Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

160. zk., 2021eko abuztuaren 12a, osteguna

N.º 160, jueves 12 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4405
4405

AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen duena 2021eko ekitaldirako.

ORDEN de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial.

5G teknologia banda zabal mugikorraren belaunaldi berria da, eta, azkenean, 4G LTE konexioa ordeztu edo, gutxienez, areagotuko du. Hori horrela, teknologia hori izango da datozen urteetan ekonomia eta gizarte digitala eraikitzeko apustu teknologiko estrategikoetako bat. Teknologia mugikorraren belaunaldi berri horrek aldaketa bizkortuko du, ez telekomunikazioei dagokienez bakarrik, baizik eta gizarteko esparru guztietan ere bai: gailu gehiago konektatzeko aukera ez ezik, transmisio-abiadura handiagoa ere eskainiko du, energia-kontsumo apalagoarekin eta komunikazio-atzerapen txikiagoarekin.

La tecnología 5G representa la nueva generación de banda ancha móvil que eventualmente reemplazará, o al menos aumentará la conexión 4G LTE, situándose como una de las apuestas tecnológicas estratégicas para la construcción de la economía y sociedad digital de los próximos años. Esta nueva generación de tecnología móvil acelerará el cambio, no solo en lo relativo a las telecomunicaciones, sino en todos los ámbitos de la sociedad dada su capacidad de conectar un mayor número de dispositivos, ofrecer una mayor velocidad de transmisión con un menor consumo de energía y un menor retardo de la comunicación.

Hainbat sektoretan aplikatzen dira 5G sareak dakartzan berrikuntza teknologikoak: industrian, prozesuen optimizazioa eta kontrola ahalbidetzen ditu denbora errealeko monitorizazio bidez; logistikan, hornidura-katean gailu gehiago dituzten komunikazio-sistema integratuen bidez; energiaren alorrean, sarea modu efizientean monitorizatuz eta kontrolatuz; edo are osasunaren alorrean ere, Gauzen Internet baliatzen duten gailuak eta wearable-ak erabiliz, zeinek datuak denbora errealean transmititu eta jasotzen baitituzte. Horretaz gainera, hainbat sektoretako esparruak garatzen ere lagunduko du, hala nola mugikortasun autonomoa, konektatutako ibilgailua ezarriz, eta, etorkizunera begira, ibilgailu autonomoa edo hiri adimendunak ere bai, ingurune seguruagoak, garbiagoak eta jasangarriagoak eskainiz, besteak beste.

Las innovaciones tecnológicas que incorpora la red 5G tienen aplicación en sectores como la industria, permitiendo la optimización y control de los procesos mediante un monitoreo en tiempo real, la logística, a través de sistemas de comunicaciones integrados con más dispositivos a lo largo de la cadena de suministro más ágiles y fáciles de controlar, la energía, monitorizado y controlando eficientemente la red, o la salud, a través del uso de «wearables» y dispositivos IoT que transmiten y reciben datos en tiempo real. También contribuirá al desarrollo de ámbitos multisectoriales como la movilidad autónoma a través de la implantación del vehículo conectado y en el futuro vehículo autónomo o las ciudades inteligentes, facilitando un entorno más seguro, limpio y sostenible, entre otros.

5G konektagarritasuna zabaltzea lehiakortasun-faktore bihurtuko da EAEko enpresa-ekosistemarentzat eraldaketa digitaleko prozesuaren barruan, bai eta EAEko gizartearentzat ere, teknologikoki aurreratuak diren zerbitzuak baliatzeari dagokionez. Ildo horretan, azken urteotan lurralde osoan banda zabal finkoa hedatu izana hartuko da abiapuntutzat.

La extensión de la conectividad 5G se convertirá en un elemento de competitividad para el ecosistema empresarial vasco en su proceso de transformación digital y para la sociedad vasca en el uso de servicios tecnológicamente avanzados, tomando como punto de partida el despliegue de banda ancha fija en todo el territorio llevado a cabo en los últimos años.

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak 5G teknologiaren ezarpena bultzatu eta bizkortu nahi du lurralde osoan, bai eta enpresa-, hiri- eta landa-eremuan ere. Horretarako, administrazioek haren hedapena erraztuko dute eta enpresa-erabilerako kasuak sustatuko dituzte hainbat ekintzaren bidez, teknologia hori ezartzen eta zerbitzuak garatzen laguntzeko.

Por este motivo, desde Gobierno Vasco se pretende impulsar y acelerar la adopción de la tecnología 5G en todo el territorio y en el plano empresarial, urbano y rural, facilitando el despliegue desde las Administraciones y promoviendo casos de uso empresariales, con diferentes acciones, que apoyen su implantación y el desarrollo de sus servicios.

Programa hau sustapen-erreminta bat da, Euskadi 2025 Eraldaketa Digitalerako Estrategian definitutako jarduera-ildoen barruan. Halaber, bat dator Euskadi Basque Country 2030 Agendarekin –hau da, EAEk eginiko ekarpena Nazio Batuek 2015eko irailaren 25ean onetsitako Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari–. Programa horretan, enpresek funtsezko eginkizuna izango dute, eta horrek, aldi berean, aurrekaririk gabeko erantzukizuna eta abagunea sortzen ditu, negozioen helburuak ekitate- eta jasangarritasun-helburuekin bat etorrarazteko. Finean, garapen jasangarriko helburuak aukera bikaina dira soluzio eta teknologia berriak garatzeko eta ezartzeko, guztia ere munduan garapen jasangarriarekin loturik ditugun erronkarik mamitsuenei aurre egiteko.

Este programa es un instrumento de impulso dentro de las líneas de actuación definidas en la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 y en consonancia con la Agenda Euskadi Basque Country 2030, contribución vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada el 25 de septiembre de 2015 por Naciones Unidas. En ella, las empresas están llamadas a jugar un papel central, lo que constituye, al mismo tiempo, una responsabilidad y una ocasión sin precedentes para alinear los objetivos de un negocio con los de la equidad y la sostenibilidad. En definitiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan una oportunidad para desarrollar e implementar soluciones y tecnologías que permitan hacer frente a los retos más grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible.

Laguntza hau bilduta dago Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021, 2022 eta 2023rako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan, zeina Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartu baitzen, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak eskatzen duen bezala eta arau horretan jasotako edukiarekin.

Esta ayuda se encuentra incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023, aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido recogido en dicha norma.

Horrenbestez, honako hau

Y en virtud de ello

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da laguntza-programa baten deialdia egitea eta programa hori arautzea, enpresa-esparruaren barruan 5G teknologien ezarpen-proiektuak bultzatzeko, teknologia horien erabilera bizkortzeko eta, hala, ekonomiaren trantsizio digitala ahalbidetzeko; halaber, programa hau gauzatzeak antzeko proiektuetarako eredu gisa balioko du.

La presente Orden tiene por objeto convocar y regular un programa de ayudas, para apoyar proyectos de implantación de tecnologías 5G dirigidos a acelerar su adopción que permita la transición digital de la economía, dentro del ámbito empresarial, y cuya ejecución sirva de efecto demostración para proyectos similares.

Proiektu horiekin zerikusia duten erabilera-kasuek barnean hartu beharko dute merkatuan eskuragarri dauden eta enpresen eragiketetan aplikagarriak diren 5G soluzio/teknologien ezarpena.

Los casos de uso asociados a estos proyectos deberán contemplar la implantación de soluciones/tecnologías 5G disponibles en el mercado, y aplicables a la actividad operativa de las empresas.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Lehenbiziko artikuluan adierazitako helburura bideratutako baliabide ekonomikoak 1.683.933,43 euro izango dira.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo 1 ascienden a la cantidad de 1.683.933,43 euros.

2.– Aipatutako baliabideak proiektu estrategikoen funtsetatik etorriak izango dira, eta Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak (Socade SA) kudeatuko ditu, harekin lankidetzan aritzeko hitzarmenean zehazturiko moduan.

2.– Los citados recursos procederán de los Fondos de Proyectos Estratégicos y serán gestionados por la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. de la forma establecida en el convenio de colaboración con la misma.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Programa honetan jasotako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte enpresa-jarduera gauzatzen duten pertsona fisiko eta juridikoek, edozein dela ere enpresaren tamaina, baldin eta EAEn badute jarduera-zentro bat eta bertan egiten badute diruz lagundu daitekeen jarduera hori.

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en el presente Programa las personas físicas y jurídicas que realicen actividad empresarial, independientemente del tamaño de la empresa, que dispongan de un centro de actividad en la CAPV, en el que realizarán la actuación subvencionable.

2.– Ez dira onuradun izango sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak.

2.– Quedan excluidas de la condición de beneficiaria las Sociedades Públicas y Entidades de Derecho Público.

3.– Erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eskabidea aurkezten denetik. Era berean, alta emanda egon beharko dute ekonomia-jardueren gaineko zergan (EJZ) ere. Eskabidea aurkeztuz gero, erakunde eskatzaileak baimena emango dio organo laguntza-emaileari zuzenean egiazta dezan betetzen dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta baimena emango dio, halaber, kontsultatzeko enpresa zer epigrafetan dagoen alta emanda ekonomia-jardueren gaineko zergan. Hala ere, erakunde eskatzaileak modu arrazoituan egin ahal izango du aurka, eta, halakorik egiten baldin badu, betebehar horiek betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

3.– Las entidades beneficiarias tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social desde la presentación de la solicitud. Asimismo, deberán estar dadas de alta en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse de forma motivada, debiendo aportar, entonces, la certificación del cumplimiento de las citadas obligaciones.

4.– Erakunde onuradunek nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun nahikoa izan behar dute, eta ez dira desgaituta egongo dirulaguntza publikoak eskuratzeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin edo beste erakunde publikoekin kontratuak izenpetzeko.

4.– Será indispensable que las entidades beneficiarias tengan personalidad jurídica propia y suficiente capacidad de obrar y que no se encuentren inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otro ente público.

5.– Erakunde onuradunei dirulaguntzak eta laguntzak emateko eta, hala dagokionean, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zigor-prozedura amaitzea.

5.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Ezingo dira onuradun izan krisian dauden enpresa edo erakundeak, krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauen (2014/C 249/01) definizioaren arabera, salbu eta betetzen bada 2020ko martxoaren 19ko aldi baterako esparruaren 3.1.22.c bis apartatuan ezarritako salbuespena –egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko estatu-laguntzen neurriei buruzkoa– [C (2020) 1863].

6.– No podrán ser beneficiarias las empresas y entidades en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01), salvo que concurra la excepción establecida en el apartado 3.1.22.c bis del Marco Temporal de 19 de marzo de 2020, relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 [C (2020) 1863].

7.– Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela, ezin izango dira onuradun izan berreskuratzeko agindu bat oraindik betetzeke daukaten erakundeak.

7.– No podrán ser beneficiarias las entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

8.– Ezingo dira izan agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun edo erakunde kolaboratzaile Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan zehazten diren egoeretako batean dauden pertsonak edo erakundeak.

8.– Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9.– Eskabidea aurkezten denetik dirulaguntza likidatzen den arte eutsi beharko zaio onuradun izateko baldintzari.

9.– La condición para ser beneficiario deberá mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta exekuzio-epea.

Artículo 4.– Actividades subvencionables y plazo de ejecución.

1.– Diruz laguntzeko moduko jarduerak izango dira EAEko enpresetan 5G teknologiak ezartzera bideraturiko proiektuak, eta EAEn teknologia horren eskaintza eta eskaria aktibatzea ahalbidetzen badute, enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Proiektuek honako tipologia hauetakoren batekoak izan beharko dute:

1.– Serán subvencionables los Proyectos de implantación de tecnologías 5G en empresas de la CAPV y que permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi, para lograr mejorar la competitividad de las empresas. Los proyectos deberán ser de alguna de las siguientes tipologías:

a) 5G sareak erabiltzea sentsorikan, hari gabeko komunikazioetan eta industria-plantetako datu-prozesamenduan.

a) Uso de redes 5G en sensórica, comunicaciones inalámbricas y procesamiento de datos de plantas industriales.

b) 5G sarea erabiltzea Industria 4.0 teknologiekin lotutako proiektuetan (zibersegurtasuna, ikusmen artifiziala, robotika kolaboratiboa eta abar).

b) Uso de red 5G en proyectos relacionados con las tecnologías de Industria 4.0 (Ciberseguridad, Visión Artificial, Robótica Colaborativa, etc.).

c) 5G sareak erabiltzea mugikortasun-proiektuetan, ibilgailu autonomo-konektatuetan, garraio adimenduneko sareetan, hornidura-katearen logistikan eta optimizazioan, eta abarretan.

c) Uso de redes 5G en proyectos de movilidad, vehículo autónomo-conectado, redes de transporte inteligente, Logística-optimización cadena de suministro, etc.

d) 5G sareak erabiltzea energia- eta ingurumen-trantsizioarekin lotutako proiektuetan (sareen monitorizazioa, kontsumo-murrizketa, energia-efizientzia, ingurumen-kudeaketa eta abar).

d) Uso de redes 5G en proyectos relacionados con la transición energético-medioambiental (Monitorización de redes, Reducción de Consumo, Eficiencia Energética, Gestión Medioambiental, etc.).

e) 5G sarea erabiltzea trantsizio soziosanitarioarekin lotutako proiektuetan (anbulantzia konektatua, urruneko ebakuntza kirurgikoak eta abar).

e) Uso de red 5G en proyectos relacionados con la transición socio-sanitaria (Ambulancia Conectada, Intervenciones quirúrgicas remotas, etc).

2.– Proiektuen gehieneko exekuzio-epea 12 hilabetekoa izango da, dirulaguntzen ebazpena jakinarazten denetik zenbatzen hasita. Hala ere, 24 hilabetez luzatu ahal izango da epe hori, organo kudeatzailearen (Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria) aldez aurreko baimenarekin, laguntzen aldaketari buruzko 20. artikuluko 2. apartatuan jasotako baldintzetan.

2.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 12 meses, contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión de las ayudas. No obstante, este plazo podrá ser ampliable hasta un total de 24 meses, previa autorización del órgano gestor (Directora de Transformación Digital y Emprendimiento), en los términos recogidos en el apartado 2 del artículo 20, relativo a la modificación de las ayudas.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 5.– Gastos subvencionables.

1.– Honako hauek joko dira gastu eta/edo inbertsio hautagarritzat:

1.– Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles:

a) Aholkularitzako eta/edo ingeniaritzako gastuak.

a) Gastos en Consultoría y/o Ingeniería.

b) Hardwarea eta/edo softwarea eskuratzeko gastuak eta/edo inbertsioak.

b) Gastos y/o Inversiones de adquisición de Hardware y/o Software.

c) 5G proiektuko telekomunikazio-zerbitzuekin lotutako gastuak eta/edo inbertsioak.

c) Gastos y/o Inversiones relacionados con los servicios de telecomunicaciones del proyecto 5G.

Gastu eta/edo inbertsio hautagarriek baldintza hauek bete beharko dituzte:

Los gastos y/o inversiones elegibles deberán de cumplir los siguientes requisitos:

a) Ingeniaritzan, aholkularitzan, hardwarean, softwarean edo telekomunikazio-zerbitzuetan 5G teknologian adituak diren enpresek egin beharko dituzte, eta, gainera, enpresa horiek ezingo dute izan loturarik laguntza eskatzen duten enpresekin akzioen edo partaidetzen bidez, ez zuzenean eta ez zeharka.

a) Deberán ser realizados por empresas expertas en la tecnología 5G en los ámbitos de la Ingeniería, Consultoría, Hardware, Software o Servicios de Telecomunicaciones, y que adicionalmente no tengan vinculación, vía acciones o participaciones, directa o indirectamente, con la empresa solicitante de la ayuda.

b) Gehienez ere 12 hilabetez onartuko dira softwarearen alorreko gastu errepikariak eta 5G proiektuko telekomunikazio-zerbitzuekin zerikusia duten gastuak.

b) Los gastos recurrentes en Software y relacionados con los servicios de telecomunicaciones del proyecto 5G se aceptarán durante un plazo máximo de 12 meses.

c) Inola ere ez dira hartuko gastu eta inbertsio hautagarritzat eskatzaileak berak egindako lanak.

c) En ningún caso tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles trabajos realizados por el propio solicitante.

2.– Gastu eta/edo inbertsio hautagarri guztien baturak 25.000 euroko zenbatekoa izan beharko du gutxienez (BEZik gabe).

2.– La suma de todos los gastos y/o inversiones elegibles deberá de tener un importe mínimo de 25.000 euros (IVA excluido).

3.– Onartuko dira 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako edo fakturatutako gastuak, eta onartuko dira, halaber, laguntzak emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo 12 hilabeteetakoak ere.

3.– Se admitirán gastos devengados o facturados a partir del 1 de enero de 2021, y en todo caso, en los 12 meses siguientes contados desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión de las ayudas

4.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa betez, diruz laguntzeko moduko gastuak gainditu egiten badu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak, gutxienez hiru eskaintza –hornitzaile ezberdinenak– eskatu beharko ditu onuradunak, obrarako konpromisoa kontratatu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu aurretik, non eta, haien ezaugarri bereziak direla-eta, merkatuan ez den aski erakunde haiek egin, eman edo entregatzeko, edo non eta dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik ez den egin eta ordaindu gastua.

4.– En cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado y pagado con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención.

6. artikulua.– Laguntzen izaera eta emateko prozedura.

Artículo 6.– Naturaleza de las ayudas y procedimiento de concesión.

Agindu honen esparruan eman beharreko dirulaguntzak lehia-araubidean emango dira; itzulezinak izango dira, eta gehienez diruz lagundu daitezkeen gastuen eta inbertsioen % 75 izango dira proiektu bakoitzean.

Las subvenciones a conceder en el marco de la presente Orden, en régimen de concurrencia competitiva, adoptarán la forma de subvención no reintegrable y supondrán, como máximo, el 75 % de los gastos e inversiones subvencionables en cada proyecto.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de las ayudas.

Onartutako proiektu bakoitzari eman beharreko dirulaguntza kalkulatzeko, gastu eta inbertsio hautagarrien % 75eko gehieneko laguntza-intentsitatea aplikatuko da, proiektu bakoitzeko 100.000 euroko gehieneko mugarekin.

La subvención a conceder a cada proyecto aprobado será la resultante de aplicar la intensidad máxima de ayuda del 75 % de los gastos e inversiones elegibles, hasta un máximo de 100.000 euros por proyecto.

Proiektu bakarra lagundu ahal izango da diruz enpresa eta urte bakoitzeko.

Únicamente se podrá apoyar un proyecto por empresa y año.

8. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Programa honetan aurreikusitako laguntzak metatu ahal izango dira bateragarriak diren beste laguntza batzuekin edo Batasuneko beste finantzaketa modu batzuekin.

1.– Las ayudas previstas en el presente Programa podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria.

2.– Laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango erakunde onuradunak garatzeko asmoa duen jardueraren kostua baino handiagoa, soilik laguntza hori aintzat hartuta edo edozein administraziok edo horien sektore publikoek xede bererako emandako beste laguntza batzuk gehituta. Beste laguntza publikoak eta programa honen bidez emandakoa aintzat harturik metatutako zenbatekoak gainditu egiten badu kostu hori, murriztu egingo da programa honetan araututako laguntzaren zenbatekoa, jardueraren gehiegizko finantzaketa saihesteko behar den beste murriztu ere.

2.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. De producirse que, con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa, se superase dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación de la actividad.

Nolanahi ere, agindu honetan ezarritako laguntzek errespetatu egingo dituzte Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako de minimis arauak –laguntza hauei edo Europar Batasunaren esparruan emandako beste jarraibide edo xedapen batzuei dagokie erregelamendu hori–.

En todo caso, las ayudas de la presente Orden respetarán las reglas de minimis establecidas en el Reglamento UE n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativa a estas ayudas u otras directrices o disposiciones emanadas al efecto en el marco de la Unión Europea.

9. artikulua.– Laguntzen kontrola.

Artículo 9.– Control de las ayudas.

1.– Programa hau aplikatuz emaniko laguntzak garrantzi txikiagoko edo de minimis laguntza gisa hartzen dira, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan jasotakoarekin bat, zeinak Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari egiten baitio erreferentzia.

1.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, de conformidad con lo recogido en el Reglamento UE n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

2.– Erakunde onuradun bakarrak jaso dezakeen de minimis laguntza ezingo da izan 200.000 euro baino handiagoa, egungo ekitaldi ekonomikoa eta aurreko biak aintzat hartuta. Onuraduna salgaiak errepidez garraiatzeko eragiketak besteren kontura egiten dituen enpresa bat bada, 100.000 eurora murriztuko da gehieneko hori (gainera, laguntza ezingo da erabili salgaien errepide-garraiorako ibilgailuak erosteko). Hori dela eta, programa honetan xedatutako laguntzarik ez da emango baldin eta emandako laguntza, onuradunak aurretik lortu dituen beste de minimis laguntza batzuei gehituta muga horretatik gorakoa bada, edozein izanik ere administrazio laguntza-emailea(k).

2.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, este máximo se reduce a 100.000 euros (adicionalmente, la ayuda no puede utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera). Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido el beneficiario, con independencia de la administración o administraciones concedentes, excediera dicho límite.

3.– Diruz lagundu daitezkeen gastu berberei dagokienez, de minimis laguntzak ez dira metatuko Estatuko beste ezein laguntzarekin, baldin eta metatze horrek gaindituko balu laguntzaren intentsitatea edo dagokion gehieneko laguntzaren kopurua. Gehieneko kopuru hori kasu bakoitzaren ezaugarri zehatzen arabera dago ezarrita, kategorien araberako salbuespen-araudi baten edo Batzordeak harturiko erabaki baten bitartez.

3.– Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

4.– Aurretik aipaturiko muga horiek edo programa honek zehazten dituen beste batzuk gaindituz gero, programa hau betez emandako laguntzatik gehiegizko zenbatekoa kenduko da.

4.– En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

5.– De minimis laguntzak emanda daudela joko da, onuradunari laguntza eman zaiola jakinarazten zaion unetik aurrera.

5.– Las Ayudas de minimis se considerarán otorgadas en el momento en que se comunique a la beneficiaria la concesión de la misma.

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eskabideak aurkezteko epea; amaitu, berriz, 2021eko urriaren 22an amaituko da. Hala ere, eskatzaileei eskainitako arreta teknikoa 2021eko urriaren 22an amaituko da, 15:00etan (Espainiako penintsulako ordua).

1.– El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 22 de octubre de 2021. No obstante, la atención técnica a los solicitantes finalizará a las 15:00 horas (hora peninsular española) del día 22 de octubre de 2021.

2.– Bitarteko elektronikoen bidez egingo dira eskabideak, errekerimenduak eta jakinarazpenak, bai eta agindu honen bidez arauturiko laguntza-deialdi honetan jasotako gainerako kudeaketak ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera.

2.– Las solicitudes, requerimientos y notificaciones, así como las demás gestiones implicadas en esta convocatoria de concesión de ayudas reguladas por la presente Orden se efectuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora jo behar da eskabidea, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako dokumentuak lortzeko eta betetzeko:

3.– El acceso a la solicitud, declaraciones responsables y demás documentos y su cumplimentación, se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi:

Egoitza elektronikoan egongo dira eskura kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak ere.

Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica.

Eskabidearen ondoren, espedientea eskuratzeko eta errekerimenduak jakinarazpenak eta agindu honetan inplikatutako gainerako izapideak egiteko, honako helbide honetara jo beharko da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección:

4.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Halaber, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.

4.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11. artikulua.– Laguntza-eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 11.– Solicitudes de ayuda y documentación a presentar.

1.– Formatu elektronikoan beteko dira laguntza-eskabideak eta agindu honetan aurreikusitako gainerako agiri osagarriak, aurreko artikuluan adierazitako egoitza elektronikoan, bertan ematen den ereduaren arabera.

1.– Las solicitudes de ayuda y demás documentación complementaria prevista en la presente se cumplimentarán en formato electrónico en la sede electrónica señalada en el artículo anterior, de acuerdo al modelo que en la misma se facilita.

2.– Erakunde interesdunek eskabide bat aurkeztu beharko dute proiektu bakoitzeko, erakundearen legezko ordezkariaren sinadura elektronikoarekin. Eskabidearekin batera, zenbait fitxategi aurkeztu beharko dira, honako agiri hauen kopia digitalizatua dutela:

2.– Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud por cada proyecto con firma electrónica del representante legal de la entidad. La solicitud deberá ir acompañada de ficheros con la copia digitalizada de la documentación siguiente:

a) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko aitorpena. Erakundearen legezko ordezkariak egindako erantzukizunpeko aitorpena, eskabideari atxikita dagoen ereduaren arabera, inguruabar hauek egiaztatuz:

a) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

• Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren (NAN) zenbakia edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

• Nombre y Apellidos y Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del representante legal de la entidad.

• Gutxienez jarduera ekonomikoko zentro baten helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eta han garatzea diruz lagundu daitekeen jarduera.

• Domicilio de, al menos, un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que desarrollará la actividad subvencionable.

• Aurreko bi zerga-ekitaldietan eta finantzaketa eskatzen deneko zerga-ekitaldian emandako de minimis laguntzen zerrenda, adieraziz laguntza noiz eman den, zein erakundek eman duen eta laguntzaren beraren programa eta zenbatekoa zehaztuta.

• Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la ayuda, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

• Erakunde publiko edo pribatuek proiekturako eskatutako eta/edo emandako laguntzen zerrenda, laguntza noiz eskatu den zehaztuta, edo, kasuak hala eskatzen badu, noiz eman den, zein erakundek eman duen eta laguntzaren beraren programa eta zenbatekoa adierazita.

• Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud, o en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

• Ez egotea agindu honen 3. artikuluan (Erakunde onuradunak) aurreikusitako egoeretako batean, eta, beraz, ez egotea ezinduta onuradun izateko.

• No encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el «Artículo 3.– Entidades beneficiarias» de esta norma que imposibilitan obtener la condición de beneficiaria.

b) Legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia. Eskatzailea langile autonomoa baldin bada, dagokion foru-aldundiaren edo udalaren ogasun-sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena.

b) Copia del poder notarial del representante legal. En el caso de que el solicitante sea un trabajador autónomo, Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que acredite la actividad económica.

c) Erakunde eskatzailearen IFZ.

c) NIF de la entidad solicitante.

d) Finantza-erakundearen ziurtagiriaren kopia, kontu korrontearen titulartasuna (IBAN) eskatzaileari dagokiola eta zenbaki hori duela egiaztatzen duena.

d) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a nombre del solicitante.

e) Proiektuaren eskaintza tekniko eta ekonomiko bereiziak. Honako puntu hauei buruzko informazio zehatza jaso beharko du:

e) Ofertas técnica y económica diferenciadas del proyecto, que deberá contener información detallada sobre los siguientes puntos:

• Enpresaren jarduera eta egungo egoera, teknologiari dagokionez.

• Actividad y situación actual de la empresa en base a la tecnología.

• Hautemandako arazoa/beharra. Lortu nahi diren helburuak.

• Problema / necesidad detectada. Objetivos que se quieren alcanzar.

• Egin beharreko ingeniaritza- eta/edo aholkularitza-lanen deskribapena.

• Descripción de las tareas de ingeniería y/o consultoría a realizar.

• Dirulaguntzaren xede den proiektuan landu beharreko hardware- eta software-inbertsioen deskribapena. Proiektuarekiko harremana eta haren beharra argitzea.

• Descripción de las inversiones en hardware y software a abordar en el proyecto objeto de subvención. Aclarar la relación con el proyecto y la necesidad del mismo.

• Ezarri beharreko 5G soluzioaren azterketa zehatza. Proiektuan erabili beharreko teknologiak. Erabilera-kasuen deskribapena.

• Análisis detallado de la solución 5G a implantar. Tecnologías a emplear en el proyecto. Descripción de los Casos de Uso.

• Aurrekontuaren banakapena, proiektuaren kostu guztiak barnean harturik.

• Desglose del presupuesto que incluya todos los costes del proyecto.

• Egin beharreko zeregin bakoitzeko orduen zenbatespena (dedikazioak).

• Estimación de horas por cada una de las tareas a realizar (dedicaciones).

• Proiektua gauzatzeko egutegia.

• Calendario de ejecución del proyecto.

f) Enpresa eskatzailea laguntza-eskabidea aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan eratu bada, daukan «negozio-plana» aurkeztu beharko du.

f) En el caso de que la empresa solicitante haya sido constituida en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, deberá presentar su «Plan de Negocio».

3.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, edo, hala badagokio, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak –agindu honetan jasotako dirulaguntzak kudeatzen erakunde laguntzaile modura jardungo baitu– hau eska diezaiekete agente eskatzaileei: aurkeztutako eskabidea egoki ulertu, ebaluatu eta izapidetzeko beharrezkotzat jotzen dituzten agiri edota argibide osagarriak, aditzera emanez ezen, agindu honetan berariaz adierazi gabekoetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoa aplikatuko dela.

3.– El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, o, en su caso, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que actuará como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones contempladas en la presente Orden, podrán requerir a los agentes solicitantes cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Eskatzaileei bermatu egingo zaie beren hizkuntza, euskara edo gaztelania, ahoz zein idatziz erabiltzeko eta arreta hizkuntza horretan jasotzeko eskubidea, agindu honen haritik Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziarekin izango dituzten harremanetan.

4.– Los solicitantes verán garantizado el derecho a usar y ser atendido en su misma lengua, euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y con SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a raíz de la presente Orden.

12. artikulua.– Eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de las solicitudes.

1.– Eskabidea ez badago beteta behar bezala puntu guztietan, edo ez bada aurkezten aurreko artikuluan adierazitako dokumentazio guztia, 10 eguneko epea emango zaio erakunde eskatzaileari akatsa zuzentzeko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko. Epe hori igarota hala egin ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko da, eta hala adieraziko da, eraldaketa digitalaren eta ekintzailetzaren arloan eskumena daukan zuzendaritzako titularraren ebazpen baten bidez, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan.

1.– Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la persona titular de la Dirección competente en materia de Transformación Digital y Emprendimiento, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Jakinarazpen-sistemak aukera emango du egiaztatzeko zer egun eta ordutan egin zaion ekintzaren jakinarazpena interesdunari, eta zer egun eta ordutan sartu den hura haren edukira; une horretatik aurrera, jakinarazpena egintzat emango da. Baldin badakigu jakinarazpena iritsi zaiola baina, hamar egun natural igarota, ez baldin bada edukira sartu, ulertuko dugu jakinarazpena ukatu egin duela. Izapidea egintzat joko da, eta prozedurak aurrera jarraituko du, non eta ez den garbi geratzen, ofizioz edo interesdunak eskaturik, teknikoki edo materialki ezinezkoa izan zaiola edukira sartzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43. artikuluan jasotakoarekin bat etorriz.

2.– El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición de la persona interesada del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada. Cuando exista constancia de la puesta a disposición, y transcurran diez días naturales sin acceder a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso, de conformidad con lo recogido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13. artikulua.– Eskabideak ebaluatzeko organoa.

Artículo 13.– Órgano para la evaluación de las solicitudes.

1.– Gai honetarako sortutako ebaluazio-organoari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea, bai eta esleipen-proposamenak gertatzea ere.

1.– Corresponderá al Órgano de Evaluación, creado a estos efectos, el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, así como la elaboración de las propuestas de concesión.

2.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria izango da ebaluazio-organoko burua: Leyre Madariaga Gangoiti andrea. Hauek izango dira batzordekideak: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Garapen Industrialeko zuzendaria, Mikel Amundarain Leibar jauna, zeina presidenteorde izango baita Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak aurreikusitako kasuetan; Arabako Foru Aldundiko Ekonomiaren Garapen eta Berrikuntzako zuzendaria, Javier Hernando García jauna; Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko zuzendaria, Cristina Múgica Vargas andrea; Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko zuzendaria, Iker Estensoro Sarasola jauna; SPRI Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Eraldaketa Digitaleko Alorraren zuzendaria, Iñaki Suarez Arauzo jauna; eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren Zuzendaritzako teknikari-taldeko lagun bat, idazkari-lanetarako. Ebaluazio-organoaren erabakiak gehiengoz hartuko dira, eta kideen erdiek gehi batek parte hartu beharko dute, gutxienez.

2.– El Órgano de Evaluación estará presidido por la Directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Dña. Leyre Madariaga Gangoiti. Serán vocales: el Director de Desarrollo Industrial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, D. Mikel Amundarain Leibar, quien actuará de Vicepresidente en los casos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, el Director de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación Foral de Álava, D. Javier Hernando García; la Directora de Competitividad Territorial y Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia, Dña. Cristina Múgica Vargas; el Director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, D. Iker Estensoro Sarasola; el Director del Área de Transformación Digital de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, D. Iñaki Suarez Arauzo; y una persona del equipo técnico de la Dirección de Transformación Digital y Emprendimiento del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, quien ejercerá las labores de Secretaría. Las decisiones del Órgano de Evaluación se tomarán por mayoría, siendo el mínimo de asistentes necesarios la mitad de los miembros más uno.

3.– Proiektuak aztertzeko eta ebaluatzeko lan materialak SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Eraldaketa Digitaleko Sailak egingo ditu, eta, ondoren, Ebaluazio Organoari aurkeztuko dizkio.

3.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de los proyectos serán realizados por el área de Transformación Digital de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial que los presentará en el Órgano de Evaluación.

4.– Ebaluazio-organoa baliozkotasunez eratuta geratuko da bilerak eta eztabaidak egiteko eta erabakiak hartzeko, baldin eta presidentea, idazkaria (edo haien ordezkoak) eta gutxienez gainerako kideetako bat bertaratzen badira. Ebaluazio Organoaren funtzionamenduarekin zerikusia duen eta atal honetan aurreikusi ez den orotan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulua eta hurrengoak aplikatuko dira, osagarri modura.

4.– La constitución del Órgano de Evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de quienes ostentan la Presidencia y Secretaría o, en su caso, de quienes los sustituyan y al menos una persona más del resto de vocales. En todo lo relativo al funcionamiento del Órgano de Evaluación, no previsto en este apartado, se aplicará supletoriamente los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

5.– Dirulaguntzak emateko proposamenak agindu honen 15.3 artikuluan jasotakoa bilduko du, gutxienez.

5.– La propuesta de concesión contendrá, como mínimo, lo recogido en el artículo 15.3 de la presente Orden.

14. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de evaluación.

1.– Babestu beharreko proiektuak hautatzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

1.– Para la selección de los proyectos a apoyar se aplicarán los siguientes criterios:

1. irizpidea: Proiektuaren maila teknologikoa, 5G teknologiaren potentzialtasunen erabilera-mailari dagokionez (latentzia, segurtasuna, gaitasuna, gailu aniztasuna, energia-efizientzia eta Edge Computing) (30 puntu).

Criterio 1: Nivel tecnológico del proyecto en cuanto el grado de utilización de las potencialidades de la tecnología 5G (Latencia, Seguridad, Capacidad, Multidispositivo, Eficiencia Energética y Edge Computing) (30 puntos).

2. irizpidea: Enpresa onuradunaren edo onuradunen lehiakortasuna hobetzea, 5G teknologiak ezartzeko proiektua inplementatzearen ondorioz, haien produktu, prozesu, bitarteko eta sistemekin oro har lotutako hobekuntzak neurtuta (25 puntu).

Criterio 2: Mejora de la competitividad de la empresa o empresas beneficiarias como consecuencia de la implementación del proyecto de implantación de tecnologías 5G, medida en mejoras asociadas de manera global a sus productos, procesos, medios y sistemas (25 puntos).

3. irizpidea: Proiektuaren gaitasuna enpresan bertan zuzeneko eta zeharkako enplegua sortzeko, fakturazioa areagotzeko edo enpresa onuradunen esportazioa handitzeko (25 puntu).

Criterio 3: Capacidad de impacto del proyecto en la propia empresa en la creación de empleo directo e indirecto, aumento de la facturación o incremento de la exportación en las empresas beneficiarias (25 puntos).

4. irizpidea: Proiektuak EAEko ekonomian duen trakzio-eragina eta proiektua beste enpresa-jarduera batzuetara hedatzeko aukera (10 puntu).

Criterio 4: Efecto tractor del proyecto sobre la economía vasca y posibilidad de extensión del proyecto a otras actividades empresariales (10 puntos).

5. irizpidea: Proiektua aurkezteko dokumentazioaren kalitatea. Helburuen, zereginen eta kostuen zehaztasun-maila. Lantaldea (10 puntu).

Criterio 5: Calidad de la documentación de presentación del proyecto. Grado de definición de los objetivos, tareas y costes. Equipo de trabajo (10 puntos).

2.– Irizpide bakoitzak gehienez lortu daitekeen puntuazioa izango du. Definituriko irizpideen betetze-mailaren arabera lortzen da puntuazio hori.

2.– Cada criterio tiene una puntuación máxima alcanzable. La puntuación se obtiene en función del grado de cumplimiento de los criterios definidos.

3.– Programa honetan, inola ere ezingo dira izan onuradun 50 puntu baino gutxiago lortzen dituzten eskabideak.

3.– Las solicitudes que obtengan una puntuación inferior a 50 puntos no podrán en ningún caso ser beneficiarias de la ayuda dentro del programa.

15. artikulua.– Dirulaguntza emateko ebazpena.

Artículo 15.– Resolución de concesión de subvención.

1.– Aurkeztutako eskabideak prozedura bakar baten bidez izapidetuko dira, eta Gobernu Kontseiluari dagokio prozedura hori ebaztea, erakunde interesdunek planteatutako alderdi guztiak erabakita eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak eskaturik, zeinak helaraziko baitu ebaluazio-organoak eginiko proposamena.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde, al Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que dará traslado de la propuesta formulada por el órgano de evaluación.

2.– Hautatutako proiektuak puntuazio handienetik txikienera ordenatu ondoren, eskatutako laguntza hurrenez hurren esleituko da, eta hurrenkera horri jarraituko zaio, harik eta 2. artikuluan ezarritako zuzkidura ekonomikoa agortu arte, hala badagokio.

2.– Ordenados los proyectos seleccionados de mayor a menor puntuación obtenida, se asignará la ayuda solicitada de manera sucesiva, siguiendo esta prelación, hasta agotar, en su caso, la dotación económica establecida en el artículo 2.

3.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

3.– La Resolución contendrá como mínimo:

a) Dirulaguntzak jasoko dituzten proiektuen zerrenda, proiektu bakoitzerako epeak eta ematen den laguntzaren zenbateko osoa adierazita, bai eta erakunde onuraduna ere, lortutako puntuazioaren arabera.

a) Relación de los proyectos a los que se conceden las subvenciones, indicando, para cada uno de ellos, los plazos para su realización y la cuantía global de ayuda que se concede, así como entidad beneficiaria, en función de la puntuación obtenida.

b) Deialdiko baldintzak ez betetzeagatik edo deialdira bideratutako funtsak agortzeagatik dirulaguntzak ukaturik geratu zaizkien eskabideen zerrenda, ezesteko proposamenaren arrazoiekin batera.

b) Relación de las solicitudes a las que se deniegan las subvenciones por no cumplir los requisitos de la convocatoria, o por agotamiento de los fondos destinados a la misma, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación.

c) Aurrerakin gisa ordaindu beharreko zenbatekoen deskribapena, zeinak emandako laguntzaren % 70 izango baitira.

c) Descripción de las cantidades a abonar en concepto de anticipo, las cuales ascenderán al 70 % de la ayuda concedida.

4.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa erakunde interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las entidades interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de esta Orden, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Hartzen den ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Gobernu Kontseiluari edo zuzenean Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari. Horretarako, hilabeteko epea izango da egintza espresua bada, edo noiznahi ustezko egintza gertatzen den unetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan zehazten denarekin bat etorriz.

5.– La Resolución que se adopte será recurrible potestativamente en reposición ante el Consejo de Gobierno o directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de un mes, si el acto es expreso, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei. Nolanahi ere, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da erakunde onuradunen, diruz lagundutako proiektuen eta emandako dirulaguntzen zerrenda, herritarrek oro har horren berri izan dezan.

6.– La Resolución será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que para general conocimiento se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, proyectos subvencionados y subvenciones concedidas.

7.– Agindu honetan ezarritako dirulaguntzak erakunde onuradunei emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako edozein itzultze- edo zehatze-prozedura, oraindik izapidetzen ari bada.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las entidades beneficiarias de las subvenciones contempladas en esta Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

16. artikulua.– Proiektua arrazoitzea eta dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 16.– Justificación del proyecto y abono de las ayudas.

1.– Dirulaguntzak bi ordainketaren bidez formalizatu eta emango dira. Lehenbiziko ordainketa laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren egingo da, uko egiteko epea igaro denean, eta dirulaguntzaren % 70 emango da lehendabiziko ordainketa horretan. Bigarren ordainketan emango da gainerako % 30a, artikulu honetan eskatutako likidazio-eskabidea eta egiaztagiriak aurkeztu ondoren.

1.– Las subvenciones serán formalizadas y entregadas mediante dos pagos. El primer pago será con posterioridad a la comunicación de la resolución de concesión de la ayuda y transcurrido el plazo de renuncia y por un importe equivalente al 70 % de la subvención. El segundo pago será del 30 % restante, tras la oportuna presentación de la solicitud de Liquidación y documentación justificativa exigida en el presente artículo.

2.– Onuradunak diruz lagundutako proiektuaren egikaritzea justifikatu beharko du 90 egun naturaleko epean, proiektua amaitzen duenetik aurrera, dirulaguntza jaso aurretik.

2.– La beneficiaria deberá justificar la ejecución del proyecto subvencionado en el plazo de 90 días naturales desde la finalización del mismo, previo al abono de la subvención concedida.

3.– Likidazio-eskabideari jarraian adierazten den dokumentazioa erantsi beharko zaio:

3.– La solicitud de liquidación deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Eginiko lanak egiaztatzen dituen memoria teknikoa, erakunde hornitzaileak proiektua gauzatu ondoren idatzia eta honako informazio hau jasotzen duena:

a) Memoria técnica que acredite los trabajos realizados elaborada por la entidad proveedora tras la ejecución del proyecto y que recoja la siguiente información:

• Arazoa/beharra konponduta. Lortutako helburuak. Lortutako emaitzak.

• Problema / necesidad resuelta. Objetivos alcanzados. Resultados obtenidos.

• Egindako ingeniaritza- eta/edo aholkularitza-lanen deskribapena eta proiektuan sortutako dokumentuak.

• Descripción de las tareas de ingeniería y/o consultoría realizados y documentos generados en el proyecto.

• Aholkularitza/ingeniaritza zerbitzuaren barruan egindako lanen deskargu xehatua, horietan emandako orduak adierazita (aholkulariaren/teknikariaren izena, data, zeregina, emandako denbora...).

• Descargo detallado de las tareas realizadas dentro del servicio de consultoría/ingeniería indicando las dedicaciones horarias a las mismas (nombre del Consultor/técnico, fecha, tarea, tiempo dedicado...).

• Dirulaguntzaren xede den proiektuarekin loturik, hardware eta softwarean egindako inbertsioen deskribapena eta ebidentziak (pantaila-kapturak, argazkiak...). Haien arteko harremana eta beharra argitzea.

• Descripción y evidencias (capturas de pantalla, fotos...) de las inversiones en hardware y software relacionadas con el proyecto objeto de subvención. Aclarar su relación y la necesidad.

• Fakturatutako zenbatekoen banakapena, barnean harturik aholkularitza- eta/edo ingeniaritza-kostuak, sistemaren lizentziak, mantentze-lanak eta hardwarea (hala badagokio).

• Desglose de los importes facturados que incluya costes de consultoría y/o ingeniería, licencias del sistema, mantenimientos y hardware (si proceden).

b) Memoria ekonomikoa:

b) Memoria económica:

• Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturak.

• Facturas de los gastos e inversiones elegibles.

• Finantza-erakundearen ordainketa-frogagiriak.

• Justificantes de pago de la Entidad Financiera.

4.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak eta SPRI Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak beharrezkotzat jotako dokumentazio eta informazio osagarria eskatu ahal izango dute, erakunde onuradunak aurkeztutako datuen egiazkotasuna egiaztatzeko. Halaber, diruz lagundutako jarduera osorik gauzatu dela justifikatzeko dokumentazioa aurkeztea eskatu ahal izango dute.

4.– El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente o la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial requerirán cuanta documentación e información complementaria consideren necesaria en orden a la comprobación de la veracidad de los datos presentados por la entidad beneficiaria, así como la presentación de la documentación justificativa de la realización del total de la actividad subvencionada.

5.– Dirulaguntza ordaindu aurretik, eta aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak egiaztatuta, Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendariak ebazpena emango du, eta, haren bitartez, enpresa onuradunari eman beharreko zenbateko osoa edo partziala adieraziko da. Ordainketa horien zenbatekoa justifikatutako inbertsioekiko proportzionala izango da. Emandako laguntza ordaindu aurretik, egiaztatuko da enpresa onuradunak betetzen dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, eta egiaztatuko da, halaber, ordaindu dituela laguntzak itzultzeagatiko betebeharrak ere, eta ez da ordainketarik egingo betebehar horiek betetzen ez baditu.

5.– Con carácter previo al desembolso de la ayuda restante, verificados los aspectos señalados en el párrafo anterior, la Directora de Transformación Digital y Emprendimiento dictará resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que corresponda satisfacer a la empresa beneficiaria, siendo el importe de dichos pagos proporcional a las inversiones justificadas. Con carácter previo a cualquier abono de la ayuda concedida, se verificará que la beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como del pago de obligaciones por reintegro de ayudas, no efectuándose ningún pago en caso de que así no fuera.

Ordainketa Socade SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak egingo du, erakunde kolaboratzaile gisa, agindu honen 18. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

El abono lo efectuará Socade, S.A., Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi, en calidad de Entidad Colaboradora, en los términos previstos en el artículo 18 de esta Orden.

6.– Jardueraren zati bat funts propioekin finantzatu behar denez, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 30.4 artikuluarekin bat, onuradunak justifikatu egin beharko du funts horien zenbatekoa eta jatorria, bai eta diruz lagundutako jarduerara bideratu dituela ere.

6.– Puesto que parte de la actividad debe ser financiada con fondos propios, de conformidad con el artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones, la beneficiaria deberá acreditar en la justificación, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a la actividad subvencionada.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

1.– Emandako laguntza onartzea. Hala, bada, laguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean enpresa onuradunek esanbidez eta idazki bidez laguntzari uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat joko da.

1.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la ayuda, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza hori eman den helbururako erabiltzea.

2.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.

3.– Hitzemandako proiektua betetzea eta bete dela justifikatzea.

3.– Cumplir y justificar la ejecución del proyecto comprometido.

4.– Eskatzen zaion informazio osagarria bidaltzea, Administrazioak eta erakunde laguntzaileek aukera izan dezaten proiektuaren garapenaren eta betetzearen inguruan egokitzat jotzen dituzten egiaztapenak egiteko.

4.– Remitir cuanta información complementaria que les sea requerida, para que la Administración, y las Entidades Colaboradoras, puedan realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto.

5.– Inbertsio-proiektuari lotutako behin betiko fakturak artxibatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak haiek eskuratzeko moduan jartzea, bost urtez.

5.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con el proyecto de inversión y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de 5 años.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, agindu honen kargura jasotako dirulaguntzari dagokionez beren betekizunak betetzen ari direla, onuradunei eskatutako informazio guztia erakundeoi ematea.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta Orden.

7.– Dirulaguntzaren xede den edozein jarduketarako jaso duen finantzaketaren publizitate publiko egokia eman beharko du. Emandako dirulaguntzen publizitatea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluari eta lege hori garatzen duen Erregelamenduaren 31. artikuluari jarraikiz egingo da, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean zehaztutako terminoetan eta baldintzetan.

7.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida en cualquier actuación que sea objeto de subvención. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 31 del Reglamento que desarrolla la citada Ley, así como en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

8.– Eman den laguntzaren indarraldian zehar egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta jasotako funtsak itzultzea, itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorrak izanez gero.

8.– Hallarse durante todo el periodo de vigencia de la ayuda concedida, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de proceder al reintegro de los fondos percibidos si es deudor por resolución de procedencia de reintegro.

9.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren 50.2 artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsia), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta horiek garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera eska daitekeen beste edozein betebehar.

9.– Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, así como en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

18. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 18.– Entidad colaboradora.

1.– Agindu honetan jasotako araudiari jarraikiz ematen diren dirulaguntzen ondoreetarako, erakunde laguntzaile izendatzen dira SPRI Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia eta Socade SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietatea, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritako baldintzetan. Dirulaguntzei buruzko abenduaren 17ko 38/2003 Legearen 15. eta 46. artikuluetan ezarritako betekizunak eta elkarlanean aritzeko betebeharra izango ditu, eta artikulu honetan eta lankidetza-hitzarmenean jasotako zehaztapenei jarraitu beharko die.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y a la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A. como Entidades Colaboradoras en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, con las obligaciones y el deber de colaboración de los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y con las especificaciones que se recogen en este artículo y en el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziak, erakunde laguntzailea den aldetik, honako eginkizun hauek izango ditu:

2.– La SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako proiektuen dokumentazioa aztertzea, eta, behar izanez gero, ondo ulertzeko eta aztertzeko beharrezkoa den dokumentazioa eskatzea.

a) Examen de la documentación de los proyectos presentados, y requerimiento, si fuera necesario, de cuánta documentación sea precisa para la correcta comprensión y estudio del mismo.

b) Proiektuak ebaluatzea eta ebaluazio-organoari bidaltzea.

b) Evaluación de los proyectos y remisión de la misma al Órgano de Evaluación.

c) Dirulaguntzak proposatzea eta ebaluazio-organoari bidaltzea.

c) Propuesta de ayudas y remisión de la misma al Órgano de Evaluación.

d) Proiektuak gauzatzen direla egiaztatzeko ikuskapenak egitea.

d) Inspecciones para verificar la ejecución de los proyectos.

e) Hala badagokio, ez-betetzeagatiko espedientea hastea proposatzea, proiektua betetzearekin lotutako gertakariak direla medio.

e) Propuesta, en su caso, de incoación de expediente de incumplimiento por incidencias relativas a la ejecución del proyecto.

3.– Socade SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateak, erakunde laguntzailea den aldetik, honako funtzio hauek izango ditu:

3.– La Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A., como Entidad Colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:

a) Enpresa onuradunei ordaintzeko agindua ematea.

a) Libramiento del pago a las empresas beneficiarias.

b) Itzuli beharreko zenbatekoak eta –interesik badago– haien interesak jasotzea, eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzea.

b) Recepción de los importes reintegrables y de sus intereses, en su caso, con reintegro de los mismos a la Tesorería General del País Vasco.

c) Programako funtsen finantza-kontrola.

c) Control financiero de los fondos del programa.

d) Kontuko mugimenduen (sarrerak eta gastuak) berariazko kontabilitatea eramatea.

d) Desarrollo de una contabilidad especifica de los movimientos de la cuenta (ingresos y gastos).

e) Aldian-aldian, berri ematea SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari.

e) Comunicaciones periódicas a la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

4.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen kudeaketan laguntzen duten erakundeek ezinbestean bete behar dituzte hainbat obligazio eta erantzukizun; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak eta horiek garatzeko arauek ezarritakoak.

4.– Las entidades colaboradoras en la gestión de las subvenciones reguladas en esta Orden quedan sujetas a las obligaciones, y responsabilidades, que, para las mismas, previene el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Enpresa onuradunak ez baditu betetzen agindu honetan ezarritako betekizunak, aplikatu behar diren gainontzeko arauak eta dirulaguntzak emateko ebazpenean ezartzen direnak, Gobernu Kontseiluak adieraziko du bertan behera uzten dela laguntza, ez-betetzearen itzulketa-espedientea egin eta interesdunari entzunaldia eman eta gero. Horrek laguntza jasotzeko eskubidearen galera eragingo du, eta, hala badagokio, jasotako dirulaguntzen printzipala itzuli beharko dio Socade SA Garapenerako Euskadiko Kapital Sozietateari bi hilabeteko epean, bai eta dirulaguntzen alorrean dagozkion berandutze-interesak ere, betiere arau hauetan ezarritako baldintzetan: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bategina onestekoa; abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; eta horiek garatzeko arauak. Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorioei dagokienez.

1.– En los supuestos en que la empresa beneficiaria incumpliera cualesquiera de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las subvenciones, el Consejo de Gobierno, previo expediente de reintegro por incumplimiento en el que se dará audiencia a la interesada, declarará, la pérdida del derecho a la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, Socade, S.A., en el plazo de dos meses, el principal de las subvenciones percibidas, así como los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

2.– Onuradunaren ez-betetzea ia erabatekoa bada, eta onuraduna bere konpromisoak eta emandako dirulaguntzaren baldintzak bete nahian argi eta garbi diharduela egiaztatu badu, honako irizpide hauek aplikatuta xedatu beharko da itzuli beharreko kantitatea:

2.– Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:

a) Ez-betetze partzialen kasuan (izan laguntza emateko kontuan harturiko helburuen estaldura areagotzearekin lotuta, inbertsio finantzagarria gauzatzearekin lotuta edo are justifikatzeko beharra ez betetzeagatik), laguntzaren zati bat itzuli beharko da, lortu ez diren helburuei dagokien ehunekoan, edo egin gabeko edo justifikatu gabeko inbertsioari dagokion zatian; bi ez-betetze horiek gertatzen badira, berriz, bietan handienari dagokion ehunekoa itzuliko da. Nolanahi ere den, ez-betetze partzial hori hautemateko, ehuneko berrogeita hamarretik gorakoa izan beharko du laguntzaren xede izan zen estaldura hedatzeko helburuen betetze-mailak.

a) El incumplimiento parcial, ya sea de los objetivos de extensión de cobertura para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda en el porcentaje correspondiente a los objetivos no alcanzados, o a la inversión no efectuada o no justificada, o al mayor de ellos en caso de concurrir ambos. En todo caso, para apreciar incumplimiento parcial el grado de cumplimiento de los objetivos de extensión de cobertura para los que se concedió la ayuda deberá superar el cincuenta por ciento.

b) Diruz lagundu daitekeen aurrekontuan baimendu ez diren aldaketak eginez gero, desbideratutako kantitateak itzuliko dira.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto financiable, supondrá la devolución de la ayuda correspondiente a las cantidades desviadas.

3.– Inola ere ez badira betetzen diruz lagundutako helburuak, inbertsio finantzagarria edo justifikazio-betebeharra, eman den dirulaguntza osoa itzuli beharko da.

3.– El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.

4.– Ezarritako justifikazio-epea igaro bada, edo, justifikazioa aurkeztu gabe, luzapena igaro bada, onuradunari eskatuko zaio aurkez dezala justifikazioa 15 egun luzaezineko epean. artikulu honetan ezarritako epean justifikaziorik aurkezten ez bada, justifikatu gabeko laguntza itzultzeko eskatuko da, eta eskatzekoak izango dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzeko arauetan ezarritako gainerako erantzukizunak ere.

4.– Transcurrido el plazo establecido de justificación, más, en su caso, la ampliación concedida, sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.

5.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak ireki eta ebatziko ditu itzulketen espedienteak. Era berean, proiektua egiteari buruzko gorabeherak direla eta, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren proposamenez ere ireki litezke halako espedienteak.

5.– La incoación del expediente de reintegro por incumplimiento corresponderá a la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, pudiendo efectuarse a propuesta de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por incidencias relativas a la ejecución del proyecto.

20. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 20.– Modificación de las ayudas.

1.– Eskabidearen unean aurkeztutako memorietan jasotakoak izango dira nahitaez jarduketak, eta organo kudeatzaileak (Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria) aldaketak baimendu ahal izango ditu, baldin eta erakunde onuradunak aldez aurretik eskatzen eta justifikatzen baditu jarduera horiek amaitu aurretik, eta ez badira ahultzen haien izaera eta lortu nahi diren helburuak.

1.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en las memorias aportadas en el momento de la solicitud, pudiendo autorizarse cambios por parte del órgano gestor, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento, en las mismas siempre que hayan sido previamente solicitadas y justificadas por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe su naturaleza y objetivos perseguidos.

Laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira eta betiere laguntzaren helburua betetzat jotzen bada, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, edo diruz lagundutako gastuak aurrekontuan jasotakoak baino txikiagoak badira, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da, eta, hala badagokio, emandako dirulaguntza doitu ahal izango da. Areagotu, ordea, ezingo da areagotu dirulaguntza hori.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, o si los gastos subvencionados son inferiores a los presupuestados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, y al ajuste, si procede, de la subvención concedida, sin que pueda incrementarse la misma.

2.– Diruz lagundutako proiektuak emakida-ebazpenean onartutako epean eta moduan gauzatu beharko dira. Hala ere, laguntza emateko kontuan hartutako baldintza tekniko edo ekonomikoak aldatzen dituzten inguruabar zehatzak sortzen direnean, laguntza aldatzeko eskatu ahal izango da. Proiektuari egindako aldaketek hainbat betebehar izango dituzte:

2.– Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar una modificación de la misma. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:

a) Aldaketak ez die eragin behar laguntzarekin lortu nahi diren helburuei, bere oinarrizko alderdiei eta onuraduna zehazteari, eta ez die kalterik eragin behar hirugarrenen eskubideei. Ondore horietarako, aldaketak ez du eraginik izango onuraduna zehazteko garaian, baldin eta hasieran onuradun zen enpresaren fusioa, xurgapena edo bereizketa gertatzen bada.

a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. A tales efectos, no se considerará que el cambio afecte a la determinación del beneficiario cuando sea debido a operaciones de fusión, absorción o escisión de la empresa inicialmente beneficiaria.

b) Aldaketa eskabidea egitean aurreikusi ezin zitezkeen gertatzezko kausen ondorio izan behar da.

b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.

c) Aldaketa gutxienez proiektua gauzatzeko epea amaitu aurretik eskatu behar da, eta espresuki onartu behar da.

c) Que el cambio sea solicitado antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto y que sea aceptado expresamente.

d) Ez du areagotuko emandako laguntza.

d) Que no suponga un incremento de la ayuda concedida.

3.– Aldaketa-eskabidearekin batera memoria bat aurkeztuko da. Memoria horretan aldaketaren arrazoiak azalduko dira, eta, horretaz gainera, emakida-ebazpenean inposatutako baldintzak betetzeko ezintasuna justifikatuko da, baita aurreko 1. apartatuan adierazitako baldintzak bete izana ere.

3.– La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior.

4.– Laguntzak kudeatzeko organoa arduratuko da aldaketa-eskabideak ebazteaz.

4.– El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será el órgano gestor de las ayudas.

5.– Ebazpena emateko, hiru hilabeteko epea izango da gehienez, eta ezin izango da gainditu dirulaguntza jaso duen proiektua amaitzeko indarrean dagoen epearen azken eguna. Proiektuaren amaiera-eguna baino lehen ebazpenik eman ez bada, emango den osteko ebazpena ezezkoa bakarrik izan daiteke.

5.– El plazo máximo de resolución será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. En caso de no dictarse resolución antes de la fecha de finalización del proyecto, la resolución posterior que se dicte solo podrá ser denegatoria.

6.– Organo kudeatzaileak (Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria) izango du erakunde onuradunen uko-egiteak onartzeko eskumena, betiere idatziz eta agindu honen 17. artikuluan ezarritako epean aurkezten badira.

6.– El órgano gestor, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento, será competente para la aceptación de las renuncias de las entidades beneficiarias, siempre que se presenten por escrito y en el plazo contemplado en el artículo 17 de esta Orden.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental