Sede electrónica

Boletin Oficial del País Vasco

160. zk., 2021eko abuztuaren 12a, osteguna

N.º 160, jueves 12 de agosto de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
4394
4394

198/2021 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzekoa.

DECRETO 198/2021, de 27 de julio, de creación y regulación del Registro de Infarto Agudo de Miocardio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gaixotasun kardiobaskularrak heriotza-kausetan bigarrena dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Haien artean, Miokardio Infartu Akutua (MIA) da intzidentzia, urgentzia eta larritasun handienetakoa izaten dituena; MIA arteria koronarioetako baten oklusio akutuaren ondorioz sortzen da. Harreman zuzena dago arteriak itxita irauten duen denboraren eta MIAren ondoriozko morbilitate eta hilkortasunaren artean; hori dela eta, ahalik eta lasterren ireki edo birperfunditu behar da itxitako arteria. Europako Kardiologia Elkarteak MIArako asistentzia-sareak ezartzea gomendatzen du, denbora-tarte horiek laburtzeko.

Las enfermedades cardiovasculares suponen la segunda causa de mortalidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dentro de ellas, el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), producido por una oclusión aguda de una de las arterias coronarias, es una de las que presentan mayor incidencia, urgencia y gravedad. Dado que existe una relación directa entre el tiempo en que la arteria permanece cerrada y la morbi-mortalidad producida por el IAM, la arteria ocluida debe ser abierta o reperfundida en el menor tiempo posible. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda establecer redes asistenciales al IAM con el objetivo de disminuir estos tiempos.

Premisa horietan oinarrituta, 2012an Osakidetzak proiektu bat abiarazi zuen Euskal Autonomia Erkidegoan asistentzia-sare integratu bat sortzeko miokardio-infartu akutuaren berehalako arretarako, bat etorriz elkarte zientifikoen, Osasun Ministerioaren Kardiopatia Iskemikorako Plan Nazionalaren, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasunaren eta Euskadiko Osasun Planaren gomendioekin.

Sobre estas premisas, en 2012 se inició en Osakidetza un proyecto para crear en la Comunidad Autónoma del País Vasco una red asistencial integrada para la atención inmediata del infarto de miocardio, en la línea de las recomendaciones de las sociedades científicas, del Plan Nacional para la Cardiopatía Isquémica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y del Plan de Salud de Euskadi.

Bihotzez sarea (Bihotzeko Infartuaren Euskal Sarea) da proiektu hori; pazienteei birperfusio-prozeduretarako irispidea erraztea du helburu nagusi, bereziki, angioplastia primariorako irispidea, prozedura-denborak optimizatuz.

Se trata de la red Bihotzez (Bihotzeko Infartuaren Euskal Sarea), que tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso de las y los pacientes a los procedimientos de reperfusión, en particular la angioplastia primaria, optimizando los tiempos de acceso.

Osakidetzaren hainbat unitate eta zerbitzu inplikatzen dituen asistentzia-egitura bat ezarri da, baita Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Aholku Kontseiluaren mendeko batzorde batek koordinatutako antolamendu-egitura bat ere.

Se ha establecido una estructura asistencial que implica a diversas unidades y servicios de Osakidetza, y una estructura organizativa coordinada por una comisión dependiente del Consejo Asesor sobre las Enfermedades del Aparato Circulatorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Sare horretan egiten diren prozesu nagusien artean informazio-sistema bat mantentzea dago, miokardio-infartua duten pazienteei ematen zaien asistentziaren funtsezko gertaerak etengabe erregistratzeko aukera ematen duena, protokoloak eta emaitza klinikoak betetzen diren ebaluatzeko adierazleak ematen dituen datu-base batean.

Entre los principales procesos que se llevan a cabo en esta red se encuentra el mantenimiento de un sistema de información, que permite registrar de modo continuo los hechos fundamentales de la asistencia a las y los pacientes con infarto de miocardio en una base de datos que proporciona indicadores para la evaluación del cumplimiento de los protocolos y de los resultados clínicos.

Informazio-sistema horren garrantzi epidemiologikoak eta plangintza eta ebaluazio sanitarioaren ikuspegitik duen garrantziak komenigarri egiten dute sistema hori Osasun Sailaren erregistro ofizialetara asimilatzea, biztanleria-ikuspegia ere txertatuz, horretarako, titulartasun pribatuko zentro sanitarioek egiten duten jarduera sartuta.

La relevancia epidemiológica de dicho sistema de información, así como su importancia desde el punto de vista de la planificación y evaluación sanitarias, hacen aconsejable su asimilación a los registros oficiales del Departamento de Salud, incorporando asimismo la perspectiva poblacional a través de la inclusión de la actividad que llevan a cabo los centros sanitarios de titularidad privada.

Beraz, osasun-sistemarekin eta haren laguntza-informazioko sistemarekin harremanetan jartzen diren pazienteen datuetan oinarritutako erregistroa izango litzateke.

Se trataría, pues, de un registro basado en los datos de las y los pacientes que contactan con el sistema sanitario y su sistema de información asistencial.

Bihotzez erregistroan sartutako datu pertsonalen tratamendurako ez da beharrezkoa izango interesdunen baimena, honako hauetan xedatutakoarekin bat: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6. artikuluaren 1. zenbakiaren c) hizkian eta 9. artikuluaren 2. zenbakiaren h), i) eta j) hizkietan; eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren hamazazpigarren xedapen gehigarrian, honako hauekin lotuta: Osasunari buruzko apirilaren 25eko 14/1986 Lege Orokorraren 8.1 eta 23. artikuluak, Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioari eta Kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 Legearen 11.2.k) eta 53. artikuluak; Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren 41. artikulua, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 9.b) artikulua eta Informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legearen 16.3 artikulua.

El tratamiento de datos de carácter personal incluidos en el Registro Bihotzez no requerirá consentimiento de las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del número 1, del artículo 6 y las letras h), i) y j) del número 2 del artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos y la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en relación con los artículos 8.1 y 23 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, con el artículo 11.2.k) y 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema nacional de salud, con el artículo 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, con el artículo 9.b) de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi y con el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Osasun-arloan eskumena duen sailaren plangintza eta ebaluazio sanitariorako informazio-sistemen kudeaketaren ardura duen zuzendaritzak izango du datuen tratamenduaren erantzukizuna.

La responsabilidad del tratamiento de los datos será de la dirección en cuyo ámbito competencial recaiga la gestión de los sistemas de información para la planificación y evaluación sanitarias del departamento competente en materia de salud.

Datuak interesdunarengandik jasotzen direnean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako informazioa emango zaio interesdunari, artikulu horretan jasotzen den moduan.

Cuando los datos se obtengan de la persona interesada, se le facilitará a esta la información prevista en el artículo 13 del Reglamento general de protección de datos, en los términos previstos en dicho artículo.

Bihotzez erregistroan jasotako datu pertsonalak behar den beste denboraz gordeko dira, horiek jasotzearen helburua bete arte.

Los datos de carácter personal existentes en el Registro Bihotzez se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartutako Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren 18. artikuluan dator xedatuta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokiola osasunaren inguruko Estatuaren legeri oinarrizkoa garatzea eta betearaztea. Halaber, Autonomia Estatutuaren 10.16 artikuluaren arabera, ikerketa zientifiko eta teknikoaren arloan eskumen esklusiboa dagokio Euskal Autonomia Erkidegoari.

El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia para el desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de sanidad. Así mismo, según el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, le corresponde la competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 12. artikuluak Osasun Sailari eman zion osasunaren arloko eskumena.

El artículo 12 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Salud las competencias en materia de sanidad.

Horregatik, Segurtasuneko sailburuak proposatuta, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 27an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2021,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardio Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzea (aurrerantzean Bihotzez erregistroa).

El objeto de este Decreto es la creación y regulación del Registro de Infarto Agudo de Miocardio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, Registro Bihotzez).

2. artikulua.– Bihotzez erregistroaren izaera eta mendekotasuna.

Artículo 2.– Naturaleza y dependencia del Registro Bihotzez.

Bihotzez erregistroak administrazio-izaera du eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Osasuneko Informazio-sistemam integratuta egongo da Erregistro hori koordinatu, kudeatu eta gobernatzea osasun-gaietan eskumena duen sailaren administrazio-organoari dagokio, osasunaren plangintzarako eta ebaluaziorako kudeaketa-sistemen eskumena duen organoarena, hain zuzen ere.

El Registro Bihotzez posee naturaleza administrativa y estará integrado en el sistema de información de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La coordinación, gestión y administración de dicho registro dependerá de los órganos administrativos del departamento competente en materia de salud en cuyo ámbito competencial recaiga la gestión de los sistemas de información para la planificación y evaluación sanitarias.

3. artikulua.– Xedea.

Artículo 3.– Finalidad.

Bihotzez erregistroaren xedea da miokardio-infartu akutuaren plangintza asistentzialerako tresna izatea eta gertaera koronario akutuei buruzko informazio epidemiologikoa ematea, arlo honetako azterketak eta ikerketak egiteko oinarri izan dadin, bai eta miokardio-infartu akutuaren arretarako modeloa hobetzeko prozesura bideratutako kontratazio sanitariorako eta aldian aldiko ebaluaziorako ere.

El Registro Bihotzez tiene como finalidad prioritaria servir como instrumento para la planificación asistencial del infarto agudo de miocardio, a la vez que proporcionar información epidemiológica relativa a los eventos coronarios agudos, que sirva de base para realizar estudios e investigaciones en este ámbito, así como para la contratación sanitaria y la evaluación periódica encaminada al proceso de mejora en el modelo de atención del infarto agudo de miocardio.

4. artikulua.– Funtzioak.

Artículo 4.– Funciones.

Bihotzez erregistroak honako funtzio hauek beteko ditu:

El Registro Bihotzez desarrollará las siguientes funciones:

a) Miokardio-infartu akutuak jotako pertsonei buruzko informazio fidagarri osatua eta eguneratua ematea, arau honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

a) El mantenimiento de una información fiable, completa y actualizada sobre las personas afectadas por infarto agudo de miocardio, de conformidad con lo establecido en esta norma.

b) Patologia horien prebentzioko, plangintza sanitarioko eta osasun-laguntzako jarduerak prestatu eta ebaluatzeko behar den informazioa sortzea.

b) Generar la información necesaria para orientar la elaboración y evaluación de actividades de prevención, planificación sanitaria y asistencia sanitaria de esta patología.

c) Kardiopatia iskemikoei buruzko lehentasunezko ikerketa-lerro guztiak garatzen laguntzea.

c) Contribuir al desarrollo de todas las líneas de investigación prioritarias sobre la cardiopatía isquémica.

d) Antzeko helburua duten beste erregistro batzuekin lankidetzan jardutea.

d) Colaborar con otros registros de similar finalidad.

e) Patologia hau ikuspegi zientifiko eta teknikotik hobeto ezagutzeko beste edozein jarduera.

e) Cualquier otra actividad que contribuya a mejorar el conocimiento científico-técnico de esta patología.

5. artikulua.– Informazio-iturriak eta erregistroko datuak.

Artículo 5.– Fuentes de información y datos del Registro.

1.– Bihotzez erregistroaren informazio-iturriak honako hauek izango dira:

1.– Las fuentes de información del Registro Bihotzez serán las siguientes:

a) Datu-fitxategi bat eratzeko behar diren Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale guztietako erregistroak, bai publikoak eta bai pribatuak, dekretu honen helburu eta ezaugarriekin bat etorriz.

a) Los registros de todos los hospitales, tanto públicos como privados, de la Comunidad Autónoma de Euskadi necesarios para constituir un fichero de datos de acuerdo a los fines y especificaciones de este Decreto.

b) Osasun gaien eskumena duen sailaren titularitateko datu pertsonalen fitxategiak, eta, behar izanez gero, Osakidetzarenak, baldin eta erregistroa osatzeko behar badira.

b) Ficheros de datos de carácter personal de titularidad del departamento competente en materia de salud y, en su caso, de Osakidetza-Servicio vasco de salud que también sean necesarios para completar el Registro.

2.– Zentro publikoek emandako datuak eta informazioa eranskinean sartzen diren aldagaietara egokituko dira.

2.– Los datos y la información proporcionada por los centros públicos se ajustarán a las variables que se incorporan en el anexo.

3.– Zentro pribatuen kasuan, aukeran dute eranskinean adierazten diren aldagaiak ematea, baina, nolanahi ere, ziurtatu behar da Osasun Arreta Espezializatuko Gutxieneko Oinarrizko Multzoko Larrialdien modalitatean aurreikusitako aldagai guztiak biltzen direla (AE-DGOM), Osasuneko sailburuaren 2015eko urriaren 13ko Aginduaren arabera; agindu horrek Ospitaleetako Alta Datuen Gutxieneko Oinarrizko Multzoan aldagai berriak sartzekoa eta aldagai horiek Osasun Arreta Espezializatuko jardueretan sartzeko egutegia finkatzen du.

3.– En el caso de los centros privados, proporcionaran opcionalmente las variables que se incorporan en el anexo, garantizándose en todo caso que se recogen al menos todas aquellas previstas en la modalidad de Urgencias del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada de Euskadi (CMBD-AE), según la Orden de 13 de octubre de 2015 del Consejero de Salud, por la que se incorporan nuevas variables al conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria y se establece el calendario de su incorporación a las actividades de Atención Sanitaria Especializada.

4.– Prozeduren Eskuliburuan honako hauek jasoko dira: eranskinean aipatutako aldagaiei dagozkien definizioak, sailkapenak eta kodetze-sistemak, datuen euskarria eta formatua zehaztea, datuak erregistrora transmititzeko era eta maiztasuna, eta datuak ondo jaso eta transmititzeko behar den beste edozein alderdi tekniko. Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko da eskuliburu hori, eta osasunaren arloan eskumena duen sailean osasun-plangintzarako eta –ebaluaziorako informazio-sistemak kudeatzeko eskumena duen zuzendaritza-organoak landu eta zabalduko du.

4.– Las definiciones, clasificaciones y sistemas de codificación concernientes a las variables señaladas en el anexo, la determinación del formato y soporte de los datos, la forma y periodicidad de transmisión de datos al registro, así como cualquier otro aspecto técnico necesario para la buena recogida y transmisión de datos serán recogidos en un Manual de Procedimientos, que será redactado tanto en euskara como en castellano y que elaborará y difundirá el órgano directivo que tenga encomendada la gestión de los sistemas de información para la planificación y evaluación sanitarias del departamento competente en materia de salud.

5.– Nolanahi ere, gutxieneko oinarrizko multzoan sartuko diren aldagai horiek egokiak izango dira, eta behar besteko garrantzia eta neurria izango dute, erregistroaren helburuak kontuan harturik, eta Estatuko Osasun Sistemak ezartzen dituen eskakizunetara egokituko dira, eta, hala badagokio, Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Aholku Kontseiluak hartzen dituen erabakietara ere bai.

5.– En todo caso, las variables que vayan a formar parte del conjunto mínimo básico de datos de los que va a constar el Registro serán adecuadas, pertinentes y proporcionadas a los fines del mismo y se adaptarán a los requerimientos que se establezcan en el Sistema Nacional de Salud y, en su caso, a los acuerdos que se establezcan en el Consejo Asesor sobre las Enfermedades del Aparato Circulatorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6. artikulua.– Datuak emateko eta lantzeko obligazioa.

Artículo 6.– Obligación de suministro y tratamiento de datos.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan miokardio-infartu akutuaren birperfusio-tratamenduak egiten dituzten osasun-zentro publikoak nahiz pribatuak behartuta daude behar beste datu eta informazio ematera Miokardio Infartu Akutuaren Erregistroari, aurreko artikuluan ezartzen den moldea erabiliz.

1.– Todos los centros sanitarios, tanto públicos como privados, que efectúen tratamientos de reperfusión en la atención al infarto agudo de miocardio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, están obligados a proporcionar al Registro de Infarto Agudo de Miocardio los datos y la información que precisa, mediante su configuración en la forma que se establece en el artículo anterior.

Dokumentazio klinikoko zerbitzuek eta unitateek lagundu egingo dute erregistroak eskatzen dizkien datuak baiesten edo balioztatzen.

Los servicios o unidades de documentación clínica colaborarán en la confirmación o validación de los datos que se le requieran por parte del Registro.

2.– Osasun-zentroetan, aurreko paragrafoan aipatutako obligazioa betetzeko erantzukizuna osasun-zentroko zuzendaritzak izango du. Erakunde Sanitario Integratuetan erantzukizun hori gerentziako zuzendaritzari dagokio.

2.– En los centros sanitarios, la responsabilidad final del cumplimiento de la obligación reseñada en el párrafo anterior recaerá en la dirección del centro sanitario. En las Organizaciones Sanitarias Integradas, dicha responsabilidad recaerá sobre la Dirección gerencia.

3.– Datu pertsonalak Bihotzez erregistroaren organo kudeatzaileari eskualdatzeko, datuen isilpekotasuna bermatuko duen prozedura telematiko bat erabiliko da.

3.– La transmisión de información que contenga datos de carácter personal al órgano de gestión del Registro Bihotzez se realizará mediante un procedimiento telemático que garantice la confidencialidad de los datos.

4.– Erregistroan dagoen informazioa kudeatzerakoan ere datuen isilpekotasuna bermatu beharko da, disoziazio-prozedura egokiak aplikatuz. Informazioaren kalitatea eta trazabilitatea bermatze aldera, esleipen okerrik ez gertatzeko, bikoizketak kentzeko eta erregistroko datuak egunean izateko, berriro identifikatzeko prozesu kontrolatuak programatuko dira, eta prozesu horiek erregistroaren kudeatzaileek gauzatu beharko dituzte; eta horren ondoren, fitxategiak berriro disoziatuta egon beharko dira.

4.– La gestión de la información contenida en el Registro también deberá garantizar la confidencialidad de los datos mediante la aplicación de procedimientos de disociación apropiados. A los efectos de garantizar la calidad y la trazabilidad de la información, evitar asignaciones erróneas, permitir la eliminación de duplicados, así como mantener actualizados los datos contenidos en el Registro, se programarán procesos controlados de reidentificación a cargo del personal responsable de la gestión del Registro, finalizados los cuales los ficheros volverán a estar disociados.

5.– Pazienteen identifikazio-datuak datu kliniko asistentzialetik bereiztuta jaso behar dira, horrela, behar bezala baimendutako pertsonek bakarrik, eta arauz aurreikusitako kasuetan bakarrik, izan dezaten sarbidea, aldi berean, bi datuetara.

5.– Los datos identificativos de las y los pacientes deberán preservarse separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que solo las personas autorizadas y en los casos normativamente previstos puedan tener acceso a ambos datos conjuntamente.

7. artikulua.– Datu pertsonalak babesteko araubidea.

Artículo 7.– Régimen de protección de los datos de carácter personal.

1.– Bihotzez erregistroko organo arduradunak bere esparruan beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu informazioaren konfidentzialtasuna ziurtatzeko, eta bermatuko du aurreikusitako xederako bakarrik erabiliko direla, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiarekin bat.

1.– El órgano responsable del Registro Bihotzez adoptará en su ámbito las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de la información, garantizando que su uso será únicamente con la finalidad prevista, y de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

2.– Halaber, araudi beraren arabera, informazioa bidaltzeko, uzteko eta ustiatzeko prozesuetan segurtasuna ziurtatzeko beharrezko neurriak xedatuko dira.

2.– Asimismo, de conformidad con la misma normativa, se dispondrán las medidas oportunas para garantizar la seguridad en los procesos de envío, cesión y explotación de la información.

3.– Datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko araudiaren arabera, dekretu honen ezarpenaren ondorioz jasotako datu pertsonalak Osasun Saileko «Bihotzez erregistroa» izeneko tratamendu-jarduerara sartuko dira. Erregistro honen organo arduraduna izango da osasunaren arloan eskumena duen sailaren barruan osasun-plangintzarako eta -ebaluaziorako informazio-sistemen kudeaketarako eskumena duen zuzendaritza.

3.– De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos personales recogidos en aplicación de este decreto serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Registro Bihotzez» del Departamento de Salud. El órgano responsable de este registro es la dirección en cuyo ámbito competencial recaiga la gestión de los sistemas de información para la planificación y evaluación sanitarias del departamento competente en materia de salud.

4.– Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituen eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 15etik 22ra bitarteko artikuluetan aitortutako eskubideak gauzatu ahal izango dira, helbide honetara komunikazio bat bidalita: Osasun Saila. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza: Donostia-San Sebastián kalea 1; 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) (https://www.euskadi.eus/proteccion-datos/).

4.– Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se podrán ejercer mediante envío de una comunicación a la dirección: Departamento de Salud. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1. 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava). (https://www.euskadi.eus/proteccion-datos/).

Interesdunek kontaktatu ahal izango dute Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoko datuen babeserako ordezkariarekin, helbide honetan: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren Datuen Babeserako ordezkaria. Donostia kalea 1 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba) DPD-DBO@euskadi.eus. (https://www.euskadi.eus/proteccion-datos/).

Las personas interesadas podrán contactar con el delegado o delegada de protección de datos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección: Delegada de Protección de Datos de la Administración Pública de Euskadi. C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1. 01010 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava). DPD-DBO@euskadi.eus. (https://www.euskadi.eus/proteccion-datos/).

8. artikulua.– Datu pertsonalen aurreikusitako berri emateak.

Artículo 8.– Comunicaciones previstas de los datos de carácter personal.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Bihotzez erregistroak biltzen duen informazioa honako lege hauen helburuetarako eta kasu zehatzetarako baino ezin izango da laga: Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/41 Lege Organikoaren 11. eta 21. artikuluak; Pazientearen autonomia eta informazioari eta dokumentazio klinikoari buruzko eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen azaroaren 14ko 41/2002 oinarrizko Legearen 16.3 artikulua; eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 9.b) artikulua.

1.– La información que contenga el Registro Bihotzez solo podrá ser cedida para los fines y supuestos específicos previstos en este Decreto y en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; en el artículo 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en relación al artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; y en el artículo 9.b) de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

2.– Beste autonomia-erkidego batzuei erregistroko datuen berri emateko datuen babesaren arloaren araudian xedatutakora egokituko da eta horrek berekin ekarriko du segurtasuneko beharrezko neurriak hartzea, seudonimizazio-prozesuak barne.

2.– Las comunicaciones de datos del registro a otras comunidades autónomas se ajustará a lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos, lo que llevará consigo la adopción de las medidas necesarias de seguridad, incluidos los procesos de seudonimización.

9. artikulua.– Batzorde Betearazlea.

Artículo 9.– Comisión Coordinadora.

1.– Bihotzez Erregistroa Koordinatzeko Batzordea sortzen da; kide hauek izango ditu:

1.– Se crea la Comisión Coordinadora del Registro Bihotzez, que tendrá la siguiente composición:

a) Osasun Sailekoak:

a) Por el Departamento de Salud:

– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria; batzordeko lehendakaria izango da.

– La persona titular de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, que ejercerá la Presidencia de la Comisión.

– Bihotzez erregistroaren kudeaketan ardurak dituzten bi pertsona, horietako bat batzordeko idazkaria izango delarik. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariak izendatuko ditu kide horiek.

– Dos personas con responsabilidades en la gestión del Registro Bihotzez, una de las cuáles actuará como Secretaria o Secretario de la Comisión, y que serán designadas por la persona titular de la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzukoak:

b) Por Osakidetza-Servicio vasco de salud:

– Asistentzia Sanitarioko zuzendariak izendatutako ente publikoko erakunde zentraleko pertsona bat.

– Una persona designada por la persona titular de la Dirección de Asistencia Sanitaria de la organización central del Ente Público.

– Bihotzez Erregistroa Koordinatzeko Batzordeko bi pertsona, batzordeko lehendakariak izendatuak.

– Dos personas pertenecientes al Comité Coordinador del Programa Bihotzez, designados por su presidente.

c) Zentro pribatuetakoak:

c) Por los centros privados:

Medikuen Elkargoetako Euskal Kontseiluak izendatutako pertsona bat.

– Una persona designada por el Consejo Vasco de los Colegios de Médicos.

Bihotzez Erregistroa Koordinatzeko Batzordeak paritarioak izateko ahalegina egingo da, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin bat etorriz.

Se intentará que dicha Comisión Coordinadora del Registro Bihotzez sea paritaria, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

2.– Bihotzez Erregistroa Koordinatzeko Batzordearen egitekoa izango da jarduteko proposamenak aurkeztea sistemaren erantzukizuna duen erakunde publikoari eta foro espezifiko aholku-emaile eta parte-hartzailea izatea esparru hauetan:

2.– Será función de la Comisión Coordinadora del Registro Bihotzez realizar propuestas de actuación a la organización pública responsable del sistema y servir de foro específico de asesoramiento y participación en los siguientes ámbitos:

a) Sistemaren helburuekin lotutako informazioa kudeatzeko, ikertzeko, berritzeko eta prestatzeko jarduerak; sistemaren urteko memoria egiten lagunduko du.

a) Actividades en materia de gestión de la información, investigación, innovación y formación, en relación con los fines del Sistema, ayudando en la elaboración de una Memoria anual del Sistema.

b) Erregistrora bideratutako eta, hala egokituz gero, heldutako datuak eta gainerako informazioa eskuratzeko eta tratatzeko irizpide orokorrak.

b) Criterios generales sobre obtención y tratamiento seguro de los datos y demás información que se dirige y en su caso accede al Registro.

c) Erregistroaren datu eta gainerako informazioa zaintzeko, gordetzeko, uzteko eta eskuratzeko irizpide orokorrak.

c) Criterios generales sobre custodia, mantenimiento, cesión y acceso a los datos y demás información del Registro.

d) Beste datu-baseetan eta erregistroetan dagoen informazioa sartzea; betiere, sistemaren xedeekin bat baldin badator.

d) Incorporación de la información contenida en otras bases de datos y registros relacionados con los fines del Sistema.

e) Erregistroaren funtzionamenduko arau orokorrak; Bihotzez Erregistroaren Prozedurako Eskuliburuan jasoko dira arau horiek.

e) Normas generales de funcionamiento del Registro, que se recogerán en un Manual de Procedimiento del Registro Bihotzez.

f) Erregistroa kudeatzeko ardura duten langileen etengabeko prestakuntza, dagokion plangintza publikoaren barruan.

f) Formación continuada del personal encargado de la gestión del Registro, dentro de la planificación pública correspondiente.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Eranskinean azaltzen diren aldagaiak eguneratzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Actualización de las variables incluidas en el anexo.

Osasunaren arloan eskumena duen sailari baimena ematen zaio, sailburuaren agindu bidez dekretu honen eranskinean azaltzen diren aldagaiak aldatzeko, beharrezkoa izanez gero.

Se autoriza al departamento competente en materia de salud para que, mediante orden de la persona titular del departamento, en caso de que sea necesario, modifique las variables que figuran en el anexo al presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Erregistroaren funtzionamendua hastea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Puesta efectiva del funcionamiento del registro.

Osasunaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu bidez erregistroa funtzionamenduan hastea xedatuko da, beharrezkoa den azpiegitura teknikoa osatu ondoren eta datuen babesaren gaineko Inpaktuaren Ebaluazioa (DBIE) egin ondoren.

Mediante orden de la persona titular del departamento competente en materia de salud se dispondrá la puesta efectiva del funcionamiento del registro, una vez se cuente con la infraestructura técnica necesaria, así como, la Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos (EIPD).

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 27an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2021.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

UZTAILAREN 27KO 198/2021 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 198/2021, DE 27 DE JULIO

Bihotzez erregistroa osatzen duten aldagaiak.

Variables que integran el Registro Bihotzez.

A) Helburua eta aurreikusitako erabilerak:

A) Finalidad y usos previstos:

Miokardio-infarto akutuaren zantzuak izan eta Euskadiko Osasun Sistemara jotzen duten pazienteak identifikatzea eta paziente horien jarraipena egitea, bereziki, ST segmentuaren igoera jasaten dutenena, osasun-plangintzako, -ebaluazioko eta -asistentziako jarduerak garatze aldera, bai eta azterketa epidemiologikoak egite aldera ere.

Identificación y seguimiento de los pacientes que acuden al sistema sanitario de Euskadi presentando signos de infarto de miocardio, prioritariamente aquellos que presenten elevación del segmento ST, de cara al desarrollo de las actividades de planificación, evaluación y asistencia sanitaria, así como de estudios epidemiológicos.

B) Eragindako pertsonak edo taldeak:

B) Personas o colectivos afectados:

Miokardio-infarto akutuaren (MIA) zantzuak izan eta Euskadiko Osasun Sistemarekin kontaktuan jartzen diren pertsonak.

Personas que contacten con el sistema sanitario de Euskadi presentando signos de Infarto agudo de miocardio (IAM).

C) Datuen jatorria:

C) Procedencia de los datos:

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua eta osasun-zentro pribatuak.

Osakidetza-Servicio vasco de salud y centros sanitarios privados.

D) Fitxategiaren oinarrizko egitura:

D) Estructura básica del fichero:

D.1.– Identifikazio-datuak:

D.1.– Datos identificativos:

Inizialak, CIC, alta-zentroa, pazientreari dagokion ESIa.

Iniciales, CIC, centro de alta, OSI a la que pertenece el/la paciente.

D.2.– Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak:

D.2.– Datos de características personales:

Adina, sexua, sarrera-eguna, oharrak.

Edad, sexo, fecha de entrada, observaciones.

D.3.– Datu kliniko asistentzialak:

D.3.– Datos clínico-asistenciales:

D.3.1.– Datu basalak:

D.3.1.– Datos basales:

Zein egunetan, ordutan eta minututan hasi ziren sintomak; ibilbidea; MIA (Miokardio Infartu Akutua) kodea aktibatzea; EKG (Electrokardiograma); Killip ospitaleratzean; fibrinolisirako kontraindikazioak.

Fecha, hora y minuto de comienzo de síntomas; itinerario; activación Código IAM (Infarto Agudo de Miocardio); presentación ECG (Electrocardiograma); Killip al ingreso; contraindicación para fibrinólisis.

D.3.2.– Ibilbidearen datuak:

D.3.2.– Datos de itinerario:

Osasun-zentroan detektatzea; osasun-zentrora iristeko behar izan den denbora; osasun-zentroan elektrokardiograma egiteko behar izan den denbora; zenbat denbora pasa den Larrialdiko Koordinazio Zentroan abisua jaso arte; Larrialdiak lokalizatzea; Larrialdietako unitateak pazientearenganaino iristeko behar izan duen denbora; zein ordutan eta minututan egin den lehenengo EKG diagnostikoa larrialdietan; larrialdietan abstenitzeko arrazoia; zein ordutan eta minututan egin den ospitaleratu aurreko fibrinolisia; birperfusio-zantzuak ospitaleratu aurreko fibrinolisia egin bada.

Detección en centro de salud; tiempo de llegada al centro de salud; tiempo de realización de electrocardiograma en el centro de salud; tiempo de recepción del aviso en centro coordinador de Emergencias; localización Emergencias; tiempo de llegada de la unidad de Emergencias al lugar donde se encuentra el paciente; hora y minuto del primer ECG diagnóstico en Emergencias; estrategia de revascularización elegida en el medio extra-hospitalario; motivo para la abstención en Emergencias; hora y minuto de fibrinolisis pre-hospitalaria; signos de reperfusión en caso de fibrinólisis pre-hospitalaria.

D.3.3.– Hemodinamika-datuak:

D.3.3.– Datos de hemodinámica:

D.3.3.a.– Ospitaleratze- eta fibrinolisi-datuak.

D.3.3.a.– Datos de traslado/fibrinólisis.

Zein ordutan eta minututan lekualdatu den pazientea Larrialdietatik helmugako ospitalera, ACTP (Larruazalean zeharreko Koronarioetako Angioplastia Transluminala)) gabeko zein ospitalera heldu den pazientea birperfusio-prozedura primarioa egin gabe; zein ordutan eta minututan iritsi den ACTP gabeko ospitalera; zein ordutan eta minututan egin den lehenengo EKG diagnostikoa ACTP gabeko ospitalean; ACTP gabeko ospitalean aukeratutako birbaskularizazio-estrategia; ACTP gabeko ospitalean abstenitzeko arrazoia; zein ordutan eta minututan egin den fibrinolisia ACTP gabeko ospitalean; birperfusio-zantzuak, fibrinolisia izanez gero, ACTP gabeko ospitalean; pazientea ACTP primarioa duen ospitalera lekualdatzea ACTP gabeko ospitalean birbaskularizatze-prozedura primarioa egin gabe (fibrinolisia); zein ordutan eta minututan deitu zaion anbulantziari garraio sekundariorako; zein ordutan eta minututan iritsi den anbulantzia garraio sekundariorako; zein ordutan eta minututan irten den anbulantzia garraio sekundariorako; oinarrizko anbulantzian garraiatzea ACTP primarioa duen ospitalera; zein ordutan eta minututan deitu den Larrialdietara garraiorako; zein ordutan eta minututan iritsi den OBE (Oinarrizko Bizi Euskarria); ACTP aktiborako aukera duen zein ospitaletara iritsi den pazientea birperfusio primarioaren prozedura egin gabe.

Hora y minuto de transferencia primaria del paciente desde Emergencias al hospital destino; hospital sin ACTP (Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea) activa al que llega el paciente sin haberse realizado procedimiento de reperfusión primaria; hora y minuto de llegada al hospital sin ACTP; hora y minuto del primer ECG diagnóstico en el hospital sin ACTP; estrategia de revascularización elegida en hospital sin ACTP; motivo para la abstención en hospital sin ACTP; hora y minuto de fibrinólisis en hospital sin ACTP; signos de reperfusión en caso de fibrinólisis en hospital sin ACTP; traslado del paciente a hospital con ACTP primaria sin haber realizado procedimiento de revascularización primaria (fibrinolisis) en hospital sin ACTP; hora y minuto de aviso a la ambulancia para transporte secundario; hora y minuto de llegada de la ambulancia para transporte secundario; hora y minuto de salida de la ambulancia para transporte secundario; traslado por Ambulancia Básica a hospital con ACTP primaria; hora y minuto de llamada Emergencias para traslado; hora y minuto de llegada de SVB (Soporte Vital Básico); hospital con posibilidad de ACTP activa al que llega el paciente sin haberse realizado procedimiento de reperfusión primaria.

D.3.3.b.– Angioplastia primarioaren datuak.

D.3.3.b.– Datos de angioplastia primaria.

Zein ordutan eta minututan iritsi den ACTP primarioa duen ospitalera; zein ordutan eta minututan egin den lehenengo EKG diagnostikoa ACTP primarioa duen ospitalean; ACTP primarioa duen ospitalean aukeratutako birbaskularizazio-estrategia; ACTP primarioa duen ospitalean abstenitzeko arrazoia; zein ordutan eta minututan egin den fibrinilosia ACTP primarioa duen ospitalean; birperfusio-zantzuak, fibrinolisia izanez gero, ACTP primarioa duen ospitalean; berehalako angiografia ACTP primarioari begira; zein ordutan eta minututan jarri den kontaktuan ACTP prozeduraren arduradunarekin; zein ordutan eta minututan dagoen salan ekipoko pertsonala; zein ordutan eta minututan dagoen sala prest ACTP prozedura hasteko; zein ordutan eta minututan iritsi den pazientea salara; abordatze-bidea; arteria erruduna; hodi errudunaren TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) fluxua egindako lehenengo angiografian; egindako birbaskularizatze-prozedura; birbaskularizatze-prozeduran abstenitzeko arrazoia; zein ordutan eta minututan ireki den arteria; hodi errudunaren TIMI fluxua egindako azken angiografian.

Hora y minuto de llegada al hospital con ACTP primaria; hora y minuto del primer ECG diagnóstico en el hospital con ACTP primaria; estrategia de revascularización elegida en el hospital con ACTP primaria; motivo para la abstención en hospital con ACTP primaria; hora y minuto de fibrinólisis en hospital con ACTP primaria; signos de reperfusión en caso de fibrinólisis en hospital con ACTP primaria; angiografía inmediata con vistas a ACTP primaria; hora y minuto de contacto con la persona responsable del procedimiento de ACTP; hora y minuto en la que se encuentra en la sala el personal del equipo; hora y minuto en la que se encuentra la sala lista para iniciar el procedimiento de ACTP; hora de llegada de paciente a sala; vía de abordaje; arteria culpable; flujo TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) del vaso culpable en la primera angiografía realizada; procedimiento de revascularización realizado; motivo para la abstención en procedimiento de revascularización; hora y minuto de apertura de la arteria; flujo TIMI del vaso culpable en la última angiografía realizada.

D.3.3.c.– Erreskate-prozeduraren datuak.

D.3.3.c.– Datos de procedimiento de rescate.

Erreskatearen prozedura; erreskatearen arduraduna zein ordutan eta minututan kontaktatu den; zein ordutan eta minututan dagoen ekipoko pertsonala salan erreskate-prozedura hasteko; zein ordutan eta minututan iritsi den pazientea salara erreskate-prozedura hasteko; erreskate-prozedura abordatzea; erreskate-prozedura eragin duen arteria erruduna; hodi errudunaren TIMI fluxua erreskate-prozeduran egindako lehenengo angiografian; erreskate-prozeduran egindako birbaskularizatze-prozedura; erreskate-prozeduran abstenitzeko arrazoia; zein ordutan eta minututan ireki den arteria erreskate-prozeduran; hodi errudunaren TIMI fluxua erreskate-prozeduran egindako azken angiografian.

Procedimiento de rescate; hora y minuto en que el responsable del procedimiento de rescate ha sido contactado; hora y minuto en la que se encuentra en la sala el personal del equipo para iniciar el procedimiento de rescate; hora y minuto de llegada de paciente a sala para el procedimiento de rescate; abordaje del procedimiento de rescate; arteria culpable del procedimiento de rescate; flujo TIMI del vaso culpable en la primera angiografía realizada en el procedimiento de rescate; procedimiento de revascularización realizado en el procedimiento de rescate; motivo para la abstención en el procedimiento de rescate; hora y minuto de apertura de la arteria en el procedimiento de rescate; flujo TIMI del vaso culpable en la última angiografía realizada en el procedimiento de rescate.

D.3.3.d.– Prozedura geroratuaren datuak.

D.3.3.d.– Datos de procedimiento diferido.

Prozedura geroratua; prozedura geroratua abordatzea; prozedura geroratuaren hodi erruduna; hodi errudunaren TIMI fluxua prozedura geroratuan egindako lehenengo angiografian; prozedura geroratuan egindako birbaskularizatze-prozedura; zein egunetan egin den prozedura geroratua; zein ordutan eta minututan egin den prozedura geroratua; zein ordutan eta minututan ireki den dagokion arteria prozedura geroratuan; hodi errudunaren TIMI fluxua prozedura geroratuan egindako azken angiografian.

Procedimiento diferido; abordaje del procedimiento diferido; arteria culpable del procedimiento diferido; flujo TIMI del vaso culpable en la primera angiografía realizada en el procedimiento diferido; procedimiento de revascularización realizado en el procedimiento diferido; fecha de realización del procedimiento diferido; hora y minuto de apertura de arteria responsable en el procedimiento diferido; flujo TIMI del vaso culpable en la última angiografía realizada en el procedimiento diferido.

D.3.4.– Ospitaleratze-datuak:

D.3.4.– Datos de ingreso:

Ospitaleratzean lortutako konpromiso hemodinamiko handiena (Killip); fibrilazio bentrikular primarioa; takikardia bentrikular iraunkorra; berrinfartua; konplikazio mekanikoak; beste ACTP bat; birbaskularizazio osoa ospitaleratzean; birbaskuularizazio kirurgiko indikatua edo egina; eiekzio-frakzioa; alderantzizko lekualdatzea; alta-eguna; egoera bitala altaren unean.

Mayor compromiso hemodinámico (Killip) alcanzado durante el ingreso; fibrilación ventricular primaria; taquicardia ventricular sostenida; reinfarto; complicaciones mecánicas; nueva ACTP; revascularización completa en el ingreso; revascularización quirúrgica indicada o realizada; fracción de eyección; traslado inverso; fecha de alta; estado vital al alta.

D.3.5.– Jarraipen-datuak:

D.3.5.– Datos de seguimiento:

Egoera bitala hilabetera; berriz ospitaleratzea 30 egunetara; egoera bitala 6 hilabeteetara; lehenengo 6 hilabeteetan birbaskularizatzea; egoera bitala urtebetera.

Estado vital al mes; reingreso a los 30 días; estado vital a los 6 meses; revascularización en los primeros 6 meses; estado vital a un año.

D.3.6.– Oharrak.

D.3.6.– Observaciones.

ZIUko txostenaren oharrak; ospitaleko gelan dagoenean egindako txostenaren oharrak.

Observaciones informe UCI; observaciones informe planta.

D.4.– Datu farmakoterapeutikoak:

D.4.– Datos farmacoterapéuticos:

Emandako antiagregante plaketarioak; emandako antikoagulatzaileak.

Antiagregantes plaquetarios administrados, anticoagulantes administrados.

D.5.– Osasun-datu osagarriak:

D.5.– Datos complementarios de salud:

Aurrekari pertsonalak (2 motako diabetesa, hipertentsio arteriala (HTA), dislipemia (DLP), lehendik izandako MIA, lehendik izandako ezker bentrikuluko disfuntzio sistolikoa, bypass aortokoronarioa mentu bidez (CABG), lehendik izandako azalean zeharreko interbentzio koronarioa; ospitaleratze-datu osagarriak, (aorta barneko kontrapultsazio-baloia (ABKB), bentrikuluko beste gailu lagungarriren bat), anatomia koronarioa eta hodi birbaskularizatuak.

Antecedentes personales (diabetes tipo 2, tabaquismo, hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP), IAM previo, disfunción sistólica ventricular izquierda previa, derivación (bypass) aortocoronaria por injerto (CABG), intervención coronaria percutánea previa), datos complementarios al ingreso (balón de contrapulsación intraaortico (BCIA), otra asistencia ventricular, rehabilitación cardiaca), anatomía coronaria y vasos revascularizados.


Azterketa dokumentala


Análisis documental