diruz lagundu badu jarduera, ulertuko da administrazio honek egiaztatu duela eskakizun horiek betetzen direla.

Cuando la actividad subvencionada ya haya sido objeto de subvención por parte de otra administración pública se entenderá que esta administración ha procedido a comprobar el cumplimiento de estos requisitos.

3.– Ezin da kontratua zatikatu, zenbatekoa murrizteko eta aurreko apartatuko baldintzak bete beharrik ez izateko.

3.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

4.– Onuradunaren aurrean baino ez daude behartuta kontratistak, eta onuradunak osorik bereganatuko du diruz lagundutako jarduera gauzatzearen ardura.

4.– Los contratistas quedarán obligados solo ante la beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada.

5.– Aurreko apartatuan jasotakoa betetzeko, onuradunei dagokie ziurtatzea, diruz lagunduko den jarduera gauzatzea hirugarrenekin hitzartuz gero, ezarritako mugak berdin errespetatuko direla diruz lagundu daitezkeen gastuen zenbatekoari eta izaerari dagokienez; kontratistek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 46. artikuluan adierazitako lankidetza-betebeharra bete behar dute, eta muga horiek benetan errespetatzen dituztela behar bezala egiaztatzeko aukera eman.

5.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites en cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.

6.– Onuradunak ezin izango du diruz lagundutako jardueraren gauzatze osoa edo partziala honako hauekin hitzartu:

6.– En ningún caso podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan zehaztutako galarazpenetako batean dauden edo horri lotuta dauden pertsonekin.

a) Personas vinculadas o incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Kontratuaren xede den jarduera egiteko beste dirulaguntza batzuk jaso dituzten pertsona edo erakundeekin.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Bitartekari edo aholkulariekin, horiei ordaindu beharrekoak eragiketaren kostu osoaren ehuneko jakin gisa definitzen badira; non eta ordainketa hori ez dagoen justifikatuta egindako lanak edo emandako zerbitzuak merkatuan daukan balioaren erreferentziaren arabera.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Onuradunekin lotuta dauden pertsona edo erakundeekin; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 68.2 artikuluan ezarritakoak izango dira, honako egoera hauetako batean salbu:

d) Personas o entidades vinculadas a la beneficiaria que serán las dispuestas en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

i) Kontratazioa merkatuko baldintza normalen arabera egitea.

i) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones de mercado.

ii) Arrantza eta akuikulturako eskumenak dituen zuzendaritzaren aldez aurretiko baimena lortzea.

ii) Que se obtenga la previa autorización de la Dirección competente en pesca y acuicultura.

e) Deialdi edo programa berean laguntza eskatu, baina betekizunak betetzen ez dituztelako edo beharrezko balorazioa lortu ez dutelako laguntzarik gabe geratu diren pertsonekin edo erakundeekin.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria o programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

17. oinarria.– Laguntzen justifikazioa.

Base 17.– Justificación de las ayudas.

1.– Onuradunak egiaztatu beharko du proiektua gauzatu duela, bai eta dirulaguntza ematea eragin zuten betekizunak eta baldintzak betetzen dituela.

1.– La beneficiaria deberá acreditar la realización del proyecto, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la ayuda.

2.– Horretarako, laguntza emateko ebazpenean emandako epean proiektua gauzatu ondoren, onuradunak dokumentazio hau aurkeztuko du ATETren erregistroan, proiektua egiteko epea amaitzen denetik hilabeteko epean gehienez:

2.– Para ello, tras la ejecución del proyecto en el plazo señalado en la resolución de concesión de la ayuda, la beneficiaria presentará en el registro del GALP, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo límite de la ejecución del proyecto, la siguiente documentación:

a) Dirulaguntzaren ordainketa eskatzeko idatzia.

a) Escrito en el que solicite el pago de la ayuda.

b) Proiektua gauzatu dela justifikatzeko memoria, lortutako helburuak aipatuta. Azken ordainketaren kasuan, 1014/2014 Erregelamenduan aurreikusitako emaitzen adierazleei buruzko informazioa emango da.

b) Memoria justificativa de la realización del proyecto con especial referencia a los objetivos conseguidos. En el caso de pago final se proporcionará información sobre los indicadores de resultados previstos en el Reglamento n.º 1014/2014.

c) Proiektu bererako eskatutako eta lortutako laguntzen erantzukizunpeko adierazpena.

c) Declaración responsable de ayudas recibidas y solicitadas para el mismo proyecto.

d) Onuraduna izateko betekizunak betetzen jarraitzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena.

d) Declaración responsable de que se mantienen los requisitos para ser beneficiaria.

e) Fakturen zerrenda, honako hauek adierazita: faktura-zenbakia, jaulkitzen duen enpresaren izena eta IFZ eta zenbateko osoa, BEZa banakatuta.

e) Relación de facturas indicando número de factura, nombre de la empresa emisora y NIF, importe total con desglose del IVA.

f) Fakturak, faktura horiek ordaindu izanaren bankuko justifikazio-agiriekin batera. Faktura elektronikoen bidez ere frogatu ahalko dira gastuak, baldin eta zergen alorrean onartuak izateko eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

f) Facturas, junto con los justificantes bancarios del pago de dichas facturas. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

g) Erantzukizunpeko adierazpena, honako hau adieraziko duena: fakturak eta gainerako justifikazio-agiriak ez direla aurkeztu diruz laguntzeko moduko beste programa batzuk justifikatzeko. Aitzitik, agiri horiek aurkeztu baldin badira diruz laguntzeko moduko beste programa batzuk justifikatzeko, zehaztu beharko da programak zein diren eta, faktura edo justifikazio-dokumentu bakoitzari dagokionez, zein den jasotako dirulaguntzaren ehunekoa.

g) Declaración responsable en la que se manifieste que dichas facturas y documentos justificativos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales o, en su caso, la indicación del programa o programas subvencionales a los que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o documento justificativo.

h) Foru-ogasunari eta Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak.

h) Certificaciones acreditativas de estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias con Hacienda Foral y con la Seguridad Social.

i) Eskaera emateko unean oraindik eskuratu gabe zeuden dena delako jarduera motarako baimenak, inskripzioak eta/edo lizentziak, beranduenez, azken ordainketa-eskariarekin batera aurkeztuko dira.

i) Los permisos, inscripciones y/o licencias requeridas para el tipo de actividad de que se trate y en el momento de la solicitud de la ayuda no estuvieran concedidos, deberán presentarse, a más tardar, junto con la última solicitud de pago.

j) Jarduketa batean beharrezkoa bada dagokion elkargo ofizialak proiektu teknikoa ikus-onestea, sustatzaileak lehen justifikazioarekin batera aurkeztu beharko du kapitulutan banatutako aurrekontuaren laburpenaren eta horren memoriaren kopia. Kasu horretan, tekniko eskudunak sinatutako obra-ziurtagiriak aurkeztuko dira.

j) En el caso de una actuación que requiera proyecto técnico visado por el colegio oficial correspondiente, el promotor deberá adjuntar a la primera justificación una copia del resumen del presupuesto por capítulos y de la memoria de este. En este supuesto se presentarán certificaciones de obra firmadas por técnico competente.

k) Makineria eta ekipamendua eskuratu izana justifikatzeko dokumentuan diruz lagundutako ekipamenduen zerrenda bat sartu beharko da, honako hauek adierazita: marka, modeloa eta serie-zenbakia edo identifikaziorako erreferentzia baliokidea.

k) En la justificación de la adquisición de maquinaria y equipamiento se deberá adjuntar una relación de los equipamientos subvencionados en la cual conste marca, modelo y número de serie o referencia equivalente para su identificación.

l) Azterketak, proiektu teknikoak, planoak eta antzeko dokumentuak egin direla justifikatzeko dokumentuan, sustatzaileak ale bat entregatuko du euskarri informatiko egokian, hedapena egin ahal izateko. Kopiak erantsi behar dira, baita ere, liburuak, esku-orriak, gidak eta abar argitaratzen badira. Dirulaguntza mintegiak edo antzeko jarduerak egiteko ematen bada, landutako gaien eta ondorioen kopia bat aurkeztuko da.

l) En la justificación de la realización de estudios, proyectos técnicos, planos y documentos similares, el promotor entregará un ejemplar en soporte informático adecuado para posibilitar su difusión. También se deben adjuntar copias si hay edición de libros, folletos, guías, etc. Si la subvención se concede para seminarios o actividades semejantes, se entregará una copia de los temas tratados y las conclusiones.

m) Erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunen kasuan, ondasuna dirulaguntzaren eragina adierazita erregistratu dela egiaztatzeko dokumentazioa erantsi beharko da, azken ordainketa-eskaerarekin, beranduenez ere.

m) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá adjuntarse la documentación acreditativa de que se hace constar la afectación del bien a la subvención en el registro correspondiente, a más tardar, junto con la última solicitud de pago.

3.– Enplegua sortzeko laguntzak. Kasu horietan, frogagiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Ayudas a la creación de empleo. En estos casos la documentación justificativa será la siguiente:

a) Besteren konturako kontratazioaren kasuan, honako hauek aurkeztu beharko dituzte: lan-kontratuen kopia, Gizarte Segurantzan alta emanda daudela egiaztatzeko dokumentazioa, kontratazioaren hilabeteko TC2 eredua, eta altaren aurretiko langabezia-egoera egiaztatzen duen lan-bizitzaren txostena.

a) En el caso de contratación por cuenta ajena, deberán presentar copia de los contratos de trabajo, documentación acreditativa del alta en la Seguridad Social, el TC2 del mes de contratación, e informe de vida laboral que acredite la situación de desempleo previa al alta.

b) Jarduera independenteak sortzekotan, altaren aurretiko langabezia-egoera egiaztatzen duen lan-bizitzaren txostena eta Gizarte Segurantzaren erregimeneko alta.

b) En el caso de creación de actividades independientes, Informe de vida laboral que acredite la situación de desempleo previa al alta, y alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

4.– Inbertsio-proiektuei buruzko urte anitzeko dirulaguntzen kasuan, onuradunak egiaztatu beharko du ekitaldi bakoitzari dagokion proiektua egin duela. Horretarako, agindu honen 17. oinarriko 2. puntuan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko du ATETren erregistroan, dagokion urtearen hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen.

4.– En el caso de subvenciones plurianuales relativas a proyectos de inversión, la beneficiaria deberá acreditar la realización del proyecto correspondiente a cada ejercicio para lo cual deberá presentar en el registro del GALP, antes del 31 de enero del año siguiente a la anualidad en cuestión, la documentación indicada en el punto 2 de la base 17 de la presente Orden.

5.– ATETk hautatutako proiektuak gauzatu izana justifikatzeko dokumentazioa jasoko du; guztia dagoela egiaztatuko du, ATETren zigilua ipiniko die fakturei eta kopiak erkatuko ditu.

5.– El GALP recibirá la documentación justificativa de la ejecución de los proyectos seleccionados, comprobando que está completa, estampando en las facturas el sello del GALP y comparando las copias.

6.– Zati baten edo azken ordainketaren aurretik, ATETko langileek inbertsioaren egiaztapen materiala egingo du in situ, bermatzeko egiaztatu beharreko ondasuna benetan existitzen dela, baloratutako proiektu edo memoriaren araberakoa dela, erabilgarria dela eta funtzionatzen duela, dokumentu bidezko justifikazioarekin bat egiten duela, onuradunak IAEFk ezarritako publizitate-arauak betetzen dituela, bai eta beharrezkoak diren beste edozein egiaztapen egiteko ere, diruz lagundutako inbertsio edo gastuen arabera.

6.– Con anterioridad al pago parcial o final, el personal del GALP realizará una verificación material in situ de la inversión realizada en la que asegurará la existencia real de los bienes objeto de comprobación, su ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental, que la beneficiaria cumple con las normas de publicidad establecidas para el FEMP y cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos subvencionados.

Egiaztapen materialaren akta 15 eguneko epean egingo da, proiektua justifikatzeko azken egunetik aurrera. Kudeaketa egokia eta laguntzen ordainketa bermatzeko, justifikazio-agiriak aurkezteko gehieneko epea hilabetekoa izango da, inbertsioaren edo gastuaren azken egunetik aurrera.

El acta de la verificación material se levantará en el plazo máximo de 15 días desde la fecha límite de justificación del proyecto. Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas el plazo máximo para entregar la documentación justificativa será de un mes contado desde la fecha límite de finalización de la inversión o gasto.

ATETko langileek, inbertsioak eta gastuak egiaztatu ondoren, egiaztapen-proposamen bat emango dute, eta, hori oinarri hartuta, ATETk ordainketa-proposamena aurkeztuko dio Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari.

El personal del GALP, una vez verificadas las inversiones y los gastos, emitirá una propuesta de certificación que sirve de base para la propuesta de pago del GALP a la Dirección de Pesca y Acuicultura.

7.– Edozein ziurtagirirekin batera –bai zati batekoak bai azkenekoak– ATETk txosten bat eman beharko du, honako hau adieraziz:

7.– En cualquier certificación, ya sea parcial o final, el GALP deberá emitir un informe que especifique:

a) Ondasunen hornikuntza, zerbitzu-prestazioa eta, oro har, haren kostua diruz laguntzen den jarduera benetan egin direla ezarritako epean, baldintzak betetzen dituela eta laguntza emateko xedearekin bat egiten duela, zer egiaztatzen den zehaztuta, onartutakoaren aldean, eta zer aldaketa egon diren aurrekontu-sailen artean edo aurreikusitako inbertsioetan.

a) Que los suministros de bienes, las prestaciones de servicios y, en general, la actividad subvencionada cuyo coste se certifica fueron efectivamente realizadas dentro del plazo establecido, que cumple las condiciones y se ajusta a la finalidad para la que se concedió la ayuda, especificando qué es lo que se certifica en relación con lo aprobado y cuáles son los cambios habidos entre las partidas o en las inversiones previstas.

b) Ziurtagiri bakoitzean aitortutako gastuak diruz lagundu daitezkeela, fakturen bidez edo frogatzeko gaitasun baliokidea duten kontabilitateko dokumentuen bidez justifikatuta daudela eta ordaindu direla.

b) Que los gastos declarados en cada certificación son subvencionables, están soportados con facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente y están pagados.

c) Onuradunak behar bezala kontabilizatu dituela exekuzio bakoitzarekin lotutako finantza-eragiketak.

c) Que la beneficiaria ha contabilizado, adecuadamente, las operaciones financieras relacionadas con la ejecución.

d) Onuradunak Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsaren erregelamenduan ezarritako publizitate-arauak betetzen dituela.

d) Que la beneficiaria cumple con las normas de publicidad establecidas en el Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

e) Kontratazio publikoaren eraginpeko espedienteen kasuan, txostenean idatziz jasoko da kontratazioa estatuko eta Europar Batasuneko araudiaren arabera egin dela.

e) En los casos de expedientes sujetos a contratación pública, el informe hará constar que esta se adecua a la normativa estatal y comunitaria vigente.

8.– ATETk ziurtatutako eragiketen justifikazio-dokumentazioa gorde eta zainduko du, eta bermatu egingo du dokumentazio hori eskatzen duten kontrol-organoen eskura jartzen dela; nahitaez gorde beharko ditu espedienteak, gutxienez, azken eragiketa amaitu eta hurrengo bost urteetan, eta programa eragilea itxi eta hurrengo hiru urteetan.

8.– El GALP conservará y custodiará la documentación justificativa de las operaciones certificadas y garantizará que esta será puesta a disposición de los órganos de control que la soliciten, quedando obligado a mantener los expedientes en custodia al menos durante los cinco años posteriores a la finalización de la última operación y tres años después del cierre del programa operativo.

18. oinarria.– Dirulaguntza ordaintzea.

Base 18.– Pago de la subvención.

1.– Ordainketak laguntza aurreko oinarrian ezarritako baldintzetan arrazoitu ondoren eta ATETko teknikariak ziurtatu ondoren egingo dira. Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzak gainbegiratuko du ATETren ordainketa-proposamena.

1.– Los pagos se realizarán una vez justificada la ayuda en los términos establecidos en el resuelvo anterior y tras la certificación por parte del personal técnico del GALP. La Dirección de Pesca y Acuicultura supervisará la propuesta de pago del GALP.

2.– Inbertsio-proiektuei dagozkien urte anitzeko dirulaguntzen kasuan, urte bakoitzari dagozkion ordainketa partzialak egingo dira, 17. oinarriko 4. puntuan ezarritako justifikazio-sistemaren arabera.

2.– En el caso de subvenciones plurianuales relativas a proyectos de inversión, se realizarán pagos parciales correspondientes a cada una de las anualidades de acuerdo con el sistema de justificación establecido en el punto 4 de la base 17.

3.– Inbertsioen kasuan, ekitaldi bakoitzeko bi ordainketa partzial egin ahal izango dira, interesdunak hala eskatuta, aurreko puntuan aipatzen diren ziurtagiriak, alegia, proiektuaren zati bat gauzatu dela egiaztatzekoak, aurkeztu ondoren.

3.– En el caso de inversiones, se podrán conceder 2 pagos parciales para cada ejercicio a solicitud de la persona interesada, previa presentación de la documentación acreditativa de la ejecución parcial del proyecto a que hace referencia el resuelvo anterior.

Laguntza emateko unean, onuradunaren izaera bereganatzen duen erakundeari dagokion erregistroan eraketa eta inskripzioa oraindik egin gabe dauden kasuan, ez dira emango ordainketa partzialak, harik eta hura eratu arte.

En el caso de que en el momento de concesión de la ayuda esté pendiente la constitución e inscripción en el registro correspondiente de la entidad que asuma la condición de persona beneficiaria, no se concederán pagos parciales hasta la efectiva constitución de la misma.

4.– Enplegua sortzeko proiektuetarako laguntzen kasuan, kontratazioa egiaztatzen duten agiriak aurkeztu ondoren eta ATETko zerbitzu teknikoek sortutako lanpostuei eusten zaiela behar bezala egiaztatu ondoren emango dira, edo, jarduera independenteen kasuan, bizilekua dirulaguntza ematean kostaldeko udalerri batean bizitzen jarraitzen dutela egiaztatu ondoren.

4.– En el caso de las ayudas a la creación de empleo se efectuará tras la presentación de la documentación justificativa de la contratación y una vez realizadas las pertinentes comprobaciones por parte de los servicios técnicos del GALP, de que se siguen manteniendo los puestos de trabajo creados, y en el caso de las actividades independientes, que siguen residiendo en el municipio del litoral pesquero que justificó la concesión de la ayuda.

5.– Onuradunei dirulaguntza hauek ordaintzeko, ezinbestekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen antzeko dirulaguntzak edo laguntzak direla eta bideratzen hasitako itzulera- edo zigor-prozedurak amaituta edukitzea.

5.– El pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de incumplimiento, reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Dirulaguntzaren xede den proiektua ezarritako gehieneko epeetan egiten ez bada edo egiaztatzeko agiriak aurkezten ez badira, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da.

6.– La no realización del proyecto objeto de subvención dentro de los plazos máximos establecidos, o la falta de presentación de la documentación acreditativa, dará lugar a la pérdida del derecho a la percepción de la subvención.

19. oinarria.– Beste laguntzarik jasotzea eta dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Base 19.– Concurrencia y alteración de las condiciones de la subvención.

1.– Beste edozein erakunde publiko nahiz pribatuk emandako dirulaguntzak eta laguntzak lortzen badira, hori justifikatu eta jakinarazi beharko zaio, idatziz, ATETri, egoera horren berri izan eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan, eta, edonola ere, jasotako funtsen erabilera justifikatu baino lehen. Gerta liteke, ondorioz, dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea; kasu horretan, dena dela, dekretu honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak eta laguntza ematea eragin zuen xedea bete behar izango dira. Ondorio horietarako, zuzendaritza eskuduneko titularrak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, hala egokituz gero, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak oinarri berriaren arabera doitzeko. Hala bada, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan jasotako itzulketa-prozedurari ekingo zaio.

1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberá ser notificada y justificada por escrito al GALP en los quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia, y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Ello podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Decreto y la finalidad para la que se concedió la ayuda. A estos efectos, la persona titular de la dirección competente, dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Baldin eta dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzen badira, onartutako proiektua ez bada gauzatzen aurreikusitako epeetan, eskabidearekin batera aurkeztutako proiektua aldatu edo birprogramatu egiten bada baina proiektua ez bada funtsean aldatzen eta, betiere, agindu honetako gutxieneko eskakizunak betetzen badira eta laguntza helburu bererako erabiltzen bada, ATETri jakinarazi eta justifikatu beharko zaio, idatziz. Hala ere, ez da aldatuko dirulaguntza emateko ebazpena.

2.– La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención; la no realización del proyecto aprobado en los plazos previstos; la modificación o reprogramación del proyecto, respecto del presentado junto con la solicitud, que no suponga una alteración sustancial del proyecto presentado y siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente Orden y se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser notificada y justificada por escrito ante el GALP pero no dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Aitzitik, baldin eta dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzen badira, onartutako proiektua ez bada aurreikusitako epeetan gauzatzen, eskabidearekin batera aurkeztutako proiektua aldatu edo birprogramatzen bada eta, horren guztiaren ondorioz, proiektua funtsean aldatzen bada baina laguntza helburu bererako erabiltzen bada, ATETri idatziz jakinarazi eta justifikatu beharko zaio. ATETk, egiaztatu beharrekoak egiaztatu ondoren, ebazpena aldatzeko proposamena egingo dio Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritzari, eta azken horrek erabakiko du aldaketa egingo den ala ez.

La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención; la no realización del proyecto aprobado en los plazos previstos; la modificación o reprogramación del proyecto, respecto del presentado junto con la solicitud, que supongan una alteración sustancial del proyecto presentado pero mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser notificada y justificada por escrito ante el GALP que, después de las comprobaciones que considere pertinentes, elevará propuesta de modificación de la resolución a la Dirección de Pesca y Acuicultura, que decidirá sobre la misma.

3.– Baldin eta diruz lagundutako jardueraren behin betiko eta benetako kostua onetsitako gastuaren aurrekontua (laguntza zehazteko baliatu zena) baino txikiagoa bada, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa txikitu egingo da, dagokion proportzioan, akuikulturan eskumena duen zuzendaritzako titularraren likidazio-ebazpenaren bidez, eta, ondoren, dirulaguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuko zaio.

3.– En el caso de que el coste definitivo real de la actividad subvencionada fuera inferior al presupuesto del gasto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada mediante resolución de liquidación de la persona titular de la dirección competente en materia de acuicultura en la proporción que resulte, aplicándose entones el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

4.– Dirulaguntzak emateko ebazpenaren zati bat betetzen ez bada eta aurkeztu eta onartutako proiektu bat bere osotasunean itxuragabetzen bada horregatik, emandako dirulaguntza baliogabetuko da. Horretarako, aipatutako zuzendaritzako titularrak dagokion ebazpena emango du, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitako itzultze-prozedurari hasiera emango zaio, hala badagokio.

4.– El incumplimiento parcial que desvirtúe en su totalidad un proyecto presentado y aprobado, implicará la anulación de la subvención otorgada. A estos efectos, la persona titular de la citada dirección dictará la oportuna resolución, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

20. oinarria.– Atzera egitea eta uko egitea.

Base 20.– Desistimiento y renuncia.

1.– Eskatzaileak eskabide horretan atzera egiteko aukera izango du. Eskatutako laguntzak emateko prozeduraren ebazpena jakinarazi baino lehen egin beharko du atzera. Atzera egiteko, halaxe egin dela egiaztatzea ahalbidetzen duen edozein modu erabiliko da, eta arrantza eta akuikulturaren alorrean eskumena duen zuzendaritzako titularra izango da, ebazpen bidez, bete-betean onartuko duena atzera-egite hori eta prozedura bukatutzat joko duena erakunde horri dagokionez.

1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de las ayudas solicitadas. Se podrá realizar por cualquier medio que permita su constancia y será la persona titular de la Dirección competente en pesca y acuicultura quien, mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento en lo que a esa entidad se refiera.

2.– Emandako laguntzari uko egin ahal izango dio onuradunak. Laguntza onartu ondoren eta gastua egiten bukatu aurretik egin ahal izango dio uko laguntzari, baldin eta Administrazioak ez badu inolako ordainketarik egin, betiere. Uko egiteko, halaxe egin dela egiaztatzea ahalbidetzen duen edozein modu erabiliko da, eta arrantza eta akuikulturaren alorrean eskumena duen zuzendaritzako titularra izango da, ebazpen bidez, berariaz onartuko duena uko-egite hori eta prozedura bukatutzat joko duena erakunde horri dagokionez.

2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida y antes de la finalización de la realización del gasto, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por parte de la Administración. La renuncia podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y será la persona titular de la Dirección competente en pesca y acuicultura quien, mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y declarará concluso el procedimiento en lo que a esa entidad se refiera.

21. oinarria.– Ez-betetzeak.

Base 21.– Incumplimientos.

1.– Onuradunak ez badu betetzen agindu honetako betebeharren bat edo dirulaguntzak emateko ebazpenak ezartzen duen baldintzaren bat, ez badu proiektua partez betetzen (eta, modu horretan, laguntzaren xedea osorik hutsaltzen badu), edo dirulaguntza edo laguntza publikoak itzultzera behartzen duen egoeraren batean badago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluarekin eta abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluarekin bat etorriz, laguntza eman zuen organo eskudunak, ez-betetzearen espedientea izapidetu ondoren (interesdunari entzunda), ebazpen bidez, dirulaguntza jasotzeko eskubidea kenduko dio (partzialki edo erabat) onuradunari, eta, hala badagokio, aginduko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko hartu dituen laguntzak (guztia edo zati bat, proiektuaren betetze-mailarekiko modu proportzionalean) eta berandutze-interesak, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuarekin (Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzkoa) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53. artikuluarekin bat etorriz, hartara eragotzi gabe beste neurri batzuk hartzea. Aipatutako zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira lege-ondorio guztietarako. Ez-betetzea inbertsioei eusteko epeari badagokio, emandako dirulaguntzaren itzulketa pro rata temporis egingo da.

1.– Si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el órgano competente que concedió la ayuda, previo expediente de incumplimiento en el que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar, total o parcial proporcionalmente al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas percibidas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales. Cuando el incumplimiento haga referencia al plazo de mantenimiento de las inversiones, el reintegro de la subvención concedida se realizará «pro rata temporis».

2.– Arau-hauste administratibotzat har daitezkeen gertakarien ondorioz hasten bada itzultze-prozedura, organo eskudunari jakinarazi behar zaizkio gertakariok, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

22. oinarria.– Estatuko laguntzak eta bateragarritasuna.

Base 22.– Ayudas de Estado y compatibilidades.

1.– Agindu honetan araututako laguntzak bi erregelamenduren arabera ematen dira. Alde batetik, Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB) (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa), ezartzen baitu enpresa jakin bati estatu kide batek emango dizkion laguntzen kopuru osoa ez dela 200.000 euro baino gehiagokoa izango, hiru ekitaldiko edozein alditan. Eta, bestetik, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 27ko 717/2014 Erregelamendua (EB) (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak arrantza- eta akuikultura-sektoreko minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa), ezartzen baitu enpresa jakin bati estatu kide batek emango dizkion laguntzen kopuru osoa ez dela 30.000 euro baino gehiagokoa izango, hiru ekitaldiko edozein alditan.

1.– Las ayudas reguladas esta orden se acogen a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis que establece que el importe total de ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a un única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales; y a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura que establece que el importe total de ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a un única empresa no excederá de 30.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

Laguntza hauek bateragarriak izango dira onuradun berek administrazio publiko honetatik edo beste batzuetatik jasotako beste laguntza batzuekin, horien xedea edozein izanik ere, betiere laguntzen metaketak ez badu gainditzen onuradun bakoitzak jarritako muga –200.000 euro, Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamendua (EB) aplikatuz gero, eta 30.000 euro, Europako Batzordearen ekainaren 27ko 717/2014 Erregelamendua (EB) aplikatuz gero– hiru ekitalditan jaso dezakeen gehieneko zenbatekoa. Bateragarriak izango dira, halaber, minimis erregimenekoak ez diren laguntzekin, xede bererako edo beste baterako administrazio publikoak emandakoekin, baldin eta metaketak ez badu eragiten hiru ekitalditan 200.000 eurotik gorako zenbatekoa jasotzea edo ez badu gainditzen gainerako beste laguntzen alorrean aplikatzekoa den araudia.

Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas de minimis concedidas a las mismas personas beneficiarias por esta u otras administraciones públicas, independientemente de la finalidad de las ayudas, siempre y cuando la acumulación no exceda el correspondiente límite establecido de ayuda por persona beneficiaria en el periodo de tres ejercicios fiscales (200.000 euros en caso de aplicarse el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, y 30.000 euros en caso de aplicarse el Reglamento (UE) n.º 717/2014). También serán compatibles con otras ayudas de distinto carácter al de minimis concedidas para para la misma finalidad por esta u otras administraciones públicas, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a un importe de ayuda superior a los límites citados en el periodo de tres ejercicios fiscales ni a una intensidad de ayuda o importe superiores a los máximos establecidos en la normativa que sea de aplicación en cada caso para las otras ayudas.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakotik salbuetsiko dira 508/2014 Erregelamenduaren (EB) V. tituluko I., II. eta IV. kapituluetan aurreikusitako neurriekin lotutako laguntzak, 66. eta 67. artikuluetan izan ezik, bakarrik tokiko kudeaketa era guztiz argian justifikatzen bada. Neurri horiek arrantza eta akuikulturako produktuak eraldatu eta merkaturatzen dituen arrantzaren eta akuikulturaren sektoreari zuzenduta daude. Neurri horiei dagozkien eragiketetarako laguntzak ematen badira, kontribuzio-eskalak eta apartatu honetan aipatutako 508/2014 Erregelamenduko (EB) neurrietarako ezarritako laguntzen araudia errespetatuko dira.

2.– Se exceptúan del apartado anterior las ayudas vinculadas a medidas previstas en los capítulos I, II y IV del Título V del Reglamento (UE) n.º 508/2014, excepto los artículos 66 y 67, solo en caso de que se justifique claramente su gestión a escala local. Se trata de medidas dirigidas al sector pesquero, acuícola, transformador y comercializador de los productos de la pesca y de la acuicultura. Cuando se conceda ayuda para operaciones correspondientes a dichas medidas, se respetarán las escalas de contribución y el régimen de ayudas establecido para las medidas del Reglamento (UE) n.º 508/2014 citadas en este apartado.

Laguntza hauek bateragarriak izango dira beste edozein administrazio publikok, sailek, organismok edo erakunde publiko zein pribatuk emandako beste batzuekin, betiere pilatzeak ez badu eragiten laguntzaren intentsitateak edo zenbatekoak gainditzea kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudian zehaztutako gehieneko kopurua.

Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda o importe de ayuda superiores a los máximos establecidos en la normativa aplicable en cada caso.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental